Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K R n 1 1 věten Číslo 5 oč ík Úvodník otec Jiří Koníček R os t e m e ve víř e S oc i á l ní u č e ní c ír kve E u c h a r i s t i c ká ú c t a D ě t s ké oké nko J e n t a k ve s t r u č nos t i P. P a v el H of ír ek B ý va l ý kos t e l s v. M a r ka d okončení z m inu l é h o čísl a S vě t e c m ě s íc e L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na kv ě ten R oz h ovor y s otcem V ítem Z a tl ou ka l em S t r á nka p r o m l á de ž 6 0. vý r oč í konc e 2. s vě t ové vá l ky ve vz p om ínká c h p ř e r ovs ké p a m ě t ni c e w w w. p r og l a s. c z I nf or m a c e a m noh o da l š íh o Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005

2 Květen v l i tu r g i i Všichni jsme zakusili, jak B ů h o d mě ň uje a zahr nuje svý m milo sr d enst ví m t y, kt eř í jso u o cho t ní p r o jevit ú ct u a milo sr d enst ví p ř i p o sled ní m r o zlo uč ení se zesnulý m. K až d ý ve své m sr d ci zako uší t en vnit ř ní klid a smí r, kd y ž je ú č ast en na p o sled ní ch chví lí ch ž ivo t a svý ch d r ahý ch b lí zký ch. J e t o p o vinno st ú ct y, lá sky a vd ě č no st i, kt er o u mů ž eme p r o ká zat t ě m, kt eř í o b ě t o vali svů j ž ivo t za ná s. S vat ý o t ec J an P avel I I. st al se p r o mno hé d r ahý m b lí zký m a p r á vem mu p r o ká zal celý svě t ú ct u, lá sku a vd ě č no st, p r o t o ž e se cele vy d al za ná s na všechny p r o naši sp á su. S vat ý o t ec J an P avel I I. mimo ř á d ný m zp ů so b em zp ř í t o - mň o val O t co vsko u lá sku B o ž í, v p o ko r no st i vy ko ná val služ b u zá st up ce K r ist a na zemi, st al se ú č inný m ná st r o jem D ucha svat é ho, p r o jevuje lá sku d o celé ho svě t a. J an P avel I I. b y l nejen hlasat elem R ad o st né zvě st i, ale ž ivý m evang eliem p r o t ent o svě t. P r á vem mo ho u b ý t p o už it a p r o jeho r o zlo uč ení s ná mi slo va evang elia: K d y b y st e mě milo vali, r ad o vali b y st e se, ž e jd u k O t ci, neb o ť O t ec je vě t ší než já. P r o kaž me t ed y svo u lá sku k S vat é mu o t ci J anu P avlu I I., a r ad ujme se, ž e o d ešel k O t ci vešker é ho milo sr d enst ví a má ú č ast na slá vě S y na J ež í še K r ist a v neb eské m K r á lo vst ví. P ř ijmě me i p ř í klad v jeho celo ž ivo t ní m zasvě cení C elý t vů j Mar ia, v ž ivo t ě i ve smr t i a nap lň o vá ní p r avé ú ct y k P anně Mar ii, ve kt er é nejd e jen o p o t ř eb u sr d ce, cit o vo u ná klo nno st. S vat ý o t ec J an P avel I I. ná m p ř ip o mí ná, ž e t at o ú ct a o d p o ví d á t aké o b jekt ivní p r avd ě o B o ž í Mat ce. Mar ia je no vá E va, kt er o u B ů h o d zvě st o vá ní, p ř es no c J ež í šo va nar o zení v B et lé mě, svat eb ní ho st inu v g alilejské K á ně a kř í ž na G o lg o t ě, až p o več eř ad lo o L et nicí ch, st aví p ř ed no vé ho A d ama-k r ist a. Mat ka K r ist a Vy kup it ele je mat ko u cí r kve. K r ist us, J ejí S y n, ná s svě ř il d o její mat eř ské p é č e. Z kusit její mat eř sko u p é č i i o chr anu však mů ž eme jen t ehd y, kd y ž se jí o d d á Š e s t á n e d ě l e v e l i k o n o č n í S v. F ilip a a J akub a, ap o št o lů S v. F lo r iá na, muč ed ní ka S l a v n o s t N a n e b e v s t o u p e n í P á n ě P o slavno st i N aneb evst o up ení P á ně zač í ná d eví t id enní p ř í p r ava na slavno st S eslá ní D ucha S vat é ho (svat o d ušní no vé na). Vě ř í cí ná sled ují ap o št o ly, kt eř í p o d le K r ist o va o d kazu jed no my slně set r vá vali v mo d lit b á ch a o č eká vali slí b ený d ar D ucha. J e vho d né d o našich mo d lit eb zahr no ut i vzý vá ní D ucha S vat é ho, kt er é má me v K ancio ná lu a t aké kr á sný hy mnus P ř ijď, ó D uchu p ř esvat ý S v. J ana S ar kand er a, kně ze a muč ed ní ka S e d m á n e d ě l e v e l i k o n o č n í S v. Mat ě je, ap o št o la S l a v n o s t S e s l á n í D u c h a S v a t é h o S v. J ana N ep o mucké ho, kně ze a muč ed ní ka S v. K lement a Mar ia H o f b auer a, kně ze S l a v n o s t N e j s v ě t ě j š í T r o j i c e K až d á kř esť anská mo d lit b a zač í ná o slo vení m O t ce, S y na a D ucha svat é ho, p ř ič emž d ě lá me kř í ž. T ak vy zná vá me ví r u v N ejsvě t ě jší T r o jici. S lavno st N ejsvě t ě jší T r o jice se slaví p r vní ned ě li p o slavno st i S eslá ní D ucha S vat é ho. P r o celo u cí r kev ji zá vazně nař í d il p ap ež J an X X I I. r o ku P o vá no č ní ch a veliko no č ní ch o slavá ch, kd y naši p o zo r no st up o ut á vá p ř ed evší m d r uhá b o ž ská o so b a, S y n B o ž í, J ež í š K r ist us, a p o svat o d ušní ch svá t cí ch, zamě ř ený ch na t ř et í b o ž sko u o so b u, D ucha S vat é ho, slaví cí r kev svá t ek N ejsvě t ě jší T r o jice, t r o jjed iné ho B o ha, O t ce, S y na i D ucha S vat é ho. O slavuje t ajemst ví vnit ř ní ho B o ž í ho ž ivo t a, kt er é ná m B ů h o so b ě zjevil, hlá sá jed ino u vě č no u slá vu a klaní se sp o leč né svr cho vané mo ci jed iné ho b o ž st ví ve t ř ech o so b á ch. Vy zná vá, ž e vše, co B ů h ve svě t ě ko ná, je sp o leč ný m d í lem všech t ř í b o ž ský ch o so b, ž e O t ec, S y n a D uch S vat ý jso u t ř i o d seb e skut eč ně o d lišné o so b y, kt er é však mají jed nu a t ut é ž b o ž sko u p ř ir o zeno st a jed no a t o t é ž p ů so b ení S l a v n o s t T ě l a a K r v e P á n ě ( B o ž í T ě l o ) M é t ě l o j e s k u t e č n ý p o k r m a m á k r e v j e s k u t e č n ý n á p o j, p r a ví P á n. ( vs t u p n í a n t if o n a ) P o d r uhé m č t ení je mo ž no zp í vat sekvenci C hval, S ió ne, S p asit ele. J ed ná se o kr á sný, nesmí r ně hlub o ký a p r avd ami ví r y p lný hy mnus, kt er ý k o slavě T ě la a K r ve P á ně slo ž il sv. T o má š A kvinský. P o d r ů zn ý m i zp ů s o b a m i, v zn a m e n í c h s k r y t ž ij e s n á m i, n e j d r a ž š í d a r n a ze m i. N á p o j k r ve, p o k r m t ě l a, v k a ž d é m K r is t a p l n o s t c e l á, p ř e s d vě r ů zn á vze zř e n í. V e zm i z n ě h o, b u d e c e l ý. N e zl o m í s e, n e r o zd ě l í, n e d o t č e n, a č p ř ij í m á n. P ř ij m e š t y a p ř ij m e j in ý, p ř ij a t ú s t y n e s č e t n ý m i, t r vá t a k, j a k b y l n á m d á n. D o b ř í, š p a t n í p ř ij í m a j í, ú d ě l n e s t e j n ý vš a k m a j í, ž ivo t n e b o p r o k l e t í. Š p a t n ý m s m r t a d o b r ý m ž it í, h l e ď j a k r ů zn é m o h o u b ý t i p l o d y t é h o ž p ř ij e t í. K d y ž k n ě z s vá t o s t v r u k o u l á m e, vě ř, ž e zm ě n a n e n a s t a n e, ž e i ve zl o m e č k u m á m e, t o, c o c e l e k u k r ý vá. T o j e n t vá ř n o s t zm ě n il a s e. S vá t o s t p ř e t r vá vá v č a s e v n e m ě n n é s í l e i k r á s e, ž ivá, vě č n á, zá ř ivá. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

3 me, když ji jako M at ku p ř ijmeme do s vé h o s r dc e i s vé h o živo t a. O n a n á s b u de t aké p r o vá z et v živo t ě i ve s mr t i a p ř ivede n á s ke s vé mu Syn u a n aš emu P á n u J eží š i K r is t u. P. Jiří Koníček S v á t e k N a v š t í v e n í P a n n y M a r i e M ě s í c kvě t en je t aké vě n o vá n z vl á š t n í ú c t ě k P an n ě M ar ii. K ř es ť an é s e s c h á z í k má jo vý m p o b o žn o s t em ko n an ý m p ř ed o b r az em, s o c h o u, n eb o o l t á ř em P an n y M ar ie. J á dr em p o b o žn o s t i je č as t o mo dl it b a L o r et á n s ké l it an ie, mar iá n s ké p í s n ě, č t en í a r o z jí má n í o P an n ě M ar ii. T r adic e má jo vý c h vz n ikl a v I t á l ii v 1 8. s t o l et í, o jejic h r o z š í ř en í s e z as adil i z ejmé n a jez u it é. P ap ež P iu s VI I. je r o ku do p o r u č il c el é mu kat o l ic ké mu s vě t u. Ja r os l a v B r a nž ov s ký Přinášíme rozhovor s P. V ít em Z a t l ou k a l em, k t erý v p řerovsk é f a rnost i p ů sob il j a k o Rozhovory j áhen v roc e C o T ě s p o j u j e s P ř e r o v e m? S P ř er o vem mě p o jí mé p r vn í p ů s o b en í ve f ar n o s t i p o do ko n č en í s t u dia, p r o t o že mě t am p o s l al o t ec ar c ib is ku p J an ( b yl o t o ješ t ě p ř ed r o z dě l en í m ar c idiec é z e). A dí ky t o mu má m i mn o h o mil ý c h vz p o mí n ek a p ř á t el s t ví, kt er á vš ak dí ky s o u č as n ý m p o vin n o s t em z ů s t á vají s kr yt á a n ejs em s c h o p en jimi ží t. M á š n ě j a k o u z a j í m a v o u v z p o m í n k u n a P ř e r o v? Sp o u s t u! O d s vý c h p r vn í c h s t r ac h ů z mě s t a a z p ř eds t o u p en í p ř ed vel ký p o č et vě ř í c í c h ( p o c h á z í m p ř ec e jen z p o h r an ič í ), p ř es vyn ikají c í živo t n a f ař e s P. J o s ef em L amb o r em a jeh o s es t r o u, Z deň kem G r aas em, ml adí ve f ar n o s t i, má p r vn í p ř í p r ava s n o u b en c ů, p r avidel n é ado r ac e je t o h o s p o u s t a. A n i n eví m, kt er o u vz p o mí n ku vyb r at. J edn o u js em š el s N ejs vě t ě jš í s vá t o s t í k jedn é l et é p an í a o n a p o ví dá : U ž js em l et o s n a t o m z l e, l o n i js em ješ t ě mo h l a dě l at n a z ah r á dc e + N eb o u t é že p an í : p ř iš l a z a mn o u dc er a s vn u č ko u! a já vidě l t ř i s t ar é p an í, kt er é s i b yl y t ak ú žas n ě p o do b n é... J e t o h o mn o h o! M ys l í m, že je v P ř er o vě s p o u s t a do b r ý c h l idí C o s d ě l a l o d o d c h o d u z P ř e r o v a? B yl js em dva r o ky jako kap l an v O p avě. P o r o c e mi o t ec b is ku p F r an t iš ek s vě ř il r o z b ě h n u t í D iec é z n í h o c en t r a p r o ml á dež. P ak mě p o s l al do St ar é Vs i n ad O n dř ejn ic í, kde js em do p o s avad. K r o mě t o h o js em jeden r o k b yl admin is t r á t o r em vedl ejš í f ar n o s t i P et ř val d, p ě t l et js em dě l al kap l an a p r o vys o ko š ko l á ky v O s t r avě. N o a t ako vé o b č as n é z á s ko ky z a kap l an y p r o ml á dež, když v n ě kt er ý c h dě kan á t ec h n ejs o u a ješ t ě a ješ t ě a ješ t ě. N ě kdy mi l idi ř í kají : O t č e, vy t o h o má t e t o l ik! a já s i ř í ká m, že s p í š s i n eu mí m u dě l at p o ř á dek v živo t ě. A l e P á n B ů h je do b r ý! D á vá n á m č as o b r á c en í! K d e j s i t e ď a c o t e ď d ě l á š? J s em p o ř á d n a p r vn í m mí s t ě vedo u c í m D iec é z n í h o c en t r a p r o ml á dež. S t í m je s p o jen živo t n a St ř edis ku p r o ml á dež ve St ar é Vs i n ad O n dř ejn ic í, kde n á s n a f ař e b ydl í v t u t o c h ví l i p ě t já a č t yř i ml adí. T vo ř í me do h r o mady p as t o r ač n í t ý m. K r o mě t o h o js em t ady t aké f ar á ř em. J a k á j e t a m p a s t o r a č n í s i t u a c e? P o č e t v ě ř í c í c h, p o č e t o b y v a t e l, d ě t í v n á b o ž e n s t v í, n e j v ě t š í t ě ž k o s t i a n a o p a k ú s p ě c h y a p o d. V n aš í f ar n o s t i je s it u ac e t r o š ku z vl á š t n í. U ž js me do jis t é mí r y p ř í mě s t s ko u ag l o mer ac í, kde s e s t avě jí n o vé s t avb y, al e t r adic e ves n ic ké h o živo t a p o mal u miz í. F ar n o s t má as i o b yvat el, al e p r akt iku jí c í c h vě ř í c í c h je as i D o n á b o žen s t ví s ic e c h o dí p ř es dvac et dě t í, al e do ko s t el a s o t va č t vr t in a. M l adí js o u s u p er, al e o dr ů s t ají, a já s e mo h u p t á t, jes t l i s e p o dař í z t ě c h dě t í, kt er é c h o dí n a f ar u ( n e do ko s t el a! ), p o dc h yt it dal š í, kt er é b y vyr o s t l y v do b r é s p o l u p r ac o vn í ky. Vel ko u t ě žko s t vidí m v t o m, že p r o mo u p r io r it n í an g ažo van o s t n a D C M n emo h u f ar n o s t i dá t, c o b y t ak l idé p o t ř eb o val i o s o b n í vz t ah y. M á m t u l idi mo c r á d, js o u ú žas n í, al e vě do mě je mu s í m p o s o u vat n a dr u h é mí s t o, p r o t o že t o p r vn í mají v mé m kn ě žs ké m živo t ě v t u t o c h ví l i ml adí z diec é z e. N a dr u h o u s t r an u, když p ř ijí ždí do f ar n o s t i s ku p in y ml á deže n a ví ken do vé p r o g r amy, t ak t o s n ad o b o h ac u je i živo t f ar n o s t i N ejt ě žš í vš ak je as i s t á l e h l edat n o vé s p o l u p r ac o vn í ky a s t á l e z n o vu a z n o vu b u do vat n ě jaký s p o l eč n ý t ý mo vý živo t. J ak s i č l o vě k t r o š ku z vykn e, b u m a je t o jin ak! Ú s p ě c h y? N a c o s á h n u s e dař í vš ec h n o jde jak n a dr á t ku A t eď vá žn ě : z a ú s p ě c h p o v a ž u j i s n a d t o, ž e s e u č í m t r p ě l i v o s t i t ř eb a s b u do vá n í m a o p r avami ko s t el a, f ar y, ú p r avami z ah r ady, s p ap í r o vá n í m a s c h ů z o vá n í m v c í r kvi, n ep ř ijet í m a n ep o c h o p en í m s p o l u b r at ř í mi. J ak je P á n do b r ý! C o T ě v p o s l e d n í d o b ě n ě j a k o s l o v i l o, z a u j a l o č i p ř e k v a p i l o? P ř ekvap ivá vel ko r ys o s t B o ží i v t ako vý c h h l o u p o s t ec h - jako je s t ar o s t o n o vé au t o. Š ko do vka p o P. J o s ef u P r á š ko vi s e p r á vě r o z p adl a a n ajedn o u s e s eh n al y p r o s t ř edky n a au t o, i když js me je s h á n ě l i ví c jak r o k a p ů l M á š n ě j a k ý v z k a z, r a d u č i p o v z b u z e n í p r o č t e n á ř e n a š e h o č a s o p i s u? M á m n ě ko l ik živo t n í c h mo u dr o s t í. A l e jedn a je ú p l n ě s u p er : C o j e, t o j e. C o n e n í, t o n e n í. A l e t o, c o j e, s e s n a ž m e u d ě l a t c o n e j k r á s n ě j š í! P o má h á mi t o u dr žet s i kl id, když do r á ží s p o u s t a n ep o ko jů a s t ar o s t í. Za rozhovor děkuje redakce Slova. Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 3

