VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL CITIES OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1990 Zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Architektura Školitel: Prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. Oponenti: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Doc. Ing. arch. Jiří Löw Doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc. Datum obhajoby:

3 KLÍČOVÁ SLOVA brownfields, generel výroby, inventarizace výrobních území, latentní území, nevhodně využité zemí, opuštěné území, posvitavská zóna, regenerace průmyslových území, registr GIS, území bývalých výrobních zón, zanedbané území KEY WORDS brownfields, brownfield GIS, derelict land, former production zones, inappropriate land use, industrial site regeneration, inventory of industrial land, latent land, production plan, Svitava River embankment, vacant land Místo uložení disertační práce Fakulta architektury VUT v Brně Jiří Palacký ml., 2006 ISBN ISSN

4 OBSAH 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Vymezení problému z hlediska potřeby uchování významných dat o území v digitální podobě Vymezení problému z hlediska historického vývoje výrobních území Rozbor současného stavu řešené problematiky Objasnění pojmů z hlediska územního plánování a rozvoje Brownfields měřítkem problému Společenský význam inventarizace území Uplatnění GIS při inventarizaci průmyslových provozoven 11 2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Vyhodnocení stavu a perspektiv výrobních území na modelovém příkladu města Brna Obecně použitelná metodika aplikace GIS v inventarizaci výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields 12 3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Analýza domácích a zahraničních teoretických prací vztahujících se k vývoji výrobních území, respektive k problematice brownfields Poznatky ze studia anglických území brownfields Uplatnění inventarizace z hlediska strategického rozvoje brownfields Metody inventarizace výrobních ploch Metodika průzkumu a inventarizace výrobních ploch na modelovém příkladu města Brna Registr průmyslových provozoven RPPB v Brně 17 4 VÝSLEDKY PRÁCE, NOVÉ POZNATKY A JEJICH APLIKACE Průzkumy a inventarizace výrobních území města Brna a jejich vyhodnocení Analýza generelu výroby z roku Analýza generelu výroby z roku Analýza generelu výroby z roku Analýza registru RPPB Návrh metodiky sběru, zpracování a aktualizace dat pomocí registru RPPB Aplikace zjištěných poznatků v konkrétních projektech revitalizace brownfields 23 3

5 4.4 Syntéza výsledků a doporučení pro budoucnost 26 5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z HLEDISKA PŘÍNOSU PRO ŘEŠENOU PROBLEMATIKU A DALŠÍ ROZVOJ VĚDNÍ DISCIPLINY 26 6 ZÁVĚR 28 7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 29 8 PŘEHLED AKTIVIT A ZVEŘEJNĚNÝCH PRACÍ BĚHEM STUDIA DSP 30 9 ABSTRACT 31 4

6 Mám moc rád, když lidé dokáží přirozeně užívat dědictví předků. (Josef Pleskot, z rozhovorů , 2003) 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Postoje, které v této práci zaujímám, vycházejí z mého osobního vztahu k městu Brnu a současného stavu jeho zanedbaných území. V prostředí bývalé posvitavské výrobní zóny v Brně jsem strávil krásné chvíle svého dětství. Můj dědeček byl dílenským mistrem ve Zbrojovce, moje babička pracovala jako švadlena v Krasu na ulici Cejl. V Židenicích bylo ještě v 80.letech tolik dětí aby zde mohla být provozována samostatná mateřská školka jako součást Tyršovy základní školy architekta Oskara Pořísky. Dnes je však toto území výrobou a mladými rodinami s dětmi opuštěné. Bloky rodinných domů jsou obklopeny uzavřenými výrobními areály a chátrajícím zařízením železnice. Typické nárožní obchůdky s potravinami byly postupně uzavřeny a nahradily je drobné podnikatelské firmy. Na místě bývalé textilní továrny postavili supermarket. Dnes bydlím se svou rodinou v centru tohoto území, ale v mysli mám stále uchovanou jasnou vzpomínku na jeho živou minulost. Brno, podobně jako řada dalších evropských měst bývalého východního bloku, prošlo obdobím, které na něm svým necitlivým zacházením zanechalo nesmazatelné stopy. Jejich napravení a odstranění představuje rozsáhlý a komplexní úkol pro několik následujících generací. Touto prací bych proto rád přispěl k zachování trvalých hodnot, které podle mého názoru mnohé chátrající průmyslové provozovny pro naši společnost představují. Zanedbané území ovlivňuje stav a kvalitou životního prostředí našich měst. Zastávám názor, že k jeho ochraně a zlepšení může přispět každý a to svou činností a uvážlivým jednáním. Problémy a jejich řešení, popisované dále v této práci sleduji, zaznamenávám a vyhodnocuji pomocí geografického informačního systému, který v současné době představuje univerzální prostředek mapování a plánování rozvoje území. Usnadňuje dialog mezi územními plánovači a veřejností. Člověk je odpradávna pevně spjat se zemí kterou obdělává a přetváří. Mezi námi existuje pouto, vzájemná podobnost, ale i rozdíly, vyplývající z naší podstaty. Lidé se rodí, žijí, využívají a mění své prostředí, aby následně završili svůj život smrtí a uvolnili prostor jinému člověku. Krajina, zpočátku člověkem nedotčená má podobný vývoj. Je upravena, zastavěna, využívána a nakonec vytěžená, devastovaná a vyčerpaná zůstává opuštěna. Území, ač zpočátku nedotčené, zaujímá na Zemi stále stejný vymezený prostor. Člověkem vymezené území pro výrobu těží ze své strategické polohy vůči městské aglomeraci, dopravní infrastruktuře, krajinné morfologii a zdrojům surovin. Podle potřeby se 5

