Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru"

Transkript

1 Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1

2 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace po roce 1989 v České republice 18 Financování neziskových organizací a jejich aktivit 44 Nadace a nadační fondy 70 Obecně prospěšné společnosti 83 Občanská sdružení 93 Účelová zařízení církví 102 Příležitosti a ohrožení neziskových organizací 110 Nový Občanský zákoník 132 2

3 Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 1) Úvodem Neziskové organizace a jejich množina, které často shrnujeme pod název neziskový sektor (nebo také třetí sektor), jsou ve společenském životě naší země stále ještě novou skutečností. Tisíce těchto subjektů jsou jedním z výsledků znovuobnovení demokratických poměrů v České republice po roce 1989 a do značné míry jsou trvalým a trvajícím důkazem svobodné participace občanů na rozvoji své země, a také důkazem o jejich svobodných možnostech vůli participovat projevit. Vznik neziskových organizací po pádu komunistického režimu a jejich vývoj až do současnosti je jedním z nejpozoruhodnějších společenských jevů po roce Tento bouřlivý projev více než šedesát let potlačované občanské svobody a iniciativ, kdy z totalitního vakua, ve kterém existovalo několik desítek povolených společenských organizací tvořících Národní frontu, přinesl během dvaceti let vznik téměř neziskových organizací 1, tvořících jádro občanské společnosti. Pohlédneme-li na tuto množinu soukromých subjektů z hlediska jejich vzniku, můžeme z hlediska okamžiku jejich vzniku identifikovat pět skupin subjektů. První skupinu tvoří ty organizace, které vznikly a vznikají tak říkajíc na zelené louce. Jsou to nové subjekty, které byly stvořeny novou a původní iniciativou občanů z jejich potřeby ovlivnit situaci ve společnosti či pomoci prosadit a naplnit konkrétním obsahem nějaký segment společenského života. Tyto organizace neměly žádné předchůdce, ke kterým by se přihlásily či na které by navazovaly. Takto vznikla většina neziskových organizací v oblasti ochrany menšin, lidských práv, v oblasti nových sociálních služeb, ekologické organizace, řada organizací kulturních a v neposlední řadě lokální neziskové organizace, které 1 Podle ČSÚ na konci roku 2011 bylo příslušným způsobem registrováno nebo zapsáno neziskových organizací, včetně organizačních jednotek občanských sdružení. 3

4 pracují uvnitř a pro lokální komunity a pro jejich potřeby. Pokud se na tuto skupinu podíváme z právního hlediska, jde především o občanská sdružení, která vznikala (a stále vznikají) hned po roce 1990, kdy to umožnil první zákon, přinášející podmínky naplňování práva občanů na sdružování. Jde o zákon č. 83/1990 Sb., účinný od Druhou skupinu tvoří neziskové organizace, které byly sice po roce 1990 nově založeny, ale přímo navazovaly na tradice určitých organizací, které fungovaly nejen v době první Československé republiky - ale často již mnohem dříve, a byly komunistickým režimem zakázány. Některé z nich se prohlásily a někdy i de iure se staly právními nástupci těchto organizací. Současná činnost takových subjektů má stejný cíl a jsou organizovány identicky nebo téměř identicky, jako jejich předchůdci. Takových organizací je celá řada. Jde především o účelová zařízení církví 2, která jsou v současné době nejdůležitějšími a také největšími nestátními poskytovateli sociálních služeb. Dále jsou to například organizace, které se zaměřují na volný čas a tělovýchovu, jako je Skaut, obnovený Sokol nebo například Svaz českých turistů. Podobné organizace najdeme v řadě oblastí, v oblasti kultury, společenského života apod. Nalezneme je i na lokální úrovni, kde navázaly na zcela konkrétní spolkový život svého města v podobě různých okrašlovacích spolků a dalších občanských iniciativ. Třetí skupinou jsou organizace, které do České republiky postupně přicházely ze zahraničí a zakládaly zde své organizační jednotky 3. Jsou to například mezinárodní watch dogs 4, (jako je Amnesty International, Transparency International apod.), poskytovatelé sociálních služeb (jako je třeba Armáda spásy), nebo také velké nadnárodní, případně mezistátní neziskové organizace, které se zabývají humanitární pomocí v mezinárodním rozměru (jako je Český výbor pro UNICEF 5 nebo IOM 6 ). 2 Jde především o katolické Charity a evangelické Diakonie. 3 Tyto subjekty stále ještě vznikají podle zastaralého a z hlediska evropského práva diskriminačního zákona č. 116/1985 Sb., o organizacích s mezinárodním prvkem. 4 Termínem watch dogs jsou označovány organizace, bojující za demokracii a za lidská práva vymezených skupin lidí. 5 UNICEF Dětský fond OSN. 6 IOM - International Organization for Migration. 4

