Internationales. Forschungszentrum. Kulturwissenschaften. Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internationales. Forschungszentrum. Kulturwissenschaften. Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 2/96 II ґ I l'-il I Г II L- I Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Všední den v Jablonci roku 1994 Od ii o vo osidleii есkёіі о р01, ran K,' k eu roregioii ii Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou k vydání p řipravili Birgit Müller a Zden ě k Uherek

2 lfk materialien 2/96

3 Všední den v Jablonci roku 1994 Od novoosídleneckého pohraničí k euroregionu Sociáln ě antropologické studie z českého m ěsta Jablonec nad Nisou k vydání p ĩ iprav іlí Birgit Müller a Zden ěk Uherek

4 Obs ati Předmluva Birgit Muller "Bílá místa" a skupinová dynamika: Letni škola terénního výzkumu v sociální antropologii, Jablonec nad Nisou Zdeněk Uherek Jablonec nad Nisou: Několikeré d ějiny, jedno dědictví Elke Nicole Kappus "Jenom neházet všechno do jednoho pytle" Německo- české vztahy v Jablonci Ulrich Göttke-Krogmann, Jana Kátlovská "Š ťastná Zásada" deská sklářská obec na okraji dějin Zdeněk Uherek Romové v Jablonci nad Nisou: předmě t výzkumu Úvod Angela Riedmann. Koexistence romské minority s českým majoritním obyvatelstvem Pohledy z etické a etické perspektivy 77 Markéta Rybová Postoje a názory jabloneckých Rom ů

5 Nada Mítanová Rasová diskriminace a sociál пí práce 111 Angela Ríedmann Výsledky a shrnutí 119 Markéta Kop ř ivová, Anna Zisman Místní tradice a vpád světového hospodářství na trhy Jablonce 121 Barbara Herzog-Punzenberger, Michail Bajakovskij "Mikrofony ve zpovědnici a faráři na jevišti" Církev a společenská zmëna v Jab1 onci 158

6 P ředmluva V této publikaci p ředkládá Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) ve Vídni výsledky Letní školy terénního výzkumu v sociální antropologii, která. se konala od 12.zá ří do 2. října 1994 v Jabloní nad Nisou. Letní školu inicioval Verbund für die Sozialanthropologie von Industńegesellschaften p ři Centre Marc Bloch v Berlín ě společně s IFK ve Vídni, Ústavem pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze a Centre francais de recherches en sciences sociales v Praze. Sedmnáct badatelů z České republiky, z Rakouska, N ěmecka, Francie, Slovenské republiky, Ruska a Spojených států ameńckých uskutečnilo společně terénní výzkum v českém městě, diskutovalo o výsledcích a metodách a napsalo následující výzkumné zprávy. Letní škola byla z největší částí financována z prost ředků IFK ve Vídni. Další finanční příspěvky poskytlo Centre Marc Bloch v Berlín ě a CEFRES v Praze. Organizátoři a účastníci děkují za jejich zájem a velkorysou podporu. Zvláště děkujeme také Emmanuelovi Terray a Gabriele Rasuly- Paleczek za jejich poutavé p řednášky b ěhem víkendových seminářů a za účast pří diskusích s badateli o jejich práci. Andrea May nám pomohla při p řípravě textu, Milena Bursíková a Daniela Uherková s překlady. I jím je t řeba poděkovat. Berlín,Praha květen 1996, Birgit Müller Zdeněk Uherek organizátoři letní školy

7 " Вйа místa" a skupinová dynamika: Letní škola terénn ıћo výzkumu v sociální antropologii, Jablonec nad Nisou 1994 Birgit Müller Jablonec nad Nisou, město v severních Čechách, ve kterém se sešli mladí badatelé v oblasti společenských věd ze sedmi stát - Češi, Němci, Slováci, Rakušani, Rus, Ameńčanka a Francouzka - nebylo náhodně zvoleným dějištěm letní školy sociální antropologie. V pohnuté historii města se zrcadlí politické, ekonomické a národnostní kon flikty, které v tomto století rozdělovaly Evropu a které se staly naším tématem. Ten, kdo se jako Rakušan narodil v sudeton ěmeckém městě Gablonz v roce 1910 a měl to neuvěřitelné štěstí, že zde mohl prožít celý život, bydlel v roce 1994 v českém městě Jablonec a čtyřikrát změnil svojí státní p říslušnost. V roce 1918 se stal Čechoslovákem, v roce 1938 Němcem, a jestliže se stal v roce 1938 N ěmcem, mohl se v roce 1946 ve vyjíme čném případě stát zase Čechoslovákem a v roce 1993 Čechem. Na pozadí této historie jsme se p ět let po české "sametové" revoluci pokusili zachytit momentku ze života v Jablonci. Ve skupinách po dvou až třech badatelích, z nichž vždy jeden musel ovládat češtinu, jsme mapovali některé oblasti významné pro život v tomto m ěstě: nové česko-vietnamské tržiště v centru m ěsta, nákupní ulici, novou politickou stranu "Srdce pro Jablonec", dv ě církevní obce - jednotu bratrskou a katolickou církev, domácké d ělníky sklá řského průmyslu ve vesnicí Zasada poblíž města, německé kulturní sdružení "Wilhelma Leutelta" a romskou menšinu a její vztahy s dalšími obyvateli města. Chtěli jsme zkoumat, jak dalece změny politického a ekonomického : systému modifikovaly každodenní život ve městě, zda se od roku 1989 nově defmovaly etnické a národnostní vztahy a jaký vliv může mít dnes jednotlivý občan - ať už náleží k menšině nebo většině - na záležitostí města. V průběhu tří týdnů našeho terénního výzkumu jsme se nepokoušeli nastínit hotový obraz, cht ěli jsme jen poukázat na 5

