OBSAH 1. TYPY AKTIVIT OTEVŘENÉ AKCE Obecné informace Ples Sojky Za hranice všedních dnů Počty účastníků 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004

2 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE Obecné informace Ples Sojky Za hranice všedních dnů Počty účastníků 6 3. AKCE PRO ČLENY. SYSTÉM PŘÍPRAVY, VZDĚLÁVÁNÍ Obecné informace. Organizování prázdninových táborů Projekt Bohdalov Projekt Gaisthal Projekt Junior Členské shromáždění Počty účastníků PREZENTACE SDRUŽENÍ NA VEŘEJNOSTI, PROPAGACE ČINNOSTI Obecné informace Internet Časopis Zobák dokořán Prezentace v médiích ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK Jednotlivé části výroční zprávy vypracovali: Bobek Pavel 1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.6, 5 Černá Magdaléna 2.3, 3.3, 4.3 Janoš Michal 4.1, 4.2 Kadleček Lukáš 2.2 Linková Veronika 3.4 Pražská Tereza 3.5 Špičan Petr 4.4, 6 Ženíšková Monika 3.2 Schváleno radou spolku dne v Sedlici.

3 3 1. TYPY AKTIVIT ÚVOD. Občanské sdružení Sojka spolek mladých je organizací činnou na poli volnočasových aktivit dětí a mládeže ve věku od 8 do 30 let s důrazem na pořádání česko-německých výměnných setkání a pobytů. Ve své činnosti a k pořádání většiny akcí má spolek již od roku svého založení (1996) partnerskou organizaci ze SRN Sudetendeutsche Jugend (Sudetoněmecká mládež, dále jen SdJ). CHARAKTER AKCÍ. Hlavní náplní celoroční činnosti sdružení je příprava a samotná realizace několika stěžejních akcí pod pracovními názvy Bohdalov (viz 3.2), Gaisthal (3.3) a Junior (3.4), které jsou každá určitým způsobem zaměřena pro jiný typ cílových skupin účastníků s odlišným programem a tedy i koncepcí. Další významnou aktivitou organizace je pořádání množství akcí zejména víkendových, které jsou zčásti otevřeny nejen členům Sojky a zástupcům německé partnerské organizace SdJ, ale i zájemcům o činnost spolku zvenčí (2.2, 2.3). Jejich náplní jsou organizačními týmy zvolená témata z oblastí kulturních, politicko-historických, sportovních, pedagogických, společenských i z oblasti moderních technologií. K víkendovým akcím, jichž se účastní členové sdružení, přináležejí i různé ryze pracovní brigády pořádané za účelem nezbytného udržování a kultivování zejména tábořiště v Gaisthalu. FORMA SETKÁVÁNÍ. REGIONÁLNÍ CENTRA. Vzhledem k organizační struktuře sdružení (dále viz bod 5), kdy spolek má kromě sídla v Brně ještě několik tzv. regionálních center (v Praze, Karlových Varech, Plzni, Čelákovicích, Mariánských Lázních a Českých Budějovicích) a členové spolku pocházejí prakticky ze všech oblastí ČR, již tradičně nepatří k typům aktivit tzv. pravidelné schůzky oddílů s programem, ale volena je naopak cesta nepravidelných, zejména víkendových setkání na různých místech republiky i SRN, zejména Svobodného státu Bavorska. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY. Z uvedeného důvodu vycházel rovněž i v roce 2004 za účelem větší a bližší komunikace mezi ústředím a členy i členy navzájem již sedmým rokem časopis Zobák dokořán (4.3), informující o aktualitách a aktivitách v rámci spolku a jejího výkonného orgánu rady. Přináší informace, novinky a vzkazy rady spolku směřované členům i naopak podněty ze strany členské základny. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi účastníky a vedoucími táborů a jiných akcí, neboť zde jsou po skončení akcí pravidelně publikovány články a názory účastníků. Podobnou funkci plní i diskusní fórum na internetových stránkách spolku (4.2).

4 4 ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH A KURSECH. K nezanedbatelné části aktivit, na kterých spolek participuje, patří rovněž účast jeho zástupců na nejrůznějších seminářích a kurzech pořádaných jinými českými či zahraničními organizacemi a státními i nestátními institucemi zabývajícími se mládežnickou a zejména i česko-německou problematikou. Mezi jinými je tak možno i v roce 2004 jmenovat účast zástupců sdružení v poradním čtyřicetičlenném orgánu při Českoněmeckém fondu budoucnosti česko-německém diskusním fóru mládeže. Kromě toho spolek funguje jako jeden z organizátorů podzimní akce nazvané Za hranice všedních dnů (2.3), jež se koná v kooperaci s Koordinačním centrem pro česko-německé výměny mládeže Tandem a postupně se stává stálicí v programu činnosti Sojky. 2.1 Obecné informace 2. OTEVŘENÉ AKCE Mezi akce pořádané jak pro členy, tak pro nečleny patřily v roce 2004 zejména tradiční ples Sojky v únoru, tentokráte již potřetí ve středočeských Čelákovicích a dále seminář o projektmanagementu Za hranice všedních dnů. Oběma uvedeným akcím se v následující části výroční zprávy věnují samostatné kapitoly (2.2, 2.3). K otevřeným akcím patří částečně i tábory pořádané sdružením, jejichž účast se v případě nenaplnění z řad členů sdružení nabízí i mladým lidem zvenčí. Toto platí zejména pro účastníky projektu Gaisthal Junior (3.2), kteří z důvodu cílové skupiny (děti ve věku 8-12 let) z pochopitelných důvodů (spodní věková hranice členství) často nepocházejí z řad členů sdružení. 2.2 Ples Sojky ÚVOD. Jako akce pro členy a hlavně pro veřejnost proběhl v roce 2004 již osmý ročník plesu našeho spolku. Konal se stejně jako v předešlých letech v Čelákovicích, kde už je naše sdružení poměrně dobře známé a mohli jsme zde počítat s jistou účastí veřejnosti, minimálně ve stejném rozsahu jako v roce předešlém. NOVINKY PRO ROK Přesto ale jsme pro tento rok učinili opatření s cílem zmenšení kapacity Kulturního domu. Jeho celková kapacita je totiž pro naše účely skutečně příliš velkorysá, o čemž jsme se přesvědčili v minulých letech. Celý jeden ochoz po straně tanečního parketu jsme nechali zahradit mobilními zástěnami, takže konečný pohled do sálu působil přeci jen o mnoho komorněji a i celá atmosféra plesu se tím pádem změnila dle našeho názoru k lepšímu. Jako další

