MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček Brno,

2 Prohlášení autorky: Prohlašuji, ţe jsem tuto magisterskou práci vypracovala samostatně a s pouţitím informačních zdrojů uvedených v přiloţeném seznamu. Upřímně děkuji Mgr. Viktorovi Pantůčkovi za jeho hluboký vhled do kulturní problematiky, nekonečné vědomosti, schopnost přesně poradit a za to, ţe je studentům nedostiţným vzorem. V Brně dne 17. května

3 Obsah Předmluva...1 Úvod...2 Kapitola první:ohlédnutí do historie divadelních realizací, brněnské příklady dobré praxe. 4 Kapitola druhá:vývoj patrný na malých formách, osobnosti, vztahy, komunita Kapitola třetí: Kulturní politika, EU, fundraising Kapitola čtvrtá: PR...30 Kapitola pátá: Problémy dramaturgie, jejich řešení a vliv na produkci projektu...35 Kapitola šestá: Faktory, ovlivňující vývoj divadelního organismu..41 Závěr Resumé...52 Summary...53 Zusammenfassung...54 Pouţitá literatura

4 Předmluva Předkládám pokus o svou vlastní definici faktorů, které ovlivňují vývoj divadelního organismu. Předmětem zkoumání jsem si zvolila zejména kulturní prostředí města Brna, dále České republiky, doplněno o světově proslulé příklady úspěšné praxe. Svojí diplomovou prací přímo navazuji na svoji práci bakalářskou, která se dopodrobna zabývala projektem CED, jeţ vznikl spojením Divadla Husa na provázku a Hadivadla. Středem mého zájmu se tedy znovu stává projekt, který povaţuji za unikátní a hodný pozornosti. Pohledem managementu také kvalitně promyšlený, nebojím se naznačit, ţe ukázkový. Avšak i ten prochází aktuálně přerodem a jeho manaţerská inovace je stejně nezbytná jako přijetí nového způsobu myšlení pro všechny stávající kulturní realizace obecně. V uplynulých letech jsem měla moţnost být svědkem způsobu vedení, organizace a managementu několika odlišných brněnských divadel, která se lišila velikostí i zázemím (kromě CEDu to bylo také Národní divadlo Brno, Divadlo Feste,Divadlo Šansonu, a Divadlo Líšeň), ale která dělají stejné chyby, kvůli nimţ dochází k plýtvání prostředky přímo finančními a v neposlední řadě také i lidskými zdroji. Jsem přesvědčena, ţe správné vedení týmu usnadňuje celý proces vzniku, jehoţ přidanou hodnotou je vyšší divácký zájem a spokojenost a s ním i příznivý vývoj celého organismu Kaţdý jsme dělník, řemeslník svého oboru. Povaţuji za důleţité na tyto chyby upozornit v této práci ve snaze o změnu. 4

5 Úvod Slova Bertolda Brechta je dobré mít neustále na paměti: Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrţ vytknout meze nekonečnému omylu. 1 Detailně popsané dějiny divadla nám ukazují plastickou mapu toho, která divadla v historii byla úspěšná, čím se zabývala, co nového přinesla, jak ovlivňovala svoje následovníky, jak se tento obor vyvíjel a co nám aţ do dneška zanechal. O zákulisí jejich vzniku, působení, prorůstání či případném zániku ale uţ nepřemýšlíme. Divadelní management však bezpochyby od počátku existoval, uţ od prvních rituálů, veřejných předvedení. Kaţdá akce má svoji organizaci, bez které by nikdy nemohla spatřit světlo světa, natoţ se hřát na výsluní diváckého úspěchu. Při psychoanalýze zjišťujeme, jak je nevědomý svět velice mocný. A jak všechno to, co ve vědomí reflektujeme je jen tisícina toho, o co skutečně jde. Studijní obor, který se kulturním managementem zabývá, je v naší zemi nový. Poprvé management jako takový nazíráme optikou uměleckých produkcí a aplikujeme vědomě v praxi. Chybí nám ale pospolitost, sdílení zkušeností, společná diskuze nad základními problémy, se kterými se ve veřejném sektoru setkáváme. Existuje nespočetná řádka iniciativ, odborů, specificky zaměřených názorových skupin, profesionálních odborníků, kteří explicitně projevují myšlení a logiku svého oboru. Komunita kulturních manaţerů zde chybí. Takové hnutí nebo společenství, sestávající z kulturních manaţerů, by bylo schopné ozřejmit mnoho palčivých otázek, které vznikají, jako nedorozumění, zanechávají fatální důsledky a přitom jejich řešení, navrţené odborníky, by nemuselo být sloţité ani nákladné. Váţení studenti kulturně manaţerských oborů, začíná to od nás, nečekejme prosím, ţe nás bude někdo volit nebo jmenovat. Aktivita musí vzejít z naší strany. Je jednoduché kritizovat, nadávat na vědomé chyby, jeţ si uvědomujete dříve, neţ jiné profese, které týmově spolutvoří divadelní organismus. Sloţitější je pak navrhovat řešení, pokoušet se neúnavně hledat varianty, aplikovat nové zkušenosti. Nejsloţitější je pak ony prosadit, vyzkoušet, potvrdit jako správné. Profesionálové by měli být schopní řídit plynule projekt a následující kroky dopředu nejen předpokládat, ale i veřejně upozorňovat na rizika a úskalí. Profesionální tým předvídá problémy jako předpověď počasí. Bouřky se objeví v pátek a postupně se přesunou k jihovýchodu, kde budou slábnout. Místy se vyskytnou bouřky doprovázené nárazy větru s rychlostí kolem 72 kilometrů za hodinu, ojediněle spojené s kroupami a sráţkami kolem 30 milimetrů. Varování platí od páteční Dvořák, Jan. Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Akademie múzických umění,

