3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených muzikanty. Fotografie i na straně 8. Ocenění pro kyjovské gymnázium Velkou radost do Klvaňova gym názia a zdravotnické školy přineslo hodnocení ze strany zřizovatele. Vy plynulo z něj, že i po sloučení patří škola mezi špičku v Jihomoravském kraji. Výsledek nás těší, ale zároveň i zavazuje do budoucna, protože kon kurence je velká. Musíme na sobě pracovat i nadále a vytvářet co nej lepší podmínky. Úroveň školy je velmi dobře nastavená a navíc z ní vyčnívají špičky, jako jsou například skvělé výsledky našeho chemika Ka mila Maršálka a celé řady dalších stu dentů. Máme také skvělé výsledky ve sportovních soutěžích. Velmi dobře si naši studenti vedou v celé řadě všech srovnávacích testů, vyjmeno vala hlavní body úspěchu ředitelka Klvaňova gymnázia a Střední od borné školy zdravotnické a sociální Kyjov Renáta Soukalová. Největší přínos kladného hodno cení zřizovatele spočívá podle ředi telky především v zájmu kraje o fi Foto Ivo Cencinger nanční rozvoj školy. V posledních letech do Kyjova doputovalo téměř 40 milionů korun na půdní vestavbu nebo sanace zemní vlhkosti. Do bu doucna budova potřebuje ještě opra vit osvětlení, podlahy a okna. Kvůli tepelným úsporám bude nutné i za teplení budovy. To vše má podle ře ditelky obnášet opět částku kolem 40 milionů korun. Po optimalizaci má Klvaňovo gymnázium společně se zdra votnickou školou bezmála 900 stu dentů a stovku pracovníků. vh noviny 3/2013 MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v poslední době jsem se setkal s několika dotazy na téma odkupu tenisových kurtů v Boršově a budouc nosti jejich existence. V průběhu minulého roku se na nás obrátili majitelé s návrhem na prodej. Po věcné stránce jsme souhlasili s pře vzetím 4 antukových kurtů do vlast nictví, a to z jednoho prostého dů vodu. Jde o scelené pozemky ležící v intravilánu obce, které jsou aktivně využívány jak dospělými sportovci, tak také mládeží, a byla by velká škoda, pokud by nesloužily dál svému účelu. Pak je zde také smysl zcela obchodní. Jde o dobrou inves tici, kterou v případě potřeby možná někdy v budoucnu zhodnotí naši ná stupci tím, že na předmětných pozemcích změní účel využití k aktu álním potřebám. Každopádně, a to je třetí důvod, jsme nechtěli, aby tyto pozemky uchvátili spekulanti. Město ani jeho organizace nebudou toto sportoviště provozovat a mít s ním žádné provozní náklady. Stejně jako hřiště u letního kina poskytne tyto do užívání subjektu, u kterého bude vyžadovat péči řád ného hospodáře a maximální napl nění účelu využití. Posláním radnice není organizo vat život ve městě, ale poskytnout vhodné zázemí, finanční nebo mate riální pomoc, prostě vytvářet vhodné podmínky a prostředí. To je také hlavní motivace, proč v orgánech města řešíme další možný odkup nemovitosti. Tou je sál naproti hos pody Jančovka. Chceme dát prostor také slušným alternativním kulturním proudům a umožnit, aby vedle spor tu, sociálních aktivit či občanských iniciativ i kultura pozitivně působila na dobré klima v našem městě. Ni kdy se nezavděčíme všem, ale vní máme, že tato část mozaiky v na bídce možností v Kyjově schází. Milí spoluobčané, to co chybí v těchto dnech mně, a nejsem jistě sám, je pořádná porce sluníčka. Tak věřím, že vůně jara nás již brzy pří jemně omámí. František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Výročí deportací strana 2 / Co s Jančovkou? strana 3 / Třídění bioodpadu strana 4 Kyjovské noviny / březen 2013 strana 1

2 Radnice Kyjov si připomněl tragické výročí deportací Setkání v Kyjově se účastnili také zástupci Židovské obce Brno v čele s předsedou Jáchymem Kanarkem. Pavel Fried se setkal také se studenty, aby jim vyprávěl o smutné historii. Památník obětem deportací se nachází v areálu kyjovské nemocnice. Město Kyjov si připomnělo 70 let od počátku deportací židovských oby vatel z regionu do nacistických vyhla zovacích táborů. Smutné setkání, které připomnělo jednu z největších tragédií, při níž přišly o život tisíce lidí. Vzpomínky jsou stále živé, připo mněli si je spolu s pamětníky, kteří tyto hrůzy přežili, zástupci Židovské obce Brno, kyjovští studenti i obyva telé z regionu Slovácka. Součástí vzpomínkového pro gramu byla diskuse s pamětníky, položení květin u památníku v areálu Nemocnice Kyjov, výstava s židov skou tématikou a dojemný vzpomín kový pořad. Když se hovoří o šesti milionech zabitých, jsou to jenom čísla, ale ty představy, jak ti lidé zahynuli, to jde velice obtížně popisovat. Těžko se hovoří o scénách, které se odehrá valy v plynových komorách, o tom, co se dělo v duších dětí, když viděly, jak jsou ponižováni jejich rodiče a prarodiče, které milovaly. O tom je vždycky velice složité hovořit. Člověk nemůže hovořit bez toho, aby se mu ty věci znovu a znovu nevybavovaly, popsal těžké vzpomínky Pavel Fried, který prošel Terezínem. Pro židovské pamětníky bylo se tkání se studenty důležité v tom, aby věděli o dávných hrůzách nevinných lidí. Myslím si, že nejdůležitější je, aby si to mládež připomínala, byť to je pro ni prožitek, který se těžko uchopí. Já tomu rozumím, ale zapo menout na to by byla obrovská ško da, je přesvědčen bývalý předseda Židovské obce Brno Petr Weber. Ohlédnutí za prvními transporty židovských obyvatel z Kyjovska do vyhlazovacích táborů otevřelo po le tech také skutečnost, že v králov ském městě kdysi stávalo skutečné židovské město. Historické materi ály uvádí, že počátky usídlování Židů v Kyjově se nedají přesně určit. Ra bín Duschak, který v Kyjově půso bil do roku 1877 popsal, že se ži dovská obec v Kyjově konstituovala v roce Fakt, že Kyjov býval v minulosti domovem také pro židov ské obyvatelstvo, dnes dokládají už jen fotografie v muzeu a perga menová Tóra nebo vzpomínky pa mětníků. Synagogu, kterou mnozí kyjovští občané ještě znají, byla vystavěna v roce V roce 1943 za války došlo ke zničení jejího vnitřního vy bavení oddíly SA. Potom už syna goga obnovena nebyla a v roce 1962 byla zbourána, doplnila udá lost starou něco přes padesát let Blanka Pokorná z Vlastivědného muzea v Kyjově. Otevřena byla i otázka obnovy ži dovského hřbitova, který býval v mís tech dnešní nemocnice a nedo choval se z něj ani jediný kámen. Pokud jednáme se zástupci Židov ské obce, vždycky toto přijde na pře třes. Na začátku minulého roku jsme proto nechali zpracovat studii, která nějakým způsobem upravuje celé to místo, prozradil ředitel Nemocnice Kyjov Petr Svoboda. Cena projektu na obnovu židov ského hřbitova v Kyjově jako pamá tečního místa se pohybuje v řádu půl milionu korun. Nemocnice Kyjov se spolu s vedením Židovské obce snaží najít prostředky na realizaci tak, aby prostor, kde dnes stojí skla dové hospodářství nemocnice, mohl být upraven na malý park s lavič kami a byl tak důstojnou vzpomínkou a místem odpočinku bývalých obyva tel města. vh Historii Židů v Kyjově přiblížila výstava v Radniční galerii, kterou z velké části zajistila rodina Weberova z Kyjova. Vzpomínky na transport Třiadvacátý leden 1943 se ne smazatelně zapsal do našich pa mětí. V ten den před sedmdesáti lety vyjel z Uherského Brodu první trans port označený Cn a v něm byla ti sícovka židovských vězňů, soustře děných předtím v Kyjově a okolních obcích, mužů, žen, starců i dětí. Ve dnech 27. a 31. ledna 1943 ná sledovaly další dva transporty z Uher ského Brodu, označené jako Co a Cp, které vyložily svůj lidský ná klad na nádraží v Bohušovicích. Že lezniční vlečka do Terezína ještě nebyla dokončena, takže zbývající 3 kilometry museli vězňové urazit i se svými zavazadly pěšky. Ve třech soupravách z nákladních vagonů bylo deportováno téměř 3000 osob, vět šina z nich jen s krátkým zastave ním v Terezíně pokračovala dále na východ do vyhlazovacích táborů. Pře žily necelé dvě stovky z nich Petr Weber NA RADNICI PROBĚHLA DISKUSE SE ZÁSTUPCI CÍRKVÍ Ve středu 6. února 2013 se starosta města setkal s představiteli církví v Kyjově. Duchovní společně diskutovali o problémech jednotlivých církví a ná hledu na některé události. Jedním z témat bylo také kulturní dění ve městě. strana 2 Kyjovské noviny / březen 2013

