Strategie a lobování pro knihovny. Německá perspektiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie a lobování pro knihovny. Německá perspektiva"

Transkript

1 Strategie a lobování pro knihovny Německá perspektiva

2 Témata Co to je vlastně lobování? Co není lobování? Jak lobování pomáhá při prosazování cílů i knihovnám? Jaké jsou aktuální konkrétní aktivity německých knihoven?

3 Kde se vzal fenomén lobbingu? Lobby, amerik.= Foyer anglického parlamentu, kde členové Dolní komory vedli rozhovory s nečleny; později hotelová vstupní hala pův. latinsky lobia (galerie) římského senátu V přeneseném významu se lobby již 150 let používá pro označení zájmové skupiny, která se snaží ovlivnit ve svůj prospěch zejm. poslance a úřady

4 příklady reálně existujícího lobbingu Počet registrovaných lobbistů (2009) - V Berlíně cca V Bruselu cca Ve Washingtonu cca V Praze??? Příklady z Německa Projekt Snížená sazba DPH pro hotely Zdravotnické reformy a farmaceutický průmysl Automobilový průmysl a reforma daně z motorových vozidel

5 Názory na lobbing: Lobbing je dobrá věc Lobbing je neseriózní - Přímý pluralistický vliv - Nepřímé prosazování zájmů je často jediným prostředkem - Je třeba, aby se zapojili ti, kterých se to týká - Každá občanská iniciativa je lobbistická organizace - Nerovnováha zájmů - Nezřetelná hranice mezi lobováním a korupcí - Přikrášlování argumentů - Vládnutí ze zadního pokoje - Peníze vládnou světu

6 Dvě motivace pro lobování Vydělávání peněz lobování na plný úvazek - lobbing jako povolání - firmy z oblasti Public Affairs a politického poradenství - závislost na zadavateli - obvykle vysoký rozpočet - obvykle ne v zájmu veřejného blaha Prosazování obecného blaha Neplacené lobování - osobní angažovanost - obvykle žádný nebo malý rozpočet - často v zájmu veřejného blaha - sem patří i knihovny!

7 LOBBING - Definice: Metoda uplatňování vlivu na osoby s rozhodovací pravomocí a na rozhodovací procesy pomocí precizních informací v rámci pevně dané strategie. Spíše než o nepřetržité spoluutváření rámcových politických podmínek se jedná o cílené ovlivňování specifických věcných rozhodnutí. Cit. podle WIKIPEDIA

8 LOBBING - Definice: Způsob zastupování zájmů v politice, při němž zájmové skupiny (lobby) ovlivňují exekutivu a legislativu prostřednictvím osobních kontaktů nebo veřejného mínění např. pomocí masmédií. Cit. podle WIKIPEDIA

9 LOBBING Definice: Ovlivňování osob s rozhodovací kompetencí / cílových osob zájmovými uskupeními v zájmu vlastním nebo v zájmu třetích osob formou managementu zájmů za účelem prosazení určitých cílů nebo záměrů Lison

10 Cíle lobbingu jsou: - Prosazení vlastních zájmů či zájmů zadavatele. - Prosazení pozitivní image pro značku nebo produkt, který lobbista zastupuje. - Senzibilizace pro záměry a projekty s cílem získat pro ně podporovatele. - Vysondovat možnosti, jak dosáhnout vlastních cílů formou směnného obchodu s podporovateli. - Získání vlivu na osoby s rozhodovací pravomocí a média

11 Struktura lobbistického procesu:

12 Cílové osoby Strategie a lobování pro knihovny: Aktéři lobbistického procesu (na příkladu knihovny) Zastupování zájmů: - Knihovnické svazy - Zaměstnanci knihoven - Vedení knihoven Osoby s rozhodovací pravomocí: Správa - Politika Občané Management zájmů (přesné informace, stanovená strategie šitá na míru zájmům cílových osob) Podporovatelé + občané + studenti + správa + honorace + okruhy přátel atp

13 funkce aktérů v lobbistickém procesu přímo přímo lobbing přímo otevírač dveří Podporovatel nepřímo Cílová osoba(osoby) = osoba s rozhodovací pravomocí nepřímo Vytváření strategických aliancí a uplatňování vlivu!!!