4 l é pe. O bzvl á š tě byc h c h tě l po d trh n o u t setká n í š iro ké h o příbu zen stva při rů zn ý c h o sl avá c h, n á vš tě vy o samě l ý c h a h l avn ě n emo c n ý c h. N ed ě l e vytvá ří pro sto r ke svo bo d n é mu setká n í č l o vě ka s č l o vě kem, u mo ž ň u j e n á m d ru h é přij ímat, al e h l avn ě j e o bd aro vá vat o rig in al ito u n aš í o so bn o sti. Neděle den p r o r o di n u Drazí bratři a sestry, v min u l é m č ísl e j sme se zamý š l el i n ad n ed ě l n ím d n em, č ím j e, a j ak byc h o m h o mě l i c h á pat. Dn es se po d ívej me n a pro ž ívá n í Dn e P á n ě v n aš ic h ro d in á c h z praktic ké h o h l ed iska. R o d in a j e zá kl ad n í bu ň ko u l id ské spo l eč n o sti, j e to samo statn ý o rg an ismu s, ž ij íc í vl astn ím ž ivo tem. M á -l i se pro ž ívat j aká ko l iv h o d n o ta o pravd o vě a h l u bo c e, pak mu sí bý t příto mn a před evš ím v praktic ké m ž ivo tě ro d in y. N e j in ak j e to se sl aven ím n ed ě l e. Rodina pohromadě Do bře víte, j ak se o btíž n ě, o bzvl á š tě v d n eš n í d o bě, c el á ro d in a sej d e. P rac o vn í tý d en d o stateč n ě vytě ž u j e j ak o tc e, tak i matku. Dě ti zase mívaj í spo u stu ko n íč ků a spo rtů, který m se vě n u j í až d o več ern íc h h o d in. A kd yž se v prac o vn í d en sc h á zíte vš ic h n i d o ma, j e u ž té mě ř n o c, d ě ti si d o d ě l á vaj í ú ko l y, ž en y ko n aj í d o má c í prá c e a mu ž i mn o h o c h u ti n a spo l eč n é besed o vá n í n emaj í. S o bo ta bý val a al espo ň u n á s prac o vn í ( zah rá d ka, po l e, prá c e n a d o mě, ú d rž ba au ta, n á ku py atd.) A tak n á m zbý vá u ž j en j ed en d en, kd y se mů ž e ro d in a c h o vat j ako ro d in a. A n ebo mysl íte, ž e to h o n en í třeba? K d o z vá s, kd yby přiš l o n a vě c, by vymě n il své d ě ti č i ro d ič e za zah rá d ky, po l e, au ta n ebo zbo ž í z o bc h o d u? S amo zřej mě n ikd o. I kd yž zas až tak samo zřej mé to n en í ro zh l é d n ě me se v n ed ě l i po o statn íc h ro d in á c h. P o ku d má bý t ro d in a f u n kč n í a zd rá va, po ku d má bý t místem h l u bo ký c h l id ský c h ko řen ů, mu síme o n i po c tivě peč o vat. Vh o d n ě j š í d en n ež n ed ě l i k to mu n en aj d eme. S vá teč n í d en by se mě l pro j evit při spo l eč n é m sto l o vá n í ( to to břímě n eso u ž en y), spo l eč n é vyc h á zc e, vý l etu, spo l eč en ský c h h rá c h, n á vš tě vě ku l tu rn íc h před staven í. Dl e mé skro mn é ú vah y pl atí: č ím mé n ě tel evize, tím O dpoč ine k? A no, al e ak t ivní. Drazí bratři a sestry, n emě l i byc h o m zapo men o u t, ž e n ed ě l e j e také d n em o d po č in ku. T en má n eo po men u tel n é místo v l id ské m ž ivo tě. P ro to i ro d in a by mě l a pamato vat n a d o stateč n é zo taven í svý c h č l en ů. Z vl astn í ro d in y zn á m, ž e zej mé n a ženy j so u i přes n ed ě l i vytíženy, a to zej mé n a vařen ím, an ebo staro stí o po h o š tě n í n á vš tě vy. T yto č in n o sti zřej mě k n ed ě l i patří, přesto j e o d po č in ek bezpo d mín eč n ě n u tn ý, a to n ej en o m j ako B o ž í přiká zá n í, al e i j ako po vin n o st k vl astn ímu tě l u. R o zh o d n ě d o po ru č u j i o d po č in ek aktivn í, ted y ten, při n ě mž n ě c o ko n á me, al e n e to, č ím j sme zamě stn á n i c el ý tý d en. T ě ž ká man u á l n í prá c e k n ed ě l i n epatří. F arní s pol e č e ns t ví Zá kl ad n ím pil ířem n ed ě l e j e o sl ava B o h a ted y n apl ň o vá n í vel iko n o č n íh o al e l u j a ( c h val te P á n a). N ed ě l e j e d en pro P á n a. C h vá l íme h o za j eh o d o bro tu pro j even o u v u pl yn u l é m tý d n u a pro síme o d al š í mil o sti d o n ad c h á zej íc íc h d n ů. S k u t e č ná a poc t ivá os l ava B oha č inní č l ověk a dok onal e rados t ný m. P ro to j e n ed ě l e před zvě stí n ebeské h o stavu. P o d l e T o má š ko va katec h ismu j e č l o vě k stvo řen k to mu, aby o sl avo val B o h a ( pro to j e n aš e š tě stí v j eh o o sl avo vá n í). T o to vš ak n el ze u sku teč ň o vat in d ivid u á l n ě, al e j en o m ve spo l eč en ství. ( Vž d yť se n emo d l íme O tč e mů j, al e O tč e n á š! ) T o to ko n kré tn í spo l eč en ství tvo ří f arn o st, která by se mě l a al espo ň j ed n o u tý d n ě, a sic e prá vě v n ed ě l i, sej ít k c h vá l e své h o M istra a P á n a. N ě který m l id em se vš ak po ž ad avek n ed ě l n í ú č asti n a bo h o sl u ž bě zd á bý t příl iš přeh n an ý m. J á tě mto l id em říká m, ž e si n emysl ím, ž e by 1 h o d in a ze 1 6 8, které tý d en č ítá, byl a pro P á n a B o h a mn o h o. N avíc s d rah o u, mil o van o u byto stí c h c eme bý t č ím d á l č astě j i; tak se i ú č ast n a bo h o sl u ž bá c h mů ž e stá t j aký msi u kazatel em n aš í l á sky k B o h u. P řed e mš í svato u by j in é aktivity n emě l y mít před n o st ( po ku d n emaj í zvl á š tn í d ů l ež ito st: pé č e o d ě ti, n emo c n é ). Č asto se stá vá, ž e se ml á d ež ú č astn í n apř. spo rto vn íc h u tká n í, která bý vaj í v č ase n ed ě l n íc h bo h o sl u ž eb a ro d ič e absen c i svý c h d ě tí n a mš i svaté o ml o u vaj í. P o ku d se, d razí f arn íc i, ve vaš ic h ro d in á c h to to d ě j e, říká m vá m n a ro vin u, ž e svý m d ě tem vš tě pu j ete: S po rt j e d ů l ež itě j š í n ež B ů h ( mo d l o sl u ž ba). Veď te svo u ro d in u k o pravd o vé mu ž ivé mu B o h u. K n ed ě l i patří i spo l eč n á mo d l itba, al e i č etba z písma svaté h o č i po bo ž n o st v ko stel e, j ako j e kříž o vá c esta, ad o rac e s po ž eh n á n ím apo d. Vě řte, ž e se to c el e vaš í ro d in ě vypl atí mn o h o n á so bn ě u ž tad y n a zemi a před evš ím n a vě č n o sti v d o mě n aš eh o O tc e, v ro d in ě B o ž íc h d ě tí vš ec h d o b a ku l tu r. S p ř á n í m v š e h o d o b r é h o J a n F r a n t a, j á h e n. Ženy a dívky, M š e s vat é 1 6. březn a j sem po sl al a d o P rah y ks o bvazů pro n emo c n é l epro u. Z P rah y j sem d o stal a po d ě ko vá n í za zá sil ku o bvazů, která vpo řá d ku d o š l a. T aké n á m pan í B rej c h o vá přej e h o j n o st B o ž íh o po ž eh n á n í a vš e d o bré, tak Vá m to tímto způ so bem tl u mo č ím. O bvazy pl eteme i d á l e, tak kd o mů ž ete, pro sím, se k n á m připo j te. M á me ž en y reko rd man ky, které u pl etl y 5 0 a 6 0 o bvazů, srd eč n ý d ík. T aké Vá s pro sím, kd o n emů ž e pl é st, o příspě vek n a přízi. U přímn é P á n B ů h zapl ať. Ž o f i e K o r n e l o v á na S vat é m H o s t ý ně v l e t ní m ob dob í ( od ) ve vš ed n í d n y , 9. 15, v n ed ě l e , , , , K až d o u n ed ě l i ve h o d in j e svá to stn é po ž eh n á n í. V so bo tu d o po l ed n e j so u mš e svaté j ako v n ed ě l i. Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

