4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč

2 redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem ovšem není novodobou záležitostí. Dočíst se o této zvyklosti můžeme i v pamětech Vavřince Benedikta Mecera, uložených v třeboňském archivu. Jejich sepsání se odhaduje někdy mezi lety 1650 a 1680, kdy Mecer zemřel, ale historky vznikaly od časů Viléma z Rožmberka, který zemřel r. 1592, až do doby po třicetileté válce. Dozvíme se, že: Bývala jedna stará žena v fraucimoře mlynářka ode všech Hubičkou jmenovaná, byla jako nějaká svobodnice a, kde se mohla v městě při veselích svatebních aneb křtinách dotříti korbele, raději pivo než víno pila. Ta bývala ordinárí každý den opilá. Když býval den prvního aprile, s tím měl J. Mt. pán největší zalíbení, že jak tuto Hubičku tak i jiné služebníky po městě s rozličnými věcmi posílal. Hubička nosívala zelenou putnu plnou kamení celý den po městě, od jednoho k druhému, až se opila, putnu roztloukla a tak se do zámku navrátila. Jiní pak služebníci do Soběslavi, do Veselí, do Lomnice museli s aprilem jeti na koních a na zádech kůš se sklenicemi a kamením na sobě nésti, mnohý se v kolika dnech nevrátil. Švajnoch taky rád pil a tak měli s Hubičkou jeden cech, jakož sou také na zámku v Třeboni spolu vykontrafektováni, Hubička s korbelem a Švajnoch s koflíkem. Tak ať Vám apríl přinese jenom radost a vyhnete se putnám s kamením.. Holšanová (s přispěním Mgr. B. Čechové) Stav kina po posledním promítání v měsíci lednu V únoru byly odstraněny staré sedačky a betonovány jiné stupně elevace cs cs Uzávěrka TS 5/2010 je v 17 hodin. Později dodané příspěvky nelze do čísla zařadit! V březnu bylo instalováno zcela nové stropní osvětlení a obložení stěn cs 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

3 město Služba obcím Anketa Rozhovor Téma Zřízení technologického centra v Třeboni Výsledky soutěže o nej stavbu či investici Co nás zajímá otázky pro starostu Stanoviska k prodeji domu čp. 122 v ulici Valy str. 4 str. 5 str. 7 str. 11 Zprávy z radnice Z jednání rady města Příspěvky pro LSPP Rada města na svém zasedání 22. února 2010 schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku od Jihočeského kraje ve výši 1 mil. Kč na provoz LSPP. Zároveň ve svém dalším usnesení schválila příspěvek LSPP ve výši Kč, to je 12 Kč na obyvatele a rok. Další příspěvek, který rada schválila, je Kč, které řeší pro LSPP pokrytí výdajů na nájem a služby s ním spojené. Vzhledem k počtu ošetřených klientů LSPP prokázala, že její činnost je pro Třeboňsko potřebná, proto věřím, že i zastupitelstvo města všechny tyto příspěvky schválí, říká starosta Jan Váňa. Příspěvky pro Ledax a pro Charitu Firma Ledax a Oblastní charita Třeboň poskytují sociální služby seniorům v Třeboni. Náklady na jednoho uživatele pečovatelské služby jsou asi Kč ročně. Na poskytování této služby přispívají uživatelé na základě sazebníku, dalším zdrojem jsou prostředky z rozpočtu města. Tento příspěvek činí Kč za rok na jednoho klienta, smlouva určuje podmínky a pravidla vyúčtování poskytnuté částky. Pro služby poskytované firmou Ledax je určen příspěvek ve výši Kč, pro Oblastní charitu počítáme s částkou Kč, říká starosta Jan Váňa. Výpůjčka stavby fotbalového hřiště Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce stavby fotbalového hřiště s umělým povrchem s TJ Jiskra Třeboň za podmínky dodržení Návodu k údržbě a pokynů pro užívání pro umělý trávník, který bude nedílnou součástí této smlouvy, a to do Zároveň rada schválila zveřejnění záměru pronájmu tohoto hřiště pro TJ Jiskra Třeboň, a to na dobu určitou do doby výstavby kabin a zázemí pro uživatele hřiště za stejných podmínek o dodržení pokynů o údržbě a užívání, říká starosta Jan Váňa. Pronájem nebytových prostor Dále rada města schválila pronájem nebytových prostor v čp. 42 Přeseka a čp. 114 Branná za účelem provozování pohostinství. Obě nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Záměr na oba nebytové prostory byl zveřejněn od 11. do a přihlásil se vždy jeden zájemce. Schválení bytového pořadníku Rada města schválila bytový pořadník aktualizovaný k Bytový pořadník dle platné směrnice pro přidělování bytů v majetku Města Třeboně je aktualizován a schvalován radou města dvakrát ročně a poté je vyvěšen na úřední desce. Pronájem bytových jednotek Rada města projednala návrhy bytové komise na obsazení bytů dle bodového hodnocení a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 6. Žadatelům byly nabídnuty 2 startovací byty a byt v ul. Sv. Čecha. Umístění loutkového divadla do náhradních prostor Rada města projednala žádost Spolku třeboňského loutkového divadla o umístění loutkového divadla do náhradních prostor. Odboru rozvoje a investic uložila prověřit navrženou možnost umístění loutkového divadla ve výstavním sále, zjistit výši nákladů na požadovanou rekonstrukci ve výstavním sále a současně udělat odhad nákladů na úpravy v budově Štěpánka Netolického pro potřeby výstavnictví. Výběr zhotovitele Park kolonáda Bertiny lázně Třeboň Rada města jako zadavatel veřejné zakázky Park kolonáda Bertiny lázně Třeboň na základě hodnocení nabídek odborem rozvoje a investic rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Bohemia Constructiva Graf s.r.o, Vodárenská 1091/II, Třeboň. Na akci byly předloženy tři nabídky, přičemž jediným kritériem pro hodnocení byla nabídková cena. Změna zahájení realizace projektu Rada města schválila změnu termínu zahájení realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Třeboň, a to od do Současně rada města schválila Prohlášení o spolupráci mezi městem a Jihočeskou rozvojovou, o.p.s. Zvláštní užívání místní komunikace na Masarykově náměstí Rada města Třeboně souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace na Masarykově náměstí v Třeboni takto: Staročeské dobroty s.r.o., Praha 3, žádost podána dne místo u oplocení Lipovky (číslo 1 v situaci) termín a Agentura RR s.r.o., Náměšť nad Oslavou, žádost podána dne místo u domu č.p. 111/I (číslo 2 v situaci) termín , a Okolo Třeboně o.s. (Pavel Barnáš), Třeboň, žádost podána místo u domu č.p. 111/I a podél plotu u lékárny termíny a Pronájem nebytových prostor kina a kinokavárny Rada města rozhodla, že vítězem obálkové soutěže na pronájem nebytových prostor kina a kinokavárny v části objektu čp. 1/I Kina Světozor, Třeboň, je spol. Bertiny lázně Třeboň s.r.o. se sídlem Tylova 171, Třeboň. Na základě usnesení RM ze dne došlo ke zveřejnění záměru pronájmu zmíněných nebytových prostor, v době zveřejnění byly podány dvě nabídky. Lenka Čapková Plošná deratizace V dubnu provede pro Město Třeboň firma Pařez plošnou deratizaci v městských objektech a na veřejných prostranstvích. Máte-li problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte Ing. Fliegela, odbor rozvoje a investic na tel Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Informace: firma Pařez, p. Mach, tel l 3

4 Z jednání zastupitelstva města Losování cen soutěže o nej stavbu či investici v roce 2009 Zastupitelstvo města se sešlo na svém 34. jednání. Před zahájením bylo provedeno losování o ceny soutěže o nej nej stavbu či investici v roce 2009, vyhlášené městem. V této soutěži občané určovali, která z investičních akcí roku 2009 byla podle jejich názoru nejpovedenější. Na prvních pěti místech z 25 hodnocených se jako první umístila akce Revitalizace kasáren, druhé místo v tomto hlasování získala Stezka pro pěší a cyklisty II. etapa, třetí místo obsadila Oprava Jordánovy kašny, čtvrtá byla Digitalizace kina Světozor a jako pátá skončila v této soutěži Regenerace sídliště Hliník III. etapa. Vylosování cen provedli sami občané. Třetí cenu soda stream získal pan Jiří Čepa, druhou cenu presovač na kávu paní Renata Tomanová, první cenu LCD televizor vyhrála paní Helena Gráfová. Všem výhercům blahopřejeme a přejeme, aby jim dárky sloužily ke spokojenosti. Členské příspěvky města Zastupitelé města schválili členské příspěvky na rok 2010 do sdružení obcí. Členství ve sdruženích je podmíněno placením příspěvků, které jsou stanoveny na jejich valných hromadách. Při jednání se zástupci měst domlouvají na společném postupu a vyměňují si své zkušenosti. Připomínám, že v uplynulém období se jejich zásluhou podařilo zvrátit rozhodnutí o poplatku za vyjádření firmě Telecom pro potřeby obecních úřadů. Příspěvky na kulturu Na 34. zasedání byly schváleny příspěvky na kulturu převyšující Technologické centrum Rada města Třeboně jako zadavatel veřejné zakázky vybrala zpracovatele žádosti o dotaci Zřízení technologického centra, pořízení elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností. Na základě nejvýhodnější nabídky se jím stala pražská firma EUNICE CONSULTING a.s. Paní Ing. Jany Grammetbauerové, tajemnice úřadu, jsem se zeptala: Můžete, prosím, čtenářům Třeboňského světa přiblížit, k čemu bude centrum sloužit a především jak bude fungovat? Jaký přínos bude mít centrum pro město Třeboň a jeho obyvatele? Kdo všechno ho bude nebo může využívat? Kdy bude zahájen provoz centra a kdo ho bude obsluhovat? Město Třeboň se rozhodlo podat žádost o dotaci na vybudování technologického centra. V současné době je vybraná firma, která bude zpracovávat žádost a studii proveditelnosti, která musí být součástí žádosti. Technologické centrum bude sloužit k provozování systémů spisových služeb a datových úložišť (jedná se o úložiště nevyřízených a neuzavřených dokumentů) jak pro město Třeboň, tak pro všechny obce v rámci správního obvodu a jejich zřízené organizace (např. mateřské a základní školy). částku 50 tisíc korun, a to v podobě schválené radou města. Pro Třeboňský lázeňský symfonický orchestr byl schválen příspěvek Kč, na Třeboňská nocturna 2010 připadlo Kč a na Anifilm 2010 byla schválena částka ve výši Kč. Plán zdraví a kvality života Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o vyhodnocení Plánu zdraví a kvality života za rok K plnění tohoto dokumentu nás zavazuje členství v Národní síti zdravých měst, která se týká zlepšení kvality života v našem městě. I proto, že se snažíme tento plán naplňovat, získalo v roce 2009 naše město titul Bezpečná komunita, říká starosta Jan Váňa. Prodej bytových jednotek Na jednání zastupitelstva byl dále zařazen záměr prodeje bytových jednotek v ulici Táboritská, B. Němcové a Vrchlického. Vzhledem k tomu, že někteří nájemníci zpochybnili znalecké posudky, bylo toto jednání přerušeno a odročeno. Zastupitelstvo schválilo bod č. VI, ve kterém byl zveřejněn záměr prodeje bytové jednotky č. 935/2 o velikosti v čp. 935, ulice Vrchlického, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 542/14971 na společných částech budovy a pozemku p. č. 886/2 formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena je stanovena na Kč. Anna Kahounová, místostarostka města Hlavním cílem vybudování centra je zajištění informatizace celého správního obvodu. Strategický rámec projektu technologických center vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY zpracovaným Ministerstvem vnitra ČR. V projektu technologických center jsou stanoveny 2 základní cíle: 1. Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy. 2. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. Z uvedených informací vyplývá, že využít kapacity technologického centra může mimo Třeboň i každá obec ve správním obvodu města. Zahájení provozu odhaduji na dobu první poloviny roku Starost o provoz centra bude na pracovnících MěÚ Třeboň. Děkuji Vám za rozhovor. Jana Jandová Upozornění občanům Splatnost místního poplatku ze psů skončila Pokud občané dosud nezaplatili, je nutno poplatek urychleně zaplatit, sazby poplatků a další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 1/2009 (telefon ). Dále oznamujeme občanům, že místní poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do (za 1. pololetí) a do (za 2. pololetí) v daném roce. Poplatek je rovněž možno uhradit jednou splátkou na celý rok. Sazba poplatku pro rok 2010 činí 500 Kč na osobu. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Třeboni, případně po telefonické domluvě (tel ) poslat na účet města nebo zaplatit složenkou vydanou správcem poplatku na poště. Vyhlášku č. 1/2009 a č. 2/2009 (poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2010) můžete najít na stránkách města Nezaplacené místní poplatky z minulých let Město Třeboň vymáhá prostřednictvím právního oddělení a exekutorů, a proto Vás žádáme o jejich včasné uhrazení. 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

