MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček Brno,

2 Prohlášení autorky: Prohlašuji, ţe jsem tuto magisterskou práci vypracovala samostatně a s pouţitím informačních zdrojů uvedených v přiloţeném seznamu. Upřímně děkuji Mgr. Viktorovi Pantůčkovi za jeho hluboký vhled do kulturní problematiky, nekonečné vědomosti, schopnost přesně poradit a za to, ţe je studentům nedostiţným vzorem. V Brně dne 17. května

3 Obsah Předmluva...1 Úvod...2 Kapitola první:ohlédnutí do historie divadelních realizací, brněnské příklady dobré praxe. 4 Kapitola druhá:vývoj patrný na malých formách, osobnosti, vztahy, komunita Kapitola třetí: Kulturní politika, EU, fundraising Kapitola čtvrtá: PR...30 Kapitola pátá: Problémy dramaturgie, jejich řešení a vliv na produkci projektu...35 Kapitola šestá: Faktory, ovlivňující vývoj divadelního organismu..41 Závěr Resumé...52 Summary...53 Zusammenfassung...54 Pouţitá literatura

4 Předmluva Předkládám pokus o svou vlastní definici faktorů, které ovlivňují vývoj divadelního organismu. Předmětem zkoumání jsem si zvolila zejména kulturní prostředí města Brna, dále České republiky, doplněno o světově proslulé příklady úspěšné praxe. Svojí diplomovou prací přímo navazuji na svoji práci bakalářskou, která se dopodrobna zabývala projektem CED, jeţ vznikl spojením Divadla Husa na provázku a Hadivadla. Středem mého zájmu se tedy znovu stává projekt, který povaţuji za unikátní a hodný pozornosti. Pohledem managementu také kvalitně promyšlený, nebojím se naznačit, ţe ukázkový. Avšak i ten prochází aktuálně přerodem a jeho manaţerská inovace je stejně nezbytná jako přijetí nového způsobu myšlení pro všechny stávající kulturní realizace obecně. V uplynulých letech jsem měla moţnost být svědkem způsobu vedení, organizace a managementu několika odlišných brněnských divadel, která se lišila velikostí i zázemím (kromě CEDu to bylo také Národní divadlo Brno, Divadlo Feste,Divadlo Šansonu, a Divadlo Líšeň), ale která dělají stejné chyby, kvůli nimţ dochází k plýtvání prostředky přímo finančními a v neposlední řadě také i lidskými zdroji. Jsem přesvědčena, ţe správné vedení týmu usnadňuje celý proces vzniku, jehoţ přidanou hodnotou je vyšší divácký zájem a spokojenost a s ním i příznivý vývoj celého organismu Kaţdý jsme dělník, řemeslník svého oboru. Povaţuji za důleţité na tyto chyby upozornit v této práci ve snaze o změnu. 4

5 Úvod Slova Bertolda Brechta je dobré mít neustále na paměti: Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrţ vytknout meze nekonečnému omylu. 1 Detailně popsané dějiny divadla nám ukazují plastickou mapu toho, která divadla v historii byla úspěšná, čím se zabývala, co nového přinesla, jak ovlivňovala svoje následovníky, jak se tento obor vyvíjel a co nám aţ do dneška zanechal. O zákulisí jejich vzniku, působení, prorůstání či případném zániku ale uţ nepřemýšlíme. Divadelní management však bezpochyby od počátku existoval, uţ od prvních rituálů, veřejných předvedení. Kaţdá akce má svoji organizaci, bez které by nikdy nemohla spatřit světlo světa, natoţ se hřát na výsluní diváckého úspěchu. Při psychoanalýze zjišťujeme, jak je nevědomý svět velice mocný. A jak všechno to, co ve vědomí reflektujeme je jen tisícina toho, o co skutečně jde. Studijní obor, který se kulturním managementem zabývá, je v naší zemi nový. Poprvé management jako takový nazíráme optikou uměleckých produkcí a aplikujeme vědomě v praxi. Chybí nám ale pospolitost, sdílení zkušeností, společná diskuze nad základními problémy, se kterými se ve veřejném sektoru setkáváme. Existuje nespočetná řádka iniciativ, odborů, specificky zaměřených názorových skupin, profesionálních odborníků, kteří explicitně projevují myšlení a logiku svého oboru. Komunita kulturních manaţerů zde chybí. Takové hnutí nebo společenství, sestávající z kulturních manaţerů, by bylo schopné ozřejmit mnoho palčivých otázek, které vznikají, jako nedorozumění, zanechávají fatální důsledky a přitom jejich řešení, navrţené odborníky, by nemuselo být sloţité ani nákladné. Váţení studenti kulturně manaţerských oborů, začíná to od nás, nečekejme prosím, ţe nás bude někdo volit nebo jmenovat. Aktivita musí vzejít z naší strany. Je jednoduché kritizovat, nadávat na vědomé chyby, jeţ si uvědomujete dříve, neţ jiné profese, které týmově spolutvoří divadelní organismus. Sloţitější je pak navrhovat řešení, pokoušet se neúnavně hledat varianty, aplikovat nové zkušenosti. Nejsloţitější je pak ony prosadit, vyzkoušet, potvrdit jako správné. Profesionálové by měli být schopní řídit plynule projekt a následující kroky dopředu nejen předpokládat, ale i veřejně upozorňovat na rizika a úskalí. Profesionální tým předvídá problémy jako předpověď počasí. Bouřky se objeví v pátek a postupně se přesunou k jihovýchodu, kde budou slábnout. Místy se vyskytnou bouřky doprovázené nárazy větru s rychlostí kolem 72 kilometrů za hodinu, ojediněle spojené s kroupami a sráţkami kolem 30 milimetrů. Varování platí od páteční Dvořák, Jan. Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Akademie múzických umění,

6 hodiny do sobotního rána. Přívalový déšť můţe vést k rychlému odtoku vody ze svahů, rozvodnění malých toků nebo i jindy suchých koryt, zatopení níţe poloţených míst. Začněme fungovat jako spolehlivá a odborná opora všem uměleckým projektům, protoţe jsme nedílná součást týmu a můţeme leccos ovlivnit. Buďme aktivně k dispozici. Stav bádání je v počátcích, dvanáct let stará reforma financování kultury v České republice uţ není kompatibilní s realitou, monitoring v terénu a zkušenosti z praxe se stávají metodou, jeţ můţe poskytnout přesné vstupní informace, potřebné k analýze a následné inovaci. Občanská společnost musí začít aktivně spolupracovat se státním zřízením. Oboustranná vůle je jedinou cestou. Pokud vezmeme v úvahu počet obyvatel a velikost území, vskutku patříme co do počtu divadelních budov, souborů, počtu diváků, počtu premiér a počtu představení k rozvinutým evropským divadelním kulturám. V počtu stálých divadelních scén (i v jejich větší koncentraci v metropoli) patříme k evropskému standardu s jedinou nadstandardní výjimkou: tou je deset stálých operních scén, z toho osm mimo metropoli. 2 2 Dvořák, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Praţská scéna,

