Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K R n 1 1 věten Číslo 5 oč ík Úvodník otec Jiří Koníček R os t e m e ve víř e S oc i á l ní u č e ní c ír kve E u c h a r i s t i c ká ú c t a D ě t s ké oké nko J e n t a k ve s t r u č nos t i P. P a v el H of ír ek B ý va l ý kos t e l s v. M a r ka d okončení z m inu l é h o čísl a S vě t e c m ě s íc e L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na kv ě ten R oz h ovor y s otcem V ítem Z a tl ou ka l em S t r á nka p r o m l á de ž 6 0. vý r oč í konc e 2. s vě t ové vá l ky ve vz p om ínká c h p ř e r ovs ké p a m ě t ni c e w w w. p r og l a s. c z I nf or m a c e a m noh o da l š íh o Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005

2 Květen v l i tu r g i i Všichni jsme zakusili, jak B ů h o d mě ň uje a zahr nuje svý m milo sr d enst ví m t y, kt eř í jso u o cho t ní p r o jevit ú ct u a milo sr d enst ví p ř i p o sled ní m r o zlo uč ení se zesnulý m. K až d ý ve své m sr d ci zako uší t en vnit ř ní klid a smí r, kd y ž je ú č ast en na p o sled ní ch chví lí ch ž ivo t a svý ch d r ahý ch b lí zký ch. J e t o p o vinno st ú ct y, lá sky a vd ě č no st i, kt er o u mů ž eme p r o ká zat t ě m, kt eř í o b ě t o vali svů j ž ivo t za ná s. S vat ý o t ec J an P avel I I. st al se p r o mno hé d r ahý m b lí zký m a p r á vem mu p r o ká zal celý svě t ú ct u, lá sku a vd ě č no st, p r o t o ž e se cele vy d al za ná s na všechny p r o naši sp á su. S vat ý o t ec J an P avel I I. mimo ř á d ný m zp ů so b em zp ř í t o - mň o val O t co vsko u lá sku B o ž í, v p o ko r no st i vy ko ná val služ b u zá st up ce K r ist a na zemi, st al se ú č inný m ná st r o jem D ucha svat é ho, p r o jevuje lá sku d o celé ho svě t a. J an P avel I I. b y l nejen hlasat elem R ad o st né zvě st i, ale ž ivý m evang eliem p r o t ent o svě t. P r á vem mo ho u b ý t p o už it a p r o jeho r o zlo uč ení s ná mi slo va evang elia: K d y b y st e mě milo vali, r ad o vali b y st e se, ž e jd u k O t ci, neb o ť O t ec je vě t ší než já. P r o kaž me t ed y svo u lá sku k S vat é mu o t ci J anu P avlu I I., a r ad ujme se, ž e o d ešel k O t ci vešker é ho milo sr d enst ví a má ú č ast na slá vě S y na J ež í še K r ist a v neb eské m K r á lo vst ví. P ř ijmě me i p ř í klad v jeho celo ž ivo t ní m zasvě cení C elý t vů j Mar ia, v ž ivo t ě i ve smr t i a nap lň o vá ní p r avé ú ct y k P anně Mar ii, ve kt er é nejd e jen o p o t ř eb u sr d ce, cit o vo u ná klo nno st. S vat ý o t ec J an P avel I I. ná m p ř ip o mí ná, ž e t at o ú ct a o d p o ví d á t aké o b jekt ivní p r avd ě o B o ž í Mat ce. Mar ia je no vá E va, kt er o u B ů h o d zvě st o vá ní, p ř es no c J ež í šo va nar o zení v B et lé mě, svat eb ní ho st inu v g alilejské K á ně a kř í ž na G o lg o t ě, až p o več eř ad lo o L et nicí ch, st aví p ř ed no vé ho A d ama-k r ist a. Mat ka K r ist a Vy kup it ele je mat ko u cí r kve. K r ist us, J ejí S y n, ná s svě ř il d o její mat eř ské p é č e. Z kusit její mat eř sko u p é č i i o chr anu však mů ž eme jen t ehd y, kd y ž se jí o d d á Š e s t á n e d ě l e v e l i k o n o č n í S v. F ilip a a J akub a, ap o št o lů S v. F lo r iá na, muč ed ní ka S l a v n o s t N a n e b e v s t o u p e n í P á n ě P o slavno st i N aneb evst o up ení P á ně zač í ná d eví t id enní p ř í p r ava na slavno st S eslá ní D ucha S vat é ho (svat o d ušní no vé na). Vě ř í cí ná sled ují ap o št o ly, kt eř í p o d le K r ist o va o d kazu jed no my slně set r vá vali v mo d lit b á ch a o č eká vali slí b ený d ar D ucha. J e vho d né d o našich mo d lit eb zahr no ut i vzý vá ní D ucha S vat é ho, kt er é má me v K ancio ná lu a t aké kr á sný hy mnus P ř ijď, ó D uchu p ř esvat ý S v. J ana S ar kand er a, kně ze a muč ed ní ka S e d m á n e d ě l e v e l i k o n o č n í S v. Mat ě je, ap o št o la S l a v n o s t S e s l á n í D u c h a S v a t é h o S v. J ana N ep o mucké ho, kně ze a muč ed ní ka S v. K lement a Mar ia H o f b auer a, kně ze S l a v n o s t N e j s v ě t ě j š í T r o j i c e K až d á kř esť anská mo d lit b a zač í ná o slo vení m O t ce, S y na a D ucha svat é ho, p ř ič emž d ě lá me kř í ž. T ak vy zná vá me ví r u v N ejsvě t ě jší T r o jici. S lavno st N ejsvě t ě jší T r o jice se slaví p r vní ned ě li p o slavno st i S eslá ní D ucha S vat é ho. P r o celo u cí r kev ji zá vazně nař í d il p ap ež J an X X I I. r o ku P o vá no č ní ch a veliko no č ní ch o slavá ch, kd y naši p o zo r no st up o ut á vá p ř ed evší m d r uhá b o ž ská o so b a, S y n B o ž í, J ež í š K r ist us, a p o svat o d ušní ch svá t cí ch, zamě ř ený ch na t ř et í b o ž sko u o so b u, D ucha S vat é ho, slaví cí r kev svá t ek N ejsvě t ě jší T r o jice, t r o jjed iné ho B o ha, O t ce, S y na i D ucha S vat é ho. O slavuje t ajemst ví vnit ř ní ho B o ž í ho ž ivo t a, kt er é ná m B ů h o so b ě zjevil, hlá sá jed ino u vě č no u slá vu a klaní se sp o leč né svr cho vané mo ci jed iné ho b o ž st ví ve t ř ech o so b á ch. Vy zná vá, ž e vše, co B ů h ve svě t ě ko ná, je sp o leč ný m d í lem všech t ř í b o ž ský ch o so b, ž e O t ec, S y n a D uch S vat ý jso u t ř i o d seb e skut eč ně o d lišné o so b y, kt er é však mají jed nu a t ut é ž b o ž sko u p ř ir o zeno st a jed no a t o t é ž p ů so b ení S l a v n o s t T ě l a a K r v e P á n ě ( B o ž í T ě l o ) M é t ě l o j e s k u t e č n ý p o k r m a m á k r e v j e s k u t e č n ý n á p o j, p r a ví P á n. ( vs t u p n í a n t if o n a ) P o d r uhé m č t ení je mo ž no zp í vat sekvenci C hval, S ió ne, S p asit ele. J ed ná se o kr á sný, nesmí r ně hlub o ký a p r avd ami ví r y p lný hy mnus, kt er ý k o slavě T ě la a K r ve P á ně slo ž il sv. T o má š A kvinský. P o d r ů zn ý m i zp ů s o b a m i, v zn a m e n í c h s k r y t ž ij e s n á m i, n e j d r a ž š í d a r n a ze m i. N á p o j k r ve, p o k r m t ě l a, v k a ž d é m K r is t a p l n o s t c e l á, p ř e s d vě r ů zn á vze zř e n í. V e zm i z n ě h o, b u d e c e l ý. N e zl o m í s e, n e r o zd ě l í, n e d o t č e n, a č p ř ij í m á n. P ř ij m e š t y a p ř ij m e j in ý, p ř ij a t ú s t y n e s č e t n ý m i, t r vá t a k, j a k b y l n á m d á n. D o b ř í, š p a t n í p ř ij í m a j í, ú d ě l n e s t e j n ý vš a k m a j í, ž ivo t n e b o p r o k l e t í. Š p a t n ý m s m r t a d o b r ý m ž it í, h l e ď j a k r ů zn é m o h o u b ý t i p l o d y t é h o ž p ř ij e t í. K d y ž k n ě z s vá t o s t v r u k o u l á m e, vě ř, ž e zm ě n a n e n a s t a n e, ž e i ve zl o m e č k u m á m e, t o, c o c e l e k u k r ý vá. T o j e n t vá ř n o s t zm ě n il a s e. S vá t o s t p ř e t r vá vá v č a s e v n e m ě n n é s í l e i k r á s e, ž ivá, vě č n á, zá ř ivá. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

3 me, když ji jako M at ku p ř ijmeme do s vé h o s r dc e i s vé h o živo t a. O n a n á s b u de t aké p r o vá z et v živo t ě i ve s mr t i a p ř ivede n á s ke s vé mu Syn u a n aš emu P á n u J eží š i K r is t u. P. Jiří Koníček S v á t e k N a v š t í v e n í P a n n y M a r i e M ě s í c kvě t en je t aké vě n o vá n z vl á š t n í ú c t ě k P an n ě M ar ii. K ř es ť an é s e s c h á z í k má jo vý m p o b o žn o s t em ko n an ý m p ř ed o b r az em, s o c h o u, n eb o o l t á ř em P an n y M ar ie. J á dr em p o b o žn o s t i je č as t o mo dl it b a L o r et á n s ké l it an ie, mar iá n s ké p í s n ě, č t en í a r o z jí má n í o P an n ě M ar ii. T r adic e má jo vý c h vz n ikl a v I t á l ii v 1 8. s t o l et í, o jejic h r o z š í ř en í s e z as adil i z ejmé n a jez u it é. P ap ež P iu s VI I. je r o ku do p o r u č il c el é mu kat o l ic ké mu s vě t u. Ja r os l a v B r a nž ov s ký Přinášíme rozhovor s P. V ít em Z a t l ou k a l em, k t erý v p řerovsk é f a rnost i p ů sob il j a k o Rozhovory j áhen v roc e C o T ě s p o j u j e s P ř e r o v e m? S P ř er o vem mě p o jí mé p r vn í p ů s o b en í ve f ar n o s t i p o do ko n č en í s t u dia, p r o t o že mě t am p o s l al o t ec ar c ib is ku p J an ( b yl o t o ješ t ě p ř ed r o z dě l en í m ar c idiec é z e). A dí ky t o mu má m i mn o h o mil ý c h vz p o mí n ek a p ř á t el s t ví, kt er á vš ak dí ky s o u č as n ý m p o vin n o s t em z ů s t á vají s kr yt á a n ejs em s c h o p en jimi ží t. M á š n ě j a k o u z a j í m a v o u v z p o m í n k u n a P ř e r o v? Sp o u s t u! O d s vý c h p r vn í c h s t r ac h ů z mě s t a a z p ř eds t o u p en í p ř ed vel ký p o č et vě ř í c í c h ( p o c h á z í m p ř ec e jen z p o h r an ič í ), p ř es vyn ikají c í živo t n a f ař e s P. J o s ef em L amb o r em a jeh o s es t r o u, Z deň kem G r aas em, ml adí ve f ar n o s t i, má p r vn í p ř í p r ava s n o u b en c ů, p r avidel n é ado r ac e je t o h o s p o u s t a. A n i n eví m, kt er o u vz p o mí n ku vyb r at. J edn o u js em š el s N ejs vě t ě jš í s vá t o s t í k jedn é l et é p an í a o n a p o ví dá : U ž js em l et o s n a t o m z l e, l o n i js em ješ t ě mo h l a dě l at n a z ah r á dc e + N eb o u t é že p an í : p ř iš l a z a mn o u dc er a s vn u č ko u! a já vidě l t ř i s t ar é p an í, kt er é s i b yl y t ak ú žas n ě p o do b n é... J e t o h o mn o h o! M ys l í m, že je v P ř er o vě s p o u s t a do b r ý c h l idí C o s d ě l a l o d o d c h o d u z P ř e r o v a? B yl js em dva r o ky jako kap l an v O p avě. P o r o c e mi o t ec b is ku p F r an t iš ek s vě ř il r o z b ě h n u t í D iec é z n í h o c en t r a p r o ml á dež. P ak mě p o s l al do St ar é Vs i n ad O n dř ejn ic í, kde js em do p o s avad. K r o mě t o h o js em jeden r o k b yl admin is t r á t o r em vedl ejš í f ar n o s t i P et ř val d, p ě t l et js em dě l al kap l an a p r o vys o ko š ko l á ky v O s t r avě. N o a t ako vé o b č as n é z á s ko ky z a kap l an y p r o ml á dež, když v n ě kt er ý c h dě kan á t ec h n ejs o u a ješ t ě a ješ t ě a ješ t ě. N ě kdy mi l idi ř í kají : O t č e, vy t o h o má t e t o l ik! a já s i ř í ká m, že s p í š s i n eu mí m u dě l at p o ř á dek v živo t ě. A l e P á n B ů h je do b r ý! D á vá n á m č as o b r á c en í! K d e j s i t e ď a c o t e ď d ě l á š? J s em p o ř á d n a p r vn í m mí s t ě vedo u c í m D iec é z n í h o c en t r a p r o ml á dež. S t í m je s p o jen živo t n a St ř edis ku p r o ml á dež ve St ar é Vs i n ad O n dř ejn ic í, kde n á s n a f ař e b ydl í v t u t o c h ví l i p ě t já a č t yř i ml adí. T vo ř í me do h r o mady p as t o r ač n í t ý m. K r o mě t o h o js em t ady t aké f ar á ř em. J a k á j e t a m p a s t o r a č n í s i t u a c e? P o č e t v ě ř í c í c h, p o č e t o b y v a t e l, d ě t í v n á b o ž e n s t v í, n e j v ě t š í t ě ž k o s t i a n a o p a k ú s p ě c h y a p o d. V n aš í f ar n o s t i je s it u ac e t r o š ku z vl á š t n í. U ž js me do jis t é mí r y p ř í mě s t s ko u ag l o mer ac í, kde s e s t avě jí n o vé s t avb y, al e t r adic e ves n ic ké h o živo t a p o mal u miz í. F ar n o s t má as i o b yvat el, al e p r akt iku jí c í c h vě ř í c í c h je as i D o n á b o žen s t ví s ic e c h o dí p ř es dvac et dě t í, al e do ko s t el a s o t va č t vr t in a. M l adí js o u s u p er, al e o dr ů s t ají, a já s e mo h u p t á t, jes t l i s e p o dař í z t ě c h dě t í, kt er é c h o dí n a f ar u ( n e do ko s t el a! ), p o dc h yt it dal š í, kt er é b y vyr o s t l y v do b r é s p o l u p r ac o vn í ky. Vel ko u t ě žko s t vidí m v t o m, že p r o mo u p r io r it n í an g ažo van o s t n a D C M n emo h u f ar n o s t i dá t, c o b y t ak l idé p o t ř eb o val i o s o b n í vz t ah y. M á m t u l idi mo c r á d, js o u ú žas n í, al e vě do mě je mu s í m p o s o u vat n a dr u h é mí s t o, p r o t o že t o p r vn í mají v mé m kn ě žs ké m živo t ě v t u t o c h ví l i ml adí z diec é z e. N a dr u h o u s t r an u, když p ř ijí ždí do f ar n o s t i s ku p in y ml á deže n a ví ken do vé p r o g r amy, t ak t o s n ad o b o h ac u je i živo t f ar n o s t i N ejt ě žš í vš ak je as i s t á l e h l edat n o vé s p o l u p r ac o vn í ky a s t á l e z n o vu a z n o vu b u do vat n ě jaký s p o l eč n ý t ý mo vý živo t. J ak s i č l o vě k t r o š ku z vykn e, b u m a je t o jin ak! Ú s p ě c h y? N a c o s á h n u s e dař í vš ec h n o jde jak n a dr á t ku A t eď vá žn ě : z a ú s p ě c h p o v a ž u j i s n a d t o, ž e s e u č í m t r p ě l i v o s t i t ř eb a s b u do vá n í m a o p r avami ko s t el a, f ar y, ú p r avami z ah r ady, s p ap í r o vá n í m a s c h ů z o vá n í m v c í r kvi, n ep ř ijet í m a n ep o c h o p en í m s p o l u b r at ř í mi. J ak je P á n do b r ý! C o T ě v p o s l e d n í d o b ě n ě j a k o s l o v i l o, z a u j a l o č i p ř e k v a p i l o? P ř ekvap ivá vel ko r ys o s t B o ží i v t ako vý c h h l o u p o s t ec h - jako je s t ar o s t o n o vé au t o. Š ko do vka p o P. J o s ef u P r á š ko vi s e p r á vě r o z p adl a a n ajedn o u s e s eh n al y p r o s t ř edky n a au t o, i když js me je s h á n ě l i ví c jak r o k a p ů l M á š n ě j a k ý v z k a z, r a d u č i p o v z b u z e n í p r o č t e n á ř e n a š e h o č a s o p i s u? M á m n ě ko l ik živo t n í c h mo u dr o s t í. A l e jedn a je ú p l n ě s u p er : C o j e, t o j e. C o n e n í, t o n e n í. A l e t o, c o j e, s e s n a ž m e u d ě l a t c o n e j k r á s n ě j š í! P o má h á mi t o u dr žet s i kl id, když do r á ží s p o u s t a n ep o ko jů a s t ar o s t í. Za rozhovor děkuje redakce Slova. Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 3

