3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených muzikanty. Fotografie i na straně 8. Ocenění pro kyjovské gymnázium Velkou radost do Klvaňova gym názia a zdravotnické školy přineslo hodnocení ze strany zřizovatele. Vy plynulo z něj, že i po sloučení patří škola mezi špičku v Jihomoravském kraji. Výsledek nás těší, ale zároveň i zavazuje do budoucna, protože kon kurence je velká. Musíme na sobě pracovat i nadále a vytvářet co nej lepší podmínky. Úroveň školy je velmi dobře nastavená a navíc z ní vyčnívají špičky, jako jsou například skvělé výsledky našeho chemika Ka mila Maršálka a celé řady dalších stu dentů. Máme také skvělé výsledky ve sportovních soutěžích. Velmi dobře si naši studenti vedou v celé řadě všech srovnávacích testů, vyjmeno vala hlavní body úspěchu ředitelka Klvaňova gymnázia a Střední od borné školy zdravotnické a sociální Kyjov Renáta Soukalová. Největší přínos kladného hodno cení zřizovatele spočívá podle ředi telky především v zájmu kraje o fi Foto Ivo Cencinger nanční rozvoj školy. V posledních letech do Kyjova doputovalo téměř 40 milionů korun na půdní vestavbu nebo sanace zemní vlhkosti. Do bu doucna budova potřebuje ještě opra vit osvětlení, podlahy a okna. Kvůli tepelným úsporám bude nutné i za teplení budovy. To vše má podle ře ditelky obnášet opět částku kolem 40 milionů korun. Po optimalizaci má Klvaňovo gymnázium společně se zdra votnickou školou bezmála 900 stu dentů a stovku pracovníků. vh noviny 3/2013 MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v poslední době jsem se setkal s několika dotazy na téma odkupu tenisových kurtů v Boršově a budouc nosti jejich existence. V průběhu minulého roku se na nás obrátili majitelé s návrhem na prodej. Po věcné stránce jsme souhlasili s pře vzetím 4 antukových kurtů do vlast nictví, a to z jednoho prostého dů vodu. Jde o scelené pozemky ležící v intravilánu obce, které jsou aktivně využívány jak dospělými sportovci, tak také mládeží, a byla by velká škoda, pokud by nesloužily dál svému účelu. Pak je zde také smysl zcela obchodní. Jde o dobrou inves tici, kterou v případě potřeby možná někdy v budoucnu zhodnotí naši ná stupci tím, že na předmětných pozemcích změní účel využití k aktu álním potřebám. Každopádně, a to je třetí důvod, jsme nechtěli, aby tyto pozemky uchvátili spekulanti. Město ani jeho organizace nebudou toto sportoviště provozovat a mít s ním žádné provozní náklady. Stejně jako hřiště u letního kina poskytne tyto do užívání subjektu, u kterého bude vyžadovat péči řád ného hospodáře a maximální napl nění účelu využití. Posláním radnice není organizo vat život ve městě, ale poskytnout vhodné zázemí, finanční nebo mate riální pomoc, prostě vytvářet vhodné podmínky a prostředí. To je také hlavní motivace, proč v orgánech města řešíme další možný odkup nemovitosti. Tou je sál naproti hos pody Jančovka. Chceme dát prostor také slušným alternativním kulturním proudům a umožnit, aby vedle spor tu, sociálních aktivit či občanských iniciativ i kultura pozitivně působila na dobré klima v našem městě. Ni kdy se nezavděčíme všem, ale vní máme, že tato část mozaiky v na bídce možností v Kyjově schází. Milí spoluobčané, to co chybí v těchto dnech mně, a nejsem jistě sám, je pořádná porce sluníčka. Tak věřím, že vůně jara nás již brzy pří jemně omámí. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Výročí deportací strana 2 / Co s Jančovkou? strana 3 / Třídění bioodpadu strana 4 Kyjovské noviny / březen 2013 strana 1

2 Radnice Kyjov si připomněl tragické výročí deportací Setkání v Kyjově se účastnili také zástupci Židovské obce Brno v čele s předsedou Jáchymem Kanarkem. Pavel Fried se setkal také se studenty, aby jim vyprávěl o smutné historii. Památník obětem deportací se nachází v areálu kyjovské nemocnice. Město Kyjov si připomnělo 70 let od počátku deportací židovských oby vatel z regionu do nacistických vyhla zovacích táborů. Smutné setkání, které připomnělo jednu z největších tragédií, při níž přišly o život tisíce lidí. Vzpomínky jsou stále živé, připo mněli si je spolu s pamětníky, kteří tyto hrůzy přežili, zástupci Židovské obce Brno, kyjovští studenti i obyva telé z regionu Slovácka. Součástí vzpomínkového pro gramu byla diskuse s pamětníky, položení květin u památníku v areálu Nemocnice Kyjov, výstava s židov skou tématikou a dojemný vzpomín kový pořad. Když se hovoří o šesti milionech zabitých, jsou to jenom čísla, ale ty představy, jak ti lidé zahynuli, to jde velice obtížně popisovat. Těžko se hovoří o scénách, které se odehrá valy v plynových komorách, o tom, co se dělo v duších dětí, když viděly, jak jsou ponižováni jejich rodiče a prarodiče, které milovaly. O tom je vždycky velice složité hovořit. Člověk nemůže hovořit bez toho, aby se mu ty věci znovu a znovu nevybavovaly, popsal těžké vzpomínky Pavel Fried, který prošel Terezínem. Pro židovské pamětníky bylo se tkání se studenty důležité v tom, aby věděli o dávných hrůzách nevinných lidí. Myslím si, že nejdůležitější je, aby si to mládež připomínala, byť to je pro ni prožitek, který se těžko uchopí. Já tomu rozumím, ale zapo menout na to by byla obrovská ško da, je přesvědčen bývalý předseda Židovské obce Brno Petr Weber. Ohlédnutí za prvními transporty židovských obyvatel z Kyjovska do vyhlazovacích táborů otevřelo po le tech také skutečnost, že v králov ském městě kdysi stávalo skutečné židovské město. Historické materi ály uvádí, že počátky usídlování Židů v Kyjově se nedají přesně určit. Ra bín Duschak, který v Kyjově půso bil do roku 1877 popsal, že se ži dovská obec v Kyjově konstituovala v roce Fakt, že Kyjov býval v minulosti domovem také pro židov ské obyvatelstvo, dnes dokládají už jen fotografie v muzeu a perga menová Tóra nebo vzpomínky pa mětníků. Synagogu, kterou mnozí kyjovští občané ještě znají, byla vystavěna v roce V roce 1943 za války došlo ke zničení jejího vnitřního vy bavení oddíly SA. Potom už syna goga obnovena nebyla a v roce 1962 byla zbourána, doplnila udá lost starou něco přes padesát let Blanka Pokorná z Vlastivědného muzea v Kyjově. Otevřena byla i otázka obnovy ži dovského hřbitova, který býval v mís tech dnešní nemocnice a nedo choval se z něj ani jediný kámen. Pokud jednáme se zástupci Židov ské obce, vždycky toto přijde na pře třes. Na začátku minulého roku jsme proto nechali zpracovat studii, která nějakým způsobem upravuje celé to místo, prozradil ředitel Nemocnice Kyjov Petr Svoboda. Cena projektu na obnovu židov ského hřbitova v Kyjově jako pamá tečního místa se pohybuje v řádu půl milionu korun. Nemocnice Kyjov se spolu s vedením Židovské obce snaží najít prostředky na realizaci tak, aby prostor, kde dnes stojí skla dové hospodářství nemocnice, mohl být upraven na malý park s lavič kami a byl tak důstojnou vzpomínkou a místem odpočinku bývalých obyva tel města. vh Historii Židů v Kyjově přiblížila výstava v Radniční galerii, kterou z velké části zajistila rodina Weberova z Kyjova. Vzpomínky na transport Třiadvacátý leden 1943 se ne smazatelně zapsal do našich pa mětí. V ten den před sedmdesáti lety vyjel z Uherského Brodu první trans port označený Cn a v něm byla ti sícovka židovských vězňů, soustře děných předtím v Kyjově a okolních obcích, mužů, žen, starců i dětí. Ve dnech 27. a 31. ledna 1943 ná sledovaly další dva transporty z Uher ského Brodu, označené jako Co a Cp, které vyložily svůj lidský ná klad na nádraží v Bohušovicích. Že lezniční vlečka do Terezína ještě nebyla dokončena, takže zbývající 3 kilometry museli vězňové urazit i se svými zavazadly pěšky. Ve třech soupravách z nákladních vagonů bylo deportováno téměř 3000 osob, vět šina z nich jen s krátkým zastave ním v Terezíně pokračovala dále na východ do vyhlazovacích táborů. Pře žily necelé dvě stovky z nich Petr Weber NA RADNICI PROBĚHLA DISKUSE SE ZÁSTUPCI CÍRKVÍ Ve středu 6. února 2013 se starosta města setkal s představiteli církví v Kyjově. Duchovní společně diskutovali o problémech jednotlivých církví a ná hledu na některé události. Jedním z témat bylo také kulturní dění ve městě. strana 2 Kyjovské noviny / březen 2013

