O m i c k ý zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O m i c k ý zpravodaj"

Transkript

1 O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 3/2015 březen V tomto čísle naleznete: rozhovor pana starosty Petra Kadely s panem Oldřichem Londýnem jun. výňatek zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Omice ze dne rady a tipy pro období přicházejícího jara děti z MŠ Omice se rozloučily se zimou nabídka nových knih v knihovně sběr papíru inzerce společenská kronika

2 Rozhovor se starostou Redakce: Můžeme říct, že doba 100 dní hájení, jak se v politice říká, uplynula. Proto jsem požádal pana starostu, aby nám nastínil, co se dosud udělalo a jaká vize do budoucna naši obec čeká. Připomeňme pár důležitých věcí, které se udály. Redakce: Voda a stočné - zvýšená cena Starosta: Jak již bylo avizováno na konci loňského roku, obec vstoupila do Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. Toto rozhodnutí bylo čistě z praktického hlediska. Obci skončila výjimka na pitnou vodu Obec nutně potřebovala zabezpečit pitnou vodu pro občany a jako jediné řešení se ukázal vstup do Svazku. Obec mohla mít svazkovou vodu i bez vstupu do svazku, ale byla by ještě dražší než dnes. Stočné je další kapitola, ale dá se obecně říct, že pokud budujeme novou čistírnu odpadních vod, musíme zákonitě zvednout stočné. Obec má na ČOV dotace z evropských fondů a zde je požadavek, že je nutno vytvářet určitý zisk a právě toto se odráží v ceně stočného. Ještě se vrátím k vodě, v březnu byly zahájeny práce na propojení vodovodu z Popůvek do Omic (viz.foto), v květnu se tak dočkáme vyšší kvality pitné vody. Popůvky, odbočka na napojení do Omic Redakce: Samoobluha Starosta: Jedním z cílů nového zastupitelstva a také cílem mým, jako starosty, bylo získání samoobsluhy do majetku obce. Toto se podařilo, samoobsluha patří obci, o prodeji pozemku pod samoobsluhou bude nadále jednat právník obce a zde je předpoklad, že obec koupí tento pozemek buď letos nebo v roce příštím. Záměrem obce je zde zachovat stávající stav, tedy prodejnu potravin pro místní občany. Je jasné, že obec bude muset investovat do budovy určité prostředky, nyní mám na mysli případné zateplení budovy a do budoucna se mně jeví jako nejlepší řešení vybudování krovu a sedlové střechy s podkrovními prostory. Mohla by tady například vzniknout knihovna s malou kavárnou a terasou s výhledem do údolí Bobravy, v kombinaci s byty. Půdorys budovy je 400 m2, tedy dle mého názoru dostatečný, aby se mohl tento záměr v budoucnosti realizovat.