5 Čtvrtou skupinou jsou neziskové organizace, které vznikly plynulou transformací podle postupně přijímaných právních předpisů z povolených tzv. společenských organizací, sdružených během komunistického režimu v Národní frontě. Transformovaly se především ty, které se věnují oblasti sportu, rekreaci a volnočasovým aktivitám. Jde o několik typů organizací. Především jsou to tradiční zájmové organizace pracující ve venkovském prostoru, kde mají své opodstatnění a odpovídající vliv honební společenstva 7, zahrádkářské a včelařské spolky ale také Český svaz žen a organizace dobrovolných hasičů. Došlo také k transformaci sportovních organizací, jako jsou různé fotbalové či jiné jednoty na různých úrovních od lokálních až po obrovské celonárodní sportovní svazy, které disponují ohromným majetkem. Každá z uvedených skupin neziskových organizací má svoje specifické vlastnosti, které souvisí s tím, do které skupiny z hlediska specifických skutečností svého vzniku patří. Ty se projevují na jejich způsobu práce, organizační struktuře, způsobu řízení, financování z veřejných zdrojů a v neposlední řadě také v tom, zda disponují nebo nedisponují nějakým majetkem. Nové občanské subjekty většinou žádný majetek nemají, tradiční organizace, které navázaly na předkomunistickou tradici (sice s obtížemi a jen některé) restituovaly majetek svých předchůdců a postkomunistické organizace vlastní často nemalý majetek, který přenesly do své současné podoby z období Národní fronty. Organizační jednotky zahraničních neziskových organizací se pak často mohou opřít o majetkové či finanční zázemí svých matek, ale především o jejich dovednosti a zkušenosti. To, co jsem uvedla výše, je jen jedna z možností, jak lze neziskové organizace třídit a hledat jejich některé skupinové znaky. Takových možností a úhlů pohledů je mnoho z hlediska účelu a obsahu činnosti, z hlediska způsobu práce, z hlediska způsobu financování, z hlediska míry dobrovolnictví či placené práce členů či zaměstnanců, z hlediska míry a způsobu profesionalizace, z hlediska rozvíjení dobrovolných iniciativ či poskytování profesionálních služeb. Neziskové organizace můžeme třídit i podle typu jejich zakladatelů od občanských iniciativ vzniklých z vůle individuálních osob až po právní jednání veřejné 7 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 5

6 správy, kterým zakládá různé typy neziskových organizací. Neziskové organizace je možné definovat také z pohledu různých společenskovědních disciplín. Jiná bude definice z hlediska práva, jinak je bude definovat sociologie, politologie nebo ekonomie 8. Jak je vidět, možností, jak pohlížet na množinu subjektů, které tvoří neziskový sektor, je řada. Protože však základní optikou této publikace je pohled na neziskový sektor zvenčí, a to z pohledu státu a jeho správy 9, budeme se v následujících kapitolách zabývat těmi vymezeními a těmi znaky neziskových organizací, které jsou důležité pro formování vztahu mezi nimi a státem a jeho správou. Základním znakem té obrovské množiny neziskových organizací, nebo chcete-li neziskového sektoru, je jeho nepřeberná pestrost, která se pohledem zvenčí jeví jako nepřehlednost a neutříditelnost. Typy organizací a rozsah jejich činností, jejich ambice i vliv jsou tak různorodé, proměnlivé a dynamické, že se celá oblast chová - a dovolte mi metaforu, jako obloha s letními mraky - neuchopitelná a stále se měnící. Tato flexibilita a dynamičnost jsou největší silou a současně i největší slabostí neziskového sektoru. Na jedné straně mu umožňují formulovat nabídku individualizovaných a pestrých činností a služeb, které rychle reagují na vznikající společenské potřeby a tolik chyběly v šedi komunistického režimu. Na druhé straně je neziskový sektor právě pro tyto vlastnosti nestabilní a jeví se (často právem) jako netransparentní. Pro stát a jeho ústavní činitele a úředníky je právě pro tyto vlastnosti neziskových organizací obtížné najít jasně formulovaný vztah k neziskovým organizacím a navíc tento vztah naplnit účelným obsahem státní politiky. Tato obtíž je o to větší, že státní správa a do značné míry i územní samospráva jsou organizovány vertikálně, s jasně definovanými vztahy podřízenosti a nadřízenosti, zatímco neziskové organizace jsou organizovány horizontálně a jejich řízení a rozhodování je věcí dohody členů, orgánů i příznivců. Stát již dvaadvacet let výslovně či při té příležitosti řeší svůj vztah k neziskovému sektoru a používá své možnosti a nástroje, aby někdy s větším štěstím a jindy méně úspěšně 8 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v ČR, M. Skovajsa a kol., Portál Pod termínem stát a jeho správa jsou shrnuty pro účely tohoto textu všechny články veřejné správy, tedy státní správa i územní samospráva na úrovni krajů a obcí. 6

