2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,"

Transkript

1

2

3 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2

4 Trast pro ekonomiku a společnost......je český nezávislý think-tank. Trast podporuje odborníky a zainteresovanou veřejnost v práci na ekonomických a sociálních modelech, konceptech a praktických řešeních, podporujících sociální spravedlnost, udržitelnost a korporátní odpovědnost. Trast chce především otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi a kritiku převládajících premis neoklasické ekonomie a neoliberalismu, analyzovat důsledky a možná rizika současných politik pro sféru sociální a ekologickou a pro koncepci demokratického a právního státu a přinášet konstruktivní návrhy možných řešení, podporovat vznik, rozvoj a fungování lokálních, etických, demokratických ekonomických alternativ fungujících v praxi a přispívat k formování a rozvoji kritického myšlení v české společnosti. Ekumenická akademie Praha (EAP)......je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Kromě toho uskutečňuje i konkrétní projekty - např. rozvojový projekt v Zambii (2005) nebo od roku 2004 velkoobchod se spravedlivě obchodovaným zbožím - fair trade. Obsahově se zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů Severu a Jihu. Záměrem akademie je vytvářet fórum pro otevřenou diskusi o těchto otázkách a to v široké spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. Ekumenická akademie Praha, která funguje od roku 1995, byla iniciátorem a zakladatelem koalice Milostivé léto (Jubilee Czech), je členem Ekumenické asociace akademií a laických center v Evropě (EAALCE), evropské sítě EURODAD (European Network on Debt and Development), zakládajícím členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Asociace pro Fair Trade, kampaně Česko proti chudobě a podílí se na práci několika dalších evropských sítí nevládních organizací. Na některých programech spolupracuje se Světovou radou církví, s Konferencí evropských církví a s desítkami dalších organizací. Glopolis je analytické centrum (think-tank) se sídlem v Praze, které se zaměřuje na globální výzvy současného světa a příslušné odpovědi České republiky a Evropské unie. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je jeho dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti. Glopolis se zabývá hodnocením strategických dokumentů veřejných a firemních politik z hlediska globálních trendů a mapováním politik a rozhodovacích procesů v ČR, EU a v mezinárodních institucích. Dále organizuje expertní diskuse, přednášky, kurzy, školení a prezentace napříč tématy, obory a sektory. To vše je podpořeno vlastním výzkumem. Centrum pro otázky životního prostředí......je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních, ale hlavně mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomových prací a doktorských studentů. Centrum zajišťuje poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, pomáhá vytvářet interdisciplinární kontakty ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje, jež se realizuje na

5 jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách, a vytváří mezinárodní sítě spolupráce ve výuce a výzkumu. Centrum pomáhá iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracuje při jejich akreditaci a vyhledává témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílí na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult Univerzity. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce, a rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik. Otevřený prostor Mít či sdílet? Cílem semináře, který proběhl v Oldřichově v Hájích ve dnech , bylo utvořit inspirující prostředí a umožnit seznámení, společné přemýšlení a diskuse lidem, kteří tuší, že formy a způsoby vlastnění, zejména vlastnění půdy, podniků, bydlení, ale třeba i zdrojů energie, práv vysílat na rozhlasových vlnách či práv patentových úzce souvisejí s našimi možnostmi aktivně působit v tomto světě a nepřímo ovlivňují i míru našeho dopadu na přírodu. Je tomu tak, že se musíme naučit sdílet, abychom přežili? Nebo naopak je sdílení přežitkem socialismu a řešení je v privatizaci? Či je pravda ještě jinde? Jaké vlastně existují formy vlastnictví a co to sdílení v praxi znamená? Jaké jsou jeho výhody a rizika? Co jsou to commons a mají co říci dnešku tradiční občiny? Mohu být družstva alternativou a jak v praxi fungují? Jak mohou obce využít svůj majetek v zájmu občanů i přírody? Liší se sociální podniky svou vlastnickou strukturou od mainstreamu? Jaká je dnes role státního vlastnictví? To byly některé otázky, o nichž jsme doufali, že na semináři přijdou na přetřes. Protože se ale jednalo o seminář ve formátu open space otevřený prostor, jehož obsah se rodí až v jeho průběhu, závisela jeho podoba, jako vždy, na účastnících. O technice otevřený prostor Setkání typu Otevřený prostor je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem. Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskusi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem. Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskusi, případně se účastnit pouze pasivně (tzv. motýli sedí a jsou krásní). Účastníci mohou též přebíhat mezi jednotlivými bloky od tématu k tématu (tzv. čmeláci přelétávají). Obvyklé je mít dva až čtyři programové bloky jeden až dva během dopoledne a další odpoledne. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Z jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánování dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům. Seminář, který proběhl ve dnech navázal na pět úspěšných předchozích seminářů open-space/otevřený prostor, pořádaných Trastem pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s dalšími organizacemi (Peníze jinak? Chaloupky, ; Fair trade, free trade, nebo jinak?, Rychta Krásensko ; Energie, decentralizace a udržitelnost, Švýcárna u Adamova ; Demokratické ekonomiky a udržitelnost, Hostětín, a O lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji, Růžďka, Sborníčky z minulých seminářů jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách

6 Obsah 1. Pár slov na úvod Pozemkové spolky a land trusty Participativní rozpočet Mít či sdílet: Autonapůl Problém nedostatečné transparence vlastnictví Právo na průchod krajinou Zaměstnanecká participace Obrana obecní pastviny Jak mohou skupiny a organizace fungovat lépe? Pojetí práce a principy řízení v sociálních podnicích Privatizace vodárenství v ČR Program semináře Seznam účastníků

7 Pár slov na úvod 12

8 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? Sborníček, do něhož právě nahlížíte, se pokusil slovem a obrazem zachytit témata a atmosféru na již šestém semináři Trastu pro ekonomiku a společnost, který se tentokrát konal v klínu zasněžených hor: ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlík v Oldřichově v Hájích. Téma vlastnictví je zvláště v našich zeměpisných šířkách nabité emocemi a rezonuje ozvěnou násilí: Vyvlastnění soukromých firem a domů, zrušení či zestátnění velké části plehjády výrobních, spotřebních a úvěrních družstev (záložen a kampeliček), povinný vznik jednotných zemědělských družstev, kterým se podařilo v očích dvou či tří generací ztotožnit družstva s érou totality. Není divu, že po roce 1989 oslnivě zazářila hvězda soukromého vlastnictví. Po dvaceti letech je však stále zřetelněji patrné, že i privatizace má své stíny. Pragmaticky o nich v případě vodních zdrojů v ČR hovořil na semináři Jirka Čáslavka z think-tanku Glopolis: nevýhodné smlouvy měst a obcí s privátními firmami způsobily, že náklady zůstávají obcím a zisky soukromým firmám. Přízrak privatizace přístupu do české krajiny byl tématem zajímavé diskuse s Honzou Moravcem z Českého svazu ochránců přírody. V jiných sezeních se účastníci soustředili na hledání alternativ neoliberálního privatizačního modelu, diskutovalo se o sociálním podnikání, zaměstnanecké participaci, o brněnském carsharingovém družstvu i o pozemkových spolcích u nás a v Británii. Právě v případě pozemkových spolků anglicky land trusts, přičemž trust je něco úplně jiného, než spolek - se v diskusi českých účastníků s anglickým hostem, Martinem Largem (viz též rozhovor s ním v Sedmé generaci 2/2012, číslo je celé zaměřené na téma sdílení), ukázalo, že když dva hovoří o tomtéž, není to totéž. Pojem commons se v anglosaském světě vyvíjel úplně jinak, než u nás: zatímco jeho český ekvivalent občina v nás vyvolá nejspíš zívnutí, hýří slovo commons mnoha barvami, trochu jako tropický motýl. Průvodcem jedním z těchto fazet slova commons nám mohou být třeba stránky Creative commons (česky Creative commons je systém copyrightu, který umožňuje projekty, jako je tento náš sborník, bez problémů sdílet a šířit ovšem na nekomerční bázi. Martinova organizace, která v jeho městečku Stroud v jihozápadní Anglii pomáhá proměňovat privátní majetek na komunitní zcela nenásilnou formou (http://www.stroudcommonwealth.org.uk), se jmenuje Stroud Common Wealth. Common wealth znamená společné bohatství. Ve volných chvílích jsme si užívali společné bohatství dosud neoplocené přírody v okolí Střevlíku a pokoušeli se běžkovat, což nám však komplikovala absence stop. Krásný byl společný výlet do Hejnic a Lázní Libverda, někteří z nás se pak vraceli na běžkách starou poutní cestou lesem plným skal a měsíčních stínů. Pobyt ve Střevlíku nám zpestřovala také hra Cashflow, dveře na fotobuňku a časové spínače osvětlení v koupelnách. Dík za příjemnou atmosféru patří všem účastníkům, včetně výborných tlumočníků Michala Palaty a Vaška Juchelky, a také personálu Střevlíku za toleranci v případě přetopené varné nádoby na čaj a za účinnou pomoc, když některým z nás zamrzly v nádrži auta pohonné hmoty. Ačkoliv jsme téma různých forem vlastnictví sotva nakousli, věřím, že diskuse měly smysl a že konec semináře znamenal i různé další začátky. Naďa Johanisová, Brno, červenec

