V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu"

Transkript

1 V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2

3 vá#ení "tená$i Ve sv!ch rukou práv% dr#íte V!ro"ní zprávu Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pro rok Díky její jednoduché struktu$e vám poskytuje snadn! náhled do ve&ker!ch aktivit, které jsme realizovali v rámci Evropské unie pro blaho Zlínského kraje a jeho subjekt'. Je pravdou, #e je ob"as náro"né vysv%tlit obsah a v!sledky na&í práce pro kraj v Evrop%. Samoz$ejm% ka#d! ví, #e na&ím posláním je budovat vztahy s institucemi EU, propagovat kraj v Evrop% a vyhledávat vhodné partnery pro mo#né spole"né iniciativy. To se lehce $ekne, ale obtí#n%ji realizuje. Stru"n% $e"eno, jedním z na&ich úkol' je p$ipravovat ú"ast Zlínského kraje na Open Days, nejd'le#it%j&í události v Evrop% na podporu dialogu mezi kraji a institucemi EU. V#dy se sna#íme dosáhnout co nejlep&ích v!sledk' z t%chto událostí a v%nujeme tomuto cíli mnoho energie. Pro ro"ník 2008 jsme navrhli na&im kvalifikovan!m partner'm, jako je &pan%lsk! region Valencia, britsk! West Midlands "i italsk! Veneto, p$ípravu Open Days okolo prioritního tématu v duchu zdravotní pé"e pro budoucí generace. Téma vzbudilo velk! zájem mezi na&imi partnery a okam#it% jsme na n%m za"ali pracovat. Poté, v lednu 2008, p$i&lo velké p$ekvapení: Brusel nás oficiáln% po#ádal o vstup do námi vytvo$eného konglomerátu. Je tedy skute"ností, #e Zastoupení umo#nilo, aby se Zlínsk! kraj stal rovnocenn!m partnerem regionu hlavního m%sta Evropy. A to je práv% konkrétní ukázkou toho, co pro kraj v Evrop% d%láme. Na&í prací je vytvá$et p$íle#itosti nejvy&&í úrovn% pro to, aby se Zlínsk! kraj stal v konkuren"ním prost$edí dne&ní Evropy je&t% siln%j&í. Mattia Crosetto Zlínsk! kraj v Bruselu $editel kancelá$e Mattia Crosetto Zlínsk! kraj v Bruselu $editel kancelá$e

4 obsah úvodem reprezentace p!i EU Poslání Zlínského kraje v Bruselu T!m v Bruselu Koordinace v kraji inistitucionální zastoupení...10 Vztahy s institucemi Networking Propaga"ní akce Kalendá$ akcí na rok 2008 technická podpora (eské p$edsednictví v Rad% EU Mezinárodní projekt SupPolicy Dal&í evropské projekty Strukturální fondy Trans-evropské dopravní sít% Zvlá&tní studie o spolupráci EU-Asie informace a komunikace Webové stránky Newsletter Vztahy s místním tiskem Dal&í komunika"ní nástroje místní koordinace Koordina"ní setkání Setkání s experty Místní pracovní skupina V!bor ZZK pro zále#itosti EU Ú"ast na místních událostech Subjekty Zlínského kraje Zahrani"ní mise Open Days ve Zlín% Kancelá$ Zastoupení ve Zlínském kraji záv"rem V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

5 úvodem. Obsahem této publikace je obecn! v!"et prioritních "inností Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu uskute"n%n!ch b%hem t$etího roku své p'sobnosti, od 1. b$ezna 2007 do 29. února Seznámíte se v ní s aktivitami mise napl)ované t!mem v Bruselu ve spolupráci s koordina"ními aktéry ve Zlínském kraji. Krátce $e"eno, v této v!ro"ní zpráv% najdete prvky, které dávají podstatu odpov%dím na základní otázky o existenci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Kdo jsme? Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu s jasn!m poslání podpo$en!m Radou a Zastupitelstvem Zlínského kraje k propagaci zájmu kraje a jeho subjekt' v Evrop%. Pro# jsme? Úkolem Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je p'sobit jako prost$edník mezi krajem a Evropskou unií. Zastoupení zakládá dialog mezi krajem a Evropsk!mi institucemi, vytvá$í mezinárodní partnerství k v!m%n% zku&eností a realizaci spole"n!ch iniciativ, propaguje kraj mezi evropsk!mi investory a potenciálními klienty na území Zlínského kraje. $ím chceme b%t? Úsilím Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je b!t jedním z klí"ov!ch faktor' pro udr#iteln!, trval! a vyvá#en! rozvoj Zlínského kraje a jeho subjekt'. Pracujeme na základ% princip' profesionality, otev$enosti, d'v%ryhodnosti a partnerství, ve spolupráci s institucemi, regiony a soukrom!mi aktéry v rácmi celé Evropy. V co v"!íme? V%$íme v Evropu. Jsme p$esv%d"eni, #e mírové sou#ití 27 "lensk!ch stát' s více ne# 500 miliony obyvatel znamená daleko více ne# pouhá jednotnost trhu zbo#í a slu#eb. Evropa je prostorem pro dialog mezi lidmi, kulturami, spole"ensk!mi modely a $e&eními k udr#itelnému socio-ekonomickému rozvoji. Víme,!e b"t v Evrop# znamená mít mo!nost jít kup$edu na cest# buducnosti! - Mattia Crosetto - V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

