informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo"

Transkript

1 strana 02 regenerace parku strana 03 nové kontejnery strana 05 výtokové stojany strana 08 mobilní dopravní hřiště informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Živnost lze ohlásit přes internet Od 1. října nemusí podnikatelé ohlašovat novou živnost nebo změny v dosavadní živnosti osobně na živnostenském úřadě. Pomocí elektronického formuláře mohou vše vyřídit přímo ze svého počítače. Jednoduchá softwarová aplikace ze stránek: umožní vyplnit formulář podání, který pak podnikatel opatří elektronickým podpisem a odešle do elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Podnikatelem zvolený živnostenský úřad podání zpracuje. Automaticky také dojde k odeslání všech potřebných dat o podnikateli na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Na webu: podnikatelé najdou kromě vlastní aplikace návod s podrobným popisem instalace, obsluhy a možností využití této nové služby. Obdobná aplikace je k dispozici na všech živnostenských úřadech. Nová služba elektronického podání jednotného registračního formuláře je dalším krokem k snížení administrativní zátěže podnikatelů a k zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Karel Bureš vedoucí živnostenského odboru V březnu roku 1994 byl schválen zákon číslo 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který stanovil pravidla pro prodej jednotlivých bytů v domech. Počínaje rokem 1995 byl zahájen prodej bytů i v Táboře. Postupně byly prodávány byty zejména ve zděné zástavbě v domech s malým počtem bytů a tomu odpovídajícím malým Náchodské sídliště prokouklo Na Náchodském sídlišti skončila 2. etapa jeho regenerace, a tak od začátku října zdejší obyvatelé a zejména pak děti mohou užívat např. nové veřejné sportovně rekreační plochy, jež jsou rozděleny do samostatných zón (sportoviště pro míčové hry, cvičná horolezecká stěna, dřevěná sestava dětských houpaček a podobně). Dále zde bylo rekonstruováno stávající dětské hřiště, vyměněny povrchy chodníků a vybudovány nové chodníky v prošlapaných pěšinkách, byly odstraněny nevhodné dřeviny a vysazeny nové, stejně tak byly obnoveny i trávníkové plochy a přibylo parkoviště pro 23 osobních aut. Přehled prodaných bytů v Táboře od roku 1995 počtem spoluvlastníků prodaných domů, když z velké části se jednalo o prodej uvolněných bytů. Postupně tak bylo podle zákona o vlastnictví bytů prodáno v letech celkem 130 bytů, z toho 40 volných a 90 obsazených nájemníkům. Na základě zpracované koncepce rozvoje bydlení v roce 2004 byly připravovány a projednávány Zásady pro prodej domů a bytů nájemníkům v Táboře, které schválilo Zastupitelstvo města Tábora 14. prosince V souladu s těmito zásadami se od roku 2006 do 30. září 2008 prodalo celkem 286 bytů, z toho 249 nájemníkům a pouze 37 volných bytů. S ohledem na velký zájem nájemníků o koupi bytů schválila Rada města Tábora v letošním roce realizování prodeje i prostřednictvím externích subjektů, což by se mělo V pondělí 29. září schválilo Zastupitelstvo města Tábora nový Statut udělování čestného občanství města Tábora. Nejvýznamnějším rozdílem oproti stávající úpravě je výslovné uvedení, že čestné občanství mohou získat pouze žijící osoby. Důvodem této změny je především společenský a reprezentativní smysl institutu čestného občanství, které je ve vazbě na skutečnost, že čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska, chápáno jako pocta a nejvyšší vyznamenání žijícímu občanovi. (red) odrazit v dalším nárůstu prodaných bytů v příštím roce. Celkem tak bylo od roku 1995 podle zákona o vlastnictví bytů prodáno 416 bytů, z toho 339 bytů obsazených nájemníky, kteří o koupi požádali, a 77 uvolněných bytů, jejichž prodej se uskutečnil výběrovým řízením. Dana Švecová odbor správy majetku města rok celkem prodej bytů celkem volných stávajícím nájemníkům Foto: Roman Růžička V rámci tvorby marketingové strategie cestovního ruchu a kultury probíhá několik výzkumů, a to mezi turisty, místními obyvateli, podnikateli a osobami zainteresovanými v kultuře a cestovním ruchu. Cílem je zjistit, jak turisté, obyvatelé a další vnímají město, jeho silné stránky, atraktivitu pro turisty a možnost dalšího rozvoje. Každý obyvatel Tábora má možnost se do výzkumu zapojit, pokud navštíví internetové stránky: a vyplní dotazník. Může zde také sdělit své názory, připomínky a náměty. Na tomtéž místě lze nalézt i další podrobné informace o výzkumu. Všichni, kteří internetový dotazník vyplní, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Čestné občanství Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 listopad 2008 regenerace parku; kriminalita Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná 3. listopadu v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání jsou veřejná. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory v roce 2008: pondělí pátek: od do hodin sobota: od 8.00 do hodin Regenerace Husova parku bude již letos Město Tábor zahájí během listopadu regeneraci Husova parku v Táboře podpořenou v rámci OPŽP. Město Tábor požádalo v roce 2007 o dotaci z operačního programu Životního prostředí na akci Regenerace Husova parku sadovnické úpravy. V dotačním řízení uspělo, a tak se ještě v průběhu letošního podzimu zahájí plánované úpravy. Město Tábor obdrží dotaci téměř 2,4 milionu korun, přičemž 2,3 milionu přijde z Evropské unie a 0,1 mil. bude ze Státního fondu životního prostředí ČR. Vlastní zdroje, které bude investovat město, činí 0,4 milionu korun. Projekt sadovnických úprav vychází ze studie zpracované v roce Předmětem projektu je kácení stromů, odstranění nevhodného keřového patra, návrh nových výsadeb stromů a keřů a obnova trávníků. Odstraněno bude pouze několik oslabených jedinců, jejichž zdravotní stav se neustále zhoršuje a blíží se ke kategorii havarijních. Vhodným řešením je jejich odstranění a výsadba nových druhů. Návrh sadovnických úprav řeší výsadbu okrasných dřevin v prostoru celého parku. Dosadby stromů respektují jeho kompoziční uspořádání, jsou navrženy hodnotné druhy barevně a tvarově zajímavých Již od roku 2001 se město Tábor zapojilo do programu prevence kriminality a získalo desítky dotačních titulů od MVČR. Nejvýznamnějším a nejviditelnějším počinem v programu prevence je vybudování kamerového systému, který bude v letošním roce již čítat 15 kamerových bodů. Z dotací bylo získáno několik milionů korun na realizaci celého kamerového systému. Dále bylo realizováno několik projektů zaměřených na děti a mládež. Opakovaně se rovněž podařilo získat prostředky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v podobě pěti informačních radarových měřičů rychlosti. Další aktivity v oblasti prevence kriminality zabezpečuje město a městská policie samostatně (bez příspěvků státního rozpočtu), jako např. akce pořádané pro děti mateřských škol a žáky základních škol. Není pochyb, že práce v oblasti prevence je užitečná a nutná. Pokud se na tuto činnost podaří získat finance i mimo rozpočet města, může být ještě pestřejší a rozsáhlejší. V roce 2008 bylo město Tábor osloveno ministerstvem vnitra, zda má zájem zapojit se do programu prevence kriminality na léta Samozřejmě jsme tuto nabídku rádi přijali, protože spolupráce nám umožní dále rozvíjet rozpracované projekty a zahájit práci na nových věcech. Byl zpracován základní materiál, který podrobně analyzoval bezpečnostní situaci ve městě a regionu. Analýza byla doplněna kultivarů a vzácnější druhy dřevin (liliovník tulipánokvětý, platan javorolistý pyramidální, javor červený, stříbrný a stříbrný stříhanolistý, dřezovec trojtrnný). Do menších prostorů a na okraje porostů jsou navrženy působivé sloupovité a pyramidální druhy. Pro zvýšení estetické působivosti některých partií jsou doplněny nové výsadby několika pestrolistými kultivary. Částečná obnova obvodového lipového stromořadí bude provedena druhem Tilia vulgaris Pallida. Jedná se o druh s dynamickým růstem, lípu s největší snášenlivostí vůči městskému prostředí výfukovým plynům, zadláždění a suchu. Z jehličnatých stromů jsou navrženy cizokrajné jinany a vzácný Prevence kriminality o výzkumy, studie, šetření a ankety, které se zabývaly stavem kriminality. Sumarizovány byly realizované projekty do roku 2007 a v závěru rozsáhlého materiálu (250 stran) byly nastíněny hlavní úkoly prevence kriminality v následujících letech. Na