LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA Volební období konèí Protože jsou za dveømi komunální volby, zeptali jsme se starosty mìsta pana Lubomíra Jungbauera na zhodnocení uplynulého ètyøletého volebního období. Blíží se komunální volby, mùžete struènì zhodnotit uplynulé funkèní období? Hodnotit samozøejmì musí obèané našeho mìsta, ale osobnì si myslím, že se zastupitelstvu podaøil kus dobré práce. Nesmíme zapomenout, že hned na poèátku funkèního období se muselo øešit rychlé odstranìní povodòových škod z roku 2002 a zároveò zajistit funkènost nového povìøeného úøadu tøetího stupnì. Mohu øíci, že to byl pro všechny poøádný "zápøah". Kolik finanèních prostøedkù se vynaložilo na investice? Když ekonomický úsek vše spoèítal, vyšplhala se èástka v kapitole investic nad 215 miliónù korun. To je ještì lepší výsledek než v minulém volebním období a pomìr získaných dotací od státu a EU (60%) je také velmi dobrý. Je opravdu tak složité získat prostøedky z EU, jak nás o tom stále v médiích pøesvìdèují? Kdo to nezažil, neuvìøí. Kritizujeme sice naši pøebujelou administrativu, ale to je zlomek toho, co nás tøeba èekalo k získání dotace na akci "Èistá Radbuza". Bohužel, naši úøedníci se "rychle" uèí. Tak to bude všude brzo stejné. Jednou z akcí, která nepochybnì zùstane rozpracovaná i pro další volební období je oprava budovy ZŠ. Jaká je další perspektiva? Zrušením okresù jsme pøišli o možnost stavìt novou školu. Zastupitelé museli pøehodnotit celou situaci a zvolit variantu postupné rekonstrukce budov ZŠ. V letošním roce budeme realizovat druhou etapu opravy budovy na Komenského námìstí v hodnotì 19 miliónù korun. K celkovému dokonèení bude však nadále chybìt 20 miliónù korun. Pokud se podaøí získat dotaci, chceme vymìnit všechna okna v budovì v Hradecké ulici, jídelnì a družinì. Nároèná ale byla také i pøíprava prozatímních prostor na vyuèování? Jistì hlavnì finanènì a èasovì. Zastupitelé uvolnili na úpravy a stìhování 5,5 miliónù korun, které však následnì chybìly pøi opravách chodníkù a komunikací. Kdo navštívil tøeba uèebny v bývalém skladu milicí však uzná, že to byla investice potøebná. Na další rozvoj mìsta má vliv také jeho zadluženost. Obèany by jistì zajímalo, jak je na tom po této stránce Stod? Ke každé investièní akci, kde je použita dotace, musíme dokládat tak zvanou "dluhovou službu", což je zadlužení v pomìru k rozpoètu mìsta. Podaøilo se nám doplatit nìkteré úvìry na vodovod a kanalizaci, a tak míra zadluženosti klesla na 6,04 procenta. Tento výsledek v porovnání s ostatními mìsty Plzeòského kraje je velmi dobrý. Nic tedy nebrání realizaci dalších rozvojových programù mìsta. Jste individualista nebo jste pro týmovou práci? Myslím si, že jsem tak trochu od všeho. Co by byl platný sebelepší nápad, bez dobrého realizaèního týmu a opaènì. Mìl jsem to štìstí, že jsem mohl 4 roky spolupracovat s výborným týmem ve vedení mìsta, tím myslím i radu i zastupitelstvo. Závìrem - jak hodnotíte práci zastupitelù a vaše pøání do voleb? Jak jsem již øekl, hodnotit musí volièi, ale mám- li øíct svùj názor, práce tohoto zastupitelstva byla na velmi dobré úrovni. Ne všechno se povedlo, ale zastupitelé neplýtvali elánem na politické rozmíšky a snažili se najít to nejlepší øešení pro mìsto a jeho obèany. A nebylo to vždy zrovna jednoduché! Zasedal jsem již ve tøech zastupitelstvech a z mého pohledu byla práce tohoto zastupitelstva jednoznaènì nejlepší a chci jim za to všem touto cestou podìkovat. Vìøím, že v nadcházejících volbách si obèané vyberou své zastupitele, kteøí posunou rozvoj mìsta zase o pìkný kus dál. Dìkujeme za rozhovor. OPRAVA SPORTOVNÍ HALY Jak jsme vás již informovali, v letních mìsících probìhla generální oprava podlahy a nìkterých zaøízení ve sportovní hale na stadionu. Snímkem se vracíme do doby, kdy odborná firma zhotovovala znak mìsta ve støedu hrací plochy. Celá rekonstrukce pøišla mìstskou pokladnu na necelé 2 milióny korun, z èehož 50% bylo uhrazeno ze státní dotace. Nové oznaèníky V našem mìstì se objevily první oznaèníky, které budou informovat návštìvníky mìsta o nejdùležitìjších budovách a místech ve mìstì. V pøíštím roce dojde k rozšíøení tìchto informaèních stojanù do dalších èástí mìsta a v budoucnu se poèítá s oznaèníky jednotlivých ulic. JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Dne nabyl úèinnosti zákon è. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Zákon zavádí nové pojmy: "snížená kvalita bytu" (døíve kategorie 3 a 4) a "základní kvalita bytu" (døíve kategorie 1 a 2). Dále zákon upravuje podlahovou plochu bytu. Jednou polovinou se zapoèítává pouze podlahová plocha sklepù, které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkónù, lodžií a teras. Nájemné za zaøízení spadá výhradnì do oblasti stanovené dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Cílová hodnota mìsíèního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu je úroveò nájemného, které mùže být bìhem 4 let dosaženo prostøednictvím jednostranného zvyšování nájemného - tj, nejdøíve k 1. lednu Jednostranné zvyšování nájemného v tomto pøechodném období smìøuje právì k dosažení této "cílové hodnoty nájemného". Základní ceny pocházejí ze statistiky kupních cen nemovitostí, kterou zpracovává ministerstvo financí. Z údajù této statistiky byly pro úèely zvyšování nájemného zjištìny tzv. základní ceny za metr ètvereèný podlahové plochy bytu. Tyto ceny se budou každoroènì aktualizovat k 1. èervenci. Jednostranné zvyšování nájemného se nevztahuje na všechny byty (napø. na byty jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. èervnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpoètu nebo ze státních fondù na výstavbu nájemních bytù, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace). Pokud se pronajímatel na zmìnì nájemného s nájemcem nedohodne, mùže nájemné jednostrannì zvýšit pouze 1 x roènì, a to poèínaje 1. lednem Následující roky mùže pronajímatel zvyšovat nájemné vždy k 1. lednu, popøípadì pozdìji, nikoliv však zpìtnì. Rozhodnutím Rady mìsta Stod, ze dne 4. záøí 2006 se bude navýšení nájemného uplatòovat každý rok. Miroslav Hoøan - správce bytových prostor mìsta Stod

2 Úprava rozpoètu Na posledním øíjnovém zasedání zastupitelstva bude projednána zmìna è.2 rozpoètu mìsta Stod na rok Rozpoèet se v pøíjmové i výdajové èásti navyšuje ze 77,5 na 83,7 mil. Kè. Zvýšení rozpoètu pøedstavuje vyšší daò z pøíjmu placenou obcí, rekonstrukce podlahy v tìlocviènì ZŠ financovaná z dotace a vlastních prostøedkù v celkové výši témìø 2 mil.kè a zmìn nìkolika dalších položek rozpoètu. Mìsto do konce roku 2006 poèítá ještì s dalším navýšením rozpoètu o dotaci a vlastní prostøedky na 2. etapu rekonstrukce ZŠ,což pøedstavuje dalších cca 14 mil. Kè a výmìnu oken v ZŠ Hradecká ulice za témìø 2 mil. Kè financovanou opìt státní dotací a podílem vlastních prostøedkù.rozpoèet mìsta tak dosáhne pravdìpodobnì výše témìø 100 mil. Kè. Ing. Antonín Pazour Zaèala nejvìtší investièní akce V tìchto dnech byla zahájena nejrozsáhlejší investièní akce v našem mìstì. Bìhem jednoho roku výstavby bude vymìnìna pøevážná èást staré, nevyhovující kanalizace na pravobøežní èásti mìsta. Velkou rekonstrukcí projde rovnìž èistièka odpadních vod, kdy bude rozšíøena její kapacita a budou doplnìny technologie, které zajistí èištìní splaškových vod podle norem EU. Dílo zhruba za 130 miliónù korun bude dokonèeno ve 4. ètvrtletí roku Bude to jistì nepøíjemná zátìž pro obèany bydlící v ulicích, kde dojde k výstavbì. Žádáme vás proto o trpìlivost a ohleduplnost. Je nutné znovu upozornit, že každá nemovitost bude napojena na novou kanalizaci jednou pøípojkou, kterou po hranici soukromého pozemku hradí mìsto. Pokud bude nutné vybudovat další napojení z nemovitosti, hradí si celé pøipojení její majitel. Dále upozoròujeme, že nìkteøí obèané dosud nezaplatili stanovený poplatek za pøipojení. Celá