Internationales. Forschungszentrum. Kulturwissenschaften. Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internationales. Forschungszentrum. Kulturwissenschaften. Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 2/96 II ґ I l'-il I Г II L- I Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Všední den v Jablonci roku 1994 Od ii o vo osidleii есkёіі о р01, ran K,' k eu roregioii ii Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou k vydání p řipravili Birgit Müller a Zden ě k Uherek

2 lfk materialien 2/96

3 Všední den v Jablonci roku 1994 Od novoosídleneckého pohraničí k euroregionu Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou k vydání p ĩ iprav іlí Birgit Müller a Zden ěk Uherek

4 Obs ati Předmluva Birgit Muller "Bílá místa" a skupinová dynamika: Letni škola terénního výzkumu v sociální antropologii, Jablonec nad Nisou Zdeněk Uherek Jablonec nad Nisou: Několikeré d ějiny, jedno dědictví Elke Nicole Kappus "Jenom neházet všechno do jednoho pytle" Německo- české vztahy v Jablonci Ulrich Göttke-Krogmann, Jana Kátlovská "Š ťastná Zásada" deská sklářská obec na okraji dějin Zdeněk Uherek Romové v Jablonci nad Nisou: předmě t výzkumu Úvod Angela Riedmann. Koexistence romské minority s českým majoritním obyvatelstvem Pohledy z etické a etické perspektivy 77 Markéta Rybová Postoje a názory jabloneckých Rom ů

5 Nada Mítanová Rasová diskriminace a sociál пí práce 111 Angela Ríedmann Výsledky a shrnutí 119 Markéta Kop ř ivová, Anna Zisman Místní tradice a vpád světového hospodářství na trhy Jablonce 121 Barbara Herzog-Punzenberger, Michail Bajakovskij "Mikrofony ve zpovědnici a faráři na jevišti" Církev a společenská zmëna v Jab1 onci 158

6 P ředmluva V této publikaci p ředkládá Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) ve Vídni výsledky Letní školy terénního výzkumu v sociální antropologii, která. se konala od 12.zá ří do 2. října 1994 v Jabloní nad Nisou. Letní školu inicioval Verbund für die Sozialanthropologie von Industńegesellschaften p ři Centre Marc Bloch v Berlín ě společně s IFK ve Vídni, Ústavem pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze a Centre francais de recherches en sciences sociales v Praze. Sedmnáct badatelů z České republiky, z Rakouska, N ěmecka, Francie, Slovenské republiky, Ruska a Spojených států ameńckých uskutečnilo společně terénní výzkum v českém městě, diskutovalo o výsledcích a metodách a napsalo následující výzkumné zprávy. Letní škola byla z největší částí financována z prost ředků IFK ve Vídni. Další finanční příspěvky poskytlo Centre Marc Bloch v Berlín ě a CEFRES v Praze. Organizátoři a účastníci děkují za jejich zájem a velkorysou podporu. Zvláště děkujeme také Emmanuelovi Terray a Gabriele Rasuly- Paleczek za jejich poutavé p řednášky b ěhem víkendových seminářů a za účast pří diskusích s badateli o jejich práci. Andrea May nám pomohla při p řípravě textu, Milena Bursíková a Daniela Uherková s překlady. I jím je t řeba poděkovat. Berlín,Praha květen 1996, Birgit Müller Zdeněk Uherek organizátoři letní školy

7 " Вйа místa" a skupinová dynamika: Letní škola terénn ıћo výzkumu v sociální antropologii, Jablonec nad Nisou 1994 Birgit Müller Jablonec nad Nisou, město v severních Čechách, ve kterém se sešli mladí badatelé v oblasti společenských věd ze sedmi stát - Češi, Němci, Slováci, Rakušani, Rus, Ameńčanka a Francouzka - nebylo náhodně zvoleným dějištěm letní školy sociální antropologie. V pohnuté historii města se zrcadlí politické, ekonomické a národnostní kon flikty, které v tomto století rozdělovaly Evropu a které se staly naším tématem. Ten, kdo se jako Rakušan narodil v sudeton ěmeckém městě Gablonz v roce 1910 a měl to neuvěřitelné štěstí, že zde mohl prožít celý život, bydlel v roce 1994 v českém městě Jablonec a čtyřikrát změnil svojí státní p říslušnost. V roce 1918 se stal Čechoslovákem, v roce 1938 Němcem, a jestliže se stal v roce 1938 N ěmcem, mohl se v roce 1946 ve vyjíme čném případě stát zase Čechoslovákem a v roce 1993 Čechem. Na pozadí této historie jsme se p ět let po české "sametové" revoluci pokusili zachytit momentku ze života v Jablonci. Ve skupinách po dvou až třech badatelích, z nichž vždy jeden musel ovládat češtinu, jsme mapovali některé oblasti významné pro život v tomto m ěstě: nové česko-vietnamské tržiště v centru m ěsta, nákupní ulici, novou politickou stranu "Srdce pro Jablonec", dv ě církevní obce - jednotu bratrskou a katolickou církev, domácké d ělníky sklá řského průmyslu ve vesnicí Zasada poblíž města, německé kulturní sdružení "Wilhelma Leutelta" a romskou menšinu a její vztahy s dalšími obyvateli města. Chtěli jsme zkoumat, jak dalece změny politického a ekonomického : systému modifikovaly každodenní život ve městě, zda se od roku 1989 nově defmovaly etnické a národnostní vztahy a jaký vliv může mít dnes jednotlivý občan - ať už náleží k menšině nebo většině - na záležitostí města. V průběhu tří týdnů našeho terénního výzkumu jsme se nepokoušeli nastínit hotový obraz, cht ěli jsme jen poukázat na 5

