Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K R n 1 1 věten Číslo 5 oč ík Úvodník otec Jiří Koníček R os t e m e ve víř e S oc i á l ní u č e ní c ír kve E u c h a r i s t i c ká ú c t a D ě t s ké oké nko J e n t a k ve s t r u č nos t i P. P a v el H of ír ek B ý va l ý kos t e l s v. M a r ka d okončení z m inu l é h o čísl a S vě t e c m ě s íc e L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na kv ě ten R oz h ovor y s otcem V ítem Z a tl ou ka l em S t r á nka p r o m l á de ž 6 0. vý r oč í konc e 2. s vě t ové vá l ky ve vz p om ínká c h p ř e r ovs ké p a m ě t ni c e w w w. p r og l a s. c z I nf or m a c e a m noh o da l š íh o Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005

2 Květen v l i tu r g i i Všichni jsme zakusili, jak B ů h o d mě ň uje a zahr nuje svý m milo sr d enst ví m t y, kt eř í jso u o cho t ní p r o jevit ú ct u a milo sr d enst ví p ř i p o sled ní m r o zlo uč ení se zesnulý m. K až d ý ve své m sr d ci zako uší t en vnit ř ní klid a smí r, kd y ž je ú č ast en na p o sled ní ch chví lí ch ž ivo t a svý ch d r ahý ch b lí zký ch. J e t o p o vinno st ú ct y, lá sky a vd ě č no st i, kt er o u mů ž eme p r o ká zat t ě m, kt eř í o b ě t o vali svů j ž ivo t za ná s. S vat ý o t ec J an P avel I I. st al se p r o mno hé d r ahý m b lí zký m a p r á vem mu p r o ká zal celý svě t ú ct u, lá sku a vd ě č no st, p r o t o ž e se cele vy d al za ná s na všechny p r o naši sp á su. S vat ý o t ec J an P avel I I. mimo ř á d ný m zp ů so b em zp ř í t o - mň o val O t co vsko u lá sku B o ž í, v p o ko r no st i vy ko ná val služ b u zá st up ce K r ist a na zemi, st al se ú č inný m ná st r o jem D ucha svat é ho, p r o jevuje lá sku d o celé ho svě t a. J an P avel I I. b y l nejen hlasat elem R ad o st né zvě st i, ale ž ivý m evang eliem p r o t ent o svě t. P r á vem mo ho u b ý t p o už it a p r o jeho r o zlo uč ení s ná mi slo va evang elia: K d y b y st e mě milo vali, r ad o vali b y st e se, ž e jd u k O t ci, neb o ť O t ec je vě t ší než já. P r o kaž me t ed y svo u lá sku k S vat é mu o t ci J anu P avlu I I., a r ad ujme se, ž e o d ešel k O t ci vešker é ho milo sr d enst ví a má ú č ast na slá vě S y na J ež í še K r ist a v neb eské m K r á lo vst ví. P ř ijmě me i p ř í klad v jeho celo ž ivo t ní m zasvě cení C elý t vů j Mar ia, v ž ivo t ě i ve smr t i a nap lň o vá ní p r avé ú ct y k P anně Mar ii, ve kt er é nejd e jen o p o t ř eb u sr d ce, cit o vo u ná klo nno st. S vat ý o t ec J an P avel I I. ná m p ř ip o mí ná, ž e t at o ú ct a o d p o ví d á t aké o b jekt ivní p r avd ě o B o ž í Mat ce. Mar ia je no vá E va, kt er o u B ů h o d zvě st o vá ní, p ř es no c J ež í šo va nar o zení v B et lé mě, svat eb ní ho st inu v g alilejské K á ně a kř í ž na G o lg o t ě, až p o več eř ad lo o L et nicí ch, st aví p ř ed no vé ho A d ama-k r ist a. Mat ka K r ist a Vy kup it ele je mat ko u cí r kve. K r ist us, J ejí S y n, ná s svě ř il d o její mat eř ské p é č e. Z kusit její mat eř sko u p é č i i o chr anu však mů ž eme jen t ehd y, kd y ž se jí o d d á Š e s t á n e d ě l e v e l i k o n o č n í S v. F ilip a a J akub a, ap o št o lů S v. F lo r iá na, muč ed ní ka S l a v n o s t N a n e b e v s t o u p e n í P á n ě P o slavno st i N aneb evst o up ení P á ně zač í ná d eví t id enní p ř í p r ava na slavno st S eslá ní D ucha S vat é ho (svat o d ušní no vé na). Vě ř í cí ná sled ují ap o št o ly, kt eř í p o d le K r ist o va o d kazu jed no my slně set r vá vali v mo d lit b á ch a o č eká vali slí b ený d ar D ucha. J e vho d né d o našich mo d lit eb zahr no ut i vzý vá ní D ucha S vat é ho, kt er é má me v K ancio ná lu a t aké kr á sný hy mnus P ř ijď, ó D uchu p ř esvat ý S v. J ana S ar kand er a, kně ze a muč ed ní ka S e d m á n e d ě l e v e l i k o n o č n í S v. Mat ě je, ap o št o la S l a v n o s t S e s l á n í D u c h a S v a t é h o S v. J ana N ep o mucké ho, kně ze a muč ed ní ka S v. K lement a Mar ia H o f b auer a, kně ze S l a v n o s t N e j s v ě t ě j š í T r o j i c e K až d á kř esť anská mo d lit b a zač í ná o slo vení m O t ce, S y na a D ucha svat é ho, p ř ič emž d ě lá me kř í ž. T ak vy zná vá me ví r u v N ejsvě t ě jší T r o jici. S lavno st N ejsvě t ě jší T r o jice se slaví p r vní ned ě li p o slavno st i S eslá ní D ucha S vat é ho. P r o celo u cí r kev ji zá vazně nař í d il p ap ež J an X X I I. r o ku P o vá no č ní ch a veliko no č ní ch o slavá ch, kd y naši p o zo r no st up o ut á vá p ř ed evší m d r uhá b o ž ská o so b a, S y n B o ž í, J ež í š K r ist us, a p o svat o d ušní ch svá t cí ch, zamě ř ený ch na t ř et í b o ž sko u o so b u, D ucha S vat é ho, slaví cí r kev svá t ek N ejsvě t ě jší T r o jice, t r o jjed iné ho B o ha, O t ce, S y na i D ucha S vat é ho. O slavuje t ajemst ví vnit ř ní ho B o ž í ho ž ivo t a, kt er é ná m B ů h o so b ě zjevil, hlá sá jed ino u vě č no u slá vu a klaní se sp o leč né svr cho vané mo ci jed iné ho b o ž st ví ve t ř ech o so b á ch. Vy zná vá, ž e vše, co B ů h ve svě t ě ko ná, je sp o leč ný m d í lem všech t ř í b o ž ský ch o so b, ž e O t ec, S y n a D uch S vat ý jso u t ř i o d seb e skut eč ně o d lišné o so b y, kt er é však mají jed nu a t ut é ž b o ž sko u p ř ir o zeno st a jed no a t o t é ž p ů so b ení S l a v n o s t T ě l a a K r v e P á n ě ( B o ž í T ě l o ) M é t ě l o j e s k u t e č n ý p o k r m a m á k r e v j e s k u t e č n ý n á p o j, p r a ví P á n. ( vs t u p n í a n t if o n a ) P o d r uhé m č t ení je mo ž no zp í vat sekvenci C hval, S ió ne, S p asit ele. J ed ná se o kr á sný, nesmí r ně hlub o ký a p r avd ami ví r y p lný hy mnus, kt er ý k o slavě T ě la a K r ve P á ně slo ž il sv. T o má š A kvinský. P o d r ů zn ý m i zp ů s o b a m i, v zn a m e n í c h s k r y t ž ij e s n á m i, n e j d r a ž š í d a r n a ze m i. N á p o j k r ve, p o k r m t ě l a, v k a ž d é m K r is t a p l n o s t c e l á, p ř e s d vě r ů zn á vze zř e n í. V e zm i z n ě h o, b u d e c e l ý. N e zl o m í s e, n e r o zd ě l í, n e d o t č e n, a č p ř ij í m á n. P ř ij m e š t y a p ř ij m e j in ý, p ř ij a t ú s t y n e s č e t n ý m i, t r vá t a k, j a k b y l n á m d á n. D o b ř í, š p a t n í p ř ij í m a j í, ú d ě l n e s t e j n ý vš a k m a j í, ž ivo t n e b o p r o k l e t í. Š p a t n ý m s m r t a d o b r ý m ž it í, h l e ď j a k r ů zn é m o h o u b ý t i p l o d y t é h o ž p ř ij e t í. K d y ž k n ě z s vá t o s t v r u k o u l á m e, vě ř, ž e zm ě n a n e n a s t a n e, ž e i ve zl o m e č k u m á m e, t o, c o c e l e k u k r ý vá. T o j e n t vá ř n o s t zm ě n il a s e. S vá t o s t p ř e t r vá vá v č a s e v n e m ě n n é s í l e i k r á s e, ž ivá, vě č n á, zá ř ivá. Strana 2 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

3 me, když ji jako M at ku p ř ijmeme do s vé h o s r dc e i s vé h o živo t a. O n a n á s b u de t aké p r o vá z et v živo t ě i ve s mr t i a p ř ivede n á s ke s vé mu Syn u a n aš emu P á n u J eží š i K r is t u. P. Jiří Koníček S v á t e k N a v š t í v e n í P a n n y M a r i e M ě s í c kvě t en je t aké vě n o vá n z vl á š t n í ú c t ě k P an n ě M ar ii. K ř es ť an é s e s c h á z í k má jo vý m p o b o žn o s t em ko n an ý m p ř ed o b r az em, s o c h o u, n eb o o l t á ř em P an n y M ar ie. J á dr em p o b o žn o s t i je č as t o mo dl it b a L o r et á n s ké l it an ie, mar iá n s ké p í s n ě, č t en í a r o z jí má n í o P an n ě M ar ii. T r adic e má jo vý c h vz n ikl a v I t á l ii v 1 8. s t o l et í, o jejic h r o z š í ř en í s e z as adil i z ejmé n a jez u it é. P ap ež P iu s VI I. je r o ku do p o r u č il c el é mu kat o l ic ké mu s vě t u. Ja r os l a v B r a nž ov s ký Přinášíme rozhovor s P. V ít em Z a t l ou k a l em, k t erý v p řerovsk é f a rnost i p ů sob il j a k o Rozhovory j áhen v roc e C o T ě s p o j u j e s P ř e r o v e m? S P ř er o vem mě p o jí mé p r vn í p ů s o b en í ve f ar n o s t i p o do ko n č en í s t u dia, p r o t o že mě t am p o s l al o t ec ar c ib is ku p J an ( b yl o t o ješ t ě p ř ed r o z dě l en í m ar c idiec é z e). A dí ky t o mu má m i mn o h o mil ý c h vz p o mí n ek a p ř á t el s t ví, kt er á vš ak dí ky s o u č as n ý m p o vin n o s t em z ů s t á vají s kr yt á a n ejs em s c h o p en jimi ží t. M á š n ě j a k o u z a j í m a v o u v z p o m í n k u n a P ř e r o v? Sp o u s t u! O d s vý c h p r vn í c h s t r ac h ů z mě s t a a z p ř eds t o u p en í p ř ed vel ký p o č et vě ř í c í c h ( p o c h á z í m p ř ec e jen z p o h r an ič í ), p ř es vyn ikají c í živo t n a f ař e s P. J o s ef em L amb o r em a jeh o s es t r o u, Z deň kem G r aas em, ml adí ve f ar n o s t i, má p r vn í p ř í p r ava s n o u b en c ů, p r avidel n é ado r ac e je t o h o s p o u s t a. A n i n eví m, kt er o u vz p o mí n ku vyb r at. J edn o u js em š el s N ejs vě t ě jš í s vá t o s t í k jedn é l et é p an í a o n a p o ví dá : U ž js em l et o s n a t o m z l e, l o n i js em ješ t ě mo h l a dě l at n a z ah r á dc e + N eb o u t é že p an í : p ř iš l a z a mn o u dc er a s vn u č ko u! a já vidě l t ř i s t ar é p an í, kt er é s i b yl y t ak ú žas n ě p o do b n é... J e t o h o mn o h o! M ys l í m, že je v P ř er o vě s p o u s t a do b r ý c h l idí C o s d ě l a l o d o d c h o d u z P ř e r o v a? B yl js em dva r o ky jako kap l an v O p avě. P o r o c e mi o t ec b is ku p F r an t iš ek s vě ř il r o z b ě h n u t í D iec é z n í h o c en t r a p r o ml á dež. P ak mě p o s l al do St ar é Vs i n ad O n dř ejn ic í, kde js em do p o s avad. K r o mě t o h o js em jeden r o k b yl admin is t r á t o r em vedl ejš í f ar n o s t i P et ř val d, p ě t l et js em dě l al kap l an a p r o vys o ko š ko l á ky v O s t r avě. N o a t ako vé o b č as n é z á s ko ky z a kap l an y p r o ml á dež, když v n ě kt er ý c h dě kan á t ec h n ejs o u a ješ t ě a ješ t ě a ješ t ě. N ě kdy mi l idi ř í kají : O t č e, vy t o h o má t e t o l ik! a já s i ř í ká m, že s p í š s i n eu mí m u dě l at p o ř á dek v živo t ě. A l e P á n B ů h je do b r ý! D á vá n á m č as o b r á c en í! K d e j s i t e ď a c o t e ď d ě l á š? J s em p o ř á d n a p r vn í m mí s t ě vedo u c í m D iec é z n í h o c en t r a p r o ml á dež. S t í m je s p o jen živo t n a St ř edis ku p r o ml á dež ve St ar é Vs i n ad O n dř ejn ic í, kde n á s n a f ař e b ydl í v t u t o c h ví l i p ě t já a č t yř i ml adí. T vo ř í me do h r o mady p as t o r ač n í t ý m. K r o mě t o h o js em t ady t aké f ar á ř em. J a k á j e t a m p a s t o r a č n í s i t u a c e? P o č e t v ě ř í c í c h, p o č e t o b y v a t e l, d ě t í v n á b o ž e n s t v í, n e j v ě t š í t ě ž k o s t i a n a o p a k ú s p ě c h y a p o d. V n aš í f ar n o s t i je s it u ac e t r o š ku z vl á š t n í. U ž js me do jis t é mí r y p ř í mě s t s ko u ag l o mer ac í, kde s e s t avě jí n o vé s t avb y, al e t r adic e ves n ic ké h o živo t a p o mal u miz í. F ar n o s t má as i o b yvat el, al e p r akt iku jí c í c h vě ř í c í c h je as i D o n á b o žen s t ví s ic e c h o dí p ř es dvac et dě t í, al e do ko s t el a s o t va č t vr t in a. M l adí js o u s u p er, al e o dr ů s t ají, a já s e mo h u p t á t, jes t l i s e p o dař í z t ě c h dě t í, kt er é c h o dí n a f ar u ( n e do ko s t el a! ), p o dc h yt it dal š í, kt er é b y vyr o s t l y v do b r é s p o l u p r ac o vn í ky. Vel ko u t ě žko s t vidí m v t o m, že p r o mo u p r io r it n í an g ažo van o s t n a D C M n emo h u f ar n o s t i dá t, c o b y t ak l idé p o t ř eb o val i o s o b n í vz t ah y. M á m t u l idi mo c r á d, js o u ú žas n í, al e vě do mě je mu s í m p o s o u vat n a dr u h é mí s t o, p r o t o že t o p r vn í mají v mé m kn ě žs ké m živo t ě v t u t o c h ví l i ml adí z diec é z e. N a dr u h o u s t r an u, když p ř ijí ždí do f ar n o s t i s ku p in y ml á deže n a ví ken do vé p r o g r amy, t ak t o s n ad o b o h ac u je i živo t f ar n o s t i N ejt ě žš í vš ak je as i s t á l e h l edat n o vé s p o l u p r ac o vn í ky a s t á l e z n o vu a z n o vu b u do vat n ě jaký s p o l eč n ý t ý mo vý živo t. J ak s i č l o vě k t r o š ku z vykn e, b u m a je t o jin ak! Ú s p ě c h y? N a c o s á h n u s e dař í vš ec h n o jde jak n a dr á t ku A t eď vá žn ě : z a ú s p ě c h p o v a ž u j i s n a d t o, ž e s e u č í m t r p ě l i v o s t i t ř eb a s b u do vá n í m a o p r avami ko s t el a, f ar y, ú p r avami z ah r ady, s p ap í r o vá n í m a s c h ů z o vá n í m v c í r kvi, n ep ř ijet í m a n ep o c h o p en í m s p o l u b r at ř í mi. J ak je P á n do b r ý! C o T ě v p o s l e d n í d o b ě n ě j a k o s l o v i l o, z a u j a l o č i p ř e k v a p i l o? P ř ekvap ivá vel ko r ys o s t B o ží i v t ako vý c h h l o u p o s t ec h - jako je s t ar o s t o n o vé au t o. Š ko do vka p o P. J o s ef u P r á š ko vi s e p r á vě r o z p adl a a n ajedn o u s e s eh n al y p r o s t ř edky n a au t o, i když js me je s h á n ě l i ví c jak r o k a p ů l M á š n ě j a k ý v z k a z, r a d u č i p o v z b u z e n í p r o č t e n á ř e n a š e h o č a s o p i s u? M á m n ě ko l ik živo t n í c h mo u dr o s t í. A l e jedn a je ú p l n ě s u p er : C o j e, t o j e. C o n e n í, t o n e n í. A l e t o, c o j e, s e s n a ž m e u d ě l a t c o n e j k r á s n ě j š í! P o má h á mi t o u dr žet s i kl id, když do r á ží s p o u s t a n ep o ko jů a s t ar o s t í. Za rozhovor děkuje redakce Slova. Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 3