9 2 Pozemkové spolky a land trusty 2 Záznam z diskuse, kterou vedli Jan Moravec a Martin Large. Zapsali Jan Moravec a Naďa Johanisová.

10 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? (Jan Moravec) Pozemkové spolky začaly v České republice vznikat v polovině 90. let 20. století, inspirovány americkou a později britskou zkušeností s tzv. land trusts. Postupně se vyvinula jejich česká podoba, navazující na starší tradici dobrovolné ochrany přírody u nás. Činnost pozemkových spolků v České republice má dvě podoby. První podoba: Jednotlivé spolky cenná území vykupují či dlouhodobě přebírají uživatelská práva (např. nájem) a poté je v zájmu ochrany přírodního či kulturního dědictví spravují. Druhá podoba: Pozemkové spolky uzavírají s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci. O území se podle domluvených pravidel stará vlastník sám a spolek mu pouze vypomáhá, např. se zajištěním financí, brigádnicky či v odborných otázkách. V případě vlastnictví či například dlouhodobého nájmu je výhodou velká stabilita a jistota, že peníze či síly vložené do dané nemovitosti nepřijdou vniveč, usmyslí-li si vlastník jiné využití svého pozemku. Nicméně tento model znamená pro pozemkový spolek většinou výrazně vyšší množství vložených financí i sil, což pak limituje velikost území, které je spolek schopný chránit. Druhá, volnější varianta spolupráce spolků s vlastníky pozemků, není z právního hlediska tak pevným vztahem. Na druhou stranu však umožňuje ovlivňovat velmi rozsáhlé oblasti. Partnerský přístup pozemkového spolku k vlastníkům navíc zlepšuje vnímání ochrany přírody a krajiny místní komunitou (na rozdíl od většinou direktivního přístupu státní ochrany přírody). Akreditovaných pozemkových spolků je v České republice v současné době asi šedesát, koordinuje je Český svaz ochránců přírody. Jedná se jak o skupiny dobrovolníků, kteří o cenná území pečují ve svém volném čase, tak o neziskové organizace, více či méně profesionalizované. Nejčastnější problémy, kterým pozemkové spolky čelí, jsou: 1. Personální slabost (řada spolků stojí na aktivitě jednoho či dvou lidí a při jejich výpadku stagnují či zanikají), 2. Velké zásahy státu do vlastnických práv (viz následná diskuse), 3. Značná finanční závislost managementu pozemků na státu (řešením může být posílení dobrovolnické činnosti, diferencované financování prostřednictvím sponzoringu, veřejných sbírek či vlastní finanční aktivity, například prodejem produktů z pozemků). (Martin Large) Anglosaský model land trust vychází z myšlenky land trusteeship, tedy z představy o půdě jako o commons (viz též příspěvek Nadi Johanisové Obrana obecní pastviny v tomto sborníku). Půda je v tomto smyslu něčím, co sdílíme (stejně jako vzduch, vodu apod.), a co je spojeno s určitými právy (balíkem práv). Nikoliv tedy klasickou komoditou - zbožím, které se prodává a kupuje na trhu. Mezi práva, která se váží na půdu, patří např. právo procházet krajinou, plavat v přírodě, právo sbírat plody, chodit na dřevo, pást hospodářská zvířata či venčit psy, právo vyloučit jiné lidi z užívání pozemku či postavit na něm dům, právo rybařit, lovit, získávat dotace EU z pozemku. Toto všechno činí z půdy komplexní pojem. Koncept land trustu tedy vychází z chápání půdy jako společného a nezcizitelného zdroje života a snaží se ji získat ( vyreklamovat ) z trhu, k čemuž nejčastěji dochází koupí nebo darem. Poté je takto svěřená půda spravována tzv. in trust: v zájmu současných, ale i budoucích generací. Jedna rozšířená definice praví, že land trust je občanské, neziskové sdružení fungující 10