8 protiklady a konflikty, dotknout se hranice ml čení a "bílých míst", ke kterým jsme pronikli, abychom na konci našeho šet ření mohli alespoň formulovat otázky, na nichž by se dal založit hlubší následný výzkum. To, co йёаѕtпіку letní školy spojovalo, byl zájem o hlubší pochopení a aplikování sociálně antropologických výzkumných metod p ři studiu městského života v Jablonci. Sociáln ě antropologický p řístup se vyznačuje tím, že získává poznatky o zkoumaných sociálních aktérech a souvislostech jejich chování v jejích p říгozeném prostředí a kontextu. P řitom p řihlíží ke způsobům nazírání aktérů, k jejich interpretacím minulosti a současnosti, k jejich každodenní praxi a k významu, který jí připisují. Součástí materiálu zpracovávaného sociálními antropology jsou rozhovory, písemné prameny a systematicky zjiš ťované kvantitativní údaje. Výzkumným nástrojem, kterým se sociální antropologie liší od ostatních společenskovědních disciplin, je zúčastněné pozorování, které umožňuje badateli na delší dobu navá7ot se zkoumanými osobami intenzívní kontakt. Výzkumník si p řitom na jedné straně zachovává sociální distanci od událostí a interakcí, kterých je ve sledovaném výzkumném působišti svědkem, na druhé stran ě se však sám stává součástí interakcí, aktérem, který je b ěhem terénního výzkumu vtažen do sledovaného pole. Pozorování, která m ůže provádět, jsou vlak nejen ovlivněna jeho vztahem ke zkoumaným objektům, ale také formována badatelským zam ěřením, způsobem komunikace, vymezením zkoumaného problému, vzděláním a osobností. Zvláštní schopnost, kterou musí sociální antropolog rozvíjet, spočívá v tom, že musí být p řístupný i takovým fakt ům a souvislostem, které se vymykají běžným teoretickým a koncep čním p ředpokladům. Sociální antropologové se osvědčují se svými výzkumnými postupy práv ě pri těch procesech, které neprobíhají podle konvenčních zákonitostí sociálních věd a stávají se proto jinak t ěžko uchopitelné. Sociální antropologie vyvinula tuto metodu p ři studiu neznámých exotických společností, aby popsala a analyzovala jevy cizí, nesrozumitelné a zdánlivě iracionální. Moderním společnostem samozřejm ě musí být tento nástroj, vyvinutý pro šet ření p řehledných sociálních souvislostí, které se většinou opírají o vztahy "face-to-face", p řizpůsoben. I v modernich Spole čnostech existuji oblasti, kde lze pozorovat 6

9 bezprostřední sociální interakci. Vztahy sociálních aktérů, jejich rozhovory a ú činky jejich jednání však samoz řejmě stále znovu přesahují daleko za tyto oblasti. Odkazují nás na histo ńcké souvislosti, politické a ekonomické struktury a jejich vývoj a na ideologické modely, které ke zkoumanému materiálu jist ě také patří. Sociálně antropologická praxe vyžaduje znalosti, které je možné začínajícího badatele naučit jen "v terénu". Kromě solidního metodického a teoretického nitstroje pot řebuje výzkumný pracovník v terénu také intuici, schopnost vcítění a schopnost zvládnout konflikty. Terénní výzkum probíhá formou kontinuálního procesu: shromážd ěný materiál prom ěйuje sám "terén", na kterém badatel začal pracovat. Tyto posuny se zase projevují na shromažďovaném materiálu, atd. Badatel se p řitom neustále pohybuje mezi kauzou, kterou řeší, a shromažd'ovaným materiálem, mezí interpretací a výsledkem. V tomto procesu je nejvíce zam ěstnán samotným zjišťováním dat, precizováním strategií interpretace a konfrontací s emocionáhцmí problémy, které s sebou nese úzký kontakt se zkoumanými sociálními aktéry. Letní školou v Jablonci nad Nisou jsme chtěli nahradit "osamocenost badatele v terénu" kolektivní diskusí, která měla nastoupit už p ři shromažd'ování materiálu a p ří jeho interpretaci. Základní význam měla v Jablonci p ředevším úvaha o subjektívít ě badatele v terénním výzkumu. Účastníci mohli konfrontovat své postřehy s názory kolegů s odlišnými zkušenostmi a sociálním know-how p římo pří práci v terénu. Spolupráce dvou badatelů, kteří mají k dispozici rozdílné nástroje výzkumu - jeden mluví jazykem sociálních aktér ů, druhý ne, jeden má zkušenosti s kvalitativními metodami, druhý možná p řichází z jiného oboru nebyla jednoduchá. Badatelé si museli neustále uvědomovat, že tlumočení s sebou vždy nese zkreslení významu a nebezpe čí dodatečného vytvo ření jiných významů, než jaké měli aktéři na mysli. Ve skupině mohli účastníci uvažovat o tom, jakým zp ůsobem kulturní a intelektuální zázemí ovlivıĩuje vnímání skutečnosti, jaký vliv má na to, co se vidí a co se p řehlédne. Jedním z cílů letní školy bylo uvažovat o rozdílech vnímání, brát je vážn ě a otevřeně je uvádět v rozboru materiálu. Protože práce ve skupině měla -pro-úspěšný průběh -letní- školy velkou důležitost, nastíním zde krátce vnější rámec, v němž se letní škola 7