4 l é pe. O bzvl á š tě byc h c h tě l po d trh n o u t setká n í š iro ké h o příbu zen stva při rů zn ý c h o sl avá c h, n á vš tě vy o samě l ý c h a h l avn ě n emo c n ý c h. N ed ě l e vytvá ří pro sto r ke svo bo d n é mu setká n í č l o vě ka s č l o vě kem, u mo ž ň u j e n á m d ru h é přij ímat, al e h l avn ě j e o bd aro vá vat o rig in al ito u n aš í o so bn o sti. Neděle den p r o r o di n u Drazí bratři a sestry, v min u l é m č ísl e j sme se zamý š l el i n ad n ed ě l n ím d n em, č ím j e, a j ak byc h o m h o mě l i c h á pat. Dn es se po d ívej me n a pro ž ívá n í Dn e P á n ě v n aš ic h ro d in á c h z praktic ké h o h l ed iska. R o d in a j e zá kl ad n í bu ň ko u l id ské spo l eč n o sti, j e to samo statn ý o rg an ismu s, ž ij íc í vl astn ím ž ivo tem. M á -l i se pro ž ívat j aká ko l iv h o d n o ta o pravd o vě a h l u bo c e, pak mu sí bý t příto mn a před evš ím v praktic ké m ž ivo tě ro d in y. N e j in ak j e to se sl aven ím n ed ě l e. Rodina pohromadě Do bře víte, j ak se o btíž n ě, o bzvl á š tě v d n eš n í d o bě, c el á ro d in a sej d e. P rac o vn í tý d en d o stateč n ě vytě ž u j e j ak o tc e, tak i matku. Dě ti zase mívaj í spo u stu ko n íč ků a spo rtů, který m se vě n u j í až d o več ern íc h h o d in. A kd yž se v prac o vn í d en sc h á zíte vš ic h n i d o ma, j e u ž té mě ř n o c, d ě ti si d o d ě l á vaj í ú ko l y, ž en y ko n aj í d o má c í prá c e a mu ž i mn o h o c h u ti n a spo l eč n é besed o vá n í n emaj í. S o bo ta bý val a al espo ň u n á s prac o vn í ( zah rá d ka, po l e, prá c e n a d o mě, ú d rž ba au ta, n á ku py atd.) A tak n á m zbý vá u ž j en j ed en d en, kd y se mů ž e ro d in a c h o vat j ako ro d in a. A n ebo mysl íte, ž e to h o n en í třeba? K d o z vá s, kd yby přiš l o n a vě c, by vymě n il své d ě ti č i ro d ič e za zah rá d ky, po l e, au ta n ebo zbo ž í z o bc h o d u? S amo zřej mě n ikd o. I kd yž zas až tak samo zřej mé to n en í ro zh l é d n ě me se v n ed ě l i po o statn íc h ro d in á c h. P o ku d má bý t ro d in a f u n kč n í a zd rá va, po ku d má bý t místem h l u bo ký c h l id ský c h ko řen ů, mu síme o n i po c tivě peč o vat. Vh o d n ě j š í d en n ež n ed ě l i k to mu n en aj d eme. S vá teč n í d en by se mě l pro j evit při spo l eč n é m sto l o vá n í ( to to břímě n eso u ž en y), spo l eč n é vyc h á zc e, vý l etu, spo l eč en ský c h h rá c h, n á vš tě vě ku l tu rn íc h před staven í. Dl e mé skro mn é ú vah y pl atí: č ím mé n ě tel evize, tím O dpoč ine k? A no, al e ak t ivní. Drazí bratři a sestry, n emě l i byc h o m zapo men o u t, ž e n ed ě l e j e také d n em o d po č in ku. T en má n eo po men u tel n é místo v l id ské m ž ivo tě. P ro to i ro d in a by mě l a pamato vat n a d o stateč n é zo taven í svý c h č l en ů. Z vl astn í ro d in y zn á m, ž e zej mé n a ženy j so u i přes n ed ě l i vytíženy, a to zej mé n a vařen ím, an ebo staro stí o po h o š tě n í n á vš tě vy. T yto č in n o sti zřej mě k n ed ě l i patří, přesto j e o d po č in ek bezpo d mín eč n ě n u tn ý, a to n ej en o m j ako B o ž í přiká zá n í, al e i j ako po vin n o st k vl astn ímu tě l u. R o zh o d n ě d o po ru č u j i o d po č in ek aktivn í, ted y ten, při n ě mž n ě c o ko n á me, al e n e to, č ím j sme zamě stn á n i c el ý tý d en. T ě ž ká man u á l n í prá c e k n ed ě l i n epatří. F arní s pol e č e ns t ví Zá kl ad n ím pil ířem n ed ě l e j e o sl ava B o h a ted y n apl ň o vá n í vel iko n o č n íh o al e l u j a ( c h val te P á n a). N ed ě l e j e d en pro P á n a. C h vá l íme h o za j eh o d o bro tu pro j even o u v u pl yn u l é m tý d n u a pro síme o d al š í mil o sti d o n ad c h á zej íc íc h d n ů. S k u t e č ná a poc t ivá os l ava B oha č inní č l ověk a dok onal e rados t ný m. P ro to j e n ed ě l e před zvě stí n ebeské h o stavu. P o d l e T o má š ko va katec h ismu j e č l o vě k stvo řen k to mu, aby o sl avo val B o h a ( pro to j e n aš e š tě stí v j eh o o sl avo vá n í). T o to vš ak n el ze u sku teč ň o vat in d ivid u á l n ě, al e j en o m ve spo l eč en ství. ( Vž d yť se n emo d l íme O tč e mů j, al e O tč e n á š! ) T o to ko n kré tn í spo l eč en ství tvo ří f arn o st, která by se mě l a al espo ň j ed n o u tý d n ě, a sic e prá vě v n ed ě l i, sej ít k c h vá l e své h o M istra a P á n a. N ě který m l id em se vš ak po ž ad avek n ed ě l n í ú č asti n a bo h o sl u ž bě zd á bý t příl iš přeh n an ý m. J á tě mto l id em říká m, ž e si n emysl ím, ž e by 1 h o d in a ze 1 6 8, které tý d en č ítá, byl a pro P á n a B o h a mn o h o. N avíc s d rah o u, mil o van o u byto stí c h c eme bý t č ím d á l č astě j i; tak se i ú č ast n a bo h o sl u ž bá c h mů ž e stá t j aký msi u kazatel em n aš í l á sky k B o h u. P řed e mš í svato u by j in é aktivity n emě l y mít před n o st ( po ku d n emaj í zvl á š tn í d ů l ež ito st: pé č e o d ě ti, n emo c n é ). Č asto se stá vá, ž e se ml á d ež ú č astn í n apř. spo rto vn íc h u tká n í, která bý vaj í v č ase n ed ě l n íc h bo h o sl u ž eb a ro d ič e absen c i svý c h d ě tí n a mš i svaté o ml o u vaj í. P o ku d se, d razí f arn íc i, ve vaš ic h ro d in á c h to to d ě j e, říká m vá m n a ro vin u, ž e svý m d ě tem vš tě pu j ete: S po rt j e d ů l ež itě j š í n ež B ů h ( mo d l o sl u ž ba). Veď te svo u ro d in u k o pravd o vé mu ž ivé mu B o h u. K n ed ě l i patří i spo l eč n á mo d l itba, al e i č etba z písma svaté h o č i po bo ž n o st v ko stel e, j ako j e kříž o vá c esta, ad o rac e s po ž eh n á n ím apo d. Vě řte, ž e se to c el e vaš í ro d in ě vypl atí mn o h o n á so bn ě u ž tad y n a zemi a před evš ím n a vě č n o sti v d o mě n aš eh o O tc e, v ro d in ě B o ž íc h d ě tí vš ec h d o b a ku l tu r. S p ř á n í m v š e h o d o b r é h o J a n F r a n t a, j á h e n. Ženy a dívky, M š e s vat é 1 6. březn a j sem po sl al a d o P rah y ks o bvazů pro n emo c n é l epro u. Z P rah y j sem d o stal a po d ě ko vá n í za zá sil ku o bvazů, která vpo řá d ku d o š l a. T aké n á m pan í B rej c h o vá přej e h o j n o st B o ž íh o po ž eh n á n í a vš e d o bré, tak Vá m to tímto způ so bem tl u mo č ím. O bvazy pl eteme i d á l e, tak kd o mů ž ete, pro sím, se k n á m připo j te. M á me ž en y reko rd man ky, které u pl etl y 5 0 a 6 0 o bvazů, srd eč n ý d ík. T aké Vá s pro sím, kd o n emů ž e pl é st, o příspě vek n a přízi. U přímn é P á n B ů h zapl ať. Ž o f i e K o r n e l o v á na S vat é m H o s t ý ně v l e t ní m ob dob í ( od ) ve vš ed n í d n y , 9. 15, v n ed ě l e , , , , K až d o u n ed ě l i ve h o d in j e svá to stn é po ž eh n á n í. V so bo tu d o po l ed n e j so u mš e svaté j ako v n ed ě l i. Strana 4 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