5 5 neméně významné nóvum bylo bez pochyby uspořádání celého večera v maskách, což skutečně změnilo ráz celé akce od základu. Zvažovali jsme i tematizování masek do určitého stylu, ale tuto možnost jsme si nakonec schovali pro roky následující. PRŮBĚH AKCE. Co se týče kompletní organizace večera, byla opět zcela v režii členů Sojky. Ať už šlo o prodej lístků u vchodu, pořadatelskou činnost, prodej tomboly, až po moderování. Pouze službu v šatně jsme měli objednanou od kulturního domu. Občerstvení a i jakýsi chvilkový úkryt před hlasitou hudbou opět poskytovala přilehlá restaurace Taverna Athény, která svým sortimentem jistě plně uspokojila chutě každého návštěvníka. Program plesu byl dopředu přesně naplánován a i s časovým rozvržením si jej mohli všichni přečíst na svých stolech společně se seznamem cen v tombole. Každý návštěvník hned při příchodu obdržel zdarma sojčí welcomedrink, jakousi ovocnou bowli, která se již tradičně setkala s mohutným úspěchem. I přes veliký zájem bylo množství nápoje dostatečné, takže se dostalo i na hosty přicházející v pozdějších hodinách. Moderátory se pro tento rok stali manželé Andrlovi a v převleku za rozhodčího a fotbalistu prováděli ostatní celým večerem jako zkušení profesionálové. Uprostřed programu zařadili i pár soutěží nejen tanečních o věcné ceny. A jakožto největší soutěž vyhlásili o půlnoci nejlepší masku, o které rozhodovali všichni zúčastnění hlasováním na speciální lístky. Tombola byla tento rok opět na velice slušné úrovni. První cena by už snad ani nemohla být jiná, než ve všech předchozích sedmi ročnících sele divočáka. Hudební doprovod zajišťovala osvědčená čelákovická kapela Dekameron, která umí zahrát jak ke společenskému, tak k modernímu tanci to hlavně v pozdějších hodinách. Ubytování jsme měli zajištěné dvojí pro náročnější v hotelu, anebo v tělocvičně čelákovického volejbalového oddílu. Ta se nám osvědčila hlavně v minulých letech, kdy dojmy z dohodnutého hotelu (jiného než letos) byly přinejmenším rozporuplné. ZHODNOCENÍ. Závěrem je třeba říci, že ples Sojky v roce 2004 patřil díky četným inovacím k tém nejvydařenějším. Především idea maškarního bálu se setkala jen a jen s kladnou odezvou, proto pro příští rok u ní pravděpodobně zůstaneme. Rovněž považujeme za důležité, že jsme díky účasti nejen čelákovické veřejnosti rozšířili povědomí o Sojce, a oslovili tak případné účastníky našich dalších akcí. 2.3 Za hranice všedních dnů ÚVOD. Po úspěchu akce s názvem Za hranice všedních dnů, která se konala poprvé v roce 2003 v bavorském Waldmünchenu bylo

6 6 rozhodnuto o pořádání dalšího ročníku v roce Vše opět probíhalo pod záštitou Koordinačního centra pro česko-německé výměny mládeže Tandem, ve spolupráci s organizacemi Knoflík sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže a Slunce sdružení na podporu mezinárodního přátelství. Ani hlavní cíl realizovaného setkání se nezměnil, tedy ukázat cestu mladým lidem, kteří mají chuť věnovat se jakýmkoliv aktivitám na poli česko-německého přátelství, ale nevědí jak na to. PRŮBEH AKCE. Zhruba dvacet mladých lidí z obou zemí strávilo prodloužený víkend v hotelu v Děčíně, kde se seznámili s dosavadní činností všech tří pořádajících organizací, dozvěděli se vše důležité o tom, jak vzniká a jak se realizuje jakýkoliv projekt. Součástí programu byl i workshop na téma financování, na závěr se účastníci pokusili sestavit si takový svůj malý vysněný projekt a popsat ostatním, jak by ho mohli uskutečnit. Oddechovější částí víkendu byl např. českoněmecký večer, interkulturní hry, ale i neformální rozhovory, které by mohly vést ke společným projektům. Za o.s. Sojka spolek mladých se víkendu zúčastnila za realizační tým Magdaléna Černá, jež měla společně s předsedkyní Slunce na starosti kompletní přednášku projektmanagementu a následný workshop. Jakožto účastníci byli tentokrát při tom i další lidé ze Sojky, konkrétně předseda Pavel Bobek a radní Monika Ženíšková. ZHODNOCENÍ. Celá akce byla vyhodnocena jako velmi úspěšná a předpokládá se, že proběhne ve stejném formátu i v roce Velkým pozitivem byla letošní vysoká účast z německé strany. Šlo především o studenty univerzit ze Saska a Durynska, zabývající se vzděláváním mládeže i mezinárodními kulturními výměnami. 2.4 Počty účastníků Ples Sojky 132 Za hranice všedních dnů cca AKCE PRO ČLENY. SYSTÉM PŘÍPRAVY, VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Obecné informace. Organizování prázdninových táborů ÚVOD. Stěžejními akcemi pro členy byly i v roce 2004 tradiční projekty již po několik let pravidelně pořádané spolu s německým

