Návrh jedné části souhrnu pravidel Fór Alternativ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh jedné části souhrnu pravidel Fór Alternativ"

Transkript

1 Návrh jedné části souhrnu pravidel Fór Alternativ Členem FA: Členem Fóra Aternativ a to jedině regionálních se může stát každý člověk, který překročí hranici 18 let a je občan České republiky, nebo cizinec a to způsobem, že buď bude v kontaktu s někým z Fór Alternativ písemnou formou, nebo se dostaví osobně na některá ze setkání Fór Altrenativ a zapíše se do knihy návštěv jako host a připíše, že je žadatel o členství. Pokud to bude písemnou formou, nejlépe ovou, pak dostane od člena Fór Altrenativ obratem seznam občanských sdružení a iniciativ a dalších spolků a subjektů FA, které jsou ve Fórech Alternativ již členské a na každou z nich bude odkaz buď na jejich webové stránky, nebo na někoho, kdo je pověřen sbíráním osob a rozšiřováním materiálů o tomto o.s., iniciat. A dalších spolků a subjektů FA Pokud to bude přímou formou na vlastním setkání FA, pak se najde ochotný člověk na setkání Fór Alternativ, který zhruba popíše jaké jsou ve Fórech Alternativ spolky, sdružení, iniciativy a další apod.a subjekty FA a odkáže zájemce na nějakou pověřenou osobu, která si vymění ový kontakt se zájemcem a proces je dále prakticky stejný, ovšem zde je možné rozšiřovat i písemné vytištěné materiály a vidět členské subjekty FA při práci a mluvit s jejich členy a tak osobní kontakt je asi nejlepší. Zájemce může na Fóra Alternativ chodit opakovaně, než se rozhodne se stát členem, avšak jen pokud víme, že je skutečně vážným zájemcem. Může se tak účastnit i porad skupin a zjišťovat jak se pracuje, může vyslovit i názor a mít poradní hlas, ne však při první návštěvě Fóra Alternativ, ale až při druhé, při první platí, že může vyslovit názor a vyjádřit se k probíranému i k diskuzi.

2 Členem Fóra Alternativ se může stát jednotlivý člověk také způsobem, že si založí vlastní občanské sdružení, iniciativu, stranu, firmu, obecně prospěšnou společnost, družstvo, nebo jiný spolek a to buď někde mimo, nebo přímo s některými zájemci o členství na setkání Fór Alternativ. Členem Fór Alternativ se může stát kterákoliv existující organizace, jako občanské sdružení, iniciativu, stranu, firmu, obecně prospěšnou společnost, družstvo, či jiný spolek. Členem Fóra Atlernativ se může stát i jednotlivec na základě angažovaného nečlenství v jakémkoliv členském subjektu FA jako např. občanské sdružení, iniciativa, strana, firma, obecně prospěšná společnost, družstvo, či jiný spolek například z důvodů ideových a jiných (pak je možné aby vznikla i společná koordinace angažovaných nečlenů členských subjektů FA). Je zde u všeho myšleno, že za zájemce o členství ve Fórech Alternativ považujeme zájemce zatím automaticky o regionální FA, (pakliže se v regionu rozšiřují, vznikají obecní a místní, pak se na regionální delegují z těchto zástupci, ale zatím nejsou obecní FA). Z regionálních se na centrální delegují zástupci dle potřeb pracovních tématických skupin regionů v centrálním FA. Může se i navrhovat vznik a zánik tématických pracovních skupin.

