O m i c k ý zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 3/2015 březen V tomto čísle naleznete: rozhovor pana starosty Petra Kadely s panem Oldřichem Londýnem jun. výňatek zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne rady a tipy pro období přicházejícího jara děti z MŠ Omice se rozloučily se zimou nabídka nových knih v knihovně sběr papíru inzerce společenská kronika

2 Rozhovor se starostou Redakce: Můžeme říct, že doba 100 dní hájení, jak se v politice říká, uplynula. Proto jsem požádal pana starostu, aby nám nastínil, co se dosud udělalo a jaká vize do budoucna naši obec čeká. Připomeňme pár důležitých věcí, které se udály. Redakce: Voda a stočné - zvýšená cena Starosta: Jak již bylo avizováno na konci loňského roku, obec vstoupila do Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. Toto rozhodnutí bylo čistě z praktického hlediska. Obci skončila výjimka na pitnou vodu Obec nutně potřebovala zabezpečit pitnou vodu pro občany a jako jediné řešení se ukázal vstup do Svazku. Obec mohla mít svazkovou vodu i bez vstupu do svazku, ale byla by ještě dražší než dnes. Stočné je další kapitola, ale dá se obecně říct, že pokud budujeme novou čistírnu odpadních vod, musíme zákonitě zvednout stočné. Obec má na ČOV dotace z evropských fondů a zde je požadavek, že je nutno vytvářet určitý zisk a právě toto se odráží v ceně stočného. Ještě se vrátím k vodě, v březnu byly zahájeny práce na propojení vodovodu z Popůvek do Omic (viz.foto), v květnu se tak dočkáme vyšší kvality pitné vody. Popůvky, odbočka na napojení do Omic Redakce: Samoobluha Starosta: Jedním z cílů nového zastupitelstva a také cílem mým, jako starosty, bylo získání samoobsluhy do majetku obce. Toto se podařilo, samoobsluha patří obci, o prodeji pozemku pod samoobsluhou bude nadále jednat právník obce a zde je předpoklad, že obec koupí tento pozemek buď letos nebo v roce příštím. Záměrem obce je zde zachovat stávající stav, tedy prodejnu potravin pro místní občany. Je jasné, že obec bude muset investovat do budovy určité prostředky, nyní mám na mysli případné zateplení budovy a do budoucna se mně jeví jako nejlepší řešení vybudování krovu a sedlové střechy s podkrovními prostory. Mohla by tady například vzniknout knihovna s malou kavárnou a terasou s výhledem do údolí Bobravy, v kombinaci s byty. Půdorys budovy je 400 m2, tedy dle mého názoru dostatečný, aby se mohl tento záměr v budoucnosti realizovat.

