Strategie a lobování pro knihovny. Německá perspektiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie a lobování pro knihovny. Německá perspektiva"

Transkript

1 Strategie a lobování pro knihovny Německá perspektiva

2 Témata Co to je vlastně lobování? Co není lobování? Jak lobování pomáhá při prosazování cílů i knihovnám? Jaké jsou aktuální konkrétní aktivity německých knihoven?

3 Kde se vzal fenomén lobbingu? Lobby, amerik.= Foyer anglického parlamentu, kde členové Dolní komory vedli rozhovory s nečleny; později hotelová vstupní hala pův. latinsky lobia (galerie) římského senátu V přeneseném významu se lobby již 150 let používá pro označení zájmové skupiny, která se snaží ovlivnit ve svůj prospěch zejm. poslance a úřady

4 příklady reálně existujícího lobbingu Počet registrovaných lobbistů (2009) - V Berlíně cca V Bruselu cca Ve Washingtonu cca V Praze??? Příklady z Německa Projekt Snížená sazba DPH pro hotely Zdravotnické reformy a farmaceutický průmysl Automobilový průmysl a reforma daně z motorových vozidel

5 Názory na lobbing: Lobbing je dobrá věc Lobbing je neseriózní - Přímý pluralistický vliv - Nepřímé prosazování zájmů je často jediným prostředkem - Je třeba, aby se zapojili ti, kterých se to týká - Každá občanská iniciativa je lobbistická organizace - Nerovnováha zájmů - Nezřetelná hranice mezi lobováním a korupcí - Přikrášlování argumentů - Vládnutí ze zadního pokoje - Peníze vládnou světu

6 Dvě motivace pro lobování Vydělávání peněz lobování na plný úvazek - lobbing jako povolání - firmy z oblasti Public Affairs a politického poradenství - závislost na zadavateli - obvykle vysoký rozpočet - obvykle ne v zájmu veřejného blaha Prosazování obecného blaha Neplacené lobování - osobní angažovanost - obvykle žádný nebo malý rozpočet - často v zájmu veřejného blaha - sem patří i knihovny!

7 LOBBING - Definice: Metoda uplatňování vlivu na osoby s rozhodovací pravomocí a na rozhodovací procesy pomocí precizních informací v rámci pevně dané strategie. Spíše než o nepřetržité spoluutváření rámcových politických podmínek se jedná o cílené ovlivňování specifických věcných rozhodnutí. Cit. podle WIKIPEDIA

8 LOBBING - Definice: Způsob zastupování zájmů v politice, při němž zájmové skupiny (lobby) ovlivňují exekutivu a legislativu prostřednictvím osobních kontaktů nebo veřejného mínění např. pomocí masmédií. Cit. podle WIKIPEDIA

9 LOBBING Definice: Ovlivňování osob s rozhodovací kompetencí / cílových osob zájmovými uskupeními v zájmu vlastním nebo v zájmu třetích osob formou managementu zájmů za účelem prosazení určitých cílů nebo záměrů Lison

10 Cíle lobbingu jsou: - Prosazení vlastních zájmů či zájmů zadavatele. - Prosazení pozitivní image pro značku nebo produkt, který lobbista zastupuje. - Senzibilizace pro záměry a projekty s cílem získat pro ně podporovatele. - Vysondovat možnosti, jak dosáhnout vlastních cílů formou směnného obchodu s podporovateli. - Získání vlivu na osoby s rozhodovací pravomocí a média

11 Struktura lobbistického procesu:

12 Cílové osoby Strategie a lobování pro knihovny: Aktéři lobbistického procesu (na příkladu knihovny) Zastupování zájmů: - Knihovnické svazy - Zaměstnanci knihoven - Vedení knihoven Osoby s rozhodovací pravomocí: Správa - Politika Občané Management zájmů (přesné informace, stanovená strategie šitá na míru zájmům cílových osob) Podporovatelé + občané + studenti + správa + honorace + okruhy přátel atp

13 funkce aktérů v lobbistickém procesu přímo přímo lobbing přímo otevírač dveří Podporovatel nepřímo Cílová osoba(osoby) = osoba s rozhodovací pravomocí nepřímo Vytváření strategických aliancí a uplatňování vlivu!!!