7 tuto oblast reguloval a učinil ji - pro sebe a snad i pro občany - přehlednější. Tato snaha státu je zcela legitimní zejména proto, že velká část neziskových organizací jej žádá o svoji podporu, a státní orgány i orgány samosprávy považují za výhodné a užitečné nakupovat služby, které neziskové organizace poskytují. V první řadě však stát garantuje svým občanům bezpečí a ochranu jejich zákonem garantovaných práv, takže odpovídá i za to, že neziskové organizace vznikají, pracují a zanikají tak, aby ostatní neohrožovaly. Toto vrchnostenské rozhodování státu vůči neziskovému sektoru je o to komplikovanější, že stát může do této oblasti ve snaze o jeho regulaci zasáhnout jen v minimální míře, aby nakonec neohrozil a neomezil jedno z legitimních a zákonem garantovaných práv občanů 10 - totiž sdružovat se a legitimně ovlivňovat veřejný život svými iniciativami a aktivitami. Hledání vztahu státu a jeho správy k neziskovému sektoru je tedy nekončící proces, který souvisí s vývojem a aktuální situací obou stran. Tato oblast, ostatně tak jako ostatní oblasti společenského a hospodářského života, podléhá výkyvům ve vývoji politické a státní moci - přinejmenším etapám, rámovaným čtyřletým volebním cyklem jak na celostátní tak na regionální úrovni. Soudobé politické reprezentace i měnící se státní administrativa hledají, často bohužel nahodile a jen účelově, a stále nenalézají uspokojivé odpovědi na řadu otevřených otázek, na které musí nalézt odpověď právě a pouze ony. Kdo jsou nestátní neziskové organizace z hlediska státní politiky? Jak rozlišit veřejně a vzájemně potřebné neziskové organizace v jejich činnostech a reagovat na to účelnými opatřeními v dotační a hlavně fiskální oblasti? Je třeba ještě podporovat nestátní neziskové organizace jako křehký, ale jednoznačně nutný prvek v ještě mladé demokracii, nebo je situace již zralá na přímočarý nákup služeb pro občany, o kterých bude rozhodovat jen kvalita a cena? Jak zrovnoprávnit neziskový sektor se státními a polostátními organizacemi, působícími ve stejných oblastech, především v sociálních službách? Jak to udělat, aby neutrpěly zájmy klientů? Nadešel správný čas pohlížet na nestátní neziskové organizace jako na součást soukromoprávních dodavatelů určitých služeb (vedle podnikatelských subjektů) a jako k takovým k nim přistupovat 11? 10 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 11 Frištenská, H., Česká cesta in Prostor 87/88, Praha