zpracování tohoto materiálu se podílelo mnoho subjektů. Za všechny lze jmenovat Policii ČR, Úřad práce v Táboře, Krajskou hygienickou stanici pobočku Tábor, psychiatrickou ambulanci AT poradnu, Auritus, Cheiron T, odbor sociálních věcí, městskou policii a další. V pondělí 29. září byl tento materiál předložen zastupitelstvu města a po schválení předán MVČR, které tímto materiálem získalo objektivní podklady pro vyhodnocení bezpečnostní situace u nás. Pokud se nám podaří zapojit se do programu prevence pro následující léta, chtěli bychom dále rozšiřovat kamerový systém, aby napříč městem vznikly tzv. bezpečné trasy, a doplnit kamery do míst, kde je zvýšený výskyt pouliční kriminality (krádeže, vykrádání a poškozování vozidel). Dále bychom měli zájem předložit projekt, který nám umožní zabezpečit materiální vybavení pro soutěže a závody pořádané pro děti a mládež (Polisiáda, Branný závod, Dětský den, Den bez aut ). Námětů a nápadů je celá řada a každý člen Komise pro prevenci a bezpečnost bude mít možnost předložit vhodný projekt k realizaci. Petr Svoboda velitel městské policie namodralý kultivar jedle ojíněné. Součástí obnovy zeleně jsou i keřové výsadby, které jednak přispějí k vytvoření klidnějšího prostředí ve vnitřní části parku, podél hlavní cesty budou plnit funkci kulisy, částečně oddělující park od provozu na přilehlých komunikacích. A nakonec bude na území celého parku kvalitně založený nový travnatý porost. Dokončení akce se předpokládá příští rok v září. Projekt byl připravován k realizaci již delší dobu. Město však čekalo na možnost využít dotací z operačního programu. Jsme rádi, že se náš původní záměr stane v poměrně blízké době skutečností. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí Z jednání rady V měsíci říjnu měla rada Foto: Roman Růžička města na programu dvě schůze 13. a 27. října. Rada schválila směrnici pro zadávání zakázek tzv. malého rozsahu a souhlasila s jmenováním nové vedoucí odboru dopravy Ing. Štěpánky Voráčkové. Schválena byla instalace sáčků na psí exkrementy na Pražském a Náchodském sídlišti v roce Schválen byl i výběr dodavatelů na realizaci rozšíření separace ve městě. Zajímavým záměrem je využití lomu u Lužnice pro účely environmentální výchovy. Oblíbená turistická trasa podél řeky tak získá další zajímavost. Rada se rovněž zabývala pasportem komunikací a projednala zařazení komunikací na Sídlišti nad Lužnicí do tohoto pasportu. Rada schválila odpověď na dvě petice občanů. Týkaly se zlepšení úrovně bydlení v Čekanicích a nájemníků z domů č. p a 2218 ve Fügnerově ulici. Přijata pak byla nová petice ohledně zrušení plaveckých kurzů pro děti od 1 do 3 let v babycentru. První verzi rozpočtu města na příští rok vzala rada města na vědomí. Rozpočet bude nyní dále projednáván podle schváleného harmonogramu. Rada schválila dofinancování projektů na podporu pravidelné zájmové činnosti ve dvou základních a mateřských školách. Město Tábor tak ze svého rozpočtu celé projekty podpoří v celkové výši přes 200 tis. Kč. Lubomír Šrámek tajemník

3 Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Integrovaného operačního programu. Součástí této výzvy je i dotační titul Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Jedná se o obytné plochy, kde jsou splněna alespoň tři kritéria, která stanovila jako závazná Evropská unie. Po posouzení a propočtení všech variant, které by přicházely v úvahu, byl vybrán prostor Pražského a Náchodského sídliště spolu s Pražským předměstím. Skladba obyvatel pro účely hodnocení tohoto prostoru je taková, že tři kritéria z možných osmi splňuje. K získání dotace na zlepšení prostředí v této oblasti, která bude v případě úspěchu činit nejméně 7 mil. eur, je třeba zpracovat Integrovaný plán rozvoje města, zaměřený na tuto oblast. Případně získané prostředky lze investovat do revitalizace prostředí mezi panelovými domy (obdobně jako na Náchodském sídlišti) a revitalizace obytných domů Především řidiči a obyvatelé žijící ve městech a obcích podél silnice E55 vítají zahájení výstavby dalšího úseku dálnice D3 v úseku mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Ve čtvrtek 2. října premiér Mirek Topolánek a jihočeský hejtman Jan Zahradník V období od 1. dubna do 1. října měli všichni řidiči, kteří jsou držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, povinnost si tento dokument vyměnit za nový průkaz profesní způsobilosti řidiče. V našem správním obvodu si výměnu provedlo 3472 řidičů, kteří se dostavili na pracoviště registru řidičů a o výměnu požádali. V období od 1. dubna do 30. června ještě nebyla zahájena výroba nových průkazů ve Státní tiskárně cenin Praha, a proto jsme 634 řidičům vydali dočasný průkaz s omezenou dobou platnosti. Protože jsme pro obrovský zájem žadatelů, který byl zapříčiněn velmi krátkou lhůtou pro povinnou výměnu průkazu, nebyli schopni na pracovišti řidičských průkazů vyřizovat žádosti v přijatelných čekacích dobách v některých úředních dnech se prodloužily až na 3,5 hodiny a ve výjimkách i na dobu delší, přijali jsme opatření a vyhlásili úřední hodiny také na samotných (zde může jít o zateplení, výměny výtahů a revitalizace společných prostor). Pro revitalizaci prostředí mezi panelovými domy má město připraven prostor celého Pražského sídliště, ve věci revitalizace obytných v Táboře poklepali na základní kámen a oficiálně zahájili výstavbu této pro kraj klíčové komunikace. Nový úsek dálnice, jehož součástí je i vybudování tří technicky náročných mostů, bude hotov za tři roky a vyžádá si přes 10 mld. Kč. Irena Kristianová kancelář starosty soboty, a to vždy od 8.00 do hodin v následujících termínech: 30. srpna, 6., 13., 20. a 27. září. O sobotách našich služeb využilo 355 žadatelů. Činnost jsme zajišťovali komplexně, prováděli jsme také povinnou výměnu řidičských průkazů a paměťových karet k digitálním tachografům, neboť všechny tyto dokumenty jsou vázány na platný řidičský průkaz. Kromě přijímání žádostí jsme vydávali hotové, již vyrobené průkazy. Všichni měli také možnost zaplatit předepsaný správní poplatek v pokladně našeho úřadu a pořízení potřebných průkazových fotografií ve fotostánku na chodbě registru řidičů. Někteří řidiči si nestihli podat žádost o výměnu svého profesního průkazu v zákonné lhůtě (do 1. října), přišli po termínu a nyní již nelze výměnu provést. V současné době probíhá vydávání hotových profesních průkazů. Zbývá jich ještě vydat asi 1300 kusů. Antonín Hlaváček vedoucí odboru dopravně správních agend domů bude jednáno se všemi společenstvími vlastníků obytných domů i dalšími uskupeními vlastníků, které se na tomto území nacházejí. Všichni se v případě úspěchu s žádostí budou mít možnost o dotaci přihlásit. listopad 2008 strana 03 beseda; kontejnery; dálnice Revitalizace bytových domů a Pražského sídliště za použití evropských fondů Výstavba dalšího úseku dálnice zahájena Vyhodnocení výměny osvědčení o profesní způsobilosti řidiče Vlastníci památkově chráněných objektů, kteří mají připravené stavební akce na příští rok, mohou žádat o finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky. Podle zásad ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je možné získat ze státního rozpočtu až 50 % nákladů na příslušný rok pro fyzické a právnické osoby a až 70 % pro církve. Zpracovaný Integrovaný plán musí být odevzdán do konce letošního roku. Součástí jeho zpracování je i podrobné seznámení všech občanů tohoto prostoru na besedě, kterou připravuje odbor investic a strukturálních fondů na 5. listopadu od hodin v prostoru Milénia na Pražském sídlišti. Zde bude představen kompletní záměr a současně i sondován zájem příslušných orgánů vlastnících bytové domy. Jedná se o problematiku poměrně složitou, a proto ji chceme obyvatelům uvedeného území podrobně vysvětlit na výše zmíněné besedě. Srdečně jsou pochopitelně zváni i zájemci z jiných částí města. Obyvatelé dotčeného území naleznou v tomto čísle novin ještě samostatný leták s pozváním. Pro podrobnější informace bude v nejbližších dnech zřízen odkaz s názvem IPRM na webových stránkách města. Informace budeme dále přinášet i v Novinách táborské radnice. Karel Hotový vedoucí odboru investic a strukturálních fondů Příspěvek pro majitele památek Město Tábor se na těchto dotacích podílí ze svého rozpočtu 10 % pro fyzické a právnické osoby a 20 % pro církve. V případě nutnosti provádění restaurátorských zásahů