OBSAH 1. TYPY AKTIVIT OTEVŘENÉ AKCE Obecné informace Ples Sojky Za hranice všedních dnů Počty účastníků 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004

2 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE Obecné informace Ples Sojky Za hranice všedních dnů Počty účastníků 6 3. AKCE PRO ČLENY. SYSTÉM PŘÍPRAVY, VZDĚLÁVÁNÍ Obecné informace. Organizování prázdninových táborů Projekt Bohdalov Projekt Gaisthal Projekt Junior Členské shromáždění Počty účastníků PREZENTACE SDRUŽENÍ NA VEŘEJNOSTI, PROPAGACE ČINNOSTI Obecné informace Internet Časopis Zobák dokořán Prezentace v médiích ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK Jednotlivé části výroční zprávy vypracovali: Bobek Pavel 1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.6, 5 Černá Magdaléna 2.3, 3.3, 4.3 Janoš Michal 4.1, 4.2 Kadleček Lukáš 2.2 Linková Veronika 3.4 Pražská Tereza 3.5 Špičan Petr 4.4, 6 Ženíšková Monika 3.2 Schváleno radou spolku dne v Sedlici.

3 3 1. TYPY AKTIVIT ÚVOD. Občanské sdružení Sojka spolek mladých je organizací činnou na poli volnočasových aktivit dětí a mládeže ve věku od 8 do 30 let s důrazem na pořádání česko-německých výměnných setkání a pobytů. Ve své činnosti a k pořádání většiny akcí má spolek již od roku svého založení (1996) partnerskou organizaci ze SRN Sudetendeutsche Jugend (Sudetoněmecká mládež, dále jen SdJ). CHARAKTER AKCÍ. Hlavní náplní celoroční činnosti sdružení je příprava a samotná realizace několika stěžejních akcí pod pracovními názvy Bohdalov (viz 3.2), Gaisthal (3.3) a Junior (3.4), které jsou každá určitým způsobem zaměřena pro jiný typ cílových skupin účastníků s odlišným programem a tedy i koncepcí. Další významnou aktivitou organizace je pořádání množství akcí zejména víkendových, které jsou zčásti otevřeny nejen členům Sojky a zástupcům německé partnerské organizace SdJ, ale i zájemcům o činnost spolku zvenčí (2.2, 2.3). Jejich náplní jsou organizačními týmy zvolená témata z oblastí kulturních, politicko-historických, sportovních, pedagogických, společenských i z oblasti moderních technologií. K víkendovým akcím, jichž se účastní členové sdružení, přináležejí i různé ryze pracovní brigády pořádané za účelem nezbytného udržování a kultivování zejména tábořiště v Gaisthalu. FORMA SETKÁVÁNÍ. REGIONÁLNÍ CENTRA. Vzhledem k organizační struktuře sdružení (dále viz bod 5), kdy spolek má kromě sídla v Brně ještě několik tzv. regionálních center (v Praze, Karlových Varech, Plzni, Čelákovicích, Mariánských Lázních a Českých Budějovicích) a členové spolku pocházejí prakticky ze všech oblastí ČR, již tradičně nepatří k typům aktivit tzv. pravidelné schůzky oddílů s programem, ale volena je naopak cesta nepravidelných, zejména víkendových setkání na různých místech republiky i SRN, zejména Svobodného státu Bavorska. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY. Z uvedeného důvodu vycházel rovněž i v roce 2004 za účelem větší a bližší komunikace mezi ústředím a členy i členy navzájem již sedmým rokem časopis Zobák dokořán (4.3), informující o aktualitách a aktivitách v rámci spolku a jejího výkonného orgánu rady. Přináší informace, novinky a vzkazy rady spolku směřované členům i naopak podněty ze strany členské základny. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi účastníky a vedoucími táborů a jiných akcí, neboť zde jsou po skončení akcí pravidelně publikovány články a názory účastníků. Podobnou funkci plní i diskusní fórum na internetových stránkách spolku (4.2).

4 4 ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH A KURSECH. K nezanedbatelné části aktivit, na kterých spolek participuje, patří rovněž účast jeho zástupců na nejrůznějších seminářích a kurzech pořádaných jinými českými či zahraničními organizacemi a státními i nestátními institucemi zabývajícími se mládežnickou a zejména i česko-německou problematikou. Mezi jinými je tak možno i v roce 2004 jmenovat účast zástupců sdružení v poradním čtyřicetičlenném orgánu při Českoněmeckém fondu budoucnosti česko-německém diskusním fóru mládeže. Kromě toho spolek funguje jako jeden z organizátorů podzimní akce nazvané Za hranice všedních dnů (2.3), jež se koná v kooperaci s Koordinačním centrem pro česko-německé výměny mládeže Tandem a postupně se stává stálicí v programu činnosti Sojky. 2.1 Obecné informace 2. OTEVŘENÉ AKCE Mezi akce pořádané jak pro členy, tak pro nečleny patřily v roce 2004 zejména tradiční ples Sojky v únoru, tentokráte již potřetí ve středočeských Čelákovicích a dále seminář o projektmanagementu Za hranice všedních dnů. Oběma uvedeným akcím se v následující části výroční zprávy věnují samostatné kapitoly (2.2, 2.3). K otevřeným akcím patří částečně i tábory pořádané sdružením, jejichž účast se v případě nenaplnění z řad členů sdružení nabízí i mladým lidem zvenčí. Toto platí zejména pro účastníky projektu Gaisthal Junior (3.2), kteří z důvodu cílové skupiny (děti ve věku 8-12 let) z pochopitelných důvodů (spodní věková hranice členství) často nepocházejí z řad členů sdružení. 2.2 Ples Sojky ÚVOD. Jako akce pro členy a hlavně pro veřejnost proběhl v roce 2004 již osmý ročník plesu našeho spolku. Konal se stejně jako v předešlých letech v Čelákovicích, kde už je naše sdružení poměrně dobře známé a mohli jsme zde počítat s jistou účastí veřejnosti, minimálně ve stejném rozsahu jako v roce předešlém. NOVINKY PRO ROK Přesto ale jsme pro tento rok učinili opatření s cílem zmenšení kapacity Kulturního domu. Jeho celková kapacita je totiž pro naše účely skutečně příliš velkorysá, o čemž jsme se přesvědčili v minulých letech. Celý jeden ochoz po straně tanečního parketu jsme nechali zahradit mobilními zástěnami, takže konečný pohled do sálu působil přeci jen o mnoho komorněji a i celá atmosféra plesu se tím pádem změnila dle našeho názoru k lepšímu. Jako další