14 Prvky lobbistického procesu Budování dlouhodobých kontaktů / vztahů / důvěry Atmosféra spolehlivosti s určitými cílovými osobami Nabídky směnného obchodu: Co z toho bude mít cílová osoba, když mě podpoří? Hledání spojenců/podporovatelů Budování sítí podporovatelů Najít otevírače dveří

15 Jaké druhy zájmů lze prosazovat lobováním? Zájmy v ekonomické oblasti a pracovním světě (např. podniků, odborů) Zájmy v sociální oblasti (např. pacientů, důchodců, sociálních zařízení) Zájmy v oblasti volného času a rekreace Zájmy v oblasti náboženství, kultury a vědy Zájmy ve společensko-politických průřezových oblastech

16 Co je potřeba při lobování zvážit? Stanovit si jasně vlastní cíl: Čeho chci dosáhnout? formulovat cílené vzkazy Mít po ruce jasné, stručné informace Připravit strategii lobbingu/lobbistickou kampaň Dobře se obeznámit se zájmy, vlastnostmi, okolím apod. svých cílových osob

17 Jaké kroky umetou cestu pro lobování? Spolupráce v širších pracovních skupinách a grémiích (lokálních / nadregionálních / národních) Rozvíjení osobních kontaktů mimo knihovnu Založit spolek na podporu / kruh přátel knihovny Vzbudit pozitivní pozornost neobvyklými aktivitami Dbát na Bottom-up-Lobbying Být připraven na Stand-by-Lobbying

18 Co ještě pomůže? Snažit se o dlouhodobé budování vztahů Systematická práce s kontakty: budovat je oficiálně i neoficiálně Networking : organizovat sítě podporovatelů Princip trpělivost růže přináší Umožnit rozpoznatelnost zájmu a identifikaci s ním Objektivizace zájmů zdůraznit význam pro veřejné blaho

19 Jakou roli hraje předmět směnného obchodu? Aby se cílová osoba zasazovala za cíle lobbistů, musí pro ni být předmět směnného obchodu dostatečně atraktivní. Jaké předměty směnného obchodu jsou v politickém procesu běžné nebo představitelné? - peníze - image - informace - řešení politických výzev - posílení demokratických hodnot

20 Jak vidí naši kolegové v zahraniční lobování ve prospěch knihoven? Maurice Freedman (ALA): Myslím, že by němečtí knihovníci měli lobování zahrnout do obrazu svého povolání (BuB 55, 2003, 10/11, 631) Holly Murten (US Embassy Berlin): lobování pro knihovny je proces přechodu od pasivní podpory k aktivní akci (www.usembassy.de/germany/libusa1.html) Jonathan Douglas (MLA): Strategic Advocacy - lobbying government and public (British Council Workshop Library Marketing for the 21st century, Berlin )

21 Nejvyšší strategie lobování 1 VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT POZITIVNÍ IMAGE ZBYTEČNĚ NEPROBLEMATIZOVAT SITUACI NIKDO NEVSADÍ NA CHROMÉHO KONĚ!!!

22 Nejvyšší strategie lobování 2 BÝT VIDĚT VYHLEDÁVAT A UDRŽOVAT SI SPOJENCE ZMĚNIT OBRAZY V HLAVÁCH TĚCH, CO ROZHODUJÍ PROFESIONALIZOVAT VÝSTUPY PRO VEŘEJNOST

23 Nejvyšší strategie lobování 3 VYUŽÍT SPRÁVNÝ OKAMŽIK VYBRAT SPRÁVNÉ MÍSTO NAJÍT SPRÁVNÁ SLOVA!!!

24 Nejdůležitější je:... vytrvalost! A: BÝT POZITIVNÍ!

25 Jaké ponaučení si z toho mohou vzít knihovny/knihovnické svazy pro své národně zaměřené strategie?

26 Jak propojím zájmy knihoven se zájmy těch, kteří rozhodují? 1 Zaměření popř. přizpůsobení zájmů aktuálním nebo strategickým politickým cílům těch, kteří rozhodují: - Stranické programy - Vládní prohlášení - Koaliční dohody } - Národní strategické programy analyzovat vyvozovat vytvořit vazbu

27 Jak propojím zájmy knihoven se zájmy těch, kteří rozhodují? 2 Aktivní účast na procesech tvorby politických rozhodnutí: - Komise - Pracovní skupiny - Písemná stanoviska - Vyjednávání se stranami nebo stranickými grémii - Vyjednávání s parlamentem nebo jeho grémii - Navštěvování výborů a pod. - Akce: vernisáže, jubilea, udílení cen, benefiční večery atd

