Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída Bakalářská práce Autor práce: Veronika Rumreichová Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Oponent práce: doc. Mgr. Jan Kolegar Brno 2012

2 Bibliografický záznam RUMREICHOVÁ, Veronika. Financování divadelních spolků se zaměřením na Divadelní spolek Frída: Financing theatre groups with particular focus on the Theatre group Frida. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, s. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Lenka Valová.

3 Anotace Bakalářská práce,,financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída pojednává o právních formách divadel v České republice a divadelních spolků. Autorka v písemné práci podrobněji popisuje funkci divadelního spolku Frída a jeho soubor. K porovnání je stručná zmínka o divadelním spolku Slawjena. Diplomovou práci doprovází statistiky, které jsou převzaté z knihy Bohumila Nekolného,,Divadelní systémy a kulturní politika anebo vytvořené vlastní tvorbou autorky. Klíčová slova Divadelní spolky, divadlo, divadelní spolek Frída, právní formy, kulturní politika Annotation. Bachelor Thesis,, Financing theatre groups with particular focus on the Theatre group Frida "deals with the legal forms of theaters in the Czech Republic and theater groups. The author in her written work describes in details the theater group Frída and his ensemble. For the comparison, there is a brief mention of the theater group Slawjena. The work is accompanied by statistics which are taken from the book by Bohumil Nekolný,, Theater systems, and cultural politics "or the author s own creation. Key words Theatre groups, theatre, theatre group Frida, legal forms, cultural policy

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Financování divadelních spolků se zaměřením na Divadelní spolek Frída vypracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. V Brně, 25. května 2012 Veronika Rumreichová

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla především poděkovat vedoucí bakalářské práce JUDr. Lence Valové za odborný dohled a podporu při jejím vytváření. Také bych ráda poděkovala majiteli Divadelního spolku Frída Martinu Trnavskému za jeho ochotu poskytnout potřebné informace.

6 Obsah Úvod Divadlo Právní formy provozování divadla Obecně prospěšná společnost Příspěvková organizace Nadace Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Občanské sdružení Živnostenské podnikání Kulturní politika v divadle Kraje Jihomoravský kraj Divadelní mapa za rok Divadelní mapa za rok Divadelní mapa za rok Tituly z divadelního repertoáru Celkové výnosy divadel Statistika návštěvnosti repertoáru Divadelní mapa současné doby Divadla veřejné služby Soukromá divadla Vlastnictví Divadelní spolky Praha Brno Ostatní divadelní spolky Divadelní spolek Slawjena Soubor divadelního spolku Slawjena Divadelní spolek Frída Dodo Gombár Jakub Nvota... 31

7 5.3 Současnost divadelního spolku Frída Soubor divadelního spolku Frída Herec Martin Trnavský Herec Radim Novák Rozhovor s Frídou Podnikání Dotace Frídy Sponzoři Frídy Rozpočet Grant Dotace Sponzorství Sponzor Závěr Odborné publikace Zdroje ze zákona Internetové zdroje Seznam tabulek... 47

8 Úvod Diplomová práce na téma,,financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída zpracovává fakta o divadlech a divadelních spolcích na českém trhu. Téma bylo vybráno v roce 2011, poté autorka práce zpracovávala materiály k tématu nezbytné a na závěr práci dala do písemné podoby. První část práce je více teoretická, je zaměřená na statistiky a analýzy vytvořené odborníky a jsou dohledatelné v knihách a na internetu, nebo jsou vytvořené autorkou práce. Udává fakta o rozpočtu divadel za rok, právní formy divadel a možný přehled divadelních spolků v Brně, v Praze a celé České republice. V písemné práci je zpracován přehled divadel od roku 2004 do roku 2010 podle statistik divadel na českém trhu. Informace pojednávají o příjmech a výnosech divadel, o jejich návštěvnosti a cenách vstupného. V druhé části diplomové práce je podrobně popsán divadelní spolek Frída od jeho vzniku až po současnost. V textu jsou uvedeny všechny prezentované hry a hry, které byly nejvíce výnosné a také ty, na které bylo vynaloženo nejvíce nákladů. Autorka práce si sjednala schůzku se zakladatelem a zpracovala s ním rozhovor, podle kterého bylo k dispozici více informací, nedohledatelné na internetu ani v knihách. Pro porovnání je popsán stručný popis divadelního spolku Slawjena, který má jinou právní formu, ovšem text není tak podrobný jako je tomu u divadelního spolku Frída. Práce je obecná a pojednává o možnostech právních forem vedení divadla a divadelních spolků. 1

