V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu"

Transkript

1 V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2

3 vá#ení "tená$i Ve sv!ch rukou práv% dr#íte V!ro"ní zprávu Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pro rok Díky její jednoduché struktu$e vám poskytuje snadn! náhled do ve&ker!ch aktivit, které jsme realizovali v rámci Evropské unie pro blaho Zlínského kraje a jeho subjekt'. Je pravdou, #e je ob"as náro"né vysv%tlit obsah a v!sledky na&í práce pro kraj v Evrop%. Samoz$ejm% ka#d! ví, #e na&ím posláním je budovat vztahy s institucemi EU, propagovat kraj v Evrop% a vyhledávat vhodné partnery pro mo#né spole"né iniciativy. To se lehce $ekne, ale obtí#n%ji realizuje. Stru"n% $e"eno, jedním z na&ich úkol' je p$ipravovat ú"ast Zlínského kraje na Open Days, nejd'le#it%j&í události v Evrop% na podporu dialogu mezi kraji a institucemi EU. V#dy se sna#íme dosáhnout co nejlep&ích v!sledk' z t%chto událostí a v%nujeme tomuto cíli mnoho energie. Pro ro"ník 2008 jsme navrhli na&im kvalifikovan!m partner'm, jako je &pan%lsk! region Valencia, britsk! West Midlands "i italsk! Veneto, p$ípravu Open Days okolo prioritního tématu v duchu zdravotní pé"e pro budoucí generace. Téma vzbudilo velk! zájem mezi na&imi partnery a okam#it% jsme na n%m za"ali pracovat. Poté, v lednu 2008, p$i&lo velké p$ekvapení: Brusel nás oficiáln% po#ádal o vstup do námi vytvo$eného konglomerátu. Je tedy skute"ností, #e Zastoupení umo#nilo, aby se Zlínsk! kraj stal rovnocenn!m partnerem regionu hlavního m%sta Evropy. A to je práv% konkrétní ukázkou toho, co pro kraj v Evrop% d%láme. Na&í prací je vytvá$et p$íle#itosti nejvy&&í úrovn% pro to, aby se Zlínsk! kraj stal v konkuren"ním prost$edí dne&ní Evropy je&t% siln%j&í. Mattia Crosetto Zlínsk! kraj v Bruselu $editel kancelá$e Mattia Crosetto Zlínsk! kraj v Bruselu $editel kancelá$e

4 obsah úvodem reprezentace p!i EU Poslání Zlínského kraje v Bruselu T!m v Bruselu Koordinace v kraji inistitucionální zastoupení...10 Vztahy s institucemi Networking Propaga"ní akce Kalendá$ akcí na rok 2008 technická podpora (eské p$edsednictví v Rad% EU Mezinárodní projekt SupPolicy Dal&í evropské projekty Strukturální fondy Trans-evropské dopravní sít% Zvlá&tní studie o spolupráci EU-Asie informace a komunikace Webové stránky Newsletter Vztahy s místním tiskem Dal&í komunika"ní nástroje místní koordinace Koordina"ní setkání Setkání s experty Místní pracovní skupina V!bor ZZK pro zále#itosti EU Ú"ast na místních událostech Subjekty Zlínského kraje Zahrani"ní mise Open Days ve Zlín% Kancelá$ Zastoupení ve Zlínském kraji záv"rem V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

5 úvodem. Obsahem této publikace je obecn! v!"et prioritních "inností Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu uskute"n%n!ch b%hem t$etího roku své p'sobnosti, od 1. b$ezna 2007 do 29. února Seznámíte se v ní s aktivitami mise napl)ované t!mem v Bruselu ve spolupráci s koordina"ními aktéry ve Zlínském kraji. Krátce $e"eno, v této v!ro"ní zpráv% najdete prvky, které dávají podstatu odpov%dím na základní otázky o existenci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Kdo jsme? Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu s jasn!m poslání podpo$en!m Radou a Zastupitelstvem Zlínského kraje k propagaci zájmu kraje a jeho subjekt' v Evrop%. Pro# jsme? Úkolem Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je p'sobit jako prost$edník mezi krajem a Evropskou unií. Zastoupení zakládá dialog mezi krajem a Evropsk!mi institucemi, vytvá$í mezinárodní partnerství k v!m%n% zku&eností a realizaci spole"n!ch iniciativ, propaguje kraj mezi evropsk!mi investory a potenciálními klienty na území Zlínského kraje. $ím chceme b%t? Úsilím Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je b!t jedním z klí"ov!ch faktor' pro udr#iteln!, trval! a vyvá#en! rozvoj Zlínského kraje a jeho subjekt'. Pracujeme na základ% princip' profesionality, otev$enosti, d'v%ryhodnosti a partnerství, ve spolupráci s institucemi, regiony a soukrom!mi aktéry v rácmi celé Evropy. V co v"!íme? V%$íme v Evropu. Jsme p$esv%d"eni, #e mírové sou#ití 27 "lensk!ch stát' s více ne# 500 miliony obyvatel znamená daleko více ne# pouhá jednotnost trhu zbo#í a slu#eb. Evropa je prostorem pro dialog mezi lidmi, kulturami, spole"ensk!mi modely a $e&eními k udr#itelnému socio-ekonomickému rozvoji. Víme,!e b"t v Evrop# znamená mít mo!nost jít kup$edu na cest# buducnosti! - Mattia Crosetto - V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