3 Redakce: Zimní údržba Letošní rok co se týká nasazení a techniky byl proti minulému roku velmi náročný. Obec se s tímto problémem vypořádala velmi dobře. Nejhorší situace je na silnici do Troubska. Malá značka na začátku lesa alespoň trochu upozorňuje řidiče na nebezpečný úsek. Ještě chybí udělat malou strouhu, která by odvodnila úsek na začátku lesa. Starosta: Neřekl bych, že letošní zima byla nějaká abnormálně náročná, sníh prakticky nebyl a náledí bylo asi třikrát. Myslím si za obec, že jsme situaci nepodcenili a snažili se udržet obec průjezdnou. Zvýšený důraz byl kladen na ulici k nádraží, výjezd ze Studýnky, okolí bytovek, prostor před samoobsluhou a kopec od hospody zvaný Vévoz. Těší mě, že zde byly komplikace s provozem minimální. K lepšímu zajištění zimní i letní údržby se musíme zamyslet nad pořízením techniky, konkrétně mám na mysli menší komunální vozidlo. To by údržbu obce zefektivnilo a bylo by možno reagovat, nejen v zimním období, mnohem rychleji než nyní na nově vzniklé problémy a situace. Zkusíme využít evropských dotací v nadcházejícím cyklu a budeme doufat, že se tento záměr podaří uskutečnit. Za sebe mohu dodat, že je to jedna z priorit. Zatáčka na cestě do Troubska je problém, stékající voda zde vytváří ledový úsek a provizorní značka jistě není řešením. Z mého pohledu situaci vyřeší jedině propustek pod silnicí a svedení odtékající vody pod tělesem silnice dále do lesa. Zde budu intenzivně jednat se správci komunikace a pokusím se je přesvědčit o této variantě řešení. Pokud by toto nebylo průchodné, museli bychom se uchýlit k té Vaší výše zmíněné strouze. Pak by tuto situaci musela řešit obec ve své režii, abychom se příští zimu vyhnuli stékání vody na silnici. Redakce: Letošní kalamita, kdy padlo velké množství stromů, přidala obci hodně práce. Bude se dřevo prodávat a za jakou cenu? Starosta: Ledová kalamita byla asi nejhorších pár dní této zimy. Padlo jí za oběť hodně stromů a škody na porostech jsou značné. K masivní těžbě dřeva v okolí obce se tak přidala ještě i přírodní pohroma. Za obec se snažíme následky postupně odstraňovat. Nemohu ovšem pustit do těchto prostor občany k individuální těžbě. Hrozí zde značné nebezpečí úrazu. Odkup dřeva je možno domluvit na Obecním úřadě, cena je 800,- Kč/m3. Redakce: Mluví se o prodeji parcely č O jakou parcelu se jedná? Je prodej nutný? Starosta: Záměr o prodeji pozemku byl řádně vyvěšen a prodej proběhl tzv. obálkovou metodou, kdy jediné hledisko byla nabídnutá cena, jednalo se dle ÚP obce o stavební pozemek. Zastupitelstvo obce pečlivě zvažovalo, aby tímto prodejem nevznikl nějaký zásadní problém do budoucna, zůstal zachován přístup ke všem okolním pozemkům, pozemek je níže položený, takže případná stavba nebude bránit ve výhledu z domů stojících nad ním. Proti tomuto prodeji jsem obdržel petici podepsanou 7 občany, z toho 5 má trvalé bydliště v Omicích. Jen na okraj předesílám, že obec nenese odpovědnost za to, že si v obci koupí občan nemovitost a neseznámí se s územním plánem obce. Proč obec přistupuje k prodeji? Jen načrtnu pár investic v tomto roce: nákup samoobsluhy, přivedení vody z Popůvek, zpevněná plocha u hřbitova, oprava nádvoří ve školce, bude se realizovat nové veřejné osvětlení, u toho musíme řešit i rozhlas, letos se bude kolaudovat čistírna odpadních vod, k tomu oprávněný tlak občanů na opravy cest. Výdajů je poměrně dost, popravdě si nevzpomínám, kdy naposled se sešlo tolik investic v jednom roce. Důvod je tedy prostý, posílení rozpočtu obce. Redakce: Co se chystá v nejbližší době? Starosta: Něco jsem již naznačil výše, jedná se v první řadě o dostavbu a zkolaudování čistírny odpadních vod, přivedení vody do Omic napojením od Popůvek, oprava nádvoří ve školce, zbudování zpevněné plochy u hřbitova, nové veřejné osvětlení v polovině obce v kooperaci s akcí EONu pokládka NN kabelů do země, s tím souvisí i přestavba obecního rozhlasu, oprava zdí kolem hřbitova,