5 ú Sociální učení církve Quadragesimo anno Encyklika Pia XI. O uspořádání společnosti, obnově společensk é h o řádu a j eh o zdok ona lení podle zása d eva ng elia K e 4 0. vý r očí vy dání R er um nova r um z 1 5. k větna Předmluva k en c y kli c e Q uadr ag es i mo an n o Uprostřed světové hospodářské krize vydal papež P iu s X I. v roc e enc ykliku Q u adrag esim o anno, která poj ednává o děj inné zku š enosti č tyřic eti let od vydání první soc iální enc ykliky R eru m novaru m. P artnerství m ezi kapitálem a prac í, o něm ž m lu vila enc yklika R eru m novaru m, se neu sku teč nilo. V yvinu la se konf liktní třídní společ nost m ezi m oc ensky silný m kapitálem a org anizovanou prac í. P rvní světová válka odsu nu la do pozadí násilné konf likty, které vš ak po j ej ím skonč ení vzplály s ob novenou pru dkostí a vedly i k velkém u napětí u vnitř katolic ké c írkve. S ou střeď ovaly se předevš ím kolem ú středníc h otázek nově vzniklé prů m yslové společ nosti, kolem otázek vlastnic tví a b ezprac ného dů c hodu, kolem vztahu m ezi kapitálem a prac í a spravedlivé m zdy. E nc yklika Q u adrag esim o anno j asně stanovila a poj m ově f orm u lovala některé zásady soc iální nau ky c írkve, které b yly v enc yklic e R eru m novaru m j en naznač eny. Jde o povahu vlastnic tví, sou krom ou a slou žíc í k ob ec ném u b lahu, o vztah m ezi kapitálem a prac í, o odproletarizování proletariátu a o spravedlivou m zdu. P oprvé j e v této enc yklic e def inován poj em su b sidiarity stát a společ nost m u sí m alý m společ enstvím poskytovat podporu a pom oc, ale ponec hat j im svob odu. S tát se nem á vm ěš ovat do záležitostí rodinného života, do práva rodič ů na vý c hovu dětí, do politiky a do záležitostí c írkví. P apež zdů razň u j e potřeb u lásky pro soc iální sm ír. V yzý vá soc iální hnu tí k větš í aktivitě a pou kazu j e na dů ležitost odb orů I. J a k á d o b r o d i n í v z e š l a z R e r u m n o v a r u m Po dn ě t y p r o c í r kev C írkev č erpá z evang elií nau ku, s níž m ů že b ý t spor u rovnán, aneb o zm írněn tak, že ztratí své ostří.c írkev se snaží nej en pou č ovat, ale svý m i přikázáním i řídit život a m ravy j ednotlivc ů. Usilu j e o neu stálé zlepš ování postavení dělníků m noha u žiteč ný m i zařízením i. N au ka podávaná v enc yklic e R eru m novaru m pom alu pronikla i m ezi ty, kteří neu znávaj í pravom oc c írkve. T ak se katolic ké soc iální zásady staly pozvolna m aj etkem c elého lidstva. P ravdy ob sažené v R eru m novaru m se dostávaj í do tisku, parlam entů a sou dníc h síní. P ři ob nově m íru po první světové válc e, při ú plné přestavb ě soc iálníc h pom ěrů, přij ali státníc i m noha států m ezi norm y, které spravedlivě u pravu j í dělnic kou prác i, m noho zásad shodný c h z tex tů enc ykliky papeže L va X I I I. J aké p o dn ě t y dala en c y kli ka s t á t u P apež L ev X I I I. svou enc yklikou překrač u j e hranic e vym ezované lib eralism em a neú stu pně u č í, že státní m oc není j en strážc e práva a pořádku, ale m u sí také u silovat j ak o b laho c elku, tak i j ednotlivc ů. M u sí přitom zam ezit j akém u koliv b ezpráví, neb oť bohatí jsou dost zabezpečeni prostředky na sv ou oc hranu, a proto tol ik nepotřebují, aby je stá t oc hraň o- v al. C hudý l id a dě l níc i v š ak prostředky na oc hranu nem ají, spol é hají proto na oc hranu stá tu. Již před papežem L vem X I I I. se vlády rů zný c h států staraly o některé naléhavé potřeb y dělníků a potlač ovaly kru té nespravedlnosti, ale až po zveřej nění enc ykliky R eru m novaru m si víc e u vědom ily povinnost k provádění soc iální politiky. S ou vislosti dění ve světě, světová válka a snahy c írkve způ sob ily, že lib eralism u s pozb ý val pozvolna m oc i. E nc yklika dosáhla toho, že národy sam y se víc e snažily u sku teč ň ovat soc iální politiku. S oc iální zákony navrhovali převážně hlu b o- c e věříc í lidé znalí papežovy enc ykliky a titíž lidé se zasazovali o to, ab y zákony se u sku teč ň ovaly. Z těc hto snah na základě enc ykliky vzniklo prac ov ní prá v o - nový ob or právní vědy, dřívěj š ím u věku zc ela neznám ý, j enž c hrání posvátná práva dělníků vyplý vaj íc í z dů stoj nosti č lověka a křesť ana. T oto právo b ere v oc hranu du š i, zdraví, rodinu, dom y, m zdu, b ezpeč nost při prác i a vů b ec vš e, c o se tý ká postavení prac u j íc íc h, zvláš tě žen a dětí. I když taková u stanovení se neshodu j í vš u de a ve vš ec h podrob nostec h se sm ěrnic em i papeže L va X I I I., nelze popírat, že j e v nic h ob saženo m noho z toho, c o připom íná enc ykliku R eru m novaru m ke zlepš ení postavení dělníků. J aké p o dn ě t y dala en c y kli ka s vé p o mo c i Zam ěstnavatelé i dělníc i sam i m ohou v soc iální otázc e m noho u dělat, vytvoří-li si institu c e, který m i b y se vhodně pom áhalo těm, kdo potřeb u j í pom oc i, a které b y ob ě strany sb ližovaly. T yto papežovy sm ěrnic e b yly vydány v příhodné dob ě, neb oť vládnou c í kru hy v rů zný c h státec h dosu d j eš tě oddané lib eralism u proj evovaly takový m org anizac ím pram álo přízně, dokonc e j e i přím o pronásledovaly. O db o r o vé dě ln i c ké o r g an i z ac e Zásady enc ykliky m ěly podstatný vý znam pro vytváření odb orový c h org anizac í. N a dru hé straně soc ialistic ké spolky a odb ory se vydávaly za j edinou oc hranu a záš titu c hu dý c h a u tlač ovaný c h. N a pokyn z enc ykliky R eru m novaru m se u platň ovala zásada, že D ě l nic ké org anizac e ať se ustanov ují a jsou v edeny, aby byl y c o nejspů sobil ejš ím ná strojem, aby jednotl iv ý m čl enů m pom á hal y k tě l esné m u i duc hov ním u prospě c hu a bl ahu rodiny a je také nutné přihl íž et ke zdokonal ení ná bož enské ho a m rav ního.. N e ve vš ec h zem íc h b yl dostatek porozu m ění k zakládání katolic ký c h odb orový c h org anizac í. V takový c h zem íc h b ylo nu tno, ab y katolíc i vstu povali do sm íš ený c h odb orů za předpokladu, že tyto org anizac e b u dou u znávat právo na svob odu, ab y se m ohli řídit svý m svědom ím a m ohli poslou c hat příkazu c írkve. T u b yly zakládány i dělnic ké spolky V edle odb orů vznikaj í též sdru žení podnikatelů a prů - m yslový c h m anažerů, ovš em j en velm i m além poč tu proti poč tu odb orový c h og anizac í. N ezavinil to j en nedostatek dob ré vů le, ale i daleko větš í překážky rů zného dru hu. R er um n o var um M ag n a c h ar t a s o c i á ln í h o řá du Jednotlivé podněty enc ykliky papeže L va X I I I. ob sahu j í j en některé z nej palč ivěj š íc h prob lém ů společ nosti. P apež L ev X I I I. č erpal své zásady z evang elia, tedy proto, ab y těžký stav a nesvornost m ezi podnikateli a dělníky zm írnil, když u ž ne plně odstranil. N e vždy b yly správně c hápány vš ec hny odstavc e enc ykliky a ty vyvolávaly m nohé vý m ěny názorů. B ěhem dob y b ylo třeb a některé č lánky pozm ěnit a zlepš it, proto ty někdy b ou řlivé vý m ěny názorů. T ak b yly připoj eny i některé nové dodatky. (pokračov á ní příš tě ) Připravil František Adamík Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 11, Březen 2005 S t r a na 5