3 Jančovka nadějí pro mladé Diskuse kolem obecně závazné vyhlášky otevřela také další otázku: Kam v Kyjově směřovat hudební a uměleckou scénu, zaměřenou na ty, které neláká folklór? Jeden z mož ných návrhů padl při setkání veřej nosti s představiteli města. Obecně závazná vyhláška, kterou město Kyjov chystalo zavést s ohle dem na rušení nočního klidu a výtrž nosti kolem nočních podniků, spus tila lavinu diskusí o tom, kde se mají bavit mladí lidé, pokud zrovna nehol dují výhradně folklóru nebo tradiční kultuře. Jednou z možností je sál u hospody Jančovky a její odkoupení od současných majitelů, tedy ob jekt, kde ještě doposud alternativní scéna probíhala. Ukazuje se, že určitá skupina lidí, která není úplně nadšená z folk lóru a národopisu, postrádá mož nost vyžití a jedním ze způsobů, jak to napravit, je například vstoupit v jednání s majiteli Jančovky o od kupu. My už jsme o tom na zastupi telstvu v rámci volné rozpravy deba tovali. Samozřejmě alfou a omegou je cena. Důležité přitom pro nás je to, že se našla skupina lidí, která by to dokázala provozovat, to vidím jako naprosto zásadní. Město může bu dovu koupit, ale potom musí být ně kdo, kdo udrží životaschopnost toho projektu a vidím, že jsou tady lidé, kteří jsou toho schopni, řekl sta rosta Kyjova František Lukl. Skupina lidí, která s nápadem přišla může následně žádat o do tace na provoz, nemůže ale zafinan covat nákup nemovitosti ani plně financovat provoz. Proto je řešení situace v rukou radnice. Máme představu, že by prostor zůstal obecně tak, jak je dneska sál. K tomu by přibyl nějaký bar. Samo zřejmě se to musí spravit, udělat nějaké odhlučení a vůbec stavební úpravy, aby to mělo nějakou tvář. Chceme tam pro mládež vytvořit alternativu, kde by znělo napří klad techno, bigbít, hiphop a prostor by dostala i divadelní scéna, na stínil plán jeden z iniciátorů Igor Rychlík. vh Setkání občanů s představiteli města na téma kulturní život ve městě. Kyjovská radnice řeší noční život ve městě Město Kyjov už nějaký čas žhavě probírá otvírací dobu nočních provo zoven. Nejdříve vyrukovalo s vyhláš kou, která by podniky omezovala vý razným zkrácením provozního času, po níž následovala velká vlna připo mínek, nejen ze strany provozova telů, ale i veřejnosti. Je nezbytné odstranit kyselé plody noční zábavy v Kyjově a jsem rád, že si to uvědomuje nejenom město a jeho zástupci, ale naštěstí i provozovatelé, kteří začali za námi chodit s vlastními návrhy na řešení. Chceme proto s každým konkrétně sepsat dohodu, ve které budou ne gativa popsána a také doplněny návrhy řešení, jak je odstranit a eli minovat, uvedl starosta Kyjova Fran tišek Lukl. Účinnost zmiňované vyhlášky se tak posunula k 1. dubnu. Pokud se jednotliví provozovatelé podniků do mluví s radnicí na konkrétních pra vidlech, která budou dodržována, nebude nutné ji zavádět. Výsledek jednání oceňují i provozovatelé. Vy jasnili jsme si stanoviska. To vidím jako krok správným směrem, po chvaloval schůzku s radnicí Petr Ku kulka, provozovatel restaurace. Smyslem jednání je podle rad nice především nastavit společná pravidla pro každého. Někteří provo zovatelé se přitom zavázali například zřídit kamerový systém do svých provozoven, garantují úklid kolem každé z nich a také to, a že budou respektovat čas ukončení hudební produkce. vh TURISTŮM V REGIONU MÁME CO NABÍDNOUT Město Kyjov se i v letošním roce představilo na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a v Praze. V rámci expozice Jihomoravského kraje prezentovalo turistické oblasti Slovácka. Za Region Slovácko ředitelka Jana Lancůchová a manažerka Lázní Hodonín Iva Kljunič Briešťanská. Za IC Kyjov Lukáš Plachý a Michaela Rivolová. Na letitou tradici Integrované psy chiatrické ambulance (IPA) v Ne mocnici Kyjov, p.o. navazuje nově vzniklé centrum Fénix. Od února mohou opět občané navštěvovat za řízení, kde v jednom místě najdou od borníky z řad psychiatra, klinických psychologů, psychoterapeutů a od dubna i specialisty z oblasti návyko vých nemocí adiktologa. Sociálně psychiatrické centrum Fénix však bude nabízet od 1. dubna i další služ by, a to především denní stacionář. Obracet se o pomoc mohou nejen osoby postižené duševní poruchou včetně závislostí, ale i jejich opatrov níci, blízcí a veřejnost. To, že zaří Sociální věci Postižení hodnotili sezónu Třetí lednový pátek si zvolili pro svou výroční schůzi tělesně posti žení z Kyjovska. Zhodnotili na ní čin nost v uplynulém roce a dověděli se, jaké novinky pro ně připravila vláda v tomto roce. Na velké změny se budou muset připravit okresní organizace Svazu tělesně postižených, které poskytují sociální služby. V případě kyjovské centrály kvůli nim uvažuje její před sedkyně Karla Zbořilová o založení obecně prospěšné společnosti. Akti vit, mezi které patří nejrůznější kurzy a pracovní nebo sportovní terapie, by se ovšem změny dotknout neměly. Kyjovská pobočka nabízí pomoc nejen lidem z Kyjova, ale i okolním obcím. V současné době má přib ližně tři sta členů, kterým výrazně po máhá se zapojením do běžného ži vota. red Fénix nabízí svoji pomoc zení pro tuto skupinu obyvatel v regi onu chybí, potvrdily analýzy potřeb z komunitního plánování rozvoje so ciálních služeb v regionu. Město Ky jov se zájmem o takovou službu nabídlo nádherné prostory bývalého Zemědělského učiliště v Kyjově na ulici Urbanova 625/8 (nad letním ki nem), které od letošního roku tato obecně prospěšná společnost užívá. Kontakty: ředitel a psychiatr MUDr. Jaroslav Kliment: mobil vedoucí denního stacionáře Mgr. Kahánková: sestra IPA: centrum.cz Kyjovské noviny / březen 2013 strana 3

4 Z jednání orgánů města Informace z lednových jednání Rady města Kyjova Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 76. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 7. ledna 2013 Rada města si pozvala: zástupce obchodní společnosti Lesy města Kyjova, s. r. o., kteří informovali radní o činnosti spo lečnosti. Jednatelé informovali o průběhu všech zasedání, které již proběhly. Jednalo se zejména o výběrových řízeních na doda vatele prací a odběratele dříví a jejich vyhodnocení o uzávěrce za měsíc leden. 77. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 21. ledna 2013 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit: podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A. Komenského a zajištění financo vání projektu ve výši 100 % finanč ního krytí projektu; realizaci projektu Regenerace sídliště Za Stadionem 1. eta pa a dofinancování projektu Re generace sídliště Za Stadionem 1. etapa realizovaného v rámci programu Podpora bydlení pod program Podpora regenerace pa nelových sídlišť pro rok 2013 ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů; realizaci projektu Stavební úpravy objektu č. p. 385 na ul. Riegrova a dofinancování projektu Stavební úpravy objektu č. p. 385 na ul. Riegrova realizovaného v rámci programu Podpora bydlení pod program Podpora výstavby podpo rovaných bytů pro rok Pro jekt řeší stavební úpravy objektu bývalé elektrárny na bytový dům se startovacími byty a klubovnou. Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situ aci tak, aby jim byl umožněn pří stup k nájemnímu bydlení. Počet vzniklých bytových jednotek je 8. Celková výše této akce je cca 12 mil. Kč, skutečnou cenu sta vebních prací určí výběrové řízení na zhotovitele díla, přičemž podíl hrazený z dotačního programu Podpora bydlení podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013 spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, může být až Kč na je den byt. V případě schválení po dané žádosti (předpoklad kvě Ekologie ten 2013), by fyzická realizace akce byla zahájena do konce r Rada města schválila: vyhlášení a provedení výběrového řízení na dodavatele čistícího vozu pro město Kyjov v rámci realizace projektu Snížení imisí poří zení čistící komunální techniky Město Kyjov, spolufinancova ného z prostředků SFŽP a FS. Cel kové náklady toho projektu jsou ve výši 3,9 mil. Kč, na které byla městu Kyjovu přiznána dotace ze SFŽP a Fondu soudržnosti ve výši 3,1 mil. Kč (tj. 90 % z uznatelných nákladů projektu, které jsou ve výši 3,5 mil. Kč). Jediným hodno tícím kriteriem bude celková cena dodávky vč. DPH, výběrové řízení bude provedeno formou otevře ného řízení, tudíž nebudou oslo vovány žádné konkrétní firmy; vyhlášení a provedení výběrového řízení na dodavatele varovného sys tému v rámci realizace projektu Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovod ňové ochrany na území města Kyjova, spolufinancovaného z prostředků SFŽP a FS. Součástí tohoto projektu je také zhotovení digitálního povodňového plánu, který bude realizován v návaznosti na varovný systém. Celkové ná klady tohoto projektu budou činit cca 6,4 mil. Kč, na tyto nám byla přiznána dotace ve výši 90 %. Vý běrové řízení proběhne také for mou otevřeného řízení. Rada města souhlasila: s uzavřením mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby Zateplení ob jektu Domu kultury ve městě Kyjově se společností OHK ser visní, s.r.o., se sídlem Kyjov, Sva toborská 591. Výběrové řízení proběhne v únoru dubnu 2013, stavební práce by mohly začít v červnu a při předpokládané délce trvání prací cca. 5 měsíců by v říjnu 2013 mohla být stavba dokončena; s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování digitálního povodňo vého plánu města Kyjova se spo lečností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Pšeník 376/ 11, v rámci realizace projektu Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovod ňové ochrany na území města Ky jova, spolufinancovaného z pro středků SFŽP a FS. Nový systém třídění bioodpadu z domácností Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z nutnosti napl nění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto ze strany vedení všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružují cích všechny obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí svozové ob lasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu a využití BRKO (bioodpadu z domác ností). Co tento systém znamená? Jedná se o systém třídění biolo gicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domác ností, a to přímo u zdroje vzniku od padu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity Od dubna 2013 bude v Kyjově zaveden systém odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelných ko munálních odpadů. Každá domác nost (číslo popisné) dostane do bez platné výpůjčky od města Kyjova nádobu na sběr těchto bioodpadů. Svoz bioodpadů bude probíhat zdar ma, pravidelně každých 14 dní. Ná doby na bioodpad o objemu 120 l budou vydávány od do v pracovní dny od 8.00 od ostatního, již nevytříditelného od padu a jeho následné využití na zaří zení k tomu určeném, tedy kompos tárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích za významného finančního přispění EU v průběhu letošního roku. Kdy bude systém spuštěn? Se zavedením výše uvedeného sys tému se počítá od počátku dubna. Do té doby budou na jednotlivé obce do dány nádoby (popelnice) o obsahu 120 l, hnědé barvy, speciálně upra vené pro ukládání bioodpadu. Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný nehnil a následně nezapáchal mezi frekvencí svozu. Zároveň budou opatřené nálep kami s informacemi o tom, co se do nich má a nemá ukládat. Kontejnery na bioodpad do v sobotu a od 8.00 do v areálu kompostárny firmy EKOR, s. r. o. (směr na Milotice za vlako vým přejezdem). K vyzvednutí nádoby si pro kont rolu čísla popisného prosím při neste platný občanský průkaz. Děkujeme všem občanům za spo lupráci při zavedení tohoto nového systému sběru bioodpadů. Město Kyjov Jak bude systém fungovat? Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě jednu (hnědou) popelnici na biodpad, do níž budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto nádob bude v re žimu 1x za 14 dnů. Nový systém bude zároveň měnit četnost svozu u obcí, kde se dosud vyvážely popelnice SKO v četnosti 1x týdně na četnost svozu SKO 1x za 14 dnů. Ze zkušeností z obcí, kde tento systém funguje už více než 3,5 roku, je tato frekvence svozu naprosto dostačující. To zajistí i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž k této změně dojde. Pro občany to bude tedy znamenat jednoduchý systém, kdy jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden BRKO. U bytových domů o větším počtu bytů (předpoklad 10 a více) budou umístěny kontejnery na BRKO o obsahu 770 l. Systém svozu bude stejný. Co systém přinese? Za prvé přinese plnění Plánu odpa dového hospodářství ČR a Jihomorav ského kraje a závazků, k nimž se ČR zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu s le gislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však úspora pro obce dů sledným tříděním biologicky rozložitel ného odpadu ze SKO samotnými ob čany. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s od pady než jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využi telného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít obec v systému na kládání s odpady, což může mít dopad na cenu místního poplatku. V nepo slední řadě bude možné kompost vy užít na zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků. Co tedy je biologicky rozložitelný odpad? Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegra dabilní odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozlo žitelných látek a znečištění jinými lát kami, zvláště nebezpečnými. Co do bionádob patří? Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rost lin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dře va, apod. Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, sko řápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.) Co do bionádob nepatří? Maso ani cokoliv živočišného půvo du, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv neroz ložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Na závěr je třeba upozornit, že za vedení systému nezdraží nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že občané nebudou platit nic navíc! red strana 4 Kyjovské noviny / březen 2013