3 Centrální a regionální FA: Jen na regionální Fóra Alternativ má mít přístup a možnost práce celá veřejnost, aby centrální FA nebyla znesvěcována a záměrně ničena nečekanými útoky z veční (i např. nasazená individua a pod..).. a nestávala se neřiditelná zdola, na centrální se delgují zástupci z regionálních tématickýh skupin, nebo každý členský subjekt si určí zástupce zvlášť a to dle dohody na každém regionálním FA zvlášť.. Mluvčí, delegáti: Každá pracovní tématická skupina FA, členská organizace, iniciativa apod. a i angažovaná platforma lidí bez členství kdekoliv, si má právo určit své zástupce na regionální i centrální FA dle toho jak jí to vyhovuje (které chtějí losem, losem, které chtějí volbou, volbou, kterým stačí domluva, domluva a jiné způsoby). Pokud se všichni dohodnou na jednom způsobu volby, či jiného určení mluvčích centrálních i regionálních FA, pak je to svobodně možné, ale pouze při 100% svobodném souhlasu, jinak by se měl dle možností umožnit zvlášť každému vlastní princip práce. Mluvčí skupiny FA (pracovní tématické) by mohla navrhovat ta samá skupina, pak by je mohla navrhovat jak uzná za vhodné.. potom skupiny dohromady určí mluvčí celých FA, to by mohlo být tak, že pracovní tématické skupiny mají možnosti takové, že která chce tajnou volbu, připočtou se hlasy tajnou volbou, která chce losem, dopřipočte se k hlasům los na tolik hlasů, co má skupina členů (los je jen výběrově vybrán, je možno si vybrat z dalších možností, např. nebo doplňkovým výběrem dle toho kdo je dále na řadě a ještě mluvčím nebyl a pod..), pokud je ve skupině smíšený názor, tak se shromáždí lidé z různých tématických pracovních skupin FA na hlasy na jedné straně a hodí do urny štítky s jmény, na druhé straně se shromáždí ti co chtějí los na

4 tolik hlasů, co má skupina členů (nebo doplňkovým výběrem dle toho kdo je dále na řadě a ještě mluvčím nebyl a pod..) to znamená, že za ty kdož volí, dostanou navrhovaní jeden hlas za každého kdo hodil lístek se jménem a za ty kdož jsou pro los (nebo doplňkový výběr dle toho kdo je dále na řadě a ještě mluvčím nebyl a pod..), dostane každý vylosovaný, či určený plný počet hlasů od těch, co se shromáždili k tomuto způsobu určení mluvčího a to za každého člena o počtu co člen to jeden hlas... Pak se výsledek sečte a určí se mluvčí na další období. Každá tématická praocvní skupina FA by si měla určit svého mluvčího na období jaké mu míní dát, dle svých nutností. Pokud i hlavním mluvčím budou dávat tématické pracovní skupiny různě dlouhé mandáty, pak se hledá společná dohoda u jednotlivých případů. Je možné že se k volbě shromáždí například absolutní většina přítomných, pak je to jedno, i kdyby si měl zahrát na losování, či pořadník například i jen jeden jediný člen FA, tak je to stále jeho hlas.. Pakliže se k losu či pořadníku přidá většina a na volby zbude jen minimum, například jeden vůči všem, i zde je uplatnitelný princip opačně. Volit je možné opakovaně, proto je zde vždy možnost volby, protože mnozí důvěřují zkušenosti, nebo chtějí zachovat strukturu pro danou aktuální či jiinou potřebnost, či jsou důvody jiné, los by měl být také umožněn pro opakované vhození jmen. Opatření před totalitarismy: Všechna občanská sdružení a iniciativy a spolky se musí však zavázat při své spolupráci, že neusilují ve svých cílech žádné totalitní praktiky, příkladně hitlerismus, nacizmus, fašizmus, stalinismus (nebo stalinův výklad leninismu) a ani žádné jiné náslině extremistické a teroristické cíle a nástroje.

