VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL CITIES OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1990 Zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Architektura Školitel: Prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. Oponenti: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Doc. Ing. arch. Jiří Löw Doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc. Datum obhajoby:

3 KLÍČOVÁ SLOVA brownfields, generel výroby, inventarizace výrobních území, latentní území, nevhodně využité zemí, opuštěné území, posvitavská zóna, regenerace průmyslových území, registr GIS, území bývalých výrobních zón, zanedbané území KEY WORDS brownfields, brownfield GIS, derelict land, former production zones, inappropriate land use, industrial site regeneration, inventory of industrial land, latent land, production plan, Svitava River embankment, vacant land Místo uložení disertační práce Fakulta architektury VUT v Brně Jiří Palacký ml., 2006 ISBN ISSN

4 OBSAH 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Vymezení problému z hlediska potřeby uchování významných dat o území v digitální podobě Vymezení problému z hlediska historického vývoje výrobních území Rozbor současného stavu řešené problematiky Objasnění pojmů z hlediska územního plánování a rozvoje Brownfields měřítkem problému Společenský význam inventarizace území Uplatnění GIS při inventarizaci průmyslových provozoven 11 2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Vyhodnocení stavu a perspektiv výrobních území na modelovém příkladu města Brna Obecně použitelná metodika aplikace GIS v inventarizaci výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields 12 3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Analýza domácích a zahraničních teoretických prací vztahujících se k vývoji výrobních území, respektive k problematice brownfields Poznatky ze studia anglických území brownfields Uplatnění inventarizace z hlediska strategického rozvoje brownfields Metody inventarizace výrobních ploch Metodika průzkumu a inventarizace výrobních ploch na modelovém příkladu města Brna Registr průmyslových provozoven RPPB v Brně 17 4 VÝSLEDKY PRÁCE, NOVÉ POZNATKY A JEJICH APLIKACE Průzkumy a inventarizace výrobních území města Brna a jejich vyhodnocení Analýza generelu výroby z roku Analýza generelu výroby z roku Analýza generelu výroby z roku Analýza registru RPPB Návrh metodiky sběru, zpracování a aktualizace dat pomocí registru RPPB Aplikace zjištěných poznatků v konkrétních projektech revitalizace brownfields 23 3

5 4.4 Syntéza výsledků a doporučení pro budoucnost 26 5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z HLEDISKA PŘÍNOSU PRO ŘEŠENOU PROBLEMATIKU A DALŠÍ ROZVOJ VĚDNÍ DISCIPLINY 26 6 ZÁVĚR 28 7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 29 8 PŘEHLED AKTIVIT A ZVEŘEJNĚNÝCH PRACÍ BĚHEM STUDIA DSP 30 9 ABSTRACT 31 4

6 Mám moc rád, když lidé dokáží přirozeně užívat dědictví předků. (Josef Pleskot, z rozhovorů , 2003) 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Postoje, které v této práci zaujímám, vycházejí z mého osobního vztahu k městu Brnu a současného stavu jeho zanedbaných území. V prostředí bývalé posvitavské výrobní zóny v Brně jsem strávil krásné chvíle svého dětství. Můj dědeček byl dílenským mistrem ve Zbrojovce, moje babička pracovala jako švadlena v Krasu na ulici Cejl. V Židenicích bylo ještě v 80.letech tolik dětí aby zde mohla být provozována samostatná mateřská školka jako součást Tyršovy základní školy architekta Oskara Pořísky. Dnes je však toto území výrobou a mladými rodinami s dětmi opuštěné. Bloky rodinných domů jsou obklopeny uzavřenými výrobními areály a chátrajícím zařízením železnice. Typické nárožní obchůdky s potravinami byly postupně uzavřeny a nahradily je drobné podnikatelské firmy. Na místě bývalé textilní továrny postavili supermarket. Dnes bydlím se svou rodinou v centru tohoto území, ale v mysli mám stále uchovanou jasnou vzpomínku na jeho živou minulost. Brno, podobně jako řada dalších evropských měst bývalého východního bloku, prošlo obdobím, které na něm svým necitlivým zacházením zanechalo nesmazatelné stopy. Jejich napravení a odstranění představuje rozsáhlý a komplexní úkol pro několik následujících generací. Touto prací bych proto rád přispěl k zachování trvalých hodnot, které podle mého názoru mnohé chátrající průmyslové provozovny pro naši společnost představují. Zanedbané území ovlivňuje stav a kvalitou životního prostředí našich měst. Zastávám názor, že k jeho ochraně a zlepšení může přispět každý a to svou činností a uvážlivým jednáním. Problémy a jejich řešení, popisované dále v této práci sleduji, zaznamenávám a vyhodnocuji pomocí geografického informačního systému, který v současné době představuje univerzální prostředek mapování a plánování rozvoje území. Usnadňuje dialog mezi územními plánovači a veřejností. Člověk je odpradávna pevně spjat se zemí kterou obdělává a přetváří. Mezi námi existuje pouto, vzájemná podobnost, ale i rozdíly, vyplývající z naší podstaty. Lidé se rodí, žijí, využívají a mění své prostředí, aby následně završili svůj život smrtí a uvolnili prostor jinému člověku. Krajina, zpočátku člověkem nedotčená má podobný vývoj. Je upravena, zastavěna, využívána a nakonec vytěžená, devastovaná a vyčerpaná zůstává opuštěna. Území, ač zpočátku nedotčené, zaujímá na Zemi stále stejný vymezený prostor. Člověkem vymezené území pro výrobu těží ze své strategické polohy vůči městské aglomeraci, dopravní infrastruktuře, krajinné morfologii a zdrojům surovin. Podle potřeby se 5

