2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,"

Transkript

1

2

3 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2

4 Trast pro ekonomiku a společnost......je český nezávislý think-tank. Trast podporuje odborníky a zainteresovanou veřejnost v práci na ekonomických a sociálních modelech, konceptech a praktických řešeních, podporujících sociální spravedlnost, udržitelnost a korporátní odpovědnost. Trast chce především otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi a kritiku převládajících premis neoklasické ekonomie a neoliberalismu, analyzovat důsledky a možná rizika současných politik pro sféru sociální a ekologickou a pro koncepci demokratického a právního státu a přinášet konstruktivní návrhy možných řešení, podporovat vznik, rozvoj a fungování lokálních, etických, demokratických ekonomických alternativ fungujících v praxi a přispívat k formování a rozvoji kritického myšlení v české společnosti. Ekumenická akademie Praha (EAP)......je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Kromě toho uskutečňuje i konkrétní projekty - např. rozvojový projekt v Zambii (2005) nebo od roku 2004 velkoobchod se spravedlivě obchodovaným zbožím - fair trade. Obsahově se zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů Severu a Jihu. Záměrem akademie je vytvářet fórum pro otevřenou diskusi o těchto otázkách a to v široké spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. Ekumenická akademie Praha, která funguje od roku 1995, byla iniciátorem a zakladatelem koalice Milostivé léto (Jubilee Czech), je členem Ekumenické asociace akademií a laických center v Evropě (EAALCE), evropské sítě EURODAD (European Network on Debt and Development), zakládajícím členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Asociace pro Fair Trade, kampaně Česko proti chudobě a podílí se na práci několika dalších evropských sítí nevládních organizací. Na některých programech spolupracuje se Světovou radou církví, s Konferencí evropských církví a s desítkami dalších organizací. Glopolis je analytické centrum (think-tank) se sídlem v Praze, které se zaměřuje na globální výzvy současného světa a příslušné odpovědi České republiky a Evropské unie. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je jeho dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti. Glopolis se zabývá hodnocením strategických dokumentů veřejných a firemních politik z hlediska globálních trendů a mapováním politik a rozhodovacích procesů v ČR, EU a v mezinárodních institucích. Dále organizuje expertní diskuse, přednášky, kurzy, školení a prezentace napříč tématy, obory a sektory. To vše je podpořeno vlastním výzkumem. Centrum pro otázky životního prostředí......je součást Univerzity Karlovy a ve svých aktivitách klade důraz na dva základní směry. Především je to vědecká práce, kterou rozvíjí zejména s podporou grantů z národních, ale hlavně mezinárodních zdrojů jako jsou Rámcové programy Evropské unie. Druhým směrem je účast na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomových prací a doktorských studentů. Centrum zajišťuje poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, pomáhá vytvářet interdisciplinární kontakty ve výuce týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje, jež se realizuje na

5 jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách, a vytváří mezinárodní sítě spolupráce ve výuce a výzkumu. Centrum pomáhá iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracuje při jejich akreditaci a vyhledává témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílí na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult Univerzity. Do akademického prostředí prosazuje inovace především ve výuce, a rozvíjí odborný dialog vydáváním vlastních publikací a periodik. Otevřený prostor Mít či sdílet? Cílem semináře, který proběhl v Oldřichově v Hájích ve dnech , bylo utvořit inspirující prostředí a umožnit seznámení, společné přemýšlení a diskuse lidem, kteří tuší, že formy a způsoby vlastnění, zejména vlastnění půdy, podniků, bydlení, ale třeba i zdrojů energie, práv vysílat na rozhlasových vlnách či práv patentových úzce souvisejí s našimi možnostmi aktivně působit v tomto světě a nepřímo ovlivňují i míru našeho dopadu na přírodu. Je tomu tak, že se musíme naučit sdílet, abychom přežili? Nebo naopak je sdílení přežitkem socialismu a řešení je v privatizaci? Či je pravda ještě jinde? Jaké vlastně existují formy vlastnictví a co to sdílení v praxi znamená? Jaké jsou jeho výhody a rizika? Co jsou to commons a mají co říci dnešku tradiční občiny? Mohu být družstva alternativou a jak v praxi fungují? Jak mohou obce využít svůj majetek v zájmu občanů i přírody? Liší se sociální podniky svou vlastnickou strukturou od mainstreamu? Jaká je dnes role státního vlastnictví? To byly některé otázky, o nichž jsme doufali, že na semináři přijdou na přetřes. Protože se ale jednalo o seminář ve formátu open space otevřený prostor, jehož obsah se rodí až v jeho průběhu, závisela jeho podoba, jako vždy, na účastnících. O technice otevřený prostor Setkání typu Otevřený prostor je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem. Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskusi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem. Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskusi, případně se účastnit pouze pasivně (tzv. motýli sedí a jsou krásní). Účastníci mohou též přebíhat mezi jednotlivými bloky od tématu k tématu (tzv. čmeláci přelétávají). Obvyklé je mít dva až čtyři programové bloky jeden až dva během dopoledne a další odpoledne. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Z jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánování dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům. Seminář, který proběhl ve dnech navázal na pět úspěšných předchozích seminářů open-space/otevřený prostor, pořádaných Trastem pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s dalšími organizacemi (Peníze jinak? Chaloupky, ; Fair trade, free trade, nebo jinak?, Rychta Krásensko ; Energie, decentralizace a udržitelnost, Švýcárna u Adamova ; Demokratické ekonomiky a udržitelnost, Hostětín, a O lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji, Růžďka, Sborníčky z minulých seminářů jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách

6 Obsah 1. Pár slov na úvod Pozemkové spolky a land trusty Participativní rozpočet Mít či sdílet: Autonapůl Problém nedostatečné transparence vlastnictví Právo na průchod krajinou Zaměstnanecká participace Obrana obecní pastviny Jak mohou skupiny a organizace fungovat lépe? Pojetí práce a principy řízení v sociálních podnicích Privatizace vodárenství v ČR Program semináře Seznam účastníků

7 Pár slov na úvod 12

8 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? Sborníček, do něhož právě nahlížíte, se pokusil slovem a obrazem zachytit témata a atmosféru na již šestém semináři Trastu pro ekonomiku a společnost, který se tentokrát konal v klínu zasněžených hor: ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlík v Oldřichově v Hájích. Téma vlastnictví je zvláště v našich zeměpisných šířkách nabité emocemi a rezonuje ozvěnou násilí: Vyvlastnění soukromých firem a domů, zrušení či zestátnění velké části plehjády výrobních, spotřebních a úvěrních družstev (záložen a kampeliček), povinný vznik jednotných zemědělských družstev, kterým se podařilo v očích dvou či tří generací ztotožnit družstva s érou totality. Není divu, že po roce 1989 oslnivě zazářila hvězda soukromého vlastnictví. Po dvaceti letech je však stále zřetelněji patrné, že i privatizace má své stíny. Pragmaticky o nich v případě vodních zdrojů v ČR hovořil na semináři Jirka Čáslavka z think-tanku Glopolis: nevýhodné smlouvy měst a obcí s privátními firmami způsobily, že náklady zůstávají obcím a zisky soukromým firmám. Přízrak privatizace přístupu do české krajiny byl tématem zajímavé diskuse s Honzou Moravcem z Českého svazu ochránců přírody. V jiných sezeních se účastníci soustředili na hledání alternativ neoliberálního privatizačního modelu, diskutovalo se o sociálním podnikání, zaměstnanecké participaci, o brněnském carsharingovém družstvu i o pozemkových spolcích u nás a v Británii. Právě v případě pozemkových spolků anglicky land trusts, přičemž trust je něco úplně jiného, než spolek - se v diskusi českých účastníků s anglickým hostem, Martinem Largem (viz též rozhovor s ním v Sedmé generaci 2/2012, číslo je celé zaměřené na téma sdílení), ukázalo, že když dva hovoří o tomtéž, není to totéž. Pojem commons se v anglosaském světě vyvíjel úplně jinak, než u nás: zatímco jeho český ekvivalent občina v nás vyvolá nejspíš zívnutí, hýří slovo commons mnoha barvami, trochu jako tropický motýl. Průvodcem jedním z těchto fazet slova commons nám mohou být třeba stránky Creative commons (česky Creative commons je systém copyrightu, který umožňuje projekty, jako je tento náš sborník, bez problémů sdílet a šířit ovšem na nekomerční bázi. Martinova organizace, která v jeho městečku Stroud v jihozápadní Anglii pomáhá proměňovat privátní majetek na komunitní zcela nenásilnou formou (http://www.stroudcommonwealth.org.uk), se jmenuje Stroud Common Wealth. Common wealth znamená společné bohatství. Ve volných chvílích jsme si užívali společné bohatství dosud neoplocené přírody v okolí Střevlíku a pokoušeli se běžkovat, což nám však komplikovala absence stop. Krásný byl společný výlet do Hejnic a Lázní Libverda, někteří z nás se pak vraceli na běžkách starou poutní cestou lesem plným skal a měsíčních stínů. Pobyt ve Střevlíku nám zpestřovala také hra Cashflow, dveře na fotobuňku a časové spínače osvětlení v koupelnách. Dík za příjemnou atmosféru patří všem účastníkům, včetně výborných tlumočníků Michala Palaty a Vaška Juchelky, a také personálu Střevlíku za toleranci v případě přetopené varné nádoby na čaj a za účinnou pomoc, když některým z nás zamrzly v nádrži auta pohonné hmoty. Ačkoliv jsme téma různých forem vlastnictví sotva nakousli, věřím, že diskuse měly smysl a že konec semináře znamenal i různé další začátky. Naďa Johanisová, Brno, červenec

