Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru"

Transkript

1 Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1

2 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace po roce 1989 v České republice 18 Financování neziskových organizací a jejich aktivit 44 Nadace a nadační fondy 70 Obecně prospěšné společnosti 83 Občanská sdružení 93 Účelová zařízení církví 102 Příležitosti a ohrožení neziskových organizací 110 Nový Občanský zákoník 132 2

3 Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 1) Úvodem Neziskové organizace a jejich množina, které často shrnujeme pod název neziskový sektor (nebo také třetí sektor), jsou ve společenském životě naší země stále ještě novou skutečností. Tisíce těchto subjektů jsou jedním z výsledků znovuobnovení demokratických poměrů v České republice po roce 1989 a do značné míry jsou trvalým a trvajícím důkazem svobodné participace občanů na rozvoji své země, a také důkazem o jejich svobodných možnostech vůli participovat projevit. Vznik neziskových organizací po pádu komunistického režimu a jejich vývoj až do současnosti je jedním z nejpozoruhodnějších společenských jevů po roce Tento bouřlivý projev více než šedesát let potlačované občanské svobody a iniciativ, kdy z totalitního vakua, ve kterém existovalo několik desítek povolených společenských organizací tvořících Národní frontu, přinesl během dvaceti let vznik téměř neziskových organizací 1, tvořících jádro občanské společnosti. Pohlédneme-li na tuto množinu soukromých subjektů z hlediska jejich vzniku, můžeme z hlediska okamžiku jejich vzniku identifikovat pět skupin subjektů. První skupinu tvoří ty organizace, které vznikly a vznikají tak říkajíc na zelené louce. Jsou to nové subjekty, které byly stvořeny novou a původní iniciativou občanů z jejich potřeby ovlivnit situaci ve společnosti či pomoci prosadit a naplnit konkrétním obsahem nějaký segment společenského života. Tyto organizace neměly žádné předchůdce, ke kterým by se přihlásily či na které by navazovaly. Takto vznikla většina neziskových organizací v oblasti ochrany menšin, lidských práv, v oblasti nových sociálních služeb, ekologické organizace, řada organizací kulturních a v neposlední řadě lokální neziskové organizace, které 1 Podle ČSÚ na konci roku 2011 bylo příslušným způsobem registrováno nebo zapsáno neziskových organizací, včetně organizačních jednotek občanských sdružení. 3

4 pracují uvnitř a pro lokální komunity a pro jejich potřeby. Pokud se na tuto skupinu podíváme z právního hlediska, jde především o občanská sdružení, která vznikala (a stále vznikají) hned po roce 1990, kdy to umožnil první zákon, přinášející podmínky naplňování práva občanů na sdružování. Jde o zákon č. 83/1990 Sb., účinný od Druhou skupinu tvoří neziskové organizace, které byly sice po roce 1990 nově založeny, ale přímo navazovaly na tradice určitých organizací, které fungovaly nejen v době první Československé republiky - ale často již mnohem dříve, a byly komunistickým režimem zakázány. Některé z nich se prohlásily a někdy i de iure se staly právními nástupci těchto organizací. Současná činnost takových subjektů má stejný cíl a jsou organizovány identicky nebo téměř identicky, jako jejich předchůdci. Takových organizací je celá řada. Jde především o účelová zařízení církví 2, která jsou v současné době nejdůležitějšími a také největšími nestátními poskytovateli sociálních služeb. Dále jsou to například organizace, které se zaměřují na volný čas a tělovýchovu, jako je Skaut, obnovený Sokol nebo například Svaz českých turistů. Podobné organizace najdeme v řadě oblastí, v oblasti kultury, společenského života apod. Nalezneme je i na lokální úrovni, kde navázaly na zcela konkrétní spolkový život svého města v podobě různých okrašlovacích spolků a dalších občanských iniciativ. Třetí skupinou jsou organizace, které do České republiky postupně přicházely ze zahraničí a zakládaly zde své organizační jednotky 3. Jsou to například mezinárodní watch dogs 4, (jako je Amnesty International, Transparency International apod.), poskytovatelé sociálních služeb (jako je třeba Armáda spásy), nebo také velké nadnárodní, případně mezistátní neziskové organizace, které se zabývají humanitární pomocí v mezinárodním rozměru (jako je Český výbor pro UNICEF 5 nebo IOM 6 ). 2 Jde především o katolické Charity a evangelické Diakonie. 3 Tyto subjekty stále ještě vznikají podle zastaralého a z hlediska evropského práva diskriminačního zákona č. 116/1985 Sb., o organizacích s mezinárodním prvkem. 4 Termínem watch dogs jsou označovány organizace, bojující za demokracii a za lidská práva vymezených skupin lidí. 5 UNICEF Dětský fond OSN. 6 IOM - International Organization for Migration. 4