6 hodiny do sobotního rána. Přívalový déšť můţe vést k rychlému odtoku vody ze svahů, rozvodnění malých toků nebo i jindy suchých koryt, zatopení níţe poloţených míst. Začněme fungovat jako spolehlivá a odborná opora všem uměleckým projektům, protoţe jsme nedílná součást týmu a můţeme leccos ovlivnit. Buďme aktivně k dispozici. Stav bádání je v počátcích, dvanáct let stará reforma financování kultury v České republice uţ není kompatibilní s realitou, monitoring v terénu a zkušenosti z praxe se stávají metodou, jeţ můţe poskytnout přesné vstupní informace, potřebné k analýze a následné inovaci. Občanská společnost musí začít aktivně spolupracovat se státním zřízením. Oboustranná vůle je jedinou cestou. Pokud vezmeme v úvahu počet obyvatel a velikost území, vskutku patříme co do počtu divadelních budov, souborů, počtu diváků, počtu premiér a počtu představení k rozvinutým evropským divadelním kulturám. V počtu stálých divadelních scén (i v jejich větší koncentraci v metropoli) patříme k evropskému standardu s jedinou nadstandardní výjimkou: tou je deset stálých operních scén, z toho osm mimo metropoli. 2 2 Dvořák, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Praţská scéna,

7 KAPITOLA první: Ohlédnutí do historie divadelních realizací, brněnské příklady dobré praxe Realizace divadla osvětluje především důvody divadla, jeho podmínky a rámce (napomáhá k nalezení optimálních podmínek divadelní tvorby), nahlíţí na divadlo v co nejširším chápání, divadlo ve své totální dimenzi, v celosti, včetně jeho méně viditelných součástí organizačních, funkčních, materiálních ad., dosud nejednou ignorovaných, přehlíţených aţ opovrhovaných- včetně součástí z nespektakulární části divadla, vlastně rozsáhlejšího sektoru ne-podívané, z divadla mimoinscenačního. Podmínky a okolnosti divadelní produkce jsou také praxí kultury, jakékoliv divadelní podnikání, produkování a organizování je duchovním procesem a kulturní hodnotou. 3 Kamenná divadla jsou historicky mladá. Pro účely této práce jejich příklad vyuţívat nebudu. Divadelní realizace uţ od dob pravěkých rituálů vzniká venku, v počátku pochází z ulice. Mým předmětem zájmu je činoherní umění. Nejúspěšnější projekty z dějin divadla vznikla z ničeho, z lidské vůle a energie, z bytostné potřeby vyjádření. Nebyla dopředu plánována, strategicky promyšlena. Přišla jakoby plynule, náhodně. Měření dokonce ukazují, ţe divácky i ekonomicky nejúspěšnější bývají antidivadla, jakými jsou například Monty Python nebo naše Divadlo Járy Cimrmana. U jejich vzniku stojí nejen silné osobnosti a naléhavá myšlenka, ale i zlehčení, satira, provokace, humor. Peter Brook, Living Teatre, Odin Teatret, Teatr Laboratorium, Antonin Artaud. Toto jsou divadla, které pro svoji práci povaţuji za realizačně a filozoficky zajímavá. V nich chci poukázat na příklad. Povaţuji pro nastupující generaci za důleţité vědomí, ţe ačkoli je třeba orientace jednotlivce v globálním způsobu myšlení, je třeba hledat příklady v těch, kteří jsou strůjci úspěchů nedávno minulých, z divadel starší generace, která nás učí a příkladem táhne. V Brně je vývoj divadelního organismu dobře zřetelný na úspěchu Divadla Husa na provázku, které později vytvořilo prostor pro Hanácké divadlo, které z Prostějova pozvalo do Brna, aby spolu sdílely stejnou scénu. Postupem let se spojili v jednotnou firmu a společně ještě se třetím subjektem, Divadlem U stolu, mají stejné vedení a systém organizace. Divadlo Husa na provázku vzniklo v roce 1967 z absolventského ročníku ţáků JAMU. Mezi nimi vůdčí úlohu zaujali reţiséři Peter Scherhaufer, Eva Tálská a Zdeněk Pospíšil. 3 Dvořák, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Praţská scéna,

8 Kaţdý z nich vytvářel inscenace ve vlastním stylu. Čtvrtou linii později (od 1971) tvořily také autorské inscenace mladého mima a klauna Boleslava Polívky (členem DHNP od 1969). Název Divadlo Husa na provázku byl pouţíván v letech V letech uţívalo divadlo název Divadlo na provázku. Během jediné noci po dubnovém plénu ÚV KSČ, na němţ Gustáv Husák uchopil moc, byly všechny plakáty v ulicích Brna přepsány na Husák na provázku. Poté bylo sdruţení striktním cenzurním zásahem přejmenováno nuceně na Divadlo na provázku. Tento název však evokoval ve stávající společenské situaci řadu symbolických významů a skupina jej postupně plně přijala. 4 Od počátku s DHNP spolupracovali: hudební skladatel Miloš Štědroň, výtvarník Boris Mysliveček, fotograf Karel Slach a další. Zakládajícími členy z řad herců byli: Jiří Pecha, Jana Švandová, Jan Vlasák, Hana Tesařová, František Hromada, Eliška Havránková, Míla Kudličková, Alena Svatošová, Jiří Čapka a další. Postupně do Divadla Husa na provázku přicházely další osobnosti, například kmenový dramaturg Petr Oslzlý: Nebyl jsem mezi zakladateli, ale uţ ten fakt vzniku divadla byl, myslím, pro naši divadelní generaci, přinejmenším tady v Brně, fascinující. To, ţe jsem se stal dramaturgem Husy na provázku, pro mě bylo ţivotně absolutně určující a nedovedu si a ani si nechci vytvářet představu, jaké by to bylo bez toho. Kdyţ člověk něco dělá naplno, tak to plně vstoupí do jeho osobního ţivota a absolutně mu jej ztvaruje. Naše ţivoty, to bylo ţití Divadlem na provázku, ne jen ţití v Divadla na provázku. 5 Iniciační roli při zakládání divadla tehdy sehrál pedagog JAMU Bořivoj Srba, který kromě toho působil v prvních letech jako umělecký šéf divadla a dramaturg. Cítil potřebu vytvořit dostatek pracovních příleţitostí pro své bývalé studenty, Zdeňka Pospíšila, Evu Tálskou a Petera Scherhaufera, zaloţil s nimi v roce 1967 v brněnském Domě umění divadlo, které provokativně nazvali Mahenovo nedivadlo Husa na provázku. Základní program divadla, formulovaný právě Bořivojem Srbou, který zastával funkci jeho uměleckého vedoucího, byl zaloţen na tzv. nepravidelné dramaturgii, to znamená na inscenování zejména takových textů, které nebyly určeny původně pro divadlo. Nepravidelnost ovšem zasáhla i ostatní sloţky, například scénografii (hraní v nepravidelném prostoru) a herectví (přímý kontakt s diváky, důraz na fyzickou a pohybovou zdatnost herců). Mezi hlavní přednosti divadla patřila otevřenost, experimentování, hledání nových cest a vytváření aktuálního divadla s určitým morálním přesahem. V prvním, ještě poloprofesionálním, období 4 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Oslzlý, Petr. Divadlo nás učilo. Brno: Rozrazil 09/ , Větrné mlýny, 2007, (str.5). 8

