È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí"

Transkript

1 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/ Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb., pro zámìr I. 1 Identifikaèní údaje Název zámìru Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4 2. Kapacita zámìru Zámìr pøedstavuje výstavbu administrativní budovy, budovy klubu a provizorního objektu šaten pro sportovce v rámci stávajícího sportovního areálu. Souèástí zámìru je i výstavba podzemních garáží situovaných pod administrativní budovou a budovou klubu s 252 parkovacími stáními. Administrativní budova je èlenìna do tøí základních hmot (severní køídlo s 12 nadzemními podlažími, jižní køídlo s 14 nadzemními podlažími a spojovací jádro s 16 nadzemními podlažími) a je urèena výhradnì pro administrativní provoz. Zastavìná plocha v úrovni terénu je m2, celkový obestavìný prostor je m, celková podlahová plocha je m2, celková hrubá plocha administrativních prostor je m2. Poèet parkovacích stání je 231 (vèetnì 11 PS pro veøejnost a 8 pro sport). Budova klubu s dvìma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím pro parkování má sloužit pro stravování a odpoèinek sportovcù a návštìvníkù sportovního areálu, veøejnosti a zamìstnancù administrativní budovy (stravovací zaøízení má max. kapacitu 562 jídel/den). Zastavìná plocha v úrovni terénu je 492 m2, celkový obestavìný prostor je 4892 m3, celková podlahová plocha je m2, odbytová plocha je 211 m2. Poèet parkovacích stání je 21.

2 2 Provizorní objekt šaten pro sportovce Uako náhrada za demolovaný tesco objekt) má být dvoupodlažní bez podzemních podlaží. Sportovní areál vèetnì høištì malé kopané bude po ukonèení stavebních prací opìt uveden do provozu. Budou provedeny vegetaèní úpravy. 3. Umístìní zámìru kraj: obec: mìstská èást: katastrální území Praha Praha Praha 4 Krè 4. Oznamovatel HTP Pankrác s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. arch. Pavlem Vecánem sídlem Evropská 2590/33c, Praha 6 IÈ: II. 1. Prùbìh ~osuzování Oznámení Zpracovatel oznámení: Datum pøedložení oznámení: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Dubinská 720, Pardubice osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR è.j.: 2719/4343/0EP/92/93 ze dne Dokumentace Zpracovatel dokumentace: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Dubinská 720, Pardubice osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj. 2719/4343/0EP/92/93 ze dne Datum pøedložení dokumentace: Posudek Zpracovatel posudku: Ing. Václav Obluk Morseova 245, Praha 10 - Petrovice osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR èj /2338/0PVŽP/98 ze dne Datum pøedložení posudku: Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha tel.: ,

3 3 4. Veøejné projednání Termín konání: :30 hod :45 hod. Místo konání: První jazyková základní škola v Praze 4, Horáèkova 1100 Veøejné projednání probìhlo v souladu s 17 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb., a s 4 vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. 5. Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèasti veøejnosti Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona È. 93/2004 Sb., (dále jen zákon), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. Oznámení dle pøílohy è. 4 zákona bylo pøíslušnému úøadu doruèeno v únoru 2004 a neprodlenì bylo zahájeno zjiš ovací øízení. Závìr zjiš ovacího øízení (è.j. MHMP /2004/0ZPNI/EIN088-2/Be) byl vydán s tím, že posuzovaný zámìr bude dále posuzován podle zákona. Následnì byla zpracována dokumentace dle pøílohy è. 4 zákona. Do dokumentace byly zapracovány podstatné pøipomínky z vyjádøení k oznámení. Zpracovaná dokumentace byla pøíslušnému orgánu pøedána v èervnu 2004 a zveøejnìna. K dokumentaci se vyjádøily územní samosprávné celky, dotèené správní úøady a veøejnost, a to z úrovnì obèanských sdružení, bytových družstev a jednotlivých obèanù. V srpnu 2004 pøíslušný úøad zajistil dle 9 odst. 1 cit. zákona zpracování posudku dle pøílohy è. 5 cit. zákona. Zpracovateli posudku bylo pøedáno oznámení, dokumentace, závìr zjiš ovacího øízení a postupnì veškerá obdržená vyjádøení k dokumentaci EIA. Posudek byl zpracován v zákonné lhùtì a v záøí 2004 pøedán pøíslušnému úøadu, který ho zveøejnil dle zákona. Ke zpracovanému posudku se jednotlivé subjekty vyjádøily pøed veøejným projednáním, v rámci veøejného projednání i po nìm. Veøejné projednání se uskuteènilo Zpracovatelé dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na životní prostøedí. Zástupci územních samosprávných celkù a dotèených správních úøadù vyslovili souhlas s hodnocením vlivù zámìru a upozornili na pøipomínky a podmínky, které je nutné doøešit v dalších stupních povolování stavby. Veøejného projednání se zúèastnila veøejnost v poètu cca 150 osob. Diskutující veøejnost se vyslovila proti realizaci zámìru. Diskuze byla zamìøena pøedevším na problematiku dopravy, zneèištìní ovzduší, hluku, proslunìní a

4 4 denního osvìtlení, zelenì, urbanismu a územního rozvoje mìstské èásti Praha 4. Veøejné projednání je podrobnìji specifikováno v zápisu z veøejného projednání è.j.mhmp /2004/0ZP/VI/EIN088-7/8e. Lze konstatovat, že celý proces posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) probìhl s aktivní úèastí všech zúèastnìných, to znamená územnì samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti. Vlivy zámìru "Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4" na životní prostøedí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek v souladu se zákonem è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. 6. Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti nebo zcela zahrnuta - Obèanské sdružení PANKRÁCKÁ SPOLEÈNOST - BYTOVÉDRUŽSTVOJANKOVSKÁ - BYTOVÉ DRUŽSTVO NEVEKLOVSKÁ 2 - NOVÝ DÙM 525 s.r.o. - ARNIKA Centrum pro podporu obèanù - pan Jan Bogušovský - paní Štìpánka Dolanská - pan Milan Hejný - paní Hana Holeèková - paní Renata Jarošová - paní Jitka Kohoutová - Ing. Jiøí Kopanický - paní Eva Koukalová - pan Štìpán Kužel - paní Monika Melicharová - paní Jiøina Pazdìková - paní Eva Smrèková - pan Marián Svítek - paní Petra Šimonová - Spoleèenství vlastníkù jednotek Krè 1193 až 1199, 1201 až Obèanské sdružení Obèanská iniciativa Pankráce - Obèanské sdružení Ateliér pro životní prostøedí - UNO 524 Bytové družstvo nájemníkù - pan Tomáš Vaverka (Spolek obèanù a pøátel ètvrti Na Františku) - paní Eva Blažková - nájemníci obytných domù Pacovská 961/7 a U Nových domù 533/1 Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha :I