5 ČOV Třeboň Práce na stavbě nové Čistírny odpadních vod Třeboň jsou již v plném proudu. Byl proveden stavební výkop vlastního monobloku čistírny o objemu cca 5 tis. m 3, provedeny štěrkové hutněné podsypy a položeny podkladní betony. J. Fliegel Výsledky soutěže o nej stavbu či investici města v roce 2009 Pořadí Název akce Bodové hodnocení 1. Rekonstrukce bývalých kasáren pro potřeby veřejné správy, parkoviště, nádvoří, sadové úpravy Stezka pro pěší a cyklisty od Penny marketu k atobusovému nádraží Restaurování Jordánovy kašny Masarykovo náměstí Digitalizace kina Světozor Regenerace panelového sídliště Hliník III. etapa Chodník na předměstí k ulici Táboritská Fotbalové hřiště s umělým trávníkem sportovní areál Rekonstrukce ulice Lesní 2. etapa Oprava fasády radniční věže a vstupu na věž Obnova sgrafitové výzdoby Svinenské brány Rekonstrukce ulice Daskabát jih Vybudování osobního výtahu v ZŠ Sokolská bezbariérová Třeboň Doplnění kamenných žardiniér a závěsných květinových sestav v historickém středu města včetně osázení Obnova oplocení do Lipovky Lázně Aurora rekonstrukce recepce, apartmánů, kamerový systém Lázně Berta rekonstrukce recepce, zateplení fasády Chodník v ulici U Světa (úsek Sportovní Lázeňská) Zřízení jižního bezbariérového vjezdu do sportovní haly Oprava fasády kaple sv. Víta, Na Kopečku Oprava vozovky v Mlýnské ulici Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním zařízení Branná Oprava vozovky v ulici Ke Hřišti v Břilicích Rekonstrukce oplocení památníku padlým 1. světové války v Branné Generální oprava hráze rybníku Cizinecký včetně výměny výpustního zařízení Chodník v Přesece 5 VYLOSOVANÍ VÝHERCI: 1. místo Helena Gráfová LCD televizor 2. místo R. Tomanová presovač na kávu 3. místo Jiří Čepa soda stream Výhercům blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili. V TS 3/2010 bylo chybně uvedeno, že RM schválila Vlastenecko-národop. sdružené obci Baráčníků Třeboň příspěvek ve výši Kč. Správná výše příspěvku je Kč. Za chybu se omlouváme. Město Třeboň Třídění odpadů ano či ne? Třídění odpadů je nesporně záslužná, a i hospodářsky užitečná činnost. To bylo zdůrazňováno už mnohokrát, i když občas člověk zaslechne námitku stejně to při svážení všechno zase smíchají dohromady a vyvezou na skládku. To jsem zatím vždycky popíral v pevné víře, že se s tříděným odpadem zachází tak, jak je deklarováno. Ale Na východním konci Přemyslovy ulice v Třeboni je malé náměstíčko a na něm jsou umístěny tři barevné plastové popelnice s označením SKLO PAPÍR PLASTY. K nim přijel v úterý před 14. hod. KUKA vůz třeboňských Technických služeb a dva mládenci postupně vysypali do dvou vhozových otvorů všechny tři popelnice bez rozdílu, co na nich bylo napsáno. Že se sype sklo nebo papír, to bylo možné snadno rozlišit podle zvuku např. sypajícího se skla. A odjeli. To je konec krátkého příběhu. Jen moje důvěra, že s tříděným odpadem je zacházeno tak, jak je deklarováno, byla značně otřesena. O. Lhotský Vážený pane Lhotský, ve Vašem článku je uvedeno, že Technické služby Třeboň, s.r.o. v úterý dne před 14. hodinou vysypaly do jednoho vozu na svoz odpadu postupně tři plastové popelnice s označením SKLO PAPÍR PLASTY. Po mém nástupu do funkce jsem jednak zvýšil kontrolu pracovníků při výkonu práce, ale i požaduji vyšší důraz na jejich osobní zodpovědnost. V případě, že by takto hrubě porušili pracovní povinnosti, došlo by k finančnímu postihu. Z tohoto důvodu jsem důkladně prověřil Vámi uvedenou záležitost a chci k tomu uvést následující: svoz separovaného odpadu provádíme vozem značky MAN a to ve dnech: středa PAPÍR, pátek PLASTY a SKLO (zvlášť PLASTY a SKLO), v daný den ani uvedený čas nebylo naše vozidlo prokazatelně v Třeboni. Tento den provádělo svoz ve Stráži nad Nežárkou. Naše společnost vzhledem ke skutečnosti, že dané komodity předává dalším odběratelům ke zpracování a současně je chce co nejvíce finančně zhodnotit, nebude sama provádět sesypání všech tří komodit do jednoho svozového vozu. Ing. Jaroslav Kubal, ředitel společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. l 5

6 aktuálně V sobotu 13. března 2010 se opět po roce konala ve společenském sále Lázní Aurora velmi úspěšná burza akvarijních rybek, krmení, rostlin a technického vybavení pro akvaristy i teraristy, kterých je na Třeboňsku opravdu dost. šh I když kino Světozor zatím spí, Timo sedí a bdí jj V průběhu programu Pohádkové Třeboně 2010 se odbyl rovněž slavnostní křest pohlednice největšího kapra na světě (který byl na náměstí vytvořen před 9 měsíci všemi žáky všech třeboňských škol). Pohled vydalo IKS, vodou ze Světa křtil starosta města dr. J. Váňa. cs Březen nás překvapil nebývalou nadílkou sněhu, se kterou bojovala za tým Technických služeb s lopatou v ruce i paní Věra Švecová jj Březen dodržel i termín nástupu jara, a tak jsme si první jarní den užili sluníčka nejen my lidé, ale také naši čtyřnozí spoluobyvatelé na planetě Zemi. jj Před 20 lety (2. dubna 1990) vyšlo první číslo časopisu Třeboňský kurýr, který se zasloužil o prosazování polistopadových demokratických idejí v Třeboni a na Třeboňsku. Existoval do roku J. Květ Předchozí prodejna knih na Hliníku byla adaptována na novou prodejnu ZOO SHOP. Obchod jistě brzy objeví četní chovatelé koček, psů i exotických zvířat. šh V březnu finišovala také úprava vstupních prostor kina Světozor. V pilném pracovním nasazení jsme zastihli Miroslava Vidiečana a Pavla Hofbauera. jj Od se v novém kabátě představí veřejné sociální zařízení v Komenského sadech, jehož provozovatelem jsou Technické služby Třeboň, s.r.o. jj O výzdobu zadní části záchodků se starají naši mladí spoluobčané. jj Lázeňská promenáda v Tylově ulici V první polovině letošního roku budou provedeny sadové úpravy v Tylově ulici. Část neperspektivní zeleně v okolí Tylova hlohu bude nahrazena novými výsadbami, které budou doplněny trvalkovými záhony a lavičkami. Bude též opravena cyklostezka od Jindřichohradecké brány k Bertiným lázním. Ing. Jaroslav Fliegel, Město Třeboň Poděkování Po zveřejnění článku Jak se žije vozíčkářům v Třeboni mě kontaktovali zástupci firmy Stavcent Jindřichův Hradec a. s., správa Třeboň, a nabídli mi jako bývalému zaměstnanci zhotovení bezbariérového sociálního zařízení. Tímto bych chtěl vyjádřit své poděkování za jejich velkorysý dar a pomoc. Jan Janoch, Třeboň 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