8 protiklady a konflikty, dotknout se hranice ml čení a "bílých míst", ke kterým jsme pronikli, abychom na konci našeho šet ření mohli alespoň formulovat otázky, na nichž by se dal založit hlubší následný výzkum. To, co йёаѕtпіку letní školy spojovalo, byl zájem o hlubší pochopení a aplikování sociálně antropologických výzkumných metod p ři studiu městského života v Jablonci. Sociáln ě antropologický p řístup se vyznačuje tím, že získává poznatky o zkoumaných sociálních aktérech a souvislostech jejich chování v jejích p říгozeném prostředí a kontextu. P řitom p řihlíží ke způsobům nazírání aktérů, k jejich interpretacím minulosti a současnosti, k jejich každodenní praxi a k významu, který jí připisují. Součástí materiálu zpracovávaného sociálními antropology jsou rozhovory, písemné prameny a systematicky zjiš ťované kvantitativní údaje. Výzkumným nástrojem, kterým se sociální antropologie liší od ostatních společenskovědních disciplin, je zúčastněné pozorování, které umožňuje badateli na delší dobu navá7ot se zkoumanými osobami intenzívní kontakt. Výzkumník si p řitom na jedné straně zachovává sociální distanci od událostí a interakcí, kterých je ve sledovaném výzkumném působišti svědkem, na druhé stran ě se však sám stává součástí interakcí, aktérem, který je b ěhem terénního výzkumu vtažen do sledovaného pole. Pozorování, která m ůže provádět, jsou vlak nejen ovlivněna jeho vztahem ke zkoumaným objektům, ale také formována badatelským zam ěřením, způsobem komunikace, vymezením zkoumaného problému, vzděláním a osobností. Zvláštní schopnost, kterou musí sociální antropolog rozvíjet, spočívá v tom, že musí být p řístupný i takovým fakt ům a souvislostem, které se vymykají běžným teoretickým a koncep čním p ředpokladům. Sociální antropologové se osvědčují se svými výzkumnými postupy práv ě pri těch procesech, které neprobíhají podle konvenčních zákonitostí sociálních věd a stávají se proto jinak t ěžko uchopitelné. Sociální antropologie vyvinula tuto metodu p ři studiu neznámých exotických společností, aby popsala a analyzovala jevy cizí, nesrozumitelné a zdánlivě iracionální. Moderním společnostem samozřejm ě musí být tento nástroj, vyvinutý pro šet ření p řehledných sociálních souvislostí, které se většinou opírají o vztahy "face-to-face", p řizpůsoben. I v modernich Spole čnostech existuji oblasti, kde lze pozorovat 6

9 bezprostřední sociální interakci. Vztahy sociálních aktérů, jejich rozhovory a ú činky jejich jednání však samoz řejmě stále znovu přesahují daleko za tyto oblasti. Odkazují nás na histo ńcké souvislosti, politické a ekonomické struktury a jejich vývoj a na ideologické modely, které ke zkoumanému materiálu jist ě také patří. Sociálně antropologická praxe vyžaduje znalosti, které je možné začínajícího badatele naučit jen "v terénu". Kromě solidního metodického a teoretického nitstroje pot řebuje výzkumný pracovník v terénu také intuici, schopnost vcítění a schopnost zvládnout konflikty. Terénní výzkum probíhá formou kontinuálního procesu: shromážd ěný materiál prom ěйuje sám "terén", na kterém badatel začal pracovat. Tyto posuny se zase projevují na shromažďovaném materiálu, atd. Badatel se p řitom neustále pohybuje mezi kauzou, kterou řeší, a shromažd'ovaným materiálem, mezí interpretací a výsledkem. V tomto procesu je nejvíce zam ěstnán samotným zjišťováním dat, precizováním strategií interpretace a konfrontací s emocionáhцmí problémy, které s sebou nese úzký kontakt se zkoumanými sociálními aktéry. Letní školou v Jablonci nad Nisou jsme chtěli nahradit "osamocenost badatele v terénu" kolektivní diskusí, která měla nastoupit už p ři shromažd'ování materiálu a p ří jeho interpretaci. Základní význam měla v Jablonci p ředevším úvaha o subjektívít ě badatele v terénním výzkumu. Účastníci mohli konfrontovat své postřehy s názory kolegů s odlišnými zkušenostmi a sociálním know-how p římo pří práci v terénu. Spolupráce dvou badatelů, kteří mají k dispozici rozdílné nástroje výzkumu - jeden mluví jazykem sociálních aktér ů, druhý ne, jeden má zkušenosti s kvalitativními metodami, druhý možná p řichází z jiného oboru nebyla jednoduchá. Badatelé si museli neustále uvědomovat, že tlumočení s sebou vždy nese zkreslení významu a nebezpe čí dodatečného vytvo ření jiných významů, než jaké měli aktéři na mysli. Ve skupině mohli účastníci uvažovat o tom, jakým zp ůsobem kulturní a intelektuální zázemí ovlivıĩuje vnímání skutečnosti, jaký vliv má na to, co se vidí a co se p řehlédne. Jedním z cílů letní školy bylo uvažovat o rozdílech vnímání, brát je vážn ě a otevřeně je uvádět v rozboru materiálu. Protože práce ve skupině měla -pro-úspěšný průběh -letní- školy velkou důležitost, nastíním zde krátce vnější rámec, v němž se letní škola 7

