č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček"

Transkript

1 č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček Josefské koštování na začátku března se stává pěknou tradicí a oblíbenou příležitostí k setkání sousedů, přátel a kamarádů. Zároveň nás trochu přibližuje k přeshraniční, nyní už můžeme říci že k evropské společnosti díky našim rakouským přátelům z vinařské oblasti Laa nad Dyjí, kteří s touto pěknou myšlenkou přišli. Letos nás čeká další mezinárodní akce, a to Partnerská olympiáda mikroregionů, která se bude tentokrát pořádat u nás v Rudici poslední víkend v květnu. Poslední olympiáda probíhala v krásném prostředí okolí zříceniny hradu Staatz v Rakousku a byla na velmi dobré úrovni. Nenechejme se zahanbit a ukažme, že umíme i u nás v Rudici vytvořit takové prostředí, že se sem budou návštěvníci rádi vracet. Olympiády se zúčastní týmy regionů Mikulovsko, Hrušovansko, Land um Laa a Moravský kras. Našim pak přejme úspěšné sportování a co nejvíce zlatých.

2 ZO Rudice výběr ZO bere na vědomí: zprávu o činnosti RO za období od do zprávu o stavu a počtu dětí v MŠ v Rudici od ředitelky MŠ pí. Pernicové odstoupení Jiřiny Skotákové z funkce předsedkyně finančního výboru (zůstává členkou finančního výboru) ZO schvaluje: závěrečný účet obce Rudice za rok 2008 rozpočet obce Rudice na rok 2009 obecné závaznou vyhlášku č. 01/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů předsedkyni finančního výboru Ivanu Weiterovou změny odměn za vykonávané funkce ve finančním výboru výběr projekční firmy Dimense v.o.s. Hrnčířská 15, Brno pro zpracování projektové dokumentace sběrného dvora na základě výsledků výběrového řízení prodej kompostérů za cenu 580,- Kč na základě výběrového řízení prohlášení, že v obci Rudice není oficiální uliční systém a to na základě požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí, které je správcem registru UIR-ADR záměr prodeje pozemku p.č. 396/2 o výměře 23m2 a ceně 43,-Kč/m2 UPOZORNĚNÍ: Svoz textilu pro Diakonii Broumov proběhne v sobotu 25. dubna do 9 hod. Balíky zanechte před svými domy u komunikace, odkud budou odvezeny obecním traktorem. Můžete připravit: Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, knihy - vše jen funkční, Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí! Skládka na Žegrově bude otevřena v případě příznivého počasí v lichý pátek od 16 do hod. Následovat bude sudá sobota v době od 9.30 do 11 hod. Výběr poplatků za odpady a psy se uskuteční v úřední dny v pondělí a ve středu v termínech 15.4., 20.4., 22.4., a 29.4., vždy v čase 8 11 a hodin. Výše poplatků pro rok 2009: komunální odpad 450,- Kč, poplatek ze psa 150,- Kč. Možnost platby i bezhotovostním převodem na č.ú /0100 KB Blansko. Variabilní symbol rodné číslo. VŽDY PLAŤTE ZA KAŽDOU OSOBU ZVLÁŠŤ, Z DŮVODU MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PLATBY OSOBY, ZA KTEROU JE POPLATEK UHRAZEN! Poplatník, který má stavbu určenou k individuální rekreaci, použije jako variabilní symbol číslo popisné nemovitosti. Držitel psa při bezhotovostní platbě uvede jako variabilní symbol číslo popisné. Tímto způsobem může zaplatit jen ten držitel psa, který má splněnou ohlašovací povinnost (viz formulář - Přiznání k místnímu poplatku ze psů na OÚ Rudice).

3

4 Obecně závazná vyhláška č. 01/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Rudice se na svém zasedání dne usnesením č. 2/2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení (1)Obec Rudice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ). (2)Správu poplatku provádí obecní úřad. Čl. 2 Poplatník Osoby poplatníků jsou určeny v 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: a)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 3 Ohlašovací povinnost (1)Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů. (2)V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna. (3)Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Přeplatek poplatku bude vrácen na základě písemné žádosti podané v kalendářním roce, za který vznikla poplatková povinnost. (4)Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Čl. 4 Sazba poplatku (1)Sazba poplatku činí 450,- Kč a tvoří ji: a)částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a b)částka 200,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. (2)Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je následující: Náklady za rok 2008 = ,-Kč, při 904 (850+54) poplatníků = 524,-Kč na poplatníka ročně.

