Spolek výtvarných umělců Mánes postavil tímto domem památník svému patronu, domov svým členům, pevnost pokolením příštím.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek výtvarných umělců Mánes postavil tímto domem památník svému patronu, domov svým členům, pevnost pokolením příštím."

Transkript

1 Spolek výtvarných umělců Mánes postavil tímto domem památník svému patronu, domov svým členům, pevnost pokolením příštím (text, který vítal návštěvníky u vchodu do spolkové budovy) poznámky Ivana Exnera k článku paní Kristýny Drápalové uveřejněném v Lidových novinách Rád bych reagoval na článek Osud opraveného Mánesu je umělecky zle nahnutý!, který byl publikován v sobotu 7. března v Lidových novinách s překvapivě velkorysým rozsahem a upoutávkou na přední straně listu. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že je chvályhodné a prospěšné (z mnoha pohledů) zabývat se Mánesem, historickou potřebou jeho vzniku, jeho kulturně dějinnou úlohou, veřejným působením včetně slavných výstav, rozsáhlé a významné publikační, vzdělávací činnosti stejně i neslavným a potupným zakázáním veřejných aktivit spolku a zcizením spolkového domu, tehdy již čtyřgeneračnímu Mánesu. Je důležité rozumět mnoha věcem a jevům, spjatým se spolkovým domem Mánes na Vltavě, rozumět kompletně všemu, včetně polistopadového vývoje a současnosti. Vítám, že paní Kristýna Drápalová oživila opět toto téma, které je slavné i neslavné, světlé i temné, srozumitelné i nepochopitelné. Její článek, ač je počtem řádků a sloupců rozsáhlý, poskytuje sice řadu informací, ale mnoho podstatných faktů neobsahuje, zamlčuje, překrucuje nebo také obchází. Nechci se proto vymezovat k tomuto textu. Jen bych rád doplnil to, co v něm chybí a bez čeho téma spolkového domu Mánes nelze dostatečně vysvětlit. Autorka charakterizuje hned v úvodu svého článku budovu Mánesa jako prvorepublikovou výstavní i organizační chloubu českých výtvarných umělců... Zde musím opravit chybné tvrzení za jediné správné: budovu Mánesa, výstavní i organizační chloubu českých výtvarných umělců..., si postavil a užíval Spolek výtvarných umělců Mánes (S. V. U. Mánes). Tak je to podle historie, faktů a poznámek pamětníků, zápisků samotného autora projektu Otakara Novotného: S. V. U. Mánes byl založen 27. dubna 1887 o osmé hodině večerní v restauraci U Ježíška ve Spálené ulici. Na schůzi bylo přítomno 18 členů. Sdružení zvolna rostlo, mohutnělo a dospívalo. Počátky daly spolku jméno Josefa Mánesa, který byl umělcům vždy hrdinou a přímo symbolem zápasu za hodnoty a jehož osobní

2 Josef, Amálie a Quido Mánesovi, fotografie asi z roku 1865 Max Švabinský, Mikoláš Aleš, kresba, 1908 dílo učinil český národ součástí vlastní bytosti, a ideálního starostu Mikoláše Alše s jeho programem jít cestou Mánesovou. Slavná jména a první stanovy daly spolku program, náplň a směřování. Nejdůležitějšími body programu spolku bylo: Pěstovati vzájemnost mezi členy, sbližovati a sjednocovati veškeré slovanské živly umělců výtvarných v Praze, podporovati nemajetné členy, pořádati rozpravy, udržovati kolegiální spojení s podobnými uměleckými spolky, vydávati spolkový umělecký časopis, ale především a to na prvním místě tvořit, malovat, sochat a vystavovat! Mánes chtěl především tvořit a vystavovat, veřejně působit, to je podstatou každého opravdového umělce jeho posláním. Proto problematiku výstavních síní a sálů vnímali mánesáci velice intenzivně a primárně již od samého založení. Tendence ke stavění projevili již v roce 1902 u příležitosti památné výstavy Augusta Rodina a s přispěním Hlavního města Prahy vybudovali, podle projektu Jana Kotěry, na úpatí Kinského zahrady, výstavní pavilón. Ač šlo o provizorní dřevěnou stavbu, sloužila až do let první světové války a přispívala k cílevědomé a nerušeně plynulé již rozvětvené veřejné činnosti spolku. Jan Kotěra Pavilon S.V.U. Mánes Pod Kinskou, Praha, 1902 Josef Gočár, Výstavní pavilón S.V.U. Mánes ve Vodičkově ulici v Praze, 1921

3 Výstavy S. V. U. Mánes ustálily pravidlo velmi přísného, kvalitativními měřítky určovaného výběru výtvarných děl, esteticky působivých, architektonicky řešených instalací a vernisáží. V roce 1921, 23. prosince zahájila výstavou děl Antonína Slavíčka Síň Mánesa, podle návrhu architekta Josefa Gočára postavená v zastrčeném dvoře Vodičkovy ulice, další stavební počin mánesáků v touze vyřešit své výstavní potíže a mít svůj prostor. Když byl zbourán dům ve Vodičkově ulici, stalo se tak v roce 1928, padla s ním i tato výstavní síň. Spolek byl odkázán se svými výstavami už jen na Obecní dům a své kanceláře měl na Václavském náměstí 14. Ty však už k srdci nepřirostly. S.V.U. Mánes se stěhuje, časopis Pestrý týden, 3. ročník,

