10/ Zásahy JSDHO v zahraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady Ne přímé volbě starostů Vyjednávání kohezní politiky Úspory státu = náklady obcí? Toto tak trochu provokativní motto odráží programovou náplň tradiční akce Svazu finanční konference, kde se pravidelně v širších souvislostech zabýváme financováním měst a obcí. Letos je naší hlavní snahou upozornit na skutečnost, že stát přijímá opatření, díky nimž šetří, v mnoha případech tak ovšem činí na úkor měst a obcí, jejichž rozpočty stále více zatěžuje. XV. ročník celostátní finanční konference se koná ve dnech listopadu 2012 v nové budově Národního muzea v Praze. Program konference je opět členěn do pěti samostatných a tematicky oddělených bloků. Hned v prvním se budeme věnovat právě dopadům připravovaných reforem na města a obce. Nejvíce nás bude zajímat koncepce dokončení reformy veřejné správy, které dali jasné ne účastníci nedávného veřejného slyšení v Senátu, kde se sešli jak zástupci samosprávy, tak Parlamentu. Hovořit budeme ale také o reformě školství, s kterou je nutné rovněž počítat, i když v poněkud jiném provedení, než navrhoval exministr Dobeš. Odpolední blok prvého dne byl vyhra- zen pro evropské fondy. Jakou pozici bu- dou mít města a obce v příštím programovacím období při jejich čerpání? Debatovat budeme především o jejich potřebách, které by se měly promítnout do budoucích operačních programů, a o integrovaném přístupu k rozvoji území. Pro odpolední odborné semináře jsme zvolili téma hazardu a téma veřejných zakázek. Zástupce Ministerstva financí upozorní na nástrahy vyhlášek regulujících hazard na území obce, zástupce Generálního finančního ředitelství se pak zaměří na spolupráci obcí a finančních úřadů v případě kontroly. Představen bude i nový loterní zákon. Účastníci druhého ho semináře si z úst zástupce Ministerstva pro místní rozvoj vyslechnou hodnocení dopadů rozsáhlé protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. dubna tohoto roku, a z pohledu dozorového a kontrolního orgánu si vyslechnou, jak se změnilo veřejné zadávání a jeho kontrola. Nebude chybět ani názor nestranného odborníka z Vysoké školy ekonomické. U obou seminářů je rezervován dostatečný prostor pro diskusi, proto si již předem připravte své dotazy. V dopoledním bloku druhého dne se dotkneme hned několika oblastí. Zhodnotíme dopady sociální reformy, představíme studii Svazu, která posuzuje náklady na odpadové hospodářství, jako např. ceny služeb za odvoz odpadu, budeme se zabývat základními registry, výkaznictvím, povinným analytickým přehledem, představíme si výhody financování prostřednictvím operativního leasingu atd. V závěrečné části konference nás zástupce Ministerstva vnitra seznámí s možnými způsoby výpočtů příspěvku na přenesený výkon státní správy, svoji představu nastíní i Ministerstvo financí. Program konference spolu s organizačními pokyny najdete v příštím čísle našeho zpravodaje, aktuální informace ke konání konference najdete také na webových stránkách Svazu. Přijeďte s představiteli odpovědných institucí diskutovat, položte jim své dotazy a pomozte nám hájit zájmy obcí a měst. Jaromír Jech

2 Aktuality ve zkratce Rozvoj venkova na Zemi živitelce 31. srpen 2012, České Budějovice V Českých Budějovicích se na přelomu srpna a září uskutečnila každoroční mezinárodní agrovýstava Země živitelka. V rámci bohatého programu uspořádaly Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství odborný seminář na téma Podpora rozvoje venkova v ČR. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský představil plány MMR pro nové programovací období v oblasti rozvoje venkova, dále představil také ještě neschválené návrhy nové implementační struktury včetně návrhu snížení počtu operačních programů. Vyjádřil se i k nově schválenému RUD a jeho souvislostem s národními dotačními tituly. Přednesl obavu, že navýšení prostředků pro obce v rámci RUD bude v budoucnu kompenzováno podstatným seškrtáním národních dotačních titulů, které má právě v gesci MMR. Jiří Vačkář vystoupil s ohlédnutím za předešlým ročníkem soutěže Vesnice roku, vyjádřil spokojenost nad velkým zájmem obcí, zároveň ale komentoval nedostatky českých obcí z evropského měřítka. Vytýkal především absenci komplexní strategie a vize dalšího vývoje obce. Představil možnost snížení či úplného zrušení finanční dotace soutěže Vesnice roku, na což reagovali zástupci obcí s apelem o zachování dotace jako další motivace pro rozvojové aktivity obcí. Zástupci MMR pokračovali představením rozpracované Strategie regionálního rozvoje pro období , která bude zásadním dokumentem pro regionální rozvoj a její obsah bude navázán i na čerpání prostředků z Evropské unie. Závěrem Josef Tabery z Ministerstva zemědělství informoval o přípravě budoucího Programu rozvoje venkova a nastínil stav vyjednávání jak na úrovni národní, tak evropské. Za Svaz se semináře zúčastnili zaměstnanci Kanceláře Svazu Tomáš Lysák a Jana Janičkovičová. Jednání s místopředsedou Českého olympijského výboru 11. září 2012, Praha V sídle Českého olympijského výboru proběhlo z podnětu Svazu úvodní jednání mezi místopředsedou ČOV Ing. Jiřím Kejvalem a výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem. Hlavním cílem jednání bylo seznámit se podrobněji s posláním obou institucí, a to především s ohledem na možnou budoucí spolupráci. Oba představitelé se shodli na celé řadě témat, která jsou společná a která by mohla být postupně řešena. Jako příklad je možné uvést otázku společného úsilí při přípravě nového herního zákona a s tím spojených úvah na adresnější využívání výtěžků pro tu či onu cílovou skupinu. Rovněž nedostatečné sportovní vyžití dětí a mládeže není pouze problémem, zda dítě je či není obézní, a tím v budoucnu i více zdravotně ohrožené. Problém tkví především v jeho menší či větší míře kladného zapojení do života komunity, tedy v prevenci před vznikem sociálně vyloučených lokalit. V závěru tohoto roku by mělo dojít k dalšímu, tentokráte již konkrétnějšímu jednání, kde by se vedle specifikace jednotlivých témat dohodlo i personální obsazení zástupců obou organizací v jednotlivých pracovních komisích. Budou rozvojové dokumenty obcí jednotné? 13. září 2012, Kroměříž V prostorách Domu kultury připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně se zhotovitelem projektu společností GaREP, s. r. o., konferenci s názvem Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. Cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a zvýšením provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Specifickým cílem projektu je dále zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování (dosažení většího rozšíření užívání plánovacích nástrojů, zlepšení práce s koncepčními dokumenty a zvýšení váhy plánování), poskytnutí metodické pomoci zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí. Projekt by měl přispět ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů, např. zajistit dostupnost podkladů aktérům i veřejnosti, usnadnit elektronickou komunikaci. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících jeho zlepšení, protože v současné době v činnosti obce dominují operativní záležitosti a převládá tak krátkodobý pohled na plánování. Plánování rozvoje se také vyznačuje nedostatečnou provázaností mezi strategickým a finančním plánováním. Navíc existují různorodé úrovně metodické pomoci obcím dle témat a rezortů. Do pilotního projektu jsou zapojeny kraje Liberecký, Zlínský a Pardubický. Za Svaz se konference zúčastnily Mgr. Miroslava Sobková a Ing. Bc. Barbora Fürstová. Podaří se regionálním televizím zajistit důstojnější financování? 