ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen /8

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Výpis usnesení rady Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Zahájení provozu kontaktního místa Family Point Zájezd do termálních koupelí Společenská kronika Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům Vzhůru do Kanady Právnická poradna Rosické hody, Les ve škole/škola v lese Fyzikální soutěže v ZŠ Rosice Výsledky soutěže hlídek mladých zdravotníků Husité ve škole, Škola v přírodě Informace Mikroregionu Kahan Den dětí, Co se mi nejvíce líbilo ve školní družině Informace pro rodiče prvňáčků, Zahájení školního roku MŠ logopedická informuje MŠ Zámecká Objevujeme krásy přírody Slovo o ZUŠ Kalendárium Zveme vás do knihovny Předškolácké skupinky KIC informuje Co nového v SVČ Host DSEK: Divadlo Koule Podnebí Kuželky, Úspěch rosické mažoretky Florbal, sezona 08/ Rosický fotbal píše dějiny Sportovní kulečník v Rosicích Prázdninové akce v kině Vstupenky Ticketpro, Rytířské klání Kulturní přehled Hladce oholen a důkladně vyžehlen jsem s ostatními zastupiteli v obřadní síni očekával příjezd prezidenta. Slavnostní ráz důležité chvíle dokreslovalo zaplněné náměstí a jeho vážnost zase muži s kamennou tváří a dráty v uchu. Najednou vstoupil. A byl jiný než ten prezident z televizní obrazovky. Byl přirozený, uvolněný a charismatický. Jeho čas však byl omezený a hlídač protokolu nekompromisní. Škoda, že dlouhý monolog jednoho ze zastupitelů zabral čas vyhrazený pro dotazy všech ostatních. Nedozvěděl jsem se tedy, jak velkou roli v úspěšném rozvoji města hraje podle prezidenta politická angažovanost zastupitelů ani jak se dá seznámit s Luckou Bílou. Ale třeba přijede brzy znovu. Zdálo se mi, že moravské buchty prezidentovi chutnaly. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červenec Srpen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Prezident v Rosicích Foto: Aleš Palko ROSA 7 8/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC SVĚCENÍ SOCHY V úterý 26. května 2009 byla v kapli sv. Antonína Paduánského v Babicích pravidelná mše svatá, po níž nám rosický pan farář p. Ing. Petr Koutský poutavě přiblížil život pražského biskupa Jana z Nepomuku. Zazpívali jsme píseň o sv. Janovi. Uvádím poslední sloku: Duši čistou blaží věčná sláva, tělo svaté v pražském chrámě dlí, jazyk neporušen pozůstává neprozradiv Boží tajemství. Po zpěvu jsme se odebrali k renovované soše Jana Nepomuckého. Pan farář přečetl úryvek z Písma svatého, děti položily k soše červené růže a pomodlili jsme se za všechny naše občany a stálou ochranu naší obce. Socha sv. Jana byla v Babicích zbudována nákladem Bratrstva živého růžence a dobrodinců v roce Letos byla provedena vynikající rekonstrukce zásluhou starosty obce Vladimíra Blažejovského, všech členů zastupitelstva, zvláště p. Švihálka, který s p. Oškrdalem projednával dokonalé provedení sochy za dostupných podmínek. Naše srdečné Pán Bůh zaplať panu starostovi a celému kolektivu spolutvůrců vynikajícího díla. Foto: Gabriela Antošová Zajímavosti o světci, jehož svátek připadá na 16. květen: Jan Nepomucký patron Čech, kněží, zpovědníků, mostů, lodníků, veslařů, mlynářů a spolupratron Mnichova, Habsburského rodu a druhý patron Jezuitského řádu, ochránce proti nebezpečí vody, bezpečného putování a šťastného návratu. Přímluvce za mlčenlivost a zachování zpovědního tajemství. Narodil se okolo roku 1345 v Pomuku. Zemřel mučednickou smrtí v Praze Důvodem nebyl ani tak boj moci světské a duchovní, ale mučení Jana Nepomuckého ve snaze vymoci z něj zpovědní tajemství královny Žofie. Duchovní Jan nevyzradil, proto byl utopen ve Vltavě. Mučedník Jan byl prohlášen za svatého. Mgr. Josefa Procházková! POZOR! Změna otevírací doby u kontejneru na velkoobjemový odpad v Babicích u Rosic: pouze v SOBOTU hod. Přítomen bude pracovník obecního úřadu. 4 ROSA 7 8/2009