7 7 partnerem SdJ Bohdalov, Gaisthal, Junior. Tyto akce jsou podřazeny pro účely dotační politiky MŠMT ČR pod českou a německou část oficiálního recipročního projektu GABO 2004 v rámci Programu zahraničí, přičemž velikonoční Bohdalov (3.2) se konal již posedmé a srpnový Gaisthal (Gaisthal Klasik, 3.3) ve své česko-německé podobě již popatnácté. Jednalo se opět o vlajkovou loď všech akcí sdružení, které se zúčastnilo dohromady něco přes stovku českých a německých mladých lidí. Projekt Junior (3.4) je tzv. druhou etapou stanového tábora Gaisthal a byl pořádán již posedmé pro děti ve věku 8-12 let. Vzhledem k nízkému věku účastníků jsou zde samozřejmě používány odlišné pedagogické postupy. Kromě výše uvedených akcí, kterých se účastní primárně členové spolku (v případě volné kapacity jsou však pochopitelně přijímáni i účastníci nečleni), patří dále do kategorií akcí pro členy členské shromáždění (3.5), které se koná každé dva roky. Je zde volena mj. rada spolku a dozorčí rada. DOBA KONÁNÍ. Jakékoliv školní prázdniny jako prakticky jediná doba během roku, kdy je k dispozici větší časový prostor pro pořádání několikadenních či týdenních akcí, jsou pro občanské sdružení Sojka stejně jako i pro jiné mládežnické organizace stěžejním obdobím. V době hlavních, letních prázdnin jsou pořádány již tradičně v prvních třech srpnových týdnech projekty Gaisthal a Junior, kdy se jedná o klasické stanové tábory a účastníci včetně vedoucích tráví tyto pobyty ve velkoprostorových stanech s pevnou podlážkou. Rovněž projekt Bohdalov, který je pravidelně realizován v některé ze vhodných mládežnických ubytoven na území ČR, je zčásti pořádán v době velikonočních prázdnin, přičemž na zbytek osmidenního pobytu si rodiče českých účastníků pro své děti musí vyžádat školní volno. Členské shromáždění se koná vždy na podzim o víkendu, aby byla umožněna co nejširší účast členů spolku. 3.2 Projekt Bohdalov ÚVOD. Jednalo se již o sedmý ročník této velikonoční akce. Je to jediný projekt tohoto typu, který se v daném čase v České republice koná. Po úspěchu minulých ročníků byl opět vybrán stejný termín, tj. velikonoční týden, což je jediný jarní týden, kdy mají české i německé děti společných několik dní prázdnin. Tábor se konal tentokrát poprvé v pro nás nově objeveném rekreačním středisku Pilský mlýn v Sedlici u Blatné v jihočeském kraji, a to především kvůli vhodné poloze objektu. Sedlice totiž leží asi 70 km od Plzně, takže s dopravou neměli potíže ani Češi, ani Němci. Účastníci jsou ubytováni ve zděné budově s veškerým potřebným vybavením.

8 8 Navíc se tábor nachází v krásné lesnaté krajině, s přilehlými rybníky a zajímavostmi. PŘÍPRAVA TÁBORA. Minulé ročníky nás přesvědčily o potřebnosti a prospěšnosti této akce, nicméně i nadále vycházela letošní příprava z kladů a záporů minulých projektů. Učíme se jak z praxe, tak z ohlasů samotných účastníků a snažíme se přizpůsobit program tak, aby byl atraktivní (vymýšlejí se stále nové hry, připravují se nové kostýmy a převleky, výzdoba a pomůcky ke hrám ). Zároveň se však snažíme, aby program neztratil svou pedagogickou hodnotu (dvoujazyčné kurzy, plakáty s přeloženými frázemi i výchovné programy formou her pro snadnější chápání a zapamatování). Příprava tedy probíhala během celého roku, a to i formou konzultací a pravidelných setkání s německým partnerem o tématu a myšlence samotné akce, ale i o otázkách personálního, materiálního a organizačního zabezpečení. Vyvrcholením byl přípravný víkend, který se konal od v Nové Roli u Karlových Varů. Zúčastnila se jej většina vybraných vedoucích, kteří prošli menším výběrovým řízením vedeným zkušenými hlavními vedoucími. Připravoval se kompletní program, jehož jednotlivé body byly rozděleny až na výjimky dvojicím vedoucích (vždy smíšené českoněmecké páry). Do samotné přípravy jednotlivých vedoucích patřilo i obligátní seznámení se s českými a německými velikonočními tradicemi. Vedoucí si též prošli poučením o pedagogickém minimu a zásadami práce s dětmi, stejně tak i kurzem první pomoci. Hlavní otázkou byla nejen prezentace velikonočních zvyků účastníkům, ale i jejich aktivní zapojení do utváření celkové atmosféry tábora, který byl letos plný vynálezců a objevitelů. A to pokud možno co nejzábavněji a nejkreativněji. Znovu v návaznosti na úspěšné zkušenosti z minulých táborů byla snaha organizátorů o zakomponování těchto informací nenásilnou formou do všech proběhnuvších programových bodů, tj. do společenských her v místnosti i venku, sportovních disciplín, videoprojekcí. V neposlední řadě se to týkalo samotné přípravy a výroby velikonočních dekorací a zvyků převedených do praxe. CÍL AKCE. Myšlenka seznamování se s odlišnou kulturou a tradicemi přispívá ke vzájemnému poznání, boření předsudků a staví pomyslné mosty mezi českým a německým národem. Děti se seznamují se společnou historií a prostřednictvím objektivních informací se seznamují s pojmy a vzájemnými problémy obou národů, se kterými se setkávají doposud zejména v médiích. S jasným viděním věci pak bez problémů navazují mnohá i mezinárodní přátelství, která jim snad vydrží na celý život.

9 9 MOTTO A PROGRAM. Mottem tohoto projektu jsou samozřejmě Velikonoce a vše, co k nim patří. Snažíme se účastníkům přiblížit jak české, tak i německé tradice, které tyto svátky provázejí. Neopomíná se ani křesťanské vysvětlení. Toto vše probíhá osvědčeným způsobem, kdy každý den představí dvojice vedoucích ten který den počínaje Květnou nedělí a konče Velikonočním (Červeným) pondělím. Opomenuty nezůstanou ani lidové zvyky, které jsou představeny v praxi např. pletení pomlázek, koledování, schovávání vajíček, pečení beránků apod. Velikonoce jsou dětem prezentovány i jako svátek pohanský, tj. vítání jara, zahánění zimy. Jak je ale dobrým zvykem na akcích pořádaných Sojkou, i tento tábor měl své specifické téma. Stal se jím svět vynálezů a objevů, které změnily svět. Stejně jak se měnilo bytí lidstva a jeho vývoj na planetě Zemi, měnil se i tábor. Děti objevovaly oheň, kolo, kalendář, způsoby komunikace, dopravy, peníze, hrály si na vědce a vynálezce a další. Programové body by se daly rozdělit do několika skupin: Tvůrčí program: Jednalo se o malování, kreslení, rukodělnou činnost; obecně řečeno o velikonoční výzdobu a pomůcky ke hrám. Čeští i němečtí účastníci pod dohledem vedoucích spolupracovali na výzdobě areálu, která by navodila jak velikonoční atmosféru, tak i atmosféru v bájné říši. Veškeré činnosti odpovídaly německým a českým tradicím. Tvůrčí typ programu tedy kombinoval prvky výtvarné, dramatické a rukodělné (vajíčka, dekorace, pletení pomlázek a košíků atd., dramatické dovednosti, kulisy ke scénkám, divadlo, fotoseriály, krátké etudy a pantomimy na dané téma, které mělo vždy co do činění s velikonoční tématikou). Sportovní a zábavný program: V areálu jsou k dispozici hřiště na fotbal, na volejbal, basketbal, rybník. Ubytovna má ideální polohu vzhledem k jakémukoliv programu, nachází se u lesa kousek od vesnice. Ke sportovnímu programu patří samozřejmě i větší putovní hry po okolí se spoustou všech možných pohybových her a disciplín. Součástí zábavných disciplín jsou velmi často již zmíněné tradice a velikonoční tématika; při různých soutěžích je ověřováno, kolik se toho děti naučily, kolik si pamatují a jak jsou dovedné. K zábavnému programu dále patří řada společenských her, soutěží, zpívání, tanec, videoprojekce, vyrábění kostýmů, příprava a předvádění různých hudebních a divadelních show, stezka odvahy a mnoho dalšího. Výchovný program: Sem patří již tradiční jazykové kurzy, seznámení účastníků s česko-německou problematikou, která jim je prezentována bez emocí a pravdivě, což je cílem obou partnerských organizací, které tuto akci pořádají tedy Sojka a SdJ. Letos jsme se snažili s dětmi diskutovat a přiblížit jim společnou historii obou našich sousedních národů, co mají oba národy společné, kde jsou v současné