18. září 2012, Praha Jan Dudek, jednatel společnosti Televize Slovácko, přijel do Kanceláře Svazu diskutovat problematiku postavení a podpory regionálních a lokálních televizí, které dnes tvoří třetí pilíř stávajícího mediálního systému. První pilíř představují veřejnoprávní média, druhý soukromá. Postavení komunitních médií je ale zatím dosti žalostné. Financovány jsou převážně prostřednictvím smluv o dílo, které vysílací společnosti podepisují s obcí/městem, v případě Televize Slovácko je to z 55 %. Tyto smlouvy jsou uzavírány buď na dobu určitou, nebo neurčitou, všechny s danou výpovědní lhůtou. Jejich existence je často ovlivňována lidským faktorem, a při každých komunálních volbách tak vyvstává otázka: bude smlouva fungovat i po zvolení nového vedení města? Dále je regionální vysílání financováno z reklamy Televize Slovácko z 35 %, případně z jiných zdrojů. Asociace regionálních a lokálních televizí, která prozatím sdružuje 12 členů a do budoucna počítá s přijetím dalších 20 až 30 lokálních stanic, se proto snaží zajistit komunitním médiím důstojnější financování. Jan Dudek pro lepší představu uvedl, že Česká televize jakožto veřejnoprávní médium hospodaří s rozpočtem zhruba 7 mld. Kč, regionálním by stačilo milionů na stoprocentní pokrytí provozu. Místní zpravodajství je služba veřejnosti, a proto televizní společnosti začaly hledat pomoc na Svazu měst a obcí. Za Kancelář se jednání zúčastnili výkonný místopředseda Jaromír Jech, vedoucí legislativně-právního oddělení Ludmila Němcová a Lenka Zgrajová. Tématem se bude dále zabývat Předsednictvo Svazu a příslušné svazové komise. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2012 strana 2

3 Projekt Procesní modelování agend začal 26. září 2012, Praha Na Ministerstvu vnitra se sešlo Grémium pro veřejnou správu, aby se seznámilo s postupem prací při naplňování Registru práv a povinností a také s vývojem projektu Procesní modelování agend. Situace financování veřejné správy je alarmující, a proto vláda považuje za svou prioritu systém změnit, a to z plošného na výkonový. Bude stanoven závazný standard agendy a obcím za výkon hrazeno 100 %. Není úmyslem vlády plošně rušit agendy, ale optimalizovat je a určit ty, které jsou nesmyslně finančně náročné a přitom zbytečné nebo duální a které jsou nyní finančně poddimenzované. MV připraví vzory reálných modelů na 30 agendách, a to jak v přenesené působnosti (ty budou závazné), tak v samostatné působnosti (pouze doporučující). Vláda si od agendového financování slibuje úsporu 20 až 25 % celkových výdajů na výkon státní správy. Ve skutečnosti MV přiznává, že není schopno získat relevantní údaje o náročnosti a nákladovosti ani z ústředí, ani z území a žádá o pomoc jednotlivé resorty. Grémia se za Svaz pravidelně zúčastňuje Mgr. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Inkaso v září: do posledního čtvrtletí vstupujeme se 70 % plněním daňových příjmů Další vývoj celostátních daňových příjmů není překvapivý: aby byl naplněn předpoklad státního rozpočtu u DPH, muselo by se vybrat do konce roku téměř 110 mld. Kč jen z této daně. U ostatních sdílených daní vývoj kopíruje stav z minulého měsíce, nejlépe je na tom daň z příjmů právnických osob. Pro obce z toho vyplývá, že je třeba obezřetnosti při plánování rozpočtu na příští rok nelze počítat s nárůstem daňových příjmů. Z dostupných podkladů Ministerstva financí bylo připraveno následující shrnutí. Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v září 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 201,00 199,40 99,2 Daň z příjmů právnických osob 92,86 101,20 109,0 Daň z příjmů fyzických osob 94,25 97,21 103,1 - zvláštní sazba 8,30 10,15 125,1 - z přiznání 0,29 0,60 205,8 - ze závislé činnosti 85,65 86,45 100,9 Daň z nemovitostí 6,29 7,06 112,2 Zdroj: Meziroční pokles u DPH přetrvává sice jen o necelé 1 %, ale pokud si uvědomíme, že se mělo v letošním roce vybrat o více než 10 % oproti loňsku díky zvýšené sazbě a rozpočtovaná hodnota byla v září naplněna jen z 64 %, není mnoho důvodu k radosti. V porovnání s rokem 2010 jde o více než desetiprocentní propad procenta plnění u DPH. Abychom nebyli jen pesimisté, poměrně úspěšně si vede daň z příjmu právnických osob, která je na 82 % plnění, což je výrazně lepší výsledek než v roce 2011, ačkoliv při srovnání s rokem 2010 je navýšení jen minimální. V září konečně i inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo na černá čísla a je na 11 % plnění (oproti loňsku, kdy bylo v září jen 2,8 %, jde o lepší výsledek). Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v dubnu (také v červenci a začátkem srpna). Dlouho očekávaná novela rozpočtového určení daní vyšla v září ve Sbírce zákonů. Novinkami v RUD jsou nejenom kritérium podílu počtu žáků a dětí ze škol, ale také omezení kritéria rozlohy obce na maximálně 10 ha. Svaz však opakovaně upozorňuje na některá rizika, která s sebou může novela přinést viz INS č. 8-9 str. 6,7. Matěj Dědina legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE DOSTANE VÍCE PENĚZ, PRAVIDLA BUDOU ALE PŘÍSNĚJŠÍ V Bruselu nyní přijímáme nové regulace, které upraví využívání evropských fondů po roce Také přeshraniční spolupráci tak čekají nová pravidla. Objem prostředků na tuto spolupráci by měl být pro příští období vyšší než v současnosti. Evropská komise navrhuje navýšení prostředků na 11,7 mld. euro oproti dosavadním 7,75 mld., Evropský parlament by chtěl jít ještě dále a navrhuje 23,5 mld., resp. požaduje, aby na teritoriální spolupráci bylo směřováno 7 % z celkových zdrojů dostupných na politiku soudržnosti. Vzhledem k tomu, že se prostředky pro členské státy budou rozdělovat podle počtu obyvatel a ten se radikálně v jednotlivých zemích nemění, lze pro náš kraj předpokládat navýšení celkového objemu zdrojů. A protože členské státy by chtěly spíše šetřit a zachovat stávající stav, výsledný kompromis bude znamenat, že si polepšíme jen o trochu. Důležité současně je, že Komise by ráda omezila typy způsobilých projektů. Navrhuje se tzv. tematická koncentrace, od které se očekává, že přinese kýžené výsledky pro naplnění Strategie Evropa Návrh nařízení u přeshraniční spolupráce počítá s tematickou koncentrací na čtyři tematické cíle, které si bude možné vybírat z celkem jedenácti doporučených cílů, kam patří kupříkladu posílení výzkumu, podpora zaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, přechod na nízkouhlíkové hospodářství či ochrana životního prostředí. Evropský parlament požaduje, aby byl možný výběr z pěti oblastí, a současně chce umožnit, aby bylo možné podporovat společné projekty v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v oblasti přeshraniční mobility či dopravní infrastruktury. Změny se chystají také v řízení programů a projektů. Povinností pro členský stát bude vytvořit řídicí orgán (který by vykonával i certifikační roli a vytvořil by si společný sekretariát jako zvláštní implemetnační strukturu programů) a auditní orgán, obojí ve stejné zemi. Výdaje by měl certifikovat nově vytvořený akreditační orgán. Na území jednotlivých členských států by výdaje ověřovali kontroloři. Zasvěcení patrně ocení, že stávající návrhy předpokládají aplikaci pravidla N+3 po celé období či zvýšení způsobilých nákladů na zaměstnance z 15 na 20 %. Naopak neocení to, že by zodpovědnost za neoprávněně vyplacené a nevymožené závazky zůstala ležet na vedoucím příjemci projektu i v případě, že by šlo o závazky partnerů projektu z jiných zemí. Výsledná podoba příslušného nařízení však teprve vzejde ze společného jednání Komise, Parlamentu a Rady v rámci tzv. trialogu. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 10/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 21. ZÁŘÍ 2012 V PRAZE Další informace se týkaly přípravy již 15. ročníku celostátní finanční konference viz úvodník, na což, v souvislosti s programovou náplní, volně navázala debata o aktuální legislativě. Rozebírána byla zejména novela zákona o veřejných zakázkách téma jednoho ze seminářů CFK, která i po půlroční účinnosti komplikuje život zejména menším obcím. 