FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha 2002

2 Prohlašuji, že jsem pracoval samostatně a uvedl jsem veškeré použité prameny. Jakub Krčík

3 OBSAH: 1. ÚVOD Volba tématu Zdroje informací Rozhovory Dobové prameny Vymezení pojmů Rom Romská organizace Romský představitel Romské politické hnutí ROMSKÉ HNUTÍ PŘED 17. LISTOPADEM ROMSKÉ HNUTÍ PO 17. LISTOPADU Vstup Romů na politickou scénu Formování Romské občanské iniciativy Romové a volby Romští poslanci v ČNR ( ) Romské hnutí mimo ČNR Hnutí angažovaných Romů Romský národní kongres Romský demokratický kongres ZÁVĚR PRAMENY PŘÍLOHY

4 1. ÚVOD 1.1. Volba tématu Během studia oboru romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem pracoval v různých organizacích, které byly zřízeny a vedeny Romy. Nejprve jsem byl asistentem Mgr. Hany Syslové - koordinátorky projektu vedeného Nadací Dr. Rajka Djuriče, později jsem pracoval pro Ligu na pomoc romským obětem holocaustu a posléze jako textový editor romského magazínu Amaro Gendalos, který vydává Sdružení Dženo. Nadace Dr. Rajka Djuriče, stejně jako Liga na pomoc romským obětem holocaustu, sdílela kanceláře s Romskou občanskou iniciativou. Nikoliv náhodně - iniciátorem založení obou jmenovaných organizací byl tehdejší předseda Romské občanské iniciativy JUDr. Emil Ščuka. Zakladatelem Sdružení Dženo je Ivan Veselý, někdejší vysoký představitel Hnutí angažovaných Romů a pozdější místopředseda Romské občanské iniciativy. Zpočátku jsem se nevyznal ve vztazích mezi tehdy existujícími romskými organizacemi a jejich představiteli. Netušil jsem, že Romská občanská iniciativa nebyla po roce 1989 jedinou romskou politickou organizací, mnoho jsem toho nevěděl ani o nepolitických organizacích Romů. Kanceláře, ve kterých jsem pracoval, však sloužily jako místo, kde se Romové z ulice spontánně scházeli, aby vedli dlouhé a často bouřlivé diskuse. Debatovalo se zejména o organizacích vystupujících jménem a v zájmu Romů. Postupně jsem zpozoroval, že názvy některých organizací se v takových diskuzích opakují častěji, stejně jako jména určitých 4

5 osob a konkrétní události. Matoucí bylo, že pro tytéž organizace používali různí lidé různé - byť sobě podobné názvy, k rozporům docházelo i při líčení některých událostí. Jako studenta romistiky mě tento fakt zaujal. Chtěl jsem dovědět co nejvíce o organizacích, které Romové okolo mě tak často zmiňovali, a dopátrat se skutečného průběhu událostí, o nichž každý z Romů přinášel svoji verzi. Začal jsem pátrat v romistické literatuře, ale ukázalo se, že přes stávající popularitu Romů coby námětu vědeckých prací, zůstává téma romských organizací a jejich představitelů v České republice téměř mimo odborný zájem. Problematice se věnovala v minulosti socioložka Jiřina Šiklová. 1 Cílem její studie bylo zachytit vznik romských a proromských organizací, které vznikly na území České republiky v období let Současně se snažila zdokumentovat jejich organizaci, evidenci, financování a specifika. K realizaci svého záměru zvolila dotazníkovou metodu a rozhovory s některými představiteli Romů. V závěru svého příspěvku upozorňuje na celkovou nepřehlednost v této oblasti a konstatuje fakt nedostatečné evidence romských občanských sdružení 2 a mimo jiné i to, že o mnoha aktivitách Romů a aktivistech se prostě neví. Sami Romové často nemají zájem sdělovat údaje o své činnosti. Využití běžných 1 Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s

