Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída Bakalářská práce Autor práce: Veronika Rumreichová Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Oponent práce: doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2012

2 Bibliografický záznam RUMREICHOVÁ, Veronika. Financování divadelních spolků se zaměřením na Divadelní spolek Frída: Financing theatre groups with particular focus on the Theatre group Frida. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, s. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Lenka Valová.

3 Anotace Bakalářská práce,,financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída pojednává o právních formách divadel v České republice a divadelních spolků. Autorka v písemné práci podrobněji popisuje funkci divadelního spolku Frída a jeho soubor. K porovnání je stručná zmínka o divadelním spolku Slawjena. Diplomovou práci doprovází statistiky, které jsou převzaté z knihy Bohumila Nekolného,,Divadelní systémy a kulturní politika anebo vytvořené vlastní tvorbou autorky. Klíčová slova Divadelní spolky, divadlo, divadelní spolek Frída, právní formy, kulturní politika Annotation. Bachelor Thesis,, Financing theatre groups with particular focus on the Theatre group Frida "deals with the legal forms of theaters in the Czech Republic and theater groups. The author in her written work describes in details the theater group Frída and his ensemble. For the comparison, there is a brief mention of the theater group Slawjena. The work is accompanied by statistics which are taken from the book by Bohumil Nekolný,, Theater systems, and cultural politics "or the author s own creation. Key words Theatre groups, theatre, theatre group Frida, legal forms, cultural policy

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Financování divadelních spolků se zaměřením na Divadelní spolek Frída vypracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně, 25. května 2012 Veronika Rumreichová

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla především poděkovat vedoucí bakalářské práce JUDr. Lence Valové za odborný dohled a podporu při jejím vytváření. Také bych ráda poděkovala majiteli Divadelního spolku Frída Martinu Trnavskému za jeho ochotu poskytnout potřebné informace.

6 Obsah Úvod Divadlo Právní formy provozování divadla Obecně prospěšná společnost Příspěvková organizace Nadace Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Občanské sdružení Živnostenské podnikání Kulturní politika v divadle Kraje Jihomoravský kraj Divadelní mapa za rok Divadelní mapa za rok Divadelní mapa za rok Tituly z divadelního repertoáru Celkové výnosy divadel Statistika návštěvnosti repertoáru Divadelní mapa současné doby Divadla veřejné služby Soukromá divadla Vlastnictví Divadelní spolky Praha Brno Ostatní divadelní spolky Divadelní spolek Slawjena Soubor divadelního spolku Slawjena Divadelní spolek Frída Dodo Gombár Jakub Nvota... 31

7 5.3 Současnost divadelního spolku Frída Soubor divadelního spolku Frída Herec Martin Trnavský Herec Radim Novák Rozhovor s Frídou Podnikání Dotace Frídy Sponzoři Frídy Rozpočet Grant Dotace Sponzorství Sponzor Závěr Odborné publikace Zdroje ze zákona Internetové zdroje Seznam tabulek... 47

8 Úvod Diplomová práce na téma,,financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída zpracovává fakta o divadlech a divadelních spolcích na českém trhu. Téma bylo vybráno v roce 2011, poté autorka práce zpracovávala materiály k tématu nezbytné a na závěr práci dala do písemné podoby. První část práce je více teoretická, je zaměřená na statistiky a analýzy vytvořené odborníky a jsou dohledatelné v knihách a na internetu, nebo jsou vytvořené autorkou práce. Udává fakta o rozpočtu divadel za rok, právní formy divadel a možný přehled divadelních spolků v Brně, v Praze a celé České republice. V písemné práci je zpracován přehled divadel od roku 2004 do roku 2010 podle statistik divadel na českém trhu. Informace pojednávají o příjmech a výnosech divadel, o jejich návštěvnosti a cenách vstupného. V druhé části diplomové práce je podrobně popsán divadelní spolek Frída od jeho vzniku až po současnost. V textu jsou uvedeny všechny prezentované hry a hry, které byly nejvíce výnosné a také ty, na které bylo vynaloženo nejvíce nákladů. Autorka práce si sjednala schůzku se zakladatelem a zpracovala s ním rozhovor, podle kterého bylo k dispozici více informací, nedohledatelné na internetu ani v knihách. Pro porovnání je popsán stručný popis divadelního spolku Slawjena, který má jinou právní formu, ovšem text není tak podrobný jako je tomu u divadelního spolku Frída. Práce je obecná a pojednává o možnostech právních forem vedení divadla a divadelních spolků. 1

