10/ Zásahy JSDHO v zahraničí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady Ne přímé volbě starostů Vyjednávání kohezní politiky Úspory státu = náklady obcí? Toto tak trochu provokativní motto odráží programovou náplň tradiční akce Svazu finanční konference, kde se pravidelně v širších souvislostech zabýváme financováním měst a obcí. Letos je naší hlavní snahou upozornit na skutečnost, že stát přijímá opatření, díky nimž šetří, v mnoha případech tak ovšem činí na úkor měst a obcí, jejichž rozpočty stále více zatěžuje. XV. ročník celostátní finanční konference se koná ve dnech listopadu 2012 v nové budově Národního muzea v Praze. Program konference je opět členěn do pěti samostatných a tematicky oddělených bloků. Hned v prvním se budeme věnovat právě dopadům připravovaných reforem na města a obce. Nejvíce nás bude zajímat koncepce dokončení reformy veřejné správy, které dali jasné ne účastníci nedávného veřejného slyšení v Senátu, kde se sešli jak zástupci samosprávy, tak Parlamentu. Hovořit budeme ale také o reformě školství, s kterou je nutné rovněž počítat, i když v poněkud jiném provedení, než navrhoval exministr Dobeš. Odpolední blok prvého dne byl vyhra- zen pro evropské fondy. Jakou pozici bu- dou mít města a obce v příštím programovacím období při jejich čerpání? Debatovat budeme především o jejich potřebách, které by se měly promítnout do budoucích operačních programů, a o integrovaném přístupu k rozvoji území. Pro odpolední odborné semináře jsme zvolili téma hazardu a téma veřejných zakázek. Zástupce Ministerstva financí upozorní na nástrahy vyhlášek regulujících hazard na území obce, zástupce Generálního finančního ředitelství se pak zaměří na spolupráci obcí a finančních úřadů v případě kontroly. Představen bude i nový loterní zákon. Účastníci druhého ho semináře si z úst zástupce Ministerstva pro místní rozvoj vyslechnou hodnocení dopadů rozsáhlé protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. dubna tohoto roku, a z pohledu dozorového a kontrolního orgánu si vyslechnou, jak se změnilo veřejné zadávání a jeho kontrola. Nebude chybět ani názor nestranného odborníka z Vysoké školy ekonomické. U obou seminářů je rezervován dostatečný prostor pro diskusi, proto si již předem připravte své dotazy. V dopoledním bloku druhého dne se dotkneme hned několika oblastí. Zhodnotíme dopady sociální reformy, představíme studii Svazu, která posuzuje náklady na odpadové hospodářství, jako např. ceny služeb za odvoz odpadu, budeme se zabývat základními registry, výkaznictvím, povinným analytickým přehledem, představíme si výhody financování prostřednictvím operativního leasingu atd. V závěrečné části konference nás zástupce Ministerstva vnitra seznámí s možnými způsoby výpočtů příspěvku na přenesený výkon státní správy, svoji představu nastíní i Ministerstvo financí. Program konference spolu s organizačními pokyny najdete v příštím čísle našeho zpravodaje, aktuální informace ke konání konference najdete také na webových stránkách Svazu. Přijeďte s představiteli odpovědných institucí diskutovat, položte jim své dotazy a pomozte nám hájit zájmy obcí a měst. Jaromír Jech

2 Aktuality ve zkratce Rozvoj venkova na Zemi živitelce 31. srpen 2012, České Budějovice V Českých Budějovicích se na přelomu srpna a září uskutečnila každoroční mezinárodní agrovýstava Země živitelka. V rámci bohatého programu uspořádaly Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství odborný seminář na téma Podpora rozvoje venkova v ČR. