Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru"

Transkript

1 Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1

2 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace po roce 1989 v České republice 18 Financování neziskových organizací a jejich aktivit 44 Nadace a nadační fondy 70 Obecně prospěšné společnosti 83 Občanská sdružení 93 Účelová zařízení církví 102 Příležitosti a ohrožení neziskových organizací 110 Nový Občanský zákoník 132 2

3 Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 1) Úvodem Neziskové organizace a jejich množina, které často shrnujeme pod název neziskový sektor (nebo také třetí sektor), jsou ve společenském životě naší země stále ještě novou skutečností. Tisíce těchto subjektů jsou jedním z výsledků znovuobnovení demokratických poměrů v České republice po roce 1989 a do značné míry jsou trvalým a trvajícím důkazem svobodné participace občanů na rozvoji své země, a také důkazem o jejich svobodných možnostech vůli participovat projevit. Vznik neziskových organizací po pádu komunistického režimu a jejich vývoj až do současnosti je jedním z nejpozoruhodnějších společenských jevů po roce Tento bouřlivý projev více než šedesát let potlačované občanské svobody a iniciativ, kdy z totalitního vakua, ve kterém existovalo několik desítek povolených společenských organizací tvořících Národní frontu, přinesl během dvaceti let vznik téměř neziskových organizací 1, tvořících jádro občanské společnosti. Pohlédneme-li na tuto množinu soukromých subjektů z hlediska jejich vzniku, můžeme z hlediska okamžiku jejich vzniku identifikovat pět skupin subjektů. První skupinu tvoří ty organizace, které vznikly a vznikají tak říkajíc na zelené louce. Jsou to nové subjekty, které byly stvořeny novou a původní iniciativou občanů z jejich potřeby ovlivnit situaci ve společnosti či pomoci prosadit a naplnit konkrétním obsahem nějaký segment společenského života. Tyto organizace neměly žádné předchůdce, ke kterým by se přihlásily či na které by navazovaly. Takto vznikla většina neziskových organizací v oblasti ochrany menšin, lidských práv, v oblasti nových sociálních služeb, ekologické organizace, řada organizací kulturních a v neposlední řadě lokální neziskové organizace, které 1 Podle ČSÚ na konci roku 2011 bylo příslušným způsobem registrováno nebo zapsáno neziskových organizací, včetně organizačních jednotek občanských sdružení. 3

4 pracují uvnitř a pro lokální komunity a pro jejich potřeby. Pokud se na tuto skupinu podíváme z právního hlediska, jde především o občanská sdružení, která vznikala (a stále vznikají) hned po roce 1990, kdy to umožnil první zákon, přinášející podmínky naplňování práva občanů na sdružování. Jde o zákon č. 83/1990 Sb., účinný od Druhou skupinu tvoří neziskové organizace, které byly sice po roce 1990 nově založeny, ale přímo navazovaly na tradice určitých organizací, které fungovaly nejen v době první Československé republiky - ale často již mnohem dříve, a byly komunistickým režimem zakázány. Některé z nich se prohlásily a někdy i de iure se staly právními nástupci těchto organizací. Současná činnost takových subjektů má stejný cíl a jsou organizovány identicky nebo téměř identicky, jako jejich předchůdci. Takových organizací je celá řada. Jde především o účelová zařízení církví 2, která jsou v současné době nejdůležitějšími a také největšími nestátními poskytovateli sociálních služeb. Dále jsou to například organizace, které se zaměřují na volný čas a tělovýchovu, jako je Skaut, obnovený Sokol nebo například Svaz českých turistů. Podobné organizace najdeme v řadě oblastí, v oblasti kultury, společenského života apod. Nalezneme je i na lokální úrovni, kde navázaly na zcela konkrétní spolkový život svého města v podobě různých okrašlovacích spolků a dalších občanských iniciativ. Třetí skupinou jsou organizace, které do České republiky postupně přicházely ze zahraničí a zakládaly zde své organizační jednotky 3. Jsou to například mezinárodní watch dogs 4, (jako je Amnesty International, Transparency International apod.), poskytovatelé sociálních služeb (jako je třeba Armáda spásy), nebo také velké nadnárodní, případně mezistátní neziskové organizace, které se zabývají humanitární pomocí v mezinárodním rozměru (jako je Český výbor pro UNICEF 5 nebo IOM 6 ). 2 Jde především o katolické Charity a evangelické Diakonie. 3 Tyto subjekty stále ještě vznikají podle zastaralého a z hlediska evropského práva diskriminačního zákona č. 116/1985 Sb., o organizacích s mezinárodním prvkem. 4 Termínem watch dogs jsou označovány organizace, bojující za demokracii a za lidská práva vymezených skupin lidí. 5 UNICEF Dětský fond OSN. 6 IOM - International Organization for Migration. 4

