VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL CITIES OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1990 Zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Architektura Školitel: Prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. Oponenti: Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger Doc. Ing. arch. Jiří Löw Doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc. Datum obhajoby:

3 KLÍČOVÁ SLOVA brownfields, generel výroby, inventarizace výrobních území, latentní území, nevhodně využité zemí, opuštěné území, posvitavská zóna, regenerace průmyslových území, registr GIS, území bývalých výrobních zón, zanedbané území KEY WORDS brownfields, brownfield GIS, derelict land, former production zones, inappropriate land use, industrial site regeneration, inventory of industrial land, latent land, production plan, Svitava River embankment, vacant land Místo uložení disertační práce Fakulta architektury VUT v Brně Jiří Palacký ml., 2006 ISBN ISSN

4 OBSAH 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Vymezení problému z hlediska potřeby uchování významných dat o území v digitální podobě Vymezení problému z hlediska historického vývoje výrobních území Rozbor současného stavu řešené problematiky Objasnění pojmů z hlediska územního plánování a rozvoje Brownfields měřítkem problému Společenský význam inventarizace území Uplatnění GIS při inventarizaci průmyslových provozoven 11 2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Vyhodnocení stavu a perspektiv výrobních území na modelovém příkladu města Brna Obecně použitelná metodika aplikace GIS v inventarizaci výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields 12 3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Analýza domácích a zahraničních teoretických prací vztahujících se k vývoji výrobních území, respektive k problematice brownfields Poznatky ze studia anglických území brownfields Uplatnění inventarizace z hlediska strategického rozvoje brownfields Metody inventarizace výrobních ploch Metodika průzkumu a inventarizace výrobních ploch na modelovém příkladu města Brna Registr průmyslových provozoven RPPB v Brně 17 4 VÝSLEDKY PRÁCE, NOVÉ POZNATKY A JEJICH APLIKACE Průzkumy a inventarizace výrobních území města Brna a jejich vyhodnocení Analýza generelu výroby z roku Analýza generelu výroby z roku Analýza generelu výroby z roku Analýza registru RPPB Návrh metodiky sběru, zpracování a aktualizace dat pomocí registru RPPB Aplikace zjištěných poznatků v konkrétních projektech revitalizace brownfields 23 3

5 4.4 Syntéza výsledků a doporučení pro budoucnost 26 5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z HLEDISKA PŘÍNOSU PRO ŘEŠENOU PROBLEMATIKU A DALŠÍ ROZVOJ VĚDNÍ DISCIPLINY 26 6 ZÁVĚR 28 7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 29 8 PŘEHLED AKTIVIT A ZVEŘEJNĚNÝCH PRACÍ BĚHEM STUDIA DSP 30 9 ABSTRACT 31 4

6 Mám moc rád, když lidé dokáží přirozeně užívat dědictví předků. (Josef Pleskot, z rozhovorů , 2003) 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Postoje, které v této práci zaujímám, vycházejí z mého osobního vztahu k městu Brnu a současného stavu jeho zanedbaných území. V prostředí bývalé posvitavské výrobní zóny v Brně jsem strávil krásné chvíle svého dětství. Můj dědeček byl dílenským mistrem ve Zbrojovce, moje babička pracovala jako švadlena v Krasu na ulici Cejl. V Židenicích bylo ještě v 80.letech tolik dětí aby zde mohla být provozována samostatná mateřská školka jako součást Tyršovy základní školy architekta Oskara Pořísky. Dnes je však toto území výrobou a mladými rodinami s dětmi opuštěné. Bloky rodinných domů jsou obklopeny uzavřenými výrobními areály a chátrajícím zařízením železnice. Typické nárožní obchůdky s potravinami byly postupně uzavřeny a nahradily je drobné podnikatelské firmy. Na místě bývalé textilní továrny postavili supermarket. Dnes bydlím se svou rodinou v centru tohoto území, ale v mysli mám stále uchovanou jasnou vzpomínku na jeho živou minulost. Brno, podobně jako řada dalších evropských měst bývalého východního bloku, prošlo obdobím, které na něm svým necitlivým zacházením zanechalo nesmazatelné stopy. Jejich napravení a odstranění představuje rozsáhlý a komplexní úkol pro několik následujících generací. Touto prací bych proto rád přispěl k zachování trvalých hodnot, které podle mého názoru mnohé chátrající průmyslové provozovny pro naši společnost představují. Zanedbané území ovlivňuje stav a kvalitou životního prostředí našich měst. Zastávám názor, že k jeho ochraně a zlepšení může přispět každý a to svou činností a uvážlivým jednáním. Problémy a jejich řešení, popisované dále v této práci sleduji, zaznamenávám a vyhodnocuji pomocí geografického informačního systému, který v současné době představuje univerzální prostředek mapování a plánování rozvoje území. Usnadňuje dialog mezi územními plánovači a veřejností. Člověk je odpradávna pevně spjat se zemí kterou obdělává a přetváří. Mezi námi existuje pouto, vzájemná podobnost, ale i rozdíly, vyplývající z naší podstaty. Lidé se rodí, žijí, využívají a mění své prostředí, aby následně završili svůj život smrtí a uvolnili prostor jinému člověku. Krajina, zpočátku člověkem nedotčená má podobný vývoj. Je upravena, zastavěna, využívána a nakonec vytěžená, devastovaná a vyčerpaná zůstává opuštěna. Území, ač zpočátku nedotčené, zaujímá na Zemi stále stejný vymezený prostor. Člověkem vymezené území pro výrobu těží ze své strategické polohy vůči městské aglomeraci, dopravní infrastruktuře, krajinné morfologii a zdrojům surovin. Podle potřeby se 5

