O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 3/2015 březen V tomto čísle naleznete: rozhovor pana starosty Petra Kadely s panem Oldřichem Londýnem jun. výňatek zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne rady a tipy pro období přicházejícího jara děti z MŠ Omice se rozloučily se zimou nabídka nových knih v knihovně sběr papíru inzerce společenská kronika

2 Rozhovor se starostou Redakce: Můžeme říct, že doba 100 dní hájení, jak se v politice říká, uplynula. Proto jsem požádal pana starostu, aby nám nastínil, co se dosud udělalo a jaká vize do budoucna naši obec čeká. Připomeňme pár důležitých věcí, které se udály. Redakce: Voda a stočné - zvýšená cena Starosta: Jak již bylo avizováno na konci loňského roku, obec vstoupila do Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. Toto rozhodnutí bylo čistě z praktického hlediska. Obci skončila výjimka na pitnou vodu Obec nutně potřebovala zabezpečit pitnou vodu pro občany a jako jediné řešení se ukázal vstup do Svazku. Obec mohla mít svazkovou vodu i bez vstupu do svazku, ale byla by ještě dražší než dnes. Stočné je další kapitola, ale dá se obecně říct, že pokud budujeme novou čistírnu odpadních vod, musíme zákonitě zvednout stočné. Obec má na ČOV dotace z evropských fondů a zde je požadavek, že je nutno vytvářet určitý zisk a právě toto se odráží v ceně stočného. Ještě se vrátím k vodě, v březnu byly zahájeny práce na propojení vodovodu z Popůvek do Omic (viz.foto), v květnu se tak dočkáme vyšší kvality pitné vody. Popůvky, odbočka na napojení do Omic Redakce: Samoobluha Starosta: Jedním z cílů nového zastupitelstva a také cílem mým, jako starosty, bylo získání samoobsluhy do majetku obce. Toto se podařilo, samoobsluha patří obci, o prodeji pozemku pod samoobsluhou bude nadále jednat právník obce a zde je předpoklad, že obec koupí tento pozemek buď letos nebo v roce příštím. Záměrem obce je zde zachovat stávající stav, tedy prodejnu potravin pro místní občany. Je jasné, že obec bude muset investovat do budovy určité prostředky, nyní mám na mysli případné zateplení budovy a do budoucna se mně jeví jako nejlepší řešení vybudování krovu a sedlové střechy s podkrovními prostory. Mohla by tady například vzniknout knihovna s malou kavárnou a terasou s výhledem do údolí Bobravy, v kombinaci s byty. Půdorys budovy je 400 m2, tedy dle mého názoru dostatečný, aby se mohl tento záměr v budoucnosti realizovat.

