Spolek výtvarných umělců Mánes postavil tímto domem památník svému patronu, domov svým členům, pevnost pokolením příštím.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek výtvarných umělců Mánes postavil tímto domem památník svému patronu, domov svým členům, pevnost pokolením příštím."

Transkript

1 Spolek výtvarných umělců Mánes postavil tímto domem památník svému patronu, domov svým členům, pevnost pokolením příštím (text, který vítal návštěvníky u vchodu do spolkové budovy) poznámky Ivana Exnera k článku paní Kristýny Drápalové uveřejněném v Lidových novinách Rád bych reagoval na článek Osud opraveného Mánesu je umělecky zle nahnutý!, který byl publikován v sobotu 7. března v Lidových novinách s překvapivě velkorysým rozsahem a upoutávkou na přední straně listu. Na úvod bych chtěl zdůraznit, že je chvályhodné a prospěšné (z mnoha pohledů) zabývat se Mánesem, historickou potřebou jeho vzniku, jeho kulturně dějinnou úlohou, veřejným působením včetně slavných výstav, rozsáhlé a významné publikační, vzdělávací činnosti stejně i neslavným a potupným zakázáním veřejných aktivit spolku a zcizením spolkového domu, tehdy již čtyřgeneračnímu Mánesu. Je důležité rozumět mnoha věcem a jevům, spjatým se spolkovým domem Mánes na Vltavě, rozumět kompletně všemu, včetně polistopadového vývoje a současnosti. Vítám, že paní Kristýna Drápalová oživila opět toto téma, které je slavné i neslavné, světlé i temné, srozumitelné i nepochopitelné. Její článek, ač je počtem řádků a sloupců rozsáhlý, poskytuje sice řadu informací, ale mnoho podstatných faktů neobsahuje, zamlčuje, překrucuje nebo také obchází. Nechci se proto vymezovat k tomuto textu. Jen bych rád doplnil to, co v něm chybí a bez čeho téma spolkového domu Mánes nelze dostatečně vysvětlit. Autorka charakterizuje hned v úvodu svého článku budovu Mánesa jako prvorepublikovou výstavní i organizační chloubu českých výtvarných umělců... Zde musím opravit chybné tvrzení za jediné správné: budovu Mánesa, výstavní i organizační chloubu českých výtvarných umělců..., si postavil a užíval Spolek výtvarných umělců Mánes (S. V. U. Mánes). Tak je to podle historie, faktů a poznámek pamětníků, zápisků samotného autora projektu Otakara Novotného: S. V. U. Mánes byl založen 27. dubna 1887 o osmé hodině večerní v restauraci U Ježíška ve Spálené ulici. Na schůzi bylo přítomno 18 členů. Sdružení zvolna rostlo, mohutnělo a dospívalo. Počátky daly spolku jméno Josefa Mánesa, který byl umělcům vždy hrdinou a přímo symbolem zápasu za hodnoty a jehož osobní

2 Josef, Amálie a Quido Mánesovi, fotografie asi z roku 1865 Max Švabinský, Mikoláš Aleš, kresba, 1908 dílo učinil český národ součástí vlastní bytosti, a ideálního starostu Mikoláše Alše s jeho programem jít cestou Mánesovou. Slavná jména a první stanovy daly spolku program, náplň a směřování. Nejdůležitějšími body programu spolku bylo: Pěstovati vzájemnost mezi členy, sbližovati a sjednocovati veškeré slovanské živly umělců výtvarných v Praze, podporovati nemajetné členy, pořádati rozpravy, udržovati kolegiální spojení s podobnými uměleckými spolky, vydávati spolkový umělecký časopis, ale především a to na prvním místě tvořit, malovat, sochat a vystavovat! Mánes chtěl především tvořit a vystavovat, veřejně působit, to je podstatou každého opravdového umělce jeho posláním. Proto problematiku výstavních síní a sálů vnímali mánesáci velice intenzivně a primárně již od samého založení. Tendence ke stavění projevili již v roce 1902 u příležitosti památné výstavy Augusta Rodina a s přispěním Hlavního města Prahy vybudovali, podle projektu Jana Kotěry, na úpatí Kinského zahrady, výstavní pavilón. Ač šlo o provizorní dřevěnou stavbu, sloužila až do let první světové války a přispívala k cílevědomé a nerušeně plynulé již rozvětvené veřejné činnosti spolku. Jan Kotěra Pavilon S.V.U. Mánes Pod Kinskou, Praha, 1902 Josef Gočár, Výstavní pavilón S.V.U. Mánes ve Vodičkově ulici v Praze, 1921

3 Výstavy S. V. U. Mánes ustálily pravidlo velmi přísného, kvalitativními měřítky určovaného výběru výtvarných děl, esteticky působivých, architektonicky řešených instalací a vernisáží. V roce 1921, 23. prosince zahájila výstavou děl Antonína Slavíčka Síň Mánesa, podle návrhu architekta Josefa Gočára postavená v zastrčeném dvoře Vodičkovy ulice, další stavební počin mánesáků v touze vyřešit své výstavní potíže a mít svůj prostor. Když byl zbourán dům ve Vodičkově ulici, stalo se tak v roce 1928, padla s ním i tato výstavní síň. Spolek byl odkázán se svými výstavami už jen na Obecní dům a své kanceláře měl na Václavském náměstí 14. Ty však už k srdci nepřirostly. S.V.U. Mánes se stěhuje, časopis Pestrý týden, 3. ročník,

