È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí"

Transkript

1 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/ Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb., pro zámìr I. 1 Identifikaèní údaje Název zámìru Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4 2. Kapacita zámìru Zámìr pøedstavuje výstavbu administrativní budovy, budovy klubu a provizorního objektu šaten pro sportovce v rámci stávajícího sportovního areálu. Souèástí zámìru je i výstavba podzemních garáží situovaných pod administrativní budovou a budovou klubu s 252 parkovacími stáními. Administrativní budova je èlenìna do tøí základních hmot (severní køídlo s 12 nadzemními podlažími, jižní køídlo s 14 nadzemními podlažími a spojovací jádro s 16 nadzemními podlažími) a je urèena výhradnì pro administrativní provoz. Zastavìná plocha v úrovni terénu je m2, celkový obestavìný prostor je m, celková podlahová plocha je m2, celková hrubá plocha administrativních prostor je m2. Poèet parkovacích stání je 231 (vèetnì 11 PS pro veøejnost a 8 pro sport). Budova klubu s dvìma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím pro parkování má sloužit pro stravování a odpoèinek sportovcù a návštìvníkù sportovního areálu, veøejnosti a zamìstnancù administrativní budovy (stravovací zaøízení má max. kapacitu 562 jídel/den). Zastavìná plocha v úrovni terénu je 492 m2, celkový obestavìný prostor je 4892 m3, celková podlahová plocha je m2, odbytová plocha je 211 m2. Poèet parkovacích stání je 21.

2 2 Provizorní objekt šaten pro sportovce Uako náhrada za demolovaný tesco objekt) má být dvoupodlažní bez podzemních podlaží. Sportovní areál vèetnì høištì malé kopané bude po ukonèení stavebních prací opìt uveden do provozu. Budou provedeny vegetaèní úpravy. 3. Umístìní zámìru kraj: obec: mìstská èást: katastrální území Praha Praha Praha 4 Krè 4. Oznamovatel HTP Pankrác s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. arch. Pavlem Vecánem sídlem Evropská 2590/33c, Praha 6 IÈ: II. 1. Prùbìh ~osuzování Oznámení Zpracovatel oznámení: Datum pøedložení oznámení: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Dubinská 720, Pardubice osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR è.j.: 2719/4343/0EP/92/93 ze dne Dokumentace Zpracovatel dokumentace: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Dubinská 720, Pardubice osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj. 2719/4343/0EP/92/93 ze dne Datum pøedložení dokumentace: Posudek Zpracovatel posudku: Ing. Václav Obluk Morseova 245, Praha 10 - Petrovice osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj /2338/0PVŽP/98 ze dne Datum pøedložení posudku: Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha tel.: ,

3 3 4. Veøejné projednání Termín konání: :30 hod :45 hod. Místo konání: První jazyková základní škola v Praze 4, Horáèkova 1100 Veøejné projednání probìhlo v souladu s 17 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb., a s 4 vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. 5. Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèasti veøejnosti Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona È. 93/2004 Sb., (dále jen zákon), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. Oznámení dle pøílohy è. 4 zákona bylo pøíslušnému úøadu doruèeno v únoru 2004 a neprodlenì bylo zahájeno zjiš ovací øízení. Závìr zjiš ovacího øízení (è.j. MHMP /2004/0ZPNI/EIN088-2/Be) byl vydán s tím, že posuzovaný zámìr bude dále posuzován podle zákona. Následnì byla zpracována dokumentace dle pøílohy è. 4 zákona. Do dokumentace byly zapracovány podstatné pøipomínky z vyjádøení k oznámení. Zpracovaná dokumentace byla pøíslušnému orgánu pøedána v èervnu 2004 a zveøejnìna. K dokumentaci se vyjádøily územní samosprávné celky, dotèené správní úøady a veøejnost, a to z úrovnì obèanských sdružení, bytových družstev a jednotlivých obèanù. V srpnu 2004 pøíslušný úøad zajistil dle 9 odst. 1 cit. zákona zpracování posudku dle pøílohy è. 5 cit. zákona. Zpracovateli posudku bylo pøedáno oznámení, dokumentace, závìr zjiš ovacího øízení a postupnì veškerá obdržená vyjádøení k dokumentaci EIA. Posudek byl zpracován v zákonné lhùtì a v záøí 2004 pøedán pøíslušnému úøadu, který ho zveøejnil dle zákona. Ke zpracovanému posudku se jednotlivé subjekty vyjádøily pøed veøejným projednáním, v rámci veøejného projednání i po nìm. Veøejné projednání se uskuteènilo Zpracovatelé dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na životní prostøedí. Zástupci územních samosprávných celkù a dotèených správních úøadù vyslovili souhlas s hodnocením vlivù zámìru a upozornili na pøipomínky a podmínky, které je nutné doøešit v dalších stupních povolování stavby. Veøejného projednání se zúèastnila veøejnost v poètu cca 150 osob. Diskutující veøejnost se vyslovila proti realizaci zámìru. Diskuze byla zamìøena pøedevším na problematiku dopravy, zneèištìní ovzduší, hluku, proslunìní a

4 4 denního osvìtlení, zelenì, urbanismu a územního rozvoje mìstské èásti Praha 4. Veøejné projednání je podrobnìji specifikováno v zápisu z veøejného projednání è.j.mhmp /2004/0ZP/VI/EIN088-7/8e. Lze konstatovat, že celý proces posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) probìhl s aktivní úèastí všech zúèastnìných, to znamená územnì samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti. Vlivy zámìru "Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4" na životní prostøedí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek v souladu se zákonem è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. 6. Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela zahrnuta - Obèanské sdružení PANKRÁCKÁ SPOLEÈNOST - BYTOVÉDRUŽSTVOJANKOVSKÁ - BYTOVÉ DRUŽSTVO NEVEKLOVSKÁ 2 - NOVÝ DÙM 525 s.r.o. - ARNIKA Centrum pro podporu obèanù - pan Jan Bogušovský - paní Štìpánka Dolanská - pan Milan Hejný - paní Hana Holeèková - paní Renata Jarošová - paní Jitka Kohoutová - Ing. Jiøí Kopanický - paní Eva Koukalová - pan Štìpán Kužel - paní Monika Melicharová - paní Jiøina Pazdìková - paní Eva Smrèková - pan Marián Svítek - paní Petra Šimonová - Spoleèenství vlastníkù jednotek Krè 1193 až 1199, 1201 až Obèanské sdružení Obèanská iniciativa Pankráce - Obèanské sdružení Ateliér pro životní prostøedí - UNO 524 Bytové družstvo nájemníkù - pan Tomáš Vaverka (Spolek obèanù a pøátel ètvrti Na Františku) - paní Eva Blažková - nájemníci obytných domù Pacovská 961/7 a U Nových domù 533/1 Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha :I