6 reprezentace p$i EU Evropské regiony si uv%domily, jak d'le#it! je pro jejich rozvoj p$ím! a soustavn! kontakt s jednotliv!mi institucemi a p$edstaviteli EU p$ímo v centru evropské politiky. Na 300 region' z celé Evropy má dnes ji# své zastoupení v Bruselu, a to v"etn% v&ech "trnácti kraj' (eské republiky. D'le#ité jsou ov&em nejen pouze informace, ale p$edev&ím znalosti, dovednosti a osobní zku&enosti, které umo#)ují s informacemi správn% nakládat ve prosp%ch obyvatel daného regionu, rozvíjet u#ite"né kontakty, vytvá$et mezinárodní sít% a partnerství. Zlínsk! kraj zvolil specifick! model regionální reprezentace v Bruselu. Narozdíl od klasického zastoupení, kdy je region zastupován v evropsk!ch zále#itostech krajsk!mi ú$edníky vyslan!mi do Bruselu, je Zlínsk! kraj zastoupen mezinárodním konsorciem soukrom!ch firem, HAL9000 Limited, Seven Partners s. r. l. a EMD spol. s r. o., tvo$en!m t!mem profesionálních poradc'. Soukromí poskytovatelé slu#eb, kte$í byli vybráni na základ% procedur ve$ejné zakázky, mohou kraji nabídnout své slu#by okam#it% po uzav$ení kontraktu. Kraj tak m'#e vyu#ít dlouholet!ch zku&eností expert' v institucionálních a mezinárodních vztazích, jejich odborn!ch znalostí a pln% rozvinuté sít% kontakt' s Evropsk!mi institucemi a agenturami v Bruselu, *trasburku a Lucemburku. Zlínsk! kraj je p$i Evropské unii zastupován konsorciem soustavn% ji# od $íjna Texty: Mattia Crosetto, Petra Jano"ková, Martina Dlabajová, Barbora Szolonyová V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

7 POSLÁNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU Kancelá$ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu (angl. Representative Office of the Zlín Region in Brussels) je jakousi ambasádou Zlínského kraje p$i Evropské unii. Jejím posláním je posilovat schopnost Zlínského kraje vést dialog s institucemi EU a partnersk"mi regiony tak, aby Zlínsk" kraj mohl pln# vyu!ít v"hod %lenství &eské republiky v Evropské unii. Proto jeden z hlavních úkol' spo%ívá v profesionálním p$edstavení zájm' kraje na úrovni EU. Vztahy s institucemi Cílem institucionálního zastoupení a koordinace v rámci EU je zaji&t%ní plné podpory aktivitám Zlínského kraje a jeho zviditeln%ní v celé Evropské unii. Region je zastoupen nap$í" &irok!m spektrem evropsk!ch v!znamn!ch subjekt', po"ínaje Evropskou komisí a V!borem region', p$es Evropsk! parlament, a# po dal&í instituce a agentury "inné v Bruselu. Spolupráce a partnerství Dal&ím úkolem poslání kancelá$e v Bruselu je rozvíjení spolupráce a partnerství jak na evropské, tak na národní úrovni k získávání u#ite"n!ch informací, vytvá$ení prost$edí p$íznivého pro politickou interpelaci a nastartování spole"n!ch iniciativ a projekt'. Networking D'le#ité je také osvojení si dobré praxe, pot$ebné k participaci na plánovacích procesech v rámci EU a na propagaci místního rozvoje. V tomto smyslu budování sít% partnersk!ch kontakt' neboli networking je základní startovací "inností ka#dé zastoupitelské kancelá$e p$i Evropské unii. Propagace kraje v Evrop" Bruselsk! program je bohat! na aktivity propagované a realizované institucemi EU, "lensk!mi státy, oficiálními kancelá$emi zastoupení jednotliv!ch zemí a region' a v neposlední $ad% jin!mi ve$ejn!mi i soukrom!mi subjekty. Aby bylo $ízení regionálních zdroj' ú"inné, je nezbytné ú"astnit se nebo organizovat pouze p$esn% cílené akce, které skute"n% propagují Olomouck! kraj a posilují jeho profil na evropské scén%. Technická podpora Získání finan"ních prost$edk' z EU si vy#aduje p$im%$ené a aktualizované informace, poskytované t!mem vysoce kvalifikovan!ch expert'. Monitoring p$íle#itostí, kter! v sob% zahrnuje identifikaci nástroj', "ili rychlé upozorn%ní na aktuální finan"ní projekty, popis cíl' projektu a jeho obsah, anal!zu finan"ních schémat, stejn% jako poskytnutí aktuální dokumentace, umo#ní vytvo$it a zavést úsp%&né projekty, které obstojí v mezinárodní konkurenci. Místní koordinace D'le#it!m cílem Zastoupení v Bruselu je zainteresování Zlínského kraje a místních subjekt' do evropské politiky a nejr'zn%j&ích evropsk!ch aktivit. Tohoto cíle je dosahováno p$ítomností koordinátorky a dal&ích pracovník' kancelá$e Zastoupení v Bruselu v kraji n%kolikrát m%sí"n%, vytvo$ením a vedením Místní pracovní skupiny p$i Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a kontakty s místními médii. Komunikace a informa#ní kanály Mise Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vychází ze dvou základních cíl': za"lenit Zlínsk! kraj do Evropské unie, ale také naopak p$ivést Evropskou unii do Zlínského kraje. Informa"ní a komunika"ní komponenta se zam%$uje na trvalé informování regionální samosprávy o politikách a legislativ% EU a místních subjekt' o aktivitách Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a p$íle#itostech nabízen!ch na evropské úrovni. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