4 Šitkovské mlýny jako příhodné místo pro stavbu spolkové budovy bylo po konzultacích na Státní regulační komisi určeno v říjnu Po zdlouhavých jednáních s majiteli spolek v r pro potřeby své stavby koupil dvanáct parcel a pět objektů, s jejichž bouráním bylo započato v dubnu Nová fáze křížové cesty za vlastní výstavní budovou počíná v říjnu 1923 návštěvou Otakara Novotného, předsedy S. V. U. Mánes a dalšího představitele spolku, sochaře Bohumila Kafky u primátora Prahy Karla Baxy. Ten měl pochopení a odkázal mánesáky na Státní regulační komisi, které předsedal ing. Mőlzer, jenž jim bez dlouhého rozmýšlení navrhl Šitkovské mlýny. Již 24. ledna 1924 architekt Otakar Novotný předložil výboru, jemuž předsedal, první ideové skicy spolkové budovy. Mimořádná valná hromada spolku konaná 27. května 1927 schválila všechny kroky, které zatím výbor učinil, zvolila projektanta, tj. Otakara Novotného a zvláštní stavební komisi, které předsedal prof. Josef Gočár. Bourání původních staveb začalo , přípravné práce , vlastní stavba Dokončena a otevřena byla budova Byl to velmi slavnostní, a věřte i dojemný akt, když arch. Gočár odevzdával Mánesu vlastní budovu, když byly pronášeny zdravice ze strany velmi vysokých funkcionářů státních, zemských, městských institucí a uměleckých korporací. Hostům se budova otevřela výstavou Sto let českého umění. Jižní strana budovy S.V.U. Mánes, s vertikálou Šitkovské věže.

5 Budova S.V.U. Mánes, foto z 30. let 20. století. V tomto bodě, o němž se zmiňuje pí. Drápalová hned na začátku svého textu, jsem se musel zastavit. Totiž pokud není podtrženo dlouhé usilování mánesáků o vlastní výstavní prostor, pokud není jasně definováno, kdo postavil dům na Vltavě, nemá smysl v tématu Osud spolkového domu Mánes pokračovat. Protože teprve nyní přichází na řadu ta nejdůležitější otázka, komu Spolek výtvarných umělců Mánes dům postavil? Dovolím si opět použít slova z projevu prof. arch. Otakara Novotného, předsedy Mánesa, na mimořádné valné schůzi S. V. U. Mánes 30. října 1930: Pane předsedo stavební komise, Vy se členy a poradci této stavební komise vybudovali jste nám stavbu a odevzdáváte nám, co bylo nejpotřebnějšího, a dáváte nám domov! Máme tedy domov, bude nyní další úlohou naplnit jej duchem a životem. A tato úloha nebude nikterak lehká. Vždyť význam této stavby může býti stejně lehko přeceňován jako také nedoceňován výstava S. V. U. Mánes, 1936 Jubilejní výstava 50. let Mánesa, 1937

6 President Československé republiky Edvard Beneš s manželkou Hanou (na foto. vlevo Otakar Novotný) 20. července 1945 na vernisáži výstavy Emil Filla obrazy a kresby dosud nevystavené z let v budově S.V.U. Mánes To znamená pracovat sic někdy tvrdě, ale vždycky otevřeně, poctivě a čestně. Uvědomme si také, kolik nových úkolů nás v této budově čeká, že svět bude pozorovati těmi velkými okny, jaký život vládne uvnitř v těch světlých prostorách, a že bude zkoumati, bude-li vždy takový, aby české výtvarné umění tudy procházelo, rostlo a zde žilo. Nemohu Vám také ani dost vroucně poděkovati za to, že přičinili jste se o to, aby budova svým stavebním programem byla schopna živiti se sama, aby tak spolek zbaven byl starostí o její udržování. Doufáme pevně, že se to vždycky podaří a že spolek v jejich místnostech najde možnost dalšího svého rozvoje a rozmachu, nezatěžován jsa starostmi hospodářskými. Za S. V. U. Mánes přijímám, pane předsedo, z tvých rukou tuto budovu a odevzdávám ji do správy zvolenému kuratoriu. Staré přísloví praví: Dej Bůh štěstí domu tomu, vystavěl jsem, nevím komu. Opravdu nevíme, kdo po nás přijde, ale věříme, že budou takoví, kteří budou stejně dbáti nejvyšších zájmů uměleckých, jak my o to se snažíme, seč jsme. Z textu průzračně vyplývá, kdo a komu budovu Mánesa postavil: MÁNES MÁNESU. Nikoliv čeští výtvarní umělci českým výtvarným umělcům, ale MÁNES SOBĚ. Věc je to notoricky známá, jen se při procesu pokračujícího rozpadu historického vědomí nějak zatemňuje. Tak to jen na úvod.