6 způsobů sociologických výzkumů pro sledování aktivit romského etnika není vhodné a ani možné. 3 Diplomovou prací na téma romské politické hnutí v České republice v letech chci přinejmenším částečně přispět k poznání aktivit Romů a jejich organizací v tomto období. Jde mi především o to, abych přinesl dosud nepublikované informace o romském hnutí, zejména romských politických organizacích a jejich představitelích. Z časových i technických důvodů jsem musel téma časově i místně omezit. Zabývám se romským politickým hnutím na území České republiky od roku 1989 do roku Věřím, že zpracování vybraného tématu bude přínosné nejen pro mě, ale také pro další osoby nebo instituce, které se dané problematice věnují Zdroje informací Pracuji především s primárními prameny. Jsou to rozhovory s romskými představiteli (1.2.1) a dobové dokumenty (1.2.2) Rozhovory Díky práci v jednotlivých romských organizacích jsem se seznámil s iniciátory a aktivními účastníky v českém romském hnutí. To mi umožnilo vést v atmosféře důvěry rozhovory s představiteli romského hnutí v České republice. Mezi mé informanty patřil především JUDr. Emil Ščuka zakladatel a první předseda Romské občanské iniciativy a od roku 2000 prezident Mezinárodní romské 3 Šiklová Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999 tamtéž, s

7 unie (IRU), Ing. Karel Holomek bývalý poslanec České národní Rady, nyní předseda Společenství Romů na Moravě, Ondřej Giňa bývalý poslanec České národní rady, zakladatel Grémia romských regionálních představitelů, Ivan Veselý bývalý výkonný tajemník Hnutí angažovaných Romů a někdejší místopředseda Romské občanské iniciativy, v současné době předseda Sdružení Dženo, Marta Tulejová bývalá místopředsedkyně Romské občanské iniciativy, Hilda Pášová bývalá vedoucí sekretariátu Romské občanské iniciativy, PhDr. Vlado Oláh zakladatel Matice Romské, Vojtěch Žiga spoluzakladatel Romské občanské iniciativy a Hnutí angažovaných Romů. Zejména jsem se snažil získat rozhovory s těmi Romy, kteří na začátku 90. let zakládali a vedli politické organizace Romů. Nikdo z oslovených Romů žádost o rozhovor neodmítl. Seznam informantů jsem konzultoval s vedoucí své práce Doc. Milenou Hübschmannovou. Rozhovory s uvedenými informanty jsem natáčel na kazety a následně jsem je přepsal do počítače. Původně jsem chtěl, aby byl přepis rozhovorů součástí přílohy, ale s ohledem na jejich rozsah a také citlivost některých informací jsem se rozhodl, že rozhovory nezveřejním v plném rozsahu. Z rozhovorů pouze cituji, abych podpořil svá tvrzení. Chci tak současně zpřístupnit vzpomínky romských pamětníků na události, které dosud nebyly nijak podchyceny. Citace z přepisu rozhovorů prošly jazykovou úpravou. 7

8 1.2.2 Dobové prameny V práci používám citace z dobových dokumentů. Využíval jsem přitom elektronický archiv dokumentů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 4 JUDr. Emil Ščuka, bývalý předseda Romské občanské iniciativy, mi umožnil využít archiv Romské občanské iniciativy, který je umístěný v budově kolínské Romské střední školy sociální. 5 Archiv je v neutěšeném stavu a dokumenty nejsou nijak systematicky utříděny ani opatřeny evidenčními čísly. Také podmínky, ve kterých jsou dokumenty skladovány, jsou nevyhovující. Vzhledem k personálnímu propojení mezi Romskou občanskou iniciativou a jinými romskými organizacemi, obsahuje kolínský archiv řadu dokumentů, které jsou svědectvím o činnosti i dalších romských organizací než Romské občanské iniciativy. Ivan Veselý mi zpřístupnil archiv Sdružení Dženo, který vedle dokumentů o činnosti Sdružení Dženo 6, obsahuje písemnosti Hnutí angažovaných Romů, Romského národního kongresu, Romského demokratického kongresu a Romské občanské iniciativy. Ve srovnání s archivem Romské občanské iniciativy v Kolíně je archiv Sdružení Dženo v lepším stavu. Nicméně i zde shromážděné dokumenty nejsou nijak utříděny a evidovány. Absence evidenčních čísel na citovaných dokumentech ztěžuje jejich opětovné vyhledávání a také způsob citace. S tímto problémem jsem se nedokázal 4 5 Romská střední škola sociální, Macharova 1376, Kolín 6 Sdružení Dženo, V Tůních 11, Praha 2 8