1. září konečně nabyly účinnosti prováděcí vyhlášky k této novele, situace se ale příliš neuklidnila, řada nejasností stále přetrvává. Přítomní proto doporučili, aby na semináři vystoupil také někdo za Svaz (z praxe) a poukázal na konkrétní problémy i s finančními dopady. K ministerskému návrhu na dokončení reformy veřejné správy viz str. 6 9 bylo konstatováno, pokud vláda návrh schválí, Svaz bude vzhledem k nutnosti doprovodných legislativních změn nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území. Zároveň také bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon jednotlivých agend v přenesené působnosti tak, aby byly plně hrazeny státem. Široce se diskutovalo o ústavním zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který je nyní ve vládě s předpokládanou účinností právní úpravy k 1. lednu Ministerstvo financí na základě připomínek Svazu a krajů připravilo alternativní návrh, který v čl. 14 říká, že obec musí hospodařit tak, aby celková výše jejího dluhu nepřekročila 60 % průměru jejích skutečných celkových příjmů za poslední 4 roky. Pokud dojde k překročení, musí obec své zadlužení snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi dosaženým dluhem a výší dluhu představujícího 60 %. Pokud zadlužení nesníží, stát ji ročně zadrží výnos daní ve výši 5 % z rozdílu a zadržený výnos lze uvolnit pouze na splacení dluhových závazků uzavřených před rokem, v němž došlo k zadržení. Podle členů Předsednictva Svazu tento návrh vůbec nesleduje dynamiku vývoje splácení dluhu, rychlost, jakou obec svůj dluh snižuje. Svaz bude projednávání návrhu ústavního zákona dále sledovat a prosazovat doplnění výkladového znění. V úvodu jednání se projednávaly standardní materiály a nejprve se hovořilo o stavu členské základny. K datu jednání Předsednictva Svaz sdružoval přesně 2500 členů s počtem obyvatel více než Ukázalo se, že pro získání nových členů je nejpřesvědčivější osobní jednání a neformální představení svazové práce. Následovala zpráva o hospodaření Svazu k 30. červnu 2012, členům Předsednictva byl jako vždy předložen rozbor hospodaření s podrobným komentářem. Stejně tak jako u Kontrolní komise i zde byla oceněna platební kázeň členů Svazu (členské příspěvky byly uhrazeny na 100,6 %) a rovněž to, že rozpočtované příjmy u krajských setkání se podařilo naplnit na 298,1 % (příjmy z reklam a propagací dosáhly výše Kč). Další téma se týkalo povinného zřizování účtů u ČNB. Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která původně nařizovala obcím zřídit si účet u České národní banky pro transfer peněžních prostředků, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní. Svaz povinné zřizování účtů podřízených státní pokladně považoval za nepřijatelný. Společně s Českou bankovní asociací, Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu proto společným dopisem oslovil všechny poslance a upozornil je na hlavní rizika tohoto návrhu. Za úspěch Svazu lze považovat to, že Rozpočtový výbor nakonec schválil pozměňovací návrh, který je přijatelný i pro Svaz. Obce si nebudou muset zřídit účty u České národní banky, pokud o svém rozhodnutí písemně uvědomí Ministerstvo financí a správce daně. I projednávání tohoto zákona bude Svaz nadále sledovat, v případě potřeby požádá o podporu i senátory. Předsednictvo odmítlo novelu zákona a obcích, kterou projednalo plénum Legislativní rady vlády a kde stále zůstává několik problematických bodů prodej majetku dražbou a žaloba na náhradu škody členem zastupitelstva obce. Podle výsledku projednávání ve vládě se Svaz rozhodne, zda k tomuto tématu uspořádá kulatý stůl. K dalším legislativním tématům patřila přímá volba starosty (Svaz trvá na svém původním stanovisku pokud volit přímo, pak na všech úrovních samosprávy, doporučuje spíše posílit většinové prvky při volbách, tedy změnit přepočítávací koeficienty), návrh změny zákona o pojišťovnictví v souvislosti s financováním hasičských sborů viz INS č. 8-9, příprava zákona o veřejném opatrovnictví, kde stále není jasné, co je předmětem opatrovnictví a v čí gesci by mělo být, a nakonec novela stavebního zákona viz str. 14. informační servis č. 10/2012 strana 4