5 Názory a stanoviska Noční život kyjovský viděno z druhého břehu Patřím k těm, kteří mnoho let vy stupují na veřejnosti a zejména na zasedáních kyjovského zastupitel stva k problematice pořádku a ru šení nočního klidu v souvislosti s ne přetržitým provozem heren, barů a podobných zařízení. Moje motivace je velmi jednoduchá, více než 15 let je dům, ve kterém bydlím na kyjovském hlavním náměstí, z obou stran oz doben dvěma takovými podniky, v dosahu 1 minuty chůze z domov ních vrat mohu zaklepat na další nejméně pětici náleven s jednoru kými bandity i jejich mnohem sofisti kovanějšími mladšími bratříčky. A to vše v městské památkové zóně, která by měla být výkladní skříní kul turnosti města a jeho obyvatel. Tyto podniky jsou a vždycky budou, ať se jejich provozovatelé zaklínají čímko liv, zdrojem problémů, které nelze vyloučit, lze je jen utlumit na přijatel nou míru. Nebudu rozebírat obecně společenské faktory, sociální pato logii z herní závislosti, kriminalitu, dro gy. Omezím se na prozaický fyzikální faktor hluk. A to hluk jak z vnitřního provozu, tak od hostů (spíše hos tů ) po opuštění hospod na ulici. Jakkoliv se to může zdát podivné, staré historické domy na náměstí sice mají vnější zdi kolem 60 cm, ale zvuk se jimi šíří jak ozvučnicí kytary. Takže mám li lože u správné stěny (a v mém domě jsou z tohoto po hledu všechny stěny správné), slyším nejen narážet pípu, ale mohu skoro i uhádnout značku piva. O ostatních akustických projevech typu hudební produkce, stolních her nebo jen de bat nad pivem či jinou tekutinou ani nemluvě. Komentovat hlasové pro jevy návštěvníků, když už podnik ko Abych byla v naší nevyzrálé de mokratické společnosti in mohla bych také napsat who is who, ale jsem normální člověk, člověk, který žije v České republice a měl by mlu vit česky a srozumitelně. Ale proč jsem se nejen intuitivně rozhodla ozvat? Odpověď je naše historicky první přímá volba prezidenta ČR. Místo toho, aby byl všude klid a mír a každý se rozhodl po svém, objevili se v nočních hodinách i v Kyjově kryp todemokrati či pseudohumanisti, kteří vyvěšovali pamflety a ničili pla Jako řadoví občané města Kyjo va, ale v tomto případě se zvláštním vztahem k tématu, bychom rádi vy slovili upřímné poděkování a uznání městu Kyjovu a jeho představitelům za důstojnou vzpomínku na bývalé ky jovské spoluobčany židovského pů vodu, deportované před 70 lety do Terezína a dále do vyhlazovacích tá borů německé Říše. Byl to především František Lukl, který neformálně Kdo je kdo? Poděkování nečně nad ránem opustí, je nadby tečné, odposlouchávám pohodlně mobily i bez policejních prostředků. Vždy jsem tvrdil, že nástroje k po tlačení (znovu zdůrazňuji potlačení, zamezit tomu úplně nepůjde nikdy) těchto negativních jevů jsou. Jak platný zákon o obcích, starý i noveli zovaný loterijní zákon, živnosten ský zákon, vyhlášky o nočním klidu a další. Chyběla vůle je použít a jít do střetu s podnikatelskou lobby. A to ani ne tak s místní kyjovskou, to jsou jen malé ryby, ale též si hájí svůj rybník. Mnohem zdatnějším pro tivníkem na celostátní úrovni byl a je herní průmysl. Přesto se našla od vážná města (zde v kraji nejblíže Břeclav, ale byla i jiná), která šla se svou kůží na trh a začala vydávat své omezující vyhlášky. Přes počáteční le gislativní porážky, kdy tyto vyhlášky rušily krajské úřady a soudy včetně Ústavního, celospolečenská nálada přinutila i zákonodárce a soudy ke změně postoje. Takže konečně se rozhoupal i Ky jov. Zaplať pánbůh, dodávám jako řadový občan. Nesporně k tomu notně přispěla i již neudržitelná situ ace kolem domu hrůzy u vlako vého nádraží. Čerstvě vyhlášená OZV 3/2012 o regulaci provozu hostin ských zařízení se připravovala po řadu měsíců v průběhu roku Patrně i jako reakce na její nepoda řenou předchůdkyni, která měla regulovat jen provoz výherních au tomatů a která byla schválená v po době, kdy neregulovala prakticky nic a ještě ji novela loterijního zákona smetla ze stolu dřív, než se stala účin nou. To, že byla nakonec vyhláška o provozní době hostinských zaří káty jednoho z prezidentských kan didátů. Kdo se choval slušně? Ti, co plakáty s panem Schwarzenbergem nechali netknuté, či ti, co strhávali a přikrášlovali plakáty s panem Ze manem? Pokrytectví, zloba a zášť jsou zakořeněny v českém národě. Je to asi náš fenomén, který snadno nevymizí. Kdo se skrývá za těmito la tentními podlými ataky? Kdo se ne umí lidsky, názorově, profesně, ani sportovně postavit na stranu vítěze, trpí asi nějakým hendikepem... Milena Horáková přednesený návrh z podzimu 2012 si vzal za své a spolu s řadou spolu pracovníků a pomocníků jej přetvořil v Pietní vzpomínkový den Jména všech ani neznáme, nemů žeme opomenout alespoň vedoucí kyjovského muzea Blanku Pokornou, Danu Sedláčkovou a vedoucí od boru školství a kultury Ilonu Slanino vou. Milí kyjovští, ještě jednou dík! Věra a Petr Weberovi zení schválena na prosincovém za sedání kyjovského zastupitelstva, možná překvapilo i předkladatele. A tak není divu, že se v zákulisí i na veřejnosti objevila různá stanoviska. Od schválení k vyhlášení uplynulo neuvěřitelných 7 týdnů, tedy sedm krát delší doba, než se kdykoliv v mi nulosti spotřebovalo na kteroukoliv jinou vyhlášku. A že ještě než se vy hlásila, už byla posunuta její účin nost o maličkost, čtvrt roku. Aby bylo jasno, Já naprosto rozu mím tomu, že podnikatel hájí svůj byznys. Je ovšem komické, až pod pásové, když k tomu používá argu menty o zvyšování nezaměstnanosti (protože jeho hospoda bude muset zavřít už o půlnoci místo ve dvě ráno) nebo o snížení podpory cykloturisti ky, když nebude provozovat hrací pří stroje celou noc apod. Svoboda jed noho končí tam, kde začíná svoboda druhého, učí klasická filosofická flos kule. Ty máš ústavou dané právo Společnost vydělávat peníze legální činností, já mám podle stejné ústavní listiny právo na nerušené užívání mého ma jetku. Což přeloženo značí, že chci aspoň po nějakou část noci spát ne obtěžován provozováním tvého byz nysu. Takže se musíme sejít u něja kého kompromisu, jinak by to byla svoboda jen pro jednoho. Přijatá vy hláška by takovým společným průse číkem být mohla. Nechme ji nějakou dobu, rok dva, působit a pak se znovu podívejme, jestli se něco změ nilo, jestli jsou občané noční spáči spokojenější, jestli má městská po licie méně práce, jestli na úřadech práce přibyli nezaměstnané servírky a barmani, jestli hospodští a kavár níci vyhlásili úpadek a tak. Jaký bude objektivní dopad vyhlášky, to teď je asi nespočitatelné. Čím jsem si však naprosto jist je, že kvůli ní se ne zhroutí kulturní život ve městě, aniž by se město vína a folklóru stalo mrtvým. Petr Weber Ples města Kyjova 2013 Poděkování dárcům malé tomboly Autodíly Král BOMO, dětské zboží Alena Bednárková Boty Bařinová, prodejna Hodonín a Kyjov Bukovanský mlýn Bytový textil, Škodák Body styl Patricie Kocková Bytový textil paní Růžičková Comintex, spol. s r.o. Čajovna & Galerie, Jindřich Pleva Český zahrádkářský svaz Drogerie paní Rybová Delta mlýny s.r.o. Domov Horizont Elektro Riesz Emos Trading a.s. Eva Navrátilová, Gratulant Euronics Kyjov Elektros Pavel Svoboda Foto Horváth Foukalová Zdeňka, oděvy DH Gloria Zdeněk Gurský Holičství ONYX, Markéta Borovcová Ištoková Martina zahradní architektura Jana Kuchařová *Romance* svatební agentura Josef Krist Spektrum Kadeřnictví Talašová a spol. Kadeřnictví Jitka Kadeřnictví Marcela, Kyjov Klígl, spol. s r. o. Kolaříková Jarmila, prodejna oděvů Komerční banka Kosmetické služby, Miroslava Lupačová Kožená Galanterie, Fukanová Šrahůlková Králíčkova cukrárna Králíková Jana *Kuchyňka* Kreatin, Pavla Chytilová Krejčovský salón Trio, Zálešáková Věra Květiny Kamelia Lidová jizba, Kyjov Lila, Svatoslava Baďurová Marie Luňáková, koupě a prodej zboží Max Style, kadeřnické služby, Zlatá ulička Mary Kay Veronika Štefánková Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra Miss cosmetic Hodonín, Martina Klobásková Moravec Jiří, JM sport MUDr. Jeřábková Helena Netbol s.r.o. Něha, Moravská ulička Nemocnice Kyjov Oděvy textil Zdeněk Briešťanský Oděvy Desigual Outlet Kyjov Optika pan Rašták Pekárna Bachan Petrů Věra Podlahářství Josef Pilát Svatobořice Pizzerie u Martina Prodej vodo topo, Pavel Průša Régio, cestovní kancelář RM textil Rostislav Marek Římskokatolická farnost Kostelec Satelitní technika elektro Kyjov Sedlář spol. s r.o. Stenley s.r.o. Studio Bodyshape Šiki tiskárna Škromach Zdeněk Taxi Kyjov Tonstudio Rajchman Top centrum To Hoai Nam obchodní činnost Vigoss cz s.r.o. Vinařství Spielberg Archlebov Vinařství Václav Šalša Vinařství Štěpán Maňák Zemědělské družstvo Vícov, výroba masa a uzenin Lešany Zlatnictví Aurum Kyjovské noviny / březen 2013 strana 5