3 Redakce: Zimní údržba Letošní rok co se týká nasazení a techniky byl proti minulému roku velmi náročný. Obec se s tímto problémem vypořádala velmi dobře. Nejhorší situace je na silnici do Troubska. Malá značka na začátku lesa alespoň trochu upozorňuje řidiče na nebezpečný úsek. Ještě chybí udělat malou strouhu, která by odvodnila úsek na začátku lesa. Starosta: Neřekl bych, že letošní zima byla nějaká abnormálně náročná, sníh prakticky nebyl a náledí bylo asi třikrát. Myslím si za obec, že jsme situaci nepodcenili a snažili se udržet obec průjezdnou. Zvýšený důraz byl kladen na ulici k nádraží, výjezd ze Studýnky, okolí bytovek, prostor před samoobsluhou a kopec od hospody zvaný Vévoz. Těší mě, že zde byly komplikace s provozem minimální. K lepšímu zajištění zimní i letní údržby se musíme zamyslet nad pořízením techniky, konkrétně mám na mysli menší komunální vozidlo. To by údržbu obce zefektivnilo a bylo by možno reagovat, nejen v zimním období, mnohem rychleji než nyní na nově vzniklé problémy a situace. Zkusíme využít evropských dotací v nadcházejícím cyklu a budeme doufat, že se tento záměr podaří uskutečnit. Za sebe mohu dodat, že je to jedna z priorit. Zatáčka na cestě do Troubska je problém, stékající voda zde vytváří ledový úsek a provizorní značka jistě není řešením. Z mého pohledu situaci vyřeší jedině propustek pod silnicí a svedení odtékající vody pod tělesem silnice dále do lesa. Zde budu intenzivně jednat se správci komunikace a pokusím se je přesvědčit o této variantě řešení. Pokud by toto nebylo průchodné, museli bychom se uchýlit k té Vaší výše zmíněné strouze. Pak by tuto situaci musela řešit obec ve své režii, abychom se příští zimu vyhnuli stékání vody na silnici. Redakce: Letošní kalamita, kdy padlo velké množství stromů, přidala obci hodně práce. Bude se dřevo prodávat a za jakou cenu? Starosta: Ledová kalamita byla asi nejhorších pár dní této zimy. Padlo jí za oběť hodně stromů a škody na porostech jsou značné. K masivní těžbě dřeva v okolí obce se tak přidala ještě i přírodní pohroma. Za obec se snažíme následky postupně odstraňovat. Nemohu ovšem pustit do těchto prostor občany k individuální těžbě. Hrozí zde značné nebezpečí úrazu. Odkup dřeva je možno domluvit na Obecním úřadě, cena je 800,- Kč/m3. Redakce: Mluví se o prodeji parcely č O jakou parcelu se jedná? Je prodej nutný? Starosta: Záměr o prodeji pozemku byl řádně vyvěšen a prodej proběhl tzv. obálkovou metodou, kdy jediné hledisko byla nabídnutá cena, jednalo se dle ÚP obce o stavební pozemek. Zastupitelstvo obce pečlivě zvažovalo, aby tímto prodejem nevznikl nějaký zásadní problém do budoucna, zůstal zachován přístup ke všem okolním pozemkům, pozemek je níže položený, takže případná stavba nebude bránit ve výhledu z domů stojících nad ním. Proti tomuto prodeji jsem obdržel petici podepsanou 7 občany, z toho 5 má trvalé bydliště v Omicích. Jen na okraj předesílám, že obec nenese odpovědnost za to, že si v obci koupí občan nemovitost a neseznámí se s územním plánem obce. Proč obec přistupuje k prodeji? Jen načrtnu pár investic v tomto roce: nákup samoobsluhy, přivedení vody z Popůvek, zpevněná plocha u hřbitova, oprava nádvoří ve školce, bude se realizovat nové veřejné osvětlení, u toho musíme řešit i rozhlas, letos se bude kolaudovat čistírna odpadních vod, k tomu oprávněný tlak občanů na opravy cest. Výdajů je poměrně dost, popravdě si nevzpomínám, kdy naposled se sešlo tolik investic v jednom roce. Důvod je tedy prostý, posílení rozpočtu obce. Redakce: Co se chystá v nejbližší době? Starosta: Něco jsem již naznačil výše, jedná se v první řadě o dostavbu a zkolaudování čistírny odpadních vod, přivedení vody do Omic napojením od Popůvek, oprava nádvoří ve školce, zbudování zpevněné plochy u hřbitova, nové veřejné osvětlení v polovině obce v kooperaci s akcí EONu pokládka NN kabelů do země, s tím souvisí i přestavba obecního rozhlasu, oprava zdí kolem hřbitova,

4 menší opravy vzhledu na obecním domě č. 18, údržba obecních cest aspoň v rámci možností, začínáme jednat do budoucna o úpravě prostoru kolem kostela, zde je vize o odstranění plotu a vybudování pěkného středu obce, chtěli bychom upravit i prostor u bytovek a vytvořit tam ve spolupráci se zahradním architektem a nájemci bytů pěknou klidovou zónu. Samozřejmě se začne projednávat nový územní plán obce, s tím souvisí vyřešení problému vojenského areálu a dále jsme obdrželi spoustu dalších žádostí o změnu pozemků na stavební parcely, zde bude nutno postupovat uvážlivě a s maximální odpovědností. Zastupitelstvo bude muset řešit, zřejmě v příštím roce, veřejné osvětlení v lokalitě Dvorek v souvislosti s pokládkou kabelů NN do země, opět v kooperaci s EONem. Zadali jsme zastavovací studii pro prostor pod višněmi, směrem k železniční trati a také zastavovací studii pozemků ve višních, rádi bychom touto studií určili z pohledu obce množství nových domů a architektonický ráz zastavěných pozemků. Určitě jsem ještě na pár věcí zapomněl. Uvidíme, co se podaří zrealizovat a co ne, toto asi shrneme až na konci letošního roku, pak bude čas bilancovat, do té doby se musíme snažit udělat co nejvíce. Obec se zapojila do akce Ukliďme Česko, brigáda na úklid okolí obce se bude konat 18. dubna, sraz účastníků v 8 hodin u Obecního úřadu. V podstatě na každé z výše uvedených témat a otázek je možno udělat samostatný rozhovor, protože celou problematiku neobsáhneme v pár větách rozhovoru. Přeji všem pohodové dny a spoustu jarního sluníčka. Redakce: Zdá se, že se na obci něco děje a věci by se mohly pohnout dopředu. Možná, jak někteří občané říkají nové koště dobře mete, já osobně si myslím, že se našel občan, který má zájem něco pro obec udělat. Jménem redakce Zpravodaje vám děkuji za rozhovor. Oldřich Londýn jun. ******************************************************************************* V ý ň a t e k z e z á p i s u o průběhu III. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 16. března 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil III. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo obce ) v 17:30 hod. a všechny přivítal. Bod č. 1 Technický bod Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno devět členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přítomni: Petr Kadela, Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Luboš Hájek, David Karas, Radek Bukovský, Bc. Jitka Kutlvašrová, Mgr. Lenka Horká, Ing. Věra Novotná Omluveni: Nepřítomni: * Zapisovatelkou byla jmenována: paní Andrea Zahradníková * Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. * Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli paní Libuše Štěpánská a pan Luboš Hájek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

