10/ Zásahy JSDHO v zahraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady Ne přímé volbě starostů Vyjednávání kohezní politiky Úspory státu = náklady obcí? Toto tak trochu provokativní motto odráží programovou náplň tradiční akce Svazu finanční konference, kde se pravidelně v širších souvislostech zabýváme financováním měst a obcí. Letos je naší hlavní snahou upozornit na skutečnost, že stát přijímá opatření, díky nimž šetří, v mnoha případech tak ovšem činí na úkor měst a obcí, jejichž rozpočty stále více zatěžuje. XV. ročník celostátní finanční konference se koná ve dnech listopadu 2012 v nové budově Národního muzea v Praze. Program konference je opět členěn do pěti samostatných a tematicky oddělených bloků. Hned v prvním se budeme věnovat právě dopadům připravovaných reforem na města a obce. Nejvíce nás bude zajímat koncepce dokončení reformy veřejné správy, které dali jasné ne účastníci nedávného veřejného slyšení v Senátu, kde se sešli jak zástupci samosprávy, tak Parlamentu. Hovořit budeme ale také o reformě školství, s kterou je nutné rovněž počítat, i když v poněkud jiném provedení, než navrhoval exministr Dobeš. Odpolední blok prvého dne byl vyhra- zen pro evropské fondy. Jakou pozici bu- dou mít města a obce v příštím programovacím období při jejich čerpání? Debatovat budeme především o jejich potřebách, které by se měly promítnout do budoucích operačních programů, a o integrovaném přístupu k rozvoji území. Pro odpolední odborné semináře jsme zvolili téma hazardu a téma veřejných zakázek. Zástupce Ministerstva financí upozorní na nástrahy vyhlášek regulujících hazard na území obce, zástupce Generálního finančního ředitelství se pak zaměří na spolupráci obcí a finančních úřadů v případě kontroly. Představen bude i nový loterní zákon. Účastníci druhého ho semináře si z úst zástupce Ministerstva pro místní rozvoj vyslechnou hodnocení dopadů rozsáhlé protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. dubna tohoto roku, a z pohledu dozorového a kontrolního orgánu si vyslechnou, jak se změnilo veřejné zadávání a jeho kontrola. Nebude chybět ani názor nestranného odborníka z Vysoké školy ekonomické. U obou seminářů je rezervován dostatečný prostor pro diskusi, proto si již předem připravte své dotazy. V dopoledním bloku druhého dne se dotkneme hned několika oblastí. Zhodnotíme dopady sociální reformy, představíme studii Svazu, která posuzuje náklady na odpadové hospodářství, jako např. ceny služeb za odvoz odpadu, budeme se zabývat základními registry, výkaznictvím, povinným analytickým přehledem, představíme si výhody financování prostřednictvím operativního leasingu atd. V závěrečné části konference nás zástupce Ministerstva vnitra seznámí s možnými způsoby výpočtů příspěvku na přenesený výkon státní správy, svoji představu nastíní i Ministerstvo financí. Program konference spolu s organizačními pokyny najdete v příštím čísle našeho zpravodaje, aktuální informace ke konání konference najdete také na webových stránkách Svazu. Přijeďte s představiteli odpovědných institucí diskutovat, položte jim své dotazy a pomozte nám hájit zájmy obcí a měst. Jaromír Jech

2 Aktuality ve zkratce Rozvoj venkova na Zemi živitelce 31. srpen 2012, České Budějovice V Českých Budějovicích se na přelomu srpna a září uskutečnila každoroční mezinárodní agrovýstava Země živitelka. V rámci bohatého programu uspořádaly Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství odborný seminář na téma Podpora rozvoje venkova v ČR. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský představil plány MMR pro nové programovací období v oblasti rozvoje venkova, dále představil také ještě neschválené návrhy nové implementační struktury včetně návrhu snížení počtu operačních programů. Vyjádřil se i k nově schválenému RUD a jeho souvislostem s národními dotačními tituly. Přednesl obavu, že navýšení prostředků pro obce v rámci RUD bude v budoucnu kompenzováno podstatným seškrtáním národních dotačních titulů, které má právě v gesci MMR. Jiří Vačkář vystoupil s ohlédnutím za předešlým ročníkem soutěže Vesnice roku, vyjádřil spokojenost nad velkým zájmem obcí, zároveň ale komentoval nedostatky českých obcí z evropského měřítka. Vytýkal především absenci komplexní strategie a vize dalšího vývoje obce. Představil možnost snížení či úplného zrušení finanční dotace soutěže Vesnice roku, na což reagovali zástupci obcí s apelem o zachování dotace jako další motivace pro rozvojové aktivity obcí. Zástupci MMR pokračovali představením rozpracované Strategie regionálního rozvoje pro období , která bude zásadním dokumentem pro regionální rozvoj a její obsah bude navázán i na čerpání prostředků z Evropské unie. Závěrem Josef Tabery z Ministerstva zemědělství informoval o přípravě budoucího Programu rozvoje venkova a nastínil stav vyjednávání jak na úrovni národní, tak evropské. Za Svaz se semináře zúčastnili zaměstnanci Kanceláře Svazu Tomáš Lysák a Jana Janičkovičová. Jednání s místopředsedou Českého olympijského výboru 11. září 2012, Praha V sídle Českého olympijského výboru proběhlo z podnětu Svazu úvodní jednání mezi místopředsedou ČOV Ing. Jiřím Kejvalem a výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem. Hlavním cílem jednání bylo seznámit se podrobněji s posláním obou institucí, a to především s ohledem na možnou budoucí spolupráci. Oba představitelé se shodli na celé řadě témat, která jsou společná a která by mohla být postupně řešena. Jako příklad je možné uvést otázku společného úsilí při přípravě nového herního zákona a s tím spojených úvah na adresnější využívání výtěžků pro tu či onu cílovou skupinu. Rovněž nedostatečné sportovní vyžití dětí a mládeže není pouze problémem, zda dítě je či není obézní, a tím v budoucnu i více zdravotně ohrožené. Problém tkví především v jeho menší či větší míře kladného zapojení do života komunity, tedy v prevenci před vznikem sociálně vyloučených lokalit. V závěru tohoto roku by mělo dojít k dalšímu, tentokráte již konkrétnějšímu jednání, kde by se vedle specifikace jednotlivých témat dohodlo i personální obsazení zástupců obou organizací v jednotlivých pracovních komisích. Budou rozvojové dokumenty obcí jednotné? 13. září 2012, Kroměříž V prostorách Domu kultury připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně se zhotovitelem projektu společností GaREP, s. r. o., konferenci s názvem Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. Cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a zvýšením provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Specifickým cílem projektu je dále zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování (dosažení většího rozšíření užívání plánovacích nástrojů, zlepšení práce s koncepčními dokumenty a zvýšení váhy plánování), poskytnutí metodické pomoci zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí. Projekt by měl přispět ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů, např. zajistit dostupnost podkladů aktérům i veřejnosti, usnadnit elektronickou komunikaci. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících jeho zlepšení, protože v současné době v činnosti obce dominují operativní záležitosti a převládá tak krátkodobý pohled na plánování. Plánování rozvoje se také vyznačuje nedostatečnou provázaností mezi strategickým a finančním plánováním. Navíc existují různorodé úrovně metodické pomoci obcím dle témat a rezortů. Do pilotního projektu jsou zapojeny kraje Liberecký, Zlínský a Pardubický. Za Svaz se konference zúčastnily Mgr. Miroslava Sobková a Ing. Bc. Barbora Fürstová. Podaří se regionálním televizím zajistit důstojnější financování? 