7 KAPITOLA první: Ohlédnutí do historie divadelních realizací, brněnské příklady dobré praxe Realizace divadla osvětluje především důvody divadla, jeho podmínky a rámce (napomáhá k nalezení optimálních podmínek divadelní tvorby), nahlíţí na divadlo v co nejširším chápání, divadlo ve své totální dimenzi, v celosti, včetně jeho méně viditelných součástí organizačních, funkčních, materiálních ad., dosud nejednou ignorovaných, přehlíţených aţ opovrhovaných- včetně součástí z nespektakulární části divadla, vlastně rozsáhlejšího sektoru ne-podívané, z divadla mimoinscenačního. Podmínky a okolnosti divadelní produkce jsou také praxí kultury, jakékoliv divadelní podnikání, produkování a organizování je duchovním procesem a kulturní hodnotou. 3 Kamenná divadla jsou historicky mladá. Pro účely této práce jejich příklad vyuţívat nebudu. Divadelní realizace uţ od dob pravěkých rituálů vzniká venku, v počátku pochází z ulice. Mým předmětem zájmu je činoherní umění. Nejúspěšnější projekty z dějin divadla vznikla z ničeho, z lidské vůle a energie, z bytostné potřeby vyjádření. Nebyla dopředu plánována, strategicky promyšlena. Přišla jakoby plynule, náhodně. Měření dokonce ukazují, ţe divácky i ekonomicky nejúspěšnější bývají antidivadla, jakými jsou například Monty Python nebo naše Divadlo Járy Cimrmana. U jejich vzniku stojí nejen silné osobnosti a naléhavá myšlenka, ale i zlehčení, satira, provokace, humor. Peter Brook, Living Teatre, Odin Teatret, Teatr Laboratorium, Antonin Artaud. Toto jsou divadla, které pro svoji práci povaţuji za realizačně a filozoficky zajímavá. V nich chci poukázat na příklad. Povaţuji pro nastupující generaci za důleţité vědomí, ţe ačkoli je třeba orientace jednotlivce v globálním způsobu myšlení, je třeba hledat příklady v těch, kteří jsou strůjci úspěchů nedávno minulých, z divadel starší generace, která nás učí a příkladem táhne. V Brně je vývoj divadelního organismu dobře zřetelný na úspěchu Divadla Husa na provázku, které později vytvořilo prostor pro Hanácké divadlo, které z Prostějova pozvalo do Brna, aby spolu sdílely stejnou scénu. Postupem let se spojili v jednotnou firmu a společně ještě se třetím subjektem, Divadlem U stolu, mají stejné vedení a systém organizace. Divadlo Husa na provázku vzniklo v roce 1967 z absolventského ročníku ţáků JAMU. Mezi nimi vůdčí úlohu zaujali reţiséři Peter Scherhaufer, Eva Tálská a Zdeněk Pospíšil. 3 Dvořák, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Praţská scéna,

8 Kaţdý z nich vytvářel inscenace ve vlastním stylu. Čtvrtou linii později (od 1971) tvořily také autorské inscenace mladého mima a klauna Boleslava Polívky (členem DHNP od 1969). Název Divadlo Husa na provázku byl pouţíván v letech V letech uţívalo divadlo název Divadlo na provázku. Během jediné noci po dubnovém plénu ÚV KSČ, na němţ Gustáv Husák uchopil moc, byly všechny plakáty v ulicích Brna přepsány na Husák na provázku. Poté bylo sdruţení striktním cenzurním zásahem přejmenováno nuceně na Divadlo na provázku. Tento název však evokoval ve stávající společenské situaci řadu symbolických významů a skupina jej postupně plně přijala. 4 Od počátku s DHNP spolupracovali: hudební skladatel Miloš Štědroň, výtvarník Boris Mysliveček, fotograf Karel Slach a další. Zakládajícími členy z řad herců byli: Jiří Pecha, Jana Švandová, Jan Vlasák, Hana Tesařová, František Hromada, Eliška Havránková, Míla Kudličková, Alena Svatošová, Jiří Čapka a další. Postupně do Divadla Husa na provázku přicházely další osobnosti, například kmenový dramaturg Petr Oslzlý: Nebyl jsem mezi zakladateli, ale uţ ten fakt vzniku divadla byl, myslím, pro naši divadelní generaci, přinejmenším tady v Brně, fascinující. To, ţe jsem se stal dramaturgem Husy na provázku, pro mě bylo ţivotně absolutně určující a nedovedu si a ani si nechci vytvářet představu, jaké by to bylo bez toho. Kdyţ člověk něco dělá naplno, tak to plně vstoupí do jeho osobního ţivota a absolutně mu jej ztvaruje. Naše ţivoty, to bylo ţití Divadlem na provázku, ne jen ţití v Divadla na provázku. 5 Iniciační roli při zakládání divadla tehdy sehrál pedagog JAMU Bořivoj Srba, který kromě toho působil v prvních letech jako umělecký šéf divadla a dramaturg. Cítil potřebu vytvořit dostatek pracovních příleţitostí pro své bývalé studenty, Zdeňka Pospíšila, Evu Tálskou a Petera Scherhaufera, zaloţil s nimi v roce 1967 v brněnském Domě umění divadlo, které provokativně nazvali Mahenovo nedivadlo Husa na provázku. Základní program divadla, formulovaný právě Bořivojem Srbou, který zastával funkci jeho uměleckého vedoucího, byl zaloţen na tzv. nepravidelné dramaturgii, to znamená na inscenování zejména takových textů, které nebyly určeny původně pro divadlo. Nepravidelnost ovšem zasáhla i ostatní sloţky, například scénografii (hraní v nepravidelném prostoru) a herectví (přímý kontakt s diváky, důraz na fyzickou a pohybovou zdatnost herců). Mezi hlavní přednosti divadla patřila otevřenost, experimentování, hledání nových cest a vytváření aktuálního divadla s určitým morálním přesahem. V prvním, ještě poloprofesionálním, období 4 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Oslzlý, Petr. Divadlo nás učilo. Brno: Rozrazil 09/ , Větrné mlýny, 2007, (str.5). 8