11 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích ve veřejném zájmu, které drží půdu v neziskovém vlastnictví. Česky se land trust překládá jako pozemkový spolek, i když pojem spolek má odlišný význam od anglického trust. V anglosaských zemích (USA, Británie) lze často rozlišit pozemkové spolky zaměřené na zachování přírody (divočiny) či na zemědělskou půdu (farmy). Specifickým typem jsou pak community land trusts, komunitní pozemkové spolky, které se zaměřují především na poskytování tzv. affordable housing, čili finančně dostupného bydlení (míněno je často finančně dostupné bydlení pro místní občany, kteří by jinak museli z regionu emigrovat). Některé pozemkové spolky (zejména v americkém státě Vermont) usilují o integraci všech tří funkcí (příroda, zemědělství, bydlení) v rámci jednoho typu pozemkového spolku. K britským pozemkovým spolkům patří i celostátní pozemkové spolky, jako je National Trust se třemi miliony členů. Ten spravuje přes 800 farem, několik set památkově významných budov, zahrad, pobřežních zón a horských oblastí a jejich objekty a pozemky navštěvují ročně miliony lidí. Martin L. sám pracuje na založení celostátního pozemkového spolku, který by poskytoval možnost biodynamického farmaření začínajícím zemědělcům (viz Komunitní pozemkové spolky naproti tomu slouží lidem v určité lokalitě. Jsou to neziskové, komunitní, demokraticky řízené organizace, které se snaží naplnit ekonomické, kulturní a environmentální cíle prostřednictvím vlastnictví/správy pozemků a nemovitostí (budov). Snaží se dlouhodobě uchovat hodnotu (capture value) pro místní komunitu a zároveň utvářejí prostor i pro individuální podnikání, např. pronájmem půdy podnikatelům (farmě, zahradnictví, sportovnímu klubu, atd.). Spolek si přitom ponechává vlastnictví půdy a zisky poskytuje komunitě. Příkladem je Letchworth Garden City severně od Londýna, původně založené z podnětu britského architekta a reformátora Ebenezera Howarda. Z příjmů za nájmy (až 6 milionů liber ročně) podporuje místní sociální a kulturní aktivity. Většina komunitních spolků v Británii je však menší a vznikla po roce 2004 díky úspěšnému demonstračnímu projektu, který komunitní pozemkové spolky zpopularizoval. V současné době jich v Británii funguje kolem osmdesáti (viz Pojem pozemkový spolek má od roku 2008 i legislativní oporu v zákoně o bydlení (Housing Act). Inspirací pro britské komunitní vlastnictví půdy bylo americké hnutí pozemkových spolků, které funguje od osmdesátých let 20. stol. K těm, kdo po tomto způsobu vlastnictví volali a propagovali jej, patřil již Gándhí, Tolstoj, Octavia Hillová či John Ruskin. (Diskuse) Situace v ČR je oproti Británii jiná: problémem zatím není např. přístup do krajiny (jako je tomu v Británii), ale panující nedůvěra ke komunitnímu vlastnictví. Velmi odlišné je také právní prostředí i historický kontext v rámci anglosaských zemí. Spolupráce v této oblasti dnes proto probíhá spíše se zeměmi jako je Německo, Itálie či Katalánsko. Ideální je, když má spolek alespoň 20 členů a šest aktivních lidí. Úspěch hodně záleží na místních tradicích. Zahraniční zkušenosti nemusí být přenositelné. Zásahy státu do vlastnických práv u nás jsou komplikovaným problémem. Na jednu stranu znesnadňují soukromé/spolkové snahy o ochranu lokalit, které naráží 11