4 Šitkovské mlýny jako příhodné místo pro stavbu spolkové budovy bylo po konzultacích na Státní regulační komisi určeno v říjnu Po zdlouhavých jednáních s majiteli spolek v r pro potřeby své stavby koupil dvanáct parcel a pět objektů, s jejichž bouráním bylo započato v dubnu Nová fáze křížové cesty za vlastní výstavní budovou počíná v říjnu 1923 návštěvou Otakara Novotného, předsedy S. V. U. Mánes a dalšího představitele spolku, sochaře Bohumila Kafky u primátora Prahy Karla Baxy. Ten měl pochopení a odkázal mánesáky na Státní regulační komisi, které předsedal ing. Mőlzer, jenž jim bez dlouhého rozmýšlení navrhl Šitkovské mlýny. Již 24. ledna 1924 architekt Otakar Novotný předložil výboru, jemuž předsedal, první ideové skicy spolkové budovy. Mimořádná valná hromada spolku konaná 27. května 1927 schválila všechny kroky, které zatím výbor učinil, zvolila projektanta, tj. Otakara Novotného a zvláštní stavební komisi, které předsedal prof. Josef Gočár. Bourání původních staveb začalo , přípravné práce , vlastní stavba Dokončena a otevřena byla budova Byl to velmi slavnostní, a věřte i dojemný akt, když arch. Gočár odevzdával Mánesu vlastní budovu, když byly pronášeny zdravice ze strany velmi vysokých funkcionářů státních, zemských, městských institucí a uměleckých korporací. Hostům se budova otevřela výstavou Sto let českého umění. Jižní strana budovy S.V.U. Mánes, s vertikálou Šitkovské věže.

5 Budova S.V.U. Mánes, foto z 30. let 20. století. V tomto bodě, o němž se zmiňuje pí. Drápalová hned na začátku svého textu, jsem se musel zastavit. Totiž pokud není podtrženo dlouhé usilování mánesáků o vlastní výstavní prostor, pokud není jasně definováno, kdo postavil dům na Vltavě, nemá smysl v tématu Osud spolkového domu Mánes pokračovat. Protože teprve nyní přichází na řadu ta nejdůležitější otázka, komu Spolek výtvarných umělců Mánes dům postavil? Dovolím si opět použít slova z projevu prof. arch. Otakara Novotného, předsedy Mánesa, na mimořádné valné schůzi S. V. U. Mánes 30. října 1930: Pane předsedo stavební komise, Vy se členy a poradci této stavební komise vybudovali jste nám stavbu a odevzdáváte nám, co bylo nejpotřebnějšího, a dáváte nám domov! Máme tedy domov, bude nyní další úlohou naplnit jej duchem a životem. A tato úloha nebude nikterak lehká. Vždyť význam této stavby může býti stejně lehko přeceňován jako také nedoceňován výstava S. V. U. Mánes, 1936 Jubilejní výstava 50. let Mánesa, 1937

6 President Československé republiky Edvard Beneš s manželkou Hanou (na foto. vlevo Otakar Novotný) 20. července 1945 na vernisáži výstavy Emil Filla obrazy a kresby dosud nevystavené z let v budově S.V.U. Mánes To znamená pracovat sic někdy tvrdě, ale vždycky otevřeně, poctivě a čestně. Uvědomme si také, kolik nových úkolů nás v této budově čeká, že svět bude pozorovati těmi velkými okny, jaký život vládne uvnitř v těch světlých prostorách, a že bude zkoumati, bude-li vždy takový, aby české výtvarné umění tudy procházelo, rostlo a zde žilo. Nemohu Vám také ani dost vroucně poděkovati za to, že přičinili jste se o to, aby budova svým stavebním programem byla schopna živiti se sama, aby tak spolek zbaven byl starostí o její udržování. Doufáme pevně, že se to vždycky podaří a že spolek v jejich místnostech najde možnost dalšího svého rozvoje a rozmachu, nezatěžován jsa starostmi hospodářskými. Za S. V. U. Mánes přijímám, pane předsedo, z tvých rukou tuto budovu a odevzdávám ji do správy zvolenému kuratoriu. Staré přísloví praví: Dej Bůh štěstí domu tomu, vystavěl jsem, nevím komu. Opravdu nevíme, kdo po nás přijde, ale věříme, že budou takoví, kteří budou stejně dbáti nejvyšších zájmů uměleckých, jak my o to se snažíme, seč jsme. Z textu průzračně vyplývá, kdo a komu budovu Mánesa postavil: MÁNES MÁNESU. Nikoliv čeští výtvarní umělci českým výtvarným umělcům, ale MÁNES SOBĚ. Věc je to notoricky známá, jen se při procesu pokračujícího rozpadu historického vědomí nějak zatemňuje. Tak to jen na úvod.

