10/ Zásahy JSDHO v zahraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady Ne přímé volbě starostů Vyjednávání kohezní politiky Úspory státu = náklady obcí? Toto tak trochu provokativní motto odráží programovou náplň tradiční akce Svazu finanční konference, kde se pravidelně v širších souvislostech zabýváme financováním měst a obcí. Letos je naší hlavní snahou upozornit na skutečnost, že stát přijímá opatření, díky nimž šetří, v mnoha případech tak ovšem činí na úkor měst a obcí, jejichž rozpočty stále více zatěžuje. XV. ročník celostátní finanční konference se koná ve dnech listopadu 2012 v nové budově Národního muzea v Praze. Program konference je opět členěn do pěti samostatných a tematicky oddělených bloků. Hned v prvním se budeme věnovat právě dopadům připravovaných reforem na města a obce. Nejvíce nás bude zajímat koncepce dokončení reformy veřejné správy, které dali jasné ne účastníci nedávného veřejného slyšení v Senátu, kde se sešli jak zástupci samosprávy, tak Parlamentu. Hovořit budeme ale také o reformě školství, s kterou je nutné rovněž počítat, i když v poněkud jiném provedení, než navrhoval exministr Dobeš. Odpolední blok prvého dne byl vyhra- zen pro evropské fondy. Jakou pozici bu- dou mít města a obce v příštím programovacím období při jejich čerpání? Debatovat budeme především o jejich potřebách, které by se měly promítnout do budoucích operačních programů, a o integrovaném přístupu k rozvoji území. Pro odpolední odborné semináře jsme zvolili téma hazardu a téma veřejných zakázek. Zástupce Ministerstva financí upozorní na nástrahy vyhlášek regulujících hazard na území obce, zástupce Generálního finančního ředitelství se pak zaměří na spolupráci obcí a finančních úřadů v případě kontroly. Představen bude i nový loterní zákon. Účastníci druhého ho semináře si z úst zástupce Ministerstva pro místní rozvoj vyslechnou hodnocení dopadů rozsáhlé protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. dubna tohoto roku, a z pohledu dozorového a kontrolního orgánu si vyslechnou, jak se změnilo veřejné zadávání a jeho kontrola. Nebude chybět ani názor nestranného odborníka z Vysoké školy ekonomické. U obou seminářů je rezervován dostatečný prostor pro diskusi, proto si již předem připravte své dotazy. V dopoledním bloku druhého dne se dotkneme hned několika oblastí. Zhodnotíme dopady sociální reformy, představíme studii Svazu, která posuzuje náklady na odpadové hospodářství, jako např. ceny služeb za odvoz odpadu, budeme se zabývat základními registry, výkaznictvím, povinným analytickým přehledem, představíme si výhody financování prostřednictvím operativního leasingu atd. V závěrečné části konference nás zástupce Ministerstva vnitra seznámí s možnými způsoby výpočtů příspěvku na přenesený výkon státní správy, svoji představu nastíní i Ministerstvo financí. Program konference spolu s organizačními pokyny najdete v příštím čísle našeho zpravodaje, aktuální informace ke konání konference najdete také na webových stránkách Svazu. Přijeďte s představiteli odpovědných institucí diskutovat, položte jim své dotazy a pomozte nám hájit zájmy obcí a měst. Jaromír Jech

2 Aktuality ve zkratce Rozvoj venkova na Zemi živitelce 31. srpen 2012, České Budějovice V Českých Budějovicích se na přelomu srpna a září uskutečnila každoroční mezinárodní agrovýstava Země živitelka. V rámci bohatého programu uspořádaly Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství odborný seminář na téma Podpora rozvoje venkova v ČR. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský představil plány MMR pro nové programovací období v oblasti rozvoje venkova, dále představil také ještě neschválené návrhy nové implementační struktury včetně návrhu snížení počtu operačních programů. Vyjádřil se i k nově schválenému RUD a jeho souvislostem s národními dotačními tituly. Přednesl obavu, že navýšení prostředků pro obce v rámci RUD bude v budoucnu kompenzováno podstatným seškrtáním národních dotačních titulů, které má právě v gesci MMR. Jiří Vačkář vystoupil s ohlédnutím za předešlým ročníkem soutěže Vesnice roku, vyjádřil spokojenost nad velkým zájmem obcí, zároveň ale komentoval nedostatky českých obcí z evropského měřítka. Vytýkal především absenci komplexní strategie a vize dalšího vývoje obce. Představil možnost snížení či úplného zrušení finanční dotace soutěže Vesnice roku, na což reagovali zástupci obcí s apelem o zachování dotace jako další motivace pro rozvojové aktivity obcí. Zástupci MMR pokračovali představením rozpracované Strategie regionálního rozvoje pro období , která bude zásadním dokumentem pro regionální rozvoj a její obsah bude navázán i na čerpání prostředků z Evropské unie. Závěrem Josef Tabery z Ministerstva zemědělství informoval o přípravě budoucího Programu rozvoje venkova a nastínil stav vyjednávání jak na úrovni národní, tak evropské. Za Svaz se semináře zúčastnili zaměstnanci Kanceláře Svazu Tomáš Lysák a Jana Janičkovičová. Jednání s místopředsedou Českého olympijského výboru 11. září 2012, Praha V sídle Českého olympijského výboru proběhlo z podnětu Svazu úvodní jednání mezi místopředsedou ČOV Ing. Jiřím Kejvalem a výkonným místopředsedou Svazu Jaromírem Jechem. Hlavním cílem jednání bylo seznámit se podrobněji s posláním obou institucí, a to především s ohledem na možnou budoucí spolupráci. Oba představitelé se shodli na celé řadě témat, která jsou společná a která by mohla být postupně řešena. Jako příklad je možné uvést otázku společného úsilí při přípravě nového herního zákona a s tím spojených úvah na adresnější využívání výtěžků pro tu či onu cílovou skupinu. Rovněž nedostatečné sportovní vyžití dětí a mládeže není pouze problémem, zda dítě je či není obézní, a tím v budoucnu i více zdravotně ohrožené. Problém tkví především v jeho menší či větší míře kladného zapojení do života komunity, tedy v prevenci před vznikem sociálně vyloučených lokalit. V závěru tohoto roku by mělo dojít k dalšímu, tentokráte již konkrétnějšímu jednání, kde by se vedle specifikace jednotlivých témat dohodlo i personální obsazení zástupců obou organizací v jednotlivých pracovních komisích. Budou rozvojové dokumenty obcí jednotné? 13. září 2012, Kroměříž V prostorách Domu kultury připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj společně se zhotovitelem projektu společností GaREP, s. r. o., konferenci s názvem Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. Cílem projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a zvýšením provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Specifickým cílem projektu je dále zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím zavedení efektivního systému jejich plánování (dosažení většího rozšíření užívání plánovacích nástrojů, zlepšení práce s koncepčními dokumenty a zvýšení váhy plánování), poskytnutí metodické pomoci zejména malým obcím vytvořením softwarového nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby rozvojových koncepcí. Projekt by měl přispět ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti rozhodovacích procesů orgánů obcí aplikací koncepčních rozhodovacích nástrojů, např. zajistit dostupnost podkladů aktérům i veřejnosti, usnadnit elektronickou komunikaci. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících jeho zlepšení, protože v současné době v činnosti obce dominují operativní záležitosti a převládá tak krátkodobý pohled na plánování. Plánování rozvoje se také vyznačuje nedostatečnou provázaností mezi strategickým a finančním plánováním. Navíc existují různorodé úrovně metodické pomoci obcím dle témat a rezortů. Do pilotního projektu jsou zapojeny kraje Liberecký, Zlínský a Pardubický. Za Svaz se konference zúčastnily Mgr. Miroslava Sobková a Ing. Bc. Barbora Fürstová. Podaří se regionálním televizím zajistit důstojnější financování? 