12 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? na zákony (např. je problém ponechat les bez zásahu, státní ochrana přírody má možnost vstupovat do managementu některých pozemků prostřednictvím třetích osob často komerčních firem,...). Na druhou stranu je nějaká ochrana veřejných zájmů státem na soukromých pozemcích nezbytná. Klíčem k řešení jsou úředníci s dostatečným vzděláním a odvahou samostatně rozhodovat, kteří by bez problémů vydali výjimku, pokud je změna navrhovaná spolkem ve veřejném zájmu, tedy v zájmu přírodních kvalit území (byť neodpovídá striktně požadavkům zákona). Martin zakončuje citátem: Země budiž pro nás všechny společnou pokladnicí. Pochází od Gerrarda Winstanleyho, člena skupiny diggers, která se v 17. století ( ) v jižní Anglii pokusila vrátit ke komunitnímu samozásobitelství (viz též příspěvek N. Johanisové Obrana obecní pastviny). Literatura a odkazy: (bližší informace o hnutí pozemkových spolků v ČR včetně řady materiálů ke stažení) Large, Martin: Common Wealth for a free, equal, mutual and sustainable society, Hawthorn Press, Stroud, 2010 (zejm. kapitola 10 Land for People). Pešout, Pavel (ed.) a kol.: Jak založit pozemkový spolek, Český svaz ochránců přírody, Praha, 1998 (text má dnes význam již spíše historický) Stibral, Karel, Binka, Bohuslav, Johanisová, Naďa: John Ruskin a příroda, Dokořán, Praha, (zejm. str ) 12

13 32 Participativní rozpočet Záznam z diskuze, kterou vedl Tomáš Vokoun. Zapsal Tomáš Vokoun.

14 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? Participativní rozpočet (participatory budget) je nástrojem, který umožňuje širší zapojení obyvatelstva do správy obce nebo územního celku. Jedná se o proces demokratického rozhodování, kdy mají obyčejní občané možnost rozhodnout o tom, jak bude využita část veřejného/obecního, městského rozpočtu v jejich regionu. Nepopírá zastupitelskou demokracii, ale doplňuje ji. První participativní rozpočet vznikl v brazilském městě Porto Alegre ( obyvatel) roku Na začátku se procesu účastnilo občanů a postupně počet vzrostl na Následně byl participativní rozpočet zaveden v celém spolkovém státě, kde se jeho tvorby účastní obyvatel. Díky Světovému sociálnímu fóru, které se v Porto Alegre konalo v roce 2001, se tento model přenesl do světa. Na celém světě se používá ve více než 200 městech a územních celcích. V rámci Evropy například v Córdobě (Španělsko), v St. Denis (Francie) a nově se zavádí v Bratislavě. V Porto Alegre je celý rozpočet sestavován občany. Příprava nového rozpočtu začíná už v březnu, kdy se v jednotlivých městských částech konají tzv. Předběžné sousedské schůze. Ty připraví podklady pro Regionální shromáždění, které volí delegáty pro Regionální fórum. Toto kolečko se opakuje ještě jednou od července. Od roku 1993 se kromě místních setkání pořádají i tematická shromáždění se stejnou strukturou. Z těch vzejdou delegáti Rozpočtové rady, která funguje celoročně. V St. Denis funguje proces participativního rozpočtu podobně, je však rozšířen o prvek ankety. Ta umožňuje vyjádřit priority i lidem, kteří nemají čas účastnit se osobních setkání. Nejblíže k nám se začíná prosazovat participativní rozpočet v Bratislavě (viz www. pr.bratislava.sk). Iniciátorem je sdružení Utopia (www.utopia.sk). Pro pilotní projekty bylo vyčleněno Eur z městského rozpočtu, na příští rok desetinásobek této částky a do budoucna se má tímto způsobem přerozdělovat 1% městského rozpočtu. Příprava začala ustanovením nikoliv místních, ale tematických skupin senioři, mládež, cyklodoprava, zelené město a kultura. Ty připravují vlastní projekty. V České republice zatím participativní rozpočet žádné město nezavedlo, ale existují příklady, které se tomuto modelu blíží. Jedná se například o projekt Fórum zdravé město, který funguje v Mladé Boleslavi. S jeho pomocí se podařilo vyřešit problémy s holuby nebo postavit aquapark. Kromě osobních setkání využívají v Mladé Boleslavi i možnosti anket, přesto projekt trápí malé zapojení občanů města. Je otázkou, do jaké míry budou samotní obyvatelé ovlivněni při svém rozhodování soukromými lobbistickými tlaky. I dnes je snaha naklonit si veřejné mínění pro podporu soukromých investic. Nedá se říci, že by existovala nějaká zdravá míra přidělené časti rozpočtu, o které by mohli lidé rozhodovat, záleží na ošetření způsobu projednávaní. Odkazy: 14

15 42 Mít či sdílet: Autonapůl Záznam z prezentace Stanislava Kutáčka. Zapsal Stanislav Kutáček.

