VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O koncertu Věry Špinarové se dočtete na str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Na vernisáži výstavy věnované JUDr. Václavu hraběti z Kounic ( ) byla představena i nová životopisná kniha o této osobnosti společenského a politického života. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Oldšava uspořádala už druhý ročník pořadu Kořeny folkloru. V rámci Púťového večera vystoupil jako host švýcarský soubor z Kernsu a malířka Doris Windlin. Více str. 16. Foto: Archiv FS Oldšava Četbou ze své nejnovější knihy Sny na dobrou noc a besedou o knihách i filmových rolích se herec Arnošt Goldflam připojil k letošímu Týdnu knihoven. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Večerem klavírní improvizace zahájil třicátou osmou koncertní sezonu Kruhu přátel ZUŠ pianista, skladatel a pedagog Jiří Pazour. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková V Q-galerii vystavuje umělecký fotograf Jiří Kovanic. Jeho nevšední černobílé retro pohledy i barevné vidění současnosti si můžete prohlédnout do 28. listopadu. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

3 FOTOGALERIE Položením květin uctili představitelé města a dalších organizací Den vzniku samostatného československého státu. Více na webu města. Foto: Elen Sladká Na věž farního kostela se po třech měsících za pomoci speciální výškové techniky vrátil opravený kříž. Více str. 11. Foto: Markéta Švehlíková, Elen Sladká U příležitosti Růžencové pouti zavítali do našeho města představitelé holandského Naardenu a polských Giaraltowic. Více str. 9. Foto: Elen Sladká V rámci III. etapy regenerace sídliště Pod Vinohrady bylo vybudováno například i nové dětské hřiště či venkovní posilovna. Více str. 7. Foto: Markéta Švehlíková Školní družina ZŠ Pod Vinohrady soutěžila ve sběru kaštanů. Děti nasbíraly celkem 274 kg, z tohoto množství celých 94 kg nasbíral vítěz soutěže Renda Bartoš (stojící druhý zprava). Kaštany si pro zvířátka odvezli myslivci z Havřic. Foto: Archiv ŠD Pod Vinohrady Nízkoprahové zařízení Větrník oslavilo pět let svého trvání zajímavým a pestrým programem. Více str. 13. Foto: Elen Sladká 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY Ètvrtek 7., 14.,21., Sobota 9. Pondìlí 11. Sobota 16. Pondìlí 16. Pondìlí 25. Úterý 26. Pátek nedìle Sobota 30. DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD okres Uherské Hradištì Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: LISTOPAD 2013 Pracovištì DDM: EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: VÝSTAVA Klub palièkované krajky vás zve na výstavu Dopravní prostøedky. Výrobky budou vystaveny ve vstupním foyeru DDM. Info: J. Smítal DETEKTIVNÍ SOUTÌŽ Zábavná soutìž pro všechny holky a kluky. Info: J. Smítal SAUNOVÁNÍ pro maminky s dìtmi h. Posilování imunity, odolnosti proti virovým onemocnìním, relaxace v pøíjemném prostøedí. Info: R. Benešová SPIRÁLNÍ DYNAMIKA Cvièení s Monikou h. Léèebná terapeutická jóga - správné držení páteøe i celého tìla. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská. SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ na Chrpì. Tradièní øemesla, tkaní, drátování, jízda na koni, husa a další zvíøátka k pomazlení. Info: M. Kadlecová VÝPRAVA do brnìnské obory Za poznáním, za zvìøí. Sraz v 7.05h. na vlakovém nádraží, návrat 16.53h. Pøihlášky a platby 180Kè v recepci DDM, info: M. Kadlecová ENERGIE ŽIVOTA Pøednáška ing. Hrabici o prvcích, vitamínech, bylinkách a jejich vlivu na naše zdraví a jednání. K zakoupení literatura, ochutnávka èajíkù, vstup 70Kè. Info: L. Skoèovská TVOØIVÉ ODPOLEDNE PRO DÌTI Ekocentrum Chrpa, výroba podzimní dekorace, vstup 10Kè (zahrnuje materiál), info: M. Jílková FIMO DDM klubovna è.108 od 16.15h. Výroba šperkù, dekorování kovových pøedmìtù, Cena: 60Kè dìti/70kè dospìlí. Info: R.Benešová TVOØIVÉ ODPOLEDNE PRO DÌTI Ekocentrum Chrpa, info: M. Jílková KATEØINSKÁ KERAMIKA Prodloužená pro zaèáteèníky i pokroèilé. Výroba svìtýlek, svícínkù, relaxace. Poplatek: 90Kè/permanentka. Info: R.Benešová WORKSHOP DIDJERIDOO Maršov. Výuka hry na australský nástroj s lektorem Zdìòkem Vilímkem. Pøihlášky pøedem, info: L. Skoèovská ZDRAVÍ PRO ZIMU , pøednáška s homeopatem S. Zábojníkem s výukou aktuálních akupresurních bodù. Pøípravky k zakoupení, možnost krátké diagnostiky. Vstup: 80Kè, pøihlášky a info: L. Skoèovská: Èeská zbrojovka a.s., Uherský Brod a Dùm dìtí a mládeže Uherský Brod soutìž vyhlašuje technicko-výtvarnou AUTOMOBIL z historie až po budoucnost aneb Technika nás baví Soutìž je urèena jednotlivcùm, skupinám i tøídám ZŠ a ZUŠ, Dìtským domovùm, ZŠ praktickým a speciálním. Oèekávaná výtvarná technika je modelování, konstruování z libovolného materiálu. Modely mohou být statické i mechanické. Vítáme, budou-li souèástí odevzdaného finálního automobilu také jeho poèáteèní návrhy, zachycené plošnými technikami na papíøe a fotodokumentace jednotlivých fází výroby modelu. Své práce doruète nejpozdìji do støedy na adresu: Dùm dìtí a mládeže, Pøemysla Otakara II.è.38, Uherský Brod. Každá soutìžní práce musí obsahovat jméno, pøíjmení, vìk, , telefon a adresu školy. Pravdìpodobný termín slavnostního vyhlášení a pøedání cen vítìzùm bude v úterý v prostorách Èeské zbrojovky a.s. V Uherském Brodì. O pøesném termínu budou autoøi vítìzných prací vèas informováni a zveøejnìni na internetových stránkách DDM Uherský Brod. Nedìle 1. Pondìlí 2. Sobota 7. -nedìle -8. sobota PØIPRAVUJEME NA PROSINEC: DAILY DRAWING...Aneb každý den jeden obrázek. Vánoèní výtvarná soutìž: každý den malý obrázek jakoukoliv technikou a vánoènì si naladit celý prosinec. Sadu 31 prosincových obrázkù pøineste do 15. ledna 2014, autoøi vítìzných prací budou kontaktováni. Výstava se bude konat v prostorách DDM do konce února. Info: R.Benešová 1. ADVENTNÍ SAUNOVÁNÍ Rodièe s dìtmi, pøijïte rozsvítit 1. svíèku na adventním vìnci do sauny a souèasnì posílit váš imunitní systém. Info: R. Benešová FIMO DDM klubovna è.108 od 16.15h. Výroba šperkù, dekorování kovových pøedmìtù, Cena: 60Kè dìti/70kè dospìlí. Info: R.Benešová HLINÌNÝ VÍKEND S MIKULÁŠEM Na Maršovì. Pro všechny, kdo chtìjí tvoøit z hlíny a prožít kouzelný víkend s èertem, andìlem a možná pøijde i Mikuláš. Pøihlášky do v recepci DDM. Info: R. Benešová 7. Valašský mikulášský jarmek Tradièní zájezd do Valašských Klobúk za èerty, valašskú kyselicú, zabíjaèkovými pochoutkami, øemesly. Poplatek 150Kè zahrnuje dopravu busem. Info: recepce DDM, pøihlášky a platby pøedem. Info: M. Jílková MĚSTO UHERSKÝ BROD SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD MĚSTO UHERSKÝ BROD A SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD POŘÁDAJÍ V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO SENIORY V PONDĚLÍ 11. LISTOPADU 2013 ČAJ O PÁTÉ V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ OBJEVUJTE SVĚT PROSTŘEDNICTVÍM GIS ZAČÁTEK: HOD. CENA: 50,- KČ ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI 08:30-18:00 Výstava map 08:30-15:00 Přednášky z oblasti GIS a geodézie, tvorba map, měření s geodetickými a GPS přístroji pro žáky ZŠ a SŠ [VŠB-TUO] [Geomma s.r.o.] [DDM Uherský Brod] [Město Uherský Brod] 15:30-16:00 Svět očima geodeta - Ing. Josef Veselý [Geomma s.r.o.] 16:00-16:30 Objevujme svět prostřednictvím GIS Ing. Jan Vandrol [VŠB-TUO], Ing. Barbora Valouchová [Město Uherský Brod] 16:30-17:00 Země ohně a ledu - Island - Bc. Veronika Valášková [MIC Uherský Brod] 17:00-17:30 Tam, kde mapy končí - Amazonie východního Ekvádoru - Robert Bazika [cestovatel] 17:30-18:00 Losování soutěže Najdi geocache Města Uherský Brod a soutěží Dne GIS 18:30 Vyhlášení výsledků soutěže Foťte naše město 4 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