9 1. Divadlo Divadlo je kamenná budova, která slouží k předvádění divadelních inscenací, kde se vytváří vztah mezi hercem a divákem neboli divákem a divadlem. (Wikipedie, 2012a, odst. 1 2) Divák je návštěvník divadla, který tvoří publikum. Je to adresát divadelního poselství, součást divadelního procesu, partner divadelní komunikace. S divákem je možné cíleně pracovat, animovat jej a podněcovat jej. (Jan Dvořák, 2005, s. 68) Divadlo je služba vykonávaná pro veřejnost. Je to možnost obživy a také slouží k pobavení. Divadlo má úzký okruh diváků, kteří pěstují zálibu v jeho navštěvování. Existuje mnoho druhů divadel a většina divadel byla zřízena jako víceúčelová. Tedy jsou založená pro více druhů představení. Podle vybave nosti jeviště, jeho velikosti a prostorového projevu na něm rozlišujeme divadla zřízená pro operu, operetu, zpěvohru, balet, pantomimu, tanec, činohru, muzikál nebo loutkové divadlo. Každé divadlo musí být specifické pro svoji činnost, neboť např. na činoherním jevišti nelze provozovat operu a naopak, a to kvůli prostorovému vytvoření scény. Divadlo může být stagionového typu, tím rozumíme, že má vlastní zázemí, tedy scénu, kde je možné divadlo provozovat, avšak nemá vlastní soubor. Další možností je divadlo repertoárového typu, to má vlastní soubor a divadlo, kde lze pravidelně vystupovat. 1.1 Právní formy provozování divadla Divadla existují v různých formách a jsou zřízena obcí, krajem nebo ministerstvem kultury, či jednotlivcem nebo skupinou divadelníků. Nejčastějšími a nejběžnějšími formami provozování divadla jsou společnost s ručením omezeným, obecně prospěšná společnost nebo příspěvková organizace. Méně běžná jsou divadla zřízená jako akciové společnosti a nadace. Dále jsou divadelní spolky zřízené buď jako občanská sdružení nebo na živnostenské podnikání. 2

10 1.1.1 Obecně prospěšná společnost Jde o typ společnosti neziskové právnické osoby. Obecně prospěšná společnost, neboli zkráceně o.p.s., má za hlavní cíl poskytovat obecně prospěšné služby. Zákon neurčuje, které činnosti jsou obecně prospěšné a které nikoliv. Tuto míru posuzuje soud a ten rozhodne, zda společnost bude zaznamenána v o.p.s. rejstříku. (Národní informační centrum pro mládež, 2008a, odst. 1) Jejími zakladateli mohou být jak právnické osoby, tak i fyzické osoby. Jejím zakladatelem může být také Česká republika. Zisk, který vytěží, nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů ani zaměstnanců. Zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. (Jan Dvořák, 2005, s. 206) Obecně prospěšná společnost je stanovena v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Pro založení obecně prospěšné činnosti je potřeba sepsat zakládací smlouvu. Na zakládací smlouvě je nutné mít podpisy všech zakladatelů a pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena. Ovšem zakladatel o.p.s. může být i jen jeden, v tom případě je nutné vyhotovit zakládací listinu ve formě notářského zápisu. (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Zakládací listina nebo zakládací smlouva musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, nebo jméno a rodné číslo včetně trvalého pobytu zakladatele. Dalším podstatným údajem je název a sídlo o.p.s. a druh činnosti a služeb, které bude vykonávat. Dalším údajem je doba trvání společnosti. Společnost může být založena i na dobu neurčitou. Dále jména, trvalé pobyty a rodná čísla všech členů správní rady a způsob jednání správní rady a dozorčí rady, pokud je zřízena. (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), (Národní informační centrum pro mládež, 2008b, odst. 5) 4 (3) Zakládací listina může stanovit, že určitý počet členů správní rady, popřípadě dozorčí rady, je volen nebo jmenován na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy, popřípadě, že určitý majetek vložený při založení nelze zcizit či zatížit nebo že určený druh poskytovaných obecně prospěšných služeb lze za stanovených podmínek měnit. 3