18. září 2012, Praha Jan Dudek, jednatel společnosti Televize Slovácko, přijel do Kanceláře Svazu diskutovat problematiku postavení a podpory regionálních a lokálních televizí, které dnes tvoří třetí pilíř stávajícího mediálního systému. První pilíř představují veřejnoprávní média, druhý soukromá. Postavení komunitních médií je ale zatím dosti žalostné. Financovány jsou převážně prostřednictvím smluv o dílo, které vysílací společnosti podepisují s obcí/městem, v případě Televize Slovácko je to z 55 %. Tyto smlouvy jsou uzavírány buď na dobu určitou, nebo neurčitou, všechny s danou výpovědní lhůtou. Jejich existence je často ovlivňována lidským faktorem, a při každých komunálních volbách tak vyvstává otázka: bude smlouva fungovat i po zvolení nového vedení města? Dále je regionální vysílání financováno z reklamy Televize Slovácko z 35 %, případně z jiných zdrojů. Asociace regionálních a lokálních televizí, která prozatím sdružuje 12 členů a do budoucna počítá s přijetím dalších 20 až 30 lokálních stanic, se proto snaží zajistit komunitním médiím důstojnější financování. Jan Dudek pro lepší představu uvedl, že Česká televize jakožto veřejnoprávní médium hospodaří s rozpočtem zhruba 7 mld. Kč, regionálním by stačilo milionů na stoprocentní pokrytí provozu. Místní zpravodajství je služba veřejnosti, a proto televizní společnosti začaly hledat pomoc na Svazu měst a obcí. Za Kancelář se jednání zúčastnili výkonný místopředseda Jaromír Jech, vedoucí legislativně-právního oddělení Ludmila Němcová a Lenka Zgrajová. Tématem se bude dále zabývat Předsednictvo Svazu a příslušné svazové komise. Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2830 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2012 strana 2

3 Projekt Procesní modelování agend začal 26. září 2012, Praha Na Ministerstvu vnitra se sešlo Grémium pro veřejnou správu, aby se seznámilo s postupem prací při naplňování Registru práv a povinností a také s vývojem projektu Procesní modelování agend. Situace financování veřejné správy je alarmující, a proto vláda považuje za svou prioritu systém změnit, a to z plošného na výkonový. Bude stanoven závazný standard agendy a obcím za výkon hrazeno 100 %. Není úmyslem vlády plošně rušit agendy, ale optimalizovat je a určit ty, které jsou nesmyslně finančně náročné a přitom zbytečné nebo duální a které jsou nyní finančně poddimenzované. MV připraví vzory reálných modelů na 30 agendách, a to jak v přenesené působnosti (ty budou závazné), tak v samostatné působnosti (pouze doporučující). Vláda si od agendového financování slibuje úsporu 20 až 25 % celkových výdajů na výkon státní správy. Ve skutečnosti MV přiznává, že není schopno získat relevantní údaje o náročnosti a nákladovosti ani z ústředí, ani z území a žádá o pomoc jednotlivé resorty. Grémia se za Svaz pravidelně zúčastňuje Mgr. Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu. Inkaso v září: do posledního čtvrtletí vstupujeme se 70 % plněním daňových příjmů Další vývoj celostátních daňových příjmů není překvapivý: aby byl naplněn předpoklad státního rozpočtu u DPH, muselo by se vybrat do konce roku téměř 110 mld. Kč jen z této daně. U ostatních sdílených daní vývoj kopíruje stav z minulého měsíce, nejlépe je na tom daň z příjmů právnických osob. Pro obce z toho vyplývá, že je třeba obezřetnosti při plánování rozpočtu na příští rok nelze počítat s nárůstem daňových příjmů. Z dostupných podkladů Ministerstva financí bylo připraveno následující shrnutí. Porovnání celostátního inkasa sdílených daní v září 2011 a 2012 (v mld. Kč) Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) Daň z přidané hodnoty 201,00 199,40 99,2 Daň z příjmů právnických osob 92,86 101,20 109,0 Daň z příjmů fyzických osob 94,25 97,21 103,1 - zvláštní sazba 8,30 10,15 125,1 - z přiznání 0,29 0,60 205,8 - ze závislé činnosti 85,65 86,45 100,9 Daň z nemovitostí 6,29 7,06 112,2 Zdroj: Meziroční pokles u DPH přetrvává sice jen o necelé 1 %, ale pokud si uvědomíme, že se mělo v letošním roce vybrat o více než 10 % oproti loňsku díky zvýšené sazbě a rozpočtovaná hodnota byla v září naplněna jen z 64 %, není mnoho důvodu k radosti. V porovnání s rokem 2010 jde o více než desetiprocentní propad procenta plnění u DPH. Abychom nebyli jen pesimisté, poměrně úspěšně si vede daň z příjmu právnických osob, která je na 82 % plnění, což je výrazně lepší výsledek než v roce 2011, ačkoliv při srovnání s rokem 2010 je navýšení jen minimální. V září konečně i inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání dosáhlo na černá čísla a je na 11 % plnění (oproti loňsku, kdy bylo v září jen 2,8 %, jde o lepší výsledek). Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které proběhly tradičně v dubnu (také v červenci a začátkem srpna). Dlouho očekávaná novela rozpočtového určení daní vyšla v září ve Sbírce zákonů. Novinkami v RUD jsou nejenom kritérium podílu počtu žáků a dětí ze škol, ale také omezení kritéria rozlohy obce na maximálně 10 ha. Svaz však opakovaně upozorňuje na některá rizika, která s sebou může novela přinést viz INS č. 8-9 str. 6,7. Matěj Dědina legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE DOSTANE VÍCE PENĚZ, PRAVIDLA BUDOU ALE PŘÍSNĚJŠÍ V Bruselu nyní přijímáme nové regulace, které upraví využívání evropských fondů po roce Také přeshraniční spolupráci tak čekají nová pravidla. Objem prostředků na tuto spolupráci by měl být pro příští období vyšší než v současnosti. Evropská komise navrhuje navýšení prostředků na 11,7 mld. euro oproti dosavadním 7,75 mld., Evropský parlament by chtěl jít ještě dále a navrhuje 23,5 mld., resp. požaduje, aby na teritoriální spolupráci bylo směřováno 7 % z celkových zdrojů dostupných na politiku soudržnosti. Vzhledem k tomu, že se prostředky pro členské státy budou rozdělovat podle počtu obyvatel a ten se radikálně v jednotlivých zemích nemění, lze pro náš kraj předpokládat navýšení celkového objemu zdrojů. A protože členské státy by chtěly spíše šetřit a zachovat stávající stav, výsledný kompromis bude znamenat, že si polepšíme jen o trochu. Důležité současně je, že Komise by ráda omezila typy způsobilých projektů. Navrhuje se tzv. tematická koncentrace, od které se očekává, že přinese kýžené výsledky pro naplnění Strategie Evropa Návrh nařízení u přeshraniční spolupráce počítá s tematickou koncentrací na čtyři tematické cíle, které si bude možné vybírat z celkem jedenácti doporučených cílů, kam patří kupříkladu posílení výzkumu, podpora zaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, přechod na nízkouhlíkové hospodářství či ochrana životního prostředí. Evropský parlament požaduje, aby byl možný výběr z pěti oblastí, a současně chce umožnit, aby bylo možné podporovat společné projekty v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v oblasti přeshraniční mobility či dopravní infrastruktury. Změny se chystají také v řízení programů a projektů. Povinností pro členský stát bude vytvořit řídicí orgán (který by vykonával i certifikační roli a vytvořil by si společný sekretariát jako zvláštní implemetnační strukturu programů) a auditní orgán, obojí ve stejné zemi. Výdaje by měl certifikovat nově vytvořený akreditační orgán. Na území jednotlivých členských států by výdaje ověřovali kontroloři. Zasvěcení patrně ocení, že stávající návrhy předpokládají aplikaci pravidla N+3 po celé období či zvýšení způsobilých nákladů na zaměstnance z 15 na 20 %. Naopak neocení to, že by zodpovědnost za neoprávněně vyplacené a nevymožené závazky zůstala ležet na vedoucím příjemci projektu i v případě, že by šlo o závazky partnerů projektu z jiných zemí. Výsledná podoba příslušného nařízení však teprve vzejde ze společného jednání Komise, Parlamentu a Rady v rámci tzv. trialogu. Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu místopředseda Svazu pro evropské záležitosti informační servis č. 10/2012 strana 3