10 konala. Výchozím bodem našich terénních výzkum ů byl hotel Zlatý jelen, novostavba panelového typu s diskretnim šarmem "reálsосialistického interhotelu". Zde jsme si, Zdeněk Uherek a já, na t ři týdny pronajali celé první patro. Deset pokoj ů, které sdíleli vždy dva účastnící, navazovalo na jednu místnost oddělenou od chodby, kde jsme si ze šestí malých stolků s bílými ubrusy sestavili velký diskusní stůl. Zde se večer od půl sedmé do půl osmé konaly naše porady o výsledcích, problémech a myšlenkách dne, zde jsme si vym ěňovali informace, včetně klepů a neověřených pověstí, které by mohly mít význam pro ostatní skupiny. Tady se také o víkendech konaly metodické seminá ře a p řednás v ky. Jeden z pokoj ů fungoval jako kancelář. Nastěhovali jsme tam stoly a židle a umístili knihy a články o sociálně antropologických metodách. Byly tu také staré n ěmecké knihy a nové informační bružury a statistiky o Jablonci a okolí v češtině. Dala jsem tam i svůj cestovní psací stroj a starý počítač ATARI s tiskárnou, který však neobstál ve zkoušce ohn ěm a při první závěrečné práci vypustil navždy duši. Koupila jsem ješt ě elektrický vařič vody, čaj v sáčcích a kávu v prášku - nutné rekvizity pro mnohahodinové diskuse skupin. Pokoje jsme si p ři p říjezdu rozdělili téměř automaticky. Spole čně se nastěhovali ti, co společně p řijeli. Často se znali už ze studií. Toto rozdělení pokoj ů dovolilo účastníkům rozloučit se s partnerem po terénním výzkumu a uvolněně se bavit bez námahy v mate řštině se spolubydlícím o událostech dne, číst, modlit se nebo jít na procházku. Společná večeře u tří stolů vždy po šesti osobách ve velké jídeln ě hotelu byla barometrem nálady, která právě vládla ve výzkumných skupinách. Jestliže měly skupiny úsp ěšný den, sedly si dohromady, aby společně povečeřely. Jestliže se však uvnit ř skupin objevilo nap ětí, dalo se na první pohled uhádnout, protože tu pak byl jeden čistě "západoevropský" stůl a jeden, u něhož seděli jen Češi a Slováci. U badatelů různé národností, kteří na sebe byli odkázáni, nebylo vnímání a hodnocení zkoumané reality bezpodmíne čně stejné. Národnostní konflikty mezi N ěmci a Čechy, hospodářské p řeměny vyvolané privatizací a restitucí, vstup do konzumní spole čností, etnická napětí mezí Čechy a Romy a rozmach politického klientelismu ve městě, to byla témata, která se ú častníků dotýkala nejen z vědeckého, 8

11 ale také z osobního hlediska. Většina badatel ů se proto během terénního výzkumu nezabývala jen zkoumáním své oblasti, nýbrž se také seznamovala s názory svého partnera p ří sběru terémnіch dat. Přístup badatelů, kteří neovládali češtinu, k aktérům, kteří je zajímali, mohl spočívat pouze v mlčenlivém pozorování nebo zprost ředkovaně přes česky mluvícího partnera. U česky mluvících badatelů šlo o to, aby jejich vlastní zájem a poznatky nep řekryly informaci, kterou zprostředkovávali a tlumočílí do jazyka partnera. Tento proces zprostředkování, tak d ůležitý pro úspěch terénního výzkumu, fungoval v každé skupin ě jinak. V rnnohých nefungoval v ůbec. O něco vice než polovina ú častníků měla zkušenosti se sociálně antropologickým výzkumem v terénu již p řed p říjezdem do Jablonce nad Nisou. Ostatní získávali veškeré poznatky teprve během letní školy. Úvod do socíáhnіch problémů Jablonce zorganizoval první den Zdeněk Uherek s panem Hoškem z okresního ú řadu. Pan Vostřák, místostarosta Jablonce a člen volební strany "Srdce pro Jablonec", nás pak odvedl na věž radnice, kde nám vyprávěl 0 architektu ře secese a historii města. Oba pánové se stali pro některé skupiny d ůležitými informátory, kteří jim současně otevřeli cestu k dalším kontaktům. Ovlivnili tím do rnačné míry, alespoň v prvních dnech, jejich pohled na m ěsto. Odpoledne téhož dne si účastnící vybrali ze sedmi navržených témat ta, která jím nejvíce vyhovovala. Já jsem se pak snažila sestavit skupiny tak, aby každý účastník mohl sledovat vlastní tematické zájmy a aby navíc vždy jeden zkušený terénní badatel spolupracoval s nezkušeným. Jíž druhý den začali účastnící se sondováním terénu. Bytí vyzvání, aby svá pozorování v této fázi koncipovali co nejší řeji a aby co nejvíce poznatků podrobně zaznamenávali do terénních deníků. 0 čtyři dny později, během následujícího víkendu, p ředstavila každá skupina své pole výzkumu tak, jak se jí po této po čáteční fø jevilo. Diskutovali jsme nad terénními deníky členů skupin, o tom, jak zapisovat "fıeldnotes" a o úloze zárnamu subjektivních postoj ů, pocitů a hodnocení v těchto denících. Zdůraznění subjektivní složky terénního výzkumu se nap říště mělo stát, spolu s problémy vedení rozhovorů ve třech jazycích, "kamenem", o který "zakopávala" spolupráce mezí zápádo-. a východoevropskými badateli. Bylo těžké sdělit některým východoevropským badatelem, 9

