Marketingová komunikace destinace Krkonoše. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace destinace Krkonoše. Bakalářská práce"

Transkript

1 Marketingová komunikace destinace Krkonoše Bakalářská práce Andrea Truněčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, PhDr. Datum odevzdávání bakalářské práce: 13. listopadu 2014 Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Marketing communication of the destination Krkonoše Andrea Truněčková The Institution of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communiaction Thesis Advisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, PhDr. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Marketingová komunikace destinace Krkonoše zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Praha, 13. listopadu Andrea Truněčková

4 Poděkování Velmi ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Dagmar Jakubíkové, PhDr. za její náměty, zpětnou vazbu a její odborné vedení.

5 Abstrakt TRUNĚČKOVÁ, Andrea. Marketingová komunikace destinace Krkonoše. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem bakalářské práce je provést šetření, jak současní návštěvníci vnímají Krkonoše jako celek a jakým způsobem si zjišťují informace o dané lokalitě. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů, které se týkají bakalářské práce. V praktické části je popsán začátek šíření informací o Krkonoších jako o cílové destinaci. Klíčová slova: marketingová komunikace, destinace, sociální sítě, reklama

6 Abstract TRUNĚČKOVÁ, Andrea. Marketing communication of destination Krkonoše. [Bachelor s diseration] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The aim of the bachelor thesis: "Marketing communication of the destination Krkonoše" analyze visitors of Krkonoše as a whole, and how to find information about the location. The theoretical section explains basic concepts that relate to the bachelor thesis. The practical part describes the beginning of tourist information about Krkonoše as a destination that is associated with the development of tourism in the mountains. Keywords:marketing communication, destination, social networks, commercial

7 Obsah Úvod 2 1 Teoretická část Destinace Řízení destinace Marketing Marketingový mix Marketingová komunikace Další formy komunikace 10 2 Analytická část Turismus v Krkonoších Dotazník 33 Závěr 47 Zdroje 49 Seznam obrázků 54 Seznam tabulek 55 Přílohy 56 1

8 Úvod Cestovní ruch není jen velkou částí v ekonomice každého státu, ale ve většině z nás je cestovatelská duše, která ráda objevuje nová místa, létá tisíce kilometrů daleko ochutnávat exotické kraje, zdolává vrcholy hor a sbírá životní zážitky. Mnozí z nás mají police v domácích knihovnách plné průvodců evropských měst, exotických destinací, které jsou v dnešní době mnohem dostupnější a už nemusíme pouze snít o bělostných plážích, kosových palmách, safari, potápění. To všechno je dnes daleko blíž díky rychlému způsobu přepravy a užívání moderních technologií. Přípravy na daleké cesty se také velmi změnily. Nikdo z nás si už netočí globusem, neotvírá atlas, kde s příjemným lechtáním v břiše brouzdá prstem po mapě a nedočkavě hledá, kam vyrazí. Dnes už použijeme psaní všemi deseti a virtuálně můžeme být například ve Francouzské Polynésii během pár vteřin. Jen stačí rychlé připojení k internetu. Pokud se do výše zmíněné destinace budeme chtít podívat, bude nám stačit vedle finančních prostředků, pouze zvládnout let z Prahy s minimálně dvěma přestupy a být na cestě zhruba 27 hodin. Pokud se vydáme pěšky od Vysoké školy hotelové na Sněžku, tak nám to potrvá zhruba 28 hodin a budeme muset ujít 138 kilometrů. Proč píšu o těchto zdánlivě zbytečných informacích? Analytická část v mé bakalářské práci obsahuje počátky turismu v Krkonoších, kdy přicházeli poutníci, romantické duše se toulat v přírodě a poté první turisté z měst. Jedná se o období do první světové války, kdy zdroje informací byly velmi omezené a pro nás už spíše úsměvné. První psané průvodce byli bohatě ilustrované, často doplněné o básně a vlastní postřehy. Časová náročnost poznávání byla z dnešního pohledu opravdu dlouhá. Hlavím cílem je porozumění a zjištění, jak v dřívější době lidé se dostávali k informacím o Krkonoších a jako formou. V dílčích cílech jsou popsány jednotlivé zdroje, ze kterých mohli čerpat inspiraci a popis daného místa. Dalším cílem je prostřednictvím 2

9 dotazníku zjistit, jakým způsobem respondenti vnímají Krkonoše, jak si hledají informace před odjezdem do Krkonoš. Hypotézu jsem určila na základě televizního pořadu Toulavá kamera. V pořadu Toulavá kamera, který je každý týden uváděn v České televizi, se v roce 2013 objevovaly televizní příspěvky týkající se Krkonoš celkem často. 3