5 Paní Libuše Štěpánská Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Pan Luboš Hájek Hlasování č. 2: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Usnesení č.1/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce Omice paní Libuši Štěpánskou a pana Luboše Hájka. Starosta přednesl návrh změny programu zasedání. Změna programu: - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o vkladu majetku do hospodaření. - Smlouva o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. Starosta dává hlasovat o změně programu: Hlasování č.3: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. 2/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Návrh programu po změně: 1) Technické body 2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Omice Dan Vrbka, 4 RD přípojka kabelového vedení. 3) Schválení finančního příspěvku na žáky s trvalým pobytem v Omicích, navštěvující ZŠ Střelice. 4) Projednání žádosti o vydání souhlasu se stavbou RD manželé Kundratovi. 5) Schválení smlouvy mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek MIKo sdružení (zpevněná plocha u hřbitova) 6) Schválení cenové nabídky projektu na VO. 7) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou. 8) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a panem Jaroslavem Dražanem ( manželé Novotní) 9) Schválení rozpočtového opatření č. 2/ ) Schválení smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, Smlouva o vkladu majetku do hospodaření 11) Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. 12) Různé: Projednání souhlasu obce se stavbou pana Dofka. Akce ukliďme Česko 18. dubna. Akce EON VN 13) Diskuse 14) Závěr Hlasování č. 4 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 3/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Bod č. 2 Schválení podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Omice-Dan Vrbka, 4 RD přípojka kabelového vedení. Starosta seznámil zastupitele se zněním navrhované smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a to na přípojku NN pro pana Ing. Dana Vrbku. Jedná se o smlouvu na uložení el. přípojky firmou E-ON na pozemcích 124/1,124/5,940/1,942/1 v katastrálním území Omice, pro novostavby 4 RD pro pana Dana Vrbku, Omice. Hlasování č.5: pro 9; proti 0; zdržel se 0

6 Usnesení č. 4/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN, pro pana Dana Vrbku, se společností E.ON na parcela 124/1,124/5,940/1,942/1 v katastrálním území Omice. Bod č. 3 Schválení příspěvku na neinvestiční výdaje školy pro ZŠ Střelice Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí starosty Střelic pana PaedDr. Ondráška o finanční příspěvek na žáky Základní školy Střelice, kteří mají trvalý pobyt v Omicích a navrhuje poskytnout příspěvek v částce Kč. Hlasování č.6: pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 5/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje v celkové výši Kč, určené k posílení rozpočtu ZŠ Střelice. Bod č. 4 Projednání souhlasu se stavbou RD manželé Kundratovi Pan starosta seznámil zastupitele se záměrem manželů postavit RD na parcele č. 518 a 519. v obci Omice. Zastupitelstvo obce Omice b e r e na vědomí a souhlasí s vydáním souhlasu se stavbou RD manželů Kundratových, s těmito připomínkami: stavebník - ať zváží možnost napojení na místní kanalizaci, - možnost výhledově případného odprodeje cesty par. č. 613/1, 613/2 do vlastnictví obce Omice, - aby vzal na vědomí, že dle platného územního plánu obce Omice je před jeho budoucím vjezdem plánovaná cesta a tomuto faktu, aby přizpůsobil stání pro auta Bod č. 5 Schválení smlouvy mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek-MIKo sdružení (zpevněná plocha u hřbitova). Pan starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy a vysoutěženou částkou. Hlasování č.7: pro 9.; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 6/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu mezi obcí Omice a firmou Jaroslav Mikulášek- MIKo sdružení, na stavbu Zpevněná plocha u hřbitova, ul. Tetčická s cenou Kč včetně DPH. Bod č. 6 Schválení cenové nabídky a objednávky projektu VO Zastupitelé byli seznámení s cenovou nabídkou a zněním objednávky na projekt VO. Hlasování č. 8 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 7/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy E.ON ČR, s.r.o. a schvaluje znění objednávky projektu dle cenové nabídky Nabídkového listu č. 44/2015/Uh. Bod č. 7 Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou Zastupitelé byli seznámeni se zněním kupní smlouvy a částkou za m2 za pozemek číslo 480/6, ostatní plocha ve výměře 39 m2, na pozemku stojí sloup veřejného osvětlení, proto požaduje paní Vašicová cenu odkupu 200 Kč/m2.