7 dále rozšiřuje a zabírá větší území. Nové technologii a jejímu zázemí už nemusí bývalé prostory nadále vyhovovat a vyžadují nové místo. Původní, předimenzované avšak nadále nevyhovující prostory se tak ocitají bez náležitého využití a opuštěné chátrají. Ve své práci se snažím vytvořit nástroj, pomocí něhož bude možné sledovat jejich vývoj a proměny. Vytvářím současně dosud chybějící informační bázi dat, čímž chci přispět k urychlení procesu obnovy výrobních území. Životní cyklus člověka je konečný a probíhá v generacích. Cyklus využití krajiny je naopak cyklem otevřeným, součástí vyššího planetárního systému. Probíhají v něm přirozené ozdravné procesy. Město je lidským sídlem a také prostorem zdánlivě neměnným, upraveným, zastavěným a využívaným. Pokud pomineme ničivé důsledky válek, rozsáhlých požárů, zemětřesení, morových nákaz a dalších pohrom, tak i zde dochází k devastaci a uvolňování pozemků v nepravidelných cyklických obměnách. Pokud na konci tohoto přirozeného cyklu nedochází k regeneraci devastovaného území, narůstá a stává se pro člověka obtížně řešitelnou přítěží. Pro tento stav území jsme si zvykli používat označení brownfields. V cyklických obměnách tedy dochází k zástavbě krajiny a jiného dosud nezastavěného území. Výroba a ostatní městské funkce, se stěhují do nových prostor, rozšiřují se dále do krajiny a současně na jiném místě dochází k ukončení předchozí činnosti a následnému uvolňování pozemků. Žádoucí je stav, kdy dochází k recyklaci, tj. k uzavření zmíněného cyklu, a k opětovnému využití již jednou urbanizovaného území. Tím je možné udržet počet brownfields přinejmenším na stejné úrovni, přičemž s novými nástroji, a na základě fundovaných informací, je možné celkovou rozlohu nevhodně využitého, v našem případě výrobního území, dále redukovat. V otázce uvolňovaného území se však nejedná vždy a jen o negativní případy. Uvolnění je přirozenou reakcí způsobenou koncentrací na jedné straně a expanzí na straně druhé. Uvolňované lokality vytvářejí prostor jinak vytěsňovaným elementům. Setkáme se zde proto s nejrůznějšími, mnohdy i vzácně se vyskytujícími živými organizmy, což považuji za důkaz samovolně se obnovujícího původního přírodního rázu krajiny. Vedle toho se zde mohou, v důsledku rozmanitosti lidské společnosti a kultury, také soustřeďovat některé pozitivní i negativní nonkonformní elementy, pouliční umělci, squateři, sprejeři, bezdomovci, sociálně slabší vrstvy obyvatel a národnostní menšiny obtížně se začleňující do společnosti. 6

8 1.1 Vymezení problému z hlediska potřeby uchování významných dat o území v digitální podobě Regenerace výrobního území představuje v současné době závažný problém. Země bývalého východního bloku, dnes noví členové Evropské unie, a mezi nimi i Česká republika, řešení problému po dlouhou řadu let odsouvaly. Dnes se však, vedle dalších opomíjených oblastí, stal příčinou zpomalení naší evropské integrace, malé konkurenceschopnosti, nadměrného rozpočtového deficitu, růstu národního dluhu, existence starých ekologických zátěží, nedostatečného rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesa. Jistá počáteční rezervovanost vládních činitelů, věnovat svou pozornost tomuto problému se všemi jeho důsledky, až dosud bránila nastartovat programy koordinované regenerace a pasportizace, které jsou již po několik desetiletí ve velké míře a s úspěchem uplatňovány ve vyspělých demokratických zemích. Z hlediska možnosti učinit uvážené a operativní rozhodnutí je bytostně důležité znát rozsah problému a mít k dispozici aktuální a pravidelně doplňovaná data. Tento přehled musejí mít vládní činitelé České republiky a územní plánovači na dosah svých rukou. Prozatím ho však nemají. Řešením je proto tvorba inventarizace stavu výrobního území s využitím moderního softwarového nástroje, jakým je geografický informační systém. Česká republika průběžně shromažďuje velké množství údajů. Účel jejich využití (sčítání obyvatel, osob a majetku) však podmiňuje jejich strukturu, obsah a podrobnost. Pro vytváření podrobných analýz a plánování rozvoje území to však zdaleka nedostačuje. Pro účely rozhodování o programech regenerace zanedbaného území je zapotřebí uvolnit kompletní datové balíky územních plánů obcí, územně technických podkladů, databází bývalých okresních úřadů, data z katastrálních, stavebních a daňových úřadů, ze statistického úřadu, data o sociálním a zdravotním pojištění, údaje z obchodního rejstříku a záznamy sektorových ministerstev, týkající se investic, dotačních programů, starých ekologických zátěží, půdních typů a další v západních zemích přístupné informace. Pokud není možné data získat z výše uvedených zdrojů, je zapotřebí provádět vlastní průzkumy a vytvářet vlastní bázi dat. Pro účely vypracování této disertační práce se mi podařilo vybranou část digitálních mapových podkladů zapůjčit, případně i zakoupit. Data o území ČR jsou však obvykle špatně dostupná, nebo nadále zůstávají v nekompatibilní papírové podobě. Proto jsem musel zbývající data doplnit. 7