10 1 Teoretická část Teoretická část práce vymezuje pojmy, které souvisí s tématem bakalářské práce. Pro většinu z nás nejsou pojmy jako je marketing, cestovní ruch, destinace nové. Používáme je snad každý den nebo o nich čteme, ale jejich přesný výklad se od laických názorů liší. Proto je důležité přiblížit jejich přesné znění. 1.1 Destinace Palatková (2011, s. 11) definuje destinaci jako svazek různých služeb koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti. Je chápána jako geografický prostor (stát, místo, region), který si klient (segment) vybírá jako svůj cíl cesty. Podle Holešinské (2012, s. 44) je destinace cestovního ruchu přirozeným celkem, který má z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti odlišné od jiných destinací, přičemž mezi jedinečné vlastnosti destinace patří atraktivity, nabízené služby a infrastruktura cestovního ruchu. Charakteristické znaky destinace dal dohromady Buhalis jako 6A destinace a v naší literatuře od Nejdla (2010, s. 46) je Királová okomentovala: Attractions primární nabídka cestovního ruchu která množstvím, kvalitou a atraktivitou vyvolává návštěvnost (přírodní, kulturně-historický potenciál), Accessibility and ancillary services všeobecná infrastruktura, která umožňuje přístup do destinace, pohyb za atraktivitami destinace, patří sem také služby využívané především místními obyvateli (telekomunikační, zdravotnické, bankovní, poštovní apod.), Amenities suprastruktura a infrastruktura cestovního ruchu, které umožňují pobyt v destinaci a využití jejich atraktivit (ubytovací, hostinská, sportovně-rekreační, kulturně-společenská a jiná zařízení), Avaible packages připravené produktové balíčky, Activities rozmanité aktivity. Podle výše uvedeného můžeme říct na závěr, že destinace je velmi rozmanitá. Záleží na přírodních a klimatických podmínkách, zda se jedná o světovou metropoli nebo malé lázeňské město. 4

11 1.2 Řízení destinace Palatková píše o řízení destinace ve skriptech pro projekt "Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu", které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Systém řízení destinace může být nastaveno pomocí systému shora dolů nebo zdola nahoru. Je to proces trvající až několik let, kdy se angažují subjekty z veřejné a soukromé sféry. Pokud se zapojí do systému řízení destinace silný partner (např. při konání mezinárodní sportovní soutěže), tak je výstavba struktur rychlejší a stabilnější. Palatková ve své práci zdůrazňuje, že by řízení destinace mělo být v souladu s principy udržitelného rozvoje turizmu destinace a při současném zvyšování konkurenceschopnosti destinace. V praxi se velmi často prolíná management destinace a marketingové řízení destinace cestovního ruchu. Šest základních prvků uvedeného systému dle Bartla a Schnidta, které uvádí Palatková: systém klíčových (konkurenčních) výhod; distribuční cesty a sítě; politika značky; systém řízení kvality; systém řízení znalosti; společnost (organizace) destinačního managementu. 1.3 Komunikační proces Chadt ve svých skriptech k předmětu Komunikace v managementu služeb definuje komunikaci jako proces, skládající se z vysílání informací komunikátorem, jež zprostředkovává určitý obsah (komuniké, sdělení) a reakce příjemce komunikace na komuniké podle způsobu, jakým vnímá obsah (podmíněnost). Přikrylová a Jahodová (2010, s. 21) píšou, že marketingová komunikace je spojená s pojmem komunikační proces, což znamená přenos sdělení od jeho odesílatele k příjemci. Tento proces probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potenciálními i současnými zákazníky, ale také mezi firmu a jejími dalšími zájmovými skupinami. Kotler (2003, s. 554) píše o dvoustupňovém komunikačním procesu, jelikož myšlenky často proudí z jiných sdělovacích prostředků. 5

12 Obrázek 1 Prvky komunikačního procesu Zdroj:http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5- print.php?projection&l= Marketing Když se řekne marketing, tak se nám obvykle vybaví reklamy a různé laciné nabídky. Dle nejznámější autority v marketingu, profesora Kotlera (2001, s. 24), marketing znamená: Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, c si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb s ostatními. Výše uvedená definice spíše směřuje k postavení marketingu ve společnosti. Manažerské pojetí (2001,s. 25) je více o správném odhadu cílové skupiny. Americká marketingová asociace vysvětluje marketing jako: proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a organizací. Marketing vychází z uspokojování potřeb. S marketingem začínáme dlouho dopředu, než je uveden výrobek nebo služba na trh. Na trhu je velký výběr a konkurence u každého výrobku. Proto je důležité se zaměřit na zákazníka, na cílový trh a mít zmapované všechny požadavky. 6