5 Po legislativním bloku byli přítomní členové Předsednictva informováni o realizaci projektu Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce 2013 (viz INS č. 8-9, str. 12,13 a článek v rubrice Obce a Evropská unie na str. 18), dále o průběhu projektu Vzdělaný zastupitel a se záměry připravovaných projektů zaměřených na transformační spolupráci. U dvou projektů by Svaz vystupoval v roli hlavního žadatele ( Podpora zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce a projekt zaměřený na prohloubení spolupráce s moldavskou asociací), ve dvou pak zaujal pouze roli partnera. Předsednictvo bylo dále seznámeno s žádostí dotazem Rady evropských obcí a regionů (CEMR), zda by bylo v možnostech Svazu uspořádat v prosinci roku 2013 v Praze jednání Politického výboru CEMR (nejvyšší politický orgán CEMR, který rozhoduje o jeho dalším směřování). Svaz by tedy byl odpovědný za logistické zajištění jednání a nesl by také náklady spojené s organizačním zajištěním akce. Předsednictvo doporučilo připravit konkrétní organizační záměr, včetně odhadu nákladů, na základě kterého pak přijme rozhodnutí. tedy přímo ke konkrétním pracovníkům. S tím ale má ministerstvo jistý problém. Schůdné bude navýšit dotace na techniku určenou pro koncová pracoviště. Ministerstvo navrhuje jednotkové navýšení o 2000 Kč. K tomu členové Předsednictva konstatovali, že podle jejich zjištění na úřadech by odpovídající částka byla cca 5000 Kč. Ivo Toman dále přiznal, že největším zklamáním pro něho je výběr dodavatelské firmy. Dodnes je výkon této agendy stále o % nižší, systém se potýká se zhruba 800 tisíci chybných dat. Některá byla převzata, některá vznikla špatným transponováním. Sehnat dnes ale schopného pracovníka do tohoto úseku je téměř nadlidský výkon. Podle členů Předsednictva se i na tomto případě znovu potvrdilo, že nový systém nebyl dostatečně odzkoušen. Po dobu 2-3 měsíců by měly být funkční vždy oba systémy starý i ten nový. Předešlo by se tak řadě problémů. Nyní je ale třeba především zajistit stabilitu nového systému a odstranit nedostatky, které způsobují zpomalení celého procesu. Lenka Zgrajová Samostatným bodem jednání, ke kterému byl přizván náměstek ministra dopravy Ivo Toman, se týkal žádosti Svazu o finanční náhrady pro obce s rozšířenou působností za zvýšené náklady v souvislosti s problematickým spuštěním nové aplikace centrálního registru vozidel. Podle Svazu je ale snad ještě naléhavější otázka, kdy konečně budou registry fungovat na 100 %. Náměstek Toman se nejprve starostům za vzniklé potíže omluvil a na svou obhajobu uvedl, že bohužel všichni ti, kteří na ministerstvu aplikaci připravovali, odešli (velká fluktuace zaměstnanců) a že celá akce byla od prvopočátku poddimenzovaná. Opět se i tady potvrdilo, že nejlevnější zakázka není zpravidla tou nejlepší. K refundaci zvýšených nákladů obcí se osobně hlásí, jako nejčistší řešení by viděl odměnu směřovat ke koncovým místům (cca 400), Informujeme Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat PAP Jednání zástupců Svazu s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem přineslo příznivý výsledek. Pro rok 2013 nebudou obce do 3000 obyvatel předávat Pomocný analytický přehled (PAP), což ministerstvo oznámilo 21. září Je to příjemná zpráva pro všechny tazatele z malých obcí. Více již přímo z finančních zpráv MF 4/2012. Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu o tom, že nebude na základě zpřísnění kritérií pro předávání výkazu Pomocného analytického přehledu rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato kritéria zůstanou pro rok 2013 zachována. V roce 2013 budou mít povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají přísnější kritéria pro předávání Pomocného analytického přehledu. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 10/2012 strana 5