6 reprezentace p$i EU Evropské regiony si uv%domily, jak d'le#it! je pro jejich rozvoj p$ím! a soustavn! kontakt s jednotliv!mi institucemi a p$edstaviteli EU p$ímo v centru evropské politiky. Na 300 region' z celé Evropy má dnes ji# své zastoupení v Bruselu, a to v"etn% v&ech "trnácti kraj' (eské republiky. D'le#ité jsou ov&em nejen pouze informace, ale p$edev&ím znalosti, dovednosti a osobní zku&enosti, které umo#)ují s informacemi správn% nakládat ve prosp%ch obyvatel daného regionu, rozvíjet u#ite"né kontakty, vytvá$et mezinárodní sít% a partnerství. Zlínsk! kraj zvolil specifick! model regionální reprezentace v Bruselu. Narozdíl od klasického zastoupení, kdy je region zastupován v evropsk!ch zále#itostech krajsk!mi ú$edníky vyslan!mi do Bruselu, je Zlínsk! kraj zastoupen mezinárodním konsorciem soukrom!ch firem, HAL9000 Limited, Seven Partners s. r. l. a EMD spol. s r. o., tvo$en!m t!mem profesionálních poradc'. Soukromí poskytovatelé slu#eb, kte$í byli vybráni na základ% procedur ve$ejné zakázky, mohou kraji nabídnout své slu#by okam#it% po uzav$ení kontraktu. Kraj tak m'#e vyu#ít dlouholet!ch zku&eností expert' v institucionálních a mezinárodních vztazích, jejich odborn!ch znalostí a pln% rozvinuté sít% kontakt' s Evropsk!mi institucemi a agenturami v Bruselu, *trasburku a Lucemburku. Zlínsk! kraj je p$i Evropské unii zastupován konsorciem soustavn% ji# od $íjna Texty: Mattia Crosetto, Petra Jano"ková, Martina Dlabajová, Barbora Szolonyová V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

7 POSLÁNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU Kancelá$ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu (angl. Representative Office of the Zlín Region in Brussels) je jakousi ambasádou Zlínského kraje p$i Evropské unii. Jejím posláním je posilovat schopnost Zlínského kraje vést dialog s institucemi EU a partnersk"mi regiony tak, aby Zlínsk" kraj mohl pln# vyu!ít v"hod %lenství &eské republiky v Evropské unii. Proto jeden z hlavních úkol' spo%ívá v profesionálním p$edstavení zájm' kraje na úrovni EU. Vztahy s institucemi Cílem institucionálního zastoupení a koordinace v rámci EU je zaji&t%ní plné podpory aktivitám Zlínského kraje a jeho zviditeln%ní v celé Evropské unii. Region je zastoupen nap$í" &irok!m spektrem evropsk!ch v!znamn!ch subjekt', po"ínaje Evropskou komisí a V!borem region', p$es Evropsk! parlament, a# po dal&í instituce a agentury "inné v Bruselu. Spolupráce a partnerství Dal&ím úkolem poslání kancelá$e v Bruselu je rozvíjení spolupráce a partnerství jak na evropské, tak na národní úrovni k získávání u#ite"n!ch informací, vytvá$ení prost$edí p$íznivého pro politickou interpelaci a nastartování spole"n!ch iniciativ a projekt'. Networking D'le#ité je také osvojení si dobré praxe, pot$ebné k participaci na plánovacích procesech v rámci EU a na propagaci místního rozvoje. V tomto smyslu budování sít% partnersk!ch kontakt' neboli networking je základní startovací "inností ka#dé zastoupitelské kancelá$e p$i Evropské unii. Propagace kraje v Evrop" Bruselsk! program je bohat! na aktivity propagované a realizované institucemi EU, "lensk!mi státy, oficiálními kancelá$emi zastoupení jednotliv!ch zemí a region' a v neposlední $ad% jin!mi ve$ejn!mi i soukrom!mi subjekty. Aby bylo $ízení regionálních zdroj' ú"inné, je nezbytné ú"astnit se nebo organizovat pouze p$esn% cílené akce, které skute"n% propagují Olomouck! kraj a posilují jeho profil na evropské scén%. Technická podpora Získání finan"ních prost$edk' z EU si vy#aduje p$im%$ené a aktualizované informace, poskytované t!mem vysoce kvalifikovan!ch expert'. Monitoring p$íle#itostí, kter! v sob% zahrnuje identifikaci nástroj', "ili rychlé upozorn%ní na aktuální finan"ní projekty, popis cíl' projektu a jeho obsah, anal!zu finan"ních schémat, stejn% jako poskytnutí aktuální dokumentace, umo#ní vytvo$it a zavést úsp%&né projekty, které obstojí v mezinárodní konkurenci. Místní koordinace D'le#it!m cílem Zastoupení v Bruselu je zainteresování Zlínského kraje a místních subjekt' do evropské politiky a nejr'zn%j&ích evropsk!ch aktivit. Tohoto cíle je dosahováno p$ítomností koordinátorky a dal&ích pracovník' kancelá$e Zastoupení v Bruselu v kraji n%kolikrát m%sí"n%, vytvo$ením a vedením Místní pracovní skupiny p$i Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a kontakty s místními médii. Komunikace a informa#ní kanály Mise Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vychází ze dvou základních cíl': za"lenit Zlínsk! kraj do Evropské unie, ale také naopak p$ivést Evropskou unii do Zlínského kraje. Informa"ní a komunika"ní komponenta se zam%$uje na trvalé informování regionální samosprávy o politikách a legislativ% EU a místních subjekt' o aktivitách Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a p$íle#itostech nabízen!ch na evropské úrovni. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