3 Redakce: Zimní údržba Letošní rok co se týká nasazení a techniky byl proti minulému roku velmi náročný. Obec se s tímto problémem vypořádala velmi dobře. Nejhorší situace je na silnici do Troubska. Malá značka na začátku lesa alespoň trochu upozorňuje řidiče na nebezpečný úsek. Ještě chybí udělat malou strouhu, která by odvodnila úsek na začátku lesa. Starosta: Neřekl bych, že letošní zima byla nějaká abnormálně náročná, sníh prakticky nebyl a náledí bylo asi třikrát. Myslím si za obec, že jsme situaci nepodcenili a snažili se udržet obec průjezdnou. Zvýšený důraz byl kladen na ulici k nádraží, výjezd ze Studýnky, okolí bytovek, prostor před samoobsluhou a kopec od hospody zvaný Vévoz. Těší mě, že zde byly komplikace s provozem minimální. K lepšímu zajištění zimní i letní údržby se musíme zamyslet nad pořízením techniky, konkrétně mám na mysli menší komunální vozidlo. To by údržbu obce zefektivnilo a bylo by možno reagovat, nejen v zimním období, mnohem rychleji než nyní na nově vzniklé problémy a situace. Zkusíme využít evropských dotací v nadcházejícím cyklu a budeme doufat, že se tento záměr podaří uskutečnit. Za sebe mohu dodat, že je to jedna z priorit. Zatáčka na cestě do Troubska je problém, stékající voda zde vytváří ledový úsek a provizorní značka jistě není řešením. Z mého pohledu situaci vyřeší jedině propustek pod silnicí a svedení odtékající vody pod tělesem silnice dále do lesa. Zde budu intenzivně jednat se správci komunikace a pokusím se je přesvědčit o této variantě řešení. Pokud by toto nebylo průchodné, museli bychom se uchýlit k té Vaší výše zmíněné strouze. Pak by tuto situaci musela řešit obec ve své režii, abychom se příští zimu vyhnuli stékání vody na silnici. Redakce: Letošní kalamita, kdy padlo velké množství stromů, přidala obci hodně práce. Bude se dřevo prodávat a za jakou cenu? Starosta: Ledová kalamita byla asi nejhorších pár dní této zimy. Padlo jí za oběť hodně stromů a škody na porostech jsou značné. K masivní těžbě dřeva v okolí obce se tak přidala ještě i přírodní pohroma. Za obec se snažíme následky postupně odstraňovat. Nemohu ovšem pustit do těchto prostor občany k individuální těžbě. Hrozí zde značné nebezpečí úrazu. Odkup dřeva je možno domluvit na Obecním úřadě, cena je 800,- Kč/m3. Redakce: Mluví se o prodeji parcely č O jakou parcelu se jedná? Je prodej nutný? Starosta: Záměr o prodeji pozemku byl řádně vyvěšen a prodej proběhl tzv. obálkovou metodou, kdy jediné hledisko byla nabídnutá cena, jednalo se dle ÚP obce o stavební pozemek. Zastupitelstvo obce pečlivě zvažovalo, aby tímto prodejem nevznikl nějaký zásadní problém do budoucna, zůstal zachován přístup ke všem okolním pozemkům, pozemek je níže položený, takže případná stavba nebude bránit ve výhledu z domů stojících nad ním. Proti tomuto prodeji jsem obdržel petici podepsanou 7 občany, z toho 5 má trvalé bydliště v Omicích. Jen na okraj předesílám, že obec nenese odpovědnost za to, že si v obci koupí občan nemovitost a neseznámí se s územním plánem obce. Proč obec přistupuje k prodeji? Jen načrtnu pár investic v tomto roce: nákup samoobsluhy, přivedení vody z Popůvek, zpevněná plocha u hřbitova, oprava nádvoří ve školce, bude se realizovat nové veřejné osvětlení, u toho musíme řešit i rozhlas, letos se bude kolaudovat čistírna odpadních vod, k tomu oprávněný tlak občanů na opravy cest. Výdajů je poměrně dost, popravdě si nevzpomínám, kdy naposled se sešlo tolik investic v jednom roce. Důvod je tedy prostý, posílení rozpočtu obce. Redakce: Co se chystá v nejbližší době? Starosta: Něco jsem již naznačil výše, jedná se v první řadě o dostavbu a zkolaudování čistírny odpadních vod, přivedení vody do Omic napojením od Popůvek, oprava nádvoří ve školce, zbudování zpevněné plochy u hřbitova, nové veřejné osvětlení v polovině obce v kooperaci s akcí EONu pokládka NN kabelů do země, s tím souvisí i přestavba obecního rozhlasu, oprava zdí kolem hřbitova,