je možné až 100% krytí nákladů. Žádost o dotace je podmíněna vydaným rozhodnutím souhlasem orgánů státní památkové péče a doložením plánovaných stavebních nákladů na rok Zájemci o dotaci se mohou přihlásit do 11. listopadu na odboru územního rozvoje MěÚ Tábor nebo u Ing. arch. Miloše Roháčka (tel.: , mu.tabor.cz). (red) Rozšíření sítě kontejnerů Foto: Roman Růžička Město Tábor zahájí v těchto dnech realizaci projektu Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě Táboře podpořeného v rámci operačního programu Životní prostředí. Město Tábor požádalo v roce 2007 o dotaci z OPŽP na rozšíření sítě kontejnerů na sběr separovaného odpadu ve městě. V dotačním řízení uspělo, a tak se nyní zahajuje zhotovení zpevněných ploch pod kontejnery a do konce roku se na území města objeví 144 nových barevných kontejnerů. Město Tábor obdrží dotaci ve výši 2,6 mil. Kč, přičemž 2,2 mil. přijde z Evropské unie a 130 tis. bude ze Státního fondu životního prostředí ČR. Vlastní zdroje, které bude investovat město, činí 260 tis. Kč. Instalací těchto nových kontejnerů dojde ke zkvalitnění služeb pro občany města v rámci systému nakládání s odpady. Věříme, že významné zkrácení docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděný odpad přispěje k mnohem lepšímu třídění v domácnostech, a tím ke zvýšení výtěžnosti sběru. Nové kontejnery se objeví téměř ve všech částech města. Přibude 37 kontejnerů na PET lahve, 42 kontejnerů na papír, 41 kontejnerů na sklo a 24 kontejnerů na nápojový karton. V řadě případů si o nová stanoviště požádali sami občané. Projekt byl připraven k realizaci již delší dobu. Město však čekalo na možnost využít dotací z operačního programu Životní prostředí. Jsme rádi, že se náš původní záměr stane v poměrně blízké době skutečností. Lenka Koubková odbor životního prostředí

4 strana 04 listopad 2008 formigine; beseda Spřátelené město Formigine (Itálie) Cyklus o zahraničních městech dnes pokračuje návštěvou italského města Formigine. Formigine, město čítající přibližně 32 tisíc obyvatel, patří do provincie Modena. Od stejnojmenného hlavního města provincie leží necelých 15 kilometrů. Je to úrodný kraj obklopený vinicemi a zelení. Historie města je úzce spjata se založením tamního hradu. Ten nechala postavit v roce 1201 rada města Modeny a i v průběhu dalších staletí, kdy měnil majitele a procházel různými stavebními úpravami, byl neodmyslitelnou dominantou města. Během druhé světové války bylo město Máte chuť zapojit se do práce a spolupracovat na změnách ve městě? Máte odvahu říci svůj názor a trpělivost vyslechnout si názory druhých? Pak si nenechte ujít jedinečnou příležitost! Zúčastněte se fóra Zdravého města Tábora, které se bude konat 1. prosince v prostorách Orea hotelu Dvořák (na Parkánech) od hodin. Na tomto setkání s občany budou probrány otázky týkající se školství, životního prostředí v Táboře a další otázky, které souvisí s dopravou, rozvojem města a dalšími oblastmi, jež vás jako občany zajímají a chcete je řešit. Smyslem setkání je zjistit názory občanů na práci vedení města, na akce již realizované, ale i připravované a v neposlední řadě i na to, co sami občané považují za prioritní, co by jim zlepšilo život ve městě. Zamyslete se nad svým okolím, zkuste jasně a stručně formulovat své názory a ty pak vyjádřit buď veřejně, anebo písemně. Anonymita v případě písemných připomínek je zajištěna. Národní síť zdravých měst, do které se Tábor přihlásil v závěru roku 2006, si dává za cíl podpořit občanskou aktivitu vůči vedení města a vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci. Nebojte se proto vyjádřit své názory a udělejte si 1. prosince čas. včetně této památky bombardováno a utrpělo značnou újmu. Záhy po skončení války se začalo s rekonstrukcí, v hradním komplexu poté sídlila radnice. Po nedávné generální opravě je hrad využíván jako kulturní a společenské centrum. Centrum současného města tvoří harmonický urbanistický komplex evokující středověkou atmosféru. Kolorit města dotvářejí rozsáhlé parky a zelené plochy, kde lze často spatřit botanické unikáty. Je zde poměrně hustá síť cyklostezek a pěšin, které slouží místním i turistům. Navštívit toto město je jistě zajímavé v době konání některé z kulturních akcí, jako je karneval, slavnosti sv. Laurence či srpnový festival organizovaný na počest patrona města sv. Bartolomea. K vidění jsou zde rytířské turnaje, průvod v historických kostýmech, ohňostroje. Turistům jsou k dispozici služby na vysoké úrovni. K typickým suvenýrům z tohoto města patří balzamikový ocet, sýr Parmesan, lahodné víno, sušená šunka či třeba ořechový likér. Podrobnější informace o městě i jeho okolí jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách: Irena Kristianová kancelář starosty Není vám lhostejné, jak se žije v Táboře? Foto: archiv

5 listopad 2008 strana 05 táborské zajímavosti TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI Zásobování vodou stojánky jubilejní vodovod Jak známo, původní rozvod vody se v historickém Táboře uskutečňoval z údolní nádrže Jordán. Voda byla jímána pod přehradní hrází do čerpacích stanic obecních vodárenských mlýnů, původního z počátku 16. století a mladšího z roku 1874, a po vytlačení vodními stroji čerpadly do vodojemu ve vodárenské věži rozváděna po městě. O původních rozvodech vody jsou k dispozici skromné údaje, v okresním archivu se dochovalo jen několik dokladů z druhé poloviny 19. století, nejstarší je z roku Rozvod vody ze staršího vodárenského mlýna podle stavu z roku 1871 uvádí plánek městského stavitele Maxmiliána Šimonovského s názvem POLO- HORIS Vodotoku vodovodnýmy roury z rybníku Jordánu do města Tábora, k němu uveďme část tehdejšího popisu: První vodu má hned u vodní věže pan Václav Ctibor ve dvoře kdež se také klíč nachází, a roury jsou kladené u té strany pak hned u rohu čela domu toho jest prkenný špunt v něm mosazný klíč pozůstává odtud jsou roury po dobytčím trhu okolo domu pana Šafránka, Eühterga a Brtka k Synagoze, do Synagogy jest odvětvená voda rourou, která se pípou uzavírá a hlavní roura jde do kašny na dobytčím trhu, tu se nachází též v prkenném špuntu klíč nasazený odtud teče rourama voda do domu pana Karla Ctibora, kterou pípou uzavírá zbytečná voda od kašny odtéká kanálem dále zde roury kladené nejsou U kašny na školním náměstí pozůstávají 2 špunty s klíčema, jeden slouží vodu do kašny a druhý do real. Gymnasium buď to pustit, neb uzavřít. Od této kašny jsou roury přes škol. náměstí skrz vrata do dvora a odtud až do učebny. Zbytečná voda od kašny z náměstí školního odtýká rovnou panu Adámkovi do zahrady. Více nic jiného nepozůstává. Již po dvaceti letech souběžného provozu obou vodáren pod Jordánem původní vodovod nestačil, a proto byly vyhledávány další zdroje. Po neúspěšném projektu odebírat vodu z Lužnice (v letech 1868 až 1872) se Tábor v roce 1898 dočkal druhého vodovodu za Zavadilky, který dodával pitnou vodu do Nového i Starého města. Zavadilka byl název samoty, vzdálené od historického jádra města asi 2 km na území dnešního Blanického předměstí. Na samotě byla původně hospoda a přes ratibořskou silnici rybníček. Ze zavadilských rybníků přiváděli vodu samospádem až k hradbám již staří obyvatelé Tábora a o okolí Zavadilky bylo známo, že je bohaté na prameny pitné vody. V letech zde byly podchycovány prameny, pak zřízena jímací studna a z ní vodovod pitné vody přes celé město s odběrnými stojany a hydranty. Podle mapy s názvem Situační nákres ku projektu vodovodu k zásobení města Tábora pitnou vodou, kterou zhotovil stavitel František Klier roku 1892, vede ze zdroje Zavadilka potrubí k nádraží, přes Husovo nám. a třídu 9. května, Palackého a Pražskou ulicí na Žižkovo náměstí, odtud pak Arbeiterovou ulicí na roh Křížové a Ovocné ulice, kde potrubí končí. Z této větve je ještě odbočka od divadla Žižkovou ulicí na Tržní náměstí. Na potrubí jsou popsány výtoky (zřejmě se jedná o výtokové stojany) a prázdnými kolečky s čísly pravděpodobně další plánované odběry. Pro výtokové stojany se vžilo označení stojánky. Ze stojánků byla odebírána voda obyvateli domů, do kterých nebyl zaveden vodovod, velkou roli zde hrála i ekonomická stránka, protože odběr byl neměřitelný, tedy i bezplatný. Oblíbeným zdrojem vody byly také proto, že v nich byla lepší voda, totiž pramenitá voda ze Zavadilky. Počet stojánků nám není znám. V Projektu pro zaopatření vody pitné