Důležité informace o člověku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležité informace o člověku"

Transkript

1 Zpráva ze setkávání s rodiči Projekt Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením Klíčová aktivita č. 8. Cílová skupina Osoby pečující o osobu blízkou fyzické osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením Cílová skupina osoby pečující o osobu blízkou fyzické osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením je důležitou cílovou skupinou v oblasti opatrovnictví a je také skupinou často opomíjenou. V projektu jsme usilovali o motivování a zapojení těchto osob do řešení problematiky. V projektu probíhalo nejprve vyhledávání zástupců uvedené cílové skupiny, kteří by měli zájem scházet se a diskutovat nad relevantními tématy projektu. Byly osloveny nejprve DOZP, obce a později denní a týdenní stacionáře v kraji s žádostí o šíření informací o projektu. V denních stacionářích byla vyjednávána osobní schůzka s rodiči. Ta se uskutečnila jen ve dvou případech v denním stacionáři Farní Charity v Karlových Varech a v denním stacionáři Mateřídouška v Chodově. V Chodově se podařilo vyjednat dlouhodobější spolupráci některých rodičů v projektu. Po vyhledání vhodné skupiny osob probíhaly diskuze na téma opatrovnictví a jeho alternativy. V části projektu pak pracovali vybraní zástupci této cílové skupiny v rámci realizačního týmu a v praxi zkoušeli pracovat s nástroji používanými v projektu, které vznikly zejména na základě inspirací ze zahraničí a byly upravovány do podoby využitelné v podmínkách ČR. Jejich činnost byla zahrnuta pod klíčovou aktivitu č. 8. Zde uvádíme nejdůležitější zjištění z uvedených setkání v rámci projektu. 1) Soupis informací o člověku s postižením: Všichni rodiče vyzkoušeli v případě svých dětí lidí s mentálním postižením vypracovat dotazník mapující základní informace o životě člověka s názvem Důležité informace o člověku. Jedná se o dotazník, se kterým pracuje i metodik podpory při rozhodování při zjišťování základních informací o daném člověku. Nakonec byl dotazník upraven takto (v závorce jsou uvedeny komentáře k daným otázkám): Důležité informace o člověku Zdravotní stav (Všichni se na jednáních shodli, že není potřeba podrobně popisovat anamnézu člověku, pouze sepsat a předat praktické informace pro případné asistenty sociálních služeb, dobrovolníky, propojovatele a jiné osoby, které budou s člověkem v kontaktu a o samotě.) Aktuální zdravotní potíže a lékařská péče Další důležité informace, které je potřeba vědět o zdravotním stavu Vzdělání a zaměstnání (Většina rodičů si nedovedla představit, že jejich dítě pracuje, nebo se vzdělává. V této oblasti je rozšiřovat a vylepšovat nabídku možností a s rodiči a lidmi s postižením na těchto tématech dále pracovat.) Uveďte aktuální vzdělávací a / nebo pracovní aktivitu: Jaké jsou vaše sny do budoucna v pracovní, nebo vzdělávací oblasti? Máte s některými spolužáky, nebo spolupracovníky blízký vztah? Co jste dělali za práci? Co se Vám líbilo? Co jste neměl/a rád/a? 1