14 Prvky lobbistického procesu Budování dlouhodobých kontaktů / vztahů / důvěry Atmosféra spolehlivosti s určitými cílovými osobami Nabídky směnného obchodu: Co z toho bude mít cílová osoba, když mě podpoří? Hledání spojenců/podporovatelů Budování sítí podporovatelů Najít otevírače dveří

15 Jaké druhy zájmů lze prosazovat lobováním? Zájmy v ekonomické oblasti a pracovním světě (např. podniků, odborů) Zájmy v sociální oblasti (např. pacientů, důchodců, sociálních zařízení) Zájmy v oblasti volného času a rekreace Zájmy v oblasti náboženství, kultury a vědy Zájmy ve společensko-politických průřezových oblastech

16 Co je potřeba při lobování zvážit? Stanovit si jasně vlastní cíl: Čeho chci dosáhnout? formulovat cílené vzkazy Mít po ruce jasné, stručné informace Připravit strategii lobbingu/lobbistickou kampaň Dobře se obeznámit se zájmy, vlastnostmi, okolím apod. svých cílových osob

17 Jaké kroky umetou cestu pro lobování? Spolupráce v širších pracovních skupinách a grémiích (lokálních / nadregionálních / národních) Rozvíjení osobních kontaktů mimo knihovnu Založit spolek na podporu / kruh přátel knihovny Vzbudit pozitivní pozornost neobvyklými aktivitami Dbát na Bottom-up-Lobbying Být připraven na Stand-by-Lobbying

18 Co ještě pomůže? Snažit se o dlouhodobé budování vztahů Systematická práce s kontakty: budovat je oficiálně i neoficiálně Networking : organizovat sítě podporovatelů Princip trpělivost růže přináší Umožnit rozpoznatelnost zájmu a identifikaci s ním Objektivizace zájmů zdůraznit význam pro veřejné blaho

19 Jakou roli hraje předmět směnného obchodu? Aby se cílová osoba zasazovala za cíle lobbistů, musí pro ni být předmět směnného obchodu dostatečně atraktivní. Jaké předměty směnného obchodu jsou v politickém procesu běžné nebo představitelné? - peníze - image - informace - řešení politických výzev - posílení demokratických hodnot

20 Jak vidí naši kolegové v zahraniční lobování ve prospěch knihoven? Maurice Freedman (ALA): Myslím, že by němečtí knihovníci měli lobování zahrnout do obrazu svého povolání (BuB 55, 2003, 10/11, 631) Holly Murten (US Embassy Berlin): lobování pro knihovny je proces přechodu od pasivní podpory k aktivní akci (www.usembassy.de/germany/libusa1.html) Jonathan Douglas (MLA): Strategic Advocacy - lobbying government and public (British Council Workshop Library Marketing for the 21st century, Berlin )

21 Nejvyšší strategie lobování 1 VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT POZITIVNÍ IMAGE ZBYTEČNĚ NEPROBLEMATIZOVAT SITUACI NIKDO NEVSADÍ NA CHROMÉHO KONĚ!!!

22 Nejvyšší strategie lobování 2 BÝT VIDĚT VYHLEDÁVAT A UDRŽOVAT SI SPOJENCE ZMĚNIT OBRAZY V HLAVÁCH TĚCH, CO ROZHODUJÍ PROFESIONALIZOVAT VÝSTUPY PRO VEŘEJNOST

23 Nejvyšší strategie lobování 3 VYUŽÍT SPRÁVNÝ OKAMŽIK VYBRAT SPRÁVNÉ MÍSTO NAJÍT SPRÁVNÁ SLOVA!!!

24 Nejdůležitější je:... vytrvalost! A: BÝT POZITIVNÍ!

25 Jaké ponaučení si z toho mohou vzít knihovny/knihovnické svazy pro své národně zaměřené strategie?

26 Jak propojím zájmy knihoven se zájmy těch, kteří rozhodují? 1 Zaměření popř. přizpůsobení zájmů aktuálním nebo strategickým politickým cílům těch, kteří rozhodují: - Stranické programy - Vládní prohlášení - Koaliční dohody } - Národní strategické programy analyzovat vyvozovat vytvořit vazbu