6 Děti, mládež a škola Maršálek je nejlepší chemik Pexeso přilákalo děti 2x foto Zdeněk Šmýd Kamil se spolužáky při oslavě svého úspěchu v loňském roce. Student Klvaňova gymnázia v Ky jově Kamil Maršálek potvrdil, že patří mezi špičku své věkové kate gorie v oboru chemie. V loňském roce se dostal mezi stovku nejlepších z celého světa a letos se stal nejlep ším chemikem ČR v národním kole chemické olympiády. V prostorách brněnské Masary kovy univerzity čekalo na pět desí tek mladých chemiků mnoho úkolů: Asi nejzajímavější byl ten, když jsme zkoumali koncentrace léčiva v těle pacienta. Měli jsme za úkol zjistit, v jakých intervalech musíme podá vat lék pacientovi, aby koncentrace léčiva neklesla pod určitou mez, řekl Kamil Maršálek, který si svým úspěchem otevřel dveře na meziná rodní olympiádu, která se uskuteční v létě v Moskvě. vh Divadlo pro mateřské školy v ZŠ J. A. Komenského Foto archiv ZŠ S cílem dostat školáky od počí tačů k jinému druhu zábavy uspořá daly pracovnice kyjovské knihovny akci s názvem Mastíme pexeso. V Bohuslavicích poměřilo svou pa měť patnáct dětí. Soutěžili mezi sebou děti před školního věku, prvňáci a druháci i děti starší. Na všechny čekaly dárky v po době knih. Byla to snad pro děti zajímavá chvíle pro oddech a pro získání nových poznatků. Děti do staly nová pexesa, která ještě ne znaly, takže někdo se seznamo val s přírodou, ti starší měli hrady a zámky a nejmladší hráli nejjedno dušší pexeso s obrázky denního ži vota, upřesnila knihovnice Anežka Zimková. Děti se mohou těšit i na další podobné akce. Knihovna chce v je jich pořádání pokračovat. Pouze při společných aktivitách mohou totiž podle slov Zimkové udržovat sku tečné kamarádské vztahy. Zdeněk Šmýd Poslední den před pololetními prázdninami pozvaly děti z drama tického kroužku pod vedením uči telky Evy Pokorné mezi sebe děti ky jovských mateřských škol, aby jim zahrály dvě pohádky, které nacvi čily. Děti viděly pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Červenou Karkulku. Dramatický kroužek je velmi oblí bený, navštěvují ho děti od první do páté třídy. Šanci vystoupit dostávají Užitečné informace z kyjovské radnice všichni, kteří kroužek navštěvují. Malí diváci byli velmi pozorní a doufáme, že se jim ve škole líbilo. Předškoláci se zde už cítí jako doma, protože se mnozí z nich se svými rodiči účast nili pohádkových odpolední, která byla věnována přípravě na nástup do první třídy. Potlesk diváků na konci představení povzbudil všechny herce do další práce, a proto se můžeme brzy těšit na další pohádku. Hana Čumbová, učitelka Rekordní zápisy prvňáčků Kyjovské základní školy už mají alespoň předběžnou představu o tom, kolik dětí nastoupí do prvních tříd se začátkem nového školního roku. K zápisům jich přišlo nejvíce za po sledních 8 let. Rodiče, kteří své děti chtěli zapsat do některé z kyjovských škol, na to měli dva dny většina si pro jistotu zvolila raději hned první den a navíc počáteční hodinu, na chodbách škol tak bylo pořádně rušno. Sloučením dvou základních škol do ZŠ J. A. Komenského nastala změna v tom, že se zápisy konaly v jedné budově centrálně. Přišlo více než 100 dětí. Do ZŠ Dr. Joklíka k letošnímu zápisu přišlo 51 budoucích školáků. K zápisu do malotřídní školy v Bohu slavicích přišlo tentokrát 9 dětí. Celkem bylo do první třídy zapsá no na všech kyjovských školách 163 dětí, 35 z nich ale bude mít nejspíš nástup do školy odložen o rok. vh strana 6 Kyjovské noviny / březen 2013

7 Kultura Kontroverzní výstava rozděluje návštěvníky Kontroverzní výstava, která se zatím objevila jen na málo místech České republiky, zaplnila prostory Galerie Čajovny v Kyjově. Fotograf Pavel Jelínek svým objektivem za chytil velmi netradiční umění svazo vání, které přichází z Japonska. Už při samotné vernisáži vzbudily fotografie japonského shibari velké emoce. Reakce jsou obvyklé a bý vají opravdu různé. Od lidí, kterým se Foto Pavel Jelínek to velmi líbí, až po ty, kteří cítí přímo zhnuse ní, říká Jelínek, který se k tomuto tématu do stal po klasickém figu rálním aktu. K shibari ho přivedl muž, který si uměleckým jménem říká Tengu no Deshi. Shibari je způsob ja ponského vázání, které vychází z japonského bojového umění Hoji ji tsu, které se využívalo na bojištích při svazo vání zajatců a v justič ním systému. Z Hoji ji tsu vzniklo Kimbaku, které se dá volně přelo žit jako erotické otroctví. Erotické otroctví se vět šinou používalo na pro stitutky, které se něčím provinily a byly za to tý rané. Z Kimbaku na konci 19. a na začát ku 20. století vytvořil mistr provazů dnes zná mé shibari. Shibari už je volná tvorba, konsensuální pro oba partnery, jak pro tu modelku, tak pro Navašiho (toho, kdo vytváří umě lecké svazování). Je to dobrovolné a je to o prožitcích a pocitech. Pro vazem se energie v těle zastaví a uvolní, je to pocitová záležitost, vysvětlil Tengu no Deshi. Výstavu fotografií shibari mohou návštěvníci v Kyjově zhlédnout až do desátého března. vh Obrázky pro radost Radniční galerie nabízí možnost dobití energie. Své abstraktní malby v ní prezentuje Bohdana Škrháková ze Ždánic. Jak říká, její obrázky mají člověka uklidnit a navodit dobrou náladu. Výstava Radniční galerie v Kyjově se jmenuje Obrázky pro radost a jak se dosavadní návštěvníci shodli, vy zařuje z nich klid. Podle kurátora vý stavy Tomáše Prusenovského je na dílech nejkrásnější její bezelstnost 2x foto Zdeněk Šmýd a výraz radosti, který do svých děl autorka vkládá. I když jsou obrazy abstraktní, motiv je často patrný na první pohled. Někdo vidí anděla, jiný motýla nebo přírodní živly. Inspirace k malířce chodí většinou nenadále a ona se jen nechává vést. Když začnu, nevím, co kreslím. Opravdu, nikdy to nevím. Potom se i já sama divím, co z toho vznikne, ale strašně se na to vždycky těším, přiznala autorka. Zdeněk Šmýd VŮNĚ VIZOVICKÉHO PEČIVA Výrobu tradičního vizovického pe čiva přijel do lidové jizby v Kyjově před stavit Petr Hába, který tradiční po stupy výroby převzal po své mamince. Vizovické pečivo je artiklem, které si už dlouhá léta zachovává svou po dobu. Na omak jemné těsto z mouky a vody se šikovností zručného vý robce může po chvíli přeměnit v pro pracované kousky. Do pečiva nedávám žádná barvi va, je to jednoznačně jenom mouka s vodou. Co se týká vzorů, tak drobná zvířátka jsou tradičními vzory, která mají symbolický význam. Tradiční jsou i větší kompozice jako třeba bet lém nebo věnce, vysvětlil Hába. Dříve mělo toto pečivo i hlubokou symboliku. O ježkovi se říkalo, že vypíchá zlo z domu, žába, že čistí vodu, veverka byla symbol dobré hos podyňky a třeba kohout byl symbol určený pro pány. vh Publikace mapuje památníky války Kyjovské Slovácko v pohybu před stavilo publikaci, která mapuje pa mátníky II. světové války na Kyjov ském Slovácku a v jihozápadní části Slovenska v regionu Podhoran. Snažili jsme se o to, aby to ne byl jenom nudný soupis. Kniha je proto hodně obrázková. Na fotkách jsou uvedeny nejen lokality památní ků, ale i GPS souřadnice. Na zpest ření a přilákání více zájemců jsme zvlášť významné památníky opatřili povídkami, které se nám podařilo sesbírat z různých kronik a od pamět níků, řekl manažer Kyjovského Slo vácka v pohybu Aleš Konečný. Na slovácké straně se autorům podařilo zmapovat 97 objektů, na slovenské o něco méně. Publikace bude distribuována do obcí v re gionu, do škol, knihoven a informač ních center. Kyjovské Slovácko při tom dokončuje další z rozsáhlých projektů, který bude mapovat při bližně dvě desítky venkovských muzeí na Slovácku. vh Kyjovské noviny / březen 2013 strana 7

