V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu"

Transkript

1 V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2

3 vá#ení "tená$i Ve sv!ch rukou práv% dr#íte V!ro"ní zprávu Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pro rok Díky její jednoduché struktu$e vám poskytuje snadn! náhled do ve&ker!ch aktivit, které jsme realizovali v rámci Evropské unie pro blaho Zlínského kraje a jeho subjekt'. Je pravdou, #e je ob"as náro"né vysv%tlit obsah a v!sledky na&í práce pro kraj v Evrop%. Samoz$ejm% ka#d! ví, #e na&ím posláním je budovat vztahy s institucemi EU, propagovat kraj v Evrop% a vyhledávat vhodné partnery pro mo#né spole"né iniciativy. To se lehce $ekne, ale obtí#n%ji realizuje. Stru"n% $e"eno, jedním z na&ich úkol' je p$ipravovat ú"ast Zlínského kraje na Open Days, nejd'le#it%j&í události v Evrop% na podporu dialogu mezi kraji a institucemi EU. V#dy se sna#íme dosáhnout co nejlep&ích v!sledk' z t%chto událostí a v%nujeme tomuto cíli mnoho energie. Pro ro"ník 2008 jsme navrhli na&im kvalifikovan!m partner'm, jako je &pan%lsk! region Valencia, britsk! West Midlands "i italsk! Veneto, p$ípravu Open Days okolo prioritního tématu v duchu zdravotní pé"e pro budoucí generace. Téma vzbudilo velk! zájem mezi na&imi partnery a okam#it% jsme na n%m za"ali pracovat. Poté, v lednu 2008, p$i&lo velké p$ekvapení: Brusel nás oficiáln% po#ádal o vstup do námi vytvo$eného konglomerátu. Je tedy skute"ností, #e Zastoupení umo#nilo, aby se Zlínsk! kraj stal rovnocenn!m partnerem regionu hlavního m%sta Evropy. A to je práv% konkrétní ukázkou toho, co pro kraj v Evrop% d%láme. Na&í prací je vytvá$et p$íle#itosti nejvy&&í úrovn% pro to, aby se Zlínsk! kraj stal v konkuren"ním prost$edí dne&ní Evropy je&t% siln%j&í. Mattia Crosetto Zlínsk! kraj v Bruselu $editel kancelá$e Mattia Crosetto Zlínsk! kraj v Bruselu $editel kancelá$e

4 obsah úvodem reprezentace p!i EU Poslání Zlínského kraje v Bruselu T!m v Bruselu Koordinace v kraji inistitucionální zastoupení...10 Vztahy s institucemi Networking Propaga"ní akce Kalendá$ akcí na rok 2008 technická podpora (eské p$edsednictví v Rad% EU Mezinárodní projekt SupPolicy Dal&í evropské projekty Strukturální fondy Trans-evropské dopravní sít% Zvlá&tní studie o spolupráci EU-Asie informace a komunikace Webové stránky Newsletter Vztahy s místním tiskem Dal&í komunika"ní nástroje místní koordinace Koordina"ní setkání Setkání s experty Místní pracovní skupina V!bor ZZK pro zále#itosti EU Ú"ast na místních událostech Subjekty Zlínského kraje Zahrani"ní mise Open Days ve Zlín% Kancelá$ Zastoupení ve Zlínském kraji záv"rem V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

5 úvodem. Obsahem této publikace je obecn! v!"et prioritních "inností Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu uskute"n%n!ch b%hem t$etího roku své p'sobnosti, od 1. b$ezna 2007 do 29. února Seznámíte se v ní s aktivitami mise napl)ované t!mem v Bruselu ve spolupráci s koordina"ními aktéry ve Zlínském kraji. Krátce $e"eno, v této v!ro"ní zpráv% najdete prvky, které dávají podstatu odpov%dím na základní otázky o existenci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Kdo jsme? Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu s jasn!m poslání podpo$en!m Radou a Zastupitelstvem Zlínského kraje k propagaci zájmu kraje a jeho subjekt' v Evrop%. Pro# jsme? Úkolem Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je p'sobit jako prost$edník mezi krajem a Evropskou unií. Zastoupení zakládá dialog mezi krajem a Evropsk!mi institucemi, vytvá$í mezinárodní partnerství k v!m%n% zku&eností a realizaci spole"n!ch iniciativ, propaguje kraj mezi evropsk!mi investory a potenciálními klienty na území Zlínského kraje. $ím chceme b%t? Úsilím Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je b!t jedním z klí"ov!ch faktor' pro udr#iteln!, trval! a vyvá#en! rozvoj Zlínského kraje a jeho subjekt'. Pracujeme na základ% princip' profesionality, otev$enosti, d'v%ryhodnosti a partnerství, ve spolupráci s institucemi, regiony a soukrom!mi aktéry v rácmi celé Evropy. V co v"!íme? V%$íme v Evropu. Jsme p$esv%d"eni, #e mírové sou#ití 27 "lensk!ch stát' s více ne# 500 miliony obyvatel znamená daleko více ne# pouhá jednotnost trhu zbo#í a slu#eb. Evropa je prostorem pro dialog mezi lidmi, kulturami, spole"ensk!mi modely a $e&eními k udr#itelnému socio-ekonomickému rozvoji. Víme,!e b"t v Evrop# znamená mít mo!nost jít kup$edu na cest# buducnosti! - Mattia Crosetto - V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

