FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha 2002

2 Prohlašuji, že jsem pracoval samostatně a uvedl jsem veškeré použité prameny. Jakub Krčík

3 OBSAH: 1. ÚVOD Volba tématu Zdroje informací Rozhovory Dobové prameny Vymezení pojmů Rom Romská organizace Romský představitel Romské politické hnutí ROMSKÉ HNUTÍ PŘED 17. LISTOPADEM ROMSKÉ HNUTÍ PO 17. LISTOPADU Vstup Romů na politickou scénu Formování Romské občanské iniciativy Romové a volby Romští poslanci v ČNR ( ) Romské hnutí mimo ČNR Hnutí angažovaných Romů Romský národní kongres Romský demokratický kongres ZÁVĚR PRAMENY PŘÍLOHY

4 1. ÚVOD 1.1. Volba tématu Během studia oboru romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem pracoval v různých organizacích, které byly zřízeny a vedeny Romy. Nejprve jsem byl asistentem Mgr. Hany Syslové - koordinátorky projektu vedeného Nadací Dr. Rajka Djuriče, později jsem pracoval pro Ligu na pomoc romským obětem holocaustu a posléze jako textový editor romského magazínu Amaro Gendalos, který vydává Sdružení Dženo. Nadace Dr. Rajka Djuriče, stejně jako Liga na pomoc romským obětem holocaustu, sdílela kanceláře s Romskou občanskou iniciativou. Nikoliv náhodně - iniciátorem založení obou jmenovaných organizací byl tehdejší předseda Romské občanské iniciativy JUDr. Emil Ščuka. Zakladatelem Sdružení Dženo je Ivan Veselý, někdejší vysoký představitel Hnutí angažovaných Romů a pozdější místopředseda Romské občanské iniciativy. Zpočátku jsem se nevyznal ve vztazích mezi tehdy existujícími romskými organizacemi a jejich představiteli. Netušil jsem, že Romská občanská iniciativa nebyla po roce 1989 jedinou romskou politickou organizací, mnoho jsem toho nevěděl ani o nepolitických organizacích Romů. Kanceláře, ve kterých jsem pracoval, však sloužily jako místo, kde se Romové z ulice spontánně scházeli, aby vedli dlouhé a často bouřlivé diskuse. Debatovalo se zejména o organizacích vystupujících jménem a v zájmu Romů. Postupně jsem zpozoroval, že názvy některých organizací se v takových diskuzích opakují častěji, stejně jako jména určitých 4

5 osob a konkrétní události. Matoucí bylo, že pro tytéž organizace používali různí lidé různé - byť sobě podobné názvy, k rozporům docházelo i při líčení některých událostí. Jako studenta romistiky mě tento fakt zaujal. Chtěl jsem dovědět co nejvíce o organizacích, které Romové okolo mě tak často zmiňovali, a dopátrat se skutečného průběhu událostí, o nichž každý z Romů přinášel svoji verzi. Začal jsem pátrat v romistické literatuře, ale ukázalo se, že přes stávající popularitu Romů coby námětu vědeckých prací, zůstává téma romských organizací a jejich představitelů v České republice téměř mimo odborný zájem. Problematice se věnovala v minulosti socioložka Jiřina Šiklová. 1 Cílem její studie bylo zachytit vznik romských a proromských organizací, které vznikly na území České republiky v období let Současně se snažila zdokumentovat jejich organizaci, evidenci, financování a specifika. K realizaci svého záměru zvolila dotazníkovou metodu a rozhovory s některými představiteli Romů. V závěru svého příspěvku upozorňuje na celkovou nepřehlednost v této oblasti a konstatuje fakt nedostatečné evidence romských občanských sdružení 2 a mimo jiné i to, že o mnoha aktivitách Romů a aktivistech se prostě neví. Sami Romové často nemají zájem sdělovat údaje o své činnosti. Využití běžných 1 Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s

