Důležité informace o člověku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležité informace o člověku"

Transkript

1 Zpráva ze setkávání s rodiči Projekt Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením Klíčová aktivita č. 8. Cílová skupina Osoby pečující o osobu blízkou fyzické osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením Cílová skupina osoby pečující o osobu blízkou fyzické osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením je důležitou cílovou skupinou v oblasti opatrovnictví a je také skupinou často opomíjenou. V projektu jsme usilovali o motivování a zapojení těchto osob do řešení problematiky. V projektu probíhalo nejprve vyhledávání zástupců uvedené cílové skupiny, kteří by měli zájem scházet se a diskutovat nad relevantními tématy projektu. Byly osloveny nejprve DOZP, obce a později denní a týdenní stacionáře v kraji s žádostí o šíření informací o projektu. V denních stacionářích byla vyjednávána osobní schůzka s rodiči. Ta se uskutečnila jen ve dvou případech v denním stacionáři Farní Charity v Karlových Varech a v denním stacionáři Mateřídouška v Chodově. V Chodově se podařilo vyjednat dlouhodobější spolupráci některých rodičů v projektu. Po vyhledání vhodné skupiny osob probíhaly diskuze na téma opatrovnictví a jeho alternativy. V části projektu pak pracovali vybraní zástupci této cílové skupiny v rámci realizačního týmu a v praxi zkoušeli pracovat s nástroji používanými v projektu, které vznikly zejména na základě inspirací ze zahraničí a byly upravovány do podoby využitelné v podmínkách ČR. Jejich činnost byla zahrnuta pod klíčovou aktivitu č. 8. Zde uvádíme nejdůležitější zjištění z uvedených setkání v rámci projektu. 1) Soupis informací o člověku s postižením: Všichni rodiče vyzkoušeli v případě svých dětí lidí s mentálním postižením vypracovat dotazník mapující základní informace o životě člověka s názvem Důležité informace o člověku. Jedná se o dotazník, se kterým pracuje i metodik podpory při rozhodování při zjišťování základních informací o daném člověku. Nakonec byl dotazník upraven takto (v závorce jsou uvedeny komentáře k daným otázkám): Důležité informace o člověku Zdravotní stav (Všichni se na jednáních shodli, že není potřeba podrobně popisovat anamnézu člověku, pouze sepsat a předat praktické informace pro případné asistenty sociálních služeb, dobrovolníky, propojovatele a jiné osoby, které budou s člověkem v kontaktu a o samotě.) Aktuální zdravotní potíže a lékařská péče Další důležité informace, které je potřeba vědět o zdravotním stavu Vzdělání a zaměstnání (Většina rodičů si nedovedla představit, že jejich dítě pracuje, nebo se vzdělává. V této oblasti je rozšiřovat a vylepšovat nabídku možností a s rodiči a lidmi s postižením na těchto tématech dále pracovat.) Uveďte aktuální vzdělávací a / nebo pracovní aktivitu: Jaké jsou vaše sny do budoucna v pracovní, nebo vzdělávací oblasti? Máte s některými spolužáky, nebo spolupracovníky blízký vztah? Co jste dělali za práci? Co se Vám líbilo? Co jste neměl/a rád/a? 1

