FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1989-1992"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY INDOLOGICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE ROMSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH Autor: Jakub Krčík Vedoucí práce: Doc. Milena Hübschmannová, CSc. Praha 2002

2 Prohlašuji, že jsem pracoval samostatně a uvedl jsem veškeré použité prameny. Jakub Krčík

3 OBSAH: 1. ÚVOD Volba tématu Zdroje informací Rozhovory Dobové prameny Vymezení pojmů Rom Romská organizace Romský představitel Romské politické hnutí ROMSKÉ HNUTÍ PŘED 17. LISTOPADEM ROMSKÉ HNUTÍ PO 17. LISTOPADU Vstup Romů na politickou scénu Formování Romské občanské iniciativy Romové a volby Romští poslanci v ČNR ( ) Romské hnutí mimo ČNR Hnutí angažovaných Romů Romský národní kongres Romský demokratický kongres ZÁVĚR PRAMENY PŘÍLOHY

4 1. ÚVOD 1.1. Volba tématu Během studia oboru romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem pracoval v různých organizacích, které byly zřízeny a vedeny Romy. Nejprve jsem byl asistentem Mgr. Hany Syslové - koordinátorky projektu vedeného Nadací Dr. Rajka Djuriče, později jsem pracoval pro Ligu na pomoc romským obětem holocaustu a posléze jako textový editor romského magazínu Amaro Gendalos, který vydává Sdružení Dženo. Nadace Dr. Rajka Djuriče, stejně jako Liga na pomoc romským obětem holocaustu, sdílela kanceláře s Romskou občanskou iniciativou. Nikoliv náhodně - iniciátorem založení obou jmenovaných organizací byl tehdejší předseda Romské občanské iniciativy JUDr. Emil Ščuka. Zakladatelem Sdružení Dženo je Ivan Veselý, někdejší vysoký představitel Hnutí angažovaných Romů a pozdější místopředseda Romské občanské iniciativy. Zpočátku jsem se nevyznal ve vztazích mezi tehdy existujícími romskými organizacemi a jejich představiteli. Netušil jsem, že Romská občanská iniciativa nebyla po roce 1989 jedinou romskou politickou organizací, mnoho jsem toho nevěděl ani o nepolitických organizacích Romů. Kanceláře, ve kterých jsem pracoval, však sloužily jako místo, kde se Romové z ulice spontánně scházeli, aby vedli dlouhé a často bouřlivé diskuse. Debatovalo se zejména o organizacích vystupujících jménem a v zájmu Romů. Postupně jsem zpozoroval, že názvy některých organizací se v takových diskuzích opakují častěji, stejně jako jména určitých 4

5 osob a konkrétní události. Matoucí bylo, že pro tytéž organizace používali různí lidé různé - byť sobě podobné názvy, k rozporům docházelo i při líčení některých událostí. Jako studenta romistiky mě tento fakt zaujal. Chtěl jsem dovědět co nejvíce o organizacích, které Romové okolo mě tak často zmiňovali, a dopátrat se skutečného průběhu událostí, o nichž každý z Romů přinášel svoji verzi. Začal jsem pátrat v romistické literatuře, ale ukázalo se, že přes stávající popularitu Romů coby námětu vědeckých prací, zůstává téma romských organizací a jejich představitelů v České republice téměř mimo odborný zájem. Problematice se věnovala v minulosti socioložka Jiřina Šiklová. 1 Cílem její studie bylo zachytit vznik romských a proromských organizací, které vznikly na území České republiky v období let Současně se snažila zdokumentovat jejich organizaci, evidenci, financování a specifika. K realizaci svého záměru zvolila dotazníkovou metodu a rozhovory s některými představiteli Romů. V závěru svého příspěvku upozorňuje na celkovou nepřehlednost v této oblasti a konstatuje fakt nedostatečné evidence romských občanských sdružení 2 a mimo jiné i to, že o mnoha aktivitách Romů a aktivistech se prostě neví. Sami Romové často nemají zájem sdělovat údaje o své činnosti. Využití běžných 1 Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s