11 (4) Zakládací listina může také určit obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací; může též stanovit, že určení takovéto obecně prospěšné společnosti provede správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Divadla jsou jako obecně prospěšné společnosti na českém trhu docela běžné. Jako o. p. s. jsou založena například divadla jako Činoherní klub, Dejvické divadlo, DIVADLO IN FLANGRANTI, Divadlo pod lampou, KLICPEROVO DIVADLO, Loutkové divadlo Jitřenka atd Příspěvková organizace Jedná se o veřejnou formu provozovanou právnickou osobou. Její funkcí je plnění činností ve veřejném sektoru. Příspěvková organizace se v České republice řídí základy právního postavení příspěvkových organizací, zákonem o rozpočtových pravidlech státu a zákonem o rozpočtových pravidlech územních odborů. Zpravidla to bývají instituce, jejichž činnosti bývají neziskové a jejichž struktura vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. (Wikipedie, 2012b, odst. 1-2) Aby příspěvková organizace mohla zahájit svoji činnost, musí zřizovatel vydat zřizovací listinu. Má možnost jmenovat a odvolávat jejího ředitele a kontrolovat chod celého hospodaření. (Wikipedie, 2012c, odst. 3) Tato organizace hospodaří na základě rozpočtu zřizovatele, který tvoří její hlavní příjem a dále hospodaří s peněžními prostředky od jiných osob. (Wikipedie, 2012d, odst. 4) Příspěvková organizace je v České republice běžnou formou pro zřizování muzeí, galerií, ale také divadel, např. Národního divadla v Praze Nadace O nadacích pojednává zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Nadace nebo také nadační fond je účelové sdružení majetku. Je zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. Cílem je převážně rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, dále ochrana lidských práv a přírodního prostředí nebo kulturních památek a tradic, rozvoj vědy a vzdělání. (Podnikatel.cz, a, odst. 1) 4

12 Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou a vzniká zápisem do nadačního rejstříku u soudu. Nadace je účelové sdružení majetku a jeho užívání je vázáno k naplňování obecně prospěšných cílů. Nadační jmění v případě nadace nesmí být nižší než Kč. (Jan Dvořák, 2005, s. 206) 1 (3) Součástí názvu nadace musí být označení nadace ; součástí názvu nadačního fondu musí být označení nadační fond ; jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. 2 (2) Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku nadace. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. (3) Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. (4) Nadačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je nadací nebo nadačním fondem v souladu s tímto zákonem a statutem nadace nebo nadačního fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny. (5) Nadačním darem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadaci nebo nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny. (Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) Nadační společnosti se soustředí na různé organizace, které mohou podporovat divadlo a umění. Příkladem divadla, které vzniklo jako nadace, je NADACE DIVADLO Akciová společnost Vedení akciové společnosti popisuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Akciová společnost je společnost, která je zakládaná za účelem zisku. Firma, jež zakládá akciovou společnost, musí mít v názvu akc. spol. nebo a. s. Akciová společnost je společnost se základním kapitálem, který je rozdělený na určitý počet akcií s určitou hodnotou. Společnost odpovídá celým svým majetkem za porušení závazků, ovšem akcionáři neručí za své závazky, pouze mohou přijít 5