9 1. Divadlo Divadlo je kamenná budova, která slouží k předvádění divadelních inscenací, kde se vytváří vztah mezi hercem a divákem neboli divákem a divadlem. (Wikipedie, 2012a, odst. 1 2) Divák je návštěvník divadla, který tvoří publikum. Je to adresát divadelního poselství, součást divadelního procesu, partner divadelní komunikace. S divákem je možné cíleně pracovat, animovat jej a podněcovat jej. (Jan Dvořák, 2005, s. 68) Divadlo je služba vykonávaná pro veřejnost. Je to možnost obživy a také slouží k pobavení. Divadlo má úzký okruh diváků, kteří pěstují zálibu v jeho navštěvování. Existuje mnoho druhů divadel a většina divadel byla zřízena jako víceúčelová. Tedy jsou založená pro více druhů představení. Podle vybave nosti jeviště, jeho velikosti a prostorového projevu na něm rozlišujeme divadla zřízená pro operu, operetu, zpěvohru, balet, pantomimu, tanec, činohru, muzikál nebo loutkové divadlo. Každé divadlo musí být specifické pro svoji činnost, neboť např. na činoherním jevišti nelze provozovat operu a naopak, a to kvůli prostorovému vytvoření scény. Divadlo může být stagionového typu, tím rozumíme, že má vlastní zázemí, tedy scénu, kde je možné divadlo provozovat, avšak nemá vlastní soubor. Další možností je divadlo repertoárového typu, to má vlastní soubor a divadlo, kde lze pravidelně vystupovat. 1.1 Právní formy provozování divadla Divadla existují v různých formách a jsou zřízena obcí, krajem nebo ministerstvem kultury, či jednotlivcem nebo skupinou divadelníků. Nejčastějšími a nejběžnějšími formami provozování divadla jsou společnost s ručením omezeným, obecně prospěšná společnost nebo příspěvková organizace. Méně běžná jsou divadla zřízená jako akciové společnosti a nadace. Dále jsou divadelní spolky zřízené buď jako občanská sdružení nebo na živnostenské podnikání. 2

10 1.1.1 Obecně prospěšná společnost Jde o typ společnosti neziskové právnické osoby. Obecně prospěšná společnost, neboli zkráceně o.p.s., má za hlavní cíl poskytovat obecně prospěšné služby. Zákon neurčuje, které činnosti jsou obecně prospěšné a které nikoliv. Tuto míru posuzuje soud a ten rozhodne, zda společnost bude zaznamenána v o.p.s. rejstříku. (Národní informační centrum pro mládež, 2008a, odst. 1) Jejími zakladateli mohou být jak právnické osoby, tak i fyzické osoby. Jejím zakladatelem může být také Česká republika. Zisk, který vytěží, nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů ani zaměstnanců. Zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena. (Jan Dvořák, 2005, s. 206) Obecně prospěšná společnost je stanovena v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Pro založení obecně prospěšné činnosti je potřeba sepsat zakládací smlouvu. Na zakládací smlouvě je nutné mít podpisy všech zakladatelů a pravost jejich podpisů musí být úředně ověřena. Ovšem zakladatel o.p.s. může být i jen jeden, v tom případě je nutné vyhotovit zakládací listinu ve formě notářského zápisu. (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Zakládací listina nebo zakládací smlouva musí obsahovat název, sídlo a identifikační číslo zakladatele, nebo jméno a rodné číslo včetně trvalého pobytu zakladatele. Dalším podstatným údajem je název a sídlo o.p.s. a druh činnosti a služeb, které bude vykonávat. Dalším údajem je doba trvání společnosti. Společnost může být založena i na dobu neurčitou. Dále jména, trvalé pobyty a rodná čísla všech členů správní rady a způsob jednání správní rady a dozorčí rady, pokud je zřízena. (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), (Národní informační centrum pro mládež, 2008b, odst. 5) 4 (3) Zakládací listina může stanovit, že určitý počet členů správní rady, popřípadě dozorčí rady, je volen nebo jmenován na návrh předem určeného okruhu občanů nebo na návrh určité právnické osoby, orgánu územní samosprávy nebo orgánu státní správy, popřípadě, že určitý majetek vložený při založení nelze zcizit či zatížit nebo že určený druh poskytovaných obecně prospěšných služeb lze za stanovených podmínek měnit. 3