8 T!M V BRUSELU Brusel je domovem pro Evropskou komisi a Evropskou radu, le!í tedy v centru evropské politiky a je v pravém slova smyslu multikulturní a kosmopolitní m#sto. Ná( t"m v Bruselu %erpá t#chto v"hod a pomáhá kraji v monitorování, interpretaci a formování politik EU a ekonomického rozvoje na místní úrovni. Bruselsk" t"m má bohaté zku(enosti se sledováním evropsk"ch politik a rozhodování, a zaji()uje tak v%asné informace o p$íle!itostech, které se kraji a místním komunitám nabízejí. Kancelá! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu!editel Mattia Crosetto je $editelem Zastoupení ji# od jeho otev$ení v $íjnu Roku 1992 promoval z ekonomie v Itálii. Pracoval na Generálním $editelství Evropské komise pro vnit$ní trh a zahrani"ní vztahy, kde se specializoval na Francii, USA a Belgii. Své profesní zku&enosti nabyl také prací pro Sv%tovou banku. Zakládající partner poradenské firmy HAL9000 Limited, je nyní uznáván!m expertem na finan"ní nástroje mezi mezinárodními institucemi jak v Itálii a Belgii, tak v jin!ch zemí Evropy. Extern% vyu"uje na Univerzit% v Udine a je v!hradním poradcem pro italskou tiskovou agenturu specializovanou na ekonomii IlSole24Ore. Hovo$í italsky, francouzsky, anglicky, &pan%lsky a portugalsky. Kancelá! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vztahy s Evropsk%mi institucemi a partnery Petra Jano!ková pracuje na Zastoupení od $íjna Promovala z mezinárodní politiky a diplomacie v Praze, s vedlej&ím zam%$ením na #urnalistiku. Studia ukon"ila diplomovou prací, která podala do té doby ojedin%lou komparativní anal!zu jednotliv!ch model' regionálních zastoupení p$i Evropské unii. Dále se specializovala na management projektového cyklu v Evropské komisi. Její práce v Bruselu spo"ívá ve vztazích s institucemi Evropské unie, "esk!mi a evropsk!mi partnery Zlínského kraje, stál!mi zastoupeními p$i EU a dal&ími subjekty, které mají p$ímou vazbu na zastupování kraje v Evrop%. Je zodpov%dná za organizaci propaga"ních akcí Zlínského kraje v Bruselu a na starosti má rovn%# ve&keré informa"ní kanály. Hovo$í "esky, anglicky, n%mecky, italsky a francouzsky. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

9 KOORDINACE V KRAJI Zku(enosti z dosavadní práce Zastoupení ukázaly,!e se osv#d%il zvolen" model práce a komunikace Zastoupení, kter" umo!*uje okam!it" kontakt mezi Zlínsk"m krajem a Bruselem. V tomto modelu je klí%ová sou%innost bruselského t"mu a spolupráce hejtmana, krajského ú$adu, Místní pracovní skupiny (která se schází ve Zlín# jednou m#sí%n# a ve které jsou zastoupeny r'zné subjekty Zlínského kraje zástupci m#st a obcí, krajského ú$adu, ú$ad' práce, firem, univerzity, (kol a institucí) a koordinátorky, která má ve Zlín# nejmén# jednou m#sí%n# konzulta%ní den. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu koordinátorka ve Zlínském kraji Martina Dlabajová je jednatelka "eské spole"nosti EMD spol. s r.o. a jednatelka italské spole"nosti Seven Partners srl, které jsou "leny konsorcia zastupujícího Zlínsk! kraj v Bruselu. Je absolventkou Fakulty politick!ch studií na Univerzit% v Padove, kterou ukon"ila diplomovou prací na téma V!hody a nev!hody vstupu (eske republiky do Evropské Unie. Pochází ze Zlína a má za sebou 12letou zku&enost v mezinárodním prost$edí (zahrani"ní investice, podnikatelské prost$edí., problematika Evropské unie, evropské právo, ekonomické poradenství, strategické mezinárodní projekty, zahrani"ní politika). Mimo jiné p'sobila také na Ministerstvu zahrani"ních v%cí a na Czechinvestu v Praze. +ídí koordinaci Zastoupení se Zlínsk!m krajem a se subjekty v kraji od samého po"átku fungování Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Hovo$í "esky, italsky, anglicky, n%mecky, &pan%lsky a rusky. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vztahy s místními subjekty Barbora Szolonyová promovala na Univerzit% Palackého v Olomouci z oboru Politologie Evropská studia, zárove) také studovala na Valdosta State Univerzity v USA a Université Nancy II. ve Francii. Od roku 2006 pracuje na mezinárodních projektech zejména v oblasti vzd%lávání a kultury pro soukromé spole"nosti a neziskové organizace. Pochází ze Zlína a v rámci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu má na starosti vztahy s místními subjekty, konzultace projektov!ch zám%r', mo#nosti financování a networking. Hovo$í "esky, anglicky a francouzsky. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