12 proč by jejich osobní pocity pri výzkumu v terénu mohly mít význam pro interpretaci sebraného materiálu. Zatímco všichni západoevropští badatelé se samozřeјmě během tereního výzkumu věnovali í svým pocitům a brali je vážně - většina už se v soukromém nebo profesíonáln m životě zabývala psychoanalýzou, nebo p řineјmenším o ní diskutovala a četla, nebo byla seznámena s diskusemi postmodernismu - znamenalo to pro mnohé východoevropské badatele novou oblast, která jim p řipadala jako nepodstatná vymyšlenost "těch ze západu". Někteří sí stěžovali, že jejich západoevropští partneři se jich neustále dotazují, jak se jim dari, jak se cítí a co sí myslí. M ěli pocit, že se s nímí zachází jako s malými d ětmi. Problém tlumočení rozhovorů do angličtiny, kterou členové badatelských skupin více či méně dob ře ovládali a která nebyla mateřštinou ladného z nich (vyjma americké badatelky), se dal řešit jen s velkou dávkou dobré vůle a za pomoci kazetových magnetofon ů. V metodických seminárich jsme sice zvažovali strategie k p řekonání úskalí vedení rozhovor ů - já jsem nap říklad navrhla rozdělit rozhovor do fází, ve kterých by česky mluvící partner vedl rozhovor skoro sám, a do fází, v nichž by česky mluvící partner fungoval "jen" jako tlumočník, ale v praxi to bylo možné uskutečnit jen když byli badatelé dob ře sehrání a když uznali, že otázky partnera jsou podstatné a důležité. Jinak mohl česky hovořící partner "cenzurovat" kolegu, který česky neuměl prostě tím, ĩe nepřekládal otázky, jež mu byly nep říjemné, zdály se mu p říliš agresívní nebo se dotýkaly jeho světonázorového či náboženského p řesvědčení. Docházelo pak k neustálým diskusím s partnerem, kdy bylo t řeba hodně trpělivostí a v neposlední řadě sympatie, aby se dosp ělo k takovému vedení rozhovorů, které by oba uspokojilo. Ve čer, nebo teprve až několik dnů po rozhovoru, se musela skupina k tématu ješt ě jednou vrátit, poslechnout si kazety, p řeložit je a nejdůležitější pasáže přepsat. Další problém byl v tom, že v rozhovorech o zvláště ožehavých otázkách se magnetofony nemohly použít, a že í pri standardních situacích by byla dotazovaná osoba možná vyprávěla víc a jinak, kdyby se pracovalo bez magnetofonu. Každá oblast výzkumu m ěla své zvláštnosti a vyžadovala vlastní přístup: pro skupinu, která studovala Romy, bylo obtížné opustit úhel 10