7 Článek paní Kristýny Drápalové pokračuje na straně 19 v druhém sazebním sloupci, cituji: Budova Mánesa bývala symbolem plodného spolkového života umělců. Proč se autorka bojí napsat jasnou formulaci, že plodný spolkový život umělců nebyl ničím jiným, než plodným a spolkovým životem mánesáků členů stejnojmenného Spolku výtvarných umělců Mánes? Stejně neurčitá je i věta o něco níže: Etablované sdružení pomýšlelo na stavbu spolkového domu pro pořádání pravidelných výstav již delší dobu Proč se Kristýna Drápalová vyhýbá oslovovat či pojmenovat Spolek výtvarných umělců Mánes, jeho činnost či historické zásluhy? Na téže straně 19 ve čtvrtém sloupci autorka uvádí: vedení Mánesa sice dokázalo zrušení spolku po určitou dobu oddalovat, na své cíle a poslání však muselo ve vypjaté atmosféře stalinských 50. let rezignovat. Konečný úder přišel roku 1956 mocí úřední byl spolek zrušen. Zde bych zásadně protestoval a rozhodně odmítl slova zrušení/zrušen. Dle platných stanov spolkových, inovovaných v roce 1935 a dosud platných, se lze dočíst v paragrafu 20 Zánik spolku toto: Spolek se rozejde, usnese-li se na tom valné shromáždění tříčtvrtinovou většinou hlasů za přítomnosti nejméně tří pětin všech členů podle paragrafu 6 k hlasování oprávněných, v případě zániku spolku připadne jeho jmění buď jinému spolku, mající stejný účel jako má tento spolek nebo účelu kulturnímu, a to vždy podle rozhodnutí posledního valného shromáždění. Z těchto faktů vyplývá, že spolek může být rozejit nebo-li zrušen jen sám sebou, ze své vůle a jen při dodržení stanov. Tento fakt nenastal, z toho vyplývá, že zvůlí a mocí násilnou mohl být spolek zakázán, či zakázána jeho činnost. Autorka píše, že jeho majetek převzal Fond výtvarného umění, instituce, která se za komunismu starala o hmotné zajištění umělců a jejich činnost. K tomu bych chtěl poznamenat, že eufemismus převzal by bylo pro správnost věcí nutné nahradit alespoň termínem neoprávněně užíval a utopistický termín komunismus bych nahradil historicky přesnějším termínem diktatura proletariátu. Dne ÚNV hl. m. Prahy násilně rozpustil S. V. U. Mánes. Likvidátorem práv a závazků rozpuštěného spolku byl ustanoven Český fond výtvarných umění. O dva dny později se stal spolek obětí policejní šťáry, proti níž předseda spolku arch. Jaroslav Fragner ostře písemně protestoval u tehdejšího ministra kultury Ladislava Štolla, který na jeho protest neodpověděl: Vážený soudruhu ministře, dne 5. března byl ze strany Ústředního národního výboru hl. města Prahy proveden přepadový administrativní zákrok za účelem rozpuštění a likvidace Spolku výtvarných umělců Mánes. Je politováníhodné, že historický akt, který měl být nesen hlubokou vděčností společnosti za to, že pokrokoví a vlastenečtí umělci Mánesa vlastním zakladatelským úsilím, nadšením a uměním vytvořili a až po naše dny uchovali jedinečné hodnoty národní kultury, se zvrhl v policejní opatření, jakého se používá vůči záškodnickým organizacím.

8 Je politováníhodné, že historické kulturní transformaci, předsevzaté v dobré víře v rozkvět a rozvoj národního života, ku které mělo být přikročeno s nejvyšším taktem a mravní vyspělostí, byly nekvalifikovanými činiteli vnuceny postupy, které vzbuzují odpor a které kdyby jim nebylo čeleno by mohly vyústiti v plenění soustředěného dědictví Mánesa, jehož zakladatelem a prvním starostou byl Mikoláš Aleš. Protože takovýto postup je v rozporu se zájmy státu, vyslovuji za všechny pokrokové umělce nesouhlas s hrubým, politicky škodlivým a nedůstojným počinem. Žádáme Vás naléhavě, vážený soudruhu ministře, o bezodkladné zakročení, aby bylo zabráněno dalším neblahým důsledkům nerozvážně probíhající akce. Jaroslav Fragner předseda Spolku výtvarných umělců Mánes Ještě před listopadem 1989 zažil Mánes výjimečnou událost, svědčící o velikosti spolku, jeho historii, ale také o žijících členech zatím ilegálního spolku. K 100. výročí vzniku S. V. U. Mánes byla v roce 1987 uspořádána ve spolkovém domě rozsáhlá expozice o dějinách i činnosti spolku a uměleckých snahách jeho čtyř členských generací. Autorem koncepce výstavy a k ní vydaného katalogu byl tehdejší ředitel Národní galerie, akademik Jiří Kotalík. Slavnostní vernisáže výstavy se zúčastnili tehdy žijící mánesáci a široká umění milovná veřejnost. Jednalo se tehdy o zahajovací výstavu po rozsáhlé, z hlediska architektury domu, nešťastné rekonstrukci. S výjimkou dvou se titíž živí mánesáci sešli v listopadu 1990, aby vstoupivše do svých stanov pokračovali ve své spolkové činnosti, což jak káže zákon oznámili Ministerstvu vnitra ČR. Tímto postupem a touto formulací znovu vyjádřili, že S. V. U. Mánes se nikdy nepovažoval za zrušený. Neboť o zániku spolku mohou rozhodnout pouze členové Mánesa. Tímto opravuji tvrzení autorky článku, že v roce 1990 zaregistrovalo dvacet z dvaadvaceti dosud žijících členů původního Spolku výtvarných umělců Mánes občanské sdružení jménem Spolek Mánes. Ještě jednou pro přesnost opakuji, že spolek se vždy jmenoval a stále jmenuje Spolek výtvarných umělců Mánes (S. V. U. Mánes). V soudní při o budovu Mánesa rozhodoval velmi výrazně argument, zda byla prokázána kontinuita existence spolku. Pro ilustraci předkládám jeden z mnoha názorů odborníků: JUDr. A. Procházka, bývalý soudce Federálního ústavního soudu, prostudoval shromážděný dokumentační materiál a poskytl osobní písemné stanovisko, konzultované s odborníky správního práva. Stanovisko uvádí, že z dokumentů lze dovodit, že ke zrušení S. V. U. Mánes vůbec nedošlo, resp. že potřebné správní řízení nebylo dokončeno, protože zákon vyžaduje k přechodu vlastnictví zánik spolku, nemohlo dojít ani k přechodu vlastnictví bylo by v kompetenci ministerstva kultury, aby toto správní řízení dokončilo; předešlo by tak nedůstojnému soudnímu sporu, neboť S. V. U. Mánes je pro náš kulturní život představitelem národní kultury.