4 menší opravy vzhledu na obecním domě č. 18, údržba obecních cest aspoň v rámci možností, začínáme jednat do budoucna o úpravě prostoru kolem kostela, zde je vize o odstranění plotu a vybudování pěkného středu obce, chtěli bychom upravit i prostor u bytovek a vytvořit tam ve spolupráci se zahradním architektem a nájemci bytů pěknou klidovou zónu. Samozřejmě se začne projednávat nový územní plán obce, s tím souvisí vyřešení problému vojenského areálu a dále jsme obdrželi spoustu dalších žádostí o změnu pozemků na stavební parcely, zde bude nutno postupovat uvážlivě a s maximální odpovědností. Zastupitelstvo bude muset řešit, zřejmě v příštím roce, veřejné osvětlení v lokalitě Dvorek v souvislosti s pokládkou kabelů NN do země, opět v kooperaci s EONem. Zadali jsme zastavovací studii pro prostor pod višněmi, směrem k železniční trati a také zastavovací studii pozemků ve višních, rádi bychom touto studií určili z pohledu obce množství nových domů a architektonický ráz zastavěných pozemků. Určitě jsem ještě na pár věcí zapomněl. Uvidíme, co se podaří zrealizovat a co ne, toto asi shrneme až na konci letošního roku, pak bude čas bilancovat, do té doby se musíme snažit udělat co nejvíce. Obec se zapojila do akce Ukliďme Česko, brigáda na úklid okolí obce se bude konat 18. dubna, sraz účastníků v 8 hodin u Obecního úřadu. V podstatě na každé z výše uvedených témat a otázek je možno udělat samostatný rozhovor, protože celou problematiku neobsáhneme v pár větách rozhovoru. Přeji všem pohodové dny a spoustu jarního sluníčka. Redakce: Zdá se, že se na obci něco děje a věci by se mohly pohnout dopředu. Možná, jak někteří občané říkají nové koště dobře mete, já osobně si myslím, že se našel občan, který má zájem něco pro obec udělat. Jménem redakce Zpravodaje vám děkuji za rozhovor. Oldřich Londýn jun. ******************************************************************************* V ý ň a t e k z e z á p i s u o průběhu III. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 16. března 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil III. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo obce ) v 17:30 hod. a všechny přivítal. Bod č. 1 Technický bod Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno devět členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přítomni: Petr Kadela, Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Luboš Hájek, David Karas, Radek Bukovský, Bc. Jitka Kutlvašrová, Mgr. Lenka Horká, Ing. Věra Novotná Omluveni: Nepřítomni: * Zapisovatelkou byla jmenována: paní Andrea Zahradníková * Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. * Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli paní Libuše Štěpánská a pan Luboš Hájek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

5 Paní Libuše Štěpánská Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Luboš Hájek Hlasování č. 2: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce Omice paní Libuši Štěpánskou a pana Luboše Hájka. Starosta přednesl návrh změny programu zasedání. Změna programu: - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o vkladu majetku do hospodaření. - Smlouva o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. Starosta dává hlasovat o změně programu: Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 2/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Návrh programu po změně: 1) Technické body 2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Omice Dan Vrbka, 4 RD přípojka kabelového vedení. 3) Schválení finančního příspěvku na žáky s trvalým pobytem v Omicích, navštěvující ZŠ Střelice. 4) Projednání žádosti o vydání souhlasu se stavbou RD manželé Kundratovi. 5) Schválení smlouvy mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek MIKo sdružení (zpevněná plocha u hřbitova) 6) Schválení cenové nabídky projektu na VO. 7) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou. 8) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a panem Jaroslavem Dražanem ( manželé Novotní) 9) Schválení rozpočtového opatření č. 2/ ) Schválení smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, Smlouva o vkladu majetku do hospodaření 11) Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. 12) Různé: Projednání souhlasu obce se stavbou pana Dofka. Akce ukliďme Česko 18. dubna. Akce EON VN 13) Diskuse 14) Závěr Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Bod č. 2 Schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Omice-Dan Vrbka, 4 RD přípojka kabelového vedení. Starosta seznámil zastupitele se zněním navrhované smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a to na přípojku NN pro pana Ing. Dana Vrbku. Jedná se o smlouvu na uložení el. přípojky firmou E-ON na pozemcích 124/1,124/5,940/1,942/1 v katastrálním území Omice, pro novostavby 4 RD pro pana Dana Vrbku, Omice. Hlasování č.5: pro 9; proti 0; zdržel se 0