6 Reforma veřejné správy nemůže sledovat pouze finanční efekt Ministerstvo vnitra vypracovalo a v půli června t.r. předložilo do vlády Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Byla zpracována na základě Analýzy aktuálního stavu veřejné správy a 16 navržených opatření sleduje především zvýšení její efektivnosti. Nepřeceňuje ale toto hledisko příliš na úkor spokojenosti občanů? A přinesou navrhovaná opatření skutečně tak výrazný finanční efekt, jak tvrdí Ministerstvo vnitra? Veřejná správa se reformuje v podstatě od roku 1990 a stále není u konce. Dnes je na stole další materiál návrh na dokončení reformy, který připravilo ministerstvo financí. Koncepce dokončení reformy se ale bohužel opět soustředí především na územní veřejnou správu, ústředních orgánů se v podstatě vůbec nedotýká. Údajně proto, že vláda dosud nestanovila, kdo má být za reformu ústřední veřejné správy zodpovědný a kdo ji má připravovat a koordinovat. Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal k problematice reformy veřejné správy veřejné slyšení, které se konalo 11. září 2012 a kde se mohli vyjádřit jak zástupci odpovědných ministerstev, tak i starostů a Parlamentu. Pro zástupce samosprávy, kteří zaplnili celý sněmovní sál, nebylo žádným překvapením, že čelní představitelé ministerstva vnitra ani ministerstva pro místní rozvoj za předsednický stůl neusedli. Vyslali za sebe nižší úředníky, jež ale zodpovědnost za připravovanou koncepci nést nemohou. Úvodem si všichni přítomní připomněli, jak se státní správa a samospráva vyvíjela od roku 1848, tedy od doby, kdy bylo zrušeno poddanství a bylo nutné uspořádat zemi i na nižší úrovni. Tuto více jak 150letou historii veřejné správy stručně zrekapituloval zástupce Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk (pozn.: vývoj územní samosprávy v českých zemích je podrobněji zpracován v publikaci Svaz měst a obcí očima století, kterou Svaz vydal ke stému výročí založení v roce 2007). V závěru svého krátkého historického exkurzu konstatoval, že z minulosti lze odvodit dvě základní teze. Za prvé okresy se jako I. nebo II. instance státní správy osvědčily od doby prvního Stadionova obecního zřízení z roku 1849 v podstatě až do roku 1960 a za druhé státní správa se po celou dobu snažila přibližovat občanovi, je to dlouhodobý postupný proces, otázkou však je, zda pokračuje i nyní. Na Michala Sejka navázal, také pohledem do historie, Jan Slabý, starosta města Neveklov, který se zaměřil na 70. léta minulého století a vznik střediskových obcí jako přirozených spádových center vykonávajících přenesený výkon státní správy a starajících se o kulturu. Hledání optimálního modelu veřejné správy Zástupce Ministerstva vnitra Miloš Matula se ve svém příspěvku zamýšlel nad hledáním optimálního modelu státní správy a samosprávy, který by měl řešit otázku územního a organizačního uspořádání, vztah státu a samosprávy, způsob financování a v neposlední řadě otázku odchylek od zvoleného modelu. Najít vhodný model tedy rovnováhu mezi výkonem informační servis č. 10/2012 strana 6

7 státní správy a sídelním uspořádáním ČR však je podle Matuly velmi obtížné. V rámci evropského měřítka má ČR nejvíce rozptýlenou sídelní strukturu, po roce 1989 se mnoho osad, které patřily ke střediskovým obcím, osamostatnilo. V roce 1990 se obce začaly diferencovat a byly zřizovány obce s pověřeným úřadem (tzv. dvojky). Na ně byla přenesena působnost, kterou dříve vykonávaly národní výbory ve střediskových obcích nebo městské národní výbory I. a II. kategorie. Původně se hovořilo o dočasném řešení a zhruba 250 dvojkách, nakonec jich máme 388. Má však tento stupeň v hierarchii obcí své opodstatnění ještě dnes? Miloš Matula při svém projevu položil i řadu dalších