18. září 2012, Praha Jan Dudek, jednatel společnosti Televize Slovácko, přijel do Kanceláře Svazu diskutovat problematiku postavení a podpory regionálních a lokálních televizí, které dnes tvoří třetí pilíř stávajícího mediálního systému. První pilíř představují veřejnoprávní média, druhý soukromá. Postavení komunitních médií je ale zatím dosti žalostné. Financovány jsou převážně prostřednictvím smluv o dílo, které vysílací společnosti podepisují s obcí/městem, v případě Televize Slovácko je to z 55 %. Tyto smlouvy jsou uzavírány buď na dobu určitou, nebo neurčitou, všechny s danou výpovědní lhůtou. Jejich existence je často ovlivňována lidským faktorem, a při každých komunálních volbách tak vyvstává otázka: bude smlouva fungovat i po zvolení nového vedení města? Dále je regionální vysílání financováno z reklamy Televize Slovácko z 35 %, případně z jiných zdrojů. Asociace regionálních a lokálních televizí, která prozatím sdružuje 12 členů a do budoucna počítá s přijetím dalších 20 až 30 lokálních stanic, se proto snaží zajistit komunitním médiím důstojnější financování. Jan Dudek pro lepší představu uvedl, že Česká televize jakožto veřejnoprávní médium hospodaří s rozpočtem zhruba 7 mld. Kč, regionálním by stačilo milionů na stoprocentní pokrytí provozu. Místní zpravodajství je služba veřejnosti, a proto televizní společnosti začaly hledat pomoc na Svazu měst a obcí. Za Kancelář se jednání zúčastnili výkonný místopředseda Jaromír Jech, vedoucí legislativně-právního oddělení Ludmila Němcová a Lenka Zgrajová. Tématem se bude dále zabývat Předsednictvo Svazu a příslušné svazové komise. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2012 strana 2

3 Projekt Procesní modelování agend začal 26. září 2012, Praha Na Ministerstvu vnitra se sešlo Grémium pro veřejnou správu, aby se seznámilo s postupem prací při naplňování Registru práv a povinností a také s vývojem projektu Procesní modelování agend. Situace financování veřejné správy je alarmující, a proto vláda považuje za svou prioritu systém změnit, a to z plošného na výkonový. Bude stanoven závazný standard agendy a obcím za výkon hrazeno 100 %. Není úmyslem vlády plošně rušit agendy, ale optimalizovat je a určit ty, které jsou nesmyslně finančně náročné a přitom zbytečné nebo duální a které jsou nyní finančně poddimenzované. MV připraví vzory reálných modelů na 30 agendách, a to jak v přenesené působnosti (ty budou závazné), tak v samostatné působnosti (pouze doporučující). Vláda si od agendového financování slibuje úsporu 20 až 25 % celkových výdajů na výkon státní správy. Ve skutečnosti MV přiznává, že není schopno získat relevantní údaje o náročnosti a nákladovosti ani z ústředí, ani z území a žádá o pomoc jednotlivé resorty. Grémia se za Svaz pravidelně zúčastňuje Mgr. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Inkaso v září: do posledního čtvrtletí vstupujeme se 70 % plněním daňových příjmů Další vývoj celostátních daňových příjmů není překvapivý: aby byl naplněn předpoklad státního rozpočtu u DPH, muselo by se vybrat do konce roku téměř 110 mld. Kč jen z této daně. U ostatních sdílených daní vývoj kopíruje stav z minulého měsíce, nejlépe je na tom daň z příjmů právnických osob. Pro obce z toho vyplývá, že je třeba obezřetnosti při plánování rozpočtu na příští rok nelze počítat s nárůstem daňových příjmů. Z dostupných podkladů Ministerstva financí bylo připraveno následující shrnutí. Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v září 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 201,00 199,40 99,2 Daň z příjmů právnických osob 92,86 101,20 109,0 Daň z příjmů fyzických osob 94,25 97,21 103,1 - zvláštní sazba 8,30 10,15 125,1 - z přiznání 0,29 0,60 205,8 - ze závislé činnosti 85,65 86,45 100,9 Daň z nemovitostí 6,29 7,06 112,2 Zdroj: Meziroční pokles u DPH přetrvává sice jen o necelé 1 %, ale pokud si uvědomíme, že se mělo v letošním roce vybrat o více než 10 % oproti loňsku díky zvýšené sazbě a rozpočtovaná hodnota byla v září naplněna jen z 64 %, není mnoho důvodu k radosti. V porovnání s rokem 2010 jde o více než desetiprocentní propad procenta plnění u DPH. Abychom nebyli jen pesimisté, poměrně úspěšně si vede daň z příjmu právnických osob, která je na 82 % plnění, což je výrazně lepší výsledek než v roce 2011, ačkoliv při srovnání s rokem 2010 je navýšení jen minimální. V září konečně i inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo na černá čísla a je na 11 % plnění (oproti loňsku, kdy bylo v září jen 2,8 %, jde o lepší výsledek). Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v dubnu (také v červenci a začátkem srpna). Dlouho očekávaná novela rozpočtového určení daní vyšla v září ve Sbírce zákonů. Novinkami v RUD jsou nejenom kritérium podílu počtu žáků a dětí ze škol, ale také omezení kritéria rozlohy obce na maximálně 10 ha. Svaz však opakovaně upozorňuje na některá rizika, která s sebou může novela přinést viz INS č. 8-9 str. 6,7. Matěj Dědina legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE DOSTANE VÍCE PENĚZ, PRAVIDLA BUDOU ALE PŘÍSNĚJŠÍ V Bruselu nyní přijímáme nové regulace, které upraví využívání evropských fondů po roce Také přeshraniční spolupráci tak čekají nová pravidla. Objem prostředků na tuto spolupráci by měl být pro příští období vyšší než v současnosti. Evropská komise navrhuje navýšení prostředků na 11,7 mld. euro oproti dosavadním 7,75 mld., Evropský parlament by chtěl jít ještě dále a navrhuje 23,5 mld., resp. požaduje, aby na teritoriální spolupráci bylo směřováno 7 % z celkových zdrojů dostupných na politiku soudržnosti. Vzhledem k tomu, že se prostředky pro členské státy budou rozdělovat podle počtu obyvatel a ten se radikálně v jednotlivých zemích nemění, lze pro náš kraj předpokládat navýšení celkového objemu zdrojů. A protože členské státy by chtěly spíše šetřit a zachovat stávající stav, výsledný kompromis bude znamenat, že si polepšíme jen o trochu. Důležité současně je, že Komise by ráda omezila typy způsobilých projektů. Navrhuje se tzv. tematická koncentrace, od které se očekává, že přinese kýžené výsledky pro naplnění Strategie Evropa Návrh nařízení u přeshraniční spolupráce počítá s tematickou koncentrací na čtyři tematické cíle, které si bude možné vybírat z celkem jedenácti doporučených cílů, kam patří kupříkladu posílení výzkumu, podpora zaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, přechod na nízkouhlíkové hospodářství či ochrana životního prostředí. Evropský parlament požaduje, aby byl možný výběr z pěti oblastí, a současně chce umožnit, aby bylo možné podporovat společné projekty v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v oblasti přeshraniční mobility či dopravní infrastruktury. Změny se chystají také v řízení programů a projektů. Povinností pro členský stát bude vytvořit řídicí orgán (který by vykonával i certifikační roli a vytvořil by si společný sekretariát jako zvláštní implemetnační strukturu programů) a auditní orgán, obojí ve stejné zemi. Výdaje by měl certifikovat nově vytvořený akreditační orgán. Na území jednotlivých členských států by výdaje ověřovali kontroloři. Zasvěcení patrně ocení, že stávající návrhy předpokládají aplikaci pravidla N+3 po celé období či zvýšení způsobilých nákladů na zaměstnance z 15 na 20 %. Naopak neocení to, že by zodpovědnost za neoprávněně vyplacené a nevymožené závazky zůstala ležet na vedoucím příjemci projektu i v případě, že by šlo o závazky partnerů projektu z jiných zemí. Výsledná podoba příslušného nařízení však teprve vzejde ze společného jednání Komise, Parlamentu a Rady v rámci tzv. trialogu. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 10/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 21. ZÁŘÍ 2012 V PRAZE Další informace se týkaly přípravy již 15. ročníku celostátní finanční konference viz úvodník, na což, v souvislosti s programovou náplní, volně navázala debata o aktuální legislativě. Rozebírána byla zejména novela zákona o veřejných zakázkách téma jednoho ze seminářů CFK, která i po půlroční účinnosti komplikuje život zejména menším obcím. 