6 Usnesení č. 4/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN, pro pana Dana Vrbku, se společností E.ON na parcela 124/1,124/5,940/1,942/1 v katastrálním území Omice. Bod č. 3 Schválení příspěvku na neinvestiční výdaje školy pro ZŠ Střelice Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí starosty Střelic pana PaedDr. Ondráška o finanční příspěvek na žáky Základní školy Střelice, kteří mají trvalý pobyt v Omicích a navrhuje poskytnout příspěvek v částce Kč. Hlasování č.6: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč, určené k posílení rozpočtu ZŠ Střelice. Bod č. 4 Projednání souhlasu se stavbou RD manželé Kundratovi Pan starosta seznámil zastupitele se záměrem manželů postavit RD na parcele č. 518 a 519. v obci Omice. Zastupitelstvo obce Omice b e r e na vědomí a souhlasí s vydáním souhlasu se stavbou RD manželů Kundratových, s těmito připomínkami: stavebník - ať zváží možnost napojení na místní kanalizaci, - možnost výhledově případného odprodeje cesty par. č. 613/1, 613/2 do vlastnictví obce Omice, - aby vzal na vědomí, že dle platného územního plánu obce Omice je před jeho budoucím vjezdem plánovaná cesta a tomuto faktu, aby přizpůsobil stání pro auta Bod č. 5 Schválení smlouvy mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek-MIKo sdružení (zpevněná plocha u hřbitova). Pan starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy a vysoutěženou částkou. Hlasování č.7: pro 9.; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 6/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek- MIKo sdružení, na stavbu Zpevněná plocha u hřbitova, ul. Tetčická s cenou Kč včetně DPH. Bod č. 6 Schválení cenové nabídky a objednávky projektu VO Zastupitelé byli seznámení s cenovou nabídkou a zněním objednávky na projekt VO. Hlasování č. 8 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy E.ON ČR, s.r.o. a schvaluje znění objednávky projektu dle cenové nabídky Nabídkového listu č. 44/2015/Uh. Bod č. 7 Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou Zastupitelé byli seznámeni se zněním kupní smlouvy a částkou za m2 za pozemek číslo 480/6, ostatní plocha ve výměře 39 m2, na pozemku stojí sloup veřejného osvětlení, proto požaduje paní Vašicová cenu odkupu 200 Kč/m2.

7 Hlasování č. 9: pro 8; proti 0; zdržel se 1 (Ing. Věra Novotná) Usnesení č. 8/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Kupní smlouvu mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou o odkupu pozemku číslo 480/6, výměra 39 m2 za cenu 7 800,- Kč (200Kč/m2). Bod č. 8 Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a panem Jaroslavem Dražanem (manželé Novotní) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním kupní smlouvy a tuto smlouvu schvaluje. Hlasování č. 10: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Věra Novotná) Usnesení č. 9/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Kupní smlouvu na pozemek parcela č. 630, v k.ú.omice, o výměře 1189 m2, mezi obcí Omice a panem Dražanem. V případě, pokud pan Jaroslav Dražan smlouvu nepodepíše, obec Omice uzavře Kupní smlouvu s druhým zájemcem v pořadí a to jsou manželé Novotní, a to za cenu podanou v nabídce kupujícího. Bod č. 9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 2/2015 Hlasování č. 11 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.10/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření číslo 2/2015. Bod č. 10 Schválení smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o vkladu majetku do hospodaření. Zastupitelstvo obce se seznámilo s touto smlouvou a schvaluje ji. Hlasování č. 12 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č:11/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Smlouvu o vkladu majetku do hospodaření se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Bod č.11 Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o dílo a se zamýšleným projektem, na obec Omice připadá úhrada částky ve výši Kč včetně DPH. Hlasování č. 13 : pro 7; proti 2 (Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek); zdržel se 0 Usnesení č:12/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko, náklad pro obec Omice bude činit Kč včetně DPH. Bod č.12 Různé: Projednání souhlasu obce se stavbou pana Dofka, akce Ukliďme Česko 18. dubna 2015, akce E.ON VN *Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem výstavby RD pana Michaela Dofka na par. č. 802, který požaduje vyjádření obce k záměru stavby RD ve vzdálenosti 2,4 m od obecního lesa.