9 2 Pozemkové spolky a land trusty 2 Záznam z diskuse, kterou vedli Jan Moravec a Martin Large. Zapsali Jan Moravec a Naďa Johanisová.

10 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? (Jan Moravec) Pozemkové spolky začaly v České republice vznikat v polovině 90. let 20. století, inspirovány americkou a později britskou zkušeností s tzv. land trusts. Postupně se vyvinula jejich česká podoba, navazující na starší tradici dobrovolné ochrany přírody u nás. Činnost pozemkových spolků v České republice má dvě podoby. První podoba: Jednotlivé spolky cenná území vykupují či dlouhodobě přebírají uživatelská práva (např. nájem) a poté je v zájmu ochrany přírodního či kulturního dědictví spravují. Druhá podoba: Pozemkové spolky uzavírají s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci. O území se podle domluvených pravidel stará vlastník sám a spolek mu pouze vypomáhá, např. se zajištěním financí, brigádnicky či v odborných otázkách. V případě vlastnictví či například dlouhodobého nájmu je výhodou velká stabilita a jistota, že peníze či síly vložené do dané nemovitosti nepřijdou vniveč, usmyslí-li si vlastník jiné využití svého pozemku. Nicméně tento model znamená pro pozemkový spolek většinou výrazně vyšší množství vložených financí i sil, což pak limituje velikost území, které je spolek schopný chránit. Druhá, volnější varianta spolupráce spolků s vlastníky pozemků, není z právního hlediska tak pevným vztahem. Na druhou stranu však umožňuje ovlivňovat velmi rozsáhlé oblasti. Partnerský přístup pozemkového spolku k vlastníkům navíc zlepšuje vnímání ochrany přírody a krajiny místní komunitou (na rozdíl od většinou direktivního přístupu státní ochrany přírody). Akreditovaných pozemkových spolků je v České republice v současné době asi šedesát, koordinuje je Český svaz ochránců přírody. Jedná se jak o skupiny dobrovolníků, kteří o cenná území pečují ve svém volném čase, tak o neziskové organizace, více či méně profesionalizované. Nejčastnější problémy, kterým pozemkové spolky čelí, jsou: 1. Personální slabost (řada spolků stojí na aktivitě jednoho či dvou lidí a při jejich výpadku stagnují či zanikají), 2. Velké zásahy státu do vlastnických práv (viz následná diskuse), 3. Značná finanční závislost managementu pozemků na státu (řešením může být posílení dobrovolnické činnosti, diferencované financování prostřednictvím sponzoringu, veřejných sbírek či vlastní finanční aktivity, například prodejem produktů z pozemků). (Martin Large) Anglosaský model land trust vychází z myšlenky land trusteeship, tedy z představy o půdě jako o commons (viz též příspěvek Nadi Johanisové Obrana obecní pastviny v tomto sborníku). Půda je v tomto smyslu něčím, co sdílíme (stejně jako vzduch, vodu apod.), a co je spojeno s určitými právy (balíkem práv). Nikoliv tedy klasickou komoditou - zbožím, které se prodává a kupuje na trhu. Mezi práva, která se váží na půdu, patří např. právo procházet krajinou, plavat v přírodě, právo sbírat plody, chodit na dřevo, pást hospodářská zvířata či venčit psy, právo vyloučit jiné lidi z užívání pozemku či postavit na něm dům, právo rybařit, lovit, získávat dotace EU z pozemku. Toto všechno činí z půdy komplexní pojem. Koncept land trustu tedy vychází z chápání půdy jako společného a nezcizitelného zdroje života a snaží se ji získat ( vyreklamovat ) z trhu, k čemuž nejčastěji dochází koupí nebo darem. Poté je takto svěřená půda spravována tzv. in trust: v zájmu současných, ale i budoucích generací. Jedna rozšířená definice praví, že land trust je občanské, neziskové sdružení fungující 10