4 l é pe. O bzvl á š tě byc h c h tě l po d trh n o u t setká n í š iro ké h o příbu zen stva při rů zn ý c h o sl avá c h, n á vš tě vy o samě l ý c h a h l avn ě n emo c n ý c h. N ed ě l e vytvá ří pro sto r ke svo bo d n é mu setká n í č l o vě ka s č l o vě kem, u mo ž ň u j e n á m d ru h é přij ímat, al e h l avn ě j e o bd aro vá vat o rig in al ito u n aš í o so bn o sti. Neděle den p r o r o di n u Drazí bratři a sestry, v min u l é m č ísl e j sme se zamý š l el i n ad n ed ě l n ím d n em, č ím j e, a j ak byc h o m h o mě l i c h á pat. Dn es se po d ívej me n a pro ž ívá n í Dn e P á n ě v n aš ic h ro d in á c h z praktic ké h o h l ed iska. R o d in a j e zá kl ad n í bu ň ko u l id ské spo l eč n o sti, j e to samo statn ý o rg an ismu s, ž ij íc í vl astn ím ž ivo tem. M á -l i se pro ž ívat j aká ko l iv h o d n o ta o pravd o vě a h l u bo c e, pak mu sí bý t příto mn a před evš ím v praktic ké m ž ivo tě ro d in y. N e j in ak j e to se sl aven ím n ed ě l e. Rodina pohromadě Do bře víte, j ak se o btíž n ě, o bzvl á š tě v d n eš n í d o bě, c el á ro d in a sej d e. P rac o vn í tý d en d o stateč n ě vytě ž u j e j ak o tc e, tak i matku. Dě ti zase mívaj í spo u stu ko n íč ků a spo rtů, který m se vě n u j í až d o več ern íc h h o d in. A kd yž se v prac o vn í d en sc h á zíte vš ic h n i d o ma, j e u ž té mě ř n o c, d ě ti si d o d ě l á vaj í ú ko l y, ž en y ko n aj í d o má c í prá c e a mu ž i mn o h o c h u ti n a spo l eč n é besed o vá n í n emaj í. S o bo ta bý val a al espo ň u n á s prac o vn í ( zah rá d ka, po l e, prá c e n a d o mě, ú d rž ba au ta, n á ku py atd.) A tak n á m zbý vá u ž j en j ed en d en, kd y se mů ž e ro d in a c h o vat j ako ro d in a. A n ebo mysl íte, ž e to h o n en í třeba? K d o z vá s, kd yby přiš l o n a vě c, by vymě n il své d ě ti č i ro d ič e za zah rá d ky, po l e, au ta n ebo zbo ž í z o bc h o d u? S amo zřej mě n ikd o. I kd yž zas až tak samo zřej mé to n en í ro zh l é d n ě me se v n ed ě l i po o statn íc h ro d in á c h. P o ku d má bý t ro d in a f u n kč n í a zd rá va, po ku d má bý t místem h l u bo ký c h l id ský c h ko řen ů, mu síme o n i po c tivě peč o vat. Vh o d n ě j š í d en n ež n ed ě l i k to mu n en aj d eme. S vá teč n í d en by se mě l pro j evit při spo l eč n é m sto l o vá n í ( to to břímě n eso u ž en y), spo l eč n é vyc h á zc e, vý l etu, spo l eč en ský c h h rá c h, n á vš tě vě ku l tu rn íc h před staven í. Dl e mé skro mn é ú vah y pl atí: č ím mé n ě tel evize, tím O dpoč ine k? A no, al e ak t ivní. Drazí bratři a sestry, n emě l i byc h o m zapo men o u t, ž e n ed ě l e j e také d n em o d po č in ku. T en má n eo po men u tel n é místo v l id ské m ž ivo tě. P ro to i ro d in a by mě l a pamato vat n a d o stateč n é zo taven í svý c h č l en ů. Z vl astn í ro d in y zn á m, ž e zej mé n a ženy j so u i přes n ed ě l i vytíženy, a to zej mé n a vařen ím, an ebo staro stí o po h o š tě n í n á vš tě vy. T yto č in n o sti zřej mě k n ed ě l i patří, přesto j e o d po č in ek bezpo d mín eč n ě n u tn ý, a to n ej en o m j ako B o ž í přiká zá n í, al e i j ako po vin n o st k vl astn ímu tě l u. R o zh o d n ě d o po ru č u j i o d po č in ek aktivn í, ted y ten, při n ě mž n ě c o ko n á me, al e n e to, č ím j sme zamě stn á n i c el ý tý d en. T ě ž ká man u á l n í prá c e k n ed ě l i n epatří. F arní s pol e č e ns t ví Zá kl ad n ím pil ířem n ed ě l e j e o sl ava B o h a ted y n apl ň o vá n í vel iko n o č n íh o al e l u j a ( c h val te P á n a). N ed ě l e j e d en pro P á n a. C h vá l íme h o za j eh o d o bro tu pro j even o u v u pl yn u l é m tý d n u a pro síme o d al š í mil o sti d o n ad c h á zej íc íc h d n ů. S k u t e č ná a poc t ivá os l ava B oha č inní č l ověk a dok onal e rados t ný m. P ro to j e n ed ě l e před zvě stí n ebeské h o stavu. P o d l e T o má š ko va katec h ismu j e č l o vě k stvo řen k to mu, aby o sl avo val B o h a ( pro to j e n aš e š tě stí v j eh o o sl avo vá n í). T o to vš ak n el ze u sku teč ň o vat in d ivid u á l n ě, al e j en o m ve spo l eč en ství. ( Vž d yť se n emo d l íme O tč e mů j, al e O tč e n á š! ) T o to ko n kré tn í spo l eč en ství tvo ří f arn o st, která by se mě l a al espo ň j ed n o u tý d n ě, a sic e prá vě v n ed ě l i, sej ít k c h vá l e své h o M istra a P á n a. N ě který m l id em se vš ak po ž ad avek n ed ě l n í ú č asti n a bo h o sl u ž bě zd á bý t příl iš přeh n an ý m. J á tě mto l id em říká m, ž e si n emysl ím, ž e by 1 h o d in a ze 1 6 8, které tý d en č ítá, byl a pro P á n a B o h a mn o h o. N avíc s d rah o u, mil o van o u byto stí c h c eme bý t č ím d á l č astě j i; tak se i ú č ast n a bo h o sl u ž bá c h mů ž e stá t j aký msi u kazatel em n aš í l á sky k B o h u. P řed e mš í svato u by j in é aktivity n emě l y mít před n o st ( po ku d n emaj í zvl á š tn í d ů l ež ito st: pé č e o d ě ti, n emo c n é ). Č asto se stá vá, ž e se ml á d ež ú č astn í n apř. spo rto vn íc h u tká n í, která bý vaj í v č ase n ed ě l n íc h bo h o sl u ž eb a ro d ič e absen c i svý c h d ě tí n a mš i svaté o ml o u vaj í. P o ku d se, d razí f arn íc i, ve vaš ic h ro d in á c h to to d ě j e, říká m vá m n a ro vin u, ž e svý m d ě tem vš tě pu j ete: S po rt j e d ů l ež itě j š í n ež B ů h ( mo d l o sl u ž ba). Veď te svo u ro d in u k o pravd o vé mu ž ivé mu B o h u. K n ed ě l i patří i spo l eč n á mo d l itba, al e i č etba z písma svaté h o č i po bo ž n o st v ko stel e, j ako j e kříž o vá c esta, ad o rac e s po ž eh n á n ím apo d. Vě řte, ž e se to c el e vaš í ro d in ě vypl atí mn o h o n á so bn ě u ž tad y n a zemi a před evš ím n a vě č n o sti v d o mě n aš eh o O tc e, v ro d in ě B o ž íc h d ě tí vš ec h d o b a ku l tu r. S p ř á n í m v š e h o d o b r é h o J a n F r a n t a, j á h e n. Ženy a dívky, M š e s vat é 1 6. březn a j sem po sl al a d o P rah y ks o bvazů pro n emo c n é l epro u. Z P rah y j sem d o stal a po d ě ko vá n í za zá sil ku o bvazů, která vpo řá d ku d o š l a. T aké n á m pan í B rej c h o vá přej e h o j n o st B o ž íh o po ž eh n á n í a vš e d o bré, tak Vá m to tímto způ so bem tl u mo č ím. O bvazy pl eteme i d á l e, tak kd o mů ž ete, pro sím, se k n á m připo j te. M á me ž en y reko rd man ky, které u pl etl y 5 0 a 6 0 o bvazů, srd eč n ý d ík. T aké Vá s pro sím, kd o n emů ž e pl é st, o příspě vek n a přízi. U přímn é P á n B ů h zapl ať. Ž o f i e K o r n e l o v á na S vat é m H o s t ý ně v l e t ní m ob dob í ( od ) ve vš ed n í d n y , 9. 15, v n ed ě l e , , , , K až d o u n ed ě l i ve h o d in j e svá to stn é po ž eh n á n í. V so bo tu d o po l ed n e j so u mš e svaté j ako v n ed ě l i. Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