9 uspokojivě vypořádat. Tam, kde cituji dokument z některého z těchto archivů, uvádím alespoň název dokumentu, datum (pokud je dokument datován) a archiv, ze kterého jsem dokument získal. Ve své diplomové práci čerpám i z dobových romských tiskovin, které jsou bohatým, leč opomíjeným, zdrojem informací. Za poskytnutí kompletních ročníků romských časopisů ze sledovaného období vděčím Doc. Mileně Hübschmannové, která mi je laskavě zapůjčila. 1.3 Vymezení pojmů Rom Pro potřeby této práce rozumím termínem Rom člověka, který se veřejně hlásí k romské národnosti. Vzhledem k vymezenému tématu nebudu rozlišovat mezi příslušností k romské podskupině, pokud to nebude nutné pro pochopení popisovaných skutečností Romská organizace Termín organizace používám jako zastřešující pro občanská sdružení, nadace, politické strany a politická hnutí. Romskou organizací rozumím každou organizaci registrovanou Ministerstvem vnitra ČR, která se svými aktivitami snaží ovlivňovat životy Romů v České republice a současně v jejímž vedení stojí Romové. V odborné literatuře se rozlišují organizace romské a pro-romské podle počtu romských zaměstnanců/členů, případně podle toho, zda je zakladatelem organizace Rom nebo Nerom. Takové hledisko je pro mne nepřijatelné. Poměr řadových romských a 9

10 neromských členů/zaměstnanců není významný. Rozhodující je, zda mají Romové vliv na náplň činnosti organizace a jakým způsobem takový vliv uplatňují Romský představitel Termínem romští představitelé označuji ty Romy, kteří mluví za Romy - na požádání nebo spontánně se vyjadřují jménem Romů v České republice. Romští představitelé přitom usilují o vliv na budoucnost Romů v České republice i v zahraničí. Jejich názory jsou prezentovány v médiích a bývají partnery při jednáních o romských otázkách s českými i zahraničními politickými představiteli. Mezi romskou veřejností přitom nevládne jednota v názoru, kdo je a kdo není romským představitelem. V případě každého romského představitele se stává, že je částí romské veřejnosti jako představitel odmítán. Zároveň také jednotliví romští představitelé často nesouhlasí s tím, že jsou svým okolím za romské představitele považováni. Tak je tomu ostatně také na politických scénách jiných národů Romské politické hnutí Romské politické hnutí je tvořeno romskými představiteli a romskými organizacemi. Romské organizace přitom nemusí být registrovány jako politická uskupení. Rozhodující je, zda tito romští představitelé a romské organizace usilují o formulaci a prosazování romských zájmů v České republice. 10

11 2. ROMSKÉ HNUTÍ PŘED 17. LISTOPADEM 1989 S listopadem 1989 skončil paternalistický přístup k československému obyvatelstvu. Romové, stejně jako všichni ostatní obyvatelé tehdejšího Československa, se o sebe museli začít starat sami, v nových a neznámých podmínkách. Značná část majoritního obyvatelstva Československa a později České republiky byla zaskočena těmito rychlými změnami a sociální anomií, která nastala. Mnozí si zcela oprávněně připadali, jako by emigrovali do jiné země, i když se nikam nepřestěhovali. 7 S nově nabytou svobodou začala česká společnost velmi rychle navazovat na komunisty přerušené tradice politických stran a zájmových spolků, dále rozvíjet se začaly ty organizace, jejichž existenci komunistický režim sice nevítal, ale přesto toleroval. Přinejmenším část Neromů tak měla zkušenosti s prací ve společenských organizacích. Oproti tomu tradice romských politických stran, spolků, případně sdružení postavených na příslušnosti k romské národnosti u nás prakticky nebyla. To ale neznamená, že lze souhlasit s tvrzením, že Romové nikdy v minulosti sami sebe profesionálně neorganizovali, nepokoušeli se vytvořit národní nebo státní útvar, jejich společenství tvořila vždy rodina, případně kmen, ale nikdy to nebyla organizace pro hájení romských zájmů. 8 7 Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s