11 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích ve veřejném zájmu, které drží půdu v neziskovém vlastnictví. Česky se land trust překládá jako pozemkový spolek, i když pojem spolek má odlišný význam od anglického trust. V anglosaských zemích (USA, Británie) lze často rozlišit pozemkové spolky zaměřené na zachování přírody (divočiny) či na zemědělskou půdu (farmy). Specifickým typem jsou pak community land trusts, komunitní pozemkové spolky, které se zaměřují především na poskytování tzv. affordable housing, čili finančně dostupného bydlení (míněno je často finančně dostupné bydlení pro místní občany, kteří by jinak museli z regionu emigrovat). Některé pozemkové spolky (zejména v americkém státě Vermont) usilují o integraci všech tří funkcí (příroda, zemědělství, bydlení) v rámci jednoho typu pozemkového spolku. K britským pozemkovým spolkům patří i celostátní pozemkové spolky, jako je National Trust se třemi miliony členů. Ten spravuje přes 800 farem, několik set památkově významných budov, zahrad, pobřežních zón a horských oblastí a jejich objekty a pozemky navštěvují ročně miliony lidí. Martin L. sám pracuje na založení celostátního pozemkového spolku, který by poskytoval možnost biodynamického farmaření začínajícím zemědělcům (viz Komunitní pozemkové spolky naproti tomu slouží lidem v určité lokalitě. Jsou to neziskové, komunitní, demokraticky řízené organizace, které se snaží naplnit ekonomické, kulturní a environmentální cíle prostřednictvím vlastnictví/správy pozemků a nemovitostí (budov). Snaží se dlouhodobě uchovat hodnotu (capture value) pro místní komunitu a zároveň utvářejí prostor i pro individuální podnikání, např. pronájmem půdy podnikatelům (farmě, zahradnictví, sportovnímu klubu, atd.). Spolek si přitom ponechává vlastnictví půdy a zisky poskytuje komunitě. Příkladem je Letchworth Garden City severně od Londýna, původně založené z podnětu britského architekta a reformátora Ebenezera Howarda. Z příjmů za nájmy (až 6 milionů liber ročně) podporuje místní sociální a kulturní aktivity. Většina komunitních spolků v Británii je však menší a vznikla po roce 2004 díky úspěšnému demonstračnímu projektu, který komunitní pozemkové spolky zpopularizoval. V současné době jich v Británii funguje kolem osmdesáti (viz Pojem pozemkový spolek má od roku 2008 i legislativní oporu v zákoně o bydlení (Housing Act). Inspirací pro britské komunitní vlastnictví půdy bylo americké hnutí pozemkových spolků, které funguje od osmdesátých let 20. stol. K těm, kdo po tomto způsobu vlastnictví volali a propagovali jej, patřil již Gándhí, Tolstoj, Octavia Hillová či John Ruskin. (Diskuse) Situace v ČR je oproti Británii jiná: problémem zatím není např. přístup do krajiny (jako je tomu v Británii), ale panující nedůvěra ke komunitnímu vlastnictví. Velmi odlišné je také právní prostředí i historický kontext v rámci anglosaských zemí. Spolupráce v této oblasti dnes proto probíhá spíše se zeměmi jako je Německo, Itálie či Katalánsko. Ideální je, když má spolek alespoň 20 členů a šest aktivních lidí. Úspěch hodně záleží na místních tradicích. Zahraniční zkušenosti nemusí být přenositelné. Zásahy státu do vlastnických práv u nás jsou komplikovaným problémem. Na jednu stranu znesnadňují soukromé/spolkové snahy o ochranu lokalit, které naráží 11