7 dále rozšiřuje a zabírá větší území. Nové technologii a jejímu zázemí už nemusí bývalé prostory nadále vyhovovat a vyžadují nové místo. Původní, předimenzované avšak nadále nevyhovující prostory se tak ocitají bez náležitého využití a opuštěné chátrají. Ve své práci se snažím vytvořit nástroj, pomocí něhož bude možné sledovat jejich vývoj a proměny. Vytvářím současně dosud chybějící informační bázi dat, čímž chci přispět k urychlení procesu obnovy výrobních území. Životní cyklus člověka je konečný a probíhá v generacích. Cyklus využití krajiny je naopak cyklem otevřeným, součástí vyššího planetárního systému. Probíhají v něm přirozené ozdravné procesy. Město je lidským sídlem a také prostorem zdánlivě neměnným, upraveným, zastavěným a využívaným. Pokud pomineme ničivé důsledky válek, rozsáhlých požárů, zemětřesení, morových nákaz a dalších pohrom, tak i zde dochází k devastaci a uvolňování pozemků v nepravidelných cyklických obměnách. Pokud na konci tohoto přirozeného cyklu nedochází k regeneraci devastovaného území, narůstá a stává se pro člověka obtížně řešitelnou přítěží. Pro tento stav území jsme si zvykli používat označení brownfields. V cyklických obměnách tedy dochází k zástavbě krajiny a jiného dosud nezastavěného území. Výroba a ostatní městské funkce, se stěhují do nových prostor, rozšiřují se dále do krajiny a současně na jiném místě dochází k ukončení předchozí činnosti a následnému uvolňování pozemků. Žádoucí je stav, kdy dochází k recyklaci, tj. k uzavření zmíněného cyklu, a k opětovnému využití již jednou urbanizovaného území. Tím je možné udržet počet brownfields přinejmenším na stejné úrovni, přičemž s novými nástroji, a na základě fundovaných informací, je možné celkovou rozlohu nevhodně využitého, v našem případě výrobního území, dále redukovat. V otázce uvolňovaného území se však nejedná vždy a jen o negativní případy. Uvolnění je přirozenou reakcí způsobenou koncentrací na jedné straně a expanzí na straně druhé. Uvolňované lokality vytvářejí prostor jinak vytěsňovaným elementům. Setkáme se zde proto s nejrůznějšími, mnohdy i vzácně se vyskytujícími živými organizmy, což považuji za důkaz samovolně se obnovujícího původního přírodního rázu krajiny. Vedle toho se zde mohou, v důsledku rozmanitosti lidské společnosti a kultury, také soustřeďovat některé pozitivní i negativní nonkonformní elementy, pouliční umělci, squateři, sprejeři, bezdomovci, sociálně slabší vrstvy obyvatel a národnostní menšiny obtížně se začleňující do společnosti. 6

8 1.1 Vymezení problému z hlediska potřeby uchování významných dat o území v digitální podobě Regenerace výrobního území představuje v současné době závažný problém. Země bývalého východního bloku, dnes noví členové Evropské unie, a mezi nimi i Česká republika, řešení problému po dlouhou řadu let odsouvaly. Dnes se však, vedle dalších opomíjených oblastí, stal příčinou zpomalení naší evropské integrace, malé konkurenceschopnosti, nadměrného rozpočtového deficitu, růstu národního dluhu, existence starých ekologických zátěží, nedostatečného rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesa. Jistá počáteční rezervovanost vládních činitelů, věnovat svou pozornost tomuto problému se všemi jeho důsledky, až dosud bránila nastartovat programy koordinované regenerace a pasportizace, které jsou již po několik desetiletí ve velké míře a s úspěchem uplatňovány ve vyspělých demokratických zemích. Z hlediska možnosti učinit uvážené a operativní rozhodnutí je bytostně důležité znát rozsah problému a mít k dispozici aktuální a pravidelně doplňovaná data. Tento přehled musejí mít vládní činitelé České republiky a územní plánovači na dosah svých rukou. Prozatím ho však nemají. Řešením je proto tvorba inventarizace stavu výrobního území s využitím moderního softwarového nástroje, jakým je geografický informační systém. Česká republika průběžně shromažďuje velké množství údajů. Účel jejich využití (sčítání obyvatel, osob a majetku) však podmiňuje jejich strukturu, obsah a podrobnost. Pro vytváření podrobných analýz a plánování rozvoje území to však zdaleka nedostačuje. Pro účely rozhodování o programech regenerace zanedbaného území je zapotřebí uvolnit kompletní datové balíky územních plánů obcí, územně technických podkladů, databází bývalých okresních úřadů, data z katastrálních, stavebních a daňových úřadů, ze statistického úřadu, data o sociálním a zdravotním pojištění, údaje z obchodního rejstříku a záznamy sektorových ministerstev, týkající se investic, dotačních programů, starých ekologických zátěží, půdních typů a další v západních zemích přístupné informace. Pokud není možné data získat z výše uvedených zdrojů, je zapotřebí provádět vlastní průzkumy a vytvářet vlastní bázi dat. Pro účely vypracování této disertační práce se mi podařilo vybranou část digitálních mapových podkladů zapůjčit, případně i zakoupit. Data o území ČR jsou však obvykle špatně dostupná, nebo nadále zůstávají v nekompatibilní papírové podobě. Proto jsem musel zbývající data doplnit. 7