2 Bydlení (Nikdo z dětí pečujících osob nebydlel nikdy nikde jinde než doma. Kolektivně se všichni shodli, že nechtějí, aby jejich dítě v případě jejich nemohoucnosti, nebo úmrtí skončilo v ústavu a všichni volali po více možnostech a větší podpoře ze strany státu do oblasti terénních sociálních služeb, a to i v režimu 24 hodin denně a pro lidi na vozíčku i nepohyblivé.) Jaká je Vaše aktuální bytová situace? Jaké jsou pro Vás možnosti/alternativy bydlení v budoucnu? Shrňte Vaše předchozí varianty bydlení. Které osoby k Vám měli v těchto předchozích bytech významný vztah? Denní režim (Tuto otázku rodiče uvítali a uvědomovali si její důležitost. V některých případech se ukázalo, že děti rodičů zřejmě potřebují více podnětů a motivací k aktivitě.) Popište, jak vypadá Váš den? Volný čas a odpočinek (Této otázce se rodiče věnovali rovněž intenzivněji. Propojovali ji jí s potřebou dobrovolníků a blízkých lidí pro trávení volného času jejich dětí.) Co Vás baví, co děláte rádi? Jaké vidíte v oblasti volného času možnosti do budoucna? Co neděláte, ale rád byste dělal? Co by se mohlo změnit? Svéprávnost (Děti většiny z rodičů jsou svéprávné a rodiče využívají generální plnou moc. V jednom případě je syn omezen ve svéprávnosti a matka je opatrovníkem. Nikdo z rodičů nechtěl zatím tuto situaci měnit. Důvodem byla zejména nedůvěra ve společnost a potřeba chránit dítě před zneužitím. Mnoho rodičů neviděli větší samostatnost svých dětí jako reálnou.) Jaká je situace nyní? Co byste se si přál/a v budoucnu? Osobní (Rodiče většinou mluvili o tom, že jejich dítě svátky a zvyky příliš neslaví, vnímá je spíše jako společenské setkání blízkých lidí. Žádné z dětí údajně není věřící, nebo spíše této otázce nerozumí. Někteří rodiče mluvili o tom, že nejsou žádné významné milníky v životě dítěte.) Které zvyky a tradice jsou pro Vás důležité? Jaké máte rituály, na co jste zvyklý? Je pro Vás důležitý duchovní a náboženský život? Jaké jsou významné události data a milníky ve Vašem životě? Co, nebo kdo byl ve Vašem životě největším zdrojem emocionální podpory? Co Vám v životě přináší největší potěšení a radost? Kdo jsou nejdůležitější lidé ve Vašem životě? Další informace o člověku (V níže uvedené oblasti otázek se rodiče zaměřovali na důležitost popisu způsobu komunikace, protože si uvědomují, že jejich blízcí komunikují každý jedinečným způsobem a je potřeba se jejich 2

3 způsobu komunikace nějakou dobu učit. Upozorňovali i na důležitost nonverbální komunikace a komunikace chováním. Dále jsme diskutovali nad oblastí rizikových situací, kde nejprve někteří nedokázali najít žádné riziko v životě svých dětí, protože počítali s tím, že jsou a budou pod permanentním dohledem. Postupně jsme si vyjasnili přínos zpracování rizikových situací při rozvíjení samostatnosti lidí s postižením. V podrobném rozpracování rizikových situací a jejich řešení potřebují rodiče další metodickou podporu.) Využíváte nějakou sociální službu, popřípadě podporu od svého okolí? Jaká je Vaše rodinná situace. Jaké jsou možnosti trávení volného času v místě Vašeho bydliště a nejbližším okolí? Jakým způsobem komunikujete? Jaké používáte nástroje pro komunikaci (komunikační tabulky, piktogramy ) Rizikové situace. Rodiče při vyplňování dotazníku a diskuzí nad jeho obsahem dospěli k názoru, že je potřeba, aby u svých dětí zpracovali podrobnější soupis informací, popisující důležité oblasti života jejich dětí, jejich zájmy, potřeby, způsoby komunikace, důležité informace, které je potřeba vědět, jak si vykládat některé jejich chování atd. Tento soupis informací, nebo jeho vybrané části, by pak měly sloužit pracovníkům sociálních služeb, asistentům, dobrovolníkům, opatrovníkům, podpůrcům i blízkým lidem pro případ, že by oni, rodiče, kteří svoje dítě znají nejlépe, jej nemohli z nějakého důvodu podporovat. Uvědomili si důležitost předávání těchto informací. Byly jim poskytnuty informace a zkušenosti se zpracováním těchto informací z Britské Kolumbie (přeložený text Jak komunikuji ) i sociálních služeb ČR (například debata o tom, co jsou a jak popsat rizikové situace, jak nacvičovat jejich zvládání a jak s nimi pracovat). 2) Plán budoucnosti: Všichni rodiče zpracovávali a rozpracovávali se svými dětmi Vizi budoucnosti nástroj pro plánování budoucnosti v případě úmrtí, zdravotního, nebo jiného omezení rodičů, nebo podporujících osob. Rodiče zpracovávají vizi toho, co a jak by mělo být zařízeno v životě člověka, až tady nebudou, pro jeho podporu a pro jeho ochranu a hlavně kdo by to měl zajišťovat, kdo by měl člověka podporovat při rozhodování a dohlížet na to, že jsou naplněna jeho přání a potřeby. Cílem je zjistit co člověk chce a potřebuje a začít přemýšlet a plánovat jak to zajistit. Zajišťování potřebných kroků může začít ihned. Čím dříve vzniknou různé varianty podporující nezávislost člověka i jeho ochranu, tím lépe. Prvním krokem je tedy zpracování vize a dalším postupné zpřesňování jednotlivých prvků a hledání kroků, jak dojít k jejich zajištění. Rodiče o vizích diskutovali a zpočátku je viděli velmi skepticky. Ukázalo se, že mnoho rodičů má ve vzpomínkách špatné zkušenosti s veřejností, okolím, úřady i službami a někdy i blízkými lidmi a uzavřeli se před vizí kvalitní budoucnosti pro svoje děti. V podstatě všichni rodiče se shodli na tom, že někdy zvažovali variantu, že by v případě svého úmrtí vzali děti sebou, což je skutečně alarmující informace. Někteří o tom bohužel stále uvažují i nyní. Rodiče měli tendenci rozšiřovat téma zajištění podpůrných sítí a podpůrců v budoucnosti na mnoho jiných aspektů v jejich životě a životě jejich dětí. Hovoří o nedostatku služeb, financí, dostupného bydlení, zájmu ze strany státu, kraje, obce, veřejnosti, o špatném přístupu lékařů, soudů, policie atd. Po opakovaném vyjednávání účelu našich setkání se podařilo definovat potřebnou podporu v oblasti plánování budoucnosti, jak by si jí rodiče představovali. S uvedenými zjištěními, jako je psychická podpora rodiny a zamezení dalších nepříjemných zážitků při jednání s úřady, službami, veřejností, zastupiteli apod., je potřeba počítat jako s dalšími potřebami podpory pro rodiny. Nezbytnou nutností je také podpora rodin v získávání informací v nových 3

