TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Červenec 2008 Číslo 7 Ročník XVIII Život a doba Ladislava Stráského v zajímavé biografii Ve čtvrtek 19. června 2008 se u příležitosti 120. výročí narození Ladislava Stráského konala v Kulturním domě v Trhových Svinech vernisáž výstavy, věnované životu tohoto významného svinenského rodáka. Zájemce o historii našeho města jistě potěší, že zde byla představena kniha Životy Ladislava Stráského, kterou sepsal jeho syn František Stráský na základě otcových pamětí a dokumentů z rodinného archivu. Ladislav Stráský se zapsal v první polovině minulého století nesmazatelně do politického i ekonomického života našeho města. Kniha líčí nejen jeho pestrou životní pouť od učňovských let přes službu v c.k. rakousko-uherském námořnictvu a meziválečné podnikatelské aktivity, ale seznamuje nás také s dobovým politickým a společenským životem Trhových Svinů. Pro naše předky to byla doba nesporně zajímavá podařilo se dosáhnout elektrifikace města, byla provedena regulace potoků a vybudoval se vodovod. Všechny tyto i jiné aktivity jsou ve větší či menší míře spojeny se jménem Ladislava Stráského, který se v obecní politice angažoval od počátku 20. let a ve 30. letech se stal i starostou města. Velice statečně se zachoval v květnu 1945, kdy svým diplomatickým a rozhodným jednáním s esesmany uchránil město od velkého krveprolití. Přes všechny své zásluhy se po skončení druhé světové války ocitl na černé listině, z politického i hospodářského života byl postupně vytlačen a nespravedlivě osočován. Pro mnohé čtenáře budou informace o tomto temném období jistě poučné. Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před starostou matričního úřadu, před orgánem církve nebo náboženské společnosti. Při splnění určitých podmínek může prohlášení o manželství přijmout i starosta úřadu, kde matrika není. Účast matrikářky je ale nutná. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Přibližně tolik říká zákon o rodině, o vzniku manželství. V současné době spolu mladí lidé žijí, rodí se jim děti, ale o uzavírání sňatku příliš velký zájem nejeví. Většinou proto, že ke svému vztahu prý žádný papír nepotřebují. A pokud už se k uzavření sňatku rozhodnou, lákají je tzv. magická data (třeba ) nebo hledají atraktivní místa jako jsou zámky, tvrze a hrady Přestože v našem městě není žádný zámek ani hrad, i zde se zvětšil počet uzavřených manželství mimo obřadní místnost: Měli jsme tu například sňatek, uzavíraný na hrázi rybníka, kde přesně v době, kdy si manželé měli říct své ano spustily žáby svůj koncert. Jiní manželé si zase za místo sňatku zvolili statek v Nesměni symbolicky na místě, kde se spolu kdysi seznámili. Oblíbená je i fara ve Svatém Janu nad Malší, odkud je skutečně nádherný rozhled do kraje a možná i do budoucnosti tam uzavíraných sňatků. Na stráni směrem k Velešínu zpečetili jiní novomanželé svůj velký den tím, že zasadili na stráni na místě svého manželského slibu lípu. Mimochodem, ta lípa je vidět už zdaleka ze silnice a zdárně sílí a roste. Před nedávnem také požádali ANO - ale nikoli v obřadní síni snoubenci o možnost uzavření sňatku přímo v nově postavené restauraci na Vráži. Jak je vidět, představ a přání budoucích manželů je hodně. V poslední době jsme již poněkolikáté sňatek uzavírali na Martinském mlýně v Hrádku, kde již svatby opravdu umí a odkud je i zveřejněná fotografie. Snoubenci si tam mohou připadat jako v pohádce - jednou totiž přivítá svatební hosty vodník, podruhé zase mlynář. Prostředí je to velmi příjemné a samotné místo obřadu je vždy profesionálně a vkusně upravené. Ale zpět k realitě: Za svatby mimo obřadní síň se hradí správní poplatek jeden tisíc korun. Pro informaci - v sobotu dopoledne v obřadní síni se 1 Výstava, která bude ve foyeru kulturního domu umístěna do počátku srpna, pak vydanou knihu vhodně a zajímavě doplňuje o dobové fotografie, dokumenty a předměty. Knihu Životy Ladislava Stráského vydal pan František Stráský za významné pomoci svých blízkých, jimž při vernisáži výstavy poděkoval. Vydání knihy ocenil také současný starosta města ing. R. Bušek, jenž byl zahájení výstavy přítomen. Zájemci a trhovosvinenskou historii si mohou knihu koupit v městské knihovně, kanceláři kulturního domu, infocentru a v knihkupectví. Stráský, František: Životy Ladislava Stráského. Vydala rodina F. Stráského. 1. vydání, 2008, 232 str., náklad 500 ks. Pan František Stráský a ředitel kulturního domu pan František Herbst při zahájení vernisáže. Text a foto: Mgr. František Slípka může uzavřít manželství zdarma. Žádost o sňatek mimo obřadní síň podávají snoubenci přímo u matrikářky. Ačkoli je škála požadavků snoubenců o sňatek na neobvyklých místech velmi pestrá, zatím se nenašel pár, kterému by nešlo vyhovět. Posoudit vhodnost místa, o kterém se v zákoně mluví, je tedy jejím úkolem. Zatím nejnovějším přáním budoucích manželů je mít svatbu v renesančním stylu, v kostýmech, a to bez vyjímky - i s oddávajícím a s matrikářkou. Tak tedy uvidíme. Jak jsem uvedla v úvodu tohoto článku, neobvyklých a kuriozních přání snoubenců přibývá, takže se můžeme jen těšit na to, jaký trend převládne v uzavírání sňatků v našem městě v příštích letech. Eva Pokorná, vedoucí oddělení matrik a správních činností