13 o své akcie. Z akcií, v případě zisku, získá majitel akcií poměrný podíl formou dividendy. Akcionáři tvoří akciovou společnost. (Jan Dvořák, 2005, s. 207) 155 (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. (2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen listinné akcie ) nebo v zaknihované podobě (dále jen zaknihované akcie ). (3) Akcie musí obsahovat a) firmu a sídlo společnosti, b) jmenovitou hodnotu, c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, e) datum emise. (4)Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení v případech, kdy to stanoví zákon. (5) Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného. (6) Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), nemusí označení druhu obsahovat. (7) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být s akciemi téhož druhu spojena stejná práva. Akciová společnost musí zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Jiné druhy akcií, než které upravuje zákon, nesmějí být vydávány. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) 6

14 Divadla jako akciové společnosti nejsou na trhu v České republice výjimkou, ale nejsou běžné. Takovým je třeba Národní divadlo nebo DIVADLO BROADWAY Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž kapitál je tvořen předem stanoveným vkladem společníků do společnosti a společníci ručí za své závazky vůči společnosti. Vklad může být jak peněžitý, tak nepeněžitý. Společnost může založit jedna osoba, maximální počet osob je padesát. 105 (2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem a společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše nesplacených části vkladů všech společníků do doby, kdy je zrušen zápis splacení a vzápětí zaniká. (Jan Dvořák, 2005, s. 207) 106 Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti. 107 Firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným, postačí však zkratka spol. s r. o. nebo s. r. o.. Při zakládaní společnosti s ručením omezeným je nutné sepsat společenskou smlouvu. Ta musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, dále předmět podnikání, zda jde o obchodní společnost nebo společnost, která poskytuje služby. 7

15 Je v ní uvedena výše základního kapitálu a vkladu společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu. Také musí být uvedena jména a příjmení všech prvních jednate lů za společnost a pod jakým jménem společnosti jednají a jakým způsobem. Jména a bydliště všech členů dozorčí rady, pokud je zřízena, dále se musí určit a uvést jméno správce vkladu. 110 (2) Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou divadel v České republice. Divadla zřízená jako s. r. o. Jsou např. Prozaické baletní divadlo, Divadlo u Anděla, Černé divadlo Jiřího Srnce, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Bez zábradlí, Pražské Hudební divadlo, Divadlo Na Jezerce, Lesní divadlo, Divadlo Šumperk, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo marionet, Divadlo U Hasičů, Městské divadlo Český Krumlov, DIVADLO INVEST a další Občanské sdružení Občanské sdružení patří mezi nejstarší, ale také nejrozšířenější právní formu. K jeho založení je potřeba nejméně tří lidí, kteří mají společný zájem a cíl společně něco podporovat a věnovat se tomu. Toto politické právo je uvedeno v Listině základních práv a svobod. Dává možnost každému občanu České republiky společně se sdružovat. (Wikipedie, 2012e, odst. 1-2) Občanská sdružení se na trhu vyskytují jako divadelní spolky, nikoliv jako divadla. Část znění zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.: 2 (1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen sdružení ) a sdružovat se v nich. (2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby. (3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. (4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru 8