10 konala. Výchozím bodem našich terénních výzkum ů byl hotel Zlatý jelen, novostavba panelového typu s diskretnim šarmem "reálsосialistického interhotelu". Zde jsme si, Zdeněk Uherek a já, na t ři týdny pronajali celé první patro. Deset pokoj ů, které sdíleli vždy dva účastnící, navazovalo na jednu místnost oddělenou od chodby, kde jsme si ze šestí malých stolků s bílými ubrusy sestavili velký diskusní stůl. Zde se večer od půl sedmé do půl osmé konaly naše porady o výsledcích, problémech a myšlenkách dne, zde jsme si vym ěňovali informace, včetně klepů a neověřených pověstí, které by mohly mít význam pro ostatní skupiny. Tady se také o víkendech konaly metodické seminá ře a p řednás v ky. Jeden z pokoj ů fungoval jako kancelář. Nastěhovali jsme tam stoly a židle a umístili knihy a články o sociálně antropologických metodách. Byly tu také staré n ěmecké knihy a nové informační bružury a statistiky o Jablonci a okolí v češtině. Dala jsem tam i svůj cestovní psací stroj a starý počítač ATARI s tiskárnou, který však neobstál ve zkoušce ohn ěm a při první závěrečné práci vypustil navždy duši. Koupila jsem ješt ě elektrický vařič vody, čaj v sáčcích a kávu v prášku - nutné rekvizity pro mnohahodinové diskuse skupin. Pokoje jsme si p ři p říjezdu rozdělili téměř automaticky. Spole čně se nastěhovali ti, co společně p řijeli. Často se znali už ze studií. Toto rozdělení pokoj ů dovolilo účastníkům rozloučit se s partnerem po terénním výzkumu a uvolněně se bavit bez námahy v mate řštině se spolubydlícím o událostech dne, číst, modlit se nebo jít na procházku. Společná večeře u tří stolů vždy po šesti osobách ve velké jídeln ě hotelu byla barometrem nálady, která právě vládla ve výzkumných skupinách. Jestliže měly skupiny úsp ěšný den, sedly si dohromady, aby společně povečeřely. Jestliže se však uvnit ř skupin objevilo nap ětí, dalo se na první pohled uhádnout, protože tu pak byl jeden čistě "západoevropský" stůl a jeden, u něhož seděli jen Češi a Slováci. U badatelů různé národností, kteří na sebe byli odkázáni, nebylo vnímání a hodnocení zkoumané reality bezpodmíne čně stejné. Národnostní konflikty mezi N ěmci a Čechy, hospodářské p řeměny vyvolané privatizací a restitucí, vstup do konzumní spole čností, etnická napětí mezí Čechy a Romy a rozmach politického klientelismu ve městě, to byla témata, která se ú častníků dotýkala nejen z vědeckého, 8

11 ale také z osobního hlediska. Většina badatel ů se proto během terénního výzkumu nezabývala jen zkoumáním své oblasti, nýbrž se také seznamovala s názory svého partnera p ří sběru terémnіch dat. Přístup badatelů, kteří neovládali češtinu, k aktérům, kteří je zajímali, mohl spočívat pouze v mlčenlivém pozorování nebo zprost ředkovaně přes česky mluvícího partnera. U česky mluvících badatelů šlo o to, aby jejich vlastní zájem a poznatky nep řekryly informaci, kterou zprostředkovávali a tlumočílí do jazyka partnera. Tento proces zprostředkování, tak d ůležitý pro úspěch terénního výzkumu, fungoval v každé skupin ě jinak. V rnnohých nefungoval v ůbec. O něco vice než polovina ú častníků měla zkušenosti se sociálně antropologickým výzkumem v terénu již p řed p říjezdem do Jablonce nad Nisou. Ostatní získávali veškeré poznatky teprve během letní školy. Úvod do socíáhnіch problémů Jablonce zorganizoval první den Zdeněk Uherek s panem Hoškem z okresního ú řadu. Pan Vostřák, místostarosta Jablonce a člen volební strany "Srdce pro Jablonec", nás pak odvedl na věž radnice, kde nám vyprávěl 0 architektu ře secese a historii města. Oba pánové se stali pro některé skupiny d ůležitými informátory, kteří jim současně otevřeli cestu k dalším kontaktům. Ovlivnili tím do rnačné míry, alespoň v prvních dnech, jejich pohled na m ěsto. Odpoledne téhož dne si účastnící vybrali ze sedmi navržených témat ta, která jím nejvíce vyhovovala. Já jsem se pak snažila sestavit skupiny tak, aby každý účastník mohl sledovat vlastní tematické zájmy a aby navíc vždy jeden zkušený terénní badatel spolupracoval s nezkušeným. Jíž druhý den začali účastnící se sondováním terénu. Bytí vyzvání, aby svá pozorování v této fázi koncipovali co nejší řeji a aby co nejvíce poznatků podrobně zaznamenávali do terénních deníků. 0 čtyři dny později, během následujícího víkendu, p ředstavila každá skupina své pole výzkumu tak, jak se jí po této po čáteční fø jevilo. Diskutovali jsme nad terénními deníky členů skupin, o tom, jak zapisovat "fıeldnotes" a o úloze zárnamu subjektivních postoj ů, pocitů a hodnocení v těchto denících. Zdůraznění subjektivní složky terénního výzkumu se nap říště mělo stát, spolu s problémy vedení rozhovorů ve třech jazycích, "kamenem", o který "zakopávala" spolupráce mezí zápádo-. a východoevropskými badateli. Bylo těžké sdělit některým východoevropským badatelem, 9

