Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně"

Transkript

1 Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé louky, tajemné hvozdy a zrádné strže stejně jako ona má i svou paměť. I sebelépe sestavený průvodce českou krajinou bude jen popisovat její vybrané části, výrazné rysy a pozoruhodná místa, nemůže se mu však podařit popsat krajinu v její mnohočetné celistvosti. Před podobnými obtížemi stojí každý, kdo se pokusí podat zprávu o současném českém divadle. Dokáže zachytit jen vybrané jevy a pokusu o popis celku se musí vzdát. Prvním dochovaným textem českého divadla jsou středověké zlomky Mastičkáře, který karnevalově, prostořece a někdy drsně interpretuje drobnou příhodu evangelia. Karnevalovost a komediantství je nesporně jednou z tváří českého divadla. Jejími velkými nositeli byli kočovní loutkáři, jejichž tradice prokazatelně sahá až do 17. století (a nesporně ještě dál). Zvláštní postavení divadla v české společnosti je však vytvářeno v 19. století v době českého obrození, kdy rodící se činoherní české divadlo je jedním z nástrojů obnovy i uznání českého jazyka, tedy i existence českého národa. V historickém soužití s divadlem německým, ve styku s italskou barokní operou i v doložených vystoupeních anglických alžbětinských kočovných herců v Praze je však zároveň přítomna tradice divadelního oboustranného přesahování hranic teritoria národního jazyka. Alespoň v některých svých proudech se české divadlo vždy snažilo o spolupráci se světem. Všechny tyto základní vlivy a mnoho dalších spolutvoří podobu dnešního českého divadla, protože v každé současnosti a v divadelní snad ještě citelněji se mísí vlivy tradice i zcela nové tendence. Na karnevalové tradice navazuje česká pantomima v době svého největšího rozkvětu v letech šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých, i její současné nové podoby a výboje. Přítomen je zde samozřejmě stále mýtus největšího z Pierotů, Kašpara Debureaua. Z příbuzných zdrojů se napájí i nový cirkus, který se v Česku od roku 1990 dere postupně k rozmanitému životu. Potulné loutkáře komunistický zákon sice na počátku padesátých let zastavil, ale nemohl zničit velkou loutkářskou tradici, která dál žije a nové podoby hledá v řadě loutkových divadel, jež působí v Praze, Hradci Králové, Brně, Plzni a v dalších městech. Snahy českých obrozenců vyvrcholily v roce 1883 definitivním otevřením Národního divadla, které, přestože dnes v činohře, opeře i baletu hledá intenzivně moderní výraz, vždy bude nositelem této tradice. Zachovávání její kontinuity však můžeme spatřovat i na opačném konci, ve sféře divadla neprofesionálního, ve velkém počtu českých a moravských ochotnických a amatérských divadel. V devadesátých letech se zdálo, že ve svobodné společnosti již ztratila svou roli, jejich novodobý rozvoj však ukazuje, že jsou nedílnou součástí českého divadelního prostředí. V sedmdesátých a osmdesátých letech, v období tzv. normalizace, kdy bylo politicky oslabeno z obrozenectví vyvěrající etické poslání Národního divadla v české společnosti, přebrala tuto funkci tzv. studiová divadla, v jejichž čele stálo Divadlo Husa na provázku, které také spolu se sesterským HaDivadlem zahájilo v listopadu 1989 stávku českých divadel. Již dvacet let česká společnost hledá s obtížemi svou novou demokratickou tvář. Ani tradice meziválečného Československa, které bylo ostrovem demokracie v moři okolní totality, však toto hledání neusnadňuje, proto se nezmenšuje ani úkol a poslání divadla při tomto hledání. Vědoma si své role v listopadových a prosincových dnech a týdnech roku 1989, kdy se v Čechách i na Moravě otevřela diskusím o svobodě a demokracii, měla by česká divadla i v současnosti být jakýmisi majáky, orientujícími a zachraňujícími společnost ohrožovanou recidivami totality a zaplavovanou mořem konzumu. Je potřeba, aby divadlo opět sehrálo svou roli při obrodě české společnosti, je k tomu svou dlouhodobou i novodobou tradicí geneticky vybaveno. S vědomím toho všeho (i mnohého jiného) bychom asi měli číst následující texty Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Pantomima Ladislava Petišková nás provede historií a současností české pantomimy str. 4 7 Něšťastný Pierot osudy herce česko-francouzského původu (rodáka z Kolína) Jana Kašpara Deburaua (Jean-Gaspard Deburau) str Vlajková loď Divadlo Archa z celého světa přiváží novátorské inscenace a tvůrce a současně podněcuje vznik a podporuje existenci souborů a projektů vlastních str Český ochotník první amatérské divadlo založil ve Vysoké nad Jizerou písmák Jan Petruška již v roce 1786 str Rok v Národním divadle fotografický projekt Národního divadla v Praze tentokrát objektivem Bohdana Holomíčka str Husa na provázku dva významné projekty vynikajícího moravského divadla Sto roků kobry a Perverze v Čechách str Dřevěný vesmír Věry a Františka není mnoho umělců na světě, kteří tak zásadně a nekompromisně přistupují k určitému druhu umění tak, jak to dělají Věra Říčařová a František Vítek v loutkářství, říká autor článku Ondřej Hrab str ChecoArt vybraní Brazilci se pod dohledem českých umělců učí základním malířským technikám, výrobě loutek, jejich vedení, jakož i scénickým přípravám loutkového představení str Mosaika zprávy o vybraných kulturních událostech podzimu a konce roku 2009 v Čechách str Letní Letná festival, který přináší do Čech fenomén tzv. nového cirkusu str Vítejte v Srdci Evropy vychází šestkrát ročně a prezentuje obraz života v České republice. Názory, obsažené v autorských článcích, nemusí nutně korespondovat s oficiálními stanovisky české vlády. Objednávky předplatného prosím směřujte do redakce časopisu. Vydává: vydavatelství THEO ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky Adresa redakce: J. Poppera 18, Pardubice , Česká republika Šéfredaktor: Pavel Šmíd Grafická úprava: Jiří Sáva Členové redakční rady: Libuše Bautzová, Pavel Fischer, Vladimír Hulec, Robert Janás, Milan Knížák, Martin Krafl, Eva Ocisková, Tomáš Pojar, Jan Šilpoch, Petr Vágner, Petr Volf, Marek Skolil Překlad: tým překladatelů, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Litografie a tisk: Východočeská tiskárna Sezemice Texty, uvedené v časopise Vítá Vás srdce Evropy, je možné přetiskovat bez svolení redakce či autorů; za předpokladu uvedení jména autora a zdroje. Máteli zájem o použití obrazového doprovodu, kontaktujte prosím redakci nebo uvedené autory fotografií. MK ČR E 6574 ISSN Internet: ová adresa vydavatele: Revue České republiky, ročník 16, číslo 6/2009 3