4 menší opravy vzhledu na obecním domě č. 18, údržba obecních cest aspoň v rámci možností, začínáme jednat do budoucna o úpravě prostoru kolem kostela, zde je vize o odstranění plotu a vybudování pěkného středu obce, chtěli bychom upravit i prostor u bytovek a vytvořit tam ve spolupráci se zahradním architektem a nájemci bytů pěknou klidovou zónu. Samozřejmě se začne projednávat nový územní plán obce, s tím souvisí vyřešení problému vojenského areálu a dále jsme obdrželi spoustu dalších žádostí o změnu pozemků na stavební parcely, zde bude nutno postupovat uvážlivě a s maximální odpovědností. Zastupitelstvo bude muset řešit, zřejmě v příštím roce, veřejné osvětlení v lokalitě Dvorek v souvislosti s pokládkou kabelů NN do země, opět v kooperaci s EONem. Zadali jsme zastavovací studii pro prostor pod višněmi, směrem k železniční trati a také zastavovací studii pozemků ve višních, rádi bychom touto studií určili z pohledu obce množství nových domů a architektonický ráz zastavěných pozemků. Určitě jsem ještě na pár věcí zapomněl. Uvidíme, co se podaří zrealizovat a co ne, toto asi shrneme až na konci letošního roku, pak bude čas bilancovat, do té doby se musíme snažit udělat co nejvíce. Obec se zapojila do akce Ukliďme Česko, brigáda na úklid okolí obce se bude konat 18. dubna, sraz účastníků v 8 hodin u Obecního úřadu. V podstatě na každé z výše uvedených témat a otázek je možno udělat samostatný rozhovor, protože celou problematiku neobsáhneme v pár větách rozhovoru. Přeji všem pohodové dny a spoustu jarního sluníčka. Redakce: Zdá se, že se na obci něco děje a věci by se mohly pohnout dopředu. Možná, jak někteří občané říkají nové koště dobře mete, já osobně si myslím, že se našel občan, který má zájem něco pro obec udělat. Jménem redakce Zpravodaje vám děkuji za rozhovor. Oldřich Londýn jun. ******************************************************************************* V ý ň a t e k z e z á p i s u o průběhu III. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 16. března 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil III. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo obce ) v 17:30 hod. a všechny přivítal. Bod č. 1 Technický bod Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno devět členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přítomni: Petr Kadela, Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Luboš Hájek, David Karas, Radek Bukovský, Bc. Jitka Kutlvašrová, Mgr. Lenka Horká, Ing. Věra Novotná Omluveni: Nepřítomni: * Zapisovatelkou byla jmenována: paní Andrea Zahradníková * Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. * Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli paní Libuše Štěpánská a pan Luboš Hájek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

5 Paní Libuše Štěpánská Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Luboš Hájek Hlasování č. 2: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce Omice paní Libuši Štěpánskou a pana Luboše Hájka. Starosta přednesl návrh změny programu zasedání. Změna programu: - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o vkladu majetku do hospodaření. - Smlouva o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. Starosta dává hlasovat o změně programu: Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 2/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Návrh programu po změně: 1) Technické body 2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Omice Dan Vrbka, 4 RD přípojka kabelového vedení. 3) Schválení finančního příspěvku na žáky s trvalým pobytem v Omicích, navštěvující ZŠ Střelice. 4) Projednání žádosti o vydání souhlasu se stavbou RD manželé Kundratovi. 5) Schválení smlouvy mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek MIKo sdružení (zpevněná plocha u hřbitova) 6) Schválení cenové nabídky projektu na VO. 7) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou. 8) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a panem Jaroslavem Dražanem ( manželé Novotní) 9) Schválení rozpočtového opatření č. 2/ ) Schválení smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, Smlouva o vkladu majetku do hospodaření 11) Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. 12) Různé: Projednání souhlasu obce se stavbou pana Dofka. Akce ukliďme Česko 18. dubna. Akce EON VN 13) Diskuse 14) Závěr Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Bod č. 2 Schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Omice-Dan Vrbka, 4 RD přípojka kabelového vedení. Starosta seznámil zastupitele se zněním navrhované smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a to na přípojku NN pro pana Ing. Dana Vrbku. Jedná se o smlouvu na uložení el. přípojky firmou E-ON na pozemcích 124/1,124/5,940/1,942/1 v katastrálním území Omice, pro novostavby 4 RD pro pana Dana Vrbku, Omice. Hlasování č.5: pro 9; proti 0; zdržel se 0