12 V letech existoval Romy založený Kulturní a sociální spolek Cikánů na Slovensku, z předválečného Československa máme zprávy o založení několika romských kovářských výrobních družstev. 9 Počátkem minulého století nebyly romské organizace zvláštností ani v ostatních zemích: V roce 1919 byla v Bulharsku založena cikánská organizace Egipt, v roce 1925 byla v Rusku založena Unie Cikánů, v roce 1926 Sdružení Romů v rumunském Claboru, v roce 1927 Unie Cikánů v Bělorusku atd. Existence těchto prvních organizací však byla příliš krátká, jejich efektivita malá a navíc přestávaly pracovat dřív, než se stihly stát součástí všeobecného povědomí. Konec organizací byl někdy způsoben nezkušeností zřizovatelů, jindy stabilizací majoritní společnosti po celkové změně poměrů. Přechodné období rychlých a zásadních změn ve společnosti se totiž ukazuje jako ideální podhoubí pro zakládání národnostních a tedy i romských - organizací. V přelomových dobách se majoritní společnost stará na prvním místě o své problémy a menšiny stojí stranou zájmu, zpravidla do doby konsolidace poměrů, ustálení nových mocenských struktur a formulace přístupu k otázce národnostní politiky. Na území bývalého Československa byly před rokem 1989 takové okamžiky dva: okolo roku 1948 a V roce 1948 Romové na Slovensku chtěli založit Sdružení slovenských Cikánů. Z plánu na řešení tzv. cikánské problematiky na Slovensku, který předložil přípravný výbor slovenskému Pověřenectvu vnitra se ukazuje, že vznikající organizace měla vedle kulturních 9 Horváthová, Emília, Cigáni na Slovensku Historicko etnografický náčrt, Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 1964, s

13 také politické ambice. K povolení sdružení nakonec z politických důvodů nedošlo, 10 což předznamenalo i budoucí přístup nově nastoleného režimu k Romům. Na základě usnesení politbyra ÚV KSČ z 8. dubna 1958 a zákona č. 74/1958 Sb. O trvalém usídlení kočujících osob ze dne 17. října začal stát vůči Romům uplatňovat program násilné asimilace. Na celkové uvolňování společenských poměrů v době pražského jara představitelé z řad Romů zareagovali založením Svazu Cikánů Romů v ČSR, jehož stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra ČSR 30. května Na ustavujícím sjezdu, který se konal 30. srpna 1969 byl kromě stanov přijat také Návrh programu řešení problematiky Cikánů v ČSR a Prohlášení ustavujícího sjezdu Svazu Cikánů Romů v ČSR. V dokumentech z ustavujícího sjezdu bylo zpochybněno vnímání Romů jako sociálně zaostalé skupiny s odumírajícím etnikem prosazované v rámci asimilačních snah od 50. let: Teoretické zpracování charakteristiky Cikánů není dosud provedeno. Je to velmi složitá otázka. Není možné se stále držet mnohde dosud platných pouček. Na této otázce bude možné rozvinout učení marxismu-leninismu o národnostní otázce. Vždyť pojmy národ, národnost nejsou dosud vyjasněné a jejich výklad není vždy jednotný. Jestliže dosud nebylo Cikánům přiznáno, že jsou národností, pak hlavní příčinou byly obavy z důsledků přiznání různých práv Cikánům jako národnosti. Argumenty jako nedostatky některých znaků (území apod.) uváděné podle dosud platných pouček, byly jen prostředkem, jak zabránit uznání Cikánů jako 10 Jurová, Anna, Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945, Goldpress Publishers, Bratislava 1993, s