27 Jak propojím zájmy knihoven se zájmy těch, kteří rozhodují? 2 Aktivní účast na procesech tvorby politických rozhodnutí: - Komise - Pracovní skupiny - Písemná stanoviska - Vyjednávání se stranami nebo stranickými grémii - Vyjednávání s parlamentem nebo jeho grémii - Navštěvování výborů a pod. - Akce: vernisáže, jubilea, udílení cen, benefiční večery atd

28 Cíle lobování knihovnického svazu: Obecného druhu (příklady) - Zdůraznění knihoven jako důležitých aktérů společnosti vědění a v rámci kulturního vzdělávání - Zdůraznění knihoven jako garantů svobodného přístupu k informacím (základní právo zakotvené v Chartě lidských práv OSN) - Zajištění finančních zdrojů - Zajištění vlivu na relevantní rozhodnutí

29 Cíle lobování knihovnického svazu: Příklady závislé na kontextu/konkrétní příležitosti - Uskutečnění principu Open Access - Zabránit uzavírání knihoven popř. krácení rozpočtu - Zavádění zákonů o knihovnách - Realizace autorského práva vstřícného k vědě popř. uživatelům - Propojení knihoven se vzdělávací úlohou státu - Zajištění finančních zdrojů

30 Jaké prostředky a nástroje lobování se nejlépe hodí pro knihovny / knihovnické svazy?

31 německá perspektiva Vzbudit pozornost:

32 Odstraňovat předsudky: Vědění je sexy Prach je minulost

33 Organizace kampaní:

34 Provokovat veřejnost:

35 Blýsknout se úspěchy! Hlavně žádnou falešnou skromnost!!! Dobré výsledky a výkony využijte jako základ pro pozitivní naladění osob s rozhodovací pravomocí : - Statistiky dokládají poptávku - Předkládejte ohromující srovnání (návštěvníci fotbalových stadiónů vs. knihovny) - Náklady snižujte srovnáváním

36 Blýsknout se úspěchy! Hlavně žádnou falešnou skromnost!!!

37 Náklady snižujte srovnáním! Vysílejte pozitivní poselství!

38 Spolupracujte s úspěšnými lobbisty!

39 Spolupracujte s úspěšnými lobbisty!

40 Využívejte osobnost jako faktor!

41 Využívejte osobnost jako faktor! Správná komunikace je polovina úspěchu!

42 Zásady lobbistické strategie spolkového svazu Být koordinovaně a koncentrovaně vidět na veřejnosti Být vidět formou osobní přítomnosti Přesvědčovat osoby s rozhodovací pravomocí Hledat a udržovat spojence Měnit obrazy v hlavách osob, jež rozhodují Profesionalizovat veřejné výstupy Vytvořit síť se spojenci a zástupci podobných zájmů

43 Výsledky úspěšného lobbingu pro německé knihovny!!!

44 Všiml si nás spolkový prezident!! Kulturní snídaně v sídle spolkového prezidenta

45 Všiml si nás spolkový prezident!!! Navzdory významnému přínosu knihoven pro vzdělávání a samostatné učení knihovny v Německu nejsou na rozdíl od zemí úspěšných ve studii PISA strategicky zakotveny jako součást naší vzdělávací infrastruktury. V politice spolkových zemí i celoněmecké politice se dnes příliš málo setkáváme s průběžným plánováním cílů vzdělávací politiky společně s knihovnami. Můj názor zní: Knihovny by proto v Německu měly být na denním programu politiků. Slavnostní projev spolkového prezidenta Horsta Köhlera knihovna Anna-Amalia-Bibliothek, Výmar

46 Všiml si nás Německý spolkový sněm!!!

47 Co požadovala pro německé knihovny pracovní skupina pro kulturu, tzv. Enquête-Kommission, Německého spolkového sněmu? Zákonem stanovit veřejné knihovny jako povinnost obcí Koncipovat na celostátní úrovni plán rozvoje knihoven s cíli vzdělávací politiky a standardy kvality Začlenit knihovny do vzdělávacích koncepcí spolkových zemí 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

48 Co požadovala pro německé knihovny pracovní skupina pro kulturu, tzv. Enquête-Kommission, Německého spolkového sněmu? Přezkoumat možnost založení agentury pro rozvoj knihoven jako celoněmeckou inovaci a nástroj zajištění kvality Vypracovat národní koncepci zachování a udržování fondu 21 gute Gründe für gute Bibliotheken