1. září konečně nabyly účinnosti prováděcí vyhlášky k této novele, situace se ale příliš neuklidnila, řada nejasností stále přetrvává. Přítomní proto doporučili, aby na semináři vystoupil také někdo za Svaz (z praxe) a poukázal na konkrétní problémy i s finančními dopady. K ministerskému návrhu na dokončení reformy veřejné správy viz str. 6 9 bylo konstatováno, pokud vláda návrh schválí, Svaz bude vzhledem k nutnosti doprovodných legislativních změn nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území. Zároveň také bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon jednotlivých agend v přenesené působnosti tak, aby byly plně hrazeny státem. Široce se diskutovalo o ústavním zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který je nyní ve vládě s předpokládanou účinností právní úpravy k 1. lednu Ministerstvo financí na základě připomínek Svazu a krajů připravilo alternativní návrh, který v čl. 14 říká, že obec musí hospodařit tak, aby celková výše jejího dluhu nepřekročila 60 % průměru jejích skutečných celkových příjmů za poslední 4 roky. Pokud dojde k překročení, musí obec své zadlužení snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi dosaženým dluhem a výší dluhu představujícího 60 %. Pokud zadlužení nesníží, stát ji ročně zadrží výnos daní ve výši 5 % z rozdílu a zadržený výnos lze uvolnit pouze na splacení dluhových závazků uzavřených před rokem, v němž došlo k zadržení. Podle členů Předsednictva Svazu tento návrh vůbec nesleduje dynamiku vývoje splácení dluhu, rychlost, jakou obec svůj dluh snižuje. Svaz bude projednávání návrhu ústavního zákona dále sledovat a prosazovat doplnění výkladového znění. V úvodu jednání se projednávaly standardní materiály a nejprve se hovořilo o stavu členské základny. K datu jednání Předsednictva Svaz sdružoval přesně 2500 členů s počtem obyvatel více než Ukázalo se, že pro získání nových členů je nejpřesvědčivější osobní jednání a neformální představení svazové práce. Následovala zpráva o hospodaření Svazu k 30. červnu 2012, členům Předsednictva byl jako vždy předložen rozbor hospodaření s podrobným komentářem. Stejně tak jako u Kontrolní komise i zde byla oceněna platební kázeň členů Svazu (členské příspěvky byly uhrazeny na 100,6 %) a rovněž to, že rozpočtované příjmy u krajských setkání se podařilo naplnit na 298,1 % (příjmy z reklam a propagací dosáhly výše Kč). Další téma se týkalo povinného zřizování účtů u ČNB. Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která původně nařizovala obcím zřídit si účet u České národní banky pro transfer peněžních prostředků, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní. Svaz povinné zřizování účtů podřízených státní pokladně považoval za nepřijatelný. Společně s Českou bankovní asociací, Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu proto společným dopisem oslovil všechny poslance a upozornil je na hlavní rizika tohoto návrhu. Za úspěch Svazu lze považovat to, že Rozpočtový výbor nakonec schválil pozměňovací návrh, který je přijatelný i pro Svaz. Obce si nebudou muset zřídit účty u České národní banky, pokud o svém rozhodnutí písemně uvědomí Ministerstvo financí a správce daně. I projednávání tohoto zákona bude Svaz nadále sledovat, v případě potřeby požádá o podporu i senátory. Předsednictvo odmítlo novelu zákona a obcích, kterou projednalo plénum Legislativní rady vlády a kde stále zůstává několik problematických bodů prodej majetku dražbou a žaloba na náhradu škody členem zastupitelstva obce. Podle výsledku projednávání ve vládě se Svaz rozhodne, zda k tomuto tématu uspořádá kulatý stůl. K dalším legislativním tématům patřila přímá volba starosty (Svaz trvá na svém původním stanovisku pokud volit přímo, pak na všech úrovních samosprávy, doporučuje spíše posílit většinové prvky při volbách, tedy změnit přepočítávací koeficienty), návrh změny zákona o pojišťovnictví v souvislosti s financováním hasičských sborů viz INS č. 8-9, příprava zákona o veřejném opatrovnictví, kde stále není jasné, co je předmětem opatrovnictví a v čí gesci by mělo být, a nakonec novela stavebního zákona viz str. 14. informační servis č. 10/2012 strana 4