5 5 neméně významné nóvum bylo bez pochyby uspořádání celého večera v maskách, což skutečně změnilo ráz celé akce od základu. Zvažovali jsme i tematizování masek do určitého stylu, ale tuto možnost jsme si nakonec schovali pro roky následující. PRŮBĚH AKCE. Co se týče kompletní organizace večera, byla opět zcela v režii členů Sojky. Ať už šlo o prodej lístků u vchodu, pořadatelskou činnost, prodej tomboly, až po moderování. Pouze službu v šatně jsme měli objednanou od kulturního domu. Občerstvení a i jakýsi chvilkový úkryt před hlasitou hudbou opět poskytovala přilehlá restaurace Taverna Athény, která svým sortimentem jistě plně uspokojila chutě každého návštěvníka. Program plesu byl dopředu přesně naplánován a i s časovým rozvržením si jej mohli všichni přečíst na svých stolech společně se seznamem cen v tombole. Každý návštěvník hned při příchodu obdržel zdarma sojčí welcomedrink, jakousi ovocnou bowli, která se již tradičně setkala s mohutným úspěchem. I přes veliký zájem bylo množství nápoje dostatečné, takže se dostalo i na hosty přicházející v pozdějších hodinách. Moderátory se pro tento rok stali manželé Andrlovi a v převleku za rozhodčího a fotbalistu prováděli ostatní celým večerem jako zkušení profesionálové. Uprostřed programu zařadili i pár soutěží nejen tanečních o věcné ceny. A jakožto největší soutěž vyhlásili o půlnoci nejlepší masku, o které rozhodovali všichni zúčastnění hlasováním na speciální lístky. Tombola byla tento rok opět na velice slušné úrovni. První cena by už snad ani nemohla být jiná, než ve všech předchozích sedmi ročnících sele divočáka. Hudební doprovod zajišťovala osvědčená čelákovická kapela Dekameron, která umí zahrát jak ke společenskému, tak k modernímu tanci to hlavně v pozdějších hodinách. Ubytování jsme měli zajištěné dvojí pro náročnější v hotelu, anebo v tělocvičně čelákovického volejbalového oddílu. Ta se nám osvědčila hlavně v minulých letech, kdy dojmy z dohodnutého hotelu (jiného než letos) byly přinejmenším rozporuplné. ZHODNOCENÍ. Závěrem je třeba říci, že ples Sojky v roce 2004 patřil díky četným inovacím k tém nejvydařenějším. Především idea maškarního bálu se setkala jen a jen s kladnou odezvou, proto pro příští rok u ní pravděpodobně zůstaneme. Rovněž považujeme za důležité, že jsme díky účasti nejen čelákovické veřejnosti rozšířili povědomí o Sojce, a oslovili tak případné účastníky našich dalších akcí. 2.3 Za hranice všedních dnů ÚVOD. Po úspěchu akce s názvem Za hranice všedních dnů, která se konala poprvé v roce 2003 v bavorském Waldmünchenu bylo

6 6 rozhodnuto o pořádání dalšího ročníku v roce Vše opět probíhalo pod záštitou Koordinačního centra pro česko-německé výměny mládeže Tandem, ve spolupráci s organizacemi Knoflík sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže a Slunce sdružení na podporu mezinárodního přátelství. Ani hlavní cíl realizovaného setkání se nezměnil, tedy ukázat cestu mladým lidem, kteří mají chuť věnovat se jakýmkoliv aktivitám na poli česko-německého přátelství, ale nevědí jak na to. PRŮBEH AKCE. Zhruba dvacet mladých lidí z obou zemí strávilo prodloužený víkend v hotelu v Děčíně, kde se seznámili s dosavadní činností všech tří pořádajících organizací, dozvěděli se vše důležité o tom, jak vzniká a jak se realizuje jakýkoliv projekt. Součástí programu byl i workshop na téma financování, na závěr se účastníci pokusili sestavit si takový svůj malý vysněný projekt a popsat ostatním, jak by ho mohli uskutečnit. Oddechovější částí víkendu byl např. českoněmecký večer, interkulturní hry, ale i neformální rozhovory, které by mohly vést ke společným projektům. Za o.s. Sojka spolek mladých se víkendu zúčastnila za realizační tým Magdaléna Černá, jež měla společně s předsedkyní Slunce na starosti kompletní přednášku projektmanagementu a následný workshop. Jakožto účastníci byli tentokrát při tom i další lidé ze Sojky, konkrétně předseda Pavel Bobek a radní Monika Ženíšková. ZHODNOCENÍ. Celá akce byla vyhodnocena jako velmi úspěšná a předpokládá se, že proběhne ve stejném formátu i v roce Velkým pozitivem byla letošní vysoká účast z německé strany. Šlo především o studenty univerzit ze Saska a Durynska, zabývající se vzděláváním mládeže i mezinárodními kulturními výměnami. 2.4 Počty účastníků Ples Sojky 132 Za hranice všedních dnů cca AKCE PRO ČLENY. SYSTÉM PŘÍPRAVY, VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Obecné informace. Organizování prázdninových táborů ÚVOD. Stěžejními akcemi pro členy byly i v roce 2004 tradiční projekty již po několik let pravidelně pořádané spolu s německým