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský představil plány MMR pro nové programovací období v oblasti rozvoje venkova, dále představil také ještě neschválené návrhy nové implementační struktury včetně návrhu snížení počtu operačních programů. Vyjádřil se i k nově schválenému RUD a jeho souvislostem s národními dotačními tituly. Přednesl obavu, že navýšení prostředků pro obce v rámci RUD bude v budoucnu kompenzováno podstatným seškrtáním národních dotačních titulů, které má právě v gesci MMR. Jiří Vačkář vystoupil s ohlédnutím za předešlým ročníkem soutěže Vesnice roku, vyjádřil spokojenost nad velkým zájmem obcí, zároveň ale komentoval nedostatky českých obcí z evropského měřítka. Vytýkal především absenci komplexní strategie a vize dalšího vývoje obce. Představil možnost snížení či úplného zrušení finanční dotace soutěže Vesnice roku, na což reagovali zástupci obcí s apelem o zachování dotace jako další motivace pro rozvojové aktivity obcí. Zástupci MMR pokračovali představením rozpracované Strategie regionálního rozvoje pro období , která bude zásadním dokumentem pro regionální rozvoj a její obsah bude navázán i na čerpání prostředků z Evropské unie. Závěrem Josef Tabery z Ministerstva zemědělství informoval o přípravě budoucího Programu rozvoje venkova a nastínil stav vyjednávání jak na úrovni národní, tak evropské. Za Svaz se semináře zúčastnili zaměstnanci Kanceláře Svazu Tomáš Lysák a Jana Janičkovičová. Jednání s místopředsedou Českého olympijského výboru 11. září 2012, Praha V sídle Českého olympijského výboru proběhlo z podnětu Svazu úvodní jednání mezi místopředsedou ČOV Ing. Jiřím Kejvalem a výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem. Hlavním cílem jednání bylo seznámit se podrobněji s posláním obou institucí, a to především s ohledem na možnou budoucí spolupráci. Oba představitelé se shodli na celé řadě témat, která jsou společná a která by mohla být postupně řešena. Jako příklad je možné uvést otázku společného úsilí při přípravě nového herního zákona a s tím spojených úvah na adresnější využívání výtěžků pro tu či onu cílovou skupinu. Rovněž nedostatečné sportovní vyžití dětí a mládeže není pouze problémem, zda dítě je či není obézní, a tím v budoucnu i více zdravotně ohrožené. Problém tkví především v jeho menší či větší míře kladného zapojení do života komunity, tedy v prevenci před vznikem sociálně vyloučených lokalit. V závěru tohoto roku by mělo dojít k dalšímu, tentokráte již konkrétnějšímu jednání, kde by se vedle specifikace jednotlivých témat dohodlo i personální obsazení zástupců obou organizací v jednotlivých pracovních komisích. Budou rozvojové dokumenty obcí jednotné? 13. září 2012, Kroměříž V prostorách Domu kultury připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně se zhotovitelem projektu společností GaREP, s. r. o., konferenci s názvem Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. Cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a zvýšením provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Specifickým cílem projektu je dále zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování (dosažení většího rozšíření užívání plánovacích nástrojů, zlepšení práce s koncepčními dokumenty a zvýšení váhy plánování), poskytnutí metodické pomoci zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí. Projekt by měl přispět ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů, např. zajistit dostupnost podkladů aktérům i veřejnosti, usnadnit elektronickou komunikaci. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících jeho zlepšení, protože v současné době v činnosti obce dominují operativní záležitosti a převládá tak krátkodobý pohled na plánování. Plánování rozvoje se také vyznačuje nedostatečnou provázaností mezi strategickým a finančním plánováním. Navíc existují různorodé úrovně metodické pomoci obcím dle témat a rezortů. Do pilotního projektu jsou zapojeny kraje Liberecký, Zlínský a Pardubický. Za Svaz se konference zúčastnily Mgr. Miroslava Sobková a Ing. Bc. Barbora Fürstová. Podaří se regionálním televizím zajistit důstojnější financování? 