5 ú Sociální učení církve Quadragesimo anno Encyklika Pia XI. O uspořádání společnosti, obnově společensk é h o řádu a j eh o zdok ona lení podle zása d eva ng elia K e 4 0. vý r očí vy dání R er um nova r um z 1 5. k větna Předmluva k en c y kli c e Q uadr ag es i mo an n o Uprostřed světové hospodářské krize vydal papež P iu s X I. v roc e enc ykliku Q u adrag esim o anno, která poj ednává o děj inné zku š enosti č tyřic eti let od vydání první soc iální enc ykliky R eru m novaru m. P artnerství m ezi kapitálem a prac í, o něm ž m lu vila enc yklika R eru m novaru m, se neu sku teč nilo. V yvinu la se konf liktní třídní společ nost m ezi m oc ensky silný m kapitálem a org anizovanou prac í. P rvní světová válka odsu nu la do pozadí násilné konf likty, které vš ak po j ej ím skonč ení vzplály s ob novenou pru dkostí a vedly i k velkém u napětí u vnitř katolic ké c írkve. S ou střeď ovaly se předevš ím kolem ú středníc h otázek nově vzniklé prů m yslové společ nosti, kolem otázek vlastnic tví a b ezprac ného dů c hodu, kolem vztahu m ezi kapitálem a prac í a spravedlivé m zdy. E nc yklika Q u adrag esim o anno j asně stanovila a poj m ově f orm u lovala některé zásady soc iální nau ky c írkve, které b yly v enc yklic e R eru m novaru m j en naznač eny. Jde o povahu vlastnic tví, sou krom ou a slou žíc í k ob ec ném u b lahu, o vztah m ezi kapitálem a prac í, o odproletarizování proletariátu a o spravedlivou m zdu. P oprvé j e v této enc yklic e def inován poj em su b sidiarity stát a společ nost m u sí m alý m společ enstvím poskytovat podporu a pom oc, ale ponec hat j im svob odu. S tát se nem á vm ěš ovat do záležitostí rodinného života, do práva rodič ů na vý c hovu dětí, do politiky a do záležitostí c írkví. P apež zdů razň u j e potřeb u lásky pro soc iální sm ír. V yzý vá soc iální hnu tí k větš í aktivitě a pou kazu j e na dů ležitost odb orů I. J a k á d o b r o d i n í v z e š l a z R e r u m n o v a r u m Po dn ě t y p r o c í r kev C írkev č erpá z evang elií nau ku, s níž m ů že b ý t spor u rovnán, aneb o zm írněn tak, že ztratí své ostří.c írkev se snaží nej en pou č ovat, ale svý m i přikázáním i řídit život a m ravy j ednotlivc ů. Usilu j e o neu stálé zlepš ování postavení dělníků m noha u žiteč ný m i zařízením i. N au ka podávaná v enc yklic e R eru m novaru m pom alu pronikla i m ezi ty, kteří neu znávaj í pravom oc c írkve. T ak se katolic ké soc iální zásady staly pozvolna m aj etkem c elého lidstva. P ravdy ob sažené v R eru m novaru m se dostávaj í do tisku, parlam entů a sou dníc h síní. P ři ob nově m íru po první světové válc e, při ú plné přestavb ě soc iálníc h pom ěrů, přij ali státníc i m noha států m ezi norm y, které spravedlivě u pravu j í dělnic kou prác i, m noho zásad shodný c h z tex tů enc ykliky papeže L va X I I I. J aké p o dn ě t y dala en c y kli ka s t á t u P apež L ev X I I I. svou enc yklikou překrač u j e hranic e vym ezované lib eralism em a neú stu pně u č í, že státní m oc není j en strážc e práva a pořádku, ale m u sí také u silovat j ak o b laho c elku, tak i j ednotlivc ů. M u sí přitom zam ezit j akém u koliv b ezpráví, neb oť bohatí jsou dost zabezpečeni prostředky na sv ou oc hranu, a proto tol ik nepotřebují, aby je stá t oc hraň o- v al. C hudý l id a dě l níc i v š ak prostředky na oc hranu nem ají, spol é hají proto na oc hranu stá tu. Již před papežem L vem X I I I. se vlády rů zný c h států staraly o některé naléhavé potřeb y dělníků a potlač ovaly kru té nespravedlnosti, ale až po zveřej nění enc ykliky R eru m novaru m si víc e u vědom ily povinnost k provádění soc iální politiky. S ou vislosti dění ve světě, světová válka a snahy c írkve způ sob ily, že lib eralism u s pozb ý val pozvolna m oc i. E nc yklika dosáhla toho, že národy sam y se víc e snažily u sku teč ň ovat soc iální politiku. S oc iální zákony navrhovali převážně hlu b o- c e věříc í lidé znalí papežovy enc ykliky a titíž lidé se zasazovali o to, ab y zákony se u sku teč ň ovaly. Z těc hto snah na základě enc ykliky vzniklo prac ov ní prá v o - nový ob or právní vědy, dřívěj š ím u věku zc ela neznám ý, j enž c hrání posvátná práva dělníků vyplý vaj íc í z dů stoj nosti č lověka a křesť ana. T oto právo b ere v oc hranu du š i, zdraví, rodinu, dom y, m zdu, b ezpeč nost při prác i a vů b ec vš e, c o se tý ká postavení prac u j íc íc h, zvláš tě žen a dětí. I když taková u stanovení se neshodu j í vš u de a ve vš ec h podrob nostec h se sm ěrnic em i papeže L va X I I I., nelze popírat, že j e v nic h ob saženo m noho z toho, c o připom íná enc ykliku R eru m novaru m ke zlepš ení postavení dělníků. J aké p o dn ě t y dala en c y kli ka s vé p o mo c i Zam ěstnavatelé i dělníc i sam i m ohou v soc iální otázc e m noho u dělat, vytvoří-li si institu c e, který m i b y se vhodně pom áhalo těm, kdo potřeb u j í pom oc i, a které b y ob ě strany sb ližovaly. T yto papežovy sm ěrnic e b yly vydány v příhodné dob ě, neb oť vládnou c í kru hy v rů zný c h státec h dosu d j eš tě oddané lib eralism u proj evovaly takový m org anizac ím pram álo přízně, dokonc e j e i přím o pronásledovaly. O db o r o vé dě ln i c ké o r g an i z ac e Zásady enc ykliky m ěly podstatný vý znam pro vytváření odb orový c h org anizac í. N a dru hé straně soc ialistic ké spolky a odb ory se vydávaly za j edinou oc hranu a záš titu c hu dý c h a u tlač ovaný c h. N a pokyn z enc ykliky R eru m novaru m se u platň ovala zásada, že D ě l nic ké org anizac e ať se ustanov ují a jsou v edeny, aby byl y c o nejspů sobil ejš ím ná strojem, aby jednotl iv ý m čl enů m pom á hal y k tě l esné m u i duc hov ním u prospě c hu a bl ahu rodiny a je také nutné přihl íž et ke zdokonal ení ná bož enské ho a m rav ního.. N e ve vš ec h zem íc h b yl dostatek porozu m ění k zakládání katolic ký c h odb orový c h org anizac í. V takový c h zem íc h b ylo nu tno, ab y katolíc i vstu povali do sm íš ený c h odb orů za předpokladu, že tyto org anizac e b u dou u znávat právo na svob odu, ab y se m ohli řídit svý m svědom ím a m ohli poslou c hat příkazu c írkve. T u b yly zakládány i dělnic ké spolky V edle odb orů vznikaj í též sdru žení podnikatelů a prů - m yslový c h m anažerů, ovš em j en velm i m além poč tu proti poč tu odb orový c h og anizac í. N ezavinil to j en nedostatek dob ré vů le, ale i daleko větš í překážky rů zného dru hu. R er um n o var um M ag n a c h ar t a s o c i á ln í h o řá du Jednotlivé podněty enc ykliky papeže L va X I I I. ob sahu j í j en některé z nej palč ivěj š íc h prob lém ů společ nosti. P apež L ev X I I I. č erpal své zásady z evang elia, tedy proto, ab y těžký stav a nesvornost m ezi podnikateli a dělníky zm írnil, když u ž ne plně odstranil. N e vždy b yly správně c hápány vš ec hny odstavc e enc ykliky a ty vyvolávaly m nohé vý m ěny názorů. B ěhem dob y b ylo třeb a některé č lánky pozm ěnit a zlepš it, proto ty někdy b ou řlivé vý m ěny názorů. T ak b yly připoj eny i některé nové dodatky. (pokračov á ní příš tě ) Připravil František Adamík Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 11, Březen 2005 S t r a na 5