2 pantom včera a dnes Cirkus naděje, Divadlo satiry, Praha 1948, foto archiv autorky. Světový vývoj moderního divadla zachytila ze zorného úhlu pantomimického umění česká kultura zhruba od třicátých let minulého století. Počátky zájmu o žánr myšlenkově byl zakotven hlavně v programovém úsilí poetistů jako nositelů domácího avantgardního uměleckého směru. Svou roli zde patrně sehrála i tradice komediálního herectví lidových scén. Výrazným rysem žánru u nás byla pro svůj humorný charakter pantomimická klauniáda. Konec druhé světové války 1945 přinesl nové oživení mezinárodních kontaktů i na poli kultury. V českých kinech se objevil slavný film Marcela Carné a Jacquesa Préverta Děti ráje z let Výkon mima a herce Jean-Louise Barraulta v úloze legendárního představitele francouzské pantomimy Jeana Gasparda Deburaua oslnil i dva mladé umělce později slavného českého herce Miroslava Horníčka a jeho přítele, Holanďana Alfreda de Mol, kteří společně připravili v Praze představení Cirkus naděje, který uvedli s nesmírným úspěchem v Divadle satiry v roce l948. Komunistický převrat však sebou rychle přinesl také stalinské doktríny o umění: pantomima byla prohlášena za formalistický, a tedy nepřátelský žánr. V období tání stalinismu, tedy kon- Devět klobouků na Prahu, Divadlo Na zábradlí, Praha 1964, foto archiv autorky.

3 ima cem 50. let, se přece jen poněkud uvolnil systém příkazů, aplikovaný na českou kulturu. V tomto vhodném okamžiku vyrukovala mladá generace umělců-absolventů Taneční konzervatoře v Praze a později také Janáčkovy akademie múzických umění v Brně s pantomimickými kreacemi. Žánr rozkvetl do plné šíře a krásy v mnoha kulturních centrech tehdejšího Československa v 60. letech tzv. Pražského jara, jež bohužel skončilo okupací země vojsky Varšavské smlouvy v roce Jeho doma i v cizině nejproslulejší osobností se stal Ladislav Fialka, který v listopadu 1958 otevřel spolu s dalšími divadelními umělci Divadlo Na zábradlí a působil zde jako umělecký šéf pantomimického souboru až do své smrti Pod jeho vedením se souboru podařilo vypěstovat poetiku pohybového divadla, z formálního hlediska sice hodně závislou na francouzských vzorech, celkovým charakterem v některých představeních (Devět klobouků na Prahu) svým způsobem revoluční a neklamně domácí provenience. Fialka pokračoval i po sovětské okupaci v dosavadním uměleckém směřování. Se značným úsilím organizoval ještě v této době dva mezinárodní festivaly pantomimy v Praze (1969, 1972), jež přivábily do Prahy nejvýznamnější umělce. Bezprostřední reakce na politické události roku 1968 a také zcela odlišný koncept pantomimického umění charakterizuje podobu tzv. druhé vlny české pantomimy, spjaté zejména se jmény Borise Hybnera a Ctibora Turby. Už zahajovací představení Harakiri jejich souboru Pantomima Alfreda Jarryho (prosinec 1968) představilo dramaturgicky i tvarově odlišnou poetiku. Jejich postavy tuláků a senilních starců z okraje společnosti jasně demonstrovaly absurdní postavení okupací a normalizační politikou zdevastované společnosti. Představovali blíže neurčené typy, které žily v bezčasí lhostejnosti, společenské a lidské devastace, chudoby a deprese, a jejich hra vyústila např. v metafory sebevraždy (C. Turba: Udělej mu to zprava aneb Turba tacet) nebo agrese (B. Hybner: Idioti). Divadlo Alfréda Jarryho však bylo 1972 zakázáno, a tím byla na čas zpečetěna možnost profesionální existence obou umělců. Turbu zavedla neřešitelná situace včas (dokud bylo možné vycestovat ze země) do školy Jacquese Lecoqa ve Francii a Borise Hyb- Cirkus naděje, Divadlo satiry, Praha 1948, foto archiv autorky. Zleva Ladislav Fialka a Marcel Marceau v Divadle Na zábradlí, foto Petr Pištěk. Ladislav Fialka, Divadlo Na zábradlí, Praha 1977, foto archiv autorky.

4 Ctibor Turba a Boris Hybner, Praha, 1970, foto Dana Horníčková. Boris Hybner, Praha, 1982, foto archiv autorky. Turbova inscenace Autoure d une poerte, Frankfurt nad Mohanem, 1981, foto Dana Horníčková. Turbova inscenace Giro di vita, Praha, 1992, foto Dana Horníčková. nera zůstavila napospas domácí schizofrenii. Jak patrno, byla pro jejich tvorbu od počátku charakteristická snaha o tvorbu silně protestního charakteru, a to jak po stránce politické, tak umělecké. Byla však na rozdíl od rodící se tendence k alternativnímu divadlu pohybu (zahájilo ji Bílé divadlo a poté divadlo Křesadlo Václava Martince a Niny Vangeli) opřena o výjimečnou, často spontánně tvořící individualitu, která se vyjadřuje výhradně nonverbálními prostředky. Obrovský ohlas měla také tvorba Boleslava Polívky v Divadle na provázku v Brně, kde tato renesanční osobnost českého divadla mohla rozvíjet svoji výjimečnou hereckou citlivost, humor a pohybovou virtuozitu na repertoáru, zřetelně inspirovaném domácí kulturou. Polívka fascinoval silou své autorské imaginace, svým často hořkým humorem. Jeho němé autorské herectví se prosadilo ve stylu pantomimické klauniády, v představeních Pépe, Pezza versus Čorba, Trosečník, jímž vyslovil aktuální tragigroteskně pojaté téma osamění. Tato linie jeho tvorby nakonec vyvrcholila na počátku 80. let představením Šašek a královna, vybudovaném na konfliktní situaci mocných a bezmocných. V Praze vznikla počátkem 80. let dokonce staggiona Branického divadla pantomimy, která vedle repertoárové scény Divadla Na zábradlí poskytovala zázemí množství mladých adeptů oboru. Byla to právě pražská periferie, kde se na volném prostranství a v mládežnických klubech a původně nedivadelních podnicích uskutečňoval další umělecký progres v oboru, ať už šlo o několik repríz Cirkusu Alfred, představení Borise Hybnera Na konci zahrady jménem Hollywood, či vynikajících občansky angažovaných představeních Společnosti Alfred a spol. pod vedením Ctibora Turby, Studia pohybového divadla Niny Vangeli, souboru Cvoci Antonína Klepáče a Miloslava Horáčka a mnoha dalších. Události roku 1989 zasáhly jako významný mezník v dějinách naší země přirozeně i do vývoje všech uměleckých oborů. Také přeměny ekonomického rázu a v oblasti řízení kultury do jisté míry změnily podmínky pro existenci mimického a alternativního divadla. K novějším rysům jejího života patří schopnost pořádat mezinárodní projekty a široce koncipované akce mezi nejvýznamnější patří pražský Festival 4 a 4 dny v pohybu Pavla Archa bláznů, Praha, 1989, foto Vladimír Guralčík. Boleslav Polívka, Divadlo na provázku, Brno, 1983, foto Jaroslav Krejčí. Arnošt Goldflam a Boleslav Polívka, Divadlo na provázku, Brno, 1985, foto Jaroslav Malina.