6 reprezentace p$i EU Evropské regiony si uv%domily, jak d'le#it! je pro jejich rozvoj p$ím! a soustavn! kontakt s jednotliv!mi institucemi a p$edstaviteli EU p$ímo v centru evropské politiky. Na 300 region' z celé Evropy má dnes ji# své zastoupení v Bruselu, a to v"etn% v&ech "trnácti kraj' (eské republiky. D'le#ité jsou ov&em nejen pouze informace, ale p$edev&ím znalosti, dovednosti a osobní zku&enosti, které umo#)ují s informacemi správn% nakládat ve prosp%ch obyvatel daného regionu, rozvíjet u#ite"né kontakty, vytvá$et mezinárodní sít% a partnerství. Zlínsk! kraj zvolil specifick! model regionální reprezentace v Bruselu. Narozdíl od klasického zastoupení, kdy je region zastupován v evropsk!ch zále#itostech krajsk!mi ú$edníky vyslan!mi do Bruselu, je Zlínsk! kraj zastoupen mezinárodním konsorciem soukrom!ch firem, HAL9000 Limited, Seven Partners s. r. l. a EMD spol. s r. o., tvo$en!m t!mem profesionálních poradc'. Soukromí poskytovatelé slu#eb, kte$í byli vybráni na základ% procedur ve$ejné zakázky, mohou kraji nabídnout své slu#by okam#it% po uzav$ení kontraktu. Kraj tak m'#e vyu#ít dlouholet!ch zku&eností expert' v institucionálních a mezinárodních vztazích, jejich odborn!ch znalostí a pln% rozvinuté sít% kontakt' s Evropsk!mi institucemi a agenturami v Bruselu, *trasburku a Lucemburku. Zlínsk! kraj je p$i Evropské unii zastupován konsorciem soustavn% ji# od $íjna Texty: Mattia Crosetto, Petra Jano"ková, Martina Dlabajová, Barbora Szolonyová V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

7 POSLÁNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU Kancelá$ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu (angl. Representative Office of the Zlín Region in Brussels) je jakousi ambasádou Zlínského kraje p$i Evropské unii. Jejím posláním je posilovat schopnost Zlínského kraje vést dialog s institucemi EU a partnersk"mi regiony tak, aby Zlínsk" kraj mohl pln# vyu!ít v"hod %lenství &eské republiky v Evropské unii. Proto jeden z hlavních úkol' spo%ívá v profesionálním p$edstavení zájm' kraje na úrovni EU. Vztahy s institucemi Cílem institucionálního zastoupení a koordinace v rámci EU je zaji&t%ní plné podpory aktivitám Zlínského kraje a jeho zviditeln%ní v celé Evropské unii. Region je zastoupen nap$í" &irok!m spektrem evropsk!ch v!znamn!ch subjekt', po"ínaje Evropskou komisí a V!borem region', p$es Evropsk! parlament, a# po dal&í instituce a agentury "inné v Bruselu. Spolupráce a partnerství Dal&ím úkolem poslání kancelá$e v Bruselu je rozvíjení spolupráce a partnerství jak na evropské, tak na národní úrovni k získávání u#ite"n!ch informací, vytvá$ení prost$edí p$íznivého pro politickou interpelaci a nastartování spole"n!ch iniciativ a projekt'. Networking D'le#ité je také osvojení si dobré praxe, pot$ebné k participaci na plánovacích procesech v rámci EU a na propagaci místního rozvoje. V tomto smyslu budování sít% partnersk!ch kontakt' neboli networking je základní startovací "inností ka#dé zastoupitelské kancelá$e p$i Evropské unii. Propagace kraje v Evrop" Bruselsk! program je bohat! na aktivity propagované a realizované institucemi EU, "lensk!mi státy, oficiálními kancelá$emi zastoupení jednotliv!ch zemí a region' a v neposlední $ad% jin!mi ve$ejn!mi i soukrom!mi subjekty. Aby bylo $ízení regionálních zdroj' ú"inné, je nezbytné ú"astnit se nebo organizovat pouze p$esn% cílené akce, které skute"n% propagují Olomouck! kraj a posilují jeho profil na evropské scén%. Technická podpora Získání finan"ních prost$edk' z EU si vy#aduje p$im%$ené a aktualizované informace, poskytované t!mem vysoce kvalifikovan!ch expert'. Monitoring p$íle#itostí, kter! v sob% zahrnuje identifikaci nástroj', "ili rychlé upozorn%ní na aktuální finan"ní projekty, popis cíl' projektu a jeho obsah, anal!zu finan"ních schémat, stejn% jako poskytnutí aktuální dokumentace, umo#ní vytvo$it a zavést úsp%&né projekty, které obstojí v mezinárodní konkurenci. Místní koordinace D'le#it!m cílem Zastoupení v Bruselu je zainteresování Zlínského kraje a místních subjekt' do evropské politiky a nejr'zn%j&ích evropsk!ch aktivit. Tohoto cíle je dosahováno p$ítomností koordinátorky a dal&ích pracovník' kancelá$e Zastoupení v Bruselu v kraji n%kolikrát m%sí"n%, vytvo$ením a vedením Místní pracovní skupiny p$i Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a kontakty s místními médii. Komunikace a informa#ní kanály Mise Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vychází ze dvou základních cíl': za"lenit Zlínsk! kraj do Evropské unie, ale také naopak p$ivést Evropskou unii do Zlínského kraje. Informa"ní a komunika"ní komponenta se zam%$uje na trvalé informování regionální samosprávy o politikách a legislativ% EU a místních subjekt' o aktivitách Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a p$íle#itostech nabízen!ch na evropské úrovni. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