5 paní Miloslava Uhlíøová a pan Zdenìk Uhlíø Ing. Veselý paní Vìra Slabská paní Jaroslava Fikáèkova a pan Ros a Fikáèek 5 prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., MUDr. Jarmila Marková, MUDr. Markéta Marková, CSc. RNDr. PhDr. Danuše Kvasnièková, CSc., prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc. Paní Gothová Ing. Pavel Rybka Allpra s.r.o. Hl. m. Praha Mìstská èást Praha 4 Ministerstvo zdravotnictví, odbor investièního rozvoje Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany a podpory veøejného zdraví Hygienická stanice hl. m. Prahy, poboèka Praha - jih Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostøedí Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péèe Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy III. 1. Hodnocení zámìru Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti na živo tni Pøíslušný úøad konstatuje, že posuzovaný zámìr "Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4" je situován do území SMJ - smíšené mìstského jádra a území SP - sloužící sportu a svým charakterem není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Pøi realizaci navržených opatøení k ochranì životního prostøedí posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì) a krajinu, avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné. Ovlivnìní flóry a ekosystému (èásteèné rušení mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek úplné kompenzace zelenì pøijatelné a zásah do krajinného rázu je únosný. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní zdraví obyvatelstva vèetnì pøijatelného ovlivnìní faktorù pohody. tel.:

6 6 Za pøedpokladu realizace navržených podmínek k ochranì životního prostøedí rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména pak protihlukových opatøení a kompenzaèních opatøení k výsadbì zelenì, lze konstatovat, že potenciální nepøíznivé vlivy posuzovaného zámìru jsou pøijatelné. Vzhledem k charakteru zámìru, jeho lokalizaci a údajùm o vlivech zámìru na životní prostøedí, shromáždìných v rámci procesu posuzování, je zøejmé, že problematika pøeshranièních vlivù na životní prostøedí je v pøípadì posuzovaného zámìru zcela bezpøedmìtná. S posuzovaným zámìrem nejsou spojeny pøeshranièní vlivy na životní prostøedí. 2. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání pokud jde o zneèiš ování životního prostøedí Technické øešení zámìru vèetnì dopravní obslužnosti je pro potøeby posouzení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví v dokumentaci dostaèujícím zpùsobem popsáno, detailnìjší øešení se s ohledem na požadavky vyplývající z pøíslušných právních pøedpisù pøedpokládá v rámci další pøípravy zámìru pro pøíslušná správní øízení k povolení pøedmìtného zámìru. V souvislosti s ochranou životního prostøedí se jedná pøedevším o podrobnou specifikaci odpovídajících protihlukových opatøení a rovnìž kompenzaèních opatøení k výsadbì mìstské zelenì. 3. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru. Za zásadní opatøení je tøeba považovat zejména protihluková opatøení a rovnìž kompenzaèní opatøení k výsadbì mìstské zelenì. 4- Poøadí variant z hlediska vlivù na životní prostøedí Stanovení poøadí variant øešení vlastního zámìru je v daném pøípadì bezpøedmìtné, nebo vlastní zámìr byl pøedložen jako invariantní. Pokud jde o dílèí variantní øešení možnosti odvìtrání garáží, je zøejmé, že varianta s vyšším výduchem je z hlediska rozptylových podmínek a èistoty ovzduší pøíznivìjší. Proto je stanovena podmínka, aby pro další pøípravu zámìru bylo øešeno jako jediné možné vyvedení výduchu z podzemních garáží nad administrativní budovu. 5. Vypoøádání vyjádøení k dokumentací (oznámení) a k posudku Pøíslušná vypoøádání jsou v následujícím textu uvedena kurzívou fax:

7 5.1 Vypoøádání vyjádøení veøejností obdržená z úrovnì obèanských sdružení, bytových družstev a jednotlívých obèanù k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí (oznámení) 7 Níže jsou vypoøádána vyjádøení k dokumentaci nebo k oznámení zámìru (to v tìch pøípadech, kdy již po vyjádøení k oznámení zámìru nebylo zasláno vyjádøení k dokumentaci). S ohledem na poèet obdržených vyjádøení a zejména na skuteènost, že v øadì pøípadù jsou vyjádøení naprosto identická, je vypoøádání provedeno podle pøedmìtu vyjádøení. Ve vyjádøeních veøejnosti, která pøedstavují nesouhlas se stavbou, se akcentují následující okruhy problémù Neúmìrné mìøítko stavby v hmotovém a výškovém øešení ve vztahu k okolní zástavbì a se zásahem do ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze. bez urbanistického posouzení a posouzení vlivu na kraiinný ráz. Vypoøádání: V rámci zpracování posudku bylo vyžádáno ve smyslu 9 odst. 4 zákona "Odborné stanovisko k navrhovanému urbanistickému a architektonickému øešení stavby z hlediska vlivu zamýšlené stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona È. 114/1992 Sb." (zpracovatel doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., srpen 2004). Z odborného stanoviska vyplývá, že navrhovaný zámìr pøedstavuje nejvýše slabý zásah do identifikovaných znakù a hodnot a je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu (významné krajinné prvky, zvláštì chránìná území, kulturní dominanty, harmonické mìøítko a vztahy). Mùže být proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chránìného podle 12 zákona È. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dle vyjádøení odboru památkové péèe MHMP zámìr hodnoty památkové rezervace nenaruší ani neohrozí Zásah do mìstské zelenì kácením vzrostlých døevin. Vypoøádání: Kácení vzrostlých døe vin v severní èásti zájmového území bylo vyhodnoceno jako velmi významný vliv, který je kompenzovatelný až dlouhodobì. Akceptování zámìru je proto možné pouze za pøedpokladu úplné kompenzace výsadbou náhradní zelenì, tj i náhradními výsadbami mimo pozemek výstavby na urèených plochách co nejblíže zájmovému území, a to podle dispozic mìstské èásti Praha 4. Pøitom je tøeba zajistit, aby všechny døeviny, tj. stromy a keøe, které nejsou v kolizi se zámìrem (a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací ohroženy), byly zachovány se zajištìním jejich ochrany v rámci etapy výstavby. Vzhledem k tomu, že spoleèenská hodnota kácených døevin (dle posudku RNDr. Faltyse) byla ocenìna hodnotou ,- Kè a že do zájmového území lze po výstavbì umístit døeviny v hodnotì cca ,- Kè, je nezbytné, aby rozdíl ,- Kè byl Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I tel.:

8 8 základem pro stanovení rozsahu kompenzaèních výsadeb na náhradních plochách v rámci mìstské èásti Praha 4, a to v nejbližším okolí plánovaného zámìru. Pøi projednání kompenzaèních výsadeb na náhradních plochách s mìstskou èástí Praha 4 by bylo úèelné vzít do úvahy i názory veøejnosti o vhodných plochách k náhradní výsadbì. Opatøení k ochranì, údržbì a kompenzaci zelenì jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 14 až 20, b) - 6, 10, 16, 17, c) - 8 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Dopravní zatížení území (nebylo posuzováno s ohledem na celkové výhledové øešení pankrácké plánì. rozpory v údajích Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy). nevhodné dopravní napojení objektu. nadmìrnost doqravy v klidu. úbytek parkovacích míst a snížení bezpeènosti chodcù. Vypoøádání: Øešení dopravy pro pøíslušnou dotèenou komunikaèní sít' bylo pojato i ve vztahu k pankrácké pláni, nebot' od Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy byly kromì jiného vyžádány oèekávané intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, které tvoøí obvodovou komunikaèní sít' v rámci pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Kromì toho byl vyžádán i grafikon køižovatky Na Strži - Milevská, která bezprostøednì souvisí s posuzovaným zámìrem a která je pøedmìtem pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, na které je nutno nahlížet jako na oficiální dopravnì inženýrské podklady, øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj. výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na strži - Milevská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìktelých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, ktelý pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. S ohledem na souvislost posuzovaného zámìru s øešením dopravy v prostoru pankrácké plánì, zejména pak s øešením køižovatky Na Strži - Milevská, bude zapotøebí, aby oznamovatel zámìru koordinoval další pøípravu ve spolupráci s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4 s pøipravovaným dopravním øešením pankrácké plánì a aby se podílel i na realizaci novì koncipované køižovatky Na Strži - Milevská. Pokud jde o rozpory, resp. rozdíly, v intenzitách dopravy uvádìných Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy v døívìjších materiálech, tyto rozdíly vyplývají, kromì rozsahu a charakteru uvažovaných staveb i z rùzných

9 9 znalostí výstavby komunikaèní sítì na území hl. m. Prahy (do širších dopravních vztahù na území hl. m. Prahy jsou zapoèítávány buï všechny stavby, které mají být realizovány v roce 2010 podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nebo je realisticky uvažováno pouze se stavbami, které budou do roku 2010 urèitì zprovoznìny). Tyto vstupní "zadávací" podmínky jsou však v materiálech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy vždy specifikovány. Rozpory oproti posuzování minulých staveb vznikly tím, že pùvodnì byly intenzity dopravy stanoveny nadnesenì. Zpùsob napojení na dopravní sí (tj. pøíjezd k podzemním garážím s vjezdem z ulice Jankovská a odjezd z výjezdu na ulici Na Strži s pravým odboèením) byl navržen na základì projednání s Policií ÈR, odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a odborem dopravy Úøadu mìstské èásti Praha 4 jako kompromisní øešení. Poèet parkovacích míst je stanoven na základì vyhlášky è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Rušených 9 parkovacích stání v ulici Jankovská oznamovatel øeší náhradou 11 parkovacími stáními v podzemních garážích s tím, že výsledné øešení bude koordinováno s mìstskou èástí Praha 4 v rámci další pøípravy zámìru. Bezpeènost chodcù bude zvýšena úpravou køižovatky Na Strži - Milevská (osazením svìtelnì signalizaèního zaøízení). Vjezd a výjezd do/z podzemních garáží bude øešen standardním dopravním znaèením s detailním øešením v rámci další pøípravy zámìru. Dopravní opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 4, a) - pro stavební øízení 2, 19, b) - 5 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Nadmìrná hluková zátìž území a neúnosné zvýšení hlukové zátìže v etapì výstavby i pøi provozu Vypoøádání: Z akustické studie vyplývá, že pøíspìvek k hlukové zátìži pøi provozu objektu (z vyvolané dopravy) je nevýznamný (ve výpoètových bodech v ulici Na Strži dojde ke zvýšení hodnot akustického tlaku A o 0,1 až 0,5 db, ve výpoètových bodech v ulici Jankovská a Neveklovská dojde vlivem clonícího úèinku posuzovaného objektu ke snížení hodnot akustického tlaku A 00,3-1,8 db). Pokud jde o únosnost hlukové zátìže pøi provozu, ve vztahu k nejzatíženìjší ulici Na Strži lze stávající situaci v hlukové zátìži z dopravy posuzovat s použitím staré hlukové zátìže ljestliže v roce 2004 byla na základì mìøení v pøíslušném mìøicím bodì v ulici Na Strži stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq = 67,2 db (den), resp. LAeq = 59,8 db (noc), je nanejvýš pravdìpodobné, že ani ke dni nemohly být dodrženy pøíslušné limity, tj. LAeq = 60 db (den), resp. LAeq = 50 db (den). V tomto pøípadì proto lze použít korekci pro starou hlukovou zátìž. Akustická studie pro etapu výstavby jednoznaènì signalizuje, že s ohledem na vzdálenost nebude technicky možné dodržet nejvyšší pøípustné hodnoty hluku ze stavební èinnosti v chránìném venkovním prostoru staveb. Proto v souladu s 12 odst. 6 naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, IlO 15 Praha I