5 Štorka nebo Letní Letná, uvádějící představení ve stylu nového cirkusu. S uměleckými otázkami se dokázali nejrychleji vyrovnat renomovaní tvůrci. Ctibor Turba mohl konečně realizovat některé ze svých nejsmělejších plánů: otevřel mezinárodní pantomimickou školu Studio kaple v Nečtinách, v Praze vybudoval Divadlo Alfred ve dvoře. Boris Hybner otevřel v centru Prahy soukromé divadlo Gag. Svou mobilní scénu otevřeli na lodi Tajemství bratři Formanové, Boleslav Polívka zahájil v Brně vlastní produkci v Divadle Bolka Polívky. V souladu se soudobým uměleckým vývojem najdeme převážně představení nejrůznějších tvarů a podob, jejichž formálním těžištěm je fyzický pohyb. Z hlediska oboru jako jedné specifické linie divadelního vyjadřování je patrné, že pohybové divadlo dnes reprezentují na našem území různé stylové proudy. Jeden z nich vyrůstá z tradice pantomimy a její klaunské a groteskní varianty Jiří Reidinger (Bilbo Compagnie), Števo Capko (Circus Sacra), jako sólisté mimořádně nadaný Vojtěch Švejda, minimalista Antonín Novotný, Miřenka Čechová a Radim Vizvary (Theatro pantomissimo, Spitfire Company). Jiná větev se zaměřuje na duchovně prožitý fyzický pohyb, jak je ztělesňují Irina Andrejeva a Aleš Janák v divadle Těatr novogo fronta, značně závažný duchovní obsah a civilnější pohybový projev přinášejí soubory Krepsko a hlavně Farma v jeskyni režiséra Viliama Dočolomanského. Nejvýrazněji se proces společenské rehabilitace mimické obce obrazil ve specializovaném školství. Ke Katedře nonverbálního divadla na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (nyní vede Boris Hybner) přibyl Atelier klaunské, scénické a filmové tvorby Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (nyní vede Francouz Pierre Nadaud). Přibyly soukromé školy (Budilova škola v Plzni). Jako nesmírně důležitý fenomén našeho kulturního a společenského života funguje v Brně na JAMU unikátní Atelier výchovné dramatiky neslyšících, vedený Zojou Mikotovou. Hlavním předmětem výuky je pohybové divadlo a současně jde o osobitý a nepřehlédnutelný projev širší tendence usilující o zlepšení životního profilu tělesně postižených. V hledání nových výrazových prostředků v oboru je po jeho současném formálním rozšíření důležitý hlavně názor, dramaturgie, duchovní bohatství mladých tvůrců, neboť jen v jejich spojení s vrcholnými pohybovými dovednostmi roste osobnost. Přes všechny společenské změny, proměny dobového vkusu a rozvoje všech uměleckých druhů v naší vlasti má jistě česká pantomima v postavách svých zakladatelů, zralých tvůrců i početné mladé generace naději na úspěšnou budoucnost. Ladislava Petišková Boleslav Polívka se synem Vladimírem v televizním pořadu Manéž, foto Josef Kratochvíl. Program k představení Seance v Divadle na provázku, Brno, 1983, foto archiv autorky. Boleslav Polívka, Divadlo na provázku, Brno, 1983, foto Jaroslav Krejčí. 7

6 Nešťastný Pierot Pan Deburau je naprosto dokonalý svým jedinečným uměním! Je to přirozeně prostý herec, jenž by si zasloužil královské honoráře, krásný kočár a hodně novinářských zpráv, aby se proslavil, píše 19. července 1829 ve francouzské revue La Pandore ředitel knihovny Charles Nodier. Hezká slova by tehdy třiatřicetiletého herce českofrancouzského původu (rodáka z Kolína) Jana Kašpara Deburaua (Jean- Gaspard Deburau) jistě potěšila, pokud by si je vůbec přečetl. Francouzsky se budoucí největší pierot totiž pořádně nikdy nenaučil. Jan Kašpar Deburau ( , Kolín , Paříž) neměl lehké dětství. Již samotné jeho zrození totiž začalo tragédií. Pár dní před termínem porodu zasáhl Kolín obrovský požár, tisíce lidí přišly o přístřeší, mezi nimi i rodiče Jana Kašpara, z čehož zřejmě jeho nebohá matka, češka Kateřina Kraffová (Gráffová?) porodila. Další ranou, kterou malý Deburau již vnímal, bylo rozhodnutí vydat se do Francie poté, co jeho otec, francouzský dobrodruh, voják, holič a pouliční akrobat, Filip Heřman Deburau (Philippe Germain Deburau) nedostal povolení provozovat v Kolíně mechanické divadlo. Když už se na ně usmálo v Paříži štěstí a jejich rodinu oslovil ředitel divadla Provazolezců a všechny členy zaměstnal, byl Jana Kašpar přibrán jen jako přívažek a byla mu svěřena úloha šaška, němého komedianta, který se musí snažit, aby vynikli jeho bratři a sestry. Kdo z nich, včetně všech posměváčků, by se nadál, že z něj vyroste jeden z největších a nejslavnějších pierotů (k jehož původu se budou hlásit Češi i Francouzi), který bude vzorem vynikajících mimů a jehož osudy budou zpracovány literárně i filmově. Jeho osobností se zabýval už Deburauův současník, divadelní kritik Jules Janin (1832), jehož kniha o Deburauovi obsahovala mnoho legend, které nebyly dodnes překonány. K jejich životaschopnosti přispěl i fakt, že řadu mýtů podporovali současníci Jana Kašpara a nakonec i on sám. V mnoha případech totiž buď neznal pravdu, nebo si ji záměrně upravil. Hned při své první svatbě uvedl budoucí životopisce ve zmatek. Když se 14. července roku 1819, na výročí pádu Bastily, žení s Janou Adelaidou Dubrayovou, tvrdí, že není plnoletý. Narodil-li se, jak je zaznamenáno v matrice v Kolíně, Portrét Jana Kašpara Deburaua od neznámého autora. Portrét byl objeven T. Rémym.