4 PŘEHLED USNESENÍ z 31. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic opravu místních komunikací tryskovou metodou cca 20 tun materiálu. nákup traktoru na leasing a pověřuje starostu průzkumem trhu a výběrem dodavatele. Závěrečný účet obce za rok 2008, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, a to bez výhrad. přijetí účelové dotace z rozpočtu JmK v rámci Programu rozvoje venkova na akci Vybudování veřejného osvětlení ul. Růžová ve výši Kč. Zastupitelstvo obce Babice u Rosich Schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, o.s. na rekonstrukci Masarykovy studánky. opravu komínů, soc. zařízení a střechy na budově mateřské školy v Babicích u Rosic. Souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny na katastru obce a je připravena jednat o podmínkách pronájmu obecních pozemků a vydání souhlasu se stavbou. Bere na vědomí cenové nabídky firem na opravu ul. Havířské s tím, že o realizaci opravy rozhodne na základě plnění příjmové části rozpočtu. PŘEHLED USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou MMB Consulting s.r.o. na 1. etapu akce Rekonstrukce a oprava základní školy T. G. Masaryka, detašované pracoviště Babice u Rosic za cenu Kč. kupní smlouvu s firmou Milan Rigó na koupi traktoru SAME SOLARIS 40 včetně čelního nakladače SIGMA PC 910 a lopaty na hlínu za cenu Kč včetně DPH. Smlouvu o obchodním úvěru č , Přílohu č. 1 ke smlouvě o úvěru Potvrzení o pojištění předmětu koupě, Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva a Smlouvu o výpůjčce ke Smlouvě o obchodním úvěru č a Přílohu č. 1 Předávací protokol ke Smlouvě o zajišťovacím převodu vlastnického práva s firmou S-MORAVA Leasing, a.s. vydání záměru na směnu části obecních pozemků parcelní čísla 896/101 a 896/104 o výměře 53,2 m 2 za části pozemků parcelní čísla 896/32 a 896/103. Rozpočtové opatření č. 2/2009. Závěrečný účet Mikroregionu Kahan za r Neschvaluje finanční příspěvek MUDr. Věře Urbánkové na zakoupení digitálního panoramatického rentgenu Kodak Souhlasí se zapůjčením travní sekačky HARRY TJ Sokol Babice u Rosic za účelem sečení trávy na fotbalovém hřišti 1x za 14 dní. Pověřuje starostu zpracováním do dalšího zasedání zastupitelstva obce provozního řádu kulturního domu a pronájem kulturního domu. Bere na vědomí informaci z rady Energoregionu zprávu Ing. Jana Kotase o provedené kontrole Kontrolním výborem ze dne ROSA 7 8/2009 5

5 z vašich dopisů BABICKÝ KLUB SENIORŮ SLAVIL 25. června uplynulo 5 roků od realizace nápadu skupiny babických občanů seniorů vytvořit v obci Klub seniorů. Klub, ve kterém by se scházeli občané patřičného věku a podobných zájmů, kterým nestačí k vyžití televizní seriály a náhodná sousedská setkání. Právě naopak. Chtěli jsme babickým seniorům nabídnout pestrou paletu akcí, kde by si každý vybral toho svého koníčka. Jak začít? Přípravným výborem, který celý záměr projedná se starostou a v zastupitelstvu obce. A tak se sedm nadšenců pustilo do práce. Protože to nebyla práce lehká ani jednoduchá, sluší se je jmenovat. Byli to: Miloš Buďa, Jana Kocianová, Jan Kocian, Ladislav Kocián, Vlastimil Křivánek, Marie Prokešová a Alois Švihálek. Postupně se v úzké spolupráci s vedením obce vytvořil model této činnosti, který prakticky využíváme stále. Základ tvoří pravidelné měsíční setkání, kde stálými body programu jsou zprávy ze zasedání OÚ, abychom věděli co se v naší obci děje a hlavně připravuje, příspěvky z oblasti kultury malá chvilka poezie, zajímavosti z historie obce, hudba, zpěv a tanec. Vše se odehrává v přísálí kulturního domu. Naši činnost velmi obohatil Jenda Tondl, který po začlenění do výboru klubu začal organizačně zajišťovat zájezdy. Je třeba zdůraznit, že to byly, jsou, a pevně všichni věříme, že i do budoucna budou zájezdy, ze kterých si každý účastník odnese nejen zábavu, ale i poučení a krásné zážitky. Navštívili jsme severní Moravu, Českou Kanadu, Luhačovice, jižní Moravu, Moravský kras a další krásná místa v naší republice. Nemalou zásluhu na dobrém chodu celého našeho klubu mají Jenda Kostelníček, který se nyní stará o finance, a Koudelová Anna, zajišťující na pravidelných setkáních ve spolupráci s pokladníkem materiální složky občerstvení a pod. Ve výčtu našich aktivit nemůže chybět každoroční výšlap na Chvojnici do míst, kam většina mužské části klubu chodila v mládí stanovat, a další procházky po okolí, případně veřejnou dopravou, jako byly Oslavanské slavnosti, Rozhledna V. Menšíka, Slovanská epopej A. Muchy atd. Vzhledem k tomu, že v našem výboru máme velmi zkušené a schopné členy, požádali jsme v roce 2008 vedení Mikroregionu Kahan o spolupráci na zajištění setkání seniorů ze všech obcí Kahanu. Vedení Mikroregionu náš projekt schválilo, a tak v loňském roce náš klub zajistil historicky první setkání takového rozsahu. Věříme, že se stane každoroční akcí pro všechny seniory Kahanu. V současné době se nám dobře rozběhl kroužek stolního tenisu pro naše členy a doufáme, že časem budeme moci sehrát přátelská utkání s dalšími kluby. Slavnostní setkání na oslavu našeho pětiletého výročí jsme zorganizovali 29. května na Kratochvilce. Proč tam? 26. květen byl vyhlášen jako Mezinárodní den sousedů. Pamatujeme si všichni, že naše sousední obce mívaly společná fotbalová i hokejová mužstva. My jako senioři si už na sport moc netroufáme, ale scházet se jako senioři, předávat si tipy na dobré léky, dobré doktory, dobré jídlo a pití a vůbec si jen tak popovídat by mohlo být zajímavé. Proto jsme také na naše setkání pozvali starostku paní Trojanovou, aby načerpala zkušenosti, jak na to, a zkusila i u nich klub seniorů založit. Na pomoc ze strany našeho klubu se může spolehnout. Tímto jí také vyjadřujeme poděkování za pomoc při organizování tohoto setkání. Všichni věříme, že náš klub bude i v následujícím období minimálně tak úspěšný jako dosud, a tak přejeme vedení klubu i všem členům hodně zdaru a úspěšných akcí. Vlastimil Křivánek 6 ROSA 7 8/2009