do královského města Tábora Ing. Karla Kresse z roku 1892 je jich pro historické jádro navrženo 9, jejich počet však postupně rostl, takže na nedatovaném přehledu (pravděpodobně z konce 19. století) je uváděn počet výtokových stojanů pitné vody 23 a výtokových stojanů užitkové vody 7. V roce 1952 při předání vodovodu do správy KNV je uveden počet výtokových uličních stojanů (pro celé město) počtem 48. Ještě v tomto roce je ve městě používán vodovod podvojný, až při opravách a rekonstrukcích Zavadilského vodovodu byl postupně tento napojován na starší vodovod z Jordánu, až posléze splynuly v jeden rozvod. Stojánky, původně rovnoměrně rozmístěné po celém území města, byly v sedmdesátých letech minulého století postupně rušeny, donedávna byl v historickém jádru jediný funkční stojánek v Dlouhé ulici u domu č. p. 326, poblíž kašny ve zdi, dnes po něm zbyla jen kamenná vpusť. Avšak pro rychle se rozvíjející bytovou a průmyslovou výstavbu na přelomu 19. a 20. století se stále jednalo o nedostatečné zásobování města vodou, a proto obec přijala návrh na další řešení tehdy se usnesla enketa na pořízení Jubilejního vodovodu. Dne 1. března 1897 se na konferenci ředitelstva spořitelny přijalo usnesení předložit příští schůzi výboru spořitelny následující návrh: Na památku 50. ročnice Jeho Veličenstva nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. zřízena budiž vodárna pro potřeby užitkové vody města Tábora tak, že spořitelna města Tábora na náklad zařízení vodárny té bude přispívat ročními přebytky o nichž jí bude lze disponovati jako k obecně prospěšným účelům určitelných až do umoření sumy zl. co nejvyšší: Když slavná obec táborská věnování toto přijme a zřízení vodárny pro město Tábor zabezpečí. Vlastnictví a užitky takové vodárny příslušeti budou obci města Tábora. Ředitelství se ukládá, aby s obcí Táborskou vstoupilo ve vyjednávání za účelem uskutečnění tohoto usnesení Výbor spořitelny Výtokový stojan z roku 1892 tento návrh jednomyslně schválil 6. března 1897, městské obecní zastupitelstvo s díky tento návrh přijalo 1. dubna 1897 a přijalo prvních pět opatření pro další postup, z nichž nejvýznamnější je budiž zřízena enketa pro záležitost vodárny, do které obec vyšle 6 členů. V květnu pak bylo zvoleno sedm zástupců města do vodárenské enkety obecní a sedm zástupců spořitelny do vodárenské enkety spořitelny. Tím byla splněna základní organizační opatření a vodárenská enketa se sešla na své první schůzi 24. června 1897 (používané označení enketa plně vystihuje význam tohoto slova, totiž šetření správním řízením o prospěšnosti prací veřejných jež hodlá podniknout stát hlavně jedná-li se při tom o vyvlastnění Ottův slovník naučný, VIII, str. 630). O práci enkety byla vedena podrobná kronika, která má 187 stran, poslední zápis je z 25. ledna 1915, komise tedy pracovala více než 17 let. Přes veškeré vynaložené úsilí se ale nepodařilo tuto akci realizovat, avšak postup a dosažené dílčí výsledky jsou natolik zajímavé, že je nutno jim dopřát odpovídající prezentaci. Všechny doklady o vodárenské enketě, která je v některých spisech označována jako jubilejní vodovod, jsou uloženy v podnikovém archivu a. s. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy v Táboře a několik málo dokladů v okresním archivu v Táboře. Stávající zdroje vody (z Jordánu ze staré i nové vodárny a ze Zavadilky) stále nestačily pokrývat poptávku dynamicky se rozvíjejícího Tábora, a proto se rozhodlo o vybudování dalšího zdroje z Jordánu U Rytíře, vodárna byla dokončeno roku V zápise ze 17. ledna 1952, kdy město Tábor předává správu, provoz a udržování vodovodu a vodárny KNV v Českých Budějovicích, je toto zařízení charakterizováno takto: voda jest jímána ze dna Jordánu (ze sběrné bet. studny prům. 4,2 m, hl. 18 m) a přiváděna podzemní štolou v délce cca 72 m do čerpací studně v budově vodárny sterilizovaná, chemicky i mechanicky vyčištěná voda odtéká do vodojemu v Čekanicích o obsahu 3000 m³ Vodárna po modernizaci a rozšíření slouží dodnes. V roce 1936 byl odběr vody pro účely města z Jordánu pod hrází zrušen, ovšem voda je zde odebírána dosud, ale již jen pro potřeby sádek a štičí líhně, které zde vznikly na místě starých vodárenských mlýnů a lázní. Při vzdušné patě přehrady byla až do roku 1946 řada dřevěných bud s haltýři (dřevěné nádrže z latí, ponořené do proudící vody, sloužící ke krátkodobému uchovávání živých ryb a raků), jejichž majiteli byli obchodníci s rybami řezníci. V roce 1946 byly zbourány, aby se získal prostor pro sádky, které se začaly budovat hned po osvobození v roce Použil se i kámen z barikád květnových dnů, stavba byla dokončena v roce O vybudování sádek se zasloužil tehdejší předseda Rybářského klubu v Táboře a pracovník táborského rybářství Václav Janovský, pod jehož vedením byl také proveden v roce 1950 v adaptované místnosti bývalých městských lázní první pokusný výtěr štiky. Roku 1952 převzala Jednota rybářů celý objekt, upravila budovu i okolí a v roce 1954 byla štičí líheň slavnostně otevřena. Další zásluhou Václava Janovského byl rovněž podnět k vybudování Malého Jordánu, který měl mj. sloužit jako usazovací nádržka před nádrží Jordán. Malý Jordán byl na začátku padesátých let minulého století skutečně postaven a uvedenou funkci plní. Dnes je nad ním další nádrž Košín, vybudovaná v roce K zásadní změně zdrojů pro zásobování města vodou dochází v roce 1969 vybudováním skupinového vodovodu Veselí nad Lužnicí Soběslav Tábor Milevsko s úpravnou vody ve Veselí nad Lužnicí jímané přímo z Nežárky a ze studní, do nichž infiltruje voda z Nežárky i Lužnice, a pak v roce 1993, kdy byl uveden do provozu dálkový přivaděč z nádrže Římov v rámci vodárenské soustavy Jižní Čechy. Odhaduje se, že z dálkových zdrojů je dodávána voda asi z 80 %, z údolní nádrže Jordán u Rytíře kolem 15 %, zanedbatelný je stále provozovaný zdroj ze Zavadilky. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje

6 strana 06 listopad 2008 program kina a divadla ÚO Svazu diabetiků Tábor Čtvrteční kondiční plavání hodin cvičení v malém bazénu hodin plavání ve velkém bazénu 10. listopadu Vycházka sraz ve hodin před nádražím ČD (pěšky do Měšic prohlídka zámku zpět autobusem MHD) 12. listopadu, hodin ICM, Farského ulice Schůzka aktivistů 14. listopadu Pochod proti diabetu start ve hod. na nám. T. G. M. Po celém světě ve stejný den a ve stejný čas vycházejí do ulic lidé, aby 30minutovým pochodem upozornili na nebezpečí, které se rychle šíří lidskou populací cukrovku. V současné době je v ČR skoro 800 tis. registrovaných diabetiků. V prevenci i léčbě cukrovky pomáhá, mimo jiné, i dostatek pohybu. 22. listopadu Plavání v lázeňském bazénu Olga (Bechyně) odjezd přihlášených vlakem v hodin bazén hodin 27. listopadu Diabetik a péče o zrak ČS + beseda s MUDr. Danicou Žížalovou hodin prezentace, měření hodin ČS hodin přednáška s besedou Středeční poradenská činnost kancelář DIA v ONT hodin Schůzka skupin s EMP 2. skupina: 4. listopadu od hodin v Klubu důchodců SNL 3. skupina: 25. listopadu od hodin ve školním statku v Měšicích Husitské muzeum 5. listopadu SVĚTEM BOHŮ STARÉHO EGYPTA přednáší: Mgr. Jiří Janák, ThD. (Český egyptologický ústav FF UK, Praha) 11. listopadu PO STOPÁCH ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ program s výstavkou, audio- a videoukázkami přednáší: PhDr. Zlata Fořtová (Historicko-dokumentační komise při Československé obci legionářské, Praha) 27. listopadu NA KRÁLOVSKÉM DVOŘE JIŘÍHO Z PODĚBRAD přednáší: PhDr. Blanka Zilynská (Archiv UK, FF UK Praha) Kino Svět Tábor listopad sobota , 16.45, hod., neděle , 16.45, hod.: KOZÍ PŘÍBĚH POVĚSTI STARÉ PRAHY sobota hod., neděle hod.: TEMNÝ RYTÍŘ pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod., čtvrtek hod., pátek hod.: BATHORY čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: TOBRUK čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: 12 sobota a hod., neděle a hod.: VESMÍRNÍ OPIČÁCI pondělí hod.: Kino Art: KAUZA LITVINĚNKO úterý hod., středa hod.: POLOČAS ROZPADU sobota 1. listopadu, hodin SWAN LEGEND IRISH DANCE SHOW Taneční soubor Rinceoirí a sólisté pondělí 3. listopadu, hodin Robert Bolt: AŤ ŽIJE KRÁLOVNA Divadlo pod Palmovkou Praha předplatné sk. B úterý 4. listopadu, hodin Dodo Gombár: PÁNSKÁ JÍZDA Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída Brno předplatné sk. D čtvrtek 6. listopadu, hodin ANDRÉ OCHODLO & Jazzish Quintet (Polsko) MAYNE TEG (Mé dny) Tour Europe 2008 koncert pátek 7. listopadu, hodin HRADIŠŤAN koncert neděle 9. listopadu, hodin Miloš Stránský: KAŠPÁREK A LOUPEŽNÍCI Divadelní soubor Tábor, o. s. úterý 11. listopadu, hodin Paul Pörtner: čtvrtek hod., pátek hod.: DISASTER MOVIE čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod., pondělí hod.: NESTYDA sobota hod., neděle hod., pondělí hod.: LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN sobota hod., neděle hod., pondělí hod.: Kino Art: KATYŇ úterý hod., středa hod., čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod. STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY úterý hod., středa hod.: OKO DRAVCE čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý 25. a středa hod.: QUANTUM DE SOLACE Divadlo Oskara Nedbala listopad BLÁZNIVÉ NŮŽKY Východočeské divadlo Pardubice předplatné sk. A středa 12. listopadu, hodin Kruh přátel hudby: EŠTĚ JEDNU SESTRU MÁM Karolína Bubleová-Berková mezzosoprán, Miriam Cauchi (Malta) soprán, David Švec klavír koncert předplatné sk. H čtvrtek 13. listopadu ŽALMAN & spol.: 40 let na scéně koncert sobota 15. listopadu, hodin Edward Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ Studio DVA Praha předplatné sk. B středa 19. listopadu, hodin Ladislav Fialka Viktor Hlobil: ZVLÁŠTNÍ SVĚT BEZ ZBYTEČNÝCH ŘEČÍ Pantomima ze Zábradlí Praha předplatné sk. C čtvrtek 20. listopadu, hodin 267. barevný čtvrtek: NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY EVROPY přednáší: RNDr. Miloš Anděra, CSc. čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: NADINE pondělí hod.: Kino Art: DVA DNY V PAŘÍŽI úterý hod., středa hod.: ZRCADLA čtvrtek hod., pátek hod., sobota 29. a neděle a hod.: MADAGASKAR 2 čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: DĚTI NOCI čtvrtek hod., pátek hod.: UKRUTNĚ ŠŤASTNI sobota hod., neděle hod.: SAW 5 pátek 21. listopadu, hodin Lev Nikolajevič Tolstoj: ANNA KARENINA Městská divadla pražská Divadlo ABC Praha předplatné sk. A neděle 23. listopadu, hodin Přijďte s dětmi do divadla Iva Peřinová Leszek Wronka Vladimír Čort: FERDA MRAVENEC Těšínské divadlo Český Těšín předplatné sk. E čtvrtek 27. listopadu, hodin VOJENSKÁ HUDBA TÁBOR 45 LET výroční koncert Předplatitelé všech skupin obdrží na základě předplatenky prémiovou vstupenku! pátek 28. listopadu, hodin Thomas Bernhard: MINETTI (Portrét umělce jako starého muže) Divadlo v Řeznické Praha předplatné sk. F neděle 30. listopadu, hodin FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ akustický adventní koncert Více info na:

7 Dotace z kulturního fondu i Město Tábor vyhlašuje 2. kolo podávání žádostí o dotaci z Kulturního fondu města Tábora. Výše finančních prostředků, které jsou v tomto kole k dispozici, je 63 tis. Kč. Podmínky pro poskytnutí dotace 1. Dotace z kulturního fondu je určena k podpoře činnosti souborů a spolků registrovaných na území města, předmětem jejichž působení je kulturní činnost, jakož i k podpoře kulturní činnosti dalších fyzických a právnických osob na území města Tábora. Kulturní činností se pro účely kulturního fondu rozumí: a) konkrétní kulturní akce b) činnost směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury c) činnost směřující k estetické výchově dětí a mládeže d) edičně propagační činnost 2. O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba působící v oblasti kultury na území města Tábora. 3. Žádost o dotaci musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři. čtvrtek 20. listopadu, hodin Divadlo O. Nedbala 267. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY EVROPY s pracovníkem Národního muzea a fotografem RNDr. Milošem Anděrou, CSc., navštívíme různé regiony evropského kontinentu, na jehož území existuje téměř 400 národních parků vstupné: 30 Kč Připraveno ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi. čtvrtek 27. listopadu, hodin zasedací síň Úřadu práce (Tabačka 3. patro) DIABETICI A PÉČE O ZRAK beseda na uvedené téma s MUDr. Danicí Žížalovou od hodin bude probíhat měření glykemie, tuku, TK a užití masážního přístroje TZI-ZU na prokrvování končetin Pořádá Územní organizace Svazu diabetiků v Táboře. pátek 28. listopadu, hodin Žižkovo náměstí SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s pozváním na vánoční punč účinkují: Vojenská hudba Tábor a táborští Pouličníci 4. Podmínkou je formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o dotaci včetně všech povinných příloh. 5. Termín odevzdání žádostí pro druhé kolo je nejpozději 18. listopadu Žádost je nutné podat v uzavřené obálce poštou či osobně na podatelně MěÚ (Žižkovo nám. 3, Tábor) nejpozději do data uvedeného v bodě 5. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány. 7. Na přidělení dotace není právní nárok. Formuláře žádostí o dotaci z kulturního fondu jsou od 17. října k dispozici na odboru kultury a cestovního ruchu (Žižkovo náměstí 11, 1. patro), nebo na internetových stránkách města Tábora (www.tabor.cz v rubrice kultura dotace z Kulturního fondu města Tábora). S žádostmi o další informace se můžete obracet na odbor kultury a cestovního ruchu (Žižkovo náměstí 11, Marcela Drdová tel.: ). Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Pozvánka na lesní běh Pintovkou V sobotu 8. listopadu se od 9.00 do hodin uskuteční v lokalitě lesoparku Pintovka již 58. ročník tradiční sportovní akce Lesní běh Pintovkou. Hlavním pořadatelem je TJ Vodní stavby atletický oddíl, spoluorganizátorem je město Tábor OŠMaT. Běhat se bude ve všech věkových kategoriích, tradičně je také zařazen fit běh pro rodiče. Podrobné informace mohou zájemci získat na webových stránkách: (v sekci sport aktuální nabídka). (rk) Listopadové akce odboru kultury neděle 30. listopadu, hodin kostel sv. Jakuba BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT Pořádá Auritus ve spolupráci s městem Táborem a Nadací Divoké husy. Připravujeme na prosinec středa 5. prosince, hodin Žižkovo náměstí ČERTOVSKÉ ROJENÍ zábavný podvečer pro děti s tradiční nadílkou od Mikuláše a řadou překvapení sobota 13. prosince, hodin Žižkovo náměstí STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH tradiční vánoční trh s kulturním programem, ukázkami vánočních zvyků a prodejem zabijačkových specialit a řadu dalších pořadů v rámci táborských Vánoc GALERIE U RADNICE (ul. Martínka Húsky 54) otevřeno: út so a hodin do 13. listopadu UMĚNÍ TAJEMNÉHO KMENE MAKONDŮ Z TANZANIE dřevořezby a obrazy z jižní Tanzanie vstupné: dospělí 10 Kč; děti, studenti a důchodci 5 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma INFOCENTRUM (Žižkovo nám. 2) otevřeno: po pá hodin do 7. listopadu SPOLEČNÉ DĚJINY SPOJUJÍ prezentace Unie měst s husitskou tradicí vstupné: zdarma od 13. listopadu LA VIDA EN ANDALUCIA Život v Andaluzii výstava fotografií Ladislava Roháče vernisáž výstavy ve středu 12. listopadu v hodin vstupné: zdarma HUSITSKÉ MUZEUM Gotický sál otevřeno: po so hodin do 7. listopadu 90 LET STÁTNOSTI cesta ke svobodě výstava k 90. výročí vzniku samostatného československého státu vstupné zdarma EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní hotel Dvořák) STÁLÁ EXPOZICE listopad 2008 strana 07 dotace; oslavy; kulturní akce Oslavy vzniku Československa Za účasti významných osobností společenského a kulturního života proběhly v Táboře dne 30. října oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Součástí akce byl pietní akt k uctění památky obětí 1. světové války na Křižíkově náměstí, slavnostní nástup vojenských posádek Tábor a Bechyně na Žižkově náměstí, koncert Vojenské hudby Tábor v Divadle O. Nedbala a výstava 90 let státnosti instalovaná v gotickém sále Husitského muzea. Výstavu je možné zhlédnout do 7. listopadu. otevřeno: po so a hodin vstup: zdarma MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775 tel.: web: úterý 18. listopadu, hodin A-klub knihovny ARNOŠT GOLDFLAM čte ze své nové knihy pro děti Standa a dům hrůzy a hovořit se bude nejen o ní podvečer pro děti i dospělé uvádí literární kritička Marta Ljubková Foto: Lenka Horejsková listopadu Galerie Na Schodišti Rom dolinka a strom výstava fotografií Michala Josephy, případová studie z romské osady otevřeno: úterý pátek hodin listopadu oddělení pro dospělé čtenáře Práce žáků základní školy při Dětské psychiatrické léčebně Opařany otevřeno: úterý pátek hodin so hodin Vstup na výstavy v knihovně zdarma.