6 Usnesení č. 4/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN, pro pana Dana Vrbku, se společností E.ON na parcela 124/1,124/5,940/1,942/1 v katastrálním území Omice. Bod č. 3 Schválení příspěvku na neinvestiční výdaje školy pro ZŠ Střelice Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí starosty Střelic pana PaedDr. Ondráška o finanční příspěvek na žáky Základní školy Střelice, kteří mají trvalý pobyt v Omicích a navrhuje poskytnout příspěvek v částce Kč. Hlasování č.6: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč, určené k posílení rozpočtu ZŠ Střelice. Bod č. 4 Projednání souhlasu se stavbou RD manželé Kundratovi Pan starosta seznámil zastupitele se záměrem manželů postavit RD na parcele č. 518 a 519. v obci Omice. Zastupitelstvo obce Omice b e r e na vědomí a souhlasí s vydáním souhlasu se stavbou RD manželů Kundratových, s těmito připomínkami: stavebník - ať zváží možnost napojení na místní kanalizaci, - možnost výhledově případného odprodeje cesty par. č. 613/1, 613/2 do vlastnictví obce Omice, - aby vzal na vědomí, že dle platného územního plánu obce Omice je před jeho budoucím vjezdem plánovaná cesta a tomuto faktu, aby přizpůsobil stání pro auta Bod č. 5 Schválení smlouvy mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek-MIKo sdružení (zpevněná plocha u hřbitova). Pan starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy a vysoutěženou částkou. Hlasování č.7: pro 9.; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 6/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek- MIKo sdružení, na stavbu Zpevněná plocha u hřbitova, ul. Tetčická s cenou Kč včetně DPH. Bod č. 6 Schválení cenové nabídky a objednávky projektu VO Zastupitelé byli seznámení s cenovou nabídkou a zněním objednávky na projekt VO. Hlasování č. 8 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy E.ON ČR, s.r.o. a schvaluje znění objednávky projektu dle cenové nabídky Nabídkového listu č. 44/2015/Uh. Bod č. 7 Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou Zastupitelé byli seznámeni se zněním kupní smlouvy a částkou za m2 za pozemek číslo 480/6, ostatní plocha ve výměře 39 m2, na pozemku stojí sloup veřejného osvětlení, proto požaduje paní Vašicová cenu odkupu 200 Kč/m2.

7 Hlasování č. 9: pro 8; proti 0; zdržel se 1 (Ing. Věra Novotná) Usnesení č. 8/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Kupní smlouvu mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou o odkupu pozemku číslo 480/6, výměra 39 m2 za cenu 7 800,- Kč (200Kč/m2). Bod č. 8 Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a panem Jaroslavem Dražanem (manželé Novotní) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním kupní smlouvy a tuto smlouvu schvaluje. Hlasování č. 10: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Věra Novotná) Usnesení č. 9/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Kupní smlouvu na pozemek parcela č. 630, v k.ú.omice, o výměře 1189 m2, mezi obcí Omice a panem Dražanem. V případě, pokud pan Jaroslav Dražan smlouvu nepodepíše, obec Omice uzavře Kupní smlouvu s druhým zájemcem v pořadí a to jsou manželé Novotní, a to za cenu podanou v nabídce kupujícího. Bod č. 9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 2/2015 Hlasování č. 11 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.10/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření číslo 2/2015. Bod č. 10 Schválení smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o vkladu majetku do hospodaření. Zastupitelstvo obce se seznámilo s touto smlouvou a schvaluje ji. Hlasování č. 12 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č:11/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Smlouvu o vkladu majetku do hospodaření se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Bod č.11 Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o dílo a se zamýšleným projektem, na obec Omice připadá úhrada částky ve výši Kč včetně DPH. Hlasování č. 13 : pro 7; proti 2 (Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek); zdržel se 0 Usnesení č:12/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko, náklad pro obec Omice bude činit Kč včetně DPH. Bod č.12 Různé: Projednání souhlasu obce se stavbou pana Dofka, akce Ukliďme Česko 18. dubna 2015, akce E.ON VN *Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem výstavby RD pana Michaela Dofka na par. č. 802, který požaduje vyjádření obce k záměru stavby RD ve vzdálenosti 2,4 m od obecního lesa.