5 ú Sociální učení církve Quadragesimo anno Encyklika Pia XI. O uspořádání společnosti, obnově společensk é h o řádu a j eh o zdok ona lení podle zása d eva ng elia K e 4 0. vý r očí vy dání R er um nova r um z 1 5. k větna Předmluva k en c y kli c e Q uadr ag es i mo an n o Uprostřed světové hospodářské krize vydal papež P iu s X I. v roc e enc ykliku Q u adrag esim o anno, která poj ednává o děj inné zku š enosti č tyřic eti let od vydání první soc iální enc ykliky R eru m novaru m. P artnerství m ezi kapitálem a prac í, o něm ž m lu vila enc yklika R eru m novaru m, se neu sku teč nilo. V yvinu la se konf liktní třídní společ nost m ezi m oc ensky silný m kapitálem a org anizovanou prac í. P rvní světová válka odsu nu la do pozadí násilné konf likty, které vš ak po j ej ím skonč ení vzplály s ob novenou pru dkostí a vedly i k velkém u napětí u vnitř katolic ké c írkve. S ou střeď ovaly se předevš ím kolem ú středníc h otázek nově vzniklé prů m yslové společ nosti, kolem otázek vlastnic tví a b ezprac ného dů c hodu, kolem vztahu m ezi kapitálem a prac í a spravedlivé m zdy. E nc yklika Q u adrag esim o anno j asně stanovila a poj m ově f orm u lovala některé zásady soc iální nau ky c írkve, které b yly v enc yklic e R eru m novaru m j en naznač eny. Jde o povahu vlastnic tví, sou krom ou a slou žíc í k ob ec ném u b lahu, o vztah m ezi kapitálem a prac í, o odproletarizování proletariátu a o spravedlivou m zdu. P oprvé j e v této enc yklic e def inován poj em su b sidiarity stát a společ nost m u sí m alý m společ enstvím poskytovat podporu a pom oc, ale ponec hat j im svob odu. S tát se nem á vm ěš ovat do záležitostí rodinného života, do práva rodič ů na vý c hovu dětí, do politiky a do záležitostí c írkví. P apež zdů razň u j e potřeb u lásky pro soc iální sm ír. V yzý vá soc iální hnu tí k větš í aktivitě a pou kazu j e na dů ležitost odb orů I. J a k á d o b r o d i n í v z e š l a z R e r u m n o v a r u m Po dn ě t y p r o c í r kev C írkev č erpá z evang elií nau ku, s níž m ů že b ý t spor u rovnán, aneb o zm írněn tak, že ztratí své ostří.c írkev se snaží nej en pou č ovat, ale svý m i přikázáním i řídit život a m ravy j ednotlivc ů. Usilu j e o neu stálé zlepš ování postavení dělníků m noha u žiteč ný m i zařízením i. N au ka podávaná v enc yklic e R eru m novaru m pom alu pronikla i m ezi ty, kteří neu znávaj í pravom oc c írkve. T ak se katolic ké soc iální zásady staly pozvolna m aj etkem c elého lidstva. P ravdy ob sažené v R eru m novaru m se dostávaj í do tisku, parlam entů a sou dníc h síní. P ři ob nově m íru po první světové válc e, při ú plné přestavb ě soc iálníc h pom ěrů, přij ali státníc i m noha států m ezi norm y, které spravedlivě u pravu j í dělnic kou prác i, m noho zásad shodný c h z tex tů enc ykliky papeže L va X I I I. J aké p o dn ě t y dala en c y kli ka s t á t u P apež L ev X I I I. svou enc yklikou překrač u j e hranic e vym ezované lib eralism em a neú stu pně u č í, že státní m oc není j en strážc e práva a pořádku, ale m u sí také u silovat j ak o b laho c elku, tak i j ednotlivc ů. M u sí přitom zam ezit j akém u koliv b ezpráví, neb oť bohatí jsou dost zabezpečeni prostředky na sv ou oc hranu, a proto tol ik nepotřebují, aby je stá t oc hraň o- v al. C hudý l id a dě l níc i v š ak prostředky na oc hranu nem ají, spol é hají proto na oc hranu stá tu. Již před papežem L vem X I I I. se vlády rů zný c h států staraly o některé naléhavé potřeb y dělníků a potlač ovaly kru té nespravedlnosti, ale až po zveřej nění enc ykliky R eru m novaru m si víc e u vědom ily povinnost k provádění soc iální politiky. S ou vislosti dění ve světě, světová válka a snahy c írkve způ sob ily, že lib eralism u s pozb ý val pozvolna m oc i. E nc yklika dosáhla toho, že národy sam y se víc e snažily u sku teč ň ovat soc iální politiku. S oc iální zákony navrhovali převážně hlu b o- c e věříc í lidé znalí papežovy enc ykliky a titíž lidé se zasazovali o to, ab y zákony se u sku teč ň ovaly. Z těc hto snah na základě enc ykliky vzniklo prac ov ní prá v o - nový ob or právní vědy, dřívěj š ím u věku zc ela neznám ý, j enž c hrání posvátná práva dělníků vyplý vaj íc í z dů stoj nosti č lověka a křesť ana. T oto právo b ere v oc hranu du š i, zdraví, rodinu, dom y, m zdu, b ezpeč nost při prác i a vů b ec vš e, c o se tý ká postavení prac u j íc íc h, zvláš tě žen a dětí. I když taková u stanovení se neshodu j í vš u de a ve vš ec h podrob nostec h se sm ěrnic em i papeže L va X I I I., nelze popírat, že j e v nic h ob saženo m noho z toho, c o připom íná enc ykliku R eru m novaru m ke zlepš ení postavení dělníků. J aké p o dn ě t y dala en c y kli ka s vé p o mo c i Zam ěstnavatelé i dělníc i sam i m ohou v soc iální otázc e m noho u dělat, vytvoří-li si institu c e, který m i b y se vhodně pom áhalo těm, kdo potřeb u j í pom oc i, a které b y ob ě strany sb ližovaly. T yto papežovy sm ěrnic e b yly vydány v příhodné dob ě, neb oť vládnou c í kru hy v rů zný c h státec h dosu d j eš tě oddané lib eralism u proj evovaly takový m org anizac ím pram álo přízně, dokonc e j e i přím o pronásledovaly. O db o r o vé dě ln i c ké o r g an i z ac e Zásady enc ykliky m ěly podstatný vý znam pro vytváření odb orový c h org anizac í. N a dru hé straně soc ialistic ké spolky a odb ory se vydávaly za j edinou oc hranu a záš titu c hu dý c h a u tlač ovaný c h. N a pokyn z enc ykliky R eru m novaru m se u platň ovala zásada, že D ě l nic ké org anizac e ať se ustanov ují a jsou v edeny, aby byl y c o nejspů sobil ejš ím ná strojem, aby jednotl iv ý m čl enů m pom á hal y k tě l esné m u i duc hov ním u prospě c hu a bl ahu rodiny a je také nutné přihl íž et ke zdokonal ení ná bož enské ho a m rav ního.. N e ve vš ec h zem íc h b yl dostatek porozu m ění k zakládání katolic ký c h odb orový c h org anizac í. V takový c h zem íc h b ylo nu tno, ab y katolíc i vstu povali do sm íš ený c h odb orů za předpokladu, že tyto org anizac e b u dou u znávat právo na svob odu, ab y se m ohli řídit svý m svědom ím a m ohli poslou c hat příkazu c írkve. T u b yly zakládány i dělnic ké spolky V edle odb orů vznikaj í též sdru žení podnikatelů a prů - m yslový c h m anažerů, ovš em j en velm i m além poč tu proti poč tu odb orový c h og anizac í. N ezavinil to j en nedostatek dob ré vů le, ale i daleko větš í překážky rů zného dru hu. R er um n o var um M ag n a c h ar t a s o c i á ln í h o řá du Jednotlivé podněty enc ykliky papeže L va X I I I. ob sahu j í j en některé z nej palč ivěj š íc h prob lém ů společ nosti. P apež L ev X I I I. č erpal své zásady z evang elia, tedy proto, ab y těžký stav a nesvornost m ezi podnikateli a dělníky zm írnil, když u ž ne plně odstranil. N e vždy b yly správně c hápány vš ec hny odstavc e enc ykliky a ty vyvolávaly m nohé vý m ěny názorů. B ěhem dob y b ylo třeb a některé č lánky pozm ěnit a zlepš it, proto ty někdy b ou řlivé vý m ěny názorů. T ak b yly připoj eny i některé nové dodatky. (pokračov á ní příš tě ) Připravil František Adamík Slovo pro každého Číslo 3, Ročník 11, Březen 2005 S t r a na 5

6 Farní kostel sv. Marie Magdaleny F a r a a o b r o č í F a ra vl a st n i l a j e d i n é p o l e n a Skácelce, k t e ré j í k d y si b y l o d á n o m í st o z a h ra d y. M ě l o č t ve re č n í c h sá h ů, t e d y a si 2 m ě ř i c e. M i m o n ě h o m ě l a j e š t ě vě t š í o vo c n ý sa d a d vě m e n š í z e l e n i n o vé z a h rá d k y, vš e c h n y u o b y t n é b u d o vy, k t e rá i se d vo re m o b n á š e l a č t ve re č n í c h sá h ů. N e j vě t š í z a h ra d a, k t e rá b y l a c e l á vy sá z e n a o vo c n ý m i st ro m y a p ro t é k a j í c í m p o t o k e m K i s elko u ro z d ě l e n a ve d vě č á st i, n á l e ž e l a d ř í ve k vrc h n o st e n sk é c h a l u p ě, j e j í ž d rž i t e l L i n d a j i v ro c e sm ě n i l s t e h d e j š í m f a rá ř e m S c h a u re k e m z a 2 m ě ř i c e f a rsk é h o p o l e, a b y si m o h l p o st a vi t n o vý d ů m. D ru h á z a h ra d a b y l a z a o b y t n o u b u d o vo u, sl o u ž i l a j a k o k u c h y ň sk á a o vo c n á z a h ra d a. T ř e t í b y l a p ř e d o k n y f a ry. Kro m ě t o h o m ě l a f a ra co m p a s cu u m, t j. f a rá ř sm ě l z a d a rm o n e c h a t p á st svů j d o b y t e k sp o l e č n ě s d o b y t k e m p ř e d m o st sk é o b c e n a o b e c n í p a st vi n ě. P o st u p n ě p ř i b ý va l y n a d a č n í p o z e m k y z o d k a z ů f a rn í k ů, t a k ž e n a k o n e c k f a ř e p a t ř i l o a si 1 1 m ě ř i c p o l í ( 2, 1 h a ). R o z h o d n u t í m l i d o vé h o so u d u v P ř e ro vě o d d. 5 z e d n e 2 2. ú n o ra č. 5 0 / 6 0 b y l o vl a st n i c k é p rá vo n a vš e c h n y f a rn í o b ro č n í p o z e m k y z a p sá n o b e z n á h ra d y p ro Č e sk o sl o ve n sk ý st á t - o d b o r z e m ě d ě l st ví O N V v P ř e ro vě. D es át ek v n e m l á c e n é m o b i l í ( 3 6 k o p a 1 sn o p p š e n i c e, 5 7 k o p a 1 6 sn o p ů ž i t a, 7 0 k o p a 4 7 sn o p ů o vsa, 4 k o p y / 2 sn o p u j e č - m e n e a 2 k o p y a 2 sn o p y z e svo b o d n ý c h p o l í ) b y l v ro c e o d p u š t ě n a o d š k o d n ě n ro č n í re n t o u z l. k o n v. m ě n y. P ř í z e m n í f a r n í b u d o v a se 6 m í st n o st m i b y l a ro k u z a t e h d e j š í h o f a rá ř e F r a n z e Sch a u r eka n o vě p o st a ve n a n a m í st ě st a ré, h ro z í c í z ř í c e n í m. P a m ě t n í k o vo vá d e sk a, d a t o va n á c h ro n o g ra m e m v n á p i su F V n D a M en t e p o s V I t et / L a b o r I o s e f I n I V I t p a r o C h V s SC h a V r ek / N o : 3 8., b y l a vsa z e n a n a n á ro ž í v p rů č e l í, a l e z t ra t i l a se p ř i o p ra vě f a ry v ro c e F a rn í st a ve n í i se st o d o l o u 2. z á ř í vy h o ř e l a, b y l a vš a k p o t o m o p ě t p o st a ve n a n á k l a d e m p a t ro n a. Z n i č e n o u z a h ra d u s o h o ř e l ý m i p a h ý l y o vo c n ý c h st ro m ů d a l f a rá ř H o m m n o vě z a l o ž i t a vy sa d i t m l a d ý m i st ro m k y. Z a n ě h o b y l a t a k é p o z ru š e n í d e sá t k u z b o u rá n a v ro c e st o d o l a a m í st o o sá z e n o st ro m y. F a rá ř Sp i n a z j i st i l, ž e t o h o t o r o ku b y la v elen u t n á p o t ř eb a o p ě t n ě s t o d o lu p o s t a v i t i. Z d ej š í C u r a t, n em a j e s v é s t o d o ly, m u s el p r o s i t i f ár n í ky, b y z m i lo s t i j eh o s kli z en é o b i lí z o b r o č n í ch p o lí d o s v ý ch s t o d o l p ř i j a li, p ř i č em ž z n a m en i t o u z t r át u n a s v é m o b i lí u t r p ě l.... V elké š t ě s t í, ž e t o h o t o r o ku t a t o s t o d o la v y s t a v en á b y la, n eb o ť v t o m t o r o ce B ů h z d ej š í m f a r n í ků m t a k h o j n ě ú r o d u n a p o li p o ž eh n a l, ž e j i v e s v ý ch s t o d o lách u kr ý t i n em o h li, n ý b r ž n a m a š i n ách č i li s t r o j í ch h n ed m lát i t i m u s i li - b y t a k m í s t o p o s u d n es v ež en é m u o b i lí u p r áz d n i li. O d e se t l e t p o z d ě j i n o vý f a rá ř P o d ř i cký z a p sa l, ž e f a r a b y la s eš lá j a ko n ě j a ká p o u s t ka... h la v n ě b y t ko o p er át o r a b y l h r o z n ě v lh ký ; v o d a i d láž ko u p r ý š t i la. Z í d ka v z a h r a d ě o d o kr es n í s i ln i ce, kt er á z a t ý d en p o o d ch o d u p ř ed ch ů d ce s p a d la, p o s t a v en a n o v á. Z e z a h r a d y v š a k m u s elo b ý t i p o s t o u p en o 9 2 č t v er eč n í ch s áh ů s i ln i č n í m u v ý b o r u n a r o z š í ř en í s i ln i ce. ( D a l š í k u s v ro h u f a rn í z a h ra d y b y l p ro n a j m u t v ro c e n a p o st a ve n í a u t o b u so vé č e k á rn y. ) F a rá ř H l u š t í k v ro c e t rp c e z k o n st a t o va l, ž e f a rn í b u d o va n e b y l a o p ra ve n a, j e n p o l á t á n a a ž e č l e n o vé k o n k u re n č n í h o vý b o ru s o p ra va m i n e so u h l a sí, p a n u j e t o t i ž m y l n é d o m n ě n í, ž e f a rá ř si m á sp ra vi t f a ru sá m j a k o se d l á k svů j g ru n t, z a vi n ě n o t o t o m í n ě n í o p ra va m i, k t e ré d ů st p. p ř e d c h ů d c o vé o své ú j m ě a n a svů j n á k l a d p o d n i k a l i. N e z b y l o, n e ž se o b rá t i t n a m í st o d rž i t e l st ví, j e ž vý n o se m z 5. č e rvn a n a ř í d i l o, ž e : n á k l a d p ů vo d n í n a o p ra vu f a ry a b u d o v K 0 9 h se z vy š u j e n a K 7 2 h.... C e l k e m p o n e se t e d y f a rn í o b e c n á k l a d K 7 1 h a z b y t e k v o b n o su K 0 1 h z a p l a t í n á b o ž e n sk á m a t i c e. Z c e l k o vé o p ra vy, k t e rá n á sl e d o va l a, j e š t ě st á l e st o j í p ř e d f a ro u p l o t k o va n ý o d f i rm y Z u k a l z P ř e ro va, p o st a ve n n a n o vé p o d e z d í vc e s n o vý m i si l n ý m i sl o u p y, p ř i k ry t ý m i b e t o n o vo u st ř í š k o u, k t e ro u ž t o st ř í š k o u i p o d e z d í vk a j e st p ř i k ry t a. N e p o d a ř i l o se vš a k vy ř e š i t st á l e p o d m á č e n í z d í, a t a k v ro c e b y l a f a rn í b u d o va o p ě t k o m i si o n e l n ě p ro h l á š e n a z a n e o b y va t e l n o u a z a se se o p ra vo va l y i z o l a c e a p o d l a h y. K o p ra vě a m o d e rn i z a c i f a ry se p ř i k ro č i l o a ž z a a d m i n i st rá t o ra T h D r. V o j t ě ch a T ka d lč í ka. J e h o n á st u p c e J o s ef K u n i cký sh rn u l vý sl e d k y t é t o sn a h y v p ro j e vu k f a rn í k ů m v p ro si n c i : N ej v ě t š í b o les t í f a r n o s t i b y la f a r n í b u d o v a. Z a v í ce n ež t ř i cet let s e z n í d ě lá li d s ký p ř í b y t ek. P r áce z a č a l v r o ce p ř ed p r áz d n i n a m i p a n d r. V o j t ě ch T ka d lč í k.... B y lo z a p o č a t o s v ý m ě n o u o ken a n ě kt er ý ch v n i t ř n í ch d v eř í, o m í t ky v ev n i t ř b y ly o klep án y d o v ý š e 1 m et r u p r o v lh ko s t a z n o v u n a h o z en y. B y la o b j ed n án a kr y t i n a z t a š ek b o b r o v ek, n a kt er o u j s m e p a k č eka li d o j a r a. D v ů r b y l o d v o d n ě n ka n álem v ed en ý m p o d f a r o u d o p a r ku. P o ř í z en a ko u p eln a a z ách o d u v n i t ř b u d o v y. V r o ce b y la n a d v o ř e z li kv i d o v án a s t a r á s t o d o la, h r o z í cí z ř í cen í m, p o kr y t y v š ech n y, i h o s p o d ář s ké b u d o v y, n a h o z en a celá f a s ád a b u d o v y. Z e d v o r a b y lo o d v ez en o p ř es 3 0 v leč ek s m et í.... K r y t á v er a n d a p r o t i d eš t i b y la o p r a v en a, v s a z en y ž elez n é r ám y a z a s klen y p ř i d eš t i s e v ž d y v o d a h r n u la ch o d b o u. U d ě lán o b y lo ú s t ř ed n í t o p en í. V n e d o k o n č e n ý c h o p ra vá c h p o k ra č o va l v ro c e a d m i n i st rá t o r N o r b er t J i ř í V i a č ka. N a p o d z i m se z a č a l a st a vě t g a rá ž p ř e b u d o vá n í m p ř í st a vk u h o sp o d á ř sk é b u d o vy f a ry a p ř e st a vb a b y l a d o k o n č e n a v ro c e P ro st a vb u sí d l i š t ě b y l a v ro c e o d ň a t a vě t š i n a f a rn í z a h ra d y, j e j í z e ď b y l a z b o ř e n a. M ě N V P ř e ro v p ř i sl í b i l j e j í z n o vu p o st a ve n í p o d o k o n č e n í sí d l i š t ě. ( J e n ž e j e š t ě v ro c e z ů st á va j í p l o t y v p ro vi z o rn í m p ro ve d e n í z d o b y st a ve b n í c h p ra c í a z e ď o b n o ve n a n e n í. ) V ro c e b y l a o p ra ve n a st ř e c h a f a rn í b u d o vy. P ro t o ž e j í vš a k st á l e z a t é k a l o a n e k va l i t n í p á l e n é t a š k y se ro z p a d a l y, b y l o ro z h o d n u t o c e l o u k ry t i n u vy m ě n i t. V č e rvn u b y l a p o k ry t a st ř e c h a f a ry a z b y l ý c h h o sp o d á ř sk ý c h b u d o v h l i n í k o vý m p l e c h e m. C e l k o vá o p ra va vn ě j š í h o p l á š t ě b u d o vy p ro b ě h l a n a j a ř e Ú st ř e d n í t o p e n í m u se l o b ý t p ř e d ě l á n o n a z e m n í p l y n k o u ř z k o m í n a va d i l o b y va t e l ů m p a n e l á k ů. D a l š í vn i t ř n í o p ra vy z a č a l y v ro c e ú p ra vo u h e rn y p ro m l á d e ž z m í st n o st i z a k u c h y n í a sá l u p ro vý u k u n á b o ž e n st ví. V z á ř í b y l o p ř e b u d o vá n o so c i á l n í z a ř í z e n í, v ro c e p rá c e p o k ra č u j í o p ra va m i k u c h y n ě. ( p o kr a č o v án í p ř í š t ě ) Připravila Zdeňka Mollinová Strana 6 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

