UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ"

Transkript

1 330 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný Vyučovací předmět Výtvarná vychovaje samostatným předmětem v ročníku. Vyučuje se v hodinu týdně, v ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova přináší umělecké poznávání světa, rozvíjí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických souvislostech, vytváří kladný vztah ke kulturním hodnotám. U žáků dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti. Žáci si osvojují pracovní návyky a postupy, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. Konkrétní činnosti podporují jejich orientaci na ploše i v prostoru. Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti v různých etapách jejího vývoje. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy kulturních center ( muzeí, galerií, divadel, filmových produkcí,...). Při individuálních činnostech se dostává žákovi prostoru pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě i sebehodnocení své práce.

2 331 Při kolektivní činnostech je kladen důraz na pozitivní atmosféru v pracovním týmu, spolupráci při řešení společného úkolu a vzájemné respektování práce ostatních.žáci jsou systematicky vedeni k osvojování si postupně náročnějších technik a postupů. Hodnocení žáka vychází z jeho celkového kulturního projevu, aktivního a tvořivého přístupu ke všem výtvarným činnostem, sleduje rostoucí úroveň získaných výtvarných dovedností a schopností tyto dovednosti dále rozvíjet a využívat při všech činnostech výtvarné výchovy. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ vedou žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření ŢÁCI jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ uvedou žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů ŢÁCI samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj využívají získaná poznání při vlastní tvorbě KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti

3 332 ŢÁCI zapojují se do diskuse respektují názory jiných pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ vedou žáky ke kolegiální pomoci ŢÁCI umí tvořivě pracovat ve skupině respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ pomáhají žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům ŢÁCI chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi ŢÁCI užívají samostatně vizuálně obrazné techniky dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla

4 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření dovede využít vlastní zkušenost s reálným trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního vyjádření dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve skupině rozeznává barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá odlišné odstíny, pojmenuje je v přirovnání vnímá interiér a exteriér budov a krajiny a dovede tyto vjemy vyjádřit využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty rozezná základní plošné a prostorové tvary, dovede je pojmenovat a použít ve vlastním obrazném vyjádření dovede prostřednictvím barvy vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či pohybový dovede jednoduše odůvodnit oblibu animovaných filmů, hraček, počítačových her a jejich hrdinů pomocí přiřazení a přirovnání dovede charakterizovat základní prvky vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch, objem, objekt) vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného světa k uskutečněné výtvarné práci dovede vyprávět příběh dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i cizí dílo aktivně spolupracuje na vytváření společného prostředí ve třídě

5 334 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, záţitků a představ - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky UČIVO Kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti Malba, hra s barvou - rozvíjení smyslové citlivosti - teorie barvy (barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev) Modelování a organizace prostoru reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (hmatové, pohybové podněty) Výtvarné osvojování přírody - sběr přírodního materiálu, dotváření přírodnin - hra s přírodními strukturami - otiskování přírodnin Výtvarné osvojování věcí - grafický záznam pohybu - zobrazení předmětu (tvar a funkce) - kresba předmětů denní potřeby, hračky PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání) - sebepoznání a sebepojetí - psychohygiena (dovednost pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (vidět věci jinak) - seberegulace a sebeorganizace (získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti) - komunikace - poznávání lidí - mezilidské vztahy EV: - vztah člověka k prostředí (výtvarné osvojování přírody) - lidské aktivity a problémy životního prostředí

6 335 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností Dekorativní práce - řazení dekorativních prvků v pásu, v ploše - řazení přírodních i umělých prvků otiskováním Výtvarné umění a ţivotní prostředí - besedy o knížkách, ilustracích a ilustrátorech Lidská postava - otisky rukou, nohou - doplňování linií ve tváři Grafika - hra s otisky, tisk z šablon, tisk z koláže MkV: - kulturní diference - etnický původ PŘESAHY: ČJ (1. ročník) : tvořivé činnosti s literárním textem PČ (1. ročník) : práce s drobným materiálem NS (1. ročník) : podzim, zima, jaro, léto, domov, škola, lidé a čas, lidé a činnosti kolem nás, člověk Rozvoj výtvarné představy - motivace založené na fantazii a smyslovém vnímání - ilustrace pohádek, básní a písní - změny v přírodě podle ročních období - ze života lidí