10 institucionální zastoupení Hlavním cílem této "innosti je p$edev&ím nastolení u#ite"né a trvalé spolupráce s p$íslu&n!mi pracovníky ve v!znamn!ch Evropsk!ch institucí. Za ú"elem zviditeln%ní kraje v Evrop% organizuje Kancelá$ pravideln% v Bruselu propaga"ní a kulturní akce ve spolupráci s ostatními evropsk!mi partnery. Kancelá$ nep$etr#it% pracuje na r'znorodém obsahu komunika"ních a propaga"ních aktivit, se snahou precizního v!b%ru zpráv a informací, které budou publikovány a událostí, které budou realizovány pro co nejefektivn%j&í prezentaci kraje. Kancelá$ reflektuje priority Zlínského kraje, které se promítají do vytvá$ení a udr#ování vztah' v institucích Evropské unie. Díky své trvalé p$ítomnosti v Bruselu si Zastoupení vytvo$ilo a dokázalo udr#et vysok! standard spolupráce s Evropskou investi"ní bankou a V!borem region' p$i zvy&ujícím se po"tu sv!ch aktivit v oblasti místního rozvoje, stejn% tak jako s kabinety komisa$' a s jednotliv!mi ú$edníky, zab!vající se problémy jednotliv!ch region'. Také za rok 2007 byla v tomto sm%ru uskute"n%na $ada iniciativ, z nich# n%které jsou popsány v následujícím p$ehledu. Texty: Mattia Crosetto, Petra Jano"ková V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

11 VZTAHY S INSTITUCEMI Tvorba sít# s Evropsk"mi institucemi probíhá prost$ednictvím akreditace kancelá$e Zlínského kraje v Bruselu u Evropsk"ch institucí, ú%asti na setkáních a akcích Evropské unie a neustálého udr!ování a prohlubování dobr"ch vztah' s ú$edníky Evropské komise, %leny Evropského parlamentu a zástupci poradních orgán' jako je V"bor region' a Evropsk" hospodá$sk" a sociální v"bor. Kancelá$ Zlínského kraje v Bruselu se ú%astnila b#hem období b$ezen 2007 a! únor 2008 celkem 28 akcí organizovan"ch Evropsk"mi institucemi: B!ezen 2007 Duben 2007 Kv"ten 2007 $erven 2007 $ervenec 2007 Zá!í 2007 &íjen 2007 Listopad 2007 Konference o regionální politice 2007 Making it happen! Konference Evropské komise Platformy pro evropskou reformu 69. Plenární zasedání V!boru region' (+ím) Konference ve V!boru region' o rozvoji venkovsk!ch oblastí Konference Evropské komise Corporate Social Responsibility Konference Evrospké komise k TEN T Druhé fórum Komunikující Evropa - Going local Prezentace IV. zprávy o politice soudr#nosti Workshop ve V!boru region' v%novan! místním médiím Evropsk! summit Brusel 70. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) Evropská rada Portugalské p$edsednictví Evropská komise tisková konference Culture Infoday - Informa"ní den o kultu$e V. fórum o soudr#nosti 71. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) V!ro"ní akce ERRIN ve V!boru region' V!bor region' - Seminá$ Sousedé Evropy Konference v Evropské komisi "Vypov%d%t p$íb%h 72. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) Prosinec 2007 Zahajovací setkání k Open Days 2008 Leden 2008 Únor 2008 Evropská komise informuje o Summitu na Bali Bilaterální setkání s V!borem region' Konference Romská identita a kultura Jednání na p'd% Berlyamont pro spole"nou kulturní inciativu Konference Regiony pro hospodá$skou zm%nu Zahajovací setkání k Portes Ouvertes Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) V!b%r p$íklad' nejd'le#it%j&ích setkání je zobrazen na následující stran%. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