8 T!M V BRUSELU Brusel je domovem pro Evropskou komisi a Evropskou radu, le!í tedy v centru evropské politiky a je v pravém slova smyslu multikulturní a kosmopolitní m#sto. Ná( t"m v Bruselu %erpá t#chto v"hod a pomáhá kraji v monitorování, interpretaci a formování politik EU a ekonomického rozvoje na místní úrovni. Bruselsk" t"m má bohaté zku(enosti se sledováním evropsk"ch politik a rozhodování, a zaji()uje tak v%asné informace o p$íle!itostech, které se kraji a místním komunitám nabízejí. Kancelá! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu!editel Mattia Crosetto je $editelem Zastoupení ji# od jeho otev$ení v $íjnu Roku 1992 promoval z ekonomie v Itálii. Pracoval na Generálním $editelství Evropské komise pro vnit$ní trh a zahrani"ní vztahy, kde se specializoval na Francii, USA a Belgii. Své profesní zku&enosti nabyl také prací pro Sv%tovou banku. Zakládající partner poradenské firmy HAL9000 Limited, je nyní uznáván!m expertem na finan"ní nástroje mezi mezinárodními institucemi jak v Itálii a Belgii, tak v jin!ch zemí Evropy. Extern% vyu"uje na Univerzit% v Udine a je v!hradním poradcem pro italskou tiskovou agenturu specializovanou na ekonomii IlSole24Ore. Hovo$í italsky, francouzsky, anglicky, &pan%lsky a portugalsky. Kancelá! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vztahy s Evropsk%mi institucemi a partnery Petra Jano!ková pracuje na Zastoupení od $íjna Promovala z mezinárodní politiky a diplomacie v Praze, s vedlej&ím zam%$ením na #urnalistiku. Studia ukon"ila diplomovou prací, která podala do té doby ojedin%lou komparativní anal!zu jednotliv!ch model' regionálních zastoupení p$i Evropské unii. Dále se specializovala na management projektového cyklu v Evropské komisi. Její práce v Bruselu spo"ívá ve vztazích s institucemi Evropské unie, "esk!mi a evropsk!mi partnery Zlínského kraje, stál!mi zastoupeními p$i EU a dal&ími subjekty, které mají p$ímou vazbu na zastupování kraje v Evrop%. Je zodpov%dná za organizaci propaga"ních akcí Zlínského kraje v Bruselu a na starosti má rovn%# ve&keré informa"ní kanály. Hovo$í "esky, anglicky, n%mecky, italsky a francouzsky. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

9 KOORDINACE V KRAJI Zku(enosti z dosavadní práce Zastoupení ukázaly,!e se osv#d%il zvolen" model práce a komunikace Zastoupení, kter" umo!*uje okam!it" kontakt mezi Zlínsk"m krajem a Bruselem. V tomto modelu je klí%ová sou%innost bruselského t"mu a spolupráce hejtmana, krajského ú$adu, Místní pracovní skupiny (která se schází ve Zlín# jednou m#sí%n# a ve které jsou zastoupeny r'zné subjekty Zlínského kraje zástupci m#st a obcí, krajského ú$adu, ú$ad' práce, firem, univerzity, (kol a institucí) a koordinátorky, která má ve Zlín# nejmén# jednou m#sí%n# konzulta%ní den. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu koordinátorka ve Zlínském kraji Martina Dlabajová je jednatelka "eské spole"nosti EMD spol. s r.o. a jednatelka italské spole"nosti Seven Partners srl, které jsou "leny konsorcia zastupujícího Zlínsk! kraj v Bruselu. Je absolventkou Fakulty politick!ch studií na Univerzit% v Padove, kterou ukon"ila diplomovou prací na téma V!hody a nev!hody vstupu (eske republiky do Evropské Unie. Pochází ze Zlína a má za sebou 12letou zku&enost v mezinárodním prost$edí (zahrani"ní investice, podnikatelské prost$edí., problematika Evropské unie, evropské právo, ekonomické poradenství, strategické mezinárodní projekty, zahrani"ní politika). Mimo jiné p'sobila také na Ministerstvu zahrani"ních v%cí a na Czechinvestu v Praze. +ídí koordinaci Zastoupení se Zlínsk!m krajem a se subjekty v kraji od samého po"átku fungování Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Hovo$í "esky, italsky, anglicky, n%mecky, &pan%lsky a rusky. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu vztahy s místními subjekty Barbora Szolonyová promovala na Univerzit% Palackého v Olomouci z oboru Politologie Evropská studia, zárove) také studovala na Valdosta State Univerzity v USA a Université Nancy II. ve Francii. Od roku 2006 pracuje na mezinárodních projektech zejména v oblasti vzd%lávání a kultury pro soukromé spole"nosti a neziskové organizace. Pochází ze Zlína a v rámci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu má na starosti vztahy s místními subjekty, konzultace projektov!ch zám%r', mo#nosti financování a networking. Hovo$í "esky, anglicky a francouzsky. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