7 v roce 1796, pak je před oltářem v kostele sv. Alžběty v Templu již třiadvacetiletý! Stejně tak své druhé jméno Baptist popřel dokonce při úředním prohlášení. Ještě na začátku jeho kariéry se občas vyskytlo, později však vystupoval už jen jako Jan Kašpar Deburau. Po několika letech se rodina rozpadá. Otec Filip umírá a matka Kateřina mizí beze stopy neznámo kam. Nadaný tanečník, nevlastní bratr František Němeček odchází se ženou na turné po Francii. Bratr Štěpán, akrobat, se stane ředitelem jezdeckého cirkusu v Amsterodamu, kam vezme i jednu ze sester. Jan Kašpar zůstává sám, neboť záhy po svatbě mu umírá žena, po které zůstávají jen dluhy. Bere všechno, aby vydělal pár nejnutnějších franků. Naštěstí ředitel Provazolezců Bertrand potřebuje záskoky a Jan Kašpar dostává svoje první příležitosti. Z pištícího šaška se roku 1825 stává pierot, který má obstát v konkurenci jiných pouličních lidových divadel. Postava Pierota se zrodila z italského Pedrolina, jehož kořeny sahají do doby antického kejklířství. Má mnoho povahových rysů prostého lidu. Deburau využívá svého postřehu dítěte ulice, všímá si reakcí obecenstva a staví jeho originální podobu. Vzhledem ke svému hubenému tělu změní i tradiční kostým. Odloží nabíraný límec, aby se mohl krčit a hrát celým tělem, obléká dlouhou bílou halenu, dovolující dostatek pohybu, a plandavé kalhoty. Změní i líčení. Není namoučněn, jak se o něm psalo, ale bělobu uvařenou ve vodě suší jako chleba a používá ji až po dvou týdnech, aby dosáhl neduživého vzhledu. Vlasy cpe pod těsnou černou čepičku, aby vynikla bledost tváře. Publikum se jeho kreacím smálo, nadšeně výskalo veselím, on však v hloubi duše věděl, že jen reprodukuje krutosti života on sám že je na jevišti nejen krutý, ale i vzteklý, záludný. Vždyť téměř nic jiného v životě nepoznal. Svou letitou družku Luisu Eudoxii Boucherovou, s níž měl tři děti, mezi nimi i později známého mima Jana Karla, vyhnal pro její údajně nestoudné chování. Obvinil ji z poměru s malířem Augustem Bouquetem, díky němuž existuje několik podobizen právě Jana Kašpara. Mim si vymohl péči o dceru Rosinu Agátu a Štěpána Konstantina, Jan Karel zůstal u matky. Nebohé Luise zakázal stýkat se s dětmi v jeho péči, přestože mu nabízela přispívat na jejich živobytí. Obě děti dal J. G. Deburau na obraze Jeana Pezouse, foto archiv L. Petiškové.

8 J. G. Deburau Pierot, litografie Delaunois podle obrazu Augusta Bouqueta, foto archiv L. Petiškové. Město Kolín, rodiště Jana Kašpara Deburaua. však překvapivě brzy na vychování, protože nepoznav sám příliš otcovské lásky, neuměl zřejmě s dětmi zacházet. Přesto je jisté, že se právě v této době snažil najít klid a rovnováhu. Deburau byl velmi roztomilý, ale nenechal si nalít ani kapku šampaňského, neboť se bál o své nervy. Pro svou práci prý potřebuje naprostý klid, napsala Sandová po společném večírku na vinobraní. Jakousi jistotu nachází Jan Kašpar v náručí mladičké Marie Trioullierové, s níž se roku 1835 ožení. Před svatbou si opatřuje potvrzení, ve kterém opět prohlašuje, že se nejmenuje Jan Baptist, ale Jan Kašpar a že nemá z otcovy ani matčiny strany žádné předky. Tři měsíce po svatbě se narodí dcera Magdalena, která za několik týdnů umírá. Je to již třetí umělcův potomek, kterého pochová v kojeneckém věku. Avšak smutek přehlušily přeci jen nadějné události. Mladá paní Deburauová k sobě bere jeho děti, které má s Luizou, sám Jan Kašpar jde v té době z role do role a lepší se i jeho finanční situace. Ředitel divadla mu dává stálou smlouvu a zvláštní přídavky ke mzdě. Je jisté, že herce, který mu večer co večer plní hlediště, nechce ztratit. Nebyl by to ale smolař Deburau, aby si štěstěnu udržel dlouho. Přichází tragedie, která jej navždy poznamená. Na rodinné procházce parkem dochází ke konfliktu s mladým učněm Nicolasem Vielinem. Mim strpěl urážky a posměšky s nadhledem. Když mu však rozpálený protivník plivl do tváře, přetáhl ho svou vycházkovou holí tak silně, že chlapec zemřel. Zatčení Jana Kašpara způsobilo rozruch. Umělci hrozilo vězení, a tak se sepisovaly petice, přimlouvali se kolegové; ředitel divadla Bertrand za něj dokonce nabídl kauci. O zatčení Pierota psala i spisovatelka George Sandová, jeho velká obdivovatelka. Deburau byl propuštěn, avšak jeho duše trpěla. O tom, kdy se po návratu z vězení vrací na jeviště, se fakta opět rozcházejí, ale alespoň navenek se zdá, že starý dobrý mim je zpět. Začne se však ozývat umělcova prokletá nemoc astma. Jan Kašpar Deburau hraje v divácky oblíbené Pierotově svatbě tři večery po sobě. Děkuje unavenými gesty a odchází domů s bílou květinou snoubence v knoflíkové dírce. V noci z 16. na 17. června 1846 ve tři hodiny k ránu umírá. Náhrobní kámen na pařížském hřbitově Pére-Lachaise nese nápis Deburau a datum úmrtí. Křestní jména či jiné 10