7 dále rozšiřuje a zabírá větší území. Nové technologii a jejímu zázemí už nemusí bývalé prostory nadále vyhovovat a vyžadují nové místo. Původní, předimenzované avšak nadále nevyhovující prostory se tak ocitají bez náležitého využití a opuštěné chátrají. Ve své práci se snažím vytvořit nástroj, pomocí něhož bude možné sledovat jejich vývoj a proměny. Vytvářím současně dosud chybějící informační bázi dat, čímž chci přispět k urychlení procesu obnovy výrobních území. Životní cyklus člověka je konečný a probíhá v generacích. Cyklus využití krajiny je naopak cyklem otevřeným, součástí vyššího planetárního systému. Probíhají v něm přirozené ozdravné procesy. Město je lidským sídlem a také prostorem zdánlivě neměnným, upraveným, zastavěným a využívaným. Pokud pomineme ničivé důsledky válek, rozsáhlých požárů, zemětřesení, morových nákaz a dalších pohrom, tak i zde dochází k devastaci a uvolňování pozemků v nepravidelných cyklických obměnách. Pokud na konci tohoto přirozeného cyklu nedochází k regeneraci devastovaného území, narůstá a stává se pro člověka obtížně řešitelnou přítěží. Pro tento stav území jsme si zvykli používat označení brownfields. V cyklických obměnách tedy dochází k zástavbě krajiny a jiného dosud nezastavěného území. Výroba a ostatní městské funkce, se stěhují do nových prostor, rozšiřují se dále do krajiny a současně na jiném místě dochází k ukončení předchozí činnosti a následnému uvolňování pozemků. Žádoucí je stav, kdy dochází k recyklaci, tj. k uzavření zmíněného cyklu, a k opětovnému využití již jednou urbanizovaného území. Tím je možné udržet počet brownfields přinejmenším na stejné úrovni, přičemž s novými nástroji, a na základě fundovaných informací, je možné celkovou rozlohu nevhodně využitého, v našem případě výrobního území, dále redukovat. V otázce uvolňovaného území se však nejedná vždy a jen o negativní případy. Uvolnění je přirozenou reakcí způsobenou koncentrací na jedné straně a expanzí na straně druhé. Uvolňované lokality vytvářejí prostor jinak vytěsňovaným elementům. Setkáme se zde proto s nejrůznějšími, mnohdy i vzácně se vyskytujícími živými organizmy, což považuji za důkaz samovolně se obnovujícího původního přírodního rázu krajiny. Vedle toho se zde mohou, v důsledku rozmanitosti lidské společnosti a kultury, také soustřeďovat některé pozitivní i negativní nonkonformní elementy, pouliční umělci, squateři, sprejeři, bezdomovci, sociálně slabší vrstvy obyvatel a národnostní menšiny obtížně se začleňující do společnosti. 6

8 1.1 Vymezení problému z hlediska potřeby uchování významných dat o území v digitální podobě Regenerace výrobního území představuje v současné době závažný problém. Země bývalého východního bloku, dnes noví členové Evropské unie, a mezi nimi i Česká republika, řešení problému po dlouhou řadu let odsouvaly. Dnes se však, vedle dalších opomíjených oblastí, stal příčinou zpomalení naší evropské integrace, malé konkurenceschopnosti, nadměrného rozpočtového deficitu, růstu národního dluhu, existence starých ekologických zátěží, nedostatečného rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesa. Jistá počáteční rezervovanost vládních činitelů, věnovat svou pozornost tomuto problému se všemi jeho důsledky, až dosud bránila nastartovat programy koordinované regenerace a pasportizace, které jsou již po několik desetiletí ve velké míře a s úspěchem uplatňovány ve vyspělých demokratických zemích. Z hlediska možnosti učinit uvážené a operativní rozhodnutí je bytostně důležité znát rozsah problému a mít k dispozici aktuální a pravidelně doplňovaná data. Tento přehled musejí mít vládní činitelé České republiky a územní plánovači na dosah svých rukou. Prozatím ho však nemají. Řešením je proto tvorba inventarizace stavu výrobního území s využitím moderního softwarového nástroje, jakým je geografický informační systém. Česká republika průběžně shromažďuje velké množství údajů. Účel jejich využití (sčítání obyvatel, osob a majetku) však podmiňuje jejich strukturu, obsah a podrobnost. Pro vytváření podrobných analýz a plánování rozvoje území to však zdaleka nedostačuje. Pro účely rozhodování o programech regenerace zanedbaného území je zapotřebí uvolnit kompletní datové balíky územních plánů obcí, územně technických podkladů, databází bývalých okresních úřadů, data z katastrálních, stavebních a daňových úřadů, ze statistického úřadu, data o sociálním a zdravotním pojištění, údaje z obchodního rejstříku a záznamy sektorových ministerstev, týkající se investic, dotačních programů, starých ekologických zátěží, půdních typů a další v západních zemích přístupné informace. Pokud není možné data získat z výše uvedených zdrojů, je zapotřebí provádět vlastní průzkumy a vytvářet vlastní bázi dat. Pro účely vypracování této disertační práce se mi podařilo vybranou část digitálních mapových podkladů zapůjčit, případně i zakoupit. Data o území ČR jsou však obvykle špatně dostupná, nebo nadále zůstávají v nekompatibilní papírové podobě. Proto jsem musel zbývající data doplnit. 7