6 obec Babice JARNÍ VÝLET Sokol Babice uspořádal dne 8. května 1. turistický výšlap pro děti a dospělé pod názvem,,babická ŠLAPKA. Jako cíl byla vybrána Masarykova studánka. Sešlo se nás mnoho. Šlapaly děti, maminky, tátové, babičky i prababičky. Nejmladší účastníci neměli ještě 3 roky, nejstarší bylo skoro 80 let. Po cestě lesem děti trhaly konvalinky, házely šiškami, rozpoznávaly stromy a vzájemně se seznamovaly. U cíle jsme si odpočinuli, osvěžili vodou ze studánky a vydali se na zpáteční cestu k babickému hřišti. Tam na všechny,,účastníky zájezdu čekalo občerstvení. Děti dostaly sladkosti a kofolu, dospělí na osvěžení dobré pivečko a všichni jsme si opekli výborné špekáčky. Výlet se vydařil, strávili jsme nádherné odpoledne v přírodě. Už se těšíme na příští rok, na konání 2. ročníku. Poděkování patří všem babickým Sokolům, kteří tuto akci zorganizovali, hlavně sourozencům Zelinkovým, kteří na úkor svého volna ochotně a rádi dělají radost našim nejmenším. Helena Foralová VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Výsledky hlasování v okrsku Babice u Rosic Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 483 Počet voličů, kteří se dostavili k volbám do EP: 126 Počet platných hlasů: 125 Účast: 26 % Strana 2: KDU-ČSL 11 hlasů Strana 3: Věci veřejné 3 hlasy Strana 4: ODS 31 hlasů Strana 6: Volte Pravý Blok 2 hlasy Strana 8: Česká strana národně socialistická 3 hlasy Strana 9: Evropská demokratická strana 5 hlasů Strana 11: Demokratická Strana Zelených 2 hlasy Strana 14: SDŽ Strana důstojného života 3 hlasy Strana 16: Moravané 2 hlasy Strana 21: KSČM 24 hlasů Strana 22: Starostové a nezávislí Vaše alternativa 1 hlas Strana 24: SNK Evropští demokraté 1 hlas Strana 30: Zelení 1 hlas Strana 33: ČSSD 36 hlasů Táňa Ourodová předseda volební komise Babice u Rosic 8 ROSA 7 8/2009

