LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA Volební období konèí Protože jsou za dveømi komunální volby, zeptali jsme se starosty mìsta pana Lubomíra Jungbauera na zhodnocení uplynulého ètyøletého volebního období. Blíží se komunální volby, mùžete struènì zhodnotit uplynulé funkèní období? Hodnotit samozøejmì musí obèané našeho mìsta, ale osobnì si myslím, že se zastupitelstvu podaøil kus dobré práce. Nesmíme zapomenout, že hned na poèátku funkèního období se muselo øešit rychlé odstranìní povodòových škod z roku 2002 a zároveò zajistit funkènost nového povìøeného úøadu tøetího stupnì. Mohu øíci, že to byl pro všechny poøádný "zápøah". Kolik finanèních prostøedkù se vynaložilo na investice? Když ekonomický úsek vše spoèítal, vyšplhala se èástka v kapitole investic nad 215 miliónù korun. To je ještì lepší výsledek než v minulém volebním období a pomìr získaných dotací od státu a EU (60%) je také velmi dobrý. Je opravdu tak složité získat prostøedky z EU, jak nás o tom stále v médiích pøesvìdèují? Kdo to nezažil, neuvìøí. Kritizujeme sice naši pøebujelou administrativu, ale to je zlomek toho, co nás tøeba èekalo k získání dotace na akci "Èistá Radbuza". Bohužel, naši úøedníci se "rychle" uèí. Tak to bude všude brzo stejné. Jednou z akcí, která nepochybnì zùstane rozpracovaná i pro další volební období je oprava budovy ZŠ. Jaká je další perspektiva? Zrušením okresù jsme pøišli o možnost stavìt novou školu. Zastupitelé museli pøehodnotit celou situaci a zvolit variantu postupné rekonstrukce budov ZŠ. V letošním roce budeme realizovat druhou etapu opravy budovy na Komenského námìstí v hodnotì 19 miliónù korun. K celkovému dokonèení bude však nadále chybìt 20 miliónù korun. Pokud se podaøí získat dotaci, chceme vymìnit všechna okna v budovì v Hradecké ulici, jídelnì a družinì. Nároèná ale byla také i pøíprava prozatímních prostor na vyuèování? Jistì hlavnì finanènì a èasovì. Zastupitelé uvolnili na úpravy a stìhování 5,5 miliónù korun, které však následnì chybìly pøi opravách chodníkù a komunikací. Kdo navštívil tøeba uèebny v bývalém skladu milicí však uzná, že to byla investice potøebná. Na další rozvoj mìsta má vliv také jeho zadluženost. Obèany by jistì zajímalo, jak je na tom po této stránce Stod? Ke každé investièní akci, kde je použita dotace, musíme dokládat tak zvanou "dluhovou službu", což je zadlužení v pomìru k rozpoètu mìsta. Podaøilo se nám doplatit nìkteré úvìry na vodovod a kanalizaci, a tak míra zadluženosti klesla na 6,04 procenta. Tento výsledek v porovnání s ostatními mìsty Plzeòského kraje je velmi dobrý. Nic tedy nebrání realizaci dalších rozvojových programù mìsta. Jste individualista nebo jste pro týmovou práci? Myslím si, že jsem tak trochu od všeho. Co by byl platný sebelepší nápad, bez dobrého realizaèního týmu a opaènì. Mìl jsem to štìstí, že jsem mohl 4 roky spolupracovat s výborným týmem ve vedení mìsta, tím myslím i radu i zastupitelstvo. Závìrem - jak hodnotíte práci zastupitelù a vaše pøání do voleb? Jak jsem již øekl, hodnotit musí volièi, ale mám- li øíct svùj názor, práce tohoto zastupitelstva byla na velmi dobré úrovni. Ne všechno se povedlo, ale zastupitelé neplýtvali elánem na politické rozmíšky a snažili se najít to nejlepší øešení pro mìsto a jeho obèany. A nebylo to vždy zrovna jednoduché! Zasedal jsem již ve tøech zastupitelstvech a z mého pohledu byla práce tohoto zastupitelstva jednoznaènì nejlepší a chci jim za to všem touto cestou podìkovat. Vìøím, že v nadcházejících volbách si obèané vyberou své zastupitele, kteøí posunou rozvoj mìsta zase o pìkný kus dál. Dìkujeme za rozhovor. OPRAVA SPORTOVNÍ HALY Jak jsme vás již informovali, v letních mìsících probìhla generální oprava podlahy a nìkterých zaøízení ve sportovní hale na stadionu. Snímkem se vracíme do doby, kdy odborná firma zhotovovala znak mìsta ve støedu hrací plochy. Celá rekonstrukce pøišla mìstskou pokladnu na necelé 2 milióny korun, z èehož 50% bylo uhrazeno ze státní dotace. Nové oznaèníky V našem mìstì se objevily první oznaèníky, které budou informovat návštìvníky mìsta o nejdùležitìjších budovách a místech ve mìstì. V pøíštím roce dojde k rozšíøení tìchto informaèních stojanù do dalších èástí mìsta a v budoucnu se poèítá s oznaèníky jednotlivých ulic. JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Dne nabyl úèinnosti zákon è. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Zákon zavádí nové pojmy: "snížená kvalita bytu" (døíve kategorie 3 a 4) a "základní kvalita bytu" (døíve kategorie 1 a 2). Dále zákon upravuje podlahovou plochu bytu. Jednou polovinou se zapoèítává pouze podlahová plocha sklepù, které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkónù, lodžií a teras. Nájemné za zaøízení spadá výhradnì do oblasti stanovené dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Cílová hodnota mìsíèního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu je úroveò nájemného, které mùže být bìhem 4 let dosaženo prostøednictvím jednostranného zvyšování nájemného - tj, nejdøíve k 1. lednu Jednostranné zvyšování nájemného v tomto pøechodném období smìøuje právì k dosažení této "cílové hodnoty nájemného". Základní ceny pocházejí ze statistiky kupních cen nemovitostí, kterou zpracovává ministerstvo financí. Z údajù této statistiky byly pro úèely zvyšování nájemného zjištìny tzv. základní ceny za metr ètvereèný podlahové plochy bytu. Tyto ceny se budou každoroènì aktualizovat k 1. èervenci. Jednostranné zvyšování nájemného se nevztahuje na všechny byty (napø. na byty jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. èervnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpoètu nebo ze státních fondù na výstavbu nájemních bytù, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace). Pokud se pronajímatel na zmìnì nájemného s nájemcem nedohodne, mùže nájemné jednostrannì zvýšit pouze 1 x roènì, a to poèínaje 1. lednem Následující roky mùže pronajímatel zvyšovat nájemné vždy k 1. lednu, popøípadì pozdìji, nikoliv však zpìtnì. Rozhodnutím Rady mìsta Stod, ze dne 4. záøí 2006 se bude navýšení nájemného uplatòovat každý rok. Miroslav Hoøan - správce bytových prostor mìsta Stod

2 Úprava rozpoètu Na posledním øíjnovém zasedání zastupitelstva bude projednána zmìna è.2 rozpoètu mìsta Stod na rok Rozpoèet se v pøíjmové i výdajové èásti navyšuje ze 77,5 na 83,7 mil. Kè. Zvýšení rozpoètu pøedstavuje vyšší daò z pøíjmu placenou obcí, rekonstrukce podlahy v tìlocviènì ZŠ financovaná z dotace a vlastních prostøedkù v celkové výši témìø 2 mil.kè a zmìn nìkolika dalších položek rozpoètu. Mìsto do konce roku 2006 poèítá ještì s dalším navýšením rozpoètu o dotaci a vlastní prostøedky na 2. etapu rekonstrukce ZŠ,což pøedstavuje dalších cca 14 mil. Kè a výmìnu oken v ZŠ Hradecká ulice za témìø 2 mil. Kè financovanou opìt státní dotací a podílem vlastních prostøedkù.rozpoèet mìsta tak dosáhne pravdìpodobnì výše témìø 100 mil. Kè. Ing. Antonín Pazour Zaèala nejvìtší investièní akce V tìchto dnech byla zahájena nejrozsáhlejší investièní akce v našem mìstì. Bìhem jednoho roku výstavby bude vymìnìna pøevážná èást staré, nevyhovující kanalizace na pravobøežní èásti mìsta. Velkou rekonstrukcí projde rovnìž èistièka odpadních vod, kdy bude rozšíøena její kapacita a budou doplnìny technologie, které zajistí èištìní splaškových vod podle norem EU. Dílo zhruba za 130 miliónù korun bude dokonèeno ve 4. ètvrtletí roku Bude to jistì nepøíjemná zátìž pro obèany bydlící v ulicích, kde dojde k výstavbì. Žádáme vás proto o trpìlivost a ohleduplnost. Je nutné znovu upozornit, že každá nemovitost bude napojena na novou kanalizaci jednou pøípojkou, kterou po hranici soukromého pozemku hradí mìsto. Pokud bude nutné vybudovat další napojení z nemovitosti, hradí si celé pøipojení její majitel. Dále upozoròujeme, že nìkteøí obèané dosud nezaplatili stanovený poplatek za pøipojení. Celá