10 10 době problémové body a tyto jim bez předsudků a emocí přiblížit a osvětlit. Podle našich letitých zkušeností se řešení a odpovědi na tyto body v okruhu mladých lidí hledá daleko snáze a diskuse je daleko snazší, než jak je tomu u politiků nebo v televizi. Samozřejmostí bylo, že při všech typech programů byli účastnici rozděleni do národnostně smíšených skupin, a to za účelem prohloubení komunikačních dovedností v cizím jazyce a odstranění jazykových a národnostních bariér. Naplňovalo se tak další neméně podstatné krédo akce: nenásilně osvěžit komunikativní znalosti cizího jazyka a přitom se naučit respektu k odlišným kulturním zvyklostem. Pro dnešní multikulturní společnost je tolerance a respekt jedním z nejdůležitějších faktorů, které by ji mohly pozitivně ovlivnit. ZHODNOCENÍ. Česko-německý velikonoční tábor v Sedlici se konal dubna 2004 a zúčastnilo se jej 28 českých a 19 německých dětí ve věku 12 až 16 let, takže co do počtu účastníků byl tento ročník jedním z nejlepších. Většina českých vedoucích byla na místě již o dva dny předem, aby stihli připravit vše potřebné na příjezd dětí. Celkový počet vedoucích byl 11 (6 Čechů). K hojnému množství účastníků přispělo i vhodně zvolení místo tábora, kombinující příjemné prostředí v přírodě s dobrou dopravní dostupností z celých Čech i z Bavorska. Jak němečtí, tak čeští účastníci byli dopravováni na místo organizovaně vlakem do Plzně a potom pronajatým autobusem až na místo. Počasí bylo dobré, a tak mohly být realizovány všechny naplánované programy, aniž by bylo nutno je měnit za náhradní tzv. dešťový program, který je v záloze jako eventualita pro případ, že se nemůže s dětmi ven. Na příští ročník se vedoucí začali připravovat ihned po skončení ročníku tohoto. Většina z nich povinně absolvovala kurz první pomoci pro případ zranění na táboře a připravovány jsou i další kurzy pro vedoucí, to proto, aby byl tábor na opravdu profesionální úrovni po všech stránkách. I v roce 2004 jsme se mohli těšit z mírné přízně médií, výsledkem čehož byly reportáže v denících Bohemia. 3.3 Projekt Gaisthal ÚVOD. Přípravy čtrnáctého ročníku dvoutýdenního tábora Gaisthal Klasik probíhaly již tradičně během celého roku, především co se obsahové a ideové stránky týče. Té byl také věnován první přípravný víkend, který se konal na začátku května na území České republiky. Projednalo se zde závazné personální zabezpečení, připravily se v pracovních skupinách nejdůležitější programové body tábora, za které rovněž jednotliví zúčastnění převzali zodpovědnost, a bylo určeno motto letošního ročníku, což je vždy stěžejním a také i mnohdy nejtěžším

11 11 bodem celého přípravného víkendu. Jak už se několikrát v našich vyhodnocovacích zprávách objevilo, je čím dál tím těžší najít téma, které by bylo pro mladé lidi přitažlivé, ale zároveň aby mělo i pedagogickou hodnotu a náplň. Zároveň byl naplánován i druhý přípravný víkend, který proběhl v červenci v Německu, přímo v místě konání tábora. Tento byl věnován více organizační stránce, technickému a materiálnímu zabezpečení. Vzhledem k náročnosti motta bylo třeba připravit i táborovou výzdobu, kulisy a doplňky pro připravované hry. Na závěr byl vyhotoven konečný program na celých čtrnáct dní srpnového tábora. Zúčastněným vedoucím bylo připomenuto pedagogické minimum a to nejen teoretickou ústní formou. Vyzkoušeli si i postup v praxi, kdy byly simulovány předpokládané problémové situace. Celou lekci vedli zkušení hlavní vedoucí letošního ročníku. MOTTO A PROGRAM. Motto letošního tábora bylo velice aktuální olympiáda. Tábor se na čtrnáct dní proměnil v olympijský stadion a účastníci ve férové a nadšené sportovce. Atmosféra byla vzhledem k opravdovým olympijským hrám v Aténách, které se v době konání tábora připravovaly, opravdu úžasná. Sportovci byli účastni uvítací ceremonii, nechyběl maratónec s olympijskou pochodní, který zažehl oheň nad stanovým městečkem Gaisthal. Již tradičně nezůstalo jen u her, ale dvojice vedoucích ve spojení s ostatními každý den předvedli a naučili účastníky něco o olympiádách samotných konkrétně se témata týkala historie her, vrátili jsme se do starověkého Řecka na počátek všeho, prošli jsme si vývoj olympijských her, dětem byly vštěpovány základní myšlenky konání her mír, fair play, zdravý duch apod. Kromě toho jsme se dostali i k jednotlivým disciplínám, k výrazným ročníkům konání her, k běžnému životu sportovce, k vybavení pro jednotlivé sporty. Co však bylo také velmi důležitou věcí, nezavírali jsme ani oči před těmi stinnými stránkami her, tzn. před dopingem, přílišnou komercionalizací sportu, protekci atd. Proč se například v nemohli olympijských her v Berlíně účastnit židé? Proč po světových válkách na prohru Německa doplatili sportovci, kteří se za svou zemi nesměli účastnit her? Proč se nedodržuje myšlenka přerušení válek v době konání her? Na to vše jsme se snažili dát účastníkům odpověď. Téma se objevilo ve všech ostatních hrách, tradičně se formou krátkých testíků zapletených do nejrůznějších zkoušek a úkolů prověřovalo, zda děti dávají pozor a vybranou sumu informací si pamatují. S tímto tématem se pracovalo na jednu stranu velmi snadno, jelikož se jednalo o nesmírně bohatou škálu všech možných informací a tedy i o bohatý studijní a inspirující materiál, nicméně stejně jako každý rok bylo také velice těžké vybrat jen to nejdůležitější a ostatní informace oželet