18. září 2012, Praha Jan Dudek, jednatel společnosti Televize Slovácko, přijel do Kanceláře Svazu diskutovat problematiku postavení a podpory regionálních a lokálních televizí, které dnes tvoří třetí pilíř stávajícího mediálního systému. První pilíř představují veřejnoprávní média, druhý soukromá. Postavení komunitních médií je ale zatím dosti žalostné. Financovány jsou převážně prostřednictvím smluv o dílo, které vysílací společnosti podepisují s obcí/městem, v případě Televize Slovácko je to z 55 %. Tyto smlouvy jsou uzavírány buď na dobu určitou, nebo neurčitou, všechny s danou výpovědní lhůtou. Jejich existence je často ovlivňována lidským faktorem, a při každých komunálních volbách tak vyvstává otázka: bude smlouva fungovat i po zvolení nového vedení města? Dále je regionální vysílání financováno z reklamy Televize Slovácko z 35 %, případně z jiných zdrojů. Asociace regionálních a lokálních televizí, která prozatím sdružuje 12 členů a do budoucna počítá s přijetím dalších 20 až 30 lokálních stanic, se proto snaží zajistit komunitním médiím důstojnější financování. Jan Dudek pro lepší představu uvedl, že Česká televize jakožto veřejnoprávní médium hospodaří s rozpočtem zhruba 7 mld. Kč, regionálním by stačilo milionů na stoprocentní pokrytí provozu. Místní zpravodajství je služba veřejnosti, a proto televizní společnosti začaly hledat pomoc na Svazu měst a obcí. Za Kancelář se jednání zúčastnili výkonný místopředseda Jaromír Jech, vedoucí legislativně-právního oddělení Ludmila Němcová a Lenka Zgrajová. Tématem se bude dále zabývat Předsednictvo Svazu a příslušné svazové komise. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2012 strana 2

3 Projekt Procesní modelování agend začal 26. září 2012, Praha Na Ministerstvu vnitra se sešlo Grémium pro veřejnou správu, aby se seznámilo s postupem prací při naplňování Registru práv a povinností a také s vývojem projektu Procesní modelování agend. Situace financování veřejné správy je alarmující, a proto vláda považuje za svou prioritu systém změnit, a to z plošného na výkonový. Bude stanoven závazný standard agendy a obcím za výkon hrazeno 100 %. Není úmyslem vlády plošně rušit agendy, ale optimalizovat je a určit ty, které jsou nesmyslně finančně náročné a přitom zbytečné nebo duální a které jsou nyní finančně poddimenzované. MV připraví vzory reálných modelů na 30 agendách, a to jak v přenesené působnosti (ty budou závazné), tak v samostatné působnosti (pouze doporučující). Vláda si od agendového financování slibuje úsporu 20 až 25 % celkových výdajů na výkon státní správy. Ve skutečnosti MV přiznává, že není schopno získat relevantní údaje o náročnosti a nákladovosti ani z ústředí, ani z území a žádá o pomoc jednotlivé resorty. Grémia se za Svaz pravidelně zúčastňuje Mgr. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Inkaso v září: do posledního čtvrtletí vstupujeme se 70 % plněním daňových příjmů Další vývoj celostátních daňových příjmů není překvapivý: aby byl naplněn předpoklad státního rozpočtu u DPH, muselo by se vybrat do konce roku téměř 110 mld. Kč jen z této daně. U ostatních sdílených daní vývoj kopíruje stav z minulého měsíce, nejlépe je na tom daň z příjmů právnických osob. Pro obce z toho vyplývá, že je třeba obezřetnosti při plánování rozpočtu na příští rok nelze počítat s nárůstem daňových příjmů. Z dostupných podkladů Ministerstva financí bylo připraveno následující shrnutí. Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v září 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 201,00 199,40 99,2 Daň z příjmů právnických osob 92,86 101,20 109,0 Daň z příjmů fyzických osob 94,25 97,21 103,1 - zvláštní sazba 8,30 10,15 125,1 - z přiznání 0,29 0,60 205,8 - ze závislé činnosti 85,65 86,45 100,9 Daň z nemovitostí 6,29 7,06 112,2 Zdroj: Meziroční pokles u DPH přetrvává sice jen o necelé 1 %, ale pokud si uvědomíme, že se mělo v letošním roce vybrat o více než 10 % oproti loňsku díky zvýšené sazbě a rozpočtovaná hodnota byla v září naplněna jen z 64 %, není mnoho důvodu k radosti. V porovnání s rokem 2010 jde o více než desetiprocentní propad procenta plnění u DPH. Abychom nebyli jen pesimisté, poměrně úspěšně si vede daň z příjmu právnických osob, která je na 82 % plnění, což je výrazně lepší výsledek než v roce 2011, ačkoliv při srovnání s rokem 2010 je navýšení jen minimální. V září konečně i inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo na černá čísla a je na 11 % plnění (oproti loňsku, kdy bylo v září jen 2,8 %, jde o lepší výsledek). Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v dubnu (také v červenci a začátkem srpna). Dlouho očekávaná novela rozpočtového určení daní vyšla v září ve Sbírce zákonů. Novinkami v RUD jsou nejenom kritérium podílu počtu žáků a dětí ze škol, ale také omezení kritéria rozlohy obce na maximálně 10 ha. Svaz však opakovaně upozorňuje na některá rizika, která s sebou může novela přinést viz INS č. 8-9 str. 6,7. Matěj Dědina legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE DOSTANE VÍCE PENĚZ, PRAVIDLA BUDOU ALE PŘÍSNĚJŠÍ V Bruselu nyní přijímáme nové regulace, které upraví využívání evropských fondů po roce Také přeshraniční spolupráci tak čekají nová pravidla. Objem prostředků na tuto spolupráci by měl být pro příští období vyšší než v současnosti. Evropská komise navrhuje navýšení prostředků na 11,7 mld. euro oproti dosavadním 7,75 mld., Evropský parlament by chtěl jít ještě dále a navrhuje 23,5 mld., resp. požaduje, aby na teritoriální spolupráci bylo směřováno 7 % z celkových zdrojů dostupných na politiku soudržnosti. Vzhledem k tomu, že se prostředky pro členské státy budou rozdělovat podle počtu obyvatel a ten se radikálně v jednotlivých zemích nemění, lze pro náš kraj předpokládat navýšení celkového objemu zdrojů. A protože členské státy by chtěly spíše šetřit a zachovat stávající stav, výsledný kompromis bude znamenat, že si polepšíme jen o trochu. Důležité současně je, že Komise by ráda omezila typy způsobilých projektů. Navrhuje se tzv. tematická koncentrace, od které se očekává, že přinese kýžené výsledky pro naplnění Strategie Evropa Návrh nařízení u přeshraniční spolupráce počítá s tematickou koncentrací na čtyři tematické cíle, které si bude možné vybírat z celkem jedenácti doporučených cílů, kam patří kupříkladu posílení výzkumu, podpora zaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, přechod na nízkouhlíkové hospodářství či ochrana životního prostředí. Evropský parlament požaduje, aby byl možný výběr z pěti oblastí, a současně chce umožnit, aby bylo možné podporovat společné projekty v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v oblasti přeshraniční mobility či dopravní infrastruktury. Změny se chystají také v řízení programů a projektů. Povinností pro členský stát bude vytvořit řídicí orgán (který by vykonával i certifikační roli a vytvořil by si společný sekretariát jako zvláštní implemetnační strukturu programů) a auditní orgán, obojí ve stejné zemi. Výdaje by měl certifikovat nově vytvořený akreditační orgán. Na území jednotlivých členských států by výdaje ověřovali kontroloři. Zasvěcení patrně ocení, že stávající návrhy předpokládají aplikaci pravidla N+3 po celé období či zvýšení způsobilých nákladů na zaměstnance z 15 na 20 %. Naopak neocení to, že by zodpovědnost za neoprávněně vyplacené a nevymožené závazky zůstala ležet na vedoucím příjemci projektu i v případě, že by šlo o závazky partnerů projektu z jiných zemí. Výsledná podoba příslušného nařízení však teprve vzejde ze společného jednání Komise, Parlamentu a Rady v rámci tzv. trialogu. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 10/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 21. ZÁŘÍ 2012 V PRAZE Další informace se týkaly přípravy již 15. ročníku celostátní finanční konference viz úvodník, na což, v souvislosti s programovou náplní, volně navázala debata o aktuální legislativě. Rozebírána byla zejména novela zákona o veřejných zakázkách téma jednoho ze seminářů CFK, která i po půlroční účinnosti komplikuje život zejména menším obcím. 