12 proč by jejich osobní pocity pri výzkumu v terénu mohly mít význam pro interpretaci sebraného materiálu. Zatímco všichni západoevropští badatelé se samozřeјmě během tereního výzkumu věnovali í svým pocitům a brali je vážně - většina už se v soukromém nebo profesíonáln m životě zabývala psychoanalýzou, nebo p řineјmenším o ní diskutovala a četla, nebo byla seznámena s diskusemi postmodernismu - znamenalo to pro mnohé východoevropské badatele novou oblast, která jim p řipadala jako nepodstatná vymyšlenost "těch ze západu". Někteří sí stěžovali, že jejich západoevropští partneři se jich neustále dotazují, jak se jim dari, jak se cítí a co sí myslí. M ěli pocit, že se s nímí zachází jako s malými d ětmi. Problém tlumočení rozhovorů do angličtiny, kterou členové badatelských skupin více či méně dob ře ovládali a která nebyla mateřštinou ladného z nich (vyjma americké badatelky), se dal řešit jen s velkou dávkou dobré vůle a za pomoci kazetových magnetofon ů. V metodických seminárich jsme sice zvažovali strategie k p řekonání úskalí vedení rozhovor ů - já jsem nap říklad navrhla rozdělit rozhovor do fází, ve kterých by česky mluvící partner vedl rozhovor skoro sám, a do fází, v nichž by česky mluvící partner fungoval "jen" jako tlumočník, ale v praxi to bylo možné uskutečnit jen když byli badatelé dob ře sehrání a když uznali, že otázky partnera jsou podstatné a důležité. Jinak mohl česky hovořící partner "cenzurovat" kolegu, který česky neuměl prostě tím, ĩe nepřekládal otázky, jež mu byly nep říjemné, zdály se mu p říliš agresívní nebo se dotýkaly jeho světonázorového či náboženského p řesvědčení. Docházelo pak k neustálým diskusím s partnerem, kdy bylo t řeba hodně trpělivostí a v neposlední řadě sympatie, aby se dosp ělo k takovému vedení rozhovorů, které by oba uspokojilo. Ve čer, nebo teprve až několik dnů po rozhovoru, se musela skupina k tématu ješt ě jednou vrátit, poslechnout si kazety, p řeložit je a nejdůležitější pasáže přepsat. Další problém byl v tom, že v rozhovorech o zvláště ožehavých otázkách se magnetofony nemohly použít, a že í pri standardních situacích by byla dotazovaná osoba možná vyprávěla víc a jinak, kdyby se pracovalo bez magnetofonu. Každá oblast výzkumu m ěla své zvláštnosti a vyžadovala vlastní přístup: pro skupinu, která studovala Romy, bylo obtížné opustit úhel 10

13 pohledu sociálního pracovníka a politika a navázat s nimi bezprost řední kontakt. Skupina, která zkoumala tržiště, měla sice své aktéry neustále na očích, ale těžko navazovala důvěrnější rozhovor. Snažili jsme se sice pří každém kontaktu p ředejít otázce, kdo jsme a co chceme a p ředstavit se podrobněji jako vědečtí pracovníci z různých zemí, kteri sice rozumějí, ale nechtějí hodnotit. Ne vždy se to však da řilo. Respondenti nás nutně zařazovali do vlastních kategorii p řátel a nep řátel, protivníků a spojenců. Při prvních rozhovorech jsme se v t ěchto kategoriích většinou neorientovali a jejich obsah jsme mohli nanejvýš jen tušit. Nejnápadnější to bylo v oblasti politiky, kdy i obsahy pojm ů levicová a pгavícová strana, na které jsou lidé ze západoevropských zemí zvyklí, měly naprosto jiný smysl. P řirozeně měli í,samotní badatelé, kte ří pracovali spolu, odlišné kategorie v hlav ě, protože i oni pocházeli z odlišných kulturních a sociáhúch kontext ů. Pojmenovat tyto rozdíly se nám však většinou podařilo jen v náznacích. Obtížně probíhala spolupráce mezi Elke Kappus z Frankfurtu nad Mohanem, která za čínala psát doktorskou práci v oboru sociální antropologie v Praze a Karlem Zást ěrou z Prahy, který se právě vrátil z delšího pobytu ve Spojených státech. Jejich téma, vzájemné vztahy mezi Němci a Čechy v Jablonci nad Nisou se jevilo, vzhledem k tomu, že výzkum prováděl Cech s Němkou, jako vynikající součást programu. Ačkoli právě v této skupině bylo možné rozd ělit stejným dílem b řemeno tlumočení, protože bylo t řeba hovořit s německy a česky mluvícími aktéry a Karel Zástěra neum ěl německy a Elke Kappus česky, znamenaly pro ně společné rozhovory vážné obtíĩe a vedly k velkým napětím. To je však t řeba p řičíst spíše osobní inkompatibilit ě než tématu. Ambivalence a nap ětí, které možná cítili n ěmečtí a čeští respondenti, když se jích Čech a Němka společně dotazovali na jejich národní identitu a vztah k druhé národnosti, vedly vždy k takovému výsledku rozhovoru, že mezi Cechy a Němci neexistují žádné problémy. Drive, než mohlo dojit k intenzívní výměně názorů mezi ob ěma badateli, ve které by zazněly důležité argumenty k pochopení situace, vyhrotil se konflikt na osobní úrovni a skupina se rozpadla. Elke Kappus pracovala dál s n ěmecky mluvícími respondenty a do středu svého zájmu postavila vztah členů severočeského německého kulturního sdružení "Wilhelma Leutelta" k Čechům a Němcům v SRN. 11