8 Je nepochybné, že stát má stále problémy s vymezením, kdo jsou nestátní neziskové organizace, a to komplikuje odpovědi na vše ostatní. Definice, dostatečně vystihující realitu a sdílená státními orgány i samosprávami, je prvním a základním kamenem budování rozumných politik státu a jeho správy k těmto subjektům. Odpověď na tuto otázku má již z hlediska oněch dvaceti let svobodného rozvoje České republiky své historické peripetie a v brzké době jí čeká další bouřlivý vývoj. Kdo tedy jsou nestátní neziskové organizace nyní a v tomto prostoru hlediska státu? Nejprve obraťme svoji pozornost k samotnému termínu neziskové organizace nebo také nestátní neziskové organizace, který je veřejnou a zejména státní správou od devadesátých let používán (aniž by měl oporu v nějakém právním přepisu). Tento operativní termín, který se již zřejmě přežil, v sobě obsahuje nedokonale vyjádřené dva základní znaky tohoto typu subjektů. Nestátní - tyto subjekty jsou oddělené od státu, jsou tedy soukromé, neziskové tyto subjekty nejsou zakládány pro zisk. V obou slovech je však skrytá past, která ovlivňuje podobu veřejných politik v této oblasti více, než to na první pohled vypadá. Nestátní? Nezávislé na státu? Tak proč je finančně podporovat? Neziskové? To pro veřejnou správu často znamená, že nejen že tyto organizace obvykle svoji činností nedosahují zisku, ale dokonce, že tomu tak nemá či dokonce nesmí být. Experti z řad neziskového sektoru tento termín také často kritizují proto, že jde o vymezení oblasti dvěma zápory: ne-státní neziskové, a to sémanticky nepovažují za vhodné. 2) Vymezení neziskových organizací používané státem a jeho správou Kdo jsou tedy neziskové nebo také nevládní či občanské organizace? Je možné je vnímat jako sféru formálního a organizovaného sdružování občanů mimo trh a stát 12. Pokud jde o vztah neziskových organizací k širšímu termínu občanská společnosti, pak je možné mít za to, že neziskové nebo občanské organizace jsou výsečí tohoto svobodného 12 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál

9 občanského jednání mimo rodinu, trh a stát, které zahrnuje jak tyto formální občanské organizace, tak nejrůznější občanské aktivity, hnutí, a shromáždění 13. V současné době stát a jeho správa (vlastně i neziskový sektor sám) operují souběžně se třemi definicemi mezinárodní definicí neziskové organizace s nejširší platností, s definicí Českého statistického úřadu a s definicí, kterou v devadesátých letech stanovila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jako pomůcku pro orgány státní správy a kterou do značné míry převzala i územní samospráva. Všechny tři definice se do jisté míry ve veřejných politikách překrývají a doplňují, ale současně jejich odlišné pojetí brání definování veřejných politik, kterým by orgány státní správy a samospráv vzájemně rozuměly a mohly je sdílet. První, nejobecnější, a zřejmě také nejpřesnější definicí neziskových organizací je mezinárodně sdílená definice hlavních představitelů výzkumu neziskových organizací v mezinárodním měřítku, a to Lestra M. Salamona a Helmuta K. Anhaiera 14. Tato definice byla vypracována v devadesátých letech minulého století jako reakce na potřebu vymezit konkrétní a reálné znaky neziskových organizací, které budou platné i v mezinárodním měřítku bez ohledu na různá národní či lokální specifika. Definice Salamona a Anhaiera je postavena na pěti znacích, charakterizujících neziskové organizace. Lze ji použít jako určitou matrici, chybí-li u konkrétní organizace nebo některého z jejích typů byť jediný z těchto znaků, neměla by být za neziskovou organizaci považována. Jde o tyto znaky 15 : Organizovanost (stálá, formalizovaná struktura) Kdo je neziskovou organizací: subjekt se vyznačuje jistou institucionalizací své struktury. Funguje jako právnická osoba nebo alespoň na základě jasně formulované zakládací smlouvy či zřizovací listiny, má tedy stanovenou organizační strukturu, náplň činnosti, apod. Kdo není neziskovou organizací: neformalizované iniciativy, neformální a dočasné skupiny, různá shromáždění apod. 13 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál Profesor Lester M. Salamon (1943) je profesorem na Johns Hopkins University v Baltimore. Je jedním z prvních sociologů zabývajících se neziskovým sektorem a občanskou společností ve světovém měřítku. Profesor Helmut K. Anhaier (1954) je předsedou Sociologie na Heidelberské universitě a děkanem Hertie School of Governance. Jeho kniha Nonprofit Organizations je považována za první učebnici v této oblasti. 15 Občanský sektor, organizovaná občanská společnost v České republice, Skovajsa, M. a kol., Portál