8 Zastupitelstvo b e r e na vědomí tuto skutečnost a požaduje, aby pan Michael Dofek doložil další bližší dokumentaci k budoucí stavbě RD. Před vydáním souhlasu obce, je nutno dořešit případné právní důsledky při pádu stromu na RD nebo nestabilních svahů. *Pan starosta seznámil zastupitele s akcí Ukliďme Česko 18. dubna 2015, v tento den bude v naší obci vyhlášena brigáda pro dobrovolníky na úklid skládek na katastru obce Omice. *Pan starosta seznámil zastupitele s připravovanou akcí EONu pokládání kabelu VN. V tomto případě pan starosta osloví zástupce E.ON, aby připravované akce pokládání kabelu VN, NN sjednotili do jednoho termínu. Bod č. 13 Diskuze Paní Ing. Věra Novotná vyjádřila svůj nesouhlas s pokácením lípy velkolisté u kostela. Paní Libuše Štěpánská odpověděla, že povolení vydala ona jako starostka obce, rozhodnutím Čj.20/10/2014/ Št, ze dne 20. října 2014 a to na základě znaleckého posudku č /14. ************************************************************************** Přichází jaro zahrada a práce na jaře V závislosti na počasí a teplotách začínáme s pracemi na zahradě. Nejprve odstraníme suché, nemocné a nadbytečné rostliny i s kořeny. Suché stvoly trvalek, které jsme nechali pro lepší přezimování, odstraníme. Mrazem povytažené rostliny přišlápneme a tím upevníme v půdě. Neklesá-li teplota pod -4 C, zmlazujeme okrasné listnáče. Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim seřízneme nízko nad zemí, stejně tak přestárlé živé ploty z listnáčů. Za bezmrazého počasí hluboce seřízneme např. svídy a keřové vrby, též ostříháme nadzemní části travin. Je-li půda suchá a teploty se drží nad nulou, zavlažíme výsadby, zejm. jehličnany a stálezelené rostliny.

9 Trávníky Okrasná zahrada Ovocná zahrada Jezírka Provzdušňujeme trávník Je čas řezu růží a živých plotů Chráníme ovocné dřeviny postřiky Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny Trávníky Provzdušňujeme trávník V březnu začínáme trávník přihnojovat kombinovanými hnojivy. Začínáme s provzdušňováním trávníku pomocí vertikutátoru. Vertikutací (prořezáváním) dosáhneme krásně zeleného trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více živin, vody a slunce. Vertikutace je možná kdykoliv během roku, nejvhodnějším obdobím je však jaro a podzim. Levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, které jsou opatřeny plochými srpovitými zuby. Pokud počasí dovolí, můžeme na konci měsíce prvně posekat trávu, která by však měla být 8 cm vysoká. Je-li půda příliš uhutněná soustavným pohybem (sportoviště) nebo použitím těžších substrátů při zakládání trávníku, provedeme aerifikaci (provzdušnění). Stroj s dutými hroty vyřezává a vytahuje z profilu trávníku válečky substrátu. Do otvorů po válečkách substrátu se zavláčí písek zatahovací sítí čímž dojde k vylehčení trávníku a usnadní se pronikání vody a vzduchu do profilu trávníku. Trávník můžeme také vylepšit vrstvou travního substrátu, kterou rozprostřeme na zvertikutovaný nebo mělce zaerifikovaný trávník. Pod vrstvu substrátu aplikujeme hnojiva a můžeme provést i přísev travního semene. Okrasná zahrada Je čas řezu růží a živých plotů V březnu už je obvykle jaro v plném proudu. Na záhonech se začínají objevovat první jarní rostliny. V tomto období je třeba začít pečovat o růže, kterým pomalu, podle aktuálního počasí, začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se růže bohatě odvděčí velkými a zdravými květy. Ovocná zahrada Chráníme ovocné dřeviny postřiky Od března již začínáme s ochrannou některých ovocných dřevin. Obzvláště u broskví nesmíme opomenout postřik proti kadeřavosti listů. Některé druhy peckovin (višně a třešně) ošetřujeme před vyrašením proti rakovinnému odumírání větví přípravkem Kuprikol. Krom toho vysazujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstranit loňské odplozené výhony, jež seřezáváme u země. V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy a pohnojit ji dusíkatými hnojivy.