16 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? Každý si může spočítat, zda se mu vyplatí vlastnit automobil. Pokud od automobilu nečekáme něco více (např. prezentaci vlastního sociálního statusu, velkou časovou flexibilitu), je otázka uspokojení potřeby mobility poměrně jednoduchá. Můžeme si spočítat, kolik nás stojí kilometr autem a porovnat to s alternativami chůzí, jízdou na kole, použitím hromadné dopravy nebo taxi. Často se ukazuje, že lidé, kteří vlastním autem nejezdí příliš často, vynakládají na každý ujetý kilometr relativně hodně peněz. Snaha zlevnit použití auta pro občasné uživatele vedla ke vzniku carsharingu sdílení aut. V Brně s tím od roku 2003 experimentuje občanské sdružení Autonapůl. V květnu roku 2010 se sloučilo s jiným podobným sdružením (Autodružstvo) a i díky tomu se stalo a pořád je největším českým carsharingem. V zahraničí podobné projekty existují řadu let a někde jsou podporované státem či obcemi. Organizace carsharingu fungují na různých modelech: od sdružení po firmy. Autonapůl vzniklo jako občanské sdružení. Jeho struktura byla tedy velmi demokratická - vlastníky byli všichni členové a zároveň všichni členové byli uživateli. Takto to fungovalo, dokud bylo Autonapůl komunitou lidí, kteří se víceméně navzájem znali. Nyní jsme se ovšem dostali do situace, že uživatelů i aut přibývá. To má dvě důležité souvislosti: Zaprvé, uživatelé se už nemusí nutně navzájem znát, a tím se oslabuje sociální kontrola a zvyšuje se riziko zneužití systému (např. krádež aut, krádež paliva nebo jiné podvodné jednání). Zadruhé, roste hodnota sdíleného majetku automobilů, a tím celé organizace. Tím se zvyšuje riziko, že někdo bude mít zájem firmu nepřátelsky převzít. Zákon o sdružování občanů (podle kterého je založeno občanské sdružení) však vůbec neřeší otázku nakládání s majetkem. Zároveň se ukazuje, že zdaleka ne všichni uživatelé služby stojí o to mít přímý vliv na její chod. To vedlo k rozhodnutí transformovat občanské sdružení na družstvo podle obchodního zákoníku. Cílem je jasněji vymezit okruh lidí, kteří budou o chodu a o budoucnosti organizace rozhodovat, a zároveň zachovat v rozumné míře participativnost rozhodování. Autonapůl tak bude organizací, která bude mít asi dvacet členů družstva. Ti budou mít možnost hlasovat o důležitých rozhodnutích. Ostatní uživatelé budou v roli klientů družstva, bez formální možnosti rozhodování. Tato změna povede zřejmě k tomu, že se organizace stane ziskovou bude tu vrstva členů=majitelů, kteří si budou moci rozdělit případný zisk, a vrstva uživatelů=klientů, kteří budou na tento zisk přispívat. Těch bude více než členů, a tedy jejich příspěvek bude celkově větší. Tento tlak na zisk nemusí být automatický: pokud se členové rozhodnou zisk nepřerozdělit, ale zpětně investovat, nebudou mít tak velký osobní zájem na zvyšování cen. Zároveň jsou členové též uživateli služby, a tedy každé zvýšení cen se jich osobně dotkne. V tomto nastavení vidíme dostatečnou rovnováhu mezi demokratičností chodu organizace a pružností jejího řízení. Zároveň ze zkušenosti vidíme, že opuštění apriorního předpokladu neziskovosti je spíše žádoucí kvůli možnostem investovat do rozvoje organizace a vytvoření rezervy pro kritické momenty. Obecným závěrem je, že nastavení stanov družstva je velmi složitou věcí. Právní úprava družstva je v naší zemi totiž velmi liberální a družstvo může kombinovat téměř 16

17 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích spojitě všechny možné výhody a nevýhody na škále občanské sdružení akciová společnost. Zároveň jsme dospěli k názoru (a nejen z této zkušenosti), že formální struktura je důležitá, ale neméně stejně důležité je, jakým způsobem je řízení organizace prováděno. V Autonapůl chceme jít kulturou otevřeného a pokud možno participativního rozhodování všech, kterých se dané rozhodnutí týká, bez ohledu na formální nastavení. V roce 2012 bude uvedený přechod na družstvo dokončen a budoucnost ukáže, zda to byl dobrý krok. Pozn. N. Johanisové při editaci: Neziskovost ve smyslu toho, že zisk dle pravidel organizace nelze rozdělit mezi členy, nevylučuje z principu možnost investovat do organizace či vytvořit finanční rezervu. 17

18 52 Problém nedostatečné transparence vlastnictví Záznam z prezentace Jiřího Čáslavky. Zapsal Jiří Čáslavka.