7 VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 70/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice z radnice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru životního prostředí za období 05/ /2009. b) zprávu o činnosti odboru živnostenského MěÚ Rosice za období 05/ /2009. c) zprávu o činnosti odboru dopravy MěÚ Rosice. 2. Schvaluje a) uzavření smlouvy mezi městem Rosice a firmou BOHEMIA AUDIT, s.r.o, Popelákova 3, Brno, jejímž předmětem je přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2009, dle předloženého návrhu. b) přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Správu zámku Rosice na projekt: Kulturně naučný projekt Rytířské klání o srdce dívek a paní ve výši Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. c) platový výměr ředitele Rosických TS, příspěvková organizace. d) uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti Lipostav spol. s r. o., se sídlem Úvoz 4, Brno, IČ: , na základě uzavřené Nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemku a komunikace ze dne a to ve finanční výši Kč za období od do , kdy byla společnost v prodlení s předáním předmětu nájmu pronajímateli. 3. Souhlasí a) se zněním výzvy k předložení nabídek na výběrové řízení na stolařské, montážní a zednické práce akce Výměna oken MŠ na ul. Zámecké v Rosicích a souhlasí s obesláním firem DARE Eurookna, Rajhrad, Antre 3000, Moravany, SP PROFIT spol. s r. o. Zbraslav u Brna, Zmeškal, Rosice. b) s postupem prací na opravě Penzionu dle návrhu OKT investice, práce budou prováděny dle finančních možností. c) se zakoupením víceúčelového zametacího stroje Ekhlom Rosickými TS. d) se změnou nájemních smluv, uzavřených s Daliborem Dufkem a Radkem Urbánkem ohledně trvání každoroční doby pronájmu předzahrádek na dobu jejich skutečného užívání s tím, že tito nájemci jsou povinni každoročně oznámit počátek i konec skutečného užívání pronajímateli. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemku p. č b) ředitelkám mateřských škol, aby s účinností od začátku následujícího školního roku zvýšily měsíční školné na 500 Kč. 5. Uděluje a) všem příspěvkovým organizacím, u kterých je zřizovatelem město Rosice, předchozí souhlas k přijímání peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně pro více právních úkonů. 6. Projednala a) závěrečný účet města Rosice za rok 2008 a doporučuje jeho schválení zastupitelstvem města. 7. Rozhodla a) vypovědět nájemní smlouvu ze dne na pronájem předzahrádky paní Boženě Lacinové a nájemní smlouvu ze dne na pronájem předzahrádky panu Zbyňkovi Novákovi. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé ROSA 7 8/2009 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 71/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasí a) s uzavřením dohody o započtení pohledávek mezi městem Rosice a p. Františkem Bartlem, Rosice, jejímž předmětem je vzájemné započtení oboustranné pohledávky ve výši Kč. b) s uzavřením dohody o započtení oboustranně splatné pohledávky mezi městem Rosice a Billiardovým klubem Rosice u Brna, o. s., Žerotínovo nám. 1, Rosice ve výši Kč. c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelové smyčky NN do pozemku města p. č zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný. d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění nového kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1556/1 zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný. e) s účastí města Rosice na projektu vzdělávacího centra ORP Rosice, financovaného z OPLZZ a se zajištěním zdrojů na kofinancování. Rada města jmenuje projektový tým ve složení Ing. Radek Eliáš, Ing. Petr Dvořák a nový pracovník (všichni OPI), Bc. Budínová (OUP) a V. Rosendorfová (OKT). Rada města pověřuje projektový tým, aby dále pracoval a prováděl veškeré potřebné kroky k tomu, aby se město Rosice stalo příjemcem tohoto dotačního titulu. f) s účastí města Rosice na projektu technologického centra ORP Rosice, financovaného z IOP a se zajištěním zdrojů na kofinancování. Rada města jmenuje projektový tým ve složení Ing. Radek Eliáš, Ing. Petr Dvořák a nový pracovník (všichni OPI), Bc. Budínová (OUP) a V. Rosendorfová (OKT). Rada města pověřuje projektový tým, aby dále pracoval a prováděl veškeré potřebné kroky k tomu, aby se město Rosice stalo příjemcem tohoto dotačního titulu. 2. Schvaluje a) dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Rosice a Billiardovým klubem Rosice, o. s., Žerotínovo nám. 1, Rosice, jejímž předmětem je změna splatnosti nájemného v pravidelných ročních splátkách. b) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Domašov o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1 zák. č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení. 10 ROSA 7 8/2009