6 způsobů sociologických výzkumů pro sledování aktivit romského etnika není vhodné a ani možné. 3 Diplomovou prací na téma romské politické hnutí v České republice v letech chci přinejmenším částečně přispět k poznání aktivit Romů a jejich organizací v tomto období. Jde mi především o to, abych přinesl dosud nepublikované informace o romském hnutí, zejména romských politických organizacích a jejich představitelích. Z časových i technických důvodů jsem musel téma časově i místně omezit. Zabývám se romským politickým hnutím na území České republiky od roku 1989 do roku Věřím, že zpracování vybraného tématu bude přínosné nejen pro mě, ale také pro další osoby nebo instituce, které se dané problematice věnují Zdroje informací Pracuji především s primárními prameny. Jsou to rozhovory s romskými představiteli (1.2.1) a dobové dokumenty (1.2.2) Rozhovory Díky práci v jednotlivých romských organizacích jsem se seznámil s iniciátory a aktivními účastníky v českém romském hnutí. To mi umožnilo vést v atmosféře důvěry rozhovory s představiteli romského hnutí v České republice. Mezi mé informanty patřil především JUDr. Emil Ščuka zakladatel a první předseda Romské občanské iniciativy a od roku 2000 prezident Mezinárodní romské 3 Šiklová Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999 tamtéž, s

7 unie (IRU), Ing. Karel Holomek bývalý poslanec České národní Rady, nyní předseda Společenství Romů na Moravě, Ondřej Giňa bývalý poslanec České národní rady, zakladatel Grémia romských regionálních představitelů, Ivan Veselý bývalý výkonný tajemník Hnutí angažovaných Romů a někdejší místopředseda Romské občanské iniciativy, v současné době předseda Sdružení Dženo, Marta Tulejová bývalá místopředsedkyně Romské občanské iniciativy, Hilda Pášová bývalá vedoucí sekretariátu Romské občanské iniciativy, PhDr. Vlado Oláh zakladatel Matice Romské, Vojtěch Žiga spoluzakladatel Romské občanské iniciativy a Hnutí angažovaných Romů. Zejména jsem se snažil získat rozhovory s těmi Romy, kteří na začátku 90. let zakládali a vedli politické organizace Romů. Nikdo z oslovených Romů žádost o rozhovor neodmítl. Seznam informantů jsem konzultoval s vedoucí své práce Doc. Milenou Hübschmannovou. Rozhovory s uvedenými informanty jsem natáčel na kazety a následně jsem je přepsal do počítače. Původně jsem chtěl, aby byl přepis rozhovorů součástí přílohy, ale s ohledem na jejich rozsah a také citlivost některých informací jsem se rozhodl, že rozhovory nezveřejním v plném rozsahu. Z rozhovorů pouze cituji, abych podpořil svá tvrzení. Chci tak současně zpřístupnit vzpomínky romských pamětníků na události, které dosud nebyly nijak podchyceny. Citace z přepisu rozhovorů prošly jazykovou úpravou. 7

8 1.2.2 Dobové prameny V práci používám citace z dobových dokumentů. Využíval jsem přitom elektronický archiv dokumentů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 4 JUDr. Emil Ščuka, bývalý předseda Romské občanské iniciativy, mi umožnil využít archiv Romské občanské iniciativy, který je umístěný v budově kolínské Romské střední školy sociální. 5 Archiv je v neutěšeném stavu a dokumenty nejsou nijak systematicky utříděny ani opatřeny evidenčními čísly. Také podmínky, ve kterých jsou dokumenty skladovány, jsou nevyhovující. Vzhledem k personálnímu propojení mezi Romskou občanskou iniciativou a jinými romskými organizacemi, obsahuje kolínský archiv řadu dokumentů, které jsou svědectvím o činnosti i dalších romských organizací než Romské občanské iniciativy. Ivan Veselý mi zpřístupnil archiv Sdružení Dženo, který vedle dokumentů o činnosti Sdružení Dženo 6, obsahuje písemnosti Hnutí angažovaných Romů, Romského národního kongresu, Romského demokratického kongresu a Romské občanské iniciativy. Ve srovnání s archivem Romské občanské iniciativy v Kolíně je archiv Sdružení Dženo v lepším stavu. Nicméně i zde shromážděné dokumenty nejsou nijak utříděny a evidovány. Absence evidenčních čísel na citovaných dokumentech ztěžuje jejich opětovné vyhledávání a také způsob citace. S tímto problémem jsem se nedokázal 4 5 Romská střední škola sociální, Macharova 1376, Kolín 6 Sdružení Dženo, V Tůních 11, Praha 2 8