28 Cíle lobování knihovnického svazu: Obecného druhu (příklady) - Zdůraznění knihoven jako důležitých aktérů společnosti vědění a v rámci kulturního vzdělávání - Zdůraznění knihoven jako garantů svobodného přístupu k informacím (základní právo zakotvené v Chartě lidských práv OSN) - Zajištění finančních zdrojů - Zajištění vlivu na relevantní rozhodnutí

29 Cíle lobování knihovnického svazu: Příklady závislé na kontextu/konkrétní příležitosti - Uskutečnění principu Open Access - Zabránit uzavírání knihoven popř. krácení rozpočtu - Zavádění zákonů o knihovnách - Realizace autorského práva vstřícného k vědě popř. uživatelům - Propojení knihoven se vzdělávací úlohou státu - Zajištění finančních zdrojů

30 Jaké prostředky a nástroje lobování se nejlépe hodí pro knihovny / knihovnické svazy?

31 německá perspektiva Vzbudit pozornost:

32 Odstraňovat předsudky: Vědění je sexy Prach je minulost

33 Organizace kampaní:

34 Provokovat veřejnost:

35 Blýsknout se úspěchy! Hlavně žádnou falešnou skromnost!!! Dobré výsledky a výkony využijte jako základ pro pozitivní naladění osob s rozhodovací pravomocí : - Statistiky dokládají poptávku - Předkládejte ohromující srovnání (návštěvníci fotbalových stadiónů vs. knihovny) - Náklady snižujte srovnáváním

36 Blýsknout se úspěchy! Hlavně žádnou falešnou skromnost!!!

37 Náklady snižujte srovnáním! Vysílejte pozitivní poselství!

38 Spolupracujte s úspěšnými lobbisty!

39 Spolupracujte s úspěšnými lobbisty!

40 Využívejte osobnost jako faktor!

41 Využívejte osobnost jako faktor! Správná komunikace je polovina úspěchu!

42 Zásady lobbistické strategie spolkového svazu Být koordinovaně a koncentrovaně vidět na veřejnosti Být vidět formou osobní přítomnosti Přesvědčovat osoby s rozhodovací pravomocí Hledat a udržovat spojence Měnit obrazy v hlavách osob, jež rozhodují Profesionalizovat veřejné výstupy Vytvořit síť se spojenci a zástupci podobných zájmů

43 Výsledky úspěšného lobbingu pro německé knihovny!!!

44 Všiml si nás spolkový prezident!! Kulturní snídaně v sídle spolkového prezidenta

45 Všiml si nás spolkový prezident!!! Navzdory významnému přínosu knihoven pro vzdělávání a samostatné učení knihovny v Německu nejsou na rozdíl od zemí úspěšných ve studii PISA strategicky zakotveny jako součást naší vzdělávací infrastruktury. V politice spolkových zemí i celoněmecké politice se dnes příliš málo setkáváme s průběžným plánováním cílů vzdělávací politiky společně s knihovnami. Můj názor zní: Knihovny by proto v Německu měly být na denním programu politiků. Slavnostní projev spolkového prezidenta Horsta Köhlera knihovna Anna-Amalia-Bibliothek, Výmar

46 Všiml si nás Německý spolkový sněm!!!

47 Co požadovala pro německé knihovny pracovní skupina pro kulturu, tzv. Enquête-Kommission, Německého spolkového sněmu? Zákonem stanovit veřejné knihovny jako povinnost obcí Koncipovat na celostátní úrovni plán rozvoje knihoven s cíli vzdělávací politiky a standardy kvality Začlenit knihovny do vzdělávacích koncepcí spolkových zemí 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

48 Co požadovala pro německé knihovny pracovní skupina pro kulturu, tzv. Enquête-Kommission, Německého spolkového sněmu? Přezkoumat možnost založení agentury pro rozvoj knihoven jako celoněmeckou inovaci a nástroj zajištění kvality Vypracovat národní koncepci zachování a udržování fondu 21 gute Gründe für gute Bibliotheken

49 Důležité poznatky z let 2008 až 2010: obecné a příležitostné lobování se vzájemně doplňují a navazují na sebe: Panuje-li obecně pozitivní výchozí atmosféra a je-li vybudováno povědomí o nutnosti knihoven, lze lépe zastupovat a prosazovat speciální a situační zájmy

50 Aktuální příklad vybudování dlouhodobé národní lobbistické struktury pro německé knihovny

51 Co předcházelo ohlédnutí beze zlosti 40 let strategických dokumentů o knihovnách: - Posudek KGST Plán knihoven 73 - Knihovny