3 Jančovka nadějí pro mladé Diskuse kolem obecně závazné vyhlášky otevřela také další otázku: Kam v Kyjově směřovat hudební a uměleckou scénu, zaměřenou na ty, které neláká folklór? Jeden z mož ných návrhů padl při setkání veřej nosti s představiteli města. Obecně závazná vyhláška, kterou město Kyjov chystalo zavést s ohle dem na rušení nočního klidu a výtrž nosti kolem nočních podniků, spus tila lavinu diskusí o tom, kde se mají bavit mladí lidé, pokud zrovna nehol dují výhradně folklóru nebo tradiční kultuře. Jednou z možností je sál u hospody Jančovky a její odkoupení od současných majitelů, tedy ob jekt, kde ještě doposud alternativní scéna probíhala. Ukazuje se, že určitá skupina lidí, která není úplně nadšená z folk lóru a národopisu, postrádá mož nost vyžití a jedním ze způsobů, jak to napravit, je například vstoupit v jednání s majiteli Jančovky o od kupu. My už jsme o tom na zastupi telstvu v rámci volné rozpravy deba tovali. Samozřejmě alfou a omegou je cena. Důležité přitom pro nás je to, že se našla skupina lidí, která by to dokázala provozovat, to vidím jako naprosto zásadní. Město může bu dovu koupit, ale potom musí být ně kdo, kdo udrží životaschopnost toho projektu a vidím, že jsou tady lidé, kteří jsou toho schopni, řekl sta rosta Kyjova František Lukl. Skupina lidí, která s nápadem přišla může následně žádat o do tace na provoz, nemůže ale zafinan covat nákup nemovitosti ani plně financovat provoz. Proto je řešení situace v rukou radnice. Máme představu, že by prostor zůstal obecně tak, jak je dneska sál. K tomu by přibyl nějaký bar. Samo zřejmě se to musí spravit, udělat nějaké odhlučení a vůbec stavební úpravy, aby to mělo nějakou tvář. Chceme tam pro mládež vytvořit alternativu, kde by znělo napří klad techno, bigbít, hiphop a prostor by dostala i divadelní scéna, na stínil plán jeden z iniciátorů Igor Rychlík. vh Setkání občanů s představiteli města na téma kulturní život ve městě. Kyjovská radnice řeší noční život ve městě Město Kyjov už nějaký čas žhavě probírá otvírací dobu nočních provo zoven. Nejdříve vyrukovalo s vyhláš kou, která by podniky omezovala vý razným zkrácením provozního času, po níž následovala velká vlna připo mínek, nejen ze strany provozova telů, ale i veřejnosti. Je nezbytné odstranit kyselé plody noční zábavy v Kyjově a jsem rád, že si to uvědomuje nejenom město a jeho zástupci, ale naštěstí i provozovatelé, kteří začali za námi chodit s vlastními návrhy na řešení. Chceme proto s každým konkrétně sepsat dohodu, ve které budou ne gativa popsána a také doplněny návrhy řešení, jak je odstranit a eli minovat, uvedl starosta Kyjova Fran tišek Lukl. Účinnost zmiňované vyhlášky se tak posunula k 1. dubnu. Pokud se jednotliví provozovatelé podniků do mluví s radnicí na konkrétních pra vidlech, která budou dodržována, nebude nutné ji zavádět. Výsledek jednání oceňují i provozovatelé. Vy jasnili jsme si stanoviska. To vidím jako krok správným směrem, po chvaloval schůzku s radnicí Petr Ku kulka, provozovatel restaurace. Smyslem jednání je podle rad nice především nastavit společná pravidla pro každého. Někteří provo zovatelé se přitom zavázali například zřídit kamerový systém do svých provozoven, garantují úklid kolem každé z nich a také to, a že budou respektovat čas ukončení hudební produkce. vh TURISTŮM V REGIONU MÁME CO NABÍDNOUT Město Kyjov se i v letošním roce představilo na veletrzích cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a v Praze. V rámci expozice Jihomoravského kraje prezentovalo turistické oblasti Slovácka. Za Region Slovácko ředitelka Jana Lancůchová a manažerka Lázní Hodonín Iva Kljunič Briešťanská. Za IC Kyjov Lukáš Plachý a Michaela Rivolová. Na letitou tradici Integrované psy chiatrické ambulance (IPA) v Ne mocnici Kyjov, p.o. navazuje nově vzniklé centrum Fénix. Od února mohou opět občané navštěvovat za řízení, kde v jednom místě najdou od borníky z řad psychiatra, klinických psychologů, psychoterapeutů a od dubna i specialisty z oblasti návyko vých nemocí adiktologa. Sociálně psychiatrické centrum Fénix však bude nabízet od 1. dubna i další služ by, a to především denní stacionář. Obracet se o pomoc mohou nejen osoby postižené duševní poruchou včetně závislostí, ale i jejich opatrov níci, blízcí a veřejnost. To, že zaří Sociální věci Postižení hodnotili sezónu Třetí lednový pátek si zvolili pro svou výroční schůzi tělesně posti žení z Kyjovska. Zhodnotili na ní čin nost v uplynulém roce a dověděli se, jaké novinky pro ně připravila vláda v tomto roce. Na velké změny se budou muset připravit okresní organizace Svazu tělesně postižených, které poskytují sociální služby. V případě kyjovské centrály kvůli nim uvažuje její před sedkyně Karla Zbořilová o založení obecně prospěšné společnosti. Akti vit, mezi které patří nejrůznější kurzy a pracovní nebo sportovní terapie, by se ovšem změny dotknout neměly. Kyjovská pobočka nabízí pomoc nejen lidem z Kyjova, ale i okolním obcím. V současné době má přib ližně tři sta členů, kterým výrazně po máhá se zapojením do běžného ži vota. red Fénix nabízí svoji pomoc zení pro tuto skupinu obyvatel v regi onu chybí, potvrdily analýzy potřeb z komunitního plánování rozvoje so ciálních služeb v regionu. Město Ky jov se zájmem o takovou službu nabídlo nádherné prostory bývalého Zemědělského učiliště v Kyjově na ulici Urbanova 625/8 (nad letním ki nem), které od letošního roku tato obecně prospěšná společnost užívá. Kontakty: ředitel a psychiatr MUDr. Jaroslav Kliment: mobil vedoucí denního stacionáře Mgr. Kahánková: sestra IPA: centrum.cz Kyjovské noviny / březen 2013 strana 3

4 Z jednání orgánů města Informace z lednových jednání Rady města Kyjova Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. 76. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 7. ledna 2013 Rada města si pozvala: zástupce obchodní společnosti Lesy města Kyjova, s. r. o., kteří informovali radní o činnosti spo lečnosti. Jednatelé informovali o průběhu všech zasedání, které již proběhly. Jednalo se zejména o výběrových řízeních na doda vatele prací a odběratele dříví a jejich vyhodnocení o uzávěrce za měsíc leden. 77. SCHŮZE RADY MĚSTA KYJOVA konaná dne 21. ledna 2013 Rada města doporučila zastupitelstvu schválit: podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A. Komenského a zajištění financo vání projektu ve výši 100 % finanč ního krytí projektu; realizaci projektu Regenerace sídliště Za Stadionem 1. eta pa a dofinancování projektu Re generace sídliště Za Stadionem 1. etapa realizovaného v rámci programu Podpora bydlení pod program Podpora regenerace pa nelových sídlišť pro rok 2013 ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů; realizaci projektu Stavební úpravy objektu č. p. 385 na ul. Riegrova a dofinancování projektu Stavební úpravy objektu č. p. 385 na ul. Riegrova realizovaného v rámci programu Podpora bydlení pod program Podpora výstavby podpo rovaných bytů pro rok Pro jekt řeší stavební úpravy objektu bývalé elektrárny na bytový dům se startovacími byty a klubovnou. Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situ aci tak, aby jim byl umožněn pří stup k nájemnímu bydlení. Počet vzniklých bytových jednotek je 8. Celková výše této akce je cca 12 mil. Kč, skutečnou cenu sta vebních prací určí výběrové řízení na zhotovitele díla, přičemž podíl hrazený z dotačního programu Podpora bydlení podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013 spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, může být až Kč na je den byt. V případě schválení po dané žádosti (předpoklad kvě Ekologie ten 2013), by fyzická realizace akce byla zahájena do konce r Rada města schválila: vyhlášení a provedení výběrového řízení na dodavatele čistícího vozu pro město Kyjov v rámci realizace projektu Snížení imisí poří zení čistící komunální techniky Město Kyjov, spolufinancova ného z prostředků SFŽP a FS. Cel kové náklady toho projektu jsou ve výši 3,9 mil. Kč, na které byla městu Kyjovu přiznána dotace ze SFŽP a Fondu soudržnosti ve výši 3,1 mil. Kč (tj. 90 % z uznatelných nákladů projektu, které jsou ve výši 3,5 mil. Kč). Jediným hodno tícím kriteriem bude celková cena dodávky vč. DPH, výběrové řízení bude provedeno formou otevře ného řízení, tudíž nebudou oslo vovány žádné konkrétní firmy; vyhlášení a provedení výběrového řízení na dodavatele varovného sys tému v rámci realizace projektu Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovod ňové ochrany na území města Kyjova, spolufinancovaného z prostředků SFŽP a FS. Součástí tohoto projektu je také zhotovení digitálního povodňového plánu, který bude realizován v návaznosti na varovný systém. Celkové ná klady tohoto projektu budou činit cca 6,4 mil. Kč, na tyto nám byla přiznána dotace ve výši 90 %. Vý běrové řízení proběhne také for mou otevřeného řízení. Rada města souhlasila: s uzavřením mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby Zateplení ob jektu Domu kultury ve městě Kyjově se společností OHK ser visní, s.r.o., se sídlem Kyjov, Sva toborská 591. Výběrové řízení proběhne v únoru dubnu 2013, stavební práce by mohly začít v červnu a při předpokládané délce trvání prací cca. 5 měsíců by v říjnu 2013 mohla být stavba dokončena; s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování digitálního povodňo vého plánu města Kyjova se spo lečností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Brno, Štýřice, Pšeník 376/ 11, v rámci realizace projektu Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovod ňové ochrany na území města Ky jova, spolufinancovaného z pro středků SFŽP a FS. Nový systém třídění bioodpadu z domácností Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z nutnosti napl nění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto ze strany vedení všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružují cích všechny obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí svozové ob lasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu a využití BRKO (bioodpadu z domác ností). Co tento systém znamená? Jedná se o systém třídění biolo gicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domác ností, a to přímo u zdroje vzniku od padu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity Od dubna 2013 bude v Kyjově zaveden systém odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelných ko munálních odpadů. Každá domác nost (číslo popisné) dostane do bez platné výpůjčky od města Kyjova nádobu na sběr těchto bioodpadů. Svoz bioodpadů bude probíhat zdar ma, pravidelně každých 14 dní. Ná doby na bioodpad o objemu 120 l budou vydávány od do v pracovní dny od 8.00 od ostatního, již nevytříditelného od padu a jeho následné využití na zaří zení k tomu určeném, tedy kompos tárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích za významného finančního přispění EU v průběhu letošního roku. Kdy bude systém spuštěn? Se zavedením výše uvedeného sys tému se počítá od počátku dubna. Do té doby budou na jednotlivé obce do dány nádoby (popelnice) o obsahu 120 l, hnědé barvy, speciálně upra vené pro ukládání bioodpadu. Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný nehnil a následně nezapáchal mezi frekvencí svozu. Zároveň budou opatřené nálep kami s informacemi o tom, co se do nich má a nemá ukládat. Kontejnery na bioodpad do v sobotu a od 8.00 do v areálu kompostárny firmy EKOR, s. r. o. (směr na Milotice za vlako vým přejezdem). K vyzvednutí nádoby si pro kont rolu čísla popisného prosím při neste platný občanský průkaz. Děkujeme všem občanům za spo lupráci při zavedení tohoto nového systému sběru bioodpadů. Město Kyjov Jak bude systém fungovat? Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě jednu (hnědou) popelnici na biodpad, do níž budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto nádob bude v re žimu 1x za 14 dnů. Nový systém bude zároveň měnit četnost svozu u obcí, kde se dosud vyvážely popelnice SKO v četnosti 1x týdně na četnost svozu SKO 1x za 14 dnů. Ze zkušeností z obcí, kde tento systém funguje už více než 3,5 roku, je tato frekvence svozu naprosto dostačující. To zajistí i výrazně vyšší úsporu obcím, u nichž k této změně dojde. Pro občany to bude tedy znamenat jednoduchý systém, kdy jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden BRKO. U bytových domů o větším počtu bytů (předpoklad 10 a více) budou umístěny kontejnery na BRKO o obsahu 770 l. Systém svozu bude stejný. Co systém přinese? Za prvé přinese plnění Plánu odpa dového hospodářství ČR a Jihomorav ského kraje a závazků, k nimž se ČR zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu s le gislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však úspora pro obce dů sledným tříděním biologicky rozložitel ného odpadu ze SKO samotnými ob čany. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s od pady než jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využi telného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít obec v systému na kládání s odpady, což může mít dopad na cenu místního poplatku. V nepo slední řadě bude možné kompost vy užít na zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků. Co tedy je biologicky rozložitelný odpad? Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegra dabilní odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozlo žitelných látek a znečištění jinými lát kami, zvláště nebezpečnými. Co do bionádob patří? Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rost lin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dře va, apod. Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, sko řápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.) Co do bionádob nepatří? Maso ani cokoliv živočišného půvo du, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv neroz ložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod. Na závěr je třeba upozornit, že za vedení systému nezdraží nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že občané nebudou platit nic navíc! red strana 4 Kyjovské noviny / březen 2013