9 uspokojivě vypořádat. Tam, kde cituji dokument z některého z těchto archivů, uvádím alespoň název dokumentu, datum (pokud je dokument datován) a archiv, ze kterého jsem dokument získal. Ve své diplomové práci čerpám i z dobových romských tiskovin, které jsou bohatým, leč opomíjeným, zdrojem informací. Za poskytnutí kompletních ročníků romských časopisů ze sledovaného období vděčím Doc. Mileně Hübschmannové, která mi je laskavě zapůjčila. 1.3 Vymezení pojmů Rom Pro potřeby této práce rozumím termínem Rom člověka, který se veřejně hlásí k romské národnosti. Vzhledem k vymezenému tématu nebudu rozlišovat mezi příslušností k romské podskupině, pokud to nebude nutné pro pochopení popisovaných skutečností Romská organizace Termín organizace používám jako zastřešující pro občanská sdružení, nadace, politické strany a politická hnutí. Romskou organizací rozumím každou organizaci registrovanou Ministerstvem vnitra ČR, která se svými aktivitami snaží ovlivňovat životy Romů v České republice a současně v jejímž vedení stojí Romové. V odborné literatuře se rozlišují organizace romské a pro-romské podle počtu romských zaměstnanců/členů, případně podle toho, zda je zakladatelem organizace Rom nebo Nerom. Takové hledisko je pro mne nepřijatelné. Poměr řadových romských a 9

10 neromských členů/zaměstnanců není významný. Rozhodující je, zda mají Romové vliv na náplň činnosti organizace a jakým způsobem takový vliv uplatňují Romský představitel Termínem romští představitelé označuji ty Romy, kteří mluví za Romy - na požádání nebo spontánně se vyjadřují jménem Romů v České republice. Romští představitelé přitom usilují o vliv na budoucnost Romů v České republice i v zahraničí. Jejich názory jsou prezentovány v médiích a bývají partnery při jednáních o romských otázkách s českými i zahraničními politickými představiteli. Mezi romskou veřejností přitom nevládne jednota v názoru, kdo je a kdo není romským představitelem. V případě každého romského představitele se stává, že je částí romské veřejnosti jako představitel odmítán. Zároveň také jednotliví romští představitelé často nesouhlasí s tím, že jsou svým okolím za romské představitele považováni. Tak je tomu ostatně také na politických scénách jiných národů Romské politické hnutí Romské politické hnutí je tvořeno romskými představiteli a romskými organizacemi. Romské organizace přitom nemusí být registrovány jako politická uskupení. Rozhodující je, zda tito romští představitelé a romské organizace usilují o formulaci a prosazování romských zájmů v České republice. 10

11 2. ROMSKÉ HNUTÍ PŘED 17. LISTOPADEM 1989 S listopadem 1989 skončil paternalistický přístup k československému obyvatelstvu. Romové, stejně jako všichni ostatní obyvatelé tehdejšího Československa, se o sebe museli začít starat sami, v nových a neznámých podmínkách. Značná část majoritního obyvatelstva Československa a později České republiky byla zaskočena těmito rychlými změnami a sociální anomií, která nastala. Mnozí si zcela oprávněně připadali, jako by emigrovali do jiné země, i když se nikam nepřestěhovali. 7 S nově nabytou svobodou začala česká společnost velmi rychle navazovat na komunisty přerušené tradice politických stran a zájmových spolků, dále rozvíjet se začaly ty organizace, jejichž existenci komunistický režim sice nevítal, ale přesto toleroval. Přinejmenším část Neromů tak měla zkušenosti s prací ve společenských organizacích. Oproti tomu tradice romských politických stran, spolků, případně sdružení postavených na příslušnosti k romské národnosti u nás prakticky nebyla. To ale neznamená, že lze souhlasit s tvrzením, že Romové nikdy v minulosti sami sebe profesionálně neorganizovali, nepokoušeli se vytvořit národní nebo státní útvar, jejich společenství tvořila vždy rodina, případně kmen, ale nikdy to nebyla organizace pro hájení romských zájmů. 8 7 Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Šiklová, Jiřina, Romové a nevládní, neziskové romské a proromské občanské organizace přispívající k integraci tohoto etnika. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s

12 V letech existoval Romy založený Kulturní a sociální spolek Cikánů na Slovensku, z předválečného Československa máme zprávy o založení několika romských kovářských výrobních družstev. 9 Počátkem minulého století nebyly romské organizace zvláštností ani v ostatních zemích: V roce 1919 byla v Bulharsku založena cikánská organizace Egipt, v roce 1925 byla v Rusku založena Unie Cikánů, v roce 1926 Sdružení Romů v rumunském Claboru, v roce 1927 Unie Cikánů v Bělorusku atd. Existence těchto prvních organizací však byla příliš krátká, jejich efektivita malá a navíc přestávaly pracovat dřív, než se stihly stát součástí všeobecného povědomí. Konec organizací byl někdy způsoben nezkušeností zřizovatelů, jindy stabilizací majoritní společnosti po celkové změně poměrů. Přechodné období rychlých a zásadních změn ve společnosti se totiž ukazuje jako ideální podhoubí pro zakládání národnostních a tedy i romských - organizací. V přelomových dobách se majoritní společnost stará na prvním místě o své problémy a menšiny stojí stranou zájmu, zpravidla do doby konsolidace poměrů, ustálení nových mocenských struktur a formulace přístupu k otázce národnostní politiky. Na území bývalého Československa byly před rokem 1989 takové okamžiky dva: okolo roku 1948 a V roce 1948 Romové na Slovensku chtěli založit Sdružení slovenských Cikánů. Z plánu na řešení tzv. cikánské problematiky na Slovensku, který předložil přípravný výbor slovenskému Pověřenectvu vnitra se ukazuje, že vznikající organizace měla vedle kulturních 9 Horváthová, Emília, Cigáni na Slovensku Historicko etnografický náčrt, Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 1964, s