14 národnosti. 11 Kromě toho byly vzneseny i požadavky na přiměřené zastoupení romské reprezentace ve volených i výkonných orgánech tehdejší moci. Nejednalo se přitom o volání několika osamělých Romů, v roce 1972 měl Svaz Cikánů-Romů v ČSR členů dubna 1973 však byla činnost Svazu Cikánů-Romů v ČSR ukončena pod tlakem postupující normalizace. Formální záminkou ke zrušení svazu byly nesrovnalosti v hospodaření účelových zařízení Nevodrom a Butiker 13, avšak skutečným důvodem vedoucím ke zrušení první romské politicko-kulturně orientované organizace u nás byly pravděpodobně aktivity Svazu, které sledovaly uznání romské svébytnosti a kultury: V roce 1972 byl novelizován zákon o minoritách a Romové v něm nebyli zmíněni. Byli pasováni na sociální skupinu s odumírajícím etnikem. Svaz Cikánů-Romů podal proti tomu memorandum, na němž jsem se také podílela. Komunistické vedení si uvědomilo, že jim Romové přerůstají přes hlavu, protože mají nějaké požadavky, a v roce 1973 jejich svaz rozpustilo. 14 Na to, že rozpuštění Svazu Cikánů-Romů mělo politické pozadí, upozorňoval i jeden z dokumentů Charty 77: Je příznačné, že tato organizace byla pro normalizovanou politickou moc nepřijatelná. Přestože po celou dobu své existence Svaz Cikánů-Romů nabízel své síly ke 11 Ustavující Sjezd Svazu Cikánů Romů, Přípravný ústřední výbor Svazu Cikánů Romů, Brno 1969, s Nečas, Ctibor, Historický kalendář Dějiny českých Romů v datech, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, s Holomek, Karel, Vývoj romských reprezentací po roce 1989 a minoritní mocenská politika ve vztahu k Romům. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Hübschmannová, Milena, Počátky romské literatury. In: Žijeme spolu nebo vedle sebe? Sborník z konference o literatuře a kultuře národnostních menšin v České republice. Obec spisovatelů, Praha 1998, s

15 spolupráci a vždy vystupoval zcela loajálně, byl v dubnu 1973 donucen ukončit činnost. Při procedurách vedoucích k rozpuštění Svazu Cikánů-Romů byli členové vedení této organizace vystaveni neomalenému nátlaku a nepokrytým výhrůžkám. 15 Poměry, které vládly na území někdejšího Československa do roku 1989, neumožňovaly vznik žádné organizace, která by mohla navázat na činnost Svazu Cikánů-Romů v ČSR. Z výpovědí pamětníků se ukazuje, že přinejmenším od poloviny osmdesátých let existovala neformální skupina Romů s nekonformním postojem k tehdejší vládní ideologii zvláště v otázkách, které se bezprostředně dotýkaly Romů. Není známý fakt, že romské hnutí začínalo romskými disidenty, že existoval i romský disent. Tady byl znám jen český disent, ale nebyl znám romský disent. (...) Počátky romského disentu byly v druhé polovině osmdesátých let. Tam se většinou - vlastně jenom romští intelektuálové setkávali pod hlavičkou různých romských zábav, kde diskutovali, vyměňovali si svoje názory, co mají dělat, jak to mají dělat, vytyčovali si různé cíle. 16 Do okruhu těchto Romů patřil například JUDr. Emil Ščuka, který v roce 1983 zřídil romský divadelní soubor Romen při Okresním domě pionýrů a mládeže v Sokolově. 17 Rodina Rusenků z pražského Žižkova, která v roce 1985 založila soubor Perumos, rodina Giňů z Rokycan a jejich 15 Charta 77. In: Romano Džaniben časopis romistických studií, VII, 1-2, 2000, s Rozhovor s Vojtěchem Žigou - natočeno Spolu s přestěhováním Emila Ščuky do Prahy v roce 1986 začal soubor působit v Praze 15

16 romská kapela Rytmus 84, Bertin a Helena Demeterovi se souborem Khamoro. Kulturní akce, na kterých jmenované soubory vystupovaly, byly příležitostmi, při nichž se navzájem seznamovali další Romové, kteří měli zájem o romskou kulturu a nesouhlasili s pasivní pozicí, do které je zatlačila tehdejší politická situace v ČSSR. Aniž bychom to věděli, dneska to zase můžu říct, tak jako to dělali dřív ty disidenti, že dělali kulturní akce, a přitom se vzadu někde mohli domlouvat, přesně takhle jsme to udělali my. My jsme řekli: Ano, my uděláme takový setkání významných romských osobností, spisovatelů, ať ukážeme, ať se můžeme prezentovat. Takže jsme pozvali 18 ze Slovenska paní Lackovou, tenkrát se objevil Vojta Žiga poprvně, že jo. Říkal, že dělal někde v diplomatických službách, že umí čínsky a takový věci. Ale podstatný bylo, že zatímco probíhal normálně program, tak my jsme se vzadu normálně sešli, no a tam už jsme začali právě projednávat otázku, jestli teda založit nějakej svaz a nebo politickou stranu. 19 V Rokycanech bylo nějaký sezení, nějaký oficiální, nějaký neoficiální, a na tom neoficiálním a to bylo ještě za komunistů jsem poprvé řekl, že by měla být politická strana. (...) Říkám: 18 Podle osobního sdělení Doc. Mileny Hübschmannové ( ) byl organizátorem setkání Andrej Giňa. Romský spisovatel a hudebník, který v osmdesátých letech vedl romskou hudební skupinu Rytmus 84 a po roce 1989 předsedal Kulturnímu svazu občanů romské národnosti. 19 Rozhovor s Ondřejem Giňou - natočeno