5 Názory a stanoviska Noční život kyjovský viděno z druhého břehu Patřím k těm, kteří mnoho let vy stupují na veřejnosti a zejména na zasedáních kyjovského zastupitel stva k problematice pořádku a ru šení nočního klidu v souvislosti s ne přetržitým provozem heren, barů a podobných zařízení. Moje motivace je velmi jednoduchá, více než 15 let je dům, ve kterém bydlím na kyjovském hlavním náměstí, z obou stran oz doben dvěma takovými podniky, v dosahu 1 minuty chůze z domov ních vrat mohu zaklepat na další nejméně pětici náleven s jednoru kými bandity i jejich mnohem sofisti kovanějšími mladšími bratříčky. A to vše v městské památkové zóně, která by měla být výkladní skříní kul turnosti města a jeho obyvatel. Tyto podniky jsou a vždycky budou, ať se jejich provozovatelé zaklínají čímko liv, zdrojem problémů, které nelze vyloučit, lze je jen utlumit na přijatel nou míru. Nebudu rozebírat obecně společenské faktory, sociální pato logii z herní závislosti, kriminalitu, dro gy. Omezím se na prozaický fyzikální faktor hluk. A to hluk jak z vnitřního provozu, tak od hostů (spíše hos tů ) po opuštění hospod na ulici. Jakkoliv se to může zdát podivné, staré historické domy na náměstí sice mají vnější zdi kolem 60 cm, ale zvuk se jimi šíří jak ozvučnicí kytary. Takže mám li lože u správné stěny (a v mém domě jsou z tohoto po hledu všechny stěny správné), slyším nejen narážet pípu, ale mohu skoro i uhádnout značku piva. O ostatních akustických projevech typu hudební produkce, stolních her nebo jen de bat nad pivem či jinou tekutinou ani nemluvě. Komentovat hlasové pro jevy návštěvníků, když už podnik ko Abych byla v naší nevyzrálé de mokratické společnosti in mohla bych také napsat who is who, ale jsem normální člověk, člověk, který žije v České republice a měl by mlu vit česky a srozumitelně. Ale proč jsem se nejen intuitivně rozhodla ozvat? Odpověď je naše historicky první přímá volba prezidenta ČR. Místo toho, aby byl všude klid a mír a každý se rozhodl po svém, objevili se v nočních hodinách i v Kyjově kryp todemokrati či pseudohumanisti, kteří vyvěšovali pamflety a ničili pla Jako řadoví občané města Kyjo va, ale v tomto případě se zvláštním vztahem k tématu, bychom rádi vy slovili upřímné poděkování a uznání městu Kyjovu a jeho představitelům za důstojnou vzpomínku na bývalé ky jovské spoluobčany židovského pů vodu, deportované před 70 lety do Terezína a dále do vyhlazovacích tá borů německé Říše. Byl to především František Lukl, který neformálně Kdo je kdo? Poděkování nečně nad ránem opustí, je nadby tečné, odposlouchávám pohodlně mobily i bez policejních prostředků. Vždy jsem tvrdil, že nástroje k po tlačení (znovu zdůrazňuji potlačení, zamezit tomu úplně nepůjde nikdy) těchto negativních jevů jsou. Jak platný zákon o obcích, starý i noveli zovaný loterijní zákon, živnosten ský zákon, vyhlášky o nočním klidu a další. Chyběla vůle je použít a jít do střetu s podnikatelskou lobby. A to ani ne tak s místní kyjovskou, to jsou jen malé ryby, ale též si hájí svůj rybník. Mnohem zdatnějším pro tivníkem na celostátní úrovni byl a je herní průmysl. Přesto se našla od vážná města (zde v kraji nejblíže Břeclav, ale byla i jiná), která šla se svou kůží na trh a začala vydávat své omezující vyhlášky. Přes počáteční le gislativní porážky, kdy tyto vyhlášky rušily krajské úřady a soudy včetně Ústavního, celospolečenská nálada přinutila i zákonodárce a soudy ke změně postoje. Takže konečně se rozhoupal i Ky jov. Zaplať pánbůh, dodávám jako řadový občan. Nesporně k tomu notně přispěla i již neudržitelná situ ace kolem domu hrůzy u vlako vého nádraží. Čerstvě vyhlášená OZV 3/2012 o regulaci provozu hostin ských zařízení se připravovala po řadu měsíců v průběhu roku Patrně i jako reakce na její nepoda řenou předchůdkyni, která měla regulovat jen provoz výherních au tomatů a která byla schválená v po době, kdy neregulovala prakticky nic a ještě ji novela loterijního zákona smetla ze stolu dřív, než se stala účin nou. To, že byla nakonec vyhláška o provozní době hostinských zaří káty jednoho z prezidentských kan didátů. Kdo se choval slušně? Ti, co plakáty s panem Schwarzenbergem nechali netknuté, či ti, co strhávali a přikrášlovali plakáty s panem Ze manem? Pokrytectví, zloba a zášť jsou zakořeněny v českém národě. Je to asi náš fenomén, který snadno nevymizí. Kdo se skrývá za těmito la tentními podlými ataky? Kdo se ne umí lidsky, názorově, profesně, ani sportovně postavit na stranu vítěze, trpí asi nějakým hendikepem... Milena Horáková přednesený návrh z podzimu 2012 si vzal za své a spolu s řadou spolu pracovníků a pomocníků jej přetvořil v Pietní vzpomínkový den Jména všech ani neznáme, nemů žeme opomenout alespoň vedoucí kyjovského muzea Blanku Pokornou, Danu Sedláčkovou a vedoucí od boru školství a kultury Ilonu Slanino vou. Milí kyjovští, ještě jednou dík! Věra a Petr Weberovi zení schválena na prosincovém za sedání kyjovského zastupitelstva, možná překvapilo i předkladatele. A tak není divu, že se v zákulisí i na veřejnosti objevila různá stanoviska. Od schválení k vyhlášení uplynulo neuvěřitelných 7 týdnů, tedy sedm krát delší doba, než se kdykoliv v mi nulosti spotřebovalo na kteroukoliv jinou vyhlášku. A že ještě než se vy hlásila, už byla posunuta její účin nost o maličkost, čtvrt roku. Aby bylo jasno, Já naprosto rozu mím tomu, že podnikatel hájí svůj byznys. Je ovšem komické, až pod pásové, když k tomu používá argu menty o zvyšování nezaměstnanosti (protože jeho hospoda bude muset zavřít už o půlnoci místo ve dvě ráno) nebo o snížení podpory cykloturisti ky, když nebude provozovat hrací pří stroje celou noc apod. Svoboda jed noho končí tam, kde začíná svoboda druhého, učí klasická filosofická flos kule. Ty máš ústavou dané právo Společnost vydělávat peníze legální činností, já mám podle stejné ústavní listiny právo na nerušené užívání mého ma jetku. Což přeloženo značí, že chci aspoň po nějakou část noci spát ne obtěžován provozováním tvého byz nysu. Takže se musíme sejít u něja kého kompromisu, jinak by to byla svoboda jen pro jednoho. Přijatá vy hláška by takovým společným průse číkem být mohla. Nechme ji nějakou dobu, rok dva, působit a pak se znovu podívejme, jestli se něco změ nilo, jestli jsou občané noční spáči spokojenější, jestli má městská po licie méně práce, jestli na úřadech práce přibyli nezaměstnané servírky a barmani, jestli hospodští a kavár níci vyhlásili úpadek a tak. Jaký bude objektivní dopad vyhlášky, to teď je asi nespočitatelné. Čím jsem si však naprosto jist je, že kvůli ní se ne zhroutí kulturní život ve městě, aniž by se město vína a folklóru stalo mrtvým. Petr Weber Ples města Kyjova 2013 Poděkování dárcům malé tomboly Autodíly Král BOMO, dětské zboží Alena Bednárková Boty Bařinová, prodejna Hodonín a Kyjov Bukovanský mlýn Bytový textil, Škodák Body styl Patricie Kocková Bytový textil paní Růžičková Comintex, spol. s r.o. Čajovna & Galerie, Jindřich Pleva Český zahrádkářský svaz Drogerie paní Rybová Delta mlýny s.r.o. Domov Horizont Elektro Riesz Emos Trading a.s. Eva Navrátilová, Gratulant Euronics Kyjov Elektros Pavel Svoboda Foto Horváth Foukalová Zdeňka, oděvy DH Gloria Zdeněk Gurský Holičství ONYX, Markéta Borovcová Ištoková Martina zahradní architektura Jana Kuchařová *Romance* svatební agentura Josef Krist Spektrum Kadeřnictví Talašová a spol. Kadeřnictví Jitka Kadeřnictví Marcela, Kyjov Klígl, spol. s r. o. Kolaříková Jarmila, prodejna oděvů Komerční banka Kosmetické služby, Miroslava Lupačová Kožená Galanterie, Fukanová Šrahůlková Králíčkova cukrárna Králíková Jana *Kuchyňka* Kreatin, Pavla Chytilová Krejčovský salón Trio, Zálešáková Věra Květiny Kamelia Lidová jizba, Kyjov Lila, Svatoslava Baďurová Marie Luňáková, koupě a prodej zboží Max Style, kadeřnické služby, Zlatá ulička Mary Kay Veronika Štefánková Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra Miss cosmetic Hodonín, Martina Klobásková Moravec Jiří, JM sport MUDr. Jeřábková Helena Netbol s.r.o. Něha, Moravská ulička Nemocnice Kyjov Oděvy textil Zdeněk Briešťanský Oděvy Desigual Outlet Kyjov Optika pan Rašták Pekárna Bachan Petrů Věra Podlahářství Josef Pilát Svatobořice Pizzerie u Martina Prodej vodo topo, Pavel Průša Régio, cestovní kancelář RM textil Rostislav Marek Římskokatolická farnost Kostelec Satelitní technika elektro Kyjov Sedlář spol. s r.o. Stenley s.r.o. Studio Bodyshape Šiki tiskárna Škromach Zdeněk Taxi Kyjov Tonstudio Rajchman Top centrum To Hoai Nam obchodní činnost Vigoss cz s.r.o. Vinařství Spielberg Archlebov Vinařství Václav Šalša Vinařství Štěpán Maňák Zemědělské družstvo Vícov, výroba masa a uzenin Lešany Zlatnictví Aurum Kyjovské noviny / březen 2013 strana 5