9 1.2 Vymezení problému z hlediska historického vývoje výrobních území Kořeny problémů průmyslových brownfields sahají až do počátků průmyslové revoluce probíhající v letech Největší vliv na dnešní stav průmyslu v České republice má však především až poválečné období. Po roce 1945 se celý svět vzpamatovává z tragických následků války. V socialistických zemích je podporována sociální výstavba a praktické a funkční uspořádání měst. V Československu, Polsku, Rumunsku a dalších zemích východního bloku se uplatňuje socialistický způsob hospodaření, nadále se rozvíjí těžký a zbrojní průmysl. Pozemky a nemovitosti ztrácejí svoji hodnotu a jsou bez rozmyslu extenzivně zabírány pro výrobu a těžbu. Teprve v dnešní době se odkrývají důsledky tohoto zacházení v podobě extrémně rozsáhlých ploch průmyslových brownfields. V důsledku opomíjení některých negativních jevů a nedostatků z předešlých desetiletí komunistického vývoje musí současná česká společnost čelit rozsáhlému problému dlouhodobé nezaměstnanosti (v Brně 12 %, v Mostě až 22 %), nedostatečné integrace některých skupin obyvatelstva, starým ekologickým zátěžím a nepříznivým urbanizačním a demografickým jevům ve společnosti. Společenské a ekonomické změny, zahájené v západních zemích v 70. letech 20. století, změna politické situace a s tím související příliv přímých zahraničních investic v 90. letech, přinesly na jedné straně významné oživení některých klíčových odvětví českého průmyslu (automobilový a petrochemický průmysl). Na druhé straně však, v důsledku nedostatečného rozvoje a pomalého transferu technologií, dochází k recesi a ke krachu do té doby klíčových odvětví průmyslu (hutnictví železa a těžba, textilní, zbrojní a strojírenský průmysl). Zatímco Česká republika ještě v 80. letech uměle podporuje nadvýrobu na sklad a plánuje další nelogické rozšiřování výroby, v ostatních demokratických zemích je naopak výroba vzešlá z průmyslové revoluce na ústupu. Produkce se omezuje na malosériovou výrobu lépe vyhovující požadavkům trhu. Těžiště tradiční výroby zemí západní Evropy je již definitivně přesunuto do jiných, méně vyvinutých zemí. Začínají se řešit problémy spojené s obnovou bývalých průmyslových a vojenských území. Jedná se o celosvětový problém. Největší problémy však mají země bývalého východního bloku, které řešení problému po řadu let odsouvaly. 1.3 Rozbor současného stavu řešené problematiky Naléhavost stavu, ve kterém se Česká republika právě nachází potvrzuje Makroekonomická analýza Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stanovující strategické cíle rozvoje pro léta

10 Česká republika patří mezi deseti kandidátskými zeměmi k těm nejrozvinutějším, avšak ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je zemí zaostávající. Přestože v posledních deseti letech došlo v České republice k rozsáhlým ekonomickým a sociálním změnám a země se tak přiblížila vyspělým státům, v mnoha ohledech má i nadále transformační charakter. Týká se to zejména nutnosti pokračování strukturálních reforem v průmyslu nahrazením starých výrobních provozů moderními typy výroby s nízkou surovinovou a energetickou závislostí, vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem [15] Objasnění pojmů z hlediska územního plánování a rozvoje - Brownfields - Území brownfields - Gentrifikace - Geografický informační systém (GIS) - Současně zastavěné území obce (Intravilán) - Suburbanizace Brownfields měřítkem problému Suburbanizace je negativním jevem, který se projevuje výstavbou průmyslových závodů v extravilánu měst, zatímco ty staré (brownfields) zůstávají opuštěny v jejich centrech. Přelévání komerčních a rezidenčních aktivit do okrajových částí (tzv. urban sprawl) má negativní dopad na dopravní infrastrukturu, sociální skladbu obyvatel i kvalitu životního prostředí našich měst. Brownfields a urban sprawl jsou spojitými nádobami. Územní plán řeší celou řadu problémů zdravého rozvoje města. Nejdůležitějším úkolem, který musí územní plán co nejdříve řešit, je obnova území brownfields. Zatímco západní země sledují vývoj svého území již desítky let, u nás pociťujeme objektivní potřebu zabývat se tímto problémem především v souvislosti se vstupem do evropského společenství, jenž klade na Českou republiku požadavek cílevědomé regenerace problémových oblastí a dokončení započaté transformace výroby. Evropské společenství, nejen stanovuje jednotná pravidla a požadavky pro členské země, ale nabízí rovněž i prostředky na podporu při jejich realizaci. Tradiční česká průmyslová města jsou ukončením výroby zcela jednoznačně postižena. Brownfields se stávají měřítkem jejich problému. Dnes je zapotřebí stanovit rozsah deprimovaných území v jednotlivých městech a potažmo i městských částech. Prozatím jejich rozsah neznáme. Na základě předběžné studie programu přípravy kandidátských zemí na vstup do EU - Phare, však již byla odhadnuta jejich přibližná rozloha včetně nákladů na jejich regeneraci na regionální úrovni. V České republice existuje přibližně ha brownfields. Náklady na jejich obnovu se odhadují na 100 mld. Kč. Tyto údaje jsou pouze orientační a budou se dále upřesňovat. Mezi jednotlivými městy a regiony však panuje vzájemná rivalita a soutěž o získání bohatého investora. Bez regulace tak 9