13 1.5 Marketingový mix Mezi nejznámější marketingový nástroj patří marketingový mix, kdy společnost dělá všechny kroky, aby postupně dosahovala svých cílů, které si stanovila. Marketingový mix dle Kotlera (2001, s. 32) znamená: Soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu. Marketingový mix je tvořen čtyřmi prvky, které se nazývají 4P: product výrobek, služba; price cena; place místo, distribuce; promotion podpora prodeje. Další model podle Roberta Lauterborna (in Kotler 2001, s. 33) je 4Cs, který je nástrojem orientovaným na zákazníka. Tabulka 1 - Model podle Roberta Lauterborna Čtyři P Produkt Cena Místo Propagace Čtyři Cs Zákaznické řešení Zákaznické náklady Pohodlí Komunikace Zdroj: KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 719 s. Profesionál. ISBN Marketingová komunikace Velmi často je mezi lidmi zaměňována s reklamou, ale je to jeden z nástrojů, který je zaměřen na komunikaci. Význam marketingové komunikace výstižně definuje Hesková (2009, s. 51) jako: každou formu komunikace, kterou používá organizace k informování, přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích (potencionálních) zákazníků. Hlavní charakteristikou této komunikace je zprostředkování informací a jejich obsahového významu s cílem usměrňování mínění, postojů, očekávání a způsoby chování spotřebitelů v souladu se specifickými cíli firmy. 7

14 Navržená marketingová komunikace může vycházet z 5M: mission poslání; message sdělení; media použití média; money peníze; measurement měření výsledků. Obrázek 2 - Marketingový komunikační mix Zdroj: Marketingové plánování (JANEČKOVÁ, L.; VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. Praha :Grada Publishing, 2001, s. 55 nebo Reklama Slovo reklama pochází z latinského slova reclamare, což znamená křičeti, volati. Firmy, které působí na globálním trhu, tak investují velké částky do své propagace. Nejvíce ze svého rozpočtu dají na reklamu kosmetické společnosti, automobilky, mobilní operátoři a výrobci léků. Nejobvyklejším důvodem investování do reklamy je zvýšení zisku. Druhy reklamy: V tisku; V rozhlase a televizi; Na internetu; V kině; Outdoor a indoor reklama. 8

15 Podpora prodeje Patří sem různorodé druhy reklamních akcí, které urychlují prodej výrobků a zvyšují obrat. Patří sem například: Kupony; Vzorky; Soutěže; Věrnostní programy; Dárky k nákupu; Ochutnávky. Dle Kotlera (2001, s. 558) mají všechny druhy podpor prodeje společné přednosti: Komunikace - získávají si pozornost a zpravidla poskytují informace, které mohu zákazníka dovést k produktu; Stimuly - obsahují určité výhody nebo přínosy, které pro zákazníka představují spotřebitelskou hodnotu; Výzvy obsahují určitý apel, který nás nutí uskutečnit transakci právě teď. Vztahy s veřejností - Public relations (PR) Vztahy s veřejností bohužel mnohé firmy podceňují. Je to druh řízené komunikace s okolím a má za cíl ovlivňovat a získávat nové zákazníky na svojí strany. Součástí je také budování image, dobrého jména a obrazu společnosti. Kotler (2001, s. 558) staví PR na třech odlišných kvalitativních prvních: o Vysoká věrohodnost nové příběhy a programy jsou pro čtenáře a diváky mnohem skutečnější a věrohodnější než reklamy; o Schopnost zaujmout nakupujícího public relations mohou zasáhnout mnoho zákazníků, kteří se vyhýbají prodejcům a reklamě; o Zdůrazňování důležitosti: public relations mají stejně jako reklama schopnost zdůrazňovat důležitost firmy nebo produktu. 9