19 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích Cílem této diskuse byla reflexe debaty dvou proslulých ekonomů, Hernanda de Sota a Josepha Stiglitze, na loňském (2011) Fóru 2000, která se zaměřila na téma uznávání práv, tedy i těch vlastnických. Hernando De Soto se před časem ve své knize Mystérium kapitálu pokoušel objasnit otázku, co je brzdou rozvoje rozvojových zemí. Odpovídá si, že postrádají mechanismus vlastnických vztahů, jenž by jim dovolil z jejich aktiv extrahovat ekonomický potenciál a transformovat jej v kapitál. Vlastnická práva by podle něj mohla zajistit chudým lidem lepší přístup k malým půjčkám, čímž by se rozhýbala ekonomika a snížila chudoba. Tradičně to byl totiž princip transparentního vlastnictví, který lidem poskytoval informace, na jejichž základě se mohli optimálně rozhodovat. Jinými slovy, nešlo jen o vlastnictví v užším smyslu slova, třeba vlastnictví nemovitosti, ale o vlastnictví jakékoli informace, o níž se lze opřít při rozhodování; takové, která popisuje vzájemné vztahy všech zúčastněných stran, jež mají co do činění s tím či oním majetkem či s danou smlouvou nebo kontraktem. Nyní zjišťujeme, že velmi podstatné množství globálních finančních aktiv nabývá v posledních letech podoby, která je informačně netransparentní. Vývoj nových finančních produktů, hlavně takzvaných derivátů, vedl k tomu, že se vlastně neví, kdo co vlastní a kdo nese riziko. De Soto řekl, že v mnoha ohledech je dnes co se týče vlastnictví jasněji v jeho rodné Limě než ve finančních centrech USA, odkud pochází Stiglitz. Oba panelisté se shodli, že transparence v západním vlastnictví je stále nedostatečná, podle Stiglitze potřebujeme globální finanční policii. Došlo i na odhad scénářů budoucího vývoje. Buď se politikům podaří obnovit důvěru, zabrání pádům bank a poskytnou trhům likviditu, což vyvolá zvýšenou inflaci. Toto tzv. lehké přistání bude vykoupeno zdlouhavým a nákladným očistným procesem. Nebo dojde k úplnému šoku, což bude mít závažné ekonomické a sociální důsledky, ale zase to umožní vše pročistit podstatně rychleji. Pozn. N. Johanisové při editaci: Český překlad knihy Hernanda de Sota (The Mystery of Capital, Basic Books, 2000) vyšel r v nakladatelství Rybka Publishers pod titulem: Mystérium kapitálu: proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě. Kniha měla velký pozitivní ohlas, setkala se však i s řadou kritik, které jí vyčítají zejména jednostranný důraz na význam privátního oproti kmunitnímu vlastnictví a příliš malý důraz na klíčovou otázku (ne)spravedlivé distribuce půdy v zemích globálního Jihu. 19

20 62 Právo na průchod krajinou Záznam z diskuze, kterou vedl Jan Moravec. Zapsal Jan Moravec.