11 nadále vítězí zástavba v zemědělské krajině na úkor zástavby nevyužívaného městského území. Brownfields představují ekonomickou zátěž, a proto je třeba se jimi prvořadě zabývat. V Brně po roce 1990 došlo ke kolapsu výroby, tříštivému efektu a rozdrobení průmyslových závodů. Současně byla zrušena centrální evidence údajů o území a dnes, v souvislosti s přípravou nového územního plánu města, se zabýváme potřebou opětovného získávání dat a jejich sestavení do přehledné mozaiky pomocí moderního nástroje územního plánování, kterým je GIS Společenský význam inventarizace území Záznamy o stavu území jsou prováděny již od dob nejstarších civilizací. V dnešní době provádí většina zemí pravidelné sčítání lidu, domů a bytů podle nařízení Organizace spojených národů, přijatého v roce Spojené státy americké se však již od roku 1790 zaměřují nejen na sčítání obyvatel a bytů, ale v intervalu 5-ti let zaznamenávají rovněž informace o zemědělství (počet zemědělských družstev, objem sklizně v předchozím roce, počet zaměstnaných v zemědělství a rozlohu uměle zavlažované půdy), o vládě v jednotlivých státech (forma vládního zřízení, počet zaměstnaných lidí, hospodaření vlády), dále zaznamenávají ekonomickou aktivitu obyvatel (výstavbu, výrobu, těžbu, maloobchod, velkoobchod, služby a dopravu). Zaznamenávané informace obsahují i druh vlastnictví, rozlohu podniku, průměrné mzdy, množství a typ technologického vybavení. V západních zemích Evropské unie se uskutečňuje rovněž census zemědělství, obchodu a výroby, přičemž samotná inventarizace se provádí různými způsoby. Někdy je zapotřebí provést průzkum osobně a individuálně, jindy se využívá poštou rozesílaných dotazníků, nebo telefonických průzkumů a jiných forem. Demografové tyto seznamy sčítají a analyzují. Pro provedení inventarizace je rovněž důležité stanovit vhodný termín. Datum je třeba přizpůsobit období sklizně, církevním svátkům, v jihovýchodní Asii rovněž období monzunových dešťů. Každá země ustanovila pevné datum, nejlépe vyhovující místním podmínkám. Interval opakování se zpravidla rovněž liší. Nejčastěji (Velká Británie, USA, Česká republika) se sčítání provádí v intervalu 10 let, v jiných zemích (Kanada, Nový Zéland, Irsko) se sčítání opakuje každých 5 let. V některých zemích (Holandsko, Dánsko, Island) se sčítání neprovádí vůbec. Pasportizace stavu výrobního území mají v jednotlivých zemích rovněž svá specifika. Ve Skotsku například provádějí inventarizaci výrobního území každým rokem s datem 31. března. Na sběru se podílejí jednotliví zpracovatelé z řad zastupitelstva městských částí. Údaje jsou shromažďovány centrálně prostřednictvím Internetových dotazníků a jejich vyhodnocení provádí vybraný tým analytiků. 10

12 V České republice se průzkumy území, tzv. generely specifických funkcí, provádějí především za účelem vyhotovení územně plánovacích podkladů při příležitosti zpracování nového územního plánu obce. Význam pravidelné pasportizace výrobního území tkví v tom, že udržuje aktuální informace o problematických oblastech ve městě. Městské zastupitelstvo tak může podpořit aktuální nabídku a poptávku po volném území, vhodném pro další rozvoj výroby, služeb, administrativy a bydlení. Tento přístup umožňuje pohotovou reakci na zájem investora, přičemž poskytuje relevantní a cenné informace pro developery a trh s realitami Uplatnění GIS při inventarizaci průmyslových provozoven Podkladem pro správné rozhodování je přísun kvalitních informací. Jejich hodnota závisí na aktuálnosti a vztahu ke sledovanému problému. Česká republika, podobně jako ostatní země bývalého východního bloku, nezná aktuální stav svého výrobního území ani počet brownfields. Vyspělé západní země, mezi nimi i Skotsko, zaujaly však k této problematice jiné stanovisko a usilují o vytvoření a správu rozsáhlých databází informací o výrobním území, stavu jeho využití a vlastnictví. Data nejsou samoúčelně shromažďována, ale v rukou územních plánovačů, ekonomů a demografů se stávají mocným nástrojem obnovy deprimovaných území. Za použití moderních technologií a kreativních metodických postupů jsou interaktivním způsobem prezentována veřejnosti, která si tím zároveň uvědomuje vlastní podíl na kvalitě svého prostředí. Každoročně pořádaná inventarizace umožňuje skotské vládě plánovat a nabízet svá brownfield území k prodeji na místním, národním i mezinárodním trhu s nemovitostmi. 2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Cílem mé práce je přispět k obnově chátrajícího městského prostředí, prostřednictvím aplikace GIS pro inventarizaci výrobních území. Toto téma je aktuální rovněž i v souvislosti s přípravou podkladů pro zpracování nového územního plánu města Brna. 2.1 Vyhodnocení stavu a perspektiv výrobních území na modelovém příkladu města Brna Podmínkou pro sestavení systému GIS, sledujícího stav a rozsah výrobních území, je potřeba sestavit obecnou metodiku inventarizace výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields. Vytvořený nástroj bude možné bez úprav aplikovat na případech tradičních průmyslových měst ČR. 11