8 T!M V BRUSELU Brusel je domovem pro Evropskou komisi a Evropskou radu, le!í tedy v centru evropské politiky a je v pravém slova smyslu multikulturní a kosmopolitní m#sto. Ná( t"m v Bruselu %erpá t#chto v"hod a pomáhá kraji v monitorování, interpretaci a formování politik EU a ekonomického rozvoje na místní úrovni. Bruselsk" t"m má bohaté zku(enosti se sledováním evropsk"ch politik a rozhodování, a zaji()uje tak v%asné informace o p$íle!itostech, které se kraji a místním komunitám nabízejí. Kancelá! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu!editel Mattia Crosetto je $editelem Zastoupení ji# od jeho otev$ení v $íjnu Roku 1992 promoval z ekonomie v Itálii. Pracoval na Generálním $editelství Evropské komise pro vnit$ní trh a zahrani"ní vztahy, kde se specializoval na Francii, USA a Belgii. Své profesní zku&enosti nabyl také prací pro Sv%tovou banku. Zakládající partner poradenské firmy HAL9000 Limited, je nyní uznáván!m expertem na finan"ní nástroje mezi mezinárodními institucemi jak v Itálii a Belgii, tak v jin!ch zemí Evropy. Extern% vyu"uje na Univerzit% v Udine a je v!hradním poradcem pro italskou tiskovou agenturu specializovanou na ekonomii IlSole24Ore. Hovo$í italsky, francouzsky, anglicky, &pan%lsky a portugalsky. Kancelá! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vztahy s Evropsk%mi institucemi a partnery Petra Jano!ková pracuje na Zastoupení od $íjna Promovala z mezinárodní politiky a diplomacie v Praze, s vedlej&ím zam%$ením na #urnalistiku. Studia ukon"ila diplomovou prací, která podala do té doby ojedin%lou komparativní anal!zu jednotliv!ch model' regionálních zastoupení p$i Evropské unii. Dále se specializovala na management projektového cyklu v Evropské komisi. Její práce v Bruselu spo"ívá ve vztazích s institucemi Evropské unie, "esk!mi a evropsk!mi partnery Zlínského kraje, stál!mi zastoupeními p$i EU a dal&ími subjekty, které mají p$ímou vazbu na zastupování kraje v Evrop%. Je zodpov%dná za organizaci propaga"ních akcí Zlínského kraje v Bruselu a na starosti má rovn%# ve&keré informa"ní kanály. Hovo$í "esky, anglicky, n%mecky, italsky a francouzsky. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