6 Děti, mládež a škola Maršálek je nejlepší chemik Pexeso přilákalo děti 2x foto Zdeněk Šmýd Kamil se spolužáky při oslavě svého úspěchu v loňském roce. Student Klvaňova gymnázia v Ky jově Kamil Maršálek potvrdil, že patří mezi špičku své věkové kate gorie v oboru chemie. V loňském roce se dostal mezi stovku nejlepších z celého světa a letos se stal nejlep ším chemikem ČR v národním kole chemické olympiády. V prostorách brněnské Masary kovy univerzity čekalo na pět desí tek mladých chemiků mnoho úkolů: Asi nejzajímavější byl ten, když jsme zkoumali koncentrace léčiva v těle pacienta. Měli jsme za úkol zjistit, v jakých intervalech musíme podá vat lék pacientovi, aby koncentrace léčiva neklesla pod určitou mez, řekl Kamil Maršálek, který si svým úspěchem otevřel dveře na meziná rodní olympiádu, která se uskuteční v létě v Moskvě. vh Divadlo pro mateřské školy v ZŠ J. A. Komenského Foto archiv ZŠ S cílem dostat školáky od počí tačů k jinému druhu zábavy uspořá daly pracovnice kyjovské knihovny akci s názvem Mastíme pexeso. V Bohuslavicích poměřilo svou pa měť patnáct dětí. Soutěžili mezi sebou děti před školního věku, prvňáci a druháci i děti starší. Na všechny čekaly dárky v po době knih. Byla to snad pro děti zajímavá chvíle pro oddech a pro získání nových poznatků. Děti do staly nová pexesa, která ještě ne znaly, takže někdo se seznamo val s přírodou, ti starší měli hrady a zámky a nejmladší hráli nejjedno dušší pexeso s obrázky denního ži vota, upřesnila knihovnice Anežka Zimková. Děti se mohou těšit i na další podobné akce. Knihovna chce v je jich pořádání pokračovat. Pouze při společných aktivitách mohou totiž podle slov Zimkové udržovat sku tečné kamarádské vztahy. Zdeněk Šmýd Poslední den před pololetními prázdninami pozvaly děti z drama tického kroužku pod vedením uči telky Evy Pokorné mezi sebe děti ky jovských mateřských škol, aby jim zahrály dvě pohádky, které nacvi čily. Děti viděly pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Červenou Karkulku. Dramatický kroužek je velmi oblí bený, navštěvují ho děti od první do páté třídy. Šanci vystoupit dostávají Užitečné informace z kyjovské radnice všichni, kteří kroužek navštěvují. Malí diváci byli velmi pozorní a doufáme, že se jim ve škole líbilo. Předškoláci se zde už cítí jako doma, protože se mnozí z nich se svými rodiči účast nili pohádkových odpolední, která byla věnována přípravě na nástup do první třídy. Potlesk diváků na konci představení povzbudil všechny herce do další práce, a proto se můžeme brzy těšit na další pohádku. Hana Čumbová, učitelka Rekordní zápisy prvňáčků Kyjovské základní školy už mají alespoň předběžnou představu o tom, kolik dětí nastoupí do prvních tříd se začátkem nového školního roku. K zápisům jich přišlo nejvíce za po sledních 8 let. Rodiče, kteří své děti chtěli zapsat do některé z kyjovských škol, na to měli dva dny většina si pro jistotu zvolila raději hned první den a navíc počáteční hodinu, na chodbách škol tak bylo pořádně rušno. Sloučením dvou základních škol do ZŠ J. A. Komenského nastala změna v tom, že se zápisy konaly v jedné budově centrálně. Přišlo více než 100 dětí. Do ZŠ Dr. Joklíka k letošnímu zápisu přišlo 51 budoucích školáků. K zápisu do malotřídní školy v Bohu slavicích přišlo tentokrát 9 dětí. Celkem bylo do první třídy zapsá no na všech kyjovských školách 163 dětí, 35 z nich ale bude mít nejspíš nástup do školy odložen o rok. vh strana 6 Kyjovské noviny / březen 2013

7 Kultura Kontroverzní výstava rozděluje návštěvníky Kontroverzní výstava, která se zatím objevila jen na málo místech České republiky, zaplnila prostory Galerie Čajovny v Kyjově. Fotograf Pavel Jelínek svým objektivem za chytil velmi netradiční umění svazo vání, které přichází z Japonska. Už při samotné vernisáži vzbudily fotografie japonského shibari velké emoce. Reakce jsou obvyklé a bý vají opravdu různé. Od lidí, kterým se Foto Pavel Jelínek to velmi líbí, až po ty, kteří cítí přímo zhnuse ní, říká Jelínek, který se k tomuto tématu do stal po klasickém figu rálním aktu. K shibari ho přivedl muž, který si uměleckým jménem říká Tengu no Deshi. Shibari je způsob ja ponského vázání, které vychází z japonského bojového umění Hoji ji tsu, které se využívalo na bojištích při svazo vání zajatců a v justič ním systému. Z Hoji ji tsu vzniklo Kimbaku, které se dá volně přelo žit jako erotické otroctví. Erotické otroctví se vět šinou používalo na pro stitutky, které se něčím provinily a byly za to tý rané. Z Kimbaku na konci 19. a na začát ku 20. století vytvořil mistr provazů dnes zná mé shibari. Shibari už je volná tvorba, konsensuální pro oba partnery, jak pro tu modelku, tak pro Navašiho (toho, kdo vytváří umě lecké svazování). Je to dobrovolné a je to o prožitcích a pocitech. Pro vazem se energie v těle zastaví a uvolní, je to pocitová záležitost, vysvětlil Tengu no Deshi. Výstavu fotografií shibari mohou návštěvníci v Kyjově zhlédnout až do desátého března. vh Obrázky pro radost Radniční galerie nabízí možnost dobití energie. Své abstraktní malby v ní prezentuje Bohdana Škrháková ze Ždánic. Jak říká, její obrázky mají člověka uklidnit a navodit dobrou náladu. Výstava Radniční galerie v Kyjově se jmenuje Obrázky pro radost a jak se dosavadní návštěvníci shodli, vy zařuje z nich klid. Podle kurátora vý stavy Tomáše Prusenovského je na dílech nejkrásnější její bezelstnost 2x foto Zdeněk Šmýd a výraz radosti, který do svých děl autorka vkládá. I když jsou obrazy abstraktní, motiv je často patrný na první pohled. Někdo vidí anděla, jiný motýla nebo přírodní živly. Inspirace k malířce chodí většinou nenadále a ona se jen nechává vést. Když začnu, nevím, co kreslím. Opravdu, nikdy to nevím. Potom se i já sama divím, co z toho vznikne, ale strašně se na to vždycky těším, přiznala autorka. Zdeněk Šmýd VŮNĚ VIZOVICKÉHO PEČIVA Výrobu tradičního vizovického pe čiva přijel do lidové jizby v Kyjově před stavit Petr Hába, který tradiční po stupy výroby převzal po své mamince. Vizovické pečivo je artiklem, které si už dlouhá léta zachovává svou po dobu. Na omak jemné těsto z mouky a vody se šikovností zručného vý robce může po chvíli přeměnit v pro pracované kousky. Do pečiva nedávám žádná barvi va, je to jednoznačně jenom mouka s vodou. Co se týká vzorů, tak drobná zvířátka jsou tradičními vzory, která mají symbolický význam. Tradiční jsou i větší kompozice jako třeba bet lém nebo věnce, vysvětlil Hába. Dříve mělo toto pečivo i hlubokou symboliku. O ježkovi se říkalo, že vypíchá zlo z domu, žába, že čistí vodu, veverka byla symbol dobré hos podyňky a třeba kohout byl symbol určený pro pány. vh Publikace mapuje památníky války Kyjovské Slovácko v pohybu před stavilo publikaci, která mapuje pa mátníky II. světové války na Kyjov ském Slovácku a v jihozápadní části Slovenska v regionu Podhoran. Snažili jsme se o to, aby to ne byl jenom nudný soupis. Kniha je proto hodně obrázková. Na fotkách jsou uvedeny nejen lokality památní ků, ale i GPS souřadnice. Na zpest ření a přilákání více zájemců jsme zvlášť významné památníky opatřili povídkami, které se nám podařilo sesbírat z různých kronik a od pamět níků, řekl manažer Kyjovského Slo vácka v pohybu Aleš Konečný. Na slovácké straně se autorům podařilo zmapovat 97 objektů, na slovenské o něco méně. Publikace bude distribuována do obcí v re gionu, do škol, knihoven a informač ních center. Kyjovské Slovácko při tom dokončuje další z rozsáhlých projektů, který bude mapovat při bližně dvě desítky venkovských muzeí na Slovácku. vh Kyjovské noviny / březen 2013 strana 7