6 způsobů sociologických výzkumů pro sledování aktivit romského etnika není vhodné a ani možné. 3 Diplomovou prací na téma romské politické hnutí v České republice v letech chci přinejmenším částečně přispět k poznání aktivit Romů a jejich organizací v tomto období. Jde mi především o to, abych přinesl dosud nepublikované informace o romském hnutí, zejména romských politických organizacích a jejich představitelích. Z časových i technických důvodů jsem musel téma časově i místně omezit. Zabývám se romským politickým hnutím na území České republiky od roku 1989 do roku Věřím, že zpracování vybraného tématu bude přínosné nejen pro mě, ale také pro další osoby nebo instituce, které se dané problematice věnují Zdroje informací Pracuji především s primárními prameny. Jsou to rozhovory s romskými představiteli (1.2.1) a dobové dokumenty (1.2.2) Rozhovory Díky práci v jednotlivých romských organizacích jsem se seznámil s iniciátory a aktivními účastníky v českém romském hnutí. To mi umožnilo vést v atmosféře důvěry rozhovory s představiteli romského hnutí v České republice. Mezi mé informanty patřil především JUDr. Emil Ščuka zakladatel a první předseda Romské občanské iniciativy a od roku 2000 prezident Mezinárodní romské 3 Šiklová Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999 tamtéž, s

7 unie (IRU), Ing. Karel Holomek bývalý poslanec České národní Rady, nyní předseda Společenství Romů na Moravě, Ondřej Giňa bývalý poslanec České národní rady, zakladatel Grémia romských regionálních představitelů, Ivan Veselý bývalý výkonný tajemník Hnutí angažovaných Romů a někdejší místopředseda Romské občanské iniciativy, v současné době předseda Sdružení Dženo, Marta Tulejová bývalá místopředsedkyně Romské občanské iniciativy, Hilda Pášová bývalá vedoucí sekretariátu Romské občanské iniciativy, PhDr. Vlado Oláh zakladatel Matice Romské, Vojtěch Žiga spoluzakladatel Romské občanské iniciativy a Hnutí angažovaných Romů. Zejména jsem se snažil získat rozhovory s těmi Romy, kteří na začátku 90. let zakládali a vedli politické organizace Romů. Nikdo z oslovených Romů žádost o rozhovor neodmítl. Seznam informantů jsem konzultoval s vedoucí své práce Doc. Milenou Hübschmannovou. Rozhovory s uvedenými informanty jsem natáčel na kazety a následně jsem je přepsal do počítače. Původně jsem chtěl, aby byl přepis rozhovorů součástí přílohy, ale s ohledem na jejich rozsah a také citlivost některých informací jsem se rozhodl, že rozhovory nezveřejním v plném rozsahu. Z rozhovorů pouze cituji, abych podpořil svá tvrzení. Chci tak současně zpřístupnit vzpomínky romských pamětníků na události, které dosud nebyly nijak podchyceny. Citace z přepisu rozhovorů prošly jazykovou úpravou. 7

8 1.2.2 Dobové prameny V práci používám citace z dobových dokumentů. Využíval jsem přitom elektronický archiv dokumentů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 4 JUDr. Emil Ščuka, bývalý předseda Romské občanské iniciativy, mi umožnil využít archiv Romské občanské iniciativy, který je umístěný v budově kolínské Romské střední školy sociální. 5 Archiv je v neutěšeném stavu a dokumenty nejsou nijak systematicky utříděny ani opatřeny evidenčními čísly. Také podmínky, ve kterých jsou dokumenty skladovány, jsou nevyhovující. Vzhledem k personálnímu propojení mezi Romskou občanskou iniciativou a jinými romskými organizacemi, obsahuje kolínský archiv řadu dokumentů, které jsou svědectvím o činnosti i dalších romských organizací než Romské občanské iniciativy. Ivan Veselý mi zpřístupnil archiv Sdružení Dženo, který vedle dokumentů o činnosti Sdružení Dženo 6, obsahuje písemnosti Hnutí angažovaných Romů, Romského národního kongresu, Romského demokratického kongresu a Romské občanské iniciativy. Ve srovnání s archivem Romské občanské iniciativy v Kolíně je archiv Sdružení Dženo v lepším stavu. Nicméně i zde shromážděné dokumenty nejsou nijak utříděny a evidovány. Absence evidenčních čísel na citovaných dokumentech ztěžuje jejich opětovné vyhledávání a také způsob citace. S tímto problémem jsem se nedokázal 4 5 Romská střední škola sociální, Macharova 1376, Kolín 6 Sdružení Dženo, V Tůních 11, Praha 2 8