5 paní Miloslava Uhlíøová a pan Zdenìk Uhlíø Ing. Veselý paní Vìra Slabská paní Jaroslava Fikáèkova a pan Ros a Fikáèek 5 prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., MUDr. Jarmila Marková, MUDr. Markéta Marková, CSc. RNDr. PhDr. Danuše Kvasnièková, CSc., prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc. Paní Gothová Ing. Pavel Rybka Allpra s.r.o. Hl. m. Praha Mìstská èást Praha 4 Ministerstvo zdravotnictví, odbor investièního rozvoje Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany a podpory veøejného zdraví Hygienická stanice hl. m. Prahy, poboèka Praha - jih Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostøedí Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péèe Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy III. 1. Hodnocení zámìru Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti na živo tni Pøíslušný úøad konstatuje, že posuzovaný zámìr "Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4" je situován do území SMJ - smíšené mìstského jádra a území SP - sloužící sportu a svým charakterem není v rozporu s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Pøi realizaci navržených opatøení k ochranì životního prostøedí posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì) a krajinu, avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné. Ovlivnìní flóry a ekosystému (èásteèné rušení mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek úplné kompenzace zelenì pøijatelné a zásah do krajinného rázu je únosný. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní zdraví obyvatelstva vèetnì pøijatelného ovlivnìní faktorù pohody. tel.:

6 6 Za pøedpokladu realizace navržených podmínek k ochranì životního prostøedí rezultujících z procesu posuzování podle zákona, zejména pak protihlukových opatøení a kompenzaèních opatøení k výsadbì zelenì, lze konstatovat, že potenciální nepøíznivé vlivy posuzovaného zámìru jsou pøijatelné. Vzhledem k charakteru zámìru, jeho lokalizaci a údajùm o vlivech zámìru na životní prostøedí, shromáždìných v rámci procesu posuzování, je zøejmé, že problematika pøeshranièních vlivù na životní prostøedí je v pøípadì posuzovaného zámìru zcela bezpøedmìtná. S posuzovaným zámìrem nejsou spojeny pøeshranièní vlivy na životní prostøedí. 2. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání pokud jde o zneèiš ování životního prostøedí Technické øešení zámìru vèetnì dopravní obslužnosti je pro potøeby posouzení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví v dokumentaci dostaèujícím zpùsobem popsáno, detailnìjší øešení se s ohledem na požadavky vyplývající z pøíslušných právních pøedpisù pøedpokládá v rámci další pøípravy zámìru pro pøíslušná správní øízení k povolení pøedmìtného zámìru. V souvislosti s ochranou životního prostøedí se jedná pøedevším o podrobnou specifikaci odpovídajících protihlukových opatøení a rovnìž kompenzaèních opatøení k výsadbì mìstské zelenì. 3. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru. Za zásadní opatøení je tøeba považovat zejména protihluková opatøení a rovnìž kompenzaèní opatøení k výsadbì mìstské zelenì. 4- Poøadí variant z hlediska vlivù na životní prostøedí Stanovení poøadí variant øešení vlastního zámìru je v daném pøípadì bezpøedmìtné, nebo vlastní zámìr byl pøedložen jako invariantní. Pokud jde o dílèí variantní øešení možnosti odvìtrání garáží, je zøejmé, že varianta s vyšším výduchem je z hlediska rozptylových podmínek a èistoty ovzduší pøíznivìjší. Proto je stanovena podmínka, aby pro další pøípravu zámìru bylo øešeno jako jediné možné vyvedení výduchu z podzemních garáží nad administrativní budovu. 5. Vypoøádání vyjádøení k dokumentací (oznámení) a k posudku Pøíslušná vypoøádání jsou v následujícím textu uvedena kurzívou fax:

7 5.1 Vypoøádání vyjádøení veøejností obdržená z úrovnì obèanských sdružení, bytových družstev a jednotlívých obèanù k dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí (oznámení) 7 Níže jsou vypoøádána vyjádøení k dokumentaci nebo k oznámení zámìru (to v tìch pøípadech, kdy již po vyjádøení k oznámení zámìru nebylo zasláno vyjádøení k dokumentaci). S ohledem na poèet obdržených vyjádøení a zejména na skuteènost, že v øadì pøípadù jsou vyjádøení naprosto identická, je vypoøádání provedeno podle pøedmìtu vyjádøení. Ve vyjádøeních veøejnosti, která pøedstavují nesouhlas se stavbou, se akcentují následující okruhy problémù Neúmìrné mìøítko stavby v hmotovém a výškovém øešení ve vztahu k okolní zástavbì a se zásahem do ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze. bez urbanistického posouzení a posouzení vlivu na kraiinný ráz. Vypoøádání: V rámci zpracování posudku bylo vyžádáno ve smyslu 9 odst. 4 zákona "Odborné stanovisko k navrhovanému urbanistickému a architektonickému øešení stavby z hlediska vlivu zamýšlené stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona È. 114/1992 Sb." (zpracovatel doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., srpen 2004). Z odborného stanoviska vyplývá, že navrhovaný zámìr pøedstavuje nejvýše slabý zásah do identifikovaných znakù a hodnot a je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu (významné krajinné prvky, zvláštì chránìná území, kulturní dominanty, harmonické mìøítko a vztahy). Mùže být proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chránìného podle 12 zákona È. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dle vyjádøení odboru památkové péèe MHMP zámìr hodnoty památkové rezervace nenaruší ani neohrozí Zásah do mìstské zelenì kácením vzrostlých døevin. Vypoøádání: Kácení vzrostlých døe vin v severní èásti zájmového území bylo vyhodnoceno jako velmi významný vliv, který je kompenzovatelný až dlouhodobì. Akceptování zámìru je proto možné pouze za pøedpokladu úplné kompenzace výsadbou náhradní zelenì, tj i náhradními výsadbami mimo pozemek výstavby na urèených plochách co nejblíže zájmovému území, a to podle dispozic mìstské èásti Praha 4. Pøitom je tøeba zajistit, aby všechny døeviny, tj. stromy a keøe, které nejsou v kolizi se zámìrem (a je reálné, že nebudou v rámci stavebních prací ohroženy), byly zachovány se zajištìním jejich ochrany v rámci etapy výstavby. Vzhledem k tomu, že spoleèenská hodnota kácených døevin (dle posudku RNDr. Faltyse) byla ocenìna hodnotou ,- Kè a že do zájmového území lze po výstavbì umístit døeviny v hodnotì cca ,- Kè, je nezbytné, aby rozdíl ,- Kè byl Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I tel.:

8 8 základem pro stanovení rozsahu kompenzaèních výsadeb na náhradních plochách v rámci mìstské èásti Praha 4, a to v nejbližším okolí plánovaného zámìru. Pøi projednání kompenzaèních výsadeb na náhradních plochách s mìstskou èástí Praha 4 by bylo úèelné vzít do úvahy i názory veøejnosti o vhodných plochách k náhradní výsadbì. Opatøení k ochranì, údržbì a kompenzaci zelenì jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 14 až 20, b) - 6, 10, 16, 17, c) - 8 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Dopravní zatížení území (nebylo posuzováno s ohledem na celkové výhledové øešení pankrácké plánì. rozpory v údajích Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy). nevhodné dopravní napojení objektu. nadmìrnost doqravy v klidu. úbytek parkovacích míst a snížení bezpeènosti chodcù. Vypoøádání: Øešení dopravy pro pøíslušnou dotèenou komunikaèní sít' bylo pojato i ve vztahu k pankrácké pláni, nebot' od Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy byly kromì jiného vyžádány oèekávané intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, které tvoøí obvodovou komunikaèní sít' v rámci pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Kromì toho byl vyžádán i grafikon køižovatky Na Strži - Milevská, která bezprostøednì souvisí s posuzovaným zámìrem a která je pøedmìtem pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, na které je nutno nahlížet jako na oficiální dopravnì inženýrské podklady, øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj. výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na strži - Milevská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìktelých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, ktelý pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. S ohledem na souvislost posuzovaného zámìru s øešením dopravy v prostoru pankrácké plánì, zejména pak s øešením køižovatky Na Strži - Milevská, bude zapotøebí, aby oznamovatel zámìru koordinoval další pøípravu ve spolupráci s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4 s pøipravovaným dopravním øešením pankrácké plánì a aby se podílel i na realizaci novì koncipované køižovatky Na Strži - Milevská. Pokud jde o rozpory, resp. rozdíly, v intenzitách dopravy uvádìných Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy v døívìjších materiálech, tyto rozdíly vyplývají, kromì rozsahu a charakteru uvažovaných staveb i z rùzných

9 9 znalostí výstavby komunikaèní sítì na území hl. m. Prahy (do širších dopravních vztahù na území hl. m. Prahy jsou zapoèítávány buï všechny stavby, které mají být realizovány v roce 2010 podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nebo je realisticky uvažováno pouze se stavbami, které budou do roku 2010 urèitì zprovoznìny). Tyto vstupní "zadávací" podmínky jsou však v materiálech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy vždy specifikovány. Rozpory oproti posuzování minulých staveb vznikly tím, že pùvodnì byly intenzity dopravy stanoveny nadnesenì. Zpùsob napojení na dopravní sí (tj. pøíjezd k podzemním garážím s vjezdem z ulice Jankovská a odjezd z výjezdu na ulici Na Strži s pravým odboèením) byl navržen na základì projednání s Policií ÈR, odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a odborem dopravy Úøadu mìstské èásti Praha 4 jako kompromisní øešení. Poèet parkovacích míst je stanoven na základì vyhlášky è. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Rušených 9 parkovacích stání v ulici Jankovská oznamovatel øeší náhradou 11 parkovacími stáními v podzemních garážích s tím, že výsledné øešení bude koordinováno s mìstskou èástí Praha 4 v rámci další pøípravy zámìru. Bezpeènost chodcù bude zvýšena úpravou køižovatky Na Strži - Milevská (osazením svìtelnì signalizaèního zaøízení). Vjezd a výjezd do/z podzemních garáží bude øešen standardním dopravním znaèením s detailním øešením v rámci další pøípravy zámìru. Dopravní opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 4, a) - pro stavební øízení 2, 19, b) - 5 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Nadmìrná hluková zátìž území a neúnosné zvýšení hlukové zátìže v etapì výstavby i pøi provozu Vypoøádání: Z akustické studie vyplývá, že pøíspìvek k hlukové zátìži pøi provozu objektu (z vyvolané dopravy) je nevýznamný (ve výpoètových bodech v ulici Na Strži dojde ke zvýšení hodnot akustického tlaku A o 0,1 až 0,5 db, ve výpoètových bodech v ulici Jankovská a Neveklovská dojde vlivem clonícího úèinku posuzovaného objektu ke snížení hodnot akustického tlaku A 00,3-1,8 db). Pokud jde o únosnost hlukové zátìže pøi provozu, ve vztahu k nejzatíženìjší ulici Na Strži lze stávající situaci v hlukové zátìži z dopravy posuzovat s použitím staré hlukové zátìže ljestliže v roce 2004 byla na základì mìøení v pøíslušném mìøicím bodì v ulici Na Strži stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq = 67,2 db (den), resp. LAeq = 59,8 db (noc), je nanejvýš pravdìpodobné, že ani ke dni nemohly být dodrženy pøíslušné limity, tj. LAeq = 60 db (den), resp. LAeq = 50 db (den). V tomto pøípadì proto lze použít korekci pro starou hlukovou zátìž. Akustická studie pro etapu výstavby jednoznaènì signalizuje, že s ohledem na vzdálenost nebude technicky možné dodržet nejvyšší pøípustné hodnoty hluku ze stavební èinnosti v chránìném venkovním prostoru staveb. Proto v souladu s 12 odst. 6 naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha Pracovištì: Øásnovka 8, IlO 15 Praha I

10 10 nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, ve znìní naøízení vlády è. 88/2004 Sb., bude muset být pøistoupeno k realizaci individuálních kompenzaèních protihlukových opatøení formou úpravy oken (tj. utìsnìním nebo výmìnou) a zajistit tak alespoò potøebnou ochranu chránìných vnitøních prostorù pøíslušných objektù, a to se zachováním možnosti potøebného vìtrání. Individuální kompenzaèní protihluková opatøení musí být øešena na základì provìøení neprùzvuènosti oken u dotèených obytných objektù v ulicích Jankovská è.p. 526/6, Neveklovská è.p. 523/2 a 518/1 a Na Strži è.p. 1195/57, 1194/59 a 1193/61 s tím, že dotìsnìní oken nebo jejich výmìna bude realizována v pøípadech, kde neprùzvuènost nebude vyhovovat požadavku minimální vážené neprùzvuènosti R'w = 32 db. Na základì tohoto vyhodnocení bude v dokumentaci pro územní øízení uveden rozsah a zpùsob nezbytných individuálních kompenzaèních protihlukových opatøení na objektech k zajištìní dodržení hygienických limitù hluku ze stavební èinnosti, tj. k plnìní nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk pronikající vzduchem zvenèí. Opatøení k ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 12, 13, a) - pro stavební øízení 4 až 7, 1 9 až 21, b) - 1 až 4, 14, c) - 1, 2 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Nadmìrné zneèištìní ovzduší a jeho další zhoršení pøi výstavbì a po realizaci zámìru VYr:2oøádání: Z rozptylové studie vyplývá, že vliv stavby v dané lokalitì bude malý a výraznì neovlivní kvalitu ovzduší, nebo pøíspìvky posuzovaného zámìru k imisnímu pozadí jsou malé (max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru NO2 v setinách JJg/m3, max. pøíspìvek k hodinovému aritmetickému prùmìru NO2 v jednotkách JJg/m3, max. pøíspìvek k dennímu osmihodinovému klouzavému prùmìru CO v jednotkách JJg/m3, max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru suspendovaných èástic frakce PM1o v tisícinách JJg/m3, max. pøíspìvek k dennímu aritmetickému prùmìru suspendovaných èástic frakce PM1o v desetinách JJg/m3, max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru benzenu v tisícinách JJg/m3 a max. pøíspìvek k roènímu aritmetickému prùmìru benzo(a)pyrenu v desetitisícinách pg/m3). Z mìøení imisní zátìže v zájmovém území, které bylo provedeno v rámci posuzování vlivù na životní prostøedí, ani z rozptylové studie není jednoznaènì patrné, že by k pøekraèování imisních limitù v zájmovém území stavby mìlo docházet (lokalita jako celek navíc patøí k nejlépe provìtrávaným èástem hl. m. Prahy). Pokud jde ale obecnì o pravdìpodobnost pøekraèování imisních koncentrací v pøípadì suspendovaných èástic frakce PM10 a benzo(a)pyrenu, která vyplývá z nìkterých koncepèních materiálù o vývoji stavu ovzduší v hl. m. Praze, reálná situace se bude odvíjet od stavu všech zdrojù zneèišt'ování ovzduší ovlivòujících imisní situaci v zájmovém území, tj. kromì jiného i od technické úrovnì motorových vozidel, resp. jejich spalovacích pohonných jednotek, od realizace a úèinnosti koncepèních opatøení ke snižování zneèištìní ovzduší v hl. m. Praze a dále i od vývoje legislativy. Z hlediska prokazatelnosti, ve vztahu k únosnému zatížení, však mohou být relevantní pouze výsledky mìøení Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I