7 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozeznává barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá odlišné odstíny, pojmenuje je v přirovnání poznává a uplatňuje základní principy z nauky o barvách charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření dovede pojmenovat a charakterizovat prvky použité ve vlastním vyjádření a jednoduše zdůvodnit jejich užití vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného světa poznává základní vlastnosti modelovací hmoty a keramické hlíny využívá tvárné možnosti hlíny při modelování jednoduchých výtvorů organizuje vlastní výtvarnou práci poznává různé druhy linii a její výrazové možnosti využívá linii a její výrazové a zobrazovací vlastnosti k výtvarnému ztvárňování zajímavých motivů a námětů rozvíjí smysl pro krásu v přírodě a vztahu k životnímu prostředí vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci seznamuje se s různými druhy umění poznává, že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství poznává a využívá prvky lidového umění ve svých pracích používá rytmické řazení různých prvků, tvarů poznává principy dekorativní tvorby, rytmu prvků a harmoničnosti barev ve vztahu k tvaru, materiálu a funkce poznává proporce lidského těla vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění v prostoru a využívá je jako svébytný vyjadřovací prostředek poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů dětských knih jednoduše odůvodní svoji oblibu konkrétních ilustrací vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický autorský rukopis dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i cizí dílo

8 337 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišnosti vycházejících z jeho zkušenosti, vjemů, záţitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i v prostorovém uspořádání linie, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky UČIVO Malba, hra s barvou - vlastnosti barev - barvy základní, kontrastní, doplňkové - míchání barev Výtvarní vyjádření skutečnosti - přírodní útvary, otiskování v barvě, koláž, frotáž, kresba, dotváření přírodních materiálů - umělecké vyjádření skutečnosti Výtvarné umění, modelování, keramika - modelování věcí běžného života - práce v keramické dílně (seznámení se s technikou práce) Hra s linií - druhy linie, vedení linie, zhušťování a vedení čar za použití různých technik a postupů - vnímání velikosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše Výtvarné umění a ţivotní prostředí - účast v různých výtvarných soutěžích s tématikou životního prostředí - návštěva galerií a výstav PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (práce na základě vlastních dojmů) - kreativita (pružnost nápadů) - hodnoty, postoje, praktická etika - mezilidské vztahy EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (výtvarné umění a životní prostřed)í MV: - vnímání autora mediálních sdělení MkV: - kulturní diference - etnický původ - multikulturalita

9 338 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Lidové zvyky a tradice - výtvarné práce s tematikou Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů Dekorativní práce - rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus - jednoduché dekorativní práce Lidská postava - vyjádření proporcí lidské postavy Uţité výtvarné umění - pozná známé ilustrace (např. Lada, Sekora, Zmatlíková) - vlastní ilustrace ke knize, článku PŘESAHY: M (2. ročník) : základní útvary v prostoru, osově souměrné útvary PČ (2. ročník) : práce s modelovací hmotou a keramikou NS (2. ročník) : příroda, člověk a jeho zdraví, naše vlast Hodnocení - utvářet osobní postoj k vlastní práci a k práci spolužáků - naučit se hodnotit tuto práci - vysvětlovat záměr a výsledek vlastní tvorby

10 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozvíjí práci s pestrými a nepestrými barvami při hře s barvou, míšením barev a při zobrazování vyjádří poznání, představy a estetický vztah k přírodě a jejím proměnám poznává a záměrně využívá doplňkové a výrazové barvy pozoruje a analyzuje tvar a růst přírodniny, rozličnými technikami vystihuje stavbu přírodniny; využívá osu souměrnosti volně zobrazí přírodní útvary na základě pozorování i představy; vyhledává a dotváří přírodní výtvory podle vlastní představy rozvíjí výtvarné vnímání při zobrazování a porovnávání tvaru užitkových předmětů stejného druhu a výtvarně je zobrazuje; využívá osu souměrnosti modeluje předměty denní potřeby, přírodniny, lidské a zvířecí figury; sestaví z nich určité situace a vyjádří děj charakterizuje konkrétní objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření rozvíjí příslušné technické dovednosti a návyky: držení materiálu a nástroje, plynulý kresebný pohyb poznává, zkouší a ověřuje výrazové vlastnosti linie kreslené různým materiálem a nástroji, zhušťování a zřeďování linií využívá výrazové vlastnosti linií různých druhů při zobrazování aktivně si osvojuje ilustrace knih, se kterými se seznámí při čtení popř. při různých příležitostech příležitostně pěstuje smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i exteriéru budov a krajiny; vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění díla; jednoduše zdůvodní svůj názor vnímá a vyjadřuje proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost) využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve skupině, vnímá vlastní přínos pro společnou práci rozezná základní plošné a prostorové tvary, dovede je pojmenovat a použít ve vlastním obrazném vyjádření dovede pojmenovat a charakterizovat prvky použité ve vlastním vyjádření a jednoduše zdůvodnit jejich užití vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický autorský rukopis dovede jednoduše odůvodnit svoji oblibu konkrétních ilustrací, animovaných filmů, hraček, počítačových her a jejich hrdinů vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění v prostoru a využívá ho jako svébytný vyjadřovací prostředek