9 existence divadla ( ) uvedli celkem osmnáct premiér. Byla to například montáţ z děl Milana Uhdeho Panta rei aneb Dějiny národu českého v kostce (1968), Morgensternovy Šibeniční písně (1968), balzakovskou adaptaci Umění platiti své dluhy a uspokojovati věřitele, aniţ by bylo třeba vyjmouti jediný haléř ze své kapsy (1968), ale i Lorcovu loutkovou hru V zahradě jsou s láskou svou Don Perlimplin s Belisou (1968), Ghelderodova Sira Halewyna (1969), Bergrovu operu Vyvolavači (1970), Katajevovu Kvadraturu kruhu (1971) či montáţ korespondence Láska pod gilotinou (1971). Roku 1970 pak Bořivoj Srba odstoupil. Nadále s ním však jako dramaturg či konzultant během normalizace tajně spolupracoval a spolupracuje dodnes (Máchův Máj 1972, Vančurův Baron Prášil 1973, Nového Chceme ţít 1973, Páralova Profesionální ţena 1974, Kleistova Katynka z Heilbronnu 1991, Tálské Cirkus aneb Se mnou smrt a kůň 1999, Kopeckého Komedie o umučení 2000). V silnou reţisérskou osobnost brněnského divadla se vyprofiloval Zdeněk Pospíšil. I přesto, ţe jeho působení v Divadle Husa na provázku, je ze všech tří kmenových reţisérů nejkratší. Spolupodílel se na vzniku divadla a v roce 1972 se stal jeho prvním uměleckým šéfem. Do roku 1980, kdy emigroval i se svou rodinou do Švýcarska, vytvořil v divadle celkem osmnáct inscenací. Po roce 1989 se vrátil do České republiky a stal se uměleckým ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. V květnu 1993 tragicky zemřel. Hlavní Pospíšilova témata, která utvářela svým způsobem jeho divadelní poetiku, jsou v podstatě zřejmá jiţ z názvů jeho inscenací. Svou tvorbu začal zvoláním Panta rei, ale brzy se chopil ostrého jazyka sv. Vladimíra, aby se mohl pustit do donquijotského boje s větrnými (nikoli Větrnými) mlýny. Částečně zdolán, ale stále ještě s nadějí vyprávěl prášilovsky o konci starých časů a moţné vzpoury hrdiny nebo zločince, kterého však zradí vlastní kamarádi. A protoţe nelze věřit ani pohádce máje, vrátil se do světa dětství k těm opravdovým hrdinům. I ti však postupně začali nabývat smutných konců, tedy nezbývalo reţisérovi, neţ se vydat na Dlouhou cestu. Všemi jeho inscenacemi prostupovaly tragikomické postavy hrdinů, ať uţ se jednalo o Dona Quijota, Nikolu Šuhaje nebo Ríšu, který hledá, jak čelit světu dokonalých Helenek, profesionálních ţen, vlastní bezmoci proti politické zvůli, nebo osudu, moci pramenící ze sobectví a lhostejnosti k ţivotům i osudům svým i ostatních. A tak tragickému hrdinovi nezbývá, neţ aby si nasadil škrabošku šaška a pokusil se (existuje li ještě nějaká naděje) s veselou maskou a hrůzou v útrobách nastavit zrcadlo tomuto trapně civilizovanému století, poznamenanému pečetí sprostoty, spojené se jménem člověka). 6 Bořivoj Srba: Myslím, ţe nejšťastnější doba divadla byla druhé poloviny 70. let a první poloviny 80. let 6 Pospíšil, Zdeněk. Proměny povahy tragického hrdiny. Brno: Diplomová práce, Divadelní fakulta, Janáčkova Akademie Múzických Umění,

10 před Pospíšilovým odchodem do exilu. Zdeněk Pospíšil prezentoval typ reţiséra, který naprosto originálním způsobem uchopoval klasiku. Jeho primárním dramaturgicko reţijním záměrem bylo hrát pro mladou generaci v nekonvenčním prostředí školní četbu. Odtud ty jeho pokusy inscenovat Kytici, Pohádku máje, Nikolu Šuhaje a pod. 7 Posledně jmenovanou předlohu pod názvem Balada pro banditu zdramatizoval v roce 1975 tehdy zakázaný autor Milan Uhde. 8 Bořivoj Srba byl rovněţ autorem programu nepravidelné dramaturgie, který se stal základním tvůrčím principem a který je uplatňován aţ do současnosti. Další reţijní osobností byl Peter Scherhaufer. Ten našel svou parketu především v grotesce. Jeho vrcholnými kreacemi byly také některé dramatické adaptace a budiţ v té souvislosti hned řečeno, ţe tady také vyuţil té utajené tvůrčí potence a produktivity zakázaných nebo polozakázaných autorů, mám na mysli především Ludvíka Kunderu a například jeho Labyrint světa a lusthaus srdce. Pod dramaturgickým vedením mého nástupce Petra Oslzlého připravili tehdy tuto neobyčejně aktuálně působící novinku. říká Bořivoj Srba. 9 Scherhauferova inscenační tvorba je ve srovnání s dalšími kmenovými reţiséry dvojnásobná a vyznačuje se neuvěřitelnou různorodostí témat. Ve svém vymezení přímo uvádí Chci: uplatnit názor podloţený znalostmi teorie informace/ hrát původní i klasické texty rozvratnické / hrát úpravy určené slovem podle (tj. tzv. nehratelné, literární, svaté a samovraţdy). 10 Jeho tvůrčí nasazení lze tak obecně označit za kaleidoskop světa a lidského ţivota, ve kterém se mohou setkat Markéta Duvalová s Eskymo Welzlem, Tři sestry s Bratry Karamazovy, Poutník s Josefem Fouché, Hamlet se slepicí či dokonce 7 Franků Stoneů se skupinou středověkých ţongléřů. Jejich dorozumívacím kódem se stává gesto, pantomima, němohra, píseň i pláč. Všichni směřují k přenosu správné informace k divákovi, čímţ přispívají k letmé orientaci ve vesmírném chaosu. Jevištní řečí Evy Tálské je především bezchybný rukopis metafory. Metaforičnost je obsaţena v kompozičním propojení jednotlivých sloţek, na jehoţ konci vzniká ojedinělý poetický tvar dramatu Evy Tálské jevištní báseň. Dramatická poezie a verš zpřesňuje význam hry, zpřesňuje interpretaci. 11 Ojedinělost tohoto tvaru spočívá především v tom, ţe vzniká intuitivně, na základě citového myšlení, které prosazuje místo mluveného, literárního 7 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Milan Uhde se nemohl pod svoje dílo podepsat. Autorství tehdy pokryl Zdeněk Pospíšil. 9 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Scherhaufer, Peter. Soupis příleţitostných textů, esejů a úvah. Brno: 1973, (in: archiv DHNP). 11 Eva Tálská v osobním rozhovoru dne