7 Co nás zajímá? Zeptali jsme se starosty města Jana Váni Historickým městem r se v jižních Čechách stalo město Tábor, kde podle hodnotící komise nejlépe pečovali o památky. Krajského kola se zúčastnilo pět měst vedle Tábora i České Budějovice, Nové Hrady, Volyně a naše Třeboň, která tento titul získala v r Letos jsme skončili až na 4. místě. Znamená to, že jsme se památkám až tolik nevěnovali? Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska každoročně vyhlašuje v rámci republiky historické město. Je trochu diskutabilní samotný titul, protože Třeboň byla, je a bude historické město bez ohledu na nějaká ocenění, ale pravdou je, že v roce 1997 nás takto vyznamenala také komise Sdružení. Myslím, že je v celku logické, že Třeboň a ani žádné z dříve oceněných měst nezískalo titul dvakrát. Pokud by komise hodnotila péči, s jakou se v daném městě o památky pečuje, pak bychom mezi vybranými asi nechyběli. Připomenu, co jsme jenom v loňském roce v této oblasti udělali. V historickém centru dokončení restaurování Mariánského sloupu, rekonstrukce kašny na náměstí, oprava radniční věže, plotu u Lipovky, oprava Svinenské brány. Pokračovali jsme v opravě kaple sv. Víta a další drobné sakrální architektury a nakonec jsme dokončili revitalizaci objektu kasáren, který je kulturní památkou, a zahájili rekonstrukci Měšťanské besedy, která je rovněž kulturní památkou. Myslím, že z uvedeného výčtu je zřejmé, že si našich památek vážíme a pečujeme o ně dostatečně. V minulém čísle TS jsme uveřejnili poměrně kritický článek a rozhovor o sportovní hale. Jak vidíte tuto problematiku ve vedení města? Jednak mě mrzí, že jste se mě nezeptali na tuto situaci již v minulém čísle, když tyto články připravoval p. Čada za redakční radu. Samozřejmě, že na to máte právo, ale p. Čada je také zastupitel a tedy ví nebo se na to mohl zeptat, co se v minulosti v hale udělalo a co se chystá. K uvedenému článku v předávacím protokolu nejsou uvedeny žádné závady a naopak je zde uvedeno, že je předaná uklizená. Některé závady výměna žárovek (20 ks), oprava bojleru a další drobnosti byly odstraněny po převzetí novým nájemcem. Jiné závady povahy rozsáhlejších oprav se budou řešit v průběhu roku z rozpočtu města, kde je připraveno celkem cca Kč. A pokud se v hale vyskytuje nepořádek, tak to je kritika stávajícího provozovatele a já doufám, že je neoprávněná. To, že by si třeboňská hala zasloužila především zateplení a výraznější rekonstrukci, je zřejmé. Při jednání s architektem Šímou nás připravil na částku 120 mil. Kč, po značné redukci milionů 60. Proto jsme se rozhodli halu vylepšovat postupně. Při budování nových sportovišť to ani jinak nejde. Myslím, že kdo má oči, tak vidí, kolik jsme za poslední roky do sportu vložili a kolik nových sportovišť jsme vybudovali. Na minulém zastupitelstvu jste odložili schválení záměru prodeje bytů, které nebylo možné v minulosti privatizovat z důvodu dotačních střešních nástaveb. Proč jste s tímto záměrem vůbec přišli, když z reakce nájemníků bylo zřejmé, že je nechtějí. Máte pravdu, že v Třeboni zůstalo několik domů, kde se postavily střešní byty a tím došlo ke znemožnění jejich privatizace. V minulosti se na nás obrátilo několik lidí s dotazem, zda by si mohli svůj nájemní byt koupit. Jednáním na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu financí se nám podařilo tuto možnost vyřídit. To vše trvalo bezmála dva roky. Já sám jsem přesvědčený, že bydlení je čistě privátní věc, a proto jsem fakt, že si nájemníci nemohli byt v minulosti koupit, považoval za určitou křivdu, kterou jim způsobilo rozhodnutí o nástavbách. Snahou tedy bylo tuto křivdu napravit. Je pravdou, že na zastupitelstvu byli slyšet pouze ti, kteří si byt koupit nechtějí. Ti druzí nemluvili a možná ani nepřišli. Největší křik byl okolo zanedbanosti domů a cen nabízených bytů. Je to tak a také stav těchto domů nám dává za pravdu, že by bylo lepší, kdyby byly soukromé všichni vidíme proměnu paneláků na sídlišti Hliník nebo U Trojice. Co se týká cen, tak ty stanovili tři různí soudní znalci jako ceny v místě a čase obvyklé a městská rada je v žádném případě nenavyšovala, jak se někteří nájemníci domnívali. Naopak, navrhla 20 % slevu jako satisfakci za to, že si je dříve koupit nemohli. Za ceny v místě a čase obvyklé jsme povinni ze zákona s majetkem nakládat. Tatam je doba, kdy zastupitelstvo mohlo schválit cenu podle uvážení. Musím si trochu postesknout, že se po nás chce, abychom ve městě hospodařili s majetkem jako se svým vlastním, ale jenom do okamžiku, než se to začne týkat nás samých. Nevím, kdo by očekával od soukromého vlastníka při prodeji bytů nějaké slevy. Ceny uvedené soudními znalci jsou v relaci s cenami bytů, které město v minulosti již prodávalo v Rožmberské ulici nebo Lidické. Někteří nájemníci právě zpochybňovali znalecké posudky také s poukazem, že v jejich bytě žádný znalec nebyl. Nejsem v té věci odborník, ale vím, že se v posudcích posuzují nosné konstrukce, střecha, okna a také vybavení, které je u panelových domů stejné. Pokud si někdo na své náklady vyměnil jádro a kuchyňskou linku, pak by asi byl sám proti sobě, kdyby chtěl, aby se to projevilo ve znaleckém posudku. Ale aby se čtenáři dozvěděli něco konkrétního k cenám, tak ty se pohybovaly v jednotlivých domech v pásmu od 11 do 15 tisíc Kč za m 2. Z této ceny rada navrhovala zmíněnou slevu 20 %. Zastupitelstvo zveřejnění záměru odložilo, co bude dál? Když jsem viděl reakce některých nájemníků, ze kterých bylo zřejmé, že jde spíše o nedorozumění, navrhl jsem projednávání odročit, abychom si mohli věci ve větším klidu vysvětlit, přestože jsme záměr prodeje mohli schválit. Předně ale musím znovu zopakovat, že nikdo nechce a ani nemůže ze zákona prodat nájemníkům obecních bytů střechu nad hlavou. To zaprvé. Za druhé jsem jim nabídl schůzku i s odhadci, aby jim vysvětlili, jak se ta cena tvoří. V případě dalších pochybností je možné nechat zpracovat vzorkové oponentní posudky. Za třetí pokud se najde např. celý dům, jehož nájemníci řeknou my si byty nechceme kupovat, potom není důvod, aby město tyto byty prodávalo. Jak je to s nabízenou slevou a lhůtou 30 dnů? Jak jsem již uvedl, městská rada navrhla 20 % slevu s tím, že by se měl zájemce přihlásit do 30 dnů od doručení nabídky z města. To může nastat až po schválení záměru prodeje zastupitelstvem. O možnosti koupě nájemníci vědí již téměř dva měsíce, takže času na rozmyšlenou mají dost. Co se týká úhrady, tak to může trvat od tohoto oznámení minimálně několik měsíců, protože samotný prodej musí schválit městská rada se zastupitelstvem a platební podmínky se stanoví až v kupní smlouvě. Dovolte mi na závěr poznámku. Domnívám se, že koupě obecního bytu za uvedených podmínek je pro nájemníky výhodná. V roce 1992 bylo nájemné 2 Kč za 1 m 2, dnes je 35 Kč a je téměř jisté, že dále poroste. Mám-li platit nájemné několik tisíc s tím, že ten byt není můj, pak je asi lepší platit podobnou, možná trochu vyšší částku hypotéky na vlastní byt. Navíc každý ekonom potvrdí, že nejlepší investice je do vlastního bydlení. Děkuji Vám, pane starosto, za rozhovor. Jana Jandová l 7

8 ohlédnutí i pozvánka Práce na rekonstrukci areálu Besedy neustávají ani v těchto dnech. Pozorovatelé návštěvníci vyhlídkového ochozu Staré radnice měli na probíhající práce zajímavý výhled. Pro ty, kteří to nestihli, přinášíme alespoň malé časové shrnutí. A malá výzva závěrem: Při sobotní Květinové Třeboni bude vyhlídková věž opět přístupná návštěvníkům. Přijďte se, vážení čtenáři, podívat na staveniště, kam je normálně přístup z bezpečnostního hlediska zapovězen. Z věže to budete mít vpravdě jako na dlani! text i foto J. Císař leden 2008 červen 2009 listopad 2009 březen 2010 SVoZoVé dny VeLkoobJemoVého odpadu JaRo 2010 oblast č. datum svozu seznam ulic Mlýnská ul., Vodárenská ul., Lesní ul., Kyralova ul., Zahradní ul., ul. Pod Kopečkem, pondělí ul. Na Kopečku, U Petra a Pavla, Holičky, Dukelská ul., Masarykovo náměstí, Březanova ul., Husova ul., Tylova ul., Masné krámy, ul. Petra Voka, Krčínova ul., Rožmberská ul., Valy, Trocnovské nám., Žižkovo nám., Hradební ul., Zámek, středa Chelčického ul., Havlíčkova ul., Přemyslova ul. I. část (od výpusti až k Budovcově ul.), Budovcova ul., Palackého nám., Sokolská ul. 3 Přemyslova ul. II. část (od Budovcovy ul. k sídlišti Hliník), sídliště Hliník,Táboritská ul., Nádražní ul., Sídliště (Čína), Sádecká ul., Novohradská ul., ul. Za Nádražím, Rybářská ul., pátek Lázeňská ul., ul. U Světa, Sportovní ul., Světská hráz 4 Daskabát, Hybešova ul., Heřmánkova ul., Ořechová ul., Líbalova ul., U Francouzů, Souběžná ul., Budějovická ul., Šustova ul., Komenského ul., Polní ul., ul. B. Němcové, Třebízského ul., pondělí ul. Svobody, ul. Na Rybníčku, ul. Čs. armády, ul. Šmeralova 5 Jablonského ul., Seifertova ul., Jiráskova ul., ul. Sv. Čecha, Riegrova ul., ul. U Cihelny, Jeronýmova ul., Klofáčova ul., ul. Na Sadech, ul. Na Chmelnici, Lidická ul., Vrchlického ul., středa ul. U Barborky, Libušina ul., Jateční ul., Krokova ul., Tyršova ul Břilice, Branná, Nová Hlína, Stará Hlína, Přeseka Odpad k odvozu můžete připravit na ulici maximálně 1den před stanoveným termínem svozu, jinak bude takto vystavený odpad kvalifikován jako založení černé skládky se všemi následujícími sankcemi. Nestihnete-li využít této služby, máte možnost přivézt odpad do sběrového dvora v areálu TS v Novohradské ulici 225, který je otevřen: úterý čtvrtek , pátek , sobota V pondělí a v neděli je sběrový dvůr uzavřen. Tato služba je pro občana s trvalým pobytem v Třeboni a místních částech zdarma (má-li řádně zaplacen poplatek na MÚ). Neslouží pro podnikatelské subjekty. Do svozu velkoobjemového odpadu patří: starý nábytek, nepotřebné a nefunkční zařízení domácností, železný šrot, matrace, koberce, dřevní odpad,větve ze stromů, pneumatiky, televize, chladničky, mrazáky, myčky na nádobí, pračky a ostatní věci podobného druhu, které v domácnosti nepotřebujete. Nepatří: nashromážděný drobný domovní odpad v nejrůznějších pytlích, krabicích a sudech, tráva a květiny ze zahrádek, stavební sutě (betony, kámen apod.), zemina, popel, piliny, atd. Tento odpad můžete v průběhu roku přivézt do sběrového dvora. Odváženy nebudou také autobaterie. Při odkládání odpadu na ulici vystavujte odpady pokud možno podle druhů, neházejte vše na jednu hromadu. Nedávejte dodatečně odpad do již svezených a vyčištěných ulic. Usnadníte tím naši práci. Děkuji za pochopení a spolupráci. Vladimír Janíček, Technické služby Třeboň s.r.o 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