9 uspokojivě vypořádat. Tam, kde cituji dokument z některého z těchto archivů, uvádím alespoň název dokumentu, datum (pokud je dokument datován) a archiv, ze kterého jsem dokument získal. Ve své diplomové práci čerpám i z dobových romských tiskovin, které jsou bohatým, leč opomíjeným, zdrojem informací. Za poskytnutí kompletních ročníků romských časopisů ze sledovaného období vděčím Doc. Mileně Hübschmannové, která mi je laskavě zapůjčila. 1.3 Vymezení pojmů Rom Pro potřeby této práce rozumím termínem Rom člověka, který se veřejně hlásí k romské národnosti. Vzhledem k vymezenému tématu nebudu rozlišovat mezi příslušností k romské podskupině, pokud to nebude nutné pro pochopení popisovaných skutečností Romská organizace Termín organizace používám jako zastřešující pro občanská sdružení, nadace, politické strany a politická hnutí. Romskou organizací rozumím každou organizaci registrovanou Ministerstvem vnitra ČR, která se svými aktivitami snaží ovlivňovat životy Romů v České republice a současně v jejímž vedení stojí Romové. V odborné literatuře se rozlišují organizace romské a pro-romské podle počtu romských zaměstnanců/členů, případně podle toho, zda je zakladatelem organizace Rom nebo Nerom. Takové hledisko je pro mne nepřijatelné. Poměr řadových romských a 9

10 neromských členů/zaměstnanců není významný. Rozhodující je, zda mají Romové vliv na náplň činnosti organizace a jakým způsobem takový vliv uplatňují Romský představitel Termínem romští představitelé označuji ty Romy, kteří mluví za Romy - na požádání nebo spontánně se vyjadřují jménem Romů v České republice. Romští představitelé přitom usilují o vliv na budoucnost Romů v České republice i v zahraničí. Jejich názory jsou prezentovány v médiích a bývají partnery při jednáních o romských otázkách s českými i zahraničními politickými představiteli. Mezi romskou veřejností přitom nevládne jednota v názoru, kdo je a kdo není romským představitelem. V případě každého romského představitele se stává, že je částí romské veřejnosti jako představitel odmítán. Zároveň také jednotliví romští představitelé často nesouhlasí s tím, že jsou svým okolím za romské představitele považováni. Tak je tomu ostatně také na politických scénách jiných národů Romské politické hnutí Romské politické hnutí je tvořeno romskými představiteli a romskými organizacemi. Romské organizace přitom nemusí být registrovány jako politická uskupení. Rozhodující je, zda tito romští představitelé a romské organizace usilují o formulaci a prosazování romských zájmů v České republice. 10

11 2. ROMSKÉ HNUTÍ PŘED 17. LISTOPADEM 1989 S listopadem 1989 skončil paternalistický přístup k československému obyvatelstvu. Romové, stejně jako všichni ostatní obyvatelé tehdejšího Československa, se o sebe museli začít starat sami, v nových a neznámých podmínkách. Značná část majoritního obyvatelstva Československa a později České republiky byla zaskočena těmito rychlými změnami a sociální anomií, která nastala. Mnozí si zcela oprávněně připadali, jako by emigrovali do jiné země, i když se nikam nepřestěhovali. 7 S nově nabytou svobodou začala česká společnost velmi rychle navazovat na komunisty přerušené tradice politických stran a zájmových spolků, dále rozvíjet se začaly ty organizace, jejichž existenci komunistický režim sice nevítal, ale přesto toleroval. Přinejmenším část Neromů tak měla zkušenosti s prací ve společenských organizacích. Oproti tomu tradice romských politických stran, spolků, případně sdružení postavených na příslušnosti k romské národnosti u nás prakticky nebyla. To ale neznamená, že lze souhlasit s tvrzením, že Romové nikdy v minulosti sami sebe profesionálně neorganizovali, nepokoušeli se vytvořit národní nebo státní útvar, jejich společenství tvořila vždy rodina, případně kmen, ale nikdy to nebyla organizace pro hájení romských zájmů. 8 7 Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s