1. září konečně nabyly účinnosti prováděcí vyhlášky k této novele, situace se ale příliš neuklidnila, řada nejasností stále přetrvává. Přítomní proto doporučili, aby na semináři vystoupil také někdo za Svaz (z praxe) a poukázal na konkrétní problémy i s finančními dopady. K ministerskému návrhu na dokončení reformy veřejné správy viz str. 6 9 bylo konstatováno, pokud vláda návrh schválí, Svaz bude vzhledem k nutnosti doprovodných legislativních změn nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území. Zároveň také bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon jednotlivých agend v přenesené působnosti tak, aby byly plně hrazeny státem. Široce se diskutovalo o ústavním zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který je nyní ve vládě s předpokládanou účinností právní úpravy k 1. lednu Ministerstvo financí na základě připomínek Svazu a krajů připravilo alternativní návrh, který v čl. 14 říká, že obec musí hospodařit tak, aby celková výše jejího dluhu nepřekročila 60 % průměru jejích skutečných celkových příjmů za poslední 4 roky. Pokud dojde k překročení, musí obec své zadlužení snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi dosaženým dluhem a výší dluhu představujícího 60 %. Pokud zadlužení nesníží, stát ji ročně zadrží výnos daní ve výši 5 % z rozdílu a zadržený výnos lze uvolnit pouze na splacení dluhových závazků uzavřených před rokem, v němž došlo k zadržení. Podle členů Předsednictva Svazu tento návrh vůbec nesleduje dynamiku vývoje splácení dluhu, rychlost, jakou obec svůj dluh snižuje. Svaz bude projednávání návrhu ústavního zákona dále sledovat a prosazovat doplnění výkladového znění. V úvodu jednání se projednávaly standardní materiály a nejprve se hovořilo o stavu členské základny. K datu jednání Předsednictva Svaz sdružoval přesně 2500 členů s počtem obyvatel více než Ukázalo se, že pro získání nových členů je nejpřesvědčivější osobní jednání a neformální představení svazové práce. Následovala zpráva o hospodaření Svazu k 30. červnu 2012, členům Předsednictva byl jako vždy předložen rozbor hospodaření s podrobným komentářem. Stejně tak jako u Kontrolní komise i zde byla oceněna platební kázeň členů Svazu (členské příspěvky byly uhrazeny na 100,6 %) a rovněž to, že rozpočtované příjmy u krajských setkání se podařilo naplnit na 298,1 % (příjmy z reklam a propagací dosáhly výše Kč). Další téma se týkalo povinného zřizování účtů u ČNB. Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která původně nařizovala obcím zřídit si účet u České národní banky pro transfer peněžních prostředků, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní. Svaz povinné zřizování účtů podřízených státní pokladně považoval za nepřijatelný. Společně s Českou bankovní asociací, Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu proto společným dopisem oslovil všechny poslance a upozornil je na hlavní rizika tohoto návrhu. Za úspěch Svazu lze považovat to, že Rozpočtový výbor nakonec schválil pozměňovací návrh, který je přijatelný i pro Svaz. Obce si nebudou muset zřídit účty u České národní banky, pokud o svém rozhodnutí písemně uvědomí Ministerstvo financí a správce daně. I projednávání tohoto zákona bude Svaz nadále sledovat, v případě potřeby požádá o podporu i senátory. Předsednictvo odmítlo novelu zákona a obcích, kterou projednalo plénum Legislativní rady vlády a kde stále zůstává několik problematických bodů prodej majetku dražbou a žaloba na náhradu škody členem zastupitelstva obce. Podle výsledku projednávání ve vládě se Svaz rozhodne, zda k tomuto tématu uspořádá kulatý stůl. K dalším legislativním tématům patřila přímá volba starosty (Svaz trvá na svém původním stanovisku pokud volit přímo, pak na všech úrovních samosprávy, doporučuje spíše posílit většinové prvky při volbách, tedy změnit přepočítávací koeficienty), návrh změny zákona o pojišťovnictví v souvislosti s financováním hasičských sborů viz INS č. 8-9, příprava zákona o veřejném opatrovnictví, kde stále není jasné, co je předmětem opatrovnictví a v čí gesci by mělo být, a nakonec novela stavebního zákona viz str. 14. informační servis č. 10/2012 strana 4