pøípojka, tedy i veøejná èást, se stane po kolaudaci majetkem vlastníka nemovitosti. Spolek "TRADICE" Obracíme se na milovníky historie a tradièních zvykù. Naším zámìrem je založit spolek, kterému pracovnì øíkáme "Tradice", v nìmž by byly dveøe dokoøán právì takovým lidem. Náplní spolku by bylo pomáhat pøi organizování rùzných akcí, které se opírají právì o tradièní zvyky, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Masopust a další. Další èinností spolku by bylo tyto zvyky mapovat a uchovávat pro budoucí generace. Byli bychom také rádi, kdyby se èlenové spolku "ponoøili" do historie mìsta Stod a jeho okolí, protože je spoustu otázek, na které ještì neznáme odpovìï. Máte chu v tomto spolku pracovat? Pomùžete nám? Pøijïte se pøihlásit na MKS ve Stodì na radnici. Pavel Cích, vedoucí MKS Projekty pøípojek domácností Jak jsme vás již informovali, každá domácnost, která se bude napojovat na novou kanalizaci, obdrží od technikù mìsta kompletní projekt pøípojky (jak soukromé, tak veøejné èásti). Projekt byl zpracováván podle norem na kanalizaèní pøípojky a jeho souèástí je i revizní šachta. Zùstává na každém majiteli rozhodnutí, zda si tuto revizní šachtu na svém pozemku vybuduje podle pøedaného projektu èi jiným zpùsobem. Revizní šachta slouží k pøípadnému proèištìní pøípojky v pøípadì jejího ucpání. Bližší informace mùžete získat u technikù mìsta p. Kocura a p. Karbana. Tel Kurz tance a spoleèenské výchovy Jako každoroènì na podzim se ve stodském kulturním domì sešli mladí pánové a mladé sleèny, aby se zdokonalili v tanci a dozvìdìli se tam, jak je vhodné chovat se ve spoleènosti. Letos je pøihlášeno pøes padesát pánù a sleèen, kteøí se poprvé sešli 8. záøí v 18 h ve velkém sálu kulturního domu ve Stodì. Na všechny veèery tohoto kurzu se mùžete pøijít podívat i Vy. Urèitì se je na co dívat. První prodloužená mìla téma "Setkání èeských historických osobností", druhá prodloužená bude a na závìreèný ples zveme diváky Letošním poøadatelem kurzu je Mìstské kulturní støedisko, výuku zajišuje Taneèní škola DANCE. Ještì pøipomínáme, že vstup na všechny akce kurzu je jen ve spoleèenském odìvu. MKS Stod Zaèal nový školní rok A u nás v Integrované støední škole ve Stodì zahájilo studium 150 nových žákù denního i dálkového studia. Celkový poèet žákù naší školy je nyní 395. Budova školy na Plzeòské ulici a také vedlejší budova øeditelství vylepšily pøes prázdniny svùj vzhled osazením nových oken. Výmìna byla dokonèena i v budovì školního kadeønictví. V dílnách elektro oborù v Hradecké ulici došlo k pøestavbì interiérù nìkterých uèeben. V novém školním roce opìt zveme veøejnost k návštìvám naší kadeønické provozovny, kde si mùžete dopøát kadeønické služby za velmi výhodné ceny. Novì poskytujeme také manikùru a modeláž nehtù gelem s UV lampou. Pøíznivce naší školní restaurace na Komenského nám. potìší jistì zpráva, že od øíjna zaène pravidelný provoz tohoto zaøízení pro veøejnost, pravdìpodobnì ve tøech dnech v týdnu. Rádi bychom využili v prostorách restaurace spolupráci s ÚSP ve Stodì a nabídli zde k potìšení oka i k prodeji keramické výrobky klientù ústavu. Ke konci loòského školního roku jsme v rámci ICT programu školy dokonèili propojení všech našich budov internetovou sítí, zaèaly fungovat internetové stránky pro potøebu zamìstnancù i žákù školy a telefonní kontakt mezi budovami byl nahrazen využitím internetového komunikaèního programu Skype. Ve výbìrovém øízení bylo schváleno nové logo školy, jehož autorem je náš bývalý žák Pavel Šmidingr, dipl. spec. a které bude základem nových webových stránek školy. V letošním školním roce nás èeká nìkolik nových projektù. Škola se stala partnerem projektu "Vývoj a realizace programu vzdìlávání lektorù, metodických a øídících pracovníkù dalšího profesního vzdìlávání v Plzeòském kraji" v rámci Operaèního programu ESF Rozvoj lidských zdrojù a dále jsme získali dotace z MŠMT na dva projekty využívání