2 Bydlení (Nikdo z dětí pečujících osob nebydlel nikdy nikde jinde než doma. Kolektivně se všichni shodli, že nechtějí, aby jejich dítě v případě jejich nemohoucnosti, nebo úmrtí skončilo v ústavu a všichni volali po více možnostech a větší podpoře ze strany státu do oblasti terénních sociálních služeb, a to i v režimu 24 hodin denně a pro lidi na vozíčku i nepohyblivé.) Jaká je Vaše aktuální bytová situace? Jaké jsou pro Vás možnosti/alternativy bydlení v budoucnu? Shrňte Vaše předchozí varianty bydlení. Které osoby k Vám měli v těchto předchozích bytech významný vztah? Denní režim (Tuto otázku rodiče uvítali a uvědomovali si její důležitost. V některých případech se ukázalo, že děti rodičů zřejmě potřebují více podnětů a motivací k aktivitě.) Popište, jak vypadá Váš den? Volný čas a odpočinek (Této otázce se rodiče věnovali rovněž intenzivněji. Propojovali ji jí s potřebou dobrovolníků a blízkých lidí pro trávení volného času jejich dětí.) Co Vás baví, co děláte rádi? Jaké vidíte v oblasti volného času možnosti do budoucna? Co neděláte, ale rád byste dělal? Co by se mohlo změnit? Svéprávnost (Děti většiny z rodičů jsou svéprávné a rodiče využívají generální plnou moc. V jednom případě je syn omezen ve svéprávnosti a matka je opatrovníkem. Nikdo z rodičů nechtěl zatím tuto situaci měnit. Důvodem byla zejména nedůvěra ve společnost a potřeba chránit dítě před zneužitím. Mnoho rodičů neviděli větší samostatnost svých dětí jako reálnou.) Jaká je situace nyní? Co byste se si přál/a v budoucnu? Osobní (Rodiče většinou mluvili o tom, že jejich dítě svátky a zvyky příliš neslaví, vnímá je spíše jako společenské setkání blízkých lidí. Žádné z dětí údajně není věřící, nebo spíše této otázce nerozumí. Někteří rodiče mluvili o tom, že nejsou žádné významné milníky v životě dítěte.) Které zvyky a tradice jsou pro Vás důležité? Jaké máte rituály, na co jste zvyklý? Je pro Vás důležitý duchovní a náboženský život? Jaké jsou významné události data a milníky ve Vašem životě? Co, nebo kdo byl ve Vašem životě největším zdrojem emocionální podpory? Co Vám v životě přináší největší potěšení a radost? Kdo jsou nejdůležitější lidé ve Vašem životě? Další informace o člověku (V níže uvedené oblasti otázek se rodiče zaměřovali na důležitost popisu způsobu komunikace, protože si uvědomují, že jejich blízcí komunikují každý jedinečným způsobem a je potřeba se jejich 2

3 způsobu komunikace nějakou dobu učit. Upozorňovali i na důležitost nonverbální komunikace a komunikace chováním. Dále jsme diskutovali nad oblastí rizikových situací, kde nejprve někteří nedokázali najít žádné riziko v životě svých dětí, protože počítali s tím, že jsou a budou pod permanentním dohledem. Postupně jsme si vyjasnili přínos zpracování rizikových situací při rozvíjení samostatnosti lidí s postižením. V podrobném rozpracování rizikových situací a jejich řešení potřebují rodiče další metodickou podporu.) Využíváte nějakou sociální službu, popřípadě podporu od svého okolí? Jaká je Vaše rodinná situace. Jaké jsou možnosti trávení volného času v místě Vašeho bydliště a nejbližším okolí? Jakým způsobem komunikujete? Jaké používáte nástroje pro komunikaci (komunikační tabulky, piktogramy ) Rizikové situace. Rodiče při vyplňování dotazníku a diskuzí nad jeho obsahem dospěli k názoru, že je potřeba, aby u svých dětí zpracovali podrobnější soupis informací, popisující důležité oblasti života jejich dětí, jejich zájmy, potřeby, způsoby komunikace, důležité informace, které je potřeba vědět, jak si vykládat některé jejich chování atd. Tento soupis informací, nebo jeho vybrané části, by pak měly sloužit pracovníkům sociálních služeb, asistentům, dobrovolníkům, opatrovníkům, podpůrcům i blízkým lidem pro případ, že by oni, rodiče, kteří svoje dítě znají nejlépe, jej nemohli z nějakého důvodu podporovat. Uvědomili si důležitost předávání těchto informací. Byly jim poskytnuty informace a zkušenosti se zpracováním těchto informací z Britské Kolumbie (přeložený text Jak komunikuji ) i sociálních služeb ČR (například debata o tom, co jsou a jak popsat rizikové situace, jak nacvičovat jejich zvládání a jak s nimi pracovat). 2) Plán budoucnosti: Všichni rodiče zpracovávali a rozpracovávali se svými dětmi Vizi budoucnosti nástroj pro plánování budoucnosti v případě úmrtí, zdravotního, nebo jiného omezení rodičů, nebo podporujících osob. Rodiče zpracovávají vizi toho, co a jak by mělo být zařízeno v životě člověka, až tady nebudou, pro jeho podporu a pro jeho ochranu a hlavně kdo by to měl zajišťovat, kdo by měl člověka podporovat při rozhodování a dohlížet na to, že jsou naplněna jeho přání a potřeby. Cílem je zjistit co člověk chce a potřebuje a začít přemýšlet a plánovat jak to zajistit. Zajišťování potřebných kroků může začít ihned. Čím dříve vzniknou různé varianty podporující nezávislost člověka i jeho ochranu, tím lépe. Prvním krokem je tedy zpracování vize a dalším postupné zpřesňování jednotlivých prvků a hledání kroků, jak dojít k jejich zajištění. Rodiče o vizích diskutovali a zpočátku je viděli velmi skepticky. Ukázalo se, že mnoho rodičů má ve vzpomínkách špatné zkušenosti s veřejností, okolím, úřady i službami a někdy i blízkými lidmi a uzavřeli se před vizí kvalitní budoucnosti pro svoje děti. V podstatě všichni rodiče se shodli na tom, že někdy zvažovali variantu, že by v případě svého úmrtí vzali děti sebou, což je skutečně alarmující informace. Někteří o tom bohužel stále uvažují i nyní. Rodiče měli tendenci rozšiřovat téma zajištění podpůrných sítí a podpůrců v budoucnosti na mnoho jiných aspektů v jejich životě a životě jejich dětí. Hovoří o nedostatku služeb, financí, dostupného bydlení, zájmu ze strany státu, kraje, obce, veřejnosti, o špatném přístupu lékařů, soudů, policie atd. Po opakovaném vyjednávání účelu našich setkání se podařilo definovat potřebnou podporu v oblasti plánování budoucnosti, jak by si jí rodiče představovali. S uvedenými zjištěními, jako je psychická podpora rodiny a zamezení dalších nepříjemných zážitků při jednání s úřady, službami, veřejností, zastupiteli apod., je potřeba počítat jako s dalšími potřebami podpory pro rodiny. Nezbytnou nutností je také podpora rodin v získávání informací v nových 3