4 přístupech k jejich dětem. Plánování vize budoucnosti vyžadovalo přípravná setkání v projektu a následnou podporu a diskuzi. S rodinami je v tomto ohledu potřeba pracovat dlouhodobě a budovat si u nich důvěru. A to právě proto, že jejich důvěra v okolí, úřady a společnost je zejména díky jejich předchozím zkušenostem velmi nízká. Nyní si s komentáři projdeme formulář pro zpracování vize: Až tu nebudete: Ujasnění si vize Je den po vaší smrti. Popište, jak bude vypadat bezpečný a klidný život. Popište typický den v ideálním světě. (Po diskuzi se rodiče shodli, že ideální svět může být i to, jak je situace nastavena nyní a následně se plánuje co udělat pro to, aby to tak mohlo být i po případné smrti blízkých.) Popište Vaše nejhorší noční můry týkající se života vašeho příbuzného po vaší smrti. (V drtivé většina případů je to osamělost a hrozba umístění příbuzného do ústavu.) Jaký je nejdůležitější vzkaz, který chcete zanechat svému příbuznému s postižením? S čím byste rád pomohl těm, kteří vás přežijí, až tu nebudete? Až se sejdou vykonavatelé vaší vůle a zplnomocněnci, co mají udělat jako první? (Tuto otázku navrhovali někteří rodiče vyjmout jako nerelevantní. Maminka zakládající opatrovnickou radu uvedla, že to je první bod, který rada projednávala. Primárním zájmem bylo zajištění opatrovníka ihned po případném úmrtí maminky, aby někdo neumístil syna do ústavu. Ani opatrovnická rada se jí nejevila jako dostatečně silná pojistka, protože nedůvěřovala v dobré fungování úředního systému.) Jaké jsou tři hlavní priority, které chcete, aby si o vašem příbuzném zapamatovali ti, kteří o něj budou pečovat? Jaká důležitá opatření jste učinil, abyste svému příbuznému zajistil dobrý život? Jak chcete, aby si vás příbuzný pamatoval? (Tuto otázku navrhovali rodiče z dotazníku vyškrtnout.) 3) Opatrovnická rada: Jedna z maminek, opatrovnice svého syna, se rozhodla v průběhu projektu za podpory právničky Ligy lidských práv a projektového manažera zřídit opatrovnickou radu. Jedná se o jednu z prvních existujících opatrovnických rad v ČR. V rámci zde popisované spolupráce v projektu se uskutečnila příprava na první setkání opatrovnické rady, kde se kromě určení rolí a klíčových témat řešila problematika naplánování a realizace potřebných kroků k zajištění samostatnosti syna pro případ nemoci, nebo smrti maminky. Zde se opatrovník a rada rozhodli zvážit tři varianty: a) Soupis předběžných prohlášení opatrovníka, syna i vyjádření rady v tom smyslu, že opatrovníkem v případě úmrtí, nebo jiného omezení pro výkon opatrovnictví na straně maminky, by měl být ustanoven jako opatrovník předem vybraný člen opatrovnické rady. b) V prvním případě je nevýhodou, že nutně nastane situace, kdy se opatrovníkem stane obec (byť na omezenou dobu) a bude muset proběhnout řízení o změně opatrovníka. Opatrovník i rada vyslovili obavu, že by v tomto období mohlo dojít k nepředloženým rozhodnutím ze strany opatrovníka, a to i přes existenci rady. Zároveň se obávali, že by syna mohl zmanipulovat příbuzní a do role opatrovníka by mohl být jmenován jeden z nich. U tohoto příbuzného existuje obava, že by syna dostatečně nepodporoval. Proto se členové rady přikláněli k variantě ustanovit druhého opatrovníka již nyní s tím, že by začal vykonávat opatrovnictví až v momentě úmrtí, nebo jiného omezení pro výkon na straně maminky. Tato varianta dosud nebyla v podmínkách ČR vyzkoušena. Bude proto nutné vyjednávat se soudem vhodnou podobu. 4