8 Takový byl letošní kyjovský fašaňk 7x foto Ivo Cencinger strana 8 Kyjovské noviny / březen 2013

9 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Kyjovské noviny / březen 2013 Placená inzerce / strana 9

10 VYSÍLÁME 24 hodin denně začátky vysílání v hodina B 16 / 19 / 22 / 1 / 4 / 7 / 10 / 13 čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín repríza Kyjovský magazín premiéry ÚT, PÁ Kyjovský magazín repríza Veselský týdeník premiéra ST VTX ZL, UH, UB vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 01.20, 04.20, 7.20, 10.20, 13.20, 16.20, 19.20, Kyjovské magazíny a veškerá čísla Kyjovských novin najdete na stránkách Programy Kulturní, vzdělávací a společenský servis / březen 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV ne v divadelní sál FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU Na Kouzelnou školku s Majdou a Františkem navazuje divadelní představení Františkovo čarování s Majdou. V hodinovém pořadu se střídají vtipné dialogy Majdy a Františka a jak název napovídá, půjde o legrace spojené s mírným napětím. Pořad provázejí známé písničky z Kouzelné školky. ne ve divadelní sál ŽENY PŘEŽIJÍ Hrají: V. Kotek, J. Krausová, J. Schneiderová, A. Šišková. Psychologicko konverzační ko medie o světě žen, které jsou už dávno dospělé. Spojuje je nejen přátelství, ale i problémy ve vzta zích. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít i pravdu. út v divadelní sál BRNO BRASS INSTRUMENTS Hudebně dramatický pořad přináší nejen bravurní hudební výkony, ale také strhující show. Uslyšíte šlágry ze světa klasické hudby, filmu, jazzu, ale i směsici gagů a nejrůznějších divočin. Slovem ze záznamu provází Arnošt Goldflam. po v divadelní sál EVA PILAROVÁ Koncert trojnásobné slavice obdařené nezaměnitelným a barevně zajímavým sopránem o rozsahu tří oktáv, oplývající navíc vynikající pěveckou techni kou. S přibývajícími léty se Eva Pilarová stále více orientuje především na žánrovou oblast jazzu a swingu, do Kyjova však přiveze také spoustu hitů a šlágrů. po v Čajovna & Galerie VERNISÁŽ VÝSTAVY EVY PILAROVÉ Fotoobrázky Eva Pilarová osobně zahájí výstavu fotografií, které sama nazývá fotoobrázky. Zpěvačka využívá přednosti digitálního fotoaparátu a navíc své snímky následně dotváří v počítači. Výstava potrvá do 1. dubna. strana 10 / Placená inzerce Kyjovské noviny / březen 2013

11 út v divadelní sál ŽADOVJÁCI Seriál dechových hudeb Hudba vznikla v Žádovicích v roce 1955 a brzy se zařadila mezi přední amatérské dechové or chestry. Její kvality byly zúročeny vítězstvím v celostátní soutěži Zlatá křídlovka v r Součas ným kapelníkem a uměleckým vedoucím je Ladislav Svoboda. ne v divadelní sál VYLETĚLA HOLUBIČKA XXIII. ročník soutěže dětských zpěváků Zazpívají děti z Kyjova a okolí, zpěváky doprovází cimbálová muzika Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. Pořadem provází Ladik Šimeček. po v 8.30 a divadelní sál SNĚHURKA Představení pro děti od 3 do 12 let (MŠ, ZŠ i veřejnost). Klasická pohádka, jejíž děj každý zná. Divadlo Andělská Hora ho zpra covalo srozumitelně a s množ stvím písniček. Představení bylo oceněno na Českém pohádkovém festivalu 2009 Hlavní cenou za inscenaci pro děti. so ve estrádní sál JOSEFSKÝ KOŠT VÍN Začátek 50. ročníku je stanoven na 14 hodin, v 16 hodin bude slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen a pak bude hrát cimbálová muzika. Zveme také všechny vinaře z okolí, aby došli pomoct při degustaci, která se koná v pátek v 17 hodin v Klubu Vetropack Moravia Glass. ne ve Masarykovo náměstí JARNÍ ZPÍVÁNÍ V KYJOVĚ S OCHUTNÁVKOU VÍN A ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT 10. ročník setkání krojovaných mužských sborů. Zazpívají: Mužský sbor Slováckého krúžku Brno, Ženský sbor Zpěvulenky z Čeložnic, Ženský sbor z Dolních Dunajovic, Smíšený pěvecký sbor z Kostelce, Mužský sbor z Hluku, Mužský sbor ze Ždánic a domácí Mužský sbor Kyjov. Pořadem provází ženský sbor Tragačnice. čt v Čajovna & Galerie MAREK DUSIL Koncert pražského písničkáře a muzikanta, hrajícího vlastní původní tvorbu. ne ve estrádní sál VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU s CM Jury Petrů a Slováckým souborem Kyjov. Zpívání tančení půlnoční šlahačka. Připravujeme na duben: út 9. Dechová hudba Svatobořáci Seriál dechových hudeb; po 15. Kožíšek je jako nový, dobře sluší Krampolovi celovečerní zábavný pořad; po 15. Hra kouzel a magie dopolední program pro děti; Týden s Armádou. RADNIČNÍ GALERIE od do DÁMSKÁ JÍZDA Výstava amatérských výtvarnic pod vedením Dagmar Pucharové ze ZUŠ Kyjov představí výtvarné práce na téma textil. Otevírací doba: po pá a , so a ne VLASTIVĚDNÉ MUZEUM po až ne VAJÍČKO MALOVANÉ Z LÁSKY DAROVANÉ Výstava tradiční techniky zdobení kraslic na Hodonínsku v současnosti. po pá a , ne st až pá a VELIKONOCE SE BLÍŽÍ st : Marie Otradovcová (medový perník), Ludmila Koči šová (figurky ze šústí), Václav Němec (dřevěné píšťalky a dře věné šperky), Danuška Partyková (vizovické pečivo), Drahomíra Pokerová (gravírované kraslice), Dagmar Chlapečková (vosková batika halůzkové kraslice), Věra Dupynová (háčkované kraslice). čt : Milena Jurigová (kras lice lepené slámou), Anna Boři lová (velikonoční a staročeský perník), František Kordula (výroba březových košťat), Ludmila Hol ková (figurky ze šústí), Jaroslav Crla (odrátovaná keramika), Marie Káčerová (vosková batika horňácké kraslice), Marie Haná ková (vosková batika vnorovské kraslice) pá : Zdenek Bilavčík (pletení pomlázek, výrobky z proutí), Marie Pribišová (perník s marcipánovou polevou), Jitka a Pavel Hutěčkovi (vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby), Iveta Skalková (odrátované kraslice), Jiří Kusý (kraslice zdobené vos kovým reliéfem), Dagmar Feiwal dová (dírkované a gravírované kraslice), Rozálie Blažková (užitkové a dekorativní předměty z provázku z kukuřičného šústí). Školám a školkám doporučujeme rezervaci návštěvy předem na tel Výrobky si lze zakoupit a jejich výrobu vyzkoušet. MĚSTSKÁ KNIHOVNA 4. až BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ první týden v měsíci bude amnestie upomínek a zápisné zdarma a budou se konat tyto přednášky: st v studovna čítárna PRAKTICKÁ EKUMENIE PO ŠVÉDSKU Přednáška MUDr. Jiřího Holáska vzpomínky jednoho z lékařů švédského krále. Pořádáno společně s Moravsko slezskou křesťanskou akademií. st v studovna čítárna ZMĚNA STRAVY ŽIVOTNÍ VÝZVA přednáška Sama Fujery. st v studovna čítárna DECH JAKO MOST SPOJUJÍCÍ ČLOVĚKA S BYTÍM přednáška Ing. Zdeňka Zamazala. út v přednáškový sál KRAJEM VINIC A POUTNÍCH MÍST od Svatého Antonínka ke kyjovské dolině Slavnostní představení nově vydané knihy spisovatelky Aleny Bartošíkové, zúčastní se i Mons. Jan Peňáz zážitky z prošlapané cesty hlavního organizátora poutních cest v ČR, na závěr proběhne autogramiáda knihy Aleny Bartošíkové a knih Mons. P. Jana Peňáze. ne v studovna čítárna VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ ve světle nových objevů archeologie Velké Moravy Přednáška PhDr. Mariana Ma zucha, PhD. společně s Moravsko slezskou křesťanskou akademií. V měsíci březnu pořádá oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Kyjov VYRÁBĚCÍ DVOHODINKU ruční práce a tvorba pro děti, rodiče, sourozence, babičky i dědečky prostě všechny, kteří mají chuť přijít mezi nás, strávit čas s novými kamarády a u toho se něco nového naučit, používají se předlohy z knih ručních prací, které jsou k dispozici ve zdejší knihovně Zvířátka květináčů, Hravé jaro, Velikonoce, od do hodin, vstup volný, oddělení pro děti a mládež. V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů S KYJOVSKOU KNIHOVNOU VŽDY ALL INCLUSIVE pobídkové balíčky pro občany a návštěvníky knihovny v měsíci březnu Akce pro podporu čtenářské gramotnosti občanů. ČAJOKAVÁRNA NĚHA čt v PSYCHOSOMATIKA V PRAXI Přednáška Jitky Čulíkové. Témata: Psychosomatika, Bachova květová terapie, míchání esencí. čt v BESEDA S CHIROPRAKTIKEM VINCENCEM LÁSZLÓ Témata: Energetická ochrana organismu, pálení žáhy, bolesti kloubů a páteře, geopatogenní zóny. MŠ A ZŠ KYJOV, ZA HUMNY 3304 po a út od 8.10 do sál školy JARNÍ BAZÁREK Sběr oblečení, hraček, dárkového zboží, zdravotních pomůcek aj. bude probíhat ve třídě III P (druhé patro) do 1. března 2013 včetně. CENTRUM PRO RODINU KYJOV po 4. 3., , a od do IZRAELSKÉ TANCE Rozjímání při poslechu žalmů, bez nutnosti mít partnera a hlavně bez nutnosti umět taneční kroky. po až st MINIBAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Možnost nakoupit nebo prodat jarní a letní zboží za velmi výhodnou cenu. Sběr věcí na faře do 1. března (včetně) dopoledne mezi a nebo odpoledne mezi a Od každého prodávajícího přijmeme maximálně 40 kusů zboží. Neprodané zboží lze zanechat na charitní účely. út 5. 3., , a v CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ Pro všechny nastávající maminky v každém období těhotenství. pá 8. 3., , a od do DĚTSKÁ SCHÓLIČKA Seznámíte se s novými písničkami a hlavně novými kamarády. po od do KERAMIKA PRO KAŽDÉHO Bez kruhu a dle vlastní fantazie si můžete vyrobit krásné dekorační věci. po od do KORÁLKOVÁNÍ Jedinečná příležitost vyrobit si krásný šperk dle vlastního návrhu. čt od do PLETENÍ Z PEDIGU Výrobky z proutí a ratanu, dekorace do každé domácnosti. čt v SENIOŘI Všichni, kteří chtějí aktivně pro žívat své stáří, jsou srdečně zváni. Jednou za 14 dnů ve st od probíhají pod záštitou CPR MANŽELSKÉ VEČERY Projekt, který probíhá ve 28 zemích světa. Kyjovské noviny / březen 2013 strana 11