10 10 nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, ve znìní naøízení vlády è. 88/2004 Sb., bude muset být pøistoupeno k realizaci individuálních kompenzaèních protihlukových opatøení formou úpravy oken (tj. utìsnìním nebo výmìnou) a zajistit tak alespoò potøebnou ochranu chránìných vnitøních prostorù pøíslušných objektù, a to se zachováním možnosti potøebného vìtrání. Individuální kompenzaèní protihluková opatøení musí být øešena na základì provìøení neprùzvuènosti oken u dotèených obytných objektù v ulicích Jankovská è.p. 526/6, Neveklovská è.p. 523/2 a 518/1 a Na Strži è.p. 1195/57, 1194/59 a 1193/61 s tím, že dotìsnìní oken nebo jejich výmìna bude realizována v pøípadech, kde neprùzvuènost nebude vyhovovat požadavku minimální vážené neprùzvuènosti R'w = 32 db. Na základì tohoto vyhodnocení bude v dokumentaci pro územní øízení uveden rozsah a zpùsob nezbytných individuálních kompenzaèních protihlukových opatøení na objektech k zajištìní dodržení hygienických limitù hluku ze stavební èinnosti, tj. k plnìní nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk pronikající vzduchem zvenèí. Opatøení k ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 12, 13, a) - pro stavební øízení 4 až 7, 1 9 až 21, b) - 1 až 4, 14, c) - 1, 2 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Nadmìrné zneèištìní ovzduší a jeho další zhoršení pøi výstavbì a po realizaci zámìru VYr:2oøádání: Z rozptylové studie vyplývá, že vliv stavby v dané lokalitì bude malý a výraznì neovlivní kvalitu ovzduší, nebo pøíspìvky posuzovaného zámìru k imisnímu pozadí jsou malé (max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru NO2 v setinách JJg/m3, max. pøíspìvek k hodinovému aritmetickému prùmìru NO2 v jednotkách JJg/m3, max. pøíspìvek k dennímu osmihodinovému klouzavému prùmìru CO v jednotkách JJg/m3, max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru suspendovaných èástic frakce PM1o v tisícinách JJg/m3, max. pøíspìvek k dennímu aritmetickému prùmìru suspendovaných èástic frakce PM1o v desetinách JJg/m3, max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru benzenu v tisícinách JJg/m3 a max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru benzo(a)pyrenu v desetitisícinách pg/m3). Z mìøení imisní zátìže v zájmovém území, které bylo provedeno v rámci posuzování vlivù na životní prostøedí, ani z rozptylové studie není jednoznaènì patrné, že by k pøekraèování imisních limitù v zájmovém území stavby mìlo docházet (lokalita jako celek navíc patøí k nejlépe provìtrávaným èástem hl. m. Prahy). Pokud jde ale obecnì o pravdìpodobnost pøekraèování imisních koncentrací v pøípadì suspendovaných èástic frakce PM10 a benzo(a)pyrenu, která vyplývá z nìkterých koncepèních materiálù o vývoji stavu ovzduší v hl. m. Praze, reálná situace se bude odvíjet od stavu všech zdrojù zneèišt'ování ovzduší ovlivòujících imisní situaci v zájmovém území, tj. kromì jiného i od technické úrovnì motorových vozidel, resp. jejich spalovacích pohonných jednotek, od realizace a úèinnosti koncepèních opatøení ke snižování zneèištìní ovzduší v hl. m. Praze a dále i od vývoje legislativy. Z hlediska prokazatelnosti, ve vztahu k únosnému zatížení, však mohou být relevantní pouze výsledky mìøení Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I

11 11 v zájmovém území v pøíslušném období (ve vztahu k posuzovanému zámìru v roce 2007 a dále). Ve vztahu k situaci ve vývoji imisních koncentrací suspendovaných èástic frakce PM1o je možno konstatovat, že na základì dostupných podkladù (tj. nejen podle výsledkù hodnocení posuzovaného zámìru) bude zøejmì na území hl. m. Prahy imisní limit pro denní aritmetický prùmìr suspendovaných èástic frakce PM1o v roce 2007 a dále do roku 2010 dodržen (v této souvislosti je však tøeba konstatovat, že dosud nebyla stanovena mez tolerance). Signalizováno je možné pøekraèování imisního limitu pro roèní aritmetický prùmìr suspendovaných èástic frakce PM1o, avšak proto, že dochází k "administrativnímu" zlomu ve výši imisního limitu (z roku na rok) z hodnoty 40,ug/m3 na 20,ug/m3 (bez meze tolerance). Jak však vyplývá z naøízení vlády è. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zpùsob sledování, posuzování, hodnocení a øízení kvality ovzduší, ve znìní naøízení vlády è. 60/2004 Sb. (obsahující,. a ". etapu), jsou imisní limity pro II. etapu (tj. pro období ) indikativní a podléhají pøezkoumání s ohledem na novì pøijaté smìrné informace o úèincích na zdraví a životní prostøedí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatòováním limitních hodnot v I. etapì. Ve vztahu k situaci ve vývoji imisních koncentrací benzo(a)pyrenu je tøeba nejprve konstatovat, že na rozdíl od jiných polutantù není dosud na území hl. m. Prahy v provozu reprezentativní mìøení imisních koncentrací benzo(a)pyrenu a že je proto nedostatek validních údajù. Stejnì jako i v pøípadì suspendovaných èástic frakce PM10 bude platit, že reálná situace se bude odvijet od stavu všech zdrojù zneèišt'ování ovzduší ovlivòujících imisní situaci v zájmovém území, tj. kromì jiného i od technické úrovnì motorových vozidel, resp. jejich spalovacích pohonných jednotek, a dále i od realizace a úèinnosti koncepèních opatøení ke snižování zneèištìní ovzduší v hl. m. Praze. Jak již bylo výše uvedeno, z hlediska prokazatelnosti ve vztahu k únosnému zatížení však mohou být i v tomto pøípadì relevantní pouze výsledky mìøení v zájmovém území v pøíslušném období (ve vztahu k posuzovanému zámìru v roce 2007 a dále). Ve vztahu k etapì výstavby, která je èasovì omezená, bude tøeba vìnovat náležitou pozornost zejména opatøením k omezení sekundární prašnosti, a to v rámci souboru technických a organizaèních opatøení k ochranì životního prostøedí, který musí být souèástí podrobného plánu organizace výstavby. Opatøení týkající se ochrany ovzduší jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 1, 11, a) - pro stavební øízení 11, 18, 19, c) - 7 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Zhoršení provìtrávání území Vypoøádání: Ze znaleckého posudku "Vliv realizace stavebního zámìru HTP Pankrác na pøirozenou venti/aci území" vyplývá, že negativní vliv objektu na stávající proudìní vzduchu lze lokálnì oèekávat pouze v ulici Neveklovská v úseku mezi ulicemi Na Strži a Jankovská, a to v nejbližším okolí objektu do vzdálenosti cca m od proudìní. Tato skuteènost však s ohledem na výsledky rozptylové studie (tj. hran objektu, v cca 50 % pøípadù pro nejèetnìjší smìry Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I