5 Po legislativním bloku byli přítomní členové Předsednictva informováni o realizaci projektu Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce 2013 (viz INS č. 8-9, str. 12,13 a článek v rubrice Obce a Evropská unie na str. 18), dále o průběhu projektu Vzdělaný zastupitel a se záměry připravovaných projektů zaměřených na transformační spolupráci. U dvou projektů by Svaz vystupoval v roli hlavního žadatele ( Podpora zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce a projekt zaměřený na prohloubení spolupráce s moldavskou asociací), ve dvou pak zaujal pouze roli partnera. Předsednictvo bylo dále seznámeno s žádostí dotazem Rady evropských obcí a regionů (CEMR), zda by bylo v možnostech Svazu uspořádat v prosinci roku 2013 v Praze jednání Politického výboru CEMR (nejvyšší politický orgán CEMR, který rozhoduje o jeho dalším směřování). Svaz by tedy byl odpovědný za logistické zajištění jednání a nesl by také náklady spojené s organizačním zajištěním akce. Předsednictvo doporučilo připravit konkrétní organizační záměr, včetně odhadu nákladů, na základě kterého pak přijme rozhodnutí. tedy přímo ke konkrétním pracovníkům. S tím ale má ministerstvo jistý problém. Schůdné bude navýšit dotace na techniku určenou pro koncová pracoviště. Ministerstvo navrhuje jednotkové navýšení o 2000 Kč. K tomu členové Předsednictva konstatovali, že podle jejich zjištění na úřadech by odpovídající částka byla cca 5000 Kč. Ivo Toman dále přiznal, že největším zklamáním pro něho je výběr dodavatelské firmy. Dodnes je výkon této agendy stále o % nižší, systém se potýká se zhruba 800 tisíci chybných dat. Některá byla převzata, některá vznikla špatným transponováním. Sehnat dnes ale schopného pracovníka do tohoto úseku je téměř nadlidský výkon. Podle členů Předsednictva se i na tomto případě znovu potvrdilo, že nový systém nebyl dostatečně odzkoušen. Po dobu 2-3 měsíců by měly být funkční vždy oba systémy starý i ten nový. Předešlo by se tak řadě problémů. Nyní je ale třeba především zajistit stabilitu nového systému a odstranit nedostatky, které způsobují zpomalení celého procesu. Lenka Zgrajová Samostatným bodem jednání, ke kterému byl přizván náměstek ministra dopravy Ivo Toman, se týkal žádosti Svazu o finanční náhrady pro obce s rozšířenou působností za zvýšené náklady v souvislosti s problematickým spuštěním nové aplikace centrálního registru vozidel. Podle Svazu je ale snad ještě naléhavější otázka, kdy konečně budou registry fungovat na 100 %. Náměstek Toman se nejprve starostům za vzniklé potíže omluvil a na svou obhajobu uvedl, že bohužel všichni ti, kteří na ministerstvu aplikaci připravovali, odešli (velká fluktuace zaměstnanců) a že celá akce byla od prvopočátku poddimenzovaná. Opět se i tady potvrdilo, že nejlevnější zakázka není zpravidla tou nejlepší. K refundaci zvýšených nákladů obcí se osobně hlásí, jako nejčistší řešení by viděl odměnu směřovat ke koncovým místům (cca 400), Informujeme Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat PAP Jednání zástupců Svazu s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem přineslo příznivý výsledek. Pro rok 2013 nebudou obce do 3000 obyvatel předávat Pomocný analytický přehled (PAP), což ministerstvo oznámilo 21. září Je to příjemná zpráva pro všechny tazatele z malých obcí. Více již přímo z finančních zpráv MF 4/2012. Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu o tom, že nebude na základě zpřísnění kritérií pro předávání výkazu Pomocného analytického přehledu rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato kritéria zůstanou pro rok 2013 zachována. V roce 2013 budou mít povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají přísnější kritéria pro předávání Pomocného analytického přehledu. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 10/2012 strana 5