16 národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon. Občanské sdružení úzce souvisí s podnikáním, ovšem jeho založení nesmí být za účelem podnikání, ale může být založeno za účelem podpory podnikání. Nás ovšem zajímá pojem spolek, který můžeme chápat také jako soubor osob s právní subjektivitou. Tyto spolky jsou společnosti vědecké či odborné, nikoli obchodní nebo náboženské. (Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů) Zakládání občanského sdružení upravuje zákon o sdružení občanů č. 83/1990 Sb. 6 (1) Sdružení vzniká registrací. (2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení. Občanská sdružení mohou zakládat i cizinci. Při zakládání občanského sdružení se neplatí poplatky. Když má sdružení nějaký majetek, musí vést účetnictví a to jednoduché či podvojné. K tomu, aby sdružení mělo nějaký majetek, musí mít nějaké příjmy a z nich podávat daňové přiznání. (Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů) Výhodou občanského sdružení je možnost získání grantů, které podpoří jejich činnost. Podporu lze získat jak od soukromých dárců, tak od nadací či mezinárodních institucí a také od českých ministerstev Živnostenské podnikání Podnikání na živnostenský list je činnost, která je provozována samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podnikání na živnostenský list je považováno za nejjednodušší formu podnikání v oblasti divadla a kultury. (Jan Dvořák, 2005, s. 205) Každý je odpovědný sám za sebe a za svoje činy v podnikání. Činnost je motivovaná dosažením zisku. V České republice upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vše, co se týká provozování živnosti. Provozovat živnost může fyzická i právnická osoba. Ovšem pro tuto činnost musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost, které se chce věnovat. Dále je nutné předložit výpis z trestního rejstříku. Fyzická osoba musí být starší osmnácti let, musí být způsobilá k právním úkonům a musí být trestně bezúhonná. Právnické 9

17 osoby jsou subjekty s právy a povinnostmi, nejsou však fyzickou osobou a jsou zřízené písemnou smlouvou nebo zakládající listinou. Platnými se stávají, jsou li zapsány do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku. Toto pravidlo neplatí pro všechny právnické osoby a to převážné pro ty, které vznikají ze zákona. (Jan Dvořák, 2005, s. 205) Druhy živností se rozdělují podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: Živnosti řemeslné jsou činnosti pro jejichž provozování je podmínkou výuční list, maturita v daném oboru, diplom v daném oboru nebo minimálně šest let praxe v oboru. Jsou to profesní činnosti jako je řeznictví, zednictví, klempířství, hostinská činnost, montáže či opravy, práce s elektrickým zařízením. Živnosti vázané pro tyto činnosti je nezbytnou nutností prokázat odbornou způsobilost. Může jít o poskytování masérských služeb, provádění stavebních prací, vedení účetnictví či provozování autoškoly. Živnosti volné u těchto činností nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Lze provozovat velkoobchod a maloobchod, zprostředkovávat obchod či služby jako jsou ubytovací služby nebo služby fotografické. Živnosti koncesované tyto živnosti vznikají na základě správního rozhodnutí. K tomuto podnikání je potřeba odborná způsobilost a kromě toho je nutné získat pro živnost koncesi včetně kladného vyjádření příslušného orgánu státní správy. Po získání těchto nezbytných záležitostí lze provozovat pohřební služby, cestovní kanceláře nebo taxi služby. (Jan Dvořák, 2005, s. 205), (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 28 (1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen rozsah oprávnění ) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených k tomuto zákonu. (2) Je-li provozování živnosti vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem. (3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad. (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 10

18 2. Kulturní politika v divadle Je-li vše zkorumpováno, je divadlo ze všech nejčistší. (Denis Diderot) V roce 1948 byla všechna divadla v Československu zestátněna. Od roku 1978 bylo zřizování a provozování divadel v České republice ponecháno na vládě prostřednictvím ministerstva kultury, ministerstva mládeže a tělovýchovy a také krajských národních výborů. Na Slovensku to záviselo pouze na ministerstvu kultury. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 9 10) Až do roku 1989 existoval při provozování divadla monopol socialistického státu, včetně cenzury. Stát prostřednictvím dvou subjektů, ministerstva kultury a krajů, divadla zřizoval, provozoval a také rušil. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 9 10) V devadesátých letech se změnil divadelní systém a to tak, že byl v provozování divadel ukončen státní monopol. Velká část divadel začala působit v rámci soukromého sektoru. Ze začátku to byly převážně muzikálové produkce a také vznikaly nové divadelní, taneční a alternativní soubory. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 9 10) 2.1 Kraje O vyšší samosprávné územní celky se vedl politický zápas po dobu deseti let. Jednalo se především o míru přerozdělení daňové vytíženosti. Nakonec byly kraje ustaveny k 1. lednu Na začátku jejich existence vydaly na divadelní činnost 2,5 milionu Kč. O rok později začaly kraje fungovat naplno a všechny kraje vydaly 66,5 milionu Kč. Každým rokem se částky zvyšovaly, v roce 2004 to bylo 68 milionů Kč. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 39) Jihomoravský kraj Vypracovává koncepci na podporu kultury a kraje. Jako kraj vyžaduje změnu příspěvkových organizací na veřejnoprávní subjekty s předpokladem vícezdrojového a víceletého financování. Ročně uvolňuje na dotace a granty pro kulturu 6,6 milionu Kč. Jako významné instituce jsou z divadel uváděny pouze: Národní divadlo v Brně, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla Divadlo Husa na provázku. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 41) 11