9 Provazolezci Les Funambules. Kresba A. Martiala z r údaje, které by byly jistotou, že zde leží Jan Kašpar chybí. Je opět sám. Opuštěn matkou, neuznán otcem, sourozenci rozeseti na všechny strany, aniž by se mu kdy připomněli. Jeho první žena zemřela, když mu bylo přes dvacet, letitou milenku a matku svých dětí vyhnal ve třiceti, pochoval tři potomky a téměř celý život byl vydírán ředitelem Provazolezců. Asi by v bíle nalíčené tváři nepohnul ani brvou, kdyby věděl, že hned po jeho skonu kritici píší, že nešťastný pan Deburau, jenž byl dlouho nemocen, již na svoji roli nestačil a že Paul Legrand (letitý rival) hraje pieroty tak vesele a svižně, že by se mu Deburau zřídka vyrovnal... Jediným zadostiučiněním byl Pierotův pohřeb. Do kostela sv. Alžběty v Templu jej vyprovázel dlouhý průvod diváků, kteří umění svého mima milovali, stejně jako harlekýni, tanečnice, provazochodci, herci, rekvizitáři a další kolegové jeho domovského divadla. Ironie, tolik častá v pantomimách, byla přítomna i zde. Zatímco vnášeli zemřelého pierota do kostela, ve vedlejší kapli hlučela veselá skupina svatebčanů. Jako by paradoxně předznamenávala slávu a věhlas, které jménu Deburau plně přiznala teprve budoucnost. Blanka Frajerová Deburau jako Pierot, kresba od M. Sanda z jeho knihy Masques et Bouffons, Paris, Do ordinace doktora Ricarda vstoupil jednoho listopadového večera roku 1840 hubený, černě oděný muž. Lékař si pátravě prohlížel zajímavého návštěvníka, jeho vysoké čelo, bledou tvář a úzké rty. J. G. Deburau na obraze Augusta Boqueta v úloze rekruta z pantomimy Tisícifranková bankovka Jste nemocen, pane? Ano, doktore. Myslím, že smrtelně. Co je vám? Jsem smutný, melancholický. Trpím, a nevím proč. Trápím se, srdce mě bolí. Bojím se lidí i sebe. Nemohu spát. To není smrtelné. Vím o léku pro vás, odpovídá doktor. Jaký je to lék? Lék, který vás z toho ze všeho uzdraví. Běžte se podívat do divadla na Deburaua! odvětil vítězoslavně doktor. Bledý muž se uklonil a řekl smutně: Já jsem Deburau, doktore. český spisovatel František Kožík ( ), ukázka z románu Největší z pierotů 11

10 Wim Vandekeybus & Ultima Vez: Spiegel (2006). Vlajková loď Divadlo Archa Pro mě je Divadlo Archa křišťálovou kostkou uvnitř jablka. Je centrem, které odráží svět, vesmír. Práce v Divadle Archa byla mou první prezentací před českým publikem a zahájila můj dialog se zdejšími lidmi. Dialog, jenž mou práci provždy obohatil. Robert Wilson Mýtická Archa zachránila před potopou světa sedm lidí a zástupné páry všech druhů zvířat. I pražské Divadlo Archa pluje po vodách, jež zaplavily a dodnes zaplavují moderní českou kulturu. A ve svých útrobách veze experimentální a tedy vždy nejohroženější divadelní, taneční, výtvarné a hudební soubory a jejich projekty. Z celého světa přiváží novátorské inscenace i tvůrce a současně podněcuje vznik a podporuje existenci souborů a projektů vlastních. Od roku 1994, kdy Divadlo Archa vzniklo, je nejdůležitějším centrem moderního divadla v Čechách. Pro mě je Divadlo Archa křišťálovou kostkou uvnitř jablka. Je centrem, které odráží svět, vesmír. Práce v Divadle Archa byla mou první prezentací před českým publikem a zahájila můj dialog se zdejšími lidmi. Dialog, jenž mou práci provždy obohatil, říká o Divadle Archa a své spolupráci s ním slovutný americký režisér a výtvarník Robert Wilson. V divadle hostoval již v prvním roce jeho existence. Přivezl tam svou berlínskou inscenaci Doctor Faustus Lights the Lights. České publikum tak mělo poprvé možnost seznámit se s výrazně stylizovaným divadlem tohoto mága světového minimalismu. Právě hostování výrazných osobností soudobého světového divadla a jejich první a u vybraných osobností i kontinuální představování českému publiku je jednou z hlavních dramaturgických linií Divadla Archa. Otevřené dveře zahraničnímu divadlu Divadlo bylo slavnostně otevřeno 5. června 1994 společným vystoupením japonského tanečníka stylu butó Mina Tanaky a amerického rockového hudebníka, člena slavných Velvet Underground, Johna Calea. Jejich představení předurčilo jeden z hlavních směrů plavby Archy: netradiční, bezbariérové setkávání světových uměleckých osobností, propojování různých kultur, uměleckých forem, žánrů a stylů. Dodnes představuje Divadlo Archa české veřejnosti právě takové osobnosti světového umění vedle Tanaky, který v Arše připravil několik vlastních produkcí s japonskými i českými performery, Johna Calea, jenž do Archy několikrát přijel se svými hudebními projekty, a Roberta Wilsona, který zde byl dokonce 12

11 rcha v jedné produkci hlavní postavou (inscenace Bob americké režisérky Anny Bogart a jejího souboru SITI Company), hostovali v Divadle Archa se svými produkcemi choreografové Wim Vandekeybus, Anna Teresa de Keersmaeker, Jan Fabre či Jiří Kylián, americký výtvarník a režisér Peter Schumann, hudebníci Diamanda Galás, David Byrne, Philip Glass, Meredith Monk, Patti Smith a mnoho dalších. Hrály tu soubory The Royal Shakespeare Company, Cheek By Jowl, Sankai Juku, DV8, Dogtroep, The Residents, Laibach či Einstürzende Neubauten. Jedno ze svých posledních veřejných vystoupení zde měl americký básník Allen Ginsberg. Pravidelně zde hostují německá divadla v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka, konají se zde festivaly world music a minimalistické hudby, přehlídky filmových škol, avantgardní výstavy, diskusní fóra historiků, filosofů, spisovatelů a dalších intelektuálů... Avantgardní tradice Divadlo Archa sídlí v centru Prahy v místech, kde po druhé světové válce působil přední český avantgardní režisér E. F. Burian. Právě jeho dědictví současná dramaturgie Divadla Archa naplňuje. Vedle pohostinských představení v Arše vzniká i řada původních projektů současného českého divadla. Jejich autory jsou přední světoví a především čeští režiséři, hudebníci, performeři a výtvarníci. Svůj umělecký domov zde například našel improvizátor Jan Dušek, výtvarník Petr Nikl, režisér Arnošt Goldflam či soubor soudobé vážné hudby Agon Orchestra. Všichni zde vytvořili řadu autorských produkcí, jež patřily k tomu nejprogresivnějšímu a nejoriginálnějšímu, co v českém divadle a hudbě posledních dvaceti let vzniklo. Z mnoha jmenujme inscenace Opera La Serra (autoři Michal Vích a Jaroslav Dušek, 1994), Sladký Theresienstadt (Arnošt Goldflam, 1996), Grimm Grimm (Min Tanaka, 1997), Slunovrat, V zrcadle a Obnošené sny (Petr Nikl, Jana Svobodová, 1997, 1998, 2004), E. F. B. Kladivo na divadlo (Jiří Pokorný, 2004), cyklus autorských zpovědí Arnošta Goldflam Masochista-Voyeur-Maniak ( ) či společné koncerty Agon Orchestra s legendami české undergroundové hudby Plastic People of the Universe (Aj obešel já polí pět, 2003, Pašijové hry velikonoční, 2004) či s německým hudebníkem a performerem The Tiger Lillies (2008). Anne Bogard & SITI Company: BOB (1999, 2002). The Residents: Woormwood (1999). Min Tanaka: Standing on the Edge (2005). 13