11 340 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišnosti vycházejících z jeho zkušenosti, vjemů, záţitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i v prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace UČIVO Malba, hra s barvou malířské potřeby a jejich údržba uplatňování a rozšiřování výtvarných technik a jejich kombinace hra s barvou, využívání výrazových vlastností barev barevné kombinace a harmonie, rozvíjení vztahu k barvám přírody Výtvarní vyjádření skutečnosti pozorování a porovnávání různých předmětů z hlediska jejich tvaru, objemu, funkce, materiálu, dekoru Výtvarné umění, modelování, keramika - základní vlastnosti plastických materiálů - modelování věcí běžného života - práce v keramické dílně (seznámení se s technikou práce) Hra s linií - poznávání a ověřování výrazových vlastností různých druhů linií v různém materiálu a různými nástroji (tvrdá a měkká linie, experimentování s linií v různém uspořádání) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - kreativita (tvořivost v mezilidských vztazích) - hodnoty, postoje, praktická etika - mezilidské vztahy - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času) - psychohygiena (výtvarné ztvárnění stresových situací) - poznávání lidí - komunikace (dovednost sdělování) - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV: - ekosystémy - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (životní prostředí nejbližšího okolí) - základní podmínky života

12 341 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Výtvarné umění a ţivotní prostředí - účast v různých výtvarných soutěžích s tematikou životního prostředí - prohlubování poznatků o ilustrátorech a jejich tvorbě - rozpoznání lidového umění a jeho výtvarné ztvárnění - rozvíjí vztah k životnímu prostředí Lidové zvyky a tradice - výtvarné práce s tematikou Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů - slavnostní výzdoba interiéru i exteriéru Dekorativní práce - upevňování a rozšiřování poznatků rytmizace dekorativních prvků a harmonických barev v ploše - konstruování, sestavování a ověřování funkčnosti vytvářených předmětů v prostoru Lidská postava - rozvíjení tvořivosti a představivosti, chápání souvislostí postupovat od celku k detailu - zachycení linií postav v klidu a v pohybu - vyjádření proporcí lidské postavy MV: - práce v realizačním týmu - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti MkV: - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita PŘESAHY: NS (3. ročník) : neživá příroda, živá příroda, lidé a čas, věci a činnosti kolem nás; místo, kde žijeme, člověk; rozmanitost přírody a její ochrana PČ (3. ročník) : práce s přírodním materiálem, práce s modelovací hmotou a keramikou, práce s drobným materiálem ČJ (3. ročník) : poslech literárních textů, písemný projev AJ, NJ (3. ročník) : svátky; oblečení a nakupování

13 ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozeznává, pojmenovává a aktivně užívá barvy v základní škále, kterou má k dispozici vnímá a pojmenovává odlišné odstíny rozeznává základní plošné a prostorové tvary, snaží se je použít ve vlastním vyjádření učí se porovnávat a odlišit plošné a prostorové tvary podle velikosti a vzájemných vztahů a využívá jejich rozdílnosti pro vyjádření vlastního záměru uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření aktivně si osvojuje ilustrace knih, se kterými se seznámí při čtení popř. při různých příležitostech vyhledává a dotváří přírodní výtvory na základě vlastních představ příležitostně pěstuje smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i exteriéru budov a krajiny; vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění díla; jednoduše zdůvodní svůj názor vnímá a vyjadřuje proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost) snaží se vyjádřit svou zkušenost ze setkání s uměleckým dílem slovy nebo samostatně vytvoří vlastní originální postavu či příběh využívá vlastní zkušenost s reálným trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního vyjádření využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty používá postavy či charaktery ilustrací, filmů či her snaží se vyjádřit situaci, změnu situace, děj, příběh

14 343 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních ţivotních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbliţší sociální vztahy - uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávisí - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě UČIVO Malba, hra s barvou - kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu Kresba různým materiálem - kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu Výtvarné umění a ţivotní prostředí, zátiší,malba - malířství - umělecké vyjádření skutečnosti Figura - vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy Výtvarné umění a ţivotní prostředí - design a estetická úroveň - předmětů denní potřeby PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - mezilidské vztahy poznávání lidí - komunikace - rozvoj schopností poznávání - hodnoty, postoje, praktická etika (chování lidí) - kreativita EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (aktuální ekologické problémy) - vztah člověka k prostředí MkV: - lidské vztahy Výtvarné umění-estetická funkce písma - lineární a kreslené písmo, jeho řazení v nápisech