7 Vývoj eucharistické zbožnosti V l e t o š n ím r o c e e u c h ar i s t i e j s m e vy b íz e n i k t o m u, ab y c h o m n i t e r n ě j i a vě d o m ě j i p r o ž íval i n aš i ú č as t n a m š i s vat é a t ak é ab y c h o m č as t ě j i ad o r o val i t aj e m s t ví s vá t o s t n é p ř ít o m n o s t i J e ž íš e K r i s t a v e u c h ar i s t i i. D ř íve vš ak n e ž p o j e d n á m o vý vo j i e u c h ar i s t i c k é ú c t y, r á d b y c h p ř i p o m e n u l, ž e vš e c h n y f o r m y e u c h ar i s t i c k é ú c t y j s o u p o d ř íz e n y ú s t ř e d n ím u p o s t ave n í e u c h ar i s t i e j ak o o b ě t i, p am á t k y a h o s t i n y. P ap e ž P i u s X I I. v j e d n é s vé p r o m l u vě j as n ě p r o h l á s i l : Skutečná přítomnost Kristova nám není d arována v první řad ě kvů li ú c tě, ný b rž ab y se moh la zpřítomnit v naš em střed u Kristova ob ě ť a ab y c h om na ni mě li přij ímáním pod íl. P rvní povinností křesť ana vzh led em k euc h aristii j e proto činná ú čast na mš i svaté a přij ímání; ú c ta ke svátosti, v níž se ukrý vá Spasitel, přic h ází až na d ruh é m místě. J i n ak ř e č e n o, pravá eucharistická úcta se projevuje př ed evš í m úč astí n a m š i svaté a př ijí m án í m eucharistie a až poté ad orací svátosti ol tář n í. Ve s t ar o vě k u s e k l ad l d ů r az n a t o, ž e e u c h ar i s t i e j e u s t an o ve n a k p o s vě c e n í č l o vě k a. Eu c h ar i s t i e n e s m ě ř u j e k t o m u, ab y K r i s t u s b y l m e z i l i d m i p ř ít o m e n, al e ab y b y l n aš ím o b ě t n ím d ar e m a s t al s e p o k r m e m n aš í d u š e. O vš e m o d 1 1. s t o l e t í d o c h á z í k e z m ě n ě c h á p á n í e u c h ar i s t i e. Z d ů r az n ě n ím r e á l n é p ř ít o m n o s t i K r i s t a v e u c h ar i s t i i d o š l o v m y s l i vě ř íc íc h k o s l ab e n í vz á j e m n é vaz b y m e z i m š í s vat o u ( o b ě t a h o s t i n a) a e u c h ar i s t i í. T at o s k u t e č n o s t s e p r o j e vi l a ve z m ě n ě l i d o vé z b o ž n o s t i, n e b o ť vě ř íc í c h t ě l i e u c h ar i s t i i vi d ě t, ab y s e j í m o h l i k l an ě t ( b o h u ž e l t at o t o u h a vi d ě t h o s t i i n ah r ad i l a t é m ě ř vš e o b e c n ě s vat é p ř i j ím á n í). N o vá p o t ř e b a u c t ívat e u c h ar i s t i i r o z vi n u l a n o vé f o r m y e u c h ar i s t i c k é z b o ž n o s t i : P rů vod y s N ejsvě tě jš í svátostí. V r o c e p ap e ž U r b an I V., ab y p o d p o ř i l ú c t u k e s vá t o s t i o l t á ř n í, r o z š íř i l s vá t e k B o ž íh o T ě l a n a c e l o u c ír k e v. V s o u vi s l o s t i s t ím t o s vá t k e m s e z ač al y k o n at s l avn é p r ů vo d y s e Svá t o s t í o l t á ř n í. V d r u h é p o l o vi n ě 1 4. s t o l e t í s e t y t o p r ů vo d y n e o m e z i l y j e n n a s vá t e k B o ž íh o T ě l a, al e k o n al y s e t é ž o Ve l i k o n o c íc h, o Le t n i c íc h, o Vš e c h s vat ý c h, o Vá n o c íc h. T ak é d ů l e ž i t é u d á l o s t i ve ř e j n é h o ž i vo t a b y l y s p o j o vá n y s e u c h ar i s t i c k ý m i p r ů vo d y, n ap ř. p ř i k o r u n o vac i k r á l ů n e b o p ř i vš e o b e c n ý c h k at as t r o f á c h j ak o b y l m o r č i p o vo d n ě. V ý stav N ejsvě tě jš í svátosti. Eu c h ar i s t i c k é p r ů vo d y n e s t ač i l y u k o j i t t o u h u vě ř íc íc h vi d ě t s v. h o s t i i, p r o t o s e z avá d ě l y vý s t avy Svá t o s t i o l t á ř n í ( p r vn í z m ín k a o vý s t avu Svá t o s t i o l t á ř n í j e v ž i vo t o p i s e s v. D o r o t y z r o k u ). P o r e f o r m ac i v 1 6. s t o l e t í d o s t al vý s t av n o vo u p o h n u t k u. J e l i k o ž r e f o r m á t o ř i p o p ř e l i t r val o u p ř ít o m n o s t K r i s t a v Eu c h ar i s t i i, k at o l íc i h á j i l i s vo u vír u ve ř e j n ý m i vý s t avy Svá t o s t i o l t á ř n í. V i t al s k é m M i l á n ě s e z ave d l a t z v. č t y ř i c e t i d e n n í p o b o ž n o s t, k t e r á s p o č íval a v t o m, ž e ve l e b n á s vá t o s t b y l a 4 0 h o d i n vy s t ave n a vě ř íc ím k u c t ě n í. Z n í s e vy vi n u l a j i n á p o b o ž n o s t t z v. vě č n é k l an ě n í, k d y s e p o c e l ý r o k k o n al 4 0 h o d i n o vý vý s t av p o k až d é v j i n é m k o s t e l e. V r o c e z ave d l ar c i b i s k u p Le o p o l d P r e č an s t á l o u ad o - r ac i t ak é v n aš í ar c i d i e c é z i. T at o p o b o ž n o s t s t á l é h o u c t ívá n í K r i s t a v Eu c h ar i s t i i b y l a v b ě h e m k o m u n i s m u p o t l ač e n a, avš ak v r o c e b y l a z n o vu o b n o ve n a ar c i b i s k u p e m J an e m G r au b n e r e m ( s p o č ívá v t o m, ž e o ad o r ač n ím d n u j e v j e d n o t l i vý c h f ar n o s t e c h vy s t ave n a N e j s vě t ě j š í s vá t o s t as p o ň 6 h o d i n ). M š e svatá př ed vy staven ou S vátostí ol tář n í. P o d t l ak e m l i d o vé z b o ž n o s t i vz n i k l a s l avn o s t n í f o r m a m š e s vat é, k d y c e l e b r an t s l o u ž i l m š i p ř e d vy s t ave n o u Svá t o s t í o l t á ř n í. D n e s j e b ě h e m vý s t avu z ak á z á n o v t o m t é ž c h r á m o vé m p r o s t o r u s l o u ž i t m š i s vat o u. S vátostn é pož ehn án í. T at o f o r m a e u c h ar i s t i c k é ú c t y m á s vů j p ů vo d v p r ů vo d u n a s vá t e k B o ž íh o T ě l a, k d y c e l e b r an t b ě h e m p r ů vo d u ž e h n al l i d Svá t o s t í o l t á ř n í. J i n d e s vá t o s t n é p o ž e h n á n í u k o n č o val o t e n t o p r ů vo d. N e t r val o d l o u h o a s vá t o s t n é p o ž e h n á n í u k o n č o val o k až d ý vý s t av N e j s vě t ě j š í s vá t o s t i. P o z d ě j i s e s vá t o s t n é p o ž e h n á n í s t al o z á vě r e č n ý m o b ř ad e m n e j e n e u c h ar i s t i c k ý c h p r ů vo d ů a vý s t avů, al e i o d p o l e d n íc h l i d o vý c h p o b o ž n o s t í ( v s o u č as n é d o b ě s e n a n ě k t e r ý c h m ís t e c h n aš í ar c i d i e c é z e u d r ž e l a n e d ě l n í p o b o ž n o s t s vá t o s t n é h o p o ž e h n á n í). Z a použ ití V ě d a o liturg ii od J. B rad áče připravil P. Antonín Nìco ze života ministrantù N a svý c h ministrantský c h sc h ů zkác h tré nuj í nej en liturg ic ké ú kony, ale také f y zičku ( ve f otb ale i f lorb ale), ab y si to moh li rozd at se soupeřem třeb a j ako v sob otu s koleg y ministranty z H ranic. Slovo pro každého Číslo 5, Roč n ík 1 1, K v ě t e n S t r a n a 7