10 institucionální zastoupení Hlavním cílem této "innosti je p$edev&ím nastolení u#ite"né a trvalé spolupráce s p$íslu&n!mi pracovníky ve v!znamn!ch Evropsk!ch institucí. Za ú"elem zviditeln%ní kraje v Evrop% organizuje Kancelá$ pravideln% v Bruselu propaga"ní a kulturní akce ve spolupráci s ostatními evropsk!mi partnery. Kancelá$ nep$etr#it% pracuje na r'znorodém obsahu komunika"ních a propaga"ních aktivit, se snahou precizního v!b%ru zpráv a informací, které budou publikovány a událostí, které budou realizovány pro co nejefektivn%j&í prezentaci kraje. Kancelá$ reflektuje priority Zlínského kraje, které se promítají do vytvá$ení a udr#ování vztah' v institucích Evropské unie. Díky své trvalé p$ítomnosti v Bruselu si Zastoupení vytvo$ilo a dokázalo udr#et vysok! standard spolupráce s Evropskou investi"ní bankou a V!borem region' p$i zvy&ujícím se po"tu sv!ch aktivit v oblasti místního rozvoje, stejn% tak jako s kabinety komisa$' a s jednotliv!mi ú$edníky, zab!vající se problémy jednotliv!ch region'. Také za rok 2007 byla v tomto sm%ru uskute"n%na $ada iniciativ, z nich# n%které jsou popsány v následujícím p$ehledu. Texty: Mattia Crosetto, Petra Jano"ková V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

11 VZTAHY S INSTITUCEMI Tvorba sít# s Evropsk"mi institucemi probíhá prost$ednictvím akreditace kancelá$e Zlínského kraje v Bruselu u Evropsk"ch institucí, ú%asti na setkáních a akcích Evropské unie a neustálého udr!ování a prohlubování dobr"ch vztah' s ú$edníky Evropské komise, %leny Evropského parlamentu a zástupci poradních orgán' jako je V"bor region' a Evropsk" hospodá$sk" a sociální v"bor. Kancelá$ Zlínského kraje v Bruselu se ú%astnila b#hem období b$ezen 2007 a! únor 2008 celkem 28 akcí organizovan"ch Evropsk"mi institucemi: B!ezen 2007 Duben 2007 Kv"ten 2007 $erven 2007 $ervenec 2007 Zá!í 2007 &íjen 2007 Listopad 2007 Konference o regionální politice 2007 Making it happen! Konference Evropské komise Platformy pro evropskou reformu 69. Plenární zasedání V!boru region' (+ím) Konference ve V!boru region' o rozvoji venkovsk!ch oblastí Konference Evropské komise Corporate Social Responsibility Konference Evrospké komise k TEN T Druhé fórum Komunikující Evropa - Going local Prezentace IV. zprávy o politice soudr#nosti Workshop ve V!boru region' v%novan! místním médiím Evropsk! summit Brusel 70. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) Evropská rada Portugalské p$edsednictví Evropská komise tisková konference Culture Infoday - Informa"ní den o kultu$e V. fórum o soudr#nosti 71. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) V!ro"ní akce ERRIN ve V!boru region' V!bor region' - Seminá$ Sousedé Evropy Konference v Evropské komisi "Vypov%d%t p$íb%h 72. Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) Prosinec 2007 Zahajovací setkání k Open Days 2008 Leden 2008 Únor 2008 Evropská komise informuje o Summitu na Bali Bilaterální setkání s V!borem region' Konference Romská identita a kultura Jednání na p'd% Berlyamont pro spole"nou kulturní inciativu Konference Regiony pro hospodá$skou zm%nu Zahajovací setkání k Portes Ouvertes Plenární zasedání V!boru region' (Brusel) V!b%r p$íklad' nejd'le#it%j&ích setkání je zobrazen na následující stran%. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