5 Čtvrtou skupinou jsou neziskové organizace, které vznikly plynulou transformací podle postupně přijímaných právních předpisů z povolených tzv. společenských organizací, sdružených během komunistického režimu v Národní frontě. Transformovaly se především ty, které se věnují oblasti sportu, rekreaci a volnočasovým aktivitám. Jde o několik typů organizací. Především jsou to tradiční zájmové organizace pracující ve venkovském prostoru, kde mají své opodstatnění a odpovídající vliv honební společenstva 7, zahrádkářské a včelařské spolky ale také Český svaz žen a organizace dobrovolných hasičů. Došlo také k transformaci sportovních organizací, jako jsou různé fotbalové či jiné jednoty na různých úrovních od lokálních až po obrovské celonárodní sportovní svazy, které disponují ohromným majetkem. Každá z uvedených skupin neziskových organizací má svoje specifické vlastnosti, které souvisí s tím, do které skupiny z hlediska specifických skutečností svého vzniku patří. Ty se projevují na jejich způsobu práce, organizační struktuře, způsobu řízení, financování z veřejných zdrojů a v neposlední řadě také v tom, zda disponují nebo nedisponují nějakým majetkem. Nové občanské subjekty většinou žádný majetek nemají, tradiční organizace, které navázaly na předkomunistickou tradici (sice s obtížemi a jen některé) restituovaly majetek svých předchůdců a postkomunistické organizace vlastní často nemalý majetek, který přenesly do své současné podoby z období Národní fronty. Organizační jednotky zahraničních neziskových organizací se pak často mohou opřít o majetkové či finanční zázemí svých matek, ale především o jejich dovednosti a zkušenosti. To, co jsem uvedla výše, je jen jedna z možností, jak lze neziskové organizace třídit a hledat jejich některé skupinové znaky. Takových možností a úhlů pohledů je mnoho z hlediska účelu a obsahu činnosti, z hlediska způsobu práce, z hlediska způsobu financování, z hlediska míry dobrovolnictví či placené práce členů či zaměstnanců, z hlediska míry a způsobu profesionalizace, z hlediska rozvíjení dobrovolných iniciativ či poskytování profesionálních služeb. Neziskové organizace můžeme třídit i podle typu jejich zakladatelů od občanských iniciativ vzniklých z vůle individuálních osob až po právní jednání veřejné 7 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 5