8 Dětské o kén ko Milí chlapci a děvčata, při pohledu do liturgického kalen dá ře em e is tit, e ci kv tn u e hn ed kolik tků a lav os tí. teré to ou, ete poz at doplň ov ač ek. c kv ten e ale předev as cen an arii a a to e let a přichá z et j i v z dá t ú ctu a podě kov á n í v krá s n ý ch m ariá n s ký ch litan ií ch. M A T K O B OŽÍ, V OL Á M E K T OB Ě! C hv á lí tě an dě lů ků ry, chv á lí tě s v atí B ož í, chv á lí tě b laž en ý ch s b ory, chv á lí tě C í rkev s v atá, chv á lí tě s y n ov é E v y,... S L Y Š, M A R I A, S V Ý C H D ÍT E K H L A S! M atka j s i m ilos ti B ož í, M atka j s i m oudros ti prav é, M atka j s i v ě č n é rady,... N eb es j s i K rá lov n a krá s n á,... S tudn ice ctn os ti ty č is tá,... v š ech s v atý ch z á řiv á hv ě z da,... N eb es ké v las ti ty b rá n a, Z rcadlo C í rkv e ty s v até,... hří š n ý ch ty z á ruka s pá s n á, v z á rm utku ty ú tě cha s ladká, Z á š tito B ož í ho lidu, P ří č in o rados ti n aš í, S v atý ch ty přes v atá M atka, M A T K O B OŽÍ, V OL Á M E K T OB Ě! (z Bavorských litanií k P anně M arii) Ha, ha, ha Jak se jmenov al a z emě, kam mě l od ejí t A b r ah á m se sv ou manž el kou S á r ou, se sv ý m sl u ž eb ni c t v em a se sy nov c em L ot em? P o c h v í l i ml č ení p aní kat ec h et ka nap ov í d á : K a P av l í k r y c h l e d op ov í : K aná r ské ost r ov y! Strana 8 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 1 1, K v ě te n

9 Letní pobyt pro prarodiče s v nou čaty B esk ydy, h orsk ý h otel F it, H orní B ečv a, srpna Program: re k re ač n ě p oz n á v ac í, v ý l e t y, p rogramy p ro dě t i i dos p ě l é, h ry a s ou t ě ž e, modl i t b a, mš e s v at á. C e n a: dos p ě l í a dě t i n ad 1 2 l e t ,-K č (p l n á p e n z e + u b y t ov á n í ) dě t i od 3 do 1 2 l e t ,- K č. D ě t i do 3 l e t 1 8 0,- K č (re ž i e, b e z n á rok u n a l ů ž k o a s t rav u ) Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 9

10 S e k t y a j e j i c h v l i v Postavení náboženských společností v Č eské r epu bli ce Na situaci u nás má vliv především totální omezení náboženské svobody v době od 4 0. do konce 8 0. let minuléh o století. Č eská r epublika se v otázce náboženský ch společ ností stále j eště poh ybuj e mezi dobou komunismu a náh lou náboženskou svobodou. Z atímco v 6 0. letech na Z ápadě vznikla spousta nový ch náboženský ch h nutí, u nás moh li pů sobit, a to j en omezeně, j edině S vě dci J eh ovovi. M oonisté, kteří se r ozmoh li v U S A i západní E vr opě v 7 0. letech, u nás byli dokonce vě zně ni. S tát si v té době zaj išť oval kontr olu nad náboženský mi společ nosti ú daj nou f inanč ní podpor ou tě ch r eg istr ovaný ch. P řed listopadem j ich bylo celkem 1 8. H ned na poč átku r oku k nim přibyla j eště mor monská cír kev. M ezi tyto cír kve patřily ( řazeno abecedně ) : A poštolská cír kev v Č R, B r atr ská j ednota baptistů, C ír kev adventistů sedméh o dne, C ír kev br atr ská, C ír kev č eskoslovenská h usitská, C ír kev J ežíše K r ista S vatý ch posledních dnů, C ír kev řeckokatolická, C ír kev římskokatolická, Č eskobr atr ská cír kev evang elická, E vang elická cír kev aug sbur skéh o vyznání v Č R, E vang elická cír kev metodistická, F eder ace židovský ch obcí v Č R, J ednota br atr ská, K řesť anské sbor y, Náboženská společ nost č eskoslovenský ch unitářů, Novoapoštolská cír kev v Č R, P r avoslavná cír kev v č eský ch zemích, S lezská cír kev evang elická aug sbur skéh o vyznání a S tar okatolická cír kev. Nech uť k tr adič ním náboženský m institucím nej spíš pr ospě la po r oce k r ozvoj i h nutí Novéh o vě ku ( New A g e). T en má i svou náboženskou souč ást, zcela odlišnou od klasický ch sekt 6 0. a 7 0. let. Vyznač uj e se zápor ný m postoj em k pevný m názor ů m a str uktur ám, ponech ává možnost individuální volby, nedog matič nost snižuj e nebezpeč í h r omadný ch sebevr ažd. R ů st vykazuj e zej ména od 8 0. let. O všem ani toto nevyluč uj e ex tr émní f or mu náboženské závislosti ve svém středu. Například r ukama známéh o švý car skéh o lékaře, pr aktikanta h omeopatie a dalších f or em alter nativní medicíny, L uca J our eta, pr ošly tisíce příznivců New A g e. Č ást z nich vytvořila vnitřní taj ný Ř ád C h r ámu slunce, kter ý se neblaze pr oslavil h r omadnou sebevr aždou a vr aždou ve Š vý car sku a K anadě. Stránka p ro m l ád e ž V r oce byl u nás přij at Z ákon č / O svobodě náboženské vír y a postavení cír kví a náboženský ch společ ností. P odle ně j maj í r eg istr ované cír kve pr ávo na přístup j imi pově řený ch osob do veřej ný ch sociálních a zdr avotnický ch zařízení, vě zení apod. B yl stanoven poč et č lenský ch osob potřebný ch pr o r eg istr aci cír kve. R eg istr ace přináší vý h ody j ako: platy duch ovních, celní sazby dovážené liter atur y atd. Z ákon č / O r eg istr aci cír kví a náboženský ch společ ností stanovil potřebný poč et zletilý ch osob, kter ý j e nutný pr o zah áj ení r eg istr ač níh o řízení, na Z toh oto dů vodu moh ly bý t zar eg istr ovány pouze dvě další cír kve: Náboženská společ nost S vě dkové J eh ovovi a L uter ská evang elická cír kev aug sbur skéh o vyznání v Č R. O všem i společ nosti, kter é j sou ner eg istr ované, moh ou vydávat liter atur u, sch ázet se, vykonávat náboženské ú kony. R eg istr ace j e vý znamná h lavně z dů vodu veřej néh o míně ní. Ve společ nosti panuj e názor, že zar eg istr ováním stát g ar antuj e ur č itou ú r oveň, spoleh livost. J elikož ale stát do vnitřních záležitostí or g anizací nezasah uj e, j e tento názor mylný. S tát dnes na r ozdíl od komunistické ér y ponech ává náboženskou svobodu. V budoucnosti, kdy se poč et lidí potřebný ch k zar eg istr ování společ nosti sníží, však bude možné opr avdu spoléh at pouze na vlastní ú sudek a zkušenosti. D r uh ý m aspektem, kter ý vede k tomu, že se u nás sektářské společ nosti tolik ner ozmáh aj í, j e f akt, že v naší r epublice j e pomě r ně malá č ást obč anů, kteří se h lásí k ně kter ý m tr adič ním náboženstvím, za kter é j e u nás možné považovat křesť anství a j udaismus. M ládež má o náboženství vě tšinou zkr eslené představy vzdálené r ealitě. Nej sou sch opni r ozeznat kvalitní odpově di, ch ytaj í se i pouh éh o závanu duch ovna a vý bě r náboženské or ientace j e pak náh odný, ovlivně ný spíše M ožný m boj em j e otevřená pr ezentace náboženství v r odině i ve škole, neboť j e to j ev, kter ý k h istor ii lidstva patří. O všem to nar áží na obavy a ostych dospě lý ch, kteří toto téma považuj í za ně co intimníh o, o č em se nemá h ovořit. O br anou nám mů že bý t nauč ená sch opnost kr itickéh o myšlení a uvažování. Neboť sekty umí využít buď dů vě řivosti k vě štbám, h or oskopů m, náznaku duch ovna, nebo i siláckéh o odmítání j akékoli nadpřir ozenosti. P ři nich j e totiž č lově k zr anitelně j ší. E x istuj í také r ů zné společ nosti, kter é se pr oblematikou sekt zabý vaj í. U nás j e takovouto or g anizací S poleč nost pr o studium sekt a nový ch náboženský ch smě r ů, vzniklá v r oce z or g anizace E X O D U S : E kumenická společ nost pr o studium sekt a nový ch náboženský ch smě r ů. H lavními osobnostmi or g anizace j sou Z deně k Voj tíšek, P. R emeš, T omáš Novotný. S tředisko pr o pomoc zvláště mládeže ex istuj e i v B r ně. Nyní, v době náboženské svobody, u nás sice množství nový ch h nutí stoupá, ale nej edná se už o takový tlak j ako před lety na Z ápadě. V r oce byl v naší r epublice poč et sektářský ch přívr ženců odh adován na , v celkem asi 5 0 sektách. Z toh o bylo napoč ítáno okolo S vě dků J eh ovový ch. P oč etně silnou j e i C ír kev J ežíše K r ista svatý ch posledních dnů na svě tě skor o 1 0 milionů, u nás bylo misionářů. U r č itý podíl na tom má i j isté odmítání náboženskéh o života vů bec. Z de j e nebezpeč í or g anizací, kter é se sch ovávaj í za vě du, a kter é j sou pr o takové lidi přij atelně j ší. C o se tý č e j iný ch států, j ej ich postoj k nový m náboženský m or g anizacím se r ů zní. Ně kter é j ako B elg ie si j e h lídaj í a v j iný ch maj í napr ostou svobodu ( Š védsko). Z deně k Voj tíšek ve své knize C o máme vě dě t o sektách navíc připomíná dů ležitý f akt: P r oblém nezdr avé, sektářské závislosti na náboženském vů dci se Z ápadu nepodařilo vyřešit. P řich ází i k nám. S nad už v tr och u j iné f or mě, ale podstata náboženské závislosti. j e stále táž. Kateřina Vondrová sympatiemi. Strana 10 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n 2 005