9 konec anifestu v Třeboni Reaguji na článek z minulého čísla TS od docenta Prášila ke zrušení AniFestu v Třeboni, který končí parafrází mých slov: Třeboň byla provinčním městem před AniFestem a bude jím i po něm. Škoda. Slovo provinční znamená: venkovský, místně omezený, zaostalý, méněcenný. Tímto rozhodně naše krásné historické a lázeňské město není. Za poslední dva roky jsme mimo jiné obdrželi třetí a druhou cenu Mladé fronty TRAVEL CZECH o nejatraktivnější místo v České republice. Dle tohoto deníku je před námi pouze Praha. Tisíce turistů a lázeňských hostů, kteří každoročně navštěvují Třeboň, jsou důkazem toho, že na tom nejsme tak špatně, jak praví příměr. Vždy jsem se hrdě hlásil a hlásím, že jsem z Třeboně. Z článku je Linka 156 patrné, že pisatel nemá o nekonečných jednáních se zástupci AniFestu žádné konkrétní informace. Jedno končí, druhé začíná, a začíná Anifilm. Začíná s lidmi, kteří před několika lety začínali v Třeboni se zmiňovaným AniFestem. Přijďte se ve dnech podívat a zhodnotit pokračování festivalu animovaných filmů. Pak teprve hodnoťme a srovnávejme. Není důvod měnit, co jsem řekl před několika týdny: Třeboň byla před Ani- Festem a bude i po něm. Zdeněk Mráz, místostarosta SPoLečenSká kronika ÚmRTí Jaroslava Jiráková, Třeboň František Krejník, Lomnice n. Luž. Jiří Flíček, Chlum u Třeboně Michal Hladký, Třeboň Ivana Šejnohová, Majdalena Václav Brůžek, Lišov Jaroslav Benda, Třeboň Barbora Hrčková, Třeboň Jana Sekáčová, Lomnice n. Luž. Marie Malečková, Majdalena Jiří Brož, České Velenice František Trupl, Třeboň Petr Boukal, České Velenice Zdeňka Vaňková, Lišov Jaroslav Havel, Novosedly n. Než. 76 let 84 let 91 let 35 let 59 let 85 let 82 let 90 let 81 let 75 let 86 let 68 let 60 let 83 let 66 let V pondělí 22. února po 20. hodině v Dukelské ulici nedaleko vlakové zastávky napadl mladík 70letou ženu z Třeboně projíždějící na kole a odcizil jí kabelku. Přepadená žena nezaváhala a ihned vytočila linku Městské policie 156. Strážníci dorazili na místo během několika desítek vteřin, získali popis zloděje a o pomoc požádali i kolegy z místní PČR. Díky rychle provedené akci byl nedlouho po oznámení u Tyršova stadionu zadržen 23letý pachatel z Dačic. Pachatel se před činem pohyboval v centru města ve společnosti dívky. Strážníci v Dukelské ulici zadrželi i jeho stejně starou společnici z Telče. Podařenou dvojicí, v minulosti již opakovaně projednávanou za trestnou činnost, se zabývají orgány činné v trestním řízení. Kouření ve školním areálu v Táboritské ulici se ve středu 24. února večer nevyplatilo 17letému mladíkovi z Nejdku. Strážníci kuřákovi udělili blokovou pokutu. V pátek 26. února odpoledne přijali strážníci oznámení, že z restaurace v centru města utekl bez placení neznámý host. Při šetření události zjistili, že muž odpovídající získanému popisu utekl v minulých dnech i z hotelu v centru města, kde byl ubytován, stejně jako z několika dalších restaurací. Podvodníka strážníci zadrželi na základě popisu 27. února v odpoledních hodinách v Dukelské ulici a s podezřením ze spáchání trestného činu jej předali k dalšímu šetření kolegům z PČR. V pondělí po 18. hodině strážníci přijali oznámení o podezřelém muži pohybujícím se v panelových domech ve Vrchlického ulici. Hlídka zde našla na schodišti spícího 18letého mladíka z Hluboké nad Vltavou pod vlivem návykových látek. Strážníci po ověření, že se nejedná o hledanou osobu, věc vyřešili jako přestupek proti veřejnému pořádku a mladíka z domu vyprovodili. Pokutu obdržel i 15letý chlapec ze Such dola nad Lužnicí, kterého strážníci přistihli v úterý 2. března v poledne v zámeckém parku při kouření cigaret a znečištění veřejné zeleně. Stejně dopadla ve středu letá dívka z J. Hradce, kterou strážníci usvědčili z drobné krádeže v prostorách školy v Třeboni. I ona za přestupek proti majetku obdržela pokutu. Z parkoviště v Táboritské ulici si udělal prodejní místo ve čtvrtek 4. března 36letý muž z Nitry a začal prodávat holící strojky. Strážníci po zjištění, že k podobnému prodeji nemá oprávnění, další prodej zamezili a za přestupek proti obecně závazné vyhlášce věc řešili uložením pokuty. Zodpovědně se zachovala 28letá žena z Třeboně, která v pátek 5. března našla v Budovcově ulici použitou injekční stříkačku. Ihned na místo přivolala strážníky. Ti stříkačku převzali a odvezli k odborné likvidaci. Stejně naložili i s injekční stříkačkou nalezenou ve středu 10. března na parkovišti u marketu v Táboritské ulici. V neděli 7. března večer vyvrcholily sousedské spory 41leté ženy s 26letým sousedem ve Vrchlického ulici vyhrožováním a napadáním až do situace, která vyžadovala zákrok strážníků. Ti věc vyřešili uložením pokuty a poučením znesvářených stran. Získat peníze rychle, ale nezákonně, se rozhodli dva mladíci ve věku let, kteří v pondělí před 21. hodinou maskovaní kuklami a vyzbrojení baseballovou pálkou přepadli obsluhu čerpací stanice v Pražské ulici. Přestože strážníci přivolaní tísňovým signálem byli na místě za necelé tři minuty, pachatelé stačili uprchnout. Při přepadení nedošlo ke zranění personálu, po pachatelích pátrá PČR. Kopáním a boucháním na vstupní dveře vylekal v úterý 9. března uprostřed noci recepční Lázní Berta 48letý muž ze Slovenska. Přivolaní strážníci muže zadrželi v Dukelské ulici a po vyslechnutí motivu jeho jednání, kterým měla být potřeba přivolání vozidla taxi pro cestu do Suchdola nad Lužnicí, věc řešili jako přestupek proti veřejnému pořádku, neboť motiv neshledali omluvitelný pro podobné jednání. Volně pobíhající pes v Táboritské ulici v úterý 9. března odpoledne zaměstnal hlídku strážníků. Po vyřešení problému a zjištění, že stejný pes utekl majiteli již poněkolikáté, udělili 33letému majiteli blokovou pokutu za porušení obecně závazné vyhlášky. Stejně dopadl i 23letý majitel, kterému pes běhal ve středu 10. března po Lesní ulici. Pro vykonání osobní potřeby si ve středu 10. března nevybral vhodné místo 44letý muž ze Žofiny Hutě, který močil přímo na nádvoří Městského úřadu. Strážníci jeho jednání ocenili pokutou za přestupek proti veřejnému pořádku a muži doporučili v případě potřeby navštívit k tomu určené prostory. Vladimír Školka, MěPo Třeboň l 9

10 Vedoucí sestra Denisa Nováková předává dárek pacientovi p. Ladislavu Herdovi Pan Ladislav Herda z Třeboně, Táboritské ulice, navštívil Lékařskou službu první pomoci v Třeboni (LSPP) dokonce dvakrát. V sobotu byl s podezřením na zánět kyčelního kloubu odeslán na ortopedii do Českých Budějovic. Zánět se naštěstí nepotvrdil, ovšem s příznaky těžké virózy musel na LSPP v neděli znovu. Nevědomky se tak stal jubilejním pacientem pacientů prošlo ordinací Lékařské služby první pomoci v Třeboni za poměrně krátkou dobu. Od jejího znovuotevření v srpnu 2008 uplynul teprve rok a sedm měsíců. Tato čísla svědčí o tom, že LSPP v Třeboni slouží svým obyvatelům dobře a její činnost se stala pro mnohé téměř nepostradatelná. Na důkaz toho, že si zde pacientů váží, byl jubilantovi předán věcný dárek v podobě dárkového balení vitamínových tablet. Pevně věříme, že panu Herdovi vitamíny dopomohou k brzkému uzdravení! D. Nováková Lékařská služba první pomoci o.p.s. Třeboň Lékařská služba první pomoci Třeboň ošetřila v březnu 2010 svého pacienta, proto je vhodné trochu bilancovat její činnost od srpna Znovuzavedení Lékařské služby první pomoci měla ve svém volebním programu ODS. Po nástupu do vedení města jsme proto zahájili jednání s JČ krajem o obnovení této služby občanům Třeboňska. Šlo o získání příspěvku na provoz. Po mnoha jednáních jsme získali příslib spolufinancování (činí 1 mil. Kč ročně) a zřízení LSPP v Třeboni. Po příslibu jsme začali jednat s lékaři, kteří by mohli LSPP zaštítit a pomohli nám tak s jednáním se zdravotními pojišťovnami. Pomoc nám nabídl třeboňský pediatr a rektor Zdravotně sociální fakulty JČU České Budějovice, Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. Díky aktivnímu přístupu vedení města, i MUDr. M. Velemínského se podařilo založit Lékařskou službu první pomoci o. p. s. Třeboň. Tomuto spojení se podařilo vzkřísit LSPP v Třeboni a v srpnu 2008 zahájit její provoz. Provozování lékařské služby zaštítil Jihočeský kraj, město Třeboň a svými příspěvky ji každoročně podporuje také všech 24 obcí Třeboňska. Celý rok ordinovala lékařská služba v Třeboni v Seifertově ulici v pronajatých prostorách. Po zrekonstruování budovy nového Městského úřadu v Třeboni se ordinace přestěhovala do přízemí bývalých kasáren. Pacientům se tak stala snáze dostupnou, odpadl problém se zaparkováním a přibyl také dosud chybějící bezbariérový přístup. Vedoucí sestra Denisa Nováková, která zajišťuje chod lékařské služby od jejího vzniku, bilancuje dosavadní fungování ordinace takto: O tom, že je naše služba potřebná, hovoří především čísla za necelé dva roky od otevření jsme u nás ošetřili téměř 2500 pacientů zejména z Třeboně a okolí. Naši službu využívají ale také lázeňští hosté a četní návštěvníci Třeboně. Bez podpory místních orgánů a samozřejmě také sponzorů by ovšem naše ordinace nemohla existovat. Právě díky jejich podpoře můžeme neustále zlepšovat služby pro pacienty a zkvalitňovat přístrojové vybavení ordinace. V loňském roce jsme například zakoupili nový horkovzdušný sterilizátor a CRP přístroj na vyšetření markeru zánětu v těle z kapky krve pacienta. Zařadili jsme se tak mezi nejmoderněji vybavená zdravotnická zařízení v Třeboni. Lékařská služba první pomoci se také snaží formou osvěty přispívat k informovanosti občanů. Proběhlo několik přednášek např. pro seniory a pro žáky zvláštní školy. Lékařská služba se také zapojila do kampaně Měsíc pro neziskový sektor, kterou pořádá každým rokem místní obecně prospěšná společnost Třeboňská rozvojová, v rámci které představily svoji činnost veřejnosti místní neziskové organizace. V ordinaci lékařské služby proběhl Den otevřených dveří s možností bezplatného změření krevního tlaku a cukru v krvi. Chod ordinace zajišťuje v současné době 13 odborných lékařů a 6 zdravotních sester. Občanům tak můžeme být k dispozici každý všední den od 18 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 19 hodin. Naše služba není výjezdní, jak si lidé občas pletou. V případě ohrožení života je nutné volat 155, tedy Záchrannou službu. V naší ordinaci je pacient ošetřen v případě běžných, život neohrožujících onemocněních či zraněních, na místě dostane potřebné základní léky či lékařský předpis a může mu být v případě potřeby přivolána sanita k odvozu do nemocnice. Musí ovšem počítat s regulačním poplatkem ve výši 90 Kč, dodává vedoucí sestra Denisa Nováková. Lékařská služba první pomoci brzy přivítá již pacienta. Dostane malý dárek na důkaz toho, že pacientů si zde opravdu váží. Za všechny občany Třeboně zase mohu říci, že si na oplátku velmi vážíme obětavé a záslužné práce personálu Lékařské služby první pomoci. A. Kahounová Vrchní ředitelka a členka bankovní rady čnb na návštěvě v Třeboni Jihočeská hospodářská komora s velkou radostí přivítá v dubnu Ing. Evu Zamrazilovou, CSc., vrchní ředitelku a členku Bankovní rady České národní banky, která do Třeboně přijíždí na setkání se členy JHK. Oblastní hospodářská komora v Třeboni srdečně zve místní živnostníky a podnikatele na toto přátelské setkání a diskusi. Informace s termínem konání a s možností přihlášení naleznete na oblast Třeboň. Jana Kočová, JHK v Třeboni 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