7 Hlasování č. 9: pro 8; proti 0; zdržel se 1 (Ing. Věra Novotná) Usnesení č. 8/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Kupní smlouvu mezi obcí Omice a Dagmar Vašicovou o odkupu pozemku číslo 480/6, výměra 39 m2 za cenu 7 800,- Kč (200Kč/m2). Bod č. 8 Schválení kupní smlouvy mezi obcí Omice a panem Jaroslavem Dražanem (manželé Novotní) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním kupní smlouvy a tuto smlouvu schvaluje. Hlasování č. 10: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Věra Novotná) Usnesení č. 9/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Kupní smlouvu na pozemek parcela č. 630, v k.ú.omice, o výměře 1189 m2, mezi obcí Omice a panem Dražanem. V případě, pokud pan Jaroslav Dražan smlouvu nepodepíše, obec Omice uzavře Kupní smlouvu s druhým zájemcem v pořadí a to jsou manželé Novotní, a to za cenu podanou v nabídce kupujícího. Bod č. 9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015 Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 2/2015 Hlasování č. 11 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č.10/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření číslo 2/2015. Bod č. 10 Schválení smlouvy se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice Smlouva o vkladu majetku do hospodaření. Zastupitelstvo obce se seznámilo s touto smlouvou a schvaluje ji. Hlasování č. 12 : pro 9; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č:11/1603/15 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Smlouvu o vkladu majetku do hospodaření se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Bod č.11 Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko. Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o dílo a se zamýšleným projektem, na obec Omice připadá úhrada částky ve výši Kč včetně DPH. Hlasování č. 13 : pro 7; proti 2 (Ing. Věra Novotná, Luboš Hájek); zdržel se 0 Usnesení č:12/1603/15 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o dílo mezi obcí Omice a Ing. Adolfem Jebavým na Studii cyklostezek Ostopovicko, náklad pro obec Omice bude činit Kč včetně DPH. Bod č.12 Různé: Projednání souhlasu obce se stavbou pana Dofka, akce Ukliďme Česko 18. dubna 2015, akce E.ON VN *Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem výstavby RD pana Michaela Dofka na par. č. 802, který požaduje vyjádření obce k záměru stavby RD ve vzdálenosti 2,4 m od obecního lesa.

8 Zastupitelstvo b e r e na vědomí tuto skutečnost a požaduje, aby pan Michael Dofek doložil další bližší dokumentaci k budoucí stavbě RD. Před vydáním souhlasu obce, je nutno dořešit případné právní důsledky při pádu stromu na RD nebo nestabilních svahů. *Pan starosta seznámil zastupitele s akcí Ukliďme Česko 18. dubna 2015, v tento den bude v naší obci vyhlášena brigáda pro dobrovolníky na úklid skládek na katastru obce Omice. *Pan starosta seznámil zastupitele s připravovanou akcí EONu pokládání kabelu VN. V tomto případě pan starosta osloví zástupce E.ON, aby připravované akce pokládání kabelu VN, NN sjednotili do jednoho termínu. Bod č. 13 Diskuze Paní Ing. Věra Novotná vyjádřila svůj nesouhlas s pokácením lípy velkolisté u kostela. Paní Libuše Štěpánská odpověděla, že povolení vydala ona jako starostka obce, rozhodnutím Čj.20/10/2014/ Št, ze dne 20. října 2014 a to na základě znaleckého posudku č /14. ************************************************************************** Přichází jaro zahrada a práce na jaře V závislosti na počasí a teplotách začínáme s pracemi na zahradě. Nejprve odstraníme suché, nemocné a nadbytečné rostliny i s kořeny. Suché stvoly trvalek, které jsme nechali pro lepší přezimování, odstraníme. Mrazem povytažené rostliny přišlápneme a tím upevníme v půdě. Neklesá-li teplota pod -4 C, zmlazujeme okrasné listnáče. Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim seřízneme nízko nad zemí, stejně tak přestárlé živé ploty z listnáčů. Za bezmrazého počasí hluboce seřízneme např. svídy a keřové vrby, též ostříháme nadzemní části travin. Je-li půda suchá a teploty se drží nad nulou, zavlažíme výsadby, zejm. jehličnany a stálezelené rostliny.