12 b!ezna 2007 Oslavy 50. v%ro#í EU v &ím", 69. Plenární zasedání V%boru region' V!bor region' si p$ipomn%l 50. v!ro"í od podpisu +ímsk!ch smluv na 69. plenárním a formálním zasedání, které se konaly ve dnech b$ezna Oslavy m%ly velk! politick! i symbolick! v!znam a konaly se v hlavním m%st% Itálie, v +ím%. V!bor region' tímto op%t zd'raznil kouzlo rozmanité Evropy, obohacené rozdílností sv!ch region' a m%st, starostliv!ch o svou vlastní soudr#nost a udr#iteln! rozvoj, ale stále více se otevírajících zbytku sv%ta. Ceremonie, vedená p$edsedou V!boru region', panem Michelem Delebarrem, které se ú"astnil i italsk! prezident Giorgio Napolitano, se konala v prostorách Auditoria Conciliazione blízko nám%stí Sv. Petra v +ím%. D'vodem, pro" se oslavy konají v hlavním m%st% Itálie je skute"nost, #e 25. b$ezna 1957 Itálie, Francie, N%mecko, Belgie, Nizozemí a Lucembursko práv% zde podepsaly smlouvu zakládající Evropské spole"enství. P$edseda Evropské komise, José Manuel Barroso a italsk! p$edseda vlády Romano Prodi byli hlavními $e"níky této události, kterou nav&tívilo více ne# 600 evropsk!ch, národních, regionálních a místních politik', v"etn% delegací z kancelá$í zastoupení "esk!ch kraj' v Bruselu. Oslavy 50. v!ro"í +ímsk!ch smluv byly bohaté na politické události, setkání a oficiální náv&t%vy. Delegace kancelá$e Olomouckého kraje v Bruselu se t%chto akcí ú"astnila b%hem celého dvoudenního programu. Setkání se uskute"nila se "leny V!boru region', s osobnostmi p$ítomn!mi na slavnostní akci a také s "leny ostatních delegací. 18. ledna 2008 Bilaterální setkání s V%borem region' P$ípravy Open Days oficiáln% za"aly 14. prosince 2007 p$i prezentaci nov!ch pravidel pro ú"astníky. Aby mohla b!t p$ipravena kvalitní kandidatura Zlínského kraje, setkal se $editel Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Mattia Crosetto, a Petra Jano&ková s Janem Bláhou, zodpov%dn!m za Open Days ve V!boru region'. B%hem setkání byla diskutována témata t!kající se vhodného slo#ení a aktivit konglomerát' a Kavárny investor'. Jan Bláha, zodpov%dn! za organizaci Open Days ve V!boru region', potvrdil, #e instituce dá p$ednost skute"n!m nadnárodním konglomerát'm, tedy t%m, které budou tvo$eny partnery z mnoha r'zn!ch zemí p$ed národn% zam%$en!mi skupinami. Velmi d'le#it! bude rovn%# program decentralizovan!ch událostí. Ka#d! partner musí p$edstavit alespo) jednu aktivitu, která se b%hem $íjna 2008 uskute"ní v kraji. Kvalita decentralizovaného programu bude jedním z nejd'le#it%j&ích prvk' p$i hodnocení kandidatury V!borem region'. 1. února 2008 Jednání na p'd" Evropské komise Berlyamont V rámci svého konceptu P$edsednictví (R v Rad% EU navrhlo Zastoupení Zlínského kraje "esk!m zástupc'm kraj' organizaci v!stavy regionálních um%leck!ch d%l v jedné z budov institucí EU v Bruselu. Návrh byl ostatními kraji pozitivn% p$ijat na posledním setkání CZECHREGu v Rose House 30. ledna K rychlé procedu$e organiza"ních témat se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu setkalo s vedoucím tiskov!ch mluv"ích Evropské komise. Byly dohodnuty první nezbytné kroky k organizaci a obdr#ené informace zaslány ostatním "esk!m region'm ke zvá#ení. Budoucí postup bude dohodnut spole"n% v&emi "esk!mi regiony tak, aby Zlínsk! kraj v Bruselu mohl pokra"ovat se sv!mi kontakty v Evropské komisi. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