7 7 partnerem SdJ Bohdalov, Gaisthal, Junior. Tyto akce jsou podřazeny pro účely dotační politiky MŠMT ČR pod českou a německou část oficiálního recipročního projektu GABO 2004 v rámci Programu zahraničí, přičemž velikonoční Bohdalov (3.2) se konal již posedmé a srpnový Gaisthal (Gaisthal Klasik, 3.3) ve své česko-německé podobě již popatnácté. Jednalo se opět o vlajkovou loď všech akcí sdružení, které se zúčastnilo dohromady něco přes stovku českých a německých mladých lidí. Projekt Junior (3.4) je tzv. druhou etapou stanového tábora Gaisthal a byl pořádán již posedmé pro děti ve věku 8-12 let. Vzhledem k nízkému věku účastníků jsou zde samozřejmě používány odlišné pedagogické postupy. Kromě výše uvedených akcí, kterých se účastní primárně členové spolku (v případě volné kapacity jsou však pochopitelně přijímáni i účastníci nečleni), patří dále do kategorií akcí pro členy členské shromáždění (3.5), které se koná každé dva roky. Je zde volena mj. rada spolku a dozorčí rada. DOBA KONÁNÍ. Jakékoliv školní prázdniny jako prakticky jediná doba během roku, kdy je k dispozici větší časový prostor pro pořádání několikadenních či týdenních akcí, jsou pro občanské sdružení Sojka stejně jako i pro jiné mládežnické organizace stěžejním obdobím. V době hlavních, letních prázdnin jsou pořádány již tradičně v prvních třech srpnových týdnech projekty Gaisthal a Junior, kdy se jedná o klasické stanové tábory a účastníci včetně vedoucích tráví tyto pobyty ve velkoprostorových stanech s pevnou podlážkou. Rovněž projekt Bohdalov, který je pravidelně realizován v některé ze vhodných mládežnických ubytoven na území ČR, je zčásti pořádán v době velikonočních prázdnin, přičemž na zbytek osmidenního pobytu si rodiče českých účastníků pro své děti musí vyžádat školní volno. Členské shromáždění se koná vždy na podzim o víkendu, aby byla umožněna co nejširší účast členů spolku. 3.2 Projekt Bohdalov ÚVOD. Jednalo se již o sedmý ročník této velikonoční akce. Je to jediný projekt tohoto typu, který se v daném čase v České republice koná. Po úspěchu minulých ročníků byl opět vybrán stejný termín, tj. velikonoční týden, což je jediný jarní týden, kdy mají české i německé děti společných několik dní prázdnin. Tábor se konal tentokrát poprvé v pro nás nově objeveném rekreačním středisku Pilský mlýn v Sedlici u Blatné v jihočeském kraji, a to především kvůli vhodné poloze objektu. Sedlice totiž leží asi 70 km od Plzně, takže s dopravou neměli potíže ani Češi, ani Němci. Účastníci jsou ubytováni ve zděné budově s veškerým potřebným vybavením.

8 8 Navíc se tábor nachází v krásné lesnaté krajině, s přilehlými rybníky a zajímavostmi. PŘÍPRAVA TÁBORA. Minulé ročníky nás přesvědčily o potřebnosti a prospěšnosti této akce, nicméně i nadále vycházela letošní příprava z kladů a záporů minulých projektů. Učíme se jak z praxe, tak z ohlasů samotných účastníků a snažíme se přizpůsobit program tak, aby byl atraktivní (vymýšlejí se stále nové hry, připravují se nové kostýmy a převleky, výzdoba a pomůcky ke hrám ). Zároveň se však snažíme, aby program neztratil svou pedagogickou hodnotu (dvoujazyčné kurzy, plakáty s přeloženými frázemi i výchovné programy formou her pro snadnější chápání a zapamatování). Příprava tedy probíhala během celého roku, a to i formou konzultací a pravidelných setkání s německým partnerem o tématu a myšlence samotné akce, ale i o otázkách personálního, materiálního a organizačního zabezpečení. Vyvrcholením byl přípravný víkend, který se konal od v Nové Roli u Karlových Varů. Zúčastnila se jej většina vybraných vedoucích, kteří prošli menším výběrovým řízením vedeným zkušenými hlavními vedoucími. Připravoval se kompletní program, jehož jednotlivé body byly rozděleny až na výjimky dvojicím vedoucích (vždy smíšené českoněmecké páry). Do samotné přípravy jednotlivých vedoucích patřilo i obligátní seznámení se s českými a německými velikonočními tradicemi. Vedoucí si též prošli poučením o pedagogickém minimu a zásadami práce s dětmi, stejně tak i kurzem první pomoci. Hlavní otázkou byla nejen prezentace velikonočních zvyků účastníkům, ale i jejich aktivní zapojení do utváření celkové atmosféry tábora, který byl letos plný vynálezců a objevitelů. A to pokud možno co nejzábavněji a nejkreativněji. Znovu v návaznosti na úspěšné zkušenosti z minulých táborů byla snaha organizátorů o zakomponování těchto informací nenásilnou formou do všech proběhnuvších programových bodů, tj. do společenských her v místnosti i venku, sportovních disciplín, videoprojekcí. V neposlední řadě se to týkalo samotné přípravy a výroby velikonočních dekorací a zvyků převedených do praxe. CÍL AKCE. Myšlenka seznamování se s odlišnou kulturou a tradicemi přispívá ke vzájemnému poznání, boření předsudků a staví pomyslné mosty mezi českým a německým národem. Děti se seznamují se společnou historií a prostřednictvím objektivních informací se seznamují s pojmy a vzájemnými problémy obou národů, se kterými se setkávají doposud zejména v médiích. S jasným viděním věci pak bez problémů navazují mnohá i mezinárodní přátelství, která jim snad vydrží na celý život.

9 9 MOTTO A PROGRAM. Mottem tohoto projektu jsou samozřejmě Velikonoce a vše, co k nim patří. Snažíme se účastníkům přiblížit jak české, tak i německé tradice, které tyto svátky provázejí. Neopomíná se ani křesťanské vysvětlení. Toto vše probíhá osvědčeným způsobem, kdy každý den představí dvojice vedoucích ten který den počínaje Květnou nedělí a konče Velikonočním (Červeným) pondělím. Opomenuty nezůstanou ani lidové zvyky, které jsou představeny v praxi např. pletení pomlázek, koledování, schovávání vajíček, pečení beránků apod. Velikonoce jsou dětem prezentovány i jako svátek pohanský, tj. vítání jara, zahánění zimy. Jak je ale dobrým zvykem na akcích pořádaných Sojkou, i tento tábor měl své specifické téma. Stal se jím svět vynálezů a objevů, které změnily svět. Stejně jak se měnilo bytí lidstva a jeho vývoj na planetě Zemi, měnil se i tábor. Děti objevovaly oheň, kolo, kalendář, způsoby komunikace, dopravy, peníze, hrály si na vědce a vynálezce a další. Programové body by se daly rozdělit do několika skupin: Tvůrčí program: Jednalo se o malování, kreslení, rukodělnou činnost; obecně řečeno o velikonoční výzdobu a pomůcky ke hrám. Čeští i němečtí účastníci pod dohledem vedoucích spolupracovali na výzdobě areálu, která by navodila jak velikonoční atmosféru, tak i atmosféru v bájné říši. Veškeré činnosti odpovídaly německým a českým tradicím. Tvůrčí typ programu tedy kombinoval prvky výtvarné, dramatické a rukodělné (vajíčka, dekorace, pletení pomlázek a košíků atd., dramatické dovednosti, kulisy ke scénkám, divadlo, fotoseriály, krátké etudy a pantomimy na dané téma, které mělo vždy co do činění s velikonoční tématikou). Sportovní a zábavný program: V areálu jsou k dispozici hřiště na fotbal, na volejbal, basketbal, rybník. Ubytovna má ideální polohu vzhledem k jakémukoliv programu, nachází se u lesa kousek od vesnice. Ke sportovnímu programu patří samozřejmě i větší putovní hry po okolí se spoustou všech možných pohybových her a disciplín. Součástí zábavných disciplín jsou velmi často již zmíněné tradice a velikonoční tématika; při různých soutěžích je ověřováno, kolik se toho děti naučily, kolik si pamatují a jak jsou dovedné. K zábavnému programu dále patří řada společenských her, soutěží, zpívání, tanec, videoprojekce, vyrábění kostýmů, příprava a předvádění různých hudebních a divadelních show, stezka odvahy a mnoho dalšího. Výchovný program: Sem patří již tradiční jazykové kurzy, seznámení účastníků s česko-německou problematikou, která jim je prezentována bez emocí a pravdivě, což je cílem obou partnerských organizací, které tuto akci pořádají tedy Sojka a SdJ. Letos jsme se snažili s dětmi diskutovat a přiblížit jim společnou historii obou našich sousedních národů, co mají oba národy společné, kde jsou v současné