11 (4) Zakládací listina může také určit obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací; může též stanovit, že určení takovéto obecně prospěšné společnosti provede správní rada v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti. (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Divadla jsou jako obecně prospěšné společnosti na českém trhu docela běžné. Jako o. p. s. jsou založena například divadla jako Činoherní klub, Dejvické divadlo, DIVADLO IN FLANGRANTI, Divadlo pod lampou, KLICPEROVO DIVADLO, Loutkové divadlo Jitřenka atd Příspěvková organizace Jedná se o veřejnou formu provozovanou právnickou osobou. Její funkcí je plnění činností ve veřejném sektoru. Příspěvková organizace se v České republice řídí základy právního postavení příspěvkových organizací, zákonem o rozpočtových pravidlech státu a zákonem o rozpočtových pravidlech územních odborů. Zpravidla to bývají instituce, jejichž činnosti bývají neziskové a jejichž struktura vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. (Wikipedie, 2012b, odst. 1-2) Aby příspěvková organizace mohla zahájit svoji činnost, musí zřizovatel vydat zřizovací listinu. Má možnost jmenovat a odvolávat jejího ředitele a kontrolovat chod celého hospodaření. (Wikipedie, 2012c, odst. 3) Tato organizace hospodaří na základě rozpočtu zřizovatele, který tvoří její hlavní příjem a dále hospodaří s peněžními prostředky od jiných osob. (Wikipedie, 2012d, odst. 4) Příspěvková organizace je v České republice běžnou formou pro zřizování muzeí, galerií, ale také divadel, např. Národního divadla v Praze Nadace O nadacích pojednává zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Nadace nebo také nadační fond je účelové sdružení majetku. Je zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů. Cílem je převážně rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, dále ochrana lidských práv a přírodního prostředí nebo kulturních památek a tradic, rozvoj vědy a vzdělání. (Podnikatel.cz, a, odst. 1) 4

12 Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou a vzniká zápisem do nadačního rejstříku u soudu. Nadace je účelové sdružení majetku a jeho užívání je vázáno k naplňování obecně prospěšných cílů. Nadační jmění v případě nadace nesmí být nižší než Kč. (Jan Dvořák, 2005, s. 206) 1 (3) Součástí názvu nadace musí být označení nadace ; součástí názvu nadačního fondu musí být označení nadační fond ; jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. 2 (2) Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku nadace. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku. (3) Nadační fond používá k dosahování účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek. (4) Nadačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je nadací nebo nadačním fondem v souladu s tímto zákonem a statutem nadace nebo nadačního fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny. (5) Nadačním darem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou nadaci nebo nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny. (Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) Nadační společnosti se soustředí na různé organizace, které mohou podporovat divadlo a umění. Příkladem divadla, které vzniklo jako nadace, je NADACE DIVADLO Akciová společnost Vedení akciové společnosti popisuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Akciová společnost je společnost, která je zakládaná za účelem zisku. Firma, jež zakládá akciovou společnost, musí mít v názvu akc. spol. nebo a. s. Akciová společnost je společnost se základním kapitálem, který je rozdělený na určitý počet akcií s určitou hodnotou. Společnost odpovídá celým svým majetkem za porušení závazků, ovšem akcionáři neručí za své závazky, pouze mohou přijít 5