21 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích Možnost volného průchodu krajinou je limitována dvěma hledisky právním a technickým. Z hlediska právního není situace v České republice nejhorší. Problémem je roztříštěnost tohoto práva do mnoha speciálních zákonů, v některých pak jeho nejednoznačnost a obtížná vymahatelnost v případě jejich porušení. Nejjednoznačněji je právo na průchod krajinou specifikováno v lesním zákoně (289/1995 Sb.), kde je v 19 ustanovení, že při dodržení určitých podmínek (nepoškozování lesa, zachovávání klidu,...) má každý právo na vlastní nebezpečí vstupovat do lesa s výjimkou uznaných obor, bažantnic, lesních školek a plantáží bez ohledu na to, kdo je vlastníkem tohoto lesa. Toto právo je možné omezit pouze na nezbytně nutnou dobu z vážného důvodu, jako je zvýšené riziko ohrožení zdraví, probíhající těžba či vysoké nebezpečí lesních požárů. Zakázat vstup do konkrétního lesa pak mohou i jiné zákony, např. z důvodu ochrany přírody, ochrany vodního zdroje, obrany státu a podobně. Navzdory zdánlivě bezproblémovému ustanovení však proběhlo médii v poslední době několik kauz, kdy vlastník svévolně les oplotil. Příslušné úřady pak buď nekonaly vůbec, anebo argumentovaly pouze tím, že oplocení bylo postaveno bez řádného stavebního povolení. Otázku práva vstupu do lesa neřešily. Nejrozsáhlejší úprava volného průchodu krajinou je v zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.). Zde je v 62 ustanovení, že každý má právo na průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce či jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv (nevztahuje se na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremnímu chovu zvířat). Při oplocování či ohrazování pozemků s právem volného průchodu je vlastník či uživatel povinen zajistit takové technické opatření, aby na vhodném místě průchod umožnil. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či na nich probíhá pastva (v reálu však zůstávají pastviny často neprůchodné i v době, kdy na nich pastva neprobíhá). Samozřejmě i v tomto případě mohou právo volného průchodu omezit jiné zákony z důvodu ochrany přírody, ochrany vodního zdroje, obrany státu atd. Problém tohoto ustanovení - a to jak praktický, tak legislativní - je především v rozdílných právech dle vlastníků. Při průchodu krajinou si lze dost obtížně představit, že průběžně zjišťuji, komu pozemek, na který chci právě vstoupit, patří (případného nájemce je pak zcela nemožné zjistit). Řada právníků pak upozorňuje na fakt, že tato dvojkolejnost odporuje Listině základních práv a svobod, dle které vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Pokud by někdy v budoucnosti došlo ke snaze tuto dvojkolejnost odstranit, je velká neznámá, zda by se právo rozšířilo i na pozemky v držení fyzických osob, anebo by bylo zrušeno úplně. Vodní zákon (254/2001 Sb.) v 50 stanovuje povinnost majitelů pozemků umožnit průchod po břehu vodního toku. Toto právo však neplatí na oplocených pozemcích. Oplocení pozemku sice musí povolit jak stavební, tak vodoprávní orgán, ale právem průchodu lze v tomto případě argumentovat jen obtížně, neboť bychom se dostali do 21

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Institucionální analýza a

Institucionální analýza a Institucionální analýza a návrhy opatření pro zachování ekosystémů a jejich služeb Ing. Jan Slavík, Ph.D. 28. 11. 2014 Drážďany Institucionální analýza: Co zkoumáme? Vztah veřejnosti (turistů a místních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

NADACE PRO PŮDU Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě

NADACE PRO PŮDU Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě NADACE PRO PŮDU Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě CO JE PRO NÁS PŮDA? Dar nikoliv komodita (stejně jako voda, vzduch, slunce a život sám) Neobnovitelný (množstvím omezený) zdroj obživy základ,

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Město s dobrou adresou Česká republika 2030 Integrované městské plánování. Ing. Jaroslav Martinek Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Město s dobrou adresou Česká republika 2030 Integrované městské plánování. Ing. Jaroslav Martinek Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Město s dobrou adresou Česká republika 2030 Integrované městské plánování Ing. Jaroslav Martinek Centra dopravního výzkumu, v. v. i. OSNOVA 1. O značce Město s dobrou adresou (MSDA) a o její historii 2.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl,

Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí. Kulatý stůl, Podpora vzdělávání Peter Chrenko náměstek ministra financí Kulatý stůl, 22. 9. 2008 Podpora vzdělávání 1. Východiska 2. Reformní kroky dle BK 3. Stávající systém daňové podpory Východiska z pohledu financí

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Konference Úspěch pro každého žáka

Konference Úspěch pro každého žáka Konference Úspěch pro každého žáka Jak plánujeme cíle? Jak vyhodnocujeme dopady? Vladimír Srb, 3.10.2017 Zadání Představte cíle, s jakými akci děláte. Jak podporují dlouhodobé cíle vaší organizace? Jak

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ

Základy regionalistiky 2 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Základy regionalistiky 2 1 R E G IONÁLNÍ ( Ú Z E M NÍ) PLÁNOVÁNÍ Regionální plánování Komplexní pohled na rozvoj území komplexní pohled na to, co se v prostoru děje 2 Studium RP: organizace lidských aktivit

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014

Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování. 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 République Hellénique Hellenic Republic 16CEMAT(2014)6Fin Konference Rady Evropy ministrů odpovědných za územní/regionální plánování 16. zasedání, Nafplio, 17. června 2014 REZOLUCE Č. 2 O PŘÍNOSU CEMAT

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více