5 Čtvrtou skupinou jsou neziskové organizace, které vznikly plynulou transformací podle postupně přijímaných právních předpisů z povolených tzv. společenských organizací, sdružených během komunistického režimu v Národní frontě. Transformovaly se především ty, které se věnují oblasti sportu, rekreaci a volnočasovým aktivitám. Jde o několik typů organizací. Především jsou to tradiční zájmové organizace pracující ve venkovském prostoru, kde mají své opodstatnění a odpovídající vliv honební společenstva 7, zahrádkářské a včelařské spolky ale také Český svaz žen a organizace dobrovolných hasičů. Došlo také k transformaci sportovních organizací, jako jsou různé fotbalové či jiné jednoty na různých úrovních od lokálních až po obrovské celonárodní sportovní svazy, které disponují ohromným majetkem. Každá z uvedených skupin neziskových organizací má svoje specifické vlastnosti, které souvisí s tím, do které skupiny z hlediska specifických skutečností svého vzniku patří. Ty se projevují na jejich způsobu práce, organizační struktuře, způsobu řízení, financování z veřejných zdrojů a v neposlední řadě také v tom, zda disponují nebo nedisponují nějakým majetkem. Nové občanské subjekty většinou žádný majetek nemají, tradiční organizace, které navázaly na předkomunistickou tradici (sice s obtížemi a jen některé) restituovaly majetek svých předchůdců a postkomunistické organizace vlastní často nemalý majetek, který přenesly do své současné podoby z období Národní fronty. Organizační jednotky zahraničních neziskových organizací se pak často mohou opřít o majetkové či finanční zázemí svých matek, ale především o jejich dovednosti a zkušenosti. To, co jsem uvedla výše, je jen jedna z možností, jak lze neziskové organizace třídit a hledat jejich některé skupinové znaky. Takových možností a úhlů pohledů je mnoho z hlediska účelu a obsahu činnosti, z hlediska způsobu práce, z hlediska způsobu financování, z hlediska míry dobrovolnictví či placené práce členů či zaměstnanců, z hlediska míry a způsobu profesionalizace, z hlediska rozvíjení dobrovolných iniciativ či poskytování profesionálních služeb. Neziskové organizace můžeme třídit i podle typu jejich zakladatelů od občanských iniciativ vzniklých z vůle individuálních osob až po právní jednání veřejné 7 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 5