11 Stanovisko k prodeji domu čp. 122 v ul. Valy v Třeboni Vminulém čísle TS se vyjadřoval pan starosta k prodeji domu čp. 122 v ul. Valy. Vzhledem k tomu, že se celá záležitost týká i mé osoby, využívám možnosti vyjádřit rovněž své stanovisko. Předesílám, že nejsem členem žádné politické strany a nemám zájem ovlivňovat žádnou volební kampaň. Pro celkovou ilustraci ohledně prodeje nemovitostí v ul. Valy v minulých letech mi dovolte pár údajů. Začátkem roku 2009 vypsalo Město Třeboň výběrové řízení obálkovou metodou na prodej domu čp. 156, ul. Valy. S ohledem na mé podnikatelské záměry jsem se výběrového řízení zúčastnil za účelem komplexního rozvoje této lokality. Rozdíl mezi mou nabídkou a nabídkou firmy Eduk CB a.s., která nakonec dům čp. 156 získala, byl Kč. Tato částka rozhodla, že byl objekt prodán v Třeboni neznámé firmě, ačkoli by se mohlo předpokládat vyjádření podpory místnímu podnikateli, jehož zájmem je pokračovat v letité tradici stávajících restaurací Šupina a Šupinka a rozšiřovat a zkvalitňovat služby pro obyvatele Třeboně i pro návštěvníky z jiných míst. Dům čp. 122, o kterém se psalo v minulém čísle TS, sousedí s výše jmenovanou nemovitostí. Z webových stránek Města Třeboň jsem se dozvěděl o schválení záměru přímým prodejem firmě Eduk CB a.s. Samozřejmě, že jsem v případě záměru prodeje předpokládal (tak jako u předchozího objektu) vypsání výběrového řízení obálkovou metodou. Nicméně jsem využil možnosti předložit svou žádost na jednání ZM (není to v žádném právním rozporu věci). Po neúspěšném podání první žádosti s vyšší nabídkou o Kč, než byla určena prodejní cena firmě Eduk CB a.s. ve výši Kč, jsem předložil druhou žádost na jednání ZM dne s nabídkovou cenou Kč a zároveň jsem uvedl, že stávající nájemníky nechám v domě bydlet. Bohužel, ani přes tyto skutečnosti mi nebylo vyhověno a nadpoloviční většina zastupitelů prodej objektu odsouhlasila společnosti Eduk CB a.s. za, slovy p. starosty, královskou cenu Kč. Argument pana starosty, že přístup na dvorek domu čp. 122 je přes pozemek společnosti Eduk CB, a.s. se standardním způsobem řeší věcným břemenem práva chůze a jízdy. Nemohu také nereagovat na slova pana starosty ohledně přirovnání prodeje městského majetku k prodeji kousku zahrady mezi sousedy a na morálním či nemorálním postoji při rozhodnutí prodávajícího souseda v souvislosti s vyšší cenovou nabídkou, obdrženou v den podpisu smlouvy. Ono se totiž v případě prodeje domu čp. 122 nejednalo o peníze do kapsy souseda, ale o peníze do městské pokladny, ze kterých mohli mít prospěch všichni občané Třeboně. Petr Müller Vyjádření starosty Vzhledem k tomu, že jsem ve výše uvedeném článku několikrát zmiňován, jsem nucen se k dané problematice znovu vyjádřit. Předně musím uvést na pravou míru informaci o místním podnikateli. Šupina a Šupinka mají podle výpisu z obchodního rejstříku sídlo v Č. Budějovicích buď by měl pan Müller svou firmu přesídlit do Třeboně, nebo se za místního podnikatele nevydávat. To jenom na okraj a nyní ke zmiňovaným prodejům. Druhý den po otevření obálek v soutěži o Valy čp. 156 mi pan Müller telefonoval, že doplatí zmíněných Kč, o které nabídl méně, případně že opraví nějaký chodník. Tuto nabídku jsem musel samozřejmě odmítnout, protože přišla již mimo soutěž, a po ukončení již do soutěže nelze vstupovat. Podobně zastupitelstvo odmítlo návrh, že pan Müller zaplatí za objekt čp. 122 částku Kč. Opět již mimo soutěž jakýmisi podivnými praktikami a lobbismem nejen opozičních zastupitelů. Autor článku zřejmě účelově nepíše o tom, že v oznámení o záměru prodeje čp. 122 byla uvedena lhůta do , kdy se mohli občané k prodeji vyjádřit a předložit své nabídky. Pan Müller přišel se svým návrhem až Předcházející, ale i nynější pokusy prostřednictvím TS vytvářet nátlak na vedení radnice a zastupitele považuji za nepřípustný. Jakkoli to bude některým lidem trnem v oku, stávající vedení města dbalo a vždy bude dbát na to, aby se hrálo vždy v souladu s etickými pravidly a se zákony. Snahy o obcházení a zákulisní praktiky nemají ve veřejné správě v Třeboni co dělat. Jan Váňa, starosta města Vyjádření právníka Vpřípadě prodeje domu čp. 122/I ul. Valy, Třeboň, včetně pozemků, bylo v oznámení zveřejněném na úřední desce města Třeboně uvedeno Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou odboru finančnímu a majetkovému Městského úřadu Třeboň v termínu patnácti dnů ode dne zveřejnění záměru, tj do Záměr byl zveřejněn v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ČR, která posuzuje splnění účelu zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek i v případě, že je zveřejněn záměr obce prodat nemovitost konkrétnímu zájemci, s jasnou a určitou identifikací nemovitosti a s výzvou občanům uplatnit v zákonné lhůtě (rozumí se, že ve lhůtě 15 dnů) připomínky (nabídky) k zamýšlenému převodu. Vedle citované judikatury je nutné brát v úvahu i právnickou veřejností (soudy, advokáti, notáři apod.) uznávané komentáře k zákonům. I tyto komentáře (Beck, Linde) se shodují na názoru, že pokud obec současně se zveřejněním záměru zveřejní i nejzazší termín pro podávání, resp. přijímání nabídek, potom platí, že nabídka byla předložena včas, pokud byla předložena nejpozději v tomto termínu. Ze všech uvedených důvodů pak je nutné na nabídku učiněnou p. Müllerem, doručenou některým zastupitelům dne , nahlížet jako na ne včas podanou nabídku ve smyslu zákona o obcích. JUDr. Vladimír Pešek, advokát v Třeboni Poděkování ZŠ Sokolská V únoru se na obou našich pracovištích (včetně ZŠ Břilice) uskutečnil zápis do 1. ročníků, k němuž se dostavilo celkem 63 dětí. Touto cestou děkujeme sponzorům za dárky a drobné upomínkové předměty, které jsme předali účastníkům školního kola recitační soutěže. Jsou to: Papírnictví L. Wegenkittlová, firma Pikl, Českomoravská stavební spořitelna zastoupená Mgr. M. Nezbedou, firmy SOLARENVI a PLOSAB zastoupené Ing. O. Novotným, Ge Money Bank, Česká spořitelna, Sparkasse a ČSOB. Děkujeme za pomoc při distribuci školního časopisu Kecálek rodičům našich žáků: p. Z. Zegermacherovi, pí E. Suchanové, manželům Chaloupkovým, Rosenkrancovým, Ing. P. Staňkovi, p. Fr. Michalovi. Mgr. Radka Škulaviková, ZŠ Sokolská l 11

12 Poděkování Dne 20. března probíhala v celém centru města velká akce, kterou pořádalo IKS společně s Pohádkovou unií pod názvem Pohádkový den se Zdeňkem Troškou v Třeboni, aneb setkání s Petrem Vokem. V příštím čísle přineseme z akce obsáhlou fotoreportáž, ale již nyní bychom jako pořadatelé rádi poděkovali našim spolupracovníkům, kteří nám při zajištění zdárného průběhu akce nezištně pomohli: žákům a učitelkám všech místních mateřských i základních škol za dodání nádherných obrázků ilustrací k pohádkám (ty nejhezčí ještě vystavíme v létě ve věži Staré radnice) pracovnicím a dětem z DDM za dodání krásných pohádkových draků vedení SOŠ v Táboritské ul. a vedení st. zámku za zapůjčení pohádkových kostýmů vedení a pracovníkům Technických služeb za odsněžení náměstí majitelům a pracovníkům pivovaru za poskytnutí prostor k autogramiádě a pohoštění pohádkových hodnostářů vedení Bertiných lázní za zajistění pohoštění činovníkům Pohádkové unie vedení města za poskytnutí záštity nad celou akcí Mgr. Jaroslav Císař, ředitel IKS Třeboň Poděkování za přípravu a realizaci Putování za pohádkou, na které se v sobotu vydaly desítky dětí se svými rodiči a prarodiči, si zaslouží studentky a studenti Jana Kamišová (čarodějnice), Zuzana Hlásková (víla), Lenka Cvrčková (princezna), Kryštof Prášil (vlk), Adam Prášil (vodník), Petr Přibyl a Jakub Janda (čerti). Za technickou spolupráci děkujeme Matouši Jandovi. jj Třeboňský zámek v roce 2010 Třeboňský zámek pro své návštěvníky čas od času přichystá nějakou novinku a nejinak tomu bude i v letošním roce. Stojí zato si nejprve připomenout novinku loňské sezóny. Po před mnoha lety velmi známé rybníkářské expozici se posléze zrodila náhradní prohlídková expozice provozovaná od roku Její náplň odpovídala momentálním skromným možnostem tehdejší doby. Nebyla dokonalá, ale rozhodně s historií zámku byla více spjata, než předchozí expozice silně ovlivněná duchem socialismu. Malé nedostatky plynoucí z tématické roztříštěnosti byly dále umocňovány ztrátami mobiliáře, jednak z důvodu uspokojování restitučních nároků a jednak navracením zapůjčeného mobiliáře zpět na zámek Kratochvíle. Postupem času se její další provozování stalo již neúnosné. Nová koncepce, která spatřila světlo světa 27. června 2009, se opírá o období posledních dvou Rožmberků, Viléma a Petra Voka. Interiéry se staly více zabydlenými a snaží se co nejvíce přiblížit život obou renesančních velmožů s typickými přívlastky své doby. Tím byl především zájem o bližší poznání přírody a zkoumání zákonitostí existence světa. Kvetl zájem o jeho studium za pomoci nejrůznějších přístrojů a zejména také prostřednictvím alchymie. Však nám nejznámější alchymisté Dr. John Dee a magistr Edward Kelly pracovali pro Viléma z Rožmberka právě zde na Třeboni. Charakteristickou součástí doby byla rozsáhlá sběratelská činnost, která vyvrcholila u Petra Voka až vášnivým sběratelstvím knih. Ale byly to i tzv. fraucimory, jejichž úloha nebyla pro jejich členky v tehdejší společnosti bezvýznamná. A jaké novinky nás čekají v letošním roce? Největší novinkou bude asi pro nás všechny otevření stylové renesanční krčmy s otevřeným ohněm, která bude evokovat právě ono období slavných alchymistů. Vstupu do těchto zámeckých, částečně podzemních prostor bychom se mohli dočkat již ve druhém čtvrtletí roku. Novinky budou i na velmi bohatém poli kulturním. Letos poprvé se představí na počátku července Zámecké divadelní slavnosti s představeními Cyrano a Mandragora v provedení divadelní společnosti Ty-já-tr (2. 6. července). Novinkou v polovině srpna bude přehlídka historických souborů pod názvem Růže a krkavec ( srpna). V názvu byly použity heraldické symboly obou významných rodů na Třeboni, Rožmberků a Schwarzenberků. Letošní sezónu zahájíme již počtvrté slavností květiny amarylis, tentokrát v doprovodu odvážné retrospektivní módy ( dubna). Ing. Pavel Hofman, kastelán zámku Moje cesta životem Příběh rodiny bjelů, který psal život Třeboňský občan Koloman (Kamil) Bjel napsal a vydal s pomocí třeboňské tiskárny JAVA pozoruhodné paměti na 228 stranách, které doplnil řadou fotografií. K. Bjel (1923) pochází ze Slovenska a na Třeboňsku on a jeho rodina zapustili hluboko kořeny, že je okolí vnímá jako rodilé, tak jako ostatní milé spoluobčany ze Slovenska, např. J. Bačíka, I. Ivkoviče a další. K. Bjel je příkladem činorodého člověka, jenž svou pílí v životě (kuchař, číšník, prodejce a distributor zeleniny aj.) dokázal postavit domek s Vinárnou U Kamila, kam rád chodil na pivečko i vínečko Bohumil Hrabal v době svého pobytu v Lázních Aurora, nedlouho před svou smrtí. Nyní zde provozují jeho příbuzní penzion a K. Bjel žije na odpočinku v Domě s pečovatelskou službou v ul. Svatopluka Čecha 20, kde se mohou případní zájemci s autorem dohodnout na koupi jeho pamětí. šh 12 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