9 1.2 Vymezení problému z hlediska historického vývoje výrobních území Kořeny problémů průmyslových brownfields sahají až do počátků průmyslové revoluce probíhající v letech Největší vliv na dnešní stav průmyslu v České republice má však především až poválečné období. Po roce 1945 se celý svět vzpamatovává z tragických následků války. V socialistických zemích je podporována sociální výstavba a praktické a funkční uspořádání měst. V Československu, Polsku, Rumunsku a dalších zemích východního bloku se uplatňuje socialistický způsob hospodaření, nadále se rozvíjí těžký a zbrojní průmysl. Pozemky a nemovitosti ztrácejí svoji hodnotu a jsou bez rozmyslu extenzivně zabírány pro výrobu a těžbu. Teprve v dnešní době se odkrývají důsledky tohoto zacházení v podobě extrémně rozsáhlých ploch průmyslových brownfields. V důsledku opomíjení některých negativních jevů a nedostatků z předešlých desetiletí komunistického vývoje musí současná česká společnost čelit rozsáhlému problému dlouhodobé nezaměstnanosti (v Brně 12 %, v Mostě až 22 %), nedostatečné integrace některých skupin obyvatelstva, starým ekologickým zátěžím a nepříznivým urbanizačním a demografickým jevům ve společnosti. Společenské a ekonomické změny, zahájené v západních zemích v 70. letech 20. století, změna politické situace a s tím související příliv přímých zahraničních investic v 90. letech, přinesly na jedné straně významné oživení některých klíčových odvětví českého průmyslu (automobilový a petrochemický průmysl). Na druhé straně však, v důsledku nedostatečného rozvoje a pomalého transferu technologií, dochází k recesi a ke krachu do té doby klíčových odvětví průmyslu (hutnictví železa a těžba, textilní, zbrojní a strojírenský průmysl). Zatímco Česká republika ještě v 80. letech uměle podporuje nadvýrobu na sklad a plánuje další nelogické rozšiřování výroby, v ostatních demokratických zemích je naopak výroba vzešlá z průmyslové revoluce na ústupu. Produkce se omezuje na malosériovou výrobu lépe vyhovující požadavkům trhu. Těžiště tradiční výroby zemí západní Evropy je již definitivně přesunuto do jiných, méně vyvinutých zemí. Začínají se řešit problémy spojené s obnovou bývalých průmyslových a vojenských území. Jedná se o celosvětový problém. Největší problémy však mají země bývalého východního bloku, které řešení problému po řadu let odsouvaly. 1.3 Rozbor současného stavu řešené problematiky Naléhavost stavu, ve kterém se Česká republika právě nachází potvrzuje Makroekonomická analýza Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stanovující strategické cíle rozvoje pro léta

10 Česká republika patří mezi deseti kandidátskými zeměmi k těm nejrozvinutějším, avšak ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je zemí zaostávající. Přestože v posledních deseti letech došlo v České republice k rozsáhlým ekonomickým a sociálním změnám a země se tak přiblížila vyspělým státům, v mnoha ohledech má i nadále transformační charakter. Týká se to zejména nutnosti pokračování strukturálních reforem v průmyslu nahrazením starých výrobních provozů moderními typy výroby s nízkou surovinovou a energetickou závislostí, vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem [15] Objasnění pojmů z hlediska územního plánování a rozvoje - Brownfields - Území brownfields - Gentrifikace - Geografický informační systém (GIS) - Současně zastavěné území obce (Intravilán) - Suburbanizace Brownfields měřítkem problému Suburbanizace je negativním jevem, který se projevuje výstavbou průmyslových závodů v extravilánu měst, zatímco ty staré (brownfields) zůstávají opuštěny v jejich centrech. Přelévání komerčních a rezidenčních aktivit do okrajových částí (tzv. urban sprawl) má negativní dopad na dopravní infrastrukturu, sociální skladbu obyvatel i kvalitu životního prostředí našich měst. Brownfields a urban sprawl jsou spojitými nádobami. Územní plán řeší celou řadu problémů zdravého rozvoje města. Nejdůležitějším úkolem, který musí územní plán co nejdříve řešit, je obnova území brownfields. Zatímco západní země sledují vývoj svého území již desítky let, u nás pociťujeme objektivní potřebu zabývat se tímto problémem především v souvislosti se vstupem do evropského společenství, jenž klade na Českou republiku požadavek cílevědomé regenerace problémových oblastí a dokončení započaté transformace výroby. Evropské společenství, nejen stanovuje jednotná pravidla a požadavky pro členské země, ale nabízí rovněž i prostředky na podporu při jejich realizaci. Tradiční česká průmyslová města jsou ukončením výroby zcela jednoznačně postižena. Brownfields se stávají měřítkem jejich problému. Dnes je zapotřebí stanovit rozsah deprimovaných území v jednotlivých městech a potažmo i městských částech. Prozatím jejich rozsah neznáme. Na základě předběžné studie programu přípravy kandidátských zemí na vstup do EU - Phare, však již byla odhadnuta jejich přibližná rozloha včetně nákladů na jejich regeneraci na regionální úrovni. V České republice existuje přibližně ha brownfields. Náklady na jejich obnovu se odhadují na 100 mld. Kč. Tyto údaje jsou pouze orientační a budou se dále upřesňovat. Mezi jednotlivými městy a regiony však panuje vzájemná rivalita a soutěž o získání bohatého investora. Bez regulace tak 9