moderních prostøedkù informaèních technologií v praktické výuce oborù kuchaø - èíšník a bezpeènostní systémy. Zájemce o studium na naší škole upozoròujeme na termín dne otevøených dveøí - ètvrtek 11. ledna 2007, kdy bude možné navštívit všechny naše budovy. Pro vážné zájemce 9. tøíd z místní ZŠ uspoøádáme i letos exkurzi v našich dílnách odborného výcviku, kde si budou moci prakticky vyzkoušet zvolené øemeslo. Mgr. A. Sedláèková, zást. øeditele Podìkování Dìkujeme všem obèanùm, kteøí pøispìli na humanitární akci, kterou poøádalo mìsto ve spolupráci s Diakonií Broumov. Zároveò dìkujeme také paní M.Balkové, M. Jindøichové, M. Hájkové a A. Svobodové za organizaci sbìru. L. Jungbauer, starosta mìsta Podìkování Chtìl bych touto cestou podìkovat pracovníkùm obchodu VŠE PRO ØEMESLNÍKY ve Stodì. Zejména panu Miloslavu Fichtlovi ml. za poradenský a velmi vstøícný pøístup k zákazníkùm. Petr Kroupa

3 Z èinnosti svazu zdravotnì postižených V souladu se svým plánem pøipravil Svaz kombinovaný autobusový zájezd, kterého se zúèastnilo 45 osob. Nejprve byla pøipravena velmi zajímavá exkurze Vinaøských závodù Sekt Bohemia ve Starém Plzenci s pokraèováním na zámek Kozel. Pak zájezd pokraèoval na zámek Zbiroh. Letos poprvé mohli vstoupit do zbirožského zámku návštìvníci. Tam, kam mohl jen Jan Lucemburský, Karel IV. èi Václav IV mohou dnes obyèejní smrtelníci. Souèástí návštìvy zbirožského zámku byla i ukázka výcviku dravého ptactva - ojedinìlá akce, kdy se rùzné druhy ptákù "prohánìly" v tìsné blízkosti návštìvníkù. Akce byla zakonèena na Selském dvoøe v Biskoupkách pøi hudbì k tanci i poslechu. Další akcí bylo Zamysleme se Pøi toulkách Šumavou jsem v jednom penziónku narazila na podobné periodikum jako naše Stodské listy - bylo to v Borových Ladech, tedy tzv. BOROVINY. Zaujal mne krom jiného èlánek s ekologickou tématikou aneb "jak tøídit a ukládat domácnostní odpad". Vím, není to zrovna dovolenkové téma, ale rozhodnì stojí za zamyšlení, už jen z toho dùvodu, že se mi zdálo, že naše Šumava krásní, nejsou vidìt èerné skládky a kupodivu jsem nevidìla ani takový nepoøádek u kontejnerù, jaký bohužel dost èasto vídám pøi cestì do zamìstnání v našem mìstì - Stodì. Pøesto, že naše mìsto také vzkvétá, máme zde pøíjemná místa, pìší zóna, upravené Komenského i hlavní námìstí, pøesto vše krásné si my sami - obèané své mìsto hyzdíme. Proè?! Vždy staèí tak málo, zaènìme každý u sebe. Opravdu musím zahodit "vajgla" na tom krásném chodníku? Opravdu musím vyplivovat žvýkaèku na tu novou dlažbu? Opravdu musím odhodit papírek od nanuku? Opravdu musím naházet odpadky kolem kontejnerù..? Zamysleme se, staèí vážnì málo, a život bude pøíjemnìjší. Irena Tomanová Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU soustøedìní 46 ti èlenù SZP v rekondièním støedisku ve Zdíkovì na Šumavì s obvyklou rehabilitaèní péèí. Do tohoto programu byly vloženy návštìvy za koupáním v Prachaticích, návštìvy Kvildy a pøilehlých èástí chránìné oblasti Šumavy, až k pramenùm Vltavy a pobytem u Jezerní a Chalupské slati. Velmi zajímavá byla návštìva Hoštic u Volynì, do míst z filmu Slunce, seno, jahody atd. Po prohlídce byly položeny kvìtiny na hrob zpìváka Michala Tuèného. Následovalo setkání s režisérem panem Zdeòkem Troškou, který povyprávìl rùzné zajímavosti z natáèení uvedených filmù. Bylo to bájeèné setkání s milým èlovìkem a byla to tzv. tøešnièka na dortu pøi ukonèení rekondice. Václav Skala, pøedseda SZP Vítaný host Upozoròujeme obèany na možnost koupì èasopisu s názvem "Vítaný host". Jedná se o ètvrtletník pro pøíznivce Plzeòského kraje, ve kterém máte možnost se seznámit s krásami našeho regionu, "navštívit" známá místa a v neposlední øadì se mnoho dozvìdìt. Èasopis je celobarevný, plný fotografií a zajímavého textu. Cena jednoho výtisku je 42,- Kè, starší èísla pak 30,- Kè, získat jej mùžete v Mìstském kulturním støedisku Stod. MKS Stod Drakiáda Dùm dìtí a mládeže Stod poøádá v sobotu 