11 projevu řeč vnitřní. Eva Tálská se celou svou tvorbou zaměřuje postihnutí jiskření toho, co se objevuje mezi slovy. V obecném smyslu všeho, co nelze definovat, určit, rozpoznat na první pohled. Stejným způsobem se můţeme dívat i na tématické rozpětí v jejích scénických kreacích jako na neustálé jiskření ţivota: rozporuplnost vztahu mezi muţem a ţenou (Hodina duše, Chceme ţít, Bouřlivé výšiny, Markéta Lazarová, Píseň o Viktorce), různorodé odstíny smrti (Máj, Jako tako, Boţská komedie), jemnosti lidské duše, které jsou vnitřním světem člověka, jeho vnitřním monologem. Zároveň si neodepře pohled ze šibenice, kde se na svět hledí jinak a vidí se i jiné věci a rozměry (Šibeniční písně, Příběhy dlouhého nosu, Alenka v říši divů za zrcadlem). Eva Tálská vytvořila zcela osobitou linii adaptací poezie. Nejvíce si cením jejích Příběhů dlouhého nosu, coţ byla adaptace Leerových limeringů, říkadel, coţ byla inscenace neobyčejně aktuální. Vysoce oceňuji její Alenku v říši divů za zrcadlem. Udělala vynikající adaptace lidové poezie, například Jako tako. 12 Tálská je reţisérka fantazie, její tvorba je určena dětem i dospělým, jedná se o metaforickou výpověď, často hledá inspiraci v lidové poezii, její poetika je temná, syrová. V sezóně 2007/2008 nastudovala v DHNP Rukopis Královédvorský, který je zatím jejím posledním divadelním počinem. Nakladatelství Praţská scéna vydalo v červnu 2008 knihu Eva Tálská, kde bude celkový a kompletní přehled tvorby této nekompromisní a originální reţisérky. Paní Tálská se také mnoho let věnuje Studiu Dům (od roku 1991), které slouţí jako líheň mladých talentů. S nimi vytvořila nespočet představení, naposled inscenaci Sny -pokus o scénickou realizaci snů svých mladých kolegů-svěřenců. Hadivadlo vzniklo v roce 1974 v Prostějově. Původně zde byl záměr vybudovat namísto stagionové scény profesionální soubor s orchestrem, nakonec ale všechny tyto představy odpovídaly spíše konvenčnímu oblastnímu divadlu, proto mu byl přisouzen název Hanácké divadlo. Realita tohoto divadla byla ovšem trochu jiná: pro nové divadlo byla dána k dispozici pouze čtyři placená místa a v průběhu roku 1974 byl k divadlu přijat reţisér Svatopluk Vála, dramaturg Josef Kovalčuk, organizační tajemník a technik. Základem hereckého souboru se stali členové bývalého Válova Studia LŠU, doplnění o amatéry, hlavně studenty, a hostující herce (z Olomouce a Uherského Hradiště). K rozhodujícímu zlomu však došlo aţ v roce 1977, kdy si soubor vyvzdoroval moţnost odejít z velkého kukátkového divadla a inscenovat své scénáře v nepravidelném prostoru přednáškového sálu Kotěrova Národního domu. V té době se formoval i stálý herecký soubor Miloš Černoušek (Cyril 12 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla,

12 Drozda), Miroslav Maršálek, Irena Hýsková, Jan Kohut a od roku 1978 i hrající reţisér Arnošt Goldflam. Určujícími inscenacemi tohoto období se stal Válův triptych Ekkykléma Depeše na kolečkách Chapliniáda ( ) a Goldflamovy inscenace Kovalčukových scénářů Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě L.P aneb Ondráš a Ţivot ze sametu barvy lila (podle Bulata Okudţavy). 13 V roce 1979 bylo Hadivadlo (touto zkratkou se hlásí k netradičnímu studiovému pojetí divadelnosti a dlouho ji nesmělo oficiálně uţívat) prakticky před zrušením. Napomoci tomu měla ustanovení tehdy vydaného divadelního zákona. Hadivadlo však v té době jiţ mělo ohlas u diváků po celé republice a díky úspěšným vystoupením na divadelních festivalech i respekt u odborné veřejnosti. Nakonec našlo řešení v připojení k brněnskému Státnímu divadlu a Hadivadlo se tak spolu s Divadlem na provázku stalo jeho experimentální scénou. Na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let byly Provázek i Hadivadlo dány pod ideový i ideologický dohled brněnského Státního divadla a mělo platit heslo rozděluj a panuj. Na takový tlak však samotné soubory ani jejich vedení nikdy nepřistoupily, naopak se naučily navzájem se podpořit ve chvíli, kdy se druhý dostal do problémů. 14 Desetileté působení v Prostějově skončilo pro Hadivadlo na jaře 1985 festivalem vlastních inscenací i představení pozvaných spřízněných souborů a premiérou Útrţků z nedokončeného románu. Vzhledem k postoji prostějovských státních orgánů byla pro Hadivadlo ve městě situace nadále neudrţitelná a především z důvodů sebezáchovných se přestěhovalo do Brna. Zde po komplikacích získalo moţnost po tři roky hrát v Klubu školství a vědy Bedřicha Václávka, po výpovědi potom v letech v kulturním středisku na Šelepově ulici. Ke vlivu, který mělo Divadlo Husa na provázku se Hadivadlo otevřeně hlásí: V sedmdesátých letech bylo Hadivadlo vůči Provázku v postavení mladšího bratra, který staršího obdivuje, chce se mu vyrovnat a někdy snad i ţárlí na bratrovy úspěchy. Incenace jako Scharhauferova Commedia dell arte, Pospíšilova Balada pro banditu, Tálské Alenka v říši divů nebo Polívkovy klauniády Am a Ea nebo Pépe, měly ve své době iniciační význam a právě díky jim se otevíral prostor pro aktivity dalších divadel. 15 Hadivadlo společně s Divadlem na provázku koncipovalo mnoho projektů, jedním z nejvýraznějších bylo publicistické představení Rozrazil (1988), jímţ se divadla chtěla přímo podílet na proměně společenských a politických poměrů. Přes několik zákazů a hrozeb likvidací obou souborů je Rozrazil uváděn od října 1988 aţ do listopadu Přímo Černoušek, Miloš. Hadivadlo: (hry, scénáře, studie, dokumenty). Praha: ALE, Kovalčuk, Josef: O rivalitě mezi Provázkem a HaDivadlem. Brno: Rozrazil 09/ , Větrné mlýny, 2007, (str. 135). 15 Kovalčuk, Josef: Bylo jich pět a půl, 30 let HaDivadla ( ). Brno: Větrné mlýny,