9 Trávníky Okrasná zahrada Ovocná zahrada Jezírka Provzdušňujeme trávník Je čas řezu růží a živých plotů Chráníme ovocné dřeviny postřiky Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny Trávníky Provzdušňujeme trávník V březnu začínáme trávník přihnojovat kombinovanými hnojivy. Začínáme s provzdušňováním trávníku pomocí vertikutátoru. Vertikutací (prořezáváním) dosáhneme krásně zeleného trávníku, protože ostré nože zajistí provzdušnění půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více živin, vody a slunce. Vertikutace je možná kdykoliv během roku, nejvhodnějším obdobím je však jaro a podzim. Levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, které jsou opatřeny plochými srpovitými zuby. Pokud počasí dovolí, můžeme na konci měsíce prvně posekat trávu, která by však měla být 8 cm vysoká. Je-li půda příliš uhutněná soustavným pohybem (sportoviště) nebo použitím těžších substrátů při zakládání trávníku, provedeme aerifikaci (provzdušnění). Stroj s dutými hroty vyřezává a vytahuje z profilu trávníku válečky substrátu. Do otvorů po válečkách substrátu se zavláčí písek zatahovací sítí čímž dojde k vylehčení trávníku a usnadní se pronikání vody a vzduchu do profilu trávníku. Trávník můžeme také vylepšit vrstvou travního substrátu, kterou rozprostřeme na zvertikutovaný nebo mělce zaerifikovaný trávník. Pod vrstvu substrátu aplikujeme hnojiva a můžeme provést i přísev travního semene. Okrasná zahrada Je čas řezu růží a živých plotů V březnu už je obvykle jaro v plném proudu. Na záhonech se začínají objevovat první jarní rostliny. V tomto období je třeba začít pečovat o růže, kterým pomalu, podle aktuálního počasí, začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se růže bohatě odvděčí velkými a zdravými květy. Ovocná zahrada Chráníme ovocné dřeviny postřiky Od března již začínáme s ochrannou některých ovocných dřevin. Obzvláště u broskví nesmíme opomenout postřik proti kadeřavosti listů. Některé druhy peckovin (višně a třešně) ošetřujeme před vyrašením proti rakovinnému odumírání větví přípravkem Kuprikol. Krom toho vysazujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstranit loňské odplozené výhony, jež seřezáváme u země. V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy a pohnojit ji dusíkatými hnojivy.