12 pá v a 20.00, so v 17.30, ne v a 20.00, so ve 20.00, ne ve 20.00, ne v 17.30, čt ve a ne ve BABOVŘESKY ČR 2013, 90 min. Místní zbožné ženy v čele s drbnou Horáčkovou čekají příjezd nového váženého starého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý, sportovní, asi třice tiletý kluk... so ve LET USA 2013, 138 min. Whip Whita ker je zkušený pilot, který do stane dopravní letadlo z mohut né bouře. Radost je ale před časná, letadlu postupně začnou vynechávat funkce... ne ve (3D) a ne v (3D) HLEDÁ SE NEMO USA 2013, 100 min. Film oceněný Oscarem za nej lepší animovaný film, se vrací na velké plátno ve formátu 3D. Nabízí zábavnou a poučnou cestu mořského klauna za ztraceným synem jménem Nemo. út v LINCOLN USA/Indie 2012, 150 min. Film popisuje poslední čtyři měsíce života největšího ame rického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje jeho nej riskantnější rozhodnutí zrušit otroctví. st v 9.30 a Bijásek: KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ČR 62 min. Krtek a zápalky Kr tek a medicína Krtek hodiná řem Krtek a muzika Krtek a kar neval Krtek a koberec Krtek a buldozer. st v Filmový klub: NADĚJNÉ VYHLÍDKY VB/USA 2012, 128 min. Pip je sirotek z chudých po měrů, začne pracovat u velmi bohaté slečny. Její chráněnka však ním pohrdá. Pip získá jmění a rychle se mění v povýšeného snoba. Kino Panorama Kyjov/březen 2013 čt v 17.30, so v 17.30, ne v 15.30, v 17.30, čt v ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE ČR 2012, 90 min. Fifinka, Myš pulín, Piňďa a Bobík se dostávají na plátno v dobrodružném pří běhu se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení. čt ve 20.00, pá v a NÁDHERNÉ BYTOSTI USA 2013, 123 min. Ethan se zamiluje do záhadné krásky Leny, která má nadpřirozené schop nosti, které však příliš nejdou do hromady s tak přízemním citem, jakým je láska... út v BÍDNÍCI VB 2013, 157 min. Bývalého ga lejníka Jeana Valjeana propustí na podmínku, ale za zády bude mít posedlého inspektora Javer ta. Ten ctí zásadu, že zloděj zů stane vždy zlodějem. st v Filmový klub: HAŠIŠBÁBA F 2013, 87 min. Paulette je zapšklá stará babka žijící sama na předměstí Paříže. Důchod má malý, exekuce jí zabavila skoro všechen nábytek. Rozhodne se, že začne prodávat hašiš. čt v a ne ve TERAPIE LÁSKOU USA 2013, 122 min. Učitel děje pisu Pat Solatano prošel psy chickou krizí, během níž přišel o všechno ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. A tady teprve začíná příběh... čt ve a pá ve MINUT PO PŮLNOCI USA 2013, 157 min. Agentka CIA Maya se přesune na americkou ambasádu v Pákistánu. Drsnými metodami se snaží najít vodítko k dopadení teroristy Usamy bin Ladina. so v (2D) a (3D) JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC USA/N 2013, 83 min. Středo věké městečko sužují obvyklé do bové problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají na svě domí čarodějnice obývající okolní hluboké lesy... ne v Bijásek: ZVONILKA TAJEMSTVÍ KŘÍDEL USA 2012, 76 min. Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vy dává napříč zapovězenou hranicí do tajemných Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových zimních víl st v Filmový klub: STOCKHOLM EAST Švédsko 2013, 95 min. Dojemný a podmanivý milostný příběh dvou lidí, které spojuje tragédie. Johan a Anna se vydávají na ne bezpečnou cestu vášně a lží. pá v 17.30, so ve 20.00, ne v a so v MARTIN A VENUŠE ČR 2013, 120 min. Mladá a nadějná výtvarnice Ven dula se seznámí s Martinem. Společně založí rodinu. Martin buduje kariéru ve firmě vyvíje jící hračky a Vendula se stará o rodinu. pá ve GAMBIT USA 2013, 89 min. Harry se chys tá ukrást obraz jednomu boháči a spojí se proto s Nicole. Je jí ale tak okouzlen, že následuje série několika chyb, které narušují jeho plán. so v NESPOUTANÝ DJANGO USA 2012, 165 min. Příběh z amerického Jihu dva roky před občanskou válkou. Otrok Django se setká s lovcem odměn, dokto rem Schulzem, který je na stopě vražedným bratrům. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz ne v (3D) KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM ČR 2012, 85 min. Děj se pře nese ze středověké Prahy do po hádkového sýrového království a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu po hádkových bytostí. út v 19.00, st v Filmový klub: HLEDÁ SE PREZIDENT ČR 2013, 90 min. Ústřední osou filmu je cesta hlavních kandidátů na prezidenta České republiky od začátku jejich volební kampaně až k rozhodujícímu okamžiku volby. čt v (3D), pá v (2D), ne v (3D) CROODSOVI USA 2013, 100 min. Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří běh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. čt ve 20.00, so ve SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI USA John McClane vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi. Oba mají brzy na krku vl čáky z místního podsvětí a pro měňují ruskou metropoli ve váleč nou zónu. pá ve a ne ve HOSTITEL USA V blízké budoucnosti se usídlí na naší planetě neviditelní parazité, jež po implantaci do lid ského těla ovládají mysl člověka, Melanie se jim snaží uprchnout... ne v Bijásek: SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Španělsko 2012, 90 min. Malý gorilí sameček Snížek je sně hově bílý. Chce utéct ze ZOO a navštívit čarodějku, která by mu mohla splnit jeho největší přání: být obyčejnou gorilou... Podrobné informace o promítaných filmech v Kině Panorama najdete na stránkách kyjov.cz strana 12 Kyjovské noviny / březen 2013