6 Farní kostel sv. Marie Magdaleny F a r a a o b r o č í F a ra vl a st n i l a j e d i n é p o l e n a Skácelce, k t e ré j í k d y si b y l o d á n o m í st o z a h ra d y. M ě l o č t ve re č n í c h sá h ů, t e d y a si 2 m ě ř i c e. M i m o n ě h o m ě l a j e š t ě vě t š í o vo c n ý sa d a d vě m e n š í z e l e n i n o vé z a h rá d k y, vš e c h n y u o b y t n é b u d o vy, k t e rá i se d vo re m o b n á š e l a č t ve re č n í c h sá h ů. N e j vě t š í z a h ra d a, k t e rá b y l a c e l á vy sá z e n a o vo c n ý m i st ro m y a p ro t é k a j í c í m p o t o k e m K i s elko u ro z d ě l e n a ve d vě č á st i, n á l e ž e l a d ř í ve k vrc h n o st e n sk é c h a l u p ě, j e j í ž d rž i t e l L i n d a j i v ro c e sm ě n i l s t e h d e j š í m f a rá ř e m S c h a u re k e m z a 2 m ě ř i c e f a rsk é h o p o l e, a b y si m o h l p o st a vi t n o vý d ů m. D ru h á z a h ra d a b y l a z a o b y t n o u b u d o vo u, sl o u ž i l a j a k o k u c h y ň sk á a o vo c n á z a h ra d a. T ř e t í b y l a p ř e d o k n y f a ry. Kro m ě t o h o m ě l a f a ra co m p a s cu u m, t j. f a rá ř sm ě l z a d a rm o n e c h a t p á st svů j d o b y t e k sp o l e č n ě s d o b y t k e m p ř e d m o st sk é o b c e n a o b e c n í p a st vi n ě. P o st u p n ě p ř i b ý va l y n a d a č n í p o z e m k y z o d k a z ů f a rn í k ů, t a k ž e n a k o n e c k f a ř e p a t ř i l o a si 1 1 m ě ř i c p o l í ( 2, 1 h a ). R o z h o d n u t í m l i d o vé h o so u d u v P ř e ro vě o d d. 5 z e d n e 2 2. ú n o ra č. 5 0 / 6 0 b y l o vl a st n i c k é p rá vo n a vš e c h n y f a rn í o b ro č n í p o z e m k y z a p sá n o b e z n á h ra d y p ro Č e sk o sl o ve n sk ý st á t - o d b o r z e m ě d ě l st ví O N V v P ř e ro vě. D es át ek v n e m l á c e n é m o b i l í ( 3 6 k o p a 1 sn o p p š e n i c e, 5 7 k o p a 1 6 sn o p ů ž i t a, 7 0 k o p a 4 7 sn o p ů o vsa, 4 k o p y / 2 sn o p u j e č - m e n e a 2 k o p y a 2 sn o p y z e svo b o d n ý c h p o l í ) b y l v ro c e o d p u š t ě n a o d š k o d n ě n ro č n í re n t o u z l. k o n v. m ě n y. P ř í z e m n í f a r n í b u d o v a se 6 m í st n o st m i b y l a ro k u z a t e h d e j š í h o f a rá ř e F r a n z e Sch a u r eka n o vě p o st a ve n a n a m í st ě st a ré, h ro z í c í z ř í c e n í m. P a m ě t n í k o vo vá d e sk a, d a t o va n á c h ro n o g ra m e m v n á p i su F V n D a M en t e p o s V I t et / L a b o r I o s e f I n I V I t p a r o C h V s SC h a V r ek / N o : 3 8., b y l a vsa z e n a n a n á ro ž í v p rů č e l í, a l e z t ra t i l a se p ř i o p ra vě f a ry v ro c e F a rn í st a ve n í i se st o d o l o u 2. z á ř í vy h o ř e l a, b y l a vš a k p o t o m o p ě t p o st a ve n a n á k l a d e m p a t ro n a. Z n i č e n o u z a h ra d u s o h o ř e l ý m i p a h ý l y o vo c n ý c h st ro m ů d a l f a rá ř H o m m n o vě z a l o ž i t a vy sa d i t m l a d ý m i st ro m k y. Z a n ě h o b y l a t a k é p o z ru š e n í d e sá t k u z b o u rá n a v ro c e st o d o l a a m í st o o sá z e n o st ro m y. F a rá ř Sp i n a z j i st i l, ž e t o h o t o r o ku b y la v elen u t n á p o t ř eb a o p ě t n ě s t o d o lu p o s t a v i t i. Z d ej š í C u r a t, n em a j e s v é s t o d o ly, m u s el p r o s i t i f ár n í ky, b y z m i lo s t i j eh o s kli z en é o b i lí z o b r o č n í ch p o lí d o s v ý ch s t o d o l p ř i j a li, p ř i č em ž z n a m en i t o u z t r át u n a s v é m o b i lí u t r p ě l.... V elké š t ě s t í, ž e t o h o t o r o ku t a t o s t o d o la v y s t a v en á b y la, n eb o ť v t o m t o r o ce B ů h z d ej š í m f a r n í ků m t a k h o j n ě ú r o d u n a p o li p o ž eh n a l, ž e j i v e s v ý ch s t o d o lách u kr ý t i n em o h li, n ý b r ž n a m a š i n ách č i li s t r o j í ch h n ed m lát i t i m u s i li - b y t a k m í s t o p o s u d n es v ež en é m u o b i lí u p r áz d n i li. O d e se t l e t p o z d ě j i n o vý f a rá ř P o d ř i cký z a p sa l, ž e f a r a b y la s eš lá j a ko n ě j a ká p o u s t ka... h la v n ě b y t ko o p er át o r a b y l h r o z n ě v lh ký ; v o d a i d láž ko u p r ý š t i la. Z í d ka v z a h r a d ě o d o kr es n í s i ln i ce, kt er á z a t ý d en p o o d ch o d u p ř ed ch ů d ce s p a d la, p o s t a v en a n o v á. Z e z a h r a d y v š a k m u s elo b ý t i p o s t o u p en o 9 2 č t v er eč n í ch s áh ů s i ln i č n í m u v ý b o r u n a r o z š í ř en í s i ln i ce. ( D a l š í k u s v ro h u f a rn í z a h ra d y b y l p ro n a j m u t v ro c e n a p o st a ve n í a u t o b u so vé č e k á rn y. ) F a rá ř H l u š t í k v ro c e t rp c e z k o n st a t o va l, ž e f a rn í b u d o va n e b y l a o p ra ve n a, j e n p o l á t á n a a ž e č l e n o vé k o n k u re n č n í h o vý b o ru s o p ra va m i n e so u h l a sí, p a n u j e t o t i ž m y l n é d o m n ě n í, ž e f a rá ř si m á sp ra vi t f a ru sá m j a k o se d l á k svů j g ru n t, z a vi n ě n o t o t o m í n ě n í o p ra va m i, k t e ré d ů st p. p ř e d c h ů d c o vé o své ú j m ě a n a svů j n á k l a d p o d n i k a l i. N e z b y l o, n e ž se o b rá t i t n a m í st o d rž i t e l st ví, j e ž vý n o se m z 5. č e rvn a n a ř í d i l o, ž e : n á k l a d p ů vo d n í n a o p ra vu f a ry a b u d o v K 0 9 h se z vy š u j e n a K 7 2 h.... C e l k e m p o n e se t e d y f a rn í o b e c n á k l a d K 7 1 h a z b y t e k v o b n o su K 0 1 h z a p l a t í n á b o ž e n sk á m a t i c e. Z c e l k o vé o p ra vy, k t e rá n á sl e d o va l a, j e š t ě st á l e st o j í p ř e d f a ro u p l o t k o va n ý o d f i rm y Z u k a l z P ř e ro va, p o st a ve n n a n o vé p o d e z d í vc e s n o vý m i si l n ý m i sl o u p y, p ř i k ry t ý m i b e t o n o vo u st ř í š k o u, k t e ro u ž t o st ř í š k o u i p o d e z d í vk a j e st p ř i k ry t a. N e p o d a ř i l o se vš a k vy ř e š i t st á l e p o d m á č e n í z d í, a t a k v ro c e b y l a f a rn í b u d o va o p ě t k o m i si o n e l n ě p ro h l á š e n a z a n e o b y va t e l n o u a z a se se o p ra vo va l y i z o l a c e a p o d l a h y. K o p ra vě a m o d e rn i z a c i f a ry se p ř i k ro č i l o a ž z a a d m i n i st rá t o ra T h D r. V o j t ě ch a T ka d lč í ka. J e h o n á st u p c e J o s ef K u n i cký sh rn u l vý sl e d k y t é t o sn a h y v p ro j e vu k f a rn í k ů m v p ro si n c i : N ej v ě t š í b o les t í f a r n o s t i b y la f a r n í b u d o v a. Z a v í ce n ež t ř i cet let s e z n í d ě lá li d s ký p ř í b y t ek. P r áce z a č a l v r o ce p ř ed p r áz d n i n a m i p a n d r. V o j t ě ch T ka d lč í k.... B y lo z a p o č a t o s v ý m ě n o u o ken a n ě kt er ý ch v n i t ř n í ch d v eř í, o m í t ky v ev n i t ř b y ly o klep án y d o v ý š e 1 m et r u p r o v lh ko s t a z n o v u n a h o z en y. B y la o b j ed n án a kr y t i n a z t a š ek b o b r o v ek, n a kt er o u j s m e p a k č eka li d o j a r a. D v ů r b y l o d v o d n ě n ka n álem v ed en ý m p o d f a r o u d o p a r ku. P o ř í z en a ko u p eln a a z ách o d u v n i t ř b u d o v y. V r o ce b y la n a d v o ř e z li kv i d o v án a s t a r á s t o d o la, h r o z í cí z ř í cen í m, p o kr y t y v š ech n y, i h o s p o d ář s ké b u d o v y, n a h o z en a celá f a s ád a b u d o v y. Z e d v o r a b y lo o d v ez en o p ř es 3 0 v leč ek s m et í.... K r y t á v er a n d a p r o t i d eš t i b y la o p r a v en a, v s a z en y ž elez n é r ám y a z a s klen y p ř i d eš t i s e v ž d y v o d a h r n u la ch o d b o u. U d ě lán o b y lo ú s t ř ed n í t o p en í. V n e d o k o n č e n ý c h o p ra vá c h p o k ra č o va l v ro c e a d m i n i st rá t o r N o r b er t J i ř í V i a č ka. N a p o d z i m se z a č a l a st a vě t g a rá ž p ř e b u d o vá n í m p ř í st a vk u h o sp o d á ř sk é b u d o vy f a ry a p ř e st a vb a b y l a d o k o n č e n a v ro c e P ro st a vb u sí d l i š t ě b y l a v ro c e o d ň a t a vě t š i n a f a rn í z a h ra d y, j e j í z e ď b y l a z b o ř e n a. M ě N V P ř e ro v p ř i sl í b i l j e j í z n o vu p o st a ve n í p o d o k o n č e n í sí d l i š t ě. ( J e n ž e j e š t ě v ro c e z ů st á va j í p l o t y v p ro vi z o rn í m p ro ve d e n í z d o b y st a ve b n í c h p ra c í a z e ď o b n o ve n a n e n í. ) V ro c e b y l a o p ra ve n a st ř e c h a f a rn í b u d o vy. P ro t o ž e j í vš a k st á l e z a t é k a l o a n e k va l i t n í p á l e n é t a š k y se ro z p a d a l y, b y l o ro z h o d n u t o c e l o u k ry t i n u vy m ě n i t. V č e rvn u b y l a p o k ry t a st ř e c h a f a ry a z b y l ý c h h o sp o d á ř sk ý c h b u d o v h l i n í k o vý m p l e c h e m. C e l k o vá o p ra va vn ě j š í h o p l á š t ě b u d o vy p ro b ě h l a n a j a ř e Ú st ř e d n í t o p e n í m u se l o b ý t p ř e d ě l á n o n a z e m n í p l y n k o u ř z k o m í n a va d i l o b y va t e l ů m p a n e l á k ů. D a l š í vn i t ř n í o p ra vy z a č a l y v ro c e ú p ra vo u h e rn y p ro m l á d e ž z m í st n o st i z a k u c h y n í a sá l u p ro vý u k u n á b o ž e n st ví. V z á ř í b y l o p ř e b u d o vá n o so c i á l n í z a ř í z e n í, v ro c e p rá c e p o k ra č u j í o p ra va m i k u c h y n ě. ( p o kr a č o v án í p ř í š t ě ) Připravila Zdeňka Mollinová Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

7 Vývoj eucharistické zbožnosti V l e t o š n ím r o c e e u c h ar i s t i e j s m e vy b íz e n i k t o m u, ab y c h o m n i t e r n ě j i a vě d o m ě j i p r o ž íval i n aš i ú č as t n a m š i s vat é a t ak é ab y c h o m č as t ě j i ad o r o val i t aj e m s t ví s vá t o s t n é p ř ít o m n o s t i J e ž íš e K r i s t a v e u c h ar i s t i i. D ř íve vš ak n e ž p o j e d n á m o vý vo j i e u c h ar i s t i c k é ú c t y, r á d b y c h p ř i p o m e n u l, ž e vš e c h n y f o r m y e u c h ar i s t i c k é ú c t y j s o u p o d ř íz e n y ú s t ř e d n ím u p o s t ave n í e u c h ar i s t i e j ak o o b ě t i, p am á t k y a h o s t i n y. P ap e ž P i u s X I I. v j e d n é s vé p r o m l u vě j as n ě p r o h l á s i l : Skutečná přítomnost Kristova nám není d arována v první řad ě kvů li ú c tě, ný b rž ab y se moh la zpřítomnit v naš em střed u Kristova ob ě ť a ab y c h om na ni mě li přij ímáním pod íl. P rvní povinností křesť ana vzh led em k euc h aristii j e proto činná ú čast na mš i svaté a přij ímání; ú c ta ke svátosti, v níž se ukrý vá Spasitel, přic h ází až na d ruh é m místě. J i n ak ř e č e n o, pravá eucharistická úcta se projevuje př ed evš í m úč astí n a m š i svaté a př ijí m án í m eucharistie a až poté ad orací svátosti ol tář n í. Ve s t ar o vě k u s e k l ad l d ů r az n a t o, ž e e u c h ar i s t i e j e u s t an o ve n a k p o s vě c e n í č l o vě k a. Eu c h ar i s t i e n e s m ě ř u j e k t o m u, ab y K r i s t u s b y l m e z i l i d m i p ř ít o m e n, al e ab y b y l n aš ím o b ě t n ím d ar e m a s t al s e p o k r m e m n aš í d u š e. O vš e m o d 1 1. s t o l e t í d o c h á z í k e z m ě n ě c h á p á n í e u c h ar i s t i e. Z d ů r az n ě n ím r e á l n é p ř ít o m n o s t i K r i s t a v e u c h ar i s t i i d o š l o v m y s l i vě ř íc íc h k o s l ab e n í vz á j e m n é vaz b y m e z i m š í s vat o u ( o b ě t a h o s t i n a) a e u c h ar i s t i í. T at o s k u t e č n o s t s e p r o j e vi l a ve z m ě n ě l i d o vé z b o ž n o s t i, n e b o ť vě ř íc í c h t ě l i e u c h ar i s t i i vi d ě t, ab y s e j í m o h l i k l an ě t ( b o h u ž e l t at o t o u h a vi d ě t h o s t i i n ah r ad i l a t é m ě ř vš e o b e c n ě s vat é p ř i j ím á n í). N o vá p o t ř e b a u c t ívat e u c h ar i s t i i r o z vi n u l a n o vé f o r m y e u c h ar i s t i c k é z b o ž n o s t i : P rů vod y s N ejsvě tě jš í svátostí. V r o c e p ap e ž U r b an I V., ab y p o d p o ř i l ú c t u k e s vá t o s t i o l t á ř n í, r o z š íř i l s vá t e k B o ž íh o T ě l a n a c e l o u c ír k e v. V s o u vi s l o s t i s t ím t o s vá t k e m s e z ač al y k o n at s l avn é p r ů vo d y s e Svá t o s t í o l t á ř n í. V d r u h é p o l o vi n ě 1 4. s t o l e t í s e t y t o p r ů vo d y n e o m e z i l y j e n n a s vá t e k B o ž íh o T ě l a, al e k o n al y s e t é ž o Ve l i k o n o c íc h, o Le t n i c íc h, o Vš e c h s vat ý c h, o Vá n o c íc h. T ak é d ů l e ž i t é u d á l o s t i ve ř e j n é h o ž i vo t a b y l y s p o j o vá n y s e u c h ar i s t i c k ý m i p r ů vo d y, n ap ř. p ř i k o r u n o vac i k r á l ů n e b o p ř i vš e o b e c n ý c h k at as t r o f á c h j ak o b y l m o r č i p o vo d n ě. V ý stav N ejsvě tě jš í svátosti. Eu c h ar i s t i c k é p r ů vo d y n e s t ač i l y u k o j i t t o u h u vě ř íc íc h vi d ě t s v. h o s t i i, p r o t o s e z avá d ě l y vý s t avy Svá t o s t i o l t á ř n í ( p r vn í z m ín k a o vý s t avu Svá t o s t i o l t á ř n í j e v ž i vo t o p i s e s v. D o r o t y z r o k u ). P o r e f o r m ac i v 1 6. s t o l e t í d o s t al vý s t av n o vo u p o h n u t k u. J e l i k o ž r e f o r m á t o ř i p o p ř e l i t r val o u p ř ít o m n o s t K r i s t a v Eu c h ar i s t i i, k at o l íc i h á j i l i s vo u vír u ve ř e j n ý m i vý s t avy Svá t o s t i o l t á ř n í. V i t al s k é m M i l á n ě s e z ave d l a t z v. č t y ř i c e t i d e n n í p o b o ž n o s t, k t e r á s p o č íval a v t o m, ž e ve l e b n á s vá t o s t b y l a 4 0 h o d i n vy s t ave n a vě ř íc ím k u c t ě n í. Z n í s e vy vi n u l a j i n á p o b o ž n o s t t z v. vě č n é k l an ě n í, k d y s e p o c e l ý r o k k o n al 4 0 h o d i n o vý vý s t av p o k až d é v j i n é m k o s t e l e. V r o c e z ave d l ar c i b i s k u p Le o p o l d P r e č an s t á l o u ad o - r ac i t ak é v n aš í ar c i d i e c é z i. T at o p o b o ž n o s t s t á l é h o u c t ívá n í K r i s t a v Eu c h ar i s t i i b y l a v b ě h e m k o m u n i s m u p o t l ač e n a, avš ak v r o c e b y l a z n o vu o b n o ve n a ar c i b i s k u p e m J an e m G r au b n e r e m ( s p o č ívá v t o m, ž e o ad o r ač n ím d n u j e v j e d n o t l i vý c h f ar n o s t e c h vy s t ave n a N e j s vě t ě j š í s vá t o s t as p o ň 6 h o d i n ). M š e svatá př ed vy staven ou S vátostí ol tář n í. P o d t l ak e m l i d o vé z b o ž n o s t i vz n i k l a s l avn o s t n í f o r m a m š e s vat é, k d y c e l e b r an t s l o u ž i l m š i p ř e d vy s t ave n o u Svá t o s t í o l t á ř n í. D n e s j e b ě h e m vý s t avu z ak á z á n o v t o m t é ž c h r á m o vé m p r o s t o r u s l o u ž i t m š i s vat o u. S vátostn é pož ehn án í. T at o f o r m a e u c h ar i s t i c k é ú c t y m á s vů j p ů vo d v p r ů vo d u n a s vá t e k B o ž íh o T ě l a, k d y c e l e b r an t b ě h e m p r ů vo d u ž e h n al l i d Svá t o s t í o l t á ř n í. J i n d e s vá t o s t n é p o ž e h n á n í u k o n č o val o t e n t o p r ů vo d. N e t r val o d l o u h o a s vá t o s t n é p o ž e h n á n í u k o n č o val o k až d ý vý s t av N e j s vě t ě j š í s vá t o s t i. P o z d ě j i s e s vá t o s t n é p o ž e h n á n í s t al o z á vě r e č n ý m o b ř ad e m n e j e n e u c h ar i s t i c k ý c h p r ů vo d ů a vý s t avů, al e i o d p o l e d n íc h l i d o vý c h p o b o ž n o s t í ( v s o u č as n é d o b ě s e n a n ě k t e r ý c h m ís t e c h n aš í ar c i d i e c é z e u d r ž e l a n e d ě l n í p o b o ž n o s t s vá t o s t n é h o p o ž e h n á n í). Z a použ ití V ě d a o liturg ii od J. B rad áče připravil P. Antonín Nìco ze života ministrantù N a svý c h ministrantský c h sc h ů zkác h tré nuj í nej en liturg ic ké ú kony, ale také f y zičku ( ve f otb ale i f lorb ale), ab y si to moh li rozd at se soupeřem třeb a j ako v sob otu s koleg y ministranty z H ranic. Slovo pro každého Číslo 5, Roč n ík 1 1, K v ě t e n S t r a n a 7