12 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? na zákony (např. je problém ponechat les bez zásahu, státní ochrana přírody má možnost vstupovat do managementu některých pozemků prostřednictvím třetích osob často komerčních firem,...). Na druhou stranu je nějaká ochrana veřejných zájmů státem na soukromých pozemcích nezbytná. Klíčem k řešení jsou úředníci s dostatečným vzděláním a odvahou samostatně rozhodovat, kteří by bez problémů vydali výjimku, pokud je změna navrhovaná spolkem ve veřejném zájmu, tedy v zájmu přírodních kvalit území (byť neodpovídá striktně požadavkům zákona). Martin zakončuje citátem: Země budiž pro nás všechny společnou pokladnicí. Pochází od Gerrarda Winstanleyho, člena skupiny diggers, která se v 17. století ( ) v jižní Anglii pokusila vrátit ke komunitnímu samozásobitelství (viz též příspěvek N. Johanisové Obrana obecní pastviny). Literatura a odkazy: (bližší informace o hnutí pozemkových spolků v ČR včetně řady materiálů ke stažení) Large, Martin: Common Wealth for a free, equal, mutual and sustainable society, Hawthorn Press, Stroud, 2010 (zejm. kapitola 10 Land for People). Pešout, Pavel (ed.) a kol.: Jak založit pozemkový spolek, Český svaz ochránců přírody, Praha, 1998 (text má dnes význam již spíše historický) Stibral, Karel, Binka, Bohuslav, Johanisová, Naďa: John Ruskin a příroda, Dokořán, Praha, (zejm. str ) 12

13 32 Participativní rozpočet Záznam z diskuze, kterou vedl Tomáš Vokoun. Zapsal Tomáš Vokoun.

14 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? Participativní rozpočet (participatory budget) je nástrojem, který umožňuje širší zapojení obyvatelstva do správy obce nebo územního celku. Jedná se o proces demokratického rozhodování, kdy mají obyčejní občané možnost rozhodnout o tom, jak bude využita část veřejného/obecního, městského rozpočtu v jejich regionu. Nepopírá zastupitelskou demokracii, ale doplňuje ji. První participativní rozpočet vznikl v brazilském městě Porto Alegre ( obyvatel) roku Na začátku se procesu účastnilo občanů a postupně počet vzrostl na Následně byl participativní rozpočet zaveden v celém spolkovém státě, kde se jeho tvorby účastní obyvatel. Díky Světovému sociálnímu fóru, které se v Porto Alegre konalo v roce 2001, se tento model přenesl do světa. Na celém světě se používá ve více než 200 městech a územních celcích. V rámci Evropy například v Córdobě (Španělsko), v St. Denis (Francie) a nově se zavádí v Bratislavě. V Porto Alegre je celý rozpočet sestavován občany. Příprava nového rozpočtu začíná už v březnu, kdy se v jednotlivých městských částech konají tzv. Předběžné sousedské schůze. Ty připraví podklady pro Regionální shromáždění, které volí delegáty pro Regionální fórum. Toto kolečko se opakuje ještě jednou od července. Od roku 1993 se kromě místních setkání pořádají i tematická shromáždění se stejnou strukturou. Z těch vzejdou delegáti Rozpočtové rady, která funguje celoročně. V St. Denis funguje proces participativního rozpočtu podobně, je však rozšířen o prvek ankety. Ta umožňuje vyjádřit priority i lidem, kteří nemají čas účastnit se osobních setkání. Nejblíže k nám se začíná prosazovat participativní rozpočet v Bratislavě (viz www. pr.bratislava.sk). Iniciátorem je sdružení Utopia (www.utopia.sk). Pro pilotní projekty bylo vyčleněno Eur z městského rozpočtu, na příští rok desetinásobek této částky a do budoucna se má tímto způsobem přerozdělovat 1% městského rozpočtu. Příprava začala ustanovením nikoliv místních, ale tematických skupin senioři, mládež, cyklodoprava, zelené město a kultura. Ty připravují vlastní projekty. V České republice zatím participativní rozpočet žádné město nezavedlo, ale existují příklady, které se tomuto modelu blíží. Jedná se například o projekt Fórum zdravé město, který funguje v Mladé Boleslavi. S jeho pomocí se podařilo vyřešit problémy s holuby nebo postavit aquapark. Kromě osobních setkání využívají v Mladé Boleslavi i možnosti anket, přesto projekt trápí malé zapojení občanů města. Je otázkou, do jaké míry budou samotní obyvatelé ovlivněni při svém rozhodování soukromými lobbistickými tlaky. I dnes je snaha naklonit si veřejné mínění pro podporu soukromých investic. Nedá se říci, že by existovala nějaká zdravá míra přidělené časti rozpočtu, o které by mohli lidé rozhodovat, záleží na ošetření způsobu projednávaní. Odkazy: 14