16 Osobní prodej Osobní prodej je o přímém kontaktu se zákazníkem. Je založen na vyjednávacích schopnostech prodejce. Tři výhody oproti reklamě: Osobní kontakt živý, bezprostřední mezi dvěma nebo více osobami; Kultivace vztahů osobní prodej umožňuje kultivovat všechny druhy vztahů počínaje prostým prodejem až po hluboké přátelské vztahy; Reakce Osobní prodej vytváří příležitost naslouchat kujícímu a určitou povinnost kupujícího vyslechnout sdělení prodávajícího. Přímý marketing Dle Jakubíkové (2009, s. 254) je přímý marketing je marketingovou strategií, která uvádí firmu do přímého kontaktu se zákazníky. Přímý marketing dle Kotlera (2001, s. 559) je: Neveřejný; Přizpůsobivý; Aktuální; Interaktivní. 1.7 Další formy komunikace Marketing a související obory se neustále vyvíjejí, a proto přicházejí nové metody marketingové komunikace. Je to také daní tím, že se za poslední desetiletí změnily technologie a přístup lidí k internetu, kde si sdílejí informace a předávají své zkušenosti. Přístup majitelů firem a komunikace se zákazníky probíhá i v jiných formách, než jsou výše popsané. 10

17 Event marketing Event marketing nebo také marketing událostí rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty (Šindler, 2003, s. 22). Co je to událost vysvětluje Kotler (in Kotler 2001, s.601) tím, že firmy mohou získat pozornost novým produktům a dalším aktivitám firmy pořádáním oblíbených akcí (např. konference, semináře, výlety, výstavy, soutěže, závody, výročí) a sponzorováním sportovních a kulturních akcí, kterých se zúčastňuje cílová veřejnost. Sociální média Velmi zjednodušeně si můžeme pod marketingem na sociálních médiích představit klasický marketing se sociální obsahem, jen je to pouze v jiné formě. Dnes mají sociální sítě sta-miliony uživatelů, tak je marketing nedílnou součástí tohoto trendu. YouTube Online slovník z Cambridge v překladu definuje YouTube jako kanál, kde můžeme přidávat videa, která jsme vytvořili. Dle PC Mag nejvíce lidí sdílí svá videa díky YouTube a počet uživatelů stále stoupá. Ze statistiky YouTube dokládá, že každý měsíc navštíví stránky více než jedna miliarda unikátních (unikátní je jednotka označujícího jednoho uživatele, který v určitém časovém úseku navštíví určitou webovou stránku) uživatelů. Pokud dáme do vyhledávače YouTube slovo Krkonoše, tak bude výsledek zhruba videí. Při zadání slova Šumava k 20. říjnu 2014 je vyhledáno zhruba videí a zadání dotazu Krkonoše je vyhledáno výsledků. 11

18 Sociální sítě: Facebook Definice dle webových stránek TechTerms je Facebook sociální síť, která je přístupná každému, kdo dosáhl třinácti let. Každý si může vytvořit vlastní profil, sdílet, obrázky, videa, přidávat příspěvky, posílat zprávy a nastavit si míru soukromý, komu může být profil a jeho obsah zveřejněný. Facebook byl založen roku 2004 a díky jejich statistice víme, že ke konci června 2014 měli zaměstnanců, 829 milionů uživatelů denně, 654 milionů uživatelů denně využívá mobilní Facebook. Na webových stránkách České televize v sekci Ekonomika se můžeme dočíst, že v České republice je 4,2 milionů uživatelů. A jak uvedl mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc, za poslední roky narostl počet tuzemských firem, které jej používají jako marketingový nástroj a jsou důležitá pro word of mouth komunikaci. Mezinárodní dosah této sítě je opravdu všude, kde se připojíme k internetu. Postupně se i společnosti a různé značky naučily z fenoménu Facebook vytěžit, co nejvíce a i komunikace se zákazníky patří k základnímu ovládání stránek daného podniku. Díky této síti můžeme vytvářet online kampaně, aktualizovat informace a postupně se zviditelňovat. Část marketingu určitě patří tomu, aby byl profil založen a náležitě spravován. Také vytvořené kampaně můžeme měřit a sledovat, koho oslovují, jaký počet uživatelů zajímá. MySpace Sociální síť MySpace byla založena dříve než Facebook a je vlastněná mediálním magnátem Rupertem Murdochem. Od roku 2003, kdy byla síť spuštěna do roku 2008 patřil MySpace k nejpoužívanější sociálním sítím, ale po nástupu Facebooku se situace otočila. Nakonec byla síť prodána za 35milionů dolarů společnosti Specific Media a opět se více orientuje na hudbu. 12