6 Farní kostel sv. Marie Magdaleny F a r a a o b r o č í F a ra vl a st n i l a j e d i n é p o l e n a Skácelce, k t e ré j í k d y si b y l o d á n o m í st o z a h ra d y. M ě l o č t ve re č n í c h sá h ů, t e d y a si 2 m ě ř i c e. M i m o n ě h o m ě l a j e š t ě vě t š í o vo c n ý sa d a d vě m e n š í z e l e n i n o vé z a h rá d k y, vš e c h n y u o b y t n é b u d o vy, k t e rá i se d vo re m o b n á š e l a č t ve re č n í c h sá h ů. N e j vě t š í z a h ra d a, k t e rá b y l a c e l á vy sá z e n a o vo c n ý m i st ro m y a p ro t é k a j í c í m p o t o k e m K i s elko u ro z d ě l e n a ve d vě č á st i, n á l e ž e l a d ř í ve k vrc h n o st e n sk é c h a l u p ě, j e j í ž d rž i t e l L i n d a j i v ro c e sm ě n i l s t e h d e j š í m f a rá ř e m S c h a u re k e m z a 2 m ě ř i c e f a rsk é h o p o l e, a b y si m o h l p o st a vi t n o vý d ů m. D ru h á z a h ra d a b y l a z a o b y t n o u b u d o vo u, sl o u ž i l a j a k o k u c h y ň sk á a o vo c n á z a h ra d a. T ř e t í b y l a p ř e d o k n y f a ry. Kro m ě t o h o m ě l a f a ra co m p a s cu u m, t j. f a rá ř sm ě l z a d a rm o n e c h a t p á st svů j d o b y t e k sp o l e č n ě s d o b y t k e m p ř e d m o st sk é o b c e n a o b e c n í p a st vi n ě. P o st u p n ě p ř i b ý va l y n a d a č n í p o z e m k y z o d k a z ů f a rn í k ů, t a k ž e n a k o n e c k f a ř e p a t ř i l o a si 1 1 m ě ř i c p o l í ( 2, 1 h a ). R o z h o d n u t í m l i d o vé h o so u d u v P ř e ro vě o d d. 5 z e d n e 2 2. ú n o ra č. 5 0 / 6 0 b y l o vl a st n i c k é p rá vo n a vš e c h n y f a rn í o b ro č n í p o z e m k y z a p sá n o b e z n á h ra d y p ro Č e sk o sl o ve n sk ý st á t - o d b o r z e m ě d ě l st ví O N V v P ř e ro vě. D es át ek v n e m l á c e n é m o b i l í ( 3 6 k o p a 1 sn o p p š e n i c e, 5 7 k o p a 1 6 sn o p ů ž i t a, 7 0 k o p a 4 7 sn o p ů o vsa, 4 k o p y / 2 sn o p u j e č - m e n e a 2 k o p y a 2 sn o p y z e svo b o d n ý c h p o l í ) b y l v ro c e o d p u š t ě n a o d š k o d n ě n ro č n í re n t o u z l. k o n v. m ě n y. P ř í z e m n í f a r n í b u d o v a se 6 m í st n o st m i b y l a ro k u z a t e h d e j š í h o f a rá ř e F r a n z e Sch a u r eka n o vě p o st a ve n a n a m í st ě st a ré, h ro z í c í z ř í c e n í m. P a m ě t n í k o vo vá d e sk a, d a t o va n á c h ro n o g ra m e m v n á p i su F V n D a M en t e p o s V I t et / L a b o r I o s e f I n I V I t p a r o C h V s SC h a V r ek / N o : 3 8., b y l a vsa z e n a n a n á ro ž í v p rů č e l í, a l e z t ra t i l a se p ř i o p ra vě f a ry v ro c e F a rn í st a ve n í i se st o d o l o u 2. z á ř í vy h o ř e l a, b y l a vš a k p o t o m o p ě t p o st a ve n a n á k l a d e m p a t ro n a. Z n i č e n o u z a h ra d u s o h o ř e l ý m i p a h ý l y o vo c n ý c h st ro m ů d a l f a rá ř H o m m n o vě z a l o ž i t a vy sa d i t m l a d ý m i st ro m k y. Z a n ě h o b y l a t a k é p o z ru š e n í d e sá t k u z b o u rá n a v ro c e st o d o l a a m í st o o sá z e n o st ro m y. F a rá ř Sp i n a z j i st i l, ž e t o h o t o r o ku b y la v elen u t n á p o t ř eb a o p ě t n ě s t o d o lu p o s t a v i t i. Z d ej š í C u r a t, n em a j e s v é s t o d o ly, m u s el p r o s i t i f ár n í ky, b y z m i lo s t i j eh o s kli z en é o b i lí z o b r o č n í ch p o lí d o s v ý ch s t o d o l p ř i j a li, p ř i č em ž z n a m en i t o u z t r át u n a s v é m o b i lí u t r p ě l.... V elké š t ě s t í, ž e t o h o t o r o ku t a t o s t o d o la v y s t a v en á b y la, n eb o ť v t o m t o r o ce B ů h z d ej š í m f a r n í ků m t a k h o j n ě ú r o d u n a p o li p o ž eh n a l, ž e j i v e s v ý ch s t o d o lách u kr ý t i n em o h li, n ý b r ž n a m a š i n ách č i li s t r o j í ch h n ed m lát i t i m u s i li - b y t a k m í s t o p o s u d n es v ež en é m u o b i lí u p r áz d n i li. O d e se t l e t p o z d ě j i n o vý f a rá ř P o d ř i cký z a p sa l, ž e f a r a b y la s eš lá j a ko n ě j a ká p o u s t ka... h la v n ě b y t ko o p er át o r a b y l h r o z n ě v lh ký ; v o d a i d láž ko u p r ý š t i la. Z í d ka v z a h r a d ě o d o kr es n í s i ln i ce, kt er á z a t ý d en p o o d ch o d u p ř ed ch ů d ce s p a d la, p o s t a v en a n o v á. Z e z a h r a d y v š a k m u s elo b ý t i p o s t o u p en o 9 2 č t v er eč n í ch s áh ů s i ln i č n í m u v ý b o r u n a r o z š í ř en í s i ln i ce. ( D a l š í k u s v ro h u f a rn í z a h ra d y b y l p ro n a j m u t v ro c e n a p o st a ve n í a u t o b u so vé č e k á rn y. ) F a rá ř H l u š t í k v ro c e t rp c e z k o n st a t o va l, ž e f a rn í b u d o va n e b y l a o p ra ve n a, j e n p o l á t á n a a ž e č l e n o vé k o n k u re n č n í h o vý b o ru s o p ra va m i n e so u h l a sí, p a n u j e t o t i ž m y l n é d o m n ě n í, ž e f a rá ř si m á sp ra vi t f a ru sá m j a k o se d l á k svů j g ru n t, z a vi n ě n o t o t o m í n ě n í o p ra va m i, k t e ré d ů st p. p ř e d c h ů d c o vé o své ú j m ě a n a svů j n á k l a d p o d n i k a l i. N e z b y l o, n e ž se o b rá t i t n a m í st o d rž i t e l st ví, j e ž vý n o se m z 5. č e rvn a n a ř í d i l o, ž e : n á k l a d p ů vo d n í n a o p ra vu f a ry a b u d o v K 0 9 h se z vy š u j e n a K 7 2 h.... C e l k e m p o n e se t e d y f a rn í o b e c n á k l a d K 7 1 h a z b y t e k v o b n o su K 0 1 h z a p l a t í n á b o ž e n sk á m a t i c e. Z c e l k o vé o p ra vy, k t e rá n á sl e d o va l a, j e š t ě st á l e st o j í p ř e d f a ro u p l o t k o va n ý o d f i rm y Z u k a l z P ř e ro va, p o st a ve n n a n o vé p o d e z d í vc e s n o vý m i si l n ý m i sl o u p y, p ř i k ry t ý m i b e t o n o vo u st ř í š k o u, k t e ro u ž t o st ř í š k o u i p o d e z d í vk a j e st p ř i k ry t a. N e p o d a ř i l o se vš a k vy ř e š i t st á l e p o d m á č e n í z d í, a t a k v ro c e b y l a f a rn í b u d o va o p ě t k o m i si o n e l n ě p ro h l á š e n a z a n e o b y va t e l n o u a z a se se o p ra vo va l y i z o l a c e a p o d l a h y. K o p ra vě a m o d e rn i z a c i f a ry se p ř i k ro č i l o a ž z a a d m i n i st rá t o ra T h D r. V o j t ě ch a T ka d lč í ka. J e h o n á st u p c e J o s ef K u n i cký sh rn u l vý sl e d k y t é t o sn a h y v p ro j e vu k f a rn í k ů m v p ro si n c i : N ej v ě t š í b o les t í f a r n o s t i b y la f a r n í b u d o v a. Z a v í ce n ež t ř i cet let s e z n í d ě lá li d s ký p ř í b y t ek. P r áce z a č a l v r o ce p ř ed p r áz d n i n a m i p a n d r. V o j t ě ch T ka d lč í k.... B y lo z a p o č a t o s v ý m ě n o u o ken a n ě kt er ý ch v n i t ř n í ch d v eř í, o m í t ky v ev n i t ř b y ly o klep án y d o v ý š e 1 m et r u p r o v lh ko s t a z n o v u n a h o z en y. B y la o b j ed n án a kr y t i n a z t a š ek b o b r o v ek, n a kt er o u j s m e p a k č eka li d o j a r a. D v ů r b y l o d v o d n ě n ka n álem v ed en ý m p o d f a r o u d o p a r ku. P o ř í z en a ko u p eln a a z ách o d u v n i t ř b u d o v y. V r o ce b y la n a d v o ř e z li kv i d o v án a s t a r á s t o d o la, h r o z í cí z ř í cen í m, p o kr y t y v š ech n y, i h o s p o d ář s ké b u d o v y, n a h o z en a celá f a s ád a b u d o v y. Z e d v o r a b y lo o d v ez en o p ř es 3 0 v leč ek s m et í.... K r y t á v er a n d a p r o t i d eš t i b y la o p r a v en a, v s a z en y ž elez n é r ám y a z a s klen y p ř i d eš t i s e v ž d y v o d a h r n u la ch o d b o u. U d ě lán o b y lo ú s t ř ed n í t o p en í. V n e d o k o n č e n ý c h o p ra vá c h p o k ra č o va l v ro c e a d m i n i st rá t o r N o r b er t J i ř í V i a č ka. N a p o d z i m se z a č a l a st a vě t g a rá ž p ř e b u d o vá n í m p ř í st a vk u h o sp o d á ř sk é b u d o vy f a ry a p ř e st a vb a b y l a d o k o n č e n a v ro c e P ro st a vb u sí d l i š t ě b y l a v ro c e o d ň a t a vě t š i n a f a rn í z a h ra d y, j e j í z e ď b y l a z b o ř e n a. M ě N V P ř e ro v p ř i sl í b i l j e j í z n o vu p o st a ve n í p o d o k o n č e n í sí d l i š t ě. ( J e n ž e j e š t ě v ro c e z ů st á va j í p l o t y v p ro vi z o rn í m p ro ve d e n í z d o b y st a ve b n í c h p ra c í a z e ď o b n o ve n a n e n í. ) V ro c e b y l a o p ra ve n a st ř e c h a f a rn í b u d o vy. P ro t o ž e j í vš a k st á l e z a t é k a l o a n e k va l i t n í p á l e n é t a š k y se ro z p a d a l y, b y l o ro z h o d n u t o c e l o u k ry t i n u vy m ě n i t. V č e rvn u b y l a p o k ry t a st ř e c h a f a ry a z b y l ý c h h o sp o d á ř sk ý c h b u d o v h l i n í k o vý m p l e c h e m. C e l k o vá o p ra va vn ě j š í h o p l á š t ě b u d o vy p ro b ě h l a n a j a ř e Ú st ř e d n í t o p e n í m u se l o b ý t p ř e d ě l á n o n a z e m n í p l y n k o u ř z k o m í n a va d i l o b y va t e l ů m p a n e l á k ů. D a l š í vn i t ř n í o p ra vy z a č a l y v ro c e ú p ra vo u h e rn y p ro m l á d e ž z m í st n o st i z a k u c h y n í a sá l u p ro vý u k u n á b o ž e n st ví. V z á ř í b y l o p ř e b u d o vá n o so c i á l n í z a ř í z e n í, v ro c e p rá c e p o k ra č u j í o p ra va m i k u c h y n ě. ( p o kr a č o v án í p ř í š t ě ) Připravila Zdeňka Mollinová Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

7 Vývoj eucharistické zbožnosti V l e t o š n ím r o c e e u c h ar i s t i e j s m e vy b íz e n i k t o m u, ab y c h o m n i t e r n ě j i a vě d o m ě j i p r o ž íval i n aš i ú č as t n a m š i s vat é a t ak é ab y c h o m č as t ě j i ad o r o val i t aj e m s t ví s vá t o s t n é p ř ít o m n o s t i J e ž íš e K r i s t a v e u c h ar i s t i i. D ř íve vš ak n e ž p o j e d n á m o vý vo j i e u c h ar i s t i c k é ú c t y, r á d b y c h p ř i p o m e n u l, ž e vš e c h n y f o r m y e u c h ar i s t i c k é ú c t y j s o u p o d ř íz e n y ú s t ř e d n ím u p o s t ave n í e u c h ar i s t i e j ak o o b ě t i, p am á t k y a h o s t i n y. P ap e ž P i u s X I I. v j e d n é s vé p r o m l u vě j as n ě p r o h l á s i l : Skutečná přítomnost Kristova nám není d arována v první řad ě kvů li ú c tě, ný b rž ab y se moh la zpřítomnit v naš em střed u Kristova ob ě ť a ab y c h om na ni mě li přij ímáním pod íl. P rvní povinností křesť ana vzh led em k euc h aristii j e proto činná ú čast na mš i svaté a přij ímání; ú c ta ke svátosti, v níž se ukrý vá Spasitel, přic h ází až na d ruh é m místě. J i n ak ř e č e n o, pravá eucharistická úcta se projevuje př ed evš í m úč astí n a m š i svaté a př ijí m án í m eucharistie a až poté ad orací svátosti ol tář n í. Ve s t ar o vě k u s e k l ad l d ů r az n a t o, ž e e u c h ar i s t i e j e u s t an o ve n a k p o s vě c e n í č l o vě k a. Eu c h ar i s t i e n e s m ě ř u j e k t o m u, ab y K r i s t u s b y l m e z i l i d m i p ř ít o m e n, al e ab y b y l n aš ím o b ě t n ím d ar e m a s t al s e p o k r m e m n aš í d u š e. O vš e m o d 1 1. s t o l e t í d o c h á z í k e z m ě n ě c h á p á n í e u c h ar i s t i e. Z d ů r az n ě n ím r e á l n é p ř ít o m n o s t i K r i s t a v e u c h ar i s t i i d o š l o v m y s l i vě ř íc íc h k o s l ab e n í vz á j e m n é vaz b y m e z i m š í s vat o u ( o b ě t a h o s t i n a) a e u c h ar i s t i í. T at o s k u t e č n o s t s e p r o j e vi l a ve z m ě n ě l i d o vé z b o ž n o s t i, n e b o ť vě ř íc í c h t ě l i e u c h ar i s t i i vi d ě t, ab y s e j í m o h l i k l an ě t ( b o h u ž e l t at o t o u h a vi d ě t h o s t i i n ah r ad i l a t é m ě ř vš e o b e c n ě s vat é p ř i j ím á n í). N o vá p o t ř e b a u c t ívat e u c h ar i s t i i r o z vi n u l a n o vé f o r m y e u c h ar i s t i c k é z b o ž n o s t i : P rů vod y s N ejsvě tě jš í svátostí. V r o c e p ap e ž U r b an I V., ab y p o d p o ř i l ú c t u k e s vá t o s t i o l t á ř n í, r o z š íř i l s vá t e k B o ž íh o T ě l a n a c e l o u c ír k e v. V s o u vi s l o s t i s t ím t o s vá t k e m s e z ač al y k o n at s l avn é p r ů vo d y s e Svá t o s t í o l t á ř n í. V d r u h é p o l o vi n ě 1 4. s t o l e t í s e t y t o p r ů vo d y n e o m e z i l y j e n n a s vá t e k B o ž íh o T ě l a, al e k o n al y s e t é ž o Ve l i k o n o c íc h, o Le t n i c íc h, o Vš e c h s vat ý c h, o Vá n o c íc h. T ak é d ů l e ž i t é u d á l o s t i ve ř e j n é h o ž i vo t a b y l y s p o j o vá n y s e u c h ar i s t i c k ý m i p r ů vo d y, n ap ř. p ř i k o r u n o vac i k r á l ů n e b o p ř i vš e o b e c n ý c h k at as t r o f á c h j ak o b y l m o r č i p o vo d n ě. V ý stav N ejsvě tě jš í svátosti. Eu c h ar i s t i c k é p r ů vo d y n e s t ač i l y u k o j i t t o u h u vě ř íc íc h vi d ě t s v. h o s t i i, p r o t o s e z avá d ě l y vý s t avy Svá t o s t i o l t á ř n í ( p r vn í z m ín k a o vý s t avu Svá t o s t i o l t á ř n í j e v ž i vo t o p i s e s v. D o r o t y z r o k u ). P o r e f o r m ac i v 1 6. s t o l e t í d o s t al vý s t av n o vo u p o h n u t k u. J e l i k o ž r e f o r m á t o ř i p o p ř e l i t r val o u p ř ít o m n o s t K r i s t a v Eu c h ar i s t i i, k at o l íc i h á j i l i s vo u vír u ve ř e j n ý m i vý s t avy Svá t o s t i o l t á ř n í. V i t al s k é m M i l á n ě s e z ave d l a t z v. č t y ř i c e t i d e n n í p o b o ž n o s t, k t e r á s p o č íval a v t o m, ž e ve l e b n á s vá t o s t b y l a 4 0 h o d i n vy s t ave n a vě ř íc ím k u c t ě n í. Z n í s e vy vi n u l a j i n á p o b o ž n o s t t z v. vě č n é k l an ě n í, k d y s e p o c e l ý r o k k o n al 4 0 h o d i n o vý vý s t av p o k až d é v j i n é m k o s t e l e. V r o c e z ave d l ar c i b i s k u p Le o p o l d P r e č an s t á l o u ad o - r ac i t ak é v n aš í ar c i d i e c é z i. T at o p o b o ž n o s t s t á l é h o u c t ívá n í K r i s t a v Eu c h ar i s t i i b y l a v b ě h e m k o m u n i s m u p o t l ač e n a, avš ak v r o c e b y l a z n o vu o b n o ve n a ar c i b i s k u p e m J an e m G r au b n e r e m ( s p o č ívá v t o m, ž e o ad o r ač n ím d n u j e v j e d n o t l i vý c h f ar n o s t e c h vy s t ave n a N e j s vě t ě j š í s vá t o s t as p o ň 6 h o d i n ). M š e svatá př ed vy staven ou S vátostí ol tář n í. P o d t l ak e m l i d o vé z b o ž n o s t i vz n i k l a s l avn o s t n í f o r m a m š e s vat é, k d y c e l e b r an t s l o u ž i l m š i p ř e d vy s t ave n o u Svá t o s t í o l t á ř n í. D n e s j e b ě h e m vý s t avu z ak á z á n o v t o m t é ž c h r á m o vé m p r o s t o r u s l o u ž i t m š i s vat o u. S vátostn é pož ehn án í. T at o f o r m a e u c h ar i s t i c k é ú c t y m á s vů j p ů vo d v p r ů vo d u n a s vá t e k B o ž íh o T ě l a, k d y c e l e b r an t b ě h e m p r ů vo d u ž e h n al l i d Svá t o s t í o l t á ř n í. J i n d e s vá t o s t n é p o ž e h n á n í u k o n č o val o t e n t o p r ů vo d. N e t r val o d l o u h o a s vá t o s t n é p o ž e h n á n í u k o n č o val o k až d ý vý s t av N e j s vě t ě j š í s vá t o s t i. P o z d ě j i s e s vá t o s t n é p o ž e h n á n í s t al o z á vě r e č n ý m o b ř ad e m n e j e n e u c h ar i s t i c k ý c h p r ů vo d ů a vý s t avů, al e i o d p o l e d n íc h l i d o vý c h p o b o ž n o s t í ( v s o u č as n é d o b ě s e n a n ě k t e r ý c h m ís t e c h n aš í ar c i d i e c é z e u d r ž e l a n e d ě l n í p o b o ž n o s t s vá t o s t n é h o p o ž e h n á n í). Z a použ ití V ě d a o liturg ii od J. B rad áče připravil P. Antonín Nìco ze života ministrantù N a svý c h ministrantský c h sc h ů zkác h tré nuj í nej en liturg ic ké ú kony, ale také f y zičku ( ve f otb ale i f lorb ale), ab y si to moh li rozd at se soupeřem třeb a j ako v sob otu s koleg y ministranty z H ranic. Slovo pro každého Číslo 5, Roč n ík 1 1, K v ě t e n S t r a n a 7