4 přístupech k jejich dětem. Plánování vize budoucnosti vyžadovalo přípravná setkání v projektu a následnou podporu a diskuzi. S rodinami je v tomto ohledu potřeba pracovat dlouhodobě a budovat si u nich důvěru. A to právě proto, že jejich důvěra v okolí, úřady a společnost je zejména díky jejich předchozím zkušenostem velmi nízká. Nyní si s komentáři projdeme formulář pro zpracování vize: Až tu nebudete: Ujasnění si vize Je den po vaší smrti. Popište, jak bude vypadat bezpečný a klidný život. Popište typický den v ideálním světě. (Po diskuzi se rodiče shodli, že ideální svět může být i to, jak je situace nastavena nyní a následně se plánuje co udělat pro to, aby to tak mohlo být i po případné smrti blízkých.) Popište Vaše nejhorší noční můry týkající se života vašeho příbuzného po vaší smrti. (V drtivé většina případů je to osamělost a hrozba umístění příbuzného do ústavu.) Jaký je nejdůležitější vzkaz, který chcete zanechat svému příbuznému s postižením? S čím byste rád pomohl těm, kteří vás přežijí, až tu nebudete? Až se sejdou vykonavatelé vaší vůle a zplnomocněnci, co mají udělat jako první? (Tuto otázku navrhovali někteří rodiče vyjmout jako nerelevantní. Maminka zakládající opatrovnickou radu uvedla, že to je první bod, který rada projednávala. Primárním zájmem bylo zajištění opatrovníka ihned po případném úmrtí maminky, aby někdo neumístil syna do ústavu. Ani opatrovnická rada se jí nejevila jako dostatečně silná pojistka, protože nedůvěřovala v dobré fungování úředního systému.) Jaké jsou tři hlavní priority, které chcete, aby si o vašem příbuzném zapamatovali ti, kteří o něj budou pečovat? Jaká důležitá opatření jste učinil, abyste svému příbuznému zajistil dobrý život? Jak chcete, aby si vás příbuzný pamatoval? (Tuto otázku navrhovali rodiče z dotazníku vyškrtnout.) 3) Opatrovnická rada: Jedna z maminek, opatrovnice svého syna, se rozhodla v průběhu projektu za podpory právničky Ligy lidských práv a projektového manažera zřídit opatrovnickou radu. Jedná se o jednu z prvních existujících opatrovnických rad v ČR. V rámci zde popisované spolupráce v projektu se uskutečnila příprava na první setkání opatrovnické rady, kde se kromě určení rolí a klíčových témat řešila problematika naplánování a realizace potřebných kroků k zajištění samostatnosti syna pro případ nemoci, nebo smrti maminky. Zde se opatrovník a rada rozhodli zvážit tři varianty: a) Soupis předběžných prohlášení opatrovníka, syna i vyjádření rady v tom smyslu, že opatrovníkem v případě úmrtí, nebo jiného omezení pro výkon opatrovnictví na straně maminky, by měl být ustanoven jako opatrovník předem vybraný člen opatrovnické rady. b) V prvním případě je nevýhodou, že nutně nastane situace, kdy se opatrovníkem stane obec (byť na omezenou dobu) a bude muset proběhnout řízení o změně opatrovníka. Opatrovník i rada vyslovili obavu, že by v tomto období mohlo dojít k nepředloženým rozhodnutím ze strany opatrovníka, a to i přes existenci rady. Zároveň se obávali, že by syna mohl zmanipulovat příbuzní a do role opatrovníka by mohl být jmenován jeden z nich. U tohoto příbuzného existuje obava, že by syna dostatečně nepodporoval. Proto se členové rady přikláněli k variantě ustanovit druhého opatrovníka již nyní s tím, že by začal vykonávat opatrovnictví až v momentě úmrtí, nebo jiného omezení pro výkon na straně maminky. Tato varianta dosud nebyla v podmínkách ČR vyzkoušena. Bude proto nutné vyjednávat se soudem vhodnou podobu. 4