5 Vážení spoluobčané, listopadové, chcete-li dušičkové, počasí a rapidně se zkracující den je neúprosným znamením, že se blíží zima. Někomu se při pomyšlení na plískanice, zimu, mrazy a vysoké účty za energie ježí hrůzou vlasy, jiného příjemně šimrá po těle při představě horkého čaje s medem, útulně vytopeného pokoje a spousty volného času pro přečtení všeho, co jsme nestihli přečíst během roku. Vzhledem k nutnosti čtrnáctidenního předstihu psaní tohoto úvodníku nebudou možná některé informace čerstvé jako rohlík z pekárny, na druhou stranu se díky tomu mohu ohlédnout malinko víc zpět, než bych se jinak odvážil. Nejvzdálenějším ohlédnutím je letmá vzpomínka na Růžencovou pouť. Možná jste si při procházkách ulicemi města všimli, že nás svojí návštěvou poctili zástupci holandského Naardenu v čele se starostkou a senátorkou Joyce Sylvester a rovněž delegace polské Gminy-Gieraltowice vedená starostou Joachimem Bargielem. Při jejich údivu nad množstvím návštěvníků, atrakcí, stánků a zejména bohatostí duchovního a kulturního programu a také slovech uznání a obdivu, jsme si opět uvědomili, jak vzácný poklad tohoto kulturně-duchovně-společenského dědictví nám naši předci zanechali a jak velkou odpovědnost máme, abychom je uchovali i pro příští generace. Proto bychom se mimo jiné chtěli v příštím roce pokusit ve spolupráci s okolními obcemi a zejména farnostmi obnovit kdysi tradiční pěší putování poutníků na Růžencovou pouť do Uherského Brodu a ještě více tak podtrhnout její duchovní kořeny a význam pro celý region Uherskobrodska. Jednání se starosty a zástupci farností jsou však teprve na samém začátku a je jasné, že kromě organizačního zajištění bude úspěch této snahy záviset především na ochotě veřejnosti se do tohoto putování zapojit. Bez povšimnutí bych nerad nechal další, velmi zdařilou premiérovou akci ÚVODNÍK / ZPRAVODAJSTVÍ - Brodexpo Musím konstatovat, že se jednalo o skutečně unikátní prezentaci uherskobrodských podniků a středních škol, díky které mohli návštěvníci získat přehled o tom, jak neobyčejně pestré spektrum výroby, obchodu a škol se v našem městě nachází a školáci se možná inspirovali pro své možné budoucí studium nebo zaměstnání. Děkuji touto cestou všem organizátorům a vystavovatelům za to, že se díky jejich úsilí BRODexpo 2013 tematicky zaměřené na oblast strojírenství vydařilo a naplnilo svůj smysl, o čemž svědčily stovky spokojených návštěvníků. Zvláštní poděkování pak patří občanskému sdružení Uherskobrodští patrioti, kteří s nápadem uspořádat tuto výstavu přišli a také ji pomohli svým obrovským osobním nasazením uvést v život. Významnou celostátní událostí byly říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ať už dopadly k vaší spokojenosti, zvítězila levice či pravice, doufejme, že zvítězil hlavně zdravý rozum, a že ve sněmovně zastoupené politické strany a poslanci budou především v první řadě zodpovědně pracovat pro blaho národa, a ne jenom pro blaho svoje. Že předvolební sliby nezůstanou jenom na papíře a billboardech, ale budou co nejrychleji aplikovány v praxi tak, aby se nám v naší zemi opět o něco lépe žilo a nemuseli jsme s obavami hledět do budoucnosti. Oceňuji, že letošní volební kampaň byla poměrně slušná a korektní - bez nechutného, nečestného, zavádějícího a mnohdy lživého osočování politických soupeřů (až na stranu, která se chlubí tím, co neudělala). Věřím, že taková kampaň bude i příští rok před komunálními volbami v našem městě, kdy budete vybírat své zástupce pro další 4 roky. Nevím, jaký názor máte vy, ale já jsem byl v posledních týdnech před volbami už unavený a znechucený neustálým zveřejňováním různých odhadů volebních výsledků toho, která politická strana má šanci na úspěch a která ne. Velmi rád bych viděl, jak by volby dopadly, pokud bychom nebyli ovlivňováni médii. Osobně bych tyto předvolební průzkumy veřejného mínění zakázal minimálně měsíc před konáním voleb ale to by se pak asi obecně médiím muselo metaforicky přestat říkat sedmá velmoc, protože by z velké části přišly o svůj vliv na složení politické scény. Součástí tohoto čísla zpravodaje je také dotazník, jehož výstupy budou využity pro budoucí směřování a rozvoj našeho města při zpracování projektu Strategický rozvoj města Uherský Brod. Protože tento dokument bude pro příští léta důležitou pomůckou pro současné i budoucí zastupitele, rád bych vás touto cestou požádal o spolupráci a jeho vyplnění. Jedná se o významnou možnost ovlivnit budoucnost Uherského Brodu a vyjádřit vlastní názor na věci, které vám v našem městě chybí, co se vám nelíbí nebo líbí, na co by bylo třeba se více zaměřit atd. Nejen v souvislosti s tímto projektem se snažíme více komunikovat s veřejností s vámi. Proto proběhlo v polovině října v kině Máj Mladé fórum, kde studenti brodských škol diskutovali s představiteli města a městských organizací o nejrůznějších tématech. Další plánovanou akcí, na kterou vás jménem města co nejsrdečněji zvu, je Veřejné fórum k rozvoji města (o) všem s vámi, které se uskuteční v pondělí 4. listopadu 2013 ve velkém sále Domu kultury. Opět je to jedinečná příležitost sdělit vaše názory, požadavky, připomínky a přání voleným zástupcům samosprávy města, proto budeme rádi, když tuto možnost využijete a přijde vás diskutovat co nejvíc. Milí čtenáři, pokud jste dočetli řádky úvodníku až do těchto míst, dovolte mi poděkovat za čas, který jste tomu věnovali. V závěru chci ještě pozvat zejména rodiče s dětmi na již desáté Uspávání studánek s lampionovým průvodem, které proběhne ve čtvrtek 7. listopadu 2013, a dále ve dnech listopadu na oblíbený Kateřinský jarmark spojený s tradičním rozsvícením Vánočního stromu a odpálením slavnostního ohňostroje, na který pak opět volně navážou několikatýdenní Adventní trhy s bohatým kulturním programem. Patrik Kunčar, starosta Veřejná finanční podpora kultura Město Uherský Brod, Odbor školství, kultury a sportu oznamuje žadatelům o veřejnou finanční podporu na kulturní aktivity na rok 2014, že žádosti je možné podávat na podatelnu Městského úřadu Uherský Brod do 31. prosince Žádosti podávejte na předepsaném tiskopise VFP, který je k dispozici na webových stránkách města nebo na Odboru školství, kultury a sportu. Kulturní komise vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí na poskytnutí VFP z Fondu kultury v 1. pololetí roku Podporovány budou především žádosti v následujících oblastech: Podpora sborového zpěvu v Uherském Brodě (v r to bude 145 let od založení sborového zpěvu v Uherském Brodě). Akce organizované v rámci Brodského kulturního léta. Doprovodné akce k Bílokarpatským slavnostem. Akce podporující zvyky a tradice. Oživení kulturního života v lokalitě Pod Vinohrady kulturní akce na Náměstí 1. máje. Dotazníkové šetření Záleží vám na budoucnosti města, na jeho dalším udržitelném rozvoji? Chcete, aby prostředí města bylo nadále přiznivé pro kvalitní život vás i vašich dětí? Vyjádřete se k dílčím oblastem a podílejte se tak na spolurozhodování o dění ve městě a na jeho dalším směřování. Výsledky dotazníkového šetření se promítnou do plánování rozvoje města na dalších 5-7 let. Vyplňte prosím dotazník, který je součástí tohoto čísla Brodského zpravodaje. Informace a názory, které nám touto formou sdělíte, jsou pro nás velmi cenné a důležité. Vyplněné dotazníky vkládejte do pátku do bílých schránek na úředních vývěskách města (budova MěÚ č. p. 136, Nám. 1. máje, u Městské nemocnice s poliklinikou, sídl. Olšava ul. U Školky, u zastávky ČSAD v Těšově, Újezdci a Havřicích). Dále do sběrných boxů na podatelně městského úřadu radnice, v Městském informačním centru, knihovně, DDM, v základních a mateřských školách. Dotazník je možné vyplnit i na webových stránkách města kde můžete odpovědět i na doplňující otázky. Děkujeme!!! UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. LISTOPADU DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 5. PROSINCE 2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: Mgr. Lenka Šišperová Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: /2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme odbory městského úřadu ODBOR ROZVOJE MĚSTA Odbor rozvoje města (ORM) vznikl 1. ledna 2012 sloučením odboru investic, oddělení strategického rozvoje a oddělení územního plánování. Důvodem k takovému spojení byl úmysl soustředit převážně samosprávné činnosti směřující k rozvoji města v jeden celek. Odbor sídlí v budově radnice s výjimkou oddělení územního plánování, které je prozatím umístěno v budově č. p Vedoucím odboru je od února 2010 Ing. Robert Vráblík. Má dlouholeté zkušenosti s projektováním staveb, vystudoval Vysoké učení technické v Brně a je členem Komory autorizovaných inženýrů a techniků. Je ženatý, má 44 let, syna a dvě dcery. Mezi jeho vášně patří především cyklistika a architektura, pak také hory, rodina a spánek. Bydlí celý život v Uherském Brodě. Čím se váš odbor zabývá? Jak už ze samotného pojmenování odboru plyne, má podporovat a zajišťovat hlavně rozvojové činnosti města. Jde o velmi široký záběr od investic, přes dotace, územní plán, architekturu, památky, rozvoj cyklodopravy až po různé aktivity směrem k veřejnosti a mnoho dalších, jejichž výčet by byl dlouhý. Proto se ORM člení na tři přibližně stejně velká oddělení oddělení investic, oddělení dotací a strategického rozvoje a oddělení územního plánování, jejichž náplň je následující: * Oddělení investic zajišťuje přípravu, projektování a realizaci převážně stavebních záměrů města a to tak, aby zjednodušeně řečeno splňovaly zadání, byly ekonomické při realizaci i při budoucím provozování, byly ve výborné kvalitě, samozřejmě naplnily zákonné požadavky a v neposlední řadě aby se líbily. Zároveň navrhuje roční plán investičních akcí města, provádí dozorovou činnost na stavbách, zajišťuje přípravu smluv o díla na zhotovení staveb a projektů. Dále provádí kompletní administraci veřejných zakázek odboru a také zastupuje město jako stavebníka. * Oddělení dotací a rozvoje města sleduje vyhlašování dotačních titulů, potom připravuje a administruje žádosti města o dotace, dohlíží na plnění podmínek po dobu tzv. udržitelnosti projektů a zároveň zajišťuje informování a správu žádostí stavebníků o podporu města v nově zasíťovaných lokalitách. Navrhuje a koordinuje ve všech oblastech rozvoje města nejvhodnější strategické a koncepční dokumenty, rovněž sleduje nejnovější trendy strategického plánování a regionálního rozvoje a navrhuje jejich nejvhodnější aplikaci pro město. Zajišťuje různé formy projednání s veřejností a propagaci rozvojových záměrů města. * Oddělení územního plánování plní funkci úřadu územního plánování nejen pro město, ale i pro okolní obce, vydává vyjádření k záměrům investorů v územním a stavebním řízení. Spolupracuje při přípravě studií a rozvojových projektů. Zabezpečuje výkon činnosti městského architekta a koordinuje jednotný vizuální architektonický styl města, dále zajišťuje péči o památkově chráněné objekty a výkon státní památkové péče. Zároveň nově v návaznosti na členství města v Asociaci cykloměst zabezpečuje agendu rozvoje cyklodopravy. S jakými problémy se nejčastěji setkáváte? Měl bych manažersky odpovědět, že nejde ani tak o problémy, jako spíš o výzvy, ale abych byl upřímný, problémy, jako při každé složitější činnosti, občas jsou. V oblasti rozvoje je důležité sledovat dění ve městě, jeho aktuální potřeby, reagovat na ně, ale i plánovat s ohledem na střednědobý až dlouhodobý výhled. Proto ten důraz na tvorbu nových strategických dokumentů města, které jsme v nedávné době připravili, nebo se na ně chystáme. Tyto dokumenty by měly vyjasnit pravidla a zpřehlednit rozhodování ve věcech rozvoje. Mezi tyto nedávno přijaté dokumenty patří Územní studie historického jádra města, Standardy veřejných prostor a další, jež jsou zatím ve fázi příprav. Rozvojové aktivity mohou být ovlivňovány a utvářeny názorem každého občana města, i proto organizujeme různá fóra, dotazníková šetření a veřejná projednání. Ostatně i obecní volby jsou výrazem akcentu na určitá témata a s nimi související aktivity v rozvoji města. V oblasti investic je důležité, aby svěřené prostředky, kterých pravděpodobně v budoucnosti nebude nijak závratně přibývat, byly účelně a transparentně vynaloženy. Město tedy zřídilo na svém webu registr všech veřejných zakázek, do kterého má každý možnost nahlédnout. I proto nás některé firmy za nekompromisní vyjednávání nemají rády. A co nás trápí? Někdy je to neprůhledné přidělování dotací, které nás občas nechává v nejistotě, jak připravovaný záměr nakonec dopadne. Jindy změny a složitost pravidel pro zadávání větších veřejných zakázek, v jejichž nástrahách je obtížné se vyznat a které občas vedou ke zdržování nebo zastavení procesu výběru zhotovitele. Nevyhneme se ani kritice některých našich staveb. Každý záměr může mít své odpůrce, to je logické. Často se ovšem stává, že jsou mnohem více slyšet ti nespokojení, byť je jich výrazná menšina, a nám nezbývá než trpělivě naslouchat a vysvětlovat. Každá nová stavba s sebou v průběhu realizace nese i určitý diskomfort pro své okolí - na stavbě je větší hluk, někdy prach, pohyb stavebních strojů a vznikají různá dopravní omezení. Tyto obtěžující dopady se snažíme minimalizovat, ale úplně je potlačit mnohdy nelze. To každý, kdo stavěl, jistě zná. Proto často žádáme občany o shovívavost, která se jim ve výsledku jistě vyplatí. Kolik pracovníků má váš odbor? Odbor rozvoje města má v současnosti 14 pracovníků - vedoucího, 4 zaměstnance oddělení investic, 4 zaměstnance v oddělení dotací a rozvoje města a 5 zaměstnanců v oddělení územního plánování. Vedoucím oddělení dotací a strategického rozvoje je Mgr. Pavel Chramosta, vedoucím oddělení územního plánování a zároveň městským architektem je Ing. arch. Jiří Kolouch. Jaké nejdůležitější úkoly řešíte v současné době? Všechny úkoly považuji za důležité, ale tím nejrozsáhlejším je aktuálně příprava na realizaci stavby dopravního terminálu. Ten má po mnoha letech opět spojit hlavní autobusové a vlakové nádraží do jednoho uzlu, řešit parkování a klidovou zónu pro cestující a hlavně přispět ke zvýšení využívání veřejné dopravy. Se stavbou začneme na jaře a potrvá více než rok. Dále se po letech soustředí naše pozornost na střed města, Masarykovo náměstí. Čeká ho významná obnova mobiliáře, chodníků, osvětlení a také vyřešení bezbariérovosti. Tady s napětím očekáváme, zda bude tento projekt podpořen dotací, aby mohl být realizován v plném rozsahu. V plánu je rovněž rekonstrukce funkcionalistické budovy bývalé spořitelny, známé pod nehezkým názvem kachlíkárna, včetně sousedních domů pro potřebu městského úřadu. Realizaci obou těchto záměrů máme naplánovanou na druhou polovinu příštího roku. K těm menším záměrům patří úprava budovy a areálu ZŠ v Újezdci v souvislosti s přemístěním MŠ, dále obnova náměstí 1. máje na sídlišti, výměna palubovky ve sportovní hale a v jednání je převod pozemků na ulici Tkalcovská, aby mohlo být zahájeno rozšiřování parkoviště. Další akce, jako protipovodňový systém na horním toku Olšavy, statické zajištění komunikace v ulici Na Výsluní, vyřešení drobné turistické infrastruktury v okolí města a zřízení vodních ploch na potoce Hořenůšek, jsou závislé na poskytnutí dotace. V nedávné době jsme dokončili rekonstrukci bytového domu na ulici Větrná, fasády MŠ Těšov a Primátora Hájka, rekonstrukci domu na ulici Pecháčkově pro nové sídlo městské policie a pak také nové dětské hřiště v Havřicích, opravu kašny a nový chodník ke hvězdárně. Právě dokončujeme fasádu Domu s pečovatelskou službou a cyklopropoj z Újezdce do Šumic. Jsou tu také realizace, které budou pokračovat ještě příští rok obnova fasády ZŠ Mariánské náměstí, rekonstrukce komunikací u kostela v Újezdci a regenerace sídliště Pod Vinohrady se svojí závěrečnou etapou. Rovněž nás čeká příprava významných koncepčních materiálů aktualizace generelu dopravy, tvorba nového územního plánu nejen pro město, ale i pro okolní obce a příprava dokumentu s názvem Strategický rozvoj města, který by měl zastřešit všechny koncepční materiály a jehož součástí je i dotazníkové šetření, s nímž občany právě v tomto zpravodaji oslovujeme. Každoročně připravujeme Den Země a Den bez aut, které se již napevno zabydlely v kalendáři akcí města. To jsou jen ty nejvýraznější aktivity pro nejbližší budoucnost, ve skutečnosti jich bude více, a proto plánujeme, že vás o těchto záměrech budeme od příštího roku v Brodském zpravodaji pravidelně informovat. Ještě bych rád občany vyzval, aby nebyli lhostejní k tomu, jak Uherský Brod vypadá a jak by se měl v budoucnosti rozvíjet. Každý z nás může spoluvytvářet život a tvář našeho města tak, aby se nám tu společně lépe žilo. Nakonec chci poděkovat kolegům na svém odboru za jejich profesionální a týmovou práci, kterou odvádějí pro naše město. Bez jejich nasazení a pozitivního přístupu si fungování odboru jen stěží dokáži představit. Elen Sladká 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