9 existence divadla ( ) uvedli celkem osmnáct premiér. Byla to například montáţ z děl Milana Uhdeho Panta rei aneb Dějiny národu českého v kostce (1968), Morgensternovy Šibeniční písně (1968), balzakovskou adaptaci Umění platiti své dluhy a uspokojovati věřitele, aniţ by bylo třeba vyjmouti jediný haléř ze své kapsy (1968), ale i Lorcovu loutkovou hru V zahradě jsou s láskou svou Don Perlimplin s Belisou (1968), Ghelderodova Sira Halewyna (1969), Bergrovu operu Vyvolavači (1970), Katajevovu Kvadraturu kruhu (1971) či montáţ korespondence Láska pod gilotinou (1971). Roku 1970 pak Bořivoj Srba odstoupil. Nadále s ním však jako dramaturg či konzultant během normalizace tajně spolupracoval a spolupracuje dodnes (Máchův Máj 1972, Vančurův Baron Prášil 1973, Nového Chceme ţít 1973, Páralova Profesionální ţena 1974, Kleistova Katynka z Heilbronnu 1991, Tálské Cirkus aneb Se mnou smrt a kůň 1999, Kopeckého Komedie o umučení 2000). V silnou reţisérskou osobnost brněnského divadla se vyprofiloval Zdeněk Pospíšil. I přesto, ţe jeho působení v Divadle Husa na provázku, je ze všech tří kmenových reţisérů nejkratší. Spolupodílel se na vzniku divadla a v roce 1972 se stal jeho prvním uměleckým šéfem. Do roku 1980, kdy emigroval i se svou rodinou do Švýcarska, vytvořil v divadle celkem osmnáct inscenací. Po roce 1989 se vrátil do České republiky a stal se uměleckým ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. V květnu 1993 tragicky zemřel. Hlavní Pospíšilova témata, která utvářela svým způsobem jeho divadelní poetiku, jsou v podstatě zřejmá jiţ z názvů jeho inscenací. Svou tvorbu začal zvoláním Panta rei, ale brzy se chopil ostrého jazyka sv. Vladimíra, aby se mohl pustit do donquijotského boje s větrnými (nikoli Větrnými) mlýny. Částečně zdolán, ale stále ještě s nadějí vyprávěl prášilovsky o konci starých časů a moţné vzpoury hrdiny nebo zločince, kterého však zradí vlastní kamarádi. A protoţe nelze věřit ani pohádce máje, vrátil se do světa dětství k těm opravdovým hrdinům. I ti však postupně začali nabývat smutných konců, tedy nezbývalo reţisérovi, neţ se vydat na Dlouhou cestu. Všemi jeho inscenacemi prostupovaly tragikomické postavy hrdinů, ať uţ se jednalo o Dona Quijota, Nikolu Šuhaje nebo Ríšu, který hledá, jak čelit světu dokonalých Helenek, profesionálních ţen, vlastní bezmoci proti politické zvůli, nebo osudu, moci pramenící ze sobectví a lhostejnosti k ţivotům i osudům svým i ostatních. A tak tragickému hrdinovi nezbývá, neţ aby si nasadil škrabošku šaška a pokusil se (existuje li ještě nějaká naděje) s veselou maskou a hrůzou v útrobách nastavit zrcadlo tomuto trapně civilizovanému století, poznamenanému pečetí sprostoty, spojené se jménem člověka). 6 Bořivoj Srba: Myslím, ţe nejšťastnější doba divadla byla druhé poloviny 70. let a první poloviny 80. let 6 Pospíšil, Zdeněk. Proměny povahy tragického hrdiny. Brno: Diplomová práce, Divadelní fakulta, Janáčkova Akademie Múzických Umění,

10 před Pospíšilovým odchodem do exilu. Zdeněk Pospíšil prezentoval typ reţiséra, který naprosto originálním způsobem uchopoval klasiku. Jeho primárním dramaturgicko reţijním záměrem bylo hrát pro mladou generaci v nekonvenčním prostředí školní četbu. Odtud ty jeho pokusy inscenovat Kytici, Pohádku máje, Nikolu Šuhaje a pod. 7 Posledně jmenovanou předlohu pod názvem Balada pro banditu zdramatizoval v roce 1975 tehdy zakázaný autor Milan Uhde. 8 Bořivoj Srba byl rovněţ autorem programu nepravidelné dramaturgie, který se stal základním tvůrčím principem a který je uplatňován aţ do současnosti. Další reţijní osobností byl Peter Scherhaufer. Ten našel svou parketu především v grotesce. Jeho vrcholnými kreacemi byly také některé dramatické adaptace a budiţ v té souvislosti hned řečeno, ţe tady také vyuţil té utajené tvůrčí potence a produktivity zakázaných nebo polozakázaných autorů, mám na mysli především Ludvíka Kunderu a například jeho Labyrint světa a lusthaus srdce. Pod dramaturgickým vedením mého nástupce Petra Oslzlého připravili tehdy tuto neobyčejně aktuálně působící novinku. říká Bořivoj Srba. 9 Scherhauferova inscenační tvorba je ve srovnání s dalšími kmenovými reţiséry dvojnásobná a vyznačuje se neuvěřitelnou různorodostí témat. Ve svém vymezení přímo uvádí Chci: uplatnit názor podloţený znalostmi teorie informace/ hrát původní i klasické texty rozvratnické / hrát úpravy určené slovem podle (tj. tzv. nehratelné, literární, svaté a samovraţdy). 10 Jeho tvůrčí nasazení lze tak obecně označit za kaleidoskop světa a lidského ţivota, ve kterém se mohou setkat Markéta Duvalová s Eskymo Welzlem, Tři sestry s Bratry Karamazovy, Poutník s Josefem Fouché, Hamlet se slepicí či dokonce 7 Franků Stoneů se skupinou středověkých ţongléřů. Jejich dorozumívacím kódem se stává gesto, pantomima, němohra, píseň i pláč. Všichni směřují k přenosu správné informace k divákovi, čímţ přispívají k letmé orientaci ve vesmírném chaosu. Jevištní řečí Evy Tálské je především bezchybný rukopis metafory. Metaforičnost je obsaţena v kompozičním propojení jednotlivých sloţek, na jehoţ konci vzniká ojedinělý poetický tvar dramatu Evy Tálské jevištní báseň. Dramatická poezie a verš zpřesňuje význam hry, zpřesňuje interpretaci. 11 Ojedinělost tohoto tvaru spočívá především v tom, ţe vzniká intuitivně, na základě citového myšlení, které prosazuje místo mluveného, literárního 7 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Milan Uhde se nemohl pod svoje dílo podepsat. Autorství tehdy pokryl Zdeněk Pospíšil. 9 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Scherhaufer, Peter. Soupis příleţitostných textů, esejů a úvah. Brno: 1973, (in: archiv DHNP). 11 Eva Tálská v osobním rozhovoru dne