12 12 Táborová výzdoba byla opět velkolepá, účastnící si ve svých družstev vyráběli i různá sportovní náčiní, standarty, sportovní dresy. V době konání tábora se mnoho probíraných témat objevovalo jak v českém tak v německém tisku, což děti velmi efektivně spojovalo s realitou, všechny nové informace si mohli aktuálně zařadit. Stejně jako v předchozích dvou ročnících jsou nejlepší vizitkou webové stránky Sojky, kde se octnete alespoň na chvíli v našem asijském světě. Tradičně jsme se také vydali na výlet, stejně jako loni jen do Čech. Letos jsme navštívili Horšovský Týn, absolvovali jsme prohlídku zdejšího zámku, kromě toho vzhledem k příznivému počasí jsme se s celým táborem zastavili na koupání v německém Waidhausu. Kromě tohoto výletu jsme však i letos připravili výlet k tématu celého tábora a navštívili pravý stadión, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si pár z olympijských disciplín, jako hod kladivem, skok do dálky, běh na dlouhou i krátkou trať a další. Jako každým rokem patří k celému běhu tábora již rovněž zavedený táborový parlament, kdy se účastníci mají možnost podílet na programu a vyjádřit svou nespokojenost, zároveň se setkávají s demokratickým principem voleb, jsou nuceni diskutovat, argumentovat a docílit společné dohody. V letošním roce se parlament podobně jako loni zapojil i do chystané závěrečné ceremonie. Závěrečný večer byl oslavou konce olympijských her; v momentě, kdy my jsme náš oheň zhasínali, tak v se ten pravý v Athénách rozhořel. Vzhledem k dvojjazyčnosti celé akce nebylo samozřejmě zapomínáno ani na jazykové kurzy, v letošním roce se stejně jako loni uplatnilo i rozdělení u německých dětí, tedy jako Češi, kteří si vybírají ze čtyř stupňů náročnosti, si i ony mohli vybrat, a to ze dvou stupňů. Kurzy již tradičně probíhaly ne standardní učebnicovou formou, nýbrž formou různých her, soutěží a živých rozhovorů. K vzájemné komunikaci a porozumění přispíval i fakt, že bylo dodržováno osvědčené pravidlo skupin", kdy nejen ve stanu, ale i při jakékoliv hře je rozdělení účastníků podmíněno tím, že skupina musí být vždy složena jak z Němců, tak z Čechů. Skupiny jsou samozřejmě pro jednotlivé hry obměňovány, děti jsou samy od sebe nuceny hovořit a dorozumívat se. ZHODNOCENÍ. Česko-německý stanový tábor v Gaisthalu se uskutečnil v termínu od 1. srpna do 14. srpna 2004 a zúčastnilo se ho celkem 69 účastníků (39 českých) ve věku 12 až 16 let. Většina vedoucích byla z důvodu dokončení závěrečných příprav a zejména vybudování celého stanového tábora na místě již od 31. července Celkový počet vedoucích včetně osazenstva kuchyně byl 20 (9 Čechů). I letos velká většina českých dětí využila občanským sdružením Sojka spolek mladých vypravovaného sběrného autobusu. Tato

13 13 služba se ukázala jako velice užitečná již v uplynulých šesti ročnících a obzvláště rodiče účastníků ji vítají jako velkou pomoc. Mimo velké řady dalších má tento tzv. Sojkabus velkou výhodu, o které se přesvědčujeme každým rokem. Kolektiv českých účastníků se totiž přirozeným způsobem stmelí již cestou do tábora a naopak při odjezdu si mohou děti své zážitky i společně dožít. Němečtí účastníci používají stále vlastní automobilovou dopravu. Další velmi osvědčenou věcí se ukázalo být internetové on-line zpravodajství, které probíhalo přímo z tábora. Díky digitálnímu fotoaparátu a technickému zázemí telefonickému připojení na internet v místě tábora se nám podařilo společně s dětmi každý den věšet na internetové stránky Sojky zprávy s fotografiemi a popisem, co se který den dělo. V předešlých ročnících se tento nápad velice osvědčil. Tato galerie se na našich stránkách nabízí k nahlédnutí stále (pod odkazem Gaisthal on-line fotogalerie), a to ze všech ročníků, kdy bylo této služby využíváno. Po skončení tábora je to při dnešní dostupnosti internetu pro všechny zúčastněné krásná vzpomínka. Všechny avizované programy se nám podařilo zrealizovat díky velice příznivému počasí a zásluhou týmu zkušených vedoucích. Předloňské deště a loňské extrémní teploty letos nahradilo opravdu příjemné a vyvážené klima. Letošní ročník byl opravdu velice silný díky aktuálnímu tématu. Ze zpětných ohlasů účastníků jsme se dozvěděli, jak prožívali potáborové okamžiky. Když si doma po návratu pustili televizi či rádio, nebo otevřeli noviny, všude se na ně hrnula spousta informacích o olympiádě. Sice je to na jednu stranu bolelo, jelikož jim tato skutečnost připomínala, že ta jejich olympiáda je pro letošek dobojována, ale určitě byli schopni reagovat na spoustu informací. Najednou se na celé konání her dívali jinýma, vědoucíma očima, a snad byli schopni rozlišit pozlátko barevnosti a pompéznosti her od té pravé podstaty konání her původní olympijské myšlenky míru, férovosti a přirozené soutěže. S každoročním týmovým nasazením souvisí zmiňovaný projekt LACO, který se nám opravdu velmi osvědčil. Díky tomuto projektu se totiž snížilo riziko, že bychom ve svém týmu měli někoho, kdo by příliš váhal, neuměl pracovat s dětmi a mládeží, kdo by si nebyl vědom vlastní odpovědnosti, kterou tato práce přináší a mnoho dalšího. V rámci obou částí projektu LACO se zkušení vedoucí předešlých ročníků zaměřili na výchovu potencionálních nástupců. Proběhlo pedagogické minimum, našim mládežníkům byly předestřeny modelové problémové situace i s výkladem, kromě toho prošli malou prověrkou z jazyka německého, zdravotnické minimum, workshopy na různá témata, která se týkají táborových aktivit. Těchto dvou víkendů se zúčastnilo dohromady 40 mládežníků, kterým i podle jejich slov a zhodnocení