9 Průběžná činnost výboru S. V. U. Mánes byla zaměřena k znovuzískání spolkové budovy a to jak politickými prostředky, tak přípravou možného soudního řízení. Představa, že nebude nutné vymáhat majetek spolku soudní cestou zcela selhala v létě Tato, evidentně mylná představa plynula z porevoluční euforie, podporované proklamovanou ochotou představitelů ČFVU hledat cestu, jak dům vrátit původnímu majiteli, které osmdesátiletí obnovitelé spolku naivně uvěřili. Další vývoj a snaha o navrácení majetku by se dala charakterizovat jako období soudního sporu Mánes versus ČFVU. Jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 proběhlo 18. října Rozsudek, který ve svém zdůvodnění užívá argumentace z doby stalinismu a vysvětluje, že S. V. U. Mánes právě proto, že výstavbě socialismu neprospíval, byl oprávněně zakázán, překvapil asi nejenom členy spolku. Výbor pověřil svého právního zástupce, aby se v zákonné lhůtě proti rozsudku odvolal. Ve dnech 24. až 28. března u Městského soudu v Praze se uskutečnilo další jednání. Před jeho zahájením požádal právní zástupce spolku o souhlas s event. dovoláním k vrchnímu soudu, čemuž bylo vyhověno. Městský soud v Praze 1 v rozporu s veškerými zvyklostmi přijal od právní zástupkyně žalovaného, tj. ČFVU, stanovisko české výtvarné obce, interpretované jako obecné stanovisko výtvarníků a tedy i stanovisko SR ČFVU, a evidentně k němu přihlédl, potvrdil 28. března rozsudek soudu první instance. Není smyslem citovat lži a polopravdy obsažené ve stanovisku české výtvarné obce, které se hrubě vměšovaly do autonomie spolku. Je však třeba konstatovat, že posloužilo k podpoře a obhajobě minulé činnosti ČFVU jako důležitého článku systému přímého autoritativního řízení výtvarné kultury centrální ideologickou mocí a hrubě a nepřátelsky Mánes poškodilo. Rozsudek byl doručen spolku teprve 25. srpna 1994 a S. V. U. Mánes proti němu podal v zákonné lhůtě dovolání. K projednání soudního sporu Mánes versus ČFVU (nyní Nadace Český fond umění) Nejvyšším soudem v Brně došlo 17. prosince Nejvyšší soud rozhodl tak, že rozsudek pražského městského soudu, který zněl v neprospěch S. V. U. Mánes, byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 1998, z jeho rozsáhlého odůvodnění, bylo jednoznačné, že kauzu v náš neprospěch by mohl ovlivnit výhradně ministrem kultury ČSR podepsaný dokument, kterým ve shodě se zákonem ruší Spolek výtvarných umělců Mánes. Jestliže tento dokument neexistuje, znamená to, že S. V. U. Mánes nikdy zrušen nebyl a má nepřetržitou kontinuitu trvání od svého založení 1887 a tedy byl a jest jediným vlastníkem spolkového domu. Proto všechny přítomné jednání městského soudu 20. července 1999 zaskočila informace, že 19. července večer právní zástupkyně NČFU odfaxovala (a posléze předala ověřenou kopii) dokument, jímž odbor pro vnitřní věci Rady Ústředního národního výboru hlavního města Prahy rozpouští Spolek výtvarných umělců Mánes, dokument, který do tohoto dne nebyl k nalezení a o jehož existenci nebylo dosud nic známo vzhledem k tomu, že