11 projevu řeč vnitřní. Eva Tálská se celou svou tvorbou zaměřuje postihnutí jiskření toho, co se objevuje mezi slovy. V obecném smyslu všeho, co nelze definovat, určit, rozpoznat na první pohled. Stejným způsobem se můţeme dívat i na tématické rozpětí v jejích scénických kreacích jako na neustálé jiskření ţivota: rozporuplnost vztahu mezi muţem a ţenou (Hodina duše, Chceme ţít, Bouřlivé výšiny, Markéta Lazarová, Píseň o Viktorce), různorodé odstíny smrti (Máj, Jako tako, Boţská komedie), jemnosti lidské duše, které jsou vnitřním světem člověka, jeho vnitřním monologem. Zároveň si neodepře pohled ze šibenice, kde se na svět hledí jinak a vidí se i jiné věci a rozměry (Šibeniční písně, Příběhy dlouhého nosu, Alenka v říši divů za zrcadlem). Eva Tálská vytvořila zcela osobitou linii adaptací poezie. Nejvíce si cením jejích Příběhů dlouhého nosu, coţ byla adaptace Leerových limeringů, říkadel, coţ byla inscenace neobyčejně aktuální. Vysoce oceňuji její Alenku v říši divů za zrcadlem. Udělala vynikající adaptace lidové poezie, například Jako tako. 12 Tálská je reţisérka fantazie, její tvorba je určena dětem i dospělým, jedná se o metaforickou výpověď, často hledá inspiraci v lidové poezii, její poetika je temná, syrová. V sezóně 2007/2008 nastudovala v DHNP Rukopis Královédvorský, který je zatím jejím posledním divadelním počinem. Nakladatelství Praţská scéna vydalo v červnu 2008 knihu Eva Tálská, kde bude celkový a kompletní přehled tvorby této nekompromisní a originální reţisérky. Paní Tálská se také mnoho let věnuje Studiu Dům (od roku 1991), které slouţí jako líheň mladých talentů. S nimi vytvořila nespočet představení, naposled inscenaci Sny -pokus o scénickou realizaci snů svých mladých kolegů-svěřenců. Hadivadlo vzniklo v roce 1974 v Prostějově. Původně zde byl záměr vybudovat namísto stagionové scény profesionální soubor s orchestrem, nakonec ale všechny tyto představy odpovídaly spíše konvenčnímu oblastnímu divadlu, proto mu byl přisouzen název Hanácké divadlo. Realita tohoto divadla byla ovšem trochu jiná: pro nové divadlo byla dána k dispozici pouze čtyři placená místa a v průběhu roku 1974 byl k divadlu přijat reţisér Svatopluk Vála, dramaturg Josef Kovalčuk, organizační tajemník a technik. Základem hereckého souboru se stali členové bývalého Válova Studia LŠU, doplnění o amatéry, hlavně studenty, a hostující herce (z Olomouce a Uherského Hradiště). K rozhodujícímu zlomu však došlo aţ v roce 1977, kdy si soubor vyvzdoroval moţnost odejít z velkého kukátkového divadla a inscenovat své scénáře v nepravidelném prostoru přednáškového sálu Kotěrova Národního domu. V té době se formoval i stálý herecký soubor Miloš Černoušek (Cyril 12 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla,

12 Drozda), Miroslav Maršálek, Irena Hýsková, Jan Kohut a od roku 1978 i hrající reţisér Arnošt Goldflam. Určujícími inscenacemi tohoto období se stal Válův triptych Ekkykléma Depeše na kolečkách Chapliniáda ( ) a Goldflamovy inscenace Kovalčukových scénářů Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě L.P aneb Ondráš a Ţivot ze sametu barvy lila (podle Bulata Okudţavy). 13 V roce 1979 bylo Hadivadlo (touto zkratkou se hlásí k netradičnímu studiovému pojetí divadelnosti a dlouho ji nesmělo oficiálně uţívat) prakticky před zrušením. Napomoci tomu měla ustanovení tehdy vydaného divadelního zákona. Hadivadlo však v té době jiţ mělo ohlas u diváků po celé republice a díky úspěšným vystoupením na divadelních festivalech i respekt u odborné veřejnosti. Nakonec našlo řešení v připojení k brněnskému Státnímu divadlu a Hadivadlo se tak spolu s Divadlem na provázku stalo jeho experimentální scénou. Na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let byly Provázek i Hadivadlo dány pod ideový i ideologický dohled brněnského Státního divadla a mělo platit heslo rozděluj a panuj. Na takový tlak však samotné soubory ani jejich vedení nikdy nepřistoupily, naopak se naučily navzájem se podpořit ve chvíli, kdy se druhý dostal do problémů. 14 Desetileté působení v Prostějově skončilo pro Hadivadlo na jaře 1985 festivalem vlastních inscenací i představení pozvaných spřízněných souborů a premiérou Útrţků z nedokončeného románu. Vzhledem k postoji prostějovských státních orgánů byla pro Hadivadlo ve městě situace nadále neudrţitelná a především z důvodů sebezáchovných se přestěhovalo do Brna. Zde po komplikacích získalo moţnost po tři roky hrát v Klubu školství a vědy Bedřicha Václávka, po výpovědi potom v letech v kulturním středisku na Šelepově ulici. Ke vlivu, který mělo Divadlo Husa na provázku se Hadivadlo otevřeně hlásí: V sedmdesátých letech bylo Hadivadlo vůči Provázku v postavení mladšího bratra, který staršího obdivuje, chce se mu vyrovnat a někdy snad i ţárlí na bratrovy úspěchy. Incenace jako Scharhauferova Commedia dell arte, Pospíšilova Balada pro banditu, Tálské Alenka v říši divů nebo Polívkovy klauniády Am a Ea nebo Pépe, měly ve své době iniciační význam a právě díky jim se otevíral prostor pro aktivity dalších divadel. 15 Hadivadlo společně s Divadlem na provázku koncipovalo mnoho projektů, jedním z nejvýraznějších bylo publicistické představení Rozrazil (1988), jímţ se divadla chtěla přímo podílet na proměně společenských a politických poměrů. Přes několik zákazů a hrozeb likvidací obou souborů je Rozrazil uváděn od října 1988 aţ do listopadu Přímo Černoušek, Miloš. Hadivadlo: (hry, scénáře, studie, dokumenty). Praha: ALE, Kovalčuk, Josef: O rivalitě mezi Provázkem a HaDivadlem. Brno: Rozrazil 09/ , Větrné mlýny, 2007, (str. 135). 15 Kovalčuk, Josef: Bylo jich pět a půl, 30 let HaDivadla ( ). Brno: Větrné mlýny,