14 14 byly velkým přínosem. Proto hodláme v tomto nastoleném trendu pokračovat i do budoucna. 3.4 Projekt Junior ÚVOD. Druhá etapa letního stanového tábora Gaisthal neboli Gaisthal Junior patří mezi stěžejní programy o.s. Sojka spolek mladých. V roce 2004 se tato akce konala již poosmé. Tábor je určen dětem ve věku 8 12 let a probíhá na německém území v Bavorsku v Gaisthalu, vždy třetí týden v srpnu. Tábor trvá jen jeden týden, narozdíl od dvoutýdenního tábora Gaisthal Klasik. Je tomu tak proto, že mnozí z účastníků jsou na táboře poprvé, někteří předtím nikdy nebyli déle bez rodičů. Tato věková skupina je specifická tím, že je nutno se o děti více starat, více si s nimi povídat a dávat na ně obecně větší pozor než na starší účastníky Gaisthalu Klasik. PŘÍPRAVA, MOTTO. Každé akci předchází náročná příprava. Vedoucí absolvovali dva přípravné víkendy v Německu, a to přímo v táboře v Gaisthalu. Na tento rok jsme si vybrali téma Shreck. Každý znal tuto populární pohádku z kin, a proto nebylo vůbec těžké příběh ze Shrecka přepracovat do táborového pojetí. Do postav jako Fiona, Popelka, Oslík atd. se i vedoucí velmi rychle vžili. Příprava kostýmů a kulis všechny velmi bavila a děti naše úsilí také ocenily. Motto Shreck však nebylo zvoleno pouze pro zprostředkování samotného děje pohádky, ale zejména z toho důvodu, aby účastníci sami dokázali přijímat správná rozhodnutí s důrazem na přátelské hodnoty a ctnosti. K tomu dobře posloužila tradiční pohádková dichotomie zla a dobra. CÍL. Naší prvotní snahou a cílem celé akce je přimět děti nenásilnou formou k porozumění mezi odlišnými kulturami, a to nejen mezi českou a německou. K tomu slouží kromě důrazu na společné pozitivní hodnoty a také volba zábavné formy výuky jazyků. Převážná většina účastníků, jak českých, tak německých zde přichází poprvé do kontaktu s jinak mluvícími dětmi. Všechny děti se zde naučí velmi zábavnou formou základní fráze a obraty, které jim ulehčí život v táboře a pomohou se dorozumět s ostatními dětmi z německé, resp. české strany. Také program je organizován tak, aby žádná skupina nebyla znevýhodněna. Všechny programy probíhají dvojjazyčně, tím odpadají obavy z dětí a vedoucích jiného jazyka. Jsou to programy jako seznamovací večer, táborová olympiáda, zpěv německých a českých písní při táboráku Účastníci si velmi rychle zvyknou na cizí řeč, snaží se jí porozumět a v rámci důsledně smíšených skupin komunikovat s ostatními.

15 15 PRŮBĚH AKCE. O účastníky se po celou donu konání tábora stará tým zkušených školených vedoucích. Mimo společného programu s nimi tráví každou volnou chvíli (polední pauzy apod.), snaží se odbourávat jazykovou bariéru mezi českými a německými účastníky. V každém stanu bydlí jeden vedoucí s dětmi, jednak aby se zejména ti, kteří jsou ve stanovém táboře poprvé, nebály; druhak jim pomáhá s komunikací a s problémy, které mohou vzniknout. Prostorné stany s podlážkou jsou určen pro 6-8 osob a v každém stanu bydlí polovina českých a polovina německých účastníků. Čeští účastníci přijeli z organizačních důvodů od den dříve než němečtí. Měli proto více času seznámit se s vedoucími a s prostředím a s chodem tábora. Českých účastníků přijelo na tábor 30 a německých 23. Na táboře mimo jiných soutěží probíhá Geländespiel, hlavní hra tábora. Děti putují po kraji a zdolávají nástrahy. Hlavním úkolem Geländespiel bylo nalézt a doručit Popelčin střevíček nepřejícímu králi, otci Fiony. Účastníci byli rozděleni do skupinek a byl jim přidělen jeden vedoucí, se kterým tyto nástrahy museli zdolat. Všem se to podařilo a Shreck si této pomoci účastníků mohl vzít Fionu za ženu. Obecně je však program tábora složen z rozmanitého spektra mnoha dalších her a jiných činností, přičemž je kladen důraz na vhodné proložení duševních a fyzických aktivit v rámci celého dne. Vyvrcholením tábora je závěrečný večer, který probíhal v podobě svatební hostiny pro Fionu a Shrecka. Před několika lety bylo u některých mladších účastníků velkým problémem jídlo. Každý má rád něco jiného než ten druhý. Rozdíly v českém a německém jídelníčku jsou sice malé, ale i tento malý rozdíl se projevil v občasném odmítání pokrmů. Proto jsme před dvěma lety personál kuchyně rozšířili o Čecha, abychom se obdobným problémům do budoucna vyhnuli. Je nutno konstatovat, že se nám tento krok osvědčil a s česká účast v kuchyni se již pomalu stává samozřejmostí. ZHODNOCENÍ. Gaisthal Junior 2004 byl dalším z malých pomyslných krůčků na cestě porozumění mezi národy. Každý z účastníků si domů veze kousek krásného prostředí bavorské přírody a doslova ranec nových zkušeností kontaktem s cizí řečí počínaje a nově navázanými přátelstvími konče. Tento ročník lze zhodnotit jako bezproblémový: nedošlo k žádným vážným problémům v rámci dětského kolektivu, mírné zeštíhlení týmu vedoucích oproti minulému ročníku se ukázalo jako správné rozhodnutí. Celkově jsme se utvrdili ve správnosti nastolených trendů, a to i prostřednictvím přímých reakcí dětí i jejich zpráv dne, v nichž každý