7 Článek paní Kristýny Drápalové pokračuje na straně 19 v druhém sazebním sloupci, cituji: Budova Mánesa bývala symbolem plodného spolkového života umělců. Proč se autorka bojí napsat jasnou formulaci, že plodný spolkový život umělců nebyl ničím jiným, než plodným a spolkovým životem mánesáků členů stejnojmenného Spolku výtvarných umělců Mánes? Stejně neurčitá je i věta o něco níže: Etablované sdružení pomýšlelo na stavbu spolkového domu pro pořádání pravidelných výstav již delší dobu Proč se Kristýna Drápalová vyhýbá oslovovat či pojmenovat Spolek výtvarných umělců Mánes, jeho činnost či historické zásluhy? Na téže straně 19 ve čtvrtém sloupci autorka uvádí: vedení Mánesa sice dokázalo zrušení spolku po určitou dobu oddalovat, na své cíle a poslání však muselo ve vypjaté atmosféře stalinských 50. let rezignovat. Konečný úder přišel roku 1956 mocí úřední byl spolek zrušen. Zde bych zásadně protestoval a rozhodně odmítl slova zrušení/zrušen. Dle platných stanov spolkových, inovovaných v roce 1935 a dosud platných, se lze dočíst v paragrafu 20 Zánik spolku toto: Spolek se rozejde, usnese-li se na tom valné shromáždění tříčtvrtinovou většinou hlasů za přítomnosti nejméně tří pětin všech členů podle paragrafu 6 k hlasování oprávněných, v případě zániku spolku připadne jeho jmění buď jinému spolku, mající stejný účel jako má tento spolek nebo účelu kulturnímu, a to vždy podle rozhodnutí posledního valného shromáždění. Z těchto faktů vyplývá, že spolek může být rozejit nebo-li zrušen jen sám sebou, ze své vůle a jen při dodržení stanov. Tento fakt nenastal, z toho vyplývá, že zvůlí a mocí násilnou mohl být spolek zakázán, či zakázána jeho činnost. Autorka píše, že jeho majetek převzal Fond výtvarného umění, instituce, která se za komunismu starala o hmotné zajištění umělců a jejich činnost. K tomu bych chtěl poznamenat, že eufemismus převzal by bylo pro správnost věcí nutné nahradit alespoň termínem neoprávněně užíval a utopistický termín komunismus bych nahradil historicky přesnějším termínem diktatura proletariátu. Dne ÚNV hl. m. Prahy násilně rozpustil S. V. U. Mánes. Likvidátorem práv a závazků rozpuštěného spolku byl ustanoven Český fond výtvarných umění. O dva dny později se stal spolek obětí policejní šťáry, proti níž předseda spolku arch. Jaroslav Fragner ostře písemně protestoval u tehdejšího ministra kultury Ladislava Štolla, který na jeho protest neodpověděl: Vážený soudruhu ministře, dne 5. března byl ze strany Ústředního národního výboru hl. města Prahy proveden přepadový administrativní zákrok za účelem rozpuštění a likvidace Spolku výtvarných umělců Mánes. Je politováníhodné, že historický akt, který měl být nesen hlubokou vděčností společnosti za to, že pokrokoví a vlastenečtí umělci Mánesa vlastním zakladatelským úsilím, nadšením a uměním vytvořili a až po naše dny uchovali jedinečné hodnoty národní kultury, se zvrhl v policejní opatření, jakého se používá vůči záškodnickým organizacím.

8 Je politováníhodné, že historické kulturní transformaci, předsevzaté v dobré víře v rozkvět a rozvoj národního života, ku které mělo být přikročeno s nejvyšším taktem a mravní vyspělostí, byly nekvalifikovanými činiteli vnuceny postupy, které vzbuzují odpor a které kdyby jim nebylo čeleno by mohly vyústiti v plenění soustředěného dědictví Mánesa, jehož zakladatelem a prvním starostou byl Mikoláš Aleš. Protože takovýto postup je v rozporu se zájmy státu, vyslovuji za všechny pokrokové umělce nesouhlas s hrubým, politicky škodlivým a nedůstojným počinem. Žádáme Vás naléhavě, vážený soudruhu ministře, o bezodkladné zakročení, aby bylo zabráněno dalším neblahým důsledkům nerozvážně probíhající akce. Jaroslav Fragner předseda Spolku výtvarných umělců Mánes Ještě před listopadem 1989 zažil Mánes výjimečnou událost, svědčící o velikosti spolku, jeho historii, ale také o žijících členech zatím ilegálního spolku. K 100. výročí vzniku S. V. U. Mánes byla v roce 1987 uspořádána ve spolkovém domě rozsáhlá expozice o dějinách i činnosti spolku a uměleckých snahách jeho čtyř členských generací. Autorem koncepce výstavy a k ní vydaného katalogu byl tehdejší ředitel Národní galerie, akademik Jiří Kotalík. Slavnostní vernisáže výstavy se zúčastnili tehdy žijící mánesáci a široká umění milovná veřejnost. Jednalo se tehdy o zahajovací výstavu po rozsáhlé, z hlediska architektury domu, nešťastné rekonstrukci. S výjimkou dvou se titíž živí mánesáci sešli v listopadu 1990, aby vstoupivše do svých stanov pokračovali ve své spolkové činnosti, což jak káže zákon oznámili Ministerstvu vnitra ČR. Tímto postupem a touto formulací znovu vyjádřili, že S. V. U. Mánes se nikdy nepovažoval za zrušený. Neboť o zániku spolku mohou rozhodnout pouze členové Mánesa. Tímto opravuji tvrzení autorky článku, že v roce 1990 zaregistrovalo dvacet z dvaadvaceti dosud žijících členů původního Spolku výtvarných umělců Mánes občanské sdružení jménem Spolek Mánes. Ještě jednou pro přesnost opakuji, že spolek se vždy jmenoval a stále jmenuje Spolek výtvarných umělců Mánes (S. V. U. Mánes). V soudní při o budovu Mánesa rozhodoval velmi výrazně argument, zda byla prokázána kontinuita existence spolku. Pro ilustraci předkládám jeden z mnoha názorů odborníků: JUDr. A. Procházka, bývalý soudce Federálního ústavního soudu, prostudoval shromážděný dokumentační materiál a poskytl osobní písemné stanovisko, konzultované s odborníky správního práva. Stanovisko uvádí, že z dokumentů lze dovodit, že ke zrušení S. V. U. Mánes vůbec nedošlo, resp. že potřebné správní řízení nebylo dokončeno, protože zákon vyžaduje k přechodu vlastnictví zánik spolku, nemohlo dojít ani k přechodu vlastnictví bylo by v kompetenci ministerstva kultury, aby toto správní řízení dokončilo; předešlo by tak nedůstojnému soudnímu sporu, neboť S. V. U. Mánes je pro náš kulturní život představitelem národní kultury.