6 správy, kterým zakládá různé typy neziskových organizací. Neziskové organizace je možné definovat také z pohledu různých společenskovědních disciplín. Jiná bude definice z hlediska práva, jinak je bude definovat sociologie, politologie nebo ekonomie 8. Jak je vidět, možností, jak pohlížet na množinu subjektů, které tvoří neziskový sektor, je řada. Protože však základní optikou této publikace je pohled na neziskový sektor zvenčí, a to z pohledu státu a jeho správy 9, budeme se v následujících kapitolách zabývat těmi vymezeními a těmi znaky neziskových organizací, které jsou důležité pro formování vztahu mezi nimi a státem a jeho správou. Základním znakem té obrovské množiny neziskových organizací, nebo chcete-li neziskového sektoru, je jeho nepřeberná pestrost, která se pohledem zvenčí jeví jako nepřehlednost a neutříditelnost. Typy organizací a rozsah jejich činností, jejich ambice i vliv jsou tak různorodé, proměnlivé a dynamické, že se celá oblast chová - a dovolte mi metaforu, jako obloha s letními mraky - neuchopitelná a stále se měnící. Tato flexibilita a dynamičnost jsou největší silou a současně i největší slabostí neziskového sektoru. Na jedné straně mu umožňují formulovat nabídku individualizovaných a pestrých činností a služeb, které rychle reagují na vznikající společenské potřeby a tolik chyběly v šedi komunistického režimu. Na druhé straně je neziskový sektor právě pro tyto vlastnosti nestabilní a jeví se (často právem) jako netransparentní. Pro stát a jeho ústavní činitele a úředníky je právě pro tyto vlastnosti neziskových organizací obtížné najít jasně formulovaný vztah k neziskovým organizacím a navíc tento vztah naplnit účelným obsahem státní politiky. Tato obtíž je o to větší, že státní správa a do značné míry i územní samospráva jsou organizovány vertikálně, s jasně definovanými vztahy podřízenosti a nadřízenosti, zatímco neziskové organizace jsou organizovány horizontálně a jejich řízení a rozhodování je věcí dohody členů, orgánů i příznivců. Stát již dvaadvacet let výslovně či při té příležitosti řeší svůj vztah k neziskovému sektoru a používá své možnosti a nástroje, aby někdy s větším štěstím a jindy méně úspěšně 8 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v ČR, M. Skovajsa a kol., Portál Pod termínem stát a jeho správa jsou shrnuty pro účely tohoto textu všechny články veřejné správy, tedy státní správa i územní samospráva na úrovni krajů a obcí. 6

7 tuto oblast reguloval a učinil ji - pro sebe a snad i pro občany - přehlednější. Tato snaha státu je zcela legitimní zejména proto, že velká část neziskových organizací jej žádá o svoji podporu, a státní orgány i orgány samosprávy považují za výhodné a užitečné nakupovat služby, které neziskové organizace poskytují. V první řadě však stát garantuje svým občanům bezpečí a ochranu jejich zákonem garantovaných práv, takže odpovídá i za to, že neziskové organizace vznikají, pracují a zanikají tak, aby ostatní neohrožovaly. Toto vrchnostenské rozhodování státu vůči neziskovému sektoru je o to komplikovanější, že stát může do této oblasti ve snaze o jeho regulaci zasáhnout jen v minimální míře, aby nakonec neohrozil a neomezil jedno z legitimních a zákonem garantovaných práv občanů 10 - totiž sdružovat se a legitimně ovlivňovat veřejný život svými iniciativami a aktivitami. Hledání vztahu státu a jeho správy k neziskovému sektoru je tedy nekončící proces, který souvisí s vývojem a aktuální situací obou stran. Tato oblast, ostatně tak jako ostatní oblasti společenského a hospodářského života, podléhá výkyvům ve vývoji politické a státní moci - přinejmenším etapám, rámovaným čtyřletým volebním cyklem jak na celostátní tak na regionální úrovni. Soudobé politické reprezentace i měnící se státní administrativa hledají, často bohužel nahodile a jen účelově, a stále nenalézají uspokojivé odpovědi na řadu otevřených otázek, na které musí nalézt odpověď právě a pouze ony. Kdo jsou nestátní neziskové organizace z hlediska státní politiky? Jak rozlišit veřejně a vzájemně potřebné neziskové organizace v jejich činnostech a reagovat na to účelnými opatřeními v dotační a hlavně fiskální oblasti? Je třeba ještě podporovat nestátní neziskové organizace jako křehký, ale jednoznačně nutný prvek v ještě mladé demokracii, nebo je situace již zralá na přímočarý nákup služeb pro občany, o kterých bude rozhodovat jen kvalita a cena? Jak zrovnoprávnit neziskový sektor se státními a polostátními organizacemi, působícími ve stejných oblastech, především v sociálních službách? Jak to udělat, aby neutrpěly zájmy klientů? Nadešel správný čas pohlížet na nestátní neziskové organizace jako na součást soukromoprávních dodavatelů určitých služeb (vedle podnikatelských subjektů) a jako k takovým k nim přistupovat 11? 10 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 11 Frištenská, H., Česká cesta in Prostor 87/88, Praha