5 c) Pokud by se nepodařilo vyjednat výše uvedenou třetí variantu, rozhodl se opatrovník i rada, že by byl ustanoven druhý opatrovník již nyní za života maminky a výkon opatrovnictví by vykonávali již nyní oba opatrovníci zároveň. Matka se synem také sdílela svoje zkušenosti s ostatními rodiči a motivovala je k podobným krokům. Popsala jim svojí cestu k ustanovení opatrovnické rady, přes mapování situace syna, plánování jeho budoucnosti a přípravu na ustanovení spolku. 4) Svěřenský fond: Jedna rodina zvažovala ustanovení svěřenského fondu. Informovali se o podmínkám zřízení fondu. Navrhli, aby správců fondu bylo více a dokonce na jednu pozici navrhovali i organizace Instand, jako právnickou osobu. Bylo jim doporučeno pokusit se oslovit blízké lidi v okolí, ve které mají důvěru a založit případně nejdříve spolek, nebo svěřenský fond s minimálním jměním a případně tam další majetek později vložit, pokud se ověří funkčnost fondu a jeho správy. Rodiče uvedli, že k vytvoření fondu potřebují více času pro plánování a spolupráci s okolím. Ostatní rodiče zatím ustanovení svěřenského fondu nezvažují. Je to i díky tomu, že institut svěřeneckého fondu není dosud v ČR plně etablován a plánuje se i jeho další legislativní úprava. 5) Spolek: Žádná z rodin v současné době nezvažuje ustanovení spolku, jako podpůrné organizace pro svoje příbuzné. Hlavním důvodem, který pro to uvádějí, je nedostatek potenciálních členů spolku. Neví údajně o nikom, kdo by se chtěl do takového spolku zapojit. Často argumentují tím, že příbuzní mají svojí užší rodinu, práci a svoje zájmy. Nikoho jiného kromě rodiny a kontaktů ze stacionáře údajně v životě nemají. Příbuzné a případné známé nechtějí ke spolupráci oslovovat. Na posledním setkání však začali někteří z rodičů reálně dávat dohromady seznam potenciálních členů spolku s tím, že se je pokusí v budoucnu oslovit. Bylo jim doporučeno vzájemně se v tomto ohledu podporovat a vstupovat do spolků i svých známých ze stacionáře, zároveň ale vyhledávat další potenciální členy s různou životní zkušeností a různého věku. 6) Agentura - Rodiče na setkáních uvedli, že by uvítali existenci agentury, kde by byla dostupná právní pomoc pro ně jako pečující osoby i pro opatrovníky. - V této agentuře by měl být k dispozici i pracovník (v pojetí projektu metodik podpory při rozhodování), který by jim pomohl mapovat situaci, vytvářet vize, komunikovat s blízkými členy rodiny a okolím atd. Neměl by to být někdo cizí. Rodiče projevili potřebu nejprve takového člověka poznat, než mu začnou důvěřovat. Na posledním setkání řekli, že metodičce podpory při rozhodování a projektovému manažerovi z projektu již důvěřují a nepovažují je již za cizí. Metodička a manažer s nimi byli v občasném kontaktu po dobu deseti měsíců. Důvěru si museli budovat postupně. - V případě využívání služeb propojovatele (viz Metodika výkonu podpůrcovství) rodiče upozornili na to, že by museli tohoto člověka také nejprve poznat a naučit ho, jak komunikovat s jejich dítětem, a všechny potřebné důležité informace, které je potřeba vědět, pokud by s ním měl být tento člověk v jejich nepřítomnosti. - V případě spolku, nebo jiné varianty podpůrné sítě byli rodiče skeptičtí, měli nejprve pocit, že neznají nikoho ve svém okolí, kdo by do tohoto spolku vstoupil. Ve všech případech ale uvedli, že nikdy nezkoušeli nikoho k něčemu podobnému oslovit. Líbila se jim i varianta vzájemné podpory, účasti rodičů vzájemně v sítích podpory pro děti 5