11 nadále vítězí zástavba v zemědělské krajině na úkor zástavby nevyužívaného městského území. Brownfields představují ekonomickou zátěž, a proto je třeba se jimi prvořadě zabývat. V Brně po roce 1990 došlo ke kolapsu výroby, tříštivému efektu a rozdrobení průmyslových závodů. Současně byla zrušena centrální evidence údajů o území a dnes, v souvislosti s přípravou nového územního plánu města, se zabýváme potřebou opětovného získávání dat a jejich sestavení do přehledné mozaiky pomocí moderního nástroje územního plánování, kterým je GIS Společenský význam inventarizace území Záznamy o stavu území jsou prováděny již od dob nejstarších civilizací. V dnešní době provádí většina zemí pravidelné sčítání lidu, domů a bytů podle nařízení Organizace spojených národů, přijatého v roce Spojené státy americké se však již od roku 1790 zaměřují nejen na sčítání obyvatel a bytů, ale v intervalu 5-ti let zaznamenávají rovněž informace o zemědělství (počet zemědělských družstev, objem sklizně v předchozím roce, počet zaměstnaných v zemědělství a rozlohu uměle zavlažované půdy), o vládě v jednotlivých státech (forma vládního zřízení, počet zaměstnaných lidí, hospodaření vlády), dále zaznamenávají ekonomickou aktivitu obyvatel (výstavbu, výrobu, těžbu, maloobchod, velkoobchod, služby a dopravu). Zaznamenávané informace obsahují i druh vlastnictví, rozlohu podniku, průměrné mzdy, množství a typ technologického vybavení. V západních zemích Evropské unie se uskutečňuje rovněž census zemědělství, obchodu a výroby, přičemž samotná inventarizace se provádí různými způsoby. Někdy je zapotřebí provést průzkum osobně a individuálně, jindy se využívá poštou rozesílaných dotazníků, nebo telefonických průzkumů a jiných forem. Demografové tyto seznamy sčítají a analyzují. Pro provedení inventarizace je rovněž důležité stanovit vhodný termín. Datum je třeba přizpůsobit období sklizně, církevním svátkům, v jihovýchodní Asii rovněž období monzunových dešťů. Každá země ustanovila pevné datum, nejlépe vyhovující místním podmínkám. Interval opakování se zpravidla rovněž liší. Nejčastěji (Velká Británie, USA, Česká republika) se sčítání provádí v intervalu 10 let, v jiných zemích (Kanada, Nový Zéland, Irsko) se sčítání opakuje každých 5 let. V některých zemích (Holandsko, Dánsko, Island) se sčítání neprovádí vůbec. Pasportizace stavu výrobního území mají v jednotlivých zemích rovněž svá specifika. Ve Skotsku například provádějí inventarizaci výrobního území každým rokem s datem 31. března. Na sběru se podílejí jednotliví zpracovatelé z řad zastupitelstva městských částí. Údaje jsou shromažďovány centrálně prostřednictvím Internetových dotazníků a jejich vyhodnocení provádí vybraný tým analytiků. 10

12 V České republice se průzkumy území, tzv. generely specifických funkcí, provádějí především za účelem vyhotovení územně plánovacích podkladů při příležitosti zpracování nového územního plánu obce. Význam pravidelné pasportizace výrobního území tkví v tom, že udržuje aktuální informace o problematických oblastech ve městě. Městské zastupitelstvo tak může podpořit aktuální nabídku a poptávku po volném území, vhodném pro další rozvoj výroby, služeb, administrativy a bydlení. Tento přístup umožňuje pohotovou reakci na zájem investora, přičemž poskytuje relevantní a cenné informace pro developery a trh s realitami Uplatnění GIS při inventarizaci průmyslových provozoven Podkladem pro správné rozhodování je přísun kvalitních informací. Jejich hodnota závisí na aktuálnosti a vztahu ke sledovanému problému. Česká republika, podobně jako ostatní země bývalého východního bloku, nezná aktuální stav svého výrobního území ani počet brownfields. Vyspělé západní země, mezi nimi i Skotsko, zaujaly však k této problematice jiné stanovisko a usilují o vytvoření a správu rozsáhlých databází informací o výrobním území, stavu jeho využití a vlastnictví. Data nejsou samoúčelně shromažďována, ale v rukou územních plánovačů, ekonomů a demografů se stávají mocným nástrojem obnovy deprimovaných území. Za použití moderních technologií a kreativních metodických postupů jsou interaktivním způsobem prezentována veřejnosti, která si tím zároveň uvědomuje vlastní podíl na kvalitě svého prostředí. Každoročně pořádaná inventarizace umožňuje skotské vládě plánovat a nabízet svá brownfield území k prodeji na místním, národním i mezinárodním trhu s nemovitostmi. 2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Cílem mé práce je přispět k obnově chátrajícího městského prostředí, prostřednictvím aplikace GIS pro inventarizaci výrobních území. Toto téma je aktuální rovněž i v souvislosti s přípravou podkladů pro zpracování nového územního plánu města Brna. 2.1 Vyhodnocení stavu a perspektiv výrobních území na modelovém příkladu města Brna Podmínkou pro sestavení systému GIS, sledujícího stav a rozsah výrobních území, je potřeba sestavit obecnou metodiku inventarizace výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields. Vytvořený nástroj bude možné bez úprav aplikovat na případech tradičních průmyslových měst ČR. 11