10 Jezírka Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny Od března se v závislosti na počasí začíná pomalu v jezírku objevovat život. Ryby se opět pohybují a stoupají pomalu k hladině, kde vyhledávají potravu. Začínáme s jejich krmením. Zpočátku je však dobré krmit velmi malým množstvím potravy. Proti přezimujícím rybím nemocem je chráníme podáváním granulí s antibiotiky. Brzy na jaře (druhá polovina března) je nejvhodnější doba pro sestřihnutí rákosu, orobinců a vodních rostlin. Jejich stonky pomáhají k výměně plynů a kyslíku ve vodě během zimního období. Volně plovoucí rostliny z vodní hladiny odstraňujte. Kontrolujeme také, zda nebyly porušeny zóny břehů, zejména pokud zima nenarušila krycí substrát a neodkryla část fólie. Ještě jednou rekapitulace: Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu... pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku) třešně, višně a meruňky postříkáme preventivně proti chorobám ošetření broskvoní proti kadeřavosti (2. postřik) dokončování řezu révy vinné řez nadzemní časti okrasných trav čas pro zapnutí automatického závlahového systému odstranění suchých částí trvalek vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin řez okrasných dřevin (dle druhu), jarní řez růží odstranění výhonů z podnoží (sakury, vrby) stálezelené dřeviny udržujeme dostatečně zalité postupné odstranění zimní ochrany rostlin popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu) první jarní přihnojování rostlin řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez) koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny). Jarní výsev zeleniny Brzy na jaře vyséváme méně choulostivější druhy zeleniny - zejména kořenovou zeleninu a špenát. Pokud máte připravené, poryté záhony od podzimu, postačí záhony zlehka prokypřit do hloubky cca 25 cm a upravit hráběmi. Jarní výsev provádíme v polovině března, ve vyšších polohách ke konci měsíce března Jarní výsev zeleniny - vyséváme rostliny otužilejší jako jsou: mrkev, petržel, pastiňák, červená řepa, černý kořen, kopr, ředkev a jiné. Jarní výsevy nejsou náročné na závlahu a není třeba je tedy zavlažovat. Pokud budete vysévat mrkev, pak mějte na paměti, že mrkev klíčí delší dobu. Mezi řádky mrkve můžete vysévat tzv. "značkovací rostliny". Mezi značkovací rostliny patří ředkvička, špenát, salát, kopr a cibule, ze které si budete pěstovat sazečky.

11 Jarní detoxikace a očista organismu Jaro je pravým časem pro vnitřní očistu těla. Organismus je nyní na detoxikaci nastaven nejlépe a po dlouhé zimě ji potřebuje. Jarní příroda také nabízí čerstvé zelené poklady, které zaženou jarní únavu. Návody na kompletní zbavení se všech jedů nahromaděných v těle za týden fungovat nemohou. Ovšem postupy, které se soustředí na játra, jsou pro nastartování samoléčebných procesů v těle prospěšné. Játra jsou totiž za detoxikaci celého organismu přímo odpovědná, a vhodná očistná kúra by jim v tom měla pomoci. Organismus po dlouhé zimě také potřebuje vzpruhu, doplnění hladin vitamínů a minerálů. Jen tak může fungovat bezchybně, vitálně. Ovoce a zelenina jsou sice k dostání po celý rok, ale umělým dozráváním a dlouhým skladováním se jejich potenciál velmi snižuje. Čerstvé jarní výhonky bylinek, planých lučních rostlin, čočka, mungo, pohanka, jsou levné a přitom nabité vitamíny, minerály, stopovými prvky a blahodárnými enzymy. Jarní výhonky planých rostlin, elixíry zdraví a mládí Na jaře nabízejí louky recept na detoxikaci jako na dlani. Stačí, když sesbíráte čerstvé výhonky léčivých rostlin. Jsou které jsou nabité vitamíny, minerály, enzymy a chlorofylem, který pročišťuje nejen dech, ale celé tělo. Kromě pampelišky můžete sbírat i kopřivu, jež je základní bylinou tradičních jarních očistných kúr s všestrannými schopnostmi. Přidejte také trochu listů řebříčku, jež podporují metabolismus, sladkého posilujícího jetele, nahořklého rdesna či kyselého šťovíku. Čerstvé listy jsou dobré do salátů i pro osvěžující jarní nálev, nejdokonalejší očistnou kúru vám ale poskytne zelený nápoj. Jeho chuť můžete upravovat podle množství přidávaných druhů bylinek, výsledek bývá překvapivě dobrý i samotný, nebo jej vylepšete ještě citrónem a medem. Zelený nápoj plný jarní síly Hrst mladých lístků opláchněte, rozmixujte s vodou a přelijte do nekovové nádoby, aby účinné látky nebyly s kovem ve styku déle, než je nezbytně nutné. Směs můžete nechat ještě čtvrt hodinky ustát a poté přecedit. Listy kopřiv můžete předem pomačkat a propláchnout teplou vodou, aby žahavá kyselina mravenčí, obsažená v křehounkých chlupech na povrchu listu, odtekla. Dopřejte si šálek zeleného nápoje z kopřiv třikrát denně. Bylinky i zelenina pro povzbuzení činnosti jater a tím i detoxikace celého těla Pampeliška, smetanka lékařská: Bylinkové kúry by měly trvat tři či čtyři týdny, pak je vhodné je na týden přerušit a poté je můžete ještě zopakovat. Její kořen stimuluje činnost jater, žlučníku a všech trávicích orgánů. Sbírá se nejlépe na jaře, před rozkvětem rostliny. Můžete jej usušit a užívat nálev z čajové lžičky sekaného kořene na šálek vody, dvakrát denně. Na jaře je ale ideální kúra ze šťávy z čerstvého kořene třikrát denně si dopřejte polévkovou lžíci. Syrové mladé listy, které navíc podporují metabolismus, jsou ideální do salátů a jako součást zeleného nápoje.