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA Čerpání dotací z Regionálního operačního programu V minulém čísle Trhovosvinenských listů jsme Vás informovali o projektech, na které město podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků z Regionálního operačního programu. Ze třech podaných žádostí jsme získali jeden grant na akci Rekonstrukce horní části Žižkova náměstí v celkové výši ,- Kč. V rámci tohoto projektu bude upravena horní část náměstí, zejména z hlediska zajištění zvýšeného počtu parkovacích míst a z hlediska usměrnění dopravy vzhledem k zásobování obchodů, které se zde nacházejí. Stavba bude zahájena v letošním roce a dokončena na jaře roku Do 3. výzvy Regionálního operačního programu, která byla vyhlášena a příjem žádostí končí budou opětovně podány žádosti na akce Půdní vestavba mateřské školy v Trhových Svinech a Rekonstrukce ulice Nové Město, 1. etapa. Dále připravujeme žádosti na následující akce: 1.) Zkvalitnění školní výuky Základní škola Trhové Sviny. V rámci tohoto projektu by měla být rekonstruována tělocvičně ZŠ, zřízena jazyková učebna a upraven venkovní prostor mezi II. a III. pavilonem pro potřeby dětí a žáků 1. stupně. 2.) Rekonstrukce budovy polikliniky. Záměrem tohoto projektu je rekonstruovat bezbariérový vstup do budovy s lékárnou, kdy stávající rampa bude nahrazena moderním výtahem a novým schodištěm. A dále se předpokládá rekonstrukce střechy budovy A, do které při každém větším dešti zatéká. 3.) Výstavba sportovního areálu. Nový sportovní areál určený pro širokou veřejnost by měl vzniknout v lokalitě pod kotelnou podél komunikace na Borovany. Součástí areálu bude dětské hřiště, víceúčelové hřiště, dva tenisové kurty a provozní budova se zázemím pro rekreační sportovce a návštěvníky sportoviště. Věříme, že ve 3. výzvě Regionálního operačního programu budeme úspěšnější než v té druhé. Ivana Božáková, odbor regionálního rozvoje INFORMACE Z RADNICE 2 Usnesení z XIII. Zasedání ZM, které se konalo Usnesení ZM č. 80/08. ZM schválilo záměr vložit budovu čp. 38 myslivna Kohout a budovu čp. 92 hájovna Besednice do majetku společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. a ukládá MÚ připravit veškeré potřebné materiály týkající se vložení majetku do společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Usnesení ZM č.84/08 - ZM vzalo na vědomí zprávu o investičních akcích Města Trhové Sviny v letech ukládá fin. výboru navrhnout priority předložených investičních akcí, navrhnout způsob spolufinancování úspěšných projektů a financování projektů, na které neobdržíme dotaci. - ukládá místostarostovi projednat s projektovou firmou revitalizaci sportovních zařízení. Usnesení ze 10. jednání RM, které se konalo Výzvy ROP (Regionální operační program) Usnesení č. RM 262/08. RM vzala na vědomí informaci o projektech podaných v II. výzvě ROP a rozhodla podat do III. výzvy ROP tyto akce: Silnice II/156, ulice Nové Město, 1.etapa, Zkvalitnění školní výuky ZŠ Trhové Sviny Centrum pro volný čas v Trhových Svinech, Rekonstrukce budovy polikliniky, nábř.sv.čecha 664, Trhové Sviny Závěrečná zpráva přeložka II/156. Usnesení č. RM 264/08. RM vzala na vědomí závěrečnou zprávu Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou: Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny 1. a 2. stavba a ukládá zprávu předložit ZM. Husova ulice oprava komunikace II/157 ve správě SÚS. Usnesení č. RM 270/08. RM schválila variantu č.1 - opravit povrch komunikace v Husově ulici bez osazení obrubníků. Kanalizace Dělnická. Usnesení č. RM 271/08. RM doporučuje prodloužit kanalizační řad do bodu Š1-Hm 0,48 s finanční spoluúčastí stavebníků na parcelách 322/358 a 322/357 v k.ú. Trhové Sviny ve výši ,-Kč/parcelu. Jednostranné zvýšení nájmu v bytech dle zák.č. 107/2006 Sb. Usnesení č. RM 273/08. RM souhlasí s navýšením nájemného v bytech na 25,41 Kč/m2/měsíc s platností od Dotace pro neziskové aktivity ve městě 2. etapa. Usnesení č. RM 276/08. RM rozhodla přidělit finanční příspěvky organizacím ve druhé etapě na rok 2008 takto: Mateřské centrum Človíček NEBOJSA, o.s ,- Kč, Český zahrádkářský svaz ,- Kč, SDH Todně ,- Kč, ĆB automotoklub Veterán car club 5.000,- Kč, TJ Spartak TS, o.s ,- Kč Žádost o fin. příspěvek Společnost JUDr. E. Háchy v Praze. Usnesení č. RM 277/08. RM rozhodla poskytnout fin. příspěvek ve výši ,- Kč Společnosti Dr. E. Háchy v Praze. Smlouva o budoucí kupní smlouvě pozemek. Usnesení č. RM 279/08. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc.č. 3428/2 v k.ú Trhové Sviny s vlastníky pozemku ing. Věrou Kolářovou a panem Janem Liškou Vstupné na festival KV 08. Usnesení č. RM 295/08. RM rozhodla o výši vstupného na festival dechových hudeb Karel Valdauf 2008 takto: sobota 70,-Kč, neděle 100,-Kč sobota + neděle (dvoudenní) 150,-Kč Vzhledem k možnostem tisku byly vybrány pouze některá usnesení. Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města Ze zápisů RM sestavil Jan Steinbauer Výňatek ze závěru auditu investičního záměru Města Trhové Sviny Výroba elektřiny z biomasy Investiční záměr, na základě kterého zastupitelstvo města Trhové Sviny rozhodlo o realizaci projektu kogenerace ORC na biomasu s cílem eliminovat spalování drahého zemního plynu ve zdroji TH, lze považovat za úspěšný. Zjištěné odchylky se nevymykají v součtových hodnotách obvyklému rozptylu předpokládaných údajů v tomto stupni rozhodování (20% až 30%). Největší nepříznivou odchylkou bylo zvýšení investičních nákladů a některých nákladových položek. Díky profesionální práci pracovníků TH byla část nepříznivých odchylek kompenzována naopak u položek, které mohli ovlivnit svým výkonem - úspora nákladů na palivo. Díky přísně stanoveným cílovým požadavkům na návratnost investice jsou všechny odchylky od investičního záměru zvládnutelné korekčními mechanismy, a to i při zachování příznivé a konkurenceschopné ceny tepla pro spotřebitele. Úspěšnost projektu byla nejvíce ohrožena mimořádnou událostí v roce 2006, kdy došlo k poruše technologického zařízení a následnému požáru. Je třeba ocenit, jak se pracovníci podniku TH i města vyrovnali s řešením obtížné situace. Celý projekt je příkladným vzorem spolupráce ve prospěch občanů města a ve prospěch životního prostředí. Jednalo se o spolupráci odpovědných pracovníků samosprávy, energetického podniku a v neposlední řadě i státu, neboť bez dotace SFŽP by nebylo možné o realizaci projektu kladně rozhodnout. Skutečnost, že prognóza světového trhu s energiemi předpokládá další růst ceny fosilních paliv, potvrdila správnost rozhodnutí zastupitelstva města Trhové Sviny o realizaci projektu (které vyžadovalo jistou odvahu i přesvědčení) a v budoucích letech se ještě více zdůrazní. Dosažení požadované rentability projektu i rentability investora (město Trhové Sviny) ve výši 12% je reálně možné. Leden 2008 Zpracovatel: CityPlan s.r.o., zastoupený Ing. Ivanem Benešem

3 3

4 Vyhlášení Fondu malých projektů Dne rozhodl Regionální monitorovací výbor pro přeshraniční spolupráci Jihočeského kraje s Horním Rakouskem a s Dolním Rakouskem o vyhlášení Fondu malých projektů. Vyhlášení Fondu je podmíněno schválením projektu Fond malých projektů jižní Čechy-Horní Rakousko- Dolní Rakousko Monitorovacím výborem programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko Česká republika dne Fond podporuje malé neinvestiční projekty (kulturní výměny apod.) a malé infrastrukturní projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery částkou 2-20 tis. EUR. Správcem a Administrátorem Fondu v Jihočeském kraji je sdružení Jihočeská Silva Nortica. Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlašuje dne Fond malých projektů v rámci OP Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko Česká republika Směrnice pro žadatele a formulář žádosti a povinných příloh je pro žadatele k dispozici na Žádosti je možné předkládat průběžně od data vyhlášení osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, kterým je sdružení Jihočeská Z FARNÍ KRONIKY XIII. DÍL PAMĚTI DĚKANA ŠIMÁKA Stromy okolo hřbitova Toho roku jsem zaopatřil a zasázel stromy okolo hřbitova, stály se vším ouhrnem 50 zl w/w. Z většího dílu byly Agácie, pak řežaby a lípy, pauze u kříže na hřbitově jsem vsadil dva divoké kaštany. Správa učitelova a zápisy do matrik atd. Až do tohoto roku 1850 a to sice do měsíce Listopáda vedl zdejší školní učitel dle starého obyčeje bych tak řekl ouřad farářský. K němu musil přijíti ženich, když chtěl býti prohlášen a musil položit hned učiteli 1 zl w stříb., za to ho napsal učitel do knížky prohláškový. Kdo chtěl míti celoroční prosbu a dal-li, jakž v obyčeji jest na děkanství 2 zl w stř., tedyť musil jíti ještě k učitelovi, ten mu tu prosbu napsal do knížky a dostal za těch pár slov 5 zl w stř. Nápodobně pak psal všecky běživý prosby, vzal od zapsání