5 c) Pokud by se nepodařilo vyjednat výše uvedenou třetí variantu, rozhodl se opatrovník i rada, že by byl ustanoven druhý opatrovník již nyní za života maminky a výkon opatrovnictví by vykonávali již nyní oba opatrovníci zároveň. Matka se synem také sdílela svoje zkušenosti s ostatními rodiči a motivovala je k podobným krokům. Popsala jim svojí cestu k ustanovení opatrovnické rady, přes mapování situace syna, plánování jeho budoucnosti a přípravu na ustanovení spolku. 4) Svěřenský fond: Jedna rodina zvažovala ustanovení svěřenského fondu. Informovali se o podmínkám zřízení fondu. Navrhli, aby správců fondu bylo více a dokonce na jednu pozici navrhovali i organizace Instand, jako právnickou osobu. Bylo jim doporučeno pokusit se oslovit blízké lidi v okolí, ve které mají důvěru a založit případně nejdříve spolek, nebo svěřenský fond s minimálním jměním a případně tam další majetek později vložit, pokud se ověří funkčnost fondu a jeho správy. Rodiče uvedli, že k vytvoření fondu potřebují více času pro plánování a spolupráci s okolím. Ostatní rodiče zatím ustanovení svěřenského fondu nezvažují. Je to i díky tomu, že institut svěřeneckého fondu není dosud v ČR plně etablován a plánuje se i jeho další legislativní úprava. 5) Spolek: Žádná z rodin v současné době nezvažuje ustanovení spolku, jako podpůrné organizace pro svoje příbuzné. Hlavním důvodem, který pro to uvádějí, je nedostatek potenciálních členů spolku. Neví údajně o nikom, kdo by se chtěl do takového spolku zapojit. Často argumentují tím, že příbuzní mají svojí užší rodinu, práci a svoje zájmy. Nikoho jiného kromě rodiny a kontaktů ze stacionáře údajně v životě nemají. Příbuzné a případné známé nechtějí ke spolupráci oslovovat. Na posledním setkání však začali někteří z rodičů reálně dávat dohromady seznam potenciálních členů spolku s tím, že se je pokusí v budoucnu oslovit. Bylo jim doporučeno vzájemně se v tomto ohledu podporovat a vstupovat do spolků i svých známých ze stacionáře, zároveň ale vyhledávat další potenciální členy s různou životní zkušeností a různého věku. 6) Agentura - Rodiče na setkáních uvedli, že by uvítali existenci agentury, kde by byla dostupná právní pomoc pro ně jako pečující osoby i pro opatrovníky. - V této agentuře by měl být k dispozici i pracovník (v pojetí projektu metodik podpory při rozhodování), který by jim pomohl mapovat situaci, vytvářet vize, komunikovat s blízkými členy rodiny a okolím atd. Neměl by to být někdo cizí. Rodiče projevili potřebu nejprve takového člověka poznat, než mu začnou důvěřovat. Na posledním setkání řekli, že metodičce podpory při rozhodování a projektovému manažerovi z projektu již důvěřují a nepovažují je již za cizí. Metodička a manažer s nimi byli v občasném kontaktu po dobu deseti měsíců. Důvěru si museli budovat postupně. - V případě využívání služeb propojovatele (viz Metodika výkonu podpůrcovství) rodiče upozornili na to, že by museli tohoto člověka také nejprve poznat a naučit ho, jak komunikovat s jejich dítětem, a všechny potřebné důležité informace, které je potřeba vědět, pokud by s ním měl být tento člověk v jejich nepřítomnosti. - V případě spolku, nebo jiné varianty podpůrné sítě byli rodiče skeptičtí, měli nejprve pocit, že neznají nikoho ve svém okolí, kdo by do tohoto spolku vstoupil. Ve všech případech ale uvedli, že nikdy nezkoušeli nikoho k něčemu podobnému oslovit. Líbila se jim i varianta vzájemné podpory, účasti rodičů vzájemně v sítích podpory pro děti 5