8 Dětské o kén ko Milí chlapci a děvčata, při pohledu do liturgického kalen dá ře em e is tit, e ci kv tn u e hn ed kolik tků a lav os tí. teré to ou, ete poz at doplň ov ač ek. c kv ten e ale předev as cen an arii a a to e let a přichá z et j i v z dá t ú ctu a podě kov á n í v krá s n ý ch m ariá n s ký ch litan ií ch. M A T K O B OŽÍ, V OL Á M E K T OB Ě! C hv á lí tě an dě lů ků ry, chv á lí tě s v atí B ož í, chv á lí tě b laž en ý ch s b ory, chv á lí tě C í rkev s v atá, chv á lí tě s y n ov é E v y,... S L Y Š, M A R I A, S V Ý C H D ÍT E K H L A S! M atka j s i m ilos ti B ož í, M atka j s i m oudros ti prav é, M atka j s i v ě č n é rady,... N eb es j s i K rá lov n a krá s n á,... S tudn ice ctn os ti ty č is tá,... v š ech s v atý ch z á řiv á hv ě z da,... N eb es ké v las ti ty b rá n a, Z rcadlo C í rkv e ty s v até,... hří š n ý ch ty z á ruka s pá s n á, v z á rm utku ty ú tě cha s ladká, Z á š tito B ož í ho lidu, P ří č in o rados ti n aš í, S v atý ch ty přes v atá M atka, M A T K O B OŽÍ, V OL Á M E K T OB Ě! (z Bavorských litanií k P anně M arii) Ha, ha, ha Jak se jmenov al a z emě, kam mě l od ejí t A b r ah á m se sv ou manž el kou S á r ou, se sv ý m sl u ž eb ni c t v em a se sy nov c em L ot em? P o c h v í l i ml č ení p aní kat ec h et ka nap ov í d á : K a P av l í k r y c h l e d op ov í : K aná r ské ost r ov y! Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

9 Letní pobyt pro prarodiče s v nou čaty B esk ydy, h orsk ý h otel F it, H orní B ečv a, srpna Program: re k re ač n ě p oz n á v ac í, v ý l e t y, p rogramy p ro dě t i i dos p ě l é, h ry a s ou t ě ž e, modl i t b a, mš e s v at á. C e n a: dos p ě l í a dě t i n ad 1 2 l e t ,-K č (p l n á p e n z e + u b y t ov á n í ) dě t i od 3 do 1 2 l e t ,- K č. D ě t i do 3 l e t 1 8 0,- K č (re ž i e, b e z n á rok u n a l ů ž k o a s t rav u ) Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 9

10 S e k t y a j e j i c h v l i v Postavení náboženských společností v Č eské r epu bli ce Na situaci u nás má vliv především totální omezení náboženské svobody v době od 4 0. do konce 8 0. let minuléh o století. Č eská r epublika se v otázce náboženský ch společ ností stále j eště poh ybuj e mezi dobou komunismu a náh lou náboženskou svobodou. Z atímco v 6 0. letech na Z ápadě vznikla spousta nový ch náboženský ch h nutí, u nás moh li pů sobit, a to j en omezeně, j edině S vě dci J eh ovovi. M oonisté, kteří se r ozmoh li v U S A i západní E vr opě v 7 0. letech, u nás byli dokonce vě zně ni. S tát si v té době zaj išť oval kontr olu nad náboženský mi společ nosti ú daj nou f inanč ní podpor ou tě ch r eg istr ovaný ch. P řed listopadem j ich bylo celkem 1 8. H ned na poč átku r oku k nim přibyla j eště mor monská cír kev. M ezi tyto cír kve patřily ( řazeno abecedně ) : A poštolská cír kev v Č R, B r atr ská j ednota baptistů, C ír kev adventistů sedméh o dne, C ír kev br atr ská, C ír kev č eskoslovenská h usitská, C ír kev J ežíše K r ista S vatý ch posledních dnů, C ír kev řeckokatolická, C ír kev římskokatolická, Č eskobr atr ská cír kev evang elická, E vang elická cír kev aug sbur skéh o vyznání v Č R, E vang elická cír kev metodistická, F eder ace židovský ch obcí v Č R, J ednota br atr ská, K řesť anské sbor y, Náboženská společ nost č eskoslovenský ch unitářů, Novoapoštolská cír kev v Č R, P r avoslavná cír kev v č eský ch zemích, S lezská cír kev evang elická aug sbur skéh o vyznání a S tar okatolická cír kev. Nech uť k tr adič ním náboženský m institucím nej spíš pr ospě la po r oce k r ozvoj i h nutí Novéh o vě ku ( New A g e). T en má i svou náboženskou souč ást, zcela odlišnou od klasický ch sekt 6 0. a 7 0. let. Vyznač uj e se zápor ný m postoj em k pevný m názor ů m a str uktur ám, ponech ává možnost individuální volby, nedog matič nost snižuj e nebezpeč í h r omadný ch sebevr ažd. R ů st vykazuj e zej ména od 8 0. let. O všem ani toto nevyluč uj e ex tr émní f or mu náboženské závislosti ve svém středu. Například r ukama známéh o švý car skéh o lékaře, pr aktikanta h omeopatie a dalších f or em alter nativní medicíny, L uca J our eta, pr ošly tisíce příznivců New A g e. Č ást z nich vytvořila vnitřní taj ný Ř ád C h r ámu slunce, kter ý se neblaze pr oslavil h r omadnou sebevr aždou a vr aždou ve Š vý car sku a K anadě. Stránka p ro m l ád e ž V r oce byl u nás přij at Z ákon č / O svobodě náboženské vír y a postavení cír kví a náboženský ch společ ností. P odle ně j maj í r eg istr ované cír kve pr ávo na přístup j imi pově řený ch osob do veřej ný ch sociálních a zdr avotnický ch zařízení, vě zení apod. B yl stanoven poč et č lenský ch osob potřebný ch pr o r eg istr aci cír kve. R eg istr ace přináší vý h ody j ako: platy duch ovních, celní sazby dovážené liter atur y atd. Z ákon č / O r eg istr aci cír kví a náboženský ch společ ností stanovil potřebný poč et zletilý ch osob, kter ý j e nutný pr o zah áj ení r eg istr ač níh o řízení, na Z toh oto dů vodu moh ly bý t zar eg istr ovány pouze dvě další cír kve: Náboženská společ nost S vě dkové J eh ovovi a L uter ská evang elická cír kev aug sbur skéh o vyznání v Č R. O všem i společ nosti, kter é j sou ner eg istr ované, moh ou vydávat liter atur u, sch ázet se, vykonávat náboženské ú kony. R eg istr ace j e vý znamná h lavně z dů vodu veřej néh o míně ní. Ve společ nosti panuj e názor, že zar eg istr ováním stát g ar antuj e ur č itou ú r oveň, spoleh livost. J elikož ale stát do vnitřních záležitostí or g anizací nezasah uj e, j e tento názor mylný. S tát dnes na r ozdíl od komunistické ér y ponech ává náboženskou svobodu. V budoucnosti, kdy se poč et lidí potřebný ch k zar eg istr ování společ nosti sníží, však bude možné opr avdu spoléh at pouze na vlastní ú sudek a zkušenosti. D r uh ý m aspektem, kter ý vede k tomu, že se u nás sektářské společ nosti tolik ner ozmáh aj í, j e f akt, že v naší r epublice j e pomě r ně malá č ást obč anů, kteří se h lásí k ně kter ý m tr adič ním náboženstvím, za kter é j e u nás možné považovat křesť anství a j udaismus. M ládež má o náboženství vě tšinou zkr eslené představy vzdálené r ealitě. Nej sou sch opni r ozeznat kvalitní odpově di, ch ytaj í se i pouh éh o závanu duch ovna a vý bě r náboženské or ientace j e pak náh odný, ovlivně ný spíše M ožný m boj em j e otevřená pr ezentace náboženství v r odině i ve škole, neboť j e to j ev, kter ý k h istor ii lidstva patří. O všem to nar áží na obavy a ostych dospě lý ch, kteří toto téma považuj í za ně co intimníh o, o č em se nemá h ovořit. O br anou nám mů že bý t nauč ená sch opnost kr itickéh o myšlení a uvažování. Neboť sekty umí využít buď dů vě řivosti k vě štbám, h or oskopů m, náznaku duch ovna, nebo i siláckéh o odmítání j akékoli nadpřir ozenosti. P ři nich j e totiž č lově k zr anitelně j ší. E x istuj í také r ů zné společ nosti, kter é se pr oblematikou sekt zabý vaj í. U nás j e takovouto or g anizací S poleč nost pr o studium sekt a nový ch náboženský ch smě r ů, vzniklá v r oce z or g anizace E X O D U S : E kumenická společ nost pr o studium sekt a nový ch náboženský ch smě r ů. H lavními osobnostmi or g anizace j sou Z deně k Voj tíšek, P. R emeš, T omáš Novotný. S tředisko pr o pomoc zvláště mládeže ex istuj e i v B r ně. Nyní, v době náboženské svobody, u nás sice množství nový ch h nutí stoupá, ale nej edná se už o takový tlak j ako před lety na Z ápadě. V r oce byl v naší r epublice poč et sektářský ch přívr ženců odh adován na , v celkem asi 5 0 sektách. Z toh o bylo napoč ítáno okolo S vě dků J eh ovový ch. P oč etně silnou j e i C ír kev J ežíše K r ista svatý ch posledních dnů na svě tě skor o 1 0 milionů, u nás bylo misionářů. U r č itý podíl na tom má i j isté odmítání náboženskéh o života vů bec. Z de j e nebezpeč í or g anizací, kter é se sch ovávaj í za vě du, a kter é j sou pr o takové lidi přij atelně j ší. C o se tý č e j iný ch států, j ej ich postoj k nový m náboženský m or g anizacím se r ů zní. Ně kter é j ako B elg ie si j e h lídaj í a v j iný ch maj í napr ostou svobodu ( Š védsko). Z deně k Voj tíšek ve své knize C o máme vě dě t o sektách navíc připomíná dů ležitý f akt: P r oblém nezdr avé, sektářské závislosti na náboženském vů dci se Z ápadu nepodařilo vyřešit. P řich ází i k nám. S nad už v tr och u j iné f or mě, ale podstata náboženské závislosti. j e stále táž. Kateřina Vondrová sympatiemi. Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n 2 005