10 Soukromý charakter a nezávislost na státu Kdo je neziskovou organizací: soukromý subjekt, který není součástí státu a není státem ani žádnou složkou jeho správy řízen. Tento znak nesmí být interpretován jako oddělení těchto subjektů od veřejných financí, které pro ně jsou všude ve světě významné. Zástupci státu či samosprávy mohou také být členy jeho orgánů, aniž je tento znak porušen. Kdo není neziskovou organizací: subjekt, který je součástí státu nebo je jím řízen (nikoliv jen zřízen), typicky jde o příspěvkové organizace. Nerozdělování zisku Kdo je neziskovou organizací: subjekt, který nebyl primárně založen pro dosahování zisku. Může jej však v praxi dosahovat, ale nerozděluje jej mezi své členy a manažery (případně vlastníky). Zisk musí být zpětně vložen do činnosti subjektu, kterou naplňuje svůj účel. Kdo není neziskovou organizací: subjekt primárně založený pro dosahování zisku, který zisk rozděluje mezi vlastníky, manažery či členy. V českém právním řádu subjekt, primárně založený za účelem podnikání. Samosprávnost Kdo je neziskovou organizací: subjekt, schopný sám sebe spravovat a k tomu disponující vnitřní strukturou se stanovením řídících a kontrolních kompetencí. Kdo není neziskovou organizací: neformální seskupení, nemající vnitřní řídící strukturu. Dobrovolnost (v tomto smyslu s účastí dobrovolníků ) Kdo je neziskovou organizací: subjekt, který využívá do jisté míry nebo také zcela dobrovolné, neplacené práce dobrovolníků, například svých členů, členů svých řídících orgánů či osob, které přímo jako dobrovolníci do organizace přicházejí. Kdo není neziskovou organizací: subjekt, který takový prvek nepoužívá, nepotřebuje, neuvažuje o něm. Druhou definicí, které se budeme blíže věnovat, je definice neziskových organizací podle organizačních typů. Vůči definici Salamona a Anheiera jde o zužující vymezení, které pro potřeby státu zpracovala v roce 1996 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO). Podle její definice je neziskový sektor tvořen několika právními typy organizací. Jde o 16 : 16 Zákony jsou vždy uváděny v platném znění. 10

11 Občanská sdružení a jejich organizační jednotky - zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Nadace a nadační fondy - zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, Církevní právnické osoby, respektive účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi - zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, Obecně prospěšné společnosti - zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Proč byly vybrány právě tyto subjekty? Především je nutné zdůraznit, že podle zákona i fakticky tyto právní typy plně odpovídají definici Salomona a Anhaiera jsou soukromé, jsou formálně založeny jako právnické osoby, nejsou primárně založeny pro zisk a pokud zisku dosáhnou či dosahují, vracejí jej do rozvoje své hlavní činnosti, disponují strukturami, které jim umožňují se nezávisle spravovat a všechny uvedené typy umožňují plné uplatnění prvku dobrovolnické práce. Úkolem této definice je ale tuto množinu typů neziskových organizací poněkud zúžit. Proč? Protože jde především o politické vymezení neziskové organizace, které považovala RVNNO jako poradní orgán vlády ve své době za nutné. Usilovala o cílenou podporu rozvoje oblasti, která vznikla po roce 1990 spontánně, zdola, iniciativou občanů jako výraz jejich obnovené vůle organizovat se a ovlivňovat věci veřejné. Tyto organizace byly a možná stále ještě jsou velmi křehkým fenoménem obnovené demokracie a občanských práv a jako takové zasluhovaly zvláštní pozornost a podporu státu. Kde tyto neziskové organizace působí, respektive které oblasti, kde neziskové organizace působí, stát podporuje? Podle Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči neziskovým organizacím pro rok , které každoročně stanoví vláda České republiky na návrh RVNNO, jde zejména o následující oblasti: Tělesná výchova a sport, Kultura, Životní prostředí a udržitelný rozvoj, 17 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, usnesení vlády č. 410/