8 Je nepochybné, že stát má stále problémy s vymezením, kdo jsou nestátní neziskové organizace, a to komplikuje odpovědi na vše ostatní. Definice, dostatečně vystihující realitu a sdílená státními orgány i samosprávami, je prvním a základním kamenem budování rozumných politik státu a jeho správy k těmto subjektům. Odpověď na tuto otázku má již z hlediska oněch dvaceti let svobodného rozvoje České republiky své historické peripetie a v brzké době jí čeká další bouřlivý vývoj. Kdo tedy jsou nestátní neziskové organizace nyní a v tomto prostoru hlediska státu? Nejprve obraťme svoji pozornost k samotnému termínu neziskové organizace nebo také nestátní neziskové organizace, který je veřejnou a zejména státní správou od devadesátých let používán (aniž by měl oporu v nějakém právním přepisu). Tento operativní termín, který se již zřejmě přežil, v sobě obsahuje nedokonale vyjádřené dva základní znaky tohoto typu subjektů. Nestátní - tyto subjekty jsou oddělené od státu, jsou tedy soukromé, neziskové tyto subjekty nejsou zakládány pro zisk. V obou slovech je však skrytá past, která ovlivňuje podobu veřejných politik v této oblasti více, než to na první pohled vypadá. Nestátní? Nezávislé na státu? Tak proč je finančně podporovat? Neziskové? To pro veřejnou správu často znamená, že nejen že tyto organizace obvykle svoji činností nedosahují zisku, ale dokonce, že tomu tak nemá či dokonce nesmí být. Experti z řad neziskového sektoru tento termín také často kritizují proto, že jde o vymezení oblasti dvěma zápory: ne-státní neziskové, a to sémanticky nepovažují za vhodné. 2) Vymezení neziskových organizací používané státem a jeho správou Kdo jsou tedy neziskové nebo také nevládní či občanské organizace? Je možné je vnímat jako sféru formálního a organizovaného sdružování občanů mimo trh a stát 12. Pokud jde o vztah neziskových organizací k širšímu termínu občanská společnosti, pak je možné mít za to, že neziskové nebo občanské organizace jsou výsečí tohoto svobodného 12 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál

9 občanského jednání mimo rodinu, trh a stát, které zahrnuje jak tyto formální občanské organizace, tak nejrůznější občanské aktivity, hnutí, a shromáždění 13. V současné době stát a jeho správa (vlastně i neziskový sektor sám) operují souběžně se třemi definicemi mezinárodní definicí neziskové organizace s nejširší platností, s definicí Českého statistického úřadu a s definicí, kterou v devadesátých letech stanovila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jako pomůcku pro orgány státní správy a kterou do značné míry převzala i územní samospráva. Všechny tři definice se do jisté míry ve veřejných politikách překrývají a doplňují, ale současně jejich odlišné pojetí brání definování veřejných politik, kterým by orgány státní správy a samospráv vzájemně rozuměly a mohly je sdílet. První, nejobecnější, a zřejmě také nejpřesnější definicí neziskových organizací je mezinárodně sdílená definice hlavních představitelů výzkumu neziskových organizací v mezinárodním měřítku, a to Lestra M. Salamona a Helmuta K. Anhaiera 14. Tato definice byla vypracována v devadesátých letech minulého století jako reakce na potřebu vymezit konkrétní a reálné znaky neziskových organizací, které budou platné i v mezinárodním měřítku bez ohledu na různá národní či lokální specifika. Definice Salamona a Anhaiera je postavena na pěti znacích, charakterizujících neziskové organizace. Lze ji použít jako určitou matrici, chybí-li u konkrétní organizace nebo některého z jejích typů byť jediný z těchto znaků, neměla by být za neziskovou organizaci považována. Jde o tyto znaky 15 : Organizovanost (stálá, formalizovaná struktura) Kdo je neziskovou organizací: subjekt se vyznačuje jistou institucionalizací své struktury. Funguje jako právnická osoba nebo alespoň na základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, má tedy stanovenou organizační strukturu, náplň činnosti, apod. Kdo není neziskovou organizací: neformalizované iniciativy, neformální a dočasné skupiny, různá shromáždění apod. 13 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál Profesor Lester M. Salamon (1943) je profesorem na Johns Hopkins University v Baltimore. Je jedním z prvních sociologů zabývajících se neziskovým sektorem a občanskou společností ve světovém měřítku. Profesor Helmut K. Anhaier (1954) je předsedou Sociologie na Heidelberské universitě a děkanem Hertie School of Governance. Jeho kniha Nonprofit Organizations je považována za první učebnici v této oblasti. 15 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál

10 Soukromý charakter a nezávislost na státu Kdo je neziskovou organizací: soukromý subjekt, který není součástí státu a není státem ani žádnou složkou jeho správy řízen. Tento znak nesmí být interpretován jako oddělení těchto subjektů od veřejných financí, které pro ně jsou všude ve světě významné. Zástupci státu či samosprávy mohou také být členy jeho orgánů, aniž je tento znak porušen. Kdo není neziskovou organizací: subjekt, který je součástí státu nebo je jím řízen (nikoliv jen zřízen), typicky jde o příspěvkové organizace. Nerozdělování zisku Kdo je neziskovou organizací: subjekt, který nebyl primárně založen pro dosahování zisku. Může jej však v praxi dosahovat, ale nerozděluje jej mezi své členy a manažery (případně vlastníky). Zisk musí být zpětně vložen do činnosti subjektu, kterou naplňuje svůj účel. Kdo není neziskovou organizací: subjekt primárně založený pro dosahování zisku, který zisk rozděluje mezi vlastníky, manažery či členy. V českém právním řádu subjekt, primárně založený za účelem podnikání. Samosprávnost Kdo je neziskovou organizací: subjekt, schopný sám sebe spravovat a k tomu disponující vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních kompetencí. Kdo není neziskovou organizací: neformální seskupení, nemající vnitřní řídící strukturu. Dobrovolnost (v tomto smyslu s účastí dobrovolníků ) Kdo je neziskovou organizací: subjekt, který využívá do jisté míry nebo také zcela dobrovolné, neplacené práce dobrovolníků, například svých členů, členů svých řídících orgánů či osob, které přímo jako dobrovolníci do organizace přicházejí. Kdo není neziskovou organizací: subjekt, který takový prvek nepoužívá, nepotřebuje, neuvažuje o něm. Druhou definicí, které se budeme blíže věnovat, je definice neziskových organizací podle organizačních typů. Vůči definici Salamona a Anheiera jde o zužující vymezení, které pro potřeby státu zpracovala v roce 1996 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO). Podle její definice je neziskový sektor tvořen několika právními typy organizací. Jde o 16 : 16 Zákony jsou vždy uváděny v platném znění. 10