13 listopadu při představení v praţském Junior klubu Na chmelnici přivedli herci na scénu studenta ztlučeného na Národní třídě, aby zde podal první veřejné svědectví. Následujícího dne oba soubory v čase začátku odpoledního představení v 16 hodin jako první divadla v republice vyhlašují stávku. Bezprostředně následují další občanské i divadelní aktivity, jimiţ se podílejí na listopadovém převratu. Po listopadu hraje Hadivadlo na Šelepce uţ jen rok. V květnu 1991 je slavnostně pokřtěn sál na Sukově ulici na Kabinet múz. Kabinet múz není jen prostor, je to také program 16. Na jeho formování a formulování jeho myšlenek se nově podílel i Jan Antonín Pitínský, který se stal druhým reţisérem. Tak došlo k propojení činnosti HaDivadla a Ochotnického krouţku. První divadelní premiérou byla 4. května 1991 Lidská tragikomedie Ladislava Klímy (v úpravě Miloše Černouška a reţii Arnošta Goldflama) a stala se jednou z nejvýznamnějších událostí českého polistopadového divadla. Na počátku sezóny 1992/93 odešel Jan Antonín Pitínský a svůj vztah k HaDivadlu uvolňuje i další reţisér Arnošt Goldflam. V této sezóně vznikla patrně nejpopulárnější inscenace v historii souboru, retromuzikál Hvězdy na vrbě pod vedením Karla Davida. V roce 1996 se uměleckým šéfem souboru se stal David Jařab spolu s Ivou Volánkovou, novým dramaturgem se po odchodu Josefa Kovalčuka stává Luboš Balák. Do souboru tehdy přišly významné herecké osobnosti z řad čerstvých absolventů JAMU: Marek Daniel, Pavel Liška, Josef Polášek a Tomáš Matonoha. Na vedoucí pozici souboru se objevil Břetislav Rychlík, Janoš Krist a Miloš Černoušek. V roce 1999 přišel do HaDivadla z Činoherního studia Ústí nad Labem na místo uměleckého šéfa Jiří Pokorný, který svou uměleckou vizi divadla stavěl na vyhledávání a inscenování současných českých i zahraničních dramatických textů. Po odchodu Jiřího Pokorného do praţského Divadla Na zábradlí v roce 2004, krátce zastávala místo uměleckého šéfa dosavadní ekonomicko-organizační šéfka Valeria Schulczová. V červnu 2004 se do čela HaDivadla po letech vrátil jeden z jeho zakládajících členů Josef Kovalčuk. Kmenovou reţisérkou se stala Oxana Smilková, reţisérem a dramaturgem Ondřej Elbel. V červnu 2005 vyhrála konkurz na nové umělecké vedení HaDivadla dvojice Luboš Balák (umělecký šéf) a Ondřej Elbel (reţisér a dramaturg). Hadivadlo se ve své historii nesčetněkrát stěhovalo. Od roku 1991 působilo Hadivadlo v prostoru Kabinetu múz v Brně na Sukově ulici. Dodnes je tento prostor ve kterém Hadivadlo zaţilo své nejslavnější vzlety i pády s HaDivadlem a jeho diváky spojován, ačkoli 16 Černoušek, Miloš. Hadivadlo: (hry, scénáře, studie, dokumenty).praha: ALE,

14 od roku 2004 působí v prostorách pasáţe Alfa. Tím získalo divadlo pro sebe, své příznivce či širokou diváckou obec důstojný a reprezentativní prostor v centru Brna a jeho proslulé funkcionalistické pasáţi. Po přestavbě původního kinosálu a rekonstrukci diváckých prostor, působí divadlo v moderním variabilním prostoru funkcionalistického typu, bez toho, ţe by muselo rezignovat na specifický inscenační styl studiového divadla. Soubor HaDivadla je spojen se jmény Břetislava Rychlíka, Josefa Kovalčuka, Jano Sedala, Arnošta Goldflama, Cyrila Drozdy, Miroslava Maršálka, Martina Dohnala, Ivy Volánkové, Mariany Chmelařové, Jana Antonína Pitínského, Jiřího Bulise, Marie Ludvíkové, Tomáše Rusína. Ti vytvořili specifickou divadelní poetiku, která je vlastní jen HaDivadlu. Originálně, autorsky, uchopuje téma či text, o kterém si myslí, ţe se dotýká našich nejpodstatnějších otázek bytí. To s citem pro střih, komično, černý humor, básnivost jeviště. Oproti klasickým, kamenným scénám, je práce HaDivadla mnohem více poloţena na autorském přístupu herců k roli a tématu inscenace, stejně tak je podstatná moţnost, ţe kdokoli z divadelního ansámblu můţe zásadně ovlivnit výslednou inscenaci. 17 Dvě brněnská divadla, Divadlo Husa na provázku a Hadivadlo, vznikla nezávisle na sobě. Postupem času se tato divadla spojila, na základě sdílené myšlenky a sdíleného prostoru, v jednotnou komunitu. Následně vyústila ve společný projekt CED. Stala se fenoménem v české divadelní kultuře a po desetiletích svojí existence znamená nepostradatelnou součást brněnské alternativní scény. Poetika těchto divadelních scén je nyní čitelným rukopisem brněnské kulturní identity. Z těchto kořenů vyrůstají další umělecké generace, které se hlásí k odkazu obou divadel. Od doby prvotní, teoretické fáze dospěl projekt CED sloţitým vývojem aţ v silný a sebevědomý organizmus. Podařila se realizace do důsledku podle původního zadání. Autorem myšlenky zaloţení Centra experimentálního divadla byl dramaturg Prof. Mgr. Petr Oslzlý a členové brněnské komunity avantgardního divadla. V samém počátku (1967) se brněnská divadelní komunita, později známá pod názvem Divadlo Husa na provázku, vymezuje jako pokus překračující hranice směrem ke kulturnímu hnutí. 18 Tím dává najevo, ţe se hlásí nejenom k divadelním projevům, ale přesahuje moţnosti divadla a snaţí se spolupodílet na komplexním poznávání lidského světa. Deklaruje svoji nezávislost, svobodomyslnost, avantgardní přesvědčení. Jaké impulzy vedly k prvotní myšlence vyjádření projektu CED (Centrum experimentálního divadla)? Jaké peripetie doprovázely vývoj 17 Kovalčuk, Josef. Bylo jich pět a půl, 30 let HaDivadla ( ). Brno: Větrné mlýny, Oslzlý, Petr. Deklarace Centra experimentálního divadla. Brno: , (in: archiv DHNP). 14