19 Twitter Z internetových stránek Twitteru víme, že má 271milionů aktivních uživatelů měsíčně a 500 milionů tweetů je posláno každý den, 78% procent jej využívá prostřednictvím mobilních telefonů a 77% uživatelů je z jiných států než z USA. V reálném čase můžeme sdělovat naše názory nebo komentovat někoho jiného, což také patří mezi oblíbené marketingové nástroje. Velmi často je Twitter využíván politiky a lidmi ze showbyznysu. V žebříčku mezi prvními třemi za popovými zpěváky je americký prezident Barack Obama, který má necelých 48 milionů followers a tweetů. LinkedIn Při spuštění webových stránek a její sekce O nás vidíme, že se jedná o největší síť profesionálů a má více než 300 milionů členů z 200 zemí celého světa. Na trhu byla spuštěna roku Propojení všech lidí s různou profesí a vzdělání motivuje k větší produktivitě a úspěchu ve svém pracovním životě. Připojením získáváme kontakt na lidi ze stejného oboru, nové pracovní příležitosti a zprávy, které nám mohou pomoci se zlepšit. Flickr V České republice máme známé Rajče.cz, kde můžeme ukládat a sdílet fotografie a patří k Idnes.cz. Dle zdroje Treadaway (2001, s. 49) Flickr koupila v roce 2005 společnost Yahoo! a od té doby se daří rozšiřovat nabízené služby. V dalších letech zavedla společnost možnost sdílet videa ve vysokém rozlišení a také fotografie nemusíme kompresovat. 13

20 Tabulka 2 - Přehled nejznámějších sociálních sítí a jejich počet uživatelů Typ sociálního média Rok spuštění Headquaters Počet uživatelů YouTube 2005 San Bruno, CA 1 mld., 4 mld. zhlédnutí videí denně Facebook 2004 Menlo Park, CA 1,317 mld. MySpace 2002 Los Angeles, CA 36 mil. Twitter 2006 San Francisco, CA 271 mil. LindedIn 2003 Mountain View, CA 300 mil. Flickr 2004 Sunnyvale, CA 92 mil. GOOLE Mountain View, CA 300 mil. Pinterest 2009 San Francisco, CA 70 mil. Foursquare 2009 New York, NY 40 mil. Instagram 2010 San Francisco, CA 200 mil. Zdroj:http://expandedramblings.com/index.php/businessdirectory/19751/flickr/#.VDqya2d_uxk Google+ Záměr společnosti Google bylo, aby jejich produkt Google+ se stal rozšířený jako Facebook. Nestalo se tak, i když jejich uživatelé jsou aktivní mezi sebou a najdeme zde mnoho funkcí, které jsou spojeny s Google. Z webových stránek můžeme uvést několik příkladů, jak účet Google+ funguje: Profil se vztahuje k reálnému člověku; Sociální vazby vznikají na základě přidávání do tzv. kruhů (kruh je skupina osob, které mají něco společného a chcete jim sdílet stejné informace); Přátelství nemusí být potvrzováno; Fotky sjednocovány s programem Picasa; Hangouts, které umožňuje propojit několik uživatelů najednou. 14

21 Pinterest Lépe nejde vystihnout význam sítě Pinterest, než její překlad z originálního znění, který najdeme přímo na jejich webových stránkách. Pinterest je místem, kde naleznete inspiraci pro všechny své projekty a zájmy, které pečlivě vybrali lidé jako vy. Na konferenci Firmy sociálních sítí, která se konala v roce 2013 zmínil specialista nových médií společnosti Seznam.cz zajímavou myšlenku, že jde údajně o nejkratší cestu mezi zhlédnutím obrázku a koupí. Tato síť je velmi oblíbená u žen, kde můžeme hledat inspiraci například v módě, designu a cestování. Nejlepší je prezentovat životní styl, kdy můžeme vidět přímo použití produktů v běžném životě. Založit si firemní profil je možné a postupně se i obliba přesouvá k nám, i když bohužel ne takovým tempem, jako stoupala od spuštění Pinterestu v USA. QR kód Slovo QR kód pochází z anglického slova quick response, což znamená v překladu rychlá odpověď. QR kód vyfotíme na náš mobilní telefon a v aplikaci QR kódu je informace rozšifrována a zobrazí se nám informace ve formě textu, vizitky nebo rovnou webový odkaz. V současné době je využití QR kódu velmi široké. Obrázek 3 - Vzor QR kódu Zdroj: 15