pøípojka, tedy i veøejná èást, se stane po kolaudaci majetkem vlastníka nemovitosti. Spolek "TRADICE" Obracíme se na milovníky historie a tradièních zvykù. Naším zámìrem je založit spolek, kterému pracovnì øíkáme "Tradice", v nìmž by byly dveøe dokoøán právì takovým lidem. Náplní spolku by bylo pomáhat pøi organizování rùzných akcí, které se opírají právì o tradièní zvyky, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Masopust a další. Další èinností spolku by bylo tyto zvyky mapovat a uchovávat pro budoucí generace. Byli bychom také rádi, kdyby se èlenové spolku "ponoøili" do historie mìsta Stod a jeho okolí, protože je spoustu otázek, na které ještì neznáme odpovìï. Máte chu v tomto spolku pracovat? Pomùžete nám? Pøijïte se pøihlásit na MKS ve Stodì na radnici. Pavel Cích, vedoucí MKS Projekty pøípojek domácností Jak jsme vás již informovali, každá domácnost, která se bude napojovat na novou kanalizaci, obdrží od technikù mìsta kompletní projekt pøípojky (jak soukromé, tak veøejné èásti). Projekt byl zpracováván podle norem na kanalizaèní pøípojky a jeho souèástí je i revizní šachta. Zùstává na každém majiteli rozhodnutí, zda si tuto revizní šachtu na svém pozemku vybuduje podle pøedaného projektu èi jiným zpùsobem. Revizní šachta slouží k pøípadnému proèištìní pøípojky v pøípadì jejího ucpání. Bližší informace mùžete získat u technikù mìsta p. Kocura a p. Karbana. Tel Kurz tance a spoleèenské výchovy Jako každoroènì na podzim se ve stodském kulturním domì sešli mladí pánové a mladé sleèny, aby se zdokonalili v tanci a dozvìdìli se tam, jak je vhodné chovat se ve spoleènosti. Letos je pøihlášeno pøes padesát pánù a sleèen, kteøí se poprvé sešli 8. záøí v 18 h ve velkém sálu kulturního domu ve Stodì. Na všechny veèery tohoto kurzu se mùžete pøijít podívat i Vy. Urèitì se je na co dívat. První prodloužená mìla téma "Setkání èeských historických osobností", druhá prodloužená bude a na závìreèný ples zveme diváky Letošním poøadatelem kurzu je Mìstské kulturní støedisko, výuku zajišuje Taneèní škola DANCE. Ještì pøipomínáme, že vstup na všechny akce kurzu je jen ve spoleèenském odìvu. MKS Stod Zaèal nový školní rok A u nás v Integrované støední škole ve Stodì zahájilo studium 150 nových žákù denního i dálkového studia. Celkový poèet žákù naší školy je nyní 395. Budova školy na Plzeòské ulici a také vedlejší budova øeditelství vylepšily pøes prázdniny svùj vzhled osazením nových oken. Výmìna byla dokonèena i v budovì školního kadeønictví. V dílnách elektro oborù v Hradecké ulici došlo k pøestavbì interiérù nìkterých uèeben. V novém školním roce opìt zveme veøejnost k návštìvám naší kadeønické provozovny, kde si mùžete dopøát kadeønické služby za velmi výhodné ceny. Novì poskytujeme také manikùru a modeláž nehtù gelem s UV lampou. Pøíznivce naší školní restaurace na Komenského nám. potìší jistì zpráva, že od øíjna zaène pravidelný provoz tohoto zaøízení pro veøejnost, pravdìpodobnì ve tøech dnech v týdnu. Rádi bychom využili v prostorách restaurace spolupráci s ÚSP ve Stodì a nabídli zde k potìšení oka i k prodeji keramické výrobky klientù ústavu. Ke konci loòského školního roku jsme v rámci ICT programu školy dokonèili propojení všech našich budov internetovou sítí, zaèaly fungovat internetové stránky pro potøebu zamìstnancù i žákù školy a telefonní kontakt mezi budovami byl nahrazen využitím internetového komunikaèního programu Skype. Ve výbìrovém øízení bylo schváleno nové logo školy, jehož autorem je náš bývalý žák Pavel Šmidingr, dipl. spec. a které bude základem nových webových stránek školy. V letošním školním roce nás èeká nìkolik nových projektù. Škola se stala partnerem projektu "Vývoj a realizace programu vzdìlávání lektorù, metodických a øídících pracovníkù dalšího profesního vzdìlávání v Plzeòském kraji" v rámci Operaèního programu ESF Rozvoj lidských zdrojù a dále jsme získali dotace z MŠMT na dva projekty využívání moderních prostøedkù