12 Sociální služby, Zahraniční aktivity, Národnostní menšiny a etnické skupiny, Romská menšina, Zdravotnictví, Rizikové chování, Protidrogová politika, Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů, Vzdělávání a lidské zdroje, Děti a mládež, Rodinná politika. Nyní si položme otázku, zda vymezení kolekce neziskových organizací z hlediska právních typů odpovídá současné realitě. Je tento pohled na neziskový sektor stále ještě potřeba? Nebo jsou již neziskové organizace naprosto stabilní a svébytnou součástí společenského veřejného života a vztah státu k nim má být formulován jinak? Ano, je pravděpodobné, že se politické vymezení RVNNO, mající na mysli neziskový sektor jako demokratizační faktor, již přežilo a je čas hledat jiné vymezení pro potřeby státní politiky. Jednou z možností a pravděpodobně nejvhodnější, je definovat neziskové organizace nikoliv podle právních typů, ale z hlediska jejich veřejné, případně vzájemné prospěšnosti 18. Každopádně je již nepochybné, že v současné době definice neziskové organizace z dílny RVNNO, kterou sdílí státní správa a zčásti i samospráva, má své příliš omezující bariery, které brání rozvoji vztahu státu k neziskovým organizacím a formulování soudobých veřejných politik v této oblasti. Podívejme se na hlavní z těchto barier: Vymezení neziskových organizací podle právních typů je schematické, realita jej překonala, protože existují právní typy organizací, které do množiny těchto subjektů jistě patří a nejsou v této definici zahrnuty (například družstva, pravděpodobně odbory, podnikatelské subjekty, nezakládané pro dosahování zisku). Vůči těmto subjektům může být tato definice interpretována jako diskriminující. 18 Více kapitola č

13 Veřejná prospěšnost jako důležitý a zatím právně nedostatečně definovaný znak určité části neziskových organizací je nyní zvykově spojována výhradně a zcela s uvedenými právními typy. To není v souladu s realitou, protože řada neziskových organizací je vzájemně prospěšná a pracuje jen pro své členy nebo dokonce pro získání výhod či benefitů, které nemohou být považovány jako veřejně prospěšné. Přitom tato domněnka veřejné prospěšnosti je rozhodující pro financování neziskových organizací jak v oblasti státní dotační politiky, tak především v oblasti daňové 19. Zastaraly některé právní předpisy - jde především o zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle kterého občanská sdružení, která tvoří kvantitativně nejsilnější skupinu neziskových organizací, jsou státem a často i veřejností vnímána jako netransparentní, nespolehliví partneři. Uvedené bariery současného vymezení neziskových organizací jsou těsně provázané a jejich odstranění vyžaduje zcela nové vymezení této oblasti pro účely veřejných politik. Nové pojetí této problematiky nepochybně nastartuje nový občanský zákoník 20, který vstoupí v účinnost , neboť již pracuje s vymezením veřejné prospěšnosti jako znaku některých právnických osob a s procesy, které po nabytí jeho účinnosti budou následovat 21. Poslední definicí, které se budeme věnovat, protože je důležitá pro stát a jeho správu, je definice neziskových organizací v systému národních účtů Českého statistické úřadu. Český statistický úřad (dále ČSÚ) ve svých účtech vymezuje subjekty, které zahrnují také neziskové organizace v chápání RVNNO jako neziskové instituce, které jsou právními nebo společenskými jednotkami, vytvořenými za účelem výroby výrobků a služeb a jejichž status nedovoluje, aby tato produkce byla zdrojem příjmu, zisku nebo finančních výnosů. V praxi 19 Více kapitola č Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 21 Více kapitola č

14 může být jejich činnost spojena s tvorbou přebytku nebo ztráty, ale žádné přebytky si nemohou přivlastnit jiné institucionální jednotky 22. Subjekty, které snesou tuto definici, ČSÚ dále dělí na tržní a netržní výrobce. To, co jsou neziskové organizace v chápání vymezení Salamona a Anhaiera i v chápání politické definice RVNNO, tvoří v účtech ČSÚ především výseč ze skupiny netržních výrobců, vymezených jako NISD, tedy neziskové instituce sloužící domácnostem. V roce 2007 ČSÚ založil pro tuto množinu neziskových institucí tzv. satelitní účet, a to podle metodické Příručky o neziskových institucích v systému národních účtů z Evropského systému účtu ESA 95. Požadavek na vytvoření satelitního účtu neziskových institucí se objevil již v průběhu 90. let minulého století. Statistické oddělení Organizace spojených národů pracovalo společně s Center for Civil Society Studies na Johns Hopkins University a s odborníky, mezinárodními organizacemi a statistickými úřady z celého světa na vylepšení metodiky statistického sledování neziskových institucí. Satelitní účet neziskových institucí v České republice je zaváděn ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy university v Brně a není ještě dobudován. Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za všechny neziskové instituce shromažďuje a sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje jejich statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické. Jde například o hodnotu práce dobrovolníků, členů, problematiku členství a o ukazatele výkonu 23. Kdo jsou tedy NISD (neziskové instituce sloužící domácnostem) podle podrobnějšího třídění ČSÚ. Jsou to: netržní výrobci, a to zejména služby, jejich produkce není většinou realizována na trhu, tj. je poskytována za tržně nevýznamnou cenu nebo zdarma, jejich produkce je oceňována nákladovým principem, to znamená jejich cena je určována náklady na jejich pořízení, 22 Pracovní poklad pro skupinu Moneyval Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ, duben Pracovní poklad pro skupiny Moneyval Satelitní účet neziskových institucí, ČSÚ, duben