13 o své akcie. Z akcií, v případě zisku, získá majitel akcií poměrný podíl formou dividendy. Akcionáři tvoří akciovou společnost. (Jan Dvořák, 2005, s. 207) 155 (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. (2) Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen listinné akcie ) nebo v zaknihované podobě (dále jen zaknihované akcie ). (3) Akcie musí obsahovat a) firmu a sídlo společnosti, b) jmenovitou hodnotu, c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, e) datum emise. (4)Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Zaknihovaná akcie musí obsahovat číselné označení v případech, kdy to stanoví zákon. (5) Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu, pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného. (6) Je-li vydáno více druhů akcií, musí akcie obsahovat označení druhu a listinné akcie musí obsahovat i určení práv s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy. Akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), nemusí označení druhu obsahovat. (7) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí být s akciemi téhož druhu spojena stejná práva. Akciová společnost musí zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Jiné druhy akcií, než které upravuje zákon, nesmějí být vydávány. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) 6

14 Divadla jako akciové společnosti nejsou na trhu v České republice výjimkou, ale nejsou běžné. Takovým je třeba Národní divadlo nebo DIVADLO BROADWAY Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž kapitál je tvořen předem stanoveným vkladem společníků do společnosti a společníci ručí za své závazky vůči společnosti. Vklad může být jak peněžitý, tak nepeněžitý. Společnost může založit jedna osoba, maximální počet osob je padesát. 105 (2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou. Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem a společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše nesplacených části vkladů všech společníků do doby, kdy je zrušen zápis splacení a vzápětí zaniká. (Jan Dvořák, 2005, s. 207) 106 Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti. 107 Firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným, postačí však zkratka spol. s r. o. nebo s. r. o.. Při zakládaní společnosti s ručením omezeným je nutné sepsat společenskou smlouvu. Ta musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, dále předmět podnikání, zda jde o obchodní společnost nebo společnost, která poskytuje služby. 7

15 Je v ní uvedena výše základního kapitálu a vkladu společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu. Také musí být uvedena jména a příjmení všech prvních jednate lů za společnost a pod jakým jménem společnosti jednají a jakým způsobem. Jména a bydliště všech členů dozorčí rady, pokud je zřízena, dále se musí určit a uvést jméno správce vkladu. 110 (2) Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou divadel v České republice. Divadla zřízená jako s. r. o. Jsou např. Prozaické baletní divadlo, Divadlo u Anděla, Černé divadlo Jiřího Srnce, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Bez zábradlí, Pražské Hudební divadlo, Divadlo Na Jezerce, Lesní divadlo, Divadlo Šumperk, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo marionet, Divadlo U Hasičů, Městské divadlo Český Krumlov, DIVADLO INVEST a další Občanské sdružení Občanské sdružení patří mezi nejstarší, ale také nejrozšířenější právní formu. K jeho založení je potřeba nejméně tří lidí, kteří mají společný zájem a cíl společně něco podporovat a věnovat se tomu. Toto politické právo je uvedeno v Listině základních práv a svobod. Dává možnost každému občanu České republiky společně se sdružovat. (Wikipedie, 2012e, odst. 1-2) Občanská sdružení se na trhu vyskytují jako divadelní spolky, nikoliv jako divadla. Část znění zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.: 2 (1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen sdružení ) a sdružovat se v nich. (2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby. (3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona. (4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru 8