49 Důležité poznatky z let 2008 až 2010: obecné a příležitostné lobování se vzájemně doplňují a navazují na sebe: Panuje-li obecně pozitivní výchozí atmosféra a je-li vybudováno povědomí o nutnosti knihoven, lze lépe zastupovat a prosazovat speciální a situační zájmy

50 Aktuální příklad vybudování dlouhodobé národní lobbistické struktury pro německé knihovny

51 Co předcházelo ohlédnutí beze zlosti 40 let strategických dokumentů o knihovnách: - Posudek KGST Plán knihoven 73 - Knihovny

52 Co předcházelo Nový začátek 2001: Knihovny se na národní úrovni opět zapojily do politického dění: Knihovna Projekt spolupráce BID a Bertelsmannovy nadace

53 Co předcházelo Knihovna 2007 Požadavky: - Národní zákon o knihovnách - Národní knihovnická strategie - Propojení knihoven se vzdělávací infrastrukturou - Agentura pro rozvoj knihoven Základní teze Knihovny jsou součástí vzdělávací infrastruktury

54 Vzniká aktuální imagová brožura 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

55 Jaké jsou cíle brožury na rozdíl od Knihovny 2007?

56 Čeho mělo být dosaženo? Politického a společenského přijetí: - Zprostředkovat úkoly moderní knihovny v moderní integrativní společnosti - Zajistit, aby knihovny byly chápány jako neoddělitelné součásti německého vzdělávacího prostředí - Poukázat na užitečnost knihoven pro politiku ( předmět směnného obchodu!) Pojmenování podmínek pro dobré knihovny: - Požadovat zákon o knihovnách - Požadovat příp. stanovení standardů či indikátorů kvality

57 Jaké je nejdůležitější poselství brožury? Knihovny významně přispívají k - Společenskému rozvoji a sociální integraci - Ekonomickému rozvoji - Vzdělávací infrastruktuře - Celoživotnímu vzdělávání V principu: - Knihovny přispívají ke zlepšení mnoha problémů, které řeší politika

58 Jaké jsou nejdůležitější funkce brožury? Základní materiál pro lobování a argumentační pomůcka pro: - diskuse s politikou a správou - diskuse s občany a uživateli - získávání podporovatelů - odstraňování negativních předsudků o knihovnách - vytváření nových představ o knihovnách v hlavách cílových skupin! Inspirovat politiku k prosazování jejích strategických cílů za pomoci knihoven

59 Jaké byly naše premisy při přípravě? aby vznikla pozitivní základní atmosféra (ale přesto:) pojmenovat deficity, odbourávat předsudky kombinace fejetonu (textu) a ekonomické části (standardy, předlohy atp.) podporovat konkrétní opatření (zákon, povinnost obcí, agentura pro rozvoj knihoven) široké zapojení při procesu vzniku adresáty!

60 Na jaké cílové skupiny se brožura zaměřuje? ti, kteří rozhodují : - Politici a političky na všech úrovních a politické strany - Pracovníci správy ve všech funkcích - Svazoví funkcionáři zástupci médií zainteresovaná veřejnost kolegové ze světa knihoven

61 Jak probíhal proces zapojení odborné veřejnosti? Průběžné informování o záměrech a postupu Zapojení do procesu vzniku formou diskusí přes svazy a přímo na Dni knihovníků Diskuse na různých seznamech popř. blozích Zpětná vazba účastníkům diskuse prostřednictvím členských svazů Kritika? Ano, ta se vždy ozve! A také ji potřebujeme!!!

62 Proč je důležité, aby se s materiálem identifikovali naši kolegové a kolegyně? lobování funguje, jen když se s věcí identifikujete Materiál by měl u kolegů a kolegyň v otázce prezentace knihoven navenek vyvolat pocit to jsme my Poselství knihovny přinášejí užitek by mělo být prezentováno shodně a jednotně (publikace a vystupování!!!) Materiál je zamýšlen také pro použití přímo na místě ; proto jej musí akceptovat i knihovník či knihovnice v knihovně