5 Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do příslušného kalendářního roku. Při vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu je poplatek v poměrné výši splatný současně s ohlášením. Pokud je částka k zaplacení vyšší než 1.000,- Kč, lze poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách v termínech do a do příslušného kalendářního roku. Čl. 6 Osvobození a úlevy (1)Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. (2)Od poplatku se osvobozují: a)osoby, kterým byla přidělena úřední adresa, tj. Rudice č. 7, b)děti narozené v daném kalendářním roce a děti, které se v daném kalendářním roce dožijí 1 roku věku, c)fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují po dobu minimálně 12 měsíců v daném kalendářním roce¹ a toto doloží potvrzením nebo čestným prohlášením, d)vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud má ohlášené místo trvalého pobytu v obci Rudice. (3)Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 7 Navýšení poplatku Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Čl. 8 Zrušovací a přechodné ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 01/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky. Čl. 9 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ochotnické sdružení Křový ze Křtin připravuje představení pohádky Jankovo přání. V neděli 10. května v 17 hod. vystoupí v Dělnické domě v Rudici. Sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA ve spolupráci s MAS Moravský kras o.s, pořádají pod patronací obce Vavřinec a za mediální podpory ČR Brno a týdeníku ZRCADLO Blanenska a Boskovicka VII. Velikonoční jarmark, pořádaný současně jako Jarmark místních produktů, výrobků označených značkou Moravský kras regionální produkt v sobotu 11.dubna 2009, 9 hod hod. Prodej sýrů NIVA, ovčí a kozí produkty, prodej medu, medoviny a dalších včelích produktů, prodej dřevěných hraček, výrobků z ovčí vlny, prodej výrobků Pivovaru Černá Hora, prodej keramiky. Pro návštěvníky akce je připravena ukázka zdobení dekorativního perníku, radost těm nejmenším určitě opět udělají živé ovce a kozy a ti odvážnější se budou moci svézt na jezdeckých koních z Petrovic. Pro návštěvníky jarmarku je přichystaná vědomostní soutěž o ceny a bohatý výběr občerstvení. Soutěžní listy budou k sehnání v informačních kancelářích v regionu (Blansko, Rájec-Jestřebí, Boskovice, Velké Opatovice, Kunštát, Letovice, TIC Brno).

6 BOHOSLUŽBY Srdečně vás věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání ve společenství církve Československé husitské. O velikonočních svátcích se setkáme: V Rudici v kapli sv. Barbory v sobotu 4. dubna ve 14 hodin: Požehnání ratolestí, čtení pašijí. V sobotu Bílou 11. dubna ve 14 hodin: Slavnost mrtvých vstání Páně, křestní obřady, největší svátek v roce. Na Velký pátek 10. dubna v 19 hodin pašijové čtení u Kulaviaků. Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký. Rádi vám posloužíme křtem dětí i dospělých, svatebním obřadem v kostele či venku v přírodě, pohřebním rozloučením v kostele nebo obřadní síni v Blansku, osobním rozhovorem, návštěvou nemocných doma i v nemocnici, zpovědí, vyučováním dětí i dospělých o víře a náboženství. Faráře zastihnete vždy před a po bohoslužbách, kdy se můžete osobně na všem domluvit, nebo se kontaktovat na u: telefon: Nebojte se ozvat, kdokoliv bez rozdílu. Městys Jedovnice (kulturní komise) a Divadlo Pavla Trávníčka Praha pro Vás připravují představení francouzské komedie Povečeříme vleže. autor: Marc Camoletti, režie Pavel Trávníček Pátek 24. dubna 2009, začátek v 19 hodin, kinosál KD Jedovnice. Účinkují herci Divadla Pavla Trávníčka Pavel Trávníček, Jiří Knot, Petra Jindrová, Lucie Trnková, Monika Hladová, Pavel Skřípal, Kateřina Kornová, Uršula Kluková. Předprodej vstupenek (150,-Kč) byl zahájen v knihovně na náměstí v Jedovnicích. Nenechte si ujít nový seriál České televize "Vzhůru dolů!". Arnošt Goldflam a Josef Polášek v něm provádějí diváky krásnými a tajuplnými kouty naší přírody - jeskyněmi. První díl celkem sedmidílného pořadu vypráví o toku říčky Punkvy podzemím Moravského krasu, a bude vysílán v neděli 22. března v na ČT1. Díl o Rudickém propadání a Býčí skále bude vysílán v neděli 19. dubna. Režie pořadu Pavel Jirásek. Pozn. redakce: V seriálu uvidíte kromě pánů Goldflama a Poláška i Vám dobře známé postavičky z Rudice! Narozené děti: Dne 21. března se narodila Šárka Kuchařová, Rudice č. 79. Úmrtí v březnu: Paní Jiřina Rybáková, Rudice č. 134, zemřela v 5. března ve věku nedožitých 83 let. Vzpomínáme! Březnová výročí rudických seniorů: Jelínková Marie Kocmanová Růžena Dráždil Josef Šebela Antonín Buchta Zdeněk Sehnal Josef Kuncová Anežka Plch Alois Fialová Marie Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let! Rudický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Rudice. Vychází zpravidla jednou měsíčně. Toto číslo vyšlo 6. dubna Adresa pro příspěvky: OÚ Rudice, Rudice 7. nebo Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav příspěvků a nezbytného zkracování po dohodě s autory. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři, za nepodepsané redakční rada. Příspěvky odporující zákonům nebo dobrým mravům nebudou uveřejněny. Další číslo vyjde začátkem května.

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

LEDEN 2013 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují (491) 581207, www.teplicenadmetuji.

LEDEN 2013 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují (491) 581207, www.teplicenadmetuji. 1 LEDEN 2013 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny Wichtrejův příkop v teplických skalách. Franz Wichtrei, z

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XII **** VYCHÁZÍ 05. LEDNA 2015 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015:

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 5, ročník XXI, prosinec 2012 uzávěrka příštího čísla: 4. února 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více