11 60. výročí konce 2. světové války ve vz p om ínkách p ř erovské p a m ětni ce P ř e d š e d e s á t i l e t y v r o c e př i n e s l z a č á t e k k vě t n a vy t o u ž e n ý k o n e c 2. s vě t o vé vá l k y a z á r o ve ň k o n e c n a c i s t i c k é o k u pa c e n a š í vl a s t i. K d y ž s e 1 5. b ř e z n a v P ř e r o vě n a K o m e n s k é h o t ř í d ě po d o k n y r e á l n é h o g y m n á z i a o b j e vi l y n ě m e c k é t a n k y, vě d ě l i j s m e m y, s t u d e n t i a vš i c h n i l i d é, ž e j e k o n e c s vo b o d y, a ž e n á s č e k a j í t ě ž k é č a s y. N e t u š i l i j s m e t e h d y, j a k d l o u h o t a t o o k u pa c e po t r vá a k o l i k h r ů z y, u t r pe n í a s t r á d á n í př i n e s e. N a š e vl a s t, j i ž př e d t í m o c h u z e n á o po h r a n i č í, t z v. Su d e t y, a z b a ve n á Sl o ve n s k a, s e s t a l a P r o t e k t o r á t e m Č e c h y a M o r a va (Protektorat Böhmen und Mähren). P o m ě r y po l i t i c k é i h o s po d á ř s k é s e v P r o t e k t o r á t ě s t á l e h o r š i l y. Ve s vě t ě j i ž z u ř i l a vá l k a, k t e r á s e š í ř i l a a př i n á š e l a s t u pň u j í c í s e s t r a c h a b í d u. Zvl á š t ě po a t e n t á t u n a ř í š s k é h o pr o t e k t o r a R e i n h a r d a H e y d r i c h a n a b ý va l o ř á d ě n í N ě m c ů vr c h o l u. Vy s o k é š k o l y b y l y z a vř e n y, h o u f n ě s e z a ví r a l o d o k o n c e n t r a č n í c h t á b o r ů a po pr a vo va l o. N i ž š í m r o č n í k ů m h r o z i l o pr a c o vn í n a s a z e n í v N ě m e c k u. Slovensko R o h á č e, r e k r e a č n í s t ř e d i s k o H u t y , , C e n a ( s t e j n á j a k o l o n i ) : p o k o j e b e z s o c i á l n í h o z a ř í z e n í d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) p o k o j e s v l a s t n í m s o c i á l n í m z a ř í z e n í m d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) B u d o va př e r o vs k é h o g y m n á z i a m u s e l a b ý t vy k l i z e n a, u vo l n ě n a pr o n ě m e c k o u a r m á d u, a s t a l a s e A d o l f H i t l e r K a s e r n e. T ř í d y b y l y př e s t ě h o vá n y z č á s t i d o b u d o vy o b e c n é š k o l y B o ž e n y N ě m c o vé, vy š š í t ř í d y d o O b c h o d n í a k a d e m i e. V r o c e po r u š i l o N ě m e c k o pa k t o n e ú t o č e n í s e SSSR a n ě m e c k á a r m á d a vt r h l a d o R u s k a. P r o n á s l e d o vá n í Č e c h ů s e s t u pň o va l o. P ř e d e vš í m l e g i o n á ř i z 1. s vě t o vé vá l k y b y l i pr o pu š t ě n i z e s t á t n í s l u ž b y n e b o r o vn o u z a vř e n i. V b y t e c h d ě l a l o pr o h l í d k y G e s t a po, ve s m ě s v n o c i. V m é m pr vn í m pů s o b i š t i, v N e z a m y s l i c í c h, b y l j e d n é n o c i z a t č e n G e s t a pe m t a m n í pa n d ě k a n a j e š t ě t é ž e n o c i po pr a ve n. P o d o b n é u d á l o s t i b y l y v t é d o b ě s t á l e č a s t ě j š í. Vá l k a s e b l í ž i l a, n o u z e r o s t l a. J í d l o b y l o n a po t r a vi n o vé l í s t k y a s e h n a t n ě c o m i m o př í d ě l n a č e r n o b y l o n e b e z pe č n é. C h o d i l i j s m e v d ř e vá c í c h, př e š í va l i o b l e č e n í a ž i l i ve l i c e s k r o m n ě. S b l í ž í c í s e f r o n t o u s e m n o ž i l y n á l e t y a m e r i c k ý c h b o m b a r d o va c í c h l e t a d e l. N e b y l vý j i m k o u vz d u š n ý b o j n e př á t e l s k ý c h s t í h a č e k. Č l o vě k u, k t e r é h o t a k o vý b o j z a s t i h l ve vo l n é př í r o d ě, n e z b y l o n e ž l e ž e t v př í k o pě a d o u f a t, ž e h o s h o r a n e u vi d í. B o m b a r d o vá n í m b y l a po s t i ž e n a h l a vn ě ve l k á m ě s t a, z vl á š t ě P r a h a, B r n o a O s t r a va. A l e a n i m e n š í m ě s t a, z e j m é n a pr ů m y s l o vá, n e b y l a m i m o n e b e z pe č í. O k n a m u s e l a b ý t d o k o n a l e z a t e m n ě n a, a b y a n i pa pr s e k n e pr o n i k l ve n. P o ř a d y b o h o s l u ž e b m u s e l y b ý t z m ě n ě n y t a k, a b y s e k o n a l y z a d e n n í h o s vě t l a. Zvl á š t ě z a j a s n ý c h d n ů a n o c í j s m e s e s t r a c h e m o č e k á va l i z l o vě s t n ý h u k o t b o m b a r d é r ů. J a k m i l e s i r é n a o d t r o u b i l a po pl a c h, b y l i ž á c i pu š t ě n i z e š k o l y ; př e s po l n í s t u d e n t i s e vě t š i n o u c h o d i l i s c h o va t k m í s t n í m s po l u ž á k ů m. P r o ú k r y t o b y va t e l b y l y u r č e n y ve ř e j n é k r y t y, v s o u k r o m ý c h d o m e c h s i l i d é k t o m u ú č e l u u pr a vi l i s k l e py. T a m n a s l o u c h a l i d u n ě n í vy b u c h u j í c í c h b o m b ve s t r a c h u a t a k é v m o d l i t b á c h l i s t o pa d u z a ú t o č i l o k r á t c e po po l e d n i n a P ř e r o v 2 6 a m e r i c k ý c h b o m b a r d o va c í c h l e t a d e l a s h o d i l o n a ú z e m í m ě s t a a s i 9 5 č t vr t t u n o vý c h b o m b. Vě t š i n o u vy b u c h l y i h n e d, n ě k t e r é b y l y n a č a s o va n é. Z u l i c b y l y z a s a ž e n y T r á vn í k, M a l á T r á vn i c k á, K o z l o vs k á, K o s m á k o va, t e n i s o vý a r e á l u B e č vy, k a pl e B o l e s t n é P a n n y M a r i e a z a h r a d a n e m o c n i c e. Vě t š i n a b o m b d o pa d l a n a pr a vý b ř e h B e č vy. Zc e l a z n i č e n o b y l o 1 5 d o m ů a k a pl e u n e m o c n i c e. D a l š í d o m y b y l y po š k o z e n y. O b ě t í n a ž i vo t e c h b y l o 1 3, z r a n ě n ý c h 3 2. O d t o h o t o d n e j s m e ž i l i v u s t a vi č n é m s t r a c h u. K o n e č n ě př i š e l 1. k vě t e n , f r o n t a n a d o s a h a P ř e r o v po vs t a l, b o h u ž e l př e d č a s n ě. N ě m c i z a s á h l i. Za t k l i r e vo l u č n í n á r o d n í vý b o r, j e h o č l e n y po k r u t é m m u č e n í po s t ř í l e l i n a l a z e c k é s t ř e l n i c i u O l o m o u c e a n a h á z e l i d o s po l e č n é j á m y. ( J e j i c h č e s t n ý h r o b j e n a z d e j š í m h ř b i t o vě. ) D a l š í s k u pi n u z a t č e n ý c h u ž n e z l i k vi d o va l i, po u ž i l i j i c h j a k o r u k o j m í c h a ž i vý c h š t í t ů. B y l m e z i n i m i i P. J a n D r e x l e r. Ve m ě s t ě s e n a u l i c í c h s t ř í l e l o a pa d l y d a l š í o b ě t i. B í l ý pr a po r z e z á m e c k é b a š t y b y l s t a ž e n a P ř e r o vs k é po vs t á n í po t l a č e n o. T e pr ve 8. k vě t e n z n a m e n a l pr o n á s k o n e c vá l k y. N ě m c i j e š t ě s t a č i l i n a po s l e d n í c h ví l i vy h o d i t d o po vě t ř í m o s t y př e s B e č vu, j e n ž e l e z n i č n í m o s t s e po d a ř i l o z č á s t i z a c h r á n i t. P o s l e d n í n ě m e č t í vo j á c i b y l i u b y t o vá n i v d o m e c h n a n a š e m po s t i ž e n é m k o n c i u r y b n í k a. R á n o 8. k vě t n a po s b í r a l i pa n c é ř o vé pě s t i, k t e r é m ě l i o př e n é o n a š e d o m y, a o d t á h l i. A u ž t u b y l y pr vn í z pr á vy, ž e o d Ž e l a t o vi c t á h n e n a P ř e r o v R u d á a r m á d a g e n e r á l a J e r e m e n k a. Slovensko O r a v a, D l h á n a d O r a v o u C e n a ( p l n á p e n z e + u b y t o v á n í ) : d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č a p a r t m á n : d o s p ě l í a d ě t i n a d 12 l e t K č d ě t i 3 a ž 12 l e t K č d ě t i d o 3 l e t K č ( r e ž i e, b e z n á r o k u n a l ů ž k o a s t r a v u ) Jí z d a n a k o n í c h a j e z d e c k ý k u r z. P ř i j e l i n a vo z e c h t a ž e n ý c h k o ň m i, vě t š i n o u s t a ř í, u n a ve n í, a pa t i č t í. Va ř i l i j s m e j i m č a j a n a b í z e l i, c o j s m e m ě l i př i pr a ve n o k j í d l u d o k r y t u. U b y t o va l i s e v n a š i c h d o m e c h, ve s k l e pe c h s l o ž i l i k o ř i s t z n á k l a d n í c h a u t. N ě k t e ř í s e c h o va l i j a k o v d o b y t é z e m i, z a č a l y s e z t r á c e t h o d i n k y a j i n é vě c i, a pů vo d n í n a d š e n í z j e j i c h př í t o m n o s t i z a č a l o o c h a b o va t. Z P r a h y př i c h á z e l y z pr á vy o k r va vé m P r a ž s k é m po vs t á n í, k t e r é m u n e s m ě l a př i j í t n a po m o c a m e r i c k á a r m á d a, St a l i n n e d o vo l i l. R u s o vé v P ř e r o vě j e š t ě o s l a vi l i 9. k vě t e n j a k o D e n ví t ě z s t ví a př í š t í r á n o s e o b d i vu h o d n ě r y c h l e s b a l i l i a o d j e l i n a P r a h u. Zh l u b o k a j s m e s i o d d y c h l i č e r vn a u s po ř á d a l i P ř e r o vš t í d ě k o vn o u pě š í po u ť n a Sv. H o s t ý n, k t e r é s e z ú č a s t n i l o s k o r o c e l é m ě s t o. M l a d š í a z d a t n ě j š í a b s o l vo va l i t r a s u pě š k y, s t a ř í j e l i n a vo z e c h. K d o n e m o h l a b s o l vo va t vl a s t n í po u ť, př i š e l a s po ň vy pr o vo d i t a h l a vn ě pa k u ví t a t po u t n í k y. Sk o n č i l o s e d m l e t h i t l e r o vs k é h o n a c i s t i c k é h o t e r o r u. N e t u š i l i j s m e, ž e z a t ř i r o k y n á s č e k á n o vý h r ů z n ý t e r o r, k t e r ý b u d e t r va t pl n ý c h č t y ř i c e t l e t. Dr. B. Macků Slovo pro každého Číslo 5, R oč n ík 11, K v ě t e n S t r a n a 11

12 Informace z P as t orač ní rad y Napříště nebude mít tiáru, ale biskupskou mitru a pallium arc ibiskupů metropolitů pod erbem. B enedikt X V I. uč inil další krok Papežský erb Druhé zasedání Pastorační rady p ř erovsk é f arnosti v roc e se k onal o ve stř edu 6. dub na. Př ítom no b yl o 9 čl enů PR. P. Pavel H of írek i nf orm oval čl eny PR, ž e j sou p ř i p raveny návrhy na záb radl í u vc hodu k ap l e sv. J i ř í, p ř edb ě ž ná c ena , - Kč. J e zp rac ováván návrh na top ení v l avi c íc h ve f arním k ostel e sv. Vavř i nc e. P. H of írek j e zván do k om i se p ro org ani zování osl av v m ě stě Př erově. S p ř edsti hem p rob íhá p ř íp rava S vatovavř i nec k ý c h hodů dne 7. srp na O tec Pavel j i ž p ř i p ravi l návrh p rog ram u, k terý b yl na j ednání di sk utován. H odové m š e b udou j ak o ob vyk l e v 9 a 1 0 : 3 0 hodi n. V 1 0 hodi n se p l ánuj e sp ol ečné zaháj ení hodů na nám ě stí T G M p anem starostou a p anem f arář em. U važ uj e se i s k rátk ý m vystoup ením otc e Pavl a na nám ě stí odp ol edne, k de seznám í se ž i votem sv. Vavř i nc e. V k ostel e p ak b ude p ož ehnání, p rohl ídk a a vý k l ad p aní M ol l i - nové. N a c entru S onus p ak b eseda s k ně ž ím i, k teř í p ů sob i l i v Př erově a p osezení na f arní zahradě. Ú čast p ř i sl íb i l P. J osef L am b or. B yl dán návrh na usp o- ř ádání k onc ertu váž né hudb y v k ostel e v p átek, p ř íp adně v sob otu p ř ed hody. Pro četb u na l etoš níc h m áj ový c h p ob ož nostec h b yl dop oručen ž i votop i s a m yš l enk y J ana Pavl a I I. Pok račoval i j sm e v j ednání o k onk reti zac i p ř edstav a m ateri - ál ů otc e arc i b i sk up a J ana k R ok u f arnosti. N ově b yl o zavedeno setk ávání m l adý c h p ř erovsk ého dě k anátu j ednou za 1 4 dnů p ř i večerní sp ol ečné m š i svaté v rez ig nac i na tento sy mbol papež ské vlády. P osledním papež em korunovaný m tiárou by l roku P avel V I. B y lo to ale j edinkrát, kdy měl tiáru na h lavě. T roj dílnou papež skou korunu prodal a peníz e věnoval na podporu c h udý c h. P rotož e papež ská koruna přestala ex istovat, J an P avel I. místo korunovac e z ah áj il pontif ikát slavnostním vlož ením pallia na ramena. V j eh o stopác h šli J an P avel I I. a B enedikt X V I., který ny ní odstranil tiáru i z papež ské h o erbu. P apež ský z nak napříště c h arakteriz uj e inf ule ( mitra), pallium a P etrovy klíč e. S vatý otec, stej ně j ako j eh o předc h ů dc i, z ac h oval po volbě na P etrů v stolec svů j dosavadní biskupský erb. U ž íval h o od roku , kdy se stal arc ibiskupem M nic h ova a F reising u. Š tít j e roz dělen špic í do tří polí. H eraldic ky vpravo ( tj. poh ledově vlevo) nah oře j e korunovaná h lava M aura, která j e od 1 4. století erbovním z nakem diec é z e F reising. K dy ž j i arc ibiskup R atz ing er přij ímal do své h o erbu, nenavaz oval j en na tradic i své diec é z e. V e své autobiog raf ic ké kniz e M ů j ž ivot vy světluj e: Pro mě je výrazem všeobecnosti církve, která nezná žádné rasové a tř ídní rozdíl y, p rotože všich ni jsme jedním v K ristu, jak p íše sv. Pavel v l istu G al ať anů m. D alší h eraldic kou f ig urou papež ské h o z naku j e medvěd. I ten navaz uj e na h istoric kou tradic i diec é z e F reising. P odle leg endy první biskup toh oto města, sv. K orbinián, putoval přes A lpy do Ř íma. J eh o mez ka c estou roz trh al medvěd. S větec medvěda donutil, aby nesl j eh o z avaz adla až do V ěč né h o města. V návaz nosti na svaté h o A ug ustina viděl J oseph R atz ing er v té to f ig uře sebe sama, obtíž ené h o biskupský mi povinnostmi. J ak z námo, uč ení sv. A ug ustina se nový papež věnoval už ve své doktorské prác i. Nepřekvapuj e tedy, ž e v j eh o erbu nac h áz íme j eště další naráž ku na toh oto c írkevníh o otc e. B iskup z H ippo sv. A ug ustin měl vidění dítěte přelé vaj íc íh o mušlí vodu z moře do j amky v písku. P řipomnělo mu to, ž e lidský roz um není s to v plnosti poj mout B ož í taj emství. Z ac h y tí vž dy j en j ej ic h nevelkou č ást. M ušle má také další sy mbolic ký vý z nam. J e z namením poutníků, kteří z c elé E vropy směřovali k h robu sv. J akuba do S antiag a de C ompostela. E rb B enedikta X V I. j e č erveno-z latý. P ole s M aurem a medvědem j sou z latá, obě ty to f ig ury j sou al naturale, tj. h nědé ; M aurova koruna a límec, stej ně j ako břemeno na h řbetu medvěda j sou č ervené. M ušle j e z latá na č ervené m poli. K líč e ve tvaru O ndřej ské h o kříž e j sou j eden z latý, druh ý stříbrný. M itra j e stříbrná se z latý mi pásky. S ouč ástí of ic iálníh o papež ské h o z naku není h eslo. B enedikt X V I. si nic mé ně po vz oru svý c h předc h ů dc ů ponec h ává své biskupské motto: C ooperatores V eritatis ( spoluprac ovníc i pravdy ). P ř e v z a t o z R a d i o V a t i k a n a V s o b o t u 2 3. d u b n a s e k o n a l a p o u t n í m š e v k a p l i s v. J i ř í v P ř e r o vě n a H o r n í m n á m ě s t í. V p ř í š t í c h m ě s í c í c h Vá s t a m z ve m e n a : Květen P o a Ú t v 1 8 : 0 0 m á j o vé p o b o ž. Červen až Září P o v 1 8 : 0 0 rů ženec Ř íj en P o a Ú t v 1 8 : 0 0 rů ženec a b esedě na S onusu. H ovoř i l i j sm e o p odstatný c h znac íc h c írk ve, k teré nesm ě j í c hyb ě t ( l i turg i e, hl ásání, di ak oni e). Di sk utoval i j sm e o p astorac i c estou ti sk u, m édi í ( Př erovsk o, k ab el ová tel evi ze). K tom u j e tř eb a m ít a p ř i p ravi t vhodnou osob u. M ohl o b y se začít nap ř. s rel ac em i o k ostel ec h a c írk evníc h p am átk ác h p odl e p ř ehl edně zp ravovaný c h m ateri ál ů p aní Z deň k y M ol l i - nové. F r a n t i š e k M e n c Strana 12 Slovo pro kaž d é h o Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