5 Po legislativním bloku byli přítomní členové Předsednictva informováni o realizaci projektu Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce 2013 (viz INS č. 8-9, str. 12,13 a článek v rubrice Obce a Evropská unie na str. 18), dále o průběhu projektu Vzdělaný zastupitel a se záměry připravovaných projektů zaměřených na transformační spolupráci. U dvou projektů by Svaz vystupoval v roli hlavního žadatele ( Podpora zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce a projekt zaměřený na prohloubení spolupráce s moldavskou asociací), ve dvou pak zaujal pouze roli partnera. Předsednictvo bylo dále seznámeno s žádostí dotazem Rady evropských obcí a regionů (CEMR), zda by bylo v možnostech Svazu uspořádat v prosinci roku 2013 v Praze jednání Politického výboru CEMR (nejvyšší politický orgán CEMR, který rozhoduje o jeho dalším směřování). Svaz by tedy byl odpovědný za logistické zajištění jednání a nesl by také náklady spojené s organizačním zajištěním akce. Předsednictvo doporučilo připravit konkrétní organizační záměr, včetně odhadu nákladů, na základě kterého pak přijme rozhodnutí. tedy přímo ke konkrétním pracovníkům. S tím ale má ministerstvo jistý problém. Schůdné bude navýšit dotace na techniku určenou pro koncová pracoviště. Ministerstvo navrhuje jednotkové navýšení o 2000 Kč. K tomu členové Předsednictva konstatovali, že podle jejich zjištění na úřadech by odpovídající částka byla cca 5000 Kč. Ivo Toman dále přiznal, že největším zklamáním pro něho je výběr dodavatelské firmy. Dodnes je výkon této agendy stále o % nižší, systém se potýká se zhruba 800 tisíci chybných dat. Některá byla převzata, některá vznikla špatným transponováním. Sehnat dnes ale schopného pracovníka do tohoto úseku je téměř nadlidský výkon. Podle členů Předsednictva se i na tomto případě znovu potvrdilo, že nový systém nebyl dostatečně odzkoušen. Po dobu 2-3 měsíců by měly být funkční vždy oba systémy starý i ten nový. Předešlo by se tak řadě problémů. Nyní je ale třeba především zajistit stabilitu nového systému a odstranit nedostatky, které způsobují zpomalení celého procesu. Lenka Zgrajová Samostatným bodem jednání, ke kterému byl přizván náměstek ministra dopravy Ivo Toman, se týkal žádosti Svazu o finanční náhrady pro obce s rozšířenou působností za zvýšené náklady v souvislosti s problematickým spuštěním nové aplikace centrálního registru vozidel. Podle Svazu je ale snad ještě naléhavější otázka, kdy konečně budou registry fungovat na 100 %. Náměstek Toman se nejprve starostům za vzniklé potíže omluvil a na svou obhajobu uvedl, že bohužel všichni ti, kteří na ministerstvu aplikaci připravovali, odešli (velká fluktuace zaměstnanců) a že celá akce byla od prvopočátku poddimenzovaná. Opět se i tady potvrdilo, že nejlevnější zakázka není zpravidla tou nejlepší. K refundaci zvýšených nákladů obcí se osobně hlásí, jako nejčistší řešení by viděl odměnu směřovat ke koncovým místům (cca 400), Informujeme Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat PAP Jednání zástupců Svazu s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem přineslo příznivý výsledek. Pro rok 2013 nebudou obce do 3000 obyvatel předávat Pomocný analytický přehled (PAP), což ministerstvo oznámilo 21. září Je to příjemná zpráva pro všechny tazatele z malých obcí. Více již přímo z finančních zpráv MF 4/2012. Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu o tom, že nebude na základě zpřísnění kritérií pro předávání výkazu Pomocného analytického přehledu rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato kritéria zůstanou pro rok 2013 zachována. V roce 2013 budou mít povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají přísnější kritéria pro předávání Pomocného analytického přehledu. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 10/2012 strana 5