13 Tato práce si však neklade za cíl sledovat nebo určit rozsah výrobního území a brownfields za celou republiku. Takový úkol by vzhledem ke své náročnosti, přesahoval rámec mých možností i smysl této práce. Z praktických důvodů jsem proto k provedení průzkumů, rozborů a následnou aplikaci svých poznatků zvolil jen jedno modelové město s dlouholetou průmyslovou tradicí, a tím je Brno. Na základě studia dostupných údajů a jejich převodu na jednotnou platformu GIS provádím analýzu vývoje výrobního území města Brna za posledních 40 let. V průběhu práce rovněž vycházím ze zkušeností s řešením výzkumného projektu GAČR 103/02/1375 Stav a perspektivy výrobních území průmyslových měst České republiky, zpracovaného v Ateliéru výrobních staveb Fakulty architektury, Vysokého učení technického v Brně v letech Obecně použitelná metodika aplikace GIS v inventarizaci výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields Obnova území, které dříve sloužilo výrobní činnosti má svá specifika. Podmínky bývají zpravidla velmi komplikované a náročné, především z hlediska jejich dlouhodobého řešení. V souvislosti se změnou společensko-politické situace došlo k rozštěpení původně celistvých podniků na drobné střípky s různým stupněm využití a kontaminace. Ve své práci se snažím vytvořit nástroj, který tyto pomyslné střípky dokáže sesbírat a sestavit do přehledné mozaiky. Takto sestavená digitální mapa bude zaznamenávat jejich stav, vývoj, výskyt i zánik a tím pomůže sledovat jejich skutečný rozsah. Na základě analýzy zdrojových dat pomůže registr RPPB usnadnit výběr lokalit, vhodných pro regeneraci. Tento nástroj je již dnes předmětem zájmu investorů a developerů. Aplikace mnou sestavovaného registru rovněž umožní identifikovat potenciální jádra rozvoje s pozitivním dopadem na obnovu svého okolí. Zájem odhalit nedostatky vlastního území mají především větší obce, zatížené množstvím opuštěných, nevhodně využitých a kontaminovaných území. Vzájemná soutěživost, absence kontrolních nástrojů a nízká úroveň spolupráce mezi městy vede k upřednostňování výstavby na zelené louce, anebo k vytváření vlastních metod obnovy s obtížně porovnatelnými výsledky. Brno se potýká se soupeřivými obcemi, které se snaží přitáhnout investory na svoje území a jsou proto v konkurenčním boji ochotni obětovat i cenné pozemky v přírodním prostředí. Z hlediska strategického rozvoje muselo rovněž vyčlenit území pro podporu rozvoje průmyslové výroby. Území rozvoje se však podle výsledků analýz nalézá mimo plochy brownfields a tím nadále brzdí jejich rozvoj. Díky spolupráci s bývalým Útvarem hlavního architekta města Brna, později s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, mám přístup k informacím a sleduji rozvojové strategie města. Proto mi neunikly některé nedostatky, jejichž nápravou se v této práci rovněž zabývám. Do diskuse o využití průmyslových brownfields přispívám rovněž studentskými architektonicko-urbanistickými projekty. 12