9 Průběžná činnost výboru S. V. U. Mánes byla zaměřena k znovuzískání spolkové budovy a to jak politickými prostředky, tak přípravou možného soudního řízení. Představa, že nebude nutné vymáhat majetek spolku soudní cestou zcela selhala v létě Tato, evidentně mylná představa plynula z porevoluční euforie, podporované proklamovanou ochotou představitelů ČFVU hledat cestu, jak dům vrátit původnímu majiteli, které osmdesátiletí obnovitelé spolku naivně uvěřili. Další vývoj a snaha o navrácení majetku by se dala charakterizovat jako období soudního sporu Mánes versus ČFVU. Jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 proběhlo 18. října Rozsudek, který ve svém zdůvodnění užívá argumentace z doby stalinismu a vysvětluje, že S. V. U. Mánes právě proto, že výstavbě socialismu neprospíval, byl oprávněně zakázán, překvapil asi nejenom členy spolku. Výbor pověřil svého právního zástupce, aby se v zákonné lhůtě proti rozsudku odvolal. Ve dnech 24. až 28. března u Městského soudu v Praze se uskutečnilo další jednání. Před jeho zahájením požádal právní zástupce spolku o souhlas s event. dovoláním k vrchnímu soudu, čemuž bylo vyhověno. Městský soud v Praze 1 v rozporu s veškerými zvyklostmi přijal od právní zástupkyně žalovaného, tj. ČFVU, stanovisko české výtvarné obce, interpretované jako obecné stanovisko výtvarníků a tedy i stanovisko SR ČFVU, a evidentně k němu přihlédl, potvrdil 28. března rozsudek soudu první instance. Není smyslem citovat lži a polopravdy obsažené ve stanovisku české výtvarné obce, které se hrubě vměšovaly do autonomie spolku. Je však třeba konstatovat, že posloužilo k podpoře a obhajobě minulé činnosti ČFVU jako důležitého článku systému přímého autoritativního řízení výtvarné kultury centrální ideologickou mocí a hrubě a nepřátelsky Mánes poškodilo. Rozsudek byl doručen spolku teprve 25. srpna 1994 a S. V. U. Mánes proti němu podal v zákonné lhůtě dovolání. K projednání soudního sporu Mánes versus ČFVU (nyní Nadace Český fond umění) Nejvyšším soudem v Brně došlo 17. prosince Nejvyšší soud rozhodl tak, že rozsudek pražského městského soudu, který zněl v neprospěch S. V. U. Mánes, byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 1998, z jeho rozsáhlého odůvodnění, bylo jednoznačné, že kauzu v náš neprospěch by mohl ovlivnit výhradně ministrem kultury ČSR podepsaný dokument, kterým ve shodě se zákonem ruší Spolek výtvarných umělců Mánes. Jestliže tento dokument neexistuje, znamená to, že S. V. U. Mánes nikdy zrušen nebyl a má nepřetržitou kontinuitu trvání od svého založení 1887 a tedy byl a jest jediným vlastníkem spolkového domu. Proto všechny přítomné jednání městského soudu 20. července 1999 zaskočila informace, že 19. července večer právní zástupkyně NČFU odfaxovala (a posléze předala ověřenou kopii) dokument, jímž odbor pro vnitřní věci Rady Ústředního národního výboru hlavního města Prahy rozpouští Spolek výtvarných umělců Mánes, dokument, který do tohoto dne nebyl k nalezení a o jehož existenci nebylo dosud nic známo vzhledem k tomu, že

10 odůvodnění rozhodnutí se opírá krom jiného i o dokument ministerstva kultury ze dne č.j /56, který soudu předložen nebyl a jeho obsah tedy nebyl znám, zrušil Městský soud v Praze 20. července 1999 rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 z a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání s tím, že se musí provést důkazy ohledně nově zjištěného rozhodnutí. Po roce a půl očekávání došlo 16. ledna 2001 k jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 a to za předsednictví JUDr. Heleny Nebesářové. Právní zástupkyně žalované strany předložila důkazy při jednání samotném, a proto bylo na žádost právního zástupce S. V. U. Mánes vlastní jednání stanoveno na 6. března Při něm předsedkyně soudu překvapivě, aniž provedla důkazy, jak požadoval soud vyšší instance zcela bez přihlédnutí a v rozporu s nálezem Nejvyššího soudu ČR, rozhodla ve prospěch Nadace ČFU. Vzhledem ke skutečnosti, že obsah rozhodnutí byl přítomným pouze sdělen a to dokonce, aniž by byl součástí zápisu, mohl Mánes než čekat na písemnou podobu rozsudku a poté lze se odvolat k městskému soudu. Tu 12. června 2001 obdržel a k Městskému soudu v Praze se odvolal. Ten 14. března t.r. potvrdil rozsudek obvodního soudu a rozhodl, že vlastníkem nemovitosti je Nadace ČFU. Výbor spolku nato pověřil svého právního zástupce, aby se znovu dovolal k Nejvyššímu soudu ČR a podal stížnost Ústavnímu soudu ČR. Zároveň Obvodní soud pro Prahu l požádal o vydání předběžného opatření, kterým se žalovanému ukládá zdržet se jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi. Obvodní soud pro Prahu 1 návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. 6. září 2002 právní zástupkyně NČFU JUDr. Věra Babíčková podala odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1ze dne 6. června 2002 o uložení předběžného opatření, využivši následků povodně, které ve svých důsledcích znamenaly hrubé poškození suterénu spolkového domu. V emocionálně laděném podání, které je snůškou lží a polopravd, navrhla zrušení předběžného opatření ve všech bodech. Tříčlenný senát sice potvrdil povinnost NČFU zdržet se zcizení a zatížení věcným právem třetí osoby původně nám patřící nemovitosti, ale zamítl tu část usnesení obvodního soudu, která nadaci uložila povinnost zdržet se dalšího nakládání s nimi. Senát Nejvyššího soudu ČR, tentokrát však pod předsednictvím JUDr. Františka Baláka, z července 2003 nejenže potvrdil pro Mánes nepřijatelný rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2002, aniž provedl důkazní řízení, rezignoval na nález svého kolegy a předchůdce JUDr. Bureše. Pravomocný rozsudek NS ČR z roku 2003 je tak v přímém rozporu s rozsudkem téže instituce z roku Proti pravomocnému rozsudku NS ČR podal v září 2003 S. V. U. Mánes ústavní stížnost v níž prohlásil, že obecné soudy obou stupňů a NS ČR, jako orgány veřejné moci, svým rozhodnutím porušily stěžovatelova ústavně zaručená základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a rozhodly v rozporu s Ústavou ČR a výkladem právních norem oprávnily