6 Reforma veřejné správy nemůže sledovat pouze finanční efekt Ministerstvo vnitra vypracovalo a v půli června t.r. předložilo do vlády Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Byla zpracována na základě Analýzy aktuálního stavu veřejné správy a 16 navržených opatření sleduje především zvýšení její efektivnosti. Nepřeceňuje ale toto hledisko příliš na úkor spokojenosti občanů? A přinesou navrhovaná opatření skutečně tak výrazný finanční efekt, jak tvrdí Ministerstvo vnitra? Veřejná správa se reformuje v podstatě od roku 1990 a stále není u konce. Dnes je na stole další materiál návrh na dokončení reformy, který připravilo ministerstvo financí. Koncepce dokončení reformy se ale bohužel opět soustředí především na územní veřejnou správu, ústředních orgánů se v podstatě vůbec nedotýká. Údajně proto, že vláda dosud nestanovila, kdo má být za reformu ústřední veřejné správy zodpovědný a kdo ji má připravovat a koordinovat. Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal k problematice reformy veřejné správy veřejné slyšení, které se konalo 11. září 2012 a kde se mohli vyjádřit jak zástupci odpovědných ministerstev, tak i starostů a Parlamentu. Pro zástupce samosprávy, kteří zaplnili celý sněmovní sál, nebylo žádným překvapením, že čelní představitelé ministerstva vnitra ani ministerstva pro místní rozvoj za předsednický stůl neusedli. Vyslali za sebe nižší úředníky, jež ale zodpovědnost za připravovanou koncepci nést nemohou. Úvodem si všichni přítomní připomněli, jak se státní správa a samospráva vyvíjela od roku 1848, tedy od doby, kdy bylo zrušeno poddanství a bylo nutné uspořádat zemi i na nižší úrovni. Tuto více jak 150letou historii veřejné správy stručně zrekapituloval zástupce Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk (pozn.: vývoj územní samosprávy v českých zemích je podrobněji zpracován v publikaci Svaz měst a obcí očima století, kterou Svaz vydal ke stému výročí založení v roce 2007). V závěru svého krátkého historického exkurzu konstatoval, že z minulosti lze odvodit dvě základní teze. Za prvé okresy se jako I. nebo II. instance státní správy osvědčily od doby prvního Stadionova obecního zřízení z roku 1849 v podstatě až do roku 1960 a za druhé státní správa se po celou dobu snažila přibližovat občanovi, je to dlouhodobý postupný proces, otázkou však je, zda pokračuje i nyní. Na Michala Sejka navázal, také pohledem do historie, Jan Slabý, starosta města Neveklov, který se zaměřil na 70. léta minulého století a vznik střediskových obcí jako přirozených spádových center vykonávajících přenesený výkon státní správy a starajících se o kulturu. Hledání optimálního modelu veřejné správy Zástupce Ministerstva vnitra Miloš Matula se ve svém příspěvku zamýšlel nad hledáním optimálního modelu státní správy a samosprávy, který by měl řešit otázku územního a organizačního uspořádání, vztah státu a samosprávy, způsob financování a v neposlední řadě otázku odchylek od zvoleného modelu. Najít vhodný model tedy rovnováhu mezi výkonem informační servis č. 10/2012 strana 6

7 státní správy a sídelním uspořádáním ČR však je podle Matuly velmi obtížné. V rámci evropského měřítka má ČR nejvíce rozptýlenou sídelní strukturu, po roce 1989 se mnoho osad, které patřily ke střediskovým obcím, osamostatnilo. V roce 1990 se obce začaly diferencovat a byly zřizovány obce s pověřeným úřadem (tzv. dvojky). Na ně byla přenesena působnost, kterou dříve vykonávaly národní výbory ve střediskových obcích nebo městské národní výbory I. a II. kategorie. Původně se hovořilo o dočasném řešení a zhruba 250 dvojkách, nakonec jich máme 388. Má však tento stupeň v hierarchii obcí své opodstatnění ještě dnes? Miloš Matula při svém projevu položil i řadu dalších otázek. Lze ve všech případech přesně rozlišit, jakou činnost obec vykonává v rámci samostatné a jakou už v rámci přenesené působnosti? Smíšený model veřejné správy má však stále celou řadu kritiků. V každém případě je ale dle jeho názoru územní správní struktura velice nepřehledná, což svědčí o tom, že reforma nebyla provedena důsledně. Závěrem poznamenal, že pokud financování přeneseného výkonu státní správy bude řešeno příspěvkem, spor mezi státem a obcemi o jeho výši nikdy neskončí. Plná úhrada by ale musela být založena na výkonovém vykazování, jehož podmínkou je v prvé řadě procesní modelování agend. Koncepce dokončení reformy