14 3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Prvním krokem při regeneraci výrobních ploch je stanovení rozsahu území a identifikace brownfields. Podmínkou pro určení rozsahu je sestavení přehledu a jeho průběžná aktualizace. Za tímto účelem jsem vytvořil nástroj - digitální pasport výrobních území na bázi geografického informačního systému. Nedílnou součástí mé výzkumné činnosti se stala spolupráce s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v oblasti výběru zadaných témat, řešených v rámci studentských semestrálních a diplomových prací. Úzká spolupráce s magistrátem probíhala rovněž na grantovém projektu GAČR 103/02/1375 Stav a perspektivy výrobních území měst ČR, který byl zaměřen na zmapování současných brněnských průmyslových areálů. Na základě doporučení některých pro město strategických lokalit jsme společně se studenty vypracovali architektonicko-urbanistické projekty zaměřené na vhodné řešení jejich opětovného využití. Výsledné projekty byly představeny na výstavě Budoucnost brněnských brownfields v říjnu Další výstava na stejné téma proběhla v následujícím roce. Obě výstavy byly realizovány ve spolupráci se statutárním městem Brnem. Následující akcí, která byla dovršením mého dosavadního výzkumu, byla ve spolupráci se statutárním městem Brnem uspořádaná konference Brownfields šance pro budoucnost, která se uskutečnila v říjnu Inovativní projekty byly následně představeny veřejnosti v roce 2005 na výstavách v Lipsku a v Utrechtu. 3.1 Analýza domácích a zahraničních teoretických prací vztahujících se k vývoji výrobních území, respektive k problematice brownfields Každý problém se dá řešit, pokud si připustíme jeho existenci. Zanedbané území těží ze špatné informovanosti a následně i z nezájmu společnosti. Díky tomu se v městském organizmu může nepozorovaně rozrůst jako nakažlivá nemoc. Mohlo by se tedy zdát, že s obnovou zanedbaného území je třeba začít co nejdříve. Důvody pro okamžitou intervenci jsou opodstatněné. Je zde však určité riziko, na jehož existenci bych rovněž rád upozornil. V okolí brownfields, v urbanizovaném prostředí obvykle žijí lidé a existují zde i stabilizované místné komunity s vazbou na své prostředí. Jakákoliv, byť i dobře zamýšlená změna základu této stability (spekulace o kvalitě životního prostředí, spekulace s pozemky, plánovaná asanace apod.) může mít za následek nenávratné narušení přirozeně vytvořených a funkčních sociálních vazeb, stability místní komunity a vznik obtížně překonatelných předsudků, které mohou vážně ohrozit úspěch regeneračního procesu a pozdržet jeho realizaci o několik let. 13

15 3.1.1 Poznatky ze studia anglických území brownfields Centrální část Londýna sestává celkem ze 32 městských částí o celkovém počtu 7,2 milionu obyvatel. Hustota osídlení představuje obyv./km 2, pro srovnání hustota obyvatel v Praze je obyv./km 2. Hektické podmínky, dané hustotou osídlení, významnou mírou snižují kvalitu obytného a životního prostředí. Pět procent z centrální části Londýna je charakteru brownfields. Londýn je místem, kde proces regenerace probíhá již několik desetiletí. Vedle pozitivních příkladů, např. Barbican, Docklands, Greenwiche, Jubilee Line a dalších, se zde setkáváme i s projekty méně úspěšnými, které však rovněž přispívají k poznání sledované problematiky obnovy brownfields, tj. deprimovaných zón. Příkladem může být obnova městské čtvrti Lower Holloway v severní části Londýna, která byla zpočátku dobře míněným rozvojovým záměrem obnovy upadajícího území. V konečném důsledku však přinesla narušení přirozených funkčních vazeb ve stabilizovaném území. Příčinou se zdá být tradiční přístup, nereflektování příčin suburbanizačních procesů a gentrifikace ve společnosti [21]. Podobný proces úpadku, spojený s dlouhodobě působící nejistotou směru dalšího vývoje, můžeme sledovat i v našich městech. Například v Brně se jedná o ulici Dornych, spojenou s dosud nerealizovaným projektem přesunu vlakového nádraží. Stav domů odpovídá nejistotě jeho obyvatel, zda investovat do nákladných oprav, nebo naopak problematickou oblast opustit. Dalším příkladem je ulice Cejl a dosud ne zcela realizovaná myšlenka, poplatná době svého vzniku, týkající se odsunu průmyslových provozoven (např. Ergon Maloměřice/Cejl) do okrajových částí města Uplatnění inventarizace z hlediska strategického rozvoje brownfields Inventarizace území SVDLS (Scottish Vacant and Derelict Land Survey), prováděná ve Skotsku, se zaměřuje na dlouhodobé sledování vývoje využití území průmyslových brownfields. Již několik desetiletí jsou zaznamenávány klíčové informace o výrobních lokalitách na území aglomerace o rozloze km 2. Každým rokem, a podle potřeby i častěji, je prováděna ekonomická rozvaha, na jejímž podkladě jsou jednotlivá evidovaná území roztříděna do kategorií náročnosti regenerace. Tímto způsobem byly z celkového počtu brownfield území (4.017 ha) v roce 1996 vybrány, při zohlednění přibližných nákladů na obnovu, atraktivity umístění, komplikujících faktorů a výskytu starých ekologických zátěží, 4 lokality (Weirs, Campbell Street, Bilsland Drive a Crown Street), které z hlediska rozvoje města představují nejvhodnější kandidáty pro úspěšnou revitalizaci. 14