16 národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon. Občanské sdružení úzce souvisí s podnikáním, ovšem jeho založení nesmí být za účelem podnikání, ale může být založeno za účelem podpory podnikání. Nás ovšem zajímá pojem spolek, který můžeme chápat také jako soubor osob s právní subjektivitou. Tyto spolky jsou společnosti vědecké či odborné, nikoli obchodní nebo náboženské. (Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů) Zakládání občanského sdružení upravuje zákon o sdružení občanů č. 83/1990 Sb. 6 (1) Sdružení vzniká registrací. (2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení. Občanská sdružení mohou zakládat i cizinci. Při zakládání občanského sdružení se neplatí poplatky. Když má sdružení nějaký majetek, musí vést účetnictví a to jednoduché či podvojné. K tomu, aby sdružení mělo nějaký majetek, musí mít nějaké příjmy a z nich podávat daňové přiznání. (Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů) Výhodou občanského sdružení je možnost získání grantů, které podpoří jejich činnost. Podporu lze získat jak od soukromých dárců, tak od nadací či mezinárodních institucí a také od českých ministerstev Živnostenské podnikání Podnikání na živnostenský list je činnost, která je provozována samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podnikání na živnostenský list je považováno za nejjednodušší formu podnikání v oblasti divadla a kultury. (Jan Dvořák, 2005, s. 205) Každý je odpovědný sám za sebe a za svoje činy v podnikání. Činnost je motivovaná dosažením zisku. V České republice upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vše, co se týká provozování živnosti. Provozovat živnost může fyzická i právnická osoba. Ovšem pro tuto činnost musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost, které se chce věnovat. Dále je nutné předložit výpis z trestního rejstříku. Fyzická osoba musí být starší osmnácti let, musí být způsobilá k právním úkonům a musí být trestně bezúhonná. Právnické 9

17 osoby jsou subjekty s právy a povinnostmi, nejsou však fyzickou osobou a jsou zřízené písemnou smlouvou nebo zakládající listinou. Platnými se stávají, jsou li zapsány do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku. Toto pravidlo neplatí pro všechny právnické osoby a to převážné pro ty, které vznikají ze zákona. (Jan Dvořák, 2005, s. 205) Druhy živností se rozdělují podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: Živnosti řemeslné jsou činnosti pro jejichž provozování je podmínkou výuční list, maturita v daném oboru, diplom v daném oboru nebo minimálně šest let praxe v oboru. Jsou to profesní činnosti jako je řeznictví, zednictví, klempířství, hostinská činnost, montáže či opravy, práce s elektrickým zařízením. Živnosti vázané pro tyto činnosti je nezbytnou nutností prokázat odbornou způsobilost. Může jít o poskytování masérských služeb, provádění stavebních prací, vedení účetnictví či provozování autoškoly. Živnosti volné u těchto činností nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Lze provozovat velkoobchod a maloobchod, zprostředkovávat obchod či služby jako jsou ubytovací služby nebo služby fotografické. Živnosti koncesované tyto živnosti vznikají na základě správního rozhodnutí. K tomuto podnikání je potřeba odborná způsobilost a kromě toho je nutné získat pro živnost koncesi včetně kladného vyjádření příslušného orgánu státní správy. Po získání těchto nezbytných záležitostí lze provozovat pohřební služby, cestovní kanceláře nebo taxi služby. (Jan Dvořák, 2005, s. 205), (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 28 (1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen rozsah oprávnění ) se posuzuje podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu s přihlédnutím k ustanovením této části. Živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených k tomuto zákonu. (2) Je-li provozování živnosti vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem. (3) V pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad. (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 10