veřejné správy Koncepci dokončení reformy veřejné správy, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra, představila Marika Kopkáčová (plné znění koncepce najdete na stránkách Ministerstva vnitra i Svazu). Materiál navrhuje šestnáct opatření ve třech základních principech. Prvních pět se týká modernizace veřejné správy. Patří sem: 1. Procesní modelování agend (konkrétní popis jednotlivých agend, tedy úplnost činností, úplnost nákladů a efektivní kategorizace jednotlivých činností agendy) 2. Standardizace agend (poskytování stejné služby ve srovnatelné kvalitě a čase, za obdobných podmínek, bez ohledu na to, kde a kým je vykonávána) 3. Projekty elegislativa, esbírka (kvalitní a srozumitelné právo, ke kterému je odpovídající přístup i pomocí moderních technologií) 4. Kvalita ve veřejné správě (používání metod řízení kvality) 5. Snižování byrokratické zátěže (právní regulace i změna všeobecného přístupu k plnění funkcí veřejné správy) Dalších devět opatření se vztahuje k územní veřejné správě. 6. Zrušení zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Po vzniku 14 vyšších územních samosprávných celků a 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) nebyly (dočasně) zrušeny územní jednotky stanovené zákonem č. 36/1960 (76 okresů, 7 krajů a hl. m. Praha). Do současné doby většina orgánů státu přizpůsobila svoji územní působnost přijatým územním změnám. Zákon je proto třeba zrušit bez náhrady, nebo vypracovat zákon zcela nový. Zrušením zákona by se výkon veřejné správy zjednodušil a hlavně zpřehlednil. Sladění na úrovni okresů a správních obvodů ORP se týká 33 obcí, ve kterých žije cca 18 tisíc obyvatel (spadají pod ORP v jiném okrese). Původní kraje nejsou s VÚSC skladebné v případě pěti stávajících okresů. 7. Zrušení kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Jedná se v každém případě o nepopulární krok, ale dle ministerstva současný stav zakotvuje nepřiměřený vysoký rozsah úrovní veřejné správy. POÚ byly zřízeny v roce 1990 ještě před reformou územní veřejné správy, která zakotvila ORP a ukončila činnost okresních úřadů. POÚ měly představovat přechodné řešení, jejich vymezení nebylo provedeno podle jednotných kritérií, jejich správní obvody jsou proto velice rozdílné. Zrušení POÚ by se nedotklo téměř 50 % správních obvodů ORP správní obvody se kryjí. Ve zbývajících případech dojde ke zvětšení správního obvodu pro výkon dvojkových kompetencí (u 50 ORP by se správní obvod rozšířil o jeden správní obvod POÚ, u 36 ORP o dva, u 10 ORP o tři, u 4 ORP o čtyři a u 3 ORP o pět). Tyto ORP by informační servis č. 10/2012 strana 7

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 21. červen 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí Sine 27/2015-OKK V Praze 14. dubna 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví

Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví Příspěvek na výkon státní správy a veřejné opatrovnictví Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Celostátní finanční konference SMO ČR

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Plnění strategického cíle 2: Harmonizace a optimalizace veřejné správy v území a další kroky v této oblasti

Plnění strategického cíle 2: Harmonizace a optimalizace veřejné správy v území a další kroky v této oblasti Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Plnění strategického cíle 2: Harmonizace a optimalizace veřejné správy v území a další kroky v této oblasti Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru

Více

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Dny malých obcí Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Ing. Karla Rucká březen 2015 Zadluženost obcí a krajů (mld. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kraje 2,9 7,7 10,4 14,6

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUČOVICE ZA ROK 2011 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011. 2) Hospodářská činnost města. 3)

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více