6 Reforma veřejné správy nemůže sledovat pouze finanční efekt Ministerstvo vnitra vypracovalo a v půli června t.r. předložilo do vlády Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Byla zpracována na základě Analýzy aktuálního stavu veřejné správy a 16 navržených opatření sleduje především zvýšení její efektivnosti. Nepřeceňuje ale toto hledisko příliš na úkor spokojenosti občanů? A přinesou navrhovaná opatření skutečně tak výrazný finanční efekt, jak tvrdí Ministerstvo vnitra? Veřejná správa se reformuje v podstatě od roku 1990 a stále není u konce. Dnes je na stole další materiál návrh na dokončení reformy, který připravilo ministerstvo financí. Koncepce dokončení reformy se ale bohužel opět soustředí především na územní veřejnou správu, ústředních orgánů se v podstatě vůbec nedotýká. Údajně proto, že vláda dosud nestanovila, kdo má být za reformu ústřední veřejné správy zodpovědný a kdo ji má připravovat a koordinovat. Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal k problematice reformy veřejné správy veřejné slyšení, které se konalo 11. září 2012 a kde se mohli vyjádřit jak zástupci odpovědných ministerstev, tak i starostů a Parlamentu. Pro zástupce samosprávy, kteří zaplnili celý sněmovní sál, nebylo žádným překvapením, že čelní představitelé ministerstva vnitra ani ministerstva pro místní rozvoj za předsednický stůl neusedli. Vyslali za sebe nižší úředníky, jež ale zodpovědnost za připravovanou koncepci nést nemohou. Úvodem si všichni přítomní připomněli, jak se státní správa a samospráva vyvíjela od roku 1848, tedy od doby, kdy bylo zrušeno poddanství a bylo nutné uspořádat zemi i na nižší úrovni. Tuto více jak 150letou historii veřejné správy stručně zrekapituloval zástupce Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk (pozn.: vývoj územní samosprávy v českých zemích je podrobněji zpracován v publikaci Svaz měst a obcí očima století, kterou Svaz vydal ke stému výročí založení v roce 2007). V závěru svého krátkého historického exkurzu konstatoval, že z minulosti lze odvodit dvě základní teze. Za prvé okresy se jako I. nebo II. instance státní správy osvědčily od doby prvního Stadionova obecního zřízení z roku 1849 v podstatě až do roku 1960 a za druhé státní správa se po celou dobu snažila přibližovat občanovi, je to dlouhodobý postupný proces, otázkou však je, zda pokračuje i nyní. Na Michala Sejka navázal, také pohledem do historie, Jan Slabý, starosta města Neveklov, který se zaměřil na 70. léta minulého století a vznik střediskových obcí jako přirozených spádových center vykonávajících přenesený výkon státní správy a starajících se o kulturu. Hledání optimálního modelu veřejné správy Zástupce Ministerstva vnitra Miloš Matula se ve svém příspěvku zamýšlel nad hledáním optimálního modelu státní správy a samosprávy, který by měl řešit otázku územního a organizačního uspořádání, vztah státu a samosprávy, způsob financování a v neposlední řadě otázku odchylek od zvoleného modelu. Najít vhodný model tedy rovnováhu mezi výkonem informační servis č. 10/2012 strana 6

7 státní správy a sídelním uspořádáním ČR však je podle Matuly velmi obtížné. V rámci evropského měřítka má ČR nejvíce rozptýlenou sídelní strukturu, po roce 1989 se mnoho osad, které patřily ke střediskovým obcím, osamostatnilo. V roce 1990 se obce začaly diferencovat a byly zřizovány obce s pověřeným úřadem (tzv. dvojky). Na ně byla přenesena působnost, kterou dříve vykonávaly národní výbory ve střediskových obcích nebo městské národní výbory I. a II. kategorie. Původně se hovořilo o dočasném řešení a zhruba 250 dvojkách, nakonec jich máme 388. Má však tento stupeň v hierarchii obcí své opodstatnění ještě dnes? Miloš Matula při svém projevu položil i řadu dalších