4 Předsednictvo Svazu PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 21. ZÁŘÍ 2012 V PRAZE Další informace se týkaly přípravy již 15. ročníku celostátní finanční konference viz úvodník, na což, v souvislosti s programovou náplní, volně navázala debata o aktuální legislativě. Rozebírána byla zejména novela zákona o veřejných zakázkách téma jednoho ze seminářů CFK, která i po půlroční účinnosti komplikuje život zejména menším obcím. 1. září konečně nabyly účinnosti prováděcí vyhlášky k této novele, situace se ale příliš neuklidnila, řada nejasností stále přetrvává. Přítomní proto doporučili, aby na semináři vystoupil také někdo za Svaz (z praxe) a poukázal na konkrétní problémy i s finančními dopady. K ministerskému návrhu na dokončení reformy veřejné správy viz str. 6 9 bylo konstatováno, pokud vláda návrh schválí, Svaz bude vzhledem k nutnosti doprovodných legislativních změn nadále prosazovat zachování stávajícího systému výkonu státní správy v území. Zároveň také bude podporovat zrušení zbytečných a duálních agend a změnu systému úhrady za výkon jednotlivých agend v přenesené působnosti tak, aby byly plně hrazeny státem. Široce se diskutovalo o ústavním zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který je nyní ve vládě s předpokládanou účinností právní úpravy k 1. lednu Ministerstvo financí na základě připomínek Svazu a krajů připravilo alternativní návrh, který v čl. 14 říká, že obec musí hospodařit tak, aby celková výše jejího dluhu nepřekročila 60 % průměru jejích skutečných celkových příjmů za poslední 4 roky. Pokud dojde k překročení, musí obec své zadlužení snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi dosaženým dluhem a výší dluhu představujícího 60 %. Pokud zadlužení nesníží, stát ji ročně zadrží výnos daní ve výši 5 % z rozdílu a zadržený výnos lze uvolnit pouze na splacení dluhových závazků uzavřených před rokem, v němž došlo k zadržení. Podle členů Předsednictva Svazu tento návrh vůbec nesleduje dynamiku vývoje splácení dluhu, rychlost, jakou obec svůj dluh snižuje. Svaz bude projednávání návrhu ústavního zákona dále sledovat a prosazovat doplnění výkladového znění. V úvodu jednání se projednávaly standardní materiály a nejprve se hovořilo o stavu členské základny. K datu jednání Předsednictva Svaz sdružoval přesně 2500 členů s počtem obyvatel více než Ukázalo se, že pro získání nových členů je nejpřesvědčivější osobní jednání a neformální představení svazové práce. Následovala zpráva o hospodaření Svazu k 30. červnu 2012, členům Předsednictva byl jako vždy předložen rozbor hospodaření s podrobným komentářem. Stejně tak jako u Kontrolní komise i zde byla oceněna platební kázeň členů Svazu (členské příspěvky byly uhrazeny na 100,6 %) a rovněž to, že rozpočtované příjmy u krajských setkání se podařilo naplnit na 298,1 % (příjmy z reklam a propagací dosáhly výše Kč). Další téma se týkalo povinného zřizování účtů u ČNB. Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která původně nařizovala obcím zřídit si účet u České národní banky pro transfer peněžních prostředků, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní. Svaz povinné zřizování účtů podřízených státní pokladně považoval za nepřijatelný. Společně s Českou bankovní asociací, Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu proto společným dopisem oslovil všechny poslance a upozornil je na hlavní rizika tohoto návrhu. Za úspěch Svazu lze považovat to, že Rozpočtový výbor nakonec schválil pozměňovací návrh, který je přijatelný i pro Svaz. Obce si nebudou muset zřídit účty u České národní banky, pokud o svém rozhodnutí písemně uvědomí Ministerstvo financí a správce daně. I projednávání tohoto zákona bude Svaz nadále sledovat, v případě potřeby požádá o podporu i senátory. Předsednictvo odmítlo novelu zákona a obcích, kterou projednalo plénum Legislativní rady vlády a kde stále zůstává několik problematických bodů prodej majetku dražbou a žaloba na náhradu škody členem zastupitelstva obce. Podle výsledku projednávání ve vládě se Svaz rozhodne, zda k tomuto tématu uspořádá kulatý stůl. K dalším legislativním tématům patřila přímá volba starosty (Svaz trvá na svém původním stanovisku pokud volit přímo, pak na všech úrovních samosprávy, doporučuje spíše posílit většinové prvky při volbách, tedy změnit přepočítávací koeficienty), návrh změny zákona o pojišťovnictví v souvislosti s financováním hasičských sborů viz INS č. 8-9, příprava zákona o veřejném opatrovnictví, kde stále není jasné, co je předmětem opatrovnictví a v čí gesci by mělo být, a nakonec novela stavebního zákona viz str. 14. informační servis č. 10/2012 strana 4