6 správy, kterým zakládá různé typy neziskových organizací. Neziskové organizace je možné definovat také z pohledu různých společenskovědních disciplín. Jiná bude definice z hlediska práva, jinak je bude definovat sociologie, politologie nebo ekonomie 8. Jak je vidět, možností, jak pohlížet na množinu subjektů, které tvoří neziskový sektor, je řada. Protože však základní optikou této publikace je pohled na neziskový sektor zvenčí, a to z pohledu státu a jeho správy 9, budeme se v následujících kapitolách zabývat těmi vymezeními a těmi znaky neziskových organizací, které jsou důležité pro formování vztahu mezi nimi a státem a jeho správou. Základním znakem té obrovské množiny neziskových organizací, nebo chcete-li neziskového sektoru, je jeho nepřeberná pestrost, která se pohledem zvenčí jeví jako nepřehlednost a neutříditelnost. Typy organizací a rozsah jejich činností, jejich ambice i vliv jsou tak různorodé, proměnlivé a dynamické, že se celá oblast chová - a dovolte mi metaforu, jako obloha s letními mraky - neuchopitelná a stále se měnící. Tato flexibilita a dynamičnost jsou největší silou a současně i největší slabostí neziskového sektoru. Na jedné straně mu umožňují formulovat nabídku individualizovaných a pestrých činností a služeb, které rychle reagují na vznikající společenské potřeby a tolik chyběly v šedi komunistického režimu. Na druhé straně je neziskový sektor právě pro tyto vlastnosti nestabilní a jeví se (často právem) jako netransparentní. Pro stát a jeho ústavní činitele a úředníky je právě pro tyto vlastnosti neziskových organizací obtížné najít jasně formulovaný vztah k neziskovým organizacím a navíc tento vztah naplnit účelným obsahem státní politiky. Tato obtíž je o to větší, že státní správa a do značné míry i územní samospráva jsou organizovány vertikálně, s jasně definovanými vztahy podřízenosti a nadřízenosti, zatímco neziskové organizace jsou organizovány horizontálně a jejich řízení a rozhodování je věcí dohody členů, orgánů i příznivců. Stát již dvaadvacet let výslovně či při té příležitosti řeší svůj vztah k neziskovému sektoru a používá své možnosti a nástroje, aby někdy s větším štěstím a jindy méně úspěšně 8 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v ČR, M. Skovajsa a kol., Portál Pod termínem stát a jeho správa jsou shrnuty pro účely tohoto textu všechny články veřejné správy, tedy státní správa i územní samospráva na úrovni krajů a obcí. 6

7 tuto oblast reguloval a učinil ji - pro sebe a snad i pro občany - přehlednější. Tato snaha státu je zcela legitimní zejména proto, že velká část neziskových organizací jej žádá o svoji podporu, a státní orgány i orgány samosprávy považují za výhodné a užitečné nakupovat služby, které neziskové organizace poskytují. V první řadě však stát garantuje svým občanům bezpečí a ochranu jejich zákonem garantovaných práv, takže odpovídá i za to, že neziskové organizace vznikají, pracují a zanikají tak, aby ostatní neohrožovaly. Toto vrchnostenské rozhodování státu vůči neziskovému sektoru je o to komplikovanější, že stát může do této oblasti ve snaze o jeho regulaci zasáhnout jen v minimální míře, aby nakonec neohrozil a neomezil jedno z legitimních a zákonem garantovaných práv občanů 10 - totiž sdružovat se a legitimně ovlivňovat veřejný život svými iniciativami a aktivitami. Hledání vztahu státu a jeho správy k neziskovému sektoru je tedy nekončící proces, který souvisí s vývojem a aktuální situací obou stran. Tato oblast, ostatně tak jako ostatní oblasti společenského a hospodářského života, podléhá výkyvům ve vývoji politické a státní moci - přinejmenším etapám, rámovaným čtyřletým volebním cyklem jak na celostátní tak na regionální úrovni. Soudobé politické reprezentace i měnící se státní administrativa hledají, často bohužel nahodile a jen účelově, a stále nenalézají uspokojivé odpovědi na řadu otevřených otázek, na které musí nalézt odpověď právě a pouze ony. Kdo jsou nestátní neziskové organizace z hlediska státní politiky? Jak rozlišit veřejně a vzájemně potřebné neziskové organizace v jejich činnostech a reagovat na to účelnými opatřeními v dotační a hlavně fiskální oblasti? Je třeba ještě podporovat nestátní neziskové organizace jako křehký, ale jednoznačně nutný prvek v ještě mladé demokracii, nebo je situace již zralá na přímočarý nákup služeb pro občany, o kterých bude rozhodovat jen kvalita a cena? Jak zrovnoprávnit neziskový sektor se státními a polostátními organizacemi, působícími ve stejných oblastech, především v sociálních službách? Jak to udělat, aby neutrpěly zájmy klientů? Nadešel správný čas pohlížet na nestátní neziskové organizace jako na součást soukromoprávních dodavatelů určitých služeb (vedle podnikatelských subjektů) a jako k takovým k nim přistupovat 11? 10 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 11 Frištenská, H., Česká cesta in Prostor 87/88, Praha