9 z vašich dopisů c) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudka o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1, zák. č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení. d) poplatek za jedno vyhlášení v místním rozhlase ve výši 119 Kč včetně daně z přidané hodnoty od e) harmonogram přípravy rozpočtu města na rok f) změnu půjčovní doby knihovny v měsíci červenci a srpnu g) a přiděluje zakázku na stolařské, montážní a zednické práce akce Výměna oken MŠ na ul. Zámecké v Rosicích firmě Antre 3000, s. r. o., Bohunická cesta 330/3, Moravany. h) dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ve městě Rosice mezi městem Rosice a KTS EKOLOGIE s. r. o., Hutní Osada 14, Zastávka, jejímž předmětem je převedení povinností, spojených se zpětným odběrem elektrozařízení. 3. Rozhodla a) že při nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností bude uplatněno osvobození podle 56, odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a nebude tedy uplatňována DPH na výstupu. Postup podle 56, odst. 4 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH nebude použit. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu rozdělit dotaci Kč od spol. E.ON v částkách Kč pro FC Slovan Rosice (na oslavy 100 let fotbalu), Kč pro KIC Rosice a Kč pro Správu zámku Rosice (na festival Rytířské klání). Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Ing. Petra Šimková ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ Č. 25/2009 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) S prodejem části pozemku parc.č v k.ú. Rosice o výměře cca m 2 společnosti PM PROJEKT Invest spol. s r. o., zastoupené p. Martinem Pelikánem, Palackého nám. 17, Rosice za cenu Kč/ m 2. K ceně bude připočítáno DPH podle platných předpisů. Kupní cena bude splatná složením celé finanční částky do notářské úschovy a na účet města převedena po zapsání do KN. Kupující uhradí náklady spojené s pořízením oddělovacího geometrického plánu a náklady spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od data schválení prodeje. b) S prodejem areálu Zimního stadionu, Sportovní ulice č. p. 103, Rosice budovy č. p. 103, objektu občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 1400, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1400, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m 2, nemovitostí zapsaných na LV pro k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, spolu s jejich součástmi a příslušenstvím, do společného vlastnictví společ- 12 ROSA 7 8/2009

10 z vašich dopisů ností ABD INVEST s. r. o., Masarykova 118, Modřice, ABD SPORT- SERVIS s. r. o., Masarykova 118, Modřice a MBI uzavřený investiční fond, a. s., Merhautova 216, Brno, za cenu Kč za nemovitosti a Kč včetně DPH podle platných předpisů za věci movité. Kupní cena bude splatná složením celé částky do notářské úschovy a na účet města převedena po zapsání do KN. Kupující uhradí náklady spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. c) s odstoupením p. Jiřího Kocába z funkce člena výboru pro granty, rozvoj města a regionu. 2. Schvaluje a) Vymezení a upravení vlastnického vztahu k pozemku p. č. 679/130 v k. ú. Rosice, který je v KN zapsán s duplicitním vlastnictvím, a to tak, že Město Rosice se stane vlastníkem části pozemku 679/130 o výměře 1 m 2 a FC Slovan Rosice a. s. se stane vlastníkem části pozemku p. č. 679/130 (nově označené GP jako p.č.st. 2284) o výměře 9 m Nesouhlasí a) se změnou usnesení zastupitelstva č. 23, bod 1, písm. b) a to změnou kupujícího pozemků parc. č. 610/168 o výměře m 2 a parc. č. 610/188 o výměře m 2 v k. ú. Rosice z p. Ing. Jiřího Skály na společnost NEXUS EXAGE, spol. s r. o., M. Švabinského 1144, Kyjov. 4. Jmenuje a) pana Petra Lacinu, Rosice členem výboru pro granty, rozvoj města a regionu. Ing. Petr Klíma starosta 14 ROSA 7 8/2009

11 informace ZAHÁJENÍ PROVOZU KONTAKTNÍHO MÍSTA FAMILY POINT V pátek 15. května 2009 byl v Brně na Josefské 1 slavnostně otevřen Family Point místo pro rodinu. Tuto novou službu veřejnosti zřizuje Magistrát města Brna a provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Family Point nabízí místo k zastavení, rodiče zde mohou přebalit a nakrmit děti. Pro menší děti jsou připraveny hračky a tvořivé pomůcky, velmi oblíbené je akvárium. Dospělí a větší děti si mohou ve Family Pointu na internetu vyhledat potřebné informace. Family Point je především kontaktní místo, které zprostředkovává informace a služby na podporu rodinného života v Brně a okolí. Nabízí mj. přehled volnočasových aktivit. NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Foto: Lukáš Volánek Pracovnice Family Pointu informují osobně, telefonicky a mailem o službách prorodinných organizací, zprostředkovávají poradenství v rodinné, sociální, psychologické a právní oblasti. Family Point bude také místem, kde je možné zřídit si rodinný pas. Family Point je otevřen každý den v době od 9.30 do Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu klíč před budovou pošty hodin. Uživatelé internetu mohou nabídku a činnost Family Pointu sledovat na stránkách Od příštího týdne začnou ve Family Pointu probíhat pravidelné akce pro veřejnost. První se konala ve středu od 15 do 17 hodin, na programu byla ukázka vázání šátku na nošení dítěte. Zájemcům a spřáteleným organizacím chodí dvakrát měsíčně mailem tzv. Zprávy z Family Pointu informace o aktuální nabídce Family Pointu a tipy na programy pro rodiny i jednotlivce. O posílání těchto Zpráv je možné požádat na adrese Milena Hrdličková Pracovní skupina pro komunitní plánování Město Rosice 16 ROSA 7 8/2009