15 42 Mít či sdílet: Autonapůl Záznam z prezentace Stanislava Kutáčka. Zapsal Stanislav Kutáček.

16 OTEVŘENÝ PROSTOR 12 Mít či sdílet? Každý si může spočítat, zda se mu vyplatí vlastnit automobil. Pokud od automobilu nečekáme něco více (např. prezentaci vlastního sociálního statusu, velkou časovou flexibilitu), je otázka uspokojení potřeby mobility poměrně jednoduchá. Můžeme si spočítat, kolik nás stojí kilometr autem a porovnat to s alternativami chůzí, jízdou na kole, použitím hromadné dopravy nebo taxi. Často se ukazuje, že lidé, kteří vlastním autem nejezdí příliš často, vynakládají na každý ujetý kilometr relativně hodně peněz. Snaha zlevnit použití auta pro občasné uživatele vedla ke vzniku carsharingu sdílení aut. V Brně s tím od roku 2003 experimentuje občanské sdružení Autonapůl. V květnu roku 2010 se sloučilo s jiným podobným sdružením (Autodružstvo) a i díky tomu se stalo a pořád je největším českým carsharingem. V zahraničí podobné projekty existují řadu let a někde jsou podporované státem či obcemi. Organizace carsharingu fungují na různých modelech: od sdružení po firmy. Autonapůl vzniklo jako občanské sdružení. Jeho struktura byla tedy velmi demokratická - vlastníky byli všichni členové a zároveň všichni členové byli uživateli. Takto to fungovalo, dokud bylo Autonapůl komunitou lidí, kteří se víceméně navzájem znali. Nyní jsme se ovšem dostali do situace, že uživatelů i aut přibývá. To má dvě důležité souvislosti: Zaprvé, uživatelé se už nemusí nutně navzájem znát, a tím se oslabuje sociální kontrola a zvyšuje se riziko zneužití systému (např. krádež aut, krádež paliva nebo jiné podvodné jednání). Zadruhé, roste hodnota sdíleného majetku automobilů, a tím celé organizace. Tím se zvyšuje riziko, že někdo bude mít zájem firmu nepřátelsky převzít. Zákon o sdružování občanů (podle kterého je založeno občanské sdružení) však vůbec neřeší otázku nakládání s majetkem. Zároveň se ukazuje, že zdaleka ne všichni uživatelé služby stojí o to mít přímý vliv na její chod. To vedlo k rozhodnutí transformovat občanské sdružení na družstvo podle obchodního zákoníku. Cílem je jasněji vymezit okruh lidí, kteří budou o chodu a o budoucnosti organizace rozhodovat, a zároveň zachovat v rozumné míře participativnost rozhodování. Autonapůl tak bude organizací, která bude mít asi dvacet členů družstva. Ti budou mít možnost hlasovat o důležitých rozhodnutích. Ostatní uživatelé budou v roli klientů družstva, bez formální možnosti rozhodování. Tato změna povede zřejmě k tomu, že se organizace stane ziskovou bude tu vrstva členů=majitelů, kteří si budou moci rozdělit případný zisk, a vrstva uživatelů=klientů, kteří budou na tento zisk přispívat. Těch bude více než členů, a tedy jejich příspěvek bude celkově větší. Tento tlak na zisk nemusí být automatický: pokud se členové rozhodnou zisk nepřerozdělit, ale zpětně investovat, nebudou mít tak velký osobní zájem na zvyšování cen. Zároveň jsou členové též uživateli služby, a tedy každé zvýšení cen se jich osobně dotkne. V tomto nastavení vidíme dostatečnou rovnováhu mezi demokratičností chodu organizace a pružností jejího řízení. Zároveň ze zkušenosti vidíme, že opuštění apriorního předpokladu neziskovosti je spíše žádoucí kvůli možnostem investovat do rozvoje organizace a vytvoření rezervy pro kritické momenty. Obecným závěrem je, že nastavení stanov družstva je velmi složitou věcí. Právní úprava družstva je v naší zemi totiž velmi liberální a družstvo může kombinovat téměř 16