13 NETWORKING Tvorba sít# s partnersk"mi regiony a m#sty probíhá prost$ednictvím ú%asti kancelá$e Zlínského kraje v Bruselu na setkáních a akcích evropsk"ch a %esk"ch partner' a dále díky podpo$e v zapojování do evropsk"ch sítí a tvorb# dokument' a koncept'. Kancelá$ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln# zapojena do organizace ú%asti kraje na období P$edsednictví &R v Rad# Evropské unie, vládou &eské republiky, %esk"mi regiony a ostatními evropsk"mi partnery. Kancelá$ Zlínského kraje v Bruselu se ú%astnila b#hem období b$ezen 2007 a! únor 2008 celkem 56 networkingov"ch aktivit s partnersk"mi regiony v Evrop#. V následující tabulce najdete souhrn networkingov"ch aktivit s evropsk"mi regiony: Duben 2007 První setkání v rámci Visegrádské skupiny ERRIN jarní setkání Valné hromady Setkání v rámci Open Days 2007 Kv"ten 2007 Setkání k p$íprav% Open Days 2007 $erven 2007 Zá!í 2007 Listopad 2007 Prosinec 2007 Otev$ení Domu m%st, obcí a region' Otev$ení regionálního zastoupení Sarajeva Klastry: nástroj pro regionální rozvoj T$etí fórum Lisabonské monitorovací platformy (LMP) Projekty EU v oblasti &kolství a celo#ivotního vzd%lávání Setkání k p$íprav% Open Days 2007 Art Nouveau, Bad Nauheim a Evropa Expo Italia 2007 Neformální setkání se slovensk!mi regiony Setkání s Tren"ianskym samosprávnym krajem v Bruselu Leden 2008 První setkání partner' k Open Days 2008 Networking s regiony Friuli Venezia Giulia, Kärnten, Istarska #upanija region Istria a Sarajevo (1) Kulturní událost regionu Veneto Bilaterální setkání s V!borem region' Únor 2008 Druhé setkání partner' k Open Days 2008 Networking s regiony Friuli Venezia Giulia, Kärnten, Istarska #upanija region Istria a Sarajevo (2) Neformální setkání se slovensk!mi regiony Druhé setkání partner' k Open Days 2008 T$etí setkání partner' k Open Days 2008 (tvrté setkání partner' k Open Days 2008 V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

14 Zlínsk" kraj v Bruselu je pln# zapojen do networkingov"ch aktivit s %esk"mi subjekty p$ítomn"mi v Bruselu. Kancelá$ se pravideln# ú%astní jednání na Stálém zastoupení &eské republiky p$i Evropské unii a setkání s %esk"mi kraji v Bruselu. V pr'b#hu minulého roku spolupráce mezi %esk"mi subjekty %inn"mi v Bruselu neustále sílila, a to zejména z d'vodu vzr'stajícího po%tu kancelá$í %esk"ch subjekt' p$i Evropské unii a v souvislosti s nadcházejícím obdobím a organizací P$edsednictví &R v Rad# EU. V následující tabulce najdete souhrn networkingov"ch aktivit s %esk"mi regiony: B!ezen 2007 Duben 2007 Kv"ten 2007 $erven 2007 Zá!í 2007 &íjen 2007 Listopad 2007 Prosinec 2007 Leden 2008 Únor 2008 Setkání zástupc' "esk!ch kraj' s ministrem pro místní rozvoj Setkání se zástupci "esk!ch regionálních kancelá$í v Bruselu Setkání (eského krou#ku (Cercle Tcheque) Workshop Místní ekonomika a/vs. chrán%né území Setkání zástupc' "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání "esk!mi poslanci Evropského parlamentu Setkání v prostorách residence "eského velvyslance Pravidelné setkání v rámci "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání se zástupcem Ú$adu vlády v rámci p$íprav p$edsednictví (R v Rad% EU Seminá$ o vyu#ití mimorozpo"tového financování pro regionální projekty Páté v!ro"í otev$ení Pra#ského domu Otev$ení Domu m%st, obcí a region' Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Inaugurace nového sídla kancelá$e Jiho"eského kraje v Bruselu EUROPERA - koncert mlad!ch hudebník' Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Pravidelné setkání s "esk!mi regiony P$edstavení M%stského divadla Brno Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Setkání s asistenty "esk!ch "len' EP Setkání se studenty Diplomatické akademie Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU KUKU Rozlu"ková ceremonie velvyslance Kohouta Náv&t%va z pra#ského Magistrátu Setkání s Evropsk!m parlamentem Pravidelné setkání se zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu Czech Open Days v Lucemburku Pravidelné setkání se zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání s Tiskov!m odd%lením Stálého zastoupení (R p$i EU Setkání s velvyslankyní (R p$i EU P$íklady spolupráce zástupc' "esk!ch region' v Bruselu jsou zobrazeny na následující stran%. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