16 16 den náhodně vybraní 2-4 účastníci tábora písemně hodnotí jeho průběh a jednotlivé body programu, které se ten který den konaly. Nedlouho po skončení tábora a především jeho vyhodnocení jak z české, tak německé strany, začala příprava dalšího ročníku, počínající utvořením týmu vedoucích a vrcholící opět na dvou přípravných víkendech na jaře a v létě následujícího roku. 3.5 Členské shromáždění ÚVOD. Podle stanov spolku, tedy jeho základních předpisů, je nejvyšším spolkovým orgánem shromáždění členů spolku. Řádné členské shromáždění se schází alespoň jednou za dva roky a každý řádný člen má při hlasování jeden hlas. Konání členského shromáždění je všem členům spolku písemně oznámeno předsedou spolku nejméně patnáct dní přede dnem konání. Do působnosti členského shromáždění patří a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy rady, c) rozhodovat o záležitostech týkajících se spolku a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo, d) rozhodovat o zrušení spolku. Pro platnost usnesení členského shromáždění se vyžaduje jeho řádné svolání a souhlas většiny přítomných členů. Již šesté členské shromáždění občanského sdružení Sojka spolek mladých se konalo o víkendu října 2004 v rekreačním objektu Pilský mlýn v Sedlicích u Blatné. Členského shromáždění se zúčastnili i zástupci naší německé partnerské organizace SdJ Niederbayern/Oberpfalz (dále jen SdJ) Günter Prokisch, Sebastian Roloff a Merle von Hornstein. PRŮBĚH AKCE. Příjezd členů proběhl v pátek ve večerních hodinách. Po neformálním uvítání a malé informační schůzce o průběhu a organizaci shromáždění následoval večerní program. Motto členského shromáždění znělo Co je nový, to je hezký. Při této příležitosti představila Sojka své nové logo, které vytvořil Ondřej Špičan. Pro zpestření večera byly dále připraveny různé společenské hry. Samotné členské shromáždění začalo v sobotu dopoledne. Program shromáždění byl rozdělen do tří hlavních částí. V prvních dvou diskusních částech přednesli odstupující členové rady spolku své příspěvky, týkající se proběhnuvších akcí. Ve třetí části proběhla volba nové rady spolku. Předsedou a řídícím schůze byl zvolen odstupující pokladník David Andrle a zapisovatelkou odstupující přísedící Zuzana Koslerová. HODNOCENÍ PROBĚHNUVŠÍCH AKCÍ. Poté, co odstupující předseda Leopold Černý oficiálně zahájil členské shromáždění a přivítal všechny členy a hosty, pronesl svou zdravici zástupce partnerské organizace SdJ

17 17 Günter Prokisch. V příspěvku zaznělo poděkování odstupujícímu předsedovi a radě za několikaletou úspěšnou spolupráci. V dalším bodě pohovořil Lukáš Kadleček o organizaci a průběhu reprezentačních plesů Sojky v letech 2003 a Oba se konaly v Kulturním domě v Čelákovicích. Dalším tématem byly poslední dva ročníky českoněmeckého velikonočního tábora. Ty se konaly v Plasech u Plzně, resp. Sedlicích u Blatné a referoval o nich Tomáš Pavlíček. O česko-německém letním táboře Gaisthal Klasik, pořádaném v letech 2003 a 2004, podala zprávu hlavní vedoucí obou ročníků Magdaléna Černá. Zhodnotila přípravu a realizaci tábora. Ve svém příspěvku mimo jiné kladně ohodnotila vysoký zájem účastníků o oba ročníky. O táboře Gaisthal Junior referoval Michal Janoš. O sympoziu v německém městě Furth im Wald, které je pořádáno naším spolkem a německou organizací SdJ Bayern, informoval Pavel Bobek. Následující příspěvek se týkal časopisu Zobák dokořán. V tomto příspěvku zhodnotila jeho šéfredaktorka Magdaléna Černá vývoj časopisu, práci redakční rady a přispívajících členů. Po referátu následoval krátký zábavný program a oběd. Druhá část zasedání byla zahájena zprávou Moniky Ženíškové o akcích Eurovíkend, Za hranice všedních dnů a Jugendforum. Poté následovala zpráva odstupujícího pokladníka Davida Andrleho, který shromáždění předložil kompletní vyúčtování za roky 2003 a Předposledním bodem druhé části zasedání byl návrh na změnu stanov spolku. Nejpodstatnější návrhy se týkaly činnosti dozorčí rady a zvýšení věkové hranice pro volební a hlasovací právo členů spolku. Poté přednesl Leopold Černý zprávu odstupujícího předsedy, ve které zhodnotil působnost spolku v uplynulých dvou letech. Na závěr druhé části zasedání se představili kandidáti do rady a dozorčí rady spolku. VOLBY. Po večeři začala třetí část zasedání volba rady spolku. Do volební komise byly zasedáním zvoleny Barbora Andrlová, Jitka Chmelíková a Eva Dvořáková. Poté začala samotná volba rady spolku do volebního období Po sečtení všech hlasů a vyhodnocení volební komisí byly zasedání oznámeny výsledky volby. Do rady o.s. Sojka spolek mladých byli zvoleni: Monika Ženíšková, Lukáš Kadleček, Magdaléna Černá, Veronika Linková, Petr Špičan, Tereza Pražská, Michal Janoš, Pavel Bobek a Tomáš Pavlíček. Do dozorčí rady o.s. Sojka spolek mladých byli zvoleni Ondřej Špičan, Leopold Černý a David Andrle. Vzápětí následovalo první zasedání nově zvolené rady spolku, ve které proběhlo zvolení hlavních funkcí v radě a zvolení přísedících rady spolku. Volba dopadla následovně: Př edseda Výkonná místopředsedkyně Pavel Bobek Magdaléna Černá