15 projektu od artikulace myšlenky po její realizaci? Jak se projekt vyvíjel a k čemu dospěl do dnešních dnů? Dnem je datován neodeslaný dopis tvůrců Divadla na provázku a HaDivadla, v němţ bylo navrţeno téma k diskuzi, kterou nazývali Jízdní řád otevřené téma společné výpovědi českých studiových souborů. V tomto dopise je poprvé popsána myšlenka o spojení obou divadel. Konkrétní plán Centra experimentálního divadla vznikl v roce 1986 jako dramaturgický projekt Divadla na provázku, vytvořený pro nový areál budov. Později k němu bylo přizváno i Hadivadlo (1988) a projekt byl rozvíjen dál. Prozatím pouze v teoretické rovině. Šance, ţe by byl tento originální a moderní návrh zrealizován, byla v období komunistické totality pouze teoretická. Společenská změna v roce 1989 však poskytla nové moţnosti také pro projekt CED. Hned na počátku roku 1990 bylo tedy Centrum experimentálního divadla vyhlášeno, obě divadla tak pojmenovala svoje spojení prozatím ve svazku tehdejšího Zemského divadla v Brně (dnes Národního divadla Brno). Centrum experimentálního divadla zahájilo svou činnost. Jako samostatná organizace zřizovaná městem Brnem pak bylo uvedeno ve skutečnost k Od této chvíle působí CED v budově Domu pánů z Fanalu na Zelném trhu 9 v Brně a mimo činnosti obou divadelních souborů rozvíjí další aktivitu Projekt CED, coţ je vlastně třetí umělecký projekt, stojící vedle Divadla Husa na provázku a HaDivadla a zaštiťující také Divadlo U stolu. CED je projekt, který slučuje dvě divadla (později tři divadla) pod jednou hlavičkou, vytváří jednotnou firmu. Zmíněné zázemí poskytuje takovým způsobem, který v praxi umoţňuje, aby si zmíněná divadla ponechala vlastní suverenitu, autonomii a vlastní vedení, nezávislé na ostatních divadlech v projektu CED sdruţených. Zpočátku generační, studiová divadla netrpí nezájmem ze strany diváků a vyvíjí se ve stále silnější strukturu a organizaci. V rovině divadelně-sociologické šlo o soubory generačního divadla (jejich zakladatelé jsou rození v letech ), odmítajícího převaţující model oficiálního divadla a vytvářejícího oázu pro jiný způsob divadla i jeho komunikace. Ten se vyznačoval především jistou komorností a především symbiózou divadla a jeho publika: obě strany se ve vyprahlosti tehdejší "Biafry ducha" navzájem potřebovaly. 19 Po letech úspěšné umělecké praxe zcela přirozeně dochází k nástupu nové generace, k rozšiřování a nezadrţitelnému rozvoji. Kapacita Procházkovy síně v Domě umění uţ nemůţe dostačovat. Stále silněji se také projevuje touha po nezávislosti, po vlastním prostoru a dostačujícím zázemí. Politicky patřila tato divadla 19 Jan Roubal. Étos, poetika, praxe (Dvě brněnská studiová divadla po deseti letech). Praha: Divadelní revue 1/2001, Divadelní ústav,

16 spíše do nejisté, "šedé zóny" tehdejšího ţivota i kultury: byla trpěna, ale i trpěla. Od druhé poloviny osmdesátých let se však jejich postoje výrazně radikalizovaly a oba soubory sehrály v brněnském prostředí důleţitou roli ohnisek opozičních postojů a nakonec i důleţitých iniciátorů i organizátorů událostí podzimu Po Sametové revoluci je jiţ moţné sen, nazývaný Projekt CED, za pomocí všech sil a po překonání průvodních problémů zrealizovat. Vývoj projektu Dům umění poskytl divadlu osobitý prostor, Procházkovu síň. Tam divadlo hrálo aţ do roku Budova CEDu na Zelném trhu je samotným zhmotněním myšlenky pro zaloţení nového prostoru k realizaci nejrůznějších divadelních i jiných uměleckých projevů. O vlastní budovu usilovalo DHNP jiţ od svého vzniku. Pokusy o postavení či adaptaci nové divadelní budovy, jejíţ charakter by odpovídal inscenační práci s variabilním prostorem (právě ta je jedním ze základních rysů poetiky DHNP), pokračovala výrazněji od roku Architekt Pala z ateliéru SURPMO 21 vypracoval studii divadelní budovy jako dostavby Domu umění. 22 Od roku 1990 se s plnou dynamikou (nikoli však bez potíţí) začíná stavba nového areálu budov pro projekt CED. Od projektování rekonstrukce první části Domu pánů z Fanalu odstoupil (komunistickými úřady nadiktovaný) architekt Zdeněk Michal. Tento úkol přebral a rekonstrukci budovy ve smyslu divadelního uţívání zachránil architekt Jan Konečný, dlouholetý scénograf a spolupracovník divadla. Stavbu dokončili architekti Václav Vorlíček, Karel Hubáček a Jiří Hakulín. Na počátku července roku 1993 vedení Centra experimentálního divadla převzalo při kolaudaci z rukou brněnské pobočky akciové společnosti Vojenské stavby celý nový areál divadla. Kolaudaci předcházelo půlroční intenzivní dokončování stavby na Zelném trhu 9, zejména budování vnitřních prostor a řešení problémů ohledně rozpočtu. 5. září byl slavnostně otevřen celý areál CED na Zelném trhu a Petrské ulici, a to akcí, při níţ je na věţi nové budovy odhalen obraz Anděl a komediant Milivoje Husáka. Architekti Václav Vorlíček, Karel Hubáček a Jiří Hakulín získali za nově postavené Divadlo Husa na provázku cenu Obce architektů Grand Prix 93 v kategorii Novostavba Jan Roubal. Étos, poetika, praxe (Dvě brněnská studiová divadla po deseti letech). Praha: Divadelní revue 1/2001, Divadelní ústav, SURPMO=specializovaný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. 22 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I. Brno: Centrum experimentálního divadla, Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku, 1968(7) 1998: kniha v pohybu I.Brno: Centrum experimentálního divadla,