13 Tato práce si však neklade za cíl sledovat nebo určit rozsah výrobního území a brownfields za celou republiku. Takový úkol by vzhledem ke své náročnosti, přesahoval rámec mých možností i smysl této práce. Z praktických důvodů jsem proto k provedení průzkumů, rozborů a následnou aplikaci svých poznatků zvolil jen jedno modelové město s dlouholetou průmyslovou tradicí, a tím je Brno. Na základě studia dostupných údajů a jejich převodu na jednotnou platformu GIS provádím analýzu vývoje výrobního území města Brna za posledních 40 let. V průběhu práce rovněž vycházím ze zkušeností s řešením výzkumného projektu GAČR 103/02/1375 Stav a perspektivy výrobních území průmyslových měst České republiky, zpracovaného v Ateliéru výrobních staveb Fakulty architektury, Vysokého učení technického v Brně v letech Obecně použitelná metodika aplikace GIS v inventarizaci výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields Obnova území, které dříve sloužilo výrobní činnosti má svá specifika. Podmínky bývají zpravidla velmi komplikované a náročné, především z hlediska jejich dlouhodobého řešení. V souvislosti se změnou společensko-politické situace došlo k rozštěpení původně celistvých podniků na drobné střípky s různým stupněm využití a kontaminace. Ve své práci se snažím vytvořit nástroj, který tyto pomyslné střípky dokáže sesbírat a sestavit do přehledné mozaiky. Takto sestavená digitální mapa bude zaznamenávat jejich stav, vývoj, výskyt i zánik a tím pomůže sledovat jejich skutečný rozsah. Na základě analýzy zdrojových dat pomůže registr RPPB usnadnit výběr lokalit, vhodných pro regeneraci. Tento nástroj je již dnes předmětem zájmu investorů a developerů. Aplikace mnou sestavovaného registru rovněž umožní identifikovat potenciální jádra rozvoje s pozitivním dopadem na obnovu svého okolí. Zájem odhalit nedostatky vlastního území mají především větší obce, zatížené množstvím opuštěných, nevhodně využitých a kontaminovaných území. Vzájemná soutěživost, absence kontrolních nástrojů a nízká úroveň spolupráce mezi městy vede k upřednostňování výstavby na zelené louce, anebo k vytváření vlastních metod obnovy s obtížně porovnatelnými výsledky. Brno se potýká se soupeřivými obcemi, které se snaží přitáhnout investory na svoje území a jsou proto v konkurenčním boji ochotni obětovat i cenné pozemky v přírodním prostředí. Z hlediska strategického rozvoje muselo rovněž vyčlenit území pro podporu rozvoje průmyslové výroby. Území rozvoje se však podle výsledků analýz nalézá mimo plochy brownfields a tím nadále brzdí jejich rozvoj. Díky spolupráci s bývalým Útvarem hlavního architekta města Brna, později s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, mám přístup k informacím a sleduji rozvojové strategie města. Proto mi neunikly některé nedostatky, jejichž nápravou se v této práci rovněž zabývám. Do diskuse o využití průmyslových brownfields přispívám rovněž studentskými architektonicko-urbanistickými projekty. 12

14 3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Prvním krokem při regeneraci výrobních ploch je stanovení rozsahu území a identifikace brownfields. Podmínkou pro určení rozsahu je sestavení přehledu a jeho průběžná aktualizace. Za tímto účelem jsem vytvořil nástroj - digitální pasport výrobních území na bázi geografického informačního systému. Nedílnou součástí mé výzkumné činnosti se stala spolupráce s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v oblasti výběru zadaných témat, řešených v rámci studentských semestrálních a diplomových prací. Úzká spolupráce s magistrátem probíhala rovněž na grantovém projektu GAČR 103/02/1375 Stav a perspektivy výrobních území měst ČR, který byl zaměřen na zmapování současných brněnských průmyslových areálů. Na základě doporučení některých pro město strategických lokalit jsme společně se studenty vypracovali architektonicko-urbanistické projekty zaměřené na vhodné řešení jejich opětovného využití. Výsledné projekty byly představeny na výstavě Budoucnost brněnských brownfields v říjnu Další výstava na stejné téma proběhla v následujícím roce. Obě výstavy byly realizovány ve spolupráci se statutárním městem Brnem. Následující akcí, která byla dovršením mého dosavadního výzkumu, byla ve spolupráci se statutárním městem Brnem uspořádaná konference Brownfields šance pro budoucnost, která se uskutečnila v říjnu Inovativní projekty byly následně představeny veřejnosti v roce 2005 na výstavách v Lipsku a v Utrechtu. 3.1 Analýza domácích a zahraničních teoretických prací vztahujících se k vývoji výrobních území, respektive k problematice brownfields Každý problém se dá řešit, pokud si připustíme jeho existenci. Zanedbané území těží ze špatné informovanosti a následně i z nezájmu společnosti. Díky tomu se v městském organizmu může nepozorovaně rozrůst jako nakažlivá nemoc. Mohlo by se tedy zdát, že s obnovou zanedbaného území je třeba začít co nejdříve. Důvody pro okamžitou intervenci jsou opodstatněné. Je zde však určité riziko, na jehož existenci bych rovněž rád upozornil. V okolí brownfields, v urbanizovaném prostředí obvykle žijí lidé a existují zde i stabilizované místné komunity s vazbou na své prostředí. Jakákoliv, byť i dobře zamýšlená změna základu této stability (spekulace o kvalitě životního prostředí, spekulace s pozemky, plánovaná asanace apod.) může mít za následek nenávratné narušení přirozeně vytvořených a funkčních sociálních vazeb, stability místní komunity a vznik obtížně překonatelných předsudků, které mohou vážně ohrozit úspěch regeneračního procesu a pozdržet jeho realizaci o několik let. 13