každé prosby 6 k w/w a odvedl z nich 3 k p. kaplanům, též psal prosby na den všech věrných zemřelých, bylo z většího dílu vždy na ten den okolo 500 proseb, z těch bral též polovičku a jen polovičku odvedl děkanovi. Mimo to měl zápisy do matrik, k němu musili jíti lidi se křtem s. k zápisu a musili mu dáti 36 k w/w, p. páterům odvedli sami kmotři při křtu 24 k w/w. Též zapisoval učitel odavky i zemřelé. V jeho rukou byla nedělní ohlašující knížka, co ten tam napsal, to kazatel hlásil. Před tím, jak mi ještě povědomo, učitel i křestní a umrlčí i oddavací listiny vystavoval a jen k podepsání tehdejším farářům předkládal. Za tuto práci dost tak zaplacenou měl učitel každý svátek a každou neděli skrze celý rok zdarma oběd na faře. To vše se mi nelíbilo, nevěděl jsem však jak z toho. Mimo nadání se k tomu poskytla příležitost. Učitel byl jindy dle starých fassí zavázán za obdržené obilí od osadníků a za jistý plat od zdejší obce vždy ráno v poledne a večer klekání zvoniti. Když byla ve Svínech držená tak nazvaná obecní liquidare roku 1840 a 1841, tu se ustanovila učitelovi místo školního platu od dítek z městiš se všemi předešlými dávkami, bez ohledu zač co bral dříve, ouhrnem dávka peněžitá zl w stříb (pozn.: nebylo vypsáno). Poněvadž se tedy v jeho novějším fassí to zvonění klekání výslovně nejmenovalo on přestal zvoniti, nařídil to však svým školním mládencům. Ti zvonili až do roku 1846, poděkovali se u mého předchůdce p. t. Hynka Seiche. Ten nevěděl, co činiti, požádal kostelníky, aby zatím, než se to vyjedná, klekání zvonili. To trvalo až do roku Vědouce, že má učitel za to zvonění plat, žádali ouřadně u sl. Vicariatu o vyrovnání se s učitelem. P. t. pan Vicař toho času p. Josef Wobish spolu čestný děkan Ledenický tu celou žalobu na mne odeslal, abych to vyrovnal. Měl jsem mínění dobré, myslil jsem, že učitel buď to zvonění sám zase převezme, anebo že bude ročně kostelníkům něco za to platiti, anebo že jim nechá za to ty běživý prosby, které ročně tak okolo 30 zl obnášely. Kostelníci byli s tím srozuměni. Nechal jsem tedy k sobě povolati učitele, abych mu to přednesl, on přišel, sotva jsem mu začal o tom mluviti, sotva jsem mu řekl, že o všecko přijde, nebude-li zvoniti, nenechal mě k slovu, začal klíti proti mně, řka, že zvoniti nebude, a že také nic nedá, zamrštil dveřmi a utíkal jako poděšený volaje cestou: fluchte Geistlichkeit (volně přeloženo - prokletí duchovní). Já nevěděl, co teď učinit? Požádal jsem kostelníky, když oba na to přišli, aby ještě ten den zvonili, na druhý den ráno že pošlu HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 4 Silva Nortica, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec, tel./fax , paní Jana Adamcová, mobil , silvanortica.com. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat. Termín pro předkládání prvních žádostí o dotaci je stanoven do Další termín se předpokládá v listopadu Výdaje projektu jsou způsobilé od data registrace žádosti u Administrátora. Proto je možné na akce pořádané v průběhu prázdnin 2008 podat žádost ihned po vyhlášení Fondu. Regionální monitorovací výbor sice rozhodne o jejím schválení až koncem září 2008, ale výdaje bude možné u schválených projektů uznat. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla publicity EU a další pokyny pro realizaci projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Společně dosáhneme více pro učitele, a že se to snad předce vyrovná. Páni kaplani se vyjádřili, že oni ty zápisy do matrik jakož i všecky výtahy z matrik sobě na starost vezmou, že budou míti na starosti ohlašující knížky atd., co dříve učitel obstarával, když jim nechám, co jim lidi od těch zápisů dají. Já byl s tím vyrozuměn. Druhého dne na to jsem nechal přijíti oba kostelníky a poslal jsem pro učitele, ten ale nepřišel, nechal mi zkázati, že nemá u mne co dělat. Dobře, řekl jsem, já myslil dobře, když však nepřišel, tedyť budete vy kostelníci zvoniti, za to vám připadnou ty běživý prosby, jakož i prosby na dušičky - ostatní zápisy převezmou p. kaplani a učitel nemá od dneška ničehož ze všeho jakž jmenováno bylo. Od toho času zvoní kostelníci klekání. Učitel žaloval u sl.vicariátu, nepořídil však nic. Od toho času nemá žádný oběd v neděli a ve svátek na děkanství a zápisy žádné. Páni kaplani převzali od toho dne nadjmenované zápisy a všecky potřebné výtahy z matrik, za to jim připadlo: od zapsání každé prohlášky do ohlašující knížky 1 zl w/w, od zapsání celoroční prosby 1 zl 15 k w/w, od každého křtu jim zůstalo jako dříve a od každého pohřbu, jenž se vyzdvíhne u domu aneb u st. Jana na náměstí 15 k w/w, místo 3 k, které dříve učitel za jednu beživou prosbu odváděl 4 k atd. Tím způsobem byla