14 Čím dále postupovala ve svém výzkumu, tím vice se rozplýval obraz dokonalého souladu, a také zdánlivě jasné rozlišování Češí-Němci ustupovalo diferencovanějšímu pohledu. Zjistila, že mnozí N ěmci nebyli v roce 1946 vyvlastněni, že jíví dostali znovu sv ůj majetek, že se německé kulturní sdružení bálo Němců z bývalého komunistického Kulturverbandu ješt ě vice než současných českých republikánů. Karel Zástěra pak začal zjišťovat názory běžných občanů, "lidí na ulici", na tehdejší oficiální vst řícné postoje p ředstavitelů České republiky k Německu a k Němcům. Nenapsal však o tom nakonec žádnou zprávu. Jana Kátlovská z Bratislavy a Ulrich Göttke-Krogmann z Vídně byli šťastnější: těšila je jejich spolupráce, jejich téma o sklářském průmyslu, které si vzali spíše náhodn ě, protože je nikdo jiný nechtěl, a těšila je i vesnice Zásada, kde prováděli terénní výzkum. Spokojen ě jezdili každé ráno ke "svým" rodinám doma pracujících sklářů, návrhářů šperků a obchodníků, až jim to ostatní skupiny skoro záviděly. P řitom byla Zásada na počátku jejich výzkumu spíše nouzovým řešením, protože se ukázalo, že je nemožné získat p řístup do sklárny nebo šperka řské výrobny, natož tam provádět terénní výzkum. "Tajemství" sklářského a šperkařského průmyslu, který je v Jablonci nejen důležitým hospodá řským odvětvím, ale také vtiskuje celému m ěstu už dvě století jeho identitu, je totiž p řísně střeženo. Majitelé místních podniků vidí v každém cizinci, ktery" se o výrobní techniky a organizaci práce zajímá, rovnou průmyslového špiona. Přístup k podomácky pracujícím šperkařům, kteří se tomuto odvětví v Zásad ě věnují už celé jedno století, byl naproti tomu pom ěrně jednoduchý. Domá čtí pracovníci p řijali oba badatele přátelsky, ukázali jim svou práci a vyprávěli jim o svém životě. Jedna rodina sklářů je p ředávala další. Teprve postupn ě začali oba chápat, že vlídnost a klid, s nimiž obyvatelé Zásady cizince přijímali, mohou mít také hlubší p říčiny. Zásada leží, na české straně, za bývalou jazykovou hranicí dělící p řevážně německy mluvící Sudety a české oblasti, pouhých 15 km jihovýchodn ě od Jablonce. Z pohnuté historie tohoto kraje obec hospodářsky í politicky profitovala. Útěk českých pracovních sil ze Sudet do "Protektorátu Čechy a Morava" po roce 1938 sem p řivedl naléhavě potřebné pracovní síly. Sklá řské výrobky ze Zásady se daly í b ěhem války vyvážet do ciziny a po válce 12