15 3.1.1 Poznatky ze studia anglických území brownfields Centrální část Londýna sestává celkem ze 32 městských částí o celkovém počtu 7,2 milionu obyvatel. Hustota osídlení představuje obyv./km 2, pro srovnání hustota obyvatel v Praze je obyv./km 2. Hektické podmínky, dané hustotou osídlení, významnou mírou snižují kvalitu obytného a životního prostředí. Pět procent z centrální části Londýna je charakteru brownfields. Londýn je místem, kde proces regenerace probíhá již několik desetiletí. Vedle pozitivních příkladů, např. Barbican, Docklands, Greenwiche, Jubilee Line a dalších, se zde setkáváme i s projekty méně úspěšnými, které však rovněž přispívají k poznání sledované problematiky obnovy brownfields, tj. deprimovaných zón. Příkladem může být obnova městské čtvrti Lower Holloway v severní části Londýna, která byla zpočátku dobře míněným rozvojovým záměrem obnovy upadajícího území. V konečném důsledku však přinesla narušení přirozených funkčních vazeb ve stabilizovaném území. Příčinou se zdá být tradiční přístup, nereflektování příčin suburbanizačních procesů a gentrifikace ve společnosti [21]. Podobný proces úpadku, spojený s dlouhodobě působící nejistotou směru dalšího vývoje, můžeme sledovat i v našich městech. Například v Brně se jedná o ulici Dornych, spojenou s dosud nerealizovaným projektem přesunu vlakového nádraží. Stav domů odpovídá nejistotě jeho obyvatel, zda investovat do nákladných oprav, nebo naopak problematickou oblast opustit. Dalším příkladem je ulice Cejl a dosud ne zcela realizovaná myšlenka, poplatná době svého vzniku, týkající se odsunu průmyslových provozoven (např. Ergon Maloměřice/Cejl) do okrajových částí města Uplatnění inventarizace z hlediska strategického rozvoje brownfields Inventarizace území SVDLS (Scottish Vacant and Derelict Land Survey), prováděná ve Skotsku, se zaměřuje na dlouhodobé sledování vývoje využití území průmyslových brownfields. Již několik desetiletí jsou zaznamenávány klíčové informace o výrobních lokalitách na území aglomerace o rozloze km 2. Každým rokem, a podle potřeby i častěji, je prováděna ekonomická rozvaha, na jejímž podkladě jsou jednotlivá evidovaná území roztříděna do kategorií náročnosti regenerace. Tímto způsobem byly z celkového počtu brownfield území (4.017 ha) v roce 1996 vybrány, při zohlednění přibližných nákladů na obnovu, atraktivity umístění, komplikujících faktorů a výskytu starých ekologických zátěží, 4 lokality (Weirs, Campbell Street, Bilsland Drive a Crown Street), které z hlediska rozvoje města představují nejvhodnější kandidáty pro úspěšnou revitalizaci. 14

16 Tyto 4 vybrané lokality jsou zástupci odlišných podmínek a tvoří modelové případy pro posouzení náročnosti jejich regenerace. Vypovídají rovněž o tom, jak je pro městské zastupitelstvo důležité vést přehled o využití území a sledovat vývoj devastovaného území v regionu. Ze studia historického vývoje vytypovaných lokalit vyplývají obvykle nové skutečnosti a důvody, pro které je zpravidla obtížné určité problémy operativně vyřešit. Peníze v nich hrají vždy až druhořadnou roli. Ne ve všech zahraničních případech je řešením regenerace nákladná investice do komerčně výnosných aktivit, jako tomu nezřídka bývá právě u nás, se zastupitelskou formou výstavby pro období 2, max. 4 let. Rozsah výrobního území a brownfields v Glasgow je nesrovnatelně vyšší než ve městě Brně. V menším měřítku však můžeme posoudit jeho význam i pro naše prostředí. 3.2 Metody inventarizace výrobních ploch Z hlediska potřeby vytvořit účinný nástroj, usnadňující plánování rozvoje průmyslových brownfields, jsem musel provést rešerši existujících řešení. Odbor plánování magistrátu města Brna procházel v době vzniku této práce změnami v osazenstvu, byl zrušen Útvar hlavního architekta města, GIS pracoviště se zdaleka nezabývalo průmyslem, brownfields byla až příliš abstraktním pojmem. Možnosti spolupráce a získání digitálních podkladů zde byly minimální. V Praze se problematice brownfields začali věnovat v souvislosti s obnovou škod, způsobených rozsáhlými povodněmi, zhruba o rok dříve. Rozloha území města Prahy však předurčila způsob řešení, založený na spolupráci stavebních úřadů jednotlivých městských částí. Problematikou pražských brownfields se zabývá ve své práci doktorandka ČVUT v Praze, Lucie Doleželová, která se inspirovala příkladem pařížského registru IUARIF. Pro můj výzkum byla významná možnost spolupráce se zahraničními kolegy ve Velké Británii, kde jsem dříve studoval, a kterou pravidelně navštěvuji v rámci učitelských mobilit. Vývoj obnovy průmyslového území v Británii proto již několik let sleduji i v souvislosti s vývojem ostrovní architektury. Největším přínosem pro mne byla návštěva Velké Británie v roce Při této příležitosti jsem navštívil londýnskou projekční kancelář, kde jsem se seznámil s projekty a studiemi využití vytipovaných brownfield lokalit, zpracovaných na základě výběru ze skotského registru SVDLS. Následně jsem se také sešel se zástupcem Glasgow and The Clyde Valley Structure Plan Joint Committee, strategickým územním plánovačem, Stuartem Taitem ve městě Glasgow. Zde jsem se poprvé setkal s konkrétním řešením, registrem SVDLS a jeho aplikací při regeneraci brownfields. Podrobné zkušenosti jsem popsal v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 5/