ta věc urovnaná. Učitel nahlídl brzy na to, že chybil, ale pak bylo již pozdě. Peníze Od roku 1848, jenž celému světu téměř hlavy pomátl, jenž i napotom zvláště v roce 1849 a 1850 kdežto se Vlaši a Uhři zbouřili, táhlo všecko vojsko dílem do Vlach, dílem do Uher a s vojskem tam utekly naše stříbrné dvacetníky. Od roku 1848 nebylo viděti při kaupeji a při prodeji ani stříbrného grošíčku, konečně zmizely i kupfrové krejcary a groše. Místo těch jsme měli rozličné papírové peníze, z většího dílu zlatky. Se zlatkou nemohl žádný však cos poříditi, když kupoval něco málo, to byla bída, lidé nemohli dáti zpět. Co tedy? Ty zlatky se trhaly na čtvrtky, každá taková čtvrtka platila nejen v obchodu, ale i v císařských bernách 15 k w stříbře -. Později se vydaly šestáky a desetníky, jakž to zde k snadnějšímu upamatování přikládám. Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan

5 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL 8 Znáte to, převlíknete se za rajcovního andělíčka a jdete požádat svou snoubenku o ruku. Hrají: Jason Biggs, Isla Fisher, Joe Pantoliano a další pátek ve hod. - Premiéra Vstupné: 70,- Kč Český barevný dokument režisérky Heleny Třeštíkové 85 min středa ve hod. - Premiéra RENÉ čtvrtek ve hod. Celovečerní dokumentární film o 20 letech autentického osudu českého kriminálníka. Americká barevná akční komedie DOSTAŇTE AGENTA SMARTA 110 min. Vstupné: 60,- Kč Zachraňuje svět a užívá si to sobota v hod. a ve hod. - Premiéra Hrají: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson a další neděle v hod. a ve hod. Vstupné: 65,- Kč Americká barevná širokoúhlá akční komedie v českém znění 92 min pátek ve hod. - Premiéra HANCOCK sobota ve hod. Existují hrdinové.. existují superhrdinové.. a pak je tu.. HANCOCK Hrají: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman a další Americký barevný širokoúhlý akční thriller WANTED 109 min. Vstupné: 70,- Kč Vyber si svůj osud pondělí ve hod. - Premiéra Hrají: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman a další úterý ve hod. Vstupné: 60,- Kč Americký barevný thriller 90 min neděle ve hod. - Premiéra STALO SE Mohli jsme to vycítit... Viděli jsme znamení... A teď se to stalo... Britské černobílé hudební drama CONTROL 121 min. Hrají: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo a další Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč britskýchjoy Division středa v hod. a ve hod. - Repríza Hrají: Samantha Morton, Sam Riley, Jon Anderson a další čtvrtek v hod. a ve hod. Vstupné: 60,- Kč Česká barevná širokoúhlá komedie 102 min pondělí ve hod. - Premiéra U MĚ DOBRÝ úterý ve hod. Komedie z divokých devadesátých let. Film na motivy povídek Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka Britsko-americká barevná širokoúhlá komedie PENELOPE 102 min. Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Vladimír Javorský, Petr Forman, Dalibor Vinklát a další Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život. Je čas ukázat světu, kdo doopravdy je. Vstupné: 65,- Kč Hrají: Christina Ricci, James McAvoy, Catherine Hara, Reese Witherspoon pátek ve hod. - Premiéra a další sobota ve hod. Vstupné: 70,- Kč Americká barevná komedie 110 min středa v hod. a ve hod. - Repríza KOPAČKY čtvrtek v hod. a ve hod. Neskutečně katastrofická romantická komedie Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis a další Česká barevná pohádka pro celou rodinu NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA 95 min. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč Nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky neděle ve hod. - Premiéra pondělí ve hod. Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Taťjana Medvecká, Miroslav Táborský, Veronika Kubařová a další Hong Kongské barevné širokoúhlé romantické drama 111 min. Vstupné: 60,- Kč MOJE BORŮVKOVÉ NOCI Cesta sebe poznání jako lék na zlomené srdce. Hrají: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn a další pátek ve hod. - Premiéra sobota ve hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 100 min. Vstupné: 65,- Kč SMRT ON-LINE úterý ve hod. - Premiéra středa ve hod. Česká barevná komedie 95 min. Našel si dokonalého komplice: Vás Hrají: Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ neděle ve hod. - Repríza Vždycky jsem si vybíral ženy, které za to stály... Bohužel se ty ženy mezi sebou někdy tak trochu kryly... Česká barevná komedie VRATNÉ LAHVE 103 min. Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Petr Čtvrtníček, Arnošt Goldflam a další Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Zdeněk Svěrák & Jan Vstupné: 70,- Kč Svěrák čtvrtek v hod. a ve hod. - Repríza pátek ve hod. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský,Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský a další Česká barevná komedie 90 min. Vstupné: 45,- Kč BOBULE aneb nevinně o víně Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Václav Postránecký, Tomáš Matonoha, DIVADLA Lucie Benešová, Tereza Voříšková a další pátek od hod. BUŠKŮV HAMR Vstupné: 65,- Kč sobota od hod pátek v hod. - Premiéra Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí pohádkovou komedii sobota v hod. Jana Drdy - HRÁTKY S ČERTEM Americká barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění Vstupné: 100,- Kč, děti 50,- Kč KUNG FU PANDA 85 min. Předprodej: Květinářství Papoušková, T. Sviny tel Připravte se na něco pandastického. Infocentrum, Žižkovo nám. T. Sviny tel Vstupné: 65,- Kč Kulturní dům, T. Sviny tel / po-pá h h sobota ve hod. - Repríza nebo (v době prodeje vstupenek do kina) neděle v hod. a ve hod. České barevné širokoúhlé drama 110 min. KARAMAZOVI SPOLE»ENSK A Z BAVN POÿADY Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický Zelenkův sobota ve hod. BUŠKŮV HAMR humor, nadsázka a mystifikace. POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA Hrají: Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin Myšička, David Novotný, Radek Pořad pro děti Divadla Otty Schwarzmüllera T. Sviny na ukončení prázdnin Holub, Lenka Krobotová, Michaela Badinková, Lucie Žáčková, Roman Vstup zdarma Luknár a další Vstupné: 70,- Kč pondělí ve hod. - Premiéra V STAVY úterý ve hod. do foyer KD T. SVINY Americká barevná komedie 90 min. ŽIVOTY LADISLAVA STRÁSKÉHO - výstava u příležitosti 120. výročí narození AMORŮV ÚLET svinenského rodáka bývalého starosty a podnikatele

6 ÚPLNOU NABÍDKU PŘEDPLATNÉHO KULTURNÍCH POŘADŮ KULTURNÍHO DOMU TRHOVÉ SVINY na II. pololetí 2008 naleznete v KULTURNÍM MĚSÍČNÍKU č.7 a 8/08 Program Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 XI. ročník Festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2008 se bude konat ve dnech 23. a 24. srpna 2008 opět na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Program Festivalu: SOBOTA - 23.srpna dechový orchestr z Rakouska Veselá muzika Budvarka Moravanka Plechová kapela Cimbálová muzika + Podhoranka NEDĚLE - 24.srpna znělka Festivalu slavnostní zahájení vystoupení moderátora Alexandra Hemaly Plechová kapela Veselá muzika Strahovanka vystoupení Stanislava Hložka Velký orchestr paláce Žofín se sólisty: Josef Oplt, Ivana Zbořilová, Ivana Brožová, Bohuš Matuš, Stanislav Hložek, Jožka Šmukař vystoupení Bohuše Matuše Moravanka Babouci Podhoranka zakončení Festivalu Bližší informace: Ing. Ivana Božáková, tel JAZYKOVÁ ŠKOLA LEVEL Chlum u Třeboně pobočka v Trhových Svinech Nabízíme kurzy Anglického jazyka Pro děti: předškolního a školního věku Cena kurzu, 34 hodin ,- Kč Pro dospělé: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí Cena kurzu, 68 hodin na celý rok 5100,- Kč, při pololetní platbě 2700,- Kč za 34 hodin Využíváme nové metody výuky anglického jazyka, připravujme ke Státním jazykovým zkouškám i Cambridgeským zkouškám Zápis do Jazykové školy Level proběhne dne v budově ZŠ Trhové Sviny od 16,30 do 18,00 hod. Kontakt: Jazyková škola Level, Mgr. Patricie Vondrková, Chlum u Třeboně, tel.:

7 Autodíly Miška nově otevřené na náměstí v Trhových Svinech. Díly na všechny typy aut. Registrace zdarma pro občany. Otevírací doba: všední den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin. Koupím domek, chalupu nebo byt i před opravou. Tel.:

8 Ve dnech pořádal oddíl nohejbalu Tělovýchovné Jednoty Spartak Trhové Sviny 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NOHEJBALU TROJIC A DVOJIC STARŠÍCH ŽÁKŮ. Tento vrchol žákovské nohejbalové sezóny se konal pod záštitou Jihočeského kraje a Města Trhové Sviny. Účastníky přivítal a celé mistrovství zahájil starosta města ing. Radislav Bušek. Do sobotního turnaje trojic postoupilo z krajských kvalifikací šestnáct družstev z celé České republiky. Po opatrných začátcích v základních skupinách se od osmifinále začalo bojovat skutečně o každý míč a k vidění byly opravdu velmi pěkné zápasy. Mezi poslední čtyři družstva tohoto turnaje se SPORT 11 probojovali opravdu ti nejlepší a nás velmi těší, že mezi nimi byla i naše první trojice ve složení: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň a Jiří Tůma. Do prvního semifinále si naši vylosovali trojici ŠACUNGU BENEŠOV. Po výborné hře, ve které nedali soupeři šanci na zvrat v utkání, celkem hladce vyhráli a po výsledcích 10:3 a 10:6 postoupili do závěrečného finále. I druhé semifinále mělo obdobný průběh. SOKOL I PROSTĚJOV porazil TJ SOLIDARITA PRAHA 10:3 a 10:4. Ve finále na sebe narazily v současné době asi nejlepší