8 Takový byl letošní kyjovský fašaňk 7x foto Ivo Cencinger strana 8 Kyjovské noviny / březen 2013

9 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / březen 2013 Placená inzerce / strana 9

10 VYSÍLÁME 24 hodin denně začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Kyjovské magazíny a veškerá čísla Kyjovských novin najdete na stránkách Programy Kulturní, vzdělávací a společenský servis / březen 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV ne v divadelní sál FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU Na Kouzelnou školku s Majdou a Františkem navazuje divadelní představení Františkovo čarování s Majdou. V hodinovém pořadu se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak název napovídá, půjde o legrace spojené s mírným napětím. Pořad provázejí známé písničky z Kouzelné školky. ne ve divadelní sál ŽENY PŘEŽIJÍ Hrají: V. Kotek, J. Krausová, J. Schneiderová, A. Šišková. Psychologicko konverzační ko medie o světě žen, které jsou už dávno dospělé. Spojuje je nejen přátelství, ale i problémy ve vzta zích. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít i pravdu. út v divadelní sál BRNO BRASS INSTRUMENTS Hudebně dramatický pořad přináší nejen bravurní hudební výkony, ale také strhující show. Uslyšíte šlágry ze světa klasické hudby, filmu, jazzu, ale i směsici gagů a nejrůznějších divočin. Slovem ze záznamu provází Arnošt Goldflam. po v divadelní sál EVA PILAROVÁ Koncert trojnásobné slavice obdařené nezaměnitelným a barevně zajímavým sopránem o rozsahu tří oktáv, oplývající navíc vynikající pěveckou techni kou. S přibývajícími léty se Eva Pilarová stále více orientuje především na žánrovou oblast jazzu a swingu, do Kyjova však přiveze také spoustu hitů a šlágrů. po v Čajovna & Galerie VERNISÁŽ VÝSTAVY EVY PILAROVÉ Fotoobrázky Eva Pilarová osobně zahájí výstavu fotografií, které sama nazývá fotoobrázky. Zpěvačka využívá přednosti digitálního fotoaparátu a navíc své snímky následně dotváří v počítači. Výstava potrvá do 1. dubna. strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / březen 2013

11 út v divadelní sál ŽADOVJÁCI Seriál dechových hudeb Hudba vznikla v Žádovicích v roce 1955 a brzy se zařadila mezi přední amatérské dechové or chestry. Její kvality byly zúročeny vítězstvím v celostátní soutěži Zlatá křídlovka v r Součas ným kapelníkem a uměleckým vedoucím je Ladislav Svoboda. ne v divadelní sál VYLETĚLA HOLUBIČKA XXIII. ročník soutěže dětských zpěváků Zazpívají děti z Kyjova a okolí, zpěváky doprovází cimbálová muzika Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. Pořadem provází Ladik Šimeček. po v 8.30 a divadelní sál SNĚHURKA Představení pro děti od 3 do 12 let (MŠ, ZŠ i veřejnost). Klasická pohádka, jejíž děj každý zná. Divadlo Andělská Hora ho zpra covalo srozumitelně a s množ stvím písniček. Představení bylo oceněno na Českém pohádkovém festivalu 2009 Hlavní cenou za inscenaci pro děti. so ve estrádní sál JOSEFSKÝ KOŠT VÍN Začátek 50. ročníku je stanoven na 14 hodin, v 16 hodin bude slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen a pak bude hrát cimbálová muzika. Zveme také všechny vinaře z okolí, aby došli pomoct při degustaci, která se koná v pátek v 17 hodin v Klubu Vetropack Moravia Glass. ne ve Masarykovo náměstí JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ S OCHUTNÁVKOU VÍN A ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT 10. ročník setkání krojovaných mužských sborů. Zazpívají: Mužský sbor Slováckého krúžku Brno, Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic, Ženský sbor z Dolních Dunajovic, Smíšený pěvecký sbor z Kostelce, Mužský sbor z Hluku, Mužský sbor ze Ždánic a domácí Mužský sbor Kyjov. Pořadem provází ženský sbor Tragačnice. čt v Čajovna & Galerie MAREK DUSIL Koncert pražského písničkáře a muzikanta, hrajícího vlastní původní tvorbu. ne ve estrádní sál VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU s CM Jury Petrů a Slováckým souborem Kyjov. Zpívání tančení půlnoční šlahačka. Připravujeme na duben: út 9. Dechová hudba Svatobořáci Seriál dechových hudeb; po 15. Kožíšek je jako nový, dobře sluší Krampolovi celovečerní zábavný pořad; po 15. Hra kouzel a magie dopolední program pro děti; Týden s Armádou. RADNIČNÍ GALERIE od do DÁMSKÁ JÍZDA Výstava amatérských výtvarnic pod vedením Dagmar Pucharové ze ZUŠ Kyjov představí výtvarné práce na téma textil. Otevírací doba: po pá a , so a ne VLASTIVĚDNÉ MUZEUM po až ne VAJÍČKO MALOVANÉ Z LÁSKY DAROVANÉ Výstava tradiční techniky zdobení kraslic na Hodonínsku v současnosti. po pá a , ne st až pá a VELIKONOCE SE BLÍŽÍ st : Marie Otradovcová (medový perník), Ludmila Koči šová (figurky ze šústí), Václav Němec (dřevěné píšťalky a dře věné šperky), Danuška Partyková (vizovické pečivo), Drahomíra Pokerová (gravírované kraslice), Dagmar Chlapečková (vosková batika halůzkové kraslice), Věra Dupynová (háčkované kraslice). čt : Milena Jurigová (kras lice lepené slámou), Anna Boři lová (velikonoční a staročeský perník), František Kordula (výroba březových košťat), Ludmila Hol ková (figurky ze šústí), Jaroslav Crla (odrátovaná keramika), Marie Káčerová (vosková batika horňácké kraslice), Marie Haná ková (vosková batika vnorovské kraslice) pá : Zdenek Bilavčík (pletení pomlázek, výrobky z proutí), Marie Pribišová (perník s marcipánovou polevou), Jitka a Pavel Hutěčkovi (vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby), Iveta Skalková (odrátované kraslice), Jiří Kusý (kraslice zdobené vos kovým reliéfem), Dagmar Feiwal dová (dírkované a gravírované kraslice), Rozálie Blažková (užitkové a dekorativní předměty z provázku z kukuřičného šústí). Školám a školkám doporučujeme rezervaci návštěvy předem na tel Výrobky si lze zakoupit a jejich výrobu vyzkoušet. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 4. až BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ první týden v měsíci bude amnestie upomínek a zápisné zdarma a budou se konat tyto přednášky: st v studovna čítárna PRAKTICKÁ EKUMENIE PO ŠVÉDSKU Přednáška MUDr. Jiřího Holáska vzpomínky jednoho z lékařů švédského krále. Pořádáno společně s Moravsko slezskou křesťanskou akademií. st v studovna čítárna ZMĚNA STRAVY ŽIVOTNÍ VÝZVA přednáška Sama Fujery. st v studovna čítárna DECH JAKO MOST SPOJUJÍCÍ ČLOVĚKA S BYTÍM přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. út v přednáškový sál KRAJEM VINIC A POUTNÍCH MÍST od Svatého Antonínka ke kyjovské dolině Slavnostní představení nově vydané knihy spisovatelky Aleny Bartošíkové, zúčastní se i Mons. Jan Peňáz zážitky z prošlapané cesty hlavního organizátora poutních cest v ČR, na závěr proběhne autogramiáda knihy Aleny Bartošíkové a knih Mons. P. Jana Peňáze. ne v studovna čítárna VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ ve světle nových objevů archeologie Velké Moravy Přednáška PhDr. Mariana Ma zucha, PhD. společně s Moravsko slezskou křesťanskou akademií. V měsíci březnu pořádá oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Kyjov VYRÁBĚCÍ DVOHODINKU ruční práce a tvorba pro děti, rodiče, sourozence, babičky i dědečky prostě všechny, kteří mají chuť přijít mezi nás, strávit čas s novými kamarády a u toho se něco nového naučit, používají se předlohy z knih ručních prací, které jsou k dispozici ve zdejší knihovně Zvířátka květináčů, Hravé jaro, Velikonoce, od do hodin, vstup volný, oddělení pro děti a mládež. V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů S KYJOVSKOU KNIHOVNOU VŽDY ALL INCLUSIVE pobídkové balíčky pro občany a návštěvníky knihovny v měsíci březnu Akce pro podporu čtenářské gramotnosti občanů. ČAJOKAVÁRNA NĚHA čt v PSYCHOSOMATIKA V PRAXI Přednáška Jitky Čulíkové. Témata: Psychosomatika, Bachova květová terapie, míchání esencí. čt v BESEDA S CHIROPRAKTIKEM VINCENCEM LÁSZLÓ Témata: Energetická ochrana organismu, pálení žáhy, bolesti kloubů a páteře, geopatogenní zóny. MŠ A ZŠ KYJOV, ZA HUMNY 3304 po a út od 8.10 do sál školy JARNÍ BAZÁREK Sběr oblečení, hraček, dárkového zboží, zdravotních pomůcek aj. bude probíhat ve třídě III P (druhé patro) do 1. března 2013 včetně. CENTRUM PRO RODINU KYJOV po 4. 3., , a od do IZRAELSKÉ TANCE Rozjímání při poslechu žalmů, bez nutnosti mít partnera a hlavně bez nutnosti umět taneční kroky. po až st MINIBAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Možnost nakoupit nebo prodat jarní a letní zboží za velmi výhodnou cenu. Sběr věcí na faře do 1. března (včetně) dopoledne mezi a nebo odpoledne mezi a Od každého prodávajícího přijmeme maximálně 40 kusů zboží. Neprodané zboží lze zanechat na charitní účely. út 5. 3., , a v CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ Pro všechny nastávající maminky v každém období těhotenství. pá 8. 3., , a od do DĚTSKÁ SCHÓLIČKA Seznámíte se s novými písničkami a hlavně novými kamarády. po od do KERAMIKA PRO KAŽDÉHO Bez kruhu a dle vlastní fantazie si můžete vyrobit krásné dekorační věci. po od do KORÁLKOVÁNÍ Jedinečná příležitost vyrobit si krásný šperk dle vlastního návrhu. čt od do PLETENÍ Z PEDIGU Výrobky z proutí a ratanu, dekorace do každé domácnosti. čt v SENIOŘI Všichni, kteří chtějí aktivně pro žívat své stáří, jsou srdečně zváni. Jednou za 14 dnů ve st od probíhají pod záštitou CPR MANŽELSKÉ VEČERY Projekt, který probíhá ve 28 zemích světa. Kyjovské noviny / březen 2013 strana 11