otázek. Lze ve všech případech přesně rozlišit, jakou činnost obec vykonává v rámci samostatné a jakou už v rámci přenesené působnosti? Smíšený model veřejné správy má však stále celou řadu kritiků. V každém případě je ale dle jeho názoru územní správní struktura velice nepřehledná, což svědčí o tom, že reforma nebyla provedena důsledně. Závěrem poznamenal, že pokud financování přeneseného výkonu státní správy bude řešeno příspěvkem, spor mezi státem a obcemi o jeho výši nikdy neskončí. Plná úhrada by ale musela být založena na výkonovém vykazování, jehož podmínkou je v prvé řadě procesní modelování agend. Koncepce dokončení reformy veřejné správy Koncepci dokončení reformy veřejné správy, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra, představila Marika Kopkáčová (plné znění koncepce najdete na stránkách Ministerstva vnitra i Svazu). Materiál navrhuje šestnáct opatření ve třech základních principech. Prvních pět se týká modernizace veřejné správy. Patří sem: 1. Procesní modelování agend (konkrétní popis jednotlivých agend, tedy úplnost činností, úplnost nákladů a efektivní kategorizace jednotlivých činností agendy) 2. Standardizace agend (poskytování stejné služby ve srovnatelné kvalitě a čase, za obdobných podmínek, bez ohledu na to, kde a kým je vykonávána) 3. Projekty elegislativa, esbírka (kvalitní a srozumitelné právo, ke kterému je odpovídající přístup i pomocí moderních technologií) 4. Kvalita ve veřejné správě (používání metod řízení kvality) 5. Snižování byrokratické zátěže (právní regulace i změna všeobecného přístupu k plnění funkcí veřejné správy) Dalších devět opatření se vztahuje k územní veřejné správě. 6. Zrušení zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Po vzniku 14 vyšších územních samosprávných celků a 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) nebyly (dočasně) zrušeny územní jednotky stanovené zákonem č. 36/1960 (76 okresů, 7 krajů a hl. m. Praha). Do současné doby většina orgánů státu přizpůsobila svoji územní působnost přijatým územním změnám. Zákon je proto třeba zrušit bez náhrady, nebo vypracovat zákon zcela nový. Zrušením zákona by se výkon veřejné správy zjednodušil a hlavně zpřehlednil. Sladění na úrovni okresů a správních obvodů ORP se týká 33 obcí, ve kterých žije cca 18 tisíc obyvatel (spadají pod ORP v jiném okrese). Původní kraje nejsou s VÚSC skladebné v případě pěti stávajících okresů. 7. Zrušení kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Jedná se v každém případě o nepopulární krok, ale dle ministerstva současný stav zakotvuje nepřiměřený vysoký rozsah úrovní veřejné správy. POÚ byly zřízeny v roce 1990 ještě před reformou územní veřejné správy, která zakotvila ORP a ukončila činnost okresních úřadů. POÚ měly představovat přechodné řešení, jejich vymezení nebylo provedeno podle jednotných kritérií, jejich správní obvody jsou proto velice rozdílné. Zrušení POÚ by se nedotklo téměř 50 % správních obvodů ORP správní obvody se kryjí. Ve zbývajících případech dojde ke zvětšení správního obvodu pro výkon dvojkových kompetencí (u 50 ORP by se správní obvod rozšířil o jeden správní obvod POÚ, u 36 ORP o dva, u 10 ORP o tři, u 4 ORP o čtyři a u 3 ORP o pět). Tyto ORP by informační servis č. 10/2012 strana 7

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace

Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace Kap 04-2003.qxd 10.1.2003 4:33 Page 41 41 Vývoj regionálního uspořádání Cílem reformy územní veřejné správy bylo především uplatnění decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity a v této souvislosti i

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících

Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Policy paper Transparency International Česká republika Praha, červen 2012 Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících Transparency International

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více