8 Dětské o kén ko Milí chlapci a děvčata, při pohledu do liturgického kalen dá ře em e is tit, e ci kv tn u e hn ed kolik tků a lav os tí. teré to ou, ete poz at doplň ov ač ek. c kv ten e ale předev as cen an arii a a to e let a přichá z et j i v z dá t ú ctu a podě kov á n í v krá s n ý ch m ariá n s ký ch litan ií ch. M A T K O B OŽÍ, V OL Á M E K T OB Ě! C hv á lí tě an dě lů ků ry, chv á lí tě s v atí B ož í, chv á lí tě b laž en ý ch s b ory, chv á lí tě C í rkev s v atá, chv á lí tě s y n ov é E v y,... S L Y Š, M A R I A, S V Ý C H D ÍT E K H L A S! M atka j s i m ilos ti B ož í, M atka j s i m oudros ti prav é, M atka j s i v ě č n é rady,... N eb es j s i K rá lov n a krá s n á,... S tudn ice ctn os ti ty č is tá,... v š ech s v atý ch z á řiv á hv ě z da,... N eb es ké v las ti ty b rá n a, Z rcadlo C í rkv e ty s v até,... hří š n ý ch ty z á ruka s pá s n á, v z á rm utku ty ú tě cha s ladká, Z á š tito B ož í ho lidu, P ří č in o rados ti n aš í, S v atý ch ty přes v atá M atka, M A T K O B OŽÍ, V OL Á M E K T OB Ě! (z Bavorských litanií k P anně M arii) Ha, ha, ha Jak se jmenov al a z emě, kam mě l od ejí t A b r ah á m se sv ou manž el kou S á r ou, se sv ý m sl u ž eb ni c t v em a se sy nov c em L ot em? P o c h v í l i ml č ení p aní kat ec h et ka nap ov í d á : K a P av l í k r y c h l e d op ov í : K aná r ské ost r ov y! Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

9 Letní pobyt pro prarodiče s v nou čaty B esk ydy, h orsk ý h otel F it, H orní B ečv a, srpna Program: re k re ač n ě p oz n á v ac í, v ý l e t y, p rogramy p ro dě t i i dos p ě l é, h ry a s ou t ě ž e, modl i t b a, mš e s v at á. C e n a: dos p ě l í a dě t i n ad 1 2 l e t ,-K č (p l n á p e n z e + u b y t ov á n í ) dě t i od 3 do 1 2 l e t ,- K č. D ě t i do 3 l e t 1 8 0,- K č (re ž i e, b e z n á rok u n a l ů ž k o a s t rav u ) Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 9

10 S e k t y a j e j i c h v l i v Postavení náboženských společností v Č eské r epu bli ce Na situaci u nás má vliv především totální omezení náboženské svobody v době od 4 0. do konce 8 0. let minuléh o století. Č eská r epublika se v otázce náboženský ch společ ností stále j eště poh ybuj e mezi dobou komunismu a náh lou náboženskou svobodou. Z atímco v 6 0. letech na Z ápadě vznikla spousta nový ch náboženský ch h nutí, u nás moh li pů sobit, a to j en omezeně, j edině S vě dci J eh ovovi. M oonisté, kteří se r ozmoh li v U S A i západní E vr opě v 7 0. letech, u nás byli dokonce vě zně ni. S tát si v té době zaj išť oval kontr olu nad náboženský mi společ nosti ú daj nou f inanč ní podpor ou tě ch r eg istr ovaný ch. P řed listopadem j ich bylo celkem 1 8. H ned na poč átku r oku k nim přibyla j eště mor monská cír kev. M ezi tyto cír kve patřily ( řazeno abecedně ) : A poštolská cír kev v Č R, B r atr ská j ednota baptistů, C ír kev adventistů sedméh o dne, C ír kev br atr ská, C ír kev č eskoslovenská h usitská, C ír kev J ežíše K r ista S vatý ch posledních dnů, C ír kev řeckokatolická, C ír kev římskokatolická, Č eskobr atr ská cír kev evang elická, E vang elická cír kev aug sbur skéh o vyznání v Č R, E vang elická cír kev metodistická, F eder ace židovský ch obcí v Č R, J ednota br atr ská, K řesť anské sbor y, Náboženská společ nost č eskoslovenský ch unitářů, Novoapoštolská cír kev v Č R, P r avoslavná cír kev v č eský ch zemích, S lezská cír kev evang elická aug sbur skéh o vyznání a S tar okatolická cír kev. Nech uť k tr adič ním náboženský m institucím nej spíš pr ospě la po r oce k r ozvoj i h nutí Novéh o vě ku ( New A g e). T en má i svou náboženskou souč ást, zcela odlišnou od klasický ch sekt 6 0. a 7 0. let. Vyznač uj e se zápor ný m postoj em k pevný m názor ů m a str uktur ám, ponech ává možnost individuální volby, nedog matič nost snižuj e nebezpeč í h r omadný ch sebevr ažd. R ů st vykazuj e zej ména od 8 0. let. O všem ani toto nevyluč uj e ex tr émní f or mu náboženské závislosti ve svém středu. Například r ukama známéh o švý car skéh o lékaře, pr aktikanta h omeopatie a dalších f or em alter nativní medicíny, L uca J our eta, pr ošly tisíce příznivců New A g e. Č ást z nich vytvořila vnitřní taj ný Ř ád C h r ámu slunce, kter ý se neblaze pr oslavil h r omadnou sebevr aždou a vr aždou ve Š vý car sku a K anadě. Stránka p ro m l ád e ž V r oce byl u nás přij at Z ákon č / O svobodě náboženské vír y a postavení cír kví a náboženský ch společ ností. P odle ně j maj í r eg istr ované cír kve pr ávo na přístup j imi pově řený ch osob do veřej ný ch sociálních a zdr avotnický ch zařízení, vě zení apod. B yl stanoven poč et č lenský ch osob potřebný ch pr o r eg istr aci cír kve. R eg istr ace přináší vý h ody j ako: platy duch ovních, celní sazby dovážené liter atur y atd. Z ákon č / O r eg istr aci cír kví a náboženský ch společ ností stanovil potřebný poč et zletilý ch osob, kter ý j e nutný pr o zah áj ení r eg istr ač níh o řízení, na Z toh oto dů vodu moh ly bý t zar eg istr ovány pouze dvě další cír kve: Náboženská společ nost S vě dkové J eh ovovi a L uter ská evang elická cír kev aug sbur skéh o vyznání v Č R. O všem i společ nosti, kter é j sou ner eg istr ované, moh ou vydávat liter atur u, sch ázet se, vykonávat náboženské ú kony. R eg istr ace j e vý znamná h lavně z dů vodu veřej néh o míně ní. Ve společ nosti panuj e názor, že zar eg istr ováním stát g ar antuj e ur č itou ú r oveň, spoleh livost. J elikož ale stát do vnitřních záležitostí or g anizací nezasah uj e, j e tento názor mylný. S tát dnes na r ozdíl od komunistické ér y ponech ává náboženskou svobodu. V budoucnosti, kdy se poč et lidí potřebný ch k zar eg istr ování společ nosti sníží, však bude možné opr avdu spoléh at pouze na vlastní ú sudek a zkušenosti. D r uh ý m aspektem, kter ý vede k tomu, že se u nás sektářské společ nosti tolik ner ozmáh aj í, j e f akt, že v naší r epublice j e pomě r ně malá č ást obč anů, kteří se h lásí k ně kter ý m tr adič ním náboženstvím, za kter é j e u nás možné považovat křesť anství a j udaismus. M ládež má o náboženství vě tšinou zkr eslené představy vzdálené r ealitě. Nej sou sch opni r ozeznat kvalitní odpově di, ch ytaj í se i pouh éh o závanu duch ovna a vý bě r náboženské or ientace j e pak náh odný, ovlivně ný spíše M ožný m boj em j e otevřená pr ezentace náboženství v r odině i ve škole, neboť j e to j ev, kter ý k h istor ii lidstva patří. O všem to nar áží na obavy a ostych dospě lý ch, kteří toto téma považuj í za ně co intimníh o, o č em se nemá h ovořit. O br anou nám mů že bý t nauč ená sch opnost kr itickéh o myšlení a uvažování. Neboť sekty umí využít buď dů vě řivosti k vě štbám, h or oskopů m, náznaku duch ovna, nebo i siláckéh o odmítání j akékoli nadpřir ozenosti. P ři nich j e totiž č lově k zr anitelně j ší. E x istuj í také r ů zné společ nosti, kter é se pr oblematikou sekt zabý vaj í. U nás j e takovouto or g anizací S poleč nost pr o studium sekt a nový ch náboženský ch smě r ů, vzniklá v r oce z or g anizace E X O D U S : E kumenická společ nost pr o studium sekt a nový ch náboženský ch smě r ů. H lavními osobnostmi or g anizace j sou Z deně k Voj tíšek, P. R emeš, T omáš Novotný. S tředisko pr o pomoc zvláště mládeže ex istuj e i v B r ně. Nyní, v době náboženské svobody, u nás sice množství nový ch h nutí stoupá, ale nej edná se už o takový tlak j ako před lety na Z ápadě. V r oce byl v naší r epublice poč et sektářský ch přívr ženců odh adován na , v celkem asi 5 0 sektách. Z toh o bylo napoč ítáno okolo S vě dků J eh ovový ch. P oč etně silnou j e i C ír kev J ežíše K r ista svatý ch posledních dnů na svě tě skor o 1 0 milionů, u nás bylo misionářů. U r č itý podíl na tom má i j isté odmítání náboženskéh o života vů bec. Z de j e nebezpeč í or g anizací, kter é se sch ovávaj í za vě du, a kter é j sou pr o takové lidi přij atelně j ší. C o se tý č e j iný ch států, j ej ich postoj k nový m náboženský m or g anizacím se r ů zní. Ně kter é j ako B elg ie si j e h lídaj í a v j iný ch maj í napr ostou svobodu ( Š védsko). Z deně k Voj tíšek ve své knize C o máme vě dě t o sektách navíc připomíná dů ležitý f akt: P r oblém nezdr avé, sektářské závislosti na náboženském vů dci se Z ápadu nepodařilo vyřešit. P řich ází i k nám. S nad už v tr och u j iné f or mě, ale podstata náboženské závislosti. j e stále táž. Kateřina Vondrová sympatiemi. Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n 2 005