9 1.2 Vymezení problému z hlediska historického vývoje výrobních území Kořeny problémů průmyslových brownfields sahají až do počátků průmyslové revoluce probíhající v letech Největší vliv na dnešní stav průmyslu v České republice má však především až poválečné období. Po roce 1945 se celý svět vzpamatovává z tragických následků války. V socialistických zemích je podporována sociální výstavba a praktické a funkční uspořádání měst. V Československu, Polsku, Rumunsku a dalších zemích východního bloku se uplatňuje socialistický způsob hospodaření, nadále se rozvíjí těžký a zbrojní průmysl. Pozemky a nemovitosti ztrácejí svoji hodnotu a jsou bez rozmyslu extenzivně zabírány pro výrobu a těžbu. Teprve v dnešní době se odkrývají důsledky tohoto zacházení v podobě extrémně rozsáhlých ploch průmyslových brownfields. V důsledku opomíjení některých negativních jevů a nedostatků z předešlých desetiletí komunistického vývoje musí současná česká společnost čelit rozsáhlému problému dlouhodobé nezaměstnanosti (v Brně 12 %, v Mostě až 22 %), nedostatečné integrace některých skupin obyvatelstva, starým ekologickým zátěžím a nepříznivým urbanizačním a demografickým jevům ve společnosti. Společenské a ekonomické změny, zahájené v západních zemích v 70. letech 20. století, změna politické situace a s tím související příliv přímých zahraničních investic v 90. letech, přinesly na jedné straně významné oživení některých klíčových odvětví českého průmyslu (automobilový a petrochemický průmysl). Na druhé straně však, v důsledku nedostatečného rozvoje a pomalého transferu technologií, dochází k recesi a ke krachu do té doby klíčových odvětví průmyslu (hutnictví železa a těžba, textilní, zbrojní a strojírenský průmysl). Zatímco Česká republika ještě v 80. letech uměle podporuje nadvýrobu na sklad a plánuje další nelogické rozšiřování výroby, v ostatních demokratických zemích je naopak výroba vzešlá z průmyslové revoluce na ústupu. Produkce se omezuje na malosériovou výrobu lépe vyhovující požadavkům trhu. Těžiště tradiční výroby zemí západní Evropy je již definitivně přesunuto do jiných, méně vyvinutých zemí. Začínají se řešit problémy spojené s obnovou bývalých průmyslových a vojenských území. Jedná se o celosvětový problém. Největší problémy však mají země bývalého východního bloku, které řešení problému po řadu let odsouvaly. 1.3 Rozbor současného stavu řešené problematiky Naléhavost stavu, ve kterém se Česká republika právě nachází potvrzuje Makroekonomická analýza Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stanovující strategické cíle rozvoje pro léta

10 Česká republika patří mezi deseti kandidátskými zeměmi k těm nejrozvinutějším, avšak ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je zemí zaostávající. Přestože v posledních deseti letech došlo v České republice k rozsáhlým ekonomickým a sociálním změnám a země se tak přiblížila vyspělým státům, v mnoha ohledech má i nadále transformační charakter. Týká se to zejména nutnosti pokračování strukturálních reforem v průmyslu nahrazením starých výrobních provozů moderními typy výroby s nízkou surovinovou a energetickou závislostí, vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem [15] Objasnění pojmů z hlediska územního plánování a rozvoje - Brownfields - Území brownfields - Gentrifikace - Geografický informační systém (GIS) - Současně zastavěné území obce (Intravilán) - Suburbanizace Brownfields měřítkem problému Suburbanizace je negativním jevem, který se projevuje výstavbou průmyslových závodů v extravilánu měst, zatímco ty staré (brownfields) zůstávají opuštěny v jejich centrech. Přelévání komerčních a rezidenčních aktivit do okrajových částí (tzv. urban sprawl) má negativní dopad na dopravní infrastrukturu, sociální skladbu obyvatel i kvalitu životního prostředí našich měst. Brownfields a urban sprawl jsou spojitými nádobami. Územní plán řeší celou řadu problémů zdravého rozvoje města. Nejdůležitějším úkolem, který musí územní plán co nejdříve řešit, je obnova území brownfields. Zatímco západní země sledují vývoj svého území již desítky let, u nás pociťujeme objektivní potřebu zabývat se tímto problémem především v souvislosti se vstupem do evropského společenství, jenž klade na Českou republiku požadavek cílevědomé regenerace problémových oblastí a dokončení započaté transformace výroby. Evropské společenství, nejen stanovuje jednotná pravidla a požadavky pro členské země, ale nabízí rovněž i prostředky na podporu při jejich realizaci. Tradiční česká průmyslová města jsou ukončením výroby zcela jednoznačně postižena. Brownfields se stávají měřítkem jejich problému. Dnes je zapotřebí stanovit rozsah deprimovaných území v jednotlivých městech a potažmo i městských částech. Prozatím jejich rozsah neznáme. Na základě předběžné studie programu přípravy kandidátských zemí na vstup do EU - Phare, však již byla odhadnuta jejich přibližná rozloha včetně nákladů na jejich regeneraci na regionální úrovni. V České republice existuje přibližně ha brownfields. Náklady na jejich obnovu se odhadují na 100 mld. Kč. Tyto údaje jsou pouze orientační a budou se dále upřesňovat. Mezi jednotlivými městy a regiony však panuje vzájemná rivalita a soutěž o získání bohatého investora. Bez regulace tak 9