21. øíjna II. roèník drakiády. Èeká vás soutìž o nejoriginálnìjšího a nejvytrvalejšího draka. Sraz úèastníkù je na prùmyslové zónì pøed MURRem ve hodin. Mùžete si také pøijít vytvoøit svého draka pod odborným dohledem do DDM od do hodin. Cena za materiál èiní 50,- Kè. Na výrobu je nutno se pøedem pøihlásit (nejpozdìji do ). TEL Nezvìstice - Do budovy benzínové èerpací stanice se vloupal neznámý pachatel. U okna na toaletì pøeštípl ochrannou møíž a vnikl dovnitø. Zde z prodejního pultu sebral cigarety rùzných znaèek. Zpùsobená škoda byla odhadnuta na pìt tisíc korun. Vyšetøování pøípadu nadále pokraèuje. Stod - Ze spoleèné sušárny v bytové jednotce v Sokolské ulici odcizil neznámý chmaták kuføík s elektrickou vrtaèkou. Majiteli tím vznikla škoda deset tisíc korun. Po zlodìji policisté stále pátrají. Pøeštice - Policejní komisaø obvinil pìtatøicetiletého muže z Jablonce nad Nisou z trestného èinu krádeže. Kriminalisté zjistili, že obvinìný se v èervenci vloupal do automobilu Škoda Felicia, které øidiè odstavil v Pobøežní ulici. Pachatel si otevøel dveøe vozidla pomocí ramínka ze stìraèe automobilu Trabant. Uvnitø felicie odcizil autorádio v hodnotì tisíci korun. Stejným zpùsobem vnikl v kvìtnu do další felicie ve Smetanovì ulici. Z automobilu si odnesl rádio s pøehrávaèem, které následnì prodal zatím neznámé osobì. Nové Mitrovice - Barevný televizor, dámské horské kolo, stan, obleèení a dva spací pytle si pøisvojil zatím neznámý pachatel, který se vloupal do rekreaèní chaty v katastru obce Nové Mitrovice. Zlodìj u objektu vypáèil døevìné okenice, rozbil sklenìnou výplò okna, kterým vlezl dovnitø. Tøiapadesátiletá majitelka vyèíslila hmotnou škodu na osmatøicet tisíc korun. Policie po pachateli nadále pátrá. Chotìšov - Do osobního vozidla Kia, které øidiè odstavil v Nové ulici, se vloupal zatím neznámý pachatel. Nejprve rozbil sklenìnou výplò okna pravých dveøí, následnì vnikl dovnitø. Zde sebral autorádio. Zpùsobená škoda byla vyèíslena na deset tisíc korun. Po pachateli policisté nadále pátrají. Chotìšov - Z trestného èinu øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní je podezøelý pìtaètyøicetiletý muž z Domažlicka. Policejní hlídka jej kontrolovala na silnici v obci Chotìšov, když øídil osobní automobil Fiat. Pøi kontrole vyšlo najevo, že øidiè není držitelem øidièského oprávnìní. Zpracoval: kpt. Mgr. Jana Václavová TESAØSKÉ A SÁDRO- -KARTONÁØSKÉ práce provádí TOMÁŠ KOPECKÝ Støelice 15 p. Stod, Tel POHÁDKOVÝ TEST PRO CHYTRÉ DÌTI: První øíjnový týden je týdnem knihoven. Mìstská knihovna ve Stodì proto vyhlásila soutìž pro dìti. Každé dítì, které se soutìže zúèastní a správnì odpoví na otázky z pohádkového testu se mùže bezplatnì pøihlásit do knihovny. Vyplnìný test je ale nutno odevzdat v knihovnì do 31.øíjna Správné odpovìdi budou zaøazeny do losování a jeden výherce obdrží navíc knižní dárek. 1. Chlapeèek, co má na hlavì cylindr a krásná žlutá køídla + holèièka se sukýnkou z èervené polní kytièky. 2. Ne moc hezké mláïátko, které vyrùstalo u jiné maminky a všichni se mu ze zaèátku smìjí. 3. Malé èerné zvíøátko, které žije pod zemí a chtìlo by mít jeden kus obleèení s velkýma kapsama. 4. Panáèek, kterého si tatínek vyøezal ze døeva a vždycky když lhal, tak mu povyrostl o kousek nos. 5. Dvì zvíøátka, která se spolu pøátelila, pekla dort, myla spolu podlahu a našla panenku, která tence plakala. 6. Velký pes, který patøil malé holèièce Áje. 7. Princezna, která mìla víc než pìt malých kamarádù a žila s nimi v chaloupce v lese. 8. Plyšová hraèka, která se kamarádí s tygrem, oslíkem a prasátkem. 9. Hroznì moc malých puntíkatých pejskù. 10. Dìvèe, které muselo všem sloužit, navíc ještì pøebírat hrách a èoèku, ale nakonec se provdalo za prince. 11.Pohádka o jednom, který hodnì vyrostl, o druhém, který byl tlustý a o tøetím, který dobøe vidìl. 12.Princezna, která mìla vlasy skoro jako z drahého kovu, 13.Kluk ze døeva, který svému tatínkovi øíká taulda. 