informaèních technologií v praktické výuce oborù kuchaø - èíšník a bezpeènostní systémy. Zájemce o studium na naší škole upozoròujeme na termín dne otevøených dveøí - ètvrtek 11. ledna 2007, kdy bude možné navštívit všechny naše budovy. Pro vážné zájemce 9. tøíd z místní ZŠ uspoøádáme i letos exkurzi v našich dílnách odborného výcviku, kde si budou moci prakticky vyzkoušet zvolené øemeslo. Mgr. A. Sedláèková, zást. øeditele Podìkování Dìkujeme všem obèanùm, kteøí pøispìli na humanitární akci, kterou poøádalo mìsto ve spolupráci s Diakonií Broumov. Zároveò dìkujeme také paní M.Balkové, M. Jindøichové, M. Hájkové a A. Svobodové za organizaci sbìru. L. Jungbauer, starosta mìsta Podìkování Chtìl bych touto cestou podìkovat pracovníkùm obchodu VŠE PRO ØEMESLNÍKY ve Stodì. Zejména panu Miloslavu Fichtlovi ml. za poradenský a velmi vstøícný pøístup k zákazníkùm. Petr Kroupa

3 Z èinnosti svazu zdravotnì postižených V souladu se svým plánem pøipravil Svaz kombinovaný autobusový zájezd, kterého se zúèastnilo 45 osob. Nejprve byla pøipravena velmi zajímavá exkurze Vinaøských závodù Sekt Bohemia ve Starém Plzenci s pokraèováním na zámek Kozel. Pak zájezd pokraèoval na zámek Zbiroh. Letos poprvé mohli vstoupit do zbirožského zámku návštìvníci. Tam, kam mohl jen Jan Lucemburský, Karel IV. èi Václav IV mohou dnes obyèejní smrtelníci. Souèástí návštìvy zbirožského zámku byla i ukázka výcviku dravého ptactva - ojedinìlá akce, kdy se rùzné druhy ptákù "prohánìly" v tìsné blízkosti návštìvníkù. Akce byla zakonèena na Selském dvoøe v Biskoupkách pøi hudbì k tanci i poslechu. Další akcí bylo Zamysleme se Pøi toulkách Šumavou jsem v jednom penziónku narazila na podobné periodikum jako naše Stodské listy - bylo to v Borových Ladech, tedy tzv. BOROVINY. Zaujal mne krom jiného èlánek s ekologickou tématikou aneb "jak tøídit a ukládat domácnostní odpad". Vím, není to zrovna dovolenkové téma, ale rozhodnì stojí za zamyšlení, už jen z toho dùvodu, že se mi zdálo, že naše Šumava krásní, nejsou vidìt èerné skládky a kupodivu jsem nevidìla ani takový nepoøádek u kontejnerù, jaký bohužel dost èasto vídám pøi cestì do zamìstnání v našem mìstì - Stodì. Pøesto, že naše mìsto také vzkvétá, máme zde pøíjemná místa, pìší zóna, upravené Komenského i hlavní námìstí, pøesto vše krásné si my sami - obèané své mìsto hyzdíme. Proè?! Vždy staèí tak málo, zaènìme každý u sebe. Opravdu musím zahodit "vajgla" na tom krásném chodníku? Opravdu musím vyplivovat žvýkaèku na tu novou dlažbu? Opravdu musím odhodit papírek od nanuku? Opravdu musím naházet odpadky kolem kontejnerù..? Zamysleme se, staèí vážnì málo, a život bude pøíjemnìjší. Irena Tomanová Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU soustøedìní 46 ti èlenù SZP v rekondièním støedisku ve Zdíkovì na Šumavì s obvyklou rehabilitaèní péèí. Do tohoto programu byly vloženy návštìvy za koupáním v Prachaticích, návštìvy Kvildy a pøilehlých èástí chránìné oblasti Šumavy, až k pramenùm Vltavy a pobytem u Jezerní a Chalupské slati. Velmi zajímavá byla návštìva Hoštic u Volynì, do míst z filmu Slunce, seno, jahody atd. Po prohlídce byly položeny kvìtiny na hrob zpìváka Michala Tuèného. Následovalo setkání s režisérem panem Zdeòkem Troškou, který povyprávìl rùzné zajímavosti z natáèení uvedených filmù. Bylo to bájeèné setkání s milým èlovìkem a byla to tzv. tøešnièka na dortu pøi ukonèení rekondice. Václav Skala, pøedseda SZP Vítaný host Upozoròujeme obèany na možnost koupì èasopisu s názvem "Vítaný host". Jedná se o ètvrtletník pro pøíznivce Plzeòského kraje, ve kterém máte možnost se seznámit s krásami našeho regionu, "navštívit" známá místa a v neposlední øadì se mnoho dozvìdìt. Èasopis je celobarevný, plný fotografií a zajímavého textu. Cena jednoho výtisku je 42,- Kè, starší èísla pak 30,- Kè, získat jej mùžete v Mìstském kulturním støedisku Stod. MKS Stod Drakiáda Dùm dìtí a mládeže Stod poøádá v sobotu 21. øíjna II. roèník