12 Blixou Bargeldem (Rede/Speech, 2000). Jeden z předních českých režisérů Jan Antonín Pitínský vytvořil v Arše v roce 2001 inscenaci Marné tázání nebes. Jedinečným způsobem propojil asijské a evropské divadlo. Příběhem, zvolenými formami, výtvarným i hudebním řešením a provedením se pohyboval v rozdílných kulturních a politických epochách. V dneš ní a jezuitské Praze, v současné a středověké Číně. Vytvořil formálně i technicky náročné, nadžánrové představení, jež přesně splňovalo původní cíle Divadla Archa. Podobné cesty napříč žánry a formami volila ve svých produkcích v Divadle Archa i dvojice mladých režisérů vystupující pod pseudonymem SKUTR Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Do svých autorských inscenací, jež vytvořili v letech , Nickname, Understand, Osm polib prdel kosům, Malá smrt a Plačky zapojila nejen tanečníky, činoherce a zpěváky, ale i představitele tzv. street artu: rapery, hiphopery, skladatele elektronické hudby, tvůrce grafiti. Reflexe současnosti i minulosti V loňském roce měla v Divadle Archa světovou premiéru nová hra Václava Havla Odcházení. Jejím režisérem je David Radok, syn významného českého režiséra Alfréda Radoka, který byl po roce 1968 vyštván z tehdejšího Československa a v emigraci v roce 1976 zemřel. Jeho dnes pětapadesátiletý syn je především operním režisérem, spolupracuje s mnoha evropskými operami, jeho domovskou scénou je Göteborská opera. V inscenaci vystupuje v hlavní roli další český emigrant v USA žijící herec Jan Tříska. A tím se obloukem vracíme na začátek, i když vlastně po spirále o otáčku patnáct let výš. Divadlo Archa se vedle nadžánrových produkcí a dovozu zahraničních produkcí, v čemž je stále v Čechách nezastupitelné, v poslední době čím dál víc zaměřuje také na politické a sociální divadelní projekty. V rámci divadelní laboratoře archa.lab vznikly pod vedením režisérky Jany Svobodové performance Putování za snem, V tě opouštím, Tanec přes plot a Divnej soused, v nichž vystupují a o svých osudech mluví různí přistěhovalci do Čech z mnoha koutů světa. V rámci tohoto pro- Patti Smith (2005). 14

13 rcha jektu dokonce vznikla hudební skupina Allstar Refjúdží Band, jež vydala vlastní CD Spas! V jiných svých projektech mapuje Divadlo Archa nedávnou českou minulost v roce 2008 tak vznikla tragická opereta mladých autorů Martina Beckera, Jaroslava Rudiše, Jiřího Havelky a Michala Nejtka Exit 89, jež se zabývá roky 1968, 1989 a událostmi kolem těchto dat. Pro mladé, začínající divadelníky existuje Studio Archa, které mladým hercům a tanečníkům umožňuje účastnit se dílen a přednášek zahraničních umělců. Divadlo Archa tak stále důstojně pluje v rozbouřených vodách české společnosti. Jak má ve svých genech napsáno, soudobými uměleckými prostředky reflektuje českou minulost i přítomnost, nabízí a hledá netradiční, odvážné a inspirující cesty a myšlenky, vstupuje do společenských bouří a diskusí. V mnoha ohledech je Divadlo Archa ústřední vlajkovou lodí soudobého divadla v Čechách. Vladimír Hulec redaktor Divadelních novin fotografie byly zapůjčeny z archivu Divadla Archa Velký sál Divadla Archa. Jiří Kylián Last Touch First (2009). Allstar Refjúdží Band v představení Tanec přes plot (2008). Divadlo Vizita (2008). Velký sál Divadla Archa. Einstürzende Neubauten (2008).

14 Živý obraz, který královéhradečtí ochotníci připravili k oslavám padesátin Svatopluka Čecha, Hra J. N. Štěpánka Čech a Němec, 19. století. Český ochotník dramatický příběh z nadhledu Městem, které se pyšní nejdelší nepřerušenou tradicí ochotnického divadla v České republice, je Vysoké nad Jizerou. Písmák Jan Petruška okouzlen Vlastenským divadlem tu po svém návratu z Prahy založil v roce 1786 divadelní spolek, který se nevěnoval pouze sousedskému divadlu lidovým hrám se starozákonními příběhy, hrám vánočním a velikonočním, ale také dramatice se světskými náměty, kusům vlasteneckým. Zprávy o dění ve světě a vlastní divadelní zkušenost do venkovských měst i vesniček přinášeli národovečtí kněží, učitelé a studenti. Tak od roku 1808 organizoval ochotnické divadlo v Radnicích na Rokycansku vlastenecký kněz A. J. Puchmajer, pořadatel prvních básnických almanachů, a roku 1809 studenti poprvé zorganizovali divadelní představení v Příboře patrně první na Moravě. O desetiletí později se ochotnické divadlo hrálo česky už ve více než 120 obcích v Čechách, na Moravě zatím pouze v 10 městech. Divadelní představení v první polovině 19. století se zprvu často skládala ze dvou krátkých jednoaktových her, přestávku vedle deklamací vyplňovala hudba nebo zpěv. Poté často následovaly taneční zábavy (tato praxe na vsích a v menších městech přetrvávala až do čtyřicátých let 20. století). Napřed se ovšem musely z hospody, v níž se hrálo, vynosit židle a sklidit jeviště. To bývalo poskládáno před představením z fošen na sudech nebo na dřevěných kozách. V létě se s oblibou hrálo v přírodě, zvláště hry s větším komparzem, které se do hostinců nevešly. Počátkem dvacátého století se začala budovat divadla v přírodě. A jak se divadlo hrálo? Kostýmy si pořizovali herci sami, snadno do oblíbených soudobých veseloher, hůře do stejně divácky přitažlivých her historických. Režisér byl tehdy především organizátor. Vypůjčoval nábytek, rekvizity, přiděloval role, dohlížel na docházku do zkoušek, určoval, odkud herec přijde. Herecký projev byl spíše strojený, postavy se obsazovaly podle typů. Malý prostor jeviště nepřipouštěl větší akci, na mimické a ges tické, natož pohybové rozpracování role se začalo dbát později. Hlavní byl text a přednes. Uvedení hry předcházely většinou pouze dvě až tři zkoušky a ty na vsích přicházely v úvahu až po večerním dojení. 16