12 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace v Rosicích připravuje ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH KOUPELÍ Na neděli 20. září 2009 jednodenní rekondiční zájezd do termálních koupelí v Maďarském Moson magyárováru. Na měsíc říjen plánujeme jednodenní poznávací zájezd na Státní zámek Milotice, skanzen ve Strážnici a do Petrova. Bližší informace budou zveřejněny ve vývěsní skříňce MO STP a dále pak na informačních letácích a v kabelových televizích jednotlivých obcí. Přihlášky na oba zájezdy včetně úhrady ceny zájezdů přijímá a bližší podrobnosti sdělí paní Jaromíra Bohýlová, Rosice, Husova čtvrť 1085, telefon , mobil Božena Poláková z vašich dopisů ROSA 7 8/

13 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 3. července 2009 by se dožila 80 let naše maminka, babička a sestra paní Věra Zornová. Stále vzpomíná dcera s rodinou a bratr Oldřich. Odešla jsi náhle, jak osud si přál, ale v našem srdci zůstáváš dál. Dne 28. července 2009 by se dožila 85 roků naše milovaná maminka a babička paní Marie Eliášová. Se smutkem v srdci vzpomínají syn Miloš s rodinou. Dne 1. srpna 2009 by se dožila naše maminka a babička paní Růžena Valoušková 103 let, současně tomu je 24 let, co nás navždy opustila. 19. března 2009 by se dožil 102 let náš tatínek a dědeček pan Josef Valoušek. Opustil nás před 44 lety. Žili jen pro nás a stále vzpomínají dcery Zdeňka a Božena. Na babičku, kterou měli rádi, vzpomínají vnuci Stanislav a Roman s rodinami. Dne 1. srpna uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Jan Gross a 12 srpna by se dožil 74 let. Stále vzpomíná manželka Drahoslava, syn Jiří, dcera Jana s manželem a vnuci Jaroslav, Jan, Radek. Dne 4. srpna 2009 vzpomeneme 9. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Zdeňka Wasserbaura. Dny plynou, bolest zůstává. Přátelé, známí, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, děti a vnoučata. 18 ROSA 7 8/2009

14 Dne se dožívá 70 let pan Jan Pavlík z Rosic, Husova čtvrť 991 Všechno nejlepší, hodně ště stí a zdraví, přejí bratři Petr, Pavel, Venouš a Luboš s rodinami PODĚKOVÁNÍ Děkujeme spolužákům ročníku 1964, kteří na svém setkání dne 30. května 2009 vzpomenuli na svého náhle zemřelého spolužáka pana Radka Poláka a uctili jeho památku květinovým darem. Rodiče Polákovi a jeho syn Radek POZOR VŠICHNI ROSIČÁCI 1946 setkání se koná 19. září 2009 tradičně u Kozla. Těší se Jindra Jandová a Vlasta Kalinová. PODĚKOVÁNÍ Díky paní MUDr. Prokešové, praktické zubní lékařce v Rosicích Děkuji paní doktorce s jakou péčí a trpělivostí řešila všechny problémy při ošetření. Děkuji též paní asistentce a laborantce za přívětivé chování. Milan Vavřík, Kamínky 1176 Díky paní MUDr. Žáčkové, praktické zubní lékařce v Rosicích Chci poděkovat paní doktorce za hezký nový chrup byť umělý. Hlavně za hezký přístup k pacientovi a příjemné prostředí, které hned i bolest trochu zmírní a otupí. Moje díky též patří paní asistentce a paní laborantce. Marie Vavříková, Kamínky ROSA 7 8/