10 10 době problémové body a tyto jim bez předsudků a emocí přiblížit a osvětlit. Podle našich letitých zkušeností se řešení a odpovědi na tyto body v okruhu mladých lidí hledá daleko snáze a diskuse je daleko snazší, než jak je tomu u politiků nebo v televizi. Samozřejmostí bylo, že při všech typech programů byli účastnici rozděleni do národnostně smíšených skupin, a to za účelem prohloubení komunikačních dovedností v cizím jazyce a odstranění jazykových a národnostních bariér. Naplňovalo se tak další neméně podstatné krédo akce: nenásilně osvěžit komunikativní znalosti cizího jazyka a přitom se naučit respektu k odlišným kulturním zvyklostem. Pro dnešní multikulturní společnost je tolerance a respekt jedním z nejdůležitějších faktorů, které by ji mohly pozitivně ovlivnit. ZHODNOCENÍ. Česko-německý velikonoční tábor v Sedlici se konal dubna 2004 a zúčastnilo se jej 28 českých a 19 německých dětí ve věku 12 až 16 let, takže co do počtu účastníků byl tento ročník jedním z nejlepších. Většina českých vedoucích byla na místě již o dva dny předem, aby stihli připravit vše potřebné na příjezd dětí. Celkový počet vedoucích byl 11 (6 Čechů). K hojnému množství účastníků přispělo i vhodně zvolení místo tábora, kombinující příjemné prostředí v přírodě s dobrou dopravní dostupností z celých Čech i z Bavorska. Jak němečtí, tak čeští účastníci byli dopravováni na místo organizovaně vlakem do Plzně a potom pronajatým autobusem až na místo. Počasí bylo dobré, a tak mohly být realizovány všechny naplánované programy, aniž by bylo nutno je měnit za náhradní tzv. dešťový program, který je v záloze jako eventualita pro případ, že se nemůže s dětmi ven. Na příští ročník se vedoucí začali připravovat ihned po skončení ročníku tohoto. Většina z nich povinně absolvovala kurz první pomoci pro případ zranění na táboře a připravovány jsou i další kurzy pro vedoucí, to proto, aby byl tábor na opravdu profesionální úrovni po všech stránkách. I v roce 2004 jsme se mohli těšit z mírné přízně médií, výsledkem čehož byly reportáže v denících Bohemia. 3.3 Projekt Gaisthal ÚVOD. Přípravy čtrnáctého ročníku dvoutýdenního tábora Gaisthal Klasik probíhaly již tradičně během celého roku, především co se obsahové a ideové stránky týče. Té byl také věnován první přípravný víkend, který se konal na začátku května na území České republiky. Projednalo se zde závazné personální zabezpečení, připravily se v pracovních skupinách nejdůležitější programové body tábora, za které rovněž jednotliví zúčastnění převzali zodpovědnost, a bylo určeno motto letošního ročníku, což je vždy stěžejním a také i mnohdy nejtěžším

11 11 bodem celého přípravného víkendu. Jak už se několikrát v našich vyhodnocovacích zprávách objevilo, je čím dál tím těžší najít téma, které by bylo pro mladé lidi přitažlivé, ale zároveň aby mělo i pedagogickou hodnotu a náplň. Zároveň byl naplánován i druhý přípravný víkend, který proběhl v červenci v Německu, přímo v místě konání tábora. Tento byl věnován více organizační stránce, technickému a materiálnímu zabezpečení. Vzhledem k náročnosti motta bylo třeba připravit i táborovou výzdobu, kulisy a doplňky pro připravované hry. Na závěr byl vyhotoven konečný program na celých čtrnáct dní srpnového tábora. Zúčastněným vedoucím bylo připomenuto pedagogické minimum a to nejen teoretickou ústní formou. Vyzkoušeli si i postup v praxi, kdy byly simulovány předpokládané problémové situace. Celou lekci vedli zkušení hlavní vedoucí letošního ročníku. MOTTO A PROGRAM. Motto letošního tábora bylo velice aktuální olympiáda. Tábor se na čtrnáct dní proměnil v olympijský stadion a účastníci ve férové a nadšené sportovce. Atmosféra byla vzhledem k opravdovým olympijským hrám v Aténách, které se v době konání tábora připravovaly, opravdu úžasná. Sportovci byli účastni uvítací ceremonii, nechyběl maratónec s olympijskou pochodní, který zažehl oheň nad stanovým městečkem Gaisthal. Již tradičně nezůstalo jen u her, ale dvojice vedoucích ve spojení s ostatními každý den předvedli a naučili účastníky něco o olympiádách samotných konkrétně se témata týkala historie her, vrátili jsme se do starověkého Řecka na počátek všeho, prošli jsme si vývoj olympijských her, dětem byly vštěpovány základní myšlenky konání her mír, fair play, zdravý duch apod. Kromě toho jsme se dostali i k jednotlivým disciplínám, k výrazným ročníkům konání her, k běžnému životu sportovce, k vybavení pro jednotlivé sporty. Co však bylo také velmi důležitou věcí, nezavírali jsme ani oči před těmi stinnými stránkami her, tzn. před dopingem, přílišnou komercionalizací sportu, protekci atd. Proč se například v nemohli olympijských her v Berlíně účastnit židé? Proč po světových válkách na prohru Německa doplatili sportovci, kteří se za svou zemi nesměli účastnit her? Proč se nedodržuje myšlenka přerušení válek v době konání her? Na to vše jsme se snažili dát účastníkům odpověď. Téma se objevilo ve všech ostatních hrách, tradičně se formou krátkých testíků zapletených do nejrůznějších zkoušek a úkolů prověřovalo, zda děti dávají pozor a vybranou sumu informací si pamatují. S tímto tématem se pracovalo na jednu stranu velmi snadno, jelikož se jednalo o nesmírně bohatou škálu všech možných informací a tedy i o bohatý studijní a inspirující materiál, nicméně stejně jako každý rok bylo také velice těžké vybrat jen to nejdůležitější a ostatní informace oželet