13 Společenská rubrika NAROZENÍ Ema Lupačová Petr Balaštík JUBILANTI Soňa Voráčová Marie Ježová Františka Šafaříková Marie Konrádová Radoslav Troutmann Ladislav Kozák Vladimír Rajda Marie Kammerová František Šimeček Karel Selucký Zdenka Záhumenská Anežka Davidová Marie Gistrová Helena Preislerová Blažena Hadová Jaroslav Hlaváč František Chytil Miroslav Jakoubek František Jelínek Štěpán Otáhal Oldřich Dubný ÚMRTÍ Jan Med Miroslav Wolf Jan Matyáš Antonín Klečka Marie Konrádová Inzerce 99 let 98 let 96 let 92 let 91 let 91 let 85 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let PRODÁM BYT 2+kk v osobním vlast nictví v Kyjově 62 m 2. Byt je po re konstrukci v nadstandardním vyba vení. Cena bez nábytku Kč, cena s nábytkem Kč. Kon takt em: PRODÁM KIA PICANTO, rok výroby 10/ /2010, šedá metalíza. 4x airbag, au torádio s bluetooth, najeto km. K vybavení patří letní pneumatiky s disky. Cena Kč. Kontakt e mailem: PRODEJ BYTU 2+1 v os. vl. 56 m 2 + sklep 1 7 m 2 + sklep 2 5 m 2 v Kyjově okr. Hodonín, 1. patro v centru. Bytovka 6 bytů ve vcho du. Dům má celkem 24 bytů (4 vchody) + zahradu. Cihlový, cel kově zateplený (okna, fasáda, skle py, střecha), Kuchyň masiv, vl. plyn. kotel, klimatizace. Po celkové rekonstrukci (elektrika, plyn, voda). Náklady: inkaso 2000 Kč, fond oprav 1600 Kč. Volný k nastěhování v květnu Cena: Kč. Tel.: PRODÁM BYT 3+1 v Hýslých, 5 km od Kyjova, cena 280 tis. Tel NABÍZÍM venčení a hlídání pejsků, hlí dání dětí, doučování češtiny a ang ličtiny pro žáky základní školy a po moc v domácnosti starším lidem. Cena dohodou. Svatobořice Mistřín, Kyjov, Hodonín, případně blízké okolí. nebo PRODÁM novou líheň pro drůbež, 2200 Kč, tel Začátek roku se často i ve firmách nese ve znamení těch nejrůznějších předsevzetí a plánů. Někdy mají přísně ekonomická hlediska, jindy souvisí třeba se změnou výrobního programu, technologie nebo port folia zákazníků. V případě TV Slo vácko se začátek roku 2013 nesl především ve znamení zásadního rozšíření naší dostupnosti pro vás, naše diváky. Po mnohaletém úsilí se nám hned na začátku ledna podařilo podepsat smlouvu s největším kabelovým ope rátorem v České republice, společ ností UPC. Výsledkem našeho ujed nání je to, že od pátku 1. února je v nejnižší digitální programové na bídce ve Zlínském i Jihomoravském kraji samostatný kanál s nonstop programem TV Slovácko. Všichni, kteří sledujete televizi prostřednic Média TV Slovácko, šťastná třináctka! tvím tohoto kabelového operátora, byste náš program měli automatic ky objevit v nabídce programů svého set top boxu. Jen o týden později jsme za znamenali další smluvní úspěch. Od 10. ledna jsme výhradními doda vateli zpravodajského pořadu ve vysílání nové stanice TV Pohoda. Denně od do (a pak v dalších 4 reprízách) se mohou di váci ve Zlínském a Jihomoravském kraji podívat, jaké nové reportáže naše štáby zaznamenaly. A jen pro pořádek doplňuji, že stále pokračuje a rozvíjí se naše spo lupráce se satelitní programem RT.CZ (ASTRA 3B, 23,5 E, frek vence GHz), který se vě nuje výhradně regionálnímu zpravo dajství. Novinkou v naší spolupráci je jen to, že od 1. února jsme i tady stanovili premiérový čas denních zpráv TV Slovácko na hod. A co vyplývá z těchto zdánlivě ne záživných informací pro vás, naše di váky? Ať už ke sledování televize po užíváte kabel, satelit nebo digitální příjem ze vzduchu, všude můžete sle dovat i regionální zprávy TV Slovácko. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji máme od 1. února téměř 100% pokrytí. Tak neváhejte a najděte si zprávy ze svého města ve své televizi! Aktuálně jsme totiž jedinou televizí, která na Slovácku vyrábí a vysílá pravidelné regionální zpravodajství. A kdybyste přeci jen měli dojem, že na přesné časy v televizních progra mech nemáte štěstí, podívejte se na naše zprávy ON LINE na adrese www. tvslovacko.cz nebo si výběr některých reportáží prohlédněte na našem FB profilu. Jan Dudek, ředitel TVS Jak naladit Televizi Slovácko? VLASTNÍ DISTRIBUCE TV SLOVÁCKO Uherské Hradiště, Uherský Brod Staré Město, Kunovice a okolí Na většině bytových domů je již instalována anténa systému MMDS a signál TV Slovácko je sloučen do STA (společná televizní anténa). V rámci za chování možnosti příjmu i na starších TV přijímačích je signál šířen nejen di gitálně, ale i analogově. Znamená to, že stačí na starších TV přijímačích spustit ladění kanálů a TV Slovácko se automaticky naladí. Majitelé STB (set top box) od spo lečnosti TV Slovácko pak mají vysílání k dispozici i v digitální podobě. Individuální příjem v těchto lokali tách je možný jen s anténou MMDS. Ostatní domácnosti bez antény MMDS mohou zpravodajství TV Slovácko přijí mat prostřednictvím pozemního vysí lání nebo satelitu, viz informace níže. Kabelová televize Moravianet připravuje významnou modernizaci svých služeb. Proto musí v násle dujícím období dojít ke změnám ve vysílání, které se dotknout analogo vého i digitálního vysílání a promít nou se do všech stávajících progra mových nabídek. Jsou připraveny nové cenově výhodné nabídky digi tálních televizních stanic, upravené podle žánrů, takže si zákazník může vybrat a platit jen za ty, které ho za jímají. Zákazníci mají možnost vybí rat z více než 100 stanic. Pokud si ale z nové palety nabídek přece jen nevyberou, nevadí, využívají aktuální služby beze změny. V kabelové televizi Moravianet je stále možné sledovat analogové vysílání. Nyní je pro zákazníky nově připraveno 19 vybraných stanic s nej vyšší sledovaností. Tyto stanice mo hou nyní sledovat všichni zákazníci Moravia Televize zdarma jako dopro KABELOVÝ PŘÍJEM UPC Zlín, Otrokovice, Uh. Hradiště, Hodonín, Brno, Vyškov Program TV Slovácko vysílá na no vém vlastním kanálu v kabelové síti UPC na pozici 122. Ve Veselí nad Mo ravou je pozice analogového kanálu TV Slovácko nezměněna. JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU KABELEM Kyjov a obce na Kyjovsku, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Bzenec Zde je možný příjem TV Slovácko v místní kabelové síti. V Ostrožské Lhotě se jedná o ana logový signál v kabelové síti NOEL. V Ostrožské Nové Vsi a Bzenci jde o kabelové rozvody společnosti KT.CZ. V Kyjově a okolí je k dispozici digi tální signál pro všechny zákazníky sítě SELF (Moravianet). V některých byto vých domech města je signál poskyto Kabelová televize Moravianet vodnou službu k objednané digitální nabídce. * Nabídka digitálního vysílání bude dále rozšířena o stanice, které budou dostupné na televizorech s DVB T tunerem nebo DVB T set top boxem. Zákazníci tak budou moci plně vyu žít i televize, které nejsou vybaveny pro přímý příjem signálu z kabelové televize. Všichni zákazníci Moravia Televize budou moci sledovat tyto stanice v plné digitální kvalitě na všech těchto televizorech v domác nosti zdarma. * Změna programové skladby ana logového vysílání proběhne k 18. břez nu Nové nabídky digitálního vysílání budou v platnosti od 2. dubna Ke sledování nové digitální programové skladby je třeba televi zory přeladit. Self servis, spol. s r. o. provozovatel služeb Moravianet, *nelze na optických sítích ván i v analogové formě. Zde je pak TVS možno přijímat i na starších TV přijímačích bez STB. Bohužel seznam domů, kde tato možnost je, nemá naše společnost k dispozici. V analogo vém režimu je od pondělí 11. února Televize Slovácko (KTV) přemístěna z kanálu S8 na S5. V digitálním režimu se po uvedení settopboxu do továrního nastavení a novém automatickém naladění ob jeví TV Slovácko na 82. místě progra mové nabídky, frekvence 298Mhz (298000Khz). JINÉ MOŽNOSTI PŘÍJMU ZPRAVODAJSTVÍ TV SLOVÁCKO Satelit Televize Slovácko je součástí vysí lání Regionalnitelevize.cz (vždy v 18.00, 22.00, 02.00, 06.00, a 14.00). Satelit ASTRA 3B, frekvence polarizace Vertikální symbolová rych lost (SR) 27500, FEC 3/4 bez kódo vání. Digitální (DVB T) vysílání standardní vzdušné vysílání. Součást vysílání TV Pohoda (vždy v 18.00, 22.00, 06.00, 7.30 a hod.). TV Pohoda je šířena v rámci multi plexu 4. Zlínský kraj: vysílače Zlín Jižní Svahy a vysílač Rovnina Uherské Hra diště: Kanál 42 Jihomoravský kraj: vysílač Brno, Hodonín a Znojmo: Kanál 46 red Poděkování DĚKUJI tímto celému chirurgickému oddělení nemocnice v Kyjově za ukázkovou péči po úraze mé ma minky. Děkuji, děkuji, děkuji! S úctou Dr. Soňa Menšíková CHCEME PODĚKOVAT všem, kdo při šli doprovodit na poslední cestě pana Antonína Klečku, za projev soustrasti a květinové dary. Také děkujeme pracovníkům Charity Ky jov za velkou pomoc v jeho těžké nemoci. Rodina Klečkova Kyjovské noviny / březen 2013 strana 13

14 Projekt v řádu dvaceti milionů ko run tak vypadá plán Sportovního a školícího centra, které se chystá zrealizovat v prostorách městského stadionu TJ Jiskra Kyjov. Objekt má navázat na již započatou rekonstrukci stadionu, v rámci které dnes mohou sportovci využívat moderní zázemí s ubytovnou, posilovnami a šatnami. Rozhodující ovšem bude získání do tace. Po jednáních a možných návrzích architekta jsme dospěli k tomu, že bude nejlepší postupovat po eta pách. V první části by se postavila budova, která bude mít v sobě dva sportovní sály, takové malé tělo cvičny. Sloužila by jak na sporto vání, tak například i na školicí kurzy popř. kulturní akce. Výstavba větší haly na míčové sporty, která by byla umístěna v prostoru současné haly na basketbal, to už je vzdálená bu doucnost v horizontu tak 10 let, je přesvědčen předseda výkonného vý boru Jiskra Kyjov Jiří Klimek. Sport Jiskra usiluje o lepší prostředí v prostorách kyjovského stadionu Podle Klimka je dotace na první část projektu vcelku reálná. I proto kyjovské zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky, kterou by Jiskra měla zaplatit činnosti související s přípravou projektu. Městu Kyjovu plynou určité fi nanční prostředky z provozování výherních hracích přístrojů. Bylo jasně dáno, že částka z nich nebude klubům deponována na jejich pro vozní náklady, ale že díky ní bu dou podpořeny investice ve sportu. Proto jsme rozhodli u TJ Jiskra Kyjov o půjčce 750 tisíc Kč na vyhotovení projektového dokumentace, stejně tak i fotbalu na zakoupení nové časomíry. Obě tyto částky by měly být vráceny do rozpočtu města, vysvětlil starosta Kyjova František Lukl. Pokud by Jiskra obdržela dotaci z ministerstva školství, musí se ihned začít stavět, aby budova byla zreali zována během kalendářního roku. vh Štěpánský běh pokračuje! Před padesáti lety vše začalo tím, že se atleti z Kyjova o vánočních svát cích sešli, aby se proběhli. Z akce se stal vyhlášený závod, který měl pade sátým ročníkem skončit. Místní odcho vanci a fanoušci to naštěstí nedopustí. Zakladatelem sdružení Štěpánský běh se stal Pavel Klimeš. Už při 49. ročníku Štěpánského běhu Alois Vrbovský prohlásil, že uspořádá ještě poslední padesátý ročník. Jako jeho svěřenec, který tady začínal před čtyři ceti lety, jsem se s tím nechtěl smířit a navíc jsem byl osloven Janem Kund ratou, Rostislavem Moudrým a Ja nem Turečkem, jestli bychom do toho nešli a pokračovali v tomto běhu, pro zradil své pohnutky Klimeš. Vznikla skupina, která založila občanské sdružení a v tradici závodů na Štěpána v Kyjově bude pokračo vat. Zakladateli sdružení jsou: Jan Kundrata, Rostislav Moudrý, Pavel Klimeš a Jan Tureček. Nástupci Vr bovského doufají i v podporu města či vedení Klvaňova gymnázia, kde by měl v budoucnu být hlavní stan. V při lehlém parku počítají s různými bě žeckými kategoriemi s tím, že trasa hlavního závodu zůstane přesně za chována tak, jak ji běžci znají z mi nulých let. Zdeněk Šmýd Reprezentační kempy Zimní hokejbalová přestávka je nenávratně pryč. V jejím průběhu se, stejně jako loni, naši svěřenci zúčast nili reprezentačních kempů U14 a U16. Jednotlivé kempy mají několik kol, kde jsou postupně vybíráni ti nejlepší, kteří budou mít tu čest reprezentovat naši republiku na MS v hokejbale. Za tímco první kemp U14 proběhl v zá věru měsíce února, kempy U16 od startovaly již v lednu. Prvního kempu U16 v Plzni se zúčastnili na fotografii zleva Tomáš Fiala, Jan Kamrla, David Kučera, Jakub Fraňo, Roman Simer ský a Maarten Přikryl. Další dva: Aleš Kmenta a Matěj Fraňo, byli trenérem reprezentace po zváni přímo do druhého kem pu, neboť reprezentovali naši republiku již v minulém roce. Máte li chuť zatrénovat si s reprezentanty České repub liky, neváhejte, přijďte a při veďte také vaše děti. Máme v týmu kluky i holky již od pěti let. Vyzkoušíte na vlastní kůži co je to hokejbal a možná vás hra chytne. Pokud ne, nic se neděje. Těší nás váš zájem. Na konci měsíce února se naplno rozjely soutěže všech mládežnických kategorií HBK Kyjov. Jarní část sou těže bude nejdůležitější pro katego rii starší žáci. Ti mohou letos pomýš let na metu nejvyšší. Pokud vše půjde jako v podzimní části, utkají se v závěrečném jarním turnaji o titul mistra České republiky. Zveme vás také na mistrovské zápasy star šího dorostu. Skvělá podívaná, kde nastupují i naši reprezentanti. Jste srdečně zváni. Více informací na jdete na kyjov.cz. Martin Vaculík, HBK Kyjov Foto archiv HBK Nečesánek druhý na světě Jakub Nečesánek se svým otcem a současně trenérem při vyhlášení nejlepších sportovců Kyjova. Níže společná fotografie z letošního mistrovství světa. Foto archiv J. Nečesánka Foto MěÚ Kyjov Klub českých turistů Jiskra Kyjov Pravidelné vycházky za každého počasí Vnorovy Bzenec Přívoz (6 km) odjezd 8.37, vlakové nádraží Vacenovice Rohatec (9 km) odjezd 9.15, bus Čeložnice Zavadilka Koryčany (7,5 km) odjezd 8.23, bus Radějov rozhledna Travičná Lučina (4 km) odjezd 8.37, vlakové nádraží Bzenec Přívoz Strážnice (6,5 km) odjezd 8.37, vlakové nádraží Úspěšně si vedl na mistrovství světa v halové akrobacii v němec kém Coburgu kyjovský junior Jakub Nečesánek. V AM Aero muzikál (létání na hudbu) obsadil v celkovém pořadí 10. místo, v kategorii do osmnácti let byl dokonce stříbrný. V kategorii F3P přesná akrobacie skončil Ne česánek na 26. místě bez rozdílu věku, což znamenalo 7. příčku mezi juniory. Šampionátu se zúčastnili zástupci z 15 zemí, kteří do soutěže vyslali 49 pilotů. red Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Hynek Zdeněk, , Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel , Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 14 Kyjovské noviny / březen 2013