22 Foursquare Aplikace, která umožňuje checkování v místech, která lidé často navštěvují. Uživatel, který tuto službu využívá, tak při příchodu například do kavárny se provede tzv. venue ( Check in ). Prostřednictvím například Facebooku se objeví na jeho profilu, kde se nachází. Může také daný podnik ohodnotit, napsat komentář a přidat i fotografii. Uživatelé této aplikace si mohou na základě uživatelských recenzí vybrat místo, které navštíví. Aplikace byla založena roku 2009, má více jak 50 milionů uživatelů a přes šest miliard Check ins je každý den. Skoro dva miliony podniků, kaváren a dalších míst je registrováno na Foursquare přimo samotným vedením, aby byli blíž svým zákazníkům a udržovali s nimi kontakt. Sdílení multimédií Instagram Jedna z mnoha aplikací pro ty, kteří rádi využívají fotoaparát v mobilním telefonu a svoji fotku mohou vylepšit různými filtry. Své obrázky můžeme sdílet s ostatními a podělit se o momentální zážitek, náladu s ostatními, kdo mají povolený přístup na náš účet na Instagramu. Obrázky také můžeme komentovat, označovat k nim další osoby a také zveřejňovat na svém Facebook profilu. Můžeme sledovat další osoby, profily restaurací, hotelů, známých osobností, módních značek a mnohé další. Hashtag Na webových stránkách IT slovníku pěkně stručně a jasně vysvětlují, co znamená Hashtag a proč je tak často vidíme na Twitteru, Instagramu a Facebooku. Je to pojem ze sociální sítě Twitter a jedná se o slovo či frázi tweetu, která začíná znakem dvojkřížku #. Twitter a i další služby online sítí umí z tohoto formátu zápisu vytvořit odkaz. Hashtagy umožňují dohledávat a označit příspěvky podle jejich významu. Mezi top hashtagy patří: # love, # instagood, # me Hastag #Krkonose má k datu 12.října příspěvků a pro srovnání můžeme například uvést #Sumava, která má příspěvků. 16

23 Blogy Webové stránky, které jsou podobné on-line deníku, který obsahuje jednotlivé zápisy zakladatele blogu. Blog byl odvozen z kombinace slov web a log. Blogy se obvykle zaměřují na určité téma (hospodářství, cestování, móda, atd.). Mnoho lidí používá blog jako svůj online deník. Blog ke značce (brand blogging) Dle Přikrylové a Jahodové (2014, s. 270) je vytváření blogu o značce se zajímavým a multimediálním obsahem a aktivní účast v blogosféře v duchu otevřené a transparentní komunikace. Zprostředkování informací, u kterých je vysoce pravděpodobném, že budou v blogosféře zanamenány, citovány a bude se o nich hovořit. Další trendy v marketingové komunikaci: Product placement Product placement je snahou o nenápadnou propagaci výrobku zpravidla ve filmech, televizních pořadech, hudebních klipech nebo v jiných audiovizuálních médiích. Umístění produktu je dohodou mezi výrobcem produktů a mediální společností. Výrobce platí poplatek, aby byl produkt výrazným způsobem zobrazen. Díky umístění produktu výrobci doufají, že získají více zákazníků a povědomí o značce. Někteří lidé považují za umístění produktu za klamavé a neetické. Mezi nejúspěšnější firmy ve filmovém product placementu patří Apple, který se svými počítači, MP3 přehrávači, tablety a mobilními telefony objevuje nejčastěji vedle firem jako je Nike, Chevrolet, Ford. Product placement dle Karlíčka (2011, s. 65) od 1.června 2010 je upraven zákonem č. 132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) Zákon nařizuje umístění produktů, jak nazývá český ekvivalent k product placement, do filmů, zábavních pořadů a do kinematografických děl. Díla nesmí být určena pro děti. 17

24 Dříve než byl u nás zákon znám, tak bylo několik českých filmů natáčeno v Krkonoších. Mezi nejznámější patří S tebou mě baví svět, i když ve filmu jsou uváděny Beskydy, tak se ve skutečnosti filmovalo v Krkonoších. Dalším známé filmy s kulisami krkonošských hor jsou Snowboarďáci, Sněženky a machři, Krkonošské pohádky a Jak vytrhnout velrybě stoličku. Využívání product placementu v českých filmech a seriálech bylo ze začátku spíš úsměvné než užitečné. Po uběhnutí čtyř let od přijetí zákona se moc nezměnilo. Laciné a podbízivé zasazení výrobků do filmů a seriálu spíš vyvolává zmatek, naštvání a kazí to celkový dojem z filmu. Mezi nejznámější filmy, kde už diváci s product placementem víceméně počítají, jsou s akčním hrdinou James Bond v hlavní roli. Už v knižní předloze jsou zmiňovány značky šampaňského, hodinek, automobilů a dalších výrobků. Guerillová komunikace Odlišný způsob reklamy, kdy si nemůžeme dovolit vysoké náklady. Jay Condrad Levinson použil tento pojem v roce 1984 v knize Guerrila marketing. V knize je definována guerillová komunikace jako nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů. Musíme zde skloubit nápad, vtip, kreativitu a nebát se drzosti. Obrázek 4 - Příklad: guerillové reklamy Zdroj:http://www.prosar.com/inbound_marketing_blog/bid/165085/10-Awesome- Examples-of-Guerrilla-Marketing-Campaigns 18