trojice v ČR, a to domácí TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY a SOKOL I PROSTĚJOV. Domácí se na začátku obou setů nechali zaskočit nástupem soupeře a po několika vlastních chybách už nestačili vývoj finále otočit ve svůj prospěch. Po výsledcích 10:5 a 10:7 se stal mistrem republiky SOKOL I PROSTĚJOV. Nutno uznat, že soupeř vyhrál naprosto zaslouženě. Celkové pořadí 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČR V NOHEJBALU TROJIC : 1) SOKOL I PROSTĚJOV 2) TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY 3) SOLIDARITA PRAHA 4) ŠACUNG BENEŠOV Naší druhé trojici ve složení: Ondřej Matějka,Vojtěch Tripes a Daniel Fík se nepodařilo přejít ve čtvrtfinále přes trojici Šacungu Benešov. Odehráli však turnaj s velký nasazením a zaslouží si tak pochvalu za vzornou reprezentaci TJ. Ceny nejlepším čtyřem trojicím předávali: JAN VOTRUBA oblastní ředitel OVB Allfinanz a.s. Mgr. JAN STEINBAUER místostarosta T. Svinů a předseda TJ Spartak T.Sviny. Ing. BRONISLAV PILBAUER sekretář KNS PAVEL ESSER předseda oddílu nohejbalu TJ Spartak T.Sviny Nedělního turnaje 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČR V NOHEJ- BALU DVOJIC se zúčastnilo taktéž šestnáct formací z prakticky stejných oddílů jako v sobotním turnaji. Zápasy dvojic jsou už svým pojetím a taktikou mnohem rychlejší. Bojovalo se opět ve čtyřech skupinách. Naše první dvojice ve složení: Tomáš Kápar, Jakub Smoleň a Jiří Tůma nenašla ve skupině přemožitele a zaslouženě postupovala z prvního místa. Druhá dvojice ve složení: Daniel Fík, Ondřej Matějka avojtěch Tripes vyhrála rovněž svou skupinu a postup z prvního místa byl pro všechny velkým překvapením. Ve čtvrtfinále ji však po velkém boji vyřadil pozdější vítěz Solidarita Praha po výsledcích 8:10, 10:7 a 10:7. Ze hry naší druhé dvojice jsme měli velikou radost. Ve zmíněném čtvrtfinále chybělo velmi málo, aby se v semifinále potkaly obě naše dvojice. V posledních čtyřech družstvech se sešli hráči, kteří předváděli na kurtu nohejbal té nejvyšší úrovně této věkové kategorie. V prvním semifinále se utkali dvojice HAPON HORAŽĎOVICE a SOLI- DARITA PRAHA. Zápas skončil jasným výsledkem pro Pražany v poměru 3:10 a 6:10. Druhé semifinále nabídlo jeden z nejhezčích zápasů celého dne a bylo označeno jako předčasné finále. Střetli se v něm domácí TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY a SOKOL I PROSTĚJOV. Těmi šťastnějšími byli i tentokrát hráči Prostějova, když po velké bitvě porazili domácí 10:7 a 10:9. V utkání o 3. místo na sebe narazili vyřazení semifinalisté TJ Spartak Trhové Sviny a Hapon Horažďovice. Západočeši se do boje pustili s velkým nasazením a v prvním setu potrápili domácí dvojici. Naši žáci ale měli průběh zápasu pod kontrolou a po setech 10:9 a 10:7 si odnesli další cenný kov. Po prohraném semifinále s Prostějovem bylo těžké najít motivaci pro zápas o třetí místo, ale i třetí místo je na takto obsazeném turnaji velkým úspěchem. 1. Mistrovství České republiky trojic a dvojic starších žáků v nohejbalu v Trhových Svinech bylo prý výzvou Finálová třísetová bitva mezi SOKOLEM I PROSTĚJOV a SOLIDARI- TOU PRAHA nabídla zápas plný zvratů, kdy v prvním setu jasně zvítězili Moravané 10:4. Ve druhém setu se Pražané rychle z prohrané první sady vzpamatovali a vítězstvím 10:7 si vynutili třetí zkrácený set. Třetí set začíná za stavu 5:5 a každá chyba může rozhodnout o vítězi. A tím se nakonec stali hráči Solidarity Praha. Konečné pořadí 14. OVB a GALA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPU- BLIKY V NOHEJBALU DVOJIC STARŠÍCH ŽÁKŮ. 1) SOLIDARITA PRAHA 2) SOKOL I PROSTĚJOV 3) TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY 4) HAPON HORAŽĎOVICE Ceny pro čtyři nejlepší dvojice předávali: JAN VOTRUBA oblastní ředitel OVB Allfinanz a.s. Mgr. JAN STEINBAUER - místostarosta T. Svinů a předseda TJ Spartak T.Sviny PAVEL ESSER předseda oddílu nohejbalu TJ Spartak T.Sviny VLADIMÍR VONDRÁŠEK předseda oddílu nohejbalu TJ Dynamo České Budějovice Vynikající atmosféru nedělního turnaje vytvořili v hledišti zejména fanoušci z řad fotbalistů, kteří velmi korektním a slušným způsobem podpořili jak naše hráče, tak i hráče ostatních týmů a strhli i ostatní diváky k vytvoření té správné divácké kulisy. V přestávce nedělního programu byla vyhlášena cena PETRA COŇKA pro nejlepšího hráče celého MČR, kdy z hlasování přítomných trenérů a rozhodčích vyšel jako vítěz zcela zaslouženě KRISTIÁN PACEJKA ze SO- KOLA I PROSTĚJOV. Pohár předal ing. Aleš Opravil předseda STK ČNS. Tato cena byla vyhlášena vůbec poprvé v historii konání MČR starších žáků jako vzpomínka na hráče VV ZVÍROTICE, který v roce 2006 tragicky zahynul na krkonošské sjezdovce.