11 nadále vítězí zástavba v zemědělské krajině na úkor zástavby nevyužívaného městského území. Brownfields představují ekonomickou zátěž, a proto je třeba se jimi prvořadě zabývat. V Brně po roce 1990 došlo ke kolapsu výroby, tříštivému efektu a rozdrobení průmyslových závodů. Současně byla zrušena centrální evidence údajů o území a dnes, v souvislosti s přípravou nového územního plánu města, se zabýváme potřebou opětovného získávání dat a jejich sestavení do přehledné mozaiky pomocí moderního nástroje územního plánování, kterým je GIS Společenský význam inventarizace území Záznamy o stavu území jsou prováděny již od dob nejstarších civilizací. V dnešní době provádí většina zemí pravidelné sčítání lidu, domů a bytů podle nařízení Organizace spojených národů, přijatého v roce Spojené státy americké se však již od roku 1790 zaměřují nejen na sčítání obyvatel a bytů, ale v intervalu 5-ti let zaznamenávají rovněž informace o zemědělství (počet zemědělských družstev, objem sklizně v předchozím roce, počet zaměstnaných v zemědělství a rozlohu uměle zavlažované půdy), o vládě v jednotlivých státech (forma vládního zřízení, počet zaměstnaných lidí, hospodaření vlády), dále zaznamenávají ekonomickou aktivitu obyvatel (výstavbu, výrobu, těžbu, maloobchod, velkoobchod, služby a dopravu). Zaznamenávané informace obsahují i druh vlastnictví, rozlohu podniku, průměrné mzdy, množství a typ technologického vybavení. V západních zemích Evropské unie se uskutečňuje rovněž census zemědělství, obchodu a výroby, přičemž samotná inventarizace se provádí různými způsoby. Někdy je zapotřebí provést průzkum osobně a individuálně, jindy se využívá poštou rozesílaných dotazníků, nebo telefonických průzkumů a jiných forem. Demografové tyto seznamy sčítají a analyzují. Pro provedení inventarizace je rovněž důležité stanovit vhodný termín. Datum je třeba přizpůsobit období sklizně, církevním svátkům, v jihovýchodní Asii rovněž období monzunových dešťů. Každá země ustanovila pevné datum, nejlépe vyhovující místním podmínkám. Interval opakování se zpravidla rovněž liší. Nejčastěji (Velká Británie, USA, Česká republika) se sčítání provádí v intervalu 10 let, v jiných zemích (Kanada, Nový Zéland, Irsko) se sčítání opakuje každých 5 let. V některých zemích (Holandsko, Dánsko, Island) se sčítání neprovádí vůbec. Pasportizace stavu výrobního území mají v jednotlivých zemích rovněž svá specifika. Ve Skotsku například provádějí inventarizaci výrobního území každým rokem s datem 31. března. Na sběru se podílejí jednotliví zpracovatelé z řad zastupitelstva městských částí. Údaje jsou shromažďovány centrálně prostřednictvím Internetových dotazníků a jejich vyhodnocení provádí vybraný tým analytiků. 10