11 60. výročí konce 2. světové války ve vz p om ínkách p ř erovské p a m ětni ce P ř e d š e d e s á t i l e t y v r o c e př i n e s l z a č á t e k k vě t n a vy t o u ž e n ý k o n e c 2. s vě t o vé vá l k y a z á r o ve ň k o n e c n a c i s t i c k é o k u pa c e n a š í vl a s t i. K d y ž s e 1 5. b ř e z n a v P ř e r o vě n a K o m e n s k é h o t ř í d ě po d o k n y r e á l n é h o g y m n á z i a o b j e vi l y n ě m e c k é t a n k y, vě d ě l i j s m e m y, s t u d e n t i a vš i c h n i l i d é, ž e j e k o n e c s vo b o d y, a ž e n á s č e k a j í t ě ž k é č a s y. N e t u š i l i j s m e t e h d y, j a k d l o u h o t a t o o k u pa c e po t r vá a k o l i k h r ů z y, u t r pe n í a s t r á d á n í př i n e s e. N a š e vl a s t, j i ž př e d t í m o c h u z e n á o po h r a n i č í, t z v. Su d e t y, a z b a ve n á Sl o ve n s k a, s e s t a l a P r o t e k t o r á t e m Č e c h y a M o r a va (Protektorat Böhmen und Mähren). P o m ě r y po l i t i c k é i h o s po d á ř s k é s e v P r o t e k t o r á t ě s t á l e h o r š i l y. Ve s vě t ě j i ž z u ř i l a vá l k a, k t e r á s e š í ř i l a a př i n á š e l a s t u pň u j í c í s e s t r a c h a b í d u. Zvl á š t ě po a t e n t á t u n a ř í š s k é h o pr o t e k t o r a R e i n h a r d a H e y d r i c h a n a b ý va l o ř á d ě n í N ě m c ů vr c h o l u. Vy s o k é š k o l y b y l y z a vř e n y, h o u f n ě s e z a ví r a l o d o k o n c e n t r a č n í c h t á b o r ů a po pr a vo va l o. N i ž š í m r o č n í k ů m h r o z i l o pr a c o vn í n a s a z e n í v N ě m e c k u. Slovensko R o h á č e, r e k r e a č n í s t ř e d i s k o H u t y , , C e n a ( s t e j n á j a k o l o n i ) : p o k o j e b e z s o c i á l n í h o z a ř í z e n í d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) p o k o j e s v l a s t n í m s o c i á l n í m z a ř í z e n í m d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) B u d o va př e r o vs k é h o g y m n á z i a m u s e l a b ý t vy k l i z e n a, u vo l n ě n a pr o n ě m e c k o u a r m á d u, a s t a l a s e A d o l f H i t l e r K a s e r n e. T ř í d y b y l y př e s t ě h o vá n y z č á s t i d o b u d o vy o b e c n é š k o l y B o ž e n y N ě m c o vé, vy š š í t ř í d y d o O b c h o d n í a k a d e m i e. V r o c e po r u š i l o N ě m e c k o pa k t o n e ú t o č e n í s e SSSR a n ě m e c k á a r m á d a vt r h l a d o R u s k a. P r o n á s l e d o vá n í Č e c h ů s e s t u pň o va l o. P ř e d e vš í m l e g i o n á ř i z 1. s vě t o vé vá l k y b y l i pr o pu š t ě n i z e s t á t n í s l u ž b y n e b o r o vn o u z a vř e n i. V b y t e c h d ě l a l o pr o h l í d k y G e s t a po, ve s m ě s v n o c i. V m é m pr vn í m pů s o b i š t i, v N e z a m y s l i c í c h, b y l j e d n é n o c i z a t č e n G e s t a pe m t a m n í pa n d ě k a n a j e š t ě t é ž e n o c i po pr a ve n. P o d o b n é u d á l o s t i b y l y v t é d o b ě s t á l e č a s t ě j š í. Vá l k a s e b l í ž i l a, n o u z e r o s t l a. J í d l o b y l o n a po t r a vi n o vé l í s t k y a s e h n a t n ě c o m i m o př í d ě l n a č e r n o b y l o n e b e z pe č n é. C h o d i l i j s m e v d ř e vá c í c h, př e š í va l i o b l e č e n í a ž i l i ve l i c e s k r o m n ě. S b l í ž í c í s e f r o n t o u s e m n o ž i l y n á l e t y a m e r i c k ý c h b o m b a r d o va c í c h l e t a d e l. N e b y l vý j i m k o u vz d u š n ý b o j n e př á t e l s k ý c h s t í h a č e k. Č l o vě k u, k t e r é h o t a k o vý b o j z a s t i h l ve vo l n é př í r o d ě, n e z b y l o n e ž l e ž e t v př í k o pě a d o u f a t, ž e h o s h o r a n e u vi d í. B o m b a r d o vá n í m b y l a po s t i ž e n a h l a vn ě ve l k á m ě s t a, z vl á š t ě P r a h a, B r n o a O s t r a va. A l e a n i m e n š í m ě s t a, z e j m é n a pr ů m y s l o vá, n e b y l a m i m o n e b e z pe č í. O k n a m u s e l a b ý t d o k o n a l e z a t e m n ě n a, a b y a n i pa pr s e k n e pr o n i k l ve n. P o ř a d y b o h o s l u ž e b m u s e l y b ý t z m ě n ě n y t a k, a b y s e k o n a l y z a d e n n í h o s vě t l a. Zvl á š t ě z a j a s n ý c h d n ů a n o c í j s m e s e s t r a c h e m o č e k á va l i z l o vě s t n ý h u k o t b o m b a r d é r ů. J a k m i l e s i r é n a o d t r o u b i l a po pl a c h, b y l i ž á c i pu š t ě n i z e š k o l y ; př e s po l n í s t u d e n t i s e vě t š i n o u c h o d i l i s c h o va t k m í s t n í m s po l u ž á k ů m. P r o ú k r y t o b y va t e l b y l y u r č e n y ve ř e j n é k r y t y, v s o u k r o m ý c h d o m e c h s i l i d é k t o m u ú č e l u u pr a vi l i s k l e py. T a m n a s l o u c h a l i d u n ě n í vy b u c h u j í c í c h b o m b ve s t r a c h u a t a k é v m o d l i t b á c h l i s t o pa d u z a ú t o č i l o k r á t c e po po l e d n i n a P ř e r o v 2 6 a m e r i c k ý c h b o m b a r d o va c í c h l e t a d e l a s h o d i l o n a ú z e m í m ě s t a a s i 9 5 č t vr t t u n o vý c h b o m b. Vě t š i n o u vy b u c h l y i h n e d, n ě k t e r é b y l y n a č a s o va n é. Z u l i c b y l y z a s a ž e n y T r á vn í k, M a l á T r á vn i c k á, K o z l o vs k á, K o s m á k o va, t e n i s o vý a r e á l u B e č vy, k a pl e B o l e s t n é P a n n y M a r i e a z a h r a d a n e m o c n i c e. Vě t š i n a b o m b d o pa d l a n a pr a vý b ř e h B e č vy. Zc e l a z n i č e n o b y l o 1 5 d o m ů a k a pl e u n e m o c n i c e. D a l š í d o m y b y l y po š k o z e n y. O b ě t í n a ž i vo t e c h b y l o 1 3, z r a n ě n ý c h 3 2. O d t o h o t o d n e j s m e ž i l i v u s t a vi č n é m s t r a c h u. K o n e č n ě př i š e l 1. k vě t e n , f r o n t a n a d o s a h a P ř e r o v po vs t a l, b o h u ž e l př e d č a s n ě. N ě m c i z a s á h l i. Za t k l i r e vo l u č n í n á r o d n í vý b o r, j e h o č l e n y po k r u t é m m u č e n í po s t ř í l e l i n a l a z e c k é s t ř e l n i c i u O l o m o u c e a n a h á z e l i d o s po l e č n é j á m y. ( J e j i c h č e s t n ý h r o b j e n a z d e j š í m h ř b i t o vě. ) D a l š í s k u pi n u z a t č e n ý c h u ž n e z l i k vi d o va l i, po u ž i l i j i c h j a k o r u k o j m í c h a ž i vý c h š t í t ů. B y l m e z i n i m i i P. J a n D r e x l e r. Ve m ě s t ě s e n a u l i c í c h s t ř í l e l o a pa d l y d a l š í o b ě t i. B í l ý pr a po r z e z á m e c k é b a š t y b y l s t a ž e n a P ř e r o vs k é po vs t á n í po t l a č e n o. T e pr ve 8. k vě t e n z n a m e n a l pr o n á s k o n e c vá l k y. N ě m c i j e š t ě s t a č i l i n a po s l e d n í c h ví l i vy h o d i t d o po vě t ř í m o s t y př e s B e č vu, j e n ž e l e z n i č n í m o s t s e po d a ř i l o z č á s t i z a c h r á n i t. P o s l e d n í n ě m e č t í vo j á c i b y l i u b y t o vá n i v d o m e c h n a n a š e m po s t i ž e n é m k o n c i u r y b n í k a. R á n o 8. k vě t n a po s b í r a l i pa n c é ř o vé pě s t i, k t e r é m ě l i o př e n é o n a š e d o m y, a o d t á h l i. A u ž t u b y l y pr vn í z pr á vy, ž e o d Ž e l a t o vi c t á h n e n a P ř e r o v R u d á a r m á d a g e n e r á l a J e r e m e n k a. Slovensko O r a v a, D l h á n a d O r a v o u C e n a ( p l n á p e n z e + u b y t o v á n í ) : d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č a p a r t m á n : d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) Jí z d a n a k o n í c h a j e z d e c k ý k u r z. P ř i j e l i n a vo z e c h t a ž e n ý c h k o ň m i, vě t š i n o u s t a ř í, u n a ve n í, a pa t i č t í. Va ř i l i j s m e j i m č a j a n a b í z e l i, c o j s m e m ě l i př i pr a ve n o k j í d l u d o k r y t u. U b y t o va l i s e v n a š i c h d o m e c h, ve s k l e pe c h s l o ž i l i k o ř i s t z n á k l a d n í c h a u t. N ě k t e ř í s e c h o va l i j a k o v d o b y t é z e m i, z a č a l y s e z t r á c e t h o d i n k y a j i n é vě c i, a pů vo d n í n a d š e n í z j e j i c h př í t o m n o s t i z a č a l o o c h a b o va t. Z P r a h y př i c h á z e l y z pr á vy o k r va vé m P r a ž s k é m po vs t á n í, k t e r é m u n e s m ě l a př i j í t n a po m o c a m e r i c k á a r m á d a, St a l i n n e d o vo l i l. R u s o vé v P ř e r o vě j e š t ě o s l a vi l i 9. k vě t e n j a k o D e n ví t ě z s t ví a př í š t í r á n o s e o b d i vu h o d n ě r y c h l e s b a l i l i a o d j e l i n a P r a h u. Zh l u b o k a j s m e s i o d d y c h l i č e r vn a u s po ř á d a l i P ř e r o vš t í d ě k o vn o u pě š í po u ť n a Sv. H o s t ý n, k t e r é s e z ú č a s t n i l o s k o r o c e l é m ě s t o. M l a d š í a z d a t n ě j š í a b s o l vo va l i t r a s u pě š k y, s t a ř í j e l i n a vo z e c h. K d o n e m o h l a b s o l vo va t vl a s t n í po u ť, př i š e l a s po ň vy pr o vo d i t a h l a vn ě pa k u ví t a t po u t n í k y. Sk o n č i l o s e d m l e t h i t l e r o vs k é h o n a c i s t i c k é h o t e r o r u. N e t u š i l i j s m e, ž e z a t ř i r o k y n á s č e k á n o vý h r ů z n ý t e r o r, k t e r ý b u d e t r va t pl n ý c h č t y ř i c e t l e t. Dr. B. Macků Slovo pro každého Číslo 5, R oč n ík 11, K v ě t e n S t r a n a 11