9 KOORDINACE V KRAJI Zku(enosti z dosavadní práce Zastoupení ukázaly,!e se osv#d%il zvolen" model práce a komunikace Zastoupení, kter" umo!*uje okam!it" kontakt mezi Zlínsk"m krajem a Bruselem. V tomto modelu je klí%ová sou%innost bruselského t"mu a spolupráce hejtmana, krajského ú$adu, Místní pracovní skupiny (která se schází ve Zlín# jednou m#sí%n# a ve které jsou zastoupeny r'zné subjekty Zlínského kraje zástupci m#st a obcí, krajského ú$adu, ú$ad' práce, firem, univerzity, (kol a institucí) a koordinátorky, která má ve Zlín# nejmén# jednou m#sí%n# konzulta%ní den. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu koordinátorka ve Zlínském kraji Martina Dlabajová je jednatelka "eské spole"nosti EMD spol. s r.o. a jednatelka italské spole"nosti Seven Partners srl, které jsou "leny konsorcia zastupujícího Zlínsk! kraj v Bruselu. Je absolventkou Fakulty politick!ch studií na Univerzit% v Padove, kterou ukon"ila diplomovou prací na téma V!hody a nev!hody vstupu (eske republiky do Evropské Unie. Pochází ze Zlína a má za sebou 12letou zku&enost v mezinárodním prost$edí (zahrani"ní investice, podnikatelské prost$edí., problematika Evropské unie, evropské právo, ekonomické poradenství, strategické mezinárodní projekty, zahrani"ní politika). Mimo jiné p'sobila také na Ministerstvu zahrani"ních v%cí a na Czechinvestu v Praze. +ídí koordinaci Zastoupení se Zlínsk!m krajem a se subjekty v kraji od samého po"átku fungování Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Hovo$í "esky, italsky, anglicky, n%mecky, &pan%lsky a rusky. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vztahy s místními subjekty Barbora Szolonyová promovala na Univerzit% Palackého v Olomouci z oboru Politologie Evropská studia, zárove) také studovala na Valdosta State Univerzity v USA a Université Nancy II. ve Francii. Od roku 2006 pracuje na mezinárodních projektech zejména v oblasti vzd%lávání a kultury pro soukromé spole"nosti a neziskové organizace. Pochází ze Zlína a v rámci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu má na starosti vztahy s místními subjekty, konzultace projektov!ch zám%r', mo#nosti financování a networking. Hovo$í "esky, anglicky a francouzsky. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

10 institucionální zastoupení Hlavním cílem této "innosti je p$edev&ím nastolení u#ite"né a trvalé spolupráce s p$íslu&n!mi pracovníky ve v!znamn!ch Evropsk!ch institucí. Za ú"elem zviditeln%ní kraje v Evrop% organizuje Kancelá$ pravideln% v Bruselu propaga"ní a kulturní akce ve spolupráci s ostatními evropsk!mi partnery. Kancelá$ nep$etr#it% pracuje na r'znorodém obsahu komunika"ních a propaga"ních aktivit, se snahou precizního v!b%ru zpráv a informací, které budou publikovány a událostí, které budou realizovány pro co nejefektivn%j&í prezentaci kraje. Kancelá$ reflektuje priority Zlínského kraje, které se promítají do vytvá$ení a udr#ování vztah' v institucích Evropské unie. Díky své trvalé p$ítomnosti v Bruselu si Zastoupení vytvo$ilo a dokázalo udr#et vysok! standard spolupráce s Evropskou investi"ní bankou a V!borem region' p$i zvy&ujícím se po"tu sv!ch aktivit v oblasti místního rozvoje, stejn% tak jako s kabinety komisa$' a s jednotliv!mi ú$edníky, zab!vající se problémy jednotliv!ch region'. Také za rok 2007 byla v tomto sm%ru uskute"n%na $ada iniciativ, z nich# n%které jsou popsány v následujícím p$ehledu. Texty: Mattia Crosetto, Petra Jano"ková V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

11 VZTAHY S INSTITUCEMI Tvorba sít# s Evropsk"mi institucemi probíhá prost$ednictvím akreditace kancelá$e Zlínského kraje v Bruselu u Evropsk"ch institucí, ú%asti na setkáních a akcích Evropské unie a neustálého udr!ování a prohlubování dobr"ch vztah' s ú$edníky Evropské komise, %leny Evropského parlamentu a zástupci poradních orgán' jako je V"bor region' a Evropsk" hospodá$sk" a sociální v"bor. Kancelá$ Zlínského kraje v Bruselu se ú%astnila b#hem období b$ezen 2007 a! únor 2008 celkem 28 akcí organizovan"ch Evropsk"mi institucemi: B!ezen 2007 Duben 2007 Kv"ten 2007 $erven 2007 $ervenec 2007 Zá!í 2007 &íjen 2007 Listopad 2007 Konference o regionální politice 2007 Making it happen! Konference Evropské komise Platformy pro evropskou reformu 69. Plenární zasedání V!boru region' (+ím) Konference ve V!boru region' o rozvoji venkovsk!ch oblastí Konference Evropské komise Corporate Social Responsibility Konference Evrospké komise k TEN T Druhé fórum Komunikující Evropa - Going local Prezentace IV. zprávy o politice soudr#nosti Workshop ve V!boru region' v%novan! místním médiím Evropsk! summit Brusel 70. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) Evropská rada Portugalské p$edsednictví Evropská komise tisková konference Culture Infoday - Informa"ní den o kultu$e V. fórum o soudr#nosti 71. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) V!ro"ní akce ERRIN ve V!boru region' V!bor region' - Seminá$ Sousedé Evropy Konference v Evropské komisi "Vypov%d%t p$íb%h 72. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) Prosinec 2007 Zahajovací setkání k Open Days 2008 Leden 2008 Únor 2008 Evropská komise informuje o Summitu na Bali Bilaterální setkání s V!borem region' Konference Romská identita a kultura Jednání na p'd% Berlyamont pro spole"nou kulturní inciativu Konference Regiony pro hospodá$skou zm%nu Zahajovací setkání k Portes Ouvertes Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) V!b%r p$íklad' nejd'le#it%j&ích setkání je zobrazen na následující stran%. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