10 odůvodnění rozhodnutí se opírá krom jiného i o dokument ministerstva kultury ze dne č.j /56, který soudu předložen nebyl a jeho obsah tedy nebyl znám, zrušil Městský soud v Praze 20. července 1999 rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 z a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání s tím, že se musí provést důkazy ohledně nově zjištěného rozhodnutí. Po roce a půl očekávání došlo 16. ledna 2001 k jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 a to za předsednictví JUDr. Heleny Nebesářové. Právní zástupkyně žalované strany předložila důkazy při jednání samotném, a proto bylo na žádost právního zástupce S. V. U. Mánes vlastní jednání stanoveno na 6. března Při něm předsedkyně soudu překvapivě, aniž provedla důkazy, jak požadoval soud vyšší instance zcela bez přihlédnutí a v rozporu s nálezem Nejvyššího soudu ČR, rozhodla ve prospěch Nadace ČFU. Vzhledem ke skutečnosti, že obsah rozhodnutí byl přítomným pouze sdělen a to dokonce, aniž by byl součástí zápisu, mohl Mánes než čekat na písemnou podobu rozsudku a poté lze se odvolat k městskému soudu. Tu 12. června 2001 obdržel a k Městskému soudu v Praze se odvolal. Ten 14. března t.r. potvrdil rozsudek obvodního soudu a rozhodl, že vlastníkem nemovitosti je Nadace ČFU. Výbor spolku nato pověřil svého právního zástupce, aby se znovu dovolal k Nejvyššímu soudu ČR a podal stížnost Ústavnímu soudu ČR. Zároveň Obvodní soud pro Prahu l požádal o vydání předběžného opatření, kterým se žalovanému ukládá zdržet se jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi. Obvodní soud pro Prahu 1 návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. 6. září 2002 právní zástupkyně NČFU JUDr. Věra Babíčková podala odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1ze dne 6. června 2002 o uložení předběžného opatření, využivši následků povodně, které ve svých důsledcích znamenaly hrubé poškození suterénu spolkového domu. V emocionálně laděném podání, které je snůškou lží a polopravd, navrhla zrušení předběžného opatření ve všech bodech. Tříčlenný senát sice potvrdil povinnost NČFU zdržet se zcizení a zatížení věcným právem třetí osoby původně nám patřící nemovitosti, ale zamítl tu část usnesení obvodního soudu, která nadaci uložila povinnost zdržet se dalšího nakládání s nimi. Senát Nejvyššího soudu ČR, tentokrát však pod předsednictvím JUDr. Františka Baláka, z července 2003 nejenže potvrdil pro Mánes nepřijatelný rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2002, aniž provedl důkazní řízení, rezignoval na nález svého kolegy a předchůdce JUDr. Bureše. Pravomocný rozsudek NS ČR z roku 2003 je tak v přímém rozporu s rozsudkem téže instituce z roku Proti pravomocnému rozsudku NS ČR podal v září 2003 S. V. U. Mánes ústavní stížnost v níž prohlásil, že obecné soudy obou stupňů a NS ČR, jako orgány veřejné moci, svým rozhodnutím porušily stěžovatelova ústavně zaručená základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a rozhodly v rozporu s Ústavou ČR a výkladem právních norem oprávnily

11 následky odstranění základů demokratického právního státu v naší zemi v době nesvobody v letech v rozporu s článkem 9, odst. 3 Ústavy a preambulí Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Pravomocného rozsudku NS ČR, kterým byla Nadace ČFU určena vlastníkem Společenského domu Mánes, přestože S. V. U. Mánes podal proti němu ústavní stížnost, okamžitě Nadace využila a vyzvala S. V. U. Mánes, aby k 1. prosinci 2003 s ní uzavřel nájemní smlouvu o využívání kanceláří. Ústavní soud v tříčlenném senátu 25. listopadu projednal naši stížnost ze září 2003 a odmítl ji s tím, že, shodně jako Nejvyšší soud uvádí, že zákonodárce podrobil odnětí vlastnického práva provedené na základě předpisů vydaných v době od do restitučnímu režimu a skutečnost, že k odnětí vlastnického práva došlo na základě předpisů, které nebyly v souladu s principy demokratického právního státu, neumožňuje automaticky sama o sobě pohlížet na správní rozhodnutí o přechodu vlastnického práva jako na rozhodnutí neúčinná. Ústavní soud nezpochybňuje, že ve vztahu k původnímu vlastníku předmětných nemovitostí se aplikací příslušných předpisů, v jejichž důsledku došlo k rozpuštění spolku a přechodu vlastnického práva, stala křivda. Zákon č. 198/1993 Sb. i nález Ústavního soudu č. 14/1994 Sb. vycházejí ze zločinnosti komunistického režimu, a v důsledku toho i hodnotové diskontinuity demokratického českého státu s ním. Právě z ideje hodnotové diskontinuity vnikla koncepce restitucí, jež stojí na tom, že křivdy je třeba individuálně napravovat na základě zvláštní restituční procedury. Zločinnost komunistického režimu ani hodnotová diskontinuita tedy nevyústily v ČSFR v diskontinuitu právní. Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné! Zde by bylo vhodné připomenout, že právnické osoby což je i S. V. U. Mánes ze zákona svůj majetek nerestituovaly, s výjimkou těch, které byly zákonem vyjmenovány! K těmto právnickým osobám však výtvarné spolky nepatří. K tomuto popisu právní pře lze jen dodat: Spolek výtvarných umělců Mánes si svou spolkovou budovu postavil v roce a 25. listopadu 1934 byla spolkové budově vybita její rozměrná okna kvůli členské výstavě Mánesa, když překážela některá díla části české veřejnosti a pravicově radikalizovaným studentům. Terčem brutálního útoku byly především exponáty malíře Aloise Wachsmanna, Emila Filly a Vincence Makovského. V roce 1956 spolkovou budovu Mánesu ukradl stát. V roce 1994 se Český fond výtvarných umění (likvidátor S. V. U. Mánes) transformoval na základě zákona č 318/1993 Sb. na Nadaci českého fondu umění. Do majetku nadace tímto zákonem přešel veškerý movitý i nemovitý majetek, jakož i práva a povinnosti z majetkových a jiných právních vztahů Českého fondu výtvarných umění. Jestliže městský soud ve svém rozsudku vyslovil pochybnosti o kontinuitě právní subjektivity