15 jejich struktura řízení je odlišná od firem i od vládních institucí (od institucí státu a samospráv), jiná je také struktura jejich příjmů, s vysokým podílem darů, a to ve smyslu peněz i pracovního času (dobrovolná práce), tyto subjekty disponují vysokým podílem práce dobrovolníků (až 90% z nich nemělo v roce 2011 zaměstnance). Jak je patrné, ani definice ČSÚ se od definice výše uvedených v zásadních znacích neliší. I ona počítá s tím, že jde o soukromé subjekty, které poskytují aktivity nebo služby, že zisk (přebytek), pokud jej dosahují, není rozdělován, že jsou samosprávné a že disponují vysokým podílem práce dobrovolníků. Jde ovšem o definici z hlediska národního hospodářství nahlíží aktivity neziskových organizací jako ekonomickou činnost, a proto klade důraz na ekonomické kategorie. Tomu odpovídá i používaná terminologie a údaje, které jsou sledovány, tj. trh, netržní výrobce a jeho produkce, problematika ceny této produkce, problém přebytků a ztrát. Třídění neziskových institucí podle ČSÚ je prováděno podle Odvětvové klasifikace CZ NACE. Tato klasifikace byla pro potřeby sledování neziskových institucí málo podrobná, proto vzniká Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu CZ-COPN 24. Oblasti působení neziskových institucí podle ČSÚ: Bydlení, Zdravotnictví, Rekreace, sport a kultura, Vzdělávání, Sociální péče, Náboženství, Politické strany, odborové a profesní organizace (nepatří do sledované oblasti), Ochrana životního prostředí, Služby jinde neuvedené. 24 Pracovní podklad pro Maneyval Rady Evropy Satelitní účet neziskových organizací, ČSÚ, duben

16 Ze všech tří sledovaných definic je definice poslední nejširší ČSÚ zahrnuje do množiny neziskových institucí i příspěvkové organizace, řízené státními orgány či orgány samospráv, církve jako celek, školské právnické osoby a také politické strany a další. 3) Údaje o neziskových organizacích podle satelitního účtu ČSÚ Údaje ČSÚ před uvedené odlišnosti jsou nejdůležitějším a také nejpřesnějším zdrojem informací o počtu a vlastnostech neziskových organizací v České republice. Státní správa je používá, pokud potřebuje zjistit výkon neziskového sektoru, tedy počet neziskových organizací tvořících neziskových sektor, počet zaměstnanců a dobrovolníků, kteří v neziskových institucích působí, výkon těchto subjektů v oblasti národního hospodářství a konečně jejich zastoupení v oblastech ekonomických činností, které ČSÚ sleduje. Podívejme se tedy blíže na tato statistická zjištění. Ze satelitního účtu neziskových institucí vyplývají následující údaje. Výkon NI z ekonomického hlediska z roku Podíl na HDP 0,5% Podíl na národním důchodu 0,2% Podíl na celkových výdajích na konečnou spotřebu 1,2 % Podíl na zaměstnanosti 1% Údaje o dobrovolnících z roku Počet dobrovolníků* Odpracováno hodin Hodnota práce vyjádřena v Kč osob (přepočteno na plné úvazky) hodin 6,224 miliardy Kč 25 Satelitní účet NI, Český statistický úřad. 26 Satelitní účet NI, Český statistický úřad. 16