16 Tyto 4 vybrané lokality jsou zástupci odlišných podmínek a tvoří modelové případy pro posouzení náročnosti jejich regenerace. Vypovídají rovněž o tom, jak je pro městské zastupitelstvo důležité vést přehled o využití území a sledovat vývoj devastovaného území v regionu. Ze studia historického vývoje vytypovaných lokalit vyplývají obvykle nové skutečnosti a důvody, pro které je zpravidla obtížné určité problémy operativně vyřešit. Peníze v nich hrají vždy až druhořadnou roli. Ne ve všech zahraničních případech je řešením regenerace nákladná investice do komerčně výnosných aktivit, jako tomu nezřídka bývá právě u nás, se zastupitelskou formou výstavby pro období 2, max. 4 let. Rozsah výrobního území a brownfields v Glasgow je nesrovnatelně vyšší než ve městě Brně. V menším měřítku však můžeme posoudit jeho význam i pro naše prostředí. 3.2 Metody inventarizace výrobních ploch Z hlediska potřeby vytvořit účinný nástroj, usnadňující plánování rozvoje průmyslových brownfields, jsem musel provést rešerši existujících řešení. Odbor plánování magistrátu města Brna procházel v době vzniku této práce změnami v osazenstvu, byl zrušen Útvar hlavního architekta města, GIS pracoviště se zdaleka nezabývalo průmyslem, brownfields byla až příliš abstraktním pojmem. Možnosti spolupráce a získání digitálních podkladů zde byly minimální. V Praze se problematice brownfields začali věnovat v souvislosti s obnovou škod, způsobených rozsáhlými povodněmi, zhruba o rok dříve. Rozloha území města Prahy však předurčila způsob řešení, založený na spolupráci stavebních úřadů jednotlivých městských částí. Problematikou pražských brownfields se zabývá ve své práci doktorandka ČVUT v Praze, Lucie Doleželová, která se inspirovala příkladem pařížského registru IUARIF. Pro můj výzkum byla významná možnost spolupráce se zahraničními kolegy ve Velké Británii, kde jsem dříve studoval, a kterou pravidelně navštěvuji v rámci učitelských mobilit. Vývoj obnovy průmyslového území v Británii proto již několik let sleduji i v souvislosti s vývojem ostrovní architektury. Největším přínosem pro mne byla návštěva Velké Británie v roce Při této příležitosti jsem navštívil londýnskou projekční kancelář, kde jsem se seznámil s projekty a studiemi využití vytipovaných brownfield lokalit, zpracovaných na základě výběru ze skotského registru SVDLS. Následně jsem se také sešel se zástupcem Glasgow and The Clyde Valley Structure Plan Joint Committee, strategickým územním plánovačem, Stuartem Taitem ve městě Glasgow. Zde jsem se poprvé setkal s konkrétním řešením, registrem SVDLS a jeho aplikací při regeneraci brownfields. Podrobné zkušenosti jsem popsal v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 5/

17 Indikátory brownfields představují v územním plánování veličiny, sloužící ke vzájemnému srovnání mezi obcemi. Tyto veličiny získáme srovnáním strategických údajů na základě jejich významu ve sledovaném problému. Pokladem mohou být statistická a katastrální data, data ze stavebních a daňových úřadů apod. Získaná hodnota je dále srovnatelnou s údajem zjištěným na jiném území, v jiné obci. Obvykle se jedná o percentuální nebo finanční vyjádření, nahrazující pouhé stanovení množství, uvedeného v počtu nebo rozloze. Údaje jako: procentuální vyjádření plochy brownfields ve vztahu k současně zastavěnému území obce, nebo procentuální vyjádření jednotlivých druhů brownfields již představují argumenty, které jsou snadno pochopitelné nejen odbornou veřejností a představují nástroj strategického plánování a podklad pro jednání. Tyto údaje pomáhají určit objektivitu přijatých opatření a přibližnou dobu regenerace problémového území, ve vztahu k již získaným zkušenostem druhých stran [2]. Při studiu zahraničních metod pasportizace jsem se zabýval těmito příklady: - Inventarizace a regenerace výrobního území skotského Glasgow - Registr opuštěného a chátrajícího výrobního území SVDLS - Pasportizace výrobního území ve Spojených státech, registr NJDEP - Pařížský registr výrobního území IAURIF 3.3 Metodika průzkumu a inventarizace výrobních ploch na modelovém příkladu města Brna Prvním předpokladem bylo stanovení jednoznačné definice aktivního průmyslového území a území průmyslových brownfields. Na základě přijetí těchto definic bylo možné začít shromažďovat záznamy o výrobním území ve městě Brně. Záznamy obsahují údaje o majiteli, druhu výrobní činnosti, zásobování, zaměstnancích a další podrobná data, kategorizovaná podle číselníků jednotlivých nadřazených ministerstev. Na základě zjednodušených hodnotících kritérií v databázi registru je možné provádět hromadné sumarizace a stanovit tak rozsah území např. podle stavu využití, nebo polohy vůči hranici záplavové zóny Q100, atd. podle potřeby určit vhodné indikátory brownfields. Databáze registru funguje na modulárním principu vzájemně provázaných relačních databází. Je navržena pro sledování stavu a vývoje průmyslových brownfields, a po případném rozšíření o další moduly, může sledovat stav a využití ostatních městských funkcí. Díky vztažení databázových záznamů k mapovým prvkům GIS v systému SJTSK-EastNorth je zachována prostorová integrita dat systému, který tak lze následně aplikovat na kteroukoliv obec v ČR a sledovat tím souhrnně stav využití území v rámci celé České republiky. 16