12 b!ezna 2007 Oslavy 50. v%ro#í EU v &ím", 69. Plenární zasedání V%boru region' V!bor region' si p$ipomn%l 50. v!ro"í od podpisu +ímsk!ch smluv na 69. plenárním a formálním zasedání, které se konaly ve dnech b$ezna Oslavy m%ly velk! politick! i symbolick! v!znam a konaly se v hlavním m%st% Itálie, v +ím%. V!bor region' tímto op%t zd'raznil kouzlo rozmanité Evropy, obohacené rozdílností sv!ch region' a m%st, starostliv!ch o svou vlastní soudr#nost a udr#iteln! rozvoj, ale stále více se otevírajících zbytku sv%ta. Ceremonie, vedená p$edsedou V!boru region', panem Michelem Delebarrem, které se ú"astnil i italsk! prezident Giorgio Napolitano, se konala v prostorách Auditoria Conciliazione blízko nám%stí Sv. Petra v +ím%. D'vodem, pro" se oslavy konají v hlavním m%st% Itálie je skute"nost, #e 25. b$ezna 1957 Itálie, Francie, N%mecko, Belgie, Nizozemí a Lucembursko práv% zde podepsaly smlouvu zakládající Evropské spole"enství. P$edseda Evropské komise, José Manuel Barroso a italsk! p$edseda vlády Romano Prodi byli hlavními $e"níky této události, kterou nav&tívilo více ne# 600 evropsk!ch, národních, regionálních a místních politik', v"etn% delegací z kancelá$í zastoupení "esk!ch kraj' v Bruselu. Oslavy 50. v!ro"í +ímsk!ch smluv byly bohaté na politické události, setkání a oficiální náv&t%vy. Delegace kancelá$e Olomouckého kraje v Bruselu se t%chto akcí ú"astnila b%hem celého dvoudenního programu. Setkání se uskute"nila se "leny V!boru region', s osobnostmi p$ítomn!mi na slavnostní akci a také s "leny ostatních delegací. 18. ledna 2008 Bilaterální setkání s V%borem region' P$ípravy Open Days oficiáln% za"aly 14. prosince 2007 p$i prezentaci nov!ch pravidel pro ú"astníky. Aby mohla b!t p$ipravena kvalitní kandidatura Zlínského kraje, setkal se $editel Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Mattia Crosetto, a Petra Jano&ková s Janem Bláhou, zodpov%dn!m za Open Days ve V!boru region'. B%hem setkání byla diskutována témata t!kající se vhodného slo#ení a aktivit konglomerát' a Kavárny investor'. Jan Bláha, zodpov%dn! za organizaci Open Days ve V!boru region', potvrdil, #e instituce dá p$ednost skute"n!m nadnárodním konglomerát'm, tedy t%m, které budou tvo$eny partnery z mnoha r'zn!ch zemí p$ed národn% zam%$en!mi skupinami. Velmi d'le#it! bude rovn%# program decentralizovan!ch událostí. Ka#d! partner musí p$edstavit alespo) jednu aktivitu, která se b%hem $íjna 2008 uskute"ní v kraji. Kvalita decentralizovaného programu bude jedním z nejd'le#it%j&ích prvk' p$i hodnocení kandidatury V!borem region'. 1. února 2008 Jednání na p'd" Evropské komise Berlyamont V rámci svého konceptu P$edsednictví (R v Rad% EU navrhlo Zastoupení Zlínského kraje "esk!m zástupc'm kraj' organizaci v!stavy regionálních um%leck!ch d%l v jedné z budov institucí EU v Bruselu. Návrh byl ostatními kraji pozitivn% p$ijat na posledním setkání CZECHREGu v Rose House 30. ledna K rychlé procedu$e organiza"ních témat se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu setkalo s vedoucím tiskov!ch mluv"ích Evropské komise. Byly dohodnuty první nezbytné kroky k organizaci a obdr#ené informace zaslány ostatním "esk!m region'm ke zvá#ení. Budoucí postup bude dohodnut spole"n% v&emi "esk!mi regiony tak, aby Zlínsk! kraj v Bruselu mohl pokra"ovat se sv!mi kontakty v Evropské komisi. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