7 Další etapa regenerace sídliště byla dokončena Veřejnou prezentací projektu v kině Máj byla ukončena III. etapa regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady. Zájemci byli zároveň seznámeni s nadcházejí IV. etapou regenerace tohoto sídliště, prohlédli si zrekonstruované dětské hřiště na ulici Revoluční a zhlédli ukázky cvičení na nových venkovních posilovacích strojích. III. etapa zlepšování vzhledu a funkčnosti sídliště Pod Vinohrady probíhala od září loňského roku a práce byly ukončeny v červnu Celkové náklady se vyšplhaly na 8,2 milionu Kč, z toho dotace z ministerstva pro místní rozvoj činila 4 miliony Kč. Konkrétně zde došlo k rekonstrukci chodníků a schodišť včetně mobiliáře, rekonstrukci parkoviště v ulici Revoluční a úpravě stanovišť pro kontejnery. Nedílnou součástí této etapy byla rekonstrukce dětského hřiště vedle základní školy a vytvoření venkovní posilovny, která je v našem městě naprostou novinkou. V současné době už probíhá i realizace poslední IV. etapy regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady, která bude dokončena v příštím roce. V jejím rámci dojde k rekonstrukci téměř ZPRAVODAJSTVÍ 3000 m chodníků a schodišť včetně mobiliáře, k rekonstrukci parkovišť a více než 60 nových parkovacích míst, k úpravě 6 stanovišť pro kontejnery, rekonstrukci tří dětských hřišť, rekonstrukci částí komunikací v okolí polikliniky a ulice Emila Háby. U budovy polikliniky a na ulici Partyzánů budou vybudována nová odpočinková místa a dojde k odstranění několika menších nefunkčních objektů. Předpokládané náklady této etapy jsou 8,7 milionu Kč, dotace stejně jako v minulém případě bude představovat částku 4 miliony Kč. Elen Sladká Informace ke změně názvu ulice naardenská Usnesením Zastupitelstva města Uherský Brod č. 421/Z25/13 ze dne došlo k přejmenování ulice Široká v Uherském Brodě na ulici Naardenská. Osoby s trvalým pobytem v této ulici a podnikatele upozorňujeme na úkony, které by měli v této souvislosti provést: Občanský průkaz každý občan s trvalým pobytem v této ulici je povinen si požádat o vydání nového občanského průkazu. Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost bude vyřízena bez poplatku. Cestovní doklad jelikož v cestovním dokladu není uveden údaj o trvalém pobytu, výměna tohoto dokladu není nutná, v evidenci bude změna provedena na základě výpisu ze základních registrů. Evidence obyvatel na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města byla automaticky provedena změna názvu ulice v centrálním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra. Evidence řidičů jelikož v řidičském průkazu není uveden údaj o trvalém pobytu, výměna tohoto dokladu není nutná, změna v registru řidičů bude provedena na základě výpisu ze základních registrů. Evidence vozidel každý občan s trvalým pobytem v této ulici je povinen podat žádost o zápis změn údajů v registru vozidel (údaj o bydlišti je uveden v tzv. malém technickém průkazu), nejlépe až po výměně OP či v registrech pro osoby právnické či podnikající. Podnikání na základě platné právní úpravy zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, přebírají automaticky všechny státní instituce změny dat (např. změnu adresy bydliště, místa podnikání či provozovny). Není potřeba proto změnu provedenou v Centrálním registru obyvatel ohlašovat. Data vedená v živnostenském rejstříku příslušný živnostenský úřad změní, avšak nevydává se výpis z živnostenského rejstříku se změněnými daty. Pokud podnikatel požaduje vydání výpisu, musí o tento požádat a zaplatí správní poplatek 20 Kč za každou i započatou stránku. Je to pouze na vůli podnikatele. Sídlo právnické osoby vedené v Obchodním rejstříku se změní také na základě podnětu ze základních registrů. Podrobné informace vám ochotně poskytneme na jednotlivých pracovištích MěÚ, které vykonávají výše uvedené agendy. -es- U P O Z O R N Ě N Í S P O L E Č N O S T I R U M P O L D U H B, s. r. o. Kdo nevymění, nepojede! Upozorňujeme na povinnou výměnu starých řidičských průkazů. Nenechejte si tuto povinnost na poslední chvíli! Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do Uplynutím bezplatná výměna vadných nádob BRKO, která proběhne během druhého a třetího svozu BRKO v Uherském Brodě (druhý termín svozu , třetí termín svozu ). Občané, kterých se tato výměna týká, budou informováni prostřednictvím letáku. SPRÁVNÁ NÁDOBA VADNÁ NÁDOBA Společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. Vám děkuje za spolupráci stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. Výměny řidičských průkazů provádí oddělení dopravně správní činnosti a agendy (v areálu SUB na ul. Nivnická). Budete potřebovat jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající řidičský průkaz, doklad totožnosti a vyplněnou Žádost o vydání řidičského průkazu, která je k dispozici na pracovištích registru řidičů. Městský úřad umožňuje objednání přes internet (webové stránky Tímto je možné se vyhnout delším čekacím lhůtám (jak na podání žádosti, tak na vyzvednutí řidičského průkazu). Běžná výměna řidičského průkazu trvá přibližně minut, protože je vždy třeba provést kontrolu, zda nedošlo k nějaké osobní změně (brýle, přestěhování, změna příjmení apod.) -red- UPOZORNĚNÍ ÚHRADA POPLATKŮ Městský úřad Uherský Brod, Odbor finanční, upozorňuje všechny občany města Uherský Brod, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psa a místní poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu, splatný do , aby tak neprodleně učinili. V této souvislosti upozorňujeme, že všechny neuhrazené místní poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek a následně vymáhány exekucí. -as- 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

8 ZPRAVODAJSTVÍ Praprasynovec Aloise Schweigera: Pořád je tu naděje, že se konto objeví 8 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013 V úterý do našeho města a redakce Brodského zpravodaje nečekaně zavítal velmi vzácný a zajímavý host pan Georg Donnebaum se svou paní. Přijel sem pátrat po svých kořenech a prohlédnout si místa, kde žili jeho předci. Pan Georg je praprasynovcem Aloise Schweigera, židovského obchodníka, který dal (mimo jiné) v našem městě postavit dům s byty pro sociálně potřebné (vilka známá jako Švajgrák v ulici U Sboru) a také založil nadaci, která po jeho smrti spravovala celý jeho majetek. Z něj pak polovina byla určena příbuzným (Alois Schweiger byl bezdětný) a druhá polovina městu Uherský Brod. Georg Donnebaum se v rodokmenu prozatím dopátral do roku 1817, kdy se narodil Moses Samuel Schweiger, tedy otec Aloise a dalších šesti dětí, mezi nimiž byla i Georgova babička Bertha, (jež se vdala do Vídně za Leopolda Donnebauma). Babička měla čtyři děti, a když měl můj tatínek rok, děda Leopold zemřel. Babička se tedy roku 1913 vrátila do Uherského Brodu ke svým rodičům. Později (za první splátku z nadace, kterou založil její bratr), si tu v židovské čtvrti koupila krásný poschoďový dům. Naposledy žila u příbuzných v Brně. V roce 1943 zahynula (jako mnoho dalších členů naší rodiny) v Terezíně, přibližuje pozoruhodnou rodinnou historii pan Georg. Rodina je dnes velmi rozvětvená a žije prakticky po celém světě. Georg Donnebaum se narodil v roce 1950 v Bratislavě. Na Slovensko totiž utekli a za války se zde skrývali jeho rodiče. V Uherském Brodě jsem byl poprvé v roce 1956 se svým otcem a strejdou, který tehdy žil v jižní Americe. Setkali jsme se zde s několika židy a zapamatoval jsem si i některá místa náměstí, tu ulici, co vede směrem dolů, vybavím si matně i ulici, v níž bydlela moje babička Berta a pak pamětní desku ze židovské kaple, vypráví pan Donnebaum, který utekl z Československa v roce 1968 a se svou paní pocházející z Izraele žije trvale v zahraničí. Při procházce Uherským Brodem si pak vzpomene i na další obrazový střípek pohled od bývalé židovské školy (dnes Katolická ZŠ) směrem ke kostelu M. J. Husa. A hlavně nám vypráví neuvěřitelné příběhy své rodiny, které by vydaly na malý román. Cestou nemůžeme pochopitelně vynechat prohlídku Schwaigerovy vily (o níž pan Georg dosud neměl tušení) a pochopitelně ani židovskou kapli a hřbitov, kde spočívá část příbuzenstva, včetně praprastrýce Aloise. Na každý náhrobní kámen patřící Na hvězdárně se uskutečnila Noc vědců 2013 V pátek 27. září proběhla Noc vědců organizovaná Evropskou komisí. Akce má za cíl každoročně propagovat a popularizovat vědu. Ve Zlínském kraji se jí zúčastnila i Hvězdárna domu kultury Uherský Brod. Odpolední program byl vyplněn pozorováním Slunce dalekohledem COUDÉ refraktor umístěným v nové kopuli. Dále prohlídkou hvězdárny, (včetně ukázky zrcadlového dalekohledu ovládaného počítačem ve staré kopuli hvězdárny) a prohlídky výstavy k 50. výročí hvězdárny na chodbě přístavby. Hlavní součástí programu byla přednáška známého brněnského popularizátora kosmonautiky Ing. Tomáše Přibyla, jehož přednášky se těší značnému zájmu veřejnosti. Tentokrát zavzpomínal na program sovětského raketoplánu Buran, který uskutečnil úspěšný bezpilotní let. Start Buranu byl prvním a zároveň posledním startem tohoto projektu. Jasná obloha umožnila po vystoupení Ing. Přibyla večerní pozorování kosmických objektů a rozpoznávání souhvězdí. Celková účast návštěvníků Noci vědců na hvězdárně DK v Uherském Brodě čítala na 100 osob včetně návštěvy z Anglie. -RR- některému z členů rodiny pak manželé Donnebaumovi po starém židovském zvyku pokládají kamínek, jako vzpomínku na zemřelého. Naše povídání se nakonec znovu stáčí k Aloisi Schweigerovi a jeho nadaci. Pan Georg nám dokonce dává nahlédnout do zakládacích listin nadace. Musel to být velmi sociálně smýšlející člověk. Nadace a peníze, které spravovala, byly určeny krajanům a příbuzným. Zajímavé je, že z peněz, které věnoval Brodu, měla polovina připadnout židům a polovina katolíkům. Nedělal mezi nimi rozdíly, zdůrazňuje náš host. Pohádkové konto však čekal jiný osud, než mu jeho zakladatel naplánoval. Zmizelo za druhé světové války. Pokud by se je někdy podařilo najít, stal by se Uherský Brod zcela jistě nejbohatším městem v republice. Jak se můžete dočíst v zakládací listině nadace mého praprastrýce, jedná se skutečně o hodně peněz. My jsme při pátrání zjistili, že konto nějaký nacista, který byl posléze odsouzen v Norimberském procesu, převedl do jedné banky a ta poté také zmizela. Další hledání už jsme vzdali. Ale pořád je tu ještě naděje, že se jednou objeví, dodal na závěr Georg Donnebaum. Markéta Švehlíková

9 Obloha v listopadu 2013 Viditelnost planet Na listopadové obloze uvidíme večer pouze jednu planetu, a tou je Venuše. Budeme ji moci pozorovat tak jako v říjnu nad jihozápadním obzorem. Jupiter bude kromě večera pozorovatelný celou noc. Najdeme ho v souhvězdí Blíženců. Většina planet se v listopadových nocích přesouvá do jejich druhé poloviny a na ranní oblohu. V druhé polovině měsíce kromě Jupitera budeme moci pozorovat ráno nad jihovýchodním obzorem planetu Merkur a planetu Mars. Ta první se nachází v souhvězdí Vah, druhá v souhvězdí Lva. K nim se přidá na konci měsíce Saturn, uvidíme ho ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Vah. Ze zajímavých úkazů vybíráme 6. a 7. listopadu se bude večer nad jihozápadním obzorem nacházet Venuše v blízkosti Měsíce. 17. listopadu maximum meteorického roje Leonid. Aktivita roje začíná 11. listopadu a předpokládaný konec aktivity Leonid bude 20. listopadu. Očekávaná frekvence 10 velmi rychlých stop meteorů za hodinu. Pozorování maxima roje bude ručit světlo měsíčního úplňku. 26. listopadu bude ráno nad jihovýchodním obzorem Merkur v blízkosti Saturnu. 26. listopadu můžeme pozorovat na ranní obloze Merkur v blízkosti Saturnu. Obě planety budou za příznivých podmínek pozorovatelné v červáncích nízko nad jihovýchodním obzorem. 1. prosince se k nim přidá tenký srpek Měsíce. Čekání na kometu Pln očekávání je přílet komety C/2012 S1 ISON, která by se mohla stát kometou desetiletí. Ke Slunci se nejvíce přiblíží 28. listopadu na vzdálenost pouhých necelých 2 milionů km, a pokud jí toto přiblížení moc nepoznamená (hrozí rozpad jádra komety), tak by měla být viditelná dokonce i na denní obloze. Obloha v listopadu Při pohledu nad západní obzor uprostřed listopadu kolem 21. hodiny večerní uvidíme hvězdy tzv. letního trojúhelníku. Nejvýše je Vega ze souhvězdí Lyry, pod ní jihovýchodním směrem je Deneb ze souhvězdí Labutě a nejníže nad západním obzorem je Altair ze souhvězdí Orla. Nad jihem (v sektoru od jihozápadu k jihovýchodu) svítí hvězdy podzimních souhvězdí Pegase, Andromedy, Persea. Nápadně mlhavý obláček galaxie v Andromedě leží v blízkosti poledníku ve výšce 40 stupňů nad obzorem. Východní sektor oblohy je vyhrazen souhvězdím zimy. Nad obzorem spatříme oranžovou hvězdu Aldebaran, představující oko Býka, nad ním je výrazný shluk hvězd otevřená hvězdokupa Plejády. Nad souhvězdím Býka se nalézá souhvězdí Vozky s nejjasnější hvězdou Capellou.Blíže k obzoru na severovýchodě si všimněme dvou nápadných hvězd Castor a Pollux patřících do souhvězdí Blíženců. Nad obzorem na východě září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion. Je příslibem přicházející zimy. R. Rajchl ZPRAVODAJSTVÍ Na Růžencovou pouť přijeli zahraniční hosté Zahájení třídenní návštěvy proběhlo v pátek 4. října v obřadní síni na Panském domě. Slavnostního přijetí hostů ze spřátelených měst se zúčastnili z holandské strany starostka Naardenu Joyce Sylvester, její maminka Margo Boerleider, zástupkyně naardenské radnice Hetty Molenbrugge a Geertje Boerma, členové Spolku Naarden Uherský Brod manželé Aleid a Willem Hamelink a čestný občan Uherského Brodu Ben van den Kommer s manželkou Coby. Polské Gieraltowice zastupoval starosta Joachim Bargiel s manželkou Veronikou a vedoucí organizačního a správního referátu Piotr Szoltysek s manželkou Aurélií. Hostitele reprezentovali místostarostové Jan Hrdý a Petr Vrána, členové rady města Stanislav Novák a Ferdinand Kubáník, Irena Koubová ze Spolku Uherský Brod Naarden a další hosté. Naše přátelství je velmi živé a obohacující, není pouhým formálním svazkem, kterého jsme mnohdy svědky, kdy družební města uvedou znak partnera na svých internetových stránkách a tím v podstatě jejich spolupráce končí. Musím vyzdvihnout dlouhotrvající spolupráci na poli kulturním a rodící se spolupráci na úrovni středních škol. Domnívám se, že právě zapojení mladých lidí do naší partnerské spolupráce je úkolem, kterému bychom se měli v nadcházejících letech věnovat nejintenzivněji," řekl v úvodu místostarosta Jan Hrdý a připomněl i výměnu zkušeností Na kolech od Bílých Karpat po Dunaj Osm zástupců Města Uherský Brod v čele s místostarostou Petrem Vránou se ve slovenském Šamoríně zúčastnilo celodenní akce Den sportu v zrcadle evropského týdne mobility. V partnerském městě ležícím na břehu vodního díla Gabčíkovo přispěli svými aktivitami a prezentací města jak v dopoledním programu, který byl určen dětem ze škol a školek, tak v odpoledním bloku, kdy byl veřejnosti představen projekt Na kolech od Bílých Karpat po Dunaj. Dopolední dětský program věnovaný propagaci sportu a cyklistiky se konal u hotelu Kormorán a prezentovaly se zde šamorínské sportovní kluby. Broďané pro změnu nabídli netradiční sportovní disciplíny: závody na odrážedlech, na sloních lyžích, chůdách nebo zdolání vyznačené trasy se speciálními brýlemi, přes které (v rámci Celostátní výsledky voleb do Parlamentu České republiky jsou již dostatečně známé. Podívejme se ale na hlasování z hlediska Uherského Brodu, které to republikové kopírovalo jen částečně. I zde zvítězila ČSSD se ziskem 21,56 % hlasů. Jako druhé dali voliči důvěru KDU-ČSL, která obdržela 15,69 % hlasů. Těsně ji následovala v oblasti místní samosprávy, které jsou jedním ze základních pilířů vzájemné spolupráce. Holandskou delegaci doslova rozzářila zpráva o rozhodnutí přejmenovat ulici v centru města na počest životního díla J. A. Komenského a na počest našeho dlouholetého přátelství na Naardenskou. Odměnili toto rozhodnutí nadšeným potleskem. Na historii společných setkání vzpomněla ve svém projevu také starostka Naardenu Joyce Sylvester. Informovala také o chystané reformě veřejné správy v Holandsku, která se dotkne i Naardenu. Mělo by u nich dojít ke sloučení tří blízkých měst, s pokračováním spolupráce s Uherským Brodem ale stoprocentně počítají i nadále. Gieraltowický starosta Joachim Bargiel řekl, že jejich přátelství s Uherským Brodem je sice kratší než s Naardenem, není však o nic méně upřímné a srdečné. V sobotu 5. října si hosté prohlédli poutní baziliku na Velehradě a navštívili krojované hody v Popovicích. Zaujala je také prohlídka Potomákova muzea krojů a program u obecního úřadu. V podvečer si zástupci Naardenu ani Gieraltowic nenechali ujít světelný průvod s Pannou Marií z farního do klášterního kostela. Den ukončili na společenském večeru v Domě kultury. V neděli 6. října se všichni hosté zúčastnili slavnostní mše svaté na zahradě klášterního kostela a prošli si město. Elen Sladká prevence požívání návykových látek) vidíte svět podobně jako opilý nebo zdrogovaný člověk. Odpoledne Broďané nasedli na kola vypůjčená od místního oddílu kanoistů. Se členy šamorínských sportovních klubů a veřejnosti společně zdolali několikakilometrovou trasu od nově vybudovaného přístřešku pro cyklisty na hrázi Gabčíkova, až do historického dřevěného altánu v krásném parku Pomle. Symbolicky tak otevřeli cyklotrasu, kterou slovenští partneři projeli a dali tak vzniknout společnému propagačnímu materiálu s vyznačenou cyklocestou z Uherského Brodu do Šamorína. Akce byla spolufinancovaná z rozpočtu projektu Na kolesách od Bielych Karpát po Dunaj v rámci Fondu mikroprojektů, Operační program přeshraniční spolupráce SK-ČR Markéta Švehlíková Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Uherském Brodě strana ANO 2011 s 15,24 % voličských hlasů. KSČM zde získala 11, 85 % hlasů, TOP 09 10,01 % hlasů, Úsvit přímé demokracie 9,46 % hlasů a ODS 6,70 % hlasů. Ostatní strany dostaly méně než 3 % voličských hlasů. Volební účast v našem městě byla 62,42 %. Podrobné výsledky voleb v Uherském Brodě najdete na -es- 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 9