8 Zastupitelstvo b e r e na vědomí tuto skutečnost a požaduje, aby pan Michael Dofek doložil další bližší dokumentaci k budoucí stavbě RD. Před vydáním souhlasu obce, je nutno dořešit případné právní důsledky při pádu stromu na RD nebo nestabilních svahů. *Pan starosta seznámil zastupitele s akcí Ukliďme Česko 18. dubna 2015, v tento den bude v naší obci vyhlášena brigáda pro dobrovolníky na úklid skládek na katastru obce Omice. *Pan starosta seznámil zastupitele s připravovanou akcí EONu pokládání kabelu VN. V tomto případě pan starosta osloví zástupce E.ON, aby připravované akce pokládání kabelu VN, NN sjednotili do jednoho termínu. Bod č. 13 Diskuze Paní Ing. Věra Novotná vyjádřila svůj nesouhlas s pokácením lípy velkolisté u kostela. Paní Libuše Štěpánská odpověděla, že povolení vydala ona jako starostka obce, rozhodnutím Čj.20/10/2014/ Št, ze dne 20. října 2014 a to na základě znaleckého posudku č /14. ************************************************************************** Přichází jaro zahrada a práce na jaře V závislosti na počasí a teplotách začínáme s pracemi na zahradě. Nejprve odstraníme suché, nemocné a nadbytečné rostliny i s kořeny. Suché stvoly trvalek, které jsme nechali pro lepší přezimování, odstraníme. Mrazem povytažené rostliny přišlápneme a tím upevníme v půdě. Neklesá-li teplota pod -4 C, zmlazujeme okrasné listnáče. Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim seřízneme nízko nad zemí, stejně tak přestárlé živé ploty z listnáčů. Za bezmrazého počasí hluboce seřízneme např. svídy a keřové vrby, též ostříháme nadzemní části travin. Je-li půda suchá a teploty se drží nad nulou, zavlažíme výsadby, zejm. jehličnany a stálezelené rostliny.

9 Trávníky Okrasná zahrada Ovocná zahrada Jezírka Provzdušňujeme trávník Je čas řezu růží a živých plotů Chráníme ovocné dřeviny postřiky Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny Trávníky Provzdušňujeme trávník V březnu začínáme trávník přihnojovat kombinovanými hnojivy. Začínáme s provzdušňováním trávníku pomocí vertikutátoru. Vertikutací (prořezáváním) dosáhneme krásně zeleného trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více živin, vody a slunce. Vertikutace je možná kdykoliv během roku, nejvhodnějším obdobím je však jaro a podzim. Levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, které jsou opatřeny plochými srpovitými zuby. Pokud počasí dovolí, můžeme na konci měsíce prvně posekat trávu, která by však měla být 8 cm vysoká. Je-li půda příliš uhutněná soustavným pohybem (sportoviště) nebo použitím těžších substrátů při zakládání trávníku, provedeme aerifikaci (provzdušnění). Stroj s dutými hroty vyřezává a vytahuje z profilu trávníku válečky substrátu. Do otvorů po válečkách substrátu se zavláčí písek zatahovací sítí čímž dojde k vylehčení trávníku a usnadní se pronikání vody a vzduchu do profilu trávníku. Trávník můžeme také vylepšit vrstvou travního substrátu, kterou rozprostřeme na zvertikutovaný nebo mělce zaerifikovaný trávník. Pod vrstvu substrátu aplikujeme hnojiva a můžeme provést i přísev travního semene. Okrasná zahrada Je čas řezu růží a živých plotů V březnu už je obvykle jaro v plném proudu. Na záhonech se začínají objevovat první jarní rostliny. V tomto období je třeba začít pečovat o růže, kterým pomalu, podle aktuálního počasí, začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se růže bohatě odvděčí velkými a zdravými květy. Ovocná zahrada Chráníme ovocné dřeviny postřiky Od března již začínáme s ochrannou některých ovocných dřevin. Obzvláště u broskví nesmíme opomenout postřik proti kadeřavosti listů. Některé druhy peckovin (višně a třešně) ošetřujeme před vyrašením proti rakovinnému odumírání větví přípravkem Kuprikol. Krom toho vysazujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstranit loňské odplozené výhony, jež seřezáváme u země. V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy a pohnojit ji dusíkatými hnojivy.