5 Po legislativním bloku byli přítomní členové Předsednictva informováni o realizaci projektu Urbánní a územní dimenze v operačních programech po roce 2013 (viz INS č. 8-9, str. 12,13 a článek v rubrice Obce a Evropská unie na str. 18), dále o průběhu projektu Vzdělaný zastupitel a se záměry připravovaných projektů zaměřených na transformační spolupráci. U dvou projektů by Svaz vystupoval v roli hlavního žadatele ( Podpora zapojení českých samospráv do projektů rozvojové a transformační spolupráce a projekt zaměřený na prohloubení spolupráce s moldavskou asociací), ve dvou pak zaujal pouze roli partnera. Předsednictvo bylo dále seznámeno s žádostí dotazem Rady evropských obcí a regionů (CEMR), zda by bylo v možnostech Svazu uspořádat v prosinci roku 2013 v Praze jednání Politického výboru CEMR (nejvyšší politický orgán CEMR, který rozhoduje o jeho dalším směřování). Svaz by tedy byl odpovědný za logistické zajištění jednání a nesl by také náklady spojené s organizačním zajištěním akce. Předsednictvo doporučilo připravit konkrétní organizační záměr, včetně odhadu nákladů, na základě kterého pak přijme rozhodnutí. tedy přímo ke konkrétním pracovníkům. S tím ale má ministerstvo jistý problém. Schůdné bude navýšit dotace na techniku určenou pro koncová pracoviště. Ministerstvo navrhuje jednotkové navýšení o 2000 Kč. K tomu členové Předsednictva konstatovali, že podle jejich zjištění na úřadech by odpovídající částka byla cca 5000 Kč. Ivo Toman dále přiznal, že největším zklamáním pro něho je výběr dodavatelské firmy. Dodnes je výkon této agendy stále o % nižší, systém se potýká se zhruba 800 tisíci chybných dat. Některá byla převzata, některá vznikla špatným transponováním. Sehnat dnes ale schopného pracovníka do tohoto úseku je téměř nadlidský výkon. Podle členů Předsednictva se i na tomto případě znovu potvrdilo, že nový systém nebyl dostatečně odzkoušen. Po dobu 2-3 měsíců by měly být funkční vždy oba systémy starý i ten nový. Předešlo by se tak řadě problémů. Nyní je ale třeba především zajistit stabilitu nového systému a odstranit nedostatky, které způsobují zpomalení celého procesu. Lenka Zgrajová Samostatným bodem jednání, ke kterému byl přizván náměstek ministra dopravy Ivo Toman, se týkal žádosti Svazu o finanční náhrady pro obce s rozšířenou působností za zvýšené náklady v souvislosti s problematickým spuštěním nové aplikace centrálního registru vozidel. Podle Svazu je ale snad ještě naléhavější otázka, kdy konečně budou registry fungovat na 100 %. Náměstek Toman se nejprve starostům za vzniklé potíže omluvil a na svou obhajobu uvedl, že bohužel všichni ti, kteří na ministerstvu aplikaci připravovali, odešli (velká fluktuace zaměstnanců) a že celá akce byla od prvopočátku poddimenzovaná. Opět se i tady potvrdilo, že nejlevnější zakázka není zpravidla tou nejlepší. K refundaci zvýšených nákladů obcí se osobně hlásí, jako nejčistší řešení by viděl odměnu směřovat ke koncovým místům (cca 400), Informujeme Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat PAP Jednání zástupců Svazu s Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem přineslo příznivý výsledek. Pro rok 2013 nebudou obce do 3000 obyvatel předávat Pomocný analytický přehled (PAP), což ministerstvo oznámilo 21. září Je to příjemná zpráva pro všechny tazatele z malých obcí. Více již přímo z finančních zpráv MF 4/2012. Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu o tom, že nebude na základě zpřísnění kritérií pro předávání výkazu Pomocného analytického přehledu rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato kritéria zůstanou pro rok 2013 zachována. V roce 2013 budou mít povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k a zároveň k budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají přísnější kritéria pro předávání Pomocného analytického přehledu. Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 10/2012 strana 5