18 18 Místopř edseda Pokladník Přísedící Tomáš Pavlíček Petr Špičan Kristina Klapalová, Jan Pavlíček, Zuzana Koslerová, Tomáš Kratochvíl, Petr Vondruška, David Andrle. Na prvním zasedání dozorčí rady též proběhla volba jejího předsedy, kterým se stal David Andrle. Po oznámení výsledků vnitřních voleb rady a dozorčí rady byl projednán poslední návrh o změně stanov, který se týkal zařazení nového článku o čestném předsedovi. Vzápětí byla tato funkce hlasováním udělena Leopoldovi Černému. Závěrečná část zasedání byla poté oficiálně ukončena a následoval zábavný večerní program. ZHODNOCENÍ. V neděli ráno proběhlo shrnutí a vyhodnocení celého víkendu, organizátoři akce poděkovali za účast všem členům spolku a oficiálně ukončili VI. Členské shromáždění o.s. Sojka spolek mladých pro rok Závěrem lze říci, že průběh akce byl zcela bezproblémový, došlo však k relativně velkým změnám ve vedení spolku vzhledem k výměně na postu předsedy a k mírnému věkovému omlazení rady s cílem plynulého přechodu vedoucích funkcí mladší generaci (dále viz bod 5). 3.6 Počty účastníků Bohdalov 28 českých účastníků, 19 německých Gaisthal 39 českých účastníků, 30 německých Junior 30 českých účastníků, 23 německých Členské shromáždění PREZENTACE SDRUŽENÍ NA VEŘEJNOSTI, PROPAGACE ČINNOSTI 4.1 Obecné informace ÚVOD. REPREZENTAČNÍ PLES. Rok 2004 byl podobně, jako roky předchozí, bohatý na propagační aktivity našeho spolku. První významnou událostí, která má především propagační smysl, je reprezentační ples, který se koná v Čelákovicích. Ples je anoncován mnoha způsoby, od ových pozvánek až po plakáty vylepené na oficiálních plakátovacích plochách v Čelákovicích a okolních městech.

19 19 Letošní, již osmý ročník plesu byl pojat jako pravý maškarní bál. Díky nápaditým kostýmům a převlekům panovala na plese velmi příjemná a veselá atmosféra. Tento ročník byl zajisté průkopnický pro ročníky budoucí. Samozřejmostí byly vystavené fotografie a další materiály týkající se naší celoroční činnosti a výrazná propagace letních táborů, které byly teprve ve stadiu příprav, rovněž nechyběla. Návštěvníci si měli možnost pročíst starší vydání časopisu Zobák dokořán a také si osobně promluvit s našimi členy a radními. Další podrobnosti o této kulturně propagační akci je věnována samostatná rubrika. PROPAGACE TÁBORŮ. Nejvyšší důraz však klademe na propagaci našich stěžejních projektů, což jsou jarní a letní česko-německé tábory. Prakticky všechna školní zařízení pro naší cílovou věkovou kategorii žáků obdrží dopis s informacemi o chystaném projektu. Obvykle jsou dopisy adresovány učitelům německého jazyka, což zvyšuje efektivitu tohoto stylu propagace. Dopis obvykle obsahuje časopis Zobák dokořán, infoleták o dané akci, kalendář akcí a samozřejmě tištěnou formu přihlášky se všemi kontakty a internetovou adresou, kde jsou projekty také propagovány. NOVÉ LOGO. Na podzim roku 2004 padl návrh na kompletní inovaci všech našich prezentačních materiálů a na Členském shromáždění bylo představeno nové logo našeho spolku a s tím související koncept společného designu všech propagačních materiálů. KORESPONDENCE. Koncem roku jsou také pravidelně zasílány novoročenky a kalendáře, rovněž tak i vánoční vydání časopisu Zobák dokořán, institucím, partnerům, všem členům a čestným členům. K oficiálnímu styku s úřady a dalšími institucemi jsou používány hlavičkové papíry s uvedenými kontakty, které jistě zvyšují úroveň korespondence. 4.2 Internet ÚVOD. Široké možnosti tohoto mediálního nástroje využívá náš spolek již řadu let. Prezentace na adrese má pro činnost našeho spolku nadále obrovský význam a to nejen z důvodu propagace. Na stránkách je možné nalézt velké množství informací a fotografií z naší historie, což v neposlední řadě poslouží jako kvalitní reference a rozhodně tak zlepšuje naši image. AKTUALIZACE, TÁBOR ON-LINE. Stránky jsou webmasterem pravidelně aktualizovány o fotogalerie a zprávy z právě proběhlých projektů a rovněž zde nalezneme upozornění na chystané akce. Na

20 20 stránkách bylo možno i v letošním roce nalézt tzv. tábor on-line, což je pravidelné umísťování fotografií a zpráv na právě probíhajících táborech. Především pro rodiče účastníků je to velmi atraktivní služba, vyznačující se vysokou sledovaností. NOVÝ DESIGN STRÁNEK. Jak již bylo zmíněno, v přípravě je nový koncept designu propagačních materiálů, což se týká i naší webové prezentace. Od podzimu probíhala práce nejen na novém designu, ale také na přehlednosti a nových službách pro návštěvníky stránek. Zcela novou službou bude například diskusní fórum. Stránky budou uvedeny do provozu počátkem roku Časopis Zobák dokořán ÚVOD. Myšlenka založit tento časopis vznikla s potřeby zabezpečovat celorepublikovou komunikaci se členy a prezentovat spolek navenek. Časopis vychází stabilně třikrát do roka na jaře (kdy se propagují letní setkání), na podzim (hodnotí se letní setkání a propagují se setkání podzimní) a vánoční (společně s novoročenkou, zároveň se jedná již o propagaci velikonočního tábora). Součástí jsou vždy papírové přihlášky, plakátky a letáky o akci. Zasíláme ho nejen členům sdružení, ale i bývalým účastníkům akcí s prosbou distribuce těchto materiálů, za další na různé instituce Tandem, magistrát města Brna, MŠMT apod. Kromě toho také na školy a gymnázia se zaměřením na výuku německého jazyka, společně s přihláškami na akce a letáky či plakáty. Celý tento systém funguje již několik let, díky němu nemáme problém sehnat dostatek účastníků na naše akce. Kromě toho je časopis i důležitým nástrojem zhodnocení akce, účastníci sami přispívají. Celkový počet číse l od počátku 21 Celkový počet číse l v roce Průměrný počet stran 30 CÍL. Právě pro tyto potřeby prezentace a propagace našich akcí byl časopis založen a jim také úspěšně slouží. Atraktivní kabátek i kvalita tisku a fotografií jsou také důležitým činitelem při rozhodování se učitelů, zda o akci před žáky pohovoří, či pro rozhodování potenciálních účastníků akce, zda vyplní přihlášku. REDAKCE ČASOPISU. Články a rubriky časopisu jsou tvořeny především redakční radou a stálými spolupracovníky. Nechybí zde však ani příspěvky od členů, v tomto případě dětí, kteří mají zájem o svou prezentaci na stránkách časopisu. Zobák dokořán je otevřen libovolným nápadům, názorům či připomínkám ze strany všech členů spolku. Jak je již zmíněno v úvodu, časopis obsahuje především zprávy o

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více