12 12 Táborová výzdoba byla opět velkolepá, účastnící si ve svých družstev vyráběli i různá sportovní náčiní, standarty, sportovní dresy. V době konání tábora se mnoho probíraných témat objevovalo jak v českém tak v německém tisku, což děti velmi efektivně spojovalo s realitou, všechny nové informace si mohli aktuálně zařadit. Stejně jako v předchozích dvou ročnících jsou nejlepší vizitkou webové stránky Sojky, kde se octnete alespoň na chvíli v našem asijském světě. Tradičně jsme se také vydali na výlet, stejně jako loni jen do Čech. Letos jsme navštívili Horšovský Týn, absolvovali jsme prohlídku zdejšího zámku, kromě toho vzhledem k příznivému počasí jsme se s celým táborem zastavili na koupání v německém Waidhausu. Kromě tohoto výletu jsme však i letos připravili výlet k tématu celého tábora a navštívili pravý stadión, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si pár z olympijských disciplín, jako hod kladivem, skok do dálky, běh na dlouhou i krátkou trať a další. Jako každým rokem patří k celému běhu tábora již rovněž zavedený táborový parlament, kdy se účastníci mají možnost podílet na programu a vyjádřit svou nespokojenost, zároveň se setkávají s demokratickým principem voleb, jsou nuceni diskutovat, argumentovat a docílit společné dohody. V letošním roce se parlament podobně jako loni zapojil i do chystané závěrečné ceremonie. Závěrečný večer byl oslavou konce olympijských her; v momentě, kdy my jsme náš oheň zhasínali, tak v se ten pravý v Athénách rozhořel. Vzhledem k dvojjazyčnosti celé akce nebylo samozřejmě zapomínáno ani na jazykové kurzy, v letošním roce se stejně jako loni uplatnilo i rozdělení u německých dětí, tedy jako Češi, kteří si vybírají ze čtyř stupňů náročnosti, si i ony mohli vybrat, a to ze dvou stupňů. Kurzy již tradičně probíhaly ne standardní učebnicovou formou, nýbrž formou různých her, soutěží a živých rozhovorů. K vzájemné komunikaci a porozumění přispíval i fakt, že bylo dodržováno osvědčené pravidlo skupin", kdy nejen ve stanu, ale i při jakékoliv hře je rozdělení účastníků podmíněno tím, že skupina musí být vždy složena jak z Němců, tak z Čechů. Skupiny jsou samozřejmě pro jednotlivé hry obměňovány, děti jsou samy od sebe nuceny hovořit a dorozumívat se. ZHODNOCENÍ. Česko-německý stanový tábor v Gaisthalu se uskutečnil v termínu od 1. srpna do 14. srpna 2004 a zúčastnilo se ho celkem 69 účastníků (39 českých) ve věku 12 až 16 let. Většina vedoucích byla z důvodu dokončení závěrečných příprav a zejména vybudování celého stanového tábora na místě již od 31. července Celkový počet vedoucích včetně osazenstva kuchyně byl 20 (9 Čechů). I letos velká většina českých dětí využila občanským sdružením Sojka spolek mladých vypravovaného sběrného autobusu. Tato

13 13 služba se ukázala jako velice užitečná již v uplynulých šesti ročnících a obzvláště rodiče účastníků ji vítají jako velkou pomoc. Mimo velké řady dalších má tento tzv. Sojkabus velkou výhodu, o které se přesvědčujeme každým rokem. Kolektiv českých účastníků se totiž přirozeným způsobem stmelí již cestou do tábora a naopak při odjezdu si mohou děti své zážitky i společně dožít. Němečtí účastníci používají stále vlastní automobilovou dopravu. Další velmi osvědčenou věcí se ukázalo být internetové on-line zpravodajství, které probíhalo přímo z tábora. Díky digitálnímu fotoaparátu a technickému zázemí telefonickému připojení na internet v místě tábora se nám podařilo společně s dětmi každý den věšet na internetové stránky Sojky zprávy s fotografiemi a popisem, co se který den dělo. V předešlých ročnících se tento nápad velice osvědčil. Tato galerie se na našich stránkách nabízí k nahlédnutí stále (pod odkazem Gaisthal on-line fotogalerie), a to ze všech ročníků, kdy bylo této služby využíváno. Po skončení tábora je to při dnešní dostupnosti internetu pro všechny zúčastněné krásná vzpomínka. Všechny avizované programy se nám podařilo zrealizovat díky velice příznivému počasí a zásluhou týmu zkušených vedoucích. Předloňské deště a loňské extrémní teploty letos nahradilo opravdu příjemné a vyvážené klima. Letošní ročník byl opravdu velice silný díky aktuálnímu tématu. Ze zpětných ohlasů účastníků jsme se dozvěděli, jak prožívali potáborové okamžiky. Když si doma po návratu pustili televizi či rádio, nebo otevřeli noviny, všude se na ně hrnula spousta informacích o olympiádě. Sice je to na jednu stranu bolelo, jelikož jim tato skutečnost připomínala, že ta jejich olympiáda je pro letošek dobojována, ale určitě byli schopni reagovat na spoustu informací. Najednou se na celé konání her dívali jinýma, vědoucíma očima, a snad byli schopni rozlišit pozlátko barevnosti a pompéznosti her od té pravé podstaty konání her původní olympijské myšlenky míru, férovosti a přirozené soutěže. S každoročním týmovým nasazením souvisí zmiňovaný projekt LACO, který se nám opravdu velmi osvědčil. Díky tomuto projektu se totiž snížilo riziko, že bychom ve svém týmu měli někoho, kdo by příliš váhal, neuměl pracovat s dětmi a mládeží, kdo by si nebyl vědom vlastní odpovědnosti, kterou tato práce přináší a mnoho dalšího. V rámci obou částí projektu LACO se zkušení vedoucí předešlých ročníků zaměřili na výchovu potencionálních nástupců. Proběhlo pedagogické minimum, našim mládežníkům byly předestřeny modelové problémové situace i s výkladem, kromě toho prošli malou prověrkou z jazyka německého, zdravotnické minimum, workshopy na různá témata, která se týkají táborových aktivit. Těchto dvou víkendů se zúčastnilo dohromady 40 mládežníků, kterým i podle jejich slov a zhodnocení