14.Zvíøátko, které rádo mlíèko a zažije spoustu dobrodružství s klukem Pepíkem. 15.Dva spolužáci - kluk a holka, kteøí vlastní kus poškozeného telefonního pøístroje. 16.Pohádka o domeèku v lese, který byl celý z jedlé hmoty. 17.Malá holèièka, která se oblékala do jedné barvy a vyzrála na vlka. 18.Holèièka, která kamarádila s Tomíkem a Anikou, doma mìla konì a ve jménì souèást obleèení, které se nosí na nohách. 19.Další holèièka z øíše hmyzu, který dává med. 20.Princezna, která usnula na sto let a celé království zatím obrostlo pichlavým keøem. Jméno. Vìk. Adresa... Leteètí modeláøi opìt úspìšní! Èlenùm Modeláøského klubu Stod ještì soutìžní sezóna neskonèila, ale tøi vrcholy již mají za sebou a to Mistrovství Èeské Republiky v kategoriích F1G, F1H a P30. Ze všech soutìží pøivezli èlenové našeho klubu cenné kovy, dokonce ty nejcennìjší! V kategorii F1G vybojoval (s plným poètem bodù) titul Mistr ÈR pro rok 2006 Pavel Bejèek, Milan Bejèek skonèil støíbrný, Václav Jiøinec získal støíbro v kategorii F1H a v kategorii P30 urval pohár pro Mistra Milan Bejèek, ani on neztratil v celé soutìži žádný bod. pb Na fotografii èeká na pøíhodný moment pro start Milan Bejèek s modelem kategorie F1G

4 Na kafíèku s... Jedním z autorù, kteøí pravidelnì vystavují svá díla u nás v mìstské knihovnì je pan Jaroslav Hanke. Když jsme spolu pøipravovali jeho øíjnovou výstavu, samozøejmì došlo i na popovídání. Kdy jste vlastnì v sobì objevil touhu malovat? Èlovìk na sobì sám pozoruje cit pro detail, cit pro barvy apod. Já jsem prostì rád kreslil a ve škole jsem mìl štìstí na pana uèitele. Bìhem války tady naše rodina zùstala a já jsem chodil do nìmecké školy. V mìšance jsem mìl tohoto pana uèitele a ten mne nechával malovat, vytváøel mi prostor na kreslení i v jiných hodinách. Takováhle podpora se už dnes málo vidí. Vím, že jste prošel zajímavou životní cestu, mohl byste ji ve zkratce popsat? Ano. Narodil jsem se v Horšovském Týnì, ale od roku 1938 jsme žili ve Stodì. Jak už jsem øíkal hodnì jsem maloval, takže jsem to v roce 1946 zkusil s Akademií výtvarných umìní v Praze. Tam jsem byl pøijat (pan Hanke to øíká velice skromnì, ale my víme, že tehdy bylo pøijato 16 ze 600 uchazeèù - pozn. redakce). Pak pøišel rok Já jsem byl aktivní v tzv. Klubu akademikù národních socialistù a to se tehdy "nenosilo", proto jsme z akademie museli odejít. Kam jste tedy odešel? No na vojnu. Narukoval jsem na školu pro dùstojníky v záloze do Žamberka. V roce 1949 pøišel pøíkaz - zøejmì vzhledem k minulosti - školu opustit. Museli jsme tedy sundat zlaté knoflíky a oznaèení aspirantù a byli jsme odveleni. Pøišla Plzeò, Støíbro, pak Vysoké Mýto, šachta v Ostravì a nakonec jsem po vojnì skonèil v hutích plzeòské Škodovky. V roce 1954 mne napadlo, že se pokusím o studium na akademii ve Vídni. Nìmecky jsem umìl, tak proè ne. Zaslal jsem tam své práce a byl jsem pøijat. Jenže zaèaly potíže s vystavením pasu a s výjezdem vùbec, takže se moje studium, díky zásahu státní bezpeènosti neuskuteènilo. A co rok 1989, to musela být pro Vás zmìna? To ano. Mìli jsme ideály, že se to tady všechno zmìní, že spoleènost všechno napraví, že budou vyhozeni lumpové, kteøí vládli pøed tím. Bohužel se stavem jaký je tady teï nemùžu být spokojen. Pokud se týèe kultury, ta se obrovsky zvulgarizovala, všechno se amerikanizuje, nedbá se na krásu èeské øeèi atd. Ale to bychom si o tom povídali hodnì dlouho. Dobøe, zpìt k malování. Co je Vaší "srdeèní" záležitostí. Kresba, figurální malba nebo krajina? Kresba a malba spolu souvisí, každý malíø by mìl umìt v prvé øadì kreslit. Napø. první rok na akademii se jen kreslí. Pokud se týèe krajin, tìch jsem také pár namaloval, ale nejvíce se dokážu realizovat ve figurální malbì. To dìlám nejvíce a nejradìji. Je nìkdo, kdo Vás v tvorbì hodnì ovlivnil? To ani ne, nikdy jsem nemìl žádný velký vzor. Ale nìkolik lidí mým životem prošlo. Napø. na akademii nám pøednášel