13 pohledu sociálního pracovníka a politika a navázat s nimi bezprost řední kontakt. Skupina, která zkoumala tržiště, měla sice své aktéry neustále na očích, ale těžko navazovala důvěrnější rozhovor. Snažili jsme se sice pří každém kontaktu p ředejít otázce, kdo jsme a co chceme a p ředstavit se podrobněji jako vědečtí pracovníci z různých zemí, kteri sice rozumějí, ale nechtějí hodnotit. Ne vždy se to však da řilo. Respondenti nás nutně zařazovali do vlastních kategorii p řátel a nep řátel, protivníků a spojenců. Při prvních rozhovorech jsme se v t ěchto kategoriích většinou neorientovali a jejich obsah jsme mohli nanejvýš jen tušit. Nejnápadnější to bylo v oblasti politiky, kdy i obsahy pojm ů levicová a pгavícová strana, na které jsou lidé ze západoevropských zemí zvyklí, měly naprosto jiný smysl. P řirozeně měli í,samotní badatelé, kte ří pracovali spolu, odlišné kategorie v hlav ě, protože i oni pocházeli z odlišných kulturních a sociáhúch kontext ů. Pojmenovat tyto rozdíly se nám však většinou podařilo jen v náznacích. Obtížně probíhala spolupráce mezi Elke Kappus z Frankfurtu nad Mohanem, která za čínala psát doktorskou práci v oboru sociální antropologie v Praze a Karlem Zást ěrou z Prahy, který se právě vrátil z delšího pobytu ve Spojených státech. Jejich téma, vzájemné vztahy mezi Němci a Čechy v Jablonci nad Nisou se jevilo, vzhledem k tomu, že výzkum prováděl Cech s Němkou, jako vynikající součást programu. Ačkoli právě v této skupině bylo možné rozd ělit stejným dílem b řemeno tlumočení, protože bylo t řeba hovořit s německy a česky mluvícími aktéry a Karel Zástěra neum ěl německy a Elke Kappus česky, znamenaly pro ně společné rozhovory vážné obtíĩe a vedly k velkým napětím. To je však t řeba p řičíst spíše osobní inkompatibilit ě než tématu. Ambivalence a nap ětí, které možná cítili n ěmečtí a čeští respondenti, když se jích Čech a Němka společně dotazovali na jejich národní identitu a vztah k druhé národnosti, vedly vždy k takovému výsledku rozhovoru, že mezi Cechy a Němci neexistují žádné problémy. Drive, než mohlo dojit k intenzívní výměně názorů mezi ob ěma badateli, ve které by zazněly důležité argumenty k pochopení situace, vyhrotil se konflikt na osobní úrovni a skupina se rozpadla. Elke Kappus pracovala dál s n ěmecky mluvícími respondenty a do středu svého zájmu postavila vztah členů severočeského německého kulturního sdružení "Wilhelma Leutelta" k Čechům a Němcům v SRN. 11

14 Čím dále postupovala ve svém výzkumu, tím vice se rozplýval obraz dokonalého souladu, a také zdánlivě jasné rozlišování Češí-Němci ustupovalo diferencovanějšímu pohledu. Zjistila, že mnozí N ěmci nebyli v roce 1946 vyvlastněni, že jíví dostali znovu sv ůj majetek, že se německé kulturní sdružení bálo Němců z bývalého komunistického Kulturverbandu ješt ě vice než současných českých republikánů. Karel Zástěra pak začal zjišťovat názory běžných občanů, "lidí na ulici", na tehdejší oficiální vst řícné postoje p ředstavitelů České republiky k Německu a k Němcům. Nenapsal však o tom nakonec žádnou zprávu. Jana Kátlovská z Bratislavy a Ulrich Göttke-Krogmann z Vídně byli šťastnější: těšila je jejich spolupráce, jejich téma o sklářském průmyslu, které si vzali spíše náhodn ě, protože je nikdo jiný nechtěl, a těšila je i vesnice Zásada, kde prováděli terénní výzkum. Spokojen ě jezdili každé ráno ke "svým" rodinám doma pracujících sklářů, návrhářů šperků a obchodníků, až jim to ostatní skupiny skoro záviděly. P řitom byla Zásada na počátku jejich výzkumu spíše nouzovým řešením, protože se ukázalo, že je nemožné získat p řístup do sklárny nebo šperka řské výrobny, natož tam provádět terénní výzkum. "Tajemství" sklářského a šperkařského průmyslu, který je v Jablonci nejen důležitým hospodá řským odvětvím, ale také vtiskuje celému m ěstu už dvě století jeho identitu, je totiž p řísně střeženo. Majitelé místních podniků vidí v každém cizinci, ktery" se o výrobní techniky a organizaci práce zajímá, rovnou průmyslového špiona. Přístup k podomácky pracujícím šperkařům, kteří se tomuto odvětví v Zásad ě věnují už celé jedno století, byl naproti tomu pom ěrně jednoduchý. Domá čtí pracovníci p řijali oba badatele přátelsky, ukázali jim svou práci a vyprávěli jim o svém životě. Jedna rodina sklářů je p ředávala další. Teprve postupn ě začali oba chápat, že vlídnost a klid, s nimiž obyvatelé Zásady cizince přijímali, mohou mít také hlubší p říčiny. Zásada leží, na české straně, za bývalou jazykovou hranicí dělící p řevážně německy mluvící Sudety a české oblasti, pouhých 15 km jihovýchodn ě od Jablonce. Z pohnuté historie tohoto kraje obec hospodářsky í politicky profitovala. Útěk českých pracovních sil ze Sudet do "Protektorátu Čechy a Morava" po roce 1938 sem p řivedl naléhavě potřebné pracovní síly. Sklá řské výrobky ze Zásady se daly í b ěhem války vyvážet do ciziny a po válce 12