13 NETWORKING Tvorba sít# s partnersk"mi regiony a m#sty probíhá prost$ednictvím ú%asti kancelá$e Zlínského kraje v Bruselu na setkáních a akcích evropsk"ch a %esk"ch partner' a dále díky podpo$e v zapojování do evropsk"ch sítí a tvorb# dokument' a koncept'. Kancelá$ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln# zapojena do organizace ú%asti kraje na období P$edsednictví &R v Rad# Evropské unie, vládou &eské republiky, %esk"mi regiony a ostatními evropsk"mi partnery. Kancelá$ Zlínského kraje v Bruselu se ú%astnila b#hem období b$ezen 2007 a! únor 2008 celkem 56 networkingov"ch aktivit s partnersk"mi regiony v Evrop#. V následující tabulce najdete souhrn networkingov"ch aktivit s evropsk"mi regiony: Duben 2007 První setkání v rámci Visegrádské skupiny ERRIN jarní setkání Valné hromady Setkání v rámci Open Days 2007 Kv"ten 2007 Setkání k p$íprav% Open Days 2007 $erven 2007 Zá!í 2007 Listopad 2007 Prosinec 2007 Otev$ení Domu m%st, obcí a region' Otev$ení regionálního zastoupení Sarajeva Klastry: nástroj pro regionální rozvoj T$etí fórum Lisabonské monitorovací platformy (LMP) Projekty EU v oblasti &kolství a celo#ivotního vzd%lávání Setkání k p$íprav% Open Days 2007 Art Nouveau, Bad Nauheim a Evropa Expo Italia 2007 Neformální setkání se slovensk!mi regiony Setkání s Tren"ianskym samosprávnym krajem v Bruselu Leden 2008 První setkání partner' k Open Days 2008 Networking s regiony Friuli Venezia Giulia, Kärnten, Istarska #upanija region Istria a Sarajevo (1) Kulturní událost regionu Veneto Bilaterální setkání s V!borem region' Únor 2008 Druhé setkání partner' k Open Days 2008 Networking s regiony Friuli Venezia Giulia, Kärnten, Istarska #upanija region Istria a Sarajevo (2) Neformální setkání se slovensk!mi regiony Druhé setkání partner' k Open Days 2008 T$etí setkání partner' k Open Days 2008 (tvrté setkání partner' k Open Days 2008 V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

14 Zlínsk" kraj v Bruselu je pln# zapojen do networkingov"ch aktivit s %esk"mi subjekty p$ítomn"mi v Bruselu. Kancelá$ se pravideln# ú%astní jednání na Stálém zastoupení &eské republiky p$i Evropské unii a setkání s %esk"mi kraji v Bruselu. V pr'b#hu minulého roku spolupráce mezi %esk"mi subjekty %inn"mi v Bruselu neustále sílila, a to zejména z d'vodu vzr'stajícího po%tu kancelá$í %esk"ch subjekt' p$i Evropské unii a v souvislosti s nadcházejícím obdobím a organizací P$edsednictví &R v Rad# EU. V následující tabulce najdete souhrn networkingov"ch aktivit s %esk"mi regiony: B!ezen 2007 Duben 2007 Kv"ten 2007 $erven 2007 Zá!í 2007 &íjen 2007 Listopad 2007 Prosinec 2007 Leden 2008 Únor 2008 Setkání zástupc' "esk!ch kraj' s ministrem pro místní rozvoj Setkání se zástupci "esk!ch regionálních kancelá$í v Bruselu Setkání (eského krou#ku (Cercle Tcheque) Workshop Místní ekonomika a/vs. chrán%né území Setkání zástupc' "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání "esk!mi poslanci Evropského parlamentu Setkání v prostorách residence "eského velvyslance Pravidelné setkání v rámci "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání se zástupcem Ú$adu vlády v rámci p$íprav p$edsednictví (R v Rad% EU Seminá$ o vyu#ití mimorozpo"tového financování pro regionální projekty Páté v!ro"í otev$ení Pra#ského domu Otev$ení Domu m%st, obcí a region' Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Inaugurace nového sídla kancelá$e Jiho"eského kraje v Bruselu EUROPERA - koncert mlad!ch hudebník' Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Pravidelné setkání s "esk!mi regiony P$edstavení M%stského divadla Brno Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Setkání s asistenty "esk!ch "len' EP Setkání se studenty Diplomatické akademie Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU KUKU Rozlu"ková ceremonie velvyslance Kohouta Náv&t%va z pra#ského Magistrátu Setkání s Evropsk!m parlamentem Pravidelné setkání se zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu Czech Open Days v Lucemburku Pravidelné setkání se zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání s Tiskov!m odd%lením Stálého zastoupení (R p$i EU Setkání s velvyslankyní (R p$i EU P$íklady spolupráce zástupc' "esk!ch region' v Bruselu jsou zobrazeny na následující stran%. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