63 A toto je 21 dobrých důvodů pro dobré knihovny

64 Protože nás spojují

65 Aby naše děti četly. Všechny děti

66 Protože tam mají tak skvělé postele s nebesy

67 To nejlepší v knihovně: knihovnice!

68 A kde jsou požadavky na politiku a veřejnou správu?

69 Náš katalog požadavků:

70 Ale to zdaleka není vše!!! Tady jsou naše konkretizované požadavky

71 Indikátory výkonu a kvality: dvě složky Jaké Welche výkony mají Leistungen, auf být welchem podávány Niveau a sollen erbracht na werden? jaké úrovni Požadavky Anforderungen zvenčí von außen Cíle, Selbstgesetzte které si stanovila Ziele der sama knihovna Bibliothek Output Standardy Standards pro für dobré gute Bibliotheken knihovny Input Jaké Welche předpoklady a Voraussetzungen, rámcové podmínky und Rahmenbedingungen musí být müssen splněny erfüllt sein? Poskytnutí potřebných Bereitstellung zdrojů notwendiger Ressourcen Prof. Cornelia Vonhof

72 Požadavky, které standardy musí splňovat: S M A R T Specifičnost Měřitelnost Atraktivita Realizovatelnost nebo realistická dostupnost Termínovanost Prof. Cornelia Vonhof

73 Postup: Analýza mezinárodních příkladů - The Public Library Service: IFLA/UNESCO Guidelines for Development, Public Library Service Standards; Department for Culture, Media and Sport, UK, Standardy AKMB (Pracovní skupina umělecké a muzejní knihovny), Budovat budoucnost měst a venkova: obecní veřejné knihovny, Různé zákony o knihovnách evropských zemí Prof. Cornelia Vonhof

74 Postup: Analýza aktuálně dosahovaných výsledků a dostupnosti zdrojů v německých knihovnách : - DBS Německá knihovnická statistika - BIX Knihovnický index - Údaje odborných pracovišť Formulovat náročné, ale zároveň dosažitelné cíle!!! Prof. Cornelia Vonhof

75 Oblasti činností, které popisují standardy: Nabídka (média / meziknihovní výpůjční služba / další nabídky) Dostupnost (otevírací doba / poloha / poplatky) Přijetí / využívání / poptávka Prostor (plocha, bezbariérovost, nabídka pracovních míst) Spokojenost klientů Personál / rozvoj personálu Akce / práce s veřejností Prof. Cornelia Vonhof

76 Realizace 21 dobrých důvodů Zaměření na 5 dimenzí popisujících výkon a kvalitu veřejných knihoven - Přijetí - Nabídka - Dostupnost - Prostor - Personál Každou dimenzi popisuje vysvětlující text a jeden či více měřitelných indikátorů a cílových hodnot Prof. Cornelia Vonhof

77 Dimenze Přijetí nabídky Indikátor toho, jak je nabídka přijímána: - Knihovna dosahuje ročně hodnoty minimálně fyzických návštěv na obyvatel své spádové oblasti. Indikátor toho, jak nabídku přijímají žáci a studenti: - Mezi aktivní uživatele veřejné knihovny patří minimálně 60 % žáků a studentů obce. Prof. Cornelia Vonhof

78 Dimenze Přijetí nabídky Indikátor spokojenosti klientů: - Více než 90 % klientů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré. Indikátor spokojenosti dětí a mládeže: - Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny jako dobré. Prof. Cornelia Vonhof

79 Dimenze Nabídka Indikátory kvality nabídky (médií) : - Knihovna každoročně aktualizuje 10% své nabídky médií. - Knihovna nabízí v souladu s mezinárodními standardy médií na obyvatel spádové oblasti. - Knihovna doplňuje vlastní nabídku účastí na výměně médií a dokumentů mezi knihovnami (mezinárodní a regionální meziknihovní výpůjční služba). Prof. Cornelia Vonhof

80 Dimenze Dostupnost Indikátory dostupnosti: - Otevírací doba obecní knihovny činí minimálně 75 % průměrných otevíracích hodin místního obchodu. - Vzdálenost knihovny či její pobočky od bydliště alespoň 75% obyvatel města je menší než 2 km. Prof. Cornelia Vonhof

81 Dimenze Prostor Indikátory prostorové nabídky: - Knihovna jako veřejný prostor má k dispozici alespoň 60 m2 na obyvatel spádové oblasti. Prof. Cornelia Vonhof