13 Jen tak v e s tr u č no s ti Máme nového papeže S o d st up e m č asu p o r o st e n aš e v d ě č n o st B o h u z a p ap e ž e J an a P av l a I I. a b ud e m e si uv ě d o m o v at č í m d á l v í c, j ak v e l k ý m d ar e m p r o c í r k e v b yl o, ž e j i v e d l p r á v ě t e n t o m už. T ak é n o v ý p ap e ž B e n e d i k t X VI. j e č l o v ě k e m n e sp o r n ý c h k v al i t a n i c n a t o m n e z m ě n í an i k r i t i k a o d l i d í, k t e ř í v ě c e m n e r o z um í. N aš e d ů v ě r a t v á ř í t v á ř b ud o uc n o st i o v š e m n e st o j í j e n n a o so b n í c h k v al i t á c h n o v é h o p ap e ž e, al e n a p r v n í m m í st ě n a p e v n é v í ř e v t o, ž e B ů h sá m v e d e sv o u c í r k e v a n i k d y j i n e o p o uš t í. Vo l b a n o v é h o p ap e ž e a z ač á t e k j e h o p o n t i f i k á t u n á m t ak é p ř i p o m í n aj í n ut n o st n aš í m o d l i t b y z a p ap e ž e a c í r k e v. Sk r z e t ut o m o d l i t b u m á m e i m y ú č ast a p o d í l n a j e h o sl už b ě p ast ý ř e. O pr avy V P ř e r o v ě n a f ař e j sm e j i ž b r i g á d n ě z ač al i p ř í p r av n é a b o ur ac í p r á c e p r v n í e t ap y o p r av y f ar n í st ř e c h y. V t é t o p r v n í č á st i se j e d n á o o p r av u p o d l ah y p ů d y a j e j í z p e v n ě n í ž e l e z o b e t o n o v o u p l o t n o u a o ú p r av u sc h o d i š t ě n a p ů d u. Dě k uj i v š e m, k d o se d o b r i g á d z ap o j i l i. P á n B ů h z ap l ať. B r i g á d y j e š t ě p o k r ač uj í, al e sn ad b r z y j i ž p ř e v e z m e p r á c e st av e b n í f i r m a. O d h ad uj i, ž e p r ac í b r i g á d n í k ů m ů ž e m e uš e t ř i t z h r ub a ,- K č. C e l k o v á c e n a l e t o š n í c h p r ac í b ud e j asn á až p o uk o n č e n í j e d n á n í s f i r m am i. Z at í m m á m e v yb r á n o n a t ut o ak c i v e sb í r k á c h a d ar e c h ,- K č. P o st up uj e t ak é p ř í p r av a n o v é h o t o p e n í d o k o st e l a sv. Vav ř i n c e. P r o j e k t j e j i ž r o z p r ac o v á n, al e v t é t o c h v í l i j sm e se z ast av i l i n a j e d n á n í s p am á t k á ř i, k t e ř í m usí n av r ž e n é ř e š e n í sc h v á l i t. Do uf á m, ž e se v š e p o d ař í v yř í d i t a t ak sn ad i t o p e n í b ud e m e sc h o p n i ud ě l at j e š t ě t e n t o r o k. N a t o p e n í m á m e p ř i p r av e n o ,- K č. T ak é se p l á n uj e v e sp o l up r á c i s m ě st e m a s p o m o c í d o t ac í o p r av a k ap l e P an n y M ar i e B o l e st n é p ř e d k o st e l e m sv. Vav ř i n c e. P o k ud se p o d ař í z í sk at p ř i sl í b e n é p ř í sp ě v k y, t ak b y se l e t o s m o h l a ud ě l at v ě t š í č á st t é t o g e n e r á l n í o p r av y. V P ř e d m o st í z až á d á m e t ak é l e t o s o p ř í sp ě v e k z g r an t u O l o m o uc k é h o k r aj e n a o d v l h č e n í k o st e l e sv. M ag d al é n y. L o n i j se m n e b yl i v yb r á n i, al e d o uf á m e, ž e l e t o s t o v yj d e. P o k ud an o, t ak 5 0 % n á k l ad ů uh r ad í t at o k r aj sk á d o t ac e a n a n á s z ů st an e z ap l at i t z b yt e k. T e ď m á m e v yb r á n o v e sb í r k á c h, d ar e c h a p ů j č k á c h ,- K č. J e š t ě j e d n o u d ě k uj i v š e m, k d o p o d p o r uj í n aš e f ar n o st i ať už f i n an č n ě č i sv o j í o so b n í p o m o c í. Dě k uj i. Pavel Hofírek dokončení ze strany 16 St ř e d a : 3 0 F ar a v P ř e r o v ě R e d ak č n í r ad a č aso p i su Čtvrtek S l a vn o s t T ě l a a K rve P á n ě M š e s va té : P ř ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 P ř ed m o s tí 16 : : 0 0 C e n t r um So n us M o d l i t b y m at e k P á t e k : 3 0 C e n t r um So n us E l i p sa, k at e c h e z e p r o m l ad é So b o t a : 0 0 C e n t r um So n us Sc h ů z k a m i n i st r an t ů 9: 0 0 C en tru m S o n u s L ekto rs ký ku rz N ed ě l e : 0 0 K o j etí n, s v. J o s ef H a l el u j a D ě ka n á tn í p ě vec ká s o u tě ž 1 9 : 3 0 C e n t r um So n us Se t k á n í m l á d e ž e P o n d ě l í : 3 0 C e n t r um So n us B i b l i c k á h o d i n a 1 8 : 4 5 F ar a v P ř e d m o st í B e se d y n ad k at e c h i sm e m v P ř e d m o st í Út e r ý Vr an o v u B r n a P o uť sp o l e č e n st v í se n i o r ů St ř e d a : 3 0 F ar a v P ř e r o v ě Sc h ů z k a l e k t o r ů a ak o l yt ů Č t v r t e k : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m De sat e r o P á tek 3.6. S l a vn o s t N ej s vě tě j š í h o S rd c e J ež í š o va M š e s va té : P ř ero v 8 : 0 0 a 18 : 3 0 P ř ed m o s tí 16 : : 3 0 C en tru m S o n u s P ro g ra m p ro m l á d ež d ě ka n á tu 1 9 : 3 0 C e n t r um So n us C í r k e v n í d ě j i n y S o b o ta 4.6. S va tý H o s tý n P ř ero vs ké p u to vá n í ro d i n n a S v. H o s tý n 1 7 : 0 0 P ř e r o v, sv. Vav ř i n e c P o b o ž n o st p r v n í so b o t y P o n d ě l í : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m n a So n usu Út e r ý : 0 0 C e n t r um So n us Se t k á n í sp o l e č e n st v í k ř e sť an sk ý c h ž e n S tř ed a : 3 0 F a ra v P ř ero vě P a s to ra č n í ra d a f a rn o s ti P ř ero v Č t v r t e k : 3 0 C e n t r um So n us B e se d y n ad k at e c h i sm e m M o d l t i b a 2 0 : 0 0 C e n t r um So n us M o d l i t b y m at e k P á t e k : 3 0 C e n t r um So n us E l i p sa, k at e c h e z e p r o m l ad é So b o t a : 0 0 C e n t r um So n us Sc h ů z k a m i n i st r an t ů 9: 0 0 C en tru m S o n u s L ekto rs ký ku rz 9 : 0 0 C e n t r um So n us Se t k á n í f r an t i š k á n sk é h o sp o l e č e n st v í N e d ě l e : 3 0 C e n t r um So n us Se t k á n í m l á d e ž e Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 13

14 Bývalý kostel sv. Mar ka v P ř er ově J e n ž e 1 5. č e r vn a o p ě t vy h o ř e l o c e l é m ě st o o h n ě m, kt e r ý vy p ukl v P o l á š ko vě st ave n í n a j i h o zá p ad ě P ř e r o va. Vy h o ř e l i ko st e l sv. M ar ka, zc e l a b y l zn i č e n m l ý n S p á l e n e c a d o ko n c e i j e z v B e č vě, z n ě h o ž zů st al y j e n o h o ř e n é ků l y. P o d l e zá p i sů n a S v. H o st ý n ě p ř i š l i t am P ř e r o vš t í r o ku v p r o se b n é m p r o c e sí a zavá zal i se kaž d o r o č n ě p ř i c h á ze t i vž d y v t u n e d ě l i p o svat é m Ví t u, d va r o ky n at o p ř i n e sl i o b r az P ř e r o va, p o n i č e n é h o o h n ě m, a zavě si l i h o 1 7. č e r vn a n a c h r á m o vo u ze ď. P o t o m t o p o ž á r u zů st al y z ko st e l a sv. M ar ka j e n h o l é zd i. Z j e h o m o b i l i á ř e se p o d ař i l o zac h r á n i t d va p o zl ac e n é kal i c h y s p at e n am i, sví c n y a n ě kt e r é so c h y a o b r azy. ( N ě kt e r é z n i c h se zac h o val y v d e p o zi t á ř i M uze a K o m e n ské h o ad m i n i - st r á t o r e m P. J an e m Vr t ke m b y l y v r o c e d ar o vá n y ko st e l n í ku Vo j t ko vi, j e h o ž r o d i n a j e p o zd ě j i d ar o val a p ř e r o vské m u m uze u. ) K o v z ž á r e m r o zt ave n ý c h zvo n ů v c e n ě zl. b y l r o ku m ě st e m p r o d á n a p e n í ze r o zp uč e n i. R o ku ž á d al d ě kan J o se f G r un n e r ko n si st o ř o p o vo l e n í p o st avi t n a m í st ě vy h o ř e l é h o ko st e l a al e sp o ň kap l i sv. M ar ka, al e p o už i t e l n é j m ě n í ko st e l a b y l o j e n zl. 1 7 kr. a 4 / 8 d e n á r u, t o n e st ač i l o a m ě st o an i vr c h n o st p ř i sp ě t n e c h t ě l y. T ak zů st al a sko r o 2 0 l e t zř í c e n i n a p o n e c h á n a své m u o sud u. V r o c e zí skal v d r až b ě c e l ý p o ze m e k ko st e l a a p ř i l e h l é h o zá m e c ké h o h ř b i t o va za zl. t e h d e j š í m aj i t e l P ř e r o va H y ac i n t vo n B r e t t o n. D r až b a se n e vzt ah o val a n a st ave b n í m at e r i á l ze zř í c e n i n y, kt e r ý b y l n a p ř í kaz ze m ské h o g ub e r n i a p o už i t d ě kan e m S ko č o vský m k o p r avě š í ř avské h o ko st e l a. V r o c e b y l y zb y t ky ko st e l a sv. M ar ka r o zb o ur á n y kr o m ě zd i va, t vo ř í c í h o o c h r an n o u ze ď b ř e h u B e č vy. Zí skan ý m at e r i á l b y l o d ve ze n n a Š í ř avu, kd e se r o ku zač al o s r o ze b í r á n í m zd í ko st e l a sv. M i c h ae l a, s o p r avo u kl e n e b a st avb o u n o vé vě ž e. A r ag o n i t o vé kr o p e n ky b y l y p o už i t y u b o č n í c h vc h o d ů f ar n í h o ko st e l a. Zb y l ý m at e r i á l p o sl o už i l r o ku k o p r avě h ř b i t o vn í zd i n a Š í ř avě. ( K am e n í z p o sl e d n í h o zb y t ku n á b ř e ž n í zd i d ar o val o m ě st o v r o c e n a st avb u š í ř avské h o kl á š t e r a. ) P o h l e d n a P ř e r o v z r o k u o d J a n a W i l l e n b e r g e r a. K o s t e l s v. M a r k a a b r a t r s k ý d ů m s e š k o l o u j e o z n a č e n e l i p s o u j e l i vy sl an c o vé p r až ské h o m ě š ť an st va z Ví d n ě k d o m o vu p o ž e l e zn i c i o ko l o n aš e h o m ě st a, a b y l i zd e sr d e č n ě a sl avn o st n ě uví t á n i. N a ve č e r b y l o m ě st o o sví c e n o, m l ad í c i c h o d i l i s p o c h o d n ě m i a h ud b a h r á l a p o m ě st ě. N á š zp ě vn í sp o l e k vy t á h l t aké za m ě st o a p r vn í p í se ň, kt e r o u j sm e zp í val i, b y l a Vš e j e n ku c h vá l e ; d r uh á B r at ř i n e c h m e c i zo t y, t ř e t í H e j M o r avc i j e š t ě n aš e m o r avská ř e č ž i j e, kt e r á se s n ad š e n í m o p ako val a. K d y ž j sm e j i p r á vě p ř i b r á n ě d o h o r n í h o m ě st a sko n č i l i, p o č al i n á m z m o ž d í ř ů n a sv. M ar ku st ř í l e t. M n o h o se t l i d u z m ě st a a d í l e m z o ko l n í c h d ě d i n, vl n í c í se ul i c e m i a o zá ř e n í o d p o c h o d n í ze ž e l e zn é d r á h y, p o sky t o val i r ad o st n ý p o h l e d. ( N ap sal J an K o zá n e k v T ý d e n n í ku z ) N a p r á zd n é m p r o st r an st ví N a M ar ku si v r o c e p o st avi l a m í st n í T ě l o c vi č n á j e d n o t a S o ko l svů j sp o l ko vý d ů m so ko l o vn u, ve kt e r é v r o c e zař í d i l a t aké B i o S o ko l. K d y ž b y l a v r o c e n a B r ab an sku p o st ave n a so ko l o vn a n o vá, p ř e st avě l i so ko l i st ar o u t ě l o c vi č n u n a B i o A l f a, zn á r o d n ě n é v p r o si n c i J ako K i n o J as j e ur č i t ě p am at uj e vě t š i n a f ar n í ků. S t r h l i j e v r o c e a d n e s j e N a M ar ku zase j e n kus t r á vn í ku. J e n p o j m e n o vá n í ul i c e p o ř á d p ř i p o m í n á zm i ze l ý ko st e l. (D o k o n č e n í z m i n u l é h o č í s l a ) Při p r a v i l a Z d e ň k a M o l l i n o v á V so b o t u 2. d ub n a se n a c e n t r u S o n us uskut e č n i l o S e t ká n í kat e c h e t ů d ě kan á t ů P ř e r o v a H r an i c e. P o sp o l e č n é m d o p o l e d n í m p r o g r am u n á sl e d o val a m š e svat á v ko st e l e sv. Vavř i n c e a sp o l e č n ý o b ě d. Strana 14 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