17 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích spojitě všechny možné výhody a nevýhody na škále občanské sdružení akciová společnost. Zároveň jsme dospěli k názoru (a nejen z této zkušenosti), že formální struktura je důležitá, ale neméně stejně důležité je, jakým způsobem je řízení organizace prováděno. V Autonapůl chceme jít kulturou otevřeného a pokud možno participativního rozhodování všech, kterých se dané rozhodnutí týká, bez ohledu na formální nastavení. V roce 2012 bude uvedený přechod na družstvo dokončen a budoucnost ukáže, zda to byl dobrý krok. Pozn. N. Johanisové při editaci: Neziskovost ve smyslu toho, že zisk dle pravidel organizace nelze rozdělit mezi členy, nevylučuje z principu možnost investovat do organizace či vytvořit finanční rezervu. 17

18 52 Problém nedostatečné transparence vlastnictví Záznam z prezentace Jiřího Čáslavky. Zapsal Jiří Čáslavka.

19 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích Cílem této diskuse byla reflexe debaty dvou proslulých ekonomů, Hernanda de Sota a Josepha Stiglitze, na loňském (2011) Fóru 2000, která se zaměřila na téma uznávání práv, tedy i těch vlastnických. Hernando De Soto se před časem ve své knize Mystérium kapitálu pokoušel objasnit otázku, co je brzdou rozvoje rozvojových zemí. Odpovídá si, že postrádají mechanismus vlastnických vztahů, jenž by jim dovolil z jejich aktiv extrahovat ekonomický potenciál a transformovat jej v kapitál. Vlastnická práva by podle něj mohla zajistit chudým lidem lepší přístup k malým půjčkám, čímž by se rozhýbala ekonomika a snížila chudoba. Tradičně to byl totiž princip transparentního vlastnictví, který lidem poskytoval informace, na jejichž základě se mohli optimálně rozhodovat. Jinými slovy, nešlo jen o vlastnictví v užším smyslu slova, třeba vlastnictví nemovitosti, ale o vlastnictví jakékoli informace, o níž se lze opřít při rozhodování; takové, která popisuje vzájemné vztahy všech zúčastněných stran, jež mají co do činění s tím či oním majetkem či s danou smlouvou nebo kontraktem. Nyní zjišťujeme, že velmi podstatné množství globálních finančních aktiv nabývá v posledních letech podoby, která je informačně netransparentní. Vývoj nových finančních produktů, hlavně takzvaných derivátů, vedl k tomu, že se vlastně neví, kdo co vlastní a kdo nese riziko. De Soto řekl, že v mnoha ohledech je dnes co se týče vlastnictví jasněji v jeho rodné Limě než ve finančních centrech USA, odkud pochází Stiglitz. Oba panelisté se shodli, že transparence v západním vlastnictví je stále nedostatečná, podle Stiglitze potřebujeme globální finanční policii. Došlo i na odhad scénářů budoucího vývoje. Buď se politikům podaří obnovit důvěru, zabrání pádům bank a poskytnou trhům likviditu, což vyvolá zvýšenou inflaci. Toto tzv. lehké přistání bude vykoupeno zdlouhavým a nákladným očistným procesem. Nebo dojde k úplnému šoku, což bude mít závažné ekonomické a sociální důsledky, ale zase to umožní vše pročistit podstatně rychleji. Pozn. N. Johanisové při editaci: Český překlad knihy Hernanda de Sota (The Mystery of Capital, Basic Books, 2000) vyšel r v nakladatelství Rybka Publishers pod titulem: Mystérium kapitálu: proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě. Kniha měla velký pozitivní ohlas, setkala se však i s řadou kritik, které jí vyčítají zejména jednostranný důraz na význam privátního oproti kmunitnímu vlastnictví a příliš malý důraz na klíčovou otázku (ne)spravedlivé distribuce půdy v zemích globálního Jihu. 19

20 62 Právo na průchod krajinou Záznam z diskuze, kterou vedl Jan Moravec. Zapsal Jan Moravec.