12 pá v a 20.00, so v 17.30, ne v a 20.00, so ve 20.00, ne ve 20.00, ne v 17.30, čt ve a ne ve BABOVŘESKY ČR 2013, 90 min. Místní zbožné ženy v čele s drbnou Horáčkovou čekají příjezd nového váženého starého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý, sportovní, asi třice tiletý kluk... so ve LET USA 2013, 138 min. Whip Whita ker je zkušený pilot, který do stane dopravní letadlo z mohut né bouře. Radost je ale před časná, letadlu postupně začnou vynechávat funkce... ne ve (3D) a ne v (3D) HLEDÁ SE NEMO USA 2013, 100 min. Film oceněný Oscarem za nej lepší animovaný film, se vrací na velké plátno ve formátu 3D. Nabízí zábavnou a poučnou cestu mořského klauna za ztraceným synem jménem Nemo. út v LINCOLN USA/Indie 2012, 150 min. Film popisuje poslední čtyři měsíce života největšího ame rického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje jeho nej riskantnější rozhodnutí zrušit otroctví. st v 9.30 a Bijásek: KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ČR 62 min. Krtek a zápalky Kr tek a medicína Krtek hodiná řem Krtek a muzika Krtek a kar neval Krtek a koberec Krtek a buldozer. st v Filmový klub: NADĚJNÉ VYHLÍDKY VB/USA 2012, 128 min. Pip je sirotek z chudých po měrů, začne pracovat u velmi bohaté slečny. Její chráněnka však ním pohrdá. Pip získá jmění a rychle se mění v povýšeného snoba. Kino Panorama Kyjov/březen 2013 čt v 17.30, so v 17.30, ne v 15.30, v 17.30, čt v ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE ČR 2012, 90 min. Fifinka, Myš pulín, Piňďa a Bobík se dostávají na plátno v dobrodružném pří běhu se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení. čt ve 20.00, pá v a NÁDHERNÉ BYTOSTI USA 2013, 123 min. Ethan se zamiluje do záhadné krásky Leny, která má nadpřirozené schop nosti, které však příliš nejdou do hromady s tak přízemním citem, jakým je láska... út v BÍDNÍCI VB 2013, 157 min. Bývalého ga lejníka Jeana Valjeana propustí na podmínku, ale za zády bude mít posedlého inspektora Javer ta. Ten ctí zásadu, že zloděj zů stane vždy zlodějem. st v Filmový klub: HAŠIŠBÁBA F 2013, 87 min. Paulette je zapšklá stará babka žijící sama na předměstí Paříže. Důchod má malý, exekuce jí zabavila skoro všechen nábytek. Rozhodne se, že začne prodávat hašiš. čt v a ne ve TERAPIE LÁSKOU USA 2013, 122 min. Učitel děje pisu Pat Solatano prošel psy chickou krizí, během níž přišel o všechno ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. A tady teprve začíná příběh... čt ve a pá ve MINUT PO PŮLNOCI USA 2013, 157 min. Agentka CIA Maya se přesune na americkou ambasádu v Pákistánu. Drsnými metodami se snaží najít vodítko k dopadení teroristy Usamy bin Ladina. so v (2D) a (3D) JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC USA/N 2013, 83 min. Středo věké městečko sužují obvyklé do bové problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají na svě domí čarodějnice obývající okolní hluboké lesy... ne v Bijásek: ZVONILKA TAJEMSTVÍ KŘÍDEL USA 2012, 76 min. Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vy dává napříč zapovězenou hranicí do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl st v Filmový klub: STOCKHOLM EAST Švédsko 2013, 95 min. Dojemný a podmanivý milostný příběh dvou lidí, které spojuje tragédie. Johan a Anna se vydávají na ne bezpečnou cestu vášně a lží. pá v 17.30, so ve 20.00, ne v a so v MARTIN A VENUŠE ČR 2013, 120 min. Mladá a nadějná výtvarnice Ven dula se seznámí s Martinem. Společně založí rodinu. Martin buduje kariéru ve firmě vyvíje jící hračky a Vendula se stará o rodinu. pá ve GAMBIT USA 2013, 89 min. Harry se chys tá ukrást obraz jednomu boháči a spojí se proto s Nicole. Je jí ale tak okouzlen, že následuje série několika chyb, které narušují jeho plán. so v NESPOUTANÝ DJANGO USA 2012, 165 min. Příběh z amerického Jihu dva roky před občanskou válkou. Otrok Django se setká s lovcem odměn, dokto rem Schulzem, který je na stopě vražedným bratrům. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz ne v (3D) KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM ČR 2012, 85 min. Děj se pře nese ze středověké Prahy do po hádkového sýrového království a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu po hádkových bytostí. út v 19.00, st v Filmový klub: HLEDÁ SE PREZIDENT ČR 2013, 90 min. Ústřední osou filmu je cesta hlavních kandidátů na prezidenta České republiky od začátku jejich volební kampaně až k rozhodujícímu okamžiku volby. čt v (3D), pá v (2D), ne v (3D) CROODSOVI USA 2013, 100 min. Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří běh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. čt ve 20.00, so ve SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI USA John McClane vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi. Oba mají brzy na krku vl čáky z místního podsvětí a pro měňují ruskou metropoli ve váleč nou zónu. pá ve a ne ve HOSTITEL USA V blízké budoucnosti se usídlí na naší planetě neviditelní parazité, jež po implantaci do lid ského těla ovládají mysl člověka, Melanie se jim snaží uprchnout... ne v Bijásek: SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Španělsko 2012, 90 min. Malý gorilí sameček Snížek je sně hově bílý. Chce utéct ze ZOO a navštívit čarodějku, která by mu mohla splnit jeho největší přání: být obyčejnou gorilou... Podrobné informace o promítaných filmech v Kině Panorama najdete na stránkách kyjov.cz strana 12 Kyjovské noviny / březen 2013