12 V letech existoval Romy založený Kulturní a sociální spolek Cikánů na Slovensku, z předválečného Československa máme zprávy o založení několika romských kovářských výrobních družstev. 9 Počátkem minulého století nebyly romské organizace zvláštností ani v ostatních zemích: V roce 1919 byla v Bulharsku založena cikánská organizace Egipt, v roce 1925 byla v Rusku založena Unie Cikánů, v roce 1926 Sdružení Romů v rumunském Claboru, v roce 1927 Unie Cikánů v Bělorusku atd. Existence těchto prvních organizací však byla příliš krátká, jejich efektivita malá a navíc přestávaly pracovat dřív, než se stihly stát součástí všeobecného povědomí. Konec organizací byl někdy způsoben nezkušeností zřizovatelů, jindy stabilizací majoritní společnosti po celkové změně poměrů. Přechodné období rychlých a zásadních změn ve společnosti se totiž ukazuje jako ideální podhoubí pro zakládání národnostních a tedy i romských - organizací. V přelomových dobách se majoritní společnost stará na prvním místě o své problémy a menšiny stojí stranou zájmu, zpravidla do doby konsolidace poměrů, ustálení nových mocenských struktur a formulace přístupu k otázce národnostní politiky. Na území bývalého Československa byly před rokem 1989 takové okamžiky dva: okolo roku 1948 a V roce 1948 Romové na Slovensku chtěli založit Sdružení slovenských Cikánů. Z plánu na řešení tzv. cikánské problematiky na Slovensku, který předložil přípravný výbor slovenskému Pověřenectvu vnitra se ukazuje, že vznikající organizace měla vedle kulturních 9 Horváthová, Emília, Cigáni na Slovensku Historicko etnografický náčrt, Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 1964, s

13 také politické ambice. K povolení sdružení nakonec z politických důvodů nedošlo, 10 což předznamenalo i budoucí přístup nově nastoleného režimu k Romům. Na základě usnesení politbyra ÚV KSČ z 8. dubna 1958 a zákona č. 74/1958 Sb. O trvalém usídlení kočujících osob ze dne 17. října začal stát vůči Romům uplatňovat program násilné asimilace. Na celkové uvolňování společenských poměrů v době pražského jara představitelé z řad Romů zareagovali založením Svazu Cikánů Romů v ČSR, jehož stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra ČSR 30. května Na ustavujícím sjezdu, který se konal 30. srpna 1969 byl kromě stanov přijat také Návrh programu řešení problematiky Cikánů v ČSR a Prohlášení ustavujícího sjezdu Svazu Cikánů Romů v ČSR. V dokumentech z ustavujícího sjezdu bylo zpochybněno vnímání Romů jako sociálně zaostalé skupiny s odumírajícím etnikem prosazované v rámci asimilačních snah od 50. let: Teoretické zpracování charakteristiky Cikánů není dosud provedeno. Je to velmi složitá otázka. Není možné se stále držet mnohde dosud platných pouček. Na této otázce bude možné rozvinout učení marxismu-leninismu o národnostní otázce. Vždyť pojmy národ, národnost nejsou dosud vyjasněné a jejich výklad není vždy jednotný. Jestliže dosud nebylo Cikánům přiznáno, že jsou národností, pak hlavní příčinou byly obavy z důsledků přiznání různých práv Cikánům jako národnosti. Argumenty jako nedostatky některých znaků (území apod.) uváděné podle dosud platných pouček, byly jen prostředkem, jak zabránit uznání Cikánů jako 10 Jurová, Anna, Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945, Goldpress Publishers, Bratislava 1993, s

14 národnosti. 11 Kromě toho byly vzneseny i požadavky na přiměřené zastoupení romské reprezentace ve volených i výkonných orgánech tehdejší moci. Nejednalo se přitom o volání několika osamělých Romů, v roce 1972 měl Svaz Cikánů-Romů v ČSR členů dubna 1973 však byla činnost Svazu Cikánů-Romů v ČSR ukončena pod tlakem postupující normalizace. Formální záminkou ke zrušení svazu byly nesrovnalosti v hospodaření účelových zařízení Nevodrom a Butiker 13, avšak skutečným důvodem vedoucím ke zrušení první romské politicko-kulturně orientované organizace u nás byly pravděpodobně aktivity Svazu, které sledovaly uznání romské svébytnosti a kultury: V roce 1972 byl novelizován zákon o minoritách a Romové v něm nebyli zmíněni. Byli pasováni na sociální skupinu s odumírajícím etnikem. Svaz Cikánů-Romů podal proti tomu memorandum, na němž jsem se také podílela. Komunistické vedení si uvědomilo, že jim Romové přerůstají přes hlavu, protože mají nějaké požadavky, a v roce 1973 jejich svaz rozpustilo. 14 Na to, že rozpuštění Svazu Cikánů-Romů mělo politické pozadí, upozorňoval i jeden z dokumentů Charty 77: Je příznačné, že tato organizace byla pro normalizovanou politickou moc nepřijatelná. Přestože po celou dobu své existence Svaz Cikánů-Romů nabízel své síly ke 11 Ustavující Sjezd Svazu Cikánů Romů, Přípravný ústřední výbor Svazu Cikánů Romů, Brno 1969, s Nečas, Ctibor, Historický kalendář Dějiny českých Romů v datech, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, s Holomek, Karel, Vývoj romských reprezentací po roce 1989 a minoritní mocenská politika ve vztahu k Romům. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Hübschmannová, Milena, Počátky romské literatury. In: Žijeme spolu nebo vedle sebe? Sborník z konference o literatuře a kultuře národnostních menšin v České republice. Obec spisovatelů, Praha 1998, s