5 Tématická obsažnost: Fórum Alternativ sleduje, zda je Fórum Alternativ jako takové plně obsažené v absolutnosti použitelných názvů svých členských subjektů jako sdruženích, iniciativ, stran a dalších spolků a organizací. Zda máme v občanské angažovanosti skutečně vykryty všechny zájmy občanských mas celé společnosti v názvech sdružených očanských sdruženích, iniciativ, stran, organizací a dalších spolků. Pokud se najdou, či nacházejí v FA spolky (názvy stejné iniciativy, sdružení, strany, organizace a jiné spolky) se synonimálními názvy a cíle, nástroje a smysl práce jsou zhruba stejné, FA jim může i navrhnout buď sloučení pod jeden název, nebo se presentovat pro nábor členů FA ve stejnojmenné skupině a doporučuje jim, aby ve stejnojmenné skupině pak pracovali i ve své vlastní činnosti, kterou se zaobírají mimo FA. Nábor jednotlivých členů, pak je přehlednější a efektivnější. Pokud mají synonimální názvy například občanské sdružení a iniciativa (nebo více variant), pak se mohou dohodnout na tom, že se spojí do občanského sdružení a značku iniciativy používají nadále pracovně pro nábor a aktivizmus různého druhu a další účely. Nebo založí jen společnou platformu o společném názvu a o zájemce o členství v jejich okruhu názvu se rozmyslí kam vstupuje, případně se může rozhodnout pro členství v obou. (Například podobné názvy jako: Sdružení Pro Sociální Vzájemnost a Iniciativa Pro Občanské Porozumění ) Pokud například některé sdružení, iniciativa, jiný spolek nemá zájem o další nábor členů a vyhlásí stopstav, pak zájemce má právo založit si s dalšími zájemci o členství v FA vlastní sdružení, iniciativu, nebo jiný spolek, který má cíle stejné, či podobné a vstpupit s ním do FA. FA pak doporučuje, aby pracovali společně buď pod společnou hlavičkou, nebo se řídili jinou dohodou.

6 Některé sdružení, iniciativa, nebo jiný spolek může mít omezený zájem o své členy například, je li sdružení místní v regionálním Fóru Alternativ o místních zájmech. (Napříkald ochotnícké divadelní sdružení, nebo různá sdružení, iniciativy, či jiné spolky bojující za místní věci jako například Sdružení za Zachování Parku, Spolek Tělovýchovnýc Aktivit Místních Zdravých a Zdravotně Postižených Lidí V Obci XXXXX, Iniciativa za Správnou Volbu Našeho Starosty, Místní Družstevní Asociace, Obecně Prospěšná Společnost Lidí Bez Domova a tak podobně a tak dále..). Sestavené formace z členských subjetků: Agnažované občany v FA, kteří nechtějí být členy žádné organizace, která je členem FA bych nechal pracovat v platofrmě "lidové fórum" a byla by to přesněji terminovaně: "-rada občanů jen z angažovaných nečlenů členských subjektů FA" Dále by existovala "rada členských subjektů FA" Každý členský subjekt, včetně uskupení angažovaných nečlenů členských subjektů má právo se s ostatními poradit a pro sebe si určit vlastní způsoby volby, způsoby delegování a výběr kandidátů a podobně. Lidová Fóra se by se pak směla místit a spolupracovat s ostatními v tématických pracovních skupinách s ostatními členy celých subjektů členských v FA a v nich spolupracovat rovně a směla by si sestavit vlastní porady, nebo výbory a podobně (název dle důvodu aktuálního použití), pokuch chtějí, a kdy chtějí. Člesnké subjekty FA a jejich členové si také mohou sestavit společné vlastní porady, nebo výbory a podobně (název dle důvodu aktuálního použití), kde se dohodne na práci více subjektů (například mimo pracovní tématické skipiny, jako koordinace na skupiny a podobně) a to i pokud chtějí ve spolupráci se subjektem

7 lidové fórum a i bez něho, pakliže svobodně chtějí a shodnou se na tom a právě takto všichni (může nastat situace, že nezávislí členové FA se nebudou chtít podílet na poradě, protože to nebudou například považovat za nutné a podobně..).. Členské subjetky FA (organizace, strany a další, ale i lidové fórum) by si měli smět vytvořit pracovní porady při působení v tématických skupinách FA (název dle důvodu aktuálního použití), například aby zkoordinovali svůj postoj ve všech skupinách a dohodli se na další práci. Proto se při jednání v tématických skupinách smějí určit přestávky, či situaci řešit jinak (omluvou ostatním, že člen musí na poradu). Členské subjekty FA by měly mít rovněž právo libovolně měnit a prohazovat podle potřeby účastníky skupin (přesunout do jiných), pakliže to tak vyloženě vyžadují, aniž by narušovaly koordinaci celého FA a přidělávaly koordinátorům práci se zápisy, například nahlásit možnost přemísťování dopředu a pak tedy jen souhrenem zapsat účast subjektu a jen v zápisu za celé FA určit aktivní členy.. Spolupráce členských subjektů FA s klinenty a potenciálními členy: Všechny materiály občanských sdružení, iniciativ, stran a jiných spolků (členských subjektů) pokud je dodají do společné nabídky pro zájemce o členství ve Fórech Alternativ -dávají občanská sdružení a iniciativy a další spolky FA dobrovolně pokud chtějí, pak se nabízí zájemcům o členství ve Fórech Alternativ rovně a bez rozdílu vzhledem k tomu, jak je které občanské sdružení iniciativa, či jiný spolek velký, neboť se v tomto projektu jedná o nabídku svobody rozhodnutí občana v jeho výběru směrem k jeho angažovanosti a má právo se rozhodnout dle kreativiního vlastního výběru, má právo se rozhodnout a zvážit, stejně jako má právo mít zájem o vlastní tvorbu a tedy upřednostnění kteréhokoliv sdružení, iniciativy či jiného spolku pro například velikost členské základny