15 se přesídlení a vysídlení Zásady nedotklo. Dokonce i za socialismu se skláři v Zásadě díky svým řemeslným dovednostem těšili výsadnímu postavení. Proto také Ulrich Göttke-Krogmann a J ana Kátlovská nazvali svůj příspěvek "Šťastná Zásada". Nad'a Mítanová z Bratislavy, Angela Riedmann z Vídn ě a Markéta Rybová z Prahy, které se v Jablonci soust ředily na výzkum Romů, měly od počátku na zkoumané aktéry protikladné pohledy. P ři prvním setkání s pracovníkem okresního ú řadu vnímala Angela Riedmann jeho popis chování romské komunity jako diskriminující. Vzbudilo to v ní přání porovnat tento obraz s realitou. Markéta Rybová spíše považovala pohled b ěžného ob čana na Romy za zjednodušující a chtěla se zabývat otázkou diferenciaci uvnit ř romské menšiny. Nad'u Mitanovou šokoval útok skinhead ů na romské obydlí v blízkosti Jablonce v létě 1994 a náznaky každodenní diskriminace, které byli Romové podrobeni. Cht ěla Romům pomoci a zajímala se proto o sociální opatření zaměřená na romské děti. Podnětem ke sporům ve skupině byla nap ř. interpretace p řípadů, kdy někteří Romové v zim ě pálí okenní rámy a dveře svých domů, aby jim bylo teplo. I u subtilnějších otázek, například jak porozumět tvrzení sociální pracovnice, že Romové se zásadn ě cítí podřízeni Čechům, nedocházelo ke konsensu. Všechny členky skupiny měly zájem o navázání p římých kontaktů s romskými rodinami, ale protože každá m ěla jinou motivaci, mohly se sice sjednotit na společných otázkách, ale význam vkládaný do problému se líšíl. N ěkdy se Angela Riedmann cítila vylou čená z dotazování. Nebyla si vždy jistá, zda její kolegyn ě skutečně kladou otázky v podob ě, jak je položila a p řekládají ty pasáže rozhovorů, které jsou pro ní důležité. Dostavila se vzájemná ned ůvěra a nespokojenost. Po četných pokusech všech členek skupiny najít p řijatelnou formu týmové práce se nakonec rozhodly složit záv ěrečnou práci ze t ří samostatných částí. Jako celek podávají jejich t ří zprávy s p ředmluvou od Zdeňka Uherka názorný obraz nap ětí uvnitř romské menšiny v Jabloní a jejího postavení ve m ěstě. Anna Zisman z Montpellier a Markéta Kop řivová z Prahy si chtěly terénním výzkumem malého tržišt ě v centru města s řadou stánků s ovocem a zeleninou a s levným oblečením, které pat ří Vietnamc ům, zajistіt pпstup k jäblōñećké víetnāmské kōmūñiťě. Přēstōžē byli 13

16 prodavači v prvním kontaktu velmi p řátelští, ukázalo se velice brzy, že je prakticky nemožné p řejít z povrchního setkání s Vietnamci na tržišti k intenzívnějším osobním vztahům. Markéta Kop řivová a Anna Zisman p řesunuly proto svůj zájem na tržiště samotné. Anna Zisman p řijala fakt, že nerozumí česky, jako výzvu a věnovala se celé dva týdny pozorování a popisování všeho, do nejmenší podrobnosti, co se kolem ní dělo: provozu tržiště, rozestavení prodejních stánků, zboží, cenám. Tato pozorování pak srovnávala s Markétou Kop řivovou, která vedla rozhovory s prodavači a zákazníky. Podrobným pozorováním se jim podařilo zjistit, že tržiště se jen povrchně podobá malým trhům v západní Evrop ě a že je možná jen pomíjejícím výsledkem prvního rozmachu tržního hospodá řství v Jabloní. Michail Bajakovskij, matematik z Moskvy, a Barbara Herzog, etnoložka a politoložka z Vídn ě, vytvořili jeden z nejharmoničtějších týmů letní školy. Barbara Herzog pochází z rakouské tradi ční "socialistické rodiny", a je na to hrdá, zatímco Michail Bajakovskij se k "socialismu", který zažil jako dítě a mladistvý v Sovětském svazu, staví spíše kriticky. Na pozadí osobních zkušeností s politikou ve své zemi se oba snažili pochopit nové politické struktury města Jablonce. Barbara Herzog získala řadu informací o současné politice v Rusku, zatímco Michail Bajakovskij zase slyšel něco o Rakousku. Možnost dozvědět se více o nových politických stranách a jejich programech v Jablonci jim však byla zkomplikována tím, že mělo brzy dojít k obecním volbám a strany svůj program chránily tém ěř jako tajemství až do zahájení ofıcíálního volebního boje, nebo možná ani žádný program nem ěly. Michail Bajakovskij a Barbara Herzog brzy zjistili, že se pod povrch oficiálních prohlášení a program ů budou dostávat jen obtížně. Jejich respondenti jim dovedn ě uhýbali a poskytovali jim hodinové rozhovory, v nichž jim vlastně nic konkrétního o politice ve m ěstě ne řekli. Na pomoc badatel ům však p řišla náhoda v osobě jednoho z oponentů starosty, s nímž se seznámílí. Ten je doslova zasypal historkami o korupci, které se všechny týkaly členů volební strany "Srdce pro Jablonec", již založil tehdejší starosta. Vylí čil jim do podrobností struktury osobních a hospodá řských závislostí mezi členy strany - všíchni pat ří k honoraci města - a starostou. Vyzbrojení těmito informacemi, s nimiž nakládali jako s "pov ěstmi", vyhledali pak kandidáty strany, aby vyslechli jejich názory. Za čãli vnímat stranu jako 14