15 spolupráci a vždy vystupoval zcela loajálně, byl v dubnu 1973 donucen ukončit činnost. Při procedurách vedoucích k rozpuštění Svazu Cikánů-Romů byli členové vedení této organizace vystaveni neomalenému nátlaku a nepokrytým výhrůžkám. 15 Poměry, které vládly na území někdejšího Československa do roku 1989, neumožňovaly vznik žádné organizace, která by mohla navázat na činnost Svazu Cikánů-Romů v ČSR. Z výpovědí pamětníků se ukazuje, že přinejmenším od poloviny osmdesátých let existovala neformální skupina Romů s nekonformním postojem k tehdejší vládní ideologii zvláště v otázkách, které se bezprostředně dotýkaly Romů. Není známý fakt, že romské hnutí začínalo romskými disidenty, že existoval i romský disent. Tady byl znám jen český disent, ale nebyl znám romský disent. (...) Počátky romského disentu byly v druhé polovině osmdesátých let. Tam se většinou - vlastně jenom romští intelektuálové setkávali pod hlavičkou různých romských zábav, kde diskutovali, vyměňovali si svoje názory, co mají dělat, jak to mají dělat, vytyčovali si různé cíle. 16 Do okruhu těchto Romů patřil například JUDr. Emil Ščuka, který v roce 1983 zřídil romský divadelní soubor Romen při Okresním domě pionýrů a mládeže v Sokolově. 17 Rodina Rusenků z pražského Žižkova, která v roce 1985 založila soubor Perumos, rodina Giňů z Rokycan a jejich 15 Charta 77. In: Romano Džaniben časopis romistických studií, VII, 1-2, 2000, s Rozhovor s Vojtěchem Žigou - natočeno Spolu s přestěhováním Emila Ščuky do Prahy v roce 1986 začal soubor působit v Praze 15

16 romská kapela Rytmus 84, Bertin a Helena Demeterovi se souborem Khamoro. Kulturní akce, na kterých jmenované soubory vystupovaly, byly příležitostmi, při nichž se navzájem seznamovali další Romové, kteří měli zájem o romskou kulturu a nesouhlasili s pasivní pozicí, do které je zatlačila tehdejší politická situace v ČSSR. Aniž bychom to věděli, dneska to zase můžu říct, tak jako to dělali dřív ty disidenti, že dělali kulturní akce, a přitom se vzadu někde mohli domlouvat, přesně takhle jsme to udělali my. My jsme řekli: Ano, my uděláme takový setkání významných romských osobností, spisovatelů, ať ukážeme, ať se můžeme prezentovat. Takže jsme pozvali 18 ze Slovenska paní Lackovou, tenkrát se objevil Vojta Žiga poprvně, že jo. Říkal, že dělal někde v diplomatických službách, že umí čínsky a takový věci. Ale podstatný bylo, že zatímco probíhal normálně program, tak my jsme se vzadu normálně sešli, no a tam už jsme začali právě projednávat otázku, jestli teda založit nějakej svaz a nebo politickou stranu. 19 V Rokycanech bylo nějaký sezení, nějaký oficiální, nějaký neoficiální, a na tom neoficiálním a to bylo ještě za komunistů jsem poprvé řekl, že by měla být politická strana. (...) Říkám: 18 Podle osobního sdělení Doc. Mileny Hübschmannové ( ) byl organizátorem setkání Andrej Giňa. Romský spisovatel a hudebník, který v osmdesátých letech vedl romskou hudební skupinu Rytmus 84 a po roce 1989 předsedal Kulturnímu svazu občanů romské národnosti. 19 Rozhovor s Ondřejem Giňou - natočeno