17 Cena hodiny dobrovolnické práce 133,38 Kč * Podle výzkumu dobrovolnictví realizovaného MŠMT v roce 2009 se organizovanému dobrovolnictví v neziskových organizacích věnovalo 30% obyvatel ČR starších 14 let. Pokud jde o výkon dobrovolnické služby, Ministerstvo vnitra vykazuje v roce 2012 cca dobrovolníků. Pokud údaje ČSÚ očistíme a budeme sledovat v jeho údajích za rok 2011 jen jednotlivé právní typy, které již známe z politické definice RVNNO, zjistíme následující 27 : Celkový počet neziskových organizací v ČR v roce 2011 Právní typ Celkový počet Bez Obrat nad 10 mil. Obrat 0 nebo organizací zaměstnanců Kč* neuvedeno Nadace Nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Církevní organizace, údaje ČSÚ z roku 2010 Občanská sdružení Organizační jednotky občanských sdružení *Většina nadací a nadačních fondů, které poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat do 2 mil. Kč. Většina o.p.s., které poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat od 1 do 10 mil. Kč. Většina občanských sdružení a jejich organizačních jednotek, pokud poskytla údaje a měla nějaký obrat, uvedla obrat do 1 mil. Kč. Většina církevních organizací v roce 2010, pokud poskytly údaje a měly nějaký obrat, uvedly obrat od 1 do 3 mil. Kč. 4) Závěr Ze všeho, co bylo dosud uvedeno, je zřejmé, s jakými obtížemi se stát a jeho správa setkávají při formulování státní politiky v oblasti neziskového sektoru. Tyto obtíže způsobují, že politika státu má tendenci k rozdrobování po jednotlivých rezortech či orgánech samosprávy. Opakovaně dochází k situaci, kdy nové politické reprezentace i jednotlivé články 27 Pracovní podklad pro potřeby RVNNO, Český statický úřad

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Stát a nestátní neziskové organizace. JUDr. Hana Frištenská Leden 2013

Stát a nestátní neziskové organizace. JUDr. Hana Frištenská Leden 2013 Stát a nestátní neziskové organizace JUDr. Hana Frištenská Leden 2013 Obsah Role a nástroje státu vůči NNO Kdo jsou z hlediska státu a samospráv NNO (statistika) Vývoj vztahu státu k NNO po roce 1990 a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011

SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011 SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ zasedání RV NNO, Praha, 22. září 2011 Vladimír Kermiet Odbor ročních národních účtů Osnova 1. Vymezení neziskových institucí v SNÚ 2. Důvody sestavování SÚNI 3. Definice

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče

SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování v chodu záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (úče ÚVOD DO VEŘEJNÉ SPRÁVY Přednáška č. 1 VEŘEJNÁ SPRÁVA,, POJEM, CHARAKTERISTIKA PrF MU, září 2012 petr průcha, 2012 SPRÁVA, POJMOVÁ VÝCHODISKA vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco regulace, udržování

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR

Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR Studie: Zadavatel: Zpracovatel: Verze: k 1. 3. 2015 Vývoj a současný stav českých NNO v makroekonomických ukazatelích Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah:

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah: III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2007 Obsah: 1 METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele 4 1.5

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2006 Obsah: 1. METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015

Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020. Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Návrh státní politiky vůči NNO 2015-2020 Hana Frištenská pro jednání RVNNO dne 6. 3. 2015 Hlavní cíl: Vymezit politiku státu vůči NNO koncepčním dokumentem, schváleným vládou, který bude sloužit jako východisko

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. : 6 406/2010-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2010 v oblasti sportu výdajový okruh: Tělovýchova včetně programu 233510 Materiál byl předložen na základě

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Ekonomika Státní podnik

Ekonomika Státní podnik S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 17. Státní podnik Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Hřiště a hráči. Iva Mariánková Milan Machač. Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.

Hřiště a hráči. Iva Mariánková Milan Machač. Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/37. Hřiště a hráči Iva Mariánková Milan Machač Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti reg. číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0033 Environmentální nestátní neziskové organizace: partner nebo

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády ČR dne 11.11.2015 Schůzi výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014

Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti. Marek Vyskočil 2014 Dobrovolnictví Role a hodnota ve společnosti Marek Vyskočil 2014 Obsah Úvod do problematiky dobrovolnictví Legislativní praxe Dobrovolnictví v ČR a ve Světě Hodnota dobrovolnické práce Práce s dobrovolníky

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více