12 12 vìtru s ohledem na možnou výši pøíspìvkù maximálních krátkodobých koncentrací jednotlivých polutantù) nemùže znamenat významnou zmìnu v imisní situaci. Provìtrávání zájmového území bude i v pøípadì realizace zámìru dostateèné, resp. nebude pøíèinou významných situací ve zneèištìní ovzduší souvisejících s posuzovaným zámìrem Zhoršení oslunìní a denního osvìtlení Vypoøádání: Ze závìrù studie oslunìní a denního osvìtlení okolní zástavby vyplývá, že pøi provedení fasády objektu s prùmìrným èinitelem svìtelné odraznosti minimálnì 60% nebude vliv posuzovaného objektu v rozporu s legislativními požadavky na oslunìní a denní osvìtlení. Pøíslušné opatøení k zajištìní denního osvìtlení je uvedeno jako podmínka aj - pro stavební øízení 3 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Ovlivnìní statiky domù z navýšeného dopravního provozu V~poøádání: Ze znaleckého posudku zhodnocení vibrací z dopravy (na základì provedených mìøení vibrací z dopravy) vyplývá, že odezva vibraèních úèinkù pøi mìøených prùjezdech v ulicích Na Strži a Neveklovská dosahovala již pøi okraji vozovky hodnot rychlosti kmitání, které jsou øádovì nižší než pøípustné hranice efektivní rychlosti kmitání podle ÈSN Potvrdily se tak teoretické závìry o nevýznamném vlivu dopravních vibrací v pøípadì normálního stavu povrchu komunikace. Poruchy staveb závisí na mnoha dalších faktorech. Významné jsou geologické a hydrologické pomìry v místì stavby, rozhodující je konstrukce budova zpùsob jejich založení. V rámci další pøípravy stavby bude zajištìna nezávislá pasportizace statiky vybraných okolních budov. Pøíslušné opatøení je uvedeno jako podmínka a) - pro stavební øízení 8 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Rozoor zámìru s Územním olánem sídelního útvaru hl. m. Prahy Vygoøádání: Ve vztahu k souladu s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou v dokumentaci o vlivech zámìru na životní prostøedí doložena vyjádøení Magistrátu hl. m. Prahy, sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Úøadu mìstské èásti Praha 4, odboru stavebního a dopravy, ze kterých vyplývá, ze posuzovaný zámìr není v rozporu s pøíslušným územním plánem. V této souvislosti se odkazuje i na vyjádøení hl. m. Prahy k dokumentaci, které soulad s pøíslušným územním plánem konstatuje.

13 5.1.1 O.NeootøebnÝ úèel zámìru oro obvvatelstvo s ohledem na oøesvcení území kanceláøskými olochami 13 Vypoøádání: Úèelem procesu posuzování vlivù na životní prostøedí není povolení èi nepovolení pøedloženého zámìru, nýbrž posouzení velikosti a významnosti vlivù zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví, který pøedkládá podle svého uvážení oznamovatel. O koneèném využití pøíslušného území se v rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb., nerozhoduje Absence variantního øešení Vypoøádání: V dokumentaci byl pøedstaven vývoj projektu ve ètyøech postupových variantách, které se liší proporcemi objektu, vèetnì výšky, s tím, že vlastní zámìr je pøedložen a hodnocen ve výsledné variantì jako invariantní (dílèí variantní øešení bylo uvažováno v pøípadì odvìtrá vání garáží podzemního parkovištì). Vzhledem k tomu, že pøedložený zámìr svým charakterem neodporuje funkcím území stanoveným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a že hodnocení vlivù na životní prostøedí provedené v dokumentaci postihuje všechny rozhodující aspekty související s posuzovaným zámìrem, je možné posuzování vlivù pøedloženého invariantního zámìru na životní prostøedí ukonèit Absence komunikace oznamovatele s obyvateli okolní zástavby Vypoøádání: Vyjádøení se pøímo netýká hodnocení vlivù na životní prostøedí provedeného v dokumentaci, nýbrž pøístupu oznamovatele ve vztahu ke komunikaci s obèany v zájmovém území. Pokud jde o vlastní proces posuzování vlivù na životní prostøedí, probíhá standardnì a veøejnost má možnost uplatnit vyjádøení v rámci zveøejnìní oznámení zámìru, dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí, posudku o vlivech zámìru na životní prostøedí a rovnìž i na veøejném projednání. Pokud jde obecnì o komunikaci oznamovatele s obyvateli mimo tento proces, upozoròujeme na skuteènost, že tato záležitost vyboèuje z rámce posuzování vlivù na životní prostøedí Nesouhlas s provedeným hodnocením vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví a jeho závìry VY[;2oøádání: Predikce vlivù posuzovaného zámìru vetapì výstavby a pøi provozu na životní prostøedí je v dokumentaci øešena s využitím standardních matematických modelù a metodik. Hodnocení je opøeno i o mìøení hlukové tel.:

14 14 zátìže a zneèištìní ovzduší v zájmovém území. Akustické studie a rozptylová studie jsou založeny na oficiálních aktualizovaných dopravnì inženýrských podkladech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Výsledky tìchto studií pak byly zásadním podkladem pro integrující vyhodnocení údajù o vlivech zámìru na obyvatelstvo založené na standardních metodických postupech k hodnocení zdravotních rizik. Dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí se soustøeïuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným zámìrem a odpovídá po metodické stránce zásadním požadavkùm správné praxe hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví. Posouzení vlivù na veøejné zdraví bylo zpracováno osobou, která je držitelem osvìdèení odborné zpùsobilosti pro oblast posuzování vlivù na veøejné zdraví udìlené Ministerstvem zdravotnictví a je zpracováno korektnì a podle správného metodického postupu k hodnocení zdravotních rizik (rizikové analýzy). Z komplexního hodnocení vyplývá, že posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì) a krajinu, avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné, ovlivnìní flóry a ekosystému (likvidací mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek úplné kompenzace likvidované zelenì pøijatelné a zásah do krajinného rázu je únosný. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní zdraví obyvatelstva vèetnì pøijatelného ovlivnìní faktorù pohody. Opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování jsou uvedena jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Vypoøádání dokumentaci vyjádøení dotèených územních samosprávných celkù k Vyjádøení hl. m. Prahy (è.j.: SEG ze dne ) Z hlediska umístìní, akustického, ovzduší, pøírody a krajiny, zemìdìlského pùdního fondu, geologického, zásobování vodou, elektrickou energií, teplem a telekomunikací je vyjádøení bez pøipomínek a je proto bez vypoøádání. Z hlediska mìstské zelenì se konstatuje, že kontinuita celomìstského systému zelenì bude zachována øešením sadových úprav vareálu a podpoøena stromoøadím v travnatém pruhu podél ulice Na Strži, že tento pozemek však není v majetku investora, a upozoròuje se na možnost existence inženýrských sítí.

15 15 Vypoøádání: Navržené stromoøadí není v místech s uloženými inženýrskými sítìmi (tato skuteènost je doložena v pøíloze è. 15 dokumentace vyjádøeními k vedení jednotlivých inženýrských sítí). Z hlediska hospodaøení s odpady se požaduje, aby odpady byly tøídìny a shromaždovány na bezpeèných místech a odpady z výstavby (zejména pøebytek výkopových zemin) byly pøednostnì nabídnuty k využití. Vypoøádání: Opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro stavební øízení 13, 14, 19, b) - 7, 15, 19, c) - 3, 4 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Z dopravního hlediska se konstatuje, že spádové území vykazuje deficity parkovacích stání pro obyvatele a že je tøeba zdùvodnit, proè èást kapacity parkovacích podlaží nebyla vyèlenìna na krytí tohoto deficitu. Výjezd z garáží do ulice Na Strži umožòuje odjíždìní vozidel pouze smìrem ke køižovatce Na Strži - Neveklovská, což komplikuje dopravní vztah z objektu do ulice Na Strži smìrem na jih. Doporuèuje se proto v další fázi provìøit øešení, které by tento problém odstranilo. Definitivní øešení úprav v komunikaèní síti pøilehlého území Pankráce nebylo dosud na úrovní platného územního rozhodnutí stabilizováno, není rovnìž stabilizován rozsah zástavby v okolním území. V dalších stupních projektové dokumentace je nezbytné koordinovat technické øešení objektu s øešením trasy D metra. K návrhu objektu je tøeba doložit závazné stanovisko DP a.s., Metroprojektu a.s., SUDOP a MHMP - odboru mìstského investora. V~poøádání: Vlastní zámìr ruší 9 parkovacích stání v ulici Jankovská, které budou nahrazeny 10 parkovacími stáními v podzemních garážích k dispozici pro rezidenty. Náhrada parkovacích míst v ulici Jankovská bude doøešena s mìstskou èástí Praha 4. Pokud jde o øešení deficitu parkovacích stání v území (tj. deficitu vzniklého mimo souvislost s posuzovaným zámìrem), není podle vyjádøení oznamovatele technicky možné (s ohledem na plánovanou výstavbu trasy O metra) realizovat tøetí podzemní podlaží. Zaøízení pro dopravu v klidu je øešeno podle pøíslušných ustanovení vyhlášky è 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Navržené dopravní øešení obslužnosti objektu bylo jako kompromisní øešení odsouhlaseno s Policií ÈR, odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a odborem dopravy Úøadu mìstské èásti Praha 4. Øešení s vjezdem a výjezdem situovanými v ulici Jankovská, které by komplikovaný dopravní vztah z objektu do ulice Na Strži smìrem na jih odstranilo, by však zvýšilo zátìž z dopravy v ulici Jankovská. Øešení dopravy pro pøíslušnou dotèenou komunikaèní sí bylo pojato i ve vztahu k pankrácké pláni, nebo od Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy byly kromì jiného vyžádány oèekávané intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, které tvoøí obvodovou komunikaèní sí v rámci pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Kromì toho byl vyžádán tel.:

16 16 i grafikon køižovatky Na Strži - Milevská, která bezprostøednì souvisí s posuzovaným zámìrem a která je pøedmìtem pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech - roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na Strži - Mile vská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných, èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìkterých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, který pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. S ohledem na souvislost posuzovaného zámìru s øešením dopravy v prostoru pankrácké plánì, zejména pak s øešením køižovatky Na Strži - Milevská bude oznamovatel zámìru další pøípravu zámìru koordinovat ve spolupráci s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4 s pøipravovaným dopravním øešením pankrácké plánì a podílet se i na realizaci novì koncipované køižovatky Na Strži - Milevská, a to v návaznosti na výsledky projednání s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4. Opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro uzemní øízení 4 až 6 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Z hlediska odkanalizování a vodních tokù je nutno respektovat a provést navržená ochranná opatøení uvedená v èásti dokumentace. Nenarušení funkce stávajících vedení technického vybavení vèetnì respektování jejich ochranných pásem a posouzení kapacity návazných jednotných kanalizaèních øadù musí být prokázáno v dokumentaci pro územním øízení. Vypoøádání: Opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 9, a) - pro stavební øízení 9, 10, 14, 19, b) - 9, G) - 5, 7 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Vyjádøení mìstské èásti Praha 4 (zn.: P4/83083/04/0ŽP/KOS/760-RMÈ ze dne , resp. usnesení Rady mìstské èásti Praha 4 È. 21 R-629/2004 ze dne ) Rada mìstské èásti Praha 4 zaujala souhlasné stanovisko k dokumentaci s podmínkami: Požaduje se, aby dopravní øešení pøímo vycházelo z dopravního øešení "Velká Pankrác" a v rámci realizace na nìj navazovalo. V dalších øízeních a fax:

17 17 stupních dokumentace je proto nutno ve spolupráci s pøíslušnými orgány MÈ Praha 4 doplnit celkové øešení podle skuteènì pøipravovaného a schvalovaného stavu v území. Vliv zámìru na zeleò v lokalitì vyžaduje, kromì samotných sadových úprav na pozemku zámìru, další náhradní výsadbu zelenì na území mìstské èásti Praha 4 - do dalších správních øízení je tøeba tuto problematiku podrobnì projednat na pøíslušných pracovištích odboru životního prostøedí a územního rozvoje Úøadu MÈ Praha 4. Navržená ochranná kompenzaèní opatøení pro dobu výstavby zámìru musí být zpøesnìna tak, aby bylo dosaženo jejich co nejvìtší efektivity v dobì výstavby. Hmotové a výškové øešení navrženého zámìru a jeho zakomponování do stávajících urbanistických vztahù a struktur v lokalitì bude pøedmìtem stanoviska mìstské èásti jako úèastníka øízení o umístìní stavby. Vvpoøádání: Øešení dopravy pro pøíslušnou dotèenou komunikaèní sí bylo pojato i ve vztahu k pankrácké pláni, nebo od Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy byly kromì jiného vyžádány oèekávané intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, které tvoøí obvodovou komunikaèní sí v rámci pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Kromì toho byl vyžádán i grafikon køižovatky Na Strži - Milevská, která bezprostøednì souvisí s posuzovaným zámìrem a která je pøedmìtem pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech - roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj. výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na Strži - Milevská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìktelých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, ktelý pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. S ohledem na souvislost posuzovaného zámìru s øešením dopravy v prostoru pankrácké plánì, zejména pak s øešením køižovatky Na Strži - Milevská, bude oznamovatel zámìru další pøípravu zámìru koordinovat ve spolupráci s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4 s pøipravovaným dopravním øešením pankrácké plánì a podílet se na realizaci novì koncipované køižovatky Na Strži - Milevská, a to v návaznosti na výsledky projednání s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4. Opatøení je jako podmínka a) - pro územní øízení 4 zahrnuto do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí.

18 18 Opatøení k øešení zelenì jsou jako podmínky a) - pro územní øízení 14 až 20, b) - 6, 10, 16, 17, c) - 8 zahrnuta do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Opatøení k zajištìní ochrany pøed nepøíznivými úèinky hluku jsou jako podmínky a) - pro územní øízení 12, 13, a) - pro stavební øízení 4 až 7, 19 až 21, b) - 1 až 4, 14, c) - 1,2 zahrnuta do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Kromì odkazu na vyžádané odborné stanovisko k navrhovanému urbanistickému a architektonickému øešení stavby z hlediska vlivu zamýšlené stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se konstatuje, že pøi projednávání hmotového a výškového øešení posuzovaného zámìru mezi oznamovatelem a zástupci mìstské èásti Praha 4 byly oznamovatelem akceptovány požadavky na architektonické øešení støední vìže administrativní budovy, které oznamovatel hodlá doøešit v rámci další pøípravy zámìru. Opatøení k doøešení architektonického øešení støední vìže administrativní budovy je jako podmínka a) - pro územní øízení 2 zahrnuto do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Vypoøádání vyjádøení dotèených správních úøadù k dokumentaci Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví. odboru ochrany a podpory veøejného ~ (zn.: HEM /18054 ze dne ) Vyjádøení je bez pøipomínek a je proto bez vypoøádání.. V~jádøení Hvaienické stanice hl. m. Prahv. poboèkv Praha - iih (è.j.: 7530/04/PO4-HK/Dr.Èerò ze dne , resp. 2228/04/PO4-HK/Dr. Èerò ze dne ) Konstatují se rozdíly v podkladech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Vjezd do hromadné garáže je nevhodnì umístìn a mimo to je výpoèet hluku ze zajíždìní do garáže proveden jako pro komunikaci veøejnou (o komunikace veøejnou se již nejedná). Je nezbytné vyhodnocení vztáhnout k limitu hluku 50 db (A) v LAeq,T, pøípadnì pøeøešit zajíždìní do garáží. Výpoèet hluku ze stacionárních zdrojù ukazuje nezbytnost akustických úprav nových zaøízení, což musí být v dokumentaci pro stavební øízení doloženo. Dle pøedložených podkladù jsou v období výstavby nadmìrným hlukem zasaženy i objekty pøi ulici Na Strži, ale rozsah zasažených objektù není vymezen ani nejsou navržena obdobná opatøení jako u objektù v ulici Jankovská a Neveklovská. Po dobu výstavby spodní stavby má být ještì v provozu sportovištì na sousedním pozemku. Pøi výstavbì je nezbytné zajistit dodržení hygienických limitù hluku alespoò pro chránìné vnitøní prostory staveb a opatøení realizovat pøed zahájením stavební èinnosti. Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.:

19 19 Vypoøádání: Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech - roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj. výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na Strži - Mile vská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných, èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìkterých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, který pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. Pokud jde o rozdíly v intenzitách dopravy uvádìných Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy v døívìjších materiálech, tyto rozdíly vyplývají, kromì rozsahu a charakteru uvažovaných staveb i z rùzných znalostí výstavby komunikaèní sítì na území hl. m. Prahy (do širších dopravních vztahù na území hl. m. Prahy jsou zapoèítávány buï všechny stavby, které mají být realizovány v roce 2010 podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nebo je realisticky uvažováno pouze se stavbami, které budou do roku 2010 urèitì zprovoznìny). Tyto vstupní "zadávací" podmínky jsou v materiálech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy vždy specifikovány. Rozpory oproti posuzování minulých staveb vznikly tím, že pùvodnì byly intenzity dopravy stanoveny nadnesenì. V akustických výpoètech byl uvažován vliv obslužné dopravy pohybující se souèasnì na veøejných komunikacích a na vjezdové a výjezdové rampì podzemních garáží. Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z obslužné dopravy v denní dobì v roce 2010 se ve výpoètových bodech pohybují v rozmezí 38,4-50,2 db Osou to hodnoty ovlivnìné jak dopravou na rampì, tak i na veøejných komunikacích). Z tìchto výsledkù je zøejmé, že limit pro hluk na neveøejné komunikaci LAeq = 50 db bude zaruèenì splnìn, nebo nejvyšší dosažená hodnota 50,2 db je ovlivnìna obìma výše zmiòovanými pohyby obslužné dopravy. Celkové pøitížení dopravy objektu za 24 hodin se v roce 2010 uvažuje v ulici Jankovská a na rampì 428 vozidel (suma osobních a nákladních), z toho se v denní dobì uvažuje s celkovým poètem 418 vozidel (suma osobních a nákladních), tj. 26 vozidel/hodinu v intervalu hodin. Podle metodických pokynù pro výpoèet hladin hluku z dopravy (VÚVA, 1991) se za zdroje hluku z dopravy ve venkovním prostøedí považuje doprava po pozemních komunikacích vyšší než 30 osobních automobilù za hodinu (z tohoto pohledu by nevyplýval žádný požadavek na zjištìní ovlivnìní akustické situace z obslužné dopravy, nicménì akustická studie se touto problematikou zabývala). Vliv obslužné dopravy v noèní dobì je v akustické studii øešen na základì vstupních intenzit zahrnujících pohyby osobních vozidel hostù klubu, návštìvníkù sportovištì a zamìstnancù administrativní budovy, kteøí ji opouštìjí Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha ;.i

20 20 po hodinì. V noèním období se pøedpokládá s maximální intenzitou dopravy na výjezdové rampì 20 osobních vozidel, což je za hodinu cca 2,5 vozidla. I kdyby tato intenzita odpovídala pouze 1 hodinì, na kterou se vztahuje požadavek podle naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, ve znìní naøízení vlády è. 88/2004 Sb., pro výpoèet hluku na neveøejných komunikacích v noèní dobì, lze opìt podle již uvedené metodiky tento zdroj hluku považovat za nevýznamný z hlediska ovlivnìní akustické situace vokolí posuzovaného zámìru. Zároveò lze konstatovat, že limit pro tento zdroj hluku v noèním období LAeq = 40 db bude zaruèenì splnìn. Pokud jde o hluk z provozu technických zaøízení objektu v denní a noèní dobì, bìžný provoz administrativního objektu byl uvažován v denní dobì, v noèní dobì byl uvažován provoz technických zaøízení souvisejících s provozem klubu a sportovištì. výpoèty bylo prokázáno, že lze technicky omezit hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojù hluku v denní dobì pod limitní hladinu LAeq = 50 db. V noèní dobì pøi uvažování provozu 3 ventilátorù klubu nelze oèekávat pøekroèení limitu LAeq = 40 db. Zasažené objekty v ulici Na Strži jsou v dokumentaci, resp. v akustické studii hluku ze stavební èinnosti v pøíloze è. 6 dokumentace uvedeny (bytové domy v ulici Na strži è.p. 1195/57, 1194/ /61). Úèelem výpoètu hluku ze stavební èinnosti vetapì posuzování vlivù na životní prostøedí (kdy nejsou k dispozici detailní údaje o organizaci výstavby) bylo pøedevším identifikovat dominantní zdroje hluku, zjistit možné ovlivnìní okolní chránìné zástavby, upozornit na možná rizika ovlivnìní okolí a navrhnout ochranná opatøení. Z pøedbìžné akustické studie pro etapu výstavby však prakticky jednoznaènì vyplývá, že bude bezpodmíneènì nutné zajistit splnìní limitù alespoò ve vnitøním prostoru okolních chránìných objektù. Z tohoto dùvodu je nutné zjistit skuteèný stav neprùzvuènosti oken u dotèených objektù v ulici Jankovská, Neveklovská a Na Strži a provést individuální protihlukovou ochranu, tj. dotìsnìní oken nebo jejich výmìnu v pøípadech, kde neprùzvuènost nebude vyhovovat požadavku minimální vážené neprùzvuènosti R'w = 32 db. Technicky je problematika øešena následovnì. V každém objektu v uvedených ulicích, jehož fasáda bude s nejvìtší pravdìpodobností zasažena nadlimitním hlukem ze stavební èinnosti, byla vy tipována cca 3 okna zastupující variantu tìsných, netìsných a vymìnìných oken. Po podrobném prùzkumu stavu oken bude provedeno mìøení neprùzvuènosti oken a vyhodnocení vzhledem k požadavku minimální vážené neprùzvuènosti R'w = 32 db a následné stanovení rozsahu a zpùsobu nezbytných akustických opatøení. Zásadním pøístupem pøi øešení individuálních kompenzaèních protihlukových opatøení je pøitom požadavek, aby pøesné uvedení rozsahu a zpùsobu nezbytných akustických opatøení na dotèených obytných objektech k zajištìní dodržení hygienických limitù hluku ze stavební èinnosti bylo souèástí dokumentace pro územní øízení. Høištì nebude bìhem výstavby v provozu. Proto ve stanovisku formulována podmínka, aby oznamovatel zajistil ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 vhodné náhradní plochy, které mohou sloužit po dobu výstavby ke sportování jako náhrada za sportovní plochy vareálu plánované výstavby s tím, že se Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8,11015 Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru HLA VNt Mf-STO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNtHO Mf-STA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDl V Praze dne 29.10.2003 È.j.: MHMP-110808/2002/0ZP/VI/EIA/Q!1-7Nac Vyøizuje: Ing.Vaculová Zápis z veøejného projednání posudku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více