17 síť vztahů mezi patronem a klienty, kterou tehdejší starosta systematicky vybudoval a která mimo zahrnovala tém ěř všechny důležité hospodářské sektory města. Zda tyto vztahové struktury "podchytily" i běžné občany a voliče by však mohla skupina zjistit bohužel teprve až po listopadových volbách. Oba historikové, Elisabeth Menasse z Vídně a o dvacet let mladší Ji ří Hlaváč z Brna se zam ěřili na otázku, jaký postoj zaujímá náboženská obec Jednota bratrská (Jednota moravských brat ří) a katolická církev v Jabloní k polítíckým změnám po roce 1989 a jak se dnes ob ě církve dívají na své působení za socialismu. První společný terénní výzkum skupiny p ři katolické bohoslužb ě a pří následném rozhovoru s knězem se rozvíjel obtížně. Ji římu Hlaváčovi, praktikujícímu katolíkovi, připadalo nemístné vyptávat se kněze na finanční zdroje jeho náboženské obce a tak se zdráhal tyto a další "nevhodné" otázky překládat. Elisabeth Menasse, která jako dívka žila v internátu vedeném jeptiškami, byla od té doby zap řisáhlá ateistka. Pro ni je katolická církev organizací jako každá jiná, na jejíž postoje a praktiky se Ize otevřeně dotazovat. K úžasu Ji řího Hlaváče popsala ve svých terénních poznámkách "věčné světlo" jako " červenou lampičku". Hrozilo nebezpečí, že spolupráce obou ztroskotá uĩ na otázce víry, když narazili na pověsti, které oba zaujaly. Od jednoho d říve narozeného člena náboženské obce se dověděli, že starý katolický farář, nyní ve výslužbě, ргў pracoval pro komunistickou Státní bezpe čnost. Začali pátrat po těchto pověstech jako profesionální detektivové. Doptávali se na odboru, který spravuje církevní záležitosti a kte ý ještě dnes kněžím vyplácí mzdy. Vystopovali, p řes četné nesnáze, bývalého stranického sekretáře pro církevní záležitosti a jeho p ředchůdkyni a vyptali se obou na jejich postoj k církvi, k jejich vlastní činnosti za socialismu, včetně jejich vztahu ke komunistické tajné policii. Tuto mozaiku dopinili rozhovory s knězi a kazateli a podařilo se jim vykreslit obraz p ůsobení členů STB a některých angažovaných kn ěží, ktery' nep řipouští černobílou interpretaci. Napětí ve skupinách, rozpory nebo nové poznatky, ke kterým se badatelé dopracovali, problémy s vedením rozhovor ů a zpracováním shromážděného materiálu dalo všem členům letní školy bohatou látku k diskusím. Často se u velkéhõ bílého stolu pozdě do nocí debatovalo, 15

18 pilo a nezvykle mnoho kou řilo. V době, kdy napětí ve dvou pracovních skupinách dosáhlo vrcholu, svedla účastníky letní školy opět dohromady spontánn ě uspořádaná oslava narozenin. Každý p řišel s blahopřáním ve své mate řštině a pak se zpívaly písni čky, které účastníky oslavy právě napadly. Češi, Slováci a Rusové zpívali z pina hrdla slovanské lidové písně, Němci a Rakušani to měli s melodiemi své vlasti trochu těžší, a nakonec se shodli na Internacionále, kterou zanotoval Jiří Hlaváč, český katolík, "abychom nezapom ěli, odkud pocházíme" (nezpívali ji ovšem všichni zcela určitě jí nezpíval Zdeněk Uherek a Karel Zástěra - pozn. Z.U.). V posledním týdnu se letní škola zam ěřila na introspekci. Metodické diskuse b ěhem víkendu, na který p řijela Gabriele Rasuly Palecek z Vídně a Emmanuel Terray z Berlína, seznámily skupinu s nedostatky krátkodobého terénního výzkumu a s otázkami třídění a vyhodnocování materiálu. Zden ěk Uherek a já jsme s každou skupinou diskutovali o struktu ře jejich závěrečné zprávy. Snažili jsme se členy skupin sm ěrovat tak, aby sami uvažovali o procesu terénního výzkumu, aniž by se snažili dávat konečné odpovědí na všechny nesmírn ě složité otázky, které z výzkumu vyplynuly. P ři interpretaci získaného materiálu se většina skupin, které se dohodly na spole čné zprávě, snaží ukázat subjektivní pohled na materiál a terénní výzkum obou badatelů. Členové skupin si zároveñ prací zpravidla rozd ělili. Partneři vytvořili společnou strukturu a pak napsali svou část v mateřském jazyce. Nakonec si vše p řečetli v jazyce, kterému oba rozum ěli, a diskutovali o textu. P ři psaní byl každý sám a pak se věnoval svým zálibám. Vařily se litry kávy a čaje. Ph інy se popelníky a spo řádaly se hory sušenek, jogurt ů a sladkostí. Počítače, které si mnozí účastnící přivezli, byly obsazeny a tiskárna stále v provozu. Jen zřídka pronikl do "Zlatého jelena" vnější svět. Občas někdo p řinesl zprávu, že děti v telefonu pláčou po mamince. Od pokojské jsme zaslechli, že lesy kolem Jablonce jsou piné hub, které stačí jen sbírat, když na to člověk má čas... Účastnící letní školy měli k dispozici jen málo času, aby se semámílí s předmětem výzkumu, aby s aktéry, kte ří je zajímali, navázali důvěrný vztah a aby našli místo, kde mohou pozorovat jejich interakce. Články, které vznikly na základě získaného materiálu, nelze proto hodnotit měřítkem dlouhodobého terénního výzkumu. P řesto je řada prací, které 16