13 listopadu při představení v praţském Junior klubu Na chmelnici přivedli herci na scénu studenta ztlučeného na Národní třídě, aby zde podal první veřejné svědectví. Následujícího dne oba soubory v čase začátku odpoledního představení v 16 hodin jako první divadla v republice vyhlašují stávku. Bezprostředně následují další občanské i divadelní aktivity, jimiţ se podílejí na listopadovém převratu. Po listopadu hraje Hadivadlo na Šelepce uţ jen rok. V květnu 1991 je slavnostně pokřtěn sál na Sukově ulici na Kabinet múz. Kabinet múz není jen prostor, je to také program 16. Na jeho formování a formulování jeho myšlenek se nově podílel i Jan Antonín Pitínský, který se stal druhým reţisérem. Tak došlo k propojení činnosti HaDivadla a Ochotnického krouţku. První divadelní premiérou byla 4. května 1991 Lidská tragikomedie Ladislava Klímy (v úpravě Miloše Černouška a reţii Arnošta Goldflama) a stala se jednou z nejvýznamnějších událostí českého polistopadového divadla. Na počátku sezóny 1992/93 odešel Jan Antonín Pitínský a svůj vztah k HaDivadlu uvolňuje i další reţisér Arnošt Goldflam. V této sezóně vznikla patrně nejpopulárnější inscenace v historii souboru, retromuzikál Hvězdy na vrbě pod vedením Karla Davida. V roce 1996 se uměleckým šéfem souboru se stal David Jařab spolu s Ivou Volánkovou, novým dramaturgem se po odchodu Josefa Kovalčuka stává Luboš Balák. Do souboru tehdy přišly významné herecké osobnosti z řad čerstvých absolventů JAMU: Marek Daniel, Pavel Liška, Josef Polášek a Tomáš Matonoha. Na vedoucí pozici souboru se objevil Břetislav Rychlík, Janoš Krist a Miloš Černoušek. V roce 1999 přišel do HaDivadla z Činoherního studia Ústí nad Labem na místo uměleckého šéfa Jiří Pokorný, který svou uměleckou vizi divadla stavěl na vyhledávání a inscenování současných českých i zahraničních dramatických textů. Po odchodu Jiřího Pokorného do praţského Divadla Na zábradlí v roce 2004, krátce zastávala místo uměleckého šéfa dosavadní ekonomicko-organizační šéfka Valeria Schulczová. V červnu 2004 se do čela HaDivadla po letech vrátil jeden z jeho zakládajících členů Josef Kovalčuk. Kmenovou reţisérkou se stala Oxana Smilková, reţisérem a dramaturgem Ondřej Elbel. V červnu 2005 vyhrála konkurz na nové umělecké vedení HaDivadla dvojice Luboš Balák (umělecký šéf) a Ondřej Elbel (reţisér a dramaturg). Hadivadlo se ve své historii nesčetněkrát stěhovalo. Od roku 1991 působilo Hadivadlo v prostoru Kabinetu múz v Brně na Sukově ulici. Dodnes je tento prostor ve kterém Hadivadlo zaţilo své nejslavnější vzlety i pády s HaDivadlem a jeho diváky spojován, ačkoli 16 Černoušek, Miloš. Hadivadlo: (hry, scénáře, studie, dokumenty).praha: ALE,

14 od roku 2004 působí v prostorách pasáţe Alfa. Tím získalo divadlo pro sebe, své příznivce či širokou diváckou obec důstojný a reprezentativní prostor v centru Brna a jeho proslulé funkcionalistické pasáţi. Po přestavbě původního kinosálu a rekonstrukci diváckých prostor, působí divadlo v moderním variabilním prostoru funkcionalistického typu, bez toho, ţe by muselo rezignovat na specifický inscenační styl studiového divadla. Soubor HaDivadla je spojen se jmény Břetislava Rychlíka, Josefa Kovalčuka, Jano Sedala, Arnošta Goldflama, Cyrila Drozdy, Miroslava Maršálka, Martina Dohnala, Ivy Volánkové, Mariany Chmelařové, Jana Antonína Pitínského, Jiřího Bulise, Marie Ludvíkové, Tomáše Rusína. Ti vytvořili specifickou divadelní poetiku, která je vlastní jen HaDivadlu. Originálně, autorsky, uchopuje téma či text, o kterém si myslí, ţe se dotýká našich nejpodstatnějších otázek bytí. To s citem pro střih, komično, černý humor, básnivost jeviště. Oproti klasickým, kamenným scénám, je práce HaDivadla mnohem více poloţena na autorském přístupu herců k roli a tématu inscenace, stejně tak je podstatná moţnost, ţe kdokoli z divadelního ansámblu můţe zásadně ovlivnit výslednou inscenaci. 17 Dvě brněnská divadla, Divadlo Husa na provázku a Hadivadlo, vznikla nezávisle na sobě. Postupem času se tato divadla spojila, na základě sdílené myšlenky a sdíleného prostoru, v jednotnou komunitu. Následně vyústila ve společný projekt CED. Stala se fenoménem v české divadelní kultuře a po desetiletích svojí existence znamená nepostradatelnou součást brněnské alternativní scény. Poetika těchto divadelních scén je nyní čitelným rukopisem brněnské kulturní identity. Z těchto kořenů vyrůstají další umělecké generace, které se hlásí k odkazu obou divadel. Od doby prvotní, teoretické fáze dospěl projekt CED sloţitým vývojem aţ v silný a sebevědomý organizmus. Podařila se realizace do důsledku podle původního zadání. Autorem myšlenky zaloţení Centra experimentálního divadla byl dramaturg Prof. Mgr. Petr Oslzlý a členové brněnské komunity avantgardního divadla. V samém počátku (1967) se brněnská divadelní komunita, později známá pod názvem Divadlo Husa na provázku, vymezuje jako pokus překračující hranice směrem ke kulturnímu hnutí. 18 Tím dává najevo, ţe se hlásí nejenom k divadelním projevům, ale přesahuje moţnosti divadla a snaţí se spolupodílet na komplexním poznávání lidského světa. Deklaruje svoji nezávislost, svobodomyslnost, avantgardní přesvědčení. Jaké impulzy vedly k prvotní myšlence vyjádření projektu CED (Centrum experimentálního divadla)? Jaké peripetie doprovázely vývoj 17 Kovalčuk, Josef. Bylo jich pět a půl, 30 let HaDivadla ( ). Brno: Větrné mlýny, Oslzlý, Petr. Deklarace Centra experimentálního divadla. Brno: , (in: archiv DHNP). 14