14 14 byly velkým přínosem. Proto hodláme v tomto nastoleném trendu pokračovat i do budoucna. 3.4 Projekt Junior ÚVOD. Druhá etapa letního stanového tábora Gaisthal neboli Gaisthal Junior patří mezi stěžejní programy o.s. Sojka spolek mladých. V roce 2004 se tato akce konala již poosmé. Tábor je určen dětem ve věku 8 12 let a probíhá na německém území v Bavorsku v Gaisthalu, vždy třetí týden v srpnu. Tábor trvá jen jeden týden, narozdíl od dvoutýdenního tábora Gaisthal Klasik. Je tomu tak proto, že mnozí z účastníků jsou na táboře poprvé, někteří předtím nikdy nebyli déle bez rodičů. Tato věková skupina je specifická tím, že je nutno se o děti více starat, více si s nimi povídat a dávat na ně obecně větší pozor než na starší účastníky Gaisthalu Klasik. PŘÍPRAVA, MOTTO. Každé akci předchází náročná příprava. Vedoucí absolvovali dva přípravné víkendy v Německu, a to přímo v táboře v Gaisthalu. Na tento rok jsme si vybrali téma Shreck. Každý znal tuto populární pohádku z kin, a proto nebylo vůbec těžké příběh ze Shrecka přepracovat do táborového pojetí. Do postav jako Fiona, Popelka, Oslík atd. se i vedoucí velmi rychle vžili. Příprava kostýmů a kulis všechny velmi bavila a děti naše úsilí také ocenily. Motto Shreck však nebylo zvoleno pouze pro zprostředkování samotného děje pohádky, ale zejména z toho důvodu, aby účastníci sami dokázali přijímat správná rozhodnutí s důrazem na přátelské hodnoty a ctnosti. K tomu dobře posloužila tradiční pohádková dichotomie zla a dobra. CÍL. Naší prvotní snahou a cílem celé akce je přimět děti nenásilnou formou k porozumění mezi odlišnými kulturami, a to nejen mezi českou a německou. K tomu slouží kromě důrazu na společné pozitivní hodnoty a také volba zábavné formy výuky jazyků. Převážná většina účastníků, jak českých, tak německých zde přichází poprvé do kontaktu s jinak mluvícími dětmi. Všechny děti se zde naučí velmi zábavnou formou základní fráze a obraty, které jim ulehčí život v táboře a pomohou se dorozumět s ostatními dětmi z německé, resp. české strany. Také program je organizován tak, aby žádná skupina nebyla znevýhodněna. Všechny programy probíhají dvojjazyčně, tím odpadají obavy z dětí a vedoucích jiného jazyka. Jsou to programy jako seznamovací večer, táborová olympiáda, zpěv německých a českých písní při táboráku Účastníci si velmi rychle zvyknou na cizí řeč, snaží se jí porozumět a v rámci důsledně smíšených skupin komunikovat s ostatními.

15 15 PRŮBĚH AKCE. O účastníky se po celou donu konání tábora stará tým zkušených školených vedoucích. Mimo společného programu s nimi tráví každou volnou chvíli (polední pauzy apod.), snaží se odbourávat jazykovou bariéru mezi českými a německými účastníky. V každém stanu bydlí jeden vedoucí s dětmi, jednak aby se zejména ti, kteří jsou ve stanovém táboře poprvé, nebály; druhak jim pomáhá s komunikací a s problémy, které mohou vzniknout. Prostorné stany s podlážkou jsou určen pro 6-8 osob a v každém stanu bydlí polovina českých a polovina německých účastníků. Čeští účastníci přijeli z organizačních důvodů od den dříve než němečtí. Měli proto více času seznámit se s vedoucími a s prostředím a s chodem tábora. Českých účastníků přijelo na tábor 30 a německých 23. Na táboře mimo jiných soutěží probíhá Geländespiel, hlavní hra tábora. Děti putují po kraji a zdolávají nástrahy. Hlavním úkolem Geländespiel bylo nalézt a doručit Popelčin střevíček nepřejícímu králi, otci Fiony. Účastníci byli rozděleni do skupinek a byl jim přidělen jeden vedoucí, se kterým tyto nástrahy museli zdolat. Všem se to podařilo a Shreck si této pomoci účastníků mohl vzít Fionu za ženu. Obecně je však program tábora složen z rozmanitého spektra mnoha dalších her a jiných činností, přičemž je kladen důraz na vhodné proložení duševních a fyzických aktivit v rámci celého dne. Vyvrcholením tábora je závěrečný večer, který probíhal v podobě svatební hostiny pro Fionu a Shrecka. Před několika lety bylo u některých mladších účastníků velkým problémem jídlo. Každý má rád něco jiného než ten druhý. Rozdíly v českém a německém jídelníčku jsou sice malé, ale i tento malý rozdíl se projevil v občasném odmítání pokrmů. Proto jsme před dvěma lety personál kuchyně rozšířili o Čecha, abychom se obdobným problémům do budoucna vyhnuli. Je nutno konstatovat, že se nám tento krok osvědčil a s česká účast v kuchyni se již pomalu stává samozřejmostí. ZHODNOCENÍ. Gaisthal Junior 2004 byl dalším z malých pomyslných krůčků na cestě porozumění mezi národy. Každý z účastníků si domů veze kousek krásného prostředí bavorské přírody a doslova ranec nových zkušeností kontaktem s cizí řečí počínaje a nově navázanými přátelstvími konče. Tento ročník lze zhodnotit jako bezproblémový: nedošlo k žádným vážným problémům v rámci dětského kolektivu, mírné zeštíhlení týmu vedoucích oproti minulému ročníku se ukázalo jako správné rozhodnutí. Celkově jsme se utvrdili ve správnosti nastolených trendů, a to i prostřednictvím přímých reakcí dětí i jejich zpráv dne, v nichž každý