13 akce kultura Kulturní akce Pozvánka Den otevřených dveří Film Květinová Třeboň 2010 rozzáří centrum města str. 14 Stavění staročeské májky a pálení čarodějnic str. 14 Přijměte pozvání na den otevřených dveří do kina Světozor str. 14 Mezinárodní festival animovaných filmů Třeboň str divadlo koncerty divadlo J. k. Tyla 7. dubna v hodin, 200 až 280 Kč divadlo v Řeznické arnošt Goldflam ŘedITeLSká Lóže v předplatném kostel sv. Jiljí a Panny marie královny 14. dubna, hod., 200 Kč Schola Gregoriana Pragensis magna PaSCha 50 dní doby VeLIkonoční Klauni, staří komedianti, Learové a Hamleti... tak by se možná daly nazvat dvě ústřední postavy inscenace Arnošta Goldflama Ředitelská lóže. Co je to vlastně ředitelská lóže? Kdo v ní sedí? Hrají: Stanislav Zindulka, Alois Švehlík Společenský sál Lázní aurora 26. dubna v hodin Josef a karel čapkové LáSky hra osudná V jedné podivné herecké společnosti soupeří o přízeň krásné herečky zjemnělý Gilles a hromotlucký Trivalin. Na jednoduchém půdorysu commedie dell arte napsali bratři Čapkové Lásky hru osudnou, hříčku na věčné téma lásky, žárlivosti a zrady. Hra Lásky hra osudná byla otištěna ve čísle ročníku Lumíra v roce Knižně vyšla poprvé v prvotině Zářivé hlubiny a jiné prózy roku Na profesionální jeviště se hra dostala až v roce Příběh hry, příběh osudné lásky, ve své stavbě čerpá z komedie dell arte, zejména ve volbě typů, ale stejně silná je jeho inspirace v pozdně secesní, dekadentní estetice. Je to cítit zejména v pojetí tématu lásky. Jak píše dobová recenze: Za druhou danost žen je v Čapkově raném díle považován sadismus, nesdělitelná tajemnost, animalita. Ideál ženy sfingy, ženy symbolu života i smrti je postaven do ironického světla v miniaturách a aforismech a do tragického v povídkách. Také bychom našli styčné body s expresivní německou a groteskní italskou pirandelovskou dramatikou. Pojďte s námi prožít hodinku plnou vášní, intrik a slovní ekvilibristiky našich milovaných bratří Čapků, neb nechceme vás klamat, že jsme snad nevímco, tož něco lepšího než pouzí artisté, co chtějí hráti vám. Jaroslav Psík Schola Gregoriana Pragensis: umělecký vedoucí David Eben Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Michal Medek, Marek Šulc, Tomáš Lajtkep Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce Intenzivně se věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí. Nahrávky souboru na CD získaly již řadu ocenění. Práce souboru se soustřeďuje jednak na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech i řada unikátních, nově objevených skladeb ze století. kulturní přehled duben Velikonoční trh Divadlo J. K. Tyla Ředitelská lóže divadlo v předplatném Amarylis vernisáž Amarylis na zámku výstava Schola Gregoriana koncert v kostele sv. Jiljí a P. M. Královny Květinová Třeboň trhy Cyklistický závod Třeboní Den Země Kolo kolo okolo Třeboně Milan Drobný recitál v Lázních Aurora MeZiNárODNí festival ANiMOVANéhO filmu Zlatovláska podle M. D. rettigové divadlo Drak H. Králové Divadlo J. K. Tyla Stavění májky na náměstí l 13

14 Květinová Třeboň 2010 aneb historické centrum opět v dubnu rozkvete Letošní zima byla opravdu dlouhá, sněhu převelice, a tak každý živý tvor úplně přirozeně vyhledává slunná místa a vyhřívá se v konečně jarní záři paprsků Zejména zahradníci, zahrádkáři i obecný lid květinmilovný se i zde určitě právem těší na již 3. ročník Květinové Třeboně. Předcházet jí bude od 10. do výstava Amarylis na zámku. Na Masarykově náměstí pak v sobotu proběhne zároveň prodejní i výstavní akce Květinová Třeboň. Představí se na ní opět profesionální i amatérští pěstitelé květin, dřevin, prodejci zahradního mobiliáře i nádobí atp. V plánu je rovněž i stále oblíbenější soutěž mezi květinářskými firmami o nejkrásnější vázanou kytici ke Svátku matek, kdy porotcem bývá každý návštěvník této akce a vyhodnocení bude oznámeno na stránkách našeho listu v následujícím vydání. V sobotu 17. dubna se opět otevřou průjezdy, dvorky a mázhauzy historických domů v centru města. Pořadatelé 3. ročníku akce Květinová Třeboň, tj. IKS a Město Třeboň, jež dalo k dispozici přízemí vlastních domů v centru města, Vás, vážení přátelé, co nejsrdečněji zvou k návštěvě akce, která Vás, doufejme, obohatí o krásné prožitky a Vaše byty či zahrádky o nádherné rostliny! cs PoZVánka Sdružená obec baráčníků Vitoraz si Vás dovoluje pozvat na stavění staročeské májky v pátek , od se bude májka zdobit, stavění začne v 18 hodin. Program zpestří dětský soubor z MŠ Sluníčko a hra na harmoniku. Stavění májky a pálení čarodějnic Je tradičním a starým českým zvykem poslední dubnový večer pálit čarodějnice, v noci na 1. květen pak stavět máj. Letošního stavění máje na Masarykově nám. v Třeboni se opět ujmou poté, co ženy a děti nazdobí, statní mužové z řad místní obce baráčnické. Stane se tak o 18. hodině. Jakmile bude máj pevně stát, začne se na náměstí řadit, stejně jako loni, průvod malých i velkých, jakož i starých a mladých čarodějnic, aby se posléze vydaly za zvuku bubnů průvodem ulicí Sokolskou a Svobody ke sportovní hale. Zde na louce vedle fotbalového hřiště s umělým povrchem, již bude připravena krásná vatra. Po jejím zapálení zazní pěkné písničky v podání skupiny Hráz. Občerstvení bude možné v nedaleké sportovní hale. Pořadatelé, IKS a Město Třeboň doufají, že letošní počasí se vydaří a návštěvníky nevypláchne jako loni mohutná průtrž mračen, a proto si Vás dovolují na akci co nejsrdečněji pozvat. cs MěV KSČM Třeboň pořádá v sobotu 1. května TRADiČNÍ MáJOVé SETKáNÍ OBČANů u příležitosti Svátku práce, které se uskuteční v 10 hod. na sídlišti Hliník před restaurací Plzeňka. Veřejnost je srdečně zvána. SouTěž Chcete soutěžit o permanentku na festival pro dvě osoby? Odpovězte na otázku: Jak se jmenuje humorná hra, kterou uvedlo Divadlo Járy Cimrmana loni na festivalu? Jan Hus si zde posteskne, že kdykoli potká Zikmunda, tak posměšně chřestí sirkami. Odpovědi směřujte na webové stránky nebo na adresu Okolo Třeboně, Komenského 875, Třeboň. Klub Mája Třeboň pořádá dne od 19 hodin ve velkém sále Lázní Aurora TraDiČní KVěTinKoVý BáL Bohatá půlnoční tombola a půlnoční překvapení Předprodej vstupenek Lázně Aurora Třeboň a Květinářství Eva Princová Třeboň 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

15 Jaký byl 13. ročník Abonentních koncertů? Skončící zimou skončil i další ročník stále oblíbenějších koncertů vážné hudby, které počínaje říjnem každý měsíc naplňovaly spokojenými posluchači divadlo J. K. Tyla. Na kvalitě jim neubralo ani dočasné přemístění do společenského sálu lázní Aurora, který se ukázal být důstojným náhradním prostorem s vhodnou akustikou i zázemím. To, jak moc o svého diváka organizátoři koncertů stojí a považují si jich, dokazuje jejich neúnavná kvalitní péče o ně ať už se jedná o výběr špičkových interpretů, zvýhodněné abonentní karty, o bezplatnou dopravu z náměstí k lázním, pravidelná pokoncertní setkávání či únorové besedování s hlavními organizátory koncertů panem Milošem Končickým a Jiřím Hlaváčem, na které zavítal k příjemnému povídání i skvělý klavírista a jeden z hlavních aktérů večerního koncertu Martin Kasík. Zeptala jsem se několika pravidelných návštěvníků koncertů : Čím jsou pro vás třeboňské Abonentní koncerty, který z koncertů právě uplynulého cyklu vás nejvíce zaujal a proč? (Pro pořádek je třeba poznamenat, že jsem se ptala ve chvíli, kdy ještě neproběhl březnový koncert Bratislavského dechového okteta) Jan Přibil koncerty jsou pro mne a mou ženu vždy svátkem. Ze všech kvalitních koncertů bych vyzdvihl ten únorový, na kterém vystoupil Pavel Haas Quartet. Uvážím-li jejich maximální uměleckou zaneprázdněnost, byla pro Třeboňáky velká čest a zároveň zážitek si jejich umění vyslechnout. Velký dík patří pánům Hlaváčovi a Končickému. Pánové, vydržte! Jitka Klimešová Abonentní koncerty jsou pro mne možností vstoupit ve všední den do nějaké jiné dimenze...nejvíce se mi líbilo smyčcové kvarteto, ale třeba ten poslední koncert bude ještě lepší. Jan Květ Třeboňské abonentní koncerty od podzimu do jara, a také letní Třeboňská nokturna, jsou pro mne svátky, na něž si udělat čas se rozhodně vyplácí. Patří už k Třeboni a díky nim se v Třeboni vytvořilo a bylo jimi vychováno početné koncertní publikum. To je velký pokrok proti době před 25 až 30 lety, kdy např. na koncert světoznámého Smetanova kvarteta nás přišlo do divadla jen asi 15(!) posluchačů. Velkou zásluhu na tomto dobrém vývoji mají zajisté pan profesor Hlaváč a pan Končický, kteří o koncerty především pečují a navzájem se výborně doplňují. Z letošní řady koncertů se mi nejvíce líbil ten únorový, Martina Kasíka a a smyčcového kvartetu Pavel Haas Quartet. Ke svému překvapení jsem také při tomto koncertu zjistil, že v Auroře jsem byl vtažen do hudebního dění na podiu bezprostředněji než tomu bývá v Tylově divadle. Jana Váňová Abonentní koncerty si za dobu svého trvání vydobyly pevné místo v kulturním životě Třeboňáků. Jsou v době zimního klidu příjemným a milým zpestřením. Jejich předností je programová pestrost, díky níž si můžeme užívat vážnou hudbu s vynikajícími interprety. Z letošního ročníku se mi zatím nejvíce líbil koncert pátý Martin Kasík a Pavel Haas Quartet v lázních Aurora. Z celého podání totiž vyzařovalo mládí, elán a energie. Jarmila Pantlová Abonentní koncerty jsou pohlazením po duši. Jsem velmi ráda, že mohu chodit přímo v Třeboni na skvělou hudbu, která přináší do uspěchaného života chvilky pohody. Nejkvalitnější z posledního cyklu pro mě byl bezesporu 5. abonentní koncert: Martin Kasík a Pavel Haas quartet. Skvěle připravení mladí muzikanti předvedli špičkový výkon a bylo se i na co koukat. Potěšilo mě, že si vedle velkých měst v zahraničí našli čas i na malé jihočeské město. Poděkování patří i panu Končickému, který se s velkým zaujetím věnuje řadu let i organizaci těchto koncertů. Bez jeho zápalu by kulturní život v Třeboni byl ochuzen o plno krásných zážitků. Děkuji! Nedalo mi to a stejnou otázku jsem položila i člověku, který stojí za organizací koncertů: Miloš Končický před více jak 13 léty, kdy se tento nápad začal rodit a pomalu realizovat, bylo naším cílem pokusit se v době zimy, tedy za nevlídného počasí a z něho plynoucí špatné nálady, připravit pro posluchače večery, které by jim zprostředkovaly radost prostřednictvím převážně vážné hudby. Vím, že se jednalo o sázku na malý počet obyvatel Třeboně, protože statistika říká, že tento druh umění rádo sdílí cca 5 % populace. A to si myslím, že tento odhad dělal nenapravitelný optimista. Dnes, po ukončení 13. ročníku mohu říci, že Třeboň je opravdu místem, kde lidé tento druh umění rádi mají, jsou schopni rozeznat kvalitu a na tuto ochotni také přijít. Do Třeboně přijíždějí nejlepší umělci, které tato republika vychovala. Není dnes prakticky nikdo z absolutní špičky komorní hudby, kdo by v Třeboni nevystupoval. Mám-li tedy odpovědět na otázku, Abonentní koncerty jsou pro mne radostí. Radostí, když vidím, že počet předplatitelů abonentních karet neustále stoupá. Že posluchači odcházejí z koncertů nadšení a své nadšení dokáží předat svému okolí. Jedním z nejkrásnějších zážitků, které jsem za dobu trvání celého cyklu měl, byl koncert Martina Kasíka a Quarteta Pavla Haase v letošním únoru. Nejen výběr skladeb, ale především umění, mladý elán a vyzrálost všech umělců mne ohromily. Ještě jsem nestačil poděkovat prof. Jiřímu Hlaváčovi za získání těchto ve světě již renomovaných umělců pro náš cyklus. A samozřejmě se velmi těším na koncert Bratislavského dechového okteta. připravila -ako- Koupel se opět vzhlíží v hladině Sochař Zdeněk Šimek je autorem velmi půvabné kamenné dívky Koupel v malém parku u železniční stanice Třeboň lázně. Právě lázeňství symbolizuje kompozice a tématika sochy provedené v hořickém pískovci. Jde o dílo mého otce z roku 1960, kdy vlaky přijížděla podstatná část lázeňských hostů, a zřejmě proto byla plastika umístěna právě zde. Nyní sice vlakem do lázní přicestuje jen zlomek hostů, nicméně plastika stále velmi dobře koresponduje s okolním prostorem a kultivuje prostředí města v této předsunuté části centra. Ovšem posledních 15 let tomu tak úplně nebylo, neboť mělká vodní nádrž se přestala napouštět. Mnozí se rozpomenou, že namísto vody kolem sochy rok od roku vyrůstaly vyšší a ještě vyšší letničky, takže kamenné dívce na konci léta sotva koukala brada ze záplavy květů. To nebylo dobré. Autor plastiky, architekt a investor (město Třeboň) v 60. letech prosadili představu, že symbolika lázeňství bude jasná jen tehdy, pokud se Koupel bude vzhlížet ve vodě! To ale samozřejmě platí stále. Proto jsem rád, že se loni na podzim z prostředků města opravila nádrž, renovovalo technické vybavení pro cirkulaci a čištění vody a samozřejmě také restaurovala samotná plastika. Proto se všichni návštěvníci parku i kolemjdoucí mohou od jara těšit, že impozantní Koupel na nás svými půvaby bude působit hned dvakrát její křivky se začnou odrážet na vodní hladině jezírka. Lukáš Šimek, sochařův syn a realizátor oprav l 15