15 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE V minulém měsíci jsme byli nuceni z důvodu pracovní zaneprázdněnosti článek v ROSE vynechat. Proto se následující shrnutí nejzávažnějších trestných činů týká období měsíce dubna a května Tetčice: požár dvou plast. kontejnerů na ul. Neslovická, škoda cca Kč Říčany: vloupání do rod. domu ul. Jihlavská, odcizeny šperky, škoda Kč Střelice: vloupání do auta Opel Omega, odcizen batoh s doklady a osobními věcmi řidiče a spolujezdce, škoda cca Kč Přibyslavice: krádež věcí z lesního stroje Timberjack 810 škoda cca Kč Střelice: vloupání do chaty vypáčené dveře za Kč, odcizeno 100 lahví na pivo v nevratných přepravkách v ceně 300 Kč Veverské Knínice: krádež dvou LCD televizorů z jachet v areálu ZD, škoda Kč Střelice: vloupání do Stavebnin rozstříhaný plot, odcizen materiál za Kč Zastávka: rozbité výlohy prodejny škoda cca Kč Rosice: sprejerství na ZŠ počmáráno 23 oken, troje dveře, škoda Kč Zastávka: požár plastových kontejnerů za prodejnou potravin, škoda Kč Ostrovačice: Vloupání do restaurace U Nedbálků vypáčené dveře, škoda cca Kč Střelice: vloupání do knihovny ZUŠ odcizen PC, škoda Kč Zastávka: vloupání do firemní kanceláře průmyslový areál ul. Lípová, odcizeny 2 PC a nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: sprejerství na budově Domova důchodců škoda Kč Rosice: vloupání do auta Kia Sorento v Mariánském údolí, odcizena aktovka s doklady a finanční hotovostí, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta Peugeot 107 na ul. Padělíčky, odcizen středový panel s autorádiem, celk. škoda cca Kč Říčany: vloupání do auta Dacia Logan na ul. Višňová, odcizeno nářadí, škoda cca Kč Zastávka: krádež měděných trubek na novostavbě bytovky, škoda Kč Rudka: vloupání do domu rozbitá okna, odcizeny starožitnosti za Kč Zastávka: vloupání do firmy průmyslový areál ul. Lípová, odcizen PC a nářadí, poškozená kancelář, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta Iveco Daily u hotelu Motorsport, odcizena taška s doklady a peněženkou, škoda Kč Zbraslav: vloupání do prodejny potravin přes mříž a vchodové dveře, odcizena hotovost, cigarety, alkohol a jiné zboží, celková škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta ul. J. Svobody, Š Felicia autorádio za Kč Rosice: vloupání do auta ul. Máchova, Š Felicia autorádio za Kč Zakřany: vloupání do sklepa Sport baru krádež 2 sudů piva Gambrinus a kompresoru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Seat Alhambra v Mariánském údolí, odcizena volně položená peněženka s plateb. kartami, škoda Kč Lukovany: vloupání do chaty odcizeny 2 elektrocentrály a nářadí, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Mazda na ul. Kaštanová, odcizeno autorádio, škoda cca Kč 20 ROSA 7 8/2009

16 Mimo uvedené bylo v dubnu a květnu přistiženo 12 řidičů s alkoholem v krvi a dále 8 řidičů, kteří nevlastnili příslušné řidičské oprávnění, za další dopravní přestupky bylo uloženo 55 blokových pokut na místě nezaplacených a 45 blokových pokut uhrazených přímo na místě. Dále bylo oznámeno a prošetřeno 94 přestupků, z toho 50 přestupků bylo směřováno proti majetku a zbytek narušoval občanské soužití a veřejný zájem. Nyní bych se s vámi chtěl podělit o další problematiku ze své praxe. Často se stává, že jsme nuceni v rámci výkonu služby hledat bydliště lidí, s kterými přijdeme do styku. Jsme pak odkázáni na hledání domu podle popisného čísla. Ne každý dům je ale označen popisným číslem, takže někdy celou ulici projedeme pro jistotu dvakrát, a dům zůstane nenalezen. Pak jsme odkázáni ptát se někoho, kdo v té dané ulici anebo lokalitě bydlí, a zde už mohou nastat další problémy, protože se vyptáváme lidí, kteří s daným případem nemají zcela nic společného. Ještě horší je, pokud jsme nuceni hledat určitý dům po setmění anebo přímo již v noční době. Na tuto problematiku ale pamatuje přestupkový zákon v části věnované přestupkům proti veřejnému pořádku, kde se výslovně uvádí v 47b písm. c), že přestupku se dopouští ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými, a v posledním odstavci citovaného paragrafu se uvádí, že za toto mu může být udělena pokuta až do výše Kč. Proto chci touto cestou apelovat na spoluobčany, kteří číslo popisné na domě nemají, aby zjednali nápravu. Nebudou tak riskovat případný postih a v naší práci nám tato náprava citelně pomůže. A nyní z jiného ranku. V poslední době se rozmohlo v daleko větší míře vloupání do různých nehlídaných firemních objektů. Svého času fungovaly vrátnice s hlídači, kteří čas od času obešli hlídaný areál a většinou to stačilo k tomu, aby to případného zloděje odradilo. Dnes se větší průmyslové areály rozdrobily a sídlí zde vždy několik firem, ale vrátnice nefungují. To je lákavá příležitost pro zloděje, protože většinou se jedná o místa dostatečně vzdálená od obytných domů a případný rámus nikoho nepřiláká. Tak je tomu např. i v bývalém areálu dolu Julius v Zastávce, kde sídlí několik menších společností. Vrátnice slouží jen jako ubikace pro příležitostné ubytování pracovníků a areál nikdo nehlídá. Jen za měsíce duben a květen zde bylo 4x provedeno vloupání do různých firemních objektů s celkovou škodou více než 160 tisíc korun. Snad kdyby se tyto firmy mezi sebou domluvily a společně zaplatily hlídání, omezilo by to počet vloupání i s tím související škody na majetku. V bývalém objektu traktorky v Rosicích hlídač funguje a k vloupání do objektů zde sídlících firem nedochází. Domnívám se, že institut vrátnic a hlídačů je mnohde nedoceněn a měl by být obnoven. Dne proběhla oslava Dne dětí v Rosicích Na Trojici, již několik let tuto oslavu pořádá ZŠ Rosice ve spolupráci s Obvodním odd. Policie Rosice a s Rosickými hasiči. Účast na akci měly mimo žáků nižších ročníků ZŠ Rosice také MŠ Rosice a MŠ Tetčice. Již tradičně byla provedena ukázka techniky Hasičů i Policie ČR, starší žáci si mohli vyhotovit test pro cyklisty a za úspěšné splnění testu dostali průkaz cyklisty a dárek. Proběhly ukázky výcviku služebních policejních psů, kdo chtěl, mohl si sejmou své otisky prstů na kartičku, vyzkoušet neprůstřelnou vestu, sednout si do policejního vozidla, občas zněly i sirény. Dokonce přiletěl i policejní vrtulník, který nízko nad terénem předvedl ukázku některých prvků pilotáže. Počasí vyšlo, nikdo se nezranil, domnívám se, že byli spokojeni žáci, učitelé, i ti, kdo akci zorganizovali a po celou dobu se dětem věnovali. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE ROSA 7 8/