11 11 v zájmovém území v pøíslušném období (ve vztahu k posuzovanému zámìru v roce 2007 a dále). Ve vztahu k situaci ve vývoji imisních koncentrací suspendovaných èástic frakce PM1o je možno konstatovat, že na základì dostupných podkladù (tj. nejen podle výsledkù hodnocení posuzovaného zámìru) bude zøejmì na území hl. m. Prahy imisní limit pro denní aritmetický prùmìr suspendovaných èástic frakce PM1o v roce 2007 a dále do roku 2010 dodržen (v této souvislosti je však tøeba konstatovat, že dosud nebyla stanovena mez tolerance). Signalizováno je možné pøekraèování imisního limitu pro roèní aritmetický prùmìr suspendovaných èástic frakce PM1o, avšak proto, že dochází k "administrativnímu" zlomu ve výši imisního limitu (z roku na rok) z hodnoty 40,ug/m3 na 20,ug/m3 (bez meze tolerance). Jak však vyplývá z naøízení vlády è. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zpùsob sledování, posuzování, hodnocení a øízení kvality ovzduší, ve znìní naøízení vlády è. 60/2004 Sb. (obsahující,. a ". etapu), jsou imisní limity pro II. etapu (tj. pro období ) indikativní a podléhají pøezkoumání s ohledem na novì pøijaté smìrné informace o úèincích na zdraví a životní prostøedí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatòováním limitních hodnot v I. etapì. Ve vztahu k situaci ve vývoji imisních koncentrací benzo(a)pyrenu je tøeba nejprve konstatovat, že na rozdíl od jiných polutantù není dosud na území hl. m. Prahy v provozu reprezentativní mìøení imisních koncentrací benzo(a)pyrenu a že je proto nedostatek validních údajù. Stejnì jako i v pøípadì suspendovaných èástic frakce PM10 bude platit, že reálná situace se bude odvijet od stavu všech zdrojù zneèišt'ování ovzduší ovlivòujících imisní situaci v zájmovém území, tj. kromì jiného i od technické úrovnì motorových vozidel, resp. jejich spalovacích pohonných jednotek, a dále i od realizace a úèinnosti koncepèních opatøení ke snižování zneèištìní ovzduší v hl. m. Praze. Jak již bylo výše uvedeno, z hlediska prokazatelnosti ve vztahu k únosnému zatížení však mohou být i v tomto pøípadì relevantní pouze výsledky mìøení v zájmovém území v pøíslušném období (ve vztahu k posuzovanému zámìru v roce 2007 a dále). Ve vztahu k etapì výstavby, která je èasovì omezená, bude tøeba vìnovat náležitou pozornost zejména opatøením k omezení sekundární prašnosti, a to v rámci souboru technických a organizaèních opatøení k ochranì životního prostøedí, který musí být souèástí podrobného plánu organizace výstavby. Opatøení týkající se ochrany ovzduší jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 1, 11, a) - pro stavební øízení 11, 18, 19, c) - 7 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Zhoršení provìtrávání území Vypoøádání: Ze znaleckého posudku "Vliv realizace stavebního zámìru HTP Pankrác na pøirozenou venti/aci území" vyplývá, že negativní vliv objektu na stávající proudìní vzduchu lze lokálnì oèekávat pouze v ulici Neveklovská v úseku mezi ulicemi Na Strži a Jankovská, a to v nejbližším okolí objektu do vzdálenosti cca m od proudìní. Tato skuteènost však s ohledem na výsledky rozptylové studie (tj. hran objektu, v cca 50 % pøípadù pro nejèetnìjší smìry Pracovištì: Øásnovka 8, Praha I

12 12 vìtru s ohledem na možnou výši pøíspìvkù maximálních krátkodobých koncentrací jednotlivých polutantù) nemùže znamenat významnou zmìnu v imisní situaci. Provìtrávání zájmového území bude i v pøípadì realizace zámìru dostateèné, resp. nebude pøíèinou významných situací ve zneèištìní ovzduší souvisejících s posuzovaným zámìrem Zhoršení oslunìní a denního osvìtlení Vypoøádání: Ze závìrù studie oslunìní a denního osvìtlení okolní zástavby vyplývá, že pøi provedení fasády objektu s prùmìrným èinitelem svìtelné odraznosti minimálnì 60% nebude vliv posuzovaného objektu v rozporu s legislativními požadavky na oslunìní a denní osvìtlení. Pøíslušné opatøení k zajištìní denního osvìtlení je uvedeno jako podmínka aj - pro stavební øízení 3 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Ovlivnìní statiky domù z navýšeného dopravního provozu V~poøádání: Ze znaleckého posudku zhodnocení vibrací z dopravy (na základì provedených mìøení vibrací z dopravy) vyplývá, že odezva vibraèních úèinkù pøi mìøených prùjezdech v ulicích Na Strži a Neveklovská dosahovala již pøi okraji vozovky hodnot rychlosti kmitání, které jsou øádovì nižší než pøípustné hranice efektivní rychlosti kmitání podle ÈSN Potvrdily se tak teoretické závìry o nevýznamném vlivu dopravních vibrací v pøípadì normálního stavu povrchu komunikace. Poruchy staveb závisí na mnoha dalších faktorech. Významné jsou geologické a hydrologické pomìry v místì stavby, rozhodující je konstrukce budova zpùsob jejich založení. V rámci další pøípravy stavby bude zajištìna nezávislá pasportizace statiky vybraných okolních budov. Pøíslušné opatøení je uvedeno jako podmínka a) - pro stavební øízení 8 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Rozoor zámìru s Územním olánem sídelního útvaru hl. m. Prahy Vygoøádání: Ve vztahu k souladu s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou v dokumentaci o vlivech zámìru na životní prostøedí doložena vyjádøení Magistrátu hl. m. Prahy, sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Úøadu mìstské èásti Praha 4, odboru stavebního a dopravy, ze kterých vyplývá, ze posuzovaný zámìr není v rozporu s pøíslušným územním plánem. V této souvislosti se odkazuje i na vyjádøení hl. m. Prahy k dokumentaci, které soulad s pøíslušným územním plánem konstatuje.