19 2.2 Divadelní mapa za rok 2004 Na základě statistických dat vytvořených k roku 2004 lze udělat přibližný odhad návštěvnosti a počtu odehraných premiér a repríz v českém divadle. Velká chyba, se kterou je nutné počítat, je u soukromých divadel. Data o výnosech soukromého sektoru nejsou k dispozici. Tabulka 1: Souhrn odehraných premiér u veřejných i soukromých divadel Soukromá divadla Veřejná divadla Premiéry Repertoár 650 titulů titulů Celkem bylo na repertoáru titulů včetně festivalů (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) V roce 2004 veřejná divadla prezentovala více svých představení a vykonala více premiér za rok. Tento počet se liší až o 269 premiér. Ovšem i přes tento velký rozdíl uvedla soukromá divadla pouze o představení méně než divadla veřejná. Tabulka 2: Souhrn odehraných repríz u veřejných i soukromých divadel Soukromá divadla Veřejná divadla Představení Celkem uvedeno představení Opera 1400 Muzikál, opereta mimo velkých soukromých muzikálových produkcí Činohra Balet a tanec 1800 (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) Stálých souborů je celkem 120 z toho se divadelní činnosti věnuje 134 scén. 12

20 Tabulka 3: Rozpočet veřejných divadel Veřejné rozpočty (stát, kraje, města) Stát vydal na divadlo Kraje vydaly na divadlo Obce vydaly na divadlo Tržby ze vstupného činily Tržby z jiných činností činily ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč (jen u divadel veřejné sféry) Kč (jen u divadel veřejné sféry) (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) Vykonavatelé uměleckých činností jsou většinou vzdělaní lidé, kteří dosáhli převážně vysokoškolského vzdělání. Tabulka 4: Návštěvnost divadel Divadlo v České republice navštívilo celkem Opery Muzikál a operetu Činohru Balet a tanec Loutkové divadlo a alternativní žánry diváků diváků diváků diváků diváků diváků (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) 2.3 Divadelní mapa za rok 2008 Tabulka 5: Souhrn divadel, divadelních scén a divadelních souborů v ČR Divadel celkem 195 Celkem souborů 146 Celkem stálých scén