15 6. #ervna 2007 Seminá! o vyu(ití mimorozpo#tového financování pro regionální projekty Na základ% iniciativy Jiho"eského kraje zorganizovala spole"n% "eská zastoupení v Bruselu seminá$ v prostorách Pra#ského domu, kter! se zab!val p$íle#itostmi nabízen!mi soukrom!m bankovnictvím specializujícím se na projektové financování pro místní rozvoj. Seminá$, organizovan! pro vybranou skupinu 30 osob z r'zn!ch "esk!ch kraj', byl zam%$en na p$edstavení r'zn!ch model' mimorozpo"tového financování, jejich v!hod a omezení, p$íklad' konkrétních projekt', jejich náklad' a právních hledisek, stejn% jako na zd'razn%ní hlavních faktor' úsp%&n!ch iniciativ. B%hem diskuzí bylo mo#né pozorovat, #e financování v rámci partnerství ve$ejného a soukromého sektoru je atraktivní mo#ností pro "eské kraje k realizaci konkrétních projekt' také na místní úrovni. 6. listopadu oficiální zasedání u Kulatého stolu pro koordinaci kulturních a doprovodn%ch akcí v období #eského p!edsednictví v Bruselu Pracovní setkání se konalo na Stálém zastoupení (R p$i EU za p$ítomnosti Ond$eje Karase, $editele Odboru komunikace p$i Sekci pro p$ípravu P$edsednictví na Ú$ad% vlády (eské republiky. Pan Karas p$ítomné podrobn%ji seznámil s koncepcí Ú$adu vlády v oblasti kulturních akcí a p$edstavil komunika"ní strategii, kterou bude vláda aplikovat v pr'b%hu prvního pololetí roku Dále se projednával systém koordinace a spolupráce mezi vládou (R a jednotliv!mi "esk!mi kraji p$i po$ádání kulturních, osv%tov!ch a propaga"ních akcí v Bruselu a p$íprava kalendá$e kulturních akcí "eského p$edsednictví. 30. ledna 2008 Pravidelné setkání se zástupci #esk%ch kraj' v Bruselu Dal&í setkání "esk!ch regionálních zástupc' v Bruselu, tzv. CZECHREGu, bylo zorganizováno v Rose House na základ% iniciativy Zastoupení Zlínského kraje. Program navr#en!ch témat obsahoval organizaci P$edsednictví (R v Rad% EU a p$ísp%vek "esk!ch region' k propaga"ním akcím organizovan!m Stál!m zastoupením (R p$i EU v rámci tohoto období. V rámci CZ PRES projednaly "eské regiony v Bruselu do této doby vypracované koncepty kraj' Jiho"eského, Libereckého, Karlovarského, Zlínského, Olomouckého a hlavního m%sta Prahy. Kraje se shodly na spole"né vizi vlastní prezentace v Bruselu a základním programu událostí, je# bude obsahovat jednak tematické seminá$e, jednak propaga"ní a kulturní akce zam%$ené na &ir&í cílovou skupinu. Návrhy p$edlo#ené Zlínsk!m krajem v Bruselu (v n%kter!ch p$ípadech ve spolupráci s Olomouck!m krajem) byly p$ítomn!mi kraji pozitivn% p$ijaty, a to konkrétn% tematick! seminá$ k sítím TEN-T, kulturní událost v podob% sout%#e regionálních um%leck!ch d%l, spole"n! prostor na oficiálních webov!ch stránkách P$edsednictví. Zlínsk! kraj v Bruselu rovn%# upozornil "eské regionální zastoupení, #e pro ka#dé období p$edsednictví vydává V!bor region' zvlá&tní dokument a navrhlo, aby zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu spolupracovali spole"n% na návrzích problematiky, obsahu a "lánk', je# by p$isp%ly do programového dokumentu V!boru region'. Dal&í body jednání zahrnovaly plánované "eské akce v Bruselu na rok 2008, Lisabonskou monitorovací platformu a politiku soudr#nosti. Na konci setkání p$edstavil zástupce Jiho"eského kraje Petr *ebek, p$ísp%vek hejtmana J(K do ve$ejn!ch konzultací k tématu Growing regions, growing Europe. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

16 PROPAGA"NÍ AKCE Portes Ouvertes 2007 Evropské instituce otevírají své prostory (iroké bruselské ve$ejnosti, ale i zahrani%ním náv(t#vník'm, kte$í vyu!ívají tyto dny k poznání Bruselu i z té institucionální stránky. V"bor region', jako nejd'le!it#j(í hlas region' a m#st Evropy, hostí v rámci akce Portes Ouvertes evropské regiony, kte$í se zde prezentují formou informa%ních a propaga%ních materiál', ale i nap$. místním folklorem v podob# tane%ních soubor'. k rozmanit!m evropsk!m region'm, které se zde prezentují a formou dotaz' sbírají u regionálních stánk' informace. Ka#d! ú"astník, kter! dokon"í sv'j úkol, získá na konci své cesty dárek. V rámci oslav Schumannova dne, 5. kv%tna 2007, pozval V!bor region' ve$ejnost do své budovy Jacques Delors na ka#doro"ní interinstitucionální Den otev$en!ch dve$í - Journée Portes Ouvertes". Událost byla zorganizována p$edev&ím za ú"elem oslav 50. v!ro"í od podpisu +ímsk!ch smluv. Celé páté patro budovy VR hostilo 60 regionálních stánk'. V roce 2007 se v&echny "eské kraje, které byly v té dob% p$ítomné v Bruselu, události zú"astnily, za koordinace Zlínského kraje v Bruselu. Zastoupení udr#ovalo vztahy s V!borem region', vyjednalo rozm%ry a pozici stánk', jejich rozvr#ení a spole"nou grafiku. Kancelá$ p$ímo p$isp%la na náklady spojené s vyti&t%ním spole"n!ch regionálních plakát'. Za cel! den nav&tívilo V!bor region' a regionální stánky zde umíst%né více ne# lidí z mezinárodní komunity v Bruselu. V&echny p$ipravené materiály byly rozdány, o kraj byl zaznamenán velk! zájem. Aktivity p$ipravené pro d%ti zahrnovaly hru Cesta po regionech, která povzbuzuje d%ti k tomu, aby se nau"ili více o r'zn!ch krajích v Evrop%. Ka#dé dít% obdr#í Objevitelsk! pas Událost zahrnovala rovn%# vystoupení folklórních skupin. Zlínsk! kraj, ve spolupráci s Olomouck!m krajem, vyslal do Bruselu skupinu P$ikázanka, jejich# vystoupení prob%hlo n%kolikrát b%hem dne a sklidilo velk! ohlas. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