11 Občanská sdružení a jejich organizační jednotky - zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Nadace a nadační fondy - zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, Církevní právnické osoby, respektive účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi - zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Obecně prospěšné společnosti - zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Proč byly vybrány právě tyto subjekty? Především je nutné zdůraznit, že podle zákona i fakticky tyto právní typy plně odpovídají definici Salomona a Anhaiera jsou soukromé, jsou formálně založeny jako právnické osoby, nejsou primárně založeny pro zisk a pokud zisku dosáhnou či dosahují, vracejí jej do rozvoje své hlavní činnosti, disponují strukturami, které jim umožňují se nezávisle spravovat a všechny uvedené typy umožňují plné uplatnění prvku dobrovolnické práce. Úkolem této definice je ale tuto množinu typů neziskových organizací poněkud zúžit. Proč? Protože jde především o politické vymezení neziskové organizace, které považovala RVNNO jako poradní orgán vlády ve své době za nutné. Usilovala o cílenou podporu rozvoje oblasti, která vznikla po roce 1990 spontánně, zdola, iniciativou občanů jako výraz jejich obnovené vůle organizovat se a ovlivňovat věci veřejné. Tyto organizace byly a možná stále ještě jsou velmi křehkým fenoménem obnovené demokracie a občanských práv a jako takové zasluhovaly zvláštní pozornost a podporu státu. Kde tyto neziskové organizace působí, respektive které oblasti, kde neziskové organizace působí, stát podporuje? Podle Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči neziskovým organizacím pro rok , které každoročně stanoví vláda České republiky na návrh RVNNO, jde zejména o následující oblasti: Tělesná výchova a sport, Kultura, Životní prostředí a udržitelný rozvoj, 17 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, usnesení vlády č. 410/

12 Sociální služby, Zahraniční aktivity, Národnostní menšiny a etnické skupiny, Romská menšina, Zdravotnictví, Rizikové chování, Protidrogová politika, Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů, Vzdělávání a lidské zdroje, Děti a mládež, Rodinná politika. Nyní si položme otázku, zda vymezení kolekce neziskových organizací z hlediska právních typů odpovídá současné realitě. Je tento pohled na neziskový sektor stále ještě potřeba? Nebo jsou již neziskové organizace naprosto stabilní a svébytnou součástí společenského veřejného života a vztah státu k nim má být formulován jinak? Ano, je pravděpodobné, že se politické vymezení RVNNO, mající na mysli neziskový sektor jako demokratizační faktor, již přežilo a je čas hledat jiné vymezení pro potřeby státní politiky. Jednou z možností a pravděpodobně nejvhodnější, je definovat neziskové organizace nikoliv podle právních typů, ale z hlediska jejich veřejné, případně vzájemné prospěšnosti 18. Každopádně je již nepochybné, že v současné době definice neziskové organizace z dílny RVNNO, kterou sdílí státní správa a zčásti i samospráva, má své příliš omezující bariery, které brání rozvoji vztahu státu k neziskovým organizacím a formulování soudobých veřejných politik v této oblasti. Podívejme se na hlavní z těchto barier: Vymezení neziskových organizací podle právních typů je schematické, realita jej překonala, protože existují právní typy organizací, které do množiny těchto subjektů jistě patří a nejsou v této definici zahrnuty (například družstva, pravděpodobně odbory, podnikatelské subjekty, nezakládané pro dosahování zisku). Vůči těmto subjektům může být tato definice interpretována jako diskriminující. 18 Více kapitola č

13 Veřejná prospěšnost jako důležitý a zatím právně nedostatečně definovaný znak určité části neziskových organizací je nyní zvykově spojována výhradně a zcela s uvedenými právními typy. To není v souladu s realitou, protože řada neziskových organizací je vzájemně prospěšná a pracuje jen pro své členy nebo dokonce pro získání výhod či benefitů, které nemohou být považovány jako veřejně prospěšné. Přitom tato domněnka veřejné prospěšnosti je rozhodující pro financování neziskových organizací jak v oblasti státní dotační politiky, tak především v oblasti daňové 19. Zastaraly některé právní předpisy - jde především o zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle kterého občanská sdružení, která tvoří kvantitativně nejsilnější skupinu neziskových organizací, jsou státem a často i veřejností vnímána jako netransparentní, nespolehliví partneři. Uvedené bariery současného vymezení neziskových organizací jsou těsně provázané a jejich odstranění vyžaduje zcela nové vymezení této oblasti pro účely veřejných politik. Nové pojetí této problematiky nepochybně nastartuje nový občanský zákoník 20, který vstoupí v účinnost , neboť již pracuje s vymezením veřejné prospěšnosti jako znaku některých právnických osob a s procesy, které po nabytí jeho účinnosti budou následovat 21. Poslední definicí, které se budeme věnovat, protože je důležitá pro stát a jeho správu, je definice neziskových organizací v systému národních účtů Českého statistické úřadu. Český statistický úřad (dále ČSÚ) ve svých účtech vymezuje subjekty, které zahrnují také neziskové organizace v chápání RVNNO jako neziskové instituce, které jsou právními nebo společenskými jednotkami, vytvořenými za účelem výroby výrobků a služeb a jejichž status nedovoluje, aby tato produkce byla zdrojem příjmu, zisku nebo finančních výnosů. V praxi 19 Více kapitola č Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 21 Více kapitola č