15 Ale hrálo se i několikrát v roce. Třeba divadelní spolek v Dobrovicích na Mladoboleslavsku v letech sehrál 71 představení. K nejdůležitějším členům spolku proto bezpochyby patřila nápověda. Po pádu Bachova absolutismu a novém spolkovém zákoně (1867) začal velký rozkvět ochotnictva. Jeho prvořadou úlohou byla občanská výchova herců i publika. Velkou injekcí pro sebeuvědomění ochotníků byla vidina stavby Národního divadla, více se hrálo i proto, aby výtěžky představení mohly jít na zdar Národního divadla. V mnoha venkovských městech už stály nebo se budovaly divadelní budovy, postavené z iniciativy a s nemalým finančním přispěním nadšených ochotníků. První organizace ochotníků Divadelní jednota byla založena roku 1868, ale zorganizovat ochotnictvo se podařilo až Ústřední matici ochotníků českoslovanských ÚMDOČ ( ), která pak cílevědomě usměrňovala repertoár souborů směrem ke klasice i kvalitním současným hrám, pořádala divadelní kurzy i veřejné zápasy soutěže ochotnických spolků, a v roce 1931 spoluzaložila festival Jiráskův Hronov, který je pro divadelní amatéry dodnes metou nejvyšší. Český ochotník to ale nikdy neměl snadné. Vznik Německého císařství v roce 1871 podpořil velkoněmecký nacionalismus i v Rakousku-Uhersku a české divadlo z ochoty se poněmčeným úřadům stalo solí v očích. Hry procházely tvrdou cenzurou, představení bývala pod nejrůznějšími záminkami zakazována. Například malostranský spolek Thalia byl perzekvován jako hnízdo vlastenců a jeho devět členů bylo za divadelní činnost uvězněno. Na přelomu století se už dýchalo volněji a na ochotnických scénách se kromě lidových her nevalné úrovně hojněji uváděly i náročnější texty a opery. Prudce rostla produkce operet a kabaretů. Už se hrálo na pevných jevištích a nejen v hostincích, ale i v nově budovaných veřejných tělocvičnách. Tělovýchovné organizace, politické strany, hasiči i církve divadlo podporovaly jeho výnosy jim poskytovaly prostředky na činnost. Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 vyvolal velký rozvoj ochotnických spolků (jen spolky ÚMDOČ uváděly až 5000 her ročně). V ochotnických souborech se objevily re- Vlasteneckými inscenacemi ochotníci oslavovali zrod republiky, Držkov, Z inscenace Čapkovy Matky, Valašské Meziříčí, Lidové divadlo Svitavy uvedlo na Jiráskově Hronově 1952 dramatizaci Olbrachtovy Anny proletářky. 17

16 Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí vedeni autorem a režisérem Josefem Tejklem, 2003, foto Ivo Mičkal. K tradici českého amatérského divadla od počátku patřily malované opony jako v případě této z Čáslavi. žisérské osobnosti, které usilovaly jak o náročný repertoár, tak o pevnou, modernější režijní koncepci, další se zapojily do úsilí umělecké avantgardy. Ochotnické divadlo zůstávalo i nadále líhní talentů pro divadlo profesionální. Před začátkem nacistické okupace v roce 1939 působilo v českých zemích na 7000 ochotnických divadel. I když více než polovina z nich divadla dělnická, židovská a sokolská byla brzy zakázaná a jejich členové byli perzekvováni, mnoho apolitických spolků vznikalo. Repertoár byl většinou zábavní a národně posilující, nové mladé skupiny však působivými poetickými obrazy naznačovaly dobové pocity mládeže. V nadšení ze skončení války v roce 1945 soubory začaly hrát během pár měsíců navzdory materiálním ztrátám a tomu, že se někteří členové nevrátili z koncentračních táborů, jiní na výzvu vlády odešli do pohraničí, kde již od léta budovali nové soubory atd. Brzy však do jejich života začala opět zasahovat politika. V roce 1951 byly tradiční spolky na základě nového komunistického divadelního zákona likvidovány a převáděny k průmyslovým závodům a zemědělským družstvům, které na ně nebyly připraveny. Třetina spolků činnost ukončila, v dalších akční výbory nepohodlné členy vyloučily. V Pelhřimovském Riegru už v roce 1949 byli dva členové za improvizovanou větu Všichni rudí do pekla! v Hrátkách s čertem odsouzeni na dva roky nucených prací. Ale chuť žít českého ochotníka neopouštěla divadlo začalo růst a vzkvétat i pod politickou ostrahou, jíž zčásti vycházelo vstříc, zčásti ji obcházelo a nacházelo si hůře hlídané cestičky obraz a metaforu. Zázemí závodních klubů pak přece jen přinášelo jakousi ekonomickou jistotu. Uvolnění 60. let vydalo bohaté plody jak v tradiční činohře, tak na malých kabaretních scénách, v divadle poezie, a velký posun zaznamenalo i divadlo hrané dětmi a divadlo loutkové. A opět 1968 sovětská okupace, poté normalizace Tentokrát šlo za svéráznou adaptaci sovětské prózy Syn pluku sedět několik členů ostravského souboru Waterloo. Přesto však tehdy mnoho mladých lidí nacházelo v amatérských souborech podobné ostrůvky svobody jako v rockových kapelách. A mikroklima těchto kolektivů později v roce 1989 výrazně ovlivnilo specifické di- 18

17 vadelní rysy sametové revoluce. Není proto divu, že po ní se z leckterých ochotníků stali starostové, poslanci, politici. Domy kultury a celá struktura podpory ovšem vzaly za své, silnější byla každodennost než divadlo, soubory zanikaly. Obrat nastal v letech Divadelníci z politiky zmizeli. Soubory nabraly dech A dnes? Divadlo je méně osud, častěji nezávazná hra, zážitek, koníček, parta, v níž je člověku dobře. Pevné jeviště není podmínkou, hraje se uprostřed města, na nádvoří hradů, ale i na nádraží nebo v mauzoleu. Že činoherní divadlo stále žije a umí být současné a působivé, dotvrzuje Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic na Břeclavsku (nejslavnější inscenace Rok na vsi z 2. poloviny 90. let), ale převažuje divadlo autorské (dramatické texty upravuje ke své podobě, nebo si píše vlastní scénáře). V oné linii českého ochotnického divadla, která usiluje o esteticky působivé inscenace profesionálních kvalit, pokračuje například Divadlo Jana Honsy ze severomoravské Karolinky, osobité zpěvoherní Ořechovské divadlo z městečka nedaleko Brna či loutkové divadlo Střípek z Plzně a desítky dalších. Vrátila se líbivá komerční produkce pro potěšení, občas inzitní, s lehkou ironií nahlédnuté pokleslé lidové hry a operety prvo republikové. Nepřeberná je škála divadla alternativního často záměrně bizarního a kontroverzního. Mladé skupiny rychle vznikají a zanikají, všech amatérských divadelních souborů je asi Cesta je široká, nepřehledná ale vede dál. Vítězslava Šrámková Fotografie z archivu Databáze českého amatérského divadla Kladivadlo, Pražské Divadlo poezie Orfeus, Inscenace Groteska, režie Petr Lébl, Divadlo Kámen, inscenace absurdně laděné hry ze současnosti Marmeláda, 2006, foto Ivo Mičkal. 19