15 6. #ervna 2007 Seminá! o vyu(ití mimorozpo#tového financování pro regionální projekty Na základ% iniciativy Jiho"eského kraje zorganizovala spole"n% "eská zastoupení v Bruselu seminá$ v prostorách Pra#ského domu, kter! se zab!val p$íle#itostmi nabízen!mi soukrom!m bankovnictvím specializujícím se na projektové financování pro místní rozvoj. Seminá$, organizovan! pro vybranou skupinu 30 osob z r'zn!ch "esk!ch kraj', byl zam%$en na p$edstavení r'zn!ch model' mimorozpo"tového financování, jejich v!hod a omezení, p$íklad' konkrétních projekt', jejich náklad' a právních hledisek, stejn% jako na zd'razn%ní hlavních faktor' úsp%&n!ch iniciativ. B%hem diskuzí bylo mo#né pozorovat, #e financování v rámci partnerství ve$ejného a soukromého sektoru je atraktivní mo#ností pro "eské kraje k realizaci konkrétních projekt' také na místní úrovni. 6. listopadu oficiální zasedání u Kulatého stolu pro koordinaci kulturních a doprovodn%ch akcí v období #eského p!edsednictví v Bruselu Pracovní setkání se konalo na Stálém zastoupení (R p$i EU za p$ítomnosti Ond$eje Karase, $editele Odboru komunikace p$i Sekci pro p$ípravu P$edsednictví na Ú$ad% vlády (eské republiky. Pan Karas p$ítomné podrobn%ji seznámil s koncepcí Ú$adu vlády v oblasti kulturních akcí a p$edstavil komunika"ní strategii, kterou bude vláda aplikovat v pr'b%hu prvního pololetí roku Dále se projednával systém koordinace a spolupráce mezi vládou (R a jednotliv!mi "esk!mi kraji p$i po$ádání kulturních, osv%tov!ch a propaga"ních akcí v Bruselu a p$íprava kalendá$e kulturních akcí "eského p$edsednictví. 30. ledna 2008 Pravidelné setkání se zástupci #esk%ch kraj' v Bruselu Dal&í setkání "esk!ch regionálních zástupc' v Bruselu, tzv. CZECHREGu, bylo zorganizováno v Rose House na základ% iniciativy Zastoupení Zlínského kraje. Program navr#en!ch témat obsahoval organizaci P$edsednictví (R v Rad% EU a p$ísp%vek "esk!ch region' k propaga"ním akcím organizovan!m Stál!m zastoupením (R p$i EU v rámci tohoto období. V rámci CZ PRES projednaly "eské regiony v Bruselu do této doby vypracované koncepty kraj' Jiho"eského, Libereckého, Karlovarského, Zlínského, Olomouckého a hlavního m%sta Prahy. Kraje se shodly na spole"né vizi vlastní prezentace v Bruselu a základním programu událostí, je# bude obsahovat jednak tematické seminá$e, jednak propaga"ní a kulturní akce zam%$ené na &ir&í cílovou skupinu. Návrhy p$edlo#ené Zlínsk!m krajem v Bruselu (v n%kter!ch p$ípadech ve spolupráci s Olomouck!m krajem) byly p$ítomn!mi kraji pozitivn% p$ijaty, a to konkrétn% tematick! seminá$ k sítím TEN-T, kulturní událost v podob% sout%#e regionálních um%leck!ch d%l, spole"n! prostor na oficiálních webov!ch stránkách P$edsednictví. Zlínsk! kraj v Bruselu rovn%# upozornil "eské regionální zastoupení, #e pro ka#dé období p$edsednictví vydává V!bor region' zvlá&tní dokument a navrhlo, aby zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu spolupracovali spole"n% na návrzích problematiky, obsahu a "lánk', je# by p$isp%ly do programového dokumentu V!boru region'. Dal&í body jednání zahrnovaly plánované "eské akce v Bruselu na rok 2008, Lisabonskou monitorovací platformu a politiku soudr#nosti. Na konci setkání p$edstavil zástupce Jiho"eského kraje Petr *ebek, p$ísp%vek hejtmana J(K do ve$ejn!ch konzultací k tématu Growing regions, growing Europe. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

16 PROPAGA"NÍ AKCE Portes Ouvertes 2007 Evropské instituce otevírají své prostory (iroké bruselské ve$ejnosti, ale i zahrani%ním náv(t#vník'm, kte$í vyu!ívají tyto dny k poznání Bruselu i z té institucionální stránky. V"bor region', jako nejd'le!it#j(í hlas region' a m#st Evropy, hostí v rámci akce Portes Ouvertes evropské regiony, kte$í se zde prezentují formou informa%ních a propaga%ních materiál', ale i nap$. místním folklorem v podob# tane%ních soubor'. k rozmanit!m evropsk!m region'm, které se zde prezentují a formou dotaz' sbírají u regionálních stánk' informace. Ka#d! ú"astník, kter! dokon"í sv'j úkol, získá na konci své cesty dárek. V rámci oslav Schumannova dne, 5. kv%tna 2007, pozval V!bor region' ve$ejnost do své budovy Jacques Delors na ka#doro"ní interinstitucionální Den otev$en!ch dve$í - Journée Portes Ouvertes". Událost byla zorganizována p$edev&ím za ú"elem oslav 50. v!ro"í od podpisu +ímsk!ch smluv. Celé páté patro budovy VR hostilo 60 regionálních stánk'. V roce 2007 se v&echny "eské kraje, které byly v té dob% p$ítomné v Bruselu, události zú"astnily, za koordinace Zlínského kraje v Bruselu. Zastoupení udr#ovalo vztahy s V!borem region', vyjednalo rozm%ry a pozici stánk', jejich rozvr#ení a spole"nou grafiku. Kancelá$ p$ímo p$isp%la na náklady spojené s vyti&t%ním spole"n!ch regionálních plakát'. Za cel! den nav&tívilo V!bor region' a regionální stánky zde umíst%né více ne# lidí z mezinárodní komunity v Bruselu. V&echny p$ipravené materiály byly rozdány, o kraj byl zaznamenán velk! zájem. Aktivity p$ipravené pro d%ti zahrnovaly hru Cesta po regionech, která povzbuzuje d%ti k tomu, aby se nau"ili více o r'zn!ch krajích v Evrop%. Ka#dé dít% obdr#í Objevitelsk! pas Událost zahrnovala rovn%# vystoupení folklórních skupin. Zlínsk! kraj, ve spolupráci s Olomouck!m krajem, vyslal do Bruselu skupinu P$ikázanka, jejich# vystoupení prob%hlo n%kolikrát b%hem dne a sklidilo velk! ohlas. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