otázek. Lze ve všech případech přesně rozlišit, jakou činnost obec vykonává v rámci samostatné a jakou už v rámci přenesené působnosti? Smíšený model veřejné správy má však stále celou řadu kritiků. V každém případě je ale dle jeho názoru územní správní struktura velice nepřehledná, což svědčí o tom, že reforma nebyla provedena důsledně. Závěrem poznamenal, že pokud financování přeneseného výkonu státní správy bude řešeno příspěvkem, spor mezi státem a obcemi o jeho výši nikdy neskončí. Plná úhrada by ale musela být založena na výkonovém vykazování, jehož podmínkou je v prvé řadě procesní modelování agend. Koncepce dokončení reformy veřejné správy Koncepci dokončení reformy veřejné správy, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra, představila Marika Kopkáčová (plné znění koncepce najdete na stránkách Ministerstva vnitra i Svazu). Materiál navrhuje šestnáct opatření ve třech základních principech. Prvních pět se týká modernizace veřejné správy. Patří sem: 1. Procesní modelování agend (konkrétní popis jednotlivých agend, tedy úplnost činností, úplnost nákladů a efektivní kategorizace jednotlivých činností agendy) 2. Standardizace agend (poskytování stejné služby ve srovnatelné kvalitě a čase, za obdobných podmínek, bez ohledu na to, kde a kým je vykonávána) 3. Projekty elegislativa, esbírka (kvalitní a srozumitelné právo, ke kterému je odpovídající přístup i pomocí moderních technologií) 4. Kvalita ve veřejné správě (používání metod řízení kvality) 5. Snižování byrokratické zátěže (právní regulace i změna všeobecného přístupu k plnění funkcí veřejné správy) Dalších devět opatření se vztahuje k územní veřejné správě. 6. Zrušení zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Po vzniku 14 vyšších územních samosprávných celků a 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) nebyly (dočasně) zrušeny územní jednotky stanovené zákonem č. 36/1960 (76 okresů, 7 krajů a hl. m. Praha). Do současné doby většina orgánů státu přizpůsobila svoji územní působnost přijatým územním změnám. Zákon je proto třeba zrušit bez náhrady, nebo vypracovat zákon zcela nový. Zrušením zákona by se výkon veřejné správy zjednodušil a hlavně zpřehlednil. Sladění na úrovni okresů a správních obvodů ORP se týká 33 obcí, ve kterých žije cca 18 tisíc obyvatel (spadají pod ORP v jiném okrese). Původní kraje nejsou s VÚSC skladebné v případě pěti stávajících okresů. 7. Zrušení kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Jedná se v každém případě o nepopulární krok, ale dle ministerstva současný stav zakotvuje nepřiměřený vysoký rozsah úrovní veřejné správy. POÚ byly zřízeny v roce 1990 ještě před reformou územní veřejné správy, která zakotvila ORP a ukončila činnost okresních úřadů. POÚ měly představovat přechodné řešení, jejich vymezení nebylo provedeno podle jednotných kritérií, jejich správní obvody jsou proto velice rozdílné. Zrušení POÚ by se nedotklo téměř 50 % správních obvodů ORP správní obvody se kryjí. Ve zbývajících případech dojde ke zvětšení správního obvodu pro výkon dvojkových kompetencí (u 50 ORP by se správní obvod rozšířil o jeden správní obvod POÚ, u 36 ORP o dva, u 10 ORP o tři, u 4 ORP o čtyři a u 3 ORP o pět). Tyto ORP by informační servis č. 10/2012 strana 7

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 1 V Praze dne 28. března 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti

Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti Ministerstvo financí č.j. MF - 45 931/2014/11 G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti 1 OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Hospodaření územních samosprávných

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Dny malých obcí (27.2.2014 Prostějov, 4.3.2014 Praha) Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Aktuální legislativní změny Usnesení vlády ze dne18. prosince

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více