14 může být jejich činnost spojena s tvorbou přebytku nebo ztráty, ale žádné přebytky si nemohou přivlastnit jiné institucionální jednotky 22. Subjekty, které snesou tuto definici, ČSÚ dále dělí na tržní a netržní výrobce. To, co jsou neziskové organizace v chápání vymezení Salamona a Anhaiera i v chápání politické definice RVNNO, tvoří v účtech ČSÚ především výseč ze skupiny netržních výrobců, vymezených jako NISD, tedy neziskové instituce sloužící domácnostem. V roce 2007 ČSÚ založil pro tuto množinu neziskových institucí tzv. satelitní účet, a to podle metodické Příručky o neziskových institucích v systému národních účtů z Evropského systému účtu ESA 95. Požadavek na vytvoření satelitního účtu neziskových institucí se objevil již v průběhu 90. let minulého století. Statistické oddělení Organizace spojených národů pracovalo společně s Center for Civil Society Studies na Johns Hopkins University a s odborníky, mezinárodními organizacemi a statistickými úřady z celého světa na vylepšení metodiky statistického sledování neziskových institucí. Satelitní účet neziskových institucí v České republice je zaváděn ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy university v Brně a není ještě dobudován. Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za všechny neziskové instituce shromažďuje a sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje jejich statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické. Jde například o hodnotu práce dobrovolníků, členů, problematiku členství a o ukazatele výkonu 23. Kdo jsou tedy NISD (neziskové instituce sloužící domácnostem) podle podrobnějšího třídění ČSÚ. Jsou to: netržní výrobci, a to zejména služby, jejich produkce není většinou realizována na trhu, tj. je poskytována za tržně nevýznamnou cenu nebo zdarma, jejich produkce je oceňována nákladovým principem, to znamená jejich cena je určována náklady na jejich pořízení, 22 Pracovní poklad pro skupinu Moneyval Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ, duben Pracovní poklad pro skupiny Moneyval Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ, duben

15 jejich struktura řízení je odlišná od firem i od vládních institucí (od institucí státu a samospráv), jiná je také struktura jejich příjmů, s vysokým podílem darů, a to ve smyslu peněz i pracovního času (dobrovolná práce), tyto subjekty disponují vysokým podílem práce dobrovolníků (až 90% z nich nemělo v roce 2011 zaměstnance). Jak je patrné, ani definice ČSÚ se od definice výše uvedených v zásadních znacích neliší. I ona počítá s tím, že jde o soukromé subjekty, které poskytují aktivity nebo služby, že zisk (přebytek), pokud jej dosahují, není rozdělován, že jsou samosprávné a že disponují vysokým podílem práce dobrovolníků. Jde ovšem o definici z hlediska národního hospodářství nahlíží aktivity neziskových organizací jako ekonomickou činnost, a proto klade důraz na ekonomické kategorie. Tomu odpovídá i používaná terminologie a údaje, které jsou sledovány, tj. trh, netržní výrobce a jeho produkce, problematika ceny této produkce, problém přebytků a ztrát. Třídění neziskových institucí podle ČSÚ je prováděno podle Odvětvové klasifikace CZ NACE. Tato klasifikace byla pro potřeby sledování neziskových institucí málo podrobná, proto vzniká Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu CZ-COPN 24. Oblasti působení neziskových institucí podle ČSÚ: Bydlení, Zdravotnictví, Rekreace, sport a kultura, Vzdělávání, Sociální péče, Náboženství, Politické strany, odborové a profesní organizace (nepatří do sledované oblasti), Ochrana životního prostředí, Služby jinde neuvedené. 24 Pracovní podklad pro Maneyval Rady Evropy Satelitní účet neziskových organizací, ČSÚ, duben