21 sborník ze semináře Oldřichov v Hájích Možnost volného průchodu krajinou je limitována dvěma hledisky právním a technickým. Z hlediska právního není situace v České republice nejhorší. Problémem je roztříštěnost tohoto práva do mnoha speciálních zákonů, v některých pak jeho nejednoznačnost a obtížná vymahatelnost v případě jejich porušení. Nejjednoznačněji je právo na průchod krajinou specifikováno v lesním zákoně (289/1995 Sb.), kde je v 19 ustanovení, že při dodržení určitých podmínek (nepoškozování lesa, zachovávání klidu,...) má každý právo na vlastní nebezpečí vstupovat do lesa s výjimkou uznaných obor, bažantnic, lesních školek a plantáží bez ohledu na to, kdo je vlastníkem tohoto lesa. Toto právo je možné omezit pouze na nezbytně nutnou dobu z vážného důvodu, jako je zvýšené riziko ohrožení zdraví, probíhající těžba či vysoké nebezpečí lesních požárů. Zakázat vstup do konkrétního lesa pak mohou i jiné zákony, např. z důvodu ochrany přírody, ochrany vodního zdroje, obrany státu a podobně. Navzdory zdánlivě bezproblémovému ustanovení však proběhlo médii v poslední době několik kauz, kdy vlastník svévolně les oplotil. Příslušné úřady pak buď nekonaly vůbec, anebo argumentovaly pouze tím, že oplocení bylo postaveno bez řádného stavebního povolení. Otázku práva vstupu do lesa neřešily. Nejrozsáhlejší úprava volného průchodu krajinou je v zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.). Zde je v 62 ustanovení, že každý má právo na průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce či jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv (nevztahuje se na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremnímu chovu zvířat). Při oplocování či ohrazování pozemků s právem volného průchodu je vlastník či uživatel povinen zajistit takové technické opatření, aby na vhodném místě průchod umožnil. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či na nich probíhá pastva (v reálu však zůstávají pastviny často neprůchodné i v době, kdy na nich pastva neprobíhá). Samozřejmě i v tomto případě mohou právo volného průchodu omezit jiné zákony z důvodu ochrany přírody, ochrany vodního zdroje, obrany státu atd. Problém tohoto ustanovení - a to jak praktický, tak legislativní - je především v rozdílných právech dle vlastníků. Při průchodu krajinou si lze dost obtížně představit, že průběžně zjišťuji, komu pozemek, na který chci právě vstoupit, patří (případného nájemce je pak zcela nemožné zjistit). Řada právníků pak upozorňuje na fakt, že tato dvojkolejnost odporuje Listině základních práv a svobod, dle které vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Pokud by někdy v budoucnosti došlo ke snaze tuto dvojkolejnost odstranit, je velká neznámá, zda by se právo rozšířilo i na pozemky v držení fyzických osob, anebo by bylo zrušeno úplně. Vodní zákon (254/2001 Sb.) v 50 stanovuje povinnost majitelů pozemků umožnit průchod po břehu vodního toku. Toto právo však neplatí na oplocených pozemcích. Oplocení pozemku sice musí povolit jak stavební, tak vodoprávní orgán, ale právem průchodu lze v tomto případě argumentovat jen obtížně, neboť bychom se dostali do 21

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM

Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Popis projektu NA FINANČNÍ KRIZI S ROZUMEM Tato příloha popisuje cíle projektu Na finanční krizi s rozumem ( Projekt ), okruhy otázek, které budou v rámci projektu diskutovány, postup při realizaci Projektu,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Šička Prem Sreyroth z Kambodže Co přináší globální rozvojové vzdělávání pedagogům? Získáte kompetence pro rozvíjení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

Základy, fungování a výstavba. regionálního finančního poolu pro energie. Posouzení možnosti aplikace na českou část ERN-

Základy, fungování a výstavba. regionálního finančního poolu pro energie. Posouzení možnosti aplikace na českou část ERN- Základy, fungování a výstavba regionálního finančního poolu pro energie Posouzení možnosti aplikace na českou část ERN- Zpracovatel - Ing. Jaromír Pekař Okruhy posouzení: 1) Možnosti rozšíření v rámci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více