17 Jediný co my jako tady můžeme udělat je, abychom si my, Romové, založili politickou stranu. 20 (...)Scházeli jsme se kvůli tomu, že jsme nebyli spokojeni s poměry, které tu byly. V Rokycanech byla taková velká schůzka těch velkých aktivistů. (...) Tam se sešli Romové z celé republiky. 21 Pro etnoemancipační snahy Romů byla také významná pomoc zejména pražských sociálních kurátorů, kteří pomáhali se zakládáním romských souborů, zájmových kroužků a organizací vystoupení romských souborů. 22 Já bych se chtěl ještě o pár věcech zmínit, které se děly v tý kultuře. My jsme už od roku 1983 jezdili s divadlem do Prahy. Vystupovali jsme tady s divadlem na Žižkově v Žižkovském divadle, Na chmelnici, Na Maninách. A hodně jsme chodili takhle vystupovat. A na ty představení chodili Romové nebo Neromové? Chodili Romové a chodili samozřejmě i Neromové. To bylo věčně nabitý. A máte nějaký vysvětlení, jak se tam ty Romové dostali? Nebo myslíte, že to bylo fakt tak, že šli náhodou okolo? 20 Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Rozhovor s PhDr. Vlado Oláhem - natočeno Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s

18 Ne, ne, já jsem... To byla tvrdá práce agenturní, jo, kdy v tý době my jsme se seznámili Viktor Sekyt bývalej kurátor, Hanka Frištenská, Jitka Djuričová, jo, pak kurátorky, které ty už ani neznáš, ale byly vynikající, Magdalena Písařovicová. Znáš Magdalenu? Ne, neznám. Boženka Tylová. To byly pražské kurátorky, které dělaly pro Romy, a které pro tuto věc byly strašně zanícené. Jezdili do Sokolova a v podstatě to bylo všechno připravené. Vystoupení, tisk, jo, my jako kolikrát jsme přišli do Prahy, my jsme měli obrovskou publicitu v Tvorbě, tenkrát komunistickej časopis Tvorba, to napsala Milena [Hübschmannová]. To byl hit. Tu Tvorbu četli tenkrát všichni, jo. A pak takový ty komunistický deníky co byly, tak vím, že krásný články o nás pokaždé psala doktorka Hodačová-Jirsová, to byla spisovatelka a zároveň herečka. První československá herečka ve mluveném filmu. Hrála v Jánošíkovi, taky už zemřela chudák. Dělala v Etnografickym ústavu, to bylo pak taky důležitý. No a s touto skupinou lidí, s Pražákama, s kurátorama, jsme měli zajištěnou v Praze možnost vystupovat. A ty kurátorky už řekly: ale my bychom chtěly, tady něco taky takovýho, jak vy máte v Sokolově.. A už jsme se seznámili s Demetrovcema a s Rusenkovcema. A já jsem stál vlastně u vzniku souboru Khamoro a souboru Perumos, protože to bylo domluveno právě přes tyto kurátory. Dávali jsme dohromady, jak co. Ivan Slavík, který zemřel, tak to byl takovej duchovní otec souboru Perumos. Ne, on nebyl kurátor, on byl z kulturního střediska 18