17 Jediný co my jako tady můžeme udělat je, abychom si my, Romové, založili politickou stranu. 20 (...)Scházeli jsme se kvůli tomu, že jsme nebyli spokojeni s poměry, které tu byly. V Rokycanech byla taková velká schůzka těch velkých aktivistů. (...) Tam se sešli Romové z celé republiky. 21 Pro etnoemancipační snahy Romů byla také významná pomoc zejména pražských sociálních kurátorů, kteří pomáhali se zakládáním romských souborů, zájmových kroužků a organizací vystoupení romských souborů. 22 Já bych se chtěl ještě o pár věcech zmínit, které se děly v tý kultuře. My jsme už od roku 1983 jezdili s divadlem do Prahy. Vystupovali jsme tady s divadlem na Žižkově v Žižkovském divadle, Na chmelnici, Na Maninách. A hodně jsme chodili takhle vystupovat. A na ty představení chodili Romové nebo Neromové? Chodili Romové a chodili samozřejmě i Neromové. To bylo věčně nabitý. A máte nějaký vysvětlení, jak se tam ty Romové dostali? Nebo myslíte, že to bylo fakt tak, že šli náhodou okolo? 20 Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Rozhovor s PhDr. Vlado Oláhem - natočeno Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s

18 Ne, ne, já jsem... To byla tvrdá práce agenturní, jo, kdy v tý době my jsme se seznámili Viktor Sekyt bývalej kurátor, Hanka Frištenská, Jitka Djuričová, jo, pak kurátorky, které ty už ani neznáš, ale byly vynikající, Magdalena Písařovicová. Znáš Magdalenu? Ne, neznám. Boženka Tylová. To byly pražské kurátorky, které dělaly pro Romy, a které pro tuto věc byly strašně zanícené. Jezdili do Sokolova a v podstatě to bylo všechno připravené. Vystoupení, tisk, jo, my jako kolikrát jsme přišli do Prahy, my jsme měli obrovskou publicitu v Tvorbě, tenkrát komunistickej časopis Tvorba, to napsala Milena [Hübschmannová]. To byl hit. Tu Tvorbu četli tenkrát všichni, jo. A pak takový ty komunistický deníky co byly, tak vím, že krásný články o nás pokaždé psala doktorka Hodačová-Jirsová, to byla spisovatelka a zároveň herečka. První československá herečka ve mluveném filmu. Hrála v Jánošíkovi, taky už zemřela chudák. Dělala v Etnografickym ústavu, to bylo pak taky důležitý. No a s touto skupinou lidí, s Pražákama, s kurátorama, jsme měli zajištěnou v Praze možnost vystupovat. A ty kurátorky už řekly: ale my bychom chtěly, tady něco taky takovýho, jak vy máte v Sokolově.. A už jsme se seznámili s Demetrovcema a s Rusenkovcema. A já jsem stál vlastně u vzniku souboru Khamoro a souboru Perumos, protože to bylo domluveno právě přes tyto kurátory. Dávali jsme dohromady, jak co. Ivan Slavík, který zemřel, tak to byl takovej duchovní otec souboru Perumos. Ne, on nebyl kurátor, on byl z kulturního střediska 18

19 Chmelnice. Oni měli vlastně ty kurátoři vzor v Sokolově a řekli: Když to jde v Sokolově, proč to by nemohlo jít i v Praze? A já jsem obcházel, mě furt ukazovali těm ředitelům a já jsem jim to vysvětloval, těm soudruhům. No a co bylo důležitý, my jsme pak dělali v osmdesátým čtvrtým, 6. června 1984, Dny romské kultury. 23 Ing. Petr Víšek, v letech úředník Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, vzpomíná na jednání romských aktivistů a představitelů ÚV KSČ, která probíhala od roku 1986 prakticky až do roku Ing. Víšek uvádí, že jedné z posledních schůzek před listopadem 1989 se zúčastnilo přibližně dvacet Romů. Závěry z jednání se promítly do usnesení 103. schůze PÚV KSČ ze 3. února 1989 ke zprávě o stavu řešení problematiky cikánského obyvatelstva v ČSSR. V usnesení se požaduje zvýšení podílu Romů na řešení jejich problémů a rozvinutí jejich společensko-politické aktivity, užívání označení Rom namísto Cikán, nebo například podpora aktivit Romů směřující ke sdružování ve spolcích. 25 Avšak více než skutečné výsledky jednání je důležité to, že v rámci příprav na jednání spolu jednotliví romští účastníci nutně museli diskutovat. Nejenže se tak poznávali po lidské stránce, ale docházelo k formulaci kolektivních zájmů a strategii 23 Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s Faktem zůstává, že z jednotlivých bodů usnesení byl do 17. listopadu 1989 splněn jedině cíl založení kulturně vzdělávacího časopisu pro Romy Lačho lav, první číslo se dostalo do tisku