12 Popenec obecný (břečťanolistý) Popenec je léčivá bylina i štiplavé, pikantní koření zároveň. Je u nás původní a rovněž se pěstuje na zahradách jako půdopokryvná rostlina, či na ozdobu zídek. Podporuje celkový metabolismus a činnost jater, které zároveň ochraňuje. Čerstvé jarní lístky se hodí do salátů, polévek, pokrmů z brambor i vajec. Prospěšný je i nálev z kvetoucí nati. Ostropestřec mariánský Tato bylina je známá úžasnou schopností obnovit jaterní tkáň, i po poškození léky a podobně, navíc obsahuje množství prospěšných flavonoidů. Léčivá jsou semena (plody) která se užívají celá, neboť většina důležitých látek se nachází těsně pod osemením. Ostropestřec můžete i pěstovat (pochází ze středozemí, u nás občas zplaňuje), bodlákovité hlavice sbírat krátce před dozráním, usušit a plody vymlátit. Jsou však za přístupnou cenu k dostání i v lékárnách. Užívejte nálev ze lžičky rozmělněných plodů na šálek vody dva až třikrát denně, nebo tři až čtyřikrát denně přímo čajovou lžičku prášku. Podobné schopnosti i vzhled má i benedikt lékařský neboli čubet benedikt. Jablečník obecný Své jméno tato bylinka získala díky příjemné vůni po jablkách. Povzbuzuje a posiluje trávicí trakt, zvláště játra, i celý organismus. Navíc je balzámem na nervy. Třikrát denně se podává nálev ze dvou lžiček řezané kvetoucí natě na šálek vody. Jablečník najdeme v teplejších oblastech, na sušších, slunných, kamenitých stráních, můžete jej i pěstovat. Červená řepa Čerstvá šťáva je skvělým a chutným detoxikačním prostředkem, podporuje metabolismus, působí na snižování hladiny cholesterolu i krevního cukru, posiluje nervovou soustavu. Užívejte čerstvého kořeně či 0,4-0,6 l šťávy denně, dávky postupně zvyšujte.

13 Dĕti z MŠ se rozloučily se zimou Druhý březnový týden se dĕti rozloučily se zimou, zahnaly ji kouzelným zaříkávadlem. Na slunce zavolaly, jarními písněmi a básnĕmi ho přivolaly. Nejlepším zážitkem bylo vynášení Moreny, která byla vyrobena z rákosí, ozdobena vajíčky. Ulicí Nádražní se ozýval náš zpĕv, šlo se podél kolejí až k Bobravĕ. Letos byl dostatek vody a tak zima odplula a my se tĕšíme na jarní tvoření v naší MŠ. Dĕti z MŠ a jejich p.učitelky ******************************************************************************** Vážení spoluobčané, do naší knihovny byly zakoupeny následující nové knihy: pro dospělé: CLARK, Mary Higgins: Nikdy není pozdě MONYOVÁ, Simona: Milostná strategie POTTER, Alexandra: Lásce na stopě ROBERTS, Nora: Závrať všedních dnů WHITTON, Hana: Kunhuta Přemyslovna : vynucený sňatek českého a polského království CALMEL, Mireille: Eleonora Akvitánská : vláda lvů DEVÁTÁ, Ivanka: Vůně posečené trávy ERSKINE, Barbara: Nejtemnější hodina CHRISTIE, Agatha: Poslední případy slečny Marplové LANCZOVÁ, Lenka: Život na ostrově