16 16 den náhodně vybraní 2-4 účastníci tábora písemně hodnotí jeho průběh a jednotlivé body programu, které se ten který den konaly. Nedlouho po skončení tábora a především jeho vyhodnocení jak z české, tak německé strany, začala příprava dalšího ročníku, počínající utvořením týmu vedoucích a vrcholící opět na dvou přípravných víkendech na jaře a v létě následujícího roku. 3.5 Členské shromáždění ÚVOD. Podle stanov spolku, tedy jeho základních předpisů, je nejvyšším spolkovým orgánem shromáždění členů spolku. Řádné členské shromáždění se schází alespoň jednou za dva roky a každý řádný člen má při hlasování jeden hlas. Konání členského shromáždění je všem členům spolku písemně oznámeno předsedou spolku nejméně patnáct dní přede dnem konání. Do působnosti členského shromáždění patří a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy rady, c) rozhodovat o záležitostech týkajících se spolku a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo, d) rozhodovat o zrušení spolku. Pro platnost usnesení členského shromáždění se vyžaduje jeho řádné svolání a souhlas většiny přítomných členů. Již šesté členské shromáždění občanského sdružení Sojka spolek mladých se konalo o víkendu října 2004 v rekreačním objektu Pilský mlýn v Sedlicích u Blatné. Členského shromáždění se zúčastnili i zástupci naší německé partnerské organizace SdJ Niederbayern/Oberpfalz (dále jen SdJ) Günter Prokisch, Sebastian Roloff a Merle von Hornstein. PRŮBĚH AKCE. Příjezd členů proběhl v pátek ve večerních hodinách. Po neformálním uvítání a malé informační schůzce o průběhu a organizaci shromáždění následoval večerní program. Motto členského shromáždění znělo Co je nový, to je hezký. Při této příležitosti představila Sojka své nové logo, které vytvořil Ondřej Špičan. Pro zpestření večera byly dále připraveny různé společenské hry. Samotné členské shromáždění začalo v sobotu dopoledne. Program shromáždění byl rozdělen do tří hlavních částí. V prvních dvou diskusních částech přednesli odstupující členové rady spolku své příspěvky, týkající se proběhnuvších akcí. Ve třetí části proběhla volba nové rady spolku. Předsedou a řídícím schůze byl zvolen odstupující pokladník David Andrle a zapisovatelkou odstupující přísedící Zuzana Koslerová. HODNOCENÍ PROBĚHNUVŠÍCH AKCÍ. Poté, co odstupující předseda Leopold Černý oficiálně zahájil členské shromáždění a přivítal všechny členy a hosty, pronesl svou zdravici zástupce partnerské organizace SdJ

17 17 Günter Prokisch. V příspěvku zaznělo poděkování odstupujícímu předsedovi a radě za několikaletou úspěšnou spolupráci. V dalším bodě pohovořil Lukáš Kadleček o organizaci a průběhu reprezentačních plesů Sojky v letech 2003 a Oba se konaly v Kulturním domě v Čelákovicích. Dalším tématem byly poslední dva ročníky českoněmeckého velikonočního tábora. Ty se konaly v Plasech u Plzně, resp. Sedlicích u Blatné a referoval o nich Tomáš Pavlíček. O česko-německém letním táboře Gaisthal Klasik, pořádaném v letech 2003 a 2004, podala zprávu hlavní vedoucí obou ročníků Magdaléna Černá. Zhodnotila přípravu a realizaci tábora. Ve svém příspěvku mimo jiné kladně ohodnotila vysoký zájem účastníků o oba ročníky. O táboře Gaisthal Junior referoval Michal Janoš. O sympoziu v německém městě Furth im Wald, které je pořádáno naším spolkem a německou organizací SdJ Bayern, informoval Pavel Bobek. Následující příspěvek se týkal časopisu Zobák dokořán. V tomto příspěvku zhodnotila jeho šéfredaktorka Magdaléna Černá vývoj časopisu, práci redakční rady a přispívajících členů. Po referátu následoval krátký zábavný program a oběd. Druhá část zasedání byla zahájena zprávou Moniky Ženíškové o akcích Eurovíkend, Za hranice všedních dnů a Jugendforum. Poté následovala zpráva odstupujícího pokladníka Davida Andrleho, který shromáždění předložil kompletní vyúčtování za roky 2003 a Předposledním bodem druhé části zasedání byl návrh na změnu stanov spolku. Nejpodstatnější návrhy se týkaly činnosti dozorčí rady a zvýšení věkové hranice pro volební a hlasovací právo členů spolku. Poté přednesl Leopold Černý zprávu odstupujícího předsedy, ve které zhodnotil působnost spolku v uplynulých dvou letech. Na závěr druhé části zasedání se představili kandidáti do rady a dozorčí rady spolku. VOLBY. Po večeři začala třetí část zasedání volba rady spolku. Do volební komise byly zasedáním zvoleny Barbora Andrlová, Jitka Chmelíková a Eva Dvořáková. Poté začala samotná volba rady spolku do volebního období Po sečtení všech hlasů a vyhodnocení volební komisí byly zasedání oznámeny výsledky volby. Do rady o.s. Sojka spolek mladých byli zvoleni: Monika Ženíšková, Lukáš Kadleček, Magdaléna Černá, Veronika Linková, Petr Špičan, Tereza Pražská, Michal Janoš, Pavel Bobek a Tomáš Pavlíček. Do dozorčí rady o.s. Sojka spolek mladých byli zvoleni Ondřej Špičan, Leopold Černý a David Andrle. Vzápětí následovalo první zasedání nově zvolené rady spolku, ve které proběhlo zvolení hlavních funkcí v radě a zvolení přísedících rady spolku. Volba dopadla následovně: Př edseda Výkonná místopředsedkyně Pavel Bobek Magdaléna Černá

18 18 Místopř edseda Pokladník Přísedící Tomáš Pavlíček Petr Špičan Kristina Klapalová, Jan Pavlíček, Zuzana Koslerová, Tomáš Kratochvíl, Petr Vondruška, David Andrle. Na prvním zasedání dozorčí rady též proběhla volba jejího předsedy, kterým se stal David Andrle. Po oznámení výsledků vnitřních voleb rady a dozorčí rady byl projednán poslední návrh o změně stanov, který se týkal zařazení nového článku o čestném předsedovi. Vzápětí byla tato funkce hlasováním udělena Leopoldovi Černému. Závěrečná část zasedání byla poté oficiálně ukončena a následoval zábavný večerní program. ZHODNOCENÍ. V neděli ráno proběhlo shrnutí a vyhodnocení celého víkendu, organizátoři akce poděkovali za účast všem členům spolku a oficiálně ukončili VI. Členské shromáždění o.s. Sojka spolek mladých pro rok Závěrem lze říci, že průběh akce byl zcela bezproblémový, došlo však k relativně velkým změnám ve vedení spolku vzhledem k výměně na postu předsedy a k mírnému věkovému omlazení rady s cílem plynulého přechodu vedoucích funkcí mladší generaci (dále viz bod 5). 3.6 Počty účastníků Bohdalov 28 českých účastníků, 19 německých Gaisthal 39 českých účastníků, 30 německých Junior 30 českých účastníků, 23 německých Členské shromáždění PREZENTACE SDRUŽENÍ NA VEŘEJNOSTI, PROPAGACE ČINNOSTI 4.1 Obecné informace ÚVOD. REPREZENTAČNÍ PLES. Rok 2004 byl podobně, jako roky předchozí, bohatý na propagační aktivity našeho spolku. První významnou událostí, která má především propagační smysl, je reprezentační ples, který se koná v Čelákovicích. Ples je anoncován mnoha způsoby, od ových pozvánek až po plakáty vylepené na oficiálních plakátovacích plochách v Čelákovicích a okolních městech.