17 Open Days 2007 Akce Open Days, neboli Evropsk" t"den region' a m#st, je nejv#t(í akcí tohoto typu pro regiony a m#sta Evropy a ka!doro%n# ji za%átkem $íjna po$ádají v Bruselu V"bor region' (VR) a Generální $editelství Evropské komise pro regionální politiku (DG REGIO). Je p$íle!itostí pro regiony a m#sta z celé EU k v"m#n# praktick"ch znalostí a k obeznámení se s nov"mi p$íle!itostmi pro financování a investice. Organizace Open Days vy!aduje zna%né zapojení v(ech ú%astník', tedy nejen organizujících evropsk"ch institucí, ale p$edev(ím region' a jejich bruselsk"ch zastoupení. Zlínsk" kraj se ú%astní této velké propaga%ní akce ji! od po%átku svého p'sobení v Bruselu. Konglomerát ERRIN zorganizoval k Open Days 2 seminá$e: Fondy EU pro vzd#lání a inovaci vyu#ití strukturálních fond' a jin!ch program', kter! se zam%$il na co nejefektivn%j&í vyu#ití fond' EU na regionální úrovni s cílem usnadn%ní podmínek investor'm ze soukromého sektoru. Ú"astníci také diskutovali o sektorové spolupráci mezi ve$ejn!m, soukrom!m sektorem a univerzitou s v!zkumn!mi centry, tzv. triple helix. Zlep(ení regionálního inova%ního procesu pou!itím program' EU, kter" poskytl strategickou vizi o tom, jak!m zp'sobem mohou strukturální fondy co nejlépe podpo$it regionální rozvoj a konkurenceschopnost v $ízení regionální inovace, pou#itím p$íklad' dobré praxe. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu za"alo pracovat na organizaci Open Days 2007 ji# v zim% roku 2006, kdy se uskute"nilo zahajovací setkání s V!borem region', do&lo k v!b%ru partner', vytvo$ení konglomerátu, stanovení kandidatury do V!boru region' a definování programu aktivit, rozpo"tu, logistiky. Zlínsk! kraj byl v rámci Open Days 2007 partnerem konglomerátu ERRIN Regions for Growth and Jobs (Regiony ERRIN pro r'st a pracovní místa), kter! byl dále slo#en z následujících region': West Midlands (VB), Lodz (PL), Eindhoven (Nizozemí), Maribor (Slovinsko), Navarra (*pan%lsko), Olomouck! kraj ((R), Puglia (Itálie), Ji#ní *védsko (*védsko), Valencia (*pan%lsko). Delegace zlínského kraje se ú"astnila seminá$e v kancelá$i regionu Valencia a byla p$ímo zapojena do organizace seminá$e s názvem Fondy EU pro vzd%lání a inovaci vyu#ití strukturálních fond' a jin!ch program' v kancelá$i West Midlands in Europe. Zlínsk! kraj zde zastupoval pan Ji$í Ku"era, $editel agentury RPIC- JVM Zlín, kter! byl zárove) jedin!m zástupcem (eské republiky. Open Days poskytl vhodnou p$íle#itost ke zv!&ení visibility kraje v Bruselu, a také prohloubil pot$ebné kontakty jak s evropsk!mi institucemi, tak s partnersk!mi regiony pro budoucí iniciativy a projekty; Hlavní program Open Days byl obohacen dopl)kov!mi aktivitami, mezi ne# pat$ila setkání s vysok!mi p$edstaviteli EU, networking s partnersk!mi regiony i poznávací náv&t%va Evropského parlamentu a historické "ásti Bruselu. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

-"- ESKE1 REPiJBLI" Informace o pin_ni zâsad stanovenÿch Râmcovouûmluvou o ochran_ nârodnostnfch mensin podle l. 25 odstavcé I této LTmluvy a

-- ESKE1 REPiJBLI Informace o pin_ni zâsad stanovenÿch Râmcovouûmluvou o ochran_ nârodnostnfch mensin podle l. 25 odstavcé I této LTmluvy a -"- ESKE1 REPiJBLI" Informace o pin_ni zâsad stanovenÿch Râmcovouûmluvou o ochran_ nârodnostnfch mensin podle l. 25 odstavcé I této LTmluvy a Jménem esk6 republiky byla Râmcovâ titmluva oochran _ nârodnostnich

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více