14 MACKENZIE, Sally: Jak překvapit lorda Jacka PAWLOWSKÁ, Halina: Ulovila jsem ho v buši PŘIBSKÝ, Vladimír: Město hříšníků : Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu PATTERSON, J.: Černý tygr PATTERSON, J.: Okamžik překvapení ROBERTS, N: Sen v bílém ROBERTS, N: V pravou chvíli ROBERTS, N: Zahráváš si s ohněm ROBERTS, N: Zákon přitažlivosti CLARK, M. H.: V náruči nepřítele CLARK, M. H.: Zrychlený tep ESQUIEL, L.: Malinalli - Otrokyně bílého pána WHITTON, H.: Žárlivá císařovna - Alžběta pomořanská pro děti: BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů. Po stopách yettiho BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů. Počítačoví piráti BŘEZINOVÁ, Ivona: Útěk Kryšpína N. BŘEZINOVÁ, Ivona: Fotbal s Fandou BŘEZINOVÁ, Ivona: Lucka Luciperka DĚDKOVÁ, Jarmila: Veronika z pískově žlutého domu GOLDFLAM, Arnošt: Pohádky : o nepotřebných věcech a lidech POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Pohádky do hajan Určitě si každý z Vás nějakou pro sebe vybere a ráda Vás uvítám v naší obecní knihovně. S přáním pěkných jarních dnů Svatava Paterová

15 ***************************************************************** Úspěšný sběr papíru pro MŠ Omice Chtěla bych touto cestou za naši školku poděkovat všem, kteří přispívají pravidelně nebo i nahodile papírovým dopadem do kontejneru, který je každý měsíc přistaven naproti obchodu. Školka je dlouhodobě zapojena do projektu firmy A.S.A. soutěž s panen Popelou. Díky Vám jsme nyní v kategorii podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka na 4. místě ze 137 přihlášených školek a škol. Za letošní školní rok jsme doposud společně nasbírali kg papíru tj. 352 kg na jednoho žáka školky. Pro srovnání za celý minulý školní rok 2013/2014 bylo uloženo do kontejneru celkem kg papíru (skončili jsme na celkovým 6. místě ze 138 přihlášených školek/škol. Pokud se nám podaří udržet si současnou pozici ve sběru, máme velkou šanci, že školka kromě peněz za uložený papír, dostane navíc i věcnou cenu v hodnotě 5 000Kč. Pokud máte přebytečný papírový odpad, věnujte ho prosím příslušnému kontejneru firmy A.S.A. Každé kilo papíru přinese peníze, které se využijí (momentálně při realizaci školkové zahrady). Termíny přistavení kontejneru na papírový odpad naproti prodejny samoobsluhy jsou: ; ; je uzávěrka soutěže pro tento školní rok. Povede se nám obstát v konkurenci ostatní sběratelů? Za Vaše papírové dary předem děkujeme. Markéta Švarcová

16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavují svá životní jubilea. Paní Růžena KRYŠTOFOVÁ Paní Božena KARASOVÁ Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci březnu se narodili Daniel VELEBA Martin BAŘINA Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. OPUSTIL NÁS V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že v měsíci březnu nás navždy opustil pan Ing. Zbyněk Holešovský Čest jeho památce OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 2/2014 únor V tomto čísle naleznete: * Slovo starostky * Výňatek ze zápisu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice * Výběr poplatků * Informace ke Smlouvám o nájmu hrobového

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce

ZPRAVODAJ. Zastupitelstvo obce S T Ø E L I C K Ý ZPRAVODAJ Ročník XXII http://www.streliceubrna.cz Květen 2003 Zastupitelstvo obce 4. zasedání Zastupitelstva obce se konalo v úterý 25.3.2003 v zasedacím sále Obecního domu a bylo na

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ V SOKOLNICÍCH na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ V SOKOLNICÍCH na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC BŘEZEN 2015 VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ V SOKOLNICÍCH na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu První sraz je ve čtvrtek 2. dubna 2015 v 18.00 hodin u Chudáčků, ulice

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více