13 Společenská rubrika NAROZENÍ Ema Lupačová Petr Balaštík JUBILANTI Soňa Voráčová Marie Ježová Františka Šafaříková Marie Konrádová Radoslav Troutmann Ladislav Kozák Vladimír Rajda Marie Kammerová František Šimeček Karel Selucký Zdenka Záhumenská Anežka Davidová Marie Gistrová Helena Preislerová Blažena Hadová Jaroslav Hlaváč František Chytil Miroslav Jakoubek František Jelínek Štěpán Otáhal Oldřich Dubný ÚMRTÍ Jan Med Miroslav Wolf Jan Matyáš Antonín Klečka Marie Konrádová Inzerce 99 let 98 let 96 let 92 let 91 let 91 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let PRODÁM BYT 2+kk v osobním vlast nictví v Kyjově 62 m 2. Byt je po re konstrukci v nadstandardním vyba vení. Cena bez nábytku Kč, cena s nábytkem Kč. Kon takt em: PRODÁM KIA PICANTO, rok výroby 10/ /2010, šedá metalíza. 4x airbag, au torádio s bluetooth, najeto km. K vybavení patří letní pneumatiky s disky. Cena Kč. Kontakt e mailem: PRODEJ BYTU 2+1 v os. vl. 56 m 2 + sklep 1 7 m 2 + sklep 2 5 m 2 v Kyjově okr. Hodonín, 1. patro v centru. Bytovka 6 bytů ve vcho du. Dům má celkem 24 bytů (4 vchody) + zahradu. Cihlový, cel kově zateplený (okna, fasáda, skle py, střecha), Kuchyň masiv, vl. plyn. kotel, klimatizace. Po celkové rekonstrukci (elektrika, plyn, voda). Náklady: inkaso 2000 Kč, fond oprav 1600 Kč. Volný k nastěhování v květnu Cena: Kč. Tel.: PRODÁM BYT 3+1 v Hýslých, 5 km od Kyjova, cena 280 tis. Tel NABÍZÍM venčení a hlídání pejsků, hlí dání dětí, doučování češtiny a ang ličtiny pro žáky základní školy a po moc v domácnosti starším lidem. Cena dohodou. Svatobořice Mistřín, Kyjov, Hodonín, případně blízké okolí. nebo PRODÁM novou líheň pro drůbež, 2200 Kč, tel Začátek roku se často i ve firmách nese ve znamení těch nejrůznějších předsevzetí a plánů. Někdy mají přísně ekonomická hlediska, jindy souvisí třeba se změnou výrobního programu, technologie nebo port folia zákazníků. V případě TV Slo vácko se začátek roku 2013 nesl především ve znamení zásadního rozšíření naší dostupnosti pro vás, naše diváky. Po mnohaletém úsilí se nám hned na začátku ledna podařilo podepsat smlouvu s největším kabelovým ope rátorem v České republice, společ ností UPC. Výsledkem našeho ujed nání je to, že od pátku 1. února je v nejnižší digitální programové na bídce ve Zlínském i Jihomoravském kraji samostatný kanál s nonstop programem TV Slovácko. Všichni, kteří sledujete televizi prostřednic Média TV Slovácko, šťastná třináctka! tvím tohoto kabelového operátora, byste náš program měli automatic ky objevit v nabídce programů svého set top boxu. Jen o týden později jsme za znamenali další smluvní úspěch. Od 10. ledna jsme výhradními doda vateli zpravodajského pořadu ve vysílání nové stanice TV Pohoda. Denně od do (a pak v dalších 4 reprízách) se mohou di váci ve Zlínském a Jihomoravském kraji podívat, jaké nové reportáže naše štáby zaznamenaly. A jen pro pořádek doplňuji, že stále pokračuje a rozvíjí se naše spo lupráce se satelitní programem RT.CZ (ASTRA 3B, 23,5 E, frek vence GHz), který se vě nuje výhradně regionálnímu zpravo dajství. Novinkou v naší spolupráci je jen to, že od 1. února jsme i tady stanovili premiérový čas denních zpráv TV Slovácko na hod. A co vyplývá z těchto zdánlivě ne záživných informací pro vás, naše di váky? Ať už ke sledování televize po užíváte kabel, satelit nebo digitální příjem ze vzduchu, všude můžete sle dovat i regionální zprávy TV Slovácko. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji máme od 1. února téměř 100% pokrytí. Tak neváhejte a najděte si zprávy ze svého města ve své televizi! Aktuálně jsme totiž jedinou televizí, která na Slovácku vyrábí a vysílá pravidelné regionální zpravodajství. A kdybyste přeci jen měli dojem, že na přesné časy v televizních progra mech nemáte štěstí, podívejte se na naše zprávy ON LINE na adrese www. tvslovacko.cz nebo si výběr některých reportáží prohlédněte na našem FB profilu. Jan Dudek, ředitel TVS Jak naladit Televizi Slovácko? VLASTNÍ DISTRIBUCE TV SLOVÁCKO Uherské Hradiště, Uherský Brod Staré Město, Kunovice a okolí Na většině bytových domů je již instalována anténa systému MMDS a signál TV Slovácko je sloučen do STA (společná televizní anténa). V rámci za chování možnosti příjmu i na starších TV přijímačích je signál šířen nejen di gitálně, ale i analogově. Znamená to, že stačí na starších TV přijímačích spustit ladění kanálů a TV Slovácko se automaticky naladí. Majitelé STB (set top box) od spo lečnosti TV Slovácko pak mají vysílání k dispozici i v digitální podobě. Individuální příjem v těchto lokali tách je možný jen s anténou MMDS. Ostatní domácnosti bez antény MMDS mohou zpravodajství TV Slovácko přijí mat prostřednictvím pozemního vysí lání nebo satelitu, viz informace níže. Kabelová televize Moravianet připravuje významnou modernizaci svých služeb. Proto musí v násle dujícím období dojít ke změnám ve vysílání, které se dotknout analogo vého i digitálního vysílání a promít nou se do všech stávajících progra mových nabídek. Jsou připraveny nové cenově výhodné nabídky digi tálních televizních stanic, upravené podle žánrů, takže si zákazník může vybrat a platit jen za ty, které ho za jímají. Zákazníci mají možnost vybí rat z více než 100 stanic. Pokud si ale z nové palety nabídek přece jen nevyberou, nevadí, využívají aktuální služby beze změny. V kabelové televizi Moravianet je stále možné sledovat analogové vysílání. Nyní je pro zákazníky nově připraveno 19 vybraných stanic s nej vyšší sledovaností. Tyto stanice mo hou nyní sledovat všichni zákazníci Moravia Televize zdarma jako dopro KABELOVÝ PŘÍJEM UPC Zlín, Otrokovice, Uh. Hradiště, Hodonín, Brno, Vyškov Program TV Slovácko vysílá na no vém vlastním kanálu v kabelové síti UPC na pozici 122. Ve Veselí nad Mo ravou je pozice analogového kanálu TV Slovácko nezměněna. JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU KABELEM Kyjov a obce na Kyjovsku, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Bzenec Zde je možný příjem TV Slovácko v místní kabelové síti. V Ostrožské Lhotě se jedná o ana logový signál v kabelové síti NOEL. V Ostrožské Nové Vsi a Bzenci jde o kabelové rozvody společnosti KT.CZ. V Kyjově a okolí je k dispozici digi tální signál pro všechny zákazníky sítě SELF (Moravianet). V některých byto vých domech města je signál poskyto Kabelová televize Moravianet vodnou službu k objednané digitální nabídce. * Nabídka digitálního vysílání bude dále rozšířena o stanice, které budou dostupné na televizorech s DVB T tunerem nebo DVB T set top boxem. Zákazníci tak budou moci plně vyu žít i televize, které nejsou vybaveny pro přímý příjem signálu z kabelové televize. Všichni zákazníci Moravia Televize budou moci sledovat tyto stanice v plné digitální kvalitě na všech těchto televizorech v domác nosti zdarma. * Změna programové skladby ana logového vysílání proběhne k 18. břez nu Nové nabídky digitálního vysílání budou v platnosti od 2. dubna Ke sledování nové digitální programové skladby je třeba televi zory přeladit. Self servis, spol. s r. o. provozovatel služeb Moravianet, *nelze na optických sítích ván i v analogové formě. Zde je pak TVS možno přijímat i na starších TV přijímačích bez STB. Bohužel seznam domů, kde tato možnost je, nemá naše společnost k dispozici. V analogo vém režimu je od pondělí 11. února Televize Slovácko (KTV) přemístěna z kanálu S8 na S5. V digitálním režimu se po uvedení settopboxu do továrního nastavení a novém automatickém naladění ob jeví TV Slovácko na 82. místě progra mové nabídky, frekvence 298Mhz (298000Khz). JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU ZPRAVODAJSTVÍ TV SLOVÁCKO Satelit Televize Slovácko je součástí vysí lání Regionalnitelevize.cz (vždy v 18.00, 22.00, 02.00, 06.00, a 14.00). Satelit ASTRA 3B, frekvence polarizace Vertikální symbolová rych lost (SR) 27500, FEC 3/4 bez kódo vání. Digitální (DVB T) vysílání standardní vzdušné vysílání. Součást vysílání TV Pohoda (vždy v 18.00, 22.00, 06.00, 7.30 a hod.). TV Pohoda je šířena v rámci multi plexu 4. Zlínský kraj: vysílače Zlín Jižní Svahy a vysílač Rovnina Uherské Hra diště: Kanál 42 Jihomoravský kraj: vysílač Brno, Hodonín a Znojmo: Kanál 46 red Poděkování DĚKUJI tímto celému chirurgickému oddělení nemocnice v Kyjově za ukázkovou péči po úraze mé ma minky. Děkuji, děkuji, děkuji! S úctou Dr. Soňa Menšíková CHCEME PODĚKOVAT všem, kdo při šli doprovodit na poslední cestě pana Antonína Klečku, za projev soustrasti a květinové dary. Také děkujeme pracovníkům Charity Ky jov za velkou pomoc v jeho těžké nemoci. Rodina Klečkova Kyjovské noviny / březen 2013 strana 13