11 následky odstranění základů demokratického právního státu v naší zemi v době nesvobody v letech v rozporu s článkem 9, odst. 3 Ústavy a preambulí Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Pravomocného rozsudku NS ČR, kterým byla Nadace ČFU určena vlastníkem Společenského domu Mánes, přestože S. V. U. Mánes podal proti němu ústavní stížnost, okamžitě Nadace využila a vyzvala S. V. U. Mánes, aby k 1. prosinci 2003 s ní uzavřel nájemní smlouvu o využívání kanceláří. Ústavní soud v tříčlenném senátu 25. listopadu projednal naši stížnost ze září 2003 a odmítl ji s tím, že, shodně jako Nejvyšší soud uvádí, že zákonodárce podrobil odnětí vlastnického práva provedené na základě předpisů vydaných v době od do restitučnímu režimu a skutečnost, že k odnětí vlastnického práva došlo na základě předpisů, které nebyly v souladu s principy demokratického právního státu, neumožňuje automaticky sama o sobě pohlížet na správní rozhodnutí o přechodu vlastnického práva jako na rozhodnutí neúčinná. Ústavní soud nezpochybňuje, že ve vztahu k původnímu vlastníku předmětných nemovitostí se aplikací příslušných předpisů, v jejichž důsledku došlo k rozpuštění spolku a přechodu vlastnického práva, stala křivda. Zákon č. 198/1993 Sb. i nález Ústavního soudu č. 14/1994 Sb. vycházejí ze zločinnosti komunistického režimu, a v důsledku toho i hodnotové diskontinuity demokratického českého státu s ním. Právě z ideje hodnotové diskontinuity vnikla koncepce restitucí, jež stojí na tom, že křivdy je třeba individuálně napravovat na základě zvláštní restituční procedury. Zločinnost komunistického režimu ani hodnotová diskontinuita tedy nevyústily v ČSFR v diskontinuitu právní. Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné! Zde by bylo vhodné připomenout, že právnické osoby což je i S. V. U. Mánes ze zákona svůj majetek nerestituovaly, s výjimkou těch, které byly zákonem vyjmenovány! K těmto právnickým osobám však výtvarné spolky nepatří. K tomuto popisu právní pře lze jen dodat: Spolek výtvarných umělců Mánes si svou spolkovou budovu postavil v roce a 25. listopadu 1934 byla spolkové budově vybita její rozměrná okna kvůli členské výstavě Mánesa, když překážela některá díla části české veřejnosti a pravicově radikalizovaným studentům. Terčem brutálního útoku byly především exponáty malíře Aloise Wachsmanna, Emila Filly a Vincence Makovského. V roce 1956 spolkovou budovu Mánesu ukradl stát. V roce 1994 se Český fond výtvarných umění (likvidátor S. V. U. Mánes) transformoval na základě zákona č 318/1993 Sb. na Nadaci českého fondu umění. Do majetku nadace tímto zákonem přešel veškerý movitý i nemovitý majetek, jakož i práva a povinnosti z majetkových a jiných právních vztahů Českého fondu výtvarných umění. Jestliže městský soud ve svém rozsudku vyslovil pochybnosti o kontinuitě právní subjektivity

12 S. V. U. Mánes (a nestačilo ani 20 žijících mánesáků členů před rokem 1956) tytéž pochybnosti by se měly týkat i Nadace českého fondu umění. Ústřední národní výbor hl. m. Prahy vydal v roce 1956 rozhodnutí odporující tehdy platné ústavě, zákonu i vyhlášce, kde je právo shromažďovací a spolčovací, pokud se tím neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo pokoj a řád. Městský soud v Praze, který se odvolával na existenci tohoto výměru a rozhodl v neprospěch Spolku výtvarných umělců Mánes, si vůbec (asi) nevšiml, že tehdejší ÚNV hl. m. Prahy nijak nedoložil, jak a čím další existence S. V. U. Mánes ohrožuje lidově demokratické zřízení, přesto se s tímto tvrzením ztotožnil a svým rozsudkem je dokonce právně vůbec poprvé posvětil. Napadá mě v této souvislosti jedna událost z roku V červnu tohoto roku probíhaly v Praze souběžně dvě výstavy: Mánesácká GENERACE a výstava Sovětského umění. Patrně nešlo o náhodu a souběh byl součástí široce založené, jako stroj přesně pracující sovětské diplomacie. V době konání obou výstav právě probíhala jednání o Marshallovu plánu a jednoznačně ukázala, čí poválečnou kořistí se Československo stalo pád pudí pád, Mnichov další Mnichovy. Ohlávkou na budoucí čsl. společnost měl být totalitní politický systém a materialistickou vládnoucí ideologií sešněrovaná podoba umění. S. V. U. Mánes zůstal věrný odkazu T. G. M. Snadno si můžeme domyslet, kdo organizoval hromadné výpravy pro nový režim přesvědčených lidí, zvláště mládeže z Kladna a dalších měst do Prahy na Sovětskou výstavu, kdo je přiměl, aby v její knize návštěv útočili na S. V. U. Mánes podobně jako přesně čtyři roky před tím 15. dubna 1943 týdeník fašistického Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ZTEČ: Zkažené umění je pro každý národ těžkou ranou a svědectvím úpadku, každý prostý člověk se nemůže zbavit dojmu, že celá tato doba znamenala plánovité ničení umění a mrzačení smyslu národů pro krásu... Toto ničení se přeneslo bohužel i k nám. Skupina našich moderních malířů se shlédla v úpadkových obrazech z francouzských jarmarků a počala je kopírovat. Byli to česky mluvící bolševici hlavně ve spolku Mánes. V tomto případě ohrožovali bolševici z Mánesa samé kořeny protektorátu Böhmen und Mähren. A ještě jedna ukázka v souvislosti se Sovětskou výstavou v Praze, jak to viděli zase skuteční bolševici: na přípravě a vernisáži Sovětské výstavy se jako hlavní odborník podílel ředitel Tretjakovské galerie A. Zamoškin. Po návratu domů otiskl v pátek v Moskevské Pravdě článek, z něhož cituji: Ještě jsou však v Československu umělci, kteří zastávají buržoazní teorii umění pro umění. Vstupují do uměleckého sdružení Mánes i do jiných uměleckých skupin. Jejich sdružení nesoucí jméno Josefa Mánesa nemá nic společného s tvorbou tohoto velikého umělce neprávem nese toto sdružení jeho jméno. Z toho lze vyvodit určité obavy z ohrožování lidově demokratického zřízení a na oprávněnost zákazu spolku.