19 Chmelnice. Oni měli vlastně ty kurátoři vzor v Sokolově a řekli: Když to jde v Sokolově, proč to by nemohlo jít i v Praze? A já jsem obcházel, mě furt ukazovali těm ředitelům a já jsem jim to vysvětloval, těm soudruhům. No a co bylo důležitý, my jsme pak dělali v osmdesátým čtvrtým, 6. června 1984, Dny romské kultury. 23 Ing. Petr Víšek, v letech úředník Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, vzpomíná na jednání romských aktivistů a představitelů ÚV KSČ, která probíhala od roku 1986 prakticky až do roku Ing. Víšek uvádí, že jedné z posledních schůzek před listopadem 1989 se zúčastnilo přibližně dvacet Romů. Závěry z jednání se promítly do usnesení 103. schůze PÚV KSČ ze 3. února 1989 ke zprávě o stavu řešení problematiky cikánského obyvatelstva v ČSSR. V usnesení se požaduje zvýšení podílu Romů na řešení jejich problémů a rozvinutí jejich společensko-politické aktivity, užívání označení Rom namísto Cikán, nebo například podpora aktivit Romů směřující ke sdružování ve spolcích. 25 Avšak více než skutečné výsledky jednání je důležité to, že v rámci příprav na jednání spolu jednotliví romští účastníci nutně museli diskutovat. Nejenže se tak poznávali po lidské stránce, ale docházelo k formulaci kolektivních zájmů a strategii 23 Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s Faktem zůstává, že z jednotlivých bodů usnesení byl do 17. listopadu 1989 splněn jedině cíl založení kulturně vzdělávacího časopisu pro Romy Lačho lav, první číslo se dostalo do tisku

20 jejich prosazování. Romští aktivisté tehdy deklarovali dosaženou úroveň své etnické emancipace a zájem o aktivní podíl na řešení vlastních problémů, deklarovali se jako společenský subjekt. Tato úspěšná zkušenost pak jistě napomohla rozvoji jejich politických aktivit po roce Takže když potom přišly ty události [17. listopadu 1989], tak vlastně taková ta skupina lidí Romů už existovala a měla jakousi politickou představu, co by se mělo dělat pro Romy, nebo co by sami Romové měli pro sebe dělat Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s Ondřej Giňa st. (rozhovor ze ) 20

21 3. ROMSKÉ HNUTÍ PO 17. LISTOPADU 1989 Změny politického systému v listopadu 1989 vytvořily prostor pro potlačované politické aspirace Romů. Byli to především romští účastníci jednání z druhé poloviny osmdesátých let, kdo dokázal rychle reagovat na vzniklou situaci. V obecné euforii, která nastala v listopadu 1989, byli i Romové přijímáni jako účastníci revolučních změn a jako přirozená součást nápravy pochybení, ke kterým v minulosti došlo. 28 Na takové vnímání Romů měl jistě vliv Dokument Charty 77 č. 23, 29 který popisoval porušování lidských práv Romů v tehdejší ČSSR. 30 V okamžiku listopadových událostí se však široká veřejnost nemohla s textem dokumentu seznámit, a proto se lze domnívat, že rozhodujícím faktorem pro příznivé přijetí Romů coby účastníků revolučních změn, mělo především šíření romskoslovenských letáků na podporu studentských požadavků, rychlé ustavení přípravného výboru Romské občanské iniciativy, která byla později zaregistrována jako politická strana a vystoupení JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka během shromáždění na Letenské pláni. 31 V následující části se zkusím o rekonstrukci jednotlivých událostí, které vyústily ve vystoupení JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka na Letenské pláni. Bezprostředně po 17. listopadu se v Praze odehrálo 28 Holomek, Karel, Postavení Romů v současnosti. In: Černobílá v barvě. Gallery, Praha 2000, s Viz text dokumentu Charty 77 č. 23 ze dne Viz komentář dokumentu: Holomek, Karel, Vývoj romských reprezentací po roce 1989 a minoritní mocenská politika ve vztahu k Romům. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Vystoupení Jana Rusenka a Emila Ščuky na Letenské pláni ( ) bylo přenášeno tehdejší Československou televizí v přímém přenosu a jako takové mělo obrovský dopad. 21

22 několik setkání, na nichž byli přítomní dospělí členové souboru Perumos v čele s Janem Rusenkem, JUDr. Emil Ščuka (v té době prokurátor Městské prokuratury v Praze a vedoucí souborů Amare čhave a Romen), Vojtěch Žiga, PhDr. Vlado Oláh a příležitostně také někteří mimopražští Romové, zejména pak Ondřej Giňa z Rokycan. 22