10 Jezírka Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny Od března se v závislosti na počasí začíná pomalu v jezírku objevovat život. Ryby se opět pohybují a stoupají pomalu k hladině, kde vyhledávají potravu. Začínáme s jejich krmením. Zpočátku je však dobré krmit velmi malým množstvím potravy. Proti přezimujícím rybím nemocem je chráníme podáváním granulí s antibiotiky. Brzy na jaře (druhá polovina března) je nejvhodnější doba pro sestřihnutí rákosu, orobinců a vodních rostlin. Jejich stonky pomáhají k výměně plynů a kyslíku ve vodě během zimního období. Volně plovoucí rostliny z vodní hladiny odstraňujte. Kontrolujeme také, zda nebyly porušeny zóny břehů, zejména pokud zima nenarušila krycí substrát a neodkryla část fólie. Ještě jednou rekapitulace: Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu... pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku) třešně, višně a meruňky postříkáme preventivně proti chorobám ošetření broskvoní proti kadeřavosti (2. postřik) dokončování řezu révy vinné řez nadzemní časti okrasných trav čas pro zapnutí automatického závlahového systému odstranění suchých částí trvalek vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin řez okrasných dřevin (dle druhu), jarní řez růží odstranění výhonů z podnoží (sakury, vrby) stálezelené dřeviny udržujeme dostatečně zalité postupné odstranění zimní ochrany rostlin popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu) první jarní přihnojování rostlin řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez) koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny). Jarní výsev zeleniny Brzy na jaře vyséváme méně choulostivější druhy zeleniny - zejména kořenovou zeleninu a špenát. Pokud máte připravené, poryté záhony od podzimu, postačí záhony zlehka prokypřit do hloubky cca 25 cm a upravit hráběmi. Jarní výsev provádíme v polovině března, ve vyšších polohách ke konci měsíce března Jarní výsev zeleniny - vyséváme rostliny otužilejší jako jsou: mrkev, petržel, pastiňák, červená řepa, černý kořen, kopr, ředkev a jiné. Jarní výsevy nejsou náročné na závlahu a není třeba je tedy zavlažovat. Pokud budete vysévat mrkev, pak mějte na paměti, že mrkev klíčí delší dobu. Mezi řádky mrkve můžete vysévat tzv. "značkovací rostliny". Mezi značkovací rostliny patří ředkvička, špenát, salát, kopr a cibule, ze které si budete pěstovat sazečky.

11 Jarní detoxikace a očista organismu Jaro je pravým časem pro vnitřní očistu těla. Organismus je nyní na detoxikaci nastaven nejlépe a po dlouhé zimě ji potřebuje. Jarní příroda také nabízí čerstvé zelené poklady, které zaženou jarní únavu. Návody na kompletní zbavení se všech jedů nahromaděných v těle za týden fungovat nemohou. Ovšem postupy, které se soustředí na játra, jsou pro nastartování samoléčebných procesů v těle prospěšné. Játra jsou totiž za detoxikaci celého organismu přímo odpovědná, a vhodná očistná kúra by jim v tom měla pomoci. Organismus po dlouhé zimě také potřebuje vzpruhu, doplnění hladin vitamínů a minerálů. Jen tak může fungovat bezchybně, vitálně. Ovoce a zelenina jsou sice k dostání po celý rok, ale umělým dozráváním a dlouhým skladováním se jejich potenciál velmi snižuje. Čerstvé jarní výhonky bylinek, planých lučních rostlin, čočka, mungo, pohanka, jsou levné a přitom nabité vitamíny, minerály, stopovými prvky a blahodárnými enzymy. Jarní výhonky planých rostlin, elixíry zdraví a mládí Na jaře nabízejí louky recept na detoxikaci jako na dlani. Stačí, když sesbíráte čerstvé výhonky léčivých rostlin. Jsou které jsou nabité vitamíny, minerály, enzymy a chlorofylem, který pročišťuje nejen dech, ale celé tělo. Kromě pampelišky můžete sbírat i kopřivu, jež je základní bylinou tradičních jarních očistných kúr s všestrannými schopnostmi. Přidejte také trochu listů řebříčku, jež podporují metabolismus, sladkého posilujícího jetele, nahořklého rdesna či kyselého šťovíku. Čerstvé listy jsou dobré do salátů i pro osvěžující jarní nálev, nejdokonalejší očistnou kúru vám ale poskytne zelený nápoj. Jeho chuť můžete upravovat podle množství přidávaných druhů bylinek, výsledek bývá překvapivě dobrý i samotný, nebo jej vylepšete ještě citrónem a medem. Zelený nápoj plný jarní síly Hrst mladých lístků opláchněte, rozmixujte s vodou a přelijte do nekovové nádoby, aby účinné látky nebyly s kovem ve styku déle, než je nezbytně nutné. Směs můžete nechat ještě čtvrt hodinky ustát a poté přecedit. Listy kopřiv můžete předem pomačkat a propláchnout teplou vodou, aby žahavá kyselina mravenčí, obsažená v křehounkých chlupech na povrchu listu, odtekla. Dopřejte si šálek zeleného nápoje z kopřiv třikrát denně. Bylinky i zelenina pro povzbuzení činnosti jater a tím i detoxikace celého těla Pampeliška, smetanka lékařská: Bylinkové kúry by měly trvat tři či čtyři týdny, pak je vhodné je na týden přerušit a poté je můžete ještě zopakovat. Její kořen stimuluje činnost jater, žlučníku a všech trávicích orgánů. Sbírá se nejlépe na jaře, před rozkvětem rostliny. Můžete jej usušit a užívat nálev z čajové lžičky sekaného kořene na šálek vody, dvakrát denně. Na jaře je ale ideální kúra ze šťávy z čerstvého kořene třikrát denně si dopřejte polévkovou lžíci. Syrové mladé listy, které navíc podporují metabolismus, jsou ideální do salátů a jako součást zeleného nápoje.