6 Reforma veřejné správy nemůže sledovat pouze finanční efekt Ministerstvo vnitra vypracovalo a v půli června t.r. předložilo do vlády Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Byla zpracována na základě Analýzy aktuálního stavu veřejné správy a 16 navržených opatření sleduje především zvýšení její efektivnosti. Nepřeceňuje ale toto hledisko příliš na úkor spokojenosti občanů? A přinesou navrhovaná opatření skutečně tak výrazný finanční efekt, jak tvrdí Ministerstvo vnitra? Veřejná správa se reformuje v podstatě od roku 1990 a stále není u konce. Dnes je na stole další materiál návrh na dokončení reformy, který připravilo ministerstvo financí. Koncepce dokončení reformy se ale bohužel opět soustředí především na územní veřejnou správu, ústředních orgánů se v podstatě vůbec nedotýká. Údajně proto, že vláda dosud nestanovila, kdo má být za reformu ústřední veřejné správy zodpovědný a kdo ji má připravovat a koordinovat. Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal k problematice reformy veřejné správy veřejné slyšení, které se konalo 11. září 2012 a kde se mohli vyjádřit jak zástupci odpovědných ministerstev, tak i starostů a Parlamentu. Pro zástupce samosprávy, kteří zaplnili celý sněmovní sál, nebylo žádným překvapením, že čelní představitelé ministerstva vnitra ani ministerstva pro místní rozvoj za předsednický stůl neusedli. Vyslali za sebe nižší úředníky, jež ale zodpovědnost za připravovanou koncepci nést nemohou. Úvodem si všichni přítomní připomněli, jak se státní správa a samospráva vyvíjela od roku 1848, tedy od doby, kdy bylo zrušeno poddanství a bylo nutné uspořádat zemi i na nižší úrovni. Tuto více jak 150letou historii veřejné správy stručně zrekapituloval zástupce Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk (pozn.: vývoj územní samosprávy v českých zemích je podrobněji zpracován v publikaci Svaz měst a obcí očima století, kterou Svaz vydal ke stému výročí založení v roce 2007). V závěru svého krátkého historického exkurzu konstatoval, že z minulosti lze odvodit dvě základní teze. Za prvé okresy se jako I. nebo II. instance státní správy osvědčily od doby prvního Stadionova obecního zřízení z roku 1849 v podstatě až do roku 1960 a za druhé státní správa se po celou dobu snažila přibližovat občanovi, je to dlouhodobý postupný proces, otázkou však je, zda pokračuje i nyní. Na Michala Sejka navázal, také pohledem do historie, Jan Slabý, starosta města Neveklov, který se zaměřil na 70. léta minulého století a vznik střediskových obcí jako přirozených spádových center vykonávajících přenesený výkon státní správy a starajících se o kulturu. Hledání optimálního modelu veřejné správy Zástupce Ministerstva vnitra Miloš Matula se ve svém příspěvku zamýšlel nad hledáním optimálního modelu státní správy a samosprávy, který by měl řešit otázku územního a organizačního uspořádání, vztah státu a samosprávy, způsob financování a v neposlední řadě otázku odchylek od zvoleného modelu. Najít vhodný model tedy rovnováhu mezi výkonem informační servis č. 10/2012 strana 6

7 státní správy a sídelním uspořádáním ČR však je podle Matuly velmi obtížné. V rámci evropského měřítka má ČR nejvíce rozptýlenou sídelní strukturu, po roce 1989 se mnoho osad, které patřily ke střediskovým obcím, osamostatnilo. V roce 1990 se obce začaly diferencovat a byly zřizovány obce s pověřeným úřadem (tzv. dvojky). Na ně byla přenesena působnost, kterou dříve vykonávaly národní výbory ve střediskových obcích nebo městské národní výbory I. a II. kategorie. Původně se hovořilo o dočasném řešení a zhruba 250 dvojkách, nakonec jich máme 388. Má však tento stupeň v hierarchii obcí své opodstatnění ještě dnes? Miloš Matula při svém projevu položil i řadu dalších otázek. Lze ve všech případech přesně rozlišit, jakou činnost obec vykonává v rámci samostatné a jakou už v rámci přenesené působnosti? Smíšený model veřejné správy má však stále celou řadu kritiků. V každém případě je ale dle jeho názoru územní správní struktura velice nepřehledná, což svědčí o tom, že reforma nebyla provedena důsledně. Závěrem poznamenal, že pokud financování přeneseného výkonu státní správy bude