19 vznikly během letní školy, n ěčím víc než letmými záb ěry situace v Jablonci po p řeměně politického uspo řádání. Mají v sob ě sílu sociálně antropologického pohledu, který dokáže odhalit ne čekané perspektivy zkoumaného p ředm ětu. Někte ří badatelé se zabývali p ředevším analýzou dnešních postoj ů a reinterpretaci nedávno zaniklé komunistické minulosti, doby druhé sv ětové války a období po ní, kte гá je dnes p řítomná novým zp ůsobem. Úvahy o procesu terénního výzkumu a o rozdílech vnímání pozorované a analyzované reality, která určovala diskusi ve skupinách, dostaly ve vypracovaných zprávách jen málo prostoru. Většina autorů dala v závěrečné práci p řednost spojit vlastní subjektivní způsob pohledu s pohledem svého partnera. 17

20 Jablonec nad Nisou: Několikeré d ějiny, jedno d ědictvil Zden ěk Uherek Pro badatelské aktivity Letní školy metod výzkumu v sociální antropologii bylo zvoleno m ěsto, ve kterém v p ředchozích letech došlo k výrazné sociální mobilit ě a k migracím. Je sou částí nejen postkomunistické České republiky, ale také fenomenu, který se v Čechách nazývá novoosídlenecké pohrani čí. Cílem tohoto p říspěvku je město krátce p ředstavit a ukázat, jak se lidé s tímto prostorem sžívají, jaké strategie k tomu používají a co sami vypovídají o problému identity s žitým prostorem. Město Jablonec nad Nisou je dnes středně velké průmyslové město ( obyvatel) 2 na úpatí Jizerských hor, centrum pohrani čního okresu severních Čech (402 km2, obyvatel). Západní hranice okresu sousedí s českým okresem Liberec3 a jížпí s okresem Semily. Severní hraníce okresu je totožná se státní hranící České republiky s Polskem. Hraníce s Německem je vzdálena p řibližně 40 km. Okres Jablonec je součástí tzv. Euroregionu Nisa tvo řeného p říhraničními německými, polskými a českými okresy. První doložené záznamy o obci na území dnešního Jablonce nad Nisou jsou ze 14. století. P ůvodně nevýznamná obec na obchodní cest ě do Zittau začala vstupovat do širšího povědomí díky výrob ě skla a později Tato práce byla vytvo řena pomocí mateńálu poskytnutého M ěstským úřadem, Okresním úřadem a Okresním statístíckým ú řadem v Jablonci nad Nisou. Písemné zdroje dat jsou dopin ěny údaji z vlastního terénního výzkumu provedeného v Jablonci nad Nisou v zá ří Sčítání lidu, domů a bytů Okresní statistická správa Jablonec nad Nisou 1992: Liberec - největší město tzv. Sudet (v současné době obyvatel). 18

Všední den v Jablonci roku 1994. Od novoosídleneckého. pohraničí k euroregionu. Sociálně antropologické studie z českého města Jablonec nad Nisou.

Všední den v Jablonci roku 1994. Od novoosídleneckého. pohraničí k euroregionu. Sociálně antropologické studie z českého města Jablonec nad Nisou. Všední den v Jablonci roku 1994. Od novoosídleneckého pohraničí k euroregionu. Sociálně antropologické studie z českého města Jablonec nad Nisou Birgit Müller, Zdenek Uherek To cite this version: Birgit

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

: ť7 ľ? /r. Navrhovatel: AXLE EUROPE s.r.o., I ČO: 27473155 Bo řivojova 878/35, 130 00 Praha 3 Žižkov zastoupená jednatelem Davidem Safránkem

: ť7 ľ? /r. Navrhovatel: AXLE EUROPE s.r.o., I ČO: 27473155 Bo řivojova 878/35, 130 00 Praha 3 Žižkov zastoupená jednatelem Davidem Safránkem : ť7 ľ? /r t2 ľi7 EURODRAZBY.CZ a.s., Cimická 780/61, 18100 Praha 8- Cirnice IC: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, 234 769 000, e-mail. info@eurodrazby.cz DRAŽEBNÍ

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012

Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 Č.R - ME SOD - 1; `SS EPD 21312 " 51'"..r.r.ri. Čisto smlouvy MF 3321110-1/2012 Toto číslo uvádějte při fakturaci Smlouva o dílo Vývoj ESSS EPD 2012 uzav řená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Opinicus international s.r.o.

Opinicus international s.r.o. Opinicus international s.r.o. Strategická analýza Poradenství Influence 1 Strategická analýza Rozumět prostředí Dáme Vám klíče k pochopení událostí. «PRO TOHO, KDO NEVÍ, KAM PLUJE, JE KAŽDÝ VÍTR ŠPATNÝ»

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více