14 Projekt v řádu dvaceti milionů ko run tak vypadá plán Sportovního a školícího centra, které se chystá zrealizovat v prostorách městského stadionu TJ Jiskra Kyjov. Objekt má navázat na již započatou rekonstrukci stadionu, v rámci které dnes mohou sportovci využívat moderní zázemí s ubytovnou, posilovnami a šatnami. Rozhodující ovšem bude získání do tace. Po jednáních a možných návrzích architekta jsme dospěli k tomu, že bude nejlepší postupovat po eta pách. V první části by se postavila budova, která bude mít v sobě dva sportovní sály, takové malé tělo cvičny. Sloužila by jak na sporto vání, tak například i na školicí kurzy popř. kulturní akce. Výstavba větší haly na míčové sporty, která by byla umístěna v prostoru současné haly na basketbal, to už je vzdálená bu doucnost v horizontu tak 10 let, je přesvědčen předseda výkonného vý boru Jiskra Kyjov Jiří Klimek. Sport Jiskra usiluje o lepší prostředí v prostorách kyjovského stadionu Podle Klimka je dotace na první část projektu vcelku reálná. I proto kyjovské zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky, kterou by Jiskra měla zaplatit činnosti související s přípravou projektu. Městu Kyjovu plynou určité fi nanční prostředky z provozování výherních hracích přístrojů. Bylo jasně dáno, že částka z nich nebude klubům deponována na jejich pro vozní náklady, ale že díky ní bu dou podpořeny investice ve sportu. Proto jsme rozhodli u TJ Jiskra Kyjov o půjčce 750 tisíc Kč na vyhotovení projektového dokumentace, stejně tak i fotbalu na zakoupení nové časomíry. Obě tyto částky by měly být vráceny do rozpočtu města, vysvětlil starosta Kyjova František Lukl. Pokud by Jiskra obdržela dotaci z ministerstva školství, musí se ihned začít stavět, aby budova byla zreali zována během kalendářního roku. vh Štěpánský běh pokračuje! Před padesáti lety vše začalo tím, že se atleti z Kyjova o vánočních svát cích sešli, aby se proběhli. Z akce se stal vyhlášený závod, který měl pade sátým ročníkem skončit. Místní odcho vanci a fanoušci to naštěstí nedopustí. Zakladatelem sdružení Štěpánský běh se stal Pavel Klimeš. Už při 49. ročníku Štěpánského běhu Alois Vrbovský prohlásil, že uspořádá ještě poslední padesátý ročník. Jako jeho svěřenec, který tady začínal před čtyři ceti lety, jsem se s tím nechtěl smířit a navíc jsem byl osloven Janem Kund ratou, Rostislavem Moudrým a Ja nem Turečkem, jestli bychom do toho nešli a pokračovali v tomto běhu, pro zradil své pohnutky Klimeš. Vznikla skupina, která založila občanské sdružení a v tradici závodů na Štěpána v Kyjově bude pokračo vat. Zakladateli sdružení jsou: Jan Kundrata, Rostislav Moudrý, Pavel Klimeš a Jan Tureček. Nástupci Vr bovského doufají i v podporu města či vedení Klvaňova gymnázia, kde by měl v budoucnu být hlavní stan. V při lehlém parku počítají s různými bě žeckými kategoriemi s tím, že trasa hlavního závodu zůstane přesně za chována tak, jak ji běžci znají z mi nulých let. Zdeněk Šmýd Reprezentační kempy Zimní hokejbalová přestávka je nenávratně pryč. V jejím průběhu se, stejně jako loni, naši svěřenci zúčast nili reprezentačních kempů U14 a U16. Jednotlivé kempy mají několik kol, kde jsou postupně vybíráni ti nejlepší, kteří budou mít tu čest reprezentovat naši republiku na MS v hokejbale. Za tímco první kemp U14 proběhl v zá věru měsíce února, kempy U16 od startovaly již v lednu. Prvního kempu U16 v Plzni se zúčastnili na fotografii zleva Tomáš Fiala, Jan Kamrla, David Kučera, Jakub Fraňo, Roman Simer ský a Maarten Přikryl. Další dva: Aleš Kmenta a Matěj Fraňo, byli trenérem reprezentace po zváni přímo do druhého kem pu, neboť reprezentovali naši republiku již v minulém roce. Máte li chuť zatrénovat si s reprezentanty České repub liky, neváhejte, přijďte a při veďte také vaše děti. Máme v týmu kluky i holky již od pěti let. Vyzkoušíte na vlastní kůži co je to hokejbal a možná vás hra chytne. Pokud ne, nic se neděje. Těší nás váš zájem. Na konci měsíce února se naplno rozjely soutěže všech mládežnických kategorií HBK Kyjov. Jarní část sou těže bude nejdůležitější pro katego rii starší žáci. Ti mohou letos pomýš let na metu nejvyšší. Pokud vše půjde jako v podzimní části, utkají se v závěrečném jarním turnaji o titul mistra České republiky. Zveme vás také na mistrovské zápasy star šího dorostu. Skvělá podívaná, kde nastupují i naši reprezentanti. Jste srdečně zváni. Více informací na jdete na kyjov.cz. Martin Vaculík, HBK Kyjov Foto archiv HBK Nečesánek druhý na světě Jakub Nečesánek se svým otcem a současně trenérem při vyhlášení nejlepších sportovců Kyjova. Níže společná fotografie z letošního mistrovství světa. Foto archiv J. Nečesánka Foto MěÚ Kyjov Klub českých turistů Jiskra Kyjov Pravidelné vycházky za každého počasí Vnorovy Bzenec Přívoz (6 km) odjezd 8.37, vlakové nádraží Vacenovice Rohatec (9 km) odjezd 9.15, bus Čeložnice Zavadilka Koryčany (7,5 km) odjezd 8.23, bus Radějov rozhledna Travičná Lučina (4 km) odjezd 8.37, vlakové nádraží Bzenec Přívoz Strážnice (6,5 km) odjezd 8.37, vlakové nádraží Úspěšně si vedl na mistrovství světa v halové akrobacii v němec kém Coburgu kyjovský junior Jakub Nečesánek. V AM Aero muzikál (létání na hudbu) obsadil v celkovém pořadí 10. místo, v kategorii do osmnácti let byl dokonce stříbrný. V kategorii F3P přesná akrobacie skončil Ne česánek na 26. místě bez rozdílu věku, což znamenalo 7. příčku mezi juniory. Šampionátu se zúčastnili zástupci z 15 zemí, kteří do soutěže vyslali 49 pilotů. red Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Hynek Zdeněk, , Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / březen 2013

15 KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY domácí i firemní Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) Kyjovské noviny / březen 2013 Placená inzerce / strana 15

16 PŘÍLEŽITOST KLIDNÉ BYDLENÍ VÝHODNÁ NABÍDKA SKVĚLÁ NABÍDKA Velkometrážní byt 3+1, Kelčany - 83 m 2, v přízemí, vlastní topení, nová plast. okna. Cena ,- Kč Tel: SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST Chata u obce RD 4+1, Čeložnice Žádovice m 2, samostatně stojící, obýv. místnost s krbem, prakticky WC, sprch. řešený, přízemní dům, zastřešená terasa, garážová vrata na dálk. ovl., zahrada. Cena: ,- Kč Tel: Byt 2+1, Bzenec - 50 m 2, po rekonstrukci, 2 sklepy, plast. okna, nová koupelna + WC, vlastní plyn. kotel. Za domem menší zahrada. Cena: ,- Kč Tel Byt 3+kk k pronájmu, Kyjov - 86 m 2, s vlastním topením, 3. NP, po rekonstrukci, kompletně vybaven, ihned k nastěhování. Cena: 8.000,- Kč/měs. + inkaso Tel kout, kuch. kout, terasa, ložnice- 6 lůžek, veřejný vodovod, el. 220/380 V. Cena: ,- Kč Tel: MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PŘÍLEŽITOST PŘÍLEŽITOST RD 4+kk Čejkovice - kol. 12/2012, samostatně stojící, použity špičkové materiály Byt 3+1, 69 m 2, Vracov - 3.NP, a technologie, energ. tř. náročnosti 69,7 m 2, velmi udržovaný, plast. A. K domu pozemek 566 m 2. Cena: ,- Kč okna, jádro zděné, vlastní topení ústř. plyn., ve dvoře garáž. Cena: Tel ,- Kč Tel PĚKNÉ BYDLENÍ RD 6+1, Domanín - klidná část, přízemní, vjezd, uzavřený dvůr. IS před domem, zahrada s ov. stromy. Vhodný k částečné rekonstrukci. Cena: ,- Kč Tel BYDLENÍ I REKREACE Pozemek v centru Bzence, 2514 m 2 - rovinatý, IS na parcele, oplocený. Nachází se kousek od Bzeneckého zámku. Cena: ,- Kč Tel SKVĚLÁ NABÍDKA Víceúčelový RD, Mistřín - k podnikání i k bydlení, částečně podsklepený, má 2 NP. V přízemí prodejna a chladící box, plast. okna. Cena: ,- Kč Tel Pěkný byt 1+1 s lodžií, Kyjov - 2.NP, 36 m 2. Byt je v dobrém udržovaném stavu. Celý dům prošel revitalizací. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ RD 4+1 u lesa, Vracov - po rekonstrukci, plyn. kotel i kotel na tuhá paliva. Za domem dílna, letní kuchyně, garáž, zahrada 854 m 2. Cena: ,- Kč Tel Byt 3+1, Kostelec - 1.NP, 61 m 2, nová kuch. linka, rekonstrukce koupelny, jádro zděné, 2 balkony, 2 sklepy, garáž pod bytem, vl. el. vytápění. Cena: ,- Kč Tel RD 4+1 Svatobořice-Mistřín - řadový, klidná ulice, nepodsklepený, dvůr, hosp. stavby, zahrada 825 m 2 s možností jako stavební pozemek. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ Krásný byt 2+1 k pronájmu, Kyjov - 62 m 2, 3.NP, po celkové rekonstrukci, s vl. topením, na sídlišti s hodně zelení. Cena: 8.000,- Kč/ měs. Tel Slunný byt 2+1, Kyjov - 4.NP, 52 m 2, ihned k nastěhování, v původním udržovaném stavu, dům je po revitalizaci Cena : ,- Kč Tel: RD 5+1, Vnorovy - po rekonstrukcích, velká zahrada, ovocný sad, posezení ve dvoře pod pergolou, garáž, stodola, průjezd k parkování. Cena: ,- Kč Tel RD 3,5+1, Želetice - s průjezdovou garáží, dvorem a sklípkem. Dům prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, ihned k bydlení. Cena: ,- Kč Tel NEPŘEHLÉDNĚTE Byt 3+1, Kyjov - velmi pěkný, 8. NP, 68,8 m 2. V r celková rekonstrukce- koupelna, kuchyně, plast. okna. PĚKNÉ BYDLENÍ PĚKNÉ BYDLENÍ Byt 3+1, Svatobořice-Mistřín - 62m 2, 3.NP, plast. okna, nové rozvody elektřiny, kuchyně z masivu vč. vest spotřebičů, koupelna s roh. vanou. Cena: ,- Kč Tel ZAJÍMAVÁ NABÍDKA LUKRATIVNÍ NABÍDKA KLIDNÉ BYDLENÍ VÝHODNÁ NABÍDKA Cena: ,- Kč Tel strana 16 Kyjovské noviny Placená / březen inzerce 2013

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1

Hovorany. jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU. Hovorany Jaro 2012 1 Hovorany 2012 jarní ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU Hovorany Jaro 2012 1 ÚVODEM Vážení spoluobčané! Vítám Vás letos poprvé nad stránkami našeho jarního Zpravodaje. Co se v naší obci za uplynulé období událo a

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 9. října 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 41 + TV magazin

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Zpěvem a muzikou se vítala Svatomartinská vína

Zpěvem a muzikou se vítala Svatomartinská vína HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 13. listopadu 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 46 +

Více

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla

Pátek 1. října 2010 16.00 h stavění máje u Obecní haly U Orla Š 3/2010 ardice náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Investice 2006 2010 strana 3 Opevněná návrší strana 7 Krajanům v Rumunsku strana 12 Vinařské akce v obci strana

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Váš hlas bude slyšet i v Praze,

Váš hlas bude slyšet i v Praze, 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 14 Minimuzeum cestovatelů strana 5 Užitečný dárek strana 10 ŠKOLY strana 17-24 Psychotronik Stanislav Brázda strana 33 Váš hlas bude slyšet i v Praze, říká exhejtman a nový

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Košty vín v regionu jsou v plném proudu

Košty vín v regionu jsou v plném proudu Na dovolenou s www.irra.cz Katalog 2012 v CK od 13.12. tel.: 775 591 000, 518 332 184 Národní třída 13, 695 01 Hodonín 12001 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 20. března

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 LISTY 5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 Lidická tragédie stále živá a varující Malebná česká vesnička, nacházející se nedaleko Kladna,

Více