8 strana 08 listopad 2008 mobilní hřiště; olympiáda Senior klub 13. a 27. listopadu, hod. kongresový sál JČÚ večery s tancem a živou hudbou hraje: kapela J. Hýny Akce se koná za podpory města Tábora. SOLNÁ JESKYNĚ 17. listopadu, hodin nám. Fr. Křižíka 496 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOLNÉ JESKYNI připravena je prohlídka léčivého prostoru Info na tel.: (J. Bredová). SLUNOWRAT o. s. 22. listopadu, hodin děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor (Žižkovo nám.) OSLAVA SVATÉ CECÍLIE PATRONKY MUZIKANTŮ vystoupí hudební soubor Collegium Taize Pořádá Slunowrat, o. s., Tábor. NADACE SENIO 5. a 19. listopadu, hodin Dlouhá ulice 325 středeční setkání Diskusního klubu s tématy: 1. Soukromé a veřejné, 2. Přijatelné a nepřijatelné Informace na tel.: OS Verdan Občanské sdružení pro Romy a další etnické minority Nábřeží 206, Čelkovice (vchod z pravé strany budova školky) tel.: , otevírací doba: po st pá hodin Nízkoprahové komunitní centrum pro děti a mládež (od 6 do 26 let) odborné poradenství levné kopírování a internet rekvalifikační kurzy sportovní a kulturní akce vzdělávací programy RC Radost Koželužská 140, Tábor tel.: Veškerý program akcí a dalších aktivit Rodičovského centra RADOST najdete ne webových stránkách: Cheiron T Děkanská 302, Tábor tel./fax: mobil: Podrobné informace o společnosti a všech programech Cheironu T, o. p. s., na tel.: (Aneta Vomlelová), (Cheiron T) nebo na u: Mobilní dopravní hřiště Dům dětí a mládeže v Táboře (DDM) obdržel v letošním roce grant z Jihočeského kraje na pořízení mobilního dopravního hřiště. V minulém období si půjčoval podobné zařízení z Českých Budějovic a objížděl s ním vesnické základní školy, které se obtížně dopravují na dopravní hřiště v Táboře. Jelikož ale byly problémy s termíny výpůjčky, rozhodl se DDM využít možnosti požádat o finanční prostředky z grantu Jihočeského kraje a uspěl. Celkové náklady na pořízení činily 206 tis. Kč, z grantu obdržel DDM 58 % finančních prostředků, tzn Kč, a 42 % činila spoluúčast na financování Kč. Mobilní dopravní hřiště obsahuje dopravní značky, koloběžky, tříkolky i kola a je k dispozici všem školám, které projeví zájem a domluví si termín. Všude, kde již nové mobilní dopravní hřiště vyzkoušeli, byli velmi spokojeni a nebyly to pouze vesnické školy, ale např. ZŠ Helsinská či Zborovská nebo MŠ Hastrmánek ze Světlogorské ulice. Vážení občané, v minulém výtisku Novin táborské radnice jste obdrželi brožurku Poznejte svého strážníka. Snahou městské policie bylo podat nejširší veřejnosti základní informace o své historii, činnosti a vybavení. Nedílnou součástí publikace je informace o pochůzkové činnosti a strážnících, kteří tuto aktivitu zabezpečují. Za zmínku rovněž stojí osvětová činnost pro děti a mládež. Tato útlá knížečka nemůže podat vyčerpávající informace o činnosti městské policie a ani neobsahuje přehled předpisů a zákonů, které strážníci při své práci využívají. Zájemcům, kteří se chtějí o městské policii dozvědět něco více, nabízíme možnost seznámit V rámci Integrovaného operačního programu získal v letošním roce odbor územního rozvoje pro město Tábor finanční prostředky na projekt Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor. Přidělená dotace je ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu (z toho 85 % EU, 15 % SR). Během realizace bude proveden odborný výzkum s vyhodnocením stavu a vývoje území, včetně výkresů hodnot území, výkresů limitů jeho využití a výkresů záměrů provedení změn. Nápad připravit pro děti a rodiče odpoledne plné dopravních her, značek, motokár a koloběžek vzešel vlastně z nabídky ředitele Domu dětí a mládeže v Táboře Mgr. Josefa Musila. Možnost zapůjčení mobilního dopravního hřiště jsme přivítali a neváhali ani minutu. Vždyť umožnit dětem stát se účastníky silničního provozu a vyzkoušet si za přítomnosti dopravních policistů samostatnou jízdu na motokáře či koloběžce na vozovce s dopravními značkami je, a to zcela určitě, příležitostí, jak formou hry naučit děti řešit dopravní situace a jednat zodpovědně podle pravidel silničního provozu. Poznej svého strážníka se s internetovými stránkami městské policie, které jsou součástí stránek města Tábora (www.tabor.cz). V červeném rámečku je odkaz Městská policie. Na stránkách naleznete aktuality z činnosti městské policie, informace o zákonech, podmínky pro přijetí k městské policii, preventivní akce pro děti a další užitečné informace. Děkujeme všem, kteří se s uvedenou publikací seznámili, a pokud by někdo tuto brožurku postrádal v minulém čísle NTR, máme ještě několik desítek výtisků k dispozici na služebně městské policie Žižkovo náměstí 11. Zájemci si ji mohou vyzvednout kdykoliv od pondělí do pátku ( hodin) u vedení městské policie. Petr Svoboda velitel městské policie Pořízení územně analytických podkladů Foto: archiv OŠMaT Na základě úspěšného dokončení akce dojde k vytvoření ucelené databáze informací o území, k rozpracování poskytnutých dat a vypracování rozboru udržitelného rozvoje území. Celý projekt bude mít pozitivní dopad na zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, bude vytvořen předpoklad pro hospodárnější využívání infrastruktury a zajištěno kvalitní řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního plánování. Vlastimil Křemen vedoucí odboru územního rozvoje Po instalaci mobilního hřiště se stala ze zahrady MŠ rušná dopravní tepna. Malí účastníci silničního provozu zodpovědně řídili motokáry a koloběžky, dodržovali pokyny policistů přizvaných na řízení dopravy a hlavně v rámci bezpečnosti provozu nepřekračovali povolenou rychlost. Odpoledne patřilo dopravní hřiště i chodcům. Přišli se totiž podívat i tatínkové a maminky. Společně s dětmi si zopakovali znalost dopravních hraček a na přechodu pro chodce trpělivě čekali na zeleného panáčka, aby mohli přejít vozovku. Popřejme tedy našim malým účastníkům silničního provozu, aby na opravdové silnici i přechodu pro chodce jednali tak zodpovědně jako při hře na mobilním dopravním hřišti. A protože příklady táhnou, záleží také na chování nás dospělých. Tak tedy buďme dobrým vzorem pro budoucí generaci. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Eva Gardošová MŠ Hastrmánek, Tábor Novinky z přípravy IV. olympiády dětí a mládeže ČR 2009 Město Tábor bude od 23. do 28. června příštího roku hostit mladé sportovce všech krajů republiky během IV. olympiády dětí a mládeže ČR V Táboře bude zápolit o olympijské medaile na 2500 sportovců a soutěžit se bude v následujících sportovních disciplínách: povinné sporty: atletika, plavání, fotbal volitelné sporty olympijské: tenis, basketbal dívky, plážový volejbal, cyklistika silnice + cyklokros, triatlon, rychlostní kanoistika, moderní gymnastika volitelné sporty neolympijské: florbal, karate V současné době jsou již připraveny závazné propozice všech sportovních disciplín, bylo rozděleno ubytování sportovních výprav, je připraven rozpis, kde se bude sportovat. Všechny tyto informace budou uvedeny na internetových stránkách, které budou na začátku listopadu spuštěny www. olympic.cz/odm2009. Postupně budeme uveřejňovat další aktuální informace. Radomír Kouba vedoucí OŠMaT