12 S. V. U. Mánes (a nestačilo ani 20 žijících mánesáků členů před rokem 1956) tytéž pochybnosti by se měly týkat i Nadace českého fondu umění. Ústřední národní výbor hl. m. Prahy vydal v roce 1956 rozhodnutí odporující tehdy platné ústavě, zákonu i vyhlášce, kde je právo shromažďovací a spolčovací, pokud se tím neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo pokoj a řád. Městský soud v Praze, který se odvolával na existenci tohoto výměru a rozhodl v neprospěch Spolku výtvarných umělců Mánes, si vůbec (asi) nevšiml, že tehdejší ÚNV hl. m. Prahy nijak nedoložil, jak a čím další existence S. V. U. Mánes ohrožuje lidově demokratické zřízení, přesto se s tímto tvrzením ztotožnil a svým rozsudkem je dokonce právně vůbec poprvé posvětil. Napadá mě v této souvislosti jedna událost z roku V červnu tohoto roku probíhaly v Praze souběžně dvě výstavy: Mánesácká GENERACE a výstava Sovětského umění. Patrně nešlo o náhodu a souběh byl součástí široce založené, jako stroj přesně pracující sovětské diplomacie. V době konání obou výstav právě probíhala jednání o Marshallovu plánu a jednoznačně ukázala, čí poválečnou kořistí se Československo stalo pád pudí pád, Mnichov další Mnichovy. Ohlávkou na budoucí čsl. společnost měl být totalitní politický systém a materialistickou vládnoucí ideologií sešněrovaná podoba umění. S. V. U. Mánes zůstal věrný odkazu T. G. M. Snadno si můžeme domyslet, kdo organizoval hromadné výpravy pro nový režim přesvědčených lidí, zvláště mládeže z Kladna a dalších měst do Prahy na Sovětskou výstavu, kdo je přiměl, aby v její knize návštěv útočili na S. V. U. Mánes podobně jako přesně čtyři roky před tím 15. dubna 1943 týdeník fašistického Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ZTEČ: Zkažené umění je pro každý národ těžkou ranou a svědectvím úpadku, každý prostý člověk se nemůže zbavit dojmu, že celá tato doba znamenala plánovité ničení umění a mrzačení smyslu národů pro krásu... Toto ničení se přeneslo bohužel i k nám. Skupina našich moderních malířů se shlédla v úpadkových obrazech z francouzských jarmarků a počala je kopírovat. Byli to česky mluvící bolševici hlavně ve spolku Mánes. V tomto případě ohrožovali bolševici z Mánesa samé kořeny protektorátu Böhmen und Mähren. A ještě jedna ukázka v souvislosti se Sovětskou výstavou v Praze, jak to viděli zase skuteční bolševici: na přípravě a vernisáži Sovětské výstavy se jako hlavní odborník podílel ředitel Tretjakovské galerie A. Zamoškin. Po návratu domů otiskl v pátek v Moskevské Pravdě článek, z něhož cituji: Ještě jsou však v Československu umělci, kteří zastávají buržoazní teorii umění pro umění. Vstupují do uměleckého sdružení Mánes i do jiných uměleckých skupin. Jejich sdružení nesoucí jméno Josefa Mánesa nemá nic společného s tvorbou tohoto velikého umělce neprávem nese toto sdružení jeho jméno. Z toho lze vyvodit určité obavy z ohrožování lidově demokratického zřízení a na oprávněnost zákazu spolku.

13 Aby to však nebylo tak jednoduché, pro kompletnost nabízím ještě jeden pohled na S. V. U. Mánes, i tam jak se zdá mánesáci vadili V 50. roce, na zasedání kulturní rady ÚV KSČ, byl S. V. U. Mánes označen za fašistické hnízdo. V posledním sloupci sazby na straně 20 píše autorka textu: Situace Mánesa však představuje i příležitost pro reflex, fungování české výtvarné scény. Svou roli zde totiž sehrála také lhostejnost odborné veřejnosti. Na hašení požáru došlo až ve chvíli, kdy byla situace prakticky ztracena. České umělecké komunitě definitivně pohnulo žlučí teprve vyvedení budovy Mánesa do APELLA fine arts z jara roku Přestože S. V. U. Mánes se svými obavami o osud domu mnohokrát oslovil nejen Nadaci, ale i širokou kulturní veřejnost otevřenými dopisy majiteli a ministerstvu kultury, články v novinách a sporými vystoupeními v mediích, před začátkem i v průběhu rekonstrukce, zůstával jeho hlas osamocen. Nároky spolku, jakož i dědiců autorských práv architekta Otakara Novotného, podílet se na projektu byly arogantně zpochybňovány, dokonce vysmívány. V průběhu rekonstrukce pak nejasnosti s financováním vedly k otázkám, kdo je skutečným majitelem domu. Současné mlčení Nadace tyto obavy naplňuje! České výtvarné komunitě nevadilo ani na vteřinu, že se děje křivda a Spolku výtvarných umělců Mánes je upíráno vlastnictví spolkové budovy. Nikdo se nezastal 20 dědiců mánesáků, někteří z nich vstoupili do Mánesa za okupace demonstrovali tím jasný masarykovský postoj, pracovali v odboji, zřídili školičku Mánesa, když okupační úřady známým způsobem přiškrtili školství V 90. letech, kdy spolek Mánes potřeboval podporu výtvarné obce, nikdo nepomohl, někdy ze závisti, někdy z neznalosti, ale nejvíce asi z nezájmu. Přitom právě a jedině Spolek výtvarných umělců Mánes by byl dobrým hospodářem ve svém domě, jediný spolek Mánes mohl po svém ve své tradici ve svém programu zajistit provoz budovy, výstavních sálů a výstavní koncepci, která se nemění podle módy či trendů. Je jisté, že S. V. U. Mánes, tak jak vyplývá z jeho dlouholeté činnosti, by nikdy neuzavřel svou činnost a výstavní aktivity jen výlučně pro sebe a své členy to nikdy nedělal. Naopak, byl by nadále velice otevřený domácí i zahraniční scéně světu, jak tomu bylo vždy přímo programově. Slyšel jsem mnoho pomluv a nepravd, zaznívá stále mnoho polopravd a vytržeností z kontextů, zaplnil bych jen ukázkami některých z nich řadu novinových stran. Pro všechny platí dvě zásadní východiska, to první je neznalost a to druhé je závist (nenávist). Pokud se komentátoři, glosátoři S. V. U. Mánes rekrutují z těchto pozic, nemůžeme my mánesáci očekávat nic, co by nám pomohlo. Jestliže vyjde rozsáhlý novinový text, ve kterém není téměř nikdy Spolek výtvarných umělců Mánes správně pojmenován nebo úmyslně označen nesprávně, často vůbec nepojmenován, a jeho jméno je obtančeno jinými výrazy, ale především je téměř vždy zamlčena jeho