52 Co předcházelo Nový začátek 2001: Knihovny se na národní úrovni opět zapojily do politického dění: Knihovna Projekt spolupráce BID a Bertelsmannovy nadace

53 Co předcházelo Knihovna 2007 Požadavky: - Národní zákon o knihovnách - Národní knihovnická strategie - Propojení knihoven se vzdělávací infrastrukturou - Agentura pro rozvoj knihoven Základní teze Knihovny jsou součástí vzdělávací infrastruktury

54 Vzniká aktuální imagová brožura 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

55 Jaké jsou cíle brožury na rozdíl od Knihovny 2007?

56 Čeho mělo být dosaženo? Politického a společenského přijetí: - Zprostředkovat úkoly moderní knihovny v moderní integrativní společnosti - Zajistit, aby knihovny byly chápány jako neoddělitelné součásti německého vzdělávacího prostředí - Poukázat na užitečnost knihoven pro politiku ( předmět směnného obchodu!) Pojmenování podmínek pro dobré knihovny: - Požadovat zákon o knihovnách - Požadovat příp. stanovení standardů či indikátorů kvality

57 Jaké je nejdůležitější poselství brožury? Knihovny významně přispívají k - Společenskému rozvoji a sociální integraci - Ekonomickému rozvoji - Vzdělávací infrastruktuře - Celoživotnímu vzdělávání V principu: - Knihovny přispívají ke zlepšení mnoha problémů, které řeší politika

58 Jaké jsou nejdůležitější funkce brožury? Základní materiál pro lobování a argumentační pomůcka pro: - diskuse s politikou a správou - diskuse s občany a uživateli - získávání podporovatelů - odstraňování negativních předsudků o knihovnách - vytváření nových představ o knihovnách v hlavách cílových skupin! Inspirovat politiku k prosazování jejích strategických cílů za pomoci knihoven

59 Jaké byly naše premisy při přípravě? aby vznikla pozitivní základní atmosféra (ale přesto:) pojmenovat deficity, odbourávat předsudky kombinace fejetonu (textu) a ekonomické části (standardy, předlohy atp.) podporovat konkrétní opatření (zákon, povinnost obcí, agentura pro rozvoj knihoven) široké zapojení při procesu vzniku adresáty!

60 Na jaké cílové skupiny se brožura zaměřuje? ti, kteří rozhodují : - Politici a političky na všech úrovních a politické strany - Pracovníci správy ve všech funkcích - Svazoví funkcionáři zástupci médií zainteresovaná veřejnost kolegové ze světa knihoven

61 Jak probíhal proces zapojení odborné veřejnosti? Průběžné informování o záměrech a postupu Zapojení do procesu vzniku formou diskusí přes svazy a přímo na Dni knihovníků Diskuse na různých seznamech popř. blozích Zpětná vazba účastníkům diskuse prostřednictvím členských svazů Kritika? Ano, ta se vždy ozve! A také ji potřebujeme!!!

62 Proč je důležité, aby se s materiálem identifikovali naši kolegové a kolegyně? lobování funguje, jen když se s věcí identifikujete Materiál by měl u kolegů a kolegyň v otázce prezentace knihoven navenek vyvolat pocit to jsme my Poselství knihovny přinášejí užitek by mělo být prezentováno shodně a jednotně (publikace a vystupování!!!) Materiál je zamýšlen také pro použití přímo na místě ; proto jej musí akceptovat i knihovník či knihovnice v knihovně

63 A toto je 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

64 Protože nás spojují

65 Aby naše děti četly. Všechny děti

66 Protože tam mají tak skvělé postele s nebesy

67 To nejlepší v knihovně: knihovnice!

68 A kde jsou požadavky na politiku a veřejnou správu?

69 Náš katalog požadavků:

70 Ale to zdaleka není vše!!! Tady jsou naše konkretizované požadavky

71 Indikátory výkonu a kvality: dvě složky Jaké Welche výkony mají Leistungen, auf být welchem podávány Niveau a sollen erbracht na werden? jaké úrovni Požadavky Anforderungen zvenčí von außen Cíle, Selbstgesetzte které si stanovila Ziele der sama knihovna Bibliothek Output Standardy Standards pro für dobré gute Bibliotheken knihovny Input Jaké Welche předpoklady a Voraussetzungen, rámcové podmínky und Rahmenbedingungen musí být müssen splněny erfüllt sein? Poskytnutí potřebných Bereitstellung zdrojů notwendiger Ressourcen Prof. Cornelia Vonhof