15 344 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. - snaţí se nalézat vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly a uplatňovat je v plošné, objemové i prostorové tvorbě - osobitost svého vnímání uplatňovat v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a proţitků svobodně volit a kombinovat prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění Lidové zvyky a tradice - výtvarné práce s tematikou Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů Linie - výrazové vlastnosti linie, druhy linie Výtvarné umění - výtvarná úprava knihy, ilustrátoři dětských knih, druhy ilustrace Výtvarné vyjádření skutečnosti - volný výtvarný projev doplněný pozorováním skutečnosti MV: - kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti (televize v naší rodině) PŘESAHY: NS (4. ročník) : rozmanitost přírody, místo, v němž žijeme, obrazy z českých dějin, naše vlast TV (4. ročník) : pohybové hry, gymnastika, lyžování, bruslení 5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

16 DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA seznámí se a používá rozmanité grafické techniky; dokáže používat potřebné náčiní či nástroje rozeznává vlastnosti linie za použití kresby se snaží vystihnout tvar a strukturu materiálu seznámí se s kompozicí v ploše nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě seznámí se s vlastnostmi tvárných materiálů, s možnostmi jejich použití vytváří rozmanité tvary v prostoru seznámí se s prací v keramické dílně a využívá nabytých poznatků osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění ) seznamuje se s tvary a barvami v přírodě; vyhledává a používá vhodných barev k vyjádření přírody tvoří výtvarné práce různými technikami na rozmanitá témata z běžných i neobvyklých oblastí života lidí při výtvarném vyjadřování skutečnosti se opírá především vlastní vnímání seznamuje se s nejznámějším ilustrátory (zejména českými) dokáže poznat některá díla známých malířů vyhodnocuje a porovnává použité výrazové prostředky užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu seznámení se současnými trendy v odívání i doplňcích, jejich tvorba, použité materiály a použití rozpoznávat a hodnotit vkusné a nevkusné věci, obhájit svůj názor na věc v diskuzi používá techniky malby s vodovými i temperovými barvami k vyjádření své nálady a pocitů zkouší a objevuje nové techniky míchání barev; míchá barvy podle skutečnosti, ale i podle pocitů a nálady apod. dokáže zhodnotit výsledky práce své i ostatních 345

17 346 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě UČIVO Grafické techniky - různé grafické techniky, používání fantazie (tisk z papírové nebo textilní koláže a pod.) Kresba - vlastnosti linie - kompozice v ploše - kresbou vystihnout tvar a strukturu materiálu - obtížnější práce s linií Prostorová tvorba - jednoduché prostorové objekty (stavba domu, hradu,města) z dostupných materiálů Modelování, keramika - využívání a poznávání tvárných možnosti hlíny při modelování různých dekor, předmětů, zvířecích, lidských a fantastických figur Uţité práce dekorativní - řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, poznávání principů dekor, tvorby, rytmu prvků a harmonie barev PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví) - ekosystémy - lidské aktivity a problémy životního prostředí MkV: - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ

18 347 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. - osobitost svého vnímání uplatňovat v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a proţitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních ţivotních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbliţší sociální vztahy - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Výtvarné osvojování věcí - barvy přírody, vyhledávání vhodné barevnosti, tvar a barva přírodnin Tematické práce - výtvarné práce z různých oblastí života, zážitky, situace, děje Ilustrátoři dětské knihy, výtvarná úprava knihy - poznávání ilustrací známých českých ilustrátorů, rozeznávání druhů ilustrací a porovnávání výrazových prostředků různých umělců Linie - vlastnosti linie využívá k výtvarnému ztvárňování zajímavých motivů a námětů Současná oděvní kultura - navrhování a výtvarné ztvárňování současných trendů v módě (oblečení, obuv, šperky, módní doplňky) Hra s barvou - technika malby, práce s vodovými a temperovými barvami, míchání a použití barev, kombinace různých technik, barevně vyjádřit své pocity a nálady PŘESAHY: PČ (3. ročník) : práce s modelovací hmotou PČ (4. ročník) : modelování z hlíny, pěstitelské práce NS (2. ročník) : příroda NS (4. ročník) : rozmanitost přírody ČJ (3. ročník) : tvořivé činnosti s literárním textem ČJ (4. ročník) : čtení ČJ (5. ročník) : čtení

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1..

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1.. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1.. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky zvládne techniku malby vodovými barvami, voskovkami dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 4. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 5.5.2 Výtvarná výchova 5.5.2.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Výtvarná výchova jako předmět je součástí

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 3. Časová dotace: 1 hodina týdně. Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 3. Časová dotace: 1 hodina týdně. Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 3. Časová dotace: 1 hodina týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Rozpoznává a pojmenovává vizuálně obrazové vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty) Porovnává je

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně. Ukázka zpracování učebních osnov předmětu Výtvarná výchova Základní škola pro zrakově postižené, Plzeň Ročníkové výstupy jsou dobře zpracované, učivo je v některých případech zpracováno velmi stručně.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova je shodný se vzdělávacím obsahem oboru Výtvarná výchova. Předmět

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 2 Výtvarná výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin.

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více