8 by zde nemělo hrát roli v zájmu zájemce o členství v FA a měly by to respektovat všechny subjekty spojující se v celých FA a zároveň pomoci propagovat pro plnoprávné svobodné rozhodnutí a svobodný výběr i ty subjekty FA, které nemají v daném regionu například aktuální vykrytí a poskytnout i jejich materiály a naopak moci se spolehnout, že se stane stejně tak jim v regionech jiných, pakliže nemají vykrytí zase ony jinde. Ochrana angažovaných a aktivistů: Část projektu FA by se mohla presentovat pod všeobecným termínem "FA anonymous" a tím umožnit pracovat lidem i pod pseudonymy. Můžeme se v budoucnu pomocí toho nejen tak i dostávat do vyšších úřadů, sfér firem, mezi předáky, mezi dělníky a podobně a ovládat a podporovat hnutí FA i jinak.. Ale můžeme tak zapojit i lidi, kteří se chtějí zapojit a chtějí pracovat, ale mohli by je vyhodit z práce, ale na klíčových pozicích je do budoucna budeme potřebovat a využít i renomé, že některé lidi někde máme, ale pro bezpečnost neudáváme kde a na jakých pozicích. Problematika, či obava z toto, že člověk pracující pod přezdívkou není věrohodný ani pro nás bych vyřešil tím, že by takový člověk byl veden u jednoho stálého pracovníka FA pod pravým jménem, ale v terénu by měl dovoleno užívat pseudonym a podobně.

9

Základní organizace (jednotky): a) Na základní organizaci je nutné mít k založení minimálně 3 členy, výjimečně se může ZO založit o počtu 1 2 člena/y

Základní organizace (jednotky): a) Na základní organizaci je nutné mít k založení minimálně 3 členy, výjimečně se může ZO založit o počtu 1 2 člena/y Základní organizace (jednotky): a) Na základní organizaci je nutné mít k založení minimálně 3 členy, výjimečně se může ZO založit o počtu 1 2 člena/y a to pokud je to například samostatný subjekt, který

Více

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Strana 1/19 EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Zadavatel expertizy: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 Zpracovatel

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem

Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby evaluace nové situace Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem I. K čemu dotazník slouží? Dotazník, který se Vám dostal do rukou,

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva Marilyn Wyatt

Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva Marilyn Wyatt The Central and Eastern European Working Group on Nonprofit Governance Jak spravovat nevládní neziskové organizace: Správní rady a předsednictva Marilyn Wyatt Marilyn Wyatt. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel:

Více

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Metodika Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Autorka: Mgr. Monika Semerádová tým pracovníků Centra náhradní rodinné péče verze k 23.10. 2012 OBSAH 1.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování

Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování Českomoravská myslivecká jednota její struktura a fungování Úvaha na téma členské základny, výkonu funkcí, pozice MS, úlohy OMS a centrálních orgánů Mgr. Miroslav Wolf, Mgr. Josef Drmota V průběhu podzimních

Více

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků)

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Mgr. Dominika Kovaříková Sdružování občanů je jedním ze základních lidských práv, zakotvených v Listině základních práv a svobod,

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více