12 b!ezna 2007 Oslavy 50. v%ro#í EU v &ím", 69. Plenární zasedání V%boru region' V!bor region' si p$ipomn%l 50. v!ro"í od podpisu +ímsk!ch smluv na 69. plenárním a formálním zasedání, které se konaly ve dnech b$ezna Oslavy m%ly velk! politick! i symbolick! v!znam a konaly se v hlavním m%st% Itálie, v +ím%. V!bor region' tímto op%t zd'raznil kouzlo rozmanité Evropy, obohacené rozdílností sv!ch region' a m%st, starostliv!ch o svou vlastní soudr#nost a udr#iteln! rozvoj, ale stále více se otevírajících zbytku sv%ta. Ceremonie, vedená p$edsedou V!boru region', panem Michelem Delebarrem, které se ú"astnil i italsk! prezident Giorgio Napolitano, se konala v prostorách Auditoria Conciliazione blízko nám%stí Sv. Petra v +ím%. D'vodem, pro" se oslavy konají v hlavním m%st% Itálie je skute"nost, #e 25. b$ezna 1957 Itálie, Francie, N%mecko, Belgie, Nizozemí a Lucembursko práv% zde podepsaly smlouvu zakládající Evropské spole"enství. P$edseda Evropské komise, José Manuel Barroso a italsk! p$edseda vlády Romano Prodi byli hlavními $e"níky této události, kterou nav&tívilo více ne# 600 evropsk!ch, národních, regionálních a místních politik', v"etn% delegací z kancelá$í zastoupení "esk!ch kraj' v Bruselu. Oslavy 50. v!ro"í +ímsk!ch smluv byly bohaté na politické události, setkání a oficiální náv&t%vy. Delegace kancelá$e Olomouckého kraje v Bruselu se t%chto akcí ú"astnila b%hem celého dvoudenního programu. Setkání se uskute"nila se "leny V!boru region', s osobnostmi p$ítomn!mi na slavnostní akci a také s "leny ostatních delegací. 18. ledna 2008 Bilaterální setkání s V%borem region' P$ípravy Open Days oficiáln% za"aly 14. prosince 2007 p$i prezentaci nov!ch pravidel pro ú"astníky. Aby mohla b!t p$ipravena kvalitní kandidatura Zlínského kraje, setkal se $editel Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Mattia Crosetto, a Petra Jano&ková s Janem Bláhou, zodpov%dn!m za Open Days ve V!boru region'. B%hem setkání byla diskutována témata t!kající se vhodného slo#ení a aktivit konglomerát' a Kavárny investor'. Jan Bláha, zodpov%dn! za organizaci Open Days ve V!boru region', potvrdil, #e instituce dá p$ednost skute"n!m nadnárodním konglomerát'm, tedy t%m, které budou tvo$eny partnery z mnoha r'zn!ch zemí p$ed národn% zam%$en!mi skupinami. Velmi d'le#it! bude rovn%# program decentralizovan!ch událostí. Ka#d! partner musí p$edstavit alespo) jednu aktivitu, která se b%hem $íjna 2008 uskute"ní v kraji. Kvalita decentralizovaného programu bude jedním z nejd'le#it%j&ích prvk' p$i hodnocení kandidatury V!borem region'. 1. února 2008 Jednání na p'd" Evropské komise Berlyamont V rámci svého konceptu P$edsednictví (R v Rad% EU navrhlo Zastoupení Zlínského kraje "esk!m zástupc'm kraj' organizaci v!stavy regionálních um%leck!ch d%l v jedné z budov institucí EU v Bruselu. Návrh byl ostatními kraji pozitivn% p$ijat na posledním setkání CZECHREGu v Rose House 30. ledna K rychlé procedu$e organiza"ních témat se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu setkalo s vedoucím tiskov!ch mluv"ích Evropské komise. Byly dohodnuty první nezbytné kroky k organizaci a obdr#ené informace zaslány ostatním "esk!m region'm ke zvá#ení. Budoucí postup bude dohodnut spole"n% v&emi "esk!mi regiony tak, aby Zlínsk! kraj v Bruselu mohl pokra"ovat se sv!mi kontakty v Evropské komisi. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

13 NETWORKING Tvorba sít# s partnersk"mi regiony a m#sty probíhá prost$ednictvím ú%asti kancelá$e Zlínského kraje v Bruselu na setkáních a akcích evropsk"ch a %esk"ch partner' a dále díky podpo$e v zapojování do evropsk"ch sítí a tvorb# dokument' a koncept'. Kancelá$ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln# zapojena do organizace ú%asti kraje na období P$edsednictví &R v Rad# Evropské unie, vládou &eské republiky, %esk"mi regiony a ostatními evropsk"mi partnery. Kancelá$ Zlínského kraje v Bruselu se ú%astnila b#hem období b$ezen 2007 a! únor 2008 celkem 56 networkingov"ch aktivit s partnersk"mi regiony v Evrop#. V následující tabulce najdete souhrn networkingov"ch aktivit s evropsk"mi regiony: Duben 2007 První setkání v rámci Visegrádské skupiny ERRIN jarní setkání Valné hromady Setkání v rámci Open Days 2007 Kv"ten 2007 Setkání k p$íprav% Open Days 2007 $erven 2007 Zá!í 2007 Listopad 2007 Prosinec 2007 Otev$ení Domu m%st, obcí a region' Otev$ení regionálního zastoupení Sarajeva Klastry: nástroj pro regionální rozvoj T$etí fórum Lisabonské monitorovací platformy (LMP) Projekty EU v oblasti &kolství a celo#ivotního vzd%lávání Setkání k p$íprav% Open Days 2007 Art Nouveau, Bad Nauheim a Evropa Expo Italia 2007 Neformální setkání se slovensk!mi regiony Setkání s Tren"ianskym samosprávnym krajem v Bruselu Leden 2008 První setkání partner' k Open Days 2008 Networking s regiony Friuli Venezia Giulia, Kärnten, Istarska #upanija region Istria a Sarajevo (1) Kulturní událost regionu Veneto Bilaterální setkání s V!borem region' Únor 2008 Druhé setkání partner' k Open Days 2008 Networking s regiony Friuli Venezia Giulia, Kärnten, Istarska #upanija region Istria a Sarajevo (2) Neformální setkání se slovensk!mi regiony Druhé setkání partner' k Open Days 2008 T$etí setkání partner' k Open Days 2008 (tvrté setkání partner' k Open Days 2008 V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