15 KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY domácí i firemní Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) Kyjovské noviny / březen 2013 Placená inzerce / strana 15

16 PŘÍLEŽITOST KLIDNÉ BYDLENÍ VÝHODNÁ NABÍDKA SKVĚLÁ NABÍDKA Velkometrážní byt 3+1, Kelčany - 83 m 2, v přízemí, vlastní topení, nová plast. okna. Cena ,- Kč Tel: SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST Chata u obce RD 4+1, Čeložnice Žádovice m 2, samostatně stojící, obýv. místnost s krbem, prakticky WC, sprch. řešený, přízemní dům, zastřešená terasa, garážová vrata na dálk. ovl., zahrada. Cena: ,- Kč Tel: Byt 2+1, Bzenec - 50 m 2, po rekonstrukci, 2 sklepy, plast. okna, nová koupelna + WC, vlastní plyn. kotel. Za domem menší zahrada. Cena: ,- Kč Tel Byt 3+kk k pronájmu, Kyjov - 86 m 2, s vlastním topením, 3. NP, po rekonstrukci, kompletně vybaven, ihned k nastěhování. Cena: 8.000,- Kč/měs. + inkaso Tel kout, kuch. kout, terasa, ložnice- 6 lůžek, veřejný vodovod, el. 220/380 V. Cena: ,- Kč Tel: MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PŘÍLEŽITOST PŘÍLEŽITOST RD 4+kk Čejkovice - kol. 12/2012, samostatně stojící, použity špičkové materiály Byt 3+1, 69 m 2, Vracov - 3.NP, a technologie, energ. tř. náročnosti 69,7 m 2, velmi udržovaný, plast. A. K domu pozemek 566 m 2. Cena: ,- Kč okna, jádro zděné, vlastní topení ústř. plyn., ve dvoře garáž. Cena: Tel ,- Kč Tel PĚKNÉ BYDLENÍ RD 6+1, Domanín - klidná část, přízemní, vjezd, uzavřený dvůr. IS před domem, zahrada s ov. stromy. Vhodný k částečné rekonstrukci. Cena: ,- Kč Tel BYDLENÍ I REKREACE Pozemek v centru Bzence, 2514 m 2 - rovinatý, IS na parcele, oplocený. Nachází se kousek od Bzeneckého zámku. Cena: ,- Kč Tel SKVĚLÁ NABÍDKA Víceúčelový RD, Mistřín - k podnikání i k bydlení, částečně podsklepený, má 2 NP. V přízemí prodejna a chladící box, plast. okna. Cena: ,- Kč Tel Pěkný byt 1+1 s lodžií, Kyjov - 2.NP, 36 m 2. Byt je v dobrém udržovaném stavu. Celý dům prošel revitalizací. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ RD 4+1 u lesa, Vracov - po rekonstrukci, plyn. kotel i kotel na tuhá paliva. Za domem dílna, letní kuchyně, garáž, zahrada 854 m 2. Cena: ,- Kč Tel Byt 3+1, Kostelec - 1.NP, 61 m 2, nová kuch. linka, rekonstrukce koupelny, jádro zděné, 2 balkony, 2 sklepy, garáž pod bytem, vl. el. vytápění. Cena: ,- Kč Tel RD 4+1 Svatobořice-Mistřín - řadový, klidná ulice, nepodsklepený, dvůr, hosp. stavby, zahrada 825 m 2 s možností jako stavební pozemek. Cena: ,- Kč Tel KLIDNÉ BYDLENÍ Krásný byt 2+1 k pronájmu, Kyjov - 62 m 2, 3.NP, po celkové rekonstrukci, s vl. topením, na sídlišti s hodně zelení. Cena: 8.000,- Kč/ měs. Tel Slunný byt 2+1, Kyjov - 4.NP, 52 m 2, ihned k nastěhování, v původním udržovaném stavu, dům je po revitalizaci Cena : ,- Kč Tel: RD 5+1, Vnorovy - po rekonstrukcích, velká zahrada, ovocný sad, posezení ve dvoře pod pergolou, garáž, stodola, průjezd k parkování. Cena: ,- Kč Tel RD 3,5+1, Želetice - s průjezdovou garáží, dvorem a sklípkem. Dům prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, ihned k bydlení. Cena: ,- Kč Tel NEPŘEHLÉDNĚTE Byt 3+1, Kyjov - velmi pěkný, 8. NP, 68,8 m 2. V r celková rekonstrukce- koupelna, kuchyně, plast. okna. PĚKNÉ BYDLENÍ PĚKNÉ BYDLENÍ Byt 3+1, Svatobořice-Mistřín - 62m 2, 3.NP, plast. okna, nové rozvody elektřiny, kuchyně z masivu vč. vest spotřebičů, koupelna s roh. vanou. Cena: ,- Kč Tel ZAJÍMAVÁ NABÍDKA LUKRATIVNÍ NABÍDKA KLIDNÉ BYDLENÍ VÝHODNÁ NABÍDKA Cena: ,- Kč Tel strana 16 Kyjovské noviny Placená / březen inzerce 2013

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 19.2.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Od 22.2. do 26.2.2016 provoz úřadu omezen z důvodu malování. Děkujeme za pochopení. Obec Noviny p. R. nabízí k zapůjčení motorový kombinovaný drtič

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 11.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Milí rodiče, ode dneška bude pracovník úřadu čekat na zastávce autobusu v 14:12 hodin, kdy dojede autobus se školáky ze Stráže pod Ralskem. Bezpečně

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 21.1.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Čerpání řádné dovolené pí Renaty Lazárové od 28.1. do 29.1.2016 a 5.2.2016. Čerpání řádné dovolené p. Miloslava Hercíka od 28.1. do 29.1.2016. Úřední

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 16.11.2015 2015 Ing. Košťál Lubomír Dne 20.11.2015 zahajuje vysílání nový filmový kanál Prima MAX, který je již nyní možné naladit v promo smyčce ručním nebo automatickým naladěním

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 23.6.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Obecní úřad nabízí palivové dříví (trámy a latě ze střechy hospodářského stavení). Cena za jeden kontejner s dopravou 500,- Kč. Zájemci hlaste se

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

Týden otevřených dveří v Mateřském klubu při DDM-SVČ Junior Chotěboř datum začátku akce: 28.02.2011 datum ukončení akce: 04.03.2011 stručný popis akce: ukázka kroužků, vstup zdarma PO 9:15-9:30 hod. Hudební

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2013 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen Vážení spoluobčané! Číslo 2, červen 2013 OBSAH Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych navázal na problematiku pozemkových úprav, kterou jsem se zabýval ve svém minulém příspěvku. Nyní jsem požádal o vyjádření

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 17.7.2015 2015 Ing. Košťál Lubomír Fotbalový turnaj na Moravě v Horních Věstonicích. Odjezd 18.7.2015 ráno, návrat 19.7.2015. Spaní ve stanech. Spoluúčast na dopravě dle počtu zájemců.

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za rok 2012 Lidové tradice a řemesla, o. p. s. Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh www.lidove-kroje.cz e-shop: www.siti-kroju.cz e-mail: remesla@ostrozsko.cz tel.: +420 572

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více