15 se přesídlení a vysídlení Zásady nedotklo. Dokonce i za socialismu se skláři v Zásadě díky svým řemeslným dovednostem těšili výsadnímu postavení. Proto také Ulrich Göttke-Krogmann a J ana Kátlovská nazvali svůj příspěvek "Šťastná Zásada". Nad'a Mítanová z Bratislavy, Angela Riedmann z Vídn ě a Markéta Rybová z Prahy, které se v Jablonci soust ředily na výzkum Romů, měly od počátku na zkoumané aktéry protikladné pohledy. P ři prvním setkání s pracovníkem okresního ú řadu vnímala Angela Riedmann jeho popis chování romské komunity jako diskriminující. Vzbudilo to v ní přání porovnat tento obraz s realitou. Markéta Rybová spíše považovala pohled b ěžného ob čana na Romy za zjednodušující a chtěla se zabývat otázkou diferenciaci uvnit ř romské menšiny. Nad'u Mitanovou šokoval útok skinhead ů na romské obydlí v blízkosti Jablonce v létě 1994 a náznaky každodenní diskriminace, které byli Romové podrobeni. Cht ěla Romům pomoci a zajímala se proto o sociální opatření zaměřená na romské děti. Podnětem ke sporům ve skupině byla nap ř. interpretace p řípadů, kdy někteří Romové v zim ě pálí okenní rámy a dveře svých domů, aby jim bylo teplo. I u subtilnějších otázek, například jak porozumět tvrzení sociální pracovnice, že Romové se zásadn ě cítí podřízeni Čechům, nedocházelo ke konsensu. Všechny členky skupiny měly zájem o navázání p římých kontaktů s romskými rodinami, ale protože každá m ěla jinou motivaci, mohly se sice sjednotit na společných otázkách, ale význam vkládaný do problému se líšíl. N ěkdy se Angela Riedmann cítila vylou čená z dotazování. Nebyla si vždy jistá, zda její kolegyn ě skutečně kladou otázky v podob ě, jak je položila a p řekládají ty pasáže rozhovorů, které jsou pro ní důležité. Dostavila se vzájemná ned ůvěra a nespokojenost. Po četných pokusech všech členek skupiny najít p řijatelnou formu týmové práce se nakonec rozhodly složit záv ěrečnou práci ze t ří samostatných částí. Jako celek podávají jejich t ří zprávy s p ředmluvou od Zdeňka Uherka názorný obraz nap ětí uvnitř romské menšiny v Jabloní a jejího postavení ve m ěstě. Anna Zisman z Montpellier a Markéta Kop řivová z Prahy si chtěly terénním výzkumem malého tržišt ě v centru města s řadou stánků s ovocem a zeleninou a s levným oblečením, které pat ří Vietnamc ům, zajistіt pпstup k jäblōñećké víetnāmské kōmūñiťě. Přēstōžē byli 13

16 prodavači v prvním kontaktu velmi p řátelští, ukázalo se velice brzy, že je prakticky nemožné p řejít z povrchního setkání s Vietnamci na tržišti k intenzívnějším osobním vztahům. Markéta Kop řivová a Anna Zisman p řesunuly proto svůj zájem na tržiště samotné. Anna Zisman p řijala fakt, že nerozumí česky, jako výzvu a věnovala se celé dva týdny pozorování a popisování všeho, do nejmenší podrobnosti, co se kolem ní dělo: provozu tržiště, rozestavení prodejních stánků, zboží, cenám. Tato pozorování pak srovnávala s Markétou Kop řivovou, která vedla rozhovory s prodavači a zákazníky. Podrobným pozorováním se jim podařilo zjistit, že tržiště se jen povrchně podobá malým trhům v západní Evrop ě a že je možná jen pomíjejícím výsledkem prvního rozmachu tržního hospodá řství v Jabloní. Michail Bajakovskij, matematik z Moskvy, a Barbara Herzog, etnoložka a politoložka z Vídn ě, vytvořili jeden z nejharmoničtějších týmů letní školy. Barbara Herzog pochází z rakouské tradi ční "socialistické rodiny", a je na to hrdá, zatímco Michail Bajakovskij se k "socialismu", který zažil jako dítě a mladistvý v Sovětském svazu, staví spíše kriticky. Na pozadí osobních zkušeností s politikou ve své zemi se oba snažili pochopit nové politické struktury města Jablonce. Barbara Herzog získala řadu informací o současné politice v Rusku, zatímco Michail Bajakovskij zase slyšel něco o Rakousku. Možnost dozvědět se více o nových politických stranách a jejich programech v Jablonci jim však byla zkomplikována tím, že mělo brzy dojít k obecním volbám a strany svůj program chránily tém ěř jako tajemství až do zahájení ofıcíálního volebního boje, nebo možná ani žádný program nem ěly. Michail Bajakovskij a Barbara Herzog brzy zjistili, že se pod povrch oficiálních prohlášení a program ů budou dostávat jen obtížně. Jejich respondenti jim dovedn ě uhýbali a poskytovali jim hodinové rozhovory, v nichž jim vlastně nic konkrétního o politice ve m ěstě ne řekli. Na pomoc badatel ům však p řišla náhoda v osobě jednoho z oponentů starosty, s nímž se seznámílí. Ten je doslova zasypal historkami o korupci, které se všechny týkaly členů volební strany "Srdce pro Jablonec", již založil tehdejší starosta. Vylí čil jim do podrobností struktury osobních a hospodá řských závislostí mezi členy strany - všíchni pat ří k honoraci města - a starostou. Vyzbrojení těmito informacemi, s nimiž nakládali jako s "pov ěstmi", vyhledali pak kandidáty strany, aby vyslechli jejich názory. Za čãli vnímat stranu jako 14