drakiády. Èeká vás soutìž o nejoriginálnìjšího a nejvytrvalejšího draka. Sraz úèastníkù je na prùmyslové zónì pøed MURRem ve hodin. Mùžete si také pøijít vytvoøit svého draka pod odborným dohledem do DDM od do hodin. Cena za materiál èiní 50,- Kè. Na výrobu je nutno se pøedem pøihlásit (nejpozdìji do ). TEL Nezvìstice - Do budovy benzínové èerpací stanice se vloupal neznámý pachatel. U okna na toaletì pøeštípl ochrannou møíž a vnikl dovnitø. Zde z prodejního pultu sebral cigarety rùzných znaèek. Zpùsobená škoda byla odhadnuta na pìt tisíc korun. Vyšetøování pøípadu nadále pokraèuje. Stod - Ze spoleèné sušárny v bytové jednotce v Sokolské ulici odcizil neznámý chmaták kuføík s elektrickou vrtaèkou. Majiteli tím vznikla škoda deset tisíc korun. Po zlodìji policisté stále pátrají. Pøeštice - Policejní komisaø obvinil pìtatøicetiletého muže z Jablonce nad Nisou z trestného èinu krádeže. Kriminalisté zjistili, že obvinìný se v èervenci vloupal do automobilu Škoda Felicia, které øidiè odstavil v Pobøežní ulici. Pachatel si otevøel dveøe vozidla pomocí ramínka ze stìraèe automobilu Trabant. Uvnitø felicie odcizil autorádio v hodnotì tisíci korun. Stejným zpùsobem vnikl v kvìtnu do další felicie ve Smetanovì ulici. Z automobilu si odnesl rádio s pøehrávaèem, které následnì prodal zatím neznámé osobì. Nové Mitrovice - Barevný televizor, dámské horské kolo, stan, obleèení a dva spací pytle si pøisvojil zatím neznámý pachatel, který se vloupal do rekreaèní chaty v katastru obce Nové Mitrovice. Zlodìj u objektu vypáèil døevìné okenice, rozbil sklenìnou výplò okna, kterým vlezl dovnitø. Tøiapadesátiletá majitelka vyèíslila hmotnou škodu na osmatøicet tisíc korun. Policie po pachateli nadále pátrá. Chotìšov - Do osobního vozidla Kia, které øidiè odstavil v Nové ulici, se vloupal zatím neznámý pachatel. Nejprve rozbil sklenìnou výplò okna pravých dveøí, následnì vnikl dovnitø. Zde sebral autorádio. Zpùsobená škoda byla vyèíslena na deset tisíc korun. Po pachateli policisté nadále pátrají. Chotìšov - Z trestného èinu øízení motorového vozidla bez øidièského oprávnìní je podezøelý pìtaètyøicetiletý muž z Domažlicka. Policejní hlídka jej kontrolovala na silnici v obci Chotìšov, když øídil osobní automobil Fiat. Pøi kontrole vyšlo najevo, že øidiè není držitelem øidièského oprávnìní. Zpracoval: kpt. Mgr. Jana Václavová TESAØSKÉ A SÁDRO- -KARTONÁØSKÉ práce provádí TOMÁŠ KOPECKÝ Støelice 15 p. Stod, Tel POHÁDKOVÝ TEST PRO CHYTRÉ DÌTI: První øíjnový týden je týdnem knihoven. Mìstská knihovna ve Stodì proto vyhlásila soutìž pro dìti. Každé dítì, které se soutìže zúèastní a správnì odpoví na otázky z pohádkového testu se mùže bezplatnì pøihlásit do knihovny. Vyplnìný test je ale nutno odevzdat v knihovnì do 31.øíjna Správné odpovìdi budou zaøazeny do losování a jeden výherce obdrží navíc knižní dárek. 1. Chlapeèek, co má na hlavì cylindr a krásná žlutá køídla + holèièka se sukýnkou z èervené polní kytièky. 2. Ne moc hezké mláïátko, které vyrùstalo u jiné maminky a všichni se mu ze zaèátku smìjí. 3. Malé èerné zvíøátko, které žije pod zemí a chtìlo by mít jeden kus obleèení s velkýma kapsama. 4. Panáèek, kterého si tatínek vyøezal ze døeva a vždycky když lhal, tak mu povyrostl o kousek nos. 5. Dvì zvíøátka, která se spolu pøátelila, pekla dort, myla spolu podlahu a našla panenku, která tence plakala. 6. Velký pes, který patøil malé holèièce Áje. 7. Princezna, která mìla víc než pìt malých kamarádù a žila s nimi v chaloupce v lese. 8. Plyšová hraèka, která se kamarádí s tygrem, oslíkem a prasátkem. 9. Hroznì moc malých puntíkatých pejskù. 10. Dìvèe, které muselo všem sloužit, navíc ještì pøebírat hrách a èoèku, ale nakonec se provdalo za prince. 11.Pohádka o jednom, který hodnì vyrostl, o druhém, který byl tlustý a o tøetím, který dobøe vidìl. 12.Princezna, která mìla vlasy skoro jako z drahého kovu, 13.Kluk ze døeva, který svému tatínkovi øíká taulda. 