15 projektu od artikulace myšlenky po její realizaci? Jak se projekt vyvíjel a k čemu dospěl do dnešních dnů? Dnem je datován neodeslaný dopis tvůrců Divadla na provázku a HaDivadla, v němţ bylo navrţeno téma k diskuzi, kterou nazývali Jízdní řád otevřené téma společné výpovědi českých studiových souborů. V tomto dopise je poprvé popsána myšlenka o spojení obou divadel. Konkrétní plán Centra experimentálního divadla vznikl v roce 1986 jako dramaturgický projekt Divadla na provázku, vytvořený pro nový areál budov. Později k němu bylo přizváno i Hadivadlo (1988) a projekt byl rozvíjen dál. Prozatím pouze v teoretické rovině. Šance, ţe by byl tento originální a moderní návrh zrealizován, byla v období komunistické totality pouze teoretická. Společenská změna v roce 1989 však poskytla nové moţnosti také pro projekt CED. Hned na počátku roku 1990 bylo tedy Centrum experimentálního divadla vyhlášeno, obě divadla tak pojmenovala svoje spojení prozatím ve svazku tehdejšího Zemského divadla v Brně (dnes Národního divadla Brno). Centrum experimentálního divadla zahájilo svou činnost. Jako samostatná organizace zřizovaná městem Brnem pak bylo uvedeno ve skutečnost k Od této chvíle působí CED v budově Domu pánů z Fanalu na Zelném trhu 9 v Brně a mimo činnosti obou divadelních souborů rozvíjí další aktivitu Projekt CED, coţ je vlastně třetí umělecký projekt, stojící vedle Divadla Husa na provázku a HaDivadla a zaštiťující také Divadlo U stolu. CED je projekt, který slučuje dvě divadla (později tři divadla) pod jednou hlavičkou, vytváří jednotnou firmu. Zmíněné zázemí poskytuje takovým způsobem, který v praxi umoţňuje, aby si zmíněná divadla ponechala vlastní suverenitu, autonomii a vlastní vedení, nezávislé na ostatních divadlech v projektu CED sdruţených. Zpočátku generační, studiová divadla netrpí nezájmem ze strany diváků a vyvíjí se ve stále silnější strukturu a organizaci. V rovině divadelně-sociologické šlo o soubory generačního divadla (jejich zakladatelé jsou rození v letech ), odmítajícího převaţující model oficiálního divadla a vytvářejícího oázu pro jiný způsob divadla i jeho komunikace. Ten se vyznačoval především jistou komorností a především symbiózou divadla a jeho publika: obě strany se ve vyprahlosti tehdejší "Biafry ducha" navzájem potřebovaly. 19 Po letech úspěšné umělecké praxe zcela přirozeně dochází k nástupu nové generace, k rozšiřování a nezadrţitelnému rozvoji. Kapacita Procházkovy síně v Domě umění uţ nemůţe dostačovat. Stále silněji se také projevuje touha po nezávislosti, po vlastním prostoru a dostačujícím zázemí. Politicky patřila tato divadla 19 Jan Roubal. Étos, poetika, praxe (Dvě brněnská studiová divadla po deseti letech). Praha: Divadelní revue 1/2001, Divadelní ústav,

16 spíše do nejisté, "šedé zóny" tehdejšího ţivota i kultury: byla trpěna, ale i trpěla. Od druhé poloviny osmdesátých let se však jejich postoje výrazně radikalizovaly a oba soubory sehrály v brněnském prostředí důleţitou roli ohnisek opozičních postojů a nakonec i důleţitých iniciátorů i organizátorů událostí podzimu Po Sametové revoluci je jiţ moţné sen, nazývaný Projekt CED, za pomocí všech sil a po překonání průvodních problémů zrealizovat. Vývoj projektu Dům umění poskytl divadlu osobitý prostor, Procházkovu síň. Tam divadlo hrálo aţ do roku Budova CEDu na Zelném trhu je samotným zhmotněním myšlenky pro zaloţení nového prostoru k realizaci nejrůznějších divadelních i jiných uměleckých projevů. O vlastní budovu usilovalo DHNP jiţ od svého vzniku. Pokusy o postavení či adaptaci nové divadelní budovy, jejíţ charakter by odpovídal inscenační práci s variabilním prostorem (právě ta je jedním ze základních rysů poetiky DHNP), pokračovala výrazněji od roku Architekt Pala z ateliéru SURPMO 21 vypracoval studii divadelní budovy jako dostavby Domu umění. 22 Od roku 1990 se s plnou dynamikou (nikoli však bez potíţí) začíná stavba nového areálu budov pro projekt CED. Od projektování rekonstrukce první části Domu pánů z Fanalu odstoupil (komunistickými úřady nadiktovaný) architekt Zdeněk Michal. Tento úkol přebral a rekonstrukci budovy ve smyslu divadelního uţívání zachránil architekt Jan Konečný, dlouholetý scénograf a spolupracovník divadla. Stavbu dokončili architekti Václav Vorlíček, Karel Hubáček a Jiří Hakulín. Na počátku července roku 1993 vedení Centra experimentálního divadla převzalo při kolaudaci z rukou brněnské pobočky akciové společnosti Vojenské stavby celý nový areál divadla. Kolaudaci předcházelo půlroční intenzivní dokončování stavby na Zelném trhu 9, zejména budování vnitřních prostor a řešení problémů ohledně rozpočtu. 5. září byl slavnostně otevřen celý areál CED na Zelném trhu a Petrské ulici, a to akcí, při níţ je na věţi nové budovy odhalen obraz Anděl a komediant Milivoje Husáka. Architekti Václav Vorlíček, Karel Hubáček a Jiří Hakulín získali za nově postavené Divadlo Husa na provázku cenu Obce architektů Grand Prix 93 v kategorii Novostavba Jan Roubal. Étos, poetika, praxe (Dvě brněnská studiová divadla po deseti letech). Praha: Divadelní revue 1/2001, Divadelní ústav, SURPMO=specializovaný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. 22 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I.Brno: Centrum experimentálního divadla,