17 síť vztahů mezi patronem a klienty, kterou tehdejší starosta systematicky vybudoval a která mimo zahrnovala tém ěř všechny důležité hospodářské sektory města. Zda tyto vztahové struktury "podchytily" i běžné občany a voliče by však mohla skupina zjistit bohužel teprve až po listopadových volbách. Oba historikové, Elisabeth Menasse z Vídně a o dvacet let mladší Ji ří Hlaváč z Brna se zam ěřili na otázku, jaký postoj zaujímá náboženská obec Jednota bratrská (Jednota moravských brat ří) a katolická církev v Jabloní k polítíckým změnám po roce 1989 a jak se dnes ob ě církve dívají na své působení za socialismu. První společný terénní výzkum skupiny p ři katolické bohoslužb ě a pří následném rozhovoru s knězem se rozvíjel obtížně. Ji římu Hlaváčovi, praktikujícímu katolíkovi, připadalo nemístné vyptávat se kněze na finanční zdroje jeho náboženské obce a tak se zdráhal tyto a další "nevhodné" otázky překládat. Elisabeth Menasse, která jako dívka žila v internátu vedeném jeptiškami, byla od té doby zap řisáhlá ateistka. Pro ni je katolická církev organizací jako každá jiná, na jejíž postoje a praktiky se Ize otevřeně dotazovat. K úžasu Ji řího Hlaváče popsala ve svých terénních poznámkách "věčné světlo" jako " červenou lampičku". Hrozilo nebezpečí, že spolupráce obou ztroskotá uĩ na otázce víry, když narazili na pověsti, které oba zaujaly. Od jednoho d říve narozeného člena náboženské obce se dověděli, že starý katolický farář, nyní ve výslužbě, ргў pracoval pro komunistickou Státní bezpe čnost. Začali pátrat po těchto pověstech jako profesionální detektivové. Doptávali se na odboru, který spravuje církevní záležitosti a kte ý ještě dnes kněžím vyplácí mzdy. Vystopovali, p řes četné nesnáze, bývalého stranického sekretáře pro církevní záležitosti a jeho p ředchůdkyni a vyptali se obou na jejich postoj k církvi, k jejich vlastní činnosti za socialismu, včetně jejich vztahu ke komunistické tajné policii. Tuto mozaiku dopinili rozhovory s knězi a kazateli a podařilo se jim vykreslit obraz p ůsobení členů STB a některých angažovaných kn ěží, ktery' nep řipouští černobílou interpretaci. Napětí ve skupinách, rozpory nebo nové poznatky, ke kterým se badatelé dopracovali, problémy s vedením rozhovor ů a zpracováním shromážděného materiálu dalo všem členům letní školy bohatou látku k diskusím. Často se u velkéhõ bílého stolu pozdě do nocí debatovalo, 15

18 pilo a nezvykle mnoho kou řilo. V době, kdy napětí ve dvou pracovních skupinách dosáhlo vrcholu, svedla účastníky letní školy opět dohromady spontánn ě uspořádaná oslava narozenin. Každý p řišel s blahopřáním ve své mate řštině a pak se zpívaly písni čky, které účastníky oslavy právě napadly. Češi, Slováci a Rusové zpívali z pina hrdla slovanské lidové písně, Němci a Rakušani to měli s melodiemi své vlasti trochu těžší, a nakonec se shodli na Internacionále, kterou zanotoval Jiří Hlaváč, český katolík, "abychom nezapom ěli, odkud pocházíme" (nezpívali ji ovšem všichni zcela určitě jí nezpíval Zdeněk Uherek a Karel Zástěra - pozn. Z.U.). V posledním týdnu se letní škola zam ěřila na introspekci. Metodické diskuse b ěhem víkendu, na který p řijela Gabriele Rasuly Palecek z Vídně a Emmanuel Terray z Berlína, seznámily skupinu s nedostatky krátkodobého terénního výzkumu a s otázkami třídění a vyhodnocování materiálu. Zden ěk Uherek a já jsme s každou skupinou diskutovali o struktu ře jejich závěrečné zprávy. Snažili jsme se členy skupin sm ěrovat tak, aby sami uvažovali o procesu terénního výzkumu, aniž by se snažili dávat konečné odpovědí na všechny nesmírn ě složité otázky, které z výzkumu vyplynuly. P ři interpretaci získaného materiálu se většina skupin, které se dohodly na spole čné zprávě, snaží ukázat subjektivní pohled na materiál a terénní výzkum obou badatelů. Členové skupin si zároveñ prací zpravidla rozd ělili. Partneři vytvořili společnou strukturu a pak napsali svou část v mateřském jazyce. Nakonec si vše p řečetli v jazyce, kterému oba rozum ěli, a diskutovali o textu. P ři psaní byl každý sám a pak se věnoval svým zálibám. Vařily se litry kávy a čaje. Ph інy se popelníky a spo řádaly se hory sušenek, jogurt ů a sladkostí. Počítače, které si mnozí účastnící přivezli, byly obsazeny a tiskárna stále v provozu. Jen zřídka pronikl do "Zlatého jelena" vnější svět. Občas někdo p řinesl zprávu, že děti v telefonu pláčou po mamince. Od pokojské jsme zaslechli, že lesy kolem Jablonce jsou piné hub, které stačí jen sbírat, když na to člověk má čas... Účastnící letní školy měli k dispozici jen málo času, aby se semámílí s předmětem výzkumu, aby s aktéry, kte ří je zajímali, navázali důvěrný vztah a aby našli místo, kde mohou pozorovat jejich interakce. Články, které vznikly na základě získaného materiálu, nelze proto hodnotit měřítkem dlouhodobého terénního výzkumu. P řesto je řada prací, které 16