8 Je nepochybné, že stát má stále problémy s vymezením, kdo jsou nestátní neziskové organizace, a to komplikuje odpovědi na vše ostatní. Definice, dostatečně vystihující realitu a sdílená státními orgány i samosprávami, je prvním a základním kamenem budování rozumných politik státu a jeho správy k těmto subjektům. Odpověď na tuto otázku má již z hlediska oněch dvaceti let svobodného rozvoje České republiky své historické peripetie a v brzké době jí čeká další bouřlivý vývoj. Kdo tedy jsou nestátní neziskové organizace nyní a v tomto prostoru hlediska státu? Nejprve obraťme svoji pozornost k samotnému termínu neziskové organizace nebo také nestátní neziskové organizace, který je veřejnou a zejména státní správou od devadesátých let používán (aniž by měl oporu v nějakém právním přepisu). Tento operativní termín, který se již zřejmě přežil, v sobě obsahuje nedokonale vyjádřené dva základní znaky tohoto typu subjektů. Nestátní - tyto subjekty jsou oddělené od státu, jsou tedy soukromé, neziskové tyto subjekty nejsou zakládány pro zisk. V obou slovech je však skrytá past, která ovlivňuje podobu veřejných politik v této oblasti více, než to na první pohled vypadá. Nestátní? Nezávislé na státu? Tak proč je finančně podporovat? Neziskové? To pro veřejnou správu často znamená, že nejen že tyto organizace obvykle svoji činností nedosahují zisku, ale dokonce, že tomu tak nemá či dokonce nesmí být. Experti z řad neziskového sektoru tento termín také často kritizují proto, že jde o vymezení oblasti dvěma zápory: ne-státní neziskové, a to sémanticky nepovažují za vhodné. 2) Vymezení neziskových organizací používané státem a jeho správou Kdo jsou tedy neziskové nebo také nevládní či občanské organizace? Je možné je vnímat jako sféru formálního a organizovaného sdružování občanů mimo trh a stát 12. Pokud jde o vztah neziskových organizací k širšímu termínu občanská společnosti, pak je možné mít za to, že neziskové nebo občanské organizace jsou výsečí tohoto svobodného 12 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál

9 občanského jednání mimo rodinu, trh a stát, které zahrnuje jak tyto formální občanské organizace, tak nejrůznější občanské aktivity, hnutí, a shromáždění 13. V současné době stát a jeho správa (vlastně i neziskový sektor sám) operují souběžně se třemi definicemi mezinárodní definicí neziskové organizace s nejširší platností, s definicí Českého statistického úřadu a s definicí, kterou v devadesátých letech stanovila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jako pomůcku pro orgány státní správy a kterou do značné míry převzala i územní samospráva. Všechny tři definice se do jisté míry ve veřejných politikách překrývají a doplňují, ale současně jejich odlišné pojetí brání definování veřejných politik, kterým by orgány státní správy a samospráv vzájemně rozuměly a mohly je sdílet. První, nejobecnější, a zřejmě také nejpřesnější definicí neziskových organizací je mezinárodně sdílená definice hlavních představitelů výzkumu neziskových organizací v mezinárodním měřítku, a to Lestra M. Salamona a Helmuta K. Anhaiera 14. Tato definice byla vypracována v devadesátých letech minulého století jako reakce na potřebu vymezit konkrétní a reálné znaky neziskových organizací, které budou platné i v mezinárodním měřítku bez ohledu na různá národní či lokální specifika. Definice Salamona a Anhaiera je postavena na pěti znacích, charakterizujících neziskové organizace. Lze ji použít jako určitou matrici, chybí-li u konkrétní organizace nebo některého z jejích typů byť jediný z těchto znaků, neměla by být za neziskovou organizaci považována. Jde o tyto znaky 15 : Organizovanost (stálá, formalizovaná struktura) Kdo je neziskovou organizací: subjekt se vyznačuje jistou institucionalizací své struktury. Funguje jako právnická osoba nebo alespoň na základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, má tedy stanovenou organizační strukturu, náplň činnosti, apod. Kdo není neziskovou organizací: neformalizované iniciativy, neformální a dočasné skupiny, různá shromáždění apod. 13 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál Profesor Lester M. Salamon (1943) je profesorem na Johns Hopkins University v Baltimore. Je jedním z prvních sociologů zabývajících se neziskovým sektorem a občanskou společností ve světovém měřítku. Profesor Helmut K. Anhaier (1954) je předsedou Sociologie na Heidelberské universitě a děkanem Hertie School of Governance. Jeho kniha Nonprofit Organizations je považována za první učebnici v této oblasti. 15 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál

10 Soukromý charakter a nezávislost na státu Kdo je neziskovou organizací: soukromý subjekt, který není součástí státu a není státem ani žádnou složkou jeho správy řízen. Tento znak nesmí být interpretován jako oddělení těchto subjektů od veřejných financí, které pro ně jsou všude ve světě významné. Zástupci státu či samosprávy mohou také být členy jeho orgánů, aniž je tento znak porušen. Kdo není neziskovou organizací: subjekt, který je součástí státu nebo je jím řízen (nikoliv jen zřízen), typicky jde o příspěvkové organizace. Nerozdělování zisku Kdo je neziskovou organizací: subjekt, který nebyl primárně založen pro dosahování zisku. Může jej však v praxi dosahovat, ale nerozděluje jej mezi své členy a manažery (případně vlastníky). Zisk musí být zpětně vložen do činnosti subjektu, kterou naplňuje svůj účel. Kdo není neziskovou organizací: subjekt primárně založený pro dosahování zisku, který zisk rozděluje mezi vlastníky, manažery či členy. V českém právním řádu subjekt, primárně založený za účelem podnikání. Samosprávnost Kdo je neziskovou organizací: subjekt, schopný sám sebe spravovat a k tomu disponující vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních kompetencí. Kdo není neziskovou organizací: neformální seskupení, nemající vnitřní řídící strukturu. Dobrovolnost (v tomto smyslu s účastí dobrovolníků ) Kdo je neziskovou organizací: subjekt, který využívá do jisté míry nebo také zcela dobrovolné, neplacené práce dobrovolníků, například svých členů, členů svých řídících orgánů či osob, které přímo jako dobrovolníci do organizace přicházejí. Kdo není neziskovou organizací: subjekt, který takový prvek nepoužívá, nepotřebuje, neuvažuje o něm. Druhou definicí, které se budeme blíže věnovat, je definice neziskových organizací podle organizačních typů. Vůči definici Salamona a Anheiera jde o zužující vymezení, které pro potřeby státu zpracovala v roce 1996 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO). Podle její definice je neziskový sektor tvořen několika právními typy organizací. Jde o 16 : 16 Zákony jsou vždy uváděny v platném znění. 10

11 Občanská sdružení a jejich organizační jednotky - zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Nadace a nadační fondy - zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, Církevní právnické osoby, respektive účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi - zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Obecně prospěšné společnosti - zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Proč byly vybrány právě tyto subjekty? Především je nutné zdůraznit, že podle zákona i fakticky tyto právní typy plně odpovídají definici Salomona a Anhaiera jsou soukromé, jsou formálně založeny jako právnické osoby, nejsou primárně založeny pro zisk a pokud zisku dosáhnou či dosahují, vracejí jej do rozvoje své hlavní činnosti, disponují strukturami, které jim umožňují se nezávisle spravovat a všechny uvedené typy umožňují plné uplatnění prvku dobrovolnické práce. Úkolem této definice je ale tuto množinu typů neziskových organizací poněkud zúžit. Proč? Protože jde především o politické vymezení neziskové organizace, které považovala RVNNO jako poradní orgán vlády ve své době za nutné. Usilovala o cílenou podporu rozvoje oblasti, která vznikla po roce 1990 spontánně, zdola, iniciativou občanů jako výraz jejich obnovené vůle organizovat se a ovlivňovat věci veřejné. Tyto organizace byly a možná stále ještě jsou velmi křehkým fenoménem obnovené demokracie a občanských práv a jako takové zasluhovaly zvláštní pozornost a podporu státu. Kde tyto neziskové organizace působí, respektive které oblasti, kde neziskové organizace působí, stát podporuje? Podle Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči neziskovým organizacím pro rok , které každoročně stanoví vláda České republiky na návrh RVNNO, jde zejména o následující oblasti: Tělesná výchova a sport, Kultura, Životní prostředí a udržitelný rozvoj, 17 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, usnesení vlády č. 410/