20 jejich prosazování. Romští aktivisté tehdy deklarovali dosaženou úroveň své etnické emancipace a zájem o aktivní podíl na řešení vlastních problémů, deklarovali se jako společenský subjekt. Tato úspěšná zkušenost pak jistě napomohla rozvoji jejich politických aktivit po roce Takže když potom přišly ty události [17. listopadu 1989], tak vlastně taková ta skupina lidí Romů už existovala a měla jakousi politickou představu, co by se mělo dělat pro Romy, nebo co by sami Romové měli pro sebe dělat Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s Ondřej Giňa st. (rozhovor ze ) 20

21 3. ROMSKÉ HNUTÍ PO 17. LISTOPADU 1989 Změny politického systému v listopadu 1989 vytvořily prostor pro potlačované politické aspirace Romů. Byli to především romští účastníci jednání z druhé poloviny osmdesátých let, kdo dokázal rychle reagovat na vzniklou situaci. V obecné euforii, která nastala v listopadu 1989, byli i Romové přijímáni jako účastníci revolučních změn a jako přirozená součást nápravy pochybení, ke kterým v minulosti došlo. 28 Na takové vnímání Romů měl jistě vliv Dokument Charty 77 č. 23, 29 který popisoval porušování lidských práv Romů v tehdejší ČSSR. 30 V okamžiku listopadových událostí se však široká veřejnost nemohla s textem dokumentu seznámit, a proto se lze domnívat, že rozhodujícím faktorem pro příznivé přijetí Romů coby účastníků revolučních změn, mělo především šíření romskoslovenských letáků na podporu studentských požadavků, rychlé ustavení přípravného výboru Romské občanské iniciativy, která byla později zaregistrována jako politická strana a vystoupení JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka během shromáždění na Letenské pláni. 31 V následující části se zkusím o rekonstrukci jednotlivých událostí, které vyústily ve vystoupení JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka na Letenské pláni. Bezprostředně po 17. listopadu se v Praze odehrálo 28 Holomek, Karel, Postavení Romů v současnosti. In: Černobílá v barvě. Gallery, Praha 2000, s Viz text dokumentu Charty 77 č. 23 ze dne Viz komentář dokumentu: Holomek, Karel, Vývoj romských reprezentací po roce 1989 a minoritní mocenská politika ve vztahu k Romům. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Vystoupení Jana Rusenka a Emila Ščuky na Letenské pláni ( ) bylo přenášeno tehdejší Československou televizí v přímém přenosu a jako takové mělo obrovský dopad. 21

22 několik setkání, na nichž byli přítomní dospělí členové souboru Perumos v čele s Janem Rusenkem, JUDr. Emil Ščuka (v té době prokurátor Městské prokuratury v Praze a vedoucí souborů Amare čhave a Romen), Vojtěch Žiga, PhDr. Vlado Oláh a příležitostně také někteří mimopražští Romové, zejména pak Ondřej Giňa z Rokycan. 22