16 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

17 l 17

18 Lázně aurora s. r. o. Infocentrum Lázní aurora otevřeno pondělí až pátek hod. Tel , čt Taneční veřírek: rosa, vstupné 30 Kč S so Taneční večírek: DJ Zvánovec, vstupné zdarma h út Taneční večírek: SONO, vstupné zdarma h st Přednáška: léčivá síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. Petr Petr, PhD. PM čt Přednáška: Alternativní medicina Tomáš Lenc PM Taneční večírek: OBZOr, vstupné 30 Kč S pá Koncert ZuŠ Třeboň, vstupné dobrovolné S so Taneční večírek: SVĚTáCi, vstupné zdarma h po Koncert: PĚSlAV OZVĚNA, vstupné dobrovolné S út Přednáška: historie rybníkářství Ing. M. Hule PM Taneční večírek: KrYSTAl, vstupné zdarma h st Přednáška: lázeňské procedury PhDr. M. Zeman PM Koncert: Třeboňští pištci vstupné S čt Taneční večírek: regent, vstupné 30 Kč S so Taneční večírek: falko MelODY, zdarma h po Koncert ZuŠ Třeboň, vstupné dobrovolné S út Módní přehlídka třeboňských podnikatelek S Taneční večírek: SONO, vstupné zdarma h st Přednáška: lásky Petra Voka PhDr. J. Psíková PM Swingový orchestr Českého rozhlasu Č. Budějovice vstupné 100 Kč S čt Přednáška Alternativní medicina T. Lenc PM Taneční večírek rosa, vstupné 30 Kč S pá recitál: Milan Drobný, vstupné 150 Kč S so Taneční večírek: KrYSTAl, vstupné zdarma h po Divadelní představení lásky hra osudná Divadelní spolek Kajetán, vstupné 70 Kč S út Taneční večírek: falko MelODY, zdarma h Přednáška: historie rybníkářství Ing. M. Hule PM st Koncert: Třeboň. lázeň. symfon. orchestr, vst. 70 Kč S SA společenský sál, PM přednášková místnost, h restaurace Harmonie bertiny lázně s. r. o. Provozní doba kulturního oddělení: Po, St, čt: 7: h, Út, Pá: 7: h Telefon: , e mail: Petra kubátová, dis čt Přednáška: Tajemná síla vzduchu aneb proč jezdíme k moři, přednáší MUDr. Mykola Shmilo DB pá Předn.: Tarotové karty a principy živlů, Faltusová DB ne Taneční večer: kapela Zenit, vstupné 30,- A po Taneční večer: kapela Krystal, vstupné 30,- A út hašlerovy písničky v podání K. Šedivého, vst. 30,- A st Taneční večer: kapela SONO, vstupné 30,- A Předn.: Síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. P. Petr, PhD. DB čt Předn.: Civilizační choroby a mýty, MUDr. M. Shmilo DB ne Diskotéka pro dospělé: DJ Zvánovec, vstupné 25,- A po Taneční večer: kapela evergreenmusic, vstupné 30,- A Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity třeboňský básník a spisovatel Ing. Miroslav Hule DB út Přednáška: Jak zvládat stres v každodenním životě? přednáší p. Jiří Beníšek DB st Taneční večer: kapela Zenit, vstupné 30,- A čt Swingový večer: Kvintet swing. orch. ČB, vstup 30, Přednáška: Vnitřní hygiena, MUDr. M. Shmilo DB ne Taneční večer: SONO, vstupné 30,- A po Taneční večer: kapela face, vstupné 30,- A út Přednáška: Ptactvo na Třeboňsku, p. M. Šimek DB st Taneční večer: kapela rosa, vstupné 30,- A Přednáška: ionty versus imunita, MUDr. M. Shmilo DB ne Diskotéka pro dospělé: DJ Zvánovec, vstupné 25,- A po Taneční večer: kapela Pohoda Česká, vstupné 30,- A Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity třeboňský básník a spisovatel Ing. Miroslav Hule DB út Přednáška: Jak přežít manželství aneb žijeme v harmonii, přednáší p. Jiří Beníšek DB st Taneční večer: kapela falko Melodi, vstupné 30,- A čt Přednáška: Tajemná síla vzduchu aneb proč jezdíme k moři, přednáší MUDr. Mykola Shmilo DB A restaurace Adéla v Bertiných lázních, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 hod., tel.: ) Společné prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní TŘeBOŇSKÝ ZáMeK každé úterý, odjezd od Lázní Aurora SChWArZeNBerSKá hrobka každý čtvrtek odjezd od Lázní Aurora i od Bertiných lázní Individuální prohlídky TŘeBOŇSKÝ PiVOVAr každý pátek exkurze s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva KOSTel SV. JilJí denně AKVáriuM KrČíNŮV DŮM denně mimo pondělí Zájezdy hod hod hod hod hod ne hluboká nad VlTAVOu polodenní autokarový zájezd, cena 320 Kč, senior 280 Kč zahrnuje dopravu, vstupné, průvodce ne ČeSKÝ KruMlOV polodenní autokarový zájezd, prohlídka města, expozice Egon Schiele, cena 320 Kč zahrnuje dopravu, vstupné, průvodce ne JArNí VíDeŇ celodenní autokarový zájezd, Císařské apartmá v Hofburgu, vstupné 10 Eur, cena 590 Kč zahrnuje dopravu, pojištění, průvodce ne SOlNOhrADSKá JeZerA celodenní poznávací zájezd, cena 650 Kč doprava, pojištění, průvodce (Mondsee, Wolfgangsee, Hallstatt...) CelODeNNí ZáJeZDY odjezd: lázně Aurora: 8.00 hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: 8.10 hod. POlODeNNí ZáJeZDY odjezd: lázně Aurora: hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: hod. městská hala Roháč na Sadech 349/II, Třeboň Provozní doba: po čt zavřeno, pá so , ne zavřeno Kontakt: tel.: , Horní Bar Pá :30 Diskotéka Dj Roman Máj 40,- So :30 Dance Party Dj Melly 40,- ne :30 Velikonoční Párty Dj Smile 40,- Pá :30 Diskotéka Dj Štěpán 40,- So :30 Rumová Párty DiscoAgent 40,- Pá :30 Muffin Warm Up 50,- So :30 Jim Beam Party Dj Fany 40,- Pá :30 Havana Párty Dj Pepíno 50,- Host: Coco Jambo z radia Kiss Jč So :30 Zelená Párty Dj Sokl 40,- Pá :30 Dance Party Dj Bervic 40,- 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