12 Sociální služby, Zahraniční aktivity, Národnostní menšiny a etnické skupiny, Romská menšina, Zdravotnictví, Rizikové chování, Protidrogová politika, Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů, Vzdělávání a lidské zdroje, Děti a mládež, Rodinná politika. Nyní si položme otázku, zda vymezení kolekce neziskových organizací z hlediska právních typů odpovídá současné realitě. Je tento pohled na neziskový sektor stále ještě potřeba? Nebo jsou již neziskové organizace naprosto stabilní a svébytnou součástí společenského veřejného života a vztah státu k nim má být formulován jinak? Ano, je pravděpodobné, že se politické vymezení RVNNO, mající na mysli neziskový sektor jako demokratizační faktor, již přežilo a je čas hledat jiné vymezení pro potřeby státní politiky. Jednou z možností a pravděpodobně nejvhodnější, je definovat neziskové organizace nikoliv podle právních typů, ale z hlediska jejich veřejné, případně vzájemné prospěšnosti 18. Každopádně je již nepochybné, že v současné době definice neziskové organizace z dílny RVNNO, kterou sdílí státní správa a zčásti i samospráva, má své příliš omezující bariery, které brání rozvoji vztahu státu k neziskovým organizacím a formulování soudobých veřejných politik v této oblasti. Podívejme se na hlavní z těchto barier: Vymezení neziskových organizací podle právních typů je schematické, realita jej překonala, protože existují právní typy organizací, které do množiny těchto subjektů jistě patří a nejsou v této definici zahrnuty (například družstva, pravděpodobně odbory, podnikatelské subjekty, nezakládané pro dosahování zisku). Vůči těmto subjektům může být tato definice interpretována jako diskriminující. 18 Více kapitola č

13 Veřejná prospěšnost jako důležitý a zatím právně nedostatečně definovaný znak určité části neziskových organizací je nyní zvykově spojována výhradně a zcela s uvedenými právními typy. To není v souladu s realitou, protože řada neziskových organizací je vzájemně prospěšná a pracuje jen pro své členy nebo dokonce pro získání výhod či benefitů, které nemohou být považovány jako veřejně prospěšné. Přitom tato domněnka veřejné prospěšnosti je rozhodující pro financování neziskových organizací jak v oblasti státní dotační politiky, tak především v oblasti daňové 19. Zastaraly některé právní předpisy - jde především o zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle kterého občanská sdružení, která tvoří kvantitativně nejsilnější skupinu neziskových organizací, jsou státem a často i veřejností vnímána jako netransparentní, nespolehliví partneři. Uvedené bariery současného vymezení neziskových organizací jsou těsně provázané a jejich odstranění vyžaduje zcela nové vymezení této oblasti pro účely veřejných politik. Nové pojetí této problematiky nepochybně nastartuje nový občanský zákoník 20, který vstoupí v účinnost , neboť již pracuje s vymezením veřejné prospěšnosti jako znaku některých právnických osob a s procesy, které po nabytí jeho účinnosti budou následovat 21. Poslední definicí, které se budeme věnovat, protože je důležitá pro stát a jeho správu, je definice neziskových organizací v systému národních účtů Českého statistické úřadu. Český statistický úřad (dále ČSÚ) ve svých účtech vymezuje subjekty, které zahrnují také neziskové organizace v chápání RVNNO jako neziskové instituce, které jsou právními nebo společenskými jednotkami, vytvořenými za účelem výroby výrobků a služeb a jejichž status nedovoluje, aby tato produkce byla zdrojem příjmu, zisku nebo finančních výnosů. V praxi 19 Více kapitola č Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 21 Více kapitola č