17 Open Days 2007 Akce Open Days, neboli Evropsk" t"den region' a m#st, je nejv#t(í akcí tohoto typu pro regiony a m#sta Evropy a ka!doro%n# ji za%átkem $íjna po$ádají v Bruselu V"bor region' (VR) a Generální $editelství Evropské komise pro regionální politiku (DG REGIO). Je p$íle!itostí pro regiony a m#sta z celé EU k v"m#n# praktick"ch znalostí a k obeznámení se s nov"mi p$íle!itostmi pro financování a investice. Organizace Open Days vy!aduje zna%né zapojení v(ech ú%astník', tedy nejen organizujících evropsk"ch institucí, ale p$edev(ím region' a jejich bruselsk"ch zastoupení. Zlínsk" kraj se ú%astní této velké propaga%ní akce ji! od po%átku svého p'sobení v Bruselu. Konglomerát ERRIN zorganizoval k Open Days 2 seminá$e: Fondy EU pro vzd#lání a inovaci vyu#ití strukturálních fond' a jin!ch program', kter! se zam%$il na co nejefektivn%j&í vyu#ití fond' EU na regionální úrovni s cílem usnadn%ní podmínek investor'm ze soukromého sektoru. Ú"astníci také diskutovali o sektorové spolupráci mezi ve$ejn!m, soukrom!m sektorem a univerzitou s v!zkumn!mi centry, tzv. triple helix. Zlep(ení regionálního inova%ního procesu pou!itím program' EU, kter" poskytl strategickou vizi o tom, jak!m zp'sobem mohou strukturální fondy co nejlépe podpo$it regionální rozvoj a konkurenceschopnost v $ízení regionální inovace, pou#itím p$íklad' dobré praxe. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu za"alo pracovat na organizaci Open Days 2007 ji# v zim% roku 2006, kdy se uskute"nilo zahajovací setkání s V!borem region', do&lo k v!b%ru partner', vytvo$ení konglomerátu, stanovení kandidatury do V!boru region' a definování programu aktivit, rozpo"tu, logistiky. Zlínsk! kraj byl v rámci Open Days 2007 partnerem konglomerátu ERRIN Regions for Growth and Jobs (Regiony ERRIN pro r'st a pracovní místa), kter! byl dále slo#en z následujících region': West Midlands (VB), Lodz (PL), Eindhoven (Nizozemí), Maribor (Slovinsko), Navarra (*pan%lsko), Olomouck! kraj ((R), Puglia (Itálie), Ji#ní *védsko (*védsko), Valencia (*pan%lsko). Delegace zlínského kraje se ú"astnila seminá$e v kancelá$i regionu Valencia a byla p$ímo zapojena do organizace seminá$e s názvem Fondy EU pro vzd%lání a inovaci vyu#ití strukturálních fond' a jin!ch program' v kancelá$i West Midlands in Europe. Zlínsk! kraj zde zastupoval pan Ji$í Ku"era, $editel agentury RPIC- JVM Zlín, kter! byl zárove) jedin!m zástupcem (eské republiky. Open Days poskytl vhodnou p$íle#itost ke zv!&ení visibility kraje v Bruselu, a také prohloubil pot$ebné kontakty jak s evropsk!mi institucemi, tak s partnersk!mi regiony pro budoucí iniciativy a projekty; Hlavní program Open Days byl obohacen dopl)kov!mi aktivitami, mezi ne# pat$ila setkání s vysok!mi p$edstaviteli EU, networking s partnersk!mi regiony i poznávací náv&t%va Evropského parlamentu a historické "ásti Bruselu. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele 226 802 622 E-mail na #editele

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "A": Banská Bystrica 12.-14.10.2012 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity, Sládkovicova

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "A": Banská Bystrica 7.-9.6.2013 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity, Sládkovicova

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více