23 3.1 Vstup Romů na politickou scénu Nejpozději od 21. listopadu byly šířeny romskoslovenské letáky. 32 Rozmnožovaly se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zásadní podíl na tom měla Kateřina Sidonová. Podařilo se získat exempláře dvou takových letáků. 33 První z nich není datovaný. Vyzývá Romy k podpoře Občanského fóra a k uchopení osudu do vlastních rukou. Na letáku jsou uvedena jména JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka, coby zástupců Romské občanské iniciativy. Druhý leták z je prohlášením výboru Romské občanské iniciativy, který se představuje jako zástupce 800 tisíc občanů romské národnosti žijících ČSSR. V textu prohlášení se výbor Romské občanské iniciativy hlásí k požadavkům vysokoškolských studentů, umělecké veřejnosti a Výboru československé veřejnosti pro lidská práva. Tyto letáky vznikly během několika schůzek jejichž dataci nelze z výpovědí informantů přesně stanovit. Schůzky nepochybně proběhly v době od 17. do 21. listopadu, v bytě Jana Rusenka na pražském Žižkově a také Vojtěcha Žigy na Praze 1. Osazenstvo takových schůzek se obměňovalo, vždy však byl přítomný Jan Rusenko a JUDr. Emil Ščuka. Na koncepci a stylistice textu se podílela Doc. Milena Hübschmannová spolu s JUDr. Emilem Ščukou s Janem Rusenkem. Diskutovala se politická situace v ČSSR a postoj, který by k ní měli Romové zaujmout. Hovořilo se i o založení romské politické strany. Kromě sestavení textů 32 Viz příloha. 33 Podle ústního sdělení JUDr. Emila Ščuky ( ) bylo letáků více. 23

24 letáků, které byly následně šířeny zejména s pomocí studentů z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, výjezdních skupin Občanského fóra i Romů, 34 bylo také sepsáno prohlášení na podporu změn prosazovaných Občanským fórem, které podepsalo 13 signatářů, coby výbor Romské občanské iniciativy. 35 Petici poté odnesl JUDr. Emil Ščuka a Jan Rusenko do Laterny Magiky, která se stala dočasným sídlem koordinačního výboru Občanského fóra. My jsme měli těžký ovace! My jsme tam měli veliký ovace. Hned jsme byli představení Havlovi. Havel tam byl už v takový tý kajutě. Havel tam měl svoje sídlo. Přišel Havel a Palouš nás chválil a říkal: Podívej, naši kamarádi Romové jdou s námi taky! 36 Samotný akt předání petice byl okamžikem, od kterého začalo vedení Občanského fóra počítat s Romy jako s politickou silou. Po jednání Občanského fóra se JUDr. Emil Ščuka stal členem Koncepční komise Občanského fóra, která měla na starosti další postup. 37 JUDr. Emil Ščuka a Jan Rusenko, jako osoby, které jménem Romů přinesly petici do Laterny Magiky, dostali Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Pro úplné znění prohlášení viz Axamitová, Jana (ed.), Castiellová, Olga (ed.), Deset pražských dnů listopad 1989 dokumentace, Academia, Praha 1990, s Originál dokumentu se jmény signatářů se nepodařilo získat. 36 Rozhovor s Emilem Ščukou - natočeno Suk, Jiří, Občanské fórum, listopad prosinec 1989, 2. díldokumenty, Ústav pro soudobé dějiny a nakladatelství Doplněk, Praha- Brno 1998, s

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální David Tišer Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální Romská škola Romskou střední školu sociální založil před několika lety v rámci aktivit své neziskové nevládní organizace Dr. Rajko Djurič

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. TYPY OBČANSKÝCH USKUPENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ: = organizace svobodně založená občany, kteří sdílejí společný zájem (sportovní

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 4. listopadu 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 4. listopadu 2015 od 10:00 hod. do 15:00 hod. v zasedacím sále vlády Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie, nábřeží

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Statut Teplického parlamentu mládeže

Statut Teplického parlamentu mládeže Statut Teplického parlamentu mládeže 1 Název a sídlo Teplický parlament mládeže (dále jen TPM), jehož právní subjektivitu zajišťuje DDM Teplice, sídlí na adrese. 2 Cíle TPM a) Vytvářet prostor pro konfrontaci

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_12_Ústavní zákon o zániku ČSFR TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_12_Ústavní zákon o zániku ČSFR TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU VY_32_INOVACE_6A_12_Ústavní zákon o zániku ČSFR TÉMA SADY

Více