12 V České republice se průzkumy území, tzv. generely specifických funkcí, provádějí především za účelem vyhotovení územně plánovacích podkladů při příležitosti zpracování nového územního plánu obce. Význam pravidelné pasportizace výrobního území tkví v tom, že udržuje aktuální informace o problematických oblastech ve městě. Městské zastupitelstvo tak může podpořit aktuální nabídku a poptávku po volném území, vhodném pro další rozvoj výroby, služeb, administrativy a bydlení. Tento přístup umožňuje pohotovou reakci na zájem investora, přičemž poskytuje relevantní a cenné informace pro developery a trh s realitami Uplatnění GIS při inventarizaci průmyslových provozoven Podkladem pro správné rozhodování je přísun kvalitních informací. Jejich hodnota závisí na aktuálnosti a vztahu ke sledovanému problému. Česká republika, podobně jako ostatní země bývalého východního bloku, nezná aktuální stav svého výrobního území ani počet brownfields. Vyspělé západní země, mezi nimi i Skotsko, zaujaly však k této problematice jiné stanovisko a usilují o vytvoření a správu rozsáhlých databází informací o výrobním území, stavu jeho využití a vlastnictví. Data nejsou samoúčelně shromažďována, ale v rukou územních plánovačů, ekonomů a demografů se stávají mocným nástrojem obnovy deprimovaných území. Za použití moderních technologií a kreativních metodických postupů jsou interaktivním způsobem prezentována veřejnosti, která si tím zároveň uvědomuje vlastní podíl na kvalitě svého prostředí. Každoročně pořádaná inventarizace umožňuje skotské vládě plánovat a nabízet svá brownfield území k prodeji na místním, národním i mezinárodním trhu s nemovitostmi. 2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE Cílem mé práce je přispět k obnově chátrajícího městského prostředí, prostřednictvím aplikace GIS pro inventarizaci výrobních území. Toto téma je aktuální rovněž i v souvislosti s přípravou podkladů pro zpracování nového územního plánu města Brna. 2.1 Vyhodnocení stavu a perspektiv výrobních území na modelovém příkladu města Brna Podmínkou pro sestavení systému GIS, sledujícího stav a rozsah výrobních území, je potřeba sestavit obecnou metodiku inventarizace výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields. Vytvořený nástroj bude možné bez úprav aplikovat na případech tradičních průmyslových měst ČR. 11

13 Tato práce si však neklade za cíl sledovat nebo určit rozsah výrobního území a brownfields za celou republiku. Takový úkol by vzhledem ke své náročnosti, přesahoval rámec mých možností i smysl této práce. Z praktických důvodů jsem proto k provedení průzkumů, rozborů a následnou aplikaci svých poznatků zvolil jen jedno modelové město s dlouholetou průmyslovou tradicí, a tím je Brno. Na základě studia dostupných údajů a jejich převodu na jednotnou platformu GIS provádím analýzu vývoje výrobního území města Brna za posledních 40 let. V průběhu práce rovněž vycházím ze zkušeností s řešením výzkumného projektu GAČR 103/02/1375 Stav a perspektivy výrobních území průmyslových měst České republiky, zpracovaného v Ateliéru výrobních staveb Fakulty architektury, Vysokého učení technického v Brně v letech Obecně použitelná metodika aplikace GIS v inventarizaci výrobních území s přihlédnutím k inventarizaci brownfields Obnova území, které dříve sloužilo výrobní činnosti má svá specifika. Podmínky bývají zpravidla velmi komplikované a náročné, především z hlediska jejich dlouhodobého řešení. V souvislosti se změnou společensko-politické situace došlo k rozštěpení původně celistvých podniků na drobné střípky s různým stupněm využití a kontaminace. Ve své práci se snažím vytvořit nástroj, který tyto pomyslné střípky dokáže sesbírat a sestavit do přehledné mozaiky. Takto sestavená digitální mapa bude zaznamenávat jejich stav, vývoj, výskyt i zánik a tím pomůže sledovat jejich skutečný rozsah. Na základě analýzy zdrojových dat pomůže registr RPPB usnadnit výběr lokalit, vhodných pro regeneraci. Tento nástroj je již dnes předmětem zájmu investorů a developerů. Aplikace mnou sestavovaného registru rovněž umožní identifikovat potenciální jádra rozvoje s pozitivním dopadem na obnovu svého okolí. Zájem odhalit nedostatky vlastního území mají především větší obce, zatížené množstvím opuštěných, nevhodně využitých a kontaminovaných území. Vzájemná soutěživost, absence kontrolních nástrojů a nízká úroveň spolupráce mezi městy vede k upřednostňování výstavby na zelené louce, anebo k vytváření vlastních metod obnovy s obtížně porovnatelnými výsledky. Brno se potýká se soupeřivými obcemi, které se snaží přitáhnout investory na svoje území a jsou proto v konkurenčním boji ochotni obětovat i cenné pozemky v přírodním prostředí. Z hlediska strategického rozvoje muselo rovněž vyčlenit území pro podporu rozvoje průmyslové výroby. Území rozvoje se však podle výsledků analýz nalézá mimo plochy brownfields a tím nadále brzdí jejich rozvoj. Díky spolupráci s bývalým Útvarem hlavního architekta města Brna, později s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, mám přístup k informacím a sleduji rozvojové strategie města. Proto mi neunikly některé nedostatky, jejichž nápravou se v této práci rovněž zabývám. Do diskuse o využití průmyslových brownfields přispívám rovněž studentskými architektonicko-urbanistickými projekty. 12