17 Objekt na Zelném trhu 9 disponuje hlavním sálem, otevřenou alţbětinskou scénou, kongresovým sálem, malou Sklepní scénou, zkušebnou, klubovnou, hereckými šatnami v obou budovách, saunou, posilovnou, velkým skladem kulis, kostýmérnou, zázemím pro zvukaře, zázemím pro osvětlovače, třemi dílnami, technickým zázemím, archivem, účtárnou, kanceláří ředitele, kanceláří uměleckého šéfa a dramaturgyně, kanceláří tajemnice Centra experimentálního divadla a auditora Centra experimentálního divadla, kanceláří manaţerů Centra experimentálního divadla, kanceláří manaţerů Divadla Husa na provázku, kanceláří manaţerů Divadla U stolu, hotelem pro externisty, divadelním klubem a kuchyní (srovnejme toto zázemí s Domem umění, kde mělo DHNP k dispozici kromě Procházkovy síně uţ jen zkušebnu 10 x 5m, kancelář 5 x 3m a jednu šatnu společnou). Stabilně zde zkouší své inscenace tyto subjekty: Divadlo Husa na provázku, Hadivadlo, Divadlo U stolu, Buranteatr, Studio Dům, Divadlo Neslyším, DIFA JAMU. Idea Realizace projektu CED nebyla pouze hmotná, materiální. Nejdůleţitějším dokumentem projektu CED je deklarace myšlenky o tom, co má projekt ideově vyjadřovat. Centrum experimentálního divadla je svazkem dvou divadel rozvíjejících se vedle sebe a pod svými vlastními jmény své vyhraněné tvůrčí programy. Chce postupně dle moţností poskytovat dočasné přístřeší jiným pokusům, chce ve svých divadelních prostorách hostit příbuzná divadla česká i zahraniční, chce být prostorem pro mezinárodní festivaly a duchovním podnikem, v němţ tvorba divadelní je sice vřícím epicentrem, který však svou aktivitu rozvíjí i v širším kulturním prostoru. Centrum experimentálního divadla zastřešuje projekty všech druhů umění, alternativní kultury, projekty výzkumné v oblasti kulturních tradic, projekty filozofické, antropologické, umělecko a sociálně historické i projekty vzdělávací na okrajích humanitních věd. Hledá jejich příbuznosti, spojení a přesahy. Toto brněnské, československé a středoevropské kulturní centrum by vţdy chtělo působit dvěma směry chtělo by vyzařovat i absorbovat. Experimentální variace na středoevropskou kulturní tradici by se zde měly představovat československé veřejnosti, Evropě a světu, stejně jako evropská a světová umělecká a kulturní hnutí, tendence a ideje by se tu měly zjevovat střední Evropě. 24 Tato myšlenka, provázející vznik projektu CED byla zaloţena na zkušenostech, které vyplynuly z dlouholeté praxe a byla formulována lidmi, kteří se divadlem v Brně zabývali mnoho let. 24 Oslzlý, Petr. Deklarace Centra experimentálního divadla. Brno:

18 Naplnění Dnes, po dvaceti letech po prvním vyjádření plánu, jak by měl být projekt CED konkrétně realizován, můţeme jiţ s odstupem a objektivně zhodnotit, nakolik se podařilo myšlenku CED naplnit. Teorie je krásná a dokonalá. Praxe taková nikdy není. Projekt CED je svého druhu unikátní. Rozšiřuje brněnský divadelní prostor kvalitativně i kvantitativně. V brněnských vodách spustil počátek nové éry. Jeho inspirační přínos je vnímán ve všech vrstvách brněnského kulturního podhoubí. Doposud se daří realizovat hlavní cíle, které si CED předsevzal při svém vzniku. Divadelní soubory nejen rozvíjejí svůj program, ale vstupují i do nových pokusů dramaturgických a formálních. Ve své samostatné činnosti Projektu CED se kaţdoročně realizuje mnoho různorodých kulturních a divadelních akcí, festivalů a uměleckých výstav. Soubory, které jsou pod hlavičkou CED sdruţeny podporuje tento projekt ve tři svéprávné, suverénní a ţivotaschopné organismy. CED pořádá kaţdoročně několik akcí, které jsou přímým naplněním zadaného programu. Kromě organizace studentského festivalu Setkání Encounter je to například také pokračování ve festivalu Divadlo v pohybu, které se v dubnu 2008 uskutečnilo po osmé. Mezi pokračující pořady dále patří scénická čtení Vaření polívky a Jiné kafé, které se věnuje portrétům významných osobností z historie DHNP. Projekt CED je zapojen do celorepublikového projektu Česká prkna, čímţ aktivně spolupracuje se všemi divadly v tomto projektu. Vedení projektu CED navrhlo spolupráci brněnských divadel pro festival Noc Kejklířů, jejímţ autorem je umělecký šéf DHNP Vladimír Morávek. Je to vůbec první příleţitost v historii, kdy je společná akce postavená na spontánní domluvě ředitelů všech profesionálních brněnských divadel. V minulých dvou sezónách uskutečnil projekt CED festival Sedm ţlutých praporů a Festival Idiotů. Jako první české divadlo bylo v Divadle Husa na provázku uvedeno scénické čtení hry Václava Havla Odcházení, a to za herecké účasti autora. Projekt CED zastřešuje hostování experimentálních uměleckých projevů (Farma v jeskyni, Divadlo Archa, performerská skupina Rafani). Nabízí své jeviště také poloprofesionálním aktivitám (Studio Dům, Buranteatr, Večery pro Ellen). Dále poskytuje prostor pro hostování projektů Jazzfest a Měsíc autorského čtení. Třináctihodinová incenace Svlékání z kůţe, kterou projekt zaštiťuje se stala evropským fenoménem. Projekt CED pořádá kaţdý měsíc koncerty, vernisáţe a jiné výtvarné akce. 18