13 také politické ambice. K povolení sdružení nakonec z politických důvodů nedošlo, 10 což předznamenalo i budoucí přístup nově nastoleného režimu k Romům. Na základě usnesení politbyra ÚV KSČ z 8. dubna 1958 a zákona č. 74/1958 Sb. O trvalém usídlení kočujících osob ze dne 17. října začal stát vůči Romům uplatňovat program násilné asimilace. Na celkové uvolňování společenských poměrů v době pražského jara představitelé z řad Romů zareagovali založením Svazu Cikánů Romů v ČSR, jehož stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra ČSR 30. května Na ustavujícím sjezdu, který se konal 30. srpna 1969 byl kromě stanov přijat také Návrh programu řešení problematiky Cikánů v ČSR a Prohlášení ustavujícího sjezdu Svazu Cikánů Romů v ČSR. V dokumentech z ustavujícího sjezdu bylo zpochybněno vnímání Romů jako sociálně zaostalé skupiny s odumírajícím etnikem prosazované v rámci asimilačních snah od 50. let: Teoretické zpracování charakteristiky Cikánů není dosud provedeno. Je to velmi složitá otázka. Není možné se stále držet mnohde dosud platných pouček. Na této otázce bude možné rozvinout učení marxismu-leninismu o národnostní otázce. Vždyť pojmy národ, národnost nejsou dosud vyjasněné a jejich výklad není vždy jednotný. Jestliže dosud nebylo Cikánům přiznáno, že jsou národností, pak hlavní příčinou byly obavy z důsledků přiznání různých práv Cikánům jako národnosti. Argumenty jako nedostatky některých znaků (území apod.) uváděné podle dosud platných pouček, byly jen prostředkem, jak zabránit uznání Cikánů jako 10 Jurová, Anna, Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945, Goldpress Publishers, Bratislava 1993, s

14 národnosti. 11 Kromě toho byly vzneseny i požadavky na přiměřené zastoupení romské reprezentace ve volených i výkonných orgánech tehdejší moci. Nejednalo se přitom o volání několika osamělých Romů, v roce 1972 měl Svaz Cikánů-Romů v ČSR členů dubna 1973 však byla činnost Svazu Cikánů-Romů v ČSR ukončena pod tlakem postupující normalizace. Formální záminkou ke zrušení svazu byly nesrovnalosti v hospodaření účelových zařízení Nevodrom a Butiker 13, avšak skutečným důvodem vedoucím ke zrušení první romské politicko-kulturně orientované organizace u nás byly pravděpodobně aktivity Svazu, které sledovaly uznání romské svébytnosti a kultury: V roce 1972 byl novelizován zákon o minoritách a Romové v něm nebyli zmíněni. Byli pasováni na sociální skupinu s odumírajícím etnikem. Svaz Cikánů-Romů podal proti tomu memorandum, na němž jsem se také podílela. Komunistické vedení si uvědomilo, že jim Romové přerůstají přes hlavu, protože mají nějaké požadavky, a v roce 1973 jejich svaz rozpustilo. 14 Na to, že rozpuštění Svazu Cikánů-Romů mělo politické pozadí, upozorňoval i jeden z dokumentů Charty 77: Je příznačné, že tato organizace byla pro normalizovanou politickou moc nepřijatelná. Přestože po celou dobu své existence Svaz Cikánů-Romů nabízel své síly ke 11 Ustavující Sjezd Svazu Cikánů Romů, Přípravný ústřední výbor Svazu Cikánů Romů, Brno 1969, s Nečas, Ctibor, Historický kalendář Dějiny českých Romů v datech, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1997, s Holomek, Karel, Vývoj romských reprezentací po roce 1989 a minoritní mocenská politika ve vztahu k Romům. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Hübschmannová, Milena, Počátky romské literatury. In: Žijeme spolu nebo vedle sebe? Sborník z konference o literatuře a kultuře národnostních menšin v České republice. Obec spisovatelů, Praha 1998, s