9 listopad 2008 strana 09 beseda; zpětný odběr G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb 3. listopadu, hodin Městská knihovna v Táboře Literárně-hudební podvečery: Povídání s herečkou Valentinou Thielovou známá herečka bude hovořit o svých zážitcích jak z doby minulé, tak i ze současnosti 10. listopadu, hodin Městská knihovna v Táboře Internet pro seniory zahájení kurzu zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři střediska nebo telefonicky na tel.: listopadu, hodin okresní soud na Píseckém rozcestí Diskusní pořad předseda Okresního soudu v Táboře JUDr. Lukačejda vás seznámí s prostorami soudu, jeho chodem, zajímavostmi a všemi novinkami vzhledem k omezené kapacitě je nutné se hlásit od 3. listopadu 19. listopadu divadlo Na Fidlovačce, Praha Habaďůra zájemci o zájezd se mohou hlásit osobně v kanceláři střediska nebo na tel.: cena vstupenky: asi 160 Kč odjezd: v hodin od vlakového nádraží předpokládaný návrat: kolem hodin 24. listopadu, hodin Městská knihovna v Táboře Literárně-hudební podvečery: Hudba židovských skladatelů v Čechách mezi dvěma válkami a v době okupace téma nám přiblíží PhDr. Ludmila Peřinová, Ph. D. 27. listopadu, hodin matrika MěÚ Tábor Akademie III. věku: Kulturní dění ve městě Táboře činnost odboru kultury a cestovního ruchu města Tábora nám přiblíží jeho vedoucí Ing. Lenka Horejsková Připravujeme: 2. prosince restaurace U Rytíře na Křižíkově náměstí Předmikulášské posezení při hudbě a kávě zveme všechny seniory vzhledem k omezené kapacitě sálu si rezervujte místo na telefonu: (od 14. listopadu) Vánoční setkání osamělých seniorů města Tábora s jeho představiteli zájemci se mohou hlásit již během listopadu osobně v kanceláři střediska nebo na tel.: Propagace zpětného odběru Město Tábor spolupracuje již od roku 2006 s kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr použitých, vysloužilých elektrospotřebičů. Jedním z těchto systémů je i Asekol, s. r. o., který letos v únoru zřídil fond na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení. Fond Asekol poskytuje finanční granty na neziskové a veřejně prospěšné projekty týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Město Tábor požádalo o příspěvek z tohoto fondu na polep autobusu veřejné hromadné dopravy, který propaguje zpětný odběr elektrozařízení. V grantovém řízení jsme byli úspěšní, a tak od konce září jezdí na linkách 10 a 30 nový autobus, z jehož pestrého a veselého kabátku se dozvíte, že veškeré staré vysloužilé elektrospotřebiče, které se vám v domácnostech vyskytnou, rozhodně nepatří do popelnic, ani do jejich okolí, ale do sběrných dvorů. V Táboře máme v současné době dva. Jeden je v areálu společnosti Rumpold, s. r. o., v Klokotech a druhý na Sídlišti nad Lužnicí v Bukurešťské ulici v budově bývalého výměníku. Otevřeno je v obou sběrných dvorech stejně. V pondělí až pátek od do hodin, v sobotu od 8.00 do hodin. Lenka Koubková odbor životního prostředí Foto: archiv OŽP Večerní běh Táborem Ve čtvrtek 2. října proběhl již 34. ročník tradičního Večerního běhu Táborem, který organizuje DDM Tábor, AŠSK Tábor a tělocvikáři táborských škol. Letošní ročník proběhl za finanční podpory Jihočeského kraje a města Tábora. Závodníci startovali u Jihočeské univerzity, běželi k obchodnímu domu Dvořák a podle kategorií se buď vrátili hned zpět, anebo oběhli kola navíc. Ve 20 kategoriích startovalo 195 závodníků. Nejmladší závodníci byli pětiletí, nejstaršímu závodníkovi bylo přes 70 let. Na vítěze čekaly medaile a ceny, které předávali zastupitelé kraje a města Ing. František Dědič, Mgr. Zuzana Pečmanová, Bc. Simona Žirovnická. Všichni účastníci odcházeli spokojeni a organizátoři se již těší na 35. ročník první říjnový čtvrtek příštího roku. Foto: archiv OŠMaT Výsledky předškoláci - dívky: 1. Tichá Kamila, 2. Nováková Eliška, 3. Zadražilová Lucie; chlapci: 1. Machula Šimon, Cabadaj Jan, 3. Cabadaj Adam; 1. třída dívky: 1. Veselá Karolína, 2. Vopravilová Anna, 3. Štachová Gábina; chlapci: 1. Ďurec Lukáš, 2. Cízler Václav, 3. Macek David; třída dívky: 1. Plocová Nikola, 2. Bělohlavová Andrea, 3. Bednářová Karolína; chlapci: 1. Kolář Martin, 2. Marcolla Jakub, 3. Voběrek Kraštof; třída dívky: 1. Volfová Eva, 2. Klejnová Kristýna, 3. Svobodová Jana; chlapci: 1. Mácha Michal, 2. Škrdleta Jakub, 3. Bartoš Matěj; třída dívky: 1. Ďurechová natálie, 2. Vrkočová Kristýna, 3. Rojšlová Sabina; chlapci: 1. Ďurica Patrik; 2. Novák Marek; 3. Zadražil Lukáš; třída dívky: 1. Kášková Niki, 2. Bažantová Simona, 3. Tóthová Sabrina; chlapci: 1. Šváb Zdeněk, 2. Němec Tomáš, 3. Vala Matěj; dorostenky: 1. Morová Veronika; dorostenci: 1. Miko Michal; ženy do 30 let: 1. Cesnaková Milena, 2. Rechtoriková Linda, 3. Sekalová Jaroslava; muži do 40 let: 1. Háša Michal, 2. Cerman František, 3. Podzimek Václav; ženy nad 30 let: 1. Hrdinková Jana, 2. Pecháčková Hana, 3. Albrechtová Jana; muži let: 1. Bartoš Dušan, 2. Šustr, 3. Kratochvíl Zdeněk; muži let: 1. Doležálek Zdeněk; muži let: 1. Vacek Miroslav, 2. Boháč Karel; muži nad 70 let: 1. Schneider Karel Závodů se zúčastnilo 195 závodníků. Děkujeme za pomoc všem přítomným učitelům tělesné výchovy, DDM Tábor, OR AŠSK Tábor (rk)

10 strana 10 listopad 2008 firemní inzerce Prodává nejvíce realit na sv t Největší výběr dveří WIPPRO, GARANT, SAPELI Rodinná společnost Devět montážních týmů 12 let referencí Cena: K Tel.: Cena: od K Tel.: Prodej podsklepeného RD v Nasavrkách. Velikost 6+1, na pozemku 962m 2. Prodej vesnického domku v Chrbonín, kompletn po rekonstrukci, ZP 60m 2, pozemek 331m 2. vývoj Proč dveře WIPPRO? Exklusivní kategorie dveří Individuální výroba Osobitý design Neomezený sortiment VETOS dveře a zárubně s.r.o. Herlošova 2925, Tábor, tel.: , Po. - Pá , kvalita informace modernost emoce Proč dveře SAPELI? Největší výrobce dveří v ČR Exotické dřeviny Atypické výrobky Proč dveře GARANT? Nejkratší dodací termín Cenově dostupné dveře pro každého Největší nabídka standardních dveří dokonalost design Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej vesnického domu v Do ov u Jind icha Hradce. Zastav ná plocha 310m 2, užitná plocha 230m 2. Bližší info v kancelá i. Prodej bytu 2+1 v Tábo e na Pražském sídlišti. Balkon, sklep, 4. patro - bez výtahu, po celkové rekonstrukci. Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej bytu 2+1 v Sezimov Ústí II. Prodej chalupy v Nové Vsi. Dispozi n (63m 2 ), 3.p., balkon. Ihned k nast hování. 2+1, pozemek m 2 + zahrada 1453m 2. Cena: K Tel.: Cena: ,-K /m s. Tel.: Prodej vesnického stavení 15km od Tábora P enechání zavedené restaurace v v Dolních Ho icích. Dispozice domu 4+1, pozemek o vým e 7900m 2. Tábo e, v etn vybavení, zásob a bytu 1+0. Celková plocha 210m 2, odstupné ,-K. Cena: K Tel.: Prodej bytu 2+1 v Tábo e na Kope ku, velikost bytu 52m 2, balkon, sklep, 4.p bez výtahu. Cena: K Tel.: Prodej zem d lské usedlosti v Lej kov, plocha pozemku 9841m2, 2 bytové jednotky, zem d lská p da 15,5ha Tel./Fax: Mobil:

11 listopad 2008 strana 11 firemní inzerce

12 strana 12 listopad 2008 prodej; pronájem; bruslení; plavání Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. byt č. 1190/3 o velikosti 1+1 (cca 56 m 2, 1. NP) v Soběslavské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí domu č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č o výměře 1078 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně Kč. 2. byt č. 1190/5 o velikosti 1+1 (cca 54 m 2, 1. NP) v Soběslavské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí domu č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č o výměře 1078 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně Kč. 3. byt č. 2315/12 o velikosti 1+1 (cca 35 m 2, 5. NP) v ulici Pražského povstání v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí domu č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č o výměře 249 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně Kč. 4. byt č. 2357/3 o velikosti 1+1 (cca 49 m 2, 1. NP) na náměstí Prokopa Velikého v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí budovy č. p. 1889, 2357 a 2072 a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1419/1 o výměře 849 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně Kč. 5. byt č. 2358/9 o velikosti 1+1 (cca 50 m 2, 3. NP) v ulici Dukelských bojovníků v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí domu č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č. 1412/1 o výměře 265 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně Kč. 6. byt č. 2830/10 o velikosti 3+1 (cca 67 m 2, 4. NP) v Sofijské ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných částí domu č. p a s příslušnou id. částí st. parc. č. 5913/306 o výměře 336 m 2 v k. ú. Tábor za cenu minimálně Kč. Informace: Ing. Tomáš Eder, tel.: , 7. pozemek v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 870/11 o výměře 69 m 2, druh ostatní plocha jiná plocha, za kupní cenu 144 Kč/m 2 majitelům sousední zahrady KN p. č. 415/6. 