12 Informace z P as t orač ní rad y Napříště nebude mít tiáru, ale biskupskou mitru a pallium arc ibiskupů metropolitů pod erbem. B enedikt X V I. uč inil další krok Papežský erb Druhé zasedání Pastorační rady p ř erovsk é f arnosti v roc e se k onal o ve stř edu 6. dub na. Př ítom no b yl o 9 čl enů PR. P. Pavel H of írek i nf orm oval čl eny PR, ž e j sou p ř i p raveny návrhy na záb radl í u vc hodu k ap l e sv. J i ř í, p ř edb ě ž ná c ena , - Kč. J e zp rac ováván návrh na top ení v l avi c íc h ve f arním k ostel e sv. Vavř i nc e. P. H of írek j e zván do k om i se p ro org ani zování osl av v m ě stě Př erově. S p ř edsti hem p rob íhá p ř íp rava S vatovavř i nec k ý c h hodů dne 7. srp na O tec Pavel j i ž p ř i p ravi l návrh p rog ram u, k terý b yl na j ednání di sk utován. H odové m š e b udou j ak o ob vyk l e v 9 a 1 0 : 3 0 hodi n. V 1 0 hodi n se p l ánuj e sp ol ečné zaháj ení hodů na nám ě stí T G M p anem starostou a p anem f arář em. U važ uj e se i s k rátk ý m vystoup ením otc e Pavl a na nám ě stí odp ol edne, k de seznám í se ž i votem sv. Vavř i nc e. V k ostel e p ak b ude p ož ehnání, p rohl ídk a a vý k l ad p aní M ol l i - nové. N a c entru S onus p ak b eseda s k ně ž ím i, k teř í p ů sob i l i v Př erově a p osezení na f arní zahradě. Ú čast p ř i sl íb i l P. J osef L am b or. B yl dán návrh na usp o- ř ádání k onc ertu váž né hudb y v k ostel e v p átek, p ř íp adně v sob otu p ř ed hody. Pro četb u na l etoš níc h m áj ový c h p ob ož nostec h b yl dop oručen ž i votop i s a m yš l enk y J ana Pavl a I I. Pok račoval i j sm e v j ednání o k onk reti zac i p ř edstav a m ateri - ál ů otc e arc i b i sk up a J ana k R ok u f arnosti. N ově b yl o zavedeno setk ávání m l adý c h p ř erovsk ého dě k anátu j ednou za 1 4 dnů p ř i večerní sp ol ečné m š i svaté v rez ig nac i na tento sy mbol papež ské vlády. P osledním papež em korunovaný m tiárou by l roku P avel V I. B y lo to ale j edinkrát, kdy měl tiáru na h lavě. T roj dílnou papež skou korunu prodal a peníz e věnoval na podporu c h udý c h. P rotož e papež ská koruna přestala ex istovat, J an P avel I. místo korunovac e z ah áj il pontif ikát slavnostním vlož ením pallia na ramena. V j eh o stopác h šli J an P avel I I. a B enedikt X V I., který ny ní odstranil tiáru i z papež ské h o erbu. P apež ský z nak napříště c h arakteriz uj e inf ule ( mitra), pallium a P etrovy klíč e. S vatý otec, stej ně j ako j eh o předc h ů dc i, z ac h oval po volbě na P etrů v stolec svů j dosavadní biskupský erb. U ž íval h o od roku , kdy se stal arc ibiskupem M nic h ova a F reising u. Š tít j e roz dělen špic í do tří polí. H eraldic ky vpravo ( tj. poh ledově vlevo) nah oře j e korunovaná h lava M aura, která j e od 1 4. století erbovním z nakem diec é z e F reising. K dy ž j i arc ibiskup R atz ing er přij ímal do své h o erbu, nenavaz oval j en na tradic i své diec é z e. V e své autobiog raf ic ké kniz e M ů j ž ivot vy světluj e: Pro mě je výrazem všeobecnosti církve, která nezná žádné rasové a tř ídní rozdíl y, p rotože všich ni jsme jedním v K ristu, jak p íše sv. Pavel v l istu G al ať anů m. D alší h eraldic kou f ig urou papež ské h o z naku j e medvěd. I ten navaz uj e na h istoric kou tradic i diec é z e F reising. P odle leg endy první biskup toh oto města, sv. K orbinián, putoval přes A lpy do Ř íma. J eh o mez ka c estou roz trh al medvěd. S větec medvěda donutil, aby nesl j eh o z avaz adla až do V ěč né h o města. V návaz nosti na svaté h o A ug ustina viděl J oseph R atz ing er v té to f ig uře sebe sama, obtíž ené h o biskupský mi povinnostmi. J ak z námo, uč ení sv. A ug ustina se nový papež věnoval už ve své doktorské prác i. Nepřekvapuj e tedy, ž e v j eh o erbu nac h áz íme j eště další naráž ku na toh oto c írkevníh o otc e. B iskup z H ippo sv. A ug ustin měl vidění dítěte přelé vaj íc íh o mušlí vodu z moře do j amky v písku. P řipomnělo mu to, ž e lidský roz um není s to v plnosti poj mout B ož í taj emství. Z ac h y tí vž dy j en j ej ic h nevelkou č ást. M ušle má také další sy mbolic ký vý z nam. J e z namením poutníků, kteří z c elé E vropy směřovali k h robu sv. J akuba do S antiag a de C ompostela. E rb B enedikta X V I. j e č erveno-z latý. P ole s M aurem a medvědem j sou z latá, obě ty to f ig ury j sou al naturale, tj. h nědé ; M aurova koruna a límec, stej ně j ako břemeno na h řbetu medvěda j sou č ervené. M ušle j e z latá na č ervené m poli. K líč e ve tvaru O ndřej ské h o kříž e j sou j eden z latý, druh ý stříbrný. M itra j e stříbrná se z latý mi pásky. S ouč ástí of ic iálníh o papež ské h o z naku není h eslo. B enedikt X V I. si nic mé ně po vz oru svý c h předc h ů dc ů ponec h ává své biskupské motto: C ooperatores V eritatis ( spoluprac ovníc i pravdy ). P ř e v z a t o z R a d i o V a t i k a n a V s o b o t u 2 3. d u b n a s e k o n a l a p o u t n í m š e v k a p l i s v. J i ř í v P ř e r o vě n a H o r n í m n á m ě s t í. V p ř í š t í c h m ě s í c í c h Vá s t a m z ve m e n a : Květen P o a Ú t v 1 8 : 0 0 m á j o vé p o b o ž. Červen až Září P o v 1 8 : 0 0 rů ženec Ř íj en P o a Ú t v 1 8 : 0 0 rů ženec a b esedě na S onusu. H ovoř i l i j sm e o p odstatný c h znac íc h c írk ve, k teré nesm ě j í c hyb ě t ( l i turg i e, hl ásání, di ak oni e). Di sk utoval i j sm e o p astorac i c estou ti sk u, m édi í ( Př erovsk o, k ab el ová tel evi ze). K tom u j e tř eb a m ít a p ř i p ravi t vhodnou osob u. M ohl o b y se začít nap ř. s rel ac em i o k ostel ec h a c írk evníc h p am átk ác h p odl e p ř ehl edně zp ravovaný c h m ateri ál ů p aní Z deň k y M ol l i - nové. F r a n t i š e k M e n c Strana 12 Slovo pro kaž d é h o Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

13 Jen tak v e s tr u č no s ti Máme nového papeže S o d st up e m č asu p o r o st e n aš e v d ě č n o st B o h u z a p ap e ž e J an a P av l a I I. a b ud e m e si uv ě d o m o v at č í m d á l v í c, j ak v e l k ý m d ar e m p r o c í r k e v b yl o, ž e j i v e d l p r á v ě t e n t o m už. T ak é n o v ý p ap e ž B e n e d i k t X VI. j e č l o v ě k e m n e sp o r n ý c h k v al i t a n i c n a t o m n e z m ě n í an i k r i t i k a o d l i d í, k t e ř í v ě c e m n e r o z um í. N aš e d ů v ě r a t v á ř í t v á ř b ud o uc n o st i o v š e m n e st o j í j e n n a o so b n í c h k v al i t á c h n o v é h o p ap e ž e, al e n a p r v n í m m í st ě n a p e v n é v í ř e v t o, ž e B ů h sá m v e d e sv o u c í r k e v a n i k d y j i n e o p o uš t í. Vo l b a n o v é h o p ap e ž e a z ač á t e k j e h o p o n t i f i k á t u n á m t ak é p ř i p o m í n aj í n ut n o st n aš í m o d l i t b y z a p ap e ž e a c í r k e v. Sk r z e t ut o m o d l i t b u m á m e i m y ú č ast a p o d í l n a j e h o sl už b ě p ast ý ř e. O pr avy V P ř e r o v ě n a f ař e j sm e j i ž b r i g á d n ě z ač al i p ř í p r av n é a b o ur ac í p r á c e p r v n í e t ap y o p r av y f ar n í st ř e c h y. V t é t o p r v n í č á st i se j e d n á o o p r av u p o d l ah y p ů d y a j e j í z p e v n ě n í ž e l e z o b e t o n o v o u p l o t n o u a o ú p r av u sc h o d i š t ě n a p ů d u. Dě k uj i v š e m, k d o se d o b r i g á d z ap o j i l i. P á n B ů h z ap l ať. B r i g á d y j e š t ě p o k r ač uj í, al e sn ad b r z y j i ž p ř e v e z m e p r á c e st av e b n í f i r m a. O d h ad uj i, ž e p r ac í b r i g á d n í k ů m ů ž e m e uš e t ř i t z h r ub a ,- K č. C e l k o v á c e n a l e t o š n í c h p r ac í b ud e j asn á až p o uk o n č e n í j e d n á n í s f i r m am i. Z at í m m á m e v yb r á n o n a t ut o ak c i v e sb í r k á c h a d ar e c h ,- K č. P o st up uj e t ak é p ř í p r av a n o v é h o t o p e n í d o k o st e l a sv. Vav ř i n c e. P r o j e k t j e j i ž r o z p r ac o v á n, al e v t é t o c h v í l i j sm e se z ast av i l i n a j e d n á n í s p am á t k á ř i, k t e ř í m usí n av r ž e n é ř e š e n í sc h v á l i t. Do uf á m, ž e se v š e p o d ař í v yř í d i t a t ak sn ad i t o p e n í b ud e m e sc h o p n i ud ě l at j e š t ě t e n t o r o k. N a t o p e n í m á m e p ř i p r av e n o ,- K č. T ak é se p l á n uj e v e sp o l up r á c i s m ě st e m a s p o m o c í d o t ac í o p r av a k ap l e P an n y M ar i e B o l e st n é p ř e d k o st e l e m sv. Vav ř i n c e. P o k ud se p o d ař í z í sk at p ř i sl í b e n é p ř í sp ě v k y, t ak b y se l e t o s m o h l a ud ě l at v ě t š í č á st t é t o g e n e r á l n í o p r av y. V P ř e d m o st í z až á d á m e t ak é l e t o s o p ř í sp ě v e k z g r an t u O l o m o uc k é h o k r aj e n a o d v l h č e n í k o st e l e sv. M ag d al é n y. L o n i j se m n e b yl i v yb r á n i, al e d o uf á m e, ž e l e t o s t o v yj d e. P o k ud an o, t ak 5 0 % n á k l ad ů uh r ad í t at o k r aj sk á d o t ac e a n a n á s z ů st an e z ap l at i t z b yt e k. T e ď m á m e v yb r á n o v e sb í r k á c h, d ar e c h a p ů j č k á c h ,- K č. J e š t ě j e d n o u d ě k uj i v š e m, k d o p o d p o r uj í n aš e f ar n o st i ať už f i n an č n ě č i sv o j í o so b n í p o m o c í. Dě k uj i. Pavel Hofírek dokončení ze strany 16 St ř e d a : 3 0 F ar a v P ř e r o v ě R e d ak č n í r ad a č aso p i su Čtvrtek S l a vn o s t T ě l a a K rve P á n ě M š e s va té : P ř ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 P ř ed m o s tí 16 : : 0 0 C e n t r um So n us M o d l i t b y m at e k P á t e k : 3 0 C e n t r um So n us E l i p sa, k at e c h e z e p r o m l ad é So b o t a : 0 0 C e n t r um So n us Sc h ů z k a m i n i st r an t ů 9: 0 0 C en tru m S o n u s L ekto rs ký ku rz N ed ě l e : 0 0 K o j etí n, s v. J o s ef H a l el u j a D ě ka n á tn í p ě vec ká s o u tě ž 1 9 : 3 0 C e n t r um So n us Se t k á n í m l á d e ž e P o n d ě l í : 3 0 C e n t r um So n us B i b l i c k á h o d i n a 1 8 : 4 5 F ar a v P ř e d m o st í B e se d y n ad k at e c h i sm e m v P ř e d m o st í Út e r ý Vr an o v u B r n a P o uť sp o l e č e n st v í se n i o r ů St ř e d a : 3 0 F ar a v P ř e r o v ě Sc h ů z k a l e k t o r ů a ak o l yt ů Č t v r t e k : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m De sat e r o P á tek 3.6. S l a vn o s t N ej s vě tě j š í h o S rd c e J ež í š o va M š e s va té : P ř ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 P ř ed m o s tí 16 : : 3 0 C en tru m S o n u s P ro g ra m p ro m l á d ež d ě ka n á tu 1 9 : 3 0 C e n t r um So n us C í r k e v n í d ě j i n y S o b o ta 4.6. S va tý H o s tý n P ř ero vs ké p u to vá n í ro d i n n a S v. H o s tý n 1 7 : 0 0 P ř e r o v, sv. Vav ř i n e c P o b o ž n o st p r v n í so b o t y P o n d ě l í : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m n a So n usu Út e r ý : 0 0 C e n t r um So n us Se t k á n í sp o l e č e n st v í k ř e sť an sk ý c h ž e n S tř ed a : 3 0 F a ra v P ř ero vě P a s to ra č n í ra d a f a rn o s ti P ř ero v Č t v r t e k : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m M o d l t i b a 2 0 : 0 0 C e n t r um So n us M o d l i t b y m at e k P á t e k : 3 0 C e n t r um So n us E l i p sa, k at e c h e z e p r o m l ad é So b o t a : 0 0 C e n t r um So n us Sc h ů z k a m i n i st r an t ů 9: 0 0 C en tru m S o n u s L ekto rs ký ku rz 9 : 0 0 C e n t r um So n us Se t k á n í f r an t i š k á n sk é h o sp o l e č e n st v í N e d ě l e : 3 0 C e n t r um So n us Se t k á n í m l á d e ž e Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 13