14 může být jejich činnost spojena s tvorbou přebytku nebo ztráty, ale žádné přebytky si nemohou přivlastnit jiné institucionální jednotky 22. Subjekty, které snesou tuto definici, ČSÚ dále dělí na tržní a netržní výrobce. To, co jsou neziskové organizace v chápání vymezení Salamona a Anhaiera i v chápání politické definice RVNNO, tvoří v účtech ČSÚ především výseč ze skupiny netržních výrobců, vymezených jako NISD, tedy neziskové instituce sloužící domácnostem. V roce 2007 ČSÚ založil pro tuto množinu neziskových institucí tzv. satelitní účet, a to podle metodické Příručky o neziskových institucích v systému národních účtů z Evropského systému účtu ESA 95. Požadavek na vytvoření satelitního účtu neziskových institucí se objevil již v průběhu 90. let minulého století. Statistické oddělení Organizace spojených národů pracovalo společně s Center for Civil Society Studies na Johns Hopkins University a s odborníky, mezinárodními organizacemi a statistickými úřady z celého světa na vylepšení metodiky statistického sledování neziskových institucí. Satelitní účet neziskových institucí v České republice je zaváděn ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy university v Brně a není ještě dobudován. Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za všechny neziskové instituce shromažďuje a sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje jejich statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické. Jde například o hodnotu práce dobrovolníků, členů, problematiku členství a o ukazatele výkonu 23. Kdo jsou tedy NISD (neziskové instituce sloužící domácnostem) podle podrobnějšího třídění ČSÚ. Jsou to: netržní výrobci, a to zejména služby, jejich produkce není většinou realizována na trhu, tj. je poskytována za tržně nevýznamnou cenu nebo zdarma, jejich produkce je oceňována nákladovým principem, to znamená jejich cena je určována náklady na jejich pořízení, 22 Pracovní poklad pro skupinu Moneyval Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ, duben Pracovní poklad pro skupiny Moneyval Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ, duben

15 jejich struktura řízení je odlišná od firem i od vládních institucí (od institucí státu a samospráv), jiná je také struktura jejich příjmů, s vysokým podílem darů, a to ve smyslu peněz i pracovního času (dobrovolná práce), tyto subjekty disponují vysokým podílem práce dobrovolníků (až 90% z nich nemělo v roce 2011 zaměstnance). Jak je patrné, ani definice ČSÚ se od definice výše uvedených v zásadních znacích neliší. I ona počítá s tím, že jde o soukromé subjekty, které poskytují aktivity nebo služby, že zisk (přebytek), pokud jej dosahují, není rozdělován, že jsou samosprávné a že disponují vysokým podílem práce dobrovolníků. Jde ovšem o definici z hlediska národního hospodářství nahlíží aktivity neziskových organizací jako ekonomickou činnost, a proto klade důraz na ekonomické kategorie. Tomu odpovídá i používaná terminologie a údaje, které jsou sledovány, tj. trh, netržní výrobce a jeho produkce, problematika ceny této produkce, problém přebytků a ztrát. Třídění neziskových institucí podle ČSÚ je prováděno podle Odvětvové klasifikace CZ NACE. Tato klasifikace byla pro potřeby sledování neziskových institucí málo podrobná, proto vzniká Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu CZ-COPN 24. Oblasti působení neziskových institucí podle ČSÚ: Bydlení, Zdravotnictví, Rekreace, sport a kultura, Vzdělávání, Sociální péče, Náboženství, Politické strany, odborové a profesní organizace (nepatří do sledované oblasti), Ochrana životního prostředí, Služby jinde neuvedené. 24 Pracovní podklad pro Maneyval Rady Evropy Satelitní účet neziskových organizací, ČSÚ, duben

16 Ze všech tří sledovaných definic je definice poslední nejširší ČSÚ zahrnuje do množiny neziskových institucí i příspěvkové organizace, řízené státními orgány či orgány samospráv, církve jako celek, školské právnické osoby a také politické strany a další. 3) Údaje o neziskových organizacích podle satelitního účtu ČSÚ Údaje ČSÚ před uvedené odlišnosti jsou nejdůležitějším a také nejpřesnějším zdrojem informací o počtu a vlastnostech neziskových organizací v České republice. Státní správa je používá, pokud potřebuje zjistit výkon neziskového sektoru, tedy počet neziskových organizací tvořících neziskových sektor, počet zaměstnanců a dobrovolníků, kteří v neziskových institucích působí, výkon těchto subjektů v oblasti národního hospodářství a konečně jejich zastoupení v oblastech ekonomických činností, které ČSÚ sleduje. Podívejme se tedy blíže na tato statistická zjištění. Ze satelitního účtu neziskových institucí vyplývají následující údaje. Výkon NI z ekonomického hlediska z roku Podíl na HDP 0,5% Podíl na národním důchodu 0,2% Podíl na celkových výdajích na konečnou spotřebu 1,2 % Podíl na zaměstnanosti 1% Údaje o dobrovolnících z roku Počet dobrovolníků* Odpracováno hodin Hodnota práce vyjádřena v Kč osob (přepočteno na plné úvazky) hodin 6,224 miliardy Kč 25 Satelitní účet NI, Český statistický úřad. 26 Satelitní účet NI, Český statistický úřad. 16