14 existence, včetně jeho současné domovské galerie kdesi v Lazarské ulici v Praze. Slyšeli jste o DIAMANTU jako o progresivní, výrazné a odvážné galerii? (Instinkt, Pecháčková, článek na objednávku napadající mánesáky za svévolnou účast na tiskové konferenci při představení projektu rekonstrukce domu). Takové invektivy padají na adresu S. V. U. Mánes stále, a proto je nutné předpokládat, že ve výtvarné obci stále existují stejné nálady v postoji k Mánesu jako v letech devadesátých. Mimochodem, kdo bude soudit, co je progresivní, výrazné a odvážné, kdo bude arbitrem, který nám všem vysvětlí, co je dobré a co špatné, co je trendy a co není. Jsou vždy přítomné v dějinách umění u každého uměleckého díla zhodnoceného a potvrzeného časem, atributy progresivity u velkého umění? Nepřál bych těmto gigantům kunsthistorie do diskuse o umění ani průměrného protivníka. Autor takových úsudků poodhalí mělkost a neznalost umění v jeho hloubce, historii a dobových úlohách i kontextech. Zájem o umění ten se počítá v tisíciletích a ne desítkách posledních let. Doporučuji každému, kdo chce psát o Spolku výtvarných umělců Mánes či jeho spolkové budově, kdo se zajímá o spolek, jeho historii, současnost, o galerii Diamant, kde mánesáci našli dočasný azyl, kdo chce získat informace o jeho publikační a ediční činnosti a vědět vše, kdo chce znát naše myšlenky, plány do budoucnosti kdo chce vážně publikovat a psát o S. V. U. Mánes, může kdykoliv přijít a dostane vše, co potřebuje, aby informoval v souladu s realitou. Čas od času, ve vlnách, vždy, když se zvedne publicita kolem spolkového domu zaznívají v prostoru různé teorie o komunismu, jak jsem doložil o fašismu, ale i o antikomunismu jednotlivých mánesáků vždy, když jde o spolkový dům. Jsem si jist, že jde vždy o účelové komentáře a praktiky, jak je v Čechách tradiční. Často slýchávám o dávné slávě Mánesa, o spolku, který byl progresivní a ovlivňoval velmi výrazně českou uměleckou scénu. Kde je ten tenkrát slavný spolek? Dům se stále jmenuje Mánes a neustálé zamlčování skutečností a mnohokrát opakované lži či polopravdy vedou k tomu, že veřejnost nevnímá, či nechápe, že dům nepatří tomu, kdo si ho postavil a všechny neúspěchy (výstavní, stavební atd.) spojené s domem mnohdy přičítá bezmocnému S. V. U. Mánes. Spolek existuje. Po ranách nacismu a sovětizaci umění, přes násilný zákaz činnosti, včetně odebrání spolkové budovy, spolek stále existuje. S. V. U. Mánes přežil dlouhá socialistická Galerie S.V.U. Mánes Diamant, expozice výstavy Josef Gočár / Otakar Novotný k 130. výročí narození obou architektů, předsedů S.V.U. Mánes a 20. výročí obnovení veřejné činnosti spolku, 2010