72 Požadavky, které standardy musí splňovat: S M A R T Specifičnost Měřitelnost Atraktivita Realizovatelnost nebo realistická dostupnost Termínovanost Prof. Cornelia Vonhof

73 Postup: Analýza mezinárodních příkladů - The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development, Public Library Service Standards; Department for Culture, Media and Sport, UK, Standardy AKMB (Pracovní skupina umělecké a muzejní knihovny), Budovat budoucnost měst a venkova: obecní veřejné knihovny, Různé zákony o knihovnách evropských zemí Prof. Cornelia Vonhof

74 Postup: Analýza aktuálně dosahovaných výsledků a dostupnosti zdrojů v německých knihovnách : - DBS Německá knihovnická statistika - BIX Knihovnický index - Údaje odborných pracovišť Formulovat náročné, ale zároveň dosažitelné cíle!!! Prof. Cornelia Vonhof

75 Oblasti činností, které popisují standardy: Nabídka (média / meziknihovní výpůjční služba / další nabídky) Dostupnost (otevírací doba / poloha / poplatky) Přijetí / využívání / poptávka Prostor (plocha, bezbariérovost, nabídka pracovních míst) Spokojenost klientů Personál / rozvoj personálu Akce / práce s veřejností Prof. Cornelia Vonhof

76 Realizace 21 dobrých důvodů Zaměření na 5 dimenzí popisujících výkon a kvalitu veřejných knihoven - Přijetí - Nabídka - Dostupnost - Prostor - Personál Každou dimenzi popisuje vysvětlující text a jeden či více měřitelných indikátorů a cílových hodnot Prof. Cornelia Vonhof

77 Dimenze Přijetí nabídky Indikátor toho, jak je nabídka přijímána: - Knihovna dosahuje ročně hodnoty minimálně fyzických návštěv na obyvatel své spádové oblasti. Indikátor toho, jak nabídku přijímají žáci a studenti: - Mezi aktivní uživatele veřejné knihovny patří minimálně 60 % žáků a studentů obce. Prof. Cornelia Vonhof

78 Dimenze Přijetí nabídky Indikátor spokojenosti klientů: - Více než 90 % klientů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré. Indikátor spokojenosti dětí a mládeže: - Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny jako dobré. Prof. Cornelia Vonhof

79 Dimenze Nabídka Indikátory kvality nabídky (médií) : - Knihovna každoročně aktualizuje 10% své nabídky médií. - Knihovna nabízí v souladu s mezinárodními standardy médií na obyvatel spádové oblasti. - Knihovna doplňuje vlastní nabídku účastí na výměně médií a dokumentů mezi knihovnami (mezinárodní a regionální meziknihovní výpůjční služba). Prof. Cornelia Vonhof

80 Dimenze Dostupnost Indikátory dostupnosti: - Otevírací doba obecní knihovny činí minimálně 75 % průměrných otevíracích hodin místního obchodu. - Vzdálenost knihovny či její pobočky od bydliště alespoň 75% obyvatel města je menší než 2 km. Prof. Cornelia Vonhof

81 Dimenze Prostor Indikátory prostorové nabídky: - Knihovna jako veřejný prostor má k dispozici alespoň 60 m2 na obyvatel spádové oblasti. Prof. Cornelia Vonhof

82 Dimenze Zaměstnanci a jejich rozvoj Indikátor personální vybavenosti - K poskytování služeb má knihovna k dispozici 0,33 úvazku na obyvatel spádové oblasti (např. třem tisícům obyvatel je k dispozici jeden pracovník na plný úvazek) Indikátor rozvoje personálu - Knihovna ročně investuje minimálně 3% pracovních dní (6 dní) na pracovníka do dalšího odborného vzdělávání svých zaměstnanců. Potřebné věcné náklady jsou hrazeny z rozpočtu knihovny. Prof. Cornelia Vonhof

83 Co jsme se z tohoto procesu naučili? Výroba brožury je dobrý příklad užitečnosti BID jako zastřešujícího svazu: - Transparentnost pro partnery z politiky a veřejné správy - Vyprofilování v akceptovaném kontextu - Suverénní společný výstup - Velice vysoký koordinovaný účinek na veřejnost - Zviditelnění sektoru Knihovny a informace - Celé pole působnosti se jednotně prezentuje jako moderní