10 Jezírka Seřezáváme vodní a bažinaté rostliny Od března se v závislosti na počasí začíná pomalu v jezírku objevovat život. Ryby se opět pohybují a stoupají pomalu k hladině, kde vyhledávají potravu. Začínáme s jejich krmením. Zpočátku je však dobré krmit velmi malým množstvím potravy. Proti přezimujícím rybím nemocem je chráníme podáváním granulí s antibiotiky. Brzy na jaře (druhá polovina března) je nejvhodnější doba pro sestřihnutí rákosu, orobinců a vodních rostlin. Jejich stonky pomáhají k výměně plynů a kyslíku ve vodě během zimního období. Volně plovoucí rostliny z vodní hladiny odstraňujte. Kontrolujeme také, zda nebyly porušeny zóny břehů, zejména pokud zima nenarušila krycí substrát a neodkryla část fólie. Ještě jednou rekapitulace: Odstraňujeme ze záhonů ochranu proti chladu... pokračování v řezu ovocných dřevin (odstraníme i napadené výhony u maliníku) třešně, višně a meruňky postříkáme preventivně proti chorobám ošetření broskvoní proti kadeřavosti (2. postřik) dokončování řezu révy vinné řez nadzemní časti okrasných trav čas pro zapnutí automatického závlahového systému odstranění suchých částí trvalek vhodné období pro vyčištění jezírek od kalů a zbytků rostlin řez okrasných dřevin (dle druhu), jarní řez růží odstranění výhonů z podnoží (sakury, vrby) stálezelené dřeviny udržujeme dostatečně zalité postupné odstranění zimní ochrany rostlin popínavé dřeviny na konstrukcích je vhodné prosvětlit nebo zmladit (dle druhu) první jarní přihnojování rostlin řez živých plotů z listnatých dřevin (tvarovací řez) koncem měsíce začíná období vhodné pro výsadbu prostokořených sazenic (ovocné i okrasné dřeviny). Jarní výsev zeleniny Brzy na jaře vyséváme méně choulostivější druhy zeleniny - zejména kořenovou zeleninu a špenát. Pokud máte připravené, poryté záhony od podzimu, postačí záhony zlehka prokypřit do hloubky cca 25 cm a upravit hráběmi. Jarní výsev provádíme v polovině března, ve vyšších polohách ke konci měsíce března Jarní výsev zeleniny - vyséváme rostliny otužilejší jako jsou: mrkev, petržel, pastiňák, červená řepa, černý kořen, kopr, ředkev a jiné. Jarní výsevy nejsou náročné na závlahu a není třeba je tedy zavlažovat. Pokud budete vysévat mrkev, pak mějte na paměti, že mrkev klíčí delší dobu. Mezi řádky mrkve můžete vysévat tzv. "značkovací rostliny". Mezi značkovací rostliny patří ředkvička, špenát, salát, kopr a cibule, ze které si budete pěstovat sazečky.

11 Jarní detoxikace a očista organismu Jaro je pravým časem pro vnitřní očistu těla. Organismus je nyní na detoxikaci nastaven nejlépe a po dlouhé zimě ji potřebuje. Jarní příroda také nabízí čerstvé zelené poklady, které zaženou jarní únavu. Návody na kompletní zbavení se všech jedů nahromaděných v těle za týden fungovat nemohou. Ovšem postupy, které se soustředí na játra, jsou pro nastartování samoléčebných procesů v těle prospěšné. Játra jsou totiž za detoxikaci celého organismu přímo odpovědná, a vhodná očistná kúra by jim v tom měla pomoci. Organismus po dlouhé zimě také potřebuje vzpruhu, doplnění hladin vitamínů a minerálů. Jen tak může fungovat bezchybně, vitálně. Ovoce a zelenina jsou sice k dostání po celý rok, ale umělým dozráváním a dlouhým skladováním se jejich potenciál velmi snižuje. Čerstvé jarní výhonky bylinek, planých lučních rostlin, čočka, mungo, pohanka, jsou levné a přitom nabité vitamíny, minerály, stopovými prvky a blahodárnými enzymy. Jarní výhonky planých rostlin, elixíry zdraví a mládí Na jaře nabízejí louky recept na detoxikaci jako na dlani. Stačí, když sesbíráte čerstvé výhonky léčivých rostlin. Jsou které jsou nabité vitamíny, minerály, enzymy a chlorofylem, který pročišťuje nejen dech, ale celé tělo. Kromě pampelišky můžete sbírat i kopřivu, jež je základní bylinou tradičních jarních očistných kúr s všestrannými schopnostmi. Přidejte také trochu listů řebříčku, jež podporují metabolismus, sladkého posilujícího jetele, nahořklého rdesna či kyselého šťovíku. Čerstvé listy jsou dobré do salátů i pro osvěžující jarní nálev, nejdokonalejší očistnou kúru vám ale poskytne zelený nápoj. Jeho chuť můžete upravovat podle množství přidávaných druhů bylinek, výsledek bývá překvapivě dobrý i samotný, nebo jej vylepšete ještě citrónem a medem. Zelený nápoj plný jarní síly Hrst mladých lístků opláchněte, rozmixujte s vodou a přelijte do nekovové nádoby, aby účinné látky nebyly s kovem ve styku déle, než je nezbytně nutné. Směs můžete nechat ještě čtvrt hodinky ustát a poté přecedit. Listy kopřiv můžete předem pomačkat a propláchnout teplou vodou, aby žahavá kyselina mravenčí, obsažená v křehounkých chlupech na povrchu listu, odtekla. Dopřejte si šálek zeleného nápoje z kopřiv třikrát denně. Bylinky i zelenina pro povzbuzení činnosti jater a tím i detoxikace celého těla Pampeliška, smetanka lékařská: Bylinkové kúry by měly trvat tři či čtyři týdny, pak je vhodné je na týden přerušit a poté je můžete ještě zopakovat. Její kořen stimuluje činnost jater, žlučníku a všech trávicích orgánů. Sbírá se nejlépe na jaře, před rozkvětem rostliny. Můžete jej usušit a užívat nálev z čajové lžičky sekaného kořene na šálek vody, dvakrát denně. Na jaře je ale ideální kúra ze šťávy z čerstvého kořene třikrát denně si dopřejte polévkovou lžíci. Syrové mladé listy, které navíc podporují metabolismus, jsou ideální do salátů a jako součást zeleného nápoje.