14 3 METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU Prvním krokem při regeneraci výrobních ploch je stanovení rozsahu území a identifikace brownfields. Podmínkou pro určení rozsahu je sestavení přehledu a jeho průběžná aktualizace. Za tímto účelem jsem vytvořil nástroj - digitální pasport výrobních území na bázi geografického informačního systému. Nedílnou součástí mé výzkumné činnosti se stala spolupráce s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v oblasti výběru zadaných témat, řešených v rámci studentských semestrálních a diplomových prací. Úzká spolupráce s magistrátem probíhala rovněž na grantovém projektu GAČR 103/02/1375 Stav a perspektivy výrobních území měst ČR, který byl zaměřen na zmapování současných brněnských průmyslových areálů. Na základě doporučení některých pro město strategických lokalit jsme společně se studenty vypracovali architektonicko-urbanistické projekty zaměřené na vhodné řešení jejich opětovného využití. Výsledné projekty byly představeny na výstavě Budoucnost brněnských brownfields v říjnu Další výstava na stejné téma proběhla v následujícím roce. Obě výstavy byly realizovány ve spolupráci se statutárním městem Brnem. Následující akcí, která byla dovršením mého dosavadního výzkumu, byla ve spolupráci se statutárním městem Brnem uspořádaná konference Brownfields šance pro budoucnost, která se uskutečnila v říjnu Inovativní projekty byly následně představeny veřejnosti v roce 2005 na výstavách v Lipsku a v Utrechtu. 3.1 Analýza domácích a zahraničních teoretických prací vztahujících se k vývoji výrobních území, respektive k problematice brownfields Každý problém se dá řešit, pokud si připustíme jeho existenci. Zanedbané území těží ze špatné informovanosti a následně i z nezájmu společnosti. Díky tomu se v městském organizmu může nepozorovaně rozrůst jako nakažlivá nemoc. Mohlo by se tedy zdát, že s obnovou zanedbaného území je třeba začít co nejdříve. Důvody pro okamžitou intervenci jsou opodstatněné. Je zde však určité riziko, na jehož existenci bych rovněž rád upozornil. V okolí brownfields, v urbanizovaném prostředí obvykle žijí lidé a existují zde i stabilizované místné komunity s vazbou na své prostředí. Jakákoliv, byť i dobře zamýšlená změna základu této stability (spekulace o kvalitě životního prostředí, spekulace s pozemky, plánovaná asanace apod.) může mít za následek nenávratné narušení přirozeně vytvořených a funkčních sociálních vazeb, stability místní komunity a vznik obtížně překonatelných předsudků, které mohou vážně ohrozit úspěch regeneračního procesu a pozdržet jeho realizaci o několik let. 13

15 3.1.1 Poznatky ze studia anglických území brownfields Centrální část Londýna sestává celkem ze 32 městských částí o celkovém počtu 7,2 milionu obyvatel. Hustota osídlení představuje obyv./km 2, pro srovnání hustota obyvatel v Praze je obyv./km 2. Hektické podmínky, dané hustotou osídlení, významnou mírou snižují kvalitu obytného a životního prostředí. Pět procent z centrální části Londýna je charakteru brownfields. Londýn je místem, kde proces regenerace probíhá již několik desetiletí. Vedle pozitivních příkladů, např. Barbican, Docklands, Greenwiche, Jubilee Line a dalších, se zde setkáváme i s projekty méně úspěšnými, které však rovněž přispívají k poznání sledované problematiky obnovy brownfields, tj. deprimovaných zón. Příkladem může být obnova městské čtvrti Lower Holloway v severní části Londýna, která byla zpočátku dobře míněným rozvojovým záměrem obnovy upadajícího území. V konečném důsledku však přinesla narušení přirozených funkčních vazeb ve stabilizovaném území. Příčinou se zdá být tradiční přístup, nereflektování příčin suburbanizačních procesů a gentrifikace ve společnosti [21]. Podobný proces úpadku, spojený s dlouhodobě působící nejistotou směru dalšího vývoje, můžeme sledovat i v našich městech. Například v Brně se jedná o ulici Dornych, spojenou s dosud nerealizovaným projektem přesunu vlakového nádraží. Stav domů odpovídá nejistotě jeho obyvatel, zda investovat do nákladných oprav, nebo naopak problematickou oblast opustit. Dalším příkladem je ulice Cejl a dosud ne zcela realizovaná myšlenka, poplatná době svého vzniku, týkající se odsunu průmyslových provozoven (např. Ergon Maloměřice/Cejl) do okrajových částí města Uplatnění inventarizace z hlediska strategického rozvoje brownfields Inventarizace území SVDLS (Scottish Vacant and Derelict Land Survey), prováděná ve Skotsku, se zaměřuje na dlouhodobé sledování vývoje využití území průmyslových brownfields. Již několik desetiletí jsou zaznamenávány klíčové informace o výrobních lokalitách na území aglomerace o rozloze km 2. Každým rokem, a podle potřeby i častěji, je prováděna ekonomická rozvaha, na jejímž podkladě jsou jednotlivá evidovaná území roztříděna do kategorií náročnosti regenerace. Tímto způsobem byly z celkového počtu brownfield území (4.017 ha) v roce 1996 vybrány, při zohlednění přibližných nákladů na obnovu, atraktivity umístění, komplikujících faktorů a výskytu starých ekologických zátěží, 4 lokality (Weirs, Campbell Street, Bilsland Drive a Crown Street), které z hlediska rozvoje města představují nejvhodnější kandidáty pro úspěšnou revitalizaci. 14