14 Zlínsk" kraj v Bruselu je pln# zapojen do networkingov"ch aktivit s %esk"mi subjekty p$ítomn"mi v Bruselu. Kancelá$ se pravideln# ú%astní jednání na Stálém zastoupení &eské republiky p$i Evropské unii a setkání s %esk"mi kraji v Bruselu. V pr'b#hu minulého roku spolupráce mezi %esk"mi subjekty %inn"mi v Bruselu neustále sílila, a to zejména z d'vodu vzr'stajícího po%tu kancelá$í %esk"ch subjekt' p$i Evropské unii a v souvislosti s nadcházejícím obdobím a organizací P$edsednictví &R v Rad# EU. V následující tabulce najdete souhrn networkingov"ch aktivit s %esk"mi regiony: B!ezen 2007 Duben 2007 Kv"ten 2007 $erven 2007 Zá!í 2007 &íjen 2007 Listopad 2007 Prosinec 2007 Leden 2008 Únor 2008 Setkání zástupc' "esk!ch kraj' s ministrem pro místní rozvoj Setkání se zástupci "esk!ch regionálních kancelá$í v Bruselu Setkání (eského krou#ku (Cercle Tcheque) Workshop Místní ekonomika a/vs. chrán%né území Setkání zástupc' "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání "esk!mi poslanci Evropského parlamentu Setkání v prostorách residence "eského velvyslance Pravidelné setkání v rámci "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání se zástupcem Ú$adu vlády v rámci p$íprav p$edsednictví (R v Rad% EU Seminá$ o vyu#ití mimorozpo"tového financování pro regionální projekty Páté v!ro"í otev$ení Pra#ského domu Otev$ení Domu m%st, obcí a region' Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Inaugurace nového sídla kancelá$e Jiho"eského kraje v Bruselu EUROPERA - koncert mlad!ch hudebník' Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Pravidelné setkání s "esk!mi regiony P$edstavení M%stského divadla Brno Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU Setkání s asistenty "esk!ch "len' EP Setkání se studenty Diplomatické akademie Setkání se Stál!m zastoupením (R p$i EU KUKU Rozlu"ková ceremonie velvyslance Kohouta Náv&t%va z pra#ského Magistrátu Setkání s Evropsk!m parlamentem Pravidelné setkání se zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu Czech Open Days v Lucemburku Pravidelné setkání se zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu Setkání s Tiskov!m odd%lením Stálého zastoupení (R p$i EU Setkání s velvyslankyní (R p$i EU P$íklady spolupráce zástupc' "esk!ch region' v Bruselu jsou zobrazeny na následující stran%. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