14.Zvíøátko, které rádo mlíèko a zažije spoustu dobrodružství s klukem Pepíkem. 15.Dva spolužáci - kluk a holka, kteøí vlastní kus poškozeného telefonního pøístroje. 16.Pohádka o domeèku v lese, který byl celý z jedlé hmoty. 17.Malá holèièka, která se oblékala do jedné barvy a vyzrála na vlka. 18.Holèièka, která kamarádila s Tomíkem a Anikou, doma mìla konì a ve jménì souèást obleèení, které se nosí na nohách. 19.Další holèièka z øíše hmyzu, který dává med. 20.Princezna, která usnula na sto let a celé království zatím obrostlo pichlavým keøem. Jméno. Vìk. Adresa... Leteètí modeláøi opìt úspìšní! Èlenùm Modeláøského klubu Stod ještì soutìžní sezóna neskonèila, ale tøi vrcholy již mají za sebou a to Mistrovství Èeské Republiky v kategoriích F1G, F1H a P30. Ze všech soutìží pøivezli èlenové našeho klubu cenné kovy, dokonce ty nejcennìjší! V kategorii F1G vybojoval (s plným poètem bodù) titul Mistr ÈR pro rok 2006 Pavel Bejèek, Milan Bejèek skonèil støíbrný, Václav Jiøinec získal støíbro v kategorii F1H a v kategorii P30 urval pohár pro Mistra Milan Bejèek, ani on neztratil v celé soutìži žádný bod. pb Na fotografii èeká na pøíhodný moment pro start Milan Bejèek s modelem kategorie F1G

4 Na kafíèku s... Jedním z autorù, kteøí pravidelnì vystavují svá díla u nás v mìstské knihovnì je pan Jaroslav Hanke. Když jsme spolu pøipravovali jeho øíjnovou výstavu, samozøejmì došlo i na popovídání. Kdy jste vlastnì v sobì objevil touhu malovat? Èlovìk na sobì sám pozoruje cit pro detail, cit pro barvy apod. Já jsem prostì rád kreslil a ve škole jsem mìl štìstí na pana uèitele. Bìhem války tady naše rodina zùstala a já jsem chodil do nìmecké školy. V mìšance jsem mìl tohoto pana uèitele a ten mne nechával malovat, vytváøel mi prostor na kreslení i v jiných hodinách. Takováhle podpora se už dnes málo vidí. Vím, že jste prošel zajímavou životní cestu, mohl byste ji ve zkratce popsat? Ano. Narodil jsem se v Horšovském Týnì, ale od roku 1938 jsme žili ve Stodì. Jak už jsem øíkal hodnì jsem maloval, takže jsem to v roce 1946 zkusil s Akademií výtvarných umìní v Praze. Tam jsem byl pøijat (pan Hanke to øíká velice skromnì, ale my víme, že tehdy bylo pøijato 16 ze 600 uchazeèù - pozn. redakce). Pak pøišel rok Já jsem byl aktivní v tzv. Klubu akademikù národních socialistù a to se tehdy "nenosilo", proto jsme z akademie museli odejít. Kam jste tedy odešel? No na vojnu. Narukoval jsem na školu pro dùstojníky v záloze do Žamberka. V roce 1949 pøišel pøíkaz - zøejmì vzhledem k minulosti - školu opustit. Museli jsme tedy sundat zlaté knoflíky a oznaèení aspirantù a byli jsme odveleni. Pøišla Plzeò, Støíbro, pak Vysoké Mýto, šachta v Ostravì a nakonec jsem po vojnì skonèil v hutích plzeòské Škodovky. V roce 1954 mne napadlo, že se pokusím o studium na akademii ve Vídni. Nìmecky jsem umìl, tak proè ne. Zaslal jsem tam své práce a byl jsem pøijat. Jenže zaèaly potíže s vystavením pasu a s výjezdem vùbec, takže se moje studium, díky zásahu státní bezpeènosti neuskuteènilo. A co rok 1989, to musela být pro Vás zmìna? To ano. Mìli jsme ideály, že se to tady všechno zmìní, že spoleènost všechno napraví, že budou vyhozeni lumpové, kteøí vládli pøed tím. Bohužel se stavem jaký je tady teï nemùžu být spokojen. Pokud se týèe kultury, ta se obrovsky zvulgarizovala, všechno se amerikanizuje, nedbá se na krásu èeské øeèi atd. Ale to bychom si o tom povídali hodnì dlouho. Dobøe, zpìt k malování. Co je Vaší "srdeèní" záležitostí. Kresba, figurální malba nebo krajina? Kresba a malba spolu souvisí, každý malíø by mìl umìt v prvé øadì kreslit. Napø. první rok na akademii se jen kreslí. Pokud se týèe krajin, tìch jsem také pár namaloval, ale nejvíce se dokážu realizovat ve figurální malbì. To dìlám nejvíce a nejradìji. Je nìkdo, kdo Vás v tvorbì hodnì ovlivnil? To ani ne, nikdy jsem nemìl žádný velký vzor. Ale nìkolik lidí mým životem prošlo. Napø. na akademii nám pøednášel V. V. Štìch, tehdy nejvìtší