17 Indikátory brownfields představují v územním plánování veličiny, sloužící ke vzájemnému srovnání mezi obcemi. Tyto veličiny získáme srovnáním strategických údajů na základě jejich významu ve sledovaném problému. Pokladem mohou být statistická a katastrální data, data ze stavebních a daňových úřadů apod. Získaná hodnota je dále srovnatelnou s údajem zjištěným na jiném území, v jiné obci. Obvykle se jedná o percentuální nebo finanční vyjádření, nahrazující pouhé stanovení množství, uvedeného v počtu nebo rozloze. Údaje jako: procentuální vyjádření plochy brownfields ve vztahu k současně zastavěnému území obce, nebo procentuální vyjádření jednotlivých druhů brownfields již představují argumenty, které jsou snadno pochopitelné nejen odbornou veřejností a představují nástroj strategického plánování a podklad pro jednání. Tyto údaje pomáhají určit objektivitu přijatých opatření a přibližnou dobu regenerace problémového území, ve vztahu k již získaným zkušenostem druhých stran [2]. Při studiu zahraničních metod pasportizace jsem se zabýval těmito příklady: - Inventarizace a regenerace výrobního území skotského Glasgow - Registr opuštěného a chátrajícího výrobního území SVDLS - Pasportizace výrobního území ve Spojených státech, registr NJDEP - Pařížský registr výrobního území IAURIF 3.3 Metodika průzkumu a inventarizace výrobních ploch na modelovém příkladu města Brna Prvním předpokladem bylo stanovení jednoznačné definice aktivního průmyslového území a území průmyslových brownfields. Na základě přijetí těchto definic bylo možné začít shromažďovat záznamy o výrobním území ve městě Brně. Záznamy obsahují údaje o majiteli, druhu výrobní činnosti, zásobování, zaměstnancích a další podrobná data, kategorizovaná podle číselníků jednotlivých nadřazených ministerstev. Na základě zjednodušených hodnotících kritérií v databázi registru je možné provádět hromadné sumarizace a stanovit tak rozsah území např. podle stavu využití, nebo polohy vůči hranici záplavové zóny Q100, atd. podle potřeby určit vhodné indikátory brownfields. Databáze registru funguje na modulárním principu vzájemně provázaných relačních databází. Je navržena pro sledování stavu a vývoje průmyslových brownfields, a po případném rozšíření o další moduly, může sledovat stav a využití ostatních městských funkcí. Díky vztažení databázových záznamů k mapovým prvkům GIS v systému SJTSK-EastNorth je zachována prostorová integrita dat systému, který tak lze následně aplikovat na kteroukoliv obec v ČR a sledovat tím souhrnně stav využití území v rámci celé České republiky. 16

18 První sběr informací o výrobním území proběhl na základě formuláře, obsahujícího seznam nejdůležitějších sledovaných údajů o průmyslových provozovnách. Na sběru dat se podíleli studenti 2. ročníku Fakulty architektury VUT v Brně. Údaje o provozovnách a o druhu vlastnictví byly dohledávány prostřednictvím internetu na webových stránkách Českého statistického úřadu [www.czso.cz] a Obchodního rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky [www.justice.cz]. Ruční záznam byl proveden do tabulkových formulářů a do slepých mapek. V následujícím kroku jsem sestavil klasifikační tabulky, obsahující třídící údaje. Pro třídění jsem využil číselníků Ministerstva průmyslu a obchodu a Statistického úřadu. Následně jsem sestavil modulové schéma databáze, podle kterého jsem provedl zpracování a převod získaných dat do databází a map geografického informačního systému. Registr průmyslových ploch RPPB 2005 postupně vznikal v letech v několika vývojových fázích. V jednotlivých krocích byly provedeny následující činnosti: 1) Příprava podkladů pro sběr dat 2) Příprava mapových podkladů 3) Sběr dat 4) Korekce v průběhu sběru dat 5) Zpracování nashromážděných dat 6) Příprava podkladů pro vytvoření GIS 7) Problémy s převodem dat 8) Korekce a kategorizace záznamů 9) Tvorba uživatelského prostředí 3.4 Registr průmyslových provozoven RPPB v Brně GIS registr představuje v podstatě digitální mapové dílo, složené z datových a mapových vrstev. Jednotlivé součásti registru jsem rozdělil do několika samostatných modulů M1 M7. M1 Databáze údajů A - provozoven aktivních a s ukončenou výrobní činností. M2 Databáze údajů B - bývalých brownfields, které byly díky regeneraci konvertovány na jinou než výrobní funkci. M3 Klasifikační tabulky - byly sestaveny na podkladě rejstříků příslušných ministerstev a úřadů. M4 List vlastníků - databázová tabulka plní funkci převodníku firem. M5 GIS areály a budovy A - aktivních provozoven. M6 Mapové vrstvy města Brna. M7 GIS areály a budovy B - bývalých brownfields, které byly díky regeneraci konvertovány na jinou než výrobní funkci. 17

19 18 Obr. 1: Schéma datové struktury registru RPPB 2005.