9 Jak napovídá název článku, 14. Mistrovství České republiky v nohejbalu trojic a dvojic starších žáků v TRHOVÝCH SVINECH bylo výzvou pro organizátory dalších ročníků tohoto šampionátu, jelikož překonat to, co připravili pořadatelé pro účastníky letošního šampionátu se zdá prozatím nemožné. Takto zhodnotil na závěr šampionátu práci pořadatelů předseda sportovně technické komise Českého nohejbalového svazu pan ing. Aleš Opravil. Jeho hodnocení se týkalo především připravenosti areálu, ubytování, stravování a hodnoty cen věnovaných pořadatelem. Toto vše by nebylo možné zajistit bez takřka šesti měsíců příprav, které oddíl nohejbalu této akci věnoval. O naplnění rozpočtu akce, jehož výše byla Kč, se postarali naši partneři, kterým patří velké poděkování. Jsou to: OVB Allfinanz a.s., GALA PROSTĚJOV, CEMIX a.s., ČSAD JIHOTRANS, RESTAURACE U ČÁHŮ, TJ SPARTAK TRHOVÉ Abychom nemuseli na tuto akci vzpomínat jen pátráním v paměti, zaznamenali pánové PAVEL ŠEBELA a ANTONÍN MICHAL téměř vše v digitální kvalitě na svá zařízení a vytvoří téměř tříhodinové DVD z obou hracích dnů, které bude k dispozici u předsedy oddílu. Omlouvám se těm, které jsem zapomněl zmínit, ale za šest měsíců příprav se potkáte a hovoříte s takovým množstvím lidí a zařizujete někdy i nemožné. Téměř nadlidské úsilí vyžadovalo prosadit tento neolympijský sport (v žákovském provedení) na celoplošný program ČT4 (povedlo se). V pátek před turnajem máte hlavu jako pátrací balón a vzpomínáte, co ještě musíte udělat a zařídit. Odměnou nám všem ale byla spokojenost účastníků a nadšení hráčů a trenérů, bez něhož by žádné dobrovolné konání nemohlo existovat. Na závěr bych rád poděkoval všem našim hráčům za vzornou reprezentaci Tělovýchovné Jednoty, oddílu nohejbalu a Města Trhových Svinů. Další akce, která nás čekala, byla myšlena jako odměna pro naše hráče za umístění na MČR, ale záhy jsme si uvědomili, že vstávat v pondělí ve 4 hodiny a cestovat až do slovenské Trnavy se nemusí nutně odměnou zdát. Ale naši kluci nejsou žádný padavky a na Mezinárodní olympiádě škol KALOKAGATIA obsadili v konkurenci Slovenska a Rumunska velmi pěkné třetí místo. Vítězem se stal opět SOKOL I PROSTĚJOV. SVINY, INTERCOM BOHEMIA s.r.o., KRAJSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, JAN STRÁSKÝ, POKORNÝ SÍTĚ, EON, AUTOOPRAVNA VACL, RYVOLA s.r.o., BOHUMIL ŠNOKHAUS, ELEKTRO STRÁSKÝ Velké poděkování patří též majitelům PENZIONU MARIE v ŽUM- BERKU a majitelům PENZIONU DUHA v TRHOVÝCH SVINECH. Upravili své ubytovací kapacity dle našich požadavků a vyšli nám vstříc nad rámec jejich nabídky. Toto je velmi příjemné zjištění zvláště potom, když jsme nepochodili tam, kde jsme spolupráci očekávali.toto veškeré snažení ohodnotil jeden z hráčů při telefonátu své mamince (nechtěně vyslechnutý telefonát) Mami, zatím jsme všechno prohráli, ale kdybys viděla to ubytování to je luxus jak na dovolené. Hlad taky nemám, protože tady je jídlo, kam se podíváš. A já doufám, ti co k nám přijeli na nohejbal se sem znovu vrátí i se svými rodinami alespoň třeba na víkend. Doufejme, že letošní medailové žně pro naše žáky ještě nekončí a poslední rok v žákovské kategorii si dostatečně užijí. Pro zbytek sezóny 2008 a sezónu 2009 se pro naše letošní žáky nabízí možnost hrát v Dynamu České Budějovice, které má ve svých řadách takové nohejbalové osobnosti jakými jsou např. Zdeněk Musil juniorský mistr světa v jednotlivcích na MS 2006 v Opavě nebo Jan Vondrášek člen juniorského reprezentačního výběru pro MS 2008 v Přerově. Budějovický klub v letošním roce útočí v dorostenecké extralize na příčky nejvyšší a tato soutěž je považována za odrazový můstek do juniorské reprezentace. V současné době nastupují v této soutěži za Dynamo Č.B. naši odchovanci Lukáš Kápar, Josef Kurali a Tomáš Kápar. Ať bude další sportovní cesta našich žáků směřovat nohejbalovým směrem nebo se přikloní k jinému sportu, budou jejich jména spojena s tímto mistrovstvím a pomohou snad přilákat další mladé zájemce. Popřejme jim tedy, ať jim sport jako takový přináší jen radost a úspěchy a pomůže na cestě za vysněným vrcholem v každém jejich konání. Pavel Esser, předseda oddílu nohejbalu Josef Kápar, trenér mládeže Trojice - vlevo nahoře 4. místo Hapon Horažďovice, vpravo nahoře 3. místo T. Sviny, vlevo dole 2. místo Sokol I Prostějov a vpravo dole 1. místo TJ Solidarita Praha. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy 12 2 0 1 2 Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Po delším čase nás opět čekají volby, tentokrát do zastupitelstva kraje

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek. Zimní údržba chodníků. Jsou nám čistota a pořádek ve městě opravdu lhostejné?

Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek. Zimní údržba chodníků. Jsou nám čistota a pořádek ve městě opravdu lhostejné? Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek Od 1. listopadu vstupuje v platnost novela zákona o úklidu pozemních komunikací, která se v případě Kaplice dotkne především chodníků. Jde

Více