10 ZPRAVODAJSTVÍ BRODexpo 2013 navázalo na tradici strojírenství v Uherském Brodě Miniveletrh BRODexpo 2013 po dva dny zaplnil všechny prostory Domu kultury i prostor před ním. Prezentace průmyslových podniků, zejména strojírenských, a středních škol se v této podobě konala v našem městě premiérově. A hned napoprvé to byl velký úspěch. Více než třicet vystavovatelů a čtyři střední školy přijali s radostí jedinečnou možnost ukázat svou výrobu, prezentovat sebe a svou firmu v Uherském Brodě. A že bylo na co se dívat. Výstavní prostory doslova praskaly ve švech. Každá firma předváděla to nejlepší ze svého výrobního programu. Některé z nich se takto na veřejnosti představily vůbec poprvé. Je třeba si uvědomit, že všechny firmy, které se zde prezentovaly, mají klíčový význam pro zaměstnanost ve městě i v regionu. Po oba dny konání proudily na BRODexpo 2013 stovky návštěvníků všech věkových kategorií. Každý si zde našel něco, co ho zaujalo. Dospělí většinou přiznávali, že byli překvapeni množstvím a různorodostí firem, které v Uherském Brodě a jeho nejbližším okolí existují. Děti, a nejen je, velmi zaujal bohatý doprovodný program, v němž nechyběla autodráha, laserová střelnice, modelová železnice, rádiem ovládané modely aut a řada dalších atrakcí. Pozitivním signálem byla návštěva žáků základních a středních škol nejen z Uherského Brodu, kteří zde mohli načerpat inspiraci do svého dalšího studijního zaměření a profesního života. Za sebe musím říci, že můj dojem z BRODexpa 2013 je velmi kladný a nad očekávání příjemný. Myšlenka miniveletrhu BRODexpo by určitě měla přetrvat i do budoucna. Je jen otázkou, jakou náplň v dalších letech veletrhu dát a jak často jej opakovat. Možná bychom příští rok dali prostor jiným profesím např. stavebním firmám a s tím souvisejícím oborům, řemeslům a školám, architektům a projektantům. Teprve větší časový odstup ukáže, jak by mohlo vypadal BRODexpo 2014, uvedl místostarosta Petr Vrána, který celou akci zaštiťoval a spoluzajišťoval. Na organizaci BRODexpa 2013 se podílelo město Uherský Brod, občanské sdružení Uherskobrodští patrioti a Dům kultury. Elen Sladká VFP - Program podpory výstavby bydlení Výzva č. 2/2013 k podání žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory "Program podpory výstavby bydlení v rodinných domech v Uherském Brodě". Město Uherský Brod oznamuje žadatelům o Program podpory výstavby bydlení v rodinných domech v Uherském Brodě, že žádosti je možné podávat na podatelnu Městského úřadu Uherský Brod: město Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, a to v termínu od do Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou uveřejněny na webu města a na úřední desce. Žádost se podává spolu se všemi přílohami v zalepené obálce, označené nápisem ŽÁ- DOST: PROGRAM PODPORY VÝSTAVBY BYDLENÍ V RD. Do vyhlášení další výzvy nebudou přijímány žádné žádosti. Žádosti doručené před vyhlášením výzvy a lhůtou pro přijetí žádostí budou taktéž vráceny žadateli. Přílohy žádosti Výpis z katastru nemovitostí k rodinnému domu a katastrální mapa k RD prosté kopie; Kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas na všechny části ZTV ke kterému je RD napojen, nejdříve z roku 2010 (příp. odkaz na č.ev. dříve doloženého k příslušné lokalitě) prosté kopie; Objevujte svět prostřednictvím GIS Oddělení informatiky města Uherský Brod ve spolupráci s Institutem geoinformatiky VŠB-TUO, pracovníky v oboru geodézie Geomma s.r.o. Uherský Brod a s pracovníky DDM Uherský Brod zve všechny žáky, studenty, učitele a ostatní zájemce z řad veřejnosti na oslavu celosvětové akce konané v rámci týdne geografického uvědomění DEN GIS Dopolední program je věnován žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol a gymnázií. Studenti se mohou těšit na přednášky věnované tématům Objevujme svět prostřednictvím GIS a Svět očima geodeta, mohou si zkusit vytvořit vlastní mapu v prostředí GIS, vyzkoušet si zaměření pomocí geodetických přístrojů a zasoutěžit si při hledání pokladů pomocí GPS. Odpoledne přivítá radnice všechny ostatní zájemce o geografické informační systémy a geodézii a také otevře dveře všem příznivcům cestování, milovníkům turistiky, Islandu a Amazonie východního Ekvádoru při přednášce s Veronikou Valáškovou z Městského informačního centra a s cestovatelem Robertem Bazikou. Během celého dne bude možné navštívit výstavu map ve 2. patře radnice a zúčastnit se doprovodných soutěží o drobné ceny. Vyvrcholením akce DEN GIS 2013 bude losování úspěšných účastníků soutěže Najdi geocache města Uherský Brod. Podrobnější informace o DNI GIS 2013 je možné získat na na u: nebo na plakátech umístěných ve vývěskách. DEN GIS 2013 Termín: čtvrtek od hod. Místo konání: radnice (odpolední program pro veřejnost) a budova č. p tzv. kachlíkárna (dopolední program pro školy). Odpolední program zahrnuje následující přednášky: : Svět očima geodeta - přednáší Ing. Josef Veselý (Geomma s.r.o. Uherský Brod) : Objevujme svět prostřednictvím GIS - přednáší Ing. Jan Vandrol (Institut geoinformatiky VŠB-TUO Ostrava) a Ing. Barbora Valouchová (Oddělení informatiky, Město Uherský Brod) : Země ohně a ledu - Island - přednáší Bc. Veronika Valášková (MIC Uherský Brod) : Tam, kde mapy končí Amazonie východního Ekvádoru trek deštným pralesem k indiánům kmene Waorani - přednáší Robert Bazika (cestovatel) : Losování soutěže Najdi geocache města Uherský Brod 18.30: Vyhlášení výsledků soutěže Foťte naše město BV- Kolaudační rozhodnutí na rodinný dům nebo doklad, že RD lze užívat ověřená kopie; Doklad o spoluúčasti žadatele na budování ZTV (případně čestné prohlášení); Doklad o nabytí vlastnictví pozemku zastavěného RD. Konzultace k žádostem jsou poskytovány v úřední dny (pondělí a středa, hod.) nejlépe v předem dohodnutých termínech. Termín konzultace si můžete domluvit na ové adrese: Žádáme o zaslání parcelního čísla dotčeného pozemku předem. -PCh- KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA ZM schválilo navázání spolupráce s portugalským městem Ourém, které leží asi asi 10 km od poutního místa Fatima. Spolupráce měst se bude týkat zejména kulturní, umělecké, školské, společenské a sportovní oblasti. Portugalský Ourém se tak vedle nizozemského Naardenu, slovenského Nového Města n/v. a polských Gieraltowic stane naším dalším družebním městem. ZM vzalo na vědomí územní studii Uherský Brod historické jádro, která bude sloužit jako územně plánovací podklad při zpracování nového územního plánu. Úřad územního plánování projednal koncept územní studie s dotčenými orgány i veřejností. Po veřejném projednání návrhu obdržel pořizovatel přes dvě desítky připomínek a požadavků. Některé zásadní připomínky a požadavky bude nutné do návrhu územní studie ještě zapracovat. Týkaly se především dopravní situace. ZM neschválilo vydání vyhlášky o regulaci provozní doby hostinské činnosti na území města. Tato vyhláška měla zabezpečit veřejný pořádek v době nočního klidu v ulici Komenského omezením provozní doby ( pro všechny dny vyjma , a 1. 1.) provozovatelům hostinské činnosti v této ulici, v jejímž důsledku permanentně dochází k rušení veřejného pořádku. -es- 10 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