25 Mobilní marketing Jak píše Přikrylová (2010, s. 260) v rozvinuté společnosti má mobilní telefon skoro každý, proto je mobilní marketing velmi využívaný. Zvyšuje informovanost například o probíhajících akcích v obchodech, věrnostních bonusech a zlepšuje podvědomí značky na trhu. Nejčastěji obdržíme SMS nebo MMS zprávu, která může obsahovat soutěže, ankety, slevové kódy, hry, reklamní videa. Virální marketing (viral marketing) Jak už sám název napovídá jedná se o šíření informací obdobně jako u nekontrolovanému šíření virů při epidemii. Vaštíková (2014, s. 146) píše ve své knize Marketing služeb efektivně a moderně, že se jedná o metodu sloužící k dosažení exponenciálního růstu povědomí o značce nebo produktu (službě) prostřednictvím neřízeného šíření informací mezi lidmi. Mezi příklady patří přeposílání doručených ů, kdy získali prodejci od nás ovou adresu například prostřednictvím soutěže, kdy jsme museli povinně vyplnit údaje o sobě. Také i SMS zprávy jsou velmi častým nástrojem. Velmi dobře vystihuje virální marketing Malcolm Gladwell ve své knize Bod Zlomu (2008, s. 222), kde píše, že k rozpoutání epidemie je třeba soustředit zdroje na několik klíčových oblastí. Zákon malého množství říká, že za rozpoutání epidemií šířících se ústním podáním jsou zodpovědní spojovatelé, maveni (slovo maven pochází z tzv. židovské němčiny jidiš a znamená někoho, kdo shromažďuje znalosti) a prodavači, což znamená, že chcete-li způsobit takovou epidemii, měli byste soustředit zdroje výlučně na tyto tři skupiny, neboť na nikom jiném nezáleží. O dvě strany dál je napsáno to, co většina z nás ví, ale nijak si to neuvědomujeme. Chceme-li přijít na kloub sociálním epidemiím, musíme nejdříve pochopit, že pravidla lidské komunikace jsou často velmi neobvyklá a intuici neodpovídají. 19

26 Word-of-Mouth marketing, buzz marketing Způsob komunikace, kdy si vyměňujeme informace o službách a produktech mezi sebou, stále patří mezi nejvyhledávanější a nejspolehlivější komunikační prostředek. Businessweek na svém webu píše o pro a proti WOMM. Pokud si vybíráme svého lékaře, restauraci nebo například hotel, tak má doporučení od přátel pro nás velkou cenu, i když se spousty recenzí dočteme online. Nové aplikace jsou velmi oblíbené. Zde můžeme zmínit stránky Yelp (aplikace, která pomáhá najít podniky, lékaře, kadeřnictví atd.) nebo Tripadvisor (webová stránka, která pomáhá cestovatelům při plánování cest a je plná rad od cestovatelů). Zejména demografická skupina lidí mezi 18 a 29 lety je nedůvěryhodná vůči placené reklamě a je si vědoma nástrah v podobě zaplacených (falešných) recenzí. Úspěch WOMM služby nebo produktu nelze nijak změřit, ale pomáhá vytvářet kulturu určité značky a celkově její brand. Rozhodnout, který informační kanál je pro značku nejlepší není jednoduché a pouze se zaměřit na jeden druh reklamy také není úplně šťastné. Cílené y, hezké webové stránky, mobilní nabídky a mnoho dalšího vede k používání tzv. omni-channel marketing, který můžeme popsat jako zajištění celkové marketingové reklamy napříč všemi kanály (všechny zkušenosti spotřebitelů se vzájemně doplňují). Buzz marketing používáme, pokud chceme vyvolat rozruch, diskusi o službě nebo produktu dané značky. Vytvořit dobrou kampaň, aby se o ní začaly zajímat média, není jednoduché. Velmi dobré kampaně mají silné značky jako jsou například Samsung, BMW, Nike, Coca Cola, Red Bull, Apple. 20

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Zbantuj partyju. Koncept virální kampaně

Zbantuj partyju. Koncept virální kampaně Zbantuj partyju Koncept virální kampaně Odhadovaný přínos: 2 Cíl: Vytvořit pozitivní obraz Ostravy a na venek prezentovat zážitky při návštěvě města. 3 Problém: Návštěvníci neví, proč jet právě do Ostravy.