15 partneři S.V.U. MáneS Uspořádáno za laskavého přispění: partneři V ý S tav y pořádáno za laskav ého přis pění S.V.U. mánes a karlštejns ká a.s. pořádáno za las kav ého přis pění m ě S t S ké čás ti p raha 1 Colognia p ress a.s. n obiles S.r.o. plakat_70_100_bm.indd :08:32 léta a při první možnosti opět povstal. Nedovolal se svých práv ve věci svého spolkového domu, přežil křivdu v podivné atmosféře 90. let a jim odpovídající soudní při, kterou jsem popsal člověku zůstává rozum stát! Spolek vyřešil své vnitřní problémy a existuje tam někde v Lazarské; kdo zná spolek a Galerii Diamant. * (* Marcela Pecháčková, Instinkt č. 11, Případ Mánes z ) S. V. U. Mánes od 90. let uspořádal na 160 výstav spolkových i autorských, vydává katalogy a publikace ve své ediční řadě, pořádá přednášky, sympozia a besedy, žije svým spolkovým životem, pořádá schůze a udržuje přátelství a partnerství mezi umělci. V tak těžké individuální a nepřehledné době, kdy nemá prostředky protože nedisponuje svým spolkovým domem. Spolek existuje, i když mu není přáno. To je snad dostačující a výmluvné! A co se týče progresivity, myslím, že nejdůležitějším postulátem S. V. U. Mánes je tvrdošíjné trvání S.V.U. mánes a KooperatiVa p ojišťov na, a.s., Vienna i n SUr a nce GroU p JOSEF GOČÁR / OTAKAR NOVOTNÝ G alerie S.V. U. mánes diamant otevřeno do 28. listopadu úterý neděle od 12 do 18 hodin k 130. výročí narození dvou architektů předsedů S.V.U. Mánes a 20. výročí obnovení veřejné činnosti spolku Otevřeno do , úterý neděle od 12 do 18 hodin, ve dnech 24.,25. a zavřeno. partneři VÝSTAVy S.V.U. Mánes, Hlavní město praha poř Á d ÁNO za laskavé HO přis pěn í: Ministerstvo kultury ČR Městská část Praha 1 Colognia press, a.s. Interzeta, s.r.o. Nobiles, s.r.o. MUDr. Martin Novotný galerie S.V. U. mánes diamant otevřeno od 8. června do 29. července 2011 úterý neděle od 12 do 18 hodin S.V.U. mánes A KoopERATIVA p ojišťovna, A.S., VIENNA INSURA NCE GRoUp S.V.U. MáneS p o D í L SpoLKU NA for mování české moderní KULTURy VýS tava p o ř á d a n á k 125. V ýročí založení S.V.U. MáneS ( ) GALERIE S.V. U. mánes DIAm ANT otevřeno Do 29. července úterý NEDěLE od 12 Do 18 hodin UNICREDIT BANK A KARLŠTEJNSKÁ A.S. S.V.U. mánes a karlštejns ká a.s. m e ta mo r P H OS e S P r O m Ě n Y Ž e n Y V e V Ý t V a r n É m U m Ě n Í galerie s.v.u. mánes diamant OtevřenO Od 5. dubna do 31. května 2013, úterý neděle Od 12 do 18 hodin

16 SPAZIO DON CHISCIOTTE partneři výstavy ve spolupráci s pod patronátem 3_plakat_70_100_koop.indd :00:07 SpOLEk V ý t VARnýCH umělců m ánes A S p OLEčnOSt k ARLŠt E Jn S k á a.s. DIALOGY V OBRAZECH v a z b y m e z i v ý t v a r n ý m i s c é n a m i GA L E R I E S.V.u. máne S DIAm A nt Spálená 4, praha 1 nové město (roh ulic Rettigové a Lazarské) VýStAVA OtEVřEnA do úterý neděle hodin S.V.U. mánes a KooperatiVa pojišťovna, a.s., Vienna insur ance GroUp cesty ke svobodě společnost válka umění spo lek výtvarných umělců mánes fo ndazio ne bo ttari lattes tra pittura e letteratura mario lattes mezi malbo u a literaturo u galerie s.v.u. mánes diamant Ot e v ř e n O d O 27. č e rv e n c e 2 014, ú t e rý n e d ě l e O d 12 d O 18 h O d i n výstava je uspořádaná za laskavého přispění společnosti karlštejnská a.s. spo lek výtvarných umělců mánes ivan exner s přáteli Andreou L. Ballardini, Emilem Cimburou, Igorem Hlavinkou, Evou Chmelovou, Františkem Jiroudkem, Markétou Jírovou, Jiřím Kaločem, Josefem Klimešem, Alešem Knotkem, Josefem Lieslerem, Arnoštem Paderlíkem, Jaromírem Rybákem a Jasanem Zoubkem vybraná díla ze sbírky b ottari l attes galerie s.v.u. mánes diamant OtevřenO Od 1. do 26. října 2014, úterý neděle Od 12 do 18 hodin galerie s.v.u. mánes diamant OtevřenO Od 5. února do 27. března 2015, úterý neděle Od 12 do 18 hodin Plakáty k výstavám pořádaných tam někde v Lazarské Spolkem výtvarných umělců Mánes kdo zná spolek a Galerii Diamant? na kvalitě umění v době, kdy neplatí žádná pravidla a jde spíše o reklamu či PR umělce více než o jeho dílo samotné, v době, kdy je vše rychle pomíjivé, kdy včerejší exhibice je již stará a neaktuální přebita novou úspěšnější. Trvání na kvalitě díla umělcova, trvání na autonomii uměleckého díla které má jedině smysl, když je osobním postojem a viděním světa umělce. Žádný hlavní proud ani kosmopolitní trendy ale umění pravé, osobité, vycházející z duše umělcovy. Spolek výtvarných umělců Mánes existuje, svou domovskou Galerii Diamant provozuje v Lazarské ulici, jeho členská základna dosahuje 100 členů řádných, mimořádných a činných. Vydává knihy a pěstuje širokou spolkovou činnost. Utrpěl ztráty a křivdy, které velmi zkomplikovaly jeho život a existenci, ale neznamená to, že by to S. V. U. Mánes mohlo zlomit či zničit. Jsme si jisti, že můžeme pracovat i bez budovy, která měla vše ulehčit a být chrámem Mánesu. Konec konců Mánes chrám je v srdcích. S. V. U. Mánes se ovšem s krádeží spolkového domu nikdy nesmíří a nikdy nebude souhlasit s tím, aby jeho dům užívali jiní majitelé, kteří si ho nepostavili. Tak to je podstatné doplnění faktů, které mně chyběly v článku paní Drápalové pro objektivitu při nazírání kauzy Mánes. Ivan Exner, Praha, duben 2015 jednatel S. V. U. Mánes

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 22 Af 159/2011 41 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 139/2006-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky II. ÚS 3518/11 Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 10. ledna 2012 v senátu složeném v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudkyň Dagmar Lastovecké

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 64/2011-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 11/2003-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 102/2005-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: Konf 122/2009-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr.

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více