11 Kříž na kostele září do daleka Věž farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie byla od června bez kříže. Po bouřce se nebezpečně naklonil a musel být odstraněn. Ve zlacené kouli pod křížem byly nalezeny dvě schránky. Nebyly zapečetěné ani moc dobře uzavřené, přesto byl podle pracovníků muzea J. A. K., kteří byli k nálezu přizváni děkanem Josefem Pelcem, stav dokumentů výborný. Nalezené tubusy obsahovaly pamětní list z roku dokončení věže (1881) a spolu s ním celkem 15 fotografií pohledy na město, městské brány, z jejichž materiálu byla věž postavena, a dále podobenky arcibiskupa kardinála Fürstenberka, ZPRAVODAJSTVÍ papeže Lva XIII, místních kněží a v neposlední řadě představitelů a významných osobností města (Kromer, Láska, Skopalík, Knapp, Růžička, Parobek, Brise). Dále byl nalezen druhý pamětní list z roku 1888, kdy proběhla oprava kříže, kterou si vyžádalo zřejmě nedokonalé provedení jeho původního uchycení a také nepřízeň počasí. Jeden z tubusů byl značně poškozen, patrně k tomu došlo při manipulaci při nynější demontáži nebo naklonění kříže. Byla také nalezena mince z roku 1933, která však s tubusy nemá zřejmě nic společného. Muzejní pracovníci všechny dokumenty prohlédli a poté očistili, případně restaurovali, digitalizovali a přichystali k vrácení na věž, doplnil Petr Zemek. Na své místo se opravený a nově pozlacený kříž, stejně jako zlatá koule pod ním, dostali za pomoci speciální výškové techniky 30. září. Jejich umisťování na původní místo trvalo skoro celý den. Samozřejmě byly všechny nalezené dokumenty vráceny zpět. Navíc k nim Petr Zemek z Muzea J. A. K. dodal zprávu o dění ve městě a ve státě a děkan Josef Pelc popsal současné duchovní a církevní záležitosti. Co konkrétně do špice kostela přibylo, bychom mohli nechat jako překvapení pro budoucí generace... Elen Sladká Před 70 lety byl popraven Josef Horák muž, který měl tragický osud vepsán v duši dříve, než se naplnil Jakákoli válečná událost má své oběti i své hrdiny, kteří bývají oslavováni nebo pozapomenuti a často se také stává, že za jejich jménem si už dnes jenom málokdo dokáže vybavit konkrétní příběh. Jednou z obětí druhé světové války byl i těšovský občan Josef Horák, jehož jméno nese v místní části Těšov dokonce ulice. Ale co vlastně víme o jeho životě, jaký byl, či co ho vedlo k velké osobní statečnosti v době protektorátu? Mnohé už se pravděpodobně nikdy nedozvíme, přesto bychom se o to měli alespoň pokusit a vzdát tím úctu muži, který byl před 70 lety ve Vratislavi popraven za odbojovou činnost. Vraťme se v čase na začátek druhé světové války a připomeňme si alespoň základní fakta příběhu, který skončil až na popravišti. Jedním z hlavních úkolů ilegální KSČ bylo v té době vydávání protinacistických tiskovin. Uherskobrodským komunistům se podařilo získat cyklostyl, který byl mimo jiné nějakou dobu ukrýván i v Těšově. K velmi aktivním skupinám patřila na Uherskobrodsku buňka v Újezdci a Těšově, jejímž členům se dařilo provádět sabotáže v České zbrojovce, na železničním nádraží a roznášet ilegální tiskoviny a letáky. První letáky se podle obecní kroniky v Těšově objevily v roce 1941: Kterousi noc koncem července někdo nalepil na ploty při nové silnici sovětské letáky a na vrata domů napsal štětkou nápisy Ať žije Moskva!, Stalin! apod. Přijeli vyšetřovat četníci i gestapo z Uh. Hradiště, viník však nebyl dopaden. Dále se kronika zmiňuje o sabotáži na újezdském železničním nádraží: museli přeskládat zboží z jednoho vagonu, poněvadž jeho osy byly zavařeny. Kdosi nasypal do os kol písek. Další letáky rozhozené po vesnici nalezla se soboty 8. na neděli 9. listopadu těšovská noční hlídka. Vyzývaly rolníky k sabotáži dodávek obilí, dobytku aj. Hlídka ráno bohužel ohlásila nález starostovi obce, který tak byl nucen podat zprávu četnictvu do Brodu. Odtud byla celá záležitost dále předána gestapu do Uh. Hradiště. Gestapo nařídilo vypátrat pachatele, ale protože jej zástupci obce nenašli, byly na to konto 22. listopadu zabaveny německým četnictvem všechny radiopřijímače ve vesnici. To už se ale kolem ilegální organizace začala pomalu utahovat smyčka a počátkem roku 1942 došlo k hromadnému zatýkání na celém Uherskobrodsku. Razie gestapa se nevyhnula ani Těšovu, kde byl 16. dubna zatčen dělník Václav Brumovský a úředník nemocenské pojišťovny Josef Horák. Nejdříve byli vyslýcháni a vězněni v Hradišti, později v Brně. Teprve po skončení války se ukázalo, že oba patřili k hlavním organizátorům ilegální buňky KSČ v Těšově. Počátkem května se gestapo do Těšova vrátilo a zatklo dělníka Josefa Buráně. Všichni zatčení byli v té době ženatí a otcové rodin. V sousedním Újezdci bylo zatčeno dokonce 10 osob a podobně bylo postiženo i mnoho jiných vesnic v okolí. Tímto zatýkáním celá odbojová činnost v Těšově a Újezdci skončila. Rodiny zatčených se ocitly v zoufalé situaci, místní lidé se jim snažili pomoci morální i materiální podporou. Později jim obecní úřad vyplácel i finanční příspěvek. Ještě téhož roku v prosinci jsou vevratislavi odsouzeni Václav Broumovský na 4,5 roku a Josef Buráň na 6 let vězení. O Josefu Horákovi zatím není žádných zpráv. Smutná událost rozvířila zdejší veřejné dění až v květnu 1943, kdy byl ve Vratislavi odsouzen k trestu smrti Josef Horák za údajné vyvíjení komunistické činnosti, což bylo po heydrichiádě kvalifikováno jako vlastizrada. Společně s ním byli ke stejnému trestu odsouzeni Jan Hanák z Újezdce a učitel Rychtalík z Uherského Brodu. Rozsudky trestu smrti však zatím nebyly vykonány, malá naděje ještě žila Josef Horák se narodil v Těšově 13. března 1909 a s manželkou Annou měli dvě malé děti Annu (nar. 1940) a Josefa (nar. 1942), kterým ale nebylo dopřáno svého otce blíže poznat. Josef Horák pracoval jako úředník, neboť studia právnické fakulty nemohl kvůli zavření vysokých škol dokončit. V souvislosti s jeho zatčením existuje domněnka, že ho udal přímo někdo z vesnice. I tehdejší starosta obce Cyril Kůdela se k této verzi přikláněl a snad i věděl jméno udavače, ale veřejně své podezření nikdy nevyslovil. Písemný doklad, který by tuto hypotézu potvrzoval, v archivech schází, a tak zůstane zatčení Josefa Horáka patrně navždy neobjasněno. Nezodpovězená otázka s tajemným otazníkem na konci však zůstává Josef Horák byl popraven 7. října 1943 ve Vratislavi. Rodina popraveného se o jeho smrti dozvěděla z dopisu, který jí byl doručen asi týden poté a byl napsán v den popravy. Z obsáhlého textu cituji několik úryvků: Drahá Anči, milovaná Anuško, můj milý synku! Líbám Vás dnes už naposledy. Až dostaneš tento dopis, pak už se na vás všecky budu dívat s nebes. ( ) Dnes totiž budu popraven. Buď statečná, milovaná Anči, tak jako já jsem. ( ) Nepokládej si za hanbu, že jsem skončil takovou smrtí. ( ) Z dětí vychovej celé a čestné lidi. ( ) Svůj život si zařiď podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, avšak tak, aby děti neutrpěly. Já mám svědomí čisté, a proto lehko umřu. Tebe, švakře Jožko, prosím, dozírej na mé děti a všecky vás prosím, Tebe drahá matko, i táto, starejte se o mé drahé. ( ) Milovaná Anči, za vše Ti děkuji. Ještě Vás líbám a v duchu objímám vás, milá Anči, Anuško a Jožko, váš táta Josef. (Umírám celkem za nic, ale přece za vlast. Odcházím usmířen s Bohem. Odchází nás na onen svět 16). Přestože byl Josef Horák podroben gestapem mnoha krutým výslechům, nikdy neprozradil žádné jméno ani podrobnosti týkající se odbojové činnosti. Po skončení druhé světové války mu byl posmrtně udělen titul JUC (kandidát obojího práva). Poté, co se v roce 1976 stal Těšov městskou částí Uherského. Brodu, byla jedna z největších ulic v Těšově, v níž Josef Horák bydlel, pojmenována na jeho počest ulicí Dr. Horáka. Pamětníci, kteří doktora Josefa Horáka osobně znali, ho charakterizovali jako člověka plachého, tichého až nenápadného, který se věnoval spíše rodině, společenských událostí v obci se příliš nezúčastňoval a pro všechny spoluobčany bylo velkým překvapením, že právě Josef Horák byl jedním z čelních představitelů ilegálního odboje v Těšově. Při pohledu na hluboké hnědé oči a jakoby posmutnělý výraz ve tváři na jedné z dobových fotografií Josefa Horáka se nelze ubránit dojmu, že svůj tragický osud měl vepsán v duši dříve, než se skutečně naplnil... Mgr. Radovan Jančář 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 SOCIÁLNÍ VĚCI BLAHOPŘÁNÍ Krásných 85 let oslavil dne 28. října pan Miroslav Mlýnek. Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu přeje manželka, dcera, zeťové, vnoučata a pravnoučata. K přání se připojují přátelé a kamarádi, lyžaři, sokoli a skauti. VZPOMÍNKY Dne 16. října to byl rok, co nás opustil pan Ing. Jiří Kryštof. S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi. Dne 28. října uplynulo 10 let od úmrtí pana Josefa Ondráše. S láskou a úctou vzpomínají manželka Božena a synové Jiří a Ivo s rodinami. Dne 31. října uplynuly dva roky, co nás opustila paní Anna Máchová. S láskou vzpomíná manžel a dva synové s rodinami. Nemoc si bere své, smrt dílo dokoná. Nám vzpomínka jen zůstává Dne 2. listopadu uplynuly již 4 roky, kdy nás navždy opustil pan Karel Fojtík. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta, dcery Karla, Kateřina a syn Martin s rodinami. Ocenění Pracovník roku v sociálních službách pro Bronislavu Veleckou Ve čtvrtém ročníku soutěže "Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje"získala mimořádné ocenění za práci v sociálních službách i vedoucí Pečovatelské služby Uherský Brod Bronislava Velecká. Nominace krajskému úřadu zasílali na základě zveřejněné výzvy ředitelé organizací poskytujících sociální služby či starostové obcí, ale i samotní klienti nebo jejich příbuzní. Letos bylo nominováno celkem 18 pracovníků. Paní Veleckou navštívil i starosta Patrik Kunčar. Poblahopřál jí a poděkoval za její svědomitost, hluboký lidský přístup a obětavou práci. Bronislavu Veleckou jsme při této příležitosti požádali o krátký rozhovor. Jak dlouho pracujete v sociálních službách? V sociálních službách pracuji 30 let, zde v Uherském Brodě pak od zřízení příspěvkové organizace, tedy od roku Vystudovala jste sociální oblast? Ne, jsem původním povoláním zdravotní sestra. Pracovala jsem v nemocnici na interně, posléze v léčebně dlouhodobě nemocných. Odtud jsem přešla do hradišťských sociálních služeb a pak, jak jsem zmínila, sem do Brodu. Co konkrétně vaše práce obnáší? Dělám vedoucí pečovatelské služby. Mám pod sebou děvčata pečovatelky, které docházejí do domácností, pomáhají s osobní hygienou, úklidem, nákupem, donáškou léků a dalšími činnostmi, které už naši senioři nezvládnou sami. Směruju děvčata k tomu, aby tu péči prováděla opravdu pečlivě a s láskou a říkám jim chovejte se k těm seniorům tak, jak byste chtěli, aby se jednou druzí chovali k vám, protože i vy jednou zestárnete. Tento tým, co tu máme, je opravdu šikovný, sehraný a vážím si jejich práce. Markéta Švehlíková Mozaika uspořádala turnaj ve střelbě V neděli 29. září uspořádalo o. s. Mozaika pro své členy a příznivce již 5. ročník turnaje ve střelbě. Téměř pětihodinového boje o Putovní pohár se v přátelské a srdečné atmosféře na střelnici UB-Maršov zúčastnilo bezmála 30 zájemců z řad mládeže, dospělých a zdravotně postižených. Střílelo se z malorážky, samopalu, ruské margoliny a sportovní pistole 9mm. Vítěznou trofej si z turnaje odnesl Václav Dleštík, na druhém a třetím místě skončili ZTP členové Mozaiky František Jagoš a Radek Chaloupka. -PM- Rekondiční pobyt sluchově postižených Zlínský kraj přispěl na rekondiční pobyt sluchově postiženým a díky jeho dotaci se mohli vypravit do lázní. Dvacet osob si tak užilo týden v hotelu Ogar v Pozlovicích, lázeňských procedur v komplexu Niva I. a dalšího doprovodného programu týkajícího se sluchového postižení. Akci organizoval Český klub nedoslýchavých Help v Uherském Brodě za výrazné finanční podpory sociálního fondu kraje. Pavel Šmíd Tak rádi bychom ti chtěli k narozeninám přát, ale jen kytičku květů na hrob můžeme dát. Dne 11. listopadu by se dožil 40 let náš milovaný syn Petr Mikliš. S láskou vzpomínají rodiče a bratr Radim. Za tichou vzpomínku všem, kdo jej znali a měli rádi, děkují rodiče. Tak krátce jsem šel s vámi. Hle, tu se cesta dělí a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli. Miloval jsem vás všechny, chtěl jsem s vámi žít já nechtěl odejít. Dne 13. listopadu vzpomeneme 25. výročí úmrtí pana Radka Piše. S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami. Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, my rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct a udělat. Dne 13.listopadu by se dožil 70 let pan Jaroslav Miča z Rudic. S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 12 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