6 druhých rodičů. Přes obtíže, které viděli ve vytváření sítě a nedůvěru v možnost její existence u většiny rodičů, se postupně více otevírali této myšlence a chuti jí vyzkoušet. - Služby této agentury by měly být hlavně cenově a místně dostupné. - Rodiče byli seznámeni s modelem organizace zajišťující metodickou podporu při rozhodování zpracovanou v projektu v rámci výstupu klíčové aktivity č. 8. Popis těchto variant uvítali jako vhodný a splňující jejich představy. Závěr - klíčové potřeby: Na závěr této zprávy uvádíme klíčové potřeby cílové skupiny osob pečujících o osobu blízkou fyzické osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením, které jsme zjistili v průběhu realizace projektu. Osoby pečující o osobu blízkou členové rodiny lidí s postižením potřebují: - Informace - Dlouhodobou a stabilní podporu a pravidelný kontakt pro získání důvěry ve spolupracující lidi a organizace - Psychickou podporu v oblasti špatných zkušeností z minulosti i současnosti a pro získání důvěry ve veřejnost a v okolí - Metodické vedení alespoň v počátcích mapování situace a zajišťování podpůrné sítě - Motivaci k aktivitě a pojmenovávání svých potřeb veřejně - Podporu vzájemného propojování - Právní podporu (fyzické osoby, nebo organizace), kteří budou hájit jejich zájmy a podpoří je při zajišťování spravedlnosti - Dostatek alternativ k ústavním pobytovým službám v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb pro své blízké (které fungují i v režimu 24 hodinové asistence denně a mohou zde být i lidé na vozíčku) - Dostatek financí na zaplacení těchto služeb a potřebné podpory pro své blízké podle jejich individuálních potřeb - Vidět příklady dobré praxe lidí s různým stupněm postižení žijících v komunitě, majících podporu - Možnost, aby jejich blízký mohl v případě jejich úmrtí zůstat bydlet doma, v prostředí, které dlouhodobě zná (možnost například pronájmu bytu chráněnému bydlení, případně zajištění dostupné a dostatečně stabilní služby podpora samostatného bydlení, možnost sdíleného bydlení apod.) 6

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance VÝSLEDKY VÝZKUMU Následující příspěvek vychází z šetření mezi osobami s mentálním nebo kombinovaným postižením. Respondenty byli uživatelé různých typů sociálních služeb v 18 pražských organizacích, poskytujících

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Teze návrhu zákona o opatrovnictví

Teze návrhu zákona o opatrovnictví Teze návrhu zákona o opatrovnictví 1) Základní ustanovení a) Účelem je: Varianta I stanovit podmínky, za nichž je vykonáváno opatrovnictví zletilé osoby, která je omezena na svéprávnosti nebo osoby, které

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Žádost o pobytovou službu domova pro seniory Datum podání žádosti (podací razítko) Poznámka I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE jméno, příjmení, titul:... rodné příjmení:... datum a místo narození:...... rodné číslo:...

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu Komunikační dovednosti Září červen Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu Komunikační

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Konference Právo být sám sebou Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Mgr. David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) dzahumensky@mdac.info Obsah příspěvku Výzkum MDAC

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Statutární město Ostrava TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KVĚTEN 2015 ZPRACOVAL: odbor sociálních

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů 3.vyhodnocení výzkumného šetření (říjen 2009 / březen 2010) Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Plánování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Proces plánování ve Vsetíně

Proces plánování ve Vsetíně Proces plánování ve Vsetíně Graf hlavních institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dětí ve Vsetíně Oddělení sociálně právní ochrany dětí Organizačn í složka Terénní sociální práce Odbor školství

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Formuláře zpráv z vyhodnocování

Formuláře zpráv z vyhodnocování Formuláře zpráv z vyhodnocování Příloha č. 1 Formuláře zpráv z vyhodnocování Příloha č. 1/1: Formulář Zprávy z úvodního vyhodnocení Příloha č. 1/2: Formulář Zprávy z podrobného vyhodnocení Vyhodnocování

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU ZDROJ- zdraví, rodina, jistota- cyklus interaktivní výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku HODNOCENÍ PROJEKTU - MB Projekt s názvem

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více