84 Odesláno: úterý, 10. března :30 Od: Kopie: Předmět: 21 dobrých důvodů se povedlo Milá paní Lison, mám velikou radost z 21 dobrých důvodů. Je to publikace, kterou člověk používá rád. Teď už mi také vůbec nepřipadá příliš dlouhá, protože si můžete vybrat, co rozečtete, co dočtete a co si z ní vytáhnete, když to potřebujete pro vlastní argumentaci. Základní předpoklady pro dobré knihovny přicházejí právě včas, protože hessenská zemská vláda právě pracuje na koncepci hessenského zákona o knihovnách. Srdečně zdraví Pochvala od kritické kolegyně!!!

85 Večer pro dobré knihovny Pozvánka na parlamentní večer dne

86 A co bude následovat po 21 dobrých důvodech?

87 Nové politické tendence, nová témata pro lobování knihoven Nová expertní pracovní skupina parlamentu: Internet a digitální společnost - Knihovny: informační kompetentnost Vzdělání nosné téma politiky - Knihovny: místa vzdělávání Začlenění jako politická výzva - Knihovny: sociální, nízkoprahové místo integrace Kulturní rozmanitost - Knihovny: multikulturní nabídky

88 A na závěr

89 necháme promluvit politiky osobně: Undine Kurth, členka parlamentu, Poslanecká frakce ZELENÝCH

90 lobování pro knihovny Kdo od koho co očekává? , Lipsko Devět bodů lobování u politiků 1. Nikdy nevycházej z toho, že všichni znají Tvůj problém. 2. Existuje více problémů než jen ten, který se týká Tebe. 3. Stěžovat si nestačí je potřeba ukázat cesty k řešení. 4. Nikdy nevycházej z toho, že všichni chtějí totéž. 5. Zjisti, kde máš spojence, a jak si je lze získat. 6. Vždy se pozorně dívej, jak kdo umí jednat. 7. Učit se od druhých znamená učit se vyhrávat. 8. Mysli, ještě než nastane škoda! Reaguj včas!! 9. Lobovat neznamená žebrat a není to nic urážejícího!

91 Místo epilogu prohlášení političky Undine Kurth o lobbingu: Jde o to, získat pro věc knihoven politickou většinu. K tomu potřebujeme veřejnou debatu i o nedostatcích a nešvarech. Sami ji musíme neustále iniciovat vyhýbat se jim by byla sebevražda ze strachu před smrtí!

92 Děkuji za pozornost!!! Těším se na Vaše otázky!!!

93 Zkušenosti s vypracováváním strategií pro knihovny v Německu Všechny plány vytvořené knihovníky 1973, 1993, 2007, 21 dobrých důvodů a také regionální plány (BW svaz, SH země a spolek, Bavorsko - Stát???, Sasko zákon o kulturním prostoru) - Rezonance, výsledky, zkušenosti, úspěchy - Postup při přípravě, zúčastnění výhody, nevýhody Implementace do politiky Německá expertní komise Enquete-Kommission a co máme ještě? Bertelsmann (spolu s knihovníky) a knihovníci: parlamentní večery, politické poradenství (večer dbv v politickém klubu), kulturní snídaně u spolkového prezidenta

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

CHARTA PRO OBČANA. Pilotní program Organizátoři: SIGMA,společná iniciativa OECD a Evropské komise,financovaná převážně z prostředků Evropské komise

CHARTA PRO OBČANA. Pilotní program Organizátoři: SIGMA,společná iniciativa OECD a Evropské komise,financovaná převážně z prostředků Evropské komise CHARTA PRO OBČANA Pilotní program Organizátoři: SIGMA,společná iniciativa OECD a Evropské komise,financovaná převážně z prostředků Evropské komise Obsah úvodní části: Charty v evropském kontextu Cíle charty

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Vyjasnění zadání: dotazník

Vyjasnění zadání: dotazník / GENDER TOOLBOX Vyjasnění zadání: Cílová skupina (-y): Účastníci/účastnice vzdělávacích skupin Cíl: Procvičovat realizaci gendrového poradenství: vyjasnění zadání Metoda: Skupinová práce / práce v týmech

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 2 - Projektová

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Efektivní a efektní knihovna. Radka Římanová, Národní technická knihovna

Efektivní a efektní knihovna. Radka Římanová, Národní technická knihovna Efektivní a efektní knihovna Radka Římanová, Národní technická knihovna Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie Evropský sociální

Více