V. V. Štìch, tehdy nejvìtší kapacita na dìjiny umìní. Jeho pøednášky bylo nádherné poslouchat. Nebo jsem mìl jednou velké štìstí a s kamarádem jsem mohl navštívit atelier M. Švabinského. To byla pro mne obrovská èest. Já jsem vlastnì ještì jeden z mála lidí, kteøí si na nìj osobnì pamatují. A ještì jeden malíø. Dlouho jsem odsuzoval Picassa, nelíbil se mi. Pak jsem ale jednou od nìho vidìl jeden portrét a ten mne uchvátil. Od té doby jsem zmìnil názor a Picasso je mùj autor z nejoblíbenìjších. Závìrem. Co to je vlastnì umìní? Já nemám moc rád, když se øekne, že je nìkdo umìlec. Umìní je, podle mne, to co ve Vás vyvolá zvláštní pocit u srdce, co ve vás vyvolá emoce, to je nepopsatelné. Dìkuji Vám za rozhovor. Pøeji Vám pevné zdraví, spoustu nádherných obrázkù a hodnì spokojených divákù. Pøejeme také, aby se Vaše výstava, která bude probíhat v øíjnu a listopadu v Mìstské knihovnì, moc líbila. Ptal se Pavel Cích KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ øíjen - listopad 2006 Kontakt: MKS Stod - tel.: Øíjen Výstava obrazù Vìry Šalomové v MKS Divadelní pøedstavení "Nebyla to Pátá, byla to Devátá", komedie na téma manželského trojúhelníku s originálním øešením, úèinkují Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský od 19 hodin v kulturním domì, pøedprodej vstupenek od v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS. Listopad Výstava grafiky Tomáše Kùse v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Druhá prodloužená taneèního kursu od 20-01hodin v kulturním domì, poøádá MKS Hubertská zábava v Líšiné od 20 hodin, poøádá Myslivecké sdružení Stod Pøednáška MUDr. Stránský "Zdraví není samozøejmost, je tøeba mu vìnovat pozornost" od 17 hodin v zasedací síni radnice, poøádá MKS Zájezd na muzikál "Do naha!", podle stejnojmenného britského filmu v divadle Na Vinohradech, pøedprodej vstupenek v mìstské knihovnì Taneèní zábava v kulturním domì hraje EXTRABAND, poøádá p. Teršl Miroslav Donutil v poøadu "Cestou necestou" od 19 hodin v kulturním domì, pøedprodej vstupenek od v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS. PIZZA VE STODÌ Koupili jsme pec, pizzu zaèali jsme péct, žádný Holýšov ani "Pohoda", nejlepší pizza je ze Stoda! Pizzu peèeme od pondìlí do soboty od 14 do 21 hodin. Objednejte si nebo pøijïte do restaurace HARLEKÝN ve Stodì. nám. ÈSA 24 - TEL PIZZA: 0. MARGHERITA, Rajèatový základ - Sugo, sýr oregáno... 59,- 1. NAPOLETANA, Sugo, sýr, šunka, èerstvé rajèe... 75,- 2. SALAMI, Sugo, sýr, paprikáè, vysoèina, cibule, kapie, olivy... 85,- 3. PEPERONI,Sugo,sýr, salám, cibule, kapie, olivy, chilli paprièky... 89,- 4. HAWAI, Sugo, sýr, šunka, ananas, kapie... 85,- 5. GARGANO, Sugo, sýr, anglická slanina, èesnek, vejce... 89,- 6. FUNGNI, Sugo, sýr, šunka, žampiony, oregáno, olivy... 89,- 7. BROCCOLI, Sugo, sýr, brokolice, kukuøice, smetana... 89,- 8. SPINACI, Sugo, sýr, sekaný špenát, slanina, èesnek, vejce... 94,- 9. QUATTRO FORMAGGI, Sugo, eidam, hermelín, uzený sýr, niva... 99,- 10. QUATTRO STAGIONI, Sugo, sýr, kuøecí prsa, hermelín, špenát, salám... 99,- Z nových knih: NÁPADY PRO RADOST A UŽITEK - L.Kociánová / Chcete si zkrášlit byt malovanými polštáøky, ošatkou z pøírodních materiálù, malovaným ubrusem nebo vlastnoruènì vyrobenou keramikou? Pak je tato kniha urèena právì vám a vašim šikovným rukám. SNY V OKOVECH - J.Leikert / Pro mnohé mladé lidi následovalo po 17. listopadu 1939 umístìní do koncentraèních táborù. Autor vytvoøil z pøíbìhù studentù strhující výpovìï - nic nepøikrášluje, nezvelièuje ani nedeformuje. PEØINA V KUFRU - E. Beš- áková / Zoufalou snahu koneènì snesitelnì bydlet urèitì zažil každý z nás. S humorem, nadsázkou a komickými scénkami se k tomuto vytouženému cíli možná dopracuje i hrdinka tohoto vtipného románu s podtitulem "Humoreska z Èeska". ÈLOVÌK EDVARD BENEŠ - K.Novotný / Publikace je zamìøena na ménì známou lidskou složku této uzavøené osobnosti. Èerpá ze vzpomínek jeho