17 Objekt na Zelném trhu 9 disponuje hlavním sálem, otevřenou alţbětinskou scénou, kongresovým sálem, malou Sklepní scénou, zkušebnou, klubovnou, hereckými šatnami v obou budovách, saunou, posilovnou, velkým skladem kulis, kostýmérnou, zázemím pro zvukaře, zázemím pro osvětlovače, třemi dílnami, technickým zázemím, archivem, účtárnou, kanceláří ředitele, kanceláří uměleckého šéfa a dramaturgyně, kanceláří tajemnice Centra experimentálního divadla a auditora Centra experimentálního divadla, kanceláří manaţerů Centra experimentálního divadla, kanceláří manaţerů Divadla Husa na provázku, kanceláří manaţerů Divadla U stolu, hotelem pro externisty, divadelním klubem a kuchyní (srovnejme toto zázemí s Domem umění, kde mělo DHNP k dispozici kromě Procházkovy síně uţ jen zkušebnu 10 x 5m, kancelář 5 x 3m a jednu šatnu společnou). Stabilně zde zkouší své inscenace tyto subjekty: Divadlo Husa na provázku, Hadivadlo, Divadlo U stolu, Buranteatr, Studio Dům, Divadlo Neslyším, DIFA JAMU. Idea Realizace projektu CED nebyla pouze hmotná, materiální. Nejdůleţitějším dokumentem projektu CED je deklarace myšlenky o tom, co má projekt ideově vyjadřovat. Centrum experimentálního divadla je svazkem dvou divadel rozvíjejících se vedle sebe a pod svými vlastními jmény své vyhraněné tvůrčí programy. Chce postupně dle moţností poskytovat dočasné přístřeší jiným pokusům, chce ve svých divadelních prostorách hostit příbuzná divadla česká i zahraniční, chce být prostorem pro mezinárodní festivaly a duchovním podnikem, v němţ tvorba divadelní je sice vřícím epicentrem, který však svou aktivitu rozvíjí i v širším kulturním prostoru. Centrum experimentálního divadla zastřešuje projekty všech druhů umění, alternativní kultury, projekty výzkumné v oblasti kulturních tradic, projekty filozofické, antropologické, umělecko a sociálně historické i projekty vzdělávací na okrajích humanitních věd. Hledá jejich příbuznosti, spojení a přesahy. Toto brněnské, československé a středoevropské kulturní centrum by vţdy chtělo působit dvěma směry chtělo by vyzařovat i absorbovat. Experimentální variace na středoevropskou kulturní tradici by se zde měly představovat československé veřejnosti, Evropě a světu, stejně jako evropská a světová umělecká a kulturní hnutí, tendence a ideje by se tu měly zjevovat střední Evropě. 24 Tato myšlenka, provázející vznik projektu CED byla zaloţena na zkušenostech, které vyplynuly z dlouholeté praxe a byla formulována lidmi, kteří se divadlem v Brně zabývali mnoho let. 24 Oslzlý, Petr. Deklarace Centra experimentálního divadla. Brno:

18 Naplnění Dnes, po dvaceti letech po prvním vyjádření plánu, jak by měl být projekt CED konkrétně realizován, můţeme jiţ s odstupem a objektivně zhodnotit, nakolik se podařilo myšlenku CED naplnit. Teorie je krásná a dokonalá. Praxe taková nikdy není. Projekt CED je svého druhu unikátní. Rozšiřuje brněnský divadelní prostor kvalitativně i kvantitativně. V brněnských vodách spustil počátek nové éry. Jeho inspirační přínos je vnímán ve všech vrstvách brněnského kulturního podhoubí. Doposud se daří realizovat hlavní cíle, které si CED předsevzal při svém vzniku. Divadelní soubory nejen rozvíjejí svůj program, ale vstupují i do nových pokusů dramaturgických a formálních. Ve své samostatné činnosti Projektu CED se kaţdoročně realizuje mnoho různorodých kulturních a divadelních akcí, festivalů a uměleckých výstav. Soubory, které jsou pod hlavičkou CED sdruţeny podporuje tento projekt ve tři svéprávné, suverénní a ţivotaschopné organismy. CED pořádá kaţdoročně několik akcí, které jsou přímým naplněním zadaného programu. Kromě organizace studentského festivalu Setkání Encounter je to například také pokračování ve festivalu Divadlo v pohybu, které se v dubnu 2008 uskutečnilo po osmé. Mezi pokračující pořady dále patří scénická čtení Vaření polívky a Jiné kafé, které se věnuje portrétům významných osobností z historie DHNP. Projekt CED je zapojen do celorepublikového projektu Česká prkna, čímţ aktivně spolupracuje se všemi divadly v tomto projektu. Vedení projektu CED navrhlo spolupráci brněnských divadel pro festival Noc Kejklířů, jejímţ autorem je umělecký šéf DHNP Vladimír Morávek. Je to vůbec první příleţitost v historii, kdy je společná akce postavená na spontánní domluvě ředitelů všech profesionálních brněnských divadel. V minulých dvou sezónách uskutečnil projekt CED festival Sedm ţlutých praporů a Festival Idiotů. Jako první české divadlo bylo v Divadle Husa na provázku uvedeno scénické čtení hry Václava Havla Odcházení, a to za herecké účasti autora. Projekt CED zastřešuje hostování experimentálních uměleckých projevů (Farma v jeskyni, Divadlo Archa, performerská skupina Rafani). Nabízí své jeviště také poloprofesionálním aktivitám (Studio Dům, Buranteatr, Večery pro Ellen). Dále poskytuje prostor pro hostování projektů Jazzfest a Měsíc autorského čtení. Třináctihodinová incenace Svlékání z kůţe, kterou projekt zaštiťuje se stala evropským fenoménem. Projekt CED pořádá kaţdý měsíc koncerty, vernisáţe a jiné výtvarné akce. 18

19 Přínos projektu Uskutečnění projektu CED znamená v divadelní obci silnou motivaci k uskutečňování dalších podobných projektů. Je to důkaz toho, ţe sny se dají realizovat. Dokonce přímo zhmotnit, v případě budovy CED na Zelném trhu 9. V rovině teoretické je právě tato inspirace hlavním přínosem projektu CED. V praktické rovině je potom hlavním přínosem to, ţe Brno má kulturní základnu pro nové divadelní pokusy, pro pořádání festivalů i pro další příleţitosti. Jedná se o místo, které bylo konstruováno přímo pro potřeby divadla a jako takové mu můţe také nejlépe slouţit a jako takové současně vyţaduje moderní způsob managementu i uměleckého vedení. Jedná se po Národním Divadle Brno o druhou největší divadelní budovu v Brně, zároveň je to jediná budova v Brně otevřená v takovém rozsahu širokému spektru uměleckých produkcí-akcí dlouhodobých i jednorázových. Managerským pohledem pohledem splnili své zadání příkladným způsobem: 1. Znali svoje okolí, neustále se vzdělávali, trénovali a rozvíjeli. 2. Postupně rozeznali svoje publikum, vznikla společná identita, komunita. 3. Definovali svůj styl, image a způsob komunikace s veřejností. 4. Měli zřetelné cíle, úspěchy, zřetelnou sebeprezentaci. 5. Jejich vlastní seberealiace se příhodným způsobem potkávala s diváckým zájmem. To byla současně evaluace činnosti. KAPITOLA druhá: Vývoj patrný na malých formách, osobnosti, vztahy, komunita 19