11 60. výročí konce 2. světové války ve vz p om ínkách p ř erovské p a m ětni ce P ř e d š e d e s á t i l e t y v r o c e př i n e s l z a č á t e k k vě t n a vy t o u ž e n ý k o n e c 2. s vě t o vé vá l k y a z á r o ve ň k o n e c n a c i s t i c k é o k u pa c e n a š í vl a s t i. K d y ž s e 1 5. b ř e z n a v P ř e r o vě n a K o m e n s k é h o t ř í d ě po d o k n y r e á l n é h o g y m n á z i a o b j e vi l y n ě m e c k é t a n k y, vě d ě l i j s m e m y, s t u d e n t i a vš i c h n i l i d é, ž e j e k o n e c s vo b o d y, a ž e n á s č e k a j í t ě ž k é č a s y. N e t u š i l i j s m e t e h d y, j a k d l o u h o t a t o o k u pa c e po t r vá a k o l i k h r ů z y, u t r pe n í a s t r á d á n í př i n e s e. N a š e vl a s t, j i ž př e d t í m o c h u z e n á o po h r a n i č í, t z v. Su d e t y, a z b a ve n á Sl o ve n s k a, s e s t a l a P r o t e k t o r á t e m Č e c h y a M o r a va (Protektorat Böhmen und Mähren). P o m ě r y po l i t i c k é i h o s po d á ř s k é s e v P r o t e k t o r á t ě s t á l e h o r š i l y. Ve s vě t ě j i ž z u ř i l a vá l k a, k t e r á s e š í ř i l a a př i n á š e l a s t u pň u j í c í s e s t r a c h a b í d u. Zvl á š t ě po a t e n t á t u n a ř í š s k é h o pr o t e k t o r a R e i n h a r d a H e y d r i c h a n a b ý va l o ř á d ě n í N ě m c ů vr c h o l u. Vy s o k é š k o l y b y l y z a vř e n y, h o u f n ě s e z a ví r a l o d o k o n c e n t r a č n í c h t á b o r ů a po pr a vo va l o. N i ž š í m r o č n í k ů m h r o z i l o pr a c o vn í n a s a z e n í v N ě m e c k u. Slovensko R o h á č e, r e k r e a č n í s t ř e d i s k o H u t y , , C e n a ( s t e j n á j a k o l o n i ) : p o k o j e b e z s o c i á l n í h o z a ř í z e n í d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) p o k o j e s v l a s t n í m s o c i á l n í m z a ř í z e n í m d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) B u d o va př e r o vs k é h o g y m n á z i a m u s e l a b ý t vy k l i z e n a, u vo l n ě n a pr o n ě m e c k o u a r m á d u, a s t a l a s e A d o l f H i t l e r K a s e r n e. T ř í d y b y l y př e s t ě h o vá n y z č á s t i d o b u d o vy o b e c n é š k o l y B o ž e n y N ě m c o vé, vy š š í t ř í d y d o O b c h o d n í a k a d e m i e. V r o c e po r u š i l o N ě m e c k o pa k t o n e ú t o č e n í s e SSSR a n ě m e c k á a r m á d a vt r h l a d o R u s k a. P r o n á s l e d o vá n í Č e c h ů s e s t u pň o va l o. P ř e d e vš í m l e g i o n á ř i z 1. s vě t o vé vá l k y b y l i pr o pu š t ě n i z e s t á t n í s l u ž b y n e b o r o vn o u z a vř e n i. V b y t e c h d ě l a l o pr o h l í d k y G e s t a po, ve s m ě s v n o c i. V m é m pr vn í m pů s o b i š t i, v N e z a m y s l i c í c h, b y l j e d n é n o c i z a t č e n G e s t a pe m t a m n í pa n d ě k a n a j e š t ě t é ž e n o c i po pr a ve n. P o d o b n é u d á l o s t i b y l y v t é d o b ě s t á l e č a s t ě j š í. Vá l k a s e b l í ž i l a, n o u z e r o s t l a. J í d l o b y l o n a po t r a vi n o vé l í s t k y a s e h n a t n ě c o m i m o př í d ě l n a č e r n o b y l o n e b e z pe č n é. C h o d i l i j s m e v d ř e vá c í c h, př e š í va l i o b l e č e n í a ž i l i ve l i c e s k r o m n ě. S b l í ž í c í s e f r o n t o u s e m n o ž i l y n á l e t y a m e r i c k ý c h b o m b a r d o va c í c h l e t a d e l. N e b y l vý j i m k o u vz d u š n ý b o j n e př á t e l s k ý c h s t í h a č e k. Č l o vě k u, k t e r é h o t a k o vý b o j z a s t i h l ve vo l n é př í r o d ě, n e z b y l o n e ž l e ž e t v př í k o pě a d o u f a t, ž e h o s h o r a n e u vi d í. B o m b a r d o vá n í m b y l a po s t i ž e n a h l a vn ě ve l k á m ě s t a, z vl á š t ě P r a h a, B r n o a O s t r a va. A l e a n i m e n š í m ě s t a, z e j m é n a pr ů m y s l o vá, n e b y l a m i m o n e b e z pe č í. O k n a m u s e l a b ý t d o k o n a l e z a t e m n ě n a, a b y a n i pa pr s e k n e pr o n i k l ve n. P o ř a d y b o h o s l u ž e b m u s e l y b ý t z m ě n ě n y t a k, a b y s e k o n a l y z a d e n n í h o s vě t l a. Zvl á š t ě z a j a s n ý c h d n ů a n o c í j s m e s e s t r a c h e m o č e k á va l i z l o vě s t n ý h u k o t b o m b a r d é r ů. J a k m i l e s i r é n a o d t r o u b i l a po pl a c h, b y l i ž á c i pu š t ě n i z e š k o l y ; př e s po l n í s t u d e n t i s e vě t š i n o u c h o d i l i s c h o va t k m í s t n í m s po l u ž á k ů m. P r o ú k r y t o b y va t e l b y l y u r č e n y ve ř e j n é k r y t y, v s o u k r o m ý c h d o m e c h s i l i d é k t o m u ú č e l u u pr a vi l i s k l e py. T a m n a s l o u c h a l i d u n ě n í vy b u c h u j í c í c h b o m b ve s t r a c h u a t a k é v m o d l i t b á c h l i s t o pa d u z a ú t o č i l o k r á t c e po po l e d n i n a P ř e r o v 2 6 a m e r i c k ý c h b o m b a r d o va c í c h l e t a d e l a s h o d i l o n a ú z e m í m ě s t a a s i 9 5 č t vr t t u n o vý c h b o m b. Vě t š i n o u vy b u c h l y i h n e d, n ě k t e r é b y l y n a č a s o va n é. Z u l i c b y l y z a s a ž e n y T r á vn í k, M a l á T r á vn i c k á, K o z l o vs k á, K o s m á k o va, t e n i s o vý a r e á l u B e č vy, k a pl e B o l e s t n é P a n n y M a r i e a z a h r a d a n e m o c n i c e. Vě t š i n a b o m b d o pa d l a n a pr a vý b ř e h B e č vy. Zc e l a z n i č e n o b y l o 1 5 d o m ů a k a pl e u n e m o c n i c e. D a l š í d o m y b y l y po š k o z e n y. O b ě t í n a ž i vo t e c h b y l o 1 3, z r a n ě n ý c h 3 2. O d t o h o t o d n e j s m e ž i l i v u s t a vi č n é m s t r a c h u. K o n e č n ě př i š e l 1. k vě t e n , f r o n t a n a d o s a h a P ř e r o v po vs t a l, b o h u ž e l př e d č a s n ě. N ě m c i z a s á h l i. Za t k l i r e vo l u č n í n á r o d n í vý b o r, j e h o č l e n y po k r u t é m m u č e n í po s t ř í l e l i n a l a z e c k é s t ř e l n i c i u O l o m o u c e a n a h á z e l i d o s po l e č n é j á m y. ( J e j i c h č e s t n ý h r o b j e n a z d e j š í m h ř b i t o vě. ) D a l š í s k u pi n u z a t č e n ý c h u ž n e z l i k vi d o va l i, po u ž i l i j i c h j a k o r u k o j m í c h a ž i vý c h š t í t ů. B y l m e z i n i m i i P. J a n D r e x l e r. Ve m ě s t ě s e n a u l i c í c h s t ř í l e l o a pa d l y d a l š í o b ě t i. B í l ý pr a po r z e z á m e c k é b a š t y b y l s t a ž e n a P ř e r o vs k é po vs t á n í po t l a č e n o. T e pr ve 8. k vě t e n z n a m e n a l pr o n á s k o n e c vá l k y. N ě m c i j e š t ě s t a č i l i n a po s l e d n í c h ví l i vy h o d i t d o po vě t ř í m o s t y př e s B e č vu, j e n ž e l e z n i č n í m o s t s e po d a ř i l o z č á s t i z a c h r á n i t. P o s l e d n í n ě m e č t í vo j á c i b y l i u b y t o vá n i v d o m e c h n a n a š e m po s t i ž e n é m k o n c i u r y b n í k a. R á n o 8. k vě t n a po s b í r a l i pa n c é ř o vé pě s t i, k t e r é m ě l i o př e n é o n a š e d o m y, a o d t á h l i. A u ž t u b y l y pr vn í z pr á vy, ž e o d Ž e l a t o vi c t á h n e n a P ř e r o v R u d á a r m á d a g e n e r á l a J e r e m e n k a. Slovensko O r a v a, D l h á n a d O r a v o u C e n a ( p l n á p e n z e + u b y t o v á n í ) : d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č a p a r t m á n : d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) Jí z d a n a k o n í c h a j e z d e c k ý k u r z. P ř i j e l i n a vo z e c h t a ž e n ý c h k o ň m i, vě t š i n o u s t a ř í, u n a ve n í, a pa t i č t í. Va ř i l i j s m e j i m č a j a n a b í z e l i, c o j s m e m ě l i př i pr a ve n o k j í d l u d o k r y t u. U b y t o va l i s e v n a š i c h d o m e c h, ve s k l e pe c h s l o ž i l i k o ř i s t z n á k l a d n í c h a u t. N ě k t e ř í s e c h o va l i j a k o v d o b y t é z e m i, z a č a l y s e z t r á c e t h o d i n k y a j i n é vě c i, a pů vo d n í n a d š e n í z j e j i c h př í t o m n o s t i z a č a l o o c h a b o va t. Z P r a h y př i c h á z e l y z pr á vy o k r va vé m P r a ž s k é m po vs t á n í, k t e r é m u n e s m ě l a př i j í t n a po m o c a m e r i c k á a r m á d a, St a l i n n e d o vo l i l. R u s o vé v P ř e r o vě j e š t ě o s l a vi l i 9. k vě t e n j a k o D e n ví t ě z s t ví a př í š t í r á n o s e o b d i vu h o d n ě r y c h l e s b a l i l i a o d j e l i n a P r a h u. Zh l u b o k a j s m e s i o d d y c h l i č e r vn a u s po ř á d a l i P ř e r o vš t í d ě k o vn o u pě š í po u ť n a Sv. H o s t ý n, k t e r é s e z ú č a s t n i l o s k o r o c e l é m ě s t o. M l a d š í a z d a t n ě j š í a b s o l vo va l i t r a s u pě š k y, s t a ř í j e l i n a vo z e c h. K d o n e m o h l a b s o l vo va t vl a s t n í po u ť, př i š e l a s po ň vy pr o vo d i t a h l a vn ě pa k u ví t a t po u t n í k y. Sk o n č i l o s e d m l e t h i t l e r o vs k é h o n a c i s t i c k é h o t e r o r u. N e t u š i l i j s m e, ž e z a t ř i r o k y n á s č e k á n o vý h r ů z n ý t e r o r, k t e r ý b u d e t r va t pl n ý c h č t y ř i c e t l e t. Dr. B. Macků Slovo pro každého Číslo 5, R oč n ík 11, K v ě t e n S t r a n a 11