13 Nízkoprah Větrník oslavil páté narozeniny Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník v Uherském Brodě poskytuje již pátý rok dětem a mládeži pomoc a zázemí a snaží se tak omezit negativní působení vlivu ulice na jejich život. Cílem služby je dětem a mládeži zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných životních situací, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací způsobu jejich života, zvýšení sociálních dovedností a schopností. Posilujeme motivaci vzdělávat se, snažíme se děti naučit, jak se může smysluplně trávit volný čas a dále se je snažíme podpořit v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti. V loňském roce byla služba rozšířena pro děti od 6 do 10 let a nadále je také poskytována dětem a mládeži ve věku od 11 do 20 let. Co tady děti a mládež mohou dělat? Zahrát si ping-pong, stolní fotbálek, vzdušný hokej, šipky, stolní hry nebo se třeba svěřit se svým problémem. Mohou si napsat domácí úkol, nechat si poradit, když si neví rady. Dále se mohou účastnit exkurzí, besed, výuky anglického jazyka, turnajů, Kamarádi rehabilitovali na koních Občanské sdružení Kamarádi uspořádalo ve spolupráci s Denním stacionářem osm hiporehabilitačních lekcí pro těžce handicapované občany. Využilo na ně finanční podpory ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Službu poskytlo centrum TJ Monty DS Kunovice se stájemi ve Starém Městě. Cizí jazyky, dějepis, etika, evropská studia, filozofie, historie kultury, informatika, právo, náboženství, politologie, společenské vědy, zeměpis. To není výčet předmětů z některé vysoké školy, ale oblasti, které v rámci celoevropské aktivity nazvané etwinning objevují studenti gymnázia společně se středoškoláky z Německa, Rumunska a Itálie. V etwinningu nejprve virtuálně a později i při osobních setkáních spolupracují školy z různých evropských zemí. Zvyšují si tak znalosti o jednotlivých národech, o cizí kultuře, historii, zdokonalují se v angličtině a zvolené partnerské země poznají i osobně v rámci vzájemných setkání. Studenti gymnázia se tak už podívali do Rumunska i Německa, čeká je ještě návštěva Itálie. V prvních říjnových dnech se zahraniční studenti podívali k nám. V rámci multikulturní výchovy jsme naše hosty - studenty i učitele z Německa, Itálie a Rumunska seznámili s tradicemi Uherskobrodska. Připravili jsme pro ně exkurze do ZUŠ a pivovaru, výlety do Luhačovic, Moravského krasu, ale také hudební, výtvarné a taneční dílny u nás ve škole. A pochopitelně navštívili i Růžencovou pouť, říkají profesorky Jana Řehořová a Jana Cahlová, které jsou vedoucími projektu. V rámci školních dílen hosté nacvičovali tance se členy výuky pečení a spousty dalších zajímavých klubových akcí. Otevírací doba pro uživatele od 6-10 let je v pondělí od 12 do 17 hodin a v pátek od 11 do 14 hodin, pro starší uživatele od let je otevřeno úterý až čtvrtek od 13 do 18 hodin a v pátek od 14 do 18 hodin. A víte kde nás hledat? Sídlíme na ulici Větrná ve vstupní části bytového domu č. p Vzhledem k tomu, že naše služba je poskytována bezplatně, není jednoduché zajistit na její činnost dostatek financí. V letošním roce se nám to podařilo díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, našeho zřizovatele Města Uherský Brod a Zlínského kraje, který nás pro rok 2013 podpořil částkou Kč. Další informace o nás získáte na webu: nebo na ové adrese: či telefonicky na číslech: , Bohumila Zetková, vedoucí NZDM Účastníci hiporehabilitace pod vedením rehabilitační sestry a odborného personálu absolvovali projížďky na koních, které jim přinesly fyzické i psychické uvolnění. Lidé s postižením citlivě vnímají kontakt s koněm, bylo to pro ně proto velmi radostné. Děkujeme Zlínskému kraji za umožnění této akce. -ZM- SOCIÁLNÍ VĚCI / ŠKOLSTVÍ VZPOMÍNKY Slzu v oku, v srdci žal. Co drahé bylo nám, to osud vzal Dne 15. listopadu uplynou 4 roky od úmrtí paní Dagmar Pavlíkové rozené Červenkové. S láskou vzpomíná manžel Marek, dcera Nicol, rodiče a bratr Bronislav s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dne 23. listopadu to bude 12 let, co nás navždy opustila paní Inka Velecká. Vzpomíná rodina a přátelé Dne 24. listopadu uplyne 10 let od úmrtí našeho tatínka, pana Zdeňka Vilímka. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte si s námi. Děkují syn Petr, dcery Marta, Marie a Eva s rodinami. V našich srdcích stále žije prosince tomu bude už 10 let, co nás opustila naše nesmírně pracovitá a obětavá maminka,babička a prababička paní Anastázie Šašinková. S láskou vzpomínají děti, vnuci a pravnuci. Rež rež rež... zpívali a tančili na gymnáziu zahraniční studenti folklorního kroužku JAKUB, se sborem Campana se naučili písničku Rež rež rež, drobná rež, ve výtvarné dílně zkoušeli malovat ornamenty na keramiku. Do etwinningu se uherskobrodské gymnázium přihlásilo v roce Prvním společným dílem, na kterém studenti spolupracovali s Italy a Rumuny, byl projekt Středověká města v zrcadle, do kterého se podařilo zapojit i česká a rumunská muzea. Letos se studenti zabývají otázkou, zda nás mohou společné kořeny dovést až ke společné Evropě (jak zní doslovný anglický překlad projektu). Projekt etwinning není samofinancovatelný, veškeré akce si zajišťujeme sami, velké poděkování proto patří městu Uherský Brod, které je našim spolupartnerem a jediným významným sponzorem. Velmi si také vážíme spolupráce s rodinami studentů, kteří našim hostům věnovali nejen svůj volný čas, ale také skvělou péči a rodinné zázemí, dodává na závěr Jana Řehořová. Markéta Švehlíková 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 ŠKOLSTVÍ V Katolické základní škole už máma maso nemele Podstatně dříve než jejich vrstevníci z okolních škol se na svou první samostatně přečtenou knížku mohou těšit prvňáčci z Katolické základní školy. Může za to tzv. genetická metoda, moderní způsob výuky čtení (a psaní), který vytlačil klasické slabikáře. Odborníci tvrdí, že děti díky ní lépe porozumí textu. Genetická metoda je založena na hláskování. Začíná se nejprve s velkými tiskacími písmeny, které většina dětí zná z mateřské školy. Za tři měsíce děti zvládnou celou abecedu. Tento rychlý postup je pro děti nesmírně motivující. Naopak v tradiční analyticko-syntetické (slabikovací) metodě je nácviku slabik věnováno tolik energie, že čtení není pro děti až tolik přitažlivé, říká učitelka druhé třídy KZŠ Štěpánka Kachníková, která genetickou metodu poznala během studia na vysoké škole. Koncem prosince se přidávají malá písmena. Krátký zápis je pro děti brzy samozřejmostí, tvrdí Kachníková. Pocit nezávislosti je opět povzbudí učit se víc. S tím souhlasí i loňští prvňáci. Řada z nich čte doma sourozencům, prarodičům etikety v obchodech a v neposlední řadě i sami sobě. Genetickou metodu považují za velmi přínosnou i odborníci. Kladně hodnocené jsou speciální učebnice a pomůcky. Velmi oblíbená jsou u dětí pexesa, na kterých je písmenko spojeno s obrázkem nebo čtyřsměrky, v nichž hledají schovaná slovíčka. Při nácviku analýzy (rozkladu) a syntézy (skládání) slov zase žáky provází kašpárek. Náš kouzelný kašpárek mluví a rozumí jen své speciální písmenkové řeči, vysvětluje učitelka současných prvňáků Michaela Petrová. Musíte slova r-o-z-k-l-á-d-a- t n-a p- -í-s-m-e-n-k-a, jinak se s ním nedomluvíte, dodává. Podobně populární je hra na paní učitelku, při níž mají děti před sebou dva texty, jeden správný, druhý špatný a jejich úkolem je najít a označit chyby. To vše spolu s grafomotorickými cvičeními vede ke komplexnímu zvládnutí psaného i čteného textu ve velmi krátké době. (redakčně kráceno, plná verze na webu města) Markéta Mentzlová Třetí nejlepší oráč jezdí v barvách SOU Uherský Brod Koncem září se v Benešově uskutečnil jubilejní 40. ročník Mistrovství České republiky v orbě. V barvách Středního odborného učiliště Uherský Brod reprezentoval Zlínský kraj Michal Trtek. Oral s traktorem Zetor 7341 a pluhem Kverneland. V těžké konkurenci se probojoval na krásné třetí místo v kategorii klasických jednostranných dvojradličných pluhů. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy i celého Zlínského kraje. Dík patří také trenérovi p. Johaníkovi za obětavou práci při přípravě techniky i oráče na soutěž. Eva Jurásková, SOU UB Pobyty žáků na Jelenovské ZŠ Mariánské náměstí i ZŠ Havřice připravily pro své žáky týdenní pobyt na hotelu Jelenovská u Valašských Klobouk. Obě šesté třídy ZŠ Mariánské náměstí zde byly na osmém adaptačním pobytu realizovaném v rámci projektu Poradenské pracoviště pomáhá inkluzivnímu vzdělávání žáků základní školy, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem adaptačních pobytů je seznámit se vzájemně, navázat bližší vztah s třídní učitelkou či učitelem, naučit se komunikovat a spolupracovat v tak velkém a různorodém kolektivu. Přestože jsme si kvůli nepříznivému počasí neužili krásné okolní přírody, děti se rozhodně nenudily. Byly pro ně připraveny nejrůznější hry a soutěže, mohly si zaplavat v hotelovém bazénu nebo zahrát stolní tenis," říká školní metodička prevence Kateřina Janků. Příjemný začátek školního roku měli i druháci a třeťáci z Havřic. Na vycházkách v přírodě načerpali plno sil do dalších školních dnů a upevnili své kamarádství a soužití v třídním kolektivu. Děti si domů odvezly nejen spoustu zážitků ze sportovních, výtvarných a turistických akcí, ale i nasušené houby, kterých byl plný les. (redakčně upraveno a kráceno, plné znění na webu města). -red- Úspěch ZUŠce v mezinárodní výtvarné soutěži zajistil Tomáš Haluza Žák výtvarného oboru uherskobrodské Základní umělecké školy Tomáš Haluza získal Čestné uznání ve 14. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Ex libris Hlohovec Květy. Cenu získal za svou práci Kouzelný květ. Organizátorem soutěže je občanské sdružení Ex libris ad personam Hlohovec a mladí výtvarníci z brodské ZUŠky v ní uspěli už poněkolikáté. Dne 4. října se Tomáš spolu s ostatními oceněnými žáky, jejich pedagogy a rodiči na Slovensku zúčastnil tvořivé dílny Ex libris, kterou vedl významný grafik a předseda poroty Víťazoslav Chrenko. Pan Chrenko velmi poutavě přiblížil význam a tvorbu knižní značky a předával nám zkušenosti ze své dlouholeté umělecké praxe, prozradil Tomáš, který si spolu s ostatními pod jeho dohledem zhotovil tisk z vlastnoručně vyryté matrice. Ve výstavní síni Vlastivědného muzea se pak uskutečnilo otevření výstav: Bienále Ex libris Hlohovec Květy a Prameny exlibristy Igora Piačky. Byly zde samozřejmě vystaveny i všechny zaslané práce. Populární soutěže Ex libris Hlohovec se letos zúčastnilo 16 zemí (Argentina, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Estonsko, Indie, Litva, Maďarsko, Polsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Slovensko). Zasláno do ní bylo celkem prací od 2149 soutěžících. Brodská ZUŠka se mezi nimi rozhodně neztratila! Markéta Švehlíková 14 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

15 Sté výročí úmrtí Václava hraběte z Kounic připomněl slavnostní koncert, výstava i nová kniha POCTA KOUNICOVI Slavnostní koncert nazvaný Pocta Kounicovi, na němž vystoupil Komorní sbor Dvořák a studentský sbor Campana, se odehrál přímo v předvečer stého výročí Kounicova úmrtí ( ). První část koncertu patřila Komornímu sboru Dvořák, který pro tuto příležitost nastudoval šest skladeb. Ve skladbě Comeniana (pět písní z Amsterodamského kancionálu v úpravě Petra Ebena) zazněl i krásný hlas Miloše Kročila, herce Městského divadla Brno, na zobcovou flétnu doprovázela Helena Bemerová z Collegia Classic. Sbor řídil Antonín Veselka. Protože byl hrabě Václav Kounic velkým mecenášem studentů, vystoupil ve druhé polovině koncertu nový studentský sbor uherskobrodského gymnázia Campana, který vede Monika Koubová. Už při první písni Adiemus bylo jasné, že se v Brodě zřejmě právě zrodila konkurence hradišťskému studentskému sboru Svatý Pluk, což potvrdil i bouřlivý potlesk diváků ve zcela zaplněném Sloupovém sále. S vlastním doprovodem (klavír, bicí, smyčce) pak brodští gympláci skvěle vystřihli i beatlesáckou Let It Be a další dvě písně. KULTURA V říjnu uplynulo sto let od úmrtí JUDr. Václava hraběte z Kounic ( ). V barokním sloupovém sále Muzea J. A. Komenského, tedy v prostorách, které nechal postavit rod Kouniců (Dominik Ondřej z Kounic) se konaly hned dvě akce, připomínající tohoto člověka, jenž na přelomu 19. a 20. století významně ovlivnil společenský život nejen na Uherskobrodsku. VÝSTAVA Ve velkém výstavním sále MJAK byla ve čtvrtek 24. října otevřena výstava JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s městem Uherský Brod a Zámkem Slavkov-Austerlitz (památku Kounice si letos připomínají na třech místech, se kterými byl spojen v Uherském Brodě, Slavkově u Brna a Vysoké u Příbrami). Zúčastnili se jí představitelé města Uherský Brod a Zlínského kraje, zástupci slavkovského zámku a starostové okolních obcí, poblíž nichž stával zámeček Pepčín. Ctihodné dámy, slovutní pánové, vzácní hosté...," - těmito a dalšími vybranými slovy, vypovídajícími o dobové etice, etiketě i o člověku, který svými činy přesáhl region i majestát smrti, zahájil vernisáž ředitel Muzea J. A. Komenského Pavel Popelka. V jejím úvodu ocitoval oznámení, kterým hraběnka Josefina oznamovala skon svého manžela. Životopis hraběte z Kounic pak poutavě přiblížil Martin Rája ze Zámku Slavkov. Protože Kounic byl švagrem skladatele Antonína Dvořáka, nemohla na vernisáži scházet ani hudba. V kulturním programu vystoupila zpěvačka a multiinstrumentalistka Gabriela Vermelho, která na housle zahrála a zazpívala několik vlastních úprav moravských lidových písní a balad a CM Burčáci s primášem Fanošem Ilíkem. Doktor Kounic se do historie zapsal nikoliv svojí privilegovaností, ale činy. V předvečer voleb do parlamentu se nabízí povzdech - kéž by se opět na poli politické kultury, pevných morálních zásad a úcty k demokracii, i coby mecenáš věcí potřebných, objevil znovu nějaký Kounic," popřál nám všem na závěr vernisáže ředitel muzea Pavel Popelka. Výstava JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic v MJAK potrvá do 9. února NOVÁ KNIHA Na vernisáži byla představena také nová kniha nazvaná JUDr. Václav hrabě z Kounic šlechtic a demokrat autora Radka Tomečka, kterou muzeum vydalo ve spolupráci s městem Uherský Brod a s přispěním Zlínského kraje. Na 72 stranách formátu A4 je do výtvarné podoby zpracována biografie dr. Kounice. Samostatné kapitoly jsou věnovány jeho dvěma manželkám Josefíně Čermákové a Josefě Horové, politické kariéře, vlastnictví moravských velkostatků a je zde též samostatná kapitola o někdejším zámečku Obora. Barevná publikace je bohatě ilustrována jak archivními, tak dodatečnými fotografiemi vzácných artefaktů a obrazů. Grafické provedení publikace je dílem výtvarnice muzea Alexandra Haluzová. Náhled nové knihy najdete na webu muzea, publikace je k dostání v muzeu a v Městském informačním centru. Markéta Švehlíková Q-galerie představuje uměleckého fotografa Jiřího Kovanice V Q-galerii byla v pátek otevřena další zajímavá výstava, která přibližuje krásu černobílé i barevné umělecké fotografie. Pražský fotograf Jiří Kovanic (1952) ve svých subjektivních dokumentech a zátiších nabízí nevšední pohledy na nejrůznější situace, události, lidi a život, a to ve dvou různých sériích černobílé, která připomíná 70. a 80. léta, a barevné, poukazující na současnost. Vernisáž zahájil Kovanicův někdejší spolužák a majitel Q-galerie František Chrástek. Na úvod zazpívala Kateřina Knapová. Vystavujícího umělce poté představil profesor (a taktéž výtečný dokumentární fotograf) Pavel Dias. Jiří Kovanic vystudoval na FAMU obor umělecká fotografie (u prof. Jána Šmoka a doc. Pavla Štechy). Od roku 1981 je na volné noze. Dlouhou dobu působil jako dvorní fotograf divadla DISK, spolupracuje s reklamními agenturami, nakladatelstvími, galeriemi a firmami. Zaměřuje se na oblasti zátiší, skla, portrétu, architektury, divadelní fotografie a reportáže. Účastnil se řady skupinových výstav, výstava v Q-galerii v Uherském Brodě je však teprve jeho třetí samostatnou výstavou. Podle Pavla Diase je Kovanicův projev srozumitelný, poctivý a pravdivě skromný, nasáklý citlivým lidstvím, formovaný jeho duší, výchovou, vzděláním a vírou. Ve fotografii zůstává věrný sám sobě, především je to znát v sérii černobílých fotografií. Tyto obrazy života na sebe navazují, vytvářejí jednotu. Nikoliv popisnost, ale lidská vřelost to je to, co mě napadá při pohledu na Jirkovy fotografie. Je to mistr skromného výrazu, a to platí i v jeho barevné fotografii, uvedl Pavel Dias. Podle profesora Diase je fotografická a vizuální gramotnost naší populace velmi vysoká právě díky bývalým famáckým studentům. Nejde jen o technické a kunsthistorické chápání média fotografie, o pěstování citu pro obraz a kompozici, o samotnou výtvarnost a estetiku, o atraktivnost tématu, ale především o hluboký respekt k morálce světa a člověka v něm. Schopnost rozeznávat špatné od dobrého je možná tím největším uměním, podotkl na závěr Pavel Dias. Výstava fotografií Jiřího Kovanice v Q-galerii potrvá do 28. listopadu Markéta Švehlíková 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 15