20 Za hlavní produkt divadla povaţuji jeho repertoár a inscenace. Divadlo Husa na provázku vzniklo jako divadlo specializující se na dramaturgickou a inscenační experimentaci, umoţňující realizaci mladým začínajícím umělcům. V sedmdesátých letech představovalo tedy progresivní scénu určenou mladým generacím (i diváckým). Hlavní tvůrčí metodou byl experiment, hledání a ověřování nových moţností 25. Inspirace v tomto hledání vychází jak z tradice, tak ze současného vývoje divadla ve světě. Repertoár Divadla Husa na provázku je známý vysokým procentem her českých autorů. V současné době divadlo uvádí pět her českých autorů, osm vlastních dramatizací českých a zahraničních autorů a tři hry zahraničních autorů. Tento podíl vlastních dramatizací světové i české prózy vychází z jednoho z původních podnětů vzniku tohoto divadla. Různá témata jsou zpracovávána v autorsko-reţijní dílně divadla nejrozmanitějšími formami, hlavně však montáţí a koláţí do otevřených pracovních scénářů, které se stávají východiskem scénické realizace. Hledáme vţdy ta témata, která jsou pro tvůrce v dané chvíli vysoce vnitřně aktuální a vytvářejí tak předpoklady pro navázání ţivé komunikace mezi scénou a mladým publikem. 26 Inscenace jsou realizovány v nepravidelném divadelním prostoru, tzn. flexibilní hlediště i jeviště, ale i inscenaci mimo budovu divadla (dvůr, ulice, loděnice ad.). Dramaturgické, reţijní i scénografické zpracování vedou k charakteru atypického a experimentálního produktu Divadla Husa na provázku. Od sedmdesátých let toto divadlo vedle inscenací produkuje paradivadelní akce, festivaly, společné inscenační projekty více reţisérů nebo více divadelních skupin, pouliční a plenérové akce, herecké a reţijní stáţe atd. V naší době přichází ke slovu nové moderní prostředky práce. Virální marketing je dnes nejefektivnější moţností získávání diváků, a budování vztahu s nimi. Virální marketing je šíření komerčního sdělení sociální sítí. Slovo virální označuje způsob šíření od člověka k člověku způsobem a rychlostí srovnatelnou s šířením chřipky v zaplněné tramvaji. Virálně se šířit můţe ledacos: ve vězení motáky, na stanici tramvaje informace o slevách v hypermarketech tomu honosně říkáme Word of Mouth, česky šeptanda nebo jedna paní povídala. Virál je pak internetovou obdobou výše zmíněné šeptandy lidé si o události nepovídají u kašny nebo nad pivem, ale na webu, coţ má svoje specifika. Virální marketing nemá jednotnou definici. Někdy je součástí word-of-mouth marketingu, jinde zase jde o nadřazenou metodu. Zároveň pod něj spadá buzz marketing. Virální marketing získal ve světě 25 Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku 1968/7/ Brno: CED, Oslzlý, Petr. Divadlo Husa na provázku 1968/7/ Brno: CED,

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Děkuji panu Prof. Mgr. Petru Oslzlému za vytrvalé vytváření materiálů pro příští generace, dramaturgyním MgA. Barbaře Vrbové, Ph.D. a MgA.

Děkuji panu Prof. Mgr. Petru Oslzlému za vytrvalé vytváření materiálů pro příští generace, dramaturgyním MgA. Barbaře Vrbové, Ph.D. a MgA. Předmluva Předkládám pokus o svou vlastní definici poetiky divadla. Předmětem zkoumání jsem si zvolila kulturní prostředí rodného města Brna, prostor brněnské divadelní avantgardy. Jedná se o prostor,

Více

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské

dimenze města Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské Prof. Petr Oslzlý: Funkce divadla a divadelní školy v při utváření lidské dimenze města Příspěvek byl přednesen v rámci symposia A4 Obnova měst a role uměleckých škol na 11. výroční konferenci ELIA v Nantes

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2

Vize kulturního a kreativního Brna v roce Stůl č. 2 Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2030 Následujících 11 vizí je výsledkem společné práce na třetím setkání Brněnského kulturního parlamentu dne 8.6. 2016. Setkání se zúčastnilo 105 zástupců a zástupkyň

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013

Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Výroční zpráva Studio Ypsilon 2013 Hodnocení umělecké činnosti Studia Ypsilon v roce 2013 PREMIÉRY A OSTATNÍ DIVADELNÍ A PŘESAHOVÁ ČINNOST V CHRONOLOGICKÉM ŘAZENÍ První premiérou kalendářního roku 2013

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Úvod do uměnovědných studií. Semestrální práce. Funkce umění. Jméno a příjmení: Hana Richterová. Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO:

Úvod do uměnovědných studií. Semestrální práce. Funkce umění. Jméno a příjmení: Hana Richterová. Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO: Úvod do uměnovědných studií Semestrální práce Funkce umění Jméno a příjmení: Hana Richterová Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO: 361 334 Funkce umění Umění jako užívání dovedností a představivosti k

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_07_Václav Havel Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3.

2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ V ROCE 2006 2.1. CO PŘEDCHÁZELO OBČANSKÉMU SDRUŢENÍ PIK-ART? 2.2. ČINNOST ZA ROK 2006 2.3. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. O PIK-ARTU 1.1. CO JE PIK-ART 1.2. CÍLE A SMYSL PRÁCE PIK-ARTU 1.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRÁCE PIK-ARTU 1.4. PROSTŘEDKY A METODY K NAPLNĚNÍ CÍLŮ 2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŢENÍ

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Cyklistický klub Team Bike Březová

Cyklistický klub Team Bike Březová Cyklistický klub Team Bike Březová v soutěžní sezóně 2005 S vyhlášením výsledků posledního cyklistického závodu sezóny nastal pro hodnocení výsledků, dosažených v uplynulém roce 2005. Cyklistický klub

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU

divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 2 Slovo děkana Umělecká tvorba je přirozenou součástí výuky na vysoké umělecké škole a lze ji považovat

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2016

Věc: Plán činnosti na rok 2016 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2016 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 23. 11. 2015 počet premiér: 17 + 1

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

KREATIVITA UČITELE JAKO VÝRAZNÁ HODNOTA VÝCHOVNÉHO PROCESU

KREATIVITA UČITELE JAKO VÝRAZNÁ HODNOTA VÝCHOVNÉHO PROCESU KREATIVITA UČITELE JAKO VÝRAZNÁ HODNOTA VÝCHOVNÉHO PROCESU Referát na podkladě článku Václava Darmovzala uveřejněného v Pedagogické orientaci č. 2, z roku 1997 Zpracovala: Bc. Alexandra Ambrožová Říjen,

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více