19 Římskokatolická farnost Třeboň děkanství tel/fax: , MšE SVaTé Hráz rybníka Svět: so Třeboň děkanský kostel : 15 hod., pobožnost za přírodu po-pá: 18 h., so: 7,30 h., PraViDELná SETKání ne: 8,45 h. a 18 h., Bílá Sobota pondělí : setkávání dětí), od 3. 4.: 18 h., Velikonoč- 16 hod. na děkanství ní Pondělí 5. 4.: 8,45 h., úterý: příprava dětí na svátosti so 1. 5.: 18 hod. středa : V 16,00 Eucharistická Majdalena : adorace, mše svatá, ne: 10,30 h., Velký Pátek večerní chvály (nešpory) 2. 4.: 15 h., Velikonoční čtvrtek : po mši svaté eucharistický Pondělí 5. 4.: 10,30 h. průvod a modlitby za Kaple Přeseka : kněze (Rok kněží) sobota ,30 hod. pátek : modlitba matek Kaple Lužnice: v kapli na děkanství v 8 hod. sobota ,00 hod. sobota : odpolední mše Kaple Břilice: svatá s nedělní platností, sobota ,00 hod. kaple v okolí dle rozpisu Kaple Branná: neděle : farní klub po ranní sobota ,00 hod. mši svaté. Setkání mládeže Kaple Domanín: od 14,00 hod. (do 15 let) pondělí ,30 hod. a 16,00 hod. (starší mládež) Kostel sv. alžběty: Vyučování náboženství na sobota ,00 hod. školách dle rozvrhu Zprávy z farnosti Návštěva diplomata JUDr. Pavel Vošalík, někdejší student třeboňského gymnázia, je renomovaným diplomatem a bývalým náměstkem ministra zahraničí. Po svém působení velvyslance v Jihoafrické republice a v Kanadě nyní reprezentuje naši vlast ve Vatikánu a u Suverénního řádu maltézských rytířů. Charita pro Haiti Česká katolická charita dokázala vybrat neuvěřitelných 55 mil. Kč ve sbírce na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Výlet do Prahy Výprava dětí z naší farnosti navštívila národní kulturní památku, klášter svaté Anežky České v Praze. Děti měly v klášteře zajímavý program a poté si prohlédly kostel sv. Bartoloměje a řeholní dům Šedých sester. Velikonoční zamyšlení pana děkana Velikonoce jsou svátky našeho vykoupení a nejdou nahradit nějakými zvyky, ba ani folklorem. Upřímné slavení svátků vykoupení a Kristova zmrtvýchvstání je obnovou a posílením naší víry, kterou chceme upřímně žít právě v této naši době. Jsme vděčni církvi, která nás vede, abychom více (lépe) chápali smysl života. Sestra Beáta Před více než devadesáti lety byla pokřtěna v kapli svého rodného zámečku v Křimicích u Plzně princezna Gabrielle Lobkowiczová. Její praděd, vévoda Alfred de Beaufort-Spontin byl devatenáctý potomek po přeslici od svaté Anežky Uherské. Po matce byla francouzská šlechtična, po otci potomek jednoho z nejstarších a nejváženějších rodů v Čechách. Mladá princezna snila dívčí sny a protančila střevíčky na plesích, vystudovala doktorát práva na Karlově univerzitě v Praze a vyměnila světské radosti za řeholi chudoby a přísného řádu Apoštolátu sv. Františka. Po šedesát let působila v Českých Budějovicích. Za komunistického režimu doktorka práv trpěla dva a půl roku v žaláři, ale nezlomena poté dál riskovala a tajně vyučovala náboženství a sloužila nemocným. Hrála na varhany při mši svaté v kostele v Rudolfově, v katedrále sv. Mikuláše, ale také u sv. Otýlie na pohřbu mojí mamince. Vždy veselá a optimistická, i v devadesáti letech o sobě psala jsem stará, ale zdravá. Zemřela v kruhu svých řádových sester, v Kristu žila a s Kristem zvítězila. Při zádušní mši svaté prohlásil celebrující biskup osobní přesvědčení, že do nebe pojede Pendolínem. evangelická církev metodistická husova kaple, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , č. ú / 0800 Srdečně zveme na shromáždění v dubnu VELKý PáTEK Když Ježíš okusil octa, řekl: Dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. Bohoslužba NeDĚle VZKŘíŠeNí Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Bohoslužba s památkou večeře Páně /kazatel Novák R./ PONDĚlí VeliKONOČNí Malí i velcí, tlustí i tencí, pojeďte s námi na VýLET Do novohradek, odjezd v 9.00 od Husovy kaple, příjezd do ÚTErý Učte se od Ježíše a najdete naději. Pozvání k biblické hodině neděle Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Bohoslužba s kázáním /farář Svidenský V./ ÚTErý Biblická hodina neděle Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Bohoslužba s poselstvím /kazatel Novák R./ ÚTErý Biblická hodina neděle Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů. Bohoslužba s poselstvím /Vančura T./ ÚTErý Oklamán, důležitostí společnosti Biblická hodina zamyšlení nad knihou Zjevení Každé úterý 9.00 hod. Schází se klub maminek Kapřík. Výuka Základů křesťanství individuálně i skupiny Korespondenční Biblický kurz, je možno objednat na farním úřadě. Naše knihkupectví nabízí BIBLI a jinou duchovní literaturu. Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, maminkám v nouzi. Možnost domluvit schůzku v naší klubovně nebo přímo u vás doma. Křesťanské poradenství : tel.: Svatby, křty, církevní pohřby PROČ KŘESŤANÉ SLAVÍ SMRT A VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2 K 5:21) Poslechněme příběh z doby císaře Napoleona. Při jednom odvodu měl být také vzat na vojnu muž, který však do války jít nechtěl. Naštěstí měl přítele, který se nabídl, že půjde za něho. Pod jeho jménem vstoupil k pluku a byl poslán do války. V jedné bitvě byl zabit. Pohřbili jej na válečném poli. Po čase potřeboval císař nové vojáky a nějakým úředním omylem se stalo, že muž, za něhož jeho přítel padl v boji, měl být po druhé odveden. Přišli, aby ho vzali k vojsku, ale on se bránil: Vy mě nemůžete vzít na vojnu. Proč ne? Jsem mrtev, zněla odpověď. Nejsi mrtev, jsi přece živý a zdravý. A přece jsem mrtev. Člověče, ty jsi blázen. Kdy jsi umřel? Tam, v té a té bitvě a jsem pochován tam a tam. Rozhodně ses pomátl na rozumu, nebo si z nás tropíš blázny. Ne, nejsem blázen a mluvím docela vážně. umřel jsem už před několika měsíci. Jen se prosím, podívejte do vojenských záznamů a uvidíte, že mluvím pravdu. Mluvil tak vážně a přesvědčivě, že si opravdu dali práci, našli v záznamech jeho jméno a opravdu poznali, že ten muž už byl jednou odveden, poslán do války a označen jako mrtvý. Mluvil jsi pravdu, a přece vidíme, že jsi nezemřel. Určitě šel někdo za tebe jako tvůj zástupce. Ano, měl jsem dobrého přítele, ten šel za mne a zemřel místo mne. Nemáte právo se mne ani dotknout. Zemřel jsem ve svém příteli. Zákon už na mne nemá žádný nárok. Nechtěli uznat jeho obhajobu a věc byla přednesena samému císaři. A císař rozhodl: Ten muž je v právu. Zemřel a byl pohřben ve svém zástupci. V očích zákona je tedy mrtev a pochovaný. Zákon Francie už nemá na něho žádné právo jako na vojína a obránce vlasti. Možná se to skutečně stalo, možná, že je to pouze podobenství. Jedno je ale nad každou pochybnost jisté: tento příběh názorně ukazuje, co se skutečně stalo. Ježíš Kristus vytrpěl smrt jako zástupce hříšníků v soudu Božím. Učinil tak se zřetelem na všechny lidi. Proto každý, kdo se mu v plné důvěře oddá, může si tento čin Jeho lásky přivlastnit pro sebe. Jestliže skutečně uvěřím svědectví Božímu v Písmu, že i za mé hříchy umřel Pán, pak už trestající Boží spravedlnost na mne nemá žádný nárok, neboť ve smrti mého zástupce Krista vidí Bůh mou smrt jako hříšníka. V Něm, ve svém zástupci jsem zemřel jednou provždy Božímu soudu, hněvu a věčnému trestu. podle D. L. Moodyho zpracoval RiN l 19

20 ze škol Žákyně ZŠ brousí na skleněnou destičku foto malujeme a brousíme sklo pro radost Vpondělí 22. února proběhl v SOŠ a SOU Třeboň 1. ročník soutěže pro žáky osmých a devátých tříd základních škol Brousíme a malujeme sklo pro radost. O soutěž projevili žáci takový zájem, že škola musela umožnit další kolo (1. března). Každý soutěžící získal diplom a vlastní výrobek. Ti nejlepší si odvezli navíc dárek sklářský výrobek zdejších žáků. Oba dny byly zaměřeny k propagaci sklářských oborů (broušení a malba skla), posledním místem v jihočeském regionu, kde mohou žáci základních škol získat nejen dovednosti, jimiž jsme se mohli ve světě pyšnit, ale navíc i maturitní vysvědčení. text a foto Mgr. Petra Hajnová Vypreparovaná hlava štiky na kloboučku, z štičích ploutví vznikly originální náušnice krása vzniklá z rybích šupin Vpátek jsme měli možnost obdivovat krásu snových šatů. Šatů, které 20. března oblékla jedna z finalistek České Miss. Šatů, které se možná zapíší do Guinessovy knihy rekordů. Při jejich zhotovení bylo použito více než 60 metrů látek přivezených z Paříže a Vídně, 2 kilogramy skleněných korálků kapek rosy na závoji a rukavičkách a více než rybích šupin, kterými byly šaty vyšívány. A vyšívání vůbec nebylo snadné. Rozpíchané prstíky zručných vyšívaček jsou toho důkazem. Šupinu není možné snadno propíchnout jehlou, nejprve se do ní musí provrtat malé otvůrky, kterými je vedena nit a v některých je jich i devět. Recept na takovou krásu zní: nápady, šikovné ruce 31 děvčat a jejich učitelů ze SOŠ a SOU Vrchlického, preparátorský um studentů SOŠ rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, stovky hodin práce a především nadšení pro věc. text a foto Jana Jandová Šárka Koišová, Petra Hofhanzlová, Lenka Choulíková a Kateřina Radová při pletení obinadel -jj- Pletená pomoc Kamerun, Uganda, Zaire, Zambie, Bangladéš, indická Kalkata či Podkarpatská Rus. Co mají společného s Třeboní? Do zmíněných zemí se nevydal náš spoluobčan, aby Vám vyprávěl své zážitky z cest, ale vydala se tam obinadla. Ano, třeboňská obinadla, aby pomáhala, kde je třeba. Studentky učebního oboru Provoz služeb a Dámská krejčová, a také studentky 1. a 2. ročníku SOŠ oboru Módní návrhář se zapojily do projektu humanitární pomoci organizovaného Oblastní charitou v jihomoravském městě Uherské Hradiště. Pletou a pletou desítky metrů obinadel z bavlněné příze pro ošetřování nemocných malomocenstvím. Ti nemohou používat klasická obinadla, ale pouze vyrobená z čisté bavlny, která se dají opakovaně vyvářet a dávat na rány. Škola sponzoruje projekt nákupem materiálu k výrobě obinadel bavlněné příze a pletacích jehlic. A vlastní pletení není součástí praktické výuky, studentky se mu věnují ve svém volném čase. Jsou mladé, krásné, studují, mají spoustu zájmů, ale mezi učení a randění se jim vejde i pomoc druhým. Máte-li chuť se připojit k pletení obinadel, můžete kontaktovat pí Janu Řeřábkovou na adrese text a foto Jana Jandová 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 4/2010

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Palackého náměstí 106/I 379 01 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz Stránka 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010 Palackého náměstí 106/I 37901 Třeboň Email: info@lekarskasluzba-trebon.cz www.lekarskasluzba-trebon.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI II.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 25.06.2012 usnesením č. 109/2012-17 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.1.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. září 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 42/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 05. 2004 Usnesení číslo : 192/2004 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1098/1 o výměře cca 938 m

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Výdajová část r.2003

Výdajová část r.2003 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 21 - Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2140 5165 pronájem pozemku - u rybníka Svět 4 Celkem za seskupení 21 4 22 - Doprava 2212 5169 TS smlouvy z toho:

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň

N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A T Ř E B O Ň č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 24. 4. 2015 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

Zápis č. 13/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 13/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 13/2013 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 31.10.2013 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

1. Rozpočtové opatření č. 6/2016 Ing. Pavla Plojharová seznámila členy rady města s rozpočtovým opatřením č. 6/2016.

1. Rozpočtové opatření č. 6/2016 Ing. Pavla Plojharová seznámila členy rady města s rozpočtovým opatřením č. 6/2016. Usnesení č. 317 321/2016 Zápis č. 24/2016 ze zasedání Rady města Netolice dne 30.12.2016 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, MVDr. Martin Kubička, Ing. Vladimír Soukup, Helena Matějeková,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více