82 Dimenze Zaměstnanci a jejich rozvoj Indikátor personální vybavenosti - K poskytování služeb má knihovna k dispozici 0,33 úvazku na obyvatel spádové oblasti (např. třem tisícům obyvatel je k dispozici jeden pracovník na plný úvazek) Indikátor rozvoje personálu - Knihovna ročně investuje minimálně 3% pracovních dní (6 dní) na pracovníka do dalšího odborného vzdělávání svých zaměstnanců. Potřebné věcné náklady jsou hrazeny z rozpočtu knihovny. Prof. Cornelia Vonhof

83 Co jsme se z tohoto procesu naučili? Výroba brožury je dobrý příklad užitečnosti BID jako zastřešujícího svazu: - Transparentnost pro partnery z politiky a veřejné správy - Vyprofilování v akceptovaném kontextu - Suverénní společný výstup - Velice vysoký koordinovaný účinek na veřejnost - Zviditelnění sektoru Knihovny a informace - Celé pole působnosti se jednotně prezentuje jako moderní

84 Odesláno: úterý, 10. března :30 Od: Kopie: Předmět: 21 dobrých důvodů se povedlo Milá paní Lison, mám velikou radost z 21 dobrých důvodů. Je to publikace, kterou člověk používá rád. Teď už mi také vůbec nepřipadá příliš dlouhá, protože si můžete vybrat, co rozečtete, co dočtete a co si z ní vytáhnete, když to potřebujete pro vlastní argumentaci. Základní předpoklady pro dobré knihovny přicházejí právě včas, protože hessenská zemská vláda právě pracuje na koncepci hessenského zákona o knihovnách. Srdečně zdraví Pochvala od kritické kolegyně!!!

85 Večer pro dobré knihovny Pozvánka na parlamentní večer dne

86 A co bude následovat po 21 dobrých důvodech?

87 Nové politické tendence, nová témata pro lobování knihoven Nová expertní pracovní skupina parlamentu: Internet a digitální společnost - Knihovny: informační kompetentnost Vzdělání nosné téma politiky - Knihovny: místa vzdělávání Začlenění jako politická výzva - Knihovny: sociální, nízkoprahové místo integrace Kulturní rozmanitost - Knihovny: multikulturní nabídky

88 A na závěr

89 necháme promluvit politiky osobně: Undine Kurth, členka parlamentu, Poslanecká frakce ZELENÝCH

90 lobování pro knihovny Kdo od koho co očekává? , Lipsko Devět bodů lobování u politiků 1. Nikdy nevycházej z toho, že všichni znají Tvůj problém. 2. Existuje více problémů než jen ten, který se týká Tebe. 3. Stěžovat si nestačí je potřeba ukázat cesty k řešení. 4. Nikdy nevycházej z toho, že všichni chtějí totéž. 5. Zjisti, kde máš spojence, a jak si je lze získat. 6. Vždy se pozorně dívej, jak kdo umí jednat. 7. Učit se od druhých znamená učit se vyhrávat. 8. Mysli, ještě než nastane škoda! Reaguj včas!! 9. Lobovat neznamená žebrat a není to nic urážejícího!

91 Místo epilogu prohlášení političky Undine Kurth o lobbingu: Jde o to, získat pro věc knihoven politickou většinu. K tomu potřebujeme veřejnou debatu i o nedostatcích a nešvarech. Sami ji musíme neustále iniciovat vyhýbat se jim by byla sebevražda ze strachu před smrtí!

92 Děkuji za pozornost!!! Těším se na Vaše otázky!!!

93 Zkušenosti s vypracováváním strategií pro knihovny v Německu Všechny plány vytvořené knihovníky 1973, 1993, 2007, 21 dobrých důvodů a také regionální plány (BW svaz, SH země a spolek, Bavorsko - Stát???, Sasko zákon o kulturním prostoru) - Rezonance, výsledky, zkušenosti, úspěchy - Postup při přípravě, zúčastnění výhody, nevýhody Implementace do politiky Německá expertní komise Enquete-Kommission a co máme ještě? Bertelsmann (spolu s knihovníky) a knihovníci: parlamentní večery, politické poradenství (večer dbv v politickém klubu), kulturní snídaně u spolkového prezidenta

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více