19 vznikly během letní školy, n ěčím víc než letmými záb ěry situace v Jablonci po p řeměně politického uspo řádání. Mají v sob ě sílu sociálně antropologického pohledu, který dokáže odhalit ne čekané perspektivy zkoumaného p ředm ětu. Někte ří badatelé se zabývali p ředevším analýzou dnešních postoj ů a reinterpretaci nedávno zaniklé komunistické minulosti, doby druhé sv ětové války a období po ní, kte гá je dnes p řítomná novým zp ůsobem. Úvahy o procesu terénního výzkumu a o rozdílech vnímání pozorované a analyzované reality, která určovala diskusi ve skupinách, dostaly ve vypracovaných zprávách jen málo prostoru. Většina autorů dala v závěrečné práci p řednost spojit vlastní subjektivní způsob pohledu s pohledem svého partnera. 17

20 Jablonec nad Nisou: Několikeré d ějiny, jedno d ědictvil Zden ěk Uherek Pro badatelské aktivity Letní školy metod výzkumu v sociální antropologii bylo zvoleno m ěsto, ve kterém v p ředchozích letech došlo k výrazné sociální mobilit ě a k migracím. Je sou částí nejen postkomunistické České republiky, ale také fenomenu, který se v Čechách nazývá novoosídlenecké pohrani čí. Cílem tohoto p říspěvku je město krátce p ředstavit a ukázat, jak se lidé s tímto prostorem sžívají, jaké strategie k tomu používají a co sami vypovídají o problému identity s žitým prostorem. Město Jablonec nad Nisou je dnes středně velké průmyslové město ( obyvatel) 2 na úpatí Jizerských hor, centrum pohrani čního okresu severních Čech (402 km2, obyvatel). Západní hranice okresu sousedí s českým okresem Liberec3 a jížпí s okresem Semily. Severní hraníce okresu je totožná se státní hranící České republiky s Polskem. Hraníce s Německem je vzdálena p řibližně 40 km. Okres Jablonec je součástí tzv. Euroregionu Nisa tvo řeného p říhraničními německými, polskými a českými okresy. První doložené záznamy o obci na území dnešního Jablonce nad Nisou jsou ze 14. století. P ůvodně nevýznamná obec na obchodní cest ě do Zittau začala vstupovat do širšího povědomí díky výrob ě skla a později Tato práce byla vytvo řena pomocí mateńálu poskytnutého M ěstským úřadem, Okresním úřadem a Okresním statístíckým ú řadem v Jablonci nad Nisou. Písemné zdroje dat jsou dopin ěny údaji z vlastního terénního výzkumu provedeného v Jablonci nad Nisou v zá ří Sčítání lidu, domů a bytů Okresní statistická správa Jablonec nad Nisou 1992: Liberec - největší město tzv. Sudet (v současné době obyvatel). 18

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Vydalo: Středisko náhradní rodinné péče Grafická úprava: Radek Hlavsa Sazba a tisk: TORAS Marketing s.r.o. Foto: Michal Černý Praha 2007 Vydání této publikace bylo

Více

ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE ROMSKÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE S NÁVRHY NA OPATŘENÍ

ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE ROMSKÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE S NÁVRHY NA OPATŘENÍ SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, 150 06, Praha 56, BOX 19 Tel. 602 365 612, 257 214 325, office@socioklub.cz www.socioklub.cz ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY

KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE. PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Miroslav Nožina, Filip Kraus KRIMINÁLNÍ SÍTĚ VE VIETNAMSKÉ DIASPOŘE PŘÍPAD ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici

Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici Úvod Koncepce činnosti Nadace útěk, vyhnání, smíření a zásadní úvahy k plánované stálé expozici 1. Úkol nadace - Vzpomínání na vyhnání Odsouzení vyhnání Prohloubení smíření a vzájemného porozumění - Multiperspektivní

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Jak se (ne)píše o cizincích. Petra Klvačová, Tomáš Bitrich

Jak se (ne)píše o cizincích. Petra Klvačová, Tomáš Bitrich Jak se (ne)píše o cizincích Petra Klvačová, Tomáš Bitrich Praha 2003 Výzkumná zpráva Jak se (ne)píše o cizincích je součástí projektu Multikulturního centra Praha Média a menšiny: Mediální obraz cizinců,

Více

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE Zpráva z výzkumu 1 TATO ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SYSTÉMOVÁ KONCEPCE PODPORY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ CIZINCŮ DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY (WORK IN PRAGUE),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

«SOCIOweb_04_2009» Editorial. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

«SOCIOweb_04_2009» Editorial. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, «SOCIOweb_04_2009» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnovém čísle Sociowebu najdete celkem osm příspěvků, jejichž autory

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán integrace sociálně vyloučených osob lokality Jáchymov Jáchymov, leden Mgr. Jan Musil, Jan Němeček Štefan Gabčo OBSAH: Základní vize strategického

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 1 Karel Hynek...... 3... psychiatr, vysokoškolský pedagog Jan Lamser...... 18... bankéř působící v ČSOB Michal Mejstřík... 36... spoluzakladatel Institutu

Více

O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU

O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU O oblastech a postupech práce komunitního pracovníka ve vyloučených lokalitách Zuzana Havrdová MÍT ŽIVOT VE SVÝCH RUKOU Jana Kosová Jiřina Svobodová Aneta Vomlelová Zuzana Havrdová, Jana Kosová, Jiřina

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více