14 Bývalý kostel sv. Mar ka v P ř er ově J e n ž e 1 5. č e r vn a o p ě t vy h o ř e l o c e l é m ě st o o h n ě m, kt e r ý vy p ukl v P o l á š ko vě st ave n í n a j i h o zá p ad ě P ř e r o va. Vy h o ř e l i ko st e l sv. M ar ka, zc e l a b y l zn i č e n m l ý n S p á l e n e c a d o ko n c e i j e z v B e č vě, z n ě h o ž zů st al y j e n o h o ř e n é ků l y. P o d l e zá p i sů n a S v. H o st ý n ě p ř i š l i t am P ř e r o vš t í r o ku v p r o se b n é m p r o c e sí a zavá zal i se kaž d o r o č n ě p ř i c h á ze t i vž d y v t u n e d ě l i p o svat é m Ví t u, d va r o ky n at o p ř i n e sl i o b r az P ř e r o va, p o n i č e n é h o o h n ě m, a zavě si l i h o 1 7. č e r vn a n a c h r á m o vo u ze ď. P o t o m t o p o ž á r u zů st al y z ko st e l a sv. M ar ka j e n h o l é zd i. Z j e h o m o b i l i á ř e se p o d ař i l o zac h r á n i t d va p o zl ac e n é kal i c h y s p at e n am i, sví c n y a n ě kt e r é so c h y a o b r azy. ( N ě kt e r é z n i c h se zac h o val y v d e p o zi t á ř i M uze a K o m e n ské h o ad m i n i - st r á t o r e m P. J an e m Vr t ke m b y l y v r o c e d ar o vá n y ko st e l n í ku Vo j t ko vi, j e h o ž r o d i n a j e p o zd ě j i d ar o val a p ř e r o vské m u m uze u. ) K o v z ž á r e m r o zt ave n ý c h zvo n ů v c e n ě zl. b y l r o ku m ě st e m p r o d á n a p e n í ze r o zp uč e n i. R o ku ž á d al d ě kan J o se f G r un n e r ko n si st o ř o p o vo l e n í p o st avi t n a m í st ě vy h o ř e l é h o ko st e l a al e sp o ň kap l i sv. M ar ka, al e p o už i t e l n é j m ě n í ko st e l a b y l o j e n zl. 1 7 kr. a 4 / 8 d e n á r u, t o n e st ač i l o a m ě st o an i vr c h n o st p ř i sp ě t n e c h t ě l y. T ak zů st al a sko r o 2 0 l e t zř í c e n i n a p o n e c h á n a své m u o sud u. V r o c e zí skal v d r až b ě c e l ý p o ze m e k ko st e l a a p ř i l e h l é h o zá m e c ké h o h ř b i t o va za zl. t e h d e j š í m aj i t e l P ř e r o va H y ac i n t vo n B r e t t o n. D r až b a se n e vzt ah o val a n a st ave b n í m at e r i á l ze zř í c e n i n y, kt e r ý b y l n a p ř í kaz ze m ské h o g ub e r n i a p o už i t d ě kan e m S ko č o vský m k o p r avě š í ř avské h o ko st e l a. V r o c e b y l y zb y t ky ko st e l a sv. M ar ka r o zb o ur á n y kr o m ě zd i va, t vo ř í c í h o o c h r an n o u ze ď b ř e h u B e č vy. Zí skan ý m at e r i á l b y l o d ve ze n n a Š í ř avu, kd e se r o ku zač al o s r o ze b í r á n í m zd í ko st e l a sv. M i c h ae l a, s o p r avo u kl e n e b a st avb o u n o vé vě ž e. A r ag o n i t o vé kr o p e n ky b y l y p o už i t y u b o č n í c h vc h o d ů f ar n í h o ko st e l a. Zb y l ý m at e r i á l p o sl o už i l r o ku k o p r avě h ř b i t o vn í zd i n a Š í ř avě. ( K am e n í z p o sl e d n í h o zb y t ku n á b ř e ž n í zd i d ar o val o m ě st o v r o c e n a st avb u š í ř avské h o kl á š t e r a. ) P o h l e d n a P ř e r o v z r o k u o d J a n a W i l l e n b e r g e r a. K o s t e l s v. M a r k a a b r a t r s k ý d ů m s e š k o l o u j e o z n a č e n e l i p s o u j e l i vy sl an c o vé p r až ské h o m ě š ť an st va z Ví d n ě k d o m o vu p o ž e l e zn i c i o ko l o n aš e h o m ě st a, a b y l i zd e sr d e č n ě a sl avn o st n ě uví t á n i. N a ve č e r b y l o m ě st o o sví c e n o, m l ad í c i c h o d i l i s p o c h o d n ě m i a h ud b a h r á l a p o m ě st ě. N á š zp ě vn í sp o l e k vy t á h l t aké za m ě st o a p r vn í p í se ň, kt e r o u j sm e zp í val i, b y l a Vš e j e n ku c h vá l e ; d r uh á B r at ř i n e c h m e c i zo t y, t ř e t í H e j M o r avc i j e š t ě n aš e m o r avská ř e č ž i j e, kt e r á se s n ad š e n í m o p ako val a. K d y ž j sm e j i p r á vě p ř i b r á n ě d o h o r n í h o m ě st a sko n č i l i, p o č al i n á m z m o ž d í ř ů n a sv. M ar ku st ř í l e t. M n o h o se t l i d u z m ě st a a d í l e m z o ko l n í c h d ě d i n, vl n í c í se ul i c e m i a o zá ř e n í o d p o c h o d n í ze ž e l e zn é d r á h y, p o sky t o val i r ad o st n ý p o h l e d. ( N ap sal J an K o zá n e k v T ý d e n n í ku z ) N a p r á zd n é m p r o st r an st ví N a M ar ku si v r o c e p o st avi l a m í st n í T ě l o c vi č n á j e d n o t a S o ko l svů j sp o l ko vý d ů m so ko l o vn u, ve kt e r é v r o c e zař í d i l a t aké B i o S o ko l. K d y ž b y l a v r o c e n a B r ab an sku p o st ave n a so ko l o vn a n o vá, p ř e st avě l i so ko l i st ar o u t ě l o c vi č n u n a B i o A l f a, zn á r o d n ě n é v p r o si n c i J ako K i n o J as j e ur č i t ě p am at uj e vě t š i n a f ar n í ků. S t r h l i j e v r o c e a d n e s j e N a M ar ku zase j e n kus t r á vn í ku. J e n p o j m e n o vá n í ul i c e p o ř á d p ř i p o m í n á zm i ze l ý ko st e l. (D o k o n č e n í z m i n u l é h o č í s l a ) Při p r a v i l a Z d e ň k a M o l l i n o v á V so b o t u 2. d ub n a se n a c e n t r u S o n us uskut e č n i l o S e t ká n í kat e c h e t ů d ě kan á t ů P ř e r o v a H r an i c e. P o sp o l e č n é m d o p o l e d n í m p r o g r am u n á sl e d o val a m š e svat á v ko st e l e sv. Vavř i n c e a sp o l e č n ý o b ě d. Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

15 Svatá Jana z A r k u, p anna a m u č e d ni c e Narodila se roku 1412 ve Francii, v městě Domrémy. Nenaučila se číst, ani psát, ale pro j ej í vý znam a poslání v děj inách Francie to neb ylo nej dů lež itěj š í. O d svý ch tř inácti let se j í dostalo slyš itelnéh o poselství, které j í vyb ízelo k pomoci f rancouzskému králi i ob yvatelů m celé f rancouzské země suž ované A ng ličany. S tala se vrch ní velitelkou voj ska Francie, osvob odila v čele voj ska O rleans. P o j ej ích ú spěš ích b yl 1429 K arel VI I. korunován na f rancouzskéh o krále. Z radou padla do zaj etí, b yla ob ž alována z čaroděj nictví a r v R ouenu v devatenácti letech upálena. Nesporný mi v ž ivotě svaté J any zů stávaj í touh a po skutečném pokoj i mezi národy, pozvednutí morálky a odh odlání ke spravedlivému b oj i u svý ch kraj anů. P apež P ius X. j i proh lásil za b lah oslavenou a B enedikt X V. j i roku svatoř ečil. Jaroslav Branžovský Stránky z i nte rne tu w w w.prog las.cz J e to j iž 10 let, kdy začalo vysílat R adio P R O G L A S. S tej ně j ako sv. C yril a M etoděj, kteř í př inesli naš im př edků m víru v K rista, vzdělanost a kulturu,snaž í se o totéž R adio P rog las - j azykem srozumitelný m lidem naš í dob y - př ináš et radostnou zvěst o vykoupení, o radosti, pokoj i, ž ivotě a naděj i, kterou svět nemů ž e dát ani vzít, protož e j i nemá. J istě mnozí z vás, váž ení čtenář i naš eh o časopisu, R adio P rog las poslouch áte a znáte j eh o prog ramové zaměř ení. Na internetu mů ž eme nalézt stránky, které nám tuto rozh lasovou stanici př edstaví poněkud b líž e. M ů ž eme se seznámit např íklad s aktuální prog ramovou nab ídkou se stručný m popisem prog ramů, s redaktory, kteř í pro nás př ipravuj í poř ady a moderuj í vysílání, s nab ídkou akcí j ednotlivý ch f arních společenství, na které nás j ak f arníci i P rog las srdečně zve a samozř ej mě j e zde i spousta inf ormací z domácí i světové církve. K dispozici j e také arch iv starš ích poř adů, kontaktů na spolupracuj ící mediální partnery, nab ídka pub likací z redakce rádia a dalš í. M ů ž ete se také stát, a promiň te mi nyní prosím tuto vý zvu, měli b yste se stát i sponzory, př ispěvateli a dob rodinci této rozh lasové stanice. J e totiž závislá pouze na posluch ačích, dárcích alespoň j edné koruny denně pro provoz. M alé odb očení: zamysleme se nad tím, čeh o j sou lidé och otni se vzdát a co ob ětovat pro své zálib y a koníčky. Nestoj í naš e víra za mnoh em víc? R adio P rog las si mů ž ete naladit na těch to f rekvencích : S vatý H ostý n 9 0,6 M H z, B rno 10 7,5 M H z, P raděd 9 3,3 M H z. K ontakt: B rno h lavní redakce, B arvičova 8 5, B rno, tel.: , f ax : , prog las.cz, w w w.prog las.cz. R adio P rog las vysílá 24 h odin denně. Jaroslav Branžovský M i ni s tr ants k ý ví k e nd v D o l ní B e č vě O víkendu b yli ministranti z P ř erova v Dolní B ečvě. C esta na tamní f aru nám trvala kolem dvou h odin. P o rych le provedeném ub ytování j sme si š li zah rát f otb al. Nikdo z nás netuš il, co se b ude dít následuj ící den. V sob otu ráno otvíráme oči j iž v 5 : 45. P o mš i sv. nás čekala snídaně a náročná cesta ke kapličce na R adh oš ti, j ež j e zasvěcena sv. C yrilu a M etoděj ovi. C estu tam i zpět nám zpř íj emň ovalo mnoh o h er, do který ch se zapoj ili ú plně vš ich ni, včetně otce A ntonína a b ratra j áh na. Z h er moh u j menovat např.: h ra na prů zkumníky, b oj o vlaj ku, kdo dál doh odí oh ryzkem, h ledání kartiček se j mény papež ů... O dnesli j sme si spoustu záž itků a podař ilo se nám navzáj em se více poznat. Večery strávené povídáním a h raním rů zný ch h er b udou pro nás po delš í dob u nezapomenutelné. P očasí nám naš těstí po celou dob u př álo a vš e se zdař ilo vý b orně. S tále platí nab ídka pro kluky, malé i velké, ab y se zapoj ili do služ b y ministrantů u oltář e. U ž se na vás moc těš íme. Naš e h eslo víkendu mimo j iné b ylo: I ty, se mů ž eš stát ministrantem! Lu ká š U rb an Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 15

16 Ł Informace Májové pobožnosti v P ř e r ově jsou k a žd ý k vě tnový d e n vžd y v 1 8 : 0 0 a to v pond ě l í a ú te r ý v k a pl i sv. J iř í a od stř e d y d o ne d ě l e v k oste l e sv. V a vř inc e. Májové v P ř e d m ostí jsou k a žd ý k vě tnový d e n v k oste l e sv. Ma g d a l ény vžd y v 1 8 : 3 0 k r om ě pond ě l í, k d y z a č í na jí v 1 7 : 1 5. V š e c h ny z ve m e. Pátek : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C en tr u m S o n u s Pr o g r a m p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C e n t r u m S o n u s C í r k e v n í d ě j i n y S o b o t a : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M š e s v a t á 1 7 : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c P o b o ž n o s t p r v n í s o b o t y 1 8 : 0 0 K o s t e l P ř e d m o s t í M a r i á n s k é v e č e ř a d l o N ed ě l e : 3 0 K a p l e v Ú j ez d c i Po u tn í m š e s va tá v ka p l i s v. J a n a S a r ka n d r a v Ú j ez d c i 1 5: 0 0 F a r a v Př er o vě N ef o r m ál n í s etkán í n a f a r n í z a h r a d ě P o n d ě l í : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m n a S o n u s u Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í s p o l e č e n s t v í k ř e s ť a n s k ý c h ž e n S tř ed a : 0 0 C en tr u m S o n u s K a vár n a p r o s en i o r y 1 7 : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í r o d i č ů p ř í p r a v y d ě t í n a p ř i j í m á n í 1 9 : 3 0 F a r a v P ř e r o v ě S c h ů z k a v e d o u c í c h d ě t í a m l á d e ž e Č t v r t e k : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m D e s a t e r o 2 0 : 0 0 C e n t r u m S o n u s M o d l i t b y m a t e k P á t e k : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M o d l i t b y F a t i m s k é h o a p o š t o l á t u 1 9 : 3 0 C e n t r u m S o n u s E l i p s a, k a t e c h e z e p r o m l a d é S o b o t a : 0 0 C e n t r u m S o n u s S c h ů z k a m i n i s t r a n t ů 9 : 0 0 C en tr u m S o n u s L ekto r s ký ku r z 1 9 : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec S va to d u š n í vi g i l i e N ed ě l e : 0 0 A r eál v Č eky n i D en p r o r o d i n u v Č eky n i 1 9 : 3 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í m l á d e ž e Po n d ě l í : 0 0 C en tr u m S o n u s Z a č átek p ř í p r a vy r o d i č ů n a kř ty d ě tí 1 6: 0 0 C en tr u m S o n u s S etkán í s en i o r ů 1 7 : 3 0 C e n t r u m S o n u s B i b l i c k á h o d i n a 1 8 : 4 5 F a r a v P ř e d m o s t í B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m v P ř e d m o s t í Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í f r a n t i š k á n s k é h o s p o l e č e n s t v í S t ř e d a : 3 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M š e s v a t á s p ř í p r a v o u d ě t í n a p ř i j í m á n í Č t v r t e k : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m M o d l i t b a Pátek : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C en tr u m S o n u s Pr o g r a m p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C e n t r u m S o n u s C í r k e v n í d ě j i n y S o b o t a : 0 0 V s e t í n F i n á l e f o t b a l o v é h o t u r n a j e m i n i s t r a n t ů 1 5 : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c N á c v i k p r v n í h o s v a t é h o p ř i j í m á n í a p ř í l e ž i t o s t k e s v á t o s t i s m í ř e n í N e d ě l e : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c P r v n í s v a t é p ř i j í m á n í v P ř e r o v ě 1 5: 0 0 Po d n em o c n i c í S p o l eč n á m o d l i tb a u ka p l i č ky Pa n n y M a r i e v Př er o vě p o d n em o c n i c í P o n d ě l í : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m n a S o n u s u Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í s p o l e č e n s t v í k ř e s ť a n s k ý c h ž e n dokončení na str. 13 Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Římskokatolická farnost Přerov K ratoch vílova Přerov 2 R edakč ní rada: P. Pavel H ofírek, P. A ntonín Pech al, j áh en J an F ranta, L. C aláb ková, J. B ranž ovský, A. Piz ú rová, R. D oč kal, V. Z avadilík. telefon: p farnostp rerov. cz w eb : w w w. farnostp rerov. cz Podněty, příspěvky a informace k otiš tění lz e odevz dat na faře v Přerově. Uzávěrka červnového čísla je 25. května N eprodej ná tiskovina. Prosíme o příspěvek 1 0, - K č na výrob u č asopisu. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více