16 KULTURA Věra Špinarová zvedla diváky ze sedaček Výstava betlémů opět v Uherském Brodě ( ) V předvánočním období se v Galerii Panský dům opět budete moci potěšit půvabem a poetikou českých, moravských i slovenských betlémů. Dům kultury pořádá jejich výstavu už popáté. K vidění budou historické i současné betlémy ze dřeva, keramiky, sádry, papíru, nerostů, ze šustí, perníkové, paličkované i textilní. Zastoupeny budou ukázky z tradičních betlemářských oblastí, jako je Příbramsko, Třešť, Ústeckoorlicko, Králíky apod. Dále pak betlémy z Moravy, Slovácka, ale i Slovenska a tvorba současných betlemářů. Součástí výstavy budou i ukázky výroby betlémů a figurek z různých materiálů -red- Večer klavírní improvizace V úterý 15. října zahájil KP ZUŠ již 38. koncertní sezonu. V sále ZUŠ vystoupil skladatel, klavírista a hudební pedagog Jiří Pazour. Úvodní koncert byl současně tichou vzpomínkou na dlouholetého předsedu KP ZUŠ Jaroslava Borýska. V první části koncertu zazněly "připravené" improvizace - variace na české lidové písně, v nichž Pazour ukázal, jak zní známé melodie zahrané v různých hudebních stylech (baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus, konec 20. století a pop music). Poté přednesl imprese na téma Večerní město a Zima. Následovaly hudební anagramy Baghdad, Adis Abeba, Fasada či Cafe (název každé skladby obsahuje názvy not, z nichž vznikne melodie). Nakonec zazněly parafráze na skladby Po zarostlém Každý člověk má asi nějakou písničku spojenou s událostí, která se mu při jejím hraní opětovně vybaví. Když jsem poprvé zaslechla písničku Raketou na Mars, byla jsem právě na pionýrském táboře (nesmějte se) poskakovali jsme na ni na táborové diskotéce. O tom, že ji zpívá nějaká Věra Špinarová, jsem tehdy neměla ani potuchy. Vzpomněla jsem si na to při jejím říjnovém koncertě, a kdybych neměla v ruce foťák, poskakovala bych zase, stejně jako vyprodaný velký sál Domu kultury. Věře Špinarové stačila první písnička, aby si publikum zcela omotala kolem prstu. Žádné pozvolné rozehřívání, diváci spolupracovali od prvních tónů. Když Špinarka zavelela: A teď všichni vztyk, ruce nad hlavu a tleskáme, poslechli jako ve škole. Zpěvačku doprovázel band jejího syna Adama Pavlíka (klávesy, zpěv), ve složení Petr Žůrek (bicí), Ivo Šindel (kytara, klávesy, bicí), Jiří Hrabovský (basa, zpěv), Martin Sýkora (kytary, zpěv). Koncert byl jakýmsi průřezem zpěvaččinou více než čtyřicetiletou kariérou. Zazněly například skladby A já ti závidím, Kouzlo bílejch čar, duet Smutný rána (tentokráte s Ivo Šindelem, nedávno ho s Věrou nazpíval i Petr Bende), či už zmíněná Raketou na Mars. Mezi písničkami Věra bavila publikum historkami z vlastního života, prozradila, že cestou do Brodu se stavila v Buchlovicích v domově důchodců, aby si to tam prohlédla a zajistila místo a vtipkování na téma stáří pokračovalo narážkami na to, že ji k nám do města musíme pozvat dřív, než za tři roky, aby nás ještě stihla nebo povzdechem, že publikum tleská jak urvané a nutí důchodkyni křepčit. Na závěr koncertu si Věra Špinarová nechala své největší pecky: Já mám ráda boogie a Bílá jawa 250. Vysloužila si za ně bouřlivé ovace a potlesk ve stoje. Na samý závěr vystřihla svůj největší hit - ústřední melodii z filmu Tenkrát na západě Jednoho dne se vrátíš. A řeknu vám, že slyšet ji na živo je skutečný zážitek, ze kterého běhá mráz po zádech. Markéta Švehlíková Dům kultury Uherský Brod a Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod vás zvou na Besedu se spisovatelkou v pátek v hodin malý sál Domu kultury vstupné 50,- Kč předprodej vstupenek v Oddělení pro dospělé čtenáře Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod chodníčku a Carmina burana a na známé evergreeny. Před přestávkou vyzval Jiří Pazour posluchače, aby mu na připravené lístky sami napsali píseň, pocit, či slovo a přímo před nimi pak na zadané téma improvizoval. Brodští posluchači si přáli slyšet píseň Červená modrá fiala (muzikant zakomponoval obě známé verze), impresi na téma Než spadne list, slyší všechny hlasy ptáků. Pazour skvěle zahrál i malým dítětem nakreslené téma žába. Velký ohlas sklidila improvizace na melodie ze seriálu, kde zkombinoval melodie z Cirkusu Humberto a Nemocnice na kraji města. Obrovský potlesk na závěr koncertu byl jasným důkazem, že si uherskobrodské posluchače svým uměním zcela podmanil. Markéta Švehlíková Literární cena autorovi knihy o Olšavě Autor knihy Olšava ví svoje Jiří Jilík za ni v Letohradu převzal Regionální Cenu Egona Ervína Kische. Cenou nesoucí jméno světově proslulého novináře a zuřivého reportéra E. E. Kische jsou v regionální sekci oceňovány nejlepší knihy žánru literatury faktu vydané v předcházejícím roce, které se týkají témat místních dějin. Odborná porota hodnotila šedesát knižních titulů a cenu udělila pěti z nich. I další z pěti cen putovala na Slovácko získal ji publicista a sběratel Bořek Žižlavský z Buchlovic, a to za knihu Chřiby hledání hrobu sv. Metoděje. Kniha o Olšavě, v níž se píše také o Uherském Brodě, i kniha o hledání hrobu sv. Metoděje jsou k dostání v uherskobrodském knihkupectví Formát. -es- Púťový večer s Oldšavou Folklorní soubor ze Švýcarska Trachtengruppe Kerns předvedl svůj autentický folklor, který vychází z těžkého života v tamních horách. Během večera jsme viděli usedlejší, ale i rozverné tance, mohli jsme obdivovat uměleckou sestavu s vlajkou, typickou v této zemi. Slyšeli jsme jodlování, hru na Alpenhorn a hlavně jsme se hodně dozvěděli o životě v horách na salaši a způsobech chovu dobytka od Doris Windlin. Největší úspěch sklidili muži s kravskými zvonci. Po koncertní části se u muziky střídaly skupiny folkloristů z Trachtengruppe, Oldšavy, JAKUBa, Rozmarýnu a Olšavy. Překrásně se nesly dívčí zpěvy při sborech, tanečníků při předzpěvování u muziky. Ale i v pozdních nočních hodinách při společném posezení všech souborů bez rozdílu národnosti a věku. Tak se nám zase jednou vydařily kořeny folkloru bez hranic. (více na webu města) I. Sušilová Týden knihoven Knihovna F. Kožíka letos v rámci Týdne knihoven nabídla pestrou mozaiku pořadů. Mezi děti například zavítal známý herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih Arnošt Goldflam. Předčítal jim ze své nejnovější knížky Sny na dobrou noc. Herec zavzpomínal i na své filmové role (Lotrando a Zubejda, Dědictví, V peřině) a prozradil také, že jej letos o Vánocích uvidíme v nové pohádce Sněžný drak. Dospělé návštěvníky zaujala přednáška Aleše Kapsy na téma Milostný obraz Panny Marie uherskobrodské i autorské čtení se spisovatelkou Marií Gazdovou Kročilovou. V rámci týdne knihoven bylo zapsáno 42 nových čtenářů. -mva-, -es- 16 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

17 Etiopie Pavla Popelky v Cafe Clubu Studentské práce v Galerii Panský dům Do 24. listopadu je v Galerii Panský dům k vidění výstava studentů Gymnázia J. A. Komenského, kteří pracují pod vedením Ladislava Slabáka a Pavla Lečbycha. Na vernisáži svým kolegům zahráli a zazpívali členové folklorního souboru JAKUB a ředitelka ZUŠ Hana Mahdalová v úvodním slovu připomněla, že poprvé se práce studentů v této galerii objevily v roce 2003 a pak vždy po třech letech. V loňském roce bienální charakter porušila expozice velké výstava Ivana Theimera. Asi se budete divit, ale většinou se jedná o díla vytvořená na zakázku. A ta zakázka byla taková zvláštní - jsou to díla, která byla součástí praktických maturitních zkoušek. Studenti dostali zadání, které museli zpracovat a tady vidíte, jakým způsobem dokázali zadané téma uchopit, vysvětlila Mahdalová. Ladislav Slabák na závěr připomněl, že maturitní práce bývají také součástí výstavy, kterou škola pořádá a jejíž výtěžek napomáhá zkvalitnit právě výuku výtvarné výchovy. Prodejní výstava na Gymnáziu J. A. Komenského se bude konat 29. listopadu. -mva- KULTURA / INZERCE Více než třicet velkoformátových snímků zachycujících život, krajinu a zvyky východního koutu černého kontinentu vystavuje do 21. listopadu v Cafe Clubu etnograf a ředitel Muzea J. A. Komenského Pavel Popelka. Expozice vznikly při jeho cestování po Etiopii. Na vernisáži, která se uskutečnila v pátek 18. října, proto nemohlo chybět ani poutavé povídání o této zajímavé zemi doplněné četbou z knihy Cestovní deník, která zachycuje Popelkovy postřehy. Etiopie je velmi rozmanitá, má nezaměnitelný přírodní ráz, více než osmdesát procent jejího území se rozkládá ve výšce 1800 m. n. m. Žije tam více než osmdesát etnik s vlastním jazykem a kulturou, mnohé kmeny dodnes dodržují svůj tradiční způsob života, který je z našeho pohledu na úrovní doby kamenné," uvedl Popelka. Na svých fotografiích zachytil především kmeny z povodí řeky Omo, kde se dodnes zachoval animismus, tedy víra v existenci samostatné, nesmrtelné duše a duchovních bytostí. -mva- 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 17

18 INZERCE Cestovní agentura PENCIL Travel Komenského 67 Uherský Brod tel: Muzikál Adventní autobusové zájezdy do Vídně autobusem z Uh. Brodu s odjezdem z Uh. Brodu: spojeno s předvánočními trhy v Praze , 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20. a Ceny: a Kč za 560 a 540 Kč. Termály autobusem z Uh. Brodu: * Sárvár za 640 Kč * Mosonmagyaróvár 9.11., , za 490 Kč, * Györ , 7.12., za 490 Kč * Velký Meder , 7.12., za 480 Kč. Velké množství nabídek pobytů u moře v exotických končinách, odlety z Vídně! Víkendový letecký poznávací zájezd do Londýna z Brna za Kč, do Paříže z Vídně za Kč. Nabízí příjemné posezení ve stylové restauraci o kapacitě 90 míst včetně nekuřáckého salónku s dětským koutkem. - možnost uspořádání rodinných i firemních akcí za výhodných podmínek. - ubytování nonstop v 6 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích Rezervace: připravujeme ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY nově pivo LOBKOVICZ a ČERNÁ HORA 18 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013 NA ULICI SVATOPLUKA ČECHA 2302 V UHERSKÉM BRODĚ VÁM NABÍZÍ REKVALIFIKACE A ODBORNÉ KURZY V OBORECH PÉČE O TĚLO KOSMETICKÉ SLUŽBY, MANIKÚRA vč. NEHTOVÉ MODELÁŽE INFORMACE O TERMÍNECH, PRŮBĚHU KURZŮ A CENÁCH NALEZNETE NA nebo telefonu TĚŠÍME SE NA VÁS