řešeno příspěvkem, spor mezi státem a obcemi o jeho výši nikdy neskončí. Plná úhrada by ale musela být založena na výkonovém vykazování, jehož podmínkou je v prvé řadě procesní modelování agend. Koncepce dokončení reformy veřejné správy Koncepci dokončení reformy veřejné správy, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra, představila Marika Kopkáčová (plné znění koncepce najdete na stránkách Ministerstva vnitra i Svazu). Materiál navrhuje šestnáct opatření ve třech základních principech. Prvních pět se týká modernizace veřejné správy. Patří sem: 1. Procesní modelování agend (konkrétní popis jednotlivých agend, tedy úplnost činností, úplnost nákladů a efektivní kategorizace jednotlivých činností agendy) 2. Standardizace agend (poskytování stejné služby ve srovnatelné kvalitě a čase, za obdobných podmínek, bez ohledu na to, kde a kým je vykonávána) 3. Projekty elegislativa, esbírka (kvalitní a srozumitelné právo, ke kterému je odpovídající přístup i pomocí moderních technologií) 4. Kvalita ve veřejné správě (používání metod řízení kvality) 5. Snižování byrokratické zátěže (právní regulace i změna všeobecného přístupu k plnění funkcí veřejné správy) Dalších devět opatření se vztahuje k územní veřejné správě. 6. Zrušení zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Po vzniku 14 vyšších územních samosprávných celků a 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) nebyly (dočasně) zrušeny územní jednotky stanovené zákonem č. 36/1960 (76 okresů, 7 krajů a hl. m. Praha). Do současné doby většina orgánů státu přizpůsobila svoji územní působnost přijatým územním změnám. Zákon je proto třeba zrušit bez náhrady, nebo vypracovat zákon zcela nový. Zrušením zákona by se výkon veřejné správy zjednodušil a hlavně zpřehlednil. Sladění na úrovni okresů a správních obvodů ORP se týká 33 obcí, ve kterých žije cca 18 tisíc obyvatel (spadají pod ORP v jiném okrese). Původní kraje nejsou s VÚSC skladebné v případě pěti stávajících okresů. 7. Zrušení kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Jedná se v každém případě o nepopulární krok, ale dle ministerstva současný stav zakotvuje nepřiměřený vysoký rozsah úrovní veřejné správy. POÚ byly zřízeny v roce 1990 ještě před reformou územní veřejné správy, která zakotvila ORP a ukončila činnost okresních úřadů. POÚ měly představovat přechodné řešení, jejich vymezení nebylo provedeno podle jednotných kritérií, jejich správní obvody jsou proto velice rozdílné. Zrušení POÚ by se nedotklo téměř 50 % správních obvodů ORP správní obvody se kryjí. Ve zbývajících případech dojde ke zvětšení správního obvodu pro výkon dvojkových kompetencí (u 50 ORP by se správní obvod rozšířil o jeden správní obvod POÚ, u 36 ORP o dva, u 10 ORP o tři, u 4 ORP o čtyři a u 3 ORP o pět). Tyto ORP by informační servis č. 10/2012 strana 7

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Dny malých obcí Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Ing. Karla Rucká březen 2015 Zadluženost obcí a krajů (mld. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kraje 2,9 7,7 10,4 14,6

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze Příloha č. 8 k zákonu č. /2012 Sb. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze 1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Výkonový model financování přenesené působnosti možné koncepční řešení? Ing. Marie Kostruhová

Výkonový model financování přenesené působnosti možné koncepční řešení? Ing. Marie Kostruhová Výkonový model financování možné koncepční řešení? Ing. Marie Kostruhová Ministerstvo vnitra odbor veřejné správy, dozoru a kontroly prosinec 2014 Současný systém financování Příjmy obcí na výkon : 1)

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva)

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Odměňování členů zastupitelstev ÚSC Dny malých obcí (27.2.2014 Prostějov, 4.3.2014 Praha) Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Aktuální legislativní změny Usnesení vlády ze dne18. prosince

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více