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady.

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady. MEDIAKIT Představujeme se Pomáháme snoubencům získat přehled a kontrolu nad plánováním a přípravami svatby, aby si mohli svůj vysněný svatební den společně užít s minimem stresu. Jsme svatební portál působící

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU - je přirozeným celkem, který m{ z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací - územní celek (geografický prostor), který

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Další formy komunikace Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké opakování Používání Facebooku přináší nutnost dodržovat určitá pravidla: Obecná pravidla Pravidla

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Marketingová kampaň Ostrava!!! Návrh kreativního řešení propagace prostřednictvím virálního marketingu

Marketingová kampaň Ostrava!!! Návrh kreativního řešení propagace prostřednictvím virálního marketingu Marketingová kampaň Ostrava!!! Návrh kreativního řešení propagace prostřednictvím virálního marketingu Cíl kampaně Zvýšit popularizaci a návštěvnost města Budování pozitivní image Ostravy Zajistit silné

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje)

Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Závěrečné vyhodnocení projektu (podpořen z Dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2016 Jihočeského kraje) Reg. číslo dotační smlouvy: 33-03-006 1. Název projektu: PodKletí on line 2. Příjemce dotace:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Marketing. Modul 6 Komunikační mix

Marketing. Modul 6 Komunikační mix Marketing Modul 6 Komunikační mix Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Příloha č. 1: Dotazník

Příloha č. 1: Dotazník Příloha č. 1: Dotazník Dobrý den, dostal se Vám do ruky dotazník k diplomové práci s názvem Sociální média v Gambrinus lize. Jmenuji se Daniel Matějka a jsem studentem posledního ročníku oboru Management

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Self promotion. specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Self promotion - specifika žánru vzhledem k užití v českých médiích Brno 2007 Filip Vážanský Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011 Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC Téma: Hodnocení semináře Zadavatel: vzdělávací sekce Sítě MC, Praha 1, http://www.materska-centra.cz Zpracovatel: Viktorie Kolínská, kolvik@seznam.cz Cíl dotazníku: zmapování

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

CZECHMAG MEDIA_KIT_2016 Inzerujte v tištěném studentském časopisu a online magazínu Media Kit Říjen 2016, Stránka 1

CZECHMAG MEDIA_KIT_2016 Inzerujte v tištěném studentském časopisu a online magazínu Media Kit Říjen 2016, Stránka 1 CZECHMAG MEDIA_KIT_2016 Inzerujte v tištěném studentském časopisu a online magazínu Media Kit Říjen 2016, Stránka 1 Co_je_CZECHMAG? Co jsme? Kdo jsme? Co chystáme? Projekt CZECHMAG začal před více než

Více

Prezentace serveru Motorkáři.cz

Prezentace serveru Motorkáři.cz Prezentace serveru Motorkáři.cz 14 nejnavštěvovanější server o motorkách Internet v jedné stopě Motocyklový internet to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým rokem dominantním motocyklovým webem

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

B) Parametry na úrovni projektů

B) Parametry na úrovni projektů NPPCRR Číselník povinných parametrů MMR Legenda k vyplnění políčka Rozhodující projektové parametry v elektronické žádosti. U podprogramu č. 2 Marketingové aktivity v CR, žadatel povinně vyplňuje parametr

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Název projektu: ICT nás baví Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Název projektu: ICT nás baví Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/ Název projektu: ICT nás baví Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 Jméno a příjmení lektora: PhDr. Petr Frey Název modulu: KA 8 Sociální sítě ve výuce ÚVOD DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Jak plánují čeští turisté své cesty a výlety. Jirka Pilnáček, Turistika.cz, s.r.o.

Jak plánují čeští turisté své cesty a výlety. Jirka Pilnáček, Turistika.cz, s.r.o. Jak plánují čeští turisté své cesty a výlety Jirka Pilnáček, Turistika.cz, s.r.o. Obsah prezentace Technologie pro hledání aktivního trávení volného času (výletů, zajímavostí a akcí) Cílová skupina lidí

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více