19 INZERCE OPTIMALIZACÍ ÚVĚRŮ LZE UŠETŘIT TISÍCE Možná si myslíte, že sloučení úvěrů je určené jen pro ty, kteří mají s jejich splácením potíže. Ve skutečnosti si lze optimalizací úvěrů výrazně snížit měsíční splátku a ušetřit, a to uvítá každý, kdo si již v minulosti peníze půjčil. Existuje celá řada řešení pro klienty, kteří mají potíže se splácením svých půjček. Ale ještě více je těch, kteří platí každou dohodnutou splátku řádně a včas. A aniž by si to uvědomovali, i pro ně je velmi vhodná OPTIMALIZACE ÚVĚRŮ. Pokud čerpáte spotřebitelský úvěr nebo půjčku, kterou jste si sjednali v obchodě při nákupu zboží, používáte kreditní karty nebo třeba kontokorent, můžete si všechny tyto půjčky v celkovém objemu od až do Kč sloučit do jedné. Ušetříte na vašich pravidelných měsíčních splátkách, případně získáte více peněz při stejné nebo nižší měsíční splátce. Pokud máte úvěry sjednané u jiných bank nebo finančních institucí, nevadí zaplatíme za vás poplatky za jejich předčasné splacení. Při optimalizaci půjček nabízíme snížení splátek, a navíc u klientů s dobrým záznamem v úvěrových registrech snížíme sazbu až o další 2 %. Konkrétní příklad: Klient naší pobočky v Uherském Brodě sloučil své půjčky v celkové hodnotě cca Kč a sloučením těchto půjček do jedné snížil měsíční splátku z Kč na Kč, což je výrazná měsíční úspora. Velkou výhodou je také to, že člověk nemusí myslet na placení několika splátek každý měsíc a takto automaticky každý měsíc splatí jednu částku. Toto si klienti také často neuvědomují a po optimalizaci oceňují, že s tím mají méně starostí. Až o další 2 % ročně nižší úroková sazba pro klienty, kteří řádně splácejí své spotřebitelské úvěry. OPTIMALIZACE ÚVĚRŮ V PRAXI Vše vyřídíme za vás. Sloučení úvěrů až do výše 1 milionu korun. Výrazné snížení úrokové sazby. Snížení měsíční splátky. Možnost půjčit si peníze navíc. Celková úspora. Co budete potřebovat? K jednání o optimalizaci úvěrů budete potřebovat občanský průkaz, druhý doklad totožnosti a doklady ke stávajícím úvěrům, například výpisy z účtu, ze kterého jsou prováděny splátky půjček, nebo třeba úvěrové smlouvy. Děkujeme za rozhovor Ing. Martině Vystrčilové, ředitelce UniCredit Bank Expres v Uherském Brodě. Více informací v UniCredit Bank Expres Masarykovo náměstí 101 Uherský Brod tel.: mob.: Optimalizujte s námi a ušetříte! STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD KRACH! ZAVÍRÁME! CEN PO VYPRODÁNÍ 50 mínus % Ano, ano!! Naprostá likvidace všeho!! Naprosto vše likvidujeme se slevou šokujících 50%. Již tak z velmi nízkých cen Vám skutečně při placení odečteme neuvěřitelných 50%. Nyní můžete nakoupit pánské kalhoty od 49,- Kč, kravaty od 49,- Kč, řemeny za 49,- Kč, košile, obleky, kabáty a spoustu kvalitního zboží za úžasné ceny. Přijďte, je to jedinečná příležitost!! Těšíme se na Vás! Z každé ceny -50%, to je hit!!! NAPROSTO VŠE UHERSKÝ BROD, Pořádí 2283 OD Kvanto, vedle Expert Elektro DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek :00-18:00 sobota :30-13:00 Už jsi někdy pracoval s nejmodernějšími technologiemi? 3D tiskárna, 3D scanner, roboti, termokamera... Umíš si představit, že výuka může probíhat v 3D kině nebo s tablety? A co výměnný studijní pobyt v našich partnerských školách v Evropě? To vše s námi můžeš! Přidej se k nám... MATURITNÍ OBORY Technické lyceum Strojírenství Mechanik elektrotechnik Obchodní akademie Sociální činnost Obory Obchodní akademie a Sociální činnost budou prezentovány v areálu Předbranská UČEBNÍ OBORY Autoelektrikář Autokarosář Elektrikář Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů (CNC) Operátor skladování facebook.com/spsoaub Nivnická 1781, Uherský Brod Současně bude probíhat Den otevřených dveří Slováckých Strojíren, a.s. 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 19

20 SPORT Mozaika činnosti sportovních oddílů v našem městě Florbalisté ZŠ Pod Vinohrady obhájili putovní pohár Ve středu se ve sportovní hale konal 4. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupně ZŠ. Hrálo 10 družstev ve dvou skupinách systémem "každý s každým" a dále play off o umístnění. Družstvo ZŠ Pod Vinohrady "A" podalo výborný kolektivní výkon, zvítězilo ve všech sedmi zápasech a stalo se zaslouženě celkovým vítězem turnaje. Nejlepšími střelci turnaje byli: Pavel Hubáček z Březolup, Dominik Kapsa z Bojkovic a David Ležatka. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Erik Kouřil, hráčkou Justýna Kovaříková z Ostrohu a brankářem Simona Kmentová z Mariánského náměstí. Cenu za nejrychlejší branku turnaje (2 sekundy) získal Kryštof Obadal. Akce byla finančně podpořena městem Uherský Brod. Baskebalový debakl v Přerově Ve druhém kole OP střední Moravy se mladí basketbalisté TJ Spartak představili v Přerově. A bohužel utrpěli debakl. S družstvem TBS Přerov prohráli 93:44 a 108:63. Domácí družstvo bylo rychlejší, agresivnější a v podstatě celý zápas jasně diktovalo tempo hry. Kombinací výborné střelby ze střední a dlouhé vzdálenosti a nájezdů po clonách se naše obrana totálně rozpadla. I ve druhém utkání byli domácí lepším týmem. Přesto jsme se nevyvarovali stejných chyb, jako v prvním utkání. A ty domácí okamžitě trestali. Smutnou tečkou byly pak poslední 3 minuty, kdy jsme po prostřídání hráčů zkolabovali a i přes oddechový čas prohráli 17:0, zhodnotil obě utkání Tomáš Krejčiřík. E-on Junior Cup Velké finále Vrchol sezony malých fotbalistů se hrál na velmi těžkém terénu po několikadenních deštích. Byl to náročný fotbalový maratón, jak pro samotné kluky, kteří museli za 24 hodin odehrát devět zápasů, tak pro trenéry. Poznali jsme, jak jsou na tom takové velkokluby jako Sparta a Slavie. Ted musíme využít všechny zkušenosti získané z turnaje. Z týmu ČSK bych vyzdvihl střelecky disponovaného Dana Valentu, který na tomto velkém turnaji nasázel soupeřům úctyhodných dvanáct gólů. Další naši střelci byli Kryštof Obadal se třemi góly, Ondra Chovanec se dvěma góly, Adam Bartončík a Kuba Kovalčík dali po jednom gólu, řekl Vojtěch Kovalčík. Nový tenisový klub se věnuje především dětem V Uherském Brodě vznikl nový Tenisový klub TSRM, o.s., místem jeho působení je nově postavená nafukovací hala, umístěná na tenisových kurtech SK Uherský Brod, Zátiší Zakladateli tenisového klubu jsou především rodiče dětí, které se věnují výuce a tréninku tenisu. Vytvoření zázemí v podobě kryté, uměle osvětlené haly spojené i s vytápěním, má přispět k pravidelným tréninkům dětí bez ohledu na nepřízeň počasí. Na rozdíl od venkovních kurtů dojde také k prodloužení využitelnosti času pro trénink dětí a mládeže. Podle slov místopředsedy zakládajícího výboru Vladimíra Vaculíka však nově postavená hala bude v dopoledních a ve večerních hodinách k dispozici i dalším zájemcům o hraní tenisu. Pohár starosty počtvrté pro ZŠ Pod Vinohrady V úterý proběhla štafeta základních škol města v běhu na 800 a 1000 metrů O pohár starosty ". Tuto akci již tradičně odstartoval starosta Patrik Kunčar. V soutěži opět zvítězili žáci ZŠ Pod Vinohrady a získali počtvrté za sebou nádherný pohár. Členy zlaté štafety byli: Jan Bania, David Sedláček, Jaroslav Lovecký, Julie Řeháková, Gabriela Mandíková a Kateřina Sedláčková. Velká plavecká cena Znojma Plavecký oddíl TJ Spartak na závodech Velká cena Znojma reprezentovali Martin Kadlec a Lenka Lukašíková. Na závodech si zaplavali po boku Simony Baumrtové, Tomáše Plevky, Martina Baďury a Martiny Moravčíkové, což jsou účastníci mistrovství světa v Barceloně. Martin Kadlec si na tratích 50 m prsa, 100 m volný způsob a 50 m volný způsob vyplaval místo mezi nejlepšími 16 ve své kategorii. Lenka Lukašíková se na tratích 50 m prsa, 50 m volný způsob a 50 m znak se dostala také mezi 16 nejlepších ve své kategorii. Na trati 50 m znak se dokonce probojovala mezi nejlepší čtveřici. Ženský volejbal Do nové volejbalové sezony vstoupilo nově vytvořené družstvo žen 1. AC Uherský Brod. Děvčata, která za posledních 10 let prošla základnou žákovských a dorosteneckých kategorií 1. AC, se dala dohromady a přihlásila se do krajského přeboru žen. Hned na začátku však dostala těžkého soupeře ze Slavičína. Volejbalistky 1. AC však podaly naprosto bezchybný, koncentrovaný výkon a zvítězily 3:2. Druhý zápas byl již jednoznačnou záležitostí Broďanek a vzešla z něj výhra 3:0. Další dvojutkání sehrály ve Zlíně. Zlínské družstvo se představilo ve výborné formě a bylo nad síly mladých volejbalistek. Prohru 3:0, 3:0 si odvezly zaslouženě. Příští sobotu přivítaly ženy 1. AC na domácí palubovce Valašské Meziříčí. To bylo sehranější a zkušenější, takže než se Broďanky probraly, prohrávaly 2:0. Nesložily však zbraně, výrazně zlepšily hlavně útok na síti a velkou bojovností zvítězily v dalších třech setech. V druhém zápase muselo 1. AC stále dotahovat náskok soupeřek, ale i v tomto duelu ukázalo sílu v koncovce a zvítězilo. Výhry 3:2, 3:2 a 4 body znamenají zatím druhou příčku v tabulce. KAMENEX CUP 2013 už zná všech 24 účastníků Šestý ročník mezinárodního halového turnaje žen KAMENEX CUP, který se uskuteční prosince už zná jména všech 24 účastníků. Záštitu nad turnajem převzal Vlastimír Hrubčík, předseda Zlínského krajského fotbalového svazu, generálním sponzorem turnaje je společnost KA- MENEX. Turnaj má rok od roku vyšší sportovní úroveň a chceme ho do budoucna nadále udržet v Uherském Brodě. Letos nebudeme po týmech vybírat žádné startovné, chceme totiž přilákat i regionální kluby z okolí," poznamenal Miroslav Kolek ze společnosti Kamenex, s.r.o. Letos jsme v Brodě založili oddíl žen. Do turnaje nasadíme hned dva vlastní týmy. Poprvé v historii k nám zavítají Němky. Tím se zcela jistě zvýší prestiž turnaje," je přesvědčen Josef Hamšík, ředitel turnaje. Ženy ČSK UB mají první tři body Fotbalistky ČSK UB si v kolonce divizních výher mohou udělat první čárku. Utkání ČSK se Zemasem Hovorany (0:2) bylo sportovně technickou komisí ŘK Morava kontumováno ve prospěch domácích. Důvodem bylo neoprávněné nastoupení Pavlíny Horákové v dresu Hovoran. "Brankářka soupeře nastoupila do utkání na střídavý start a přitom se prokázala registračním průkazem mládežnických kategoriích," uvedl Petr Zpěvák, sekretář ženského týmu ČSK UB a dodal, že víc by ho potěšila výhra na hřišti než u zeleného stolu. 3. ročník HLOBIL CUPu vyhrál tým "TISKNEME TO" O trofej pojmenovanou po významném představiteli Orla i veřejného života Msgre. Jaroslavu Hlobilovi, hrálo na orelských tenisových kurtech 9 družstev. Putovní pohár nakonec získala dvojice Vlastimil Šmíd Richard Šachl s názvem týmu Tiskneme to. Na druhé místo byl odsunut loňský vítěz Hockey bar (M. Slezák a L. Odstrčil). Bronzovou příčku vybojovalo družstvo JMA (J. Slovák, M. Matějíček a A. Matějíčková). Děkuji za organizaci Tomášovi Moravanskému," uvedl starosta Orla Štěpán Janík. Na antukových kurtech spolu družstva odehrála během května až října po vzoru Davis Cupu na 36 týmových duelů. Volejbal 1. AC - kadetky Rozehrála se soutěž volejbalových kadetek. Mladé volejbalistky, většinou ještě žákyně, odehrály svůj první dvojzápas v Uh. Hradišti. Ačkoliv hradišťské hráčky byly ve větším počtu a měly výraznou výškovou převahu, děvčata se nezalekla, podala vynikající výkon, blokařky Blažková a Halodová podržely tým v kritických situacích a zcela zaslouženě vyhrály 3:2, 3:0. Plné znění všech textů z této strany najdete na Elen Sladká 20 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e 2 0 1 1 V Konici dne 30. listopadu 2011 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD...4 Obecní úřad

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Název veřejné zakázky: Zpracování projektových žádostí do OPŽP Zpracoval:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office

2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office 2.5 Občanské informační centrum: kumulace služeb metodou dělení procesů pro front office a back office Úřad, kde bylo řešení aplikováno: Městský úřad Moravská Třebová Městský úřad sídlí ve dvou budovách

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e V Konici dne. ledna OBSAH OBSAH... ÚVOD... VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... OBECNÍ ÚŘAD ŽIVNOSTENSKÝ... ODBOR

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Oživení zámeckého parku Šenov

Oživení zámeckého parku Šenov Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Oživení zámeckého parku Šenov Zadavatel: Město Šenov sídlo Radniční náměstí 300 739 34 Šenov Statutární zástupce: Ing. Jan Blažek Kontaktní osoba: Ing.

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem.

C/2009 R1 McNaught. Maximální jasnosti by kometa m la dosáhnout na konci ervna, kdy ji nalezneme nízko nad se- verním obzorem. Baronesa čtvrtletník Hvězdárny barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, ul. Gorkého Podivný černobílý obrázek zachycuje v inverzních barvách blížící se vlasatici, kometu C/2009 R1 McNaught. Kometu objevil

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje soutěž ARCHITEKT OBCI PŘIHLÁŠKA Jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje Přihlašovatel Město Hulín Statutární zástupce Mgr. Roman Hoza Adresa nám.

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Název zakázky Druh zakázky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výstavba a vybavení vícegeneračního rekreačního sportoviště Veřejná zakázka na dodávku Zpracováno

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017

DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu ve městě Kutná Hora 1. pilíř - registrovaná mládež pro rok 2017 Vyhlášený městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora (dále jen poskytovatel ) Schváleno

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více