18 První sběr informací o výrobním území proběhl na základě formuláře, obsahujícího seznam nejdůležitějších sledovaných údajů o průmyslových provozovnách. Na sběru dat se podíleli studenti 2. ročníku Fakulty architektury VUT v Brně. Údaje o provozovnách a o druhu vlastnictví byly dohledávány prostřednictvím internetu na webových stránkách Českého statistického úřadu [www.czso.cz] a Obchodního rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky [www.justice.cz]. Ruční záznam byl proveden do tabulkových formulářů a do slepých mapek. V následujícím kroku jsem sestavil klasifikační tabulky, obsahující třídící údaje. Pro třídění jsem využil číselníků Ministerstva průmyslu a obchodu a Statistického úřadu. Následně jsem sestavil modulové schéma databáze, podle kterého jsem provedl zpracování a převod získaných dat do databází a map geografického informačního systému. Registr průmyslových ploch RPPB 2005 postupně vznikal v letech v několika vývojových fázích. V jednotlivých krocích byly provedeny následující činnosti: 1) Příprava podkladů pro sběr dat 2) Příprava mapových podkladů 3) Sběr dat 4) Korekce v průběhu sběru dat 5) Zpracování nashromážděných dat 6) Příprava podkladů pro vytvoření GIS 7) Problémy s převodem dat 8) Korekce a kategorizace záznamů 9) Tvorba uživatelského prostředí 3.4 Registr průmyslových provozoven RPPB v Brně GIS registr představuje v podstatě digitální mapové dílo, složené z datových a mapových vrstev. Jednotlivé součásti registru jsem rozdělil do několika samostatných modulů M1 M7. M1 Databáze údajů A - provozoven aktivních a s ukončenou výrobní činností. M2 Databáze údajů B - bývalých brownfields, které byly díky regeneraci konvertovány na jinou než výrobní funkci. M3 Klasifikační tabulky - byly sestaveny na podkladě rejstříků příslušných ministerstev a úřadů. M4 List vlastníků - databázová tabulka plní funkci převodníku firem. M5 GIS areály a budovy A - aktivních provozoven. M6 Mapové vrstvy města Brna. M7 GIS areály a budovy B - bývalých brownfields, které byly díky regeneraci konvertovány na jinou než výrobní funkci. 17

19 18 Obr. 1: Schéma datové struktury registru RPPB 2005.

20 Vstup dat probíhá prostřednictvím editačního prostředí aplikace ArcGIS Desktop, Bentley MicroStation (digitalizace) a aplikace MS Access (vzájemně provázaných pomocí databázového propojení ODBC), prostřednictvím zápisu záznamů do databázového formuláře, usnadňujícího komplexní editaci údajů o provozovnách. Registr provádí záznam do následujících typů databází: - Databáze údajů o provozovnách - Geodatabáze - Digitální mapové listy 4 VÝSLEDKY PRÁCE, NOVÉ POZNATKY A JEJICH APLIKACE Naše země má zájem na tom, aby si zachovala atraktivitu a důvěryhodnost. Zpočátku proto ukazovala světu svoji pěknou tvář, přičemž závažné problémy uklízela pod stůl. Později se ukázalo, že nedostatky v legislativě umožnily zneprůhlednit a legálně porušovat pravidla hospodářské soutěže. V několika uplynulých letech proto došlo ke ztrátám majetku řady zavedených průmyslových firem, tzv. vytunelování, které zůstalo dodnes bez postihu. Mizerné právní prostředí je důvodem odchodu významných investičních společností z naší země, například do Polska a zemí s menším investičním rizikem. Dnes však nelze tento problém dále zakrývat a je zapotřebí učinit vše aby nám nebránil v získání dotací a prostředků z podpůrných fondů EU. Pokud se nepoučíme na zahraničních příkladech, hrozí nám také, že zůstaneme nadále pozadu a oddálíme tím uskutečnění některých pro vývoj naší demokratické společnosti důležitých cílů (zlepšení kvality životního prostředí a našich měst, mezilidské vztahy, rozvoj myšlenek demokratického státu, integrace mezi země EU). 4.1 Průzkumy a inventarizace výrobních území města Brna a jejich vyhodnocení Pravidelné sledování využití výrobních území ve městě je základní předpokladem pro strategické plánování a plánování rozvoje. Jedině tímto způsobem je možné poskytnout dostatek kvalitních dat o území, které prochází neustálými proměnami. Dalším krokem je nastartování regeneračních programů problémových míst. Na základě vytvoření celkového přehledu o stavu využití průmyslových provozoven v Brně za pomocí registru RPPB 2005 jsem sestavil několik analytických map a určil rozlohu výrobního území podle umístění a podle stavu 19

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Národní strategie regenerace brownfieldů

Národní strategie regenerace brownfieldů III. Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní strategie regenerace brownfieldů V Praze dne 20. června 2008 Preambule Národní strategie regenerace brownfieldů (dále jen Strategie ) byla zpracována na základě

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY GMES PRODUKTY A SLUŽBY ZALOŽENÉ NA DPZ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Kateřina Jupová, Tomáš Soukup GISAT s.r.o. Charkovská 7, 101 00 Praha 10 katerina.jupova@gisat.cz tomas.soukup@gisat.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.3 NÁRODNÍ DOKUMENTY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: A.3.1 Strategie udržitelného rozvoje České republiky Zpracovatel - Prof. Ing. arch. Karel Maier,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více