16 Tyto 4 vybrané lokality jsou zástupci odlišných podmínek a tvoří modelové případy pro posouzení náročnosti jejich regenerace. Vypovídají rovněž o tom, jak je pro městské zastupitelstvo důležité vést přehled o využití území a sledovat vývoj devastovaného území v regionu. Ze studia historického vývoje vytypovaných lokalit vyplývají obvykle nové skutečnosti a důvody, pro které je zpravidla obtížné určité problémy operativně vyřešit. Peníze v nich hrají vždy až druhořadnou roli. Ne ve všech zahraničních případech je řešením regenerace nákladná investice do komerčně výnosných aktivit, jako tomu nezřídka bývá právě u nás, se zastupitelskou formou výstavby pro období 2, max. 4 let. Rozsah výrobního území a brownfields v Glasgow je nesrovnatelně vyšší než ve městě Brně. V menším měřítku však můžeme posoudit jeho význam i pro naše prostředí. 3.2 Metody inventarizace výrobních ploch Z hlediska potřeby vytvořit účinný nástroj, usnadňující plánování rozvoje průmyslových brownfields, jsem musel provést rešerši existujících řešení. Odbor plánování magistrátu města Brna procházel v době vzniku této práce změnami v osazenstvu, byl zrušen Útvar hlavního architekta města, GIS pracoviště se zdaleka nezabývalo průmyslem, brownfields byla až příliš abstraktním pojmem. Možnosti spolupráce a získání digitálních podkladů zde byly minimální. V Praze se problematice brownfields začali věnovat v souvislosti s obnovou škod, způsobených rozsáhlými povodněmi, zhruba o rok dříve. Rozloha území města Prahy však předurčila způsob řešení, založený na spolupráci stavebních úřadů jednotlivých městských částí. Problematikou pražských brownfields se zabývá ve své práci doktorandka ČVUT v Praze, Lucie Doleželová, která se inspirovala příkladem pařížského registru IUARIF. Pro můj výzkum byla významná možnost spolupráce se zahraničními kolegy ve Velké Británii, kde jsem dříve studoval, a kterou pravidelně navštěvuji v rámci učitelských mobilit. Vývoj obnovy průmyslového území v Británii proto již několik let sleduji i v souvislosti s vývojem ostrovní architektury. Největším přínosem pro mne byla návštěva Velké Británie v roce Při této příležitosti jsem navštívil londýnskou projekční kancelář, kde jsem se seznámil s projekty a studiemi využití vytipovaných brownfield lokalit, zpracovaných na základě výběru ze skotského registru SVDLS. Následně jsem se také sešel se zástupcem Glasgow and The Clyde Valley Structure Plan Joint Committee, strategickým územním plánovačem, Stuartem Taitem ve městě Glasgow. Zde jsem se poprvé setkal s konkrétním řešením, registrem SVDLS a jeho aplikací při regeneraci brownfields. Podrobné zkušenosti jsem popsal v časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 5/

17 Indikátory brownfields představují v územním plánování veličiny, sloužící ke vzájemnému srovnání mezi obcemi. Tyto veličiny získáme srovnáním strategických údajů na základě jejich významu ve sledovaném problému. Pokladem mohou být statistická a katastrální data, data ze stavebních a daňových úřadů apod. Získaná hodnota je dále srovnatelnou s údajem zjištěným na jiném území, v jiné obci. Obvykle se jedná o percentuální nebo finanční vyjádření, nahrazující pouhé stanovení množství, uvedeného v počtu nebo rozloze. Údaje jako: procentuální vyjádření plochy brownfields ve vztahu k současně zastavěnému území obce, nebo procentuální vyjádření jednotlivých druhů brownfields již představují argumenty, které jsou snadno pochopitelné nejen odbornou veřejností a představují nástroj strategického plánování a podklad pro jednání. Tyto údaje pomáhají určit objektivitu přijatých opatření a přibližnou dobu regenerace problémového území, ve vztahu k již získaným zkušenostem druhých stran [2]. Při studiu zahraničních metod pasportizace jsem se zabýval těmito příklady: - Inventarizace a regenerace výrobního území skotského Glasgow - Registr opuštěného a chátrajícího výrobního území SVDLS - Pasportizace výrobního území ve Spojených státech, registr NJDEP - Pařížský registr výrobního území IAURIF 3.3 Metodika průzkumu a inventarizace výrobních ploch na modelovém příkladu města Brna Prvním předpokladem bylo stanovení jednoznačné definice aktivního průmyslového území a území průmyslových brownfields. Na základě přijetí těchto definic bylo možné začít shromažďovat záznamy o výrobním území ve městě Brně. Záznamy obsahují údaje o majiteli, druhu výrobní činnosti, zásobování, zaměstnancích a další podrobná data, kategorizovaná podle číselníků jednotlivých nadřazených ministerstev. Na základě zjednodušených hodnotících kritérií v databázi registru je možné provádět hromadné sumarizace a stanovit tak rozsah území např. podle stavu využití, nebo polohy vůči hranici záplavové zóny Q100, atd. podle potřeby určit vhodné indikátory brownfields. Databáze registru funguje na modulárním principu vzájemně provázaných relačních databází. Je navržena pro sledování stavu a vývoje průmyslových brownfields, a po případném rozšíření o další moduly, může sledovat stav a využití ostatních městských funkcí. Díky vztažení databázových záznamů k mapovým prvkům GIS v systému SJTSK-EastNorth je zachována prostorová integrita dat systému, který tak lze následně aplikovat na kteroukoliv obec v ČR a sledovat tím souhrnně stav využití území v rámci celé České republiky. 16