6 druhých rodičů. Přes obtíže, které viděli ve vytváření sítě a nedůvěru v možnost její existence u většiny rodičů, se postupně více otevírali této myšlence a chuti jí vyzkoušet. - Služby této agentury by měly být hlavně cenově a místně dostupné. - Rodiče byli seznámeni s modelem organizace zajišťující metodickou podporu při rozhodování zpracovanou v projektu v rámci výstupu klíčové aktivity č. 8. Popis těchto variant uvítali jako vhodný a splňující jejich představy. Závěr - klíčové potřeby: Na závěr této zprávy uvádíme klíčové potřeby cílové skupiny osob pečujících o osobu blízkou fyzické osoby pečující o osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a která je z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením, které jsme zjistili v průběhu realizace projektu. Osoby pečující o osobu blízkou členové rodiny lidí s postižením potřebují: - Informace - Dlouhodobou a stabilní podporu a pravidelný kontakt pro získání důvěry ve spolupracující lidi a organizace - Psychickou podporu v oblasti špatných zkušeností z minulosti i současnosti a pro získání důvěry ve veřejnost a v okolí - Metodické vedení alespoň v počátcích mapování situace a zajišťování podpůrné sítě - Motivaci k aktivitě a pojmenovávání svých potřeb veřejně - Podporu vzájemného propojování - Právní podporu (fyzické osoby, nebo organizace), kteří budou hájit jejich zájmy a podpoří je při zajišťování spravedlnosti - Dostatek alternativ k ústavním pobytovým službám v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb pro své blízké (které fungují i v režimu 24 hodinové asistence denně a mohou zde být i lidé na vozíčku) - Dostatek financí na zaplacení těchto služeb a potřebné podpory pro své blízké podle jejich individuálních potřeb - Vidět příklady dobré praxe lidí s různým stupněm postižení žijících v komunitě, majících podporu - Možnost, aby jejich blízký mohl v případě jejich úmrtí zůstat bydlet doma, v prostředí, které dlouhodobě zná (možnost například pronájmu bytu chráněnému bydlení, případně zajištění dostupné a dostatečně stabilní služby podpora samostatného bydlení, možnost sdíleného bydlení apod.) 6

Zpráva ze stáže ve Švédsku:

Zpráva ze stáže ve Švédsku: Zpráva ze stáže ve Švédsku: 2. 6. 6. 6. 2013 Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením Obsah 1. ÚVOD... 2 2. TRANSFORAMCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 3. SYSTÉM FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011 1 Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace sociálních služeb: možnosti a omezení Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Case management v programech Amalthea o.s.

Case management v programech Amalthea o.s. 1 Case management v programech Amalthea o.s. Autoři: David Svoboda, DiS., odborný ředitel Amalthea o.s. Mgr. Ria Černá, vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea o.s. Mgr. Martina Šťastná, o.s. Šance

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA JEHO ZALOŽENÍ A PROVOZ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 METODIKA KOMUNITNÍHO

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

Dohoda o službě Asistovaný kontakt

Dohoda o službě Asistovaný kontakt Příloha č. 1 Dohoda o službě Asistovaný kontakt Smluvní strany I. Poskytovatel: Zastoupený (dále jen Poskytovatel ) Uživatelé: Uživatel 1.: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen Uživatel

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více