12 Popenec obecný (břečťanolistý) Popenec je léčivá bylina i štiplavé, pikantní koření zároveň. Je u nás původní a rovněž se pěstuje na zahradách jako půdopokryvná rostlina, či na ozdobu zídek. Podporuje celkový metabolismus a činnost jater, které zároveň ochraňuje. Čerstvé jarní lístky se hodí do salátů, polévek, pokrmů z brambor i vajec. Prospěšný je i nálev z kvetoucí nati. Ostropestřec mariánský Tato bylina je známá úžasnou schopností obnovit jaterní tkáň, i po poškození léky a podobně, navíc obsahuje množství prospěšných flavonoidů. Léčivá jsou semena (plody) která se užívají celá, neboť většina důležitých látek se nachází těsně pod osemením. Ostropestřec můžete i pěstovat (pochází ze středozemí, u nás občas zplaňuje), bodlákovité hlavice sbírat krátce před dozráním, usušit a plody vymlátit. Jsou však za přístupnou cenu k dostání i v lékárnách. Užívejte nálev ze lžičky rozmělněných plodů na šálek vody dva až třikrát denně, nebo tři až čtyřikrát denně přímo čajovou lžičku prášku. Podobné schopnosti i vzhled má i benedikt lékařský neboli čubet benedikt. Jablečník obecný Své jméno tato bylinka získala díky příjemné vůni po jablkách. Povzbuzuje a posiluje trávicí trakt, zvláště játra, i celý organismus. Navíc je balzámem na nervy. Třikrát denně se podává nálev ze dvou lžiček řezané kvetoucí natě na šálek vody. Jablečník najdeme v teplejších oblastech, na sušších, slunných, kamenitých stráních, můžete jej i pěstovat. Červená řepa Čerstvá šťáva je skvělým a chutným detoxikačním prostředkem, podporuje metabolismus, působí na snižování hladiny cholesterolu i krevního cukru, posiluje nervovou soustavu. Užívejte čerstvého kořeně či 0,4-0,6 l šťávy denně, dávky postupně zvyšujte.

13 Dĕti z MŠ se rozloučily se zimou Druhý březnový týden se dĕti rozloučily se zimou, zahnaly ji kouzelným zaříkávadlem. Na slunce zavolaly, jarními písněmi a básnĕmi ho přivolaly. Nejlepším zážitkem bylo vynášení Moreny, která byla vyrobena z rákosí, ozdobena vajíčky. Ulicí Nádražní se ozýval náš zpĕv, šlo se podél kolejí až k Bobravĕ. Letos byl dostatek vody a tak zima odplula a my se tĕšíme na jarní tvoření v naší MŠ. Dĕti z MŠ a jejich p.učitelky ******************************************************************************** Vážení spoluobčané, do naší knihovny byly zakoupeny následující nové knihy: pro dospělé: CLARK, Mary Higgins: Nikdy není pozdě MONYOVÁ, Simona: Milostná strategie POTTER, Alexandra: Lásce na stopě ROBERTS, Nora: Závrať všedních dnů WHITTON, Hana: Kunhuta Přemyslovna : vynucený sňatek českého a polského království CALMEL, Mireille: Eleonora Akvitánská : vláda lvů DEVÁTÁ, Ivanka: Vůně posečené trávy ERSKINE, Barbara: Nejtemnější hodina CHRISTIE, Agatha: Poslední případy slečny Marplové LANCZOVÁ, Lenka: Život na ostrově