18 Bohdan Holomíček: Rok v Národním divadle, sezón

19 a

20 Husa na provázku Z inscenace F. M. Dostojevského Idiot, foto Bohdan Holomíček. Brněnské Divadlo Husa na provázku proslulo svými projekty už v době, kdy ještě tohle slovo nebylo tolik v módě jako dnes. Neobvyklé autorské inscenace a výjimečné divadelní tvary a umělecké i lidské spolupráce pěstovalo již od svého vzniku před dvaačtyřiceti lety. Vyvzdorovalo si je v dobách normalizace, a to dokonce ve světovém měřítku podílelo se např. na mezinárodní pouliční akci Naděje v Polsku 1978, účastnilo se několikaletého inscenačního projektu Společně Labyrint světa a ráj srdce, uvedeném na Festivalu bláznů v Kodani 1983, táhlo Evropou společně s Caravanem Mir 1989 atd. A neustává ani dnes, v dobách svobodnějších, kdy se to projekty nejrůznějšího druhu jen hemží. Ty z Provázku mají evropský formát a patří stále k jedněm z nejoriginálnějších a nejvyhledávanějších, v rámci kulturně-mravní obrody naší společnosti též k jedněm z nejzásadnějších. Když tančí kobra... Právě takový byl i projekt Sto roků kobry, jevištní tetralogie podle F. M. Dostojevského, jenž na Provázku v roce 2003 inicioval jeho současný umělecký šéf a režisér Vladimír Morávek a v následujících letech jej uvedl pod těmito názvy: Raskolnikov jeho zločin a trest (2003), Kníže Myškin je idiot (2004), Běsi Stavrogin je ďábel (2004), Bratři Karamazovi: Vzkříšení (Karamazovci Reloaded) (2005). K tomuto riskantnímu kroku dodalo prý inscenátorům odvahu přesvědčení, že témata Dostojevského tvorby jsou také základními tématy člověka vůbec, tedy i toho současného. Sto roků a víc již tančí jedovatá kobra v parách nad tyglíkem Dostojevského díla a stále nás její krouživý pohyb fascinuje..., píše v programu k projektu dramaturg Petr Oslzlý, který byl mj. v letech poradcem pro kulturní záležitosti prezidenta Československé republiky Václava Havla. Režisér Vladimír Morávek společně s Divadlem Husa na provázku navazuje na sto roků pokusů převést Dostojevského na scénu. Název Sto roků kobry je pak podle režiséra metaforou toho, jak lze totálně autorovi propadnout. Během intenzívní tříleté práce do sebe herecký soubor nasál osudy ztracených bytostí z románů Zločin a trest, Idiot, Běsi a Bratři Karamazovi a vybičoval se k uhrančivým výkonům, které oceňovali diváci bouřlivými ovacemi a kritika pak mnohými cenami a nominacemi 22

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

I. Divadlo Radost v kontextu brněnské divadelní kultury

I. Divadlo Radost v kontextu brněnské divadelní kultury I. Divadlo Radost v kontextu brněnské divadelní kultury Pohlédneme-li do historie Divadla Radost, nalezneme tu několik vrcholných fází divadla, které bylo od počátku koncipováno zejména jako loutkové.

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody

Shakespeare. Letní festivaly. omládne na Špilberku. ve vzduchu i na zemi. země slunce a pohody prázdniny 01 rozhovor ročník 3 / léto 2001 / cena 10, Kč 7 8/01 Shakespeare omládne na Špilberku Svěrákova bitva ve vzduchu i na zemi Letní festivaly na Moravě Řecko - země slunce a pohody www.kult.cz

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích

Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích Krajanské divadlo se hraje ve čtyřech zemích Jednou z forem uchovávání české kultury v zahraničí je divadlo. České divadlo se dnes hraje v Kanadě, Rakousku, v Chorvatsku a v Belgii. Hovořilo se o tom i

Více

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech.

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech. ZPRAVODAJ 81. JIRÁSKŮV HRONOV čtvrtek 11. srpna 2011 ZAHÁJENÍ RAŽBY METRA se uskuteční za přítomnosti starostky města Hronov Hany Nedvědové, členů organizačního štábu Jiráskova Hronova a možná i ministra

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

Anarchie hýbá Mladou scénou

Anarchie hýbá Mladou scénou Anarchie hýbá Mladou scénou Koperníkovský obrat - tak by se dala krásně definovat proměna utajeného tématu přehlídky minulého ročníku v ročník letošní. Mladá na malý 22.6.2012 2 Od samoty (a otázek: Co

Více

Autorka v Ceske republice

Autorka v Ceske republice ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 1. 6. 14. 6. 2015 11 Vaše knihkupectví Autorka v Ceske republice Autogramiada 3. cervna 2015 v 17 hodin Palac knih Luxor, Vaclavske

Více

LISTY Z AURA PONTU 4/2008

LISTY Z AURA PONTU 4/2008 LISTY Z AURA PONTU 4/2008 1 Obsah: Vážení přátelé.....3 Kontakty......4 Česká a slovenská dramatika...5 Václav Havel Vladimír Morávek Petr Oslzlý Petr Kolečko Pavel Trtílek Jan Krupa Jiří Macků Nové překlady...8

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK

ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA 2/12 ČESK 2/12 4/11 ČTVRTLETNÍK POSLUCHAČŮ A PŘÍZNIVCŮ 2/12 STANICE ČESKÝ ROZHLAS 3 VLTAVA Od 1. 6. 24. 12. Osudy Federico Fellini: Lavička

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh

kult. 7. 11. 10. 2013 kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy 55. mezinárodní strojírenský veletrh 55. mezinárodní Vaše denní dávka kultury a zábavy strojírenský divadla, filmy, kina, kluby, koncerty veletrh Brno výstaviště, www.bvv.cz/msv výstavy, hudba... MSV 2013 7. 11. 10. 2013 kult. Vaše denní

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

BOHOVÉ. Nezval BUDETE JAKO OBSAH: LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK. Vítězslav. 1. června 20 Kč. Vladimír Šiler Povýšení člověka nad zvířata

BOHOVÉ. Nezval BUDETE JAKO OBSAH: LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK. Vítězslav. 1. června 20 Kč. Vladimír Šiler Povýšení člověka nad zvířata OBSAH: Vladimír Šiler Povýšení člověka nad zvířata Marcela Linková Nenápadné popírání diskurzu LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK 1. června 20 Kč BUDETE JAKO vyhnout. Co vše se odvíjí od faktu spojení BOHOVÉ Gustav Murín

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

Téma čísla: vzhůru za vzděláním

Téma čísla: vzhůru za vzděláním ROČNÍK I NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 Téma čísla: vzhůru za vzděláním Vážení čtenáři, opět se Vám dostává do rukou Jablonecký zpravodaj. Zářijové vydání zpravodaje

Více

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 KISLEV TEVET VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Ulička v bývalém syrakuském ghettu. (K článku na str. 14 15.) 2 VĚSTNÍK 12/2010 ŽIDÉ

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více