12 Informace z P as t orač ní rad y Napříště nebude mít tiáru, ale biskupskou mitru a pallium arc ibiskupů metropolitů pod erbem. B enedikt X V I. uč inil další krok Papežský erb Druhé zasedání Pastorační rady p ř erovsk é f arnosti v roc e se k onal o ve stř edu 6. dub na. Př ítom no b yl o 9 čl enů PR. P. Pavel H of írek i nf orm oval čl eny PR, ž e j sou p ř i p raveny návrhy na záb radl í u vc hodu k ap l e sv. J i ř í, p ř edb ě ž ná c ena , - Kč. J e zp rac ováván návrh na top ení v l avi c íc h ve f arním k ostel e sv. Vavř i nc e. P. H of írek j e zván do k om i se p ro org ani zování osl av v m ě stě Př erově. S p ř edsti hem p rob íhá p ř íp rava S vatovavř i nec k ý c h hodů dne 7. srp na O tec Pavel j i ž p ř i p ravi l návrh p rog ram u, k terý b yl na j ednání di sk utován. H odové m š e b udou j ak o ob vyk l e v 9 a 1 0 : 3 0 hodi n. V 1 0 hodi n se p l ánuj e sp ol ečné zaháj ení hodů na nám ě stí T G M p anem starostou a p anem f arář em. U važ uj e se i s k rátk ý m vystoup ením otc e Pavl a na nám ě stí odp ol edne, k de seznám í se ž i votem sv. Vavř i nc e. V k ostel e p ak b ude p ož ehnání, p rohl ídk a a vý k l ad p aní M ol l i - nové. N a c entru S onus p ak b eseda s k ně ž ím i, k teř í p ů sob i l i v Př erově a p osezení na f arní zahradě. Ú čast p ř i sl íb i l P. J osef L am b or. B yl dán návrh na usp o- ř ádání k onc ertu váž né hudb y v k ostel e v p átek, p ř íp adně v sob otu p ř ed hody. Pro četb u na l etoš níc h m áj ový c h p ob ož nostec h b yl dop oručen ž i votop i s a m yš l enk y J ana Pavl a I I. Pok račoval i j sm e v j ednání o k onk reti zac i p ř edstav a m ateri - ál ů otc e arc i b i sk up a J ana k R ok u f arnosti. N ově b yl o zavedeno setk ávání m l adý c h p ř erovsk ého dě k anátu j ednou za 1 4 dnů p ř i večerní sp ol ečné m š i svaté v rez ig nac i na tento sy mbol papež ské vlády. P osledním papež em korunovaný m tiárou by l roku P avel V I. B y lo to ale j edinkrát, kdy měl tiáru na h lavě. T roj dílnou papež skou korunu prodal a peníz e věnoval na podporu c h udý c h. P rotož e papež ská koruna přestala ex istovat, J an P avel I. místo korunovac e z ah áj il pontif ikát slavnostním vlož ením pallia na ramena. V j eh o stopác h šli J an P avel I I. a B enedikt X V I., který ny ní odstranil tiáru i z papež ské h o erbu. P apež ský z nak napříště c h arakteriz uj e inf ule ( mitra), pallium a P etrovy klíč e. S vatý otec, stej ně j ako j eh o předc h ů dc i, z ac h oval po volbě na P etrů v stolec svů j dosavadní biskupský erb. U ž íval h o od roku , kdy se stal arc ibiskupem M nic h ova a F reising u. Š tít j e roz dělen špic í do tří polí. H eraldic ky vpravo ( tj. poh ledově vlevo) nah oře j e korunovaná h lava M aura, která j e od 1 4. století erbovním z nakem diec é z e F reising. K dy ž j i arc ibiskup R atz ing er přij ímal do své h o erbu, nenavaz oval j en na tradic i své diec é z e. V e své autobiog raf ic ké kniz e M ů j ž ivot vy světluj e: Pro mě je výrazem všeobecnosti církve, která nezná žádné rasové a tř ídní rozdíl y, p rotože všich ni jsme jedním v K ristu, jak p íše sv. Pavel v l istu G al ať anů m. D alší h eraldic kou f ig urou papež ské h o z naku j e medvěd. I ten navaz uj e na h istoric kou tradic i diec é z e F reising. P odle leg endy první biskup toh oto města, sv. K orbinián, putoval přes A lpy do Ř íma. J eh o mez ka c estou roz trh al medvěd. S větec medvěda donutil, aby nesl j eh o z avaz adla až do V ěč né h o města. V návaz nosti na svaté h o A ug ustina viděl J oseph R atz ing er v té to f ig uře sebe sama, obtíž ené h o biskupský mi povinnostmi. J ak z námo, uč ení sv. A ug ustina se nový papež věnoval už ve své doktorské prác i. Nepřekvapuj e tedy, ž e v j eh o erbu nac h áz íme j eště další naráž ku na toh oto c írkevníh o otc e. B iskup z H ippo sv. A ug ustin měl vidění dítěte přelé vaj íc íh o mušlí vodu z moře do j amky v písku. P řipomnělo mu to, ž e lidský roz um není s to v plnosti poj mout B ož í taj emství. Z ac h y tí vž dy j en j ej ic h nevelkou č ást. M ušle má také další sy mbolic ký vý z nam. J e z namením poutníků, kteří z c elé E vropy směřovali k h robu sv. J akuba do S antiag a de C ompostela. E rb B enedikta X V I. j e č erveno-z latý. P ole s M aurem a medvědem j sou z latá, obě ty to f ig ury j sou al naturale, tj. h nědé ; M aurova koruna a límec, stej ně j ako břemeno na h řbetu medvěda j sou č ervené. M ušle j e z latá na č ervené m poli. K líč e ve tvaru O ndřej ské h o kříž e j sou j eden z latý, druh ý stříbrný. M itra j e stříbrná se z latý mi pásky. S ouč ástí of ic iálníh o papež ské h o z naku není h eslo. B enedikt X V I. si nic mé ně po vz oru svý c h předc h ů dc ů ponec h ává své biskupské motto: C ooperatores V eritatis ( spoluprac ovníc i pravdy ). P ř e v z a t o z R a d i o V a t i k a n a V s o b o t u 2 3. d u b n a s e k o n a l a p o u t n í m š e v k a p l i s v. J i ř í v P ř e r o vě n a H o r n í m n á m ě s t í. V p ř í š t í c h m ě s í c í c h Vá s t a m z ve m e n a : Květen P o a Ú t v 1 8 : 0 0 m á j o vé p o b o ž. Červen až Září P o v 1 8 : 0 0 rů ženec Ř íj en P o a Ú t v 1 8 : 0 0 rů ženec a b esedě na S onusu. H ovoř i l i j sm e o p odstatný c h znac íc h c írk ve, k teré nesm ě j í c hyb ě t ( l i turg i e, hl ásání, di ak oni e). Di sk utoval i j sm e o p astorac i c estou ti sk u, m édi í ( Př erovsk o, k ab el ová tel evi ze). K tom u j e tř eb a m ít a p ř i p ravi t vhodnou osob u. M ohl o b y se začít nap ř. s rel ac em i o k ostel ec h a c írk evníc h p am átk ác h p odl e p ř ehl edně zp ravovaný c h m ateri ál ů p aní Z deň k y M ol l i - nové. F r a n t i š e k M e n c Strana 12 Slovo pro kaž d é h o Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

13 Jen tak v e s tr u č no s ti Máme nového papeže S o d st up e m č asu p o r o st e n aš e v d ě č n o st B o h u z a p ap e ž e J an a P av l a I I. a b ud e m e si uv ě d o m o v at č í m d á l v í c, j ak v e l k ý m d ar e m p r o c í r k e v b yl o, ž e j i v e d l p r á v ě t e n t o m už. T ak é n o v ý p ap e ž B e n e d i k t X VI. j e č l o v ě k e m n e sp o r n ý c h k v al i t a n i c n a t o m n e z m ě n í an i k r i t i k a o d l i d í, k t e ř í v ě c e m n e r o z um í. N aš e d ů v ě r a t v á ř í t v á ř b ud o uc n o st i o v š e m n e st o j í j e n n a o so b n í c h k v al i t á c h n o v é h o p ap e ž e, al e n a p r v n í m m í st ě n a p e v n é v í ř e v t o, ž e B ů h sá m v e d e sv o u c í r k e v a n i k d y j i n e o p o uš t í. Vo l b a n o v é h o p ap e ž e a z ač á t e k j e h o p o n t i f i k á t u n á m t ak é p ř i p o m í n aj í n ut n o st n aš í m o d l i t b y z a p ap e ž e a c í r k e v. Sk r z e t ut o m o d l i t b u m á m e i m y ú č ast a p o d í l n a j e h o sl už b ě p ast ý ř e. O pr avy V P ř e r o v ě n a f ař e j sm e j i ž b r i g á d n ě z ač al i p ř í p r av n é a b o ur ac í p r á c e p r v n í e t ap y o p r av y f ar n í st ř e c h y. V t é t o p r v n í č á st i se j e d n á o o p r av u p o d l ah y p ů d y a j e j í z p e v n ě n í ž e l e z o b e t o n o v o u p l o t n o u a o ú p r av u sc h o d i š t ě n a p ů d u. Dě k uj i v š e m, k d o se d o b r i g á d z ap o j i l i. P á n B ů h z ap l ať. B r i g á d y j e š t ě p o k r ač uj í, al e sn ad b r z y j i ž p ř e v e z m e p r á c e st av e b n í f i r m a. O d h ad uj i, ž e p r ac í b r i g á d n í k ů m ů ž e m e uš e t ř i t z h r ub a ,- K č. C e l k o v á c e n a l e t o š n í c h p r ac í b ud e j asn á až p o uk o n č e n í j e d n á n í s f i r m am i. Z at í m m á m e v yb r á n o n a t ut o ak c i v e sb í r k á c h a d ar e c h ,- K č. P o st up uj e t ak é p ř í p r av a n o v é h o t o p e n í d o k o st e l a sv. Vav ř i n c e. P r o j e k t j e j i ž r o z p r ac o v á n, al e v t é t o c h v í l i j sm e se z ast av i l i n a j e d n á n í s p am á t k á ř i, k t e ř í m usí n av r ž e n é ř e š e n í sc h v á l i t. Do uf á m, ž e se v š e p o d ař í v yř í d i t a t ak sn ad i t o p e n í b ud e m e sc h o p n i ud ě l at j e š t ě t e n t o r o k. N a t o p e n í m á m e p ř i p r av e n o ,- K č. T ak é se p l á n uj e v e sp o l up r á c i s m ě st e m a s p o m o c í d o t ac í o p r av a k ap l e P an n y M ar i e B o l e st n é p ř e d k o st e l e m sv. Vav ř i n c e. P o k ud se p o d ař í z í sk at p ř i sl í b e n é p ř í sp ě v k y, t ak b y se l e t o s m o h l a ud ě l at v ě t š í č á st t é t o g e n e r á l n í o p r av y. V P ř e d m o st í z až á d á m e t ak é l e t o s o p ř í sp ě v e k z g r an t u O l o m o uc k é h o k r aj e n a o d v l h č e n í k o st e l e sv. M ag d al é n y. L o n i j se m n e b yl i v yb r á n i, al e d o uf á m e, ž e l e t o s t o v yj d e. P o k ud an o, t ak 5 0 % n á k l ad ů uh r ad í t at o k r aj sk á d o t ac e a n a n á s z ů st an e z ap l at i t z b yt e k. T e ď m á m e v yb r á n o v e sb í r k á c h, d ar e c h a p ů j č k á c h ,- K č. J e š t ě j e d n o u d ě k uj i v š e m, k d o p o d p o r uj í n aš e f ar n o st i ať už f i n an č n ě č i sv o j í o so b n í p o m o c í. Dě k uj i. Pavel Hofírek dokončení ze strany 16 St ř e d a : 3 0 F ar a v P ř e r o v ě R e d ak č n í r ad a č aso p i su Čtvrtek S l a vn o s t T ě l a a K rve P á n ě M š e s va té : P ř ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 P ř ed m o s tí 16 : : 0 0 C e n t r um So n us M o d l i t b y m at e k P á t e k : 3 0 C e n t r um So n us E l i p sa, k at e c h e z e p r o m l ad é So b o t a : 0 0 C e n t r um So n us Sc h ů z k a m i n i st r an t ů 9: 0 0 C en tru m S o n u s L ekto rs ký ku rz N ed ě l e : 0 0 K o j etí n, s v. J o s ef H a l el u j a D ě ka n á tn í p ě vec ká s o u tě ž 1 9 : 3 0 C e n t r um So n us Se t k á n í m l á d e ž e P o n d ě l í : 3 0 C e n t r um So n us B i b l i c k á h o d i n a 1 8 : 4 5 F ar a v P ř e d m o st í B e se d y n ad k at e c h i sm e m v P ř e d m o st í Út e r ý Vr an o v u B r n a P o uť sp o l e č e n st v í se n i o r ů St ř e d a : 3 0 F ar a v P ř e r o v ě Sc h ů z k a l e k t o r ů a ak o l yt ů Č t v r t e k : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m De sat e r o P á tek 3.6. S l a vn o s t N ej s vě tě j š í h o S rd c e J ež í š o va M š e s va té : P ř ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 P ř ed m o s tí 16 : : 3 0 C en tru m S o n u s P ro g ra m p ro m l á d ež d ě ka n á tu 1 9 : 3 0 C e n t r um So n us C í r k e v n í d ě j i n y S o b o ta 4.6. S va tý H o s tý n P ř ero vs ké p u to vá n í ro d i n n a S v. H o s tý n 1 7 : 0 0 P ř e r o v, sv. Vav ř i n e c P o b o ž n o st p r v n í so b o t y P o n d ě l í : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m n a So n usu Út e r ý : 0 0 C e n t r um So n us Se t k á n í sp o l e č e n st v í k ř e sť an sk ý c h ž e n S tř ed a : 3 0 F a ra v P ř ero vě P a s to ra č n í ra d a f a rn o s ti P ř ero v Č t v r t e k : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m M o d l t i b a 2 0 : 0 0 C e n t r um So n us M o d l i t b y m at e k P á t e k : 3 0 C e n t r um So n us E l i p sa, k at e c h e z e p r o m l ad é So b o t a : 0 0 C e n t r um So n us Sc h ů z k a m i n i st r an t ů 9: 0 0 C en tru m S o n u s L ekto rs ký ku rz 9 : 0 0 C e n t r um So n us Se t k á n í f r an t i š k á n sk é h o sp o l e č e n st v í N e d ě l e : 3 0 C e n t r um So n us Se t k á n í m l á d e ž e Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 13