kapacita na dìjiny umìní. Jeho pøednášky bylo nádherné poslouchat. Nebo jsem mìl jednou velké štìstí a s kamarádem jsem mohl navštívit atelier M. Švabinského. To byla pro mne obrovská èest. Já jsem vlastnì ještì jeden z mála lidí, kteøí si na nìj osobnì pamatují. A ještì jeden malíø. Dlouho jsem odsuzoval Picassa, nelíbil se mi. Pak jsem ale jednou od nìho vidìl jeden portrét a ten mne uchvátil. Od té doby jsem zmìnil názor a Picasso je mùj autor z nejoblíbenìjších. Závìrem. Co to je vlastnì umìní? Já nemám moc rád, když se øekne, že je nìkdo umìlec. Umìní je, podle mne, to co ve Vás vyvolá zvláštní pocit u srdce, co ve vás vyvolá emoce, to je nepopsatelné. Dìkuji Vám za rozhovor. Pøeji Vám pevné zdraví, spoustu nádherných obrázkù a hodnì spokojených divákù. Pøejeme také, aby se Vaše výstava, která bude probíhat v øíjnu a listopadu v Mìstské knihovnì, moc líbila. Ptal se Pavel Cích KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ øíjen - listopad 2006 Kontakt: MKS Stod - tel.: Øíjen Výstava obrazù Vìry Šalomové v MKS Divadelní pøedstavení "Nebyla to Pátá, byla to Devátá", komedie na téma manželského trojúhelníku s originálním øešením, úèinkují Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský od 19 hodin v kulturním domì, pøedprodej vstupenek od v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS. Listopad Výstava grafiky Tomáše Kùse v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS Druhá prodloužená taneèního kursu od 20-01hodin v kulturním domì, poøádá MKS Hubertská zábava v Líšiné od 20 hodin, poøádá Myslivecké sdružení Stod Pøednáška MUDr. Stránský "Zdraví není samozøejmost, je tøeba mu vìnovat pozornost" od 17 hodin v zasedací síni radnice, poøádá MKS Zájezd na muzikál "Do naha!", podle stejnojmenného britského filmu v divadle Na Vinohradech, pøedprodej vstupenek v mìstské knihovnì Taneèní zábava v kulturním domì hraje EXTRABAND, poøádá p. Teršl Miroslav Donutil v poøadu "Cestou necestou" od 19 hodin v kulturním domì, pøedprodej vstupenek od v mìstském kulturním støedisku na radnici, poøádá MKS. PIZZA VE STODÌ Koupili jsme pec, pizzu zaèali jsme péct, žádný Holýšov ani "Pohoda", nejlepší pizza je ze Stoda! Pizzu peèeme od pondìlí do soboty od 14 do 21 hodin. Objednejte si nebo pøijïte do restaurace HARLEKÝN ve Stodì. nám. ÈSA 24 - TEL PIZZA: 0. MARGHERITA, Rajèatový základ - Sugo, sýr oregáno... 59,- 1. NAPOLETANA, Sugo, sýr, šunka, èerstvé rajèe... 75,- 2. SALAMI, Sugo, sýr, paprikáè, vysoèina, cibule, kapie, olivy... 85,- 3. PEPERONI,Sugo,sýr, salám, cibule, kapie, olivy, chilli paprièky... 89,- 4. HAWAI, Sugo, sýr, šunka, ananas, kapie... 85,- 5. GARGANO, Sugo, sýr, anglická slanina, èesnek, vejce... 89,- 6. FUNGNI, Sugo, sýr, šunka, žampiony, oregáno, olivy... 89,- 7. BROCCOLI, Sugo, sýr, brokolice, kukuøice, smetana... 89,- 8. SPINACI, Sugo, sýr, sekaný špenát, slanina, èesnek, vejce... 94,- 9. QUATTRO FORMAGGI, Sugo, eidam, hermelín, uzený sýr, niva... 99,- 10. QUATTRO STAGIONI, Sugo, sýr, kuøecí prsa, hermelín, špenát, salám... 99,- Z nových knih: NÁPADY PRO RADOST A UŽITEK - L.Kociánová / Chcete si zkrášlit byt malovanými polštáøky, ošatkou z pøírodních materiálù, malovaným ubrusem nebo vlastnoruènì vyrobenou keramikou? Pak je tato kniha urèena právì vám a vašim šikovným rukám. SNY V OKOVECH - J.Leikert / Pro mnohé mladé lidi následovalo po 17. listopadu 1939 umístìní do koncentraèních táborù. Autor vytvoøil z pøíbìhù studentù strhující výpovìï - nic nepøikrášluje, nezvelièuje ani nedeformuje. PEØINA V KUFRU - E. Beš- áková / Zoufalou snahu koneènì snesitelnì bydlet urèitì zažil každý z nás. S humorem, nadsázkou a komickými scénkami se k tomuto vytouženému cíli možná dopracuje i hrdinka tohoto vtipného románu s podtitulem "Humoreska z Èeska". ÈLOVÌK EDVARD BENEŠ - K.Novotný / Publikace je zamìøena na ménì známou lidskou složku této uzavøené osobnosti. Èerpá ze vzpomínek jeho souèasníkù a svìdectví a názorù lidí, kteøí