15 spolupráci a vždy vystupoval zcela loajálně, byl v dubnu 1973 donucen ukončit činnost. Při procedurách vedoucích k rozpuštění Svazu Cikánů-Romů byli členové vedení této organizace vystaveni neomalenému nátlaku a nepokrytým výhrůžkám. 15 Poměry, které vládly na území někdejšího Československa do roku 1989, neumožňovaly vznik žádné organizace, která by mohla navázat na činnost Svazu Cikánů-Romů v ČSR. Z výpovědí pamětníků se ukazuje, že přinejmenším od poloviny osmdesátých let existovala neformální skupina Romů s nekonformním postojem k tehdejší vládní ideologii zvláště v otázkách, které se bezprostředně dotýkaly Romů. Není známý fakt, že romské hnutí začínalo romskými disidenty, že existoval i romský disent. Tady byl znám jen český disent, ale nebyl znám romský disent. (...) Počátky romského disentu byly v druhé polovině osmdesátých let. Tam se většinou - vlastně jenom romští intelektuálové setkávali pod hlavičkou různých romských zábav, kde diskutovali, vyměňovali si svoje názory, co mají dělat, jak to mají dělat, vytyčovali si různé cíle. 16 Do okruhu těchto Romů patřil například JUDr. Emil Ščuka, který v roce 1983 zřídil romský divadelní soubor Romen při Okresním domě pionýrů a mládeže v Sokolově. 17 Rodina Rusenků z pražského Žižkova, která v roce 1985 založila soubor Perumos, rodina Giňů z Rokycan a jejich 15 Charta 77. In: Romano Džaniben časopis romistických studií, VII, 1-2, 2000, s Rozhovor s Vojtěchem Žigou - natočeno Spolu s přestěhováním Emila Ščuky do Prahy v roce 1986 začal soubor působit v Praze 15

16 romská kapela Rytmus 84, Bertin a Helena Demeterovi se souborem Khamoro. Kulturní akce, na kterých jmenované soubory vystupovaly, byly příležitostmi, při nichž se navzájem seznamovali další Romové, kteří měli zájem o romskou kulturu a nesouhlasili s pasivní pozicí, do které je zatlačila tehdejší politická situace v ČSSR. Aniž bychom to věděli, dneska to zase můžu říct, tak jako to dělali dřív ty disidenti, že dělali kulturní akce, a přitom se vzadu někde mohli domlouvat, přesně takhle jsme to udělali my. My jsme řekli: Ano, my uděláme takový setkání významných romských osobností, spisovatelů, ať ukážeme, ať se můžeme prezentovat. Takže jsme pozvali 18 ze Slovenska paní Lackovou, tenkrát se objevil Vojta Žiga poprvně, že jo. Říkal, že dělal někde v diplomatických službách, že umí čínsky a takový věci. Ale podstatný bylo, že zatímco probíhal normálně program, tak my jsme se vzadu normálně sešli, no a tam už jsme začali právě projednávat otázku, jestli teda založit nějakej svaz a nebo politickou stranu. 19 V Rokycanech bylo nějaký sezení, nějaký oficiální, nějaký neoficiální, a na tom neoficiálním a to bylo ještě za komunistů jsem poprvé řekl, že by měla být politická strana. (...) Říkám: 18 Podle osobního sdělení Doc. Mileny Hübschmannové ( ) byl organizátorem setkání Andrej Giňa. Romský spisovatel a hudebník, který v osmdesátých letech vedl romskou hudební skupinu Rytmus 84 a po roce 1989 předsedal Kulturnímu svazu občanů romské národnosti. 19 Rozhovor s Ondřejem Giňou - natočeno

17 Jediný co my jako tady můžeme udělat je, abychom si my, Romové, založili politickou stranu. 20 (...)Scházeli jsme se kvůli tomu, že jsme nebyli spokojeni s poměry, které tu byly. V Rokycanech byla taková velká schůzka těch velkých aktivistů. (...) Tam se sešli Romové z celé republiky. 21 Pro etnoemancipační snahy Romů byla také významná pomoc zejména pražských sociálních kurátorů, kteří pomáhali se zakládáním romských souborů, zájmových kroužků a organizací vystoupení romských souborů. 22 Já bych se chtěl ještě o pár věcech zmínit, které se děly v tý kultuře. My jsme už od roku 1983 jezdili s divadlem do Prahy. Vystupovali jsme tady s divadlem na Žižkově v Žižkovském divadle, Na chmelnici, Na Maninách. A hodně jsme chodili takhle vystupovat. A na ty představení chodili Romové nebo Neromové? Chodili Romové a chodili samozřejmě i Neromové. To bylo věčně nabitý. A máte nějaký vysvětlení, jak se tam ty Romové dostali? Nebo myslíte, že to bylo fakt tak, že šli náhodou okolo? 20 Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Rozhovor s PhDr. Vlado Oláhem - natočeno Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s