13 Aby to však nebylo tak jednoduché, pro kompletnost nabízím ještě jeden pohled na S. V. U. Mánes, i tam jak se zdá mánesáci vadili V 50. roce, na zasedání kulturní rady ÚV KSČ, byl S. V. U. Mánes označen za fašistické hnízdo. V posledním sloupci sazby na straně 20 píše autorka textu: Situace Mánesa však představuje i příležitost pro reflex, fungování české výtvarné scény. Svou roli zde totiž sehrála také lhostejnost odborné veřejnosti. Na hašení požáru došlo až ve chvíli, kdy byla situace prakticky ztracena. České umělecké komunitě definitivně pohnulo žlučí teprve vyvedení budovy Mánesa do APELLA fine arts z jara roku Přestože S. V. U. Mánes se svými obavami o osud domu mnohokrát oslovil nejen Nadaci, ale i širokou kulturní veřejnost otevřenými dopisy majiteli a ministerstvu kultury, články v novinách a sporými vystoupeními v mediích, před začátkem i v průběhu rekonstrukce, zůstával jeho hlas osamocen. Nároky spolku, jakož i dědiců autorských práv architekta Otakara Novotného, podílet se na projektu byly arogantně zpochybňovány, dokonce vysmívány. V průběhu rekonstrukce pak nejasnosti s financováním vedly k otázkám, kdo je skutečným majitelem domu. Současné mlčení Nadace tyto obavy naplňuje! České výtvarné komunitě nevadilo ani na vteřinu, že se děje křivda a Spolku výtvarných umělců Mánes je upíráno vlastnictví spolkové budovy. Nikdo se nezastal 20 dědiců mánesáků, někteří z nich vstoupili do Mánesa za okupace demonstrovali tím jasný masarykovský postoj, pracovali v odboji, zřídili školičku Mánesa, když okupační úřady známým způsobem přiškrtili školství V 90. letech, kdy spolek Mánes potřeboval podporu výtvarné obce, nikdo nepomohl, někdy ze závisti, někdy z neznalosti, ale nejvíce asi z nezájmu. Přitom právě a jedině Spolek výtvarných umělců Mánes by byl dobrým hospodářem ve svém domě, jediný spolek Mánes mohl po svém ve své tradici ve svém programu zajistit provoz budovy, výstavních sálů a výstavní koncepci, která se nemění podle módy či trendů. Je jisté, že S. V. U. Mánes, tak jak vyplývá z jeho dlouholeté činnosti, by nikdy neuzavřel svou činnost a výstavní aktivity jen výlučně pro sebe a své členy to nikdy nedělal. Naopak, byl by nadále velice otevřený domácí i zahraniční scéně světu, jak tomu bylo vždy přímo programově. Slyšel jsem mnoho pomluv a nepravd, zaznívá stále mnoho polopravd a vytržeností z kontextů, zaplnil bych jen ukázkami některých z nich řadu novinových stran. Pro všechny platí dvě zásadní východiska, to první je neznalost a to druhé je závist (nenávist). Pokud se komentátoři, glosátoři S. V. U. Mánes rekrutují z těchto pozic, nemůžeme my mánesáci očekávat nic, co by nám pomohlo. Jestliže vyjde rozsáhlý novinový text, ve kterém není téměř nikdy Spolek výtvarných umělců Mánes správně pojmenován nebo úmyslně označen nesprávně, často vůbec nepojmenován, a jeho jméno je obtančeno jinými výrazy, ale především je téměř vždy zamlčena jeho