15 Svatá Jana z A r k u, p anna a m u č e d ni c e Narodila se roku 1412 ve Francii, v městě Domrémy. Nenaučila se číst, ani psát, ale pro j ej í vý znam a poslání v děj inách Francie to neb ylo nej dů lež itěj š í. O d svý ch tř inácti let se j í dostalo slyš itelnéh o poselství, které j í vyb ízelo k pomoci f rancouzskému králi i ob yvatelů m celé f rancouzské země suž ované A ng ličany. S tala se vrch ní velitelkou voj ska Francie, osvob odila v čele voj ska O rleans. P o j ej ích ú spěš ích b yl 1429 K arel VI I. korunován na f rancouzskéh o krále. Z radou padla do zaj etí, b yla ob ž alována z čaroděj nictví a r v R ouenu v devatenácti letech upálena. Nesporný mi v ž ivotě svaté J any zů stávaj í touh a po skutečném pokoj i mezi národy, pozvednutí morálky a odh odlání ke spravedlivému b oj i u svý ch kraj anů. P apež P ius X. j i proh lásil za b lah oslavenou a B enedikt X V. j i roku svatoř ečil. Jaroslav Branžovský Stránky z i nte rne tu w w w.prog las.cz J e to j iž 10 let, kdy začalo vysílat R adio P R O G L A S. S tej ně j ako sv. C yril a M etoděj, kteř í př inesli naš im př edků m víru v K rista, vzdělanost a kulturu,snaž í se o totéž R adio P rog las - j azykem srozumitelný m lidem naš í dob y - př ináš et radostnou zvěst o vykoupení, o radosti, pokoj i, ž ivotě a naděj i, kterou svět nemů ž e dát ani vzít, protož e j i nemá. J istě mnozí z vás, váž ení čtenář i naš eh o časopisu, R adio P rog las poslouch áte a znáte j eh o prog ramové zaměř ení. Na internetu mů ž eme nalézt stránky, které nám tuto rozh lasovou stanici př edstaví poněkud b líž e. M ů ž eme se seznámit např íklad s aktuální prog ramovou nab ídkou se stručný m popisem prog ramů, s redaktory, kteř í pro nás př ipravuj í poř ady a moderuj í vysílání, s nab ídkou akcí j ednotlivý ch f arních společenství, na které nás j ak f arníci i P rog las srdečně zve a samozř ej mě j e zde i spousta inf ormací z domácí i světové církve. K dispozici j e také arch iv starš ích poř adů, kontaktů na spolupracuj ící mediální partnery, nab ídka pub likací z redakce rádia a dalš í. M ů ž ete se také stát, a promiň te mi nyní prosím tuto vý zvu, měli b yste se stát i sponzory, př ispěvateli a dob rodinci této rozh lasové stanice. J e totiž závislá pouze na posluch ačích, dárcích alespoň j edné koruny denně pro provoz. M alé odb očení: zamysleme se nad tím, čeh o j sou lidé och otni se vzdát a co ob ětovat pro své zálib y a koníčky. Nestoj í naš e víra za mnoh em víc? R adio P rog las si mů ž ete naladit na těch to f rekvencích : S vatý H ostý n 9 0,6 M H z, B rno 10 7,5 M H z, P raděd 9 3,3 M H z. K ontakt: B rno h lavní redakce, B arvičova 8 5, B rno, tel.: , f ax : , prog las.cz, w w w.prog las.cz. R adio P rog las vysílá 24 h odin denně. Jaroslav Branžovský M i ni s tr ants k ý ví k e nd v D o l ní B e č vě O víkendu b yli ministranti z P ř erova v Dolní B ečvě. C esta na tamní f aru nám trvala kolem dvou h odin. P o rych le provedeném ub ytování j sme si š li zah rát f otb al. Nikdo z nás netuš il, co se b ude dít následuj ící den. V sob otu ráno otvíráme oči j iž v 5 : 45. P o mš i sv. nás čekala snídaně a náročná cesta ke kapličce na R adh oš ti, j ež j e zasvěcena sv. C yrilu a M etoděj ovi. C estu tam i zpět nám zpř íj emň ovalo mnoh o h er, do který ch se zapoj ili ú plně vš ich ni, včetně otce A ntonína a b ratra j áh na. Z h er moh u j menovat např.: h ra na prů zkumníky, b oj o vlaj ku, kdo dál doh odí oh ryzkem, h ledání kartiček se j mény papež ů... O dnesli j sme si spoustu záž itků a podař ilo se nám navzáj em se více poznat. Večery strávené povídáním a h raním rů zný ch h er b udou pro nás po delš í dob u nezapomenutelné. P očasí nám naš těstí po celou dob u př álo a vš e se zdař ilo vý b orně. S tále platí nab ídka pro kluky, malé i velké, ab y se zapoj ili do služ b y ministrantů u oltář e. U ž se na vás moc těš íme. Naš e h eslo víkendu mimo j iné b ylo: I ty, se mů ž eš stát ministrantem! Lu ká š U rb an Slovo pro každého Číslo 5, Ročník 11, Květen 2005 S tr a na 15

16 Ł Informace Májové pobožnosti v P ř e r ově jsou k a žd ý k vě tnový d e n vžd y v 1 8 : 0 0 a to v pond ě l í a ú te r ý v k a pl i sv. J iř í a od stř e d y d o ne d ě l e v k oste l e sv. V a vř inc e. Májové v P ř e d m ostí jsou k a žd ý k vě tnový d e n v k oste l e sv. Ma g d a l ény vžd y v 1 8 : 3 0 k r om ě pond ě l í, k d y z a č í na jí v 1 7 : 1 5. V š e c h ny z ve m e. Pátek : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C en tr u m S o n u s Pr o g r a m p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C e n t r u m S o n u s C í r k e v n í d ě j i n y S o b o t a : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M š e s v a t á 1 7 : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c P o b o ž n o s t p r v n í s o b o t y 1 8 : 0 0 K o s t e l P ř e d m o s t í M a r i á n s k é v e č e ř a d l o N ed ě l e : 3 0 K a p l e v Ú j ez d c i Po u tn í m š e s va tá v ka p l i s v. J a n a S a r ka n d r a v Ú j ez d c i 1 5: 0 0 F a r a v Př er o vě N ef o r m ál n í s etkán í n a f a r n í z a h r a d ě P o n d ě l í : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m n a S o n u s u Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í s p o l e č e n s t v í k ř e s ť a n s k ý c h ž e n S tř ed a : 0 0 C en tr u m S o n u s K a vár n a p r o s en i o r y 1 7 : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í r o d i č ů p ř í p r a v y d ě t í n a p ř i j í m á n í 1 9 : 3 0 F a r a v P ř e r o v ě S c h ů z k a v e d o u c í c h d ě t í a m l á d e ž e Č t v r t e k : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m D e s a t e r o 2 0 : 0 0 C e n t r u m S o n u s M o d l i t b y m a t e k P á t e k : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M o d l i t b y F a t i m s k é h o a p o š t o l á t u 1 9 : 3 0 C e n t r u m S o n u s E l i p s a, k a t e c h e z e p r o m l a d é S o b o t a : 0 0 C e n t r u m S o n u s S c h ů z k a m i n i s t r a n t ů 9 : 0 0 C en tr u m S o n u s L ekto r s ký ku r z 1 9 : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec S va to d u š n í vi g i l i e N ed ě l e : 0 0 A r eál v Č eky n i D en p r o r o d i n u v Č eky n i 1 9 : 3 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í m l á d e ž e Po n d ě l í : 0 0 C en tr u m S o n u s Z a č átek p ř í p r a vy r o d i č ů n a kř ty d ě tí 1 6: 0 0 C en tr u m S o n u s S etkán í s en i o r ů 1 7 : 3 0 C e n t r u m S o n u s B i b l i c k á h o d i n a 1 8 : 4 5 F a r a v P ř e d m o s t í B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m v P ř e d m o s t í Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í f r a n t i š k á n s k é h o s p o l e č e n s t v í S t ř e d a : 3 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c M š e s v a t á s p ř í p r a v o u d ě t í n a p ř i j í m á n í Č t v r t e k : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m M o d l i t b a Pátek : 3 0 Př er o v, s v. V a vř i n ec M š e s va tá p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C en tr u m S o n u s Pr o g r a m p r o m l ád ež d ě ka n átu 1 9 : 1 5 C e n t r u m S o n u s C í r k e v n í d ě j i n y S o b o t a : 0 0 V s e t í n F i n á l e f o t b a l o v é h o t u r n a j e m i n i s t r a n t ů 1 5 : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c N á c v i k p r v n í h o s v a t é h o p ř i j í m á n í a p ř í l e ž i t o s t k e s v á t o s t i s m í ř e n í N e d ě l e : 0 0 P ř e r o v, s v. V a v ř i n e c P r v n í s v a t é p ř i j í m á n í v P ř e r o v ě 1 5: 0 0 Po d n em o c n i c í S p o l eč n á m o d l i tb a u ka p l i č ky Pa n n y M a r i e v Př er o vě p o d n em o c n i c í P o n d ě l í : 3 0 C e n t r u m S o n u s B e s e d y n a d k a t e c h i s m e m n a S o n u s u Ú t e r ý : 0 0 C e n t r u m S o n u s S e t k á n í s p o l e č e n s t v í k ř e s ť a n s k ý c h ž e n dokončení na str. 13 Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Římskokatolická farnost Přerov K ratoch vílova Přerov 2 R edakč ní rada: P. Pavel H ofírek, P. A ntonín Pech al, j áh en J an F ranta, L. C aláb ková, J. B ranž ovský, A. Piz ú rová, R. D oč kal, V. Z avadilík. telefon: p farnostp rerov. cz w eb : w w w. farnostp rerov. cz Podněty, příspěvky a informace k otiš tění lz e odevz dat na faře v Přerově. Uzávěrka červnového čísla je 25. května N eprodej ná tiskovina. Prosíme o příspěvek 1 0, - K č na výrob u č asopisu. Strana 16 Slovo pro každého Č í s l o 5, R o č ní k 11, K v ě te n

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20

Ú V O D 3. 2 D O P R A V N Í S L U Ž B Y S lu žby železničn í d o p ra v y 20 OBSAH Ú V O D 3 1 S L U Ž B Y C E S T O V N ÍH O R U C H U 5 3.1 P o d s ta ta a z v lá štn o sti slu ž eb cestovního ru c h u 6 1.2 K lasifik ace a c h a ra k te ris tik a slu ž eb cesto v n íh o r u

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

PROFIL MĚSTA MLAD Á B OLE SLAV Z P R A C O V A T E L : M ag i st r á t m ě st a M lad á B o le slav, K o m e n sk é h o n á m. 6 1, 2 93 0 1 M lad á B o le slav t e l.: 3 2 6 7 1 5 1 1 1, e -m ai l: e

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á

ý ě ší ě ší é ří é í ř í á í í ů í ý é é ž ář áš í á í í í ě ř í é í ě úč č ř ž ý ů ý á é é é í ří č á č í ě í č í á š ý ý Ťí ž ů ů ř á ě č í í ž čá á š ý č á í á í é é á á í í š í ě í ž š ě č é ščí ž ž ě í č č Ž ý í ř ě ů ží ří í é ě š é ě á š š á é š í š é á í é é ě é ýš ý ů ý ě ý č ú á Ž á í é š ě ů é á í ř é ž ě ě ř í á á é á ě í íř é ý ě ří á ž

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8

H ledání a poznávám. M n i c h o v...8 Ú v o d e m... 5 H ledání a poznávám M n i c h o v...8 P r o te k to r á t... 9 Válka...11 Z atčení o t c e...13 D ůvěra v lepší b u d o u c n o s t...15 Stadion a K u ra to riu m...18 T o ta lein satz...20

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST

I. HLÁSKOSLOVÍ - SPISOVNÁ VÝSLOV NOST OBSAH ÚVOD O b e c n é p o u č e n í o ja z y c e...5 1. Ř e č a ja zy k ; ja zy k n á ro d n í. 2. S p is o v n á če štin a, o b e c n á češtin a. 3. P rv k y ja z y k o v é h o v y jadřo vání: včta,

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46

2. LEKCE '... H a r d u ly s t til á g á p á tu r? M á š c h u ť j í t n a v ý le t?... 46 PŘED M LU VA... 18 STRUKTURA UČEBNICE... 20 POUŽITA LITERATURA... 23 SEZNAM ZKRATEK... 24 BOKMÁL, NYNORSK A NORSKÉ DIALEKTY... 25 ÚVOD DO NORSKÉ VÝSLOVNOSTI...28 N orská a b e c e d a... 32 Щ 1. LEKCE.

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV)

Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV) Instruktážní list k vyplnění formuláře Žádosti o proplacení výdajů Žádost o proplacení výdajů strana A1 a A2 (společné strany pro všechna opatření/podopatření/záměry PRV) Registrační číslo žádosti: uvedete

Více