15 6. #ervna 2007 Seminá! o vyu(ití mimorozpo#tového financování pro regionální projekty Na základ% iniciativy Jiho"eského kraje zorganizovala spole"n% "eská zastoupení v Bruselu seminá$ v prostorách Pra#ského domu, kter! se zab!val p$íle#itostmi nabízen!mi soukrom!m bankovnictvím specializujícím se na projektové financování pro místní rozvoj. Seminá$, organizovan! pro vybranou skupinu 30 osob z r'zn!ch "esk!ch kraj', byl zam%$en na p$edstavení r'zn!ch model' mimorozpo"tového financování, jejich v!hod a omezení, p$íklad' konkrétních projekt', jejich náklad' a právních hledisek, stejn% jako na zd'razn%ní hlavních faktor' úsp%&n!ch iniciativ. B%hem diskuzí bylo mo#né pozorovat, #e financování v rámci partnerství ve$ejného a soukromého sektoru je atraktivní mo#ností pro "eské kraje k realizaci konkrétních projekt' také na místní úrovni. 6. listopadu oficiální zasedání u Kulatého stolu pro koordinaci kulturních a doprovodn%ch akcí v období #eského p!edsednictví v Bruselu Pracovní setkání se konalo na Stálém zastoupení (R p$i EU za p$ítomnosti Ond$eje Karase, $editele Odboru komunikace p$i Sekci pro p$ípravu P$edsednictví na Ú$ad% vlády (eské republiky. Pan Karas p$ítomné podrobn%ji seznámil s koncepcí Ú$adu vlády v oblasti kulturních akcí a p$edstavil komunika"ní strategii, kterou bude vláda aplikovat v pr'b%hu prvního pololetí roku Dále se projednával systém koordinace a spolupráce mezi vládou (R a jednotliv!mi "esk!mi kraji p$i po$ádání kulturních, osv%tov!ch a propaga"ních akcí v Bruselu a p$íprava kalendá$e kulturních akcí "eského p$edsednictví. 30. ledna 2008 Pravidelné setkání se zástupci #esk%ch kraj' v Bruselu Dal&í setkání "esk!ch regionálních zástupc' v Bruselu, tzv. CZECHREGu, bylo zorganizováno v Rose House na základ% iniciativy Zastoupení Zlínského kraje. Program navr#en!ch témat obsahoval organizaci P$edsednictví (R v Rad% EU a p$ísp%vek "esk!ch region' k propaga"ním akcím organizovan!m Stál!m zastoupením (R p$i EU v rámci tohoto období. V rámci CZ PRES projednaly "eské regiony v Bruselu do této doby vypracované koncepty kraj' Jiho"eského, Libereckého, Karlovarského, Zlínského, Olomouckého a hlavního m%sta Prahy. Kraje se shodly na spole"né vizi vlastní prezentace v Bruselu a základním programu událostí, je# bude obsahovat jednak tematické seminá$e, jednak propaga"ní a kulturní akce zam%$ené na &ir&í cílovou skupinu. Návrhy p$edlo#ené Zlínsk!m krajem v Bruselu (v n%kter!ch p$ípadech ve spolupráci s Olomouck!m krajem) byly p$ítomn!mi kraji pozitivn% p$ijaty, a to konkrétn% tematick! seminá$ k sítím TEN-T, kulturní událost v podob% sout%#e regionálních um%leck!ch d%l, spole"n! prostor na oficiálních webov!ch stránkách P$edsednictví. Zlínsk! kraj v Bruselu rovn%# upozornil "eské regionální zastoupení, #e pro ka#dé období p$edsednictví vydává V!bor region' zvlá&tní dokument a navrhlo, aby zástupci "esk!ch kraj' v Bruselu spolupracovali spole"n% na návrzích problematiky, obsahu a "lánk', je# by p$isp%ly do programového dokumentu V!boru region'. Dal&í body jednání zahrnovaly plánované "eské akce v Bruselu na rok 2008, Lisabonskou monitorovací platformu a politiku soudr#nosti. Na konci setkání p$edstavil zástupce Jiho"eského kraje Petr *ebek, p$ísp%vek hejtmana J(K do ve$ejn!ch konzultací k tématu Growing regions, growing Europe. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

16 PROPAGA"NÍ AKCE Portes Ouvertes 2007 Evropské instituce otevírají své prostory (iroké bruselské ve$ejnosti, ale i zahrani%ním náv(t#vník'm, kte$í vyu!ívají tyto dny k poznání Bruselu i z té institucionální stránky. V"bor region', jako nejd'le!it#j(í hlas region' a m#st Evropy, hostí v rámci akce Portes Ouvertes evropské regiony, kte$í se zde prezentují formou informa%ních a propaga%ních materiál', ale i nap$. místním folklorem v podob# tane%ních soubor'. k rozmanit!m evropsk!m region'm, které se zde prezentují a formou dotaz' sbírají u regionálních stánk' informace. Ka#d! ú"astník, kter! dokon"í sv'j úkol, získá na konci své cesty dárek. V rámci oslav Schumannova dne, 5. kv%tna 2007, pozval V!bor region' ve$ejnost do své budovy Jacques Delors na ka#doro"ní interinstitucionální Den otev$en!ch dve$í - Journée Portes Ouvertes". Událost byla zorganizována p$edev&ím za ú"elem oslav 50. v!ro"í od podpisu +ímsk!ch smluv. Celé páté patro budovy VR hostilo 60 regionálních stánk'. V roce 2007 se v&echny "eské kraje, které byly v té dob% p$ítomné v Bruselu, události zú"astnily, za koordinace Zlínského kraje v Bruselu. Zastoupení udr#ovalo vztahy s V!borem region', vyjednalo rozm%ry a pozici stánk', jejich rozvr#ení a spole"nou grafiku. Kancelá$ p$ímo p$isp%la na náklady spojené s vyti&t%ním spole"n!ch regionálních plakát'. Za cel! den nav&tívilo V!bor region' a regionální stánky zde umíst%né více ne# lidí z mezinárodní komunity v Bruselu. V&echny p$ipravené materiály byly rozdány, o kraj byl zaznamenán velk! zájem. Aktivity p$ipravené pro d%ti zahrnovaly hru Cesta po regionech, která povzbuzuje d%ti k tomu, aby se nau"ili více o r'zn!ch krajích v Evrop%. Ka#dé dít% obdr#í Objevitelsk! pas Událost zahrnovala rovn%# vystoupení folklórních skupin. Zlínsk! kraj, ve spolupráci s Olomouck!m krajem, vyslal do Bruselu skupinu P$ikázanka, jejich# vystoupení prob%hlo n%kolikrát b%hem dne a sklidilo velk! ohlas. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