23 3.1 Vstup Romů na politickou scénu Nejpozději od 21. listopadu byly šířeny romskoslovenské letáky. 32 Rozmnožovaly se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zásadní podíl na tom měla Kateřina Sidonová. Podařilo se získat exempláře dvou takových letáků. 33 První z nich není datovaný. Vyzývá Romy k podpoře Občanského fóra a k uchopení osudu do vlastních rukou. Na letáku jsou uvedena jména JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka, coby zástupců Romské občanské iniciativy. Druhý leták z je prohlášením výboru Romské občanské iniciativy, který se představuje jako zástupce 800 tisíc občanů romské národnosti žijících ČSSR. V textu prohlášení se výbor Romské občanské iniciativy hlásí k požadavkům vysokoškolských studentů, umělecké veřejnosti a Výboru československé veřejnosti pro lidská práva. Tyto letáky vznikly během několika schůzek jejichž dataci nelze z výpovědí informantů přesně stanovit. Schůzky nepochybně proběhly v době od 17. do 21. listopadu, v bytě Jana Rusenka na pražském Žižkově a také Vojtěcha Žigy na Praze 1. Osazenstvo takových schůzek se obměňovalo, vždy však byl přítomný Jan Rusenko a JUDr. Emil Ščuka. Na koncepci a stylistice textu se podílela Doc. Milena Hübschmannová spolu s JUDr. Emilem Ščukou s Janem Rusenkem. Diskutovala se politická situace v ČSSR a postoj, který by k ní měli Romové zaujmout. Hovořilo se i o založení romské politické strany. Kromě sestavení textů 32 Viz příloha. 33 Podle ústního sdělení JUDr. Emila Ščuky ( ) bylo letáků více. 23

24 letáků, které byly následně šířeny zejména s pomocí studentů z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, výjezdních skupin Občanského fóra i Romů, 34 bylo také sepsáno prohlášení na podporu změn prosazovaných Občanským fórem, které podepsalo 13 signatářů, coby výbor Romské občanské iniciativy. 35 Petici poté odnesl JUDr. Emil Ščuka a Jan Rusenko do Laterny Magiky, která se stala dočasným sídlem koordinačního výboru Občanského fóra. My jsme měli těžký ovace! My jsme tam měli veliký ovace. Hned jsme byli představení Havlovi. Havel tam byl už v takový tý kajutě. Havel tam měl svoje sídlo. Přišel Havel a Palouš nás chválil a říkal: Podívej, naši kamarádi Romové jdou s námi taky! 36 Samotný akt předání petice byl okamžikem, od kterého začalo vedení Občanského fóra počítat s Romy jako s politickou silou. Po jednání Občanského fóra se JUDr. Emil Ščuka stal členem Koncepční komise Občanského fóra, která měla na starosti další postup. 37 JUDr. Emil Ščuka a Jan Rusenko, jako osoby, které jménem Romů přinesly petici do Laterny Magiky, dostali Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Pro úplné znění prohlášení viz Axamitová, Jana (ed.), Castiellová, Olga (ed.), Deset pražských dnů listopad 1989 dokumentace, Academia, Praha 1990, s Originál dokumentu se jmény signatářů se nepodařilo získat. 36 Rozhovor s Emilem Ščukou - natočeno Suk, Jiří, Občanské fórum, listopad prosinec 1989, 2. díldokumenty, Ústav pro soudobé dějiny a nakladatelství Doplněk, Praha- Brno 1998, s

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Svátek Romů roztancoval centrum Brna

Svátek Romů roztancoval centrum Brna Romský hlas měsíčník romů v české republicer Ročník 15 číslo 1 2 vyšlo 26. dubna 2013 zprávy BRNO Novým zástupcem veřejného ochránce lidských práv se stal už bývalý poslanec parlamentu za ČSSD Stanislav

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté Ondřej Císař a Kateřina Vráblíková Sociologický ústav, v.v.i. AV ČR Praha, 2012 Výzkumná zpráva pro Heinrich Böll Stiftung Zpráva byla

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání

Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Dva tisíce slov 485 Dva tisíce slov Zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání Jakub Končelík Koloval kdysi vtip, jaký že je to ohromný obchod, dostat za dva tisíce slov sedm tisíc tanků. Vtip je vtip,

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách Možnosti práce s romštinou na českých základních školách výstup projektu Výzkum a ověření práce s romštinou na školách projekt byl podpořen MŠMT ČR v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

plánem využít petiční vlnu, která se ve společnosti vzedmula po událostech Palachova týdne. Havel rozpoznal touhu společnosti vyjádřit

plánem využít petiční vlnu, která se ve společnosti vzedmula po událostech Palachova týdne. Havel rozpoznal touhu společnosti vyjádřit studie a články Několik vět Posledních pět měsíců komunistické diktatury petiční optikou JIŘÍ URBAN Petici Několik vět zveřejnila ve čtvrtek 29. června 1989 rozhlasová stanice Svobodná Evropa ve večerním

Více

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti

Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tomáš

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více