14 existence, včetně jeho současné domovské galerie kdesi v Lazarské ulici v Praze. Slyšeli jste o DIAMANTU jako o progresivní, výrazné a odvážné galerii? (Instinkt, Pecháčková, článek na objednávku napadající mánesáky za svévolnou účast na tiskové konferenci při představení projektu rekonstrukce domu). Takové invektivy padají na adresu S. V. U. Mánes stále, a proto je nutné předpokládat, že ve výtvarné obci stále existují stejné nálady v postoji k Mánesu jako v letech devadesátých. Mimochodem, kdo bude soudit, co je progresivní, výrazné a odvážné, kdo bude arbitrem, který nám všem vysvětlí, co je dobré a co špatné, co je trendy a co není. Jsou vždy přítomné v dějinách umění u každého uměleckého díla zhodnoceného a potvrzeného časem, atributy progresivity u velkého umění? Nepřál bych těmto gigantům kunsthistorie do diskuse o umění ani průměrného protivníka. Autor takových úsudků poodhalí mělkost a neznalost umění v jeho hloubce, historii a dobových úlohách i kontextech. Zájem o umění ten se počítá v tisíciletích a ne desítkách posledních let. Doporučuji každému, kdo chce psát o Spolku výtvarných umělců Mánes či jeho spolkové budově, kdo se zajímá o spolek, jeho historii, současnost, o galerii Diamant, kde mánesáci našli dočasný azyl, kdo chce získat informace o jeho publikační a ediční činnosti a vědět vše, kdo chce znát naše myšlenky, plány do budoucnosti kdo chce vážně publikovat a psát o S. V. U. Mánes, může kdykoliv přijít a dostane vše, co potřebuje, aby informoval v souladu s realitou. Čas od času, ve vlnách, vždy, když se zvedne publicita kolem spolkového domu zaznívají v prostoru různé teorie o komunismu, jak jsem doložil o fašismu, ale i o antikomunismu jednotlivých mánesáků vždy, když jde o spolkový dům. Jsem si jist, že jde vždy o účelové komentáře a praktiky, jak je v Čechách tradiční. Často slýchávám o dávné slávě Mánesa, o spolku, který byl progresivní a ovlivňoval velmi výrazně českou uměleckou scénu. Kde je ten tenkrát slavný spolek? Dům se stále jmenuje Mánes a neustálé zamlčování skutečností a mnohokrát opakované lži či polopravdy vedou k tomu, že veřejnost nevnímá, či nechápe, že dům nepatří tomu, kdo si ho postavil a všechny neúspěchy (výstavní, stavební atd.) spojené s domem mnohdy přičítá bezmocnému S. V. U. Mánes. Spolek existuje. Po ranách nacismu a sovětizaci umění, přes násilný zákaz činnosti, včetně odebrání spolkové budovy, spolek stále existuje. S. V. U. Mánes přežil dlouhá socialistická Galerie S.V.U. Mánes Diamant, expozice výstavy Josef Gočár / Otakar Novotný k 130. výročí narození obou architektů, předsedů S.V.U. Mánes a 20. výročí obnovení veřejné činnosti spolku, 2010

15 partneři S.V.U. MáneS Uspořádáno za laskavého přispění: partneři V ý S tav y pořádáno za laskav ého přis pění S.V.U. mánes a karlštejns ká a.s. pořádáno za las kav ého přis pění m ě S t S ké čás ti p raha 1 Colognia p ress a.s. n obiles S.r.o. plakat_70_100_bm.indd :08:32 léta a při první možnosti opět povstal. Nedovolal se svých práv ve věci svého spolkového domu, přežil křivdu v podivné atmosféře 90. let a jim odpovídající soudní při, kterou jsem popsal člověku zůstává rozum stát! Spolek vyřešil své vnitřní problémy a existuje tam někde v Lazarské; kdo zná spolek a Galerii Diamant. * (* Marcela Pecháčková, Instinkt č. 11, Případ Mánes z ) S. V. U. Mánes od 90. let uspořádal na 160 výstav spolkových i autorských, vydává katalogy a publikace ve své ediční řadě, pořádá přednášky, sympozia a besedy, žije svým spolkovým životem, pořádá schůze a udržuje přátelství a partnerství mezi umělci. V tak těžké individuální a nepřehledné době, kdy nemá prostředky protože nedisponuje svým spolkovým domem. Spolek existuje, i když mu není přáno. To je snad dostačující a výmluvné! A co se týče progresivity, myslím, že nejdůležitějším postulátem S. V. U. Mánes je tvrdošíjné trvání S.V.U. mánes a KooperatiVa p ojišťov na, a.s., Vienna i n SUr a nce GroU p JOSEF GOČÁR / OTAKAR NOVOTNÝ G alerie S.V. U. mánes diamant otevřeno do 28. listopadu úterý neděle od 12 do 18 hodin k 130. výročí narození dvou architektů předsedů S.V.U. Mánes a 20. výročí obnovení veřejné činnosti spolku Otevřeno do , úterý neděle od 12 do 18 hodin, ve dnech 24.,25. a zavřeno. partneři VÝSTAVy S.V.U. Mánes, Hlavní město praha poř Á d ÁNO za laskavé HO přis pěn í: Ministerstvo kultury ČR Městská část Praha 1 Colognia press, a.s. Interzeta, s.r.o. Nobiles, s.r.o. MUDr. Martin Novotný galerie S.V. U. mánes diamant otevřeno od 8. června do 29. července 2011 úterý neděle od 12 do 18 hodin S.V.U. mánes A KoopERATIVA p ojišťovna, A.S., VIENNA INSURA NCE GRoUp S.V.U. MáneS p o D í L SpoLKU NA for mování české moderní KULTURy VýS tava p o ř á d a n á k 125. V ýročí založení S.V.U. MáneS ( ) GALERIE S.V. U. mánes DIAm ANT otevřeno Do 29. července úterý NEDěLE od 12 Do 18 hodin UNICREDIT BANK A KARLŠTEJNSKÁ A.S. S.V.U. mánes a karlštejns ká a.s. m e ta mo r P H OS e S P r O m Ě n Y Ž e n Y V e V Ý t V a r n É m U m Ě n Í galerie s.v.u. mánes diamant OtevřenO Od 5. dubna do 31. května 2013, úterý neděle Od 12 do 18 hodin