14 MACKENZIE, Sally: Jak překvapit lorda Jacka PAWLOWSKÁ, Halina: Ulovila jsem ho v buši PŘIBSKÝ, Vladimír: Město hříšníků : Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu PATTERSON, J.: Černý tygr PATTERSON, J.: Okamžik překvapení ROBERTS, N: Sen v bílém ROBERTS, N: V pravou chvíli ROBERTS, N: Zahráváš si s ohněm ROBERTS, N: Zákon přitažlivosti CLARK, M. H.: V náruči nepřítele CLARK, M. H.: Zrychlený tep ESQUIEL, L.: Malinalli - Otrokyně bílého pána WHITTON, H.: Žárlivá císařovna - Alžběta pomořanská pro děti: BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů. Po stopách yettiho BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů. Počítačoví piráti BŘEZINOVÁ, Ivona: Útěk Kryšpína N. BŘEZINOVÁ, Ivona: Fotbal s Fandou BŘEZINOVÁ, Ivona: Lucka Luciperka DĚDKOVÁ, Jarmila: Veronika z pískově žlutého domu GOLDFLAM, Arnošt: Pohádky : o nepotřebných věcech a lidech POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Pohádky do hajan Určitě si každý z Vás nějakou pro sebe vybere a ráda Vás uvítám v naší obecní knihovně. S přáním pěkných jarních dnů Svatava Paterová

15 ***************************************************************** Úspěšný sběr papíru pro MŠ Omice Chtěla bych touto cestou za naši školku poděkovat všem, kteří přispívají pravidelně nebo i nahodile papírovým dopadem do kontejneru, který je každý měsíc přistaven naproti obchodu. Školka je dlouhodobě zapojena do projektu firmy A.S.A. soutěž s panen Popelou. Díky Vám jsme nyní v kategorii podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka na 4. místě ze 137 přihlášených školek a škol. Za letošní školní rok jsme doposud společně nasbírali kg papíru tj. 352 kg na jednoho žáka školky. Pro srovnání za celý minulý školní rok 2013/2014 bylo uloženo do kontejneru celkem kg papíru (skončili jsme na celkovým 6. místě ze 138 přihlášených školek/škol. Pokud se nám podaří udržet si současnou pozici ve sběru, máme velkou šanci, že školka kromě peněz za uložený papír, dostane navíc i věcnou cenu v hodnotě 5 000Kč. Pokud máte přebytečný papírový odpad, věnujte ho prosím příslušnému kontejneru firmy A.S.A. Každé kilo papíru přinese peníze, které se využijí (momentálně při realizaci školkové zahrady). Termíny přistavení kontejneru na papírový odpad naproti prodejny samoobsluhy jsou: ; ; je uzávěrka soutěže pro tento školní rok. Povede se nám obstát v konkurenci ostatní sběratelů? Za Vaše papírové dary předem děkujeme. Markéta Švarcová

16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavují svá životní jubilea. Paní Růžena KRYŠTOFOVÁ Paní Božena KARASOVÁ Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci březnu se narodili Daniel VELEBA Martin BAŘINA Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. OPUSTIL NÁS V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že v měsíci březnu nás navždy opustil pan Ing. Zbyněk Holešovský Čest jeho památce OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Hlasování č. 3 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2905/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/2905/13 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 29.5.2013 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Starostka přednesla návrh programu zasedání.

Starostka přednesla návrh programu zasedání. Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 30. června 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2101/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/2101/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 21. ledna 2015 na Obecním úřadě v Omicích. Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 7. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 1. 6. 2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Z á p i s 22. zasedání Zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice konaného dne 9.9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Předsedající starostka obce p. Naděžda Suchomelová zahájila 22. zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis č. 9/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne ve 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 9/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne ve 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 9/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 8. 9. 2016 ve 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Radka

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. 11. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. 11. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. 11. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 4. 8. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Omluveni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice, konaného dne 26. 7. 2010 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo obce

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 1. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 26. dubna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu třicátého čtvrtého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 07.07.2009 v 19.00hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis č. 3/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. března 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více