17 Open Days 2007 Akce Open Days, neboli Evropsk" t"den region' a m#st, je nejv#t(í akcí tohoto typu pro regiony a m#sta Evropy a ka!doro%n# ji za%átkem $íjna po$ádají v Bruselu V"bor region' (VR) a Generální $editelství Evropské komise pro regionální politiku (DG REGIO). Je p$íle!itostí pro regiony a m#sta z celé EU k v"m#n# praktick"ch znalostí a k obeznámení se s nov"mi p$íle!itostmi pro financování a investice. Organizace Open Days vy!aduje zna%né zapojení v(ech ú%astník', tedy nejen organizujících evropsk"ch institucí, ale p$edev(ím region' a jejich bruselsk"ch zastoupení. Zlínsk" kraj se ú%astní této velké propaga%ní akce ji! od po%átku svého p'sobení v Bruselu. Konglomerát ERRIN zorganizoval k Open Days 2 seminá$e: Fondy EU pro vzd#lání a inovaci vyu#ití strukturálních fond' a jin!ch program', kter! se zam%$il na co nejefektivn%j&í vyu#ití fond' EU na regionální úrovni s cílem usnadn%ní podmínek investor'm ze soukromého sektoru. Ú"astníci také diskutovali o sektorové spolupráci mezi ve$ejn!m, soukrom!m sektorem a univerzitou s v!zkumn!mi centry, tzv. triple helix. Zlep(ení regionálního inova%ního procesu pou!itím program' EU, kter" poskytl strategickou vizi o tom, jak!m zp'sobem mohou strukturální fondy co nejlépe podpo$it regionální rozvoj a konkurenceschopnost v $ízení regionální inovace, pou#itím p$íklad' dobré praxe. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu za"alo pracovat na organizaci Open Days 2007 ji# v zim% roku 2006, kdy se uskute"nilo zahajovací setkání s V!borem region', do&lo k v!b%ru partner', vytvo$ení konglomerátu, stanovení kandidatury do V!boru region' a definování programu aktivit, rozpo"tu, logistiky. Zlínsk! kraj byl v rámci Open Days 2007 partnerem konglomerátu ERRIN Regions for Growth and Jobs (Regiony ERRIN pro r'st a pracovní místa), kter! byl dále slo#en z následujících region': West Midlands (VB), Lodz (PL), Eindhoven (Nizozemí), Maribor (Slovinsko), Navarra (*pan%lsko), Olomouck! kraj ((R), Puglia (Itálie), Ji#ní *védsko (*védsko), Valencia (*pan%lsko). Delegace zlínského kraje se ú"astnila seminá$e v kancelá$i regionu Valencia a byla p$ímo zapojena do organizace seminá$e s názvem Fondy EU pro vzd%lání a inovaci vyu#ití strukturálních fond' a jin!ch program' v kancelá$i West Midlands in Europe. Zlínsk! kraj zde zastupoval pan Ji$í Ku"era, $editel agentury RPIC- JVM Zlín, kter! byl zárove) jedin!m zástupcem (eské republiky. Open Days poskytl vhodnou p$íle#itost ke zv!&ení visibility kraje v Bruselu, a také prohloubil pot$ebné kontakty jak s evropsk!mi institucemi, tak s partnersk!mi regiony pro budoucí iniciativy a projekty; Hlavní program Open Days byl obohacen dopl)kov!mi aktivitami, mezi ne# pat$ila setkání s vysok!mi p$edstaviteli EU, networking s partnersk!mi regiony i poznávací náv&t%va Evropského parlamentu a historické "ásti Bruselu. V!ro"ní zpráva Zlínského kraje v Bruselu ". 3/

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 09 KV!TEN 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 09 KV!TEN 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU SPECIÁLNÍ %ÍSLO ZAM#ENÉ NA %ESKÉ P#EDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Dal&í speciální akce obrátila pozornost mezinárodní komunity na Zlínsk$ kraj v Bruselu K#iovatky Evropy meziregionální

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Zvlá"# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otev"ení Trone 60 5

Zvlá# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otevení Trone 60 5 Speciální!íslo Open Days 2007 Zvlá"# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otev"ení Trone 60 5 P"idru#ené akce organizované p"ímo Zastoupením Olomouckého

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

!!"#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá" p"i EU www.zlinregioninbrussels.eu

!!#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu #$%&'()*$+,-.//012/ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asistenní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu 345%678,-$9987-:-;>87 Pracujeme na základ princip profesionality, otev#enosti,

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012

Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis z 10. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 1. 11. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 14:00 16:45 Pítomni: dle

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Zam"#eno na zahrani$ní mise Zlínského kraje organizované v úzké spolupráci se Zastoupením v Bruselu Vá!ení "tená#i, V tomto "ísle se dozvíte více o sou"asn$ch

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU Special Edition Milí tená"i, Ani si asto neuv"domujeme, jak#mi mnoha zp$soby nám EU pomáhá zlep%ovat na%e &ivotní podmínky. Internetové stránky Evropa a vy v roce 2007 p'edstavují deset nejd$le&it"j%ích

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

P. Petyovsk", MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita

P. Petyovsk, MAPV Aplikace poítaového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita P!edná!ka kurzu MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2 Virtualizovaná realita P. Petyovsk" (email: petyovsk@feec.vutbr.cz), kancelá! E530, Integrovan" objekt - 1/12 - Pojmy a opakování!...

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 13:00 15:15 Pítomni: dle

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více