20 Vstup dat probíhá prostřednictvím editačního prostředí aplikace ArcGIS Desktop, Bentley MicroStation (digitalizace) a aplikace MS Access (vzájemně provázaných pomocí databázového propojení ODBC), prostřednictvím zápisu záznamů do databázového formuláře, usnadňujícího komplexní editaci údajů o provozovnách. Registr provádí záznam do následujících typů databází: - Databáze údajů o provozovnách - Geodatabáze - Digitální mapové listy 4 VÝSLEDKY PRÁCE, NOVÉ POZNATKY A JEJICH APLIKACE Naše země má zájem na tom, aby si zachovala atraktivitu a důvěryhodnost. Zpočátku proto ukazovala světu svoji pěknou tvář, přičemž závažné problémy uklízela pod stůl. Později se ukázalo, že nedostatky v legislativě umožnily zneprůhlednit a legálně porušovat pravidla hospodářské soutěže. V několika uplynulých letech proto došlo ke ztrátám majetku řady zavedených průmyslových firem, tzv. vytunelování, které zůstalo dodnes bez postihu. Mizerné právní prostředí je důvodem odchodu významných investičních společností z naší země, například do Polska a zemí s menším investičním rizikem. Dnes však nelze tento problém dále zakrývat a je zapotřebí učinit vše aby nám nebránil v získání dotací a prostředků z podpůrných fondů EU. Pokud se nepoučíme na zahraničních příkladech, hrozí nám také, že zůstaneme nadále pozadu a oddálíme tím uskutečnění některých pro vývoj naší demokratické společnosti důležitých cílů (zlepšení kvality životního prostředí a našich měst, mezilidské vztahy, rozvoj myšlenek demokratického státu, integrace mezi země EU). 4.1 Průzkumy a inventarizace výrobních území města Brna a jejich vyhodnocení Pravidelné sledování využití výrobních území ve městě je základní předpokladem pro strategické plánování a plánování rozvoje. Jedině tímto způsobem je možné poskytnout dostatek kvalitních dat o území, které prochází neustálými proměnami. Dalším krokem je nastartování regeneračních programů problémových míst. Na základě vytvoření celkového přehledu o stavu využití průmyslových provozoven v Brně za pomocí registru RPPB 2005 jsem sestavil několik analytických map a určil rozlohu výrobního území podle umístění a podle stavu 19

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta managementu a ekonomiky MITIGAČNÍ OPATŘENÍ, STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A BROWNFIELDS V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. & RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. Strategické plánování jako základní rámec

Více

Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration

Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration Národní strategie regenerace brownfieldů National strategy of bownfields refeneration Ing. arch. Igor Gargoš Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, ředitel odboru koncepce regionálních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Aktuální problémy geografického výzkumu

Aktuální problémy geografického výzkumu Aktuální problémy geografického výzkumu 28.3. 2011 Téma : Brownfields a problematika jejich opětovného využití Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., klusacek@geonika.cz Struktura prezentace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

URBANISTICKÁ STRUKTURA

URBANISTICKÁ STRUKTURA URBANISTICKÁ STRUKTURA Urbanistická struktura města nebo území je tvořena A. Funkční a provozní strukturou B. Sociodemografickou strukturou C. Socioekonomickou strukturou D. Krajinně - ekologickou strukturou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ Urbanistické styly Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Urbanistické styly Architektonické styly, urbanistické utopie a struktura města

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields

Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Liberec 12.4.2007 Podpora Agentury CzechInvest v oblasti Brownfields Ing. Kateřina Lorencová Divize podnikatelských nemovitostí a infrastruktury CzechInvest Struktura prezentace 1. Aktivity Agentury CzechInvest

Více

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze

Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Zkušenosti s využíváním dat Urban Atlasu pro potřeby územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Obsah Role Jednotky regenerace brownfields Stav brownfields v Moravskoslezském kraji Databáze brownfields Účelová

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze

Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze Využití dat Urban Atlas v oblasti územního plánování v Praze Mgr. Eliška Bradová Mgr. Jiří Čtyroký Mgr. Michal Pochmann Útvar rozvoje hl. m. Prahy URM Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM) Plánování města Územní

Více

PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS

PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS Na 4. zasedání RSK OK 18. 11. 2015 byl v rámci přenosu informací z 3. zasedání NSK 13. 11. 2015 představen Program regenerace a podnikatelského

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE

SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ SOUBORU ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOHUŇOVICE Zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016.

4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016. 4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP OTROKOVICE 2016 Tabulková část SO ORP OTROKOVICE Úřad územního plánování MěÚ OTROKOVICE 2016

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY www.dhv.cz APLIKACE DATABÁZE BROWNFIELDS V ČR A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Programové dokumenty a revitalizace brownfields v ČR - Národní strategie regenerace brownfields pro ČR, 2004, konsorcium, CzechInvest/MPO,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více