12 Popenec obecný (břečťanolistý) Popenec je léčivá bylina i štiplavé, pikantní koření zároveň. Je u nás původní a rovněž se pěstuje na zahradách jako půdopokryvná rostlina, či na ozdobu zídek. Podporuje celkový metabolismus a činnost jater, které zároveň ochraňuje. Čerstvé jarní lístky se hodí do salátů, polévek, pokrmů z brambor i vajec. Prospěšný je i nálev z kvetoucí nati. Ostropestřec mariánský Tato bylina je známá úžasnou schopností obnovit jaterní tkáň, i po poškození léky a podobně, navíc obsahuje množství prospěšných flavonoidů. Léčivá jsou semena (plody) která se užívají celá, neboť většina důležitých látek se nachází těsně pod osemením. Ostropestřec můžete i pěstovat (pochází ze středozemí, u nás občas zplaňuje), bodlákovité hlavice sbírat krátce před dozráním, usušit a plody vymlátit. Jsou však za přístupnou cenu k dostání i v lékárnách. Užívejte nálev ze lžičky rozmělněných plodů na šálek vody dva až třikrát denně, nebo tři až čtyřikrát denně přímo čajovou lžičku prášku. Podobné schopnosti i vzhled má i benedikt lékařský neboli čubet benedikt. Jablečník obecný Své jméno tato bylinka získala díky příjemné vůni po jablkách. Povzbuzuje a posiluje trávicí trakt, zvláště játra, i celý organismus. Navíc je balzámem na nervy. Třikrát denně se podává nálev ze dvou lžiček řezané kvetoucí natě na šálek vody. Jablečník najdeme v teplejších oblastech, na sušších, slunných, kamenitých stráních, můžete jej i pěstovat. Červená řepa Čerstvá šťáva je skvělým a chutným detoxikačním prostředkem, podporuje metabolismus, působí na snižování hladiny cholesterolu i krevního cukru, posiluje nervovou soustavu. Užívejte čerstvého kořeně či 0,4-0,6 l šťávy denně, dávky postupně zvyšujte.

13 Dĕti z MŠ se rozloučily se zimou Druhý březnový týden se dĕti rozloučily se zimou, zahnaly ji kouzelným zaříkávadlem. Na slunce zavolaly, jarními písněmi a básnĕmi ho přivolaly. Nejlepším zážitkem bylo vynášení Moreny, která byla vyrobena z rákosí, ozdobena vajíčky. Ulicí Nádražní se ozýval náš zpĕv, šlo se podél kolejí až k Bobravĕ. Letos byl dostatek vody a tak zima odplula a my se tĕšíme na jarní tvoření v naší MŠ. Dĕti z MŠ a jejich p.učitelky ******************************************************************************** Vážení spoluobčané, do naší knihovny byly zakoupeny následující nové knihy: pro dospělé: CLARK, Mary Higgins: Nikdy není pozdě MONYOVÁ, Simona: Milostná strategie POTTER, Alexandra: Lásce na stopě ROBERTS, Nora: Závrať všedních dnů WHITTON, Hana: Kunhuta Přemyslovna : vynucený sňatek českého a polského království CALMEL, Mireille: Eleonora Akvitánská : vláda lvů DEVÁTÁ, Ivanka: Vůně posečené trávy ERSKINE, Barbara: Nejtemnější hodina CHRISTIE, Agatha: Poslední případy slečny Marplové LANCZOVÁ, Lenka: Život na ostrově