8. pozemek v k. ú. Zárybničná Lhota KN p. č. 83/35 o výměře 74 m 2, druh zahrada, za cenu 150 Kč/m 2 majitelům sousedního pozemku KN p. č. 83/22. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , 9. pozemek parc. č. 430/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 20 m 2, k. ú. Měšice u Tábora, za cenu nejméně 250 Kč/m 2 vlastníkům nemovitosti č. p. 56 v Táboře-Měšicích. Jedná se o pozemek, který slouží jako příjezd k výše uvedené nemovitosti. 10. části pozemků parc. č a 5819 o celkové výměře cca 30 m 2 v k. ú. Tábor za cenu nejméně 2000 Kč/m 2. Jedná se o pozemky na Křižíkově náměstí v Táboře u objektu č. p Informace: Bc. Lenka Antoláková, tel.: , SMĚNIT 1. pozemky v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 863/30 o výměře 7590 m 2, druh ostatní plocha silnice, KN p. č. 870/5 o výměře 61 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 863/12 o výměře 11 m 2, druh ostatní plocha silnice, KN p. č. 863/20 o výměře 16 m 2, druh ostatní plocha silnice, KN p. č. 870/7 o výměře 36 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 870/8 o výměře 110 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 870/9 o výměře 218 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 871/2 o výměře 226 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 870/10 o výměře 87 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 863/14 o výměře 267 m 2, druh ostatní plocha silnice, KN p. č. 870/6 o výměře 457 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace, KN p. č. 124 o výměře 356 m 2, druh ostatní plocha jiná plocha, KN p. č. 125 o výměře 235 m 2, druh zahrada, KN p. č. 861/6 o výměře 14 m 2, druh ostatní plocha silnice ve vlastnictví Jihočeského kraje, IČ , se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ: , za pozemek v k. ú. Tábor KN p. č o výměře 7499 m 2, druh ostatní plocha silnice ve vlastnictví města Tábora, bez doplatku. 2. pozemky v k. ú. Čekanice u Tábora KN p. č. 863/10 o výměře 993 m 2, druh ostatní plocha silnice, KN p. č. 863/11 o výměře 149 m 2, ostatní plocha silnice, KN p. č. 865/9 o výměře 43 m 2, druh ostatní plocha ostatní komunikace a KN p. č. 863/13 o výměře 782 m 2, druh ostatní plocha silnice ve vlastnictví Jihočeského kraje, IČ , se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ: , za pozemky KN p. č. 863/22 o výměře 79 m 2, druh ostatní plocha silnice a KN p. č. 863/23 o výměře 8 m 2, druh ostatní plocha silnice ve vlastnictví města Tábora, bez doplatku. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , 3. část pozemku KN p. č. 589/20 orná půda o výměře cca m 2 v k. ú. Čekanice u Tábora, pozemek KN p. č. 555/18 o výměře 128 m 2 trvalý travní porost rovněž v k. ú. Čekanice u Tábora, oba ve vlastnictví města Tábora, za pozemky 570/1 o výměře m 2 trvalý travní porost, 573/12 o výměře 1111 m 2 ost. plocha, ost. komunikace, 589/62 o výměře 167 m 2 orná půda, 569/4 o výměře 28 m 2 orná půda, 569/5 o výměře 17 m 2 orná půda, 568/20 o výměře 27 m 2 trvalý travní porost, 568/21 o výměře 192 m 2 orná půda v k. ú. Čekanice u Tábora, pozemek p. č. 1248/5 o výměře 403 m 2 orná půda v k. ú. Měšice u Tábora, dále pozemek p. č. 5095/3 o 284 m 2 v k. ú. Tábor o celkové výměře m 2 ve spoluvlastnictví paní Kosíkové Boženy, Krátká 647/1, Sezimovo Ústí, a Ing. Bílé Jiřiny, Skálova 2649, Tábor, a dále pozemek PK p. č. 580/6 dílu 1 o výměře 735 m 2 v k. ú. Měšice u Tábora ve spoluvlastnictví Ing. Bílé Jiřiny, Boženy Kosíkové a Jaroslava Lutovského, Kamenická 246/138, Děčín, Nové město, s tím, že pan Lutovský prodá svůj spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2 (celkem Kč). Směna pozemků mezi městem Táborem a paní Kosíkovou a Ing. Bílou bude bez doplatku. Informace: JUDr. Dana Švecová, tel.: , PRONAJMOUT 1. část střechy domu č. p. 2390, ulice Petrohradská v Táboře za účelem umístění zařízení pro poskytování internetového připojení (pouze zařízení pro příjem a vysílání signálu pro uživatele bydlící v domě) na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši 5000 Kč ročně panu Ladislavu Červenkovi, bytem Jozefa Gabčíka 122, Tábor, IČ: nebytové prostory o výměře 89,08 m 2 v přízemí domu č. p. 657, tř. 9. května v Táboře na dobu určitou 10 let (od ) za nájemné minimálně ve výši Kč ročně. Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , 3. dům č. p s příslušnou částí st. pozemku parc. č o výměře cca 115 m 2 v katastrálním území Tábor na dobu určitou do za cenu min Kč ročně Vlastě Suchanové, Družstevní 56, Tábor, IČ: Informace: Ing. Marek Rozmuš, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE Václava Soumara Tábor info: , web: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 1. listopadu od do hod. 2. listopadu od do hod. 5. listopadu od do hod. 8. listopadu od do hod. 9. listopadu od do hod. 12. listopadu od do hod. 15. listopadu od do hod. 19. listopadu od do hod. 22. listopadu od do hod. 23. listopadu od do hod. 26. listopadu od do hod. 29. listopadu od do hod. 30. listopadu od do hod. KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM informace v recepci možnost skupinového pronájmu Dále nabízíme cvičebnu pro nemíčové sporty sál stolního tenisu halu zimního stadionu ubytovací služby Informace v recepci zimního stadionu. PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: Změna provozních hodin 17. listopadu hod. 22. listopadu hod. a hod. 29. listopadu hodin 30. listopadu hodin Provozní doba pondělí a úterý a středa a ( *) čtvrtek a pátek a ( **) sobota a neděle * do hodin pouze 25m bazén ** do hodin pouze 25m bazén Dětský bazén pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Platnost vstupenek je vždy do 31. května. Informace o provozu a pronájmu získáte na tel.: nebo Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: D. Vacková, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 22.03.2016 Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne 21.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Omluveni: František Chot, Vladimír Rychtařík, Ing. Bc. Tomáš Vach, Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Petra Prokopcová, Ing. Jaroslav Turnhöfer, Štěpán Slaný, Olga Pospíchalová,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Zápis Č. 9/2015 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Datumjednání:

Zápis Č. 9/2015 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Datumjednání: I MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis Č. 9/2015 z jednání komise životního prostředí Rady městské části Datumjednání: 08.12.2015 Místo jednání: Havlíčkovo náměstí 700/9,

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne 31.10.2016 Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne 2.11.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. Jednání výboru se zúčastnili členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s z 20. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. května 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více