bývali v jeho blízkosti. Text je doplnìn tøemi desítkami fotografií. HITLERÙV PIANISTA - P. Conradi / Pravdivý pøíbìh jediné osoby, která pøímo pracovala pro Hitlera a F.D. Roosevelta - pøíjemného absolventa Harvardu Ernsta Hanfstaengla, který napøed pomáhal vytvoøit nacismus a pozdìji pracoval na jeho znièení. Pøíbìh èlovìka rozpolceného svou loajalitou mezi dva nesmiøitelné odpùrce. KNIHA ANDÌLÙ - S. Burnhamová / Kniha pøináší nejen svìdectví o souèasných setkáních s andìly, ale také sleduje tento fenomén v prùbìhu dìjin i v rùzných kulturách. Co jsou andìlé? Jak vypadají? Proè se objeví nìkdy, ale jindy zase ne? ØÍŠE STRACHU - M.Crichton / V kontroverzním románu autor kombinuje napínavý pøíbìh s rozborem ožehavého vìdeckého problému, k nìmuž zaujímá znaènì vyhranìný postoj. 101 KUCHYNÌ 101 OBÝVÁK 101 KOUPELNA 101 LOŽNICE Nápady na zaøízení, vybavení v rùzných barvách a stylech pøinášejí tyto ètyøi knížky. Jsou inspirací pro všechny, kteøí doma chtìjí nìco mìnit, a již z "gruntu" nebo jenom malièkosti. STODSKÉ LISTY vydává mìsto Stod. Redakèní rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MìÚ Stod, ÈSA 294, Stod, tel Odpovìdný redaktor D. Myslíková. Registrováno OÚ Plzeò-jih /95. Pøíspìvky jsou bezplatné, honoráøe nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Tisk a graf. úprava Dail spol. s r.o. Domažlice tel

5 Volební období Vážení obèané, funkèní období zastupitelstva se blíží k závìru, je tedy na místì pøipomenout nìkteré velké investièní akce realizované v tìchto letech. Bylo proinvestováno pøes 215 miliónù korun, a to je nejlepší výsledek v novodobých dìjinách mìsta. Mìstu se daøilo i získávání dotací, jak ze státního rozpoètu, tak i z fondù Evropské unie. Podaøilo se získat 60% prostøedkù z investic. starosta mìsta - Lubomír Jungbauer most v Lelovì - Lelovským obèanùm slouží nový most pøes øeku Merklínu, který nahradil most poškozený povodní v roce zásahové vozidlo - S pomocí dotace od státu a kraje se podaøilo získat pro dobrovolné hasièe nové zásahové vozidlo CAS 8. Køížový vrch - Po dlouhých a složitých jednáních se podaøilo získat Køížový vrch do majetku mìsta. Ve spolupráci s obcemi v mikroregionu Radbuza probíhá jeho postupná oprava. lávka na ostrov - Lávka na ostrov vyøešila letitý problém dopravy do této èásti našeho mìsta. výstavba RD Na Stavidlech - V plné míøe se rozbìhla výstavba soukromých rodinných domù v lokalitì Na Stavidlech. lávky - Po povodních v roce 2002 a 2003 mìsto získalo prostøedky na opravu ponièených lávek. pøestavba skladu CO - Rekonstrukce školní budovy na Komenského námìstí si vyžádala úpravy náhradních prostor. K tomu posloužil i bývalý výstrojní sklad lidových milicí. Dnes je zde pìkná malá škola. Dostavba DPS- 48 bytù - Dostavbou druhé etapy domu s peèovatelskou službou získalo mìsto 48 bytù, které využívají døíve narození obèané ze Stoda a okolí.

6 víceúèelové høištì - Naši sportovci mohou využívat nové víceúèelové høištì na stadionu. høištì v MŠ - Bìhem tohoto volebního období byla rozšíøena sí dìtských høiš. Dnes již høištì v mateøské škole plnì odpovídá normám EU. MURR - Firma MURR elektronik se rozrostla o další výrobní haly a nabídla tak možnost zamìstnání pro více lidí. dùm dìtí - Rekonstrukcí vnitøních prostor, oken a fasády vznikla možnost dalšího využití volného èasu dìtí a mládeže v DDM. sbìrný dvùr - Z penìz EU byl ve spolupráci s mikroregionem Radbuza postaven v prùmyslové zónì sbìrný dvùr. O jeho služby je mezi obèany velký zájem, a to je dobøe. Glaverbel - Na prùmyslové zónì vyrostly nové výrobní haly firmy Glaverbel. hledištì - letní kino - U pøíležitosti 770 let mìsta byla provedena oprava hledištì letního kina. Tento areál tak znovu mùže sloužit k poøádání kulturních akcí. ZŠ na Komenského nám. - Postupnì probíhá rekonstrukce budovy základní školy na Komenského námìstí, která již byla v havarijním stavu.

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více