16 SPAZIO DON CHISCIOTTE partneři výstavy ve spolupráci s pod patronátem 3_plakat_70_100_koop.indd :00:07 SpOLEk V ý t VARnýCH umělců m ánes A S p OLEčnOSt k ARLŠt E Jn S k á a.s. DIALOGY V OBRAZECH v a z b y m e z i v ý t v a r n ý m i s c é n a m i GA L E R I E S.V.u. máne S DIAm A nt Spálená 4, praha 1 nové město (roh ulic Rettigové a Lazarské) VýStAVA OtEVřEnA do úterý neděle hodin S.V.U. mánes a KooperatiVa pojišťovna, a.s., Vienna insur ance GroUp cesty ke svobodě společnost válka umění spo lek výtvarných umělců mánes fo ndazio ne bo ttari lattes tra pittura e letteratura mario lattes mezi malbo u a literaturo u galerie s.v.u. mánes diamant Ot e v ř e n O d O 27. č e rv e n c e 2 014, ú t e rý n e d ě l e O d 12 d O 18 h O d i n výstava je uspořádaná za laskavého přispění společnosti karlštejnská a.s. spo lek výtvarných umělců mánes ivan exner s přáteli Andreou L. Ballardini, Emilem Cimburou, Igorem Hlavinkou, Evou Chmelovou, Františkem Jiroudkem, Markétou Jírovou, Jiřím Kaločem, Josefem Klimešem, Alešem Knotkem, Josefem Lieslerem, Arnoštem Paderlíkem, Jaromírem Rybákem a Jasanem Zoubkem vybraná díla ze sbírky b ottari l attes galerie s.v.u. mánes diamant OtevřenO Od 1. do 26. října 2014, úterý neděle Od 12 do 18 hodin galerie s.v.u. mánes diamant OtevřenO Od 5. února do 27. března 2015, úterý neděle Od 12 do 18 hodin Plakáty k výstavám pořádaných tam někde v Lazarské Spolkem výtvarných umělců Mánes kdo zná spolek a Galerii Diamant? na kvalitě umění v době, kdy neplatí žádná pravidla a jde spíše o reklamu či PR umělce více než o jeho dílo samotné, v době, kdy je vše rychle pomíjivé, kdy včerejší exhibice je již stará a neaktuální přebita novou úspěšnější. Trvání na kvalitě díla umělcova, trvání na autonomii uměleckého díla které má jedině smysl, když je osobním postojem a viděním světa umělce. Žádný hlavní proud ani kosmopolitní trendy ale umění pravé, osobité, vycházející z duše umělcovy. Spolek výtvarných umělců Mánes existuje, svou domovskou Galerii Diamant provozuje v Lazarské ulici, jeho členská základna dosahuje 100 členů řádných, mimořádných a činných. Vydává knihy a pěstuje širokou spolkovou činnost. Utrpěl ztráty a křivdy, které velmi zkomplikovaly jeho život a existenci, ale neznamená to, že by to S. V. U. Mánes mohlo zlomit či zničit. Jsme si jisti, že můžeme pracovat i bez budovy, která měla vše ulehčit a být chrámem Mánesu. Konec konců Mánes chrám je v srdcích. S. V. U. Mánes se ovšem s krádeží spolkového domu nikdy nesmíří a nikdy nebude souhlasit s tím, aby jeho dům užívali jiní majitelé, kteří si ho nepostavili. Tak to je podstatné doplnění faktů, které mně chyběly v článku paní Drápalové pro objektivitu při nazírání kauzy Mánes. Ivan Exner, Praha, duben 2015 jednatel S. V. U. Mánes

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 61996/2012 SpZn S-JMK 143940/2010/OŽP-Ho Brno dne 30.05.2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Podání žalobkyně ze dne označené jako kasační stížnost s e o d m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Podání žalobkyně ze dne označené jako kasační stížnost s e o d m í t á. č. j. 4 As 8/2005-42 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně R. Š.,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud České republiky v kárném senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. A. D., JUDr. P. G., JUDr. K. H. a JUDr. K. P. projednal

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 21. 3. 2015 Místo konání: Doba konání: Přítomni:

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 23.9.2009 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í *uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Č.j. R 1/2004-12078/2009/600/IKr

Více

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300 140 00 Praha 4 Pankrác prostř ednictvím Městského soudu v Praze pracoviště Slezská Slezská 9 120 00

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Směrnice o udělování čestného občanství města Třince, čestné záštity města Třince a záštity starosty města Třince

Směrnice o udělování čestného občanství města Třince, čestné záštity města Třince a záštity starosty města Třince Označení dokumentu: S/11/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 14.06.2016 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: 1/14.06.2016 Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh:

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana Stanovy občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. I. ázev, účel a sídlo občanského sdružení

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Jednací číslo: 4 C 276/2015-51 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 6 Tz 49/2013-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ads 17/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 139/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 17. 2. 2012 Spisová značka: SZ 019007/2012/KUSK REG/AB Č. j.: 025716/2012/KUSK Vyřizuje: Brůčková / 257 280 935 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.7.2009 KOM(2009) 356 v konečném znění ŠESTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU PŘEHLED OBCHODNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH TŘETÍMI

Více

*MVCRX00C97XC* MVCRX00C97XC prvotní identifikátor

*MVCRX00C97XC* MVCRX00C97XC prvotní identifikátor *MVCRX00C97XC* MVCRX00C97XC prvotní identifikátor odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 60661-2/ODK-2010 Praha 29. června 2010 Počet listů/stran: 3/5 ROZHODNUTÍ

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -68 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Roučky a soudců JUDr. Petra Kuchynky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce:

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci

Jednací číslo: 4 C 272/ U S N E S E N Í. Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci Jednací číslo: 4 C 272/2015-29 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 82634/2012 V Olomouci dne 27. září 2012 Spis.zn.: KÚOK/62884/2012/OSR/856 Oprávněná úřední osoba

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 7/2006-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více