Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR"

Transkript

1

2

3 Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU 2006 (PAVEL ŠUBR) 8-9 BĚLOHRADSKÉ HÁJENKY HÁJENKA NA BYŠIČKÁCH (EDUARD ČELIŠ) VĚTY OZNAMOVACÍ A TÁZACÍ PRO STANISLAVA RUDOLFA (EDUARD ČELIŠ) HISTORIE BĚLOHRADSKÉHO SOKOLA - 3. ČÁST (HANA FRIEDRICHOVÁ) 14 STALETÍ NAD VŘESNÍKEM 2. ČÁST (ANTONIE VANIŠOVÁ) 15 ZIMNÍ ROZHOVOR SE ZAHRADNÍKEM (LADISLAV STUCHLÍK) 16 VĚTRNÁ NOC 18. LEDNA 2007 (FOTOREPORTÁŽ) 17 POVÍDKA (JÍŘÍ SEHNAL) 18 Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ 19 UDÁLOSTI - ZAJÍMAVOSTI BĚLOHRADSKÝ LYŽAŘSKÝ POHÁR (EDUARD ČELIŠ) 22 KULTURA - JAK SE PSALA VLASTIVĚDNÁ ČÍTANKA (MILENA ČERNÁ) 23 MALÁ GALERIE BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ HUDEBNÍK JOSEF SYROVÁTKO (ZDENĚK PRCHAL) FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR JIŘÍ KRAUS: POŽÁR DALŠÍ ČÍSLO BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ VYJDE