18 2. Kulturní politika v divadle Je-li vše zkorumpováno, je divadlo ze všech nejčistší. (Denis Diderot) V roce 1948 byla všechna divadla v Československu zestátněna. Od roku 1978 bylo zřizování a provozování divadel v České republice ponecháno na vládě prostřednictvím ministerstva kultury, ministerstva mládeže a tělovýchovy a také krajských národních výborů. Na Slovensku to záviselo pouze na ministerstvu kultury. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 9 10) Až do roku 1989 existoval při provozování divadla monopol socialistického státu, včetně cenzury. Stát prostřednictvím dvou subjektů, ministerstva kultury a krajů, divadla zřizoval, provozoval a také rušil. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 9 10) V devadesátých letech se změnil divadelní systém a to tak, že byl v provozování divadel ukončen státní monopol. Velká část divadel začala působit v rámci soukromého sektoru. Ze začátku to byly převážně muzikálové produkce a také vznikaly nové divadelní, taneční a alternativní soubory. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 9 10) 2.1 Kraje O vyšší samosprávné územní celky se vedl politický zápas po dobu deseti let. Jednalo se především o míru přerozdělení daňové vytíženosti. Nakonec byly kraje ustaveny k 1. lednu Na začátku jejich existence vydaly na divadelní činnost 2,5 milionu Kč. O rok později začaly kraje fungovat naplno a všechny kraje vydaly 66,5 milionu Kč. Každým rokem se částky zvyšovaly, v roce 2004 to bylo 68 milionů Kč. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 39) Jihomoravský kraj Vypracovává koncepci na podporu kultury a kraje. Jako kraj vyžaduje změnu příspěvkových organizací na veřejnoprávní subjekty s předpokladem vícezdrojového a víceletého financování. Ročně uvolňuje na dotace a granty pro kulturu 6,6 milionu Kč. Jako významné instituce jsou z divadel uváděny pouze: Národní divadlo v Brně, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla Divadlo Husa na provázku. (Bohumil Nekolný, 2006, s. 41) 11

19 2.2 Divadelní mapa za rok 2004 Na základě statistických dat vytvořených k roku 2004 lze udělat přibližný odhad návštěvnosti a počtu odehraných premiér a repríz v českém divadle. Velká chyba, se kterou je nutné počítat, je u soukromých divadel. Data o výnosech soukromého sektoru nejsou k dispozici. Tabulka 1: Souhrn odehraných premiér u veřejných i soukromých divadel Soukromá divadla Veřejná divadla Premiéry Repertoár 650 titulů titulů Celkem bylo na repertoáru titulů včetně festivalů (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) V roce 2004 veřejná divadla prezentovala více svých představení a vykonala více premiér za rok. Tento počet se liší až o 269 premiér. Ovšem i přes tento velký rozdíl uvedla soukromá divadla pouze o představení méně než divadla veřejná. Tabulka 2: Souhrn odehraných repríz u veřejných i soukromých divadel Soukromá divadla Veřejná divadla Představení Celkem uvedeno představení Opera 1400 Muzikál, opereta mimo velkých soukromých muzikálových produkcí Činohra Balet a tanec 1800 (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) Stálých souborů je celkem 120 z toho se divadelní činnosti věnuje 134 scén. 12

20 Tabulka 3: Rozpočet veřejných divadel Veřejné rozpočty (stát, kraje, města) Stát vydal na divadlo Kraje vydaly na divadlo Obce vydaly na divadlo Tržby ze vstupného činily Tržby z jiných činností činily ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč (jen u divadel veřejné sféry) Kč (jen u divadel veřejné sféry) (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) Vykonavatelé uměleckých činností jsou většinou vzdělaní lidé, kteří dosáhli převážně vysokoškolského vzdělání. Tabulka 4: Návštěvnost divadel Divadlo v České republice navštívilo celkem Opery Muzikál a operetu Činohru Balet a tanec Loutkové divadlo a alternativní žánry diváků diváků diváků diváků diváků diváků (Bohumil Nekolný, 2006, 43 s.) 2.3 Divadelní mapa za rok 2008 Tabulka 5: Souhrn divadel, divadelních scén a divadelních souborů v ČR Divadel celkem 195 Celkem souborů 146 Celkem stálých scén