13 5.1.1 O.NeootøebnÝ úèel zámìru oro obvvatelstvo s ohledem na oøesvcení území kanceláøskými olochami 13 Vypoøádání: Úèelem procesu posuzování vlivù na životní prostøedí není povolení èi nepovolení pøedloženého zámìru, nýbrž posouzení velikosti a významnosti vlivù zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví, který pøedkládá podle svého uvážení oznamovatel. O koneèném využití pøíslušného území se v rámci procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb., nerozhoduje Absence variantního øešení Vypoøádání: V dokumentaci byl pøedstaven vývoj projektu ve ètyøech postupových variantách, které se liší proporcemi objektu, vèetnì výšky, s tím, že vlastní zámìr je pøedložen a hodnocen ve výsledné variantì jako invariantní (dílèí variantní øešení bylo uvažováno v pøípadì odvìtrá vání garáží podzemního parkovištì). Vzhledem k tomu, že pøedložený zámìr svým charakterem neodporuje funkcím území stanoveným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a že hodnocení vlivù na životní prostøedí provedené v dokumentaci postihuje všechny rozhodující aspekty související s posuzovaným zámìrem, je možné posuzování vlivù pøedloženého invariantního zámìru na životní prostøedí ukonèit Absence komunikace oznamovatele s obyvateli okolní zástavby Vypoøádání: Vyjádøení se pøímo netýká hodnocení vlivù na životní prostøedí provedeného v dokumentaci, nýbrž pøístupu oznamovatele ve vztahu ke komunikaci s obèany v zájmovém území. Pokud jde o vlastní proces posuzování vlivù na životní prostøedí, probíhá standardnì a veøejnost má možnost uplatnit vyjádøení v rámci zveøejnìní oznámení zámìru, dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí, posudku o vlivech zámìru na životní prostøedí a rovnìž i na veøejném projednání. Pokud jde obecnì o komunikaci oznamovatele s obyvateli mimo tento proces, upozoròujeme na skuteènost, že tato záležitost vyboèuje z rámce posuzování vlivù na životní prostøedí Nesouhlas s provedeným hodnocením vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví a jeho závìry VY[;2oøádání: Predikce vlivù posuzovaného zámìru vetapì výstavby a pøi provozu na životní prostøedí je v dokumentaci øešena s využitím standardních matematických modelù a metodik. Hodnocení je opøeno i o mìøení hlukové tel.:

14 14 zátìže a zneèištìní ovzduší v zájmovém území. Akustické studie a rozptylová studie jsou založeny na oficiálních aktualizovaných dopravnì inženýrských podkladech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Výsledky tìchto studií pak byly zásadním podkladem pro integrující vyhodnocení údajù o vlivech zámìru na obyvatelstvo založené na standardních metodických postupech k hodnocení zdravotních rizik. Dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí se soustøeïuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným zámìrem a odpovídá po metodické stránce zásadním požadavkùm správné praxe hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví. Posouzení vlivù na veøejné zdraví bylo zpracováno osobou, která je držitelem osvìdèení odborné zpùsobilosti pro oblast posuzování vlivù na veøejné zdraví udìlené Ministerstvem zdravotnictví a je zpracováno korektnì a podle správného metodického postupu k hodnocení zdravotních rizik (rizikové analýzy). Z komplexního hodnocení vyplývá, že posuzovaný zámìr prakticky neovlivní vodu, pùdu, horninové prostøedí a pøírodní zdroje, faunu, hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice ovzduší, hlukovou situaci, flóru a ekosystém (mìstské zelenì) a krajinu, avšak ovlivnìní ovzduší je nevýznamné, ovlivnìní hlukové situace pøi provozu objektu je nevýznamné a v rámci etapy výstavby za pøedpokladu realizace navržených ochranných opatøení akceptovatelné, ovlivnìní flóry a ekosystému (likvidací mìstské zelenì) je s ohledem na požadavek úplné kompenzace likvidované zelenì pøijatelné a zásah do krajinného rázu je únosný. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnìní zdraví obyvatelstva vèetnì pøijatelného ovlivnìní faktorù pohody. Opatøení k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující z procesu posuzování jsou uvedena jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Vypoøádání dokumentaci vyjádøení dotèených územních samosprávných celkù k Vyjádøení hl. m. Prahy (è.j.: SEG ze dne ) Z hlediska umístìní, akustického, ovzduší, pøírody a krajiny, zemìdìlského pùdního fondu, geologického, zásobování vodou, elektrickou energií, teplem a telekomunikací je vyjádøení bez pøipomínek a je proto bez vypoøádání. Z hlediska mìstské zelenì se konstatuje, že kontinuita celomìstského systému zelenì bude zachována øešením sadových úprav vareálu a podpoøena stromoøadím v travnatém pruhu podél ulice Na Strži, že tento pozemek však není v majetku investora, a upozoròuje se na možnost existence inženýrských sítí.

15 15 Vypoøádání: Navržené stromoøadí není v místech s uloženými inženýrskými sítìmi (tato skuteènost je doložena v pøíloze è. 15 dokumentace vyjádøeními k vedení jednotlivých inženýrských sítí). Z hlediska hospodaøení s odpady se požaduje, aby odpady byly tøídìny a shromaždovány na bezpeèných místech a odpady z výstavby (zejména pøebytek výkopových zemin) byly pøednostnì nabídnuty k využití. Vypoøádání: Opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro stavební øízení 13, 14, 19, b) - 7, 15, 19, c) - 3, 4 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Z dopravního hlediska se konstatuje, že spádové území vykazuje deficity parkovacích stání pro obyvatele a že je tøeba zdùvodnit, proè èást kapacity parkovacích podlaží nebyla vyèlenìna na krytí tohoto deficitu. Výjezd z garáží do ulice Na Strži umožòuje odjíždìní vozidel pouze smìrem ke køižovatce Na Strži - Neveklovská, což komplikuje dopravní vztah z objektu do ulice Na Strži smìrem na jih. Doporuèuje se proto v další fázi provìøit øešení, které by tento problém odstranilo. Definitivní øešení úprav v komunikaèní síti pøilehlého území Pankráce nebylo dosud na úrovní platného územního rozhodnutí stabilizováno, není rovnìž stabilizován rozsah zástavby v okolním území. V dalších stupních projektové dokumentace je nezbytné koordinovat technické øešení objektu s øešením trasy D metra. K návrhu objektu je tøeba doložit závazné stanovisko DP a.s., Metroprojektu a.s., SUDOP a MHMP - odboru mìstského investora. V~poøádání: Vlastní zámìr ruší 9 parkovacích stání v ulici Jankovská, které budou nahrazeny 10 parkovacími stáními v podzemních garážích k dispozici pro rezidenty. Náhrada parkovacích míst v ulici Jankovská bude doøešena s mìstskou èástí Praha 4. Pokud jde o øešení deficitu parkovacích stání v území (tj. deficitu vzniklého mimo souvislost s posuzovaným zámìrem), není podle vyjádøení oznamovatele technicky možné (s ohledem na plánovanou výstavbu trasy O metra) realizovat tøetí podzemní podlaží. Zaøízení pro dopravu v klidu je øešeno podle pøíslušných ustanovení vyhlášky è 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Navržené dopravní øešení obslužnosti objektu bylo jako kompromisní øešení odsouhlaseno s Policií ÈR, odborem dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a odborem dopravy Úøadu mìstské èásti Praha 4. Øešení s vjezdem a výjezdem situovanými v ulici Jankovská, které by komplikovaný dopravní vztah z objektu do ulice Na Strži smìrem na jih odstranilo, by však zvýšilo zátìž z dopravy v ulici Jankovská. Øešení dopravy pro pøíslušnou dotèenou komunikaèní sí bylo pojato i ve vztahu k pankrácké pláni, nebo od Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy byly kromì jiného vyžádány oèekávané intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, které tvoøí obvodovou komunikaèní sí v rámci pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Kromì toho byl vyžádán tel.:

16 16 i grafikon køižovatky Na Strži - Milevská, která bezprostøednì souvisí s posuzovaným zámìrem a která je pøedmìtem pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech - roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na Strži - Mile vská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných, èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìkterých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, který pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. S ohledem na souvislost posuzovaného zámìru s øešením dopravy v prostoru pankrácké plánì, zejména pak s øešením køižovatky Na Strži - Milevská bude oznamovatel zámìru další pøípravu zámìru koordinovat ve spolupráci s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4 s pøipravovaným dopravním øešením pankrácké plánì a podílet se i na realizaci novì koncipované køižovatky Na Strži - Milevská, a to v návaznosti na výsledky projednání s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4. Opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro uzemní øízení 4 až 6 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Z hlediska odkanalizování a vodních tokù je nutno respektovat a provést navržená ochranná opatøení uvedená v èásti dokumentace. Nenarušení funkce stávajících vedení technického vybavení vèetnì respektování jejich ochranných pásem a posouzení kapacity návazných jednotných kanalizaèních øadù musí být prokázáno v dokumentaci pro územním øízení. Vypoøádání: Opatøení jsou uvedena jako podmínky a) - pro územní øízení 9, a) - pro stavební øízení 9, 10, 14, 19, b) - 9, G) - 5, 7 tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí Vyjádøení mìstské èásti Praha 4 (zn.: P4/83083/04/0ŽP/KOS/760-RMÈ ze dne , resp. usnesení Rady mìstské èásti Praha 4 È. 21 R-629/2004 ze dne ) Rada mìstské èásti Praha 4 zaujala souhlasné stanovisko k dokumentaci s podmínkami: Požaduje se, aby dopravní øešení pøímo vycházelo z dopravního øešení "Velká Pankrác" a v rámci realizace na nìj navazovalo. V dalších øízeních a fax:

17 17 stupních dokumentace je proto nutno ve spolupráci s pøíslušnými orgány MÈ Praha 4 doplnit celkové øešení podle skuteènì pøipravovaného a schvalovaného stavu v území. Vliv zámìru na zeleò v lokalitì vyžaduje, kromì samotných sadových úprav na pozemku zámìru, další náhradní výsadbu zelenì na území mìstské èásti Praha 4 - do dalších správních øízení je tøeba tuto problematiku podrobnì projednat na pøíslušných pracovištích odboru životního prostøedí a územního rozvoje Úøadu MÈ Praha 4. Navržená ochranná kompenzaèní opatøení pro dobu výstavby zámìru musí být zpøesnìna tak, aby bylo dosaženo jejich co nejvìtší efektivity v dobì výstavby. Hmotové a výškové øešení navrženého zámìru a jeho zakomponování do stávajících urbanistických vztahù a struktur v lokalitì bude pøedmìtem stanoviska mìstské èásti jako úèastníka øízení o umístìní stavby. Vvpoøádání: Øešení dopravy pro pøíslušnou dotèenou komunikaèní sí bylo pojato i ve vztahu k pankrácké pláni, nebo od Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy byly kromì jiného vyžádány oèekávané intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, které tvoøí obvodovou komunikaèní sí v rámci pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Kromì toho byl vyžádán i grafikon køižovatky Na Strži - Milevská, která bezprostøednì souvisí s posuzovaným zámìrem a která je pøedmìtem pøipravovaného dopravního øešení "Velká Pankrác". Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech - roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj. výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na Strži - Milevská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìktelých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, ktelý pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. S ohledem na souvislost posuzovaného zámìru s øešením dopravy v prostoru pankrácké plánì, zejména pak s øešením køižovatky Na Strži - Milevská, bude oznamovatel zámìru další pøípravu zámìru koordinovat ve spolupráci s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4 s pøipravovaným dopravním øešením pankrácké plánì a podílet se na realizaci novì koncipované køižovatky Na Strži - Milevská, a to v návaznosti na výsledky projednání s pøíslušnými orgány mìstské èásti Praha 4. Opatøení je jako podmínka a) - pro územní øízení 4 zahrnuto do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí.

18 18 Opatøení k øešení zelenì jsou jako podmínky a) - pro územní øízení 14 až 20, b) - 6, 10, 16, 17, c) - 8 zahrnuta do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Opatøení k zajištìní ochrany pøed nepøíznivými úèinky hluku jsou jako podmínky a) - pro územní øízení 12, 13, a) - pro stavební øízení 4 až 7, 19 až 21, b) - 1 až 4, 14, c) - 1,2 zahrnuta do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Kromì odkazu na vyžádané odborné stanovisko k navrhovanému urbanistickému a architektonickému øešení stavby z hlediska vlivu zamýšlené stavby na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se konstatuje, že pøi projednávání hmotového a výškového øešení posuzovaného zámìru mezi oznamovatelem a zástupci mìstské èásti Praha 4 byly oznamovatelem akceptovány požadavky na architektonické øešení støední vìže administrativní budovy, které oznamovatel hodlá doøešit v rámci další pøípravy zámìru. Opatøení k doøešení architektonického øešení støední vìže administrativní budovy je jako podmínka a) - pro územní øízení 2 zahrnuto do tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. Vypoøádání vyjádøení dotèených správních úøadù k dokumentaci Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví. odboru ochrany a podpory veøejného ~ (zn.: HEM /18054 ze dne ) Vyjádøení je bez pøipomínek a je proto bez vypoøádání.. V~jádøení Hvaienické stanice hl. m. Prahv. poboèkv Praha - iih (è.j.: 7530/04/PO4-HK/Dr.Èerò ze dne , resp. 2228/04/PO4-HK/Dr. Èerò ze dne ) Konstatují se rozdíly v podkladech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Vjezd do hromadné garáže je nevhodnì umístìn a mimo to je výpoèet hluku ze zajíždìní do garáže proveden jako pro komunikaci veøejnou (o komunikace veøejnou se již nejedná). Je nezbytné vyhodnocení vztáhnout k limitu hluku 50 db (A) v LAeq,T, pøípadnì pøeøešit zajíždìní do garáží. Výpoèet hluku ze stacionárních zdrojù ukazuje nezbytnost akustických úprav nových zaøízení, což musí být v dokumentaci pro stavební øízení doloženo. Dle pøedložených podkladù jsou v období výstavby nadmìrným hlukem zasaženy i objekty pøi ulici Na Strži, ale rozsah zasažených objektù není vymezen ani nejsou navržena obdobná opatøení jako u objektù v ulici Jankovská a Neveklovská. Po dobu výstavby spodní stavby má být ještì v provozu sportovištì na sousedním pozemku. Pøi výstavbì je nezbytné zajistit dodržení hygienických limitù hluku alespoò pro chránìné vnitøní prostory staveb a opatøení realizovat pøed zahájením stavební èinnosti. Pracovištì: Øásnovka 8, Praha 1 tel.:

19 19 Vypoøádání: Aktualizované dopravnì inženýrské podklady Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, øeší intenzity dopravy na dotèené komunikaèní síti ve dvou èasových horizontech - roku 2007 a 2010 s tím, že pokud jde o plánovanou výstavbu v prostoru pankrácké plánì (tj. výstavbu, která obdobnì jako posuzovaný zámìr ovlivní intenzity dopravy i na ulicích Milevská, Na Strži a Na Pankráci, resp. i køižovatku Na Strži - Mile vská), byly do výpoètù intenzit dopravy zahrnuty kromì již provozovaných, èi rozestavìných budov pouze ty objekty, na které bylo vydáno územní rozhodnutí, a dále v pøípadì ploch, jejichž náplò a zpùsob využití nebyly definitivnì schváleny, byly využity prùmìrné hodnoty podle úèelu využití ploch v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento pøístup je pøi absenci údajù o konkrétních zámìrech pøijatelný a nesnižuje zásadním zpùsobem pøesnost modelu používaného Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Za daného stavu, kdy pro zájmové území pankrácké plánì není k dispozici regulaèní plán a kdy nejsou k dispozici ani údaje o využití nìkterých ploch, je tento pøístup dostaèující i z hlediska hodnocení vlivù pøedmìtného zámìru na životní prostøedí, který pøedstavuje vyvolanou dopravu v øádu stovek vozidel/den. Pokud jde o rozdíly v intenzitách dopravy uvádìných Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy v døívìjších materiálech, tyto rozdíly vyplývají, kromì rozsahu a charakteru uvažovaných staveb i z rùzných znalostí výstavby komunikaèní sítì na území hl. m. Prahy (do širších dopravních vztahù na území hl. m. Prahy jsou zapoèítávány buï všechny stavby, které mají být realizovány v roce 2010 podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nebo je realisticky uvažováno pouze se stavbami, které budou do roku 2010 urèitì zprovoznìny). Tyto vstupní "zadávací" podmínky jsou v materiálech Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy vždy specifikovány. Rozpory oproti posuzování minulých staveb vznikly tím, že pùvodnì byly intenzity dopravy stanoveny nadnesenì. V akustických výpoètech byl uvažován vliv obslužné dopravy pohybující se souèasnì na veøejných komunikacích a na vjezdové a výjezdové rampì podzemních garáží. Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z obslužné dopravy v denní dobì v roce 2010 se ve výpoètových bodech pohybují v rozmezí 38,4-50,2 db Osou to hodnoty ovlivnìné jak dopravou na rampì, tak i na veøejných komunikacích). Z tìchto výsledkù je zøejmé, že limit pro hluk na neveøejné komunikaci LAeq = 50 db bude zaruèenì splnìn, nebo nejvyšší dosažená hodnota 50,2 db je ovlivnìna obìma výše zmiòovanými pohyby obslužné dopravy. Celkové pøitížení dopravy objektu za 24 hodin se v roce 2010 uvažuje v ulici Jankovská a na rampì 428 vozidel (suma osobních a nákladních), z toho se v denní dobì uvažuje s celkovým poètem 418 vozidel (suma osobních a nákladních), tj. 26 vozidel/hodinu v intervalu hodin. Podle metodických pokynù pro výpoèet hladin hluku z dopravy (VÚVA, 1991) se za zdroje hluku z dopravy ve venkovním prostøedí považuje doprava po pozemních komunikacích vyšší než 30 osobních automobilù za hodinu (z tohoto pohledu by nevyplýval žádný požadavek na zjištìní ovlivnìní akustické situace z obslužné dopravy, nicménì akustická studie se touto problematikou zabývala). Vliv obslužné dopravy v noèní dobì je v akustické studii øešen na základì vstupních intenzit zahrnujících pohyby osobních vozidel hostù klubu, návštìvníkù sportovištì a zamìstnancù administrativní budovy, kteøí ji opouštìjí Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha ;.i

20 20 po hodinì. V noèním období se pøedpokládá s maximální intenzitou dopravy na výjezdové rampì 20 osobních vozidel, což je za hodinu cca 2,5 vozidla. I kdyby tato intenzita odpovídala pouze 1 hodinì, na kterou se vztahuje požadavek podle naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, ve znìní naøízení vlády è. 88/2004 Sb., pro výpoèet hluku na neveøejných komunikacích v noèní dobì, lze opìt podle již uvedené metodiky tento zdroj hluku považovat za nevýznamný z hlediska ovlivnìní akustické situace vokolí posuzovaného zámìru. Zároveò lze konstatovat, že limit pro tento zdroj hluku v noèním období LAeq = 40 db bude zaruèenì splnìn. Pokud jde o hluk z provozu technických zaøízení objektu v denní a noèní dobì, bìžný provoz administrativního objektu byl uvažován v denní dobì, v noèní dobì byl uvažován provoz technických zaøízení souvisejících s provozem klubu a sportovištì. výpoèty bylo prokázáno, že lze technicky omezit hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojù hluku v denní dobì pod limitní hladinu LAeq = 50 db. V noèní dobì pøi uvažování provozu 3 ventilátorù klubu nelze oèekávat pøekroèení limitu LAeq = 40 db. Zasažené objekty v ulici Na Strži jsou v dokumentaci, resp. v akustické studii hluku ze stavební èinnosti v pøíloze è. 6 dokumentace uvedeny (bytové domy v ulici Na strži è.p. 1195/57, 1194/ /61). Úèelem výpoètu hluku ze stavební èinnosti vetapì posuzování vlivù na životní prostøedí (kdy nejsou k dispozici detailní údaje o organizaci výstavby) bylo pøedevším identifikovat dominantní zdroje hluku, zjistit možné ovlivnìní okolní chránìné zástavby, upozornit na možná rizika ovlivnìní okolí a navrhnout ochranná opatøení. Z pøedbìžné akustické studie pro etapu výstavby však prakticky jednoznaènì vyplývá, že bude bezpodmíneènì nutné zajistit splnìní limitù alespoò ve vnitøním prostoru okolních chránìných objektù. Z tohoto dùvodu je nutné zjistit skuteèný stav neprùzvuènosti oken u dotèených objektù v ulici Jankovská, Neveklovská a Na Strži a provést individuální protihlukovou ochranu, tj. dotìsnìní oken nebo jejich výmìnu v pøípadech, kde neprùzvuènost nebude vyhovovat požadavku minimální vážené neprùzvuènosti R'w = 32 db. Technicky je problematika øešena následovnì. V každém objektu v uvedených ulicích, jehož fasáda bude s nejvìtší pravdìpodobností zasažena nadlimitním hlukem ze stavební èinnosti, byla vy tipována cca 3 okna zastupující variantu tìsných, netìsných a vymìnìných oken. Po podrobném prùzkumu stavu oken bude provedeno mìøení neprùzvuènosti oken a vyhodnocení vzhledem k požadavku minimální vážené neprùzvuènosti R'w = 32 db a následné stanovení rozsahu a zpùsobu nezbytných akustických opatøení. Zásadním pøístupem pøi øešení individuálních kompenzaèních protihlukových opatøení je pøitom požadavek, aby pøesné uvedení rozsahu a zpùsobu nezbytných akustických opatøení na dotèených obytných objektech k zajištìní dodržení hygienických limitù hluku ze stavební èinnosti bylo souèástí dokumentace pro územní øízení. Høištì nebude bìhem výstavby v provozu. Proto ve stanovisku formulována podmínka, aby oznamovatel zajistil ve spolupráci s mìstskou èástí Praha 4 vhodné náhradní plochy, které mohou sloužit po dobu výstavby ke sportování jako náhrada za sportovní plochy vareálu plánované výstavby s tím, že se Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha Pracovištì: Øásnovka 8,11015 Praha 1