souèasníkù a svìdectví a názorù lidí, kteøí bývali v jeho blízkosti. Text je doplnìn tøemi desítkami fotografií. HITLERÙV PIANISTA - P. Conradi / Pravdivý pøíbìh jediné osoby, která pøímo pracovala pro Hitlera a F.D. Roosevelta - pøíjemného absolventa Harvardu Ernsta Hanfstaengla, který napøed pomáhal vytvoøit nacismus a pozdìji pracoval na jeho znièení. Pøíbìh èlovìka rozpolceného svou loajalitou mezi dva nesmiøitelné odpùrce. KNIHA ANDÌLÙ - S. Burnhamová / Kniha pøináší nejen svìdectví o souèasných setkáních s andìly, ale také sleduje tento fenomén v prùbìhu dìjin i v rùzných kulturách. Co jsou andìlé? Jak vypadají? Proè se objeví nìkdy, ale jindy zase ne? ØÍŠE STRACHU - M.Crichton / V kontroverzním románu autor kombinuje napínavý pøíbìh s rozborem ožehavého vìdeckého problému, k nìmuž zaujímá znaènì vyhranìný postoj. 101 KUCHYNÌ 101 OBÝVÁK 101 KOUPELNA 101 LOŽNICE Nápady na zaøízení, vybavení v rùzných barvách a stylech pøinášejí tyto ètyøi knížky. Jsou inspirací pro všechny, kteøí doma chtìjí nìco mìnit, a již z "gruntu" nebo jenom malièkosti. STODSKÉ LISTY vydává mìsto Stod. Redakèní rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MìÚ Stod, ÈSA 294, Stod, tel Odpovìdný redaktor D. Myslíková. Registrováno OÚ Plzeò-jih /95. Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Tisk a graf. úprava Dail spol. s r.o. Domažlice tel

5 Volební období Vážení obèané, funkèní období zastupitelstva se blíží k závìru, je tedy na místì pøipomenout nìkteré velké investièní akce realizované v tìchto letech. Bylo proinvestováno pøes 215 miliónù korun, a to je nejlepší výsledek v novodobých dìjinách mìsta. Mìstu se daøilo i získávání dotací, jak ze státního rozpoètu, tak i z fondù Evropské unie. Podaøilo se získat 60% prostøedkù z investic. starosta mìsta - Lubomír Jungbauer most v Lelovì - Lelovským obèanùm slouží nový most pøes øeku Merklínu, který nahradil most poškozený povodní v roce zásahové vozidlo - S pomocí dotace od státu a kraje se podaøilo získat pro dobrovolné hasièe nové zásahové vozidlo CAS 8. Køížový vrch - Po dlouhých a složitých jednáních se podaøilo získat Køížový vrch do majetku mìsta. Ve spolupráci s obcemi v mikroregionu Radbuza probíhá jeho postupná oprava. lávka na ostrov - Lávka na ostrov vyøešila letitý problém dopravy do této èásti našeho mìsta. výstavba RD Na Stavidlech - V plné míøe se rozbìhla výstavba soukromých rodinných domù v lokalitì Na Stavidlech. lávky - Po povodních v roce 2002 a 2003 mìsto získalo prostøedky na opravu ponièených lávek. pøestavba skladu CO - Rekonstrukce školní budovy na Komenského námìstí si vyžádala úpravy náhradních prostor. K tomu posloužil i bývalý výstrojní sklad lidových milicí. Dnes je zde pìkná malá škola. Dostavba DPS- 48 bytù - Dostavbou druhé etapy domu s peèovatelskou službou získalo mìsto 48 bytù, které využívají døíve narození obèané ze Stoda a okolí.

6 víceúèelové høištì - Naši sportovci mohou využívat nové víceúèelové høištì na stadionu. høištì v MŠ - Bìhem tohoto volebního období byla rozšíøena sí dìtských høiš. Dnes již høištì v mateøské škole plnì odpovídá normám EU. MURR - Firma MURR elektronik se rozrostla o další výrobní haly a nabídla tak možnost zamìstnání pro více lidí. dùm dìtí - Rekonstrukcí vnitøních prostor, oken a fasády vznikla možnost dalšího využití volného èasu dìtí a mládeže v DDM. sbìrný dvùr - Z penìz EU byl ve spolupráci s mikroregionem Radbuza postaven v prùmyslové zónì sbìrný dvùr. O jeho služby je mezi obèany velký zájem, a to je dobøe. Glaverbel - Na prùmyslové zónì vyrostly nové výrobní haly firmy Glaverbel. hledištì - letní kino - U pøíležitosti 770 let mìsta byla provedena oprava hledištì letního kina. Tento areál tak znovu mùže sloužit k poøádání kulturních akcí. ZŠ na Komenského nám. - Postupnì probíhá rekonstrukce budovy základní školy na Komenského námìstí, která již byla v havarijním stavu.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více