4 Foto: Pavel Janák

5 Bělohradské listy Autor: Pavel Šubr, foto: Ladislav Stuchlík Starosta odpovídá Zastupitelstvo města informuje

6 Autor: Pavel Šubr, foto: archiv Bělohradské listy

7 Bělohradské listy Autor: Ing. Pavel Šubr - starosta města, foto: Ladislav Stuchlík

8 Autoři: Eduard Čeliš, Gustav Plecháč Bělohradské listy

9 Bělohradské listy Foto: Jaroslav Voves a archiv rodiny Popkových

10 Autoři: Ladislav Stuchlík, Eduard Čeliš Bělohradské listy

11 Bělohradské listy Foto: Pavel Šubr, Ladislav Stuchlík

12 Autorka: Hana Friedrichová Bělohradské listy

13 Bělohradské listy Foto: archiv

14 Autorka: Antonie Vanišová, foto: Ladislav Stuchlík, archiv Bělohradské listy

15 Bělohradské listy Autor: Ladislav Stuchlík, foto: autor

16 Foto: Ladislav Stuchlík, Pavel Janák Bělohradské listy

17 Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal, foto: autor

18 Foto: Otto Singer, Pavel Janák Bělohradské listy

19 Bělohradské listy Události - zajímavosti

20 Autor: Eduard Čeliš Bělohradské listy

21 Bělohradské listy Foto: archiv

22 Autorka: Milena Černá, foto: Ladislav Stuchlík Bělohradské listy

23 Je pochmurný podveèer, venku pr í a já sedím doma v jídelnì a povídám si s pamìtníkem za lé slávy bìlohradské mìstské kapely, øízené Jindøichem Hrnèíøem. Kdysi hrával po boku svého kapelníka na trubku a hrála-li kapela v prùvodu, pak jeho vysoká tíhlá postava se v èele kapely zvlá vyjímala. V kapele hrával od svých patnácti let. Jako vìt ina klukù zaèal s houslemi a kdy získal potøebné základy hudební nauky, pøesedlal na dechový nástroj. Nebylo se èemu divit, v dy v Brtvi, kde se narodil, kde pro il své mládí a kde dodnes ije se svou milou paní, bývalo tolik dobrých muzikantù, e by dokázali vytvoøit svou vlastní kapelu. Vzpomeòme na nìkterá jména aspoò tìch nejznámìj ích: Jindøich Vais, Franti ek Koláø, Josef Vinèálek, Václav pùr, Josef Fojt, Franti ek Fojt, Jaroslav Pour aj. Èasto tu syn dìdil hudební nadání po otci a nezøídka pak hráli v kapele oba. Tím dlouholetým trumpetistou bìlohradské mìstské kapely byl pan Jeho rodièe pracovali v zemìdìlství a v Brtvi mìli pìkné hospodáøství. Kdy se Josef narodil, byla to pro rodièe radost hned dvojnásobná - narodili se jim dvojèata, dva kluci. Josef i jeho bratr Václav byli od malièka ikovní, dokonce pan uèitel Dohnal øíkával, e to byli nejlep í áci, které kdy uèil. I kdy mìli tak výborný prospìch, na studie oba jít nemohli, nìkdo musel zùstat doma a pøevzít hospodáøství. Otci Václavovi se zdálo, e Josef má k práci na poli a k rodné hroudì bli í vztah, proto se rozhodl nechat doma Josefa a Václava poslal na studie. Václav pak vystudoval obchodní akademii i vysokou kolu a Josef doma hospodaøil. práci sledoval, pokusil se v jeho práci pokraèovat a housle dokonèil. Housle mìl tedy Josef Syrovátko doma a nic mu nebránilo, aby se na nì zaèal uèit hrát. Uèitele mìl výborného, byl to øeditel koly, znamenitý klavírista, varhaník a stejnì vynikající houslista Jan Crha. Od nìho získal velice slu né hudební vzdìlání. Chtìl v ak hrát v kapele, proto se zaèal uèit hrát na baskøídlovku u kapelníka Jaroslava Rulfa, u kterého nastoupil do kapely. Bylo mu patnáct let, kdy Jaroslav Rulf pøedal v roce 1938 øízení mìstské kapely Jindøichu Hrnèíøovi, u nìho pak Josef Syrovátko pokraèoval v uèení ve høe na trubku a zároveò s ním hrál v jeho kapele. Brzy se vypracoval na pøedního èlena kapely. Hraní bylo hodnì, bìlohradská kapela byla ádaná a tak hrála èasto na zábavách, plesech, slavnostech, pohøbech, mìla i vlastní koncerty v Ba antnici. Nebylo v dy snadné chodit hrát s kapelou a stihnout pøi tom v echnu práci na poli a v hospodáøství. Jeho man elka mu v ak byla ve v em oporou. Spoleènì pøekonávali v echny útrapy, které jim pøiná elo dru stevní hospodaøení a hra na trubku v kapele mu potí e kompenzovala. S hospodáøstvím zdìdil Josef po tatínkovi i vztah k hudbì. Václav Syrovátko se toti kromì práce na poli zabýval i výrobou houslí, kterou byl v Brtvi a celém okolí proslulý Franti ek Koláø, houslaø, samouk. Jeho housle mìly dobrý zvuk a byly ádané. Leè i Franti ek Koláø byl rolník a tak jednou - bylo to v roce spadl s fùry na mlat a zabil se. Potì ení mu pøinesla i dcera Eli ka, vynikající houslistka, kdy v roce 1981 absolvovala konservatoø v Teplicích a dnes pøedává jako uèitelka základní umìlecké koly své umìní i vìdomosti mladým adeptùm houslové hry. O tom, e hudební tradice v rodinì pokraèuje ji ve ètvrté generaci, dosvìdèuje i dvanáctiletý vnuk Libor, který vloni získal v krajském kole v Novém Mìstì nad Metují I. místo ve høe na klarinet. V jeho dílnì zùstalo nìkolik nedodìlaných houslí, a proto e Václav Syrovátko Koláøe èasto nav tìvoval a jeho V souèasné dobì je u pan Syrovátko v dùchodu a na za lou slávu kapely jenom vzpomíná. Pøejeme mu pevné zdraví, aby se mohl je tì dlouho tì it z úspìchù svých pokraèovatelù v rodinné tradici. Zdenìk Prchal

24

Objektivem Foto: Václav Lejdar, Ladislav Stuchlík

Objektivem Foto: Václav Lejdar, Ladislav Stuchlík Objektivem Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal Foto: Ladislav Stuchlík Bělohradské listy Autor: Pavel Šubr, foto: Ladislav Stuchlík Starosta odpovídá Zastupitelstvo města informuje Autorka: Lenka Vichnarová,

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci

Z obsahu. Jak jsme volili prezidenta republiky. Popelnicový svoz odpadu. Pátý ples obce. mistrovství. Fotbaloví dorostenci 2/2013 LISTY CHOTOVINSKA Roèník XXI. Èíslo 2 únor 2013 Jak jsme volili prezidenta republiky Z obsahu listù Popelnicový svoz odpadu Pozvání na ma karní prùvody Pátý ples obce Okresní ku elkáøská mistrovství

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Objektivem Bělohradských listů Karneval ve školce Hýbánky s dětmi v knihovně Vepřové hody v SOU Foto: Alena Fléglová, Ladislav Stuchlík,

Více

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù 12 2006 Vùnì perníku v muzeu Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Vážení obèané... (O. Vavøínová) ZPRÁVY Z RADNICE...4 Informace o dnu

Více

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM!

PALIÈKÁCH JE MÙJ UM A BUM! 1 1 INFORMAÈNÍ Z P R A V O D A J Klub absolventù Vojenské konzervatoøe - VHŠ Svazu vojákù v záloze- Praha»ÕSLO 112 1/2015 Dámy a pánové, èlenové klubu, pøátelé. Dovolte mi, abych Vám ještì jednou na prahu

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

J a k n a t o? Miroslav Puš

J a k n a t o? Miroslav Puš J a k n a t o? Miroslav Puš Začínám psát tyto řádky asi dva týdny před tím, než vyjde další číslo Královédvorských listů a také než začne nový školní rok. Protože jsem ve škole strávil neuvěřitelných 59

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Bělohradské listy Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč 2 / 2012 Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Objektivem Bělohradských listů Foto: Alena Fléglová Ladislav Stuchlík

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více