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí on HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MH MP-467027 /2007 /OOPNI/EIA/496-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 12.02.2008 podle 7 zákona

Více

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15 HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-133627/2004/0lPNI/EIN109-2Nac Vyøizuje/ linka Datum Ing Vaculová/ 4322 6 1 2005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních -I" v, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-55633/2005/0ZP/VI/EIA/129-2/Vè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková / 4490 Datum 1052005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-0951 06/2007 /OOPNI/EIA/337-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 23.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-34 791 O/2006/00PNI/EIN239-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 20122006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-263638/2007/00PNI/EIN412-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Váš dopis zn È.j. M H M P-83600/2003/0ZPNI/E IA/O54-8Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková/ 4490 Datum 10.2.2005 Stanovisko k

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-OO8381/2006/00PNI/EIA/173-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.3.2006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-655433/2009/00PNI/EIA/661-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 25.11.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-416875/2008/00PNI/EIN561-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 13.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované.

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované. HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-OOO927/2004/0ZPNI/E IA/O81-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 23. 2. 2004 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 334983/2007/00PNI/EIA/444-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00P NI/EIN259-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 13.2.2007 podle 7 zákona

Více

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ~, ~,_r-"- HLA VNj MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNjHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

mìstská èást: katastrální území:

mìstská èást: katastrální území: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-S438 73/2008/00PNI/E IA/S 77-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda/5911 Datum 27.11.2008 podle 7 zákona

Více

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR životnrno PROSTØEDÍ V Praze dne 24. 11. 2003 È.j.:MHMP-133364/2003/0ZPNI/EIA/067-2/8e Vyøizuje: Ing. 8eranová podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o

Více

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-237012/2007 /OOPNI/EIA/402-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 21.11.2007 podle 7 zákona

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn Èj MHMP-139511/2005/00PNI/EIA/151-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum 3102005 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. SM HM P243941 /2008/00PNI/EIA/5402/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.08.2008 podle 7 zákona è.

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH MP-276455/2005/00PNI/EIA/169-8/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 2.10.2007 Stanovisko k posouzení

Více

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 ,, ZAD ANI , "V v OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnì plánovací dokumentace vydané krajem, popøípadì z dalších širších územních vztahù, b) požadavky

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí DTr' HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-300014/2009/00PNI/EIA/626-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 10.09.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy ..,-',~..: HLA VN! MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PROSTØED1 V Praze dne 6.5.2003 È.j.:MHMP-61 90/2003/0ZPNI/EIA/037-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona È. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

I. Identifikaèní údaje

I. Identifikaèní údaje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00 P NI/E IN2 59-8N È Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková 4490 Datum / 14.7.2008 Stanovisko

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-22377/2003/0lPNI/EINO41-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 05.05.2003 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí II HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 614928/2007/00PNI/EIA/511-2/Be Vyøizuje/linka Datum Ing. Beranová/4443 15.9.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln SZn S-MHM P-221731 /2007 /OOPNI/EIA/397-2/Be Vyøizuje/linka Ing Beranová/4443 Datum 26112007 podle 7 zákona è

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-417045/2006/00PNI/EIA/263-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 21.03.2007 podle 7 zákona È.

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Vivus Argentinská a.s. Ing. Jaroslav Kvapil Budějovická 64/5 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum JK/241/2016

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHM P-O89726/2004/0ZPNI/EIA/1 02-8/Zá Vyøizuje/ linka Ing. Žákavá/ 4425 Datum 14.11.2005 Stanovisko k posouzení

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatnìných pøi øízení o územním plánu - 52 stavebního zákona Zpracovatel:Ing.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-5951 01 /2008/00PNI/E 1A/582-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-422522/2008/00PNI/EIA/563-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 21.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí ;J..,"'.,c-.'- HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 7.6.2002 È.j.: MHMP-53972/2002/0ZPNI/EIA/005-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 14.1.2004 È.j.: MHMP-051360/2002/0lPNI/EIA/004-8/Žá Vyøizuje: Ing. Žáková Stanovisko k posouzení vlivù provedení

Více

~ '" Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží

~ ' Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží ~ '" HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-124131/2005/00PNI/EIA/144-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková I 4490 Datum 382005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/ Praha 4 - Chodov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí RHM a.s. Ing. Pavel Malý. Kloboukova 2303/23 148 00 Praha 4 - Chodov Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum 16-183 MHMP 1448662/2016/EIA/3347P/Mac

Více

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005)

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005) Pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M H M P-267964/2005/00P NI/EIA/155-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 27.2.2006 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIL HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-4 74988/2006/00PNI/EIA/286-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 12.3.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 5. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-214815/2007/00PNI/EIA/393-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 06.09.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Ing. Martin Kvoch Orelská 611/ Praha 10 - Vršovice

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí. Ing. Martin Kvoch Orelská 611/ Praha 10 - Vršovice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Ing. Martin Kvoch Orelská 611/16 101 00 Praha 10 - Vršovice Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1304950/2016/EIA/3351P/Mac

Více

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu

VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka. závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu -~~ VYHLÁŠKA È..~..~./99 Mìstského úøadu Karolinka o závazných èástech zmìny ì. 3 územního plánu sídelního útvaru Karolinka. aktualizace Mìstská rada Karolinka rozhodla vydat dne.~!.~~.!. 1999 podle 45

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od 1. 1. 2003... METODICKÉ POKYNY

Více