18 Ne, ne, já jsem... To byla tvrdá práce agenturní, jo, kdy v tý době my jsme se seznámili Viktor Sekyt bývalej kurátor, Hanka Frištenská, Jitka Djuričová, jo, pak kurátorky, které ty už ani neznáš, ale byly vynikající, Magdalena Písařovicová. Znáš Magdalenu? Ne, neznám. Boženka Tylová. To byly pražské kurátorky, které dělaly pro Romy, a které pro tuto věc byly strašně zanícené. Jezdili do Sokolova a v podstatě to bylo všechno připravené. Vystoupení, tisk, jo, my jako kolikrát jsme přišli do Prahy, my jsme měli obrovskou publicitu v Tvorbě, tenkrát komunistickej časopis Tvorba, to napsala Milena [Hübschmannová]. To byl hit. Tu Tvorbu četli tenkrát všichni, jo. A pak takový ty komunistický deníky co byly, tak vím, že krásný články o nás pokaždé psala doktorka Hodačová-Jirsová, to byla spisovatelka a zároveň herečka. První československá herečka ve mluveném filmu. Hrála v Jánošíkovi, taky už zemřela chudák. Dělala v Etnografickym ústavu, to bylo pak taky důležitý. No a s touto skupinou lidí, s Pražákama, s kurátorama, jsme měli zajištěnou v Praze možnost vystupovat. A ty kurátorky už řekly: ale my bychom chtěly, tady něco taky takovýho, jak vy máte v Sokolově.. A už jsme se seznámili s Demetrovcema a s Rusenkovcema. A já jsem stál vlastně u vzniku souboru Khamoro a souboru Perumos, protože to bylo domluveno právě přes tyto kurátory. Dávali jsme dohromady, jak co. Ivan Slavík, který zemřel, tak to byl takovej duchovní otec souboru Perumos. Ne, on nebyl kurátor, on byl z kulturního střediska 18

19 Chmelnice. Oni měli vlastně ty kurátoři vzor v Sokolově a řekli: Když to jde v Sokolově, proč to by nemohlo jít i v Praze? A já jsem obcházel, mě furt ukazovali těm ředitelům a já jsem jim to vysvětloval, těm soudruhům. No a co bylo důležitý, my jsme pak dělali v osmdesátým čtvrtým, 6. června 1984, Dny romské kultury. 23 Ing. Petr Víšek, v letech úředník Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, vzpomíná na jednání romských aktivistů a představitelů ÚV KSČ, která probíhala od roku 1986 prakticky až do roku Ing. Víšek uvádí, že jedné z posledních schůzek před listopadem 1989 se zúčastnilo přibližně dvacet Romů. Závěry z jednání se promítly do usnesení 103. schůze PÚV KSČ ze 3. února 1989 ke zprávě o stavu řešení problematiky cikánského obyvatelstva v ČSSR. V usnesení se požaduje zvýšení podílu Romů na řešení jejich problémů a rozvinutí jejich společensko-politické aktivity, užívání označení Rom namísto Cikán, nebo například podpora aktivit Romů směřující ke sdružování ve spolcích. 25 Avšak více než skutečné výsledky jednání je důležité to, že v rámci příprav na jednání spolu jednotliví romští účastníci nutně museli diskutovat. Nejenže se tak poznávali po lidské stránce, ale docházelo k formulaci kolektivních zájmů a strategii 23 Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s Faktem zůstává, že z jednotlivých bodů usnesení byl do 17. listopadu 1989 splněn jedině cíl založení kulturně vzdělávacího časopisu pro Romy Lačho lav, první číslo se dostalo do tisku

20 jejich prosazování. Romští aktivisté tehdy deklarovali dosaženou úroveň své etnické emancipace a zájem o aktivní podíl na řešení vlastních problémů, deklarovali se jako společenský subjekt. Tato úspěšná zkušenost pak jistě napomohla rozvoji jejich politických aktivit po roce Takže když potom přišly ty události [17. listopadu 1989], tak vlastně taková ta skupina lidí Romů už existovala a měla jakousi politickou představu, co by se mělo dělat pro Romy, nebo co by sami Romové měli pro sebe dělat Petr Víšek, Program Integrace Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až In: Romové v České republice. Socioklub. Praha 1999, s Ondřej Giňa st. (rozhovor ze ) 20