17 Cena hodiny dobrovolnické práce 133,38 Kč * Podle výzkumu dobrovolnictví realizovaného MŠMT v roce 2009 se organizovanému dobrovolnictví v neziskových organizacích věnovalo 30% obyvatel ČR starších 14 let. Pokud jde o výkon dobrovolnické služby, Ministerstvo vnitra vykazuje v roce 2012 cca dobrovolníků. Pokud údaje ČSÚ očistíme a budeme sledovat v jeho údajích za rok 2011 jen jednotlivé právní typy, které již známe z politické definice RVNNO, zjistíme následující 27 : Celkový počet neziskových organizací v ČR v roce 2011 Právní typ Celkový počet Bez Obrat nad 10 mil. Obrat 0 nebo organizací zaměstnanců Kč* neuvedeno Nadace Nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Církevní organizace, údaje ČSÚ z roku 2010 Občanská sdružení Organizační jednotky občanských sdružení *Většina nadací a nadačních fondů, které poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat do 2 mil. Kč. Většina o.p.s., které poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat od 1 do 10 mil. Kč. Většina občanských sdružení a jejich organizačních jednotek, pokud poskytla údaje a měla nějaký obrat, uvedla obrat do 1 mil. Kč. Většina církevních organizací v roce 2010, pokud poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat od 1 do 3 mil. Kč. 4) Závěr Ze všeho, co bylo dosud uvedeno, je zřejmé, s jakými obtížemi se stát a jeho správa setkávají při formulování státní politiky v oblasti neziskového sektoru. Tyto obtíže způsobují, že politika státu má tendenci k rozdrobování po jednotlivých rezortech či orgánech samosprávy. Opakovaně dochází k situaci, kdy nové politické reprezentace i jednotlivé články 27 Pracovní podklad pro potřeby RVNNO, Český statický úřad

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Jabok, ETF 2010 Michael Martinek Sociální politika jako součást politiky Politický systém České republiky Politická situace ČR Ekonomická a sociální situace ČR 2 Do 1918: 1918 1939: 1939 1945: 1945 1948:

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ Ke dni 28. 6. 2013 byla na webové stránky Českého statistického úřadu vložena úplná verze satelitního účtu neziskových institucí za rok 2011 včetně finančního účtu.

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

ZPRÁVA O NEZISKOVÉM SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

ZPRÁVA O NEZISKOVÉM SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU ZPRÁVA O NEZISKOVÉM SEKTORU CENTRUM PRO VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Autorská studie na téma: EKONOMICKÉ VÝSLEDKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR Autoři: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. Ing. Tomáš Rosenmayer Obsah

Více

III. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 2020

III. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 2020 III Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 2020 2 OBSAH: 1. NNO V ČR... 7 1.1. NNO v ČR a jejich typologie... 7 1.2. Makroekonomické ukazatele o NNO... 10 1.3. Lidské zdroje

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 11. října 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (ve výuce katedry speciální pedagogiky)

NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (ve výuce katedry speciální pedagogiky) NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE A SOCIÁLNÍ POLITIKA (ve výuce katedry speciální pedagogiky) Marie Dohnalová Podobně jako na řadě vysokých škol ve vyspělých zemích i u nás se postupně zařazuje do učebních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost.

Nevládní organizace, nezisková organizace, přehledy, databáze, seznamy (přehledy), bezpečnost. Mgr. Karel Palacký Ochrana & Bezpečnost 2014-2015, ročník III., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Rejstříky a databáze neziskových organizací Anotace Příspěvek si klade za cíl poskytnout pohled na některé

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Organizované zájmy v politice Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 Struktura přednášky Odlišnost zájmových a nátlakových skupin od politických stran Typy skupin Současné vývojové trendy Základní

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Aleš Berka, Michal Kuběnka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Článek je zaměřen na základní aspekty

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Seminář trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie Snaha o

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více