21 Celkový počet diváků, kteří navštíví divadlo za rok je , což je přibližně polovina populace v České republice. Je to nepatrný nárůst oproti roku (Divadlo.cz,2009a, odst.3) Úplné údaje jsou k dispozici pouze u divadel zřizovaných jako příspěvkové organizace státem, městy nebo kraji. Z veřejných rozpočtů bylo do oblasti divadel v roce 2008 vloženo Kč. Počty nejsou zcela úplné kvůli neudání přesných údajů sledovanými subjekty. (Divadlo.cz,2009b, odst.7) Podle srovnání roku 2004 a 2008 lze uvést, že počet divadel, stálých scén v provozu, souborů, počet titulů, premiér, představení a kapacita divadel se v průměru navýšily o 10 procent. Analýza ovšem uvádí, že klesl počet představení u klasického baletu, ale naopak stoupl počet premiér v oboru tance a pohybového divadla. Je také zaznamenán pokles operních titulů, což je způsobeno náročností financování operního žánru. Příjmy divadel se zvýšily o 26 procent a příjmy z vedlejších činností se zvýšily dvojnásobně. (Divadlo.cz, 2009c, odst.7) Tabulak 6: Ceny vstupného Nejvyšší cena 1 150,00 Kč 2 000,00 Kč Průměrná cena 185,00 Kč 968,00 Kč V celém odvětví divadla pracuje celkem zaměstnanců, z toho cca pracovníků pracuje formou dohody o provedení práce a formou autorských smluv. (Divadlo.cz, 2009d, odst.8) 2.4 Divadelní mapa za rok 2010 V procesu zkoumání bylo v roce 2010 zahrnuto 214 divadel a 157 souborů. Z tohoto výzkumu bylo zjištěno, že v provozu je celkem 268 scén a sálů. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011a, s. 5, odst. 2) Divadla ze svého repertoáru uvedla celkem titulů a 685 premiér. V České republice se uskutečnilo celkem představení. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011b, s. 5, odst. 3) 14

22 Podrobná analýza vytvořená od roku 1990 k roku 2010 je analýza, která udává fakta týkající se množství divadel, počet stálých scén, počet návštěvníků v divadlech a počet odehraných představení v České republice. Počet divadel v České republice se každý rok zvyšuje. V roce 1990 bylo k dispozici pouhých čtyřicet devět divadel, zatímco v roce 2010 na trhu funguje již 151 divadel. Stejný faktor udává počet stálých scén, který se také navyšuje. Od roku 1990 do roku 2010 byl zaznamenán přírůstek až o 85 stálých scén. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011c, s. 6) Počet návštěvníků v divadlech se od roku 1990 do roku 2010 nepatrně snížil a během těchto let kolísal. V roce 1990 bylo zaznamenáno návštěvníků a v roce 2010 se jejich počet snížil na diváku. Během této doby počet návštěvníků narůstal a klesal. Nejnižší zaznamenaný údaj byl v roce 1993, kdy divadlo navštívilo pouze diváků. Naopak nejvyšší účast byla v roce 1996 s diváků. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011d, s. 6) Počet odehraných představení se navyšoval a v roce 1990 bylo odehráno celkem inscenací. V roce 2010 se tento počet navýšil o celých inscenací. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011e, s. 6) Lze tedy souhrnem říci, že v roce 2010 bylo v České republice celkem 151 divadel a 161 stálých scén. Celková kapacita divadel je míst k sezení. Průměrný počet stálých zaměstnanců v divadelní sféře činil 7014,4 a celkový příjem ze vstupného dosáhl Kč. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011f, s. 7) Tituly z divadelního repertoáru Statistika titulů podle repertoáru byla vytvořena od roku 2006 do roku V této kapitole je popsáno v jakých letech byl jaký repertoár nejproduktivnější a kolik premiér bylo vytvořeno za rok. Také je uvedena nejvyšší a nejnižší cena vstupného. Činohra byla nejnavštěvovanější v roce 2010, kde bylo vytvořeno celkem 2701 inscenací a 343 premiér. Činohra se řadí mezi nejoblíbenější a také nejnavštěvovanější druh inscenací. Vstupné na nejdražší činoherní představení bylo 990 Kč a nejlevnější stálo 1 Kč. 15

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb.

FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Přednáška 3 FUNDACE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 89/2012, Sb. Využito materiálů kolegy Mgr. Vlastimila Vitoula, PF MU is.muni.cz - Studijní materiály k předmětu BPV_ERNO + Materiálů kolegy mgr. Jaroslava

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů Základní

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s. Příloha č. 1 ke schválení Město Písek na základě novelizace zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 II. díl UMĚNÍ DIVADLA, HUDEBNÍ SOUBORY, VÝSTAVNÍ ČINNOST A FESTIVALY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací

Více

Ekonomika Společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Společnost s ručením omezeným, akciová společnost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více