19 Přínos projektu Uskutečnění projektu CED znamená v divadelní obci silnou motivaci k uskutečňování dalších podobných projektů. Je to důkaz toho, ţe sny se dají realizovat. Dokonce přímo zhmotnit, v případě budovy CED na Zelném trhu 9. V rovině teoretické je právě tato inspirace hlavním přínosem projektu CED. V praktické rovině je potom hlavním přínosem to, ţe Brno má kulturní základnu pro nové divadelní pokusy, pro pořádání festivalů i pro další příleţitosti. Jedná se o místo, které bylo konstruováno přímo pro potřeby divadla a jako takové mu můţe také nejlépe slouţit a jako takové současně vyţaduje moderní způsob managementu i uměleckého vedení. Jedná se po Národním Divadle Brno o druhou největší divadelní budovu v Brně, zároveň je to jediná budova v Brně otevřená v takovém rozsahu širokému spektru uměleckých produkcí-akcí dlouhodobých i jednorázových. Managerským pohledem pohledem splnili své zadání příkladným způsobem: 1. Znali svoje okolí, neustále se vzdělávali, trénovali a rozvíjeli. 2. Postupně rozeznali svoje publikum, vznikla společná identita, komunita. 3. Definovali svůj styl, image a způsob komunikace s veřejností. 4. Měli zřetelné cíle, úspěchy, zřetelnou sebeprezentaci. 5. Jejich vlastní seberealiace se příhodným způsobem potkávala s diváckým zájmem. To byla současně evaluace činnosti. KAPITOLA druhá: Vývoj patrný na malých formách, osobnosti, vztahy, komunita 19

20 Za hlavní produkt divadla povaţuji jeho repertoár a inscenace. Divadlo Husa na provázku vzniklo jako divadlo specializující se na dramaturgickou a inscenační experimentaci, umoţňující realizaci mladým začínajícím umělcům. V sedmdesátých letech představovalo tedy progresivní scénu určenou mladým generacím (i diváckým). Hlavní tvůrčí metodou byl experiment, hledání a ověřování nových moţností 25. Inspirace v tomto hledání vychází jak z tradice, tak ze současného vývoje divadla ve světě. Repertoár Divadla Husa na provázku je známý vysokým procentem her českých autorů. V současné době divadlo uvádí pět her českých autorů, osm vlastních dramatizací českých a zahraničních autorů a tři hry zahraničních autorů. Tento podíl vlastních dramatizací světové i české prózy vychází z jednoho z původních podnětů vzniku tohoto divadla. Různá témata jsou zpracovávána v autorsko-reţijní dílně divadla nejrozmanitějšími formami, hlavně však montáţí a koláţí do otevřených pracovních scénářů, které se stávají východiskem scénické realizace. Hledáme vţdy ta témata, která jsou pro tvůrce v dané chvíli vysoce vnitřně aktuální a vytvářejí tak předpoklady pro navázání ţivé komunikace mezi scénou a mladým publikem. 26 Inscenace jsou realizovány v nepravidelném divadelním prostoru, tzn. flexibilní hlediště i jeviště, ale i inscenaci mimo budovu divadla (dvůr, ulice, loděnice ad.). Dramaturgické, reţijní i scénografické zpracování vedou k charakteru atypického a experimentálního produktu Divadla Husa na provázku. Od sedmdesátých let toto divadlo vedle inscenací produkuje paradivadelní akce, festivaly, společné inscenační projekty více reţisérů nebo více divadelních skupin, pouliční a plenérové akce, herecké a reţijní stáţe atd. V naší době přichází ke slovu nové moderní prostředky práce. Virální marketing je dnes nejefektivnější moţností získávání diváků, a budování vztahu s nimi. Virální marketing je šíření komerčního sdělení sociální sítí. Slovo virální označuje způsob šíření od člověka k člověku způsobem a rychlostí srovnatelnou s šířením chřipky v zaplněné tramvaji. Virálně se šířit můţe ledacos: ve vězení motáky, na stanici tramvaje informace o slevách v hypermarketech tomu honosně říkáme Word of Mouth, česky šeptanda nebo jedna paní povídala. Virál je pak internetovou obdobou výše zmíněné šeptandy lidé si o události nepovídají u kašny nebo nad pivem, ale na webu, coţ má svoje specifika. Virální marketing nemá jednotnou definici. Někdy je součástí word-of-mouth marketingu, jinde zase jde o nadřazenou metodu. Zároveň pod něj spadá buzz marketing. Virální marketing získal ve světě 25 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku 1968/7/ Brno: CED, Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku 1968/7/ Brno: CED,

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH DIVADEL HL. M. PRAHY diplomová práce Autor: Jana Švubová Vedoucí práce: Doc.

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument) Institut umění Divadelní ústav Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument) Řešitelský tým: Ondřej Černý (vedoucí týmu) Pavla Petrová (ředitelka IDU) Lenka Deverová Josef Herman

Více

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech

(včetně dvou vlastních her). Zkoušelo se různě v provizorních podmínkách (včetně opuštěných továrních budov), hrálo se různě po brněnských divadlech Jak profouknout zeď Centrum Brna se teď počítá od Kounicovy 22, hlásá sebevědomý slogan nově vzniklého brněnského kulturního centra, primárně ovšem centra divadelního, jehož název navazuje na sokolskou

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE

VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VOLNÝ ČAS JAKO ANDRAGOGICKÁ KATEGORIE LEISURE TIME AS A CATEGORY OF AN ADULT EDUCATION Bakalářská diplomová práce Martina

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Zuzana Vaňková Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci Bakalářská diplomová práce Vedoucí:

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více