14 Bývalý kostel sv. Mar ka v P ř er ově J e n ž e 1 5. č e r vn a o p ě t vy h o ř e l o c e l é m ě st o o h n ě m, kt e r ý vy p ukl v P o l á š ko vě st ave n í n a j i h o zá p ad ě P ř e r o va. Vy h o ř e l i ko st e l sv. M ar ka, zc e l a b y l zn i č e n m l ý n S p á l e n e c a d o ko n c e i j e z v B e č vě, z n ě h o ž zů st al y j e n o h o ř e n é ků l y. P o d l e zá p i sů n a S v. H o st ý n ě p ř i š l i t am P ř e r o vš t í r o ku v p r o se b n é m p r o c e sí a zavá zal i se kaž d o r o č n ě p ř i c h á ze t i vž d y v t u n e d ě l i p o svat é m Ví t u, d va r o ky n at o p ř i n e sl i o b r az P ř e r o va, p o n i č e n é h o o h n ě m, a zavě si l i h o 1 7. č e r vn a n a c h r á m o vo u ze ď. P o t o m t o p o ž á r u zů st al y z ko st e l a sv. M ar ka j e n h o l é zd i. Z j e h o m o b i l i á ř e se p o d ař i l o zac h r á n i t d va p o zl ac e n é kal i c h y s p at e n am i, sví c n y a n ě kt e r é so c h y a o b r azy. ( N ě kt e r é z n i c h se zac h o val y v d e p o zi t á ř i M uze a K o m e n ské h o ad m i n i - st r á t o r e m P. J an e m Vr t ke m b y l y v r o c e d ar o vá n y ko st e l n í ku Vo j t ko vi, j e h o ž r o d i n a j e p o zd ě j i d ar o val a p ř e r o vské m u m uze u. ) K o v z ž á r e m r o zt ave n ý c h zvo n ů v c e n ě zl. b y l r o ku m ě st e m p r o d á n a p e n í ze r o zp uč e n i. R o ku ž á d al d ě kan J o se f G r un n e r ko n si st o ř o p o vo l e n í p o st avi t n a m í st ě vy h o ř e l é h o ko st e l a al e sp o ň kap l i sv. M ar ka, al e p o už i t e l n é j m ě n í ko st e l a b y l o j e n zl. 1 7 kr. a 4 / 8 d e n á r u, t o n e st ač i l o a m ě st o an i vr c h n o st p ř i sp ě t n e c h t ě l y. T ak zů st al a sko r o 2 0 l e t zř í c e n i n a p o n e c h á n a své m u o sud u. V r o c e zí skal v d r až b ě c e l ý p o ze m e k ko st e l a a p ř i l e h l é h o zá m e c ké h o h ř b i t o va za zl. t e h d e j š í m aj i t e l P ř e r o va H y ac i n t vo n B r e t t o n. D r až b a se n e vzt ah o val a n a st ave b n í m at e r i á l ze zř í c e n i n y, kt e r ý b y l n a p ř í kaz ze m ské h o g ub e r n i a p o už i t d ě kan e m S ko č o vský m k o p r avě š í ř avské h o ko st e l a. V r o c e b y l y zb y t ky ko st e l a sv. M ar ka r o zb o ur á n y kr o m ě zd i va, t vo ř í c í h o o c h r an n o u ze ď b ř e h u B e č vy. Zí skan ý m at e r i á l b y l o d ve ze n n a Š í ř avu, kd e se r o ku zač al o s r o ze b í r á n í m zd í ko st e l a sv. M i c h ae l a, s o p r avo u kl e n e b a st avb o u n o vé vě ž e. A r ag o n i t o vé kr o p e n ky b y l y p o už i t y u b o č n í c h vc h o d ů f ar n í h o ko st e l a. Zb y l ý m at e r i á l p o sl o už i l r o ku k o p r avě h ř b i t o vn í zd i n a Š í ř avě. ( K am e n í z p o sl e d n í h o zb y t ku n á b ř e ž n í zd i d ar o val o m ě st o v r o c e n a st avb u š í ř avské h o kl á š t e r a. ) P o h l e d n a P ř e r o v z r o k u o d J a n a W i l l e n b e r g e r a. K o s t e l s v. M a r k a a b r a t r s k ý d ů m s e š k o l o u j e o z n a č e n e l i p s o u j e l i vy sl an c o vé p r až ské h o m ě š ť an st va z Ví d n ě k d o m o vu p o ž e l e zn i c i o ko l o n aš e h o m ě st a, a b y l i zd e sr d e č n ě a sl avn o st n ě uví t á n i. N a ve č e r b y l o m ě st o o sví c e n o, m l ad í c i c h o d i l i s p o c h o d n ě m i a h ud b a h r á l a p o m ě st ě. N á š zp ě vn í sp o l e k vy t á h l t aké za m ě st o a p r vn í p í se ň, kt e r o u j sm e zp í val i, b y l a Vš e j e n ku c h vá l e ; d r uh á B r at ř i n e c h m e c i zo t y, t ř e t í H e j M o r avc i j e š t ě n aš e m o r avská ř e č ž i j e, kt e r á se s n ad š e n í m o p ako val a. K d y ž j sm e j i p r á vě p ř i b r á n ě d o h o r n í h o m ě st a sko n č i l i, p o č al i n á m z m o ž d í ř ů n a sv. M ar ku st ř í l e t. M n o h o se t l i d u z m ě st a a d í l e m z o ko l n í c h d ě d i n, vl n í c í se ul i c e m i a o zá ř e n í o d p o c h o d n í ze ž e l e zn é d r á h y, p o sky t o val i r ad o st n ý p o h l e d. ( N ap sal J an K o zá n e k v T ý d e n n í ku z ) N a p r á zd n é m p r o st r an st ví N a M ar ku si v r o c e p o st avi l a m í st n í T ě l o c vi č n á j e d n o t a S o ko l svů j sp o l ko vý d ů m so ko l o vn u, ve kt e r é v r o c e zař í d i l a t aké B i o S o ko l. K d y ž b y l a v r o c e n a B r ab an sku p o st ave n a so ko l o vn a n o vá, p ř e st avě l i so ko l i st ar o u t ě l o c vi č n u n a B i o A l f a, zn á r o d n ě n é v p r o si n c i J ako K i n o J as j e ur č i t ě p am at uj e vě t š i n a f ar n í ků. S t r h l i j e v r o c e a d n e s j e N a M ar ku zase j e n kus t r á vn í ku. J e n p o j m e n o vá n í ul i c e p o ř á d p ř i p o m í n á zm i ze l ý ko st e l. (D o k o n č e n í z m i n u l é h o č í s l a ) Při p r a v i l a Z d e ň k a M o l l i n o v á V so b o t u 2. d ub n a se n a c e n t r u S o n us uskut e č n i l o S e t ká n í kat e c h e t ů d ě kan á t ů P ř e r o v a H r an i c e. P o sp o l e č n é m d o p o l e d n í m p r o g r am u n á sl e d o val a m š e svat á v ko st e l e sv. Vavř i n c e a sp o l e č n ý o b ě d. Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

15 Svatá Jana z A r k u, p anna a m u č e d ni c e Narodila se roku 1412 ve Francii, v městě Domrémy. Nenaučila se číst, ani psát, ale pro j ej í vý znam a poslání v děj inách Francie to neb ylo nej dů lež itěj š í. O d svý ch tř inácti let se j í dostalo slyš itelnéh o poselství, které j í vyb ízelo k pomoci f rancouzskému králi i ob yvatelů m celé f rancouzské země suž ované A ng ličany. S tala se vrch ní velitelkou voj ska Francie, osvob odila v čele voj ska O rleans. P o j ej ích ú spěš ích b yl 1429 K arel VI I. korunován na f rancouzskéh o krále. Z radou padla do zaj etí, b yla ob ž alována z čaroděj nictví a r v R ouenu v devatenácti letech upálena. Nesporný mi v ž ivotě svaté J any zů stávaj í touh a po skutečném pokoj i mezi národy, pozvednutí morálky a odh odlání ke spravedlivému b oj i u svý ch kraj anů. P apež P ius X. j i proh lásil za b lah oslavenou a B enedikt X V. j i roku svatoř ečil. Jaroslav Branžovský Stránky z i nte rne tu w w w.prog las.cz J e to j iž 10 let, kdy začalo vysílat R adio P R O G L A S. S tej ně j ako sv. C yril a M etoděj, kteř í př inesli naš im př edků m víru v K rista, vzdělanost a kulturu,snaž í se o totéž R adio P rog las - j azykem srozumitelný m lidem naš í dob y - př ináš et radostnou zvěst o vykoupení, o radosti, pokoj i, ž ivotě a naděj i, kterou svět nemů ž e dát ani vzít, protož e j i nemá. J istě mnozí z vás, váž ení čtenář i naš eh o časopisu, R adio P rog las poslouch áte a znáte j eh o prog ramové zaměř ení. Na internetu mů ž eme nalézt stránky, které nám tuto rozh lasovou stanici př edstaví poněkud b líž e. M ů ž eme se seznámit např íklad s aktuální prog ramovou nab ídkou se stručný m popisem prog ramů, s redaktory, kteř í pro nás př ipravuj í poř ady a moderuj í vysílání, s nab ídkou akcí j ednotlivý ch f arních společenství, na které nás j ak f arníci i P rog las srdečně zve a samozř ej mě j e zde i spousta inf ormací z domácí i světové církve. K dispozici j e také arch iv starš ích poř adů, kontaktů na spolupracuj ící mediální partnery, nab ídka pub likací z redakce rádia a dalš í. M ů ž ete se také stát, a promiň te mi nyní prosím tuto vý zvu, měli b yste se stát i sponzory, př ispěvateli a dob rodinci této rozh lasové stanice. J e totiž závislá pouze na posluch ačích, dárcích alespoň j edné koruny denně pro provoz. M alé odb očení: zamysleme se nad tím, čeh o j sou lidé och otni se vzdát a co ob ětovat pro své zálib y a koníčky. Nestoj í naš e víra za mnoh em víc? R adio P rog las si mů ž ete naladit na těch to f rekvencích : S vatý H ostý n 9 0,6 M H z, B rno 10 7,5 M H z, P raděd 9 3,3 M H z. K ontakt: B rno h lavní redakce, B arvičova 8 5, B rno, tel.: , f ax : , prog las.cz, w w w.prog las.cz. R adio P rog las vysílá 24 h odin denně. Jaroslav Branžovský M i ni s tr ants k ý ví k e nd v D o l ní B e č vě O víkendu b yli ministranti z P ř erova v Dolní B ečvě. C esta na tamní f aru nám trvala kolem dvou h odin. P o rych le provedeném ub ytování j sme si š li zah rát f otb al. Nikdo z nás netuš il, co se b ude dít následuj ící den. V sob otu ráno otvíráme oči j iž v 5 : 45. P o mš i sv. nás čekala snídaně a náročná cesta ke kapličce na R adh oš ti, j ež j e zasvěcena sv. C yrilu a M etoděj ovi. C estu tam i zpět nám zpř íj emň ovalo mnoh o h er, do který ch se zapoj ili ú plně vš ich ni, včetně otce A ntonína a b ratra j áh na. Z h er moh u j menovat např.: h ra na prů zkumníky, b oj o vlaj ku, kdo dál doh odí oh ryzkem, h ledání kartiček se j mény papež ů... O dnesli j sme si spoustu záž itků a podař ilo se nám navzáj em se více poznat. Večery strávené povídáním a h raním rů zný ch h er b udou pro nás po delš í dob u nezapomenutelné. P očasí nám naš těstí po celou dob u př álo a vš e se zdař ilo vý b orně. S tále platí nab ídka pro kluky, malé i velké, ab y se zapoj ili do služ b y ministrantů u oltář e. U ž se na vás moc těš íme. Naš e h eslo víkendu mimo j iné b ylo: I ty, se mů ž eš stát ministrantem! Lu ká š U rb an Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 15

16 Ł Informace Májové pobožnosti v P ř e r ově jsou k a žd ý k vě tnový d e n vžd y v 1 8 : 0 0 a to v pond ě l í a ú te r ý v k a pl i sv. J iř í a od stř e d y d o ne d ě l e v k oste l e sv. V a vř inc e. Májové v P ř e d m ostí jsou k a žd ý k vě tnový d e n v k oste l e sv. Ma g d a l ény vžd y v 1 8 : 3 0 k r om ě pond ě l í, k d y z a č í na jí v 1 7 : 1 5. V š e c h ny z ve m e. Pátek : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C en tr u m S o n u s Pr o g r a m p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C e n t r u m S o n u s C í r k e v n í d ě j i n y S o b o t a : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M š e s v a t á 1 7 : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c P o b o ž n o s t p r v n í s o b o t y 1 8 : 0 0 K o s t e l P ř e d m o s t í M a r i á n s k é v e č e ř a d l o N ed ě l e : 3 0 K a p l e v Ú j ez d c i Po u tn í m š e s va tá v ka p l i s v. J a n a S a r ka n d r a v Ú j ez d c i 1 5: 0 0 F a r a v Př er o vě N ef o r m ál n í s etkán í n a f a r n í z a h r a d ě P o n d ě l í : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m n a S o n u s u Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í s p o l e č e n s t v í k ř e s ť a n s k ý c h ž e n S tř ed a : 0 0 C en tr u m S o n u s K a vár n a p r o s en i o r y 1 7 : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í r o d i č ů p ř í p r a v y d ě t í n a p ř i j í m á n í 1 9 : 3 0 F a r a v P ř e r o v ě S c h ů z k a v e d o u c í c h d ě t í a m l á d e ž e Č t v r t e k : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m D e s a t e r o 2 0 : 0 0 C e n t r u m S o n u s M o d l i t b y m a t e k P á t e k : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M o d l i t b y F a t i m s k é h o a p o š t o l á t u 1 9 : 3 0 C e n t r u m S o n u s E l i p s a, k a t e c h e z e p r o m l a d é S o b o t a : 0 0 C e n t r u m S o n u s S c h ů z k a m i n i s t r a n t ů 9 : 0 0 C en tr u m S o n u s L ekto r s ký ku r z 1 9 : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec S va to d u š n í vi g i l i e N ed ě l e : 0 0 A r eál v Č eky n i D en p r o r o d i n u v Č eky n i 1 9 : 3 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í m l á d e ž e Po n d ě l í : 0 0 C en tr u m S o n u s Z a č átek p ř í p r a vy r o d i č ů n a kř ty d ě tí 1 6: 0 0 C en tr u m S o n u s S etkán í s en i o r ů 1 7 : 3 0 C e n t r u m S o n u s B i b l i c k á h o d i n a 1 8 : 4 5 F a r a v P ř e d m o s t í B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m v P ř e d m o s t í Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í f r a n t i š k á n s k é h o s p o l e č e n s t v í S t ř e d a : 3 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M š e s v a t á s p ř í p r a v o u d ě t í n a p ř i j í m á n í Č t v r t e k : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m M o d l i t b a Pátek : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C en tr u m S o n u s Pr o g r a m p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C e n t r u m S o n u s C í r k e v n í d ě j i n y S o b o t a : 0 0 V s e t í n F i n á l e f o t b a l o v é h o t u r n a j e m i n i s t r a n t ů 1 5 : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c N á c v i k p r v n í h o s v a t é h o p ř i j í m á n í a p ř í l e ž i t o s t k e s v á t o s t i s m í ř e n í N e d ě l e : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c P r v n í s v a t é p ř i j í m á n í v P ř e r o v ě 1 5: 0 0 Po d n em o c n i c í S p o l eč n á m o d l i tb a u ka p l i č ky Pa n n y M a r i e v Př er o vě p o d n em o c n i c í P o n d ě l í : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m n a S o n u s u Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í s p o l e č e n s t v í k ř e s ť a n s k ý c h ž e n dokončení na str. 13 Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Římskokatolická farnost Přerov K ratoch vílova Přerov 2 R edakč ní rada: P. Pavel H ofírek, P. A ntonín Pech al, j áh en J an F ranta, L. C aláb ková, J. B ranž ovský, A. Piz ú rová, R. D oč kal, V. Z avadilík. telefon: p farnostp rerov. cz w eb : w w w. farnostp rerov. cz Podněty, příspěvky a informace k otiš tění lz e odevz dat na faře v Přerově. Uzávěrka červnového čísla je 25. května N eprodej ná tiskovina. Prosíme o příspěvek 1 0, - K č na výrob u č asopisu. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více