21 3. ROMSKÉ HNUTÍ PO 17. LISTOPADU 1989 Změny politického systému v listopadu 1989 vytvořily prostor pro potlačované politické aspirace Romů. Byli to především romští účastníci jednání z druhé poloviny osmdesátých let, kdo dokázal rychle reagovat na vzniklou situaci. V obecné euforii, která nastala v listopadu 1989, byli i Romové přijímáni jako účastníci revolučních změn a jako přirozená součást nápravy pochybení, ke kterým v minulosti došlo. 28 Na takové vnímání Romů měl jistě vliv Dokument Charty 77 č. 23, 29 který popisoval porušování lidských práv Romů v tehdejší ČSSR. 30 V okamžiku listopadových událostí se však široká veřejnost nemohla s textem dokumentu seznámit, a proto se lze domnívat, že rozhodujícím faktorem pro příznivé přijetí Romů coby účastníků revolučních změn, mělo především šíření romskoslovenských letáků na podporu studentských požadavků, rychlé ustavení přípravného výboru Romské občanské iniciativy, která byla později zaregistrována jako politická strana a vystoupení JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka během shromáždění na Letenské pláni. 31 V následující části se zkusím o rekonstrukci jednotlivých událostí, které vyústily ve vystoupení JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka na Letenské pláni. Bezprostředně po 17. listopadu se v Praze odehrálo 28 Holomek, Karel, Postavení Romů v současnosti. In: Černobílá v barvě. Gallery, Praha 2000, s Viz text dokumentu Charty 77 č. 23 ze dne Viz komentář dokumentu: Holomek, Karel, Vývoj romských reprezentací po roce 1989 a minoritní mocenská politika ve vztahu k Romům. In: Romové v České republice. Socioklub, Praha 1999, s Vystoupení Jana Rusenka a Emila Ščuky na Letenské pláni ( ) bylo přenášeno tehdejší Československou televizí v přímém přenosu a jako takové mělo obrovský dopad. 21

22 několik setkání, na nichž byli přítomní dospělí členové souboru Perumos v čele s Janem Rusenkem, JUDr. Emil Ščuka (v té době prokurátor Městské prokuratury v Praze a vedoucí souborů Amare čhave a Romen), Vojtěch Žiga, PhDr. Vlado Oláh a příležitostně také někteří mimopražští Romové, zejména pak Ondřej Giňa z Rokycan. 22

23 3.1 Vstup Romů na politickou scénu Nejpozději od 21. listopadu byly šířeny romskoslovenské letáky. 32 Rozmnožovaly se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zásadní podíl na tom měla Kateřina Sidonová. Podařilo se získat exempláře dvou takových letáků. 33 První z nich není datovaný. Vyzývá Romy k podpoře Občanského fóra a k uchopení osudu do vlastních rukou. Na letáku jsou uvedena jména JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka, coby zástupců Romské občanské iniciativy. Druhý leták z je prohlášením výboru Romské občanské iniciativy, který se představuje jako zástupce 800 tisíc občanů romské národnosti žijících ČSSR. V textu prohlášení se výbor Romské občanské iniciativy hlásí k požadavkům vysokoškolských studentů, umělecké veřejnosti a Výboru československé veřejnosti pro lidská práva. Tyto letáky vznikly během několika schůzek jejichž dataci nelze z výpovědí informantů přesně stanovit. Schůzky nepochybně proběhly v době od 17. do 21. listopadu, v bytě Jana Rusenka na pražském Žižkově a také Vojtěcha Žigy na Praze 1. Osazenstvo takových schůzek se obměňovalo, vždy však byl přítomný Jan Rusenko a JUDr. Emil Ščuka. Na koncepci a stylistice textu se podílela Doc. Milena Hübschmannová spolu s JUDr. Emilem Ščukou s Janem Rusenkem. Diskutovala se politická situace v ČSSR a postoj, který by k ní měli Romové zaujmout. Hovořilo se i o založení romské politické strany. Kromě sestavení textů 32 Viz příloha. 33 Podle ústního sdělení JUDr. Emila Ščuky ( ) bylo letáků více. 23