16 Ze všech tří sledovaných definic je definice poslední nejširší ČSÚ zahrnuje do množiny neziskových institucí i příspěvkové organizace, řízené státními orgány či orgány samospráv, církve jako celek, školské právnické osoby a také politické strany a další. 3) Údaje o neziskových organizacích podle satelitního účtu ČSÚ Údaje ČSÚ před uvedené odlišnosti jsou nejdůležitějším a také nejpřesnějším zdrojem informací o počtu a vlastnostech neziskových organizací v České republice. Státní správa je používá, pokud potřebuje zjistit výkon neziskového sektoru, tedy počet neziskových organizací tvořících neziskových sektor, počet zaměstnanců a dobrovolníků, kteří v neziskových institucích působí, výkon těchto subjektů v oblasti národního hospodářství a konečně jejich zastoupení v oblastech ekonomických činností, které ČSÚ sleduje. Podívejme se tedy blíže na tato statistická zjištění. Ze satelitního účtu neziskových institucí vyplývají následující údaje. Výkon NI z ekonomického hlediska z roku Podíl na HDP 0,5% Podíl na národním důchodu 0,2% Podíl na celkových výdajích na konečnou spotřebu 1,2 % Podíl na zaměstnanosti 1% Údaje o dobrovolnících z roku Počet dobrovolníků* Odpracováno hodin Hodnota práce vyjádřena v Kč osob (přepočteno na plné úvazky) hodin 6,224 miliardy Kč 25 Satelitní účet NI, Český statistický úřad. 26 Satelitní účet NI, Český statistický úřad. 16

17 Cena hodiny dobrovolnické práce 133,38 Kč * Podle výzkumu dobrovolnictví realizovaného MŠMT v roce 2009 se organizovanému dobrovolnictví v neziskových organizacích věnovalo 30% obyvatel ČR starších 14 let. Pokud jde o výkon dobrovolnické služby, Ministerstvo vnitra vykazuje v roce 2012 cca dobrovolníků. Pokud údaje ČSÚ očistíme a budeme sledovat v jeho údajích za rok 2011 jen jednotlivé právní typy, které již známe z politické definice RVNNO, zjistíme následující 27 : Celkový počet neziskových organizací v ČR v roce 2011 Právní typ Celkový počet Bez Obrat nad 10 mil. Obrat 0 nebo organizací zaměstnanců Kč* neuvedeno Nadace Nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Církevní organizace, údaje ČSÚ z roku 2010 Občanská sdružení Organizační jednotky občanských sdružení *Většina nadací a nadačních fondů, které poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat do 2 mil. Kč. Většina o.p.s., které poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat od 1 do 10 mil. Kč. Většina občanských sdružení a jejich organizačních jednotek, pokud poskytla údaje a měla nějaký obrat, uvedla obrat do 1 mil. Kč. Většina církevních organizací v roce 2010, pokud poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat od 1 do 3 mil. Kč. 4) Závěr Ze všeho, co bylo dosud uvedeno, je zřejmé, s jakými obtížemi se stát a jeho správa setkávají při formulování státní politiky v oblasti neziskového sektoru. Tyto obtíže způsobují, že politika státu má tendenci k rozdrobování po jednotlivých rezortech či orgánech samosprávy. Opakovaně dochází k situaci, kdy nové politické reprezentace i jednotlivé články 27 Pracovní podklad pro potřeby RVNNO, Český statický úřad

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011 SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011 Vladimír Kermiet Odbor ročních národních účtů Osnova 1. Vymezení neziskových institucí v SNÚ 2. Důvody sestavování SÚNI 3. Definice

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020 Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Hlavní cíl: Vymezit politiku státu vůči NNO koncepčním dokumentem, schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více