18 První sběr informací o výrobním území proběhl na základě formuláře, obsahujícího seznam nejdůležitějších sledovaných údajů o průmyslových provozovnách. Na sběru dat se podíleli studenti 2. ročníku Fakulty architektury VUT v Brně. Údaje o provozovnách a o druhu vlastnictví byly dohledávány prostřednictvím internetu na webových stránkách Českého statistického úřadu [www.czso.cz] a Obchodního rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky [www.justice.cz]. Ruční záznam byl proveden do tabulkových formulářů a do slepých mapek. V následujícím kroku jsem sestavil klasifikační tabulky, obsahující třídící údaje. Pro třídění jsem využil číselníků Ministerstva průmyslu a obchodu a Statistického úřadu. Následně jsem sestavil modulové schéma databáze, podle kterého jsem provedl zpracování a převod získaných dat do databází a map geografického informačního systému. Registr průmyslových ploch RPPB 2005 postupně vznikal v letech v několika vývojových fázích. V jednotlivých krocích byly provedeny následující činnosti: 1) Příprava podkladů pro sběr dat 2) Příprava mapových podkladů 3) Sběr dat 4) Korekce v průběhu sběru dat 5) Zpracování nashromážděných dat 6) Příprava podkladů pro vytvoření GIS 7) Problémy s převodem dat 8) Korekce a kategorizace záznamů 9) Tvorba uživatelského prostředí 3.4 Registr průmyslových provozoven RPPB v Brně GIS registr představuje v podstatě digitální mapové dílo, složené z datových a mapových vrstev. Jednotlivé součásti registru jsem rozdělil do několika samostatných modulů M1 M7. M1 Databáze údajů A - provozoven aktivních a s ukončenou výrobní činností. M2 Databáze údajů B - bývalých brownfields, které byly díky regeneraci konvertovány na jinou než výrobní funkci. M3 Klasifikační tabulky - byly sestaveny na podkladě rejstříků příslušných ministerstev a úřadů. M4 List vlastníků - databázová tabulka plní funkci převodníku firem. M5 GIS areály a budovy A - aktivních provozoven. M6 Mapové vrstvy města Brna. M7 GIS areály a budovy B - bývalých brownfields, které byly díky regeneraci konvertovány na jinou než výrobní funkci. 17

19 18 Obr. 1: Schéma datové struktury registru RPPB 2005.

20 Vstup dat probíhá prostřednictvím editačního prostředí aplikace ArcGIS Desktop, Bentley MicroStation (digitalizace) a aplikace MS Access (vzájemně provázaných pomocí databázového propojení ODBC), prostřednictvím zápisu záznamů do databázového formuláře, usnadňujícího komplexní editaci údajů o provozovnách. Registr provádí záznam do následujících typů databází: - Databáze údajů o provozovnách - Geodatabáze - Digitální mapové listy 4 VÝSLEDKY PRÁCE, NOVÉ POZNATKY A JEJICH APLIKACE Naše země má zájem na tom, aby si zachovala atraktivitu a důvěryhodnost. Zpočátku proto ukazovala světu svoji pěknou tvář, přičemž závažné problémy uklízela pod stůl. Později se ukázalo, že nedostatky v legislativě umožnily zneprůhlednit a legálně porušovat pravidla hospodářské soutěže. V několika uplynulých letech proto došlo ke ztrátám majetku řady zavedených průmyslových firem, tzv. vytunelování, které zůstalo dodnes bez postihu. Mizerné právní prostředí je důvodem odchodu významných investičních společností z naší země, například do Polska a zemí s menším investičním rizikem. Dnes však nelze tento problém dále zakrývat a je zapotřebí učinit vše aby nám nebránil v získání dotací a prostředků z podpůrných fondů EU. Pokud se nepoučíme na zahraničních příkladech, hrozí nám také, že zůstaneme nadále pozadu a oddálíme tím uskutečnění některých pro vývoj naší demokratické společnosti důležitých cílů (zlepšení kvality životního prostředí a našich měst, mezilidské vztahy, rozvoj myšlenek demokratického státu, integrace mezi země EU). 4.1 Průzkumy a inventarizace výrobních území města Brna a jejich vyhodnocení Pravidelné sledování využití výrobních území ve městě je základní předpokladem pro strategické plánování a plánování rozvoje. Jedině tímto způsobem je možné poskytnout dostatek kvalitních dat o území, které prochází neustálými proměnami. Dalším krokem je nastartování regeneračních programů problémových míst. Na základě vytvoření celkového přehledu o stavu využití průmyslových provozoven v Brně za pomocí registru RPPB 2005 jsem sestavil několik analytických map a určil rozlohu výrobního území podle umístění a podle stavu 19

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST:

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TÉMA I (2.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

FAKTOROVÁ ANALÝZA TRHU KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

FAKTOROVÁ ANALÝZA TRHU KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa FAKTOROVÁ ANALÝZA TRHU KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR Factor Analysis of the Office Facilities Market Diplomová práce Vedoucí

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více