24 letáků, které byly následně šířeny zejména s pomocí studentů z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, výjezdních skupin Občanského fóra i Romů, 34 bylo také sepsáno prohlášení na podporu změn prosazovaných Občanským fórem, které podepsalo 13 signatářů, coby výbor Romské občanské iniciativy. 35 Petici poté odnesl JUDr. Emil Ščuka a Jan Rusenko do Laterny Magiky, která se stala dočasným sídlem koordinačního výboru Občanského fóra. My jsme měli těžký ovace! My jsme tam měli veliký ovace. Hned jsme byli představení Havlovi. Havel tam byl už v takový tý kajutě. Havel tam měl svoje sídlo. Přišel Havel a Palouš nás chválil a říkal: Podívej, naši kamarádi Romové jdou s námi taky! 36 Samotný akt předání petice byl okamžikem, od kterého začalo vedení Občanského fóra počítat s Romy jako s politickou silou. Po jednání Občanského fóra se JUDr. Emil Ščuka stal členem Koncepční komise Občanského fóra, která měla na starosti další postup. 37 JUDr. Emil Ščuka a Jan Rusenko, jako osoby, které jménem Romů přinesly petici do Laterny Magiky, dostali Rozhovor s JUDr. Emilem Ščukou - natočeno Pro úplné znění prohlášení viz Axamitová, Jana (ed.), Castiellová, Olga (ed.), Deset pražských dnů listopad 1989 dokumentace, Academia, Praha 1990, s Originál dokumentu se jmény signatářů se nepodařilo získat. 36 Rozhovor s Emilem Ščukou - natočeno Suk, Jiří, Občanské fórum, listopad prosinec 1989, 2. díldokumenty, Ústav pro soudobé dějiny a nakladatelství Doplněk, Praha- Brno 1998, s

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení

Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Úřednické vlády a jejich ústavní zakotvení Eva Burešová Jindřiška Syllová Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.177 říjen 2006 PI 1.177 2 Obsah: I. POJEM

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78 labyrint18.qxd 7.2.2005 14:57 StrÆnka 9 Předmluva 9 Obsah Úvod / 15 Přístup k tématu / 15 Listopad 89 a věc revoluce / 18 Revoluce bez revolucionářů / 21 Povaha přechodného období / 28 Poděkování / 34

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 7. volební období 2014 ZÁPIS z 20. schůze Poslanecké sněmovny konané ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2014 Úterý 4. listopadu 2014 Jednání zahájil v 14.00 předseda

Více

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13

OBSAH ( ) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 OBSAH ( 1989-1992) Úvodní poznámka ke IV. dílu Komentovaných dokumentů k ústavním dějinám Československa... 13 V III. Československá federace od listopadu 1989 do z á n ik u společného státu Čechů a Slováků

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka

ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro David Procházka ZPRÁVA O DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO STUDENTSKÝCH VOLBÁCH 2010 jaro 2010 27. 8. 2010 David Procházka 2 Pozadí výzkumu Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pořádala před parlamentními volbami

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 5/66 ze dne 26.3.2015 ke zřízení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy Zastupitelstvo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S volebního výboru ze 7. schůze, dne 17. ledna 2002

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. Z Á P I S volebního výboru ze 7. schůze, dne 17. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období Z Á P I S volebního výboru ze 7. schůze, dne 17. ledna 2002 Přítomni: posl. Yvona Jungová, Zdeněk Klanica, Vladimír Mlynář, Vlasta Parkanová,

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y I. Název, sídlo a účel spolku 1) Název Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 2) Sídlo Praha 3) Účel Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA S T A N O V Y podpora mladých a začínajících včelařů a rozvoj včelařství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Vládní návrh ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č.

Seznam příloh: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. Seznam příloh: Příloha č. 1: Struktura a aktéři intermediárního systému Příloha č. 2: Typologie základních intermediárních aktérů Příloha č. 3: Výsledky voleb do polského Sejmu v letech 1989-1993 Příloha

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální David Tišer Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální Romská škola Romskou střední školu sociální založil před několika lety v rámci aktivit své neziskové nevládní organizace Dr. Rajko Djurič

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur

Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur Rada vlády pro záležitosti romské menšiny Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny Výbor pro spolupráci se samosprávami a

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová

ROMOVÉ 1945-1949. Eva Šotolová ROMOVÉ 1945-1949 Eva Šotolová Konec 2. světové války jc historickým mezníkem vc vývoji a postavení Romů v naší společnosti. Romové čeští a moravští se vraceli z koncentračních táborů. Zbylo pouze několik

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 24. do 28. listopadu 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 24. do 28. listopadu 2014 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 24. do 28. listopadu 2014 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 24. listopadu 2014 Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ RADNIČNÍHO ZPRAVODAJE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Vydavatelem Radničního zpravodaje (dále RZ) je město Litoměřice. 2. RZ je registrován u Ministerstva kultury pod evidenčním číslem

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více