14 MACKENZIE, Sally: Jak překvapit lorda Jacka PAWLOWSKÁ, Halina: Ulovila jsem ho v buši PŘIBSKÝ, Vladimír: Město hříšníků : Basilej roku 1433 v době konání církevního koncilu PATTERSON, J.: Černý tygr PATTERSON, J.: Okamžik překvapení ROBERTS, N: Sen v bílém ROBERTS, N: V pravou chvíli ROBERTS, N: Zahráváš si s ohněm ROBERTS, N: Zákon přitažlivosti CLARK, M. H.: V náruči nepřítele CLARK, M. H.: Zrychlený tep ESQUIEL, L.: Malinalli - Otrokyně bílého pána WHITTON, H.: Žárlivá císařovna - Alžběta pomořanská pro děti: BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub tygrů. Po stopách yettiho BREZINA, Thomas: Případ pro tebe a Klub Tygrů. Počítačoví piráti BŘEZINOVÁ, Ivona: Útěk Kryšpína N. BŘEZINOVÁ, Ivona: Fotbal s Fandou BŘEZINOVÁ, Ivona: Lucka Luciperka DĚDKOVÁ, Jarmila: Veronika z pískově žlutého domu GOLDFLAM, Arnošt: Pohádky : o nepotřebných věcech a lidech POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Pohádky do hajan Určitě si každý z Vás nějakou pro sebe vybere a ráda Vás uvítám v naší obecní knihovně. S přáním pěkných jarních dnů Svatava Paterová

15 ***************************************************************** Úspěšný sběr papíru pro MŠ Omice Chtěla bych touto cestou za naši školku poděkovat všem, kteří přispívají pravidelně nebo i nahodile papírovým dopadem do kontejneru, který je každý měsíc přistaven naproti obchodu. Školka je dlouhodobě zapojena do projektu firmy A.S.A. soutěž s panen Popelou. Díky Vám jsme nyní v kategorii podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka na 4. místě ze 137 přihlášených školek a škol. Za letošní školní rok jsme doposud společně nasbírali kg papíru tj. 352 kg na jednoho žáka školky. Pro srovnání za celý minulý školní rok 2013/2014 bylo uloženo do kontejneru celkem kg papíru (skončili jsme na celkovým 6. místě ze 138 přihlášených školek/škol. Pokud se nám podaří udržet si současnou pozici ve sběru, máme velkou šanci, že školka kromě peněz za uložený papír, dostane navíc i věcnou cenu v hodnotě 5 000Kč. Pokud máte přebytečný papírový odpad, věnujte ho prosím příslušnému kontejneru firmy A.S.A. Každé kilo papíru přinese peníze, které se využijí (momentálně při realizaci školkové zahrady). Termíny přistavení kontejneru na papírový odpad naproti prodejny samoobsluhy jsou: ; ; je uzávěrka soutěže pro tento školní rok. Povede se nám obstát v konkurenci ostatní sběratelů? Za Vaše papírové dary předem děkujeme. Markéta Švarcová

16 SPOLEČENSKÁ KRONIKA S přáním stálého zdraví přicházíme opět k našim jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavují svá životní jubilea. Paní Růžena KRYŠTOFOVÁ Paní Božena KARASOVÁ Blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pohody a splněných přání. VÍTÁME MEZI NÁMI v měsíci březnu se narodili Daniel VELEBA Martin BAŘINA Rodičům blahopřejeme a miminkům přejeme v životě to nejlepší. OPUSTIL NÁS V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že v měsíci březnu nás navždy opustil pan Ing. Zbyněk Holešovský Čest jeho památce OMICKÝ ZPRAVODAJ vydává obec Omice, zapsán do evidence periodického tisku, přidělené evidenční č. MK ČR E Šéfredaktor Oldřich Londýn ml. Tisk a příjem příspěvku na OÚ Omice, tel. č , fax ,

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Ročník XIX. 6/2013 červen

Ročník XIX. 6/2013 červen O m i c k ý zpravodaj Ročník XIX. 6/2013 červen Omická chasa a obec Omice pořádají dne 21.7.2013 MLADÉ HODY Program: 14:00 průvod stárků obcí zakončený zábavou Pod kaštany s vystoupením souboru RÁKOSNÍČEK

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 26. dubna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 6. 8. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014

Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014 Z á p i s z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.12.2014 Zahájeno: 18.00hod. Ukončeno: 20.20 hod. Přítomni: O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. října 2011

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. října 2011 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. října 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen O m i c k ý zpravodaj Ročník XXI. 5/2015 květen V tomto čísle naleznete Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o dění v naší obci v měsíci květnu a i o tom, co nás čeká v měsíci červnu. Kolaudace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více