21 Celkový počet diváků, kteří navštíví divadlo za rok je , což je přibližně polovina populace v České republice. Je to nepatrný nárůst oproti roku (Divadlo.cz,2009a, odst.3) Úplné údaje jsou k dispozici pouze u divadel zřizovaných jako příspěvkové organizace státem, městy nebo kraji. Z veřejných rozpočtů bylo do oblasti divadel v roce 2008 vloženo Kč. Počty nejsou zcela úplné kvůli neudání přesných údajů sledovanými subjekty. (Divadlo.cz,2009b, odst.7) Podle srovnání roku 2004 a 2008 lze uvést, že počet divadel, stálých scén v provozu, souborů, počet titulů, premiér, představení a kapacita divadel se v průměru navýšily o 10 procent. Analýza ovšem uvádí, že klesl počet představení u klasického baletu, ale naopak stoupl počet premiér v oboru tance a pohybového divadla. Je také zaznamenán pokles operních titulů, což je způsobeno náročností financování operního žánru. Příjmy divadel se zvýšily o 26 procent a příjmy z vedlejších činností se zvýšily dvojnásobně. (Divadlo.cz, 2009c, odst.7) Tabulak 6: Ceny vstupného Nejvyšší cena 1 150,00 Kč 2 000,00 Kč Průměrná cena 185,00 Kč 968,00 Kč V celém odvětví divadla pracuje celkem zaměstnanců, z toho cca pracovníků pracuje formou dohody o provedení práce a formou autorských smluv. (Divadlo.cz, 2009d, odst.8) 2.4 Divadelní mapa za rok 2010 V procesu zkoumání bylo v roce 2010 zahrnuto 214 divadel a 157 souborů. Z tohoto výzkumu bylo zjištěno, že v provozu je celkem 268 scén a sálů. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011a, s. 5, odst. 2) Divadla ze svého repertoáru uvedla celkem titulů a 685 premiér. V České republice se uskutečnilo celkem představení. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011b, s. 5, odst. 3) 14

22 Podrobná analýza vytvořená od roku 1990 k roku 2010 je analýza, která udává fakta týkající se množství divadel, počet stálých scén, počet návštěvníků v divadlech a počet odehraných představení v České republice. Počet divadel v České republice se každý rok zvyšuje. V roce 1990 bylo k dispozici pouhých čtyřicet devět divadel, zatímco v roce 2010 na trhu funguje již 151 divadel. Stejný faktor udává počet stálých scén, který se také navyšuje. Od roku 1990 do roku 2010 byl zaznamenán přírůstek až o 85 stálých scén. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011c, s. 6) Počet návštěvníků v divadlech se od roku 1990 do roku 2010 nepatrně snížil a během těchto let kolísal. V roce 1990 bylo zaznamenáno návštěvníků a v roce 2010 se jejich počet snížil na diváku. Během této doby počet návštěvníků narůstal a klesal. Nejnižší zaznamenaný údaj byl v roce 1993, kdy divadlo navštívilo pouze diváků. Naopak nejvyšší účast byla v roce 1996 s diváků. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011d, s. 6) Počet odehraných představení se navyšoval a v roce 1990 bylo odehráno celkem inscenací. V roce 2010 se tento počet navýšil o celých inscenací. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011e, s. 6) Lze tedy souhrnem říci, že v roce 2010 bylo v České republice celkem 151 divadel a 161 stálých scén. Celková kapacita divadel je míst k sezení. Průměrný počet stálých zaměstnanců v divadelní sféře činil 7014,4 a celkový příjem ze vstupného dosáhl Kč. (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011f, s. 7) Tituly z divadelního repertoáru Statistika titulů podle repertoáru byla vytvořena od roku 2006 do roku V této kapitole je popsáno v jakých letech byl jaký repertoár nejproduktivnější a kolik premiér bylo vytvořeno za rok. Také je uvedena nejvyšší a nejnižší cena vstupného. Činohra byla nejnavštěvovanější v roce 2010, kde bylo vytvořeno celkem 2701 inscenací a 343 premiér. Činohra se řadí mezi nejoblíbenější a také nejnavštěvovanější druh inscenací. Vstupné na nejdražší činoherní představení bylo 990 Kč a nejlevnější stálo 1 Kč. 15

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více