19 19 Letošní, již osmý ročník plesu byl pojat jako pravý maškarní bál. Díky nápaditým kostýmům a převlekům panovala na plese velmi příjemná a veselá atmosféra. Tento ročník byl zajisté průkopnický pro ročníky budoucí. Samozřejmostí byly vystavené fotografie a další materiály týkající se naší celoroční činnosti a výrazná propagace letních táborů, které byly teprve ve stadiu příprav, rovněž nechyběla. Návštěvníci si měli možnost pročíst starší vydání časopisu Zobák dokořán a také si osobně promluvit s našimi členy a radními. Další podrobnosti o této kulturně propagační akci je věnována samostatná rubrika. PROPAGACE TÁBORŮ. Nejvyšší důraz však klademe na propagaci našich stěžejních projektů, což jsou jarní a letní česko-německé tábory. Prakticky všechna školní zařízení pro naší cílovou věkovou kategorii žáků obdrží dopis s informacemi o chystaném projektu. Obvykle jsou dopisy adresovány učitelům německého jazyka, což zvyšuje efektivitu tohoto stylu propagace. Dopis obvykle obsahuje časopis Zobák dokořán, infoleták o dané akci, kalendář akcí a samozřejmě tištěnou formu přihlášky se všemi kontakty a internetovou adresou, kde jsou projekty také propagovány. NOVÉ LOGO. Na podzim roku 2004 padl návrh na kompletní inovaci všech našich prezentačních materiálů a na Členském shromáždění bylo představeno nové logo našeho spolku a s tím související koncept společného designu všech propagačních materiálů. KORESPONDENCE. Koncem roku jsou také pravidelně zasílány novoročenky a kalendáře, rovněž tak i vánoční vydání časopisu Zobák dokořán, institucím, partnerům, všem členům a čestným členům. K oficiálnímu styku s úřady a dalšími institucemi jsou používány hlavičkové papíry s uvedenými kontakty, které jistě zvyšují úroveň korespondence. 4.2 Internet ÚVOD. Široké možnosti tohoto mediálního nástroje využívá náš spolek již řadu let. Prezentace na adrese má pro činnost našeho spolku nadále obrovský význam a to nejen z důvodu propagace. Na stránkách je možné nalézt velké množství informací a fotografií z naší historie, což v neposlední řadě poslouží jako kvalitní reference a rozhodně tak zlepšuje naši image. AKTUALIZACE, TÁBOR ON-LINE. Stránky jsou webmasterem pravidelně aktualizovány o fotogalerie a zprávy z právě proběhlých projektů a rovněž zde nalezneme upozornění na chystané akce. Na

20 20 stránkách bylo možno i v letošním roce nalézt tzv. tábor on-line, což je pravidelné umísťování fotografií a zpráv na právě probíhajících táborech. Především pro rodiče účastníků je to velmi atraktivní služba, vyznačující se vysokou sledovaností. NOVÝ DESIGN STRÁNEK. Jak již bylo zmíněno, v přípravě je nový koncept designu propagačních materiálů, což se týká i naší webové prezentace. Od podzimu probíhala práce nejen na novém designu, ale také na přehlednosti a nových službách pro návštěvníky stránek. Zcela novou službou bude například diskusní fórum. Stránky budou uvedeny do provozu počátkem roku Časopis Zobák dokořán ÚVOD. Myšlenka založit tento časopis vznikla s potřeby zabezpečovat celorepublikovou komunikaci se členy a prezentovat spolek navenek. Časopis vychází stabilně třikrát do roka na jaře (kdy se propagují letní setkání), na podzim (hodnotí se letní setkání a propagují se setkání podzimní) a vánoční (společně s novoročenkou, zároveň se jedná již o propagaci velikonočního tábora). Součástí jsou vždy papírové přihlášky, plakátky a letáky o akci. Zasíláme ho nejen členům sdružení, ale i bývalým účastníkům akcí s prosbou distribuce těchto materiálů, za další na různé instituce Tandem, magistrát města Brna, MŠMT apod. Kromě toho také na školy a gymnázia se zaměřením na výuku německého jazyka, společně s přihláškami na akce a letáky či plakáty. Celý tento systém funguje již několik let, díky němu nemáme problém sehnat dostatek účastníků na naše akce. Kromě toho je časopis i důležitým nástrojem zhodnocení akce, účastníci sami přispívají. Celkový počet číse l od počátku 21 Celkový počet číse l v roce Průměrný počet stran 30 CÍL. Právě pro tyto potřeby prezentace a propagace našich akcí byl časopis založen a jim také úspěšně slouží. Atraktivní kabátek i kvalita tisku a fotografií jsou také důležitým činitelem při rozhodování se učitelů, zda o akci před žáky pohovoří, či pro rozhodování potenciálních účastníků akce, zda vyplní přihlášku. REDAKCE ČASOPISU. Články a rubriky časopisu jsou tvořeny především redakční radou a stálými spolupracovníky. Nechybí zde však ani příspěvky od členů, v tomto případě dětí, kteří mají zájem o svou prezentaci na stránkách časopisu. Zobák dokořán je otevřen libovolným nápadům, názorům či připomínkám ze strany všech členů spolku. Jak je již zmíněno v úvodu, časopis obsahuje především zprávy o

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov

KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku. Čl. I Název a sídlo. KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov KOVÁŘOVNET, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo KOVÁŘOVNET, z.s. ( dále jen spolek ) má sídlo na adrese Radvánov 33, Kovářov 398 55. Čl. II Účel spolku 1) Účelem spolku je poskytovat svým členům, připojení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s.

Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. STANOVY Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Přelovice, z.s. (zapsaný spolek) je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku Článek 1. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více