17 informace VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE JEN KE SPECIALISTŮM Může se vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít šroubek, klička, motor, kompresor víte ale, co tím můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu musí splnit spoustu podmínek stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí. Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení! Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest. V chladničkách se nacházejí také freony a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky. Rtuť je jediným kapalným kovem je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin. Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách. Stojí to za to? Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum. Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije, nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad mnohdy jako za nebezpečný odpad a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Společnost Elektrowin 22 ROSA 7 8/2009

18 z vašich dopisů VZHŮRU DO KANADY O květnovém prodlouženém víkendu jsme se s manželkou rozhodli, že vyvezeme vnuky na výlet. Na jejich dotaz jim byla dána odpověď, že do Kanady. V sobotu ráno jsme si nabalili oplatky a pití a vyrazili směr Třebíč, Stará Říše, Nová Říše, Dačice a už se cíl cesty blížil. Nebyla to Kanada v Americe, ale ta naše. Je to velice překrásný kus přírody v Novohradských horách, částečně v Čechách, částečně na Moravě. Z Dačic vede silnice přes Český Rudolec a Radíkov do vesničky Nový Svět. Zde jsme opustili uzoučkou silnici a vydali se po cestách mezi pastvinami k cíli naší cesty. Auto bylo zaparkováno u mohutných balvanů, na které hoši okamžitě začali šplhat. Měli z vyvedeného pokusu velkou radost. Za chvíli jsme pokračovali dál lesem, který je zde nádherný a plný borůvkového porostu. Asi po deseti minutách chůze se objevil mohutný balvan ve tvaru vystrčené lidské zadnice. Tento přírodní útvar vznikal mnoho desítek tisíc let pouze přírodními vlivy. Velikost a tvar balvanu znovu přilákal vnuky, kteří po chvíli snažení na nás z vrcholu útvaru začali pokřikovat. Po chvíli jejich dovádění nastal sestup do údolí k vesničce Valtínov. Zde jsou veliké ohrady plné pasoucích se krav a se stádem koní. Po chvilce okukování nastal čas k návratu k autu a odjezdu do Kunžaku. Po obědě U Točíka nás čekal další cíl: nádherný rybník Komorník. Po krátké procházce po břehu rybníku jsme pokračovali dále. Další zastávka patřila Telči. Zde nás překvapil velký nával lidí, který Foto: Václav Sýkora se za chvíli vysvětlil na historickém náměstí. Probíhala zde přehlídka historických aut, motocyklů, kol a dětských kočárků. Nablýskaná stará auta a motocykly kluky úplně uchvátily, že ani nechtěli odejít. Nechali se přemluvit k návštěvě Telčského domu a jeho podzemí. V Telči jsem byl již mnohokrát, ale pokaždé je zde něco nového, opraveného a hezčího. I když bylo sobotní odpoledne, obchody v podloubí byly otevřeny, zahrádky u kaváren a cukáren byly plné. Samotné náměstí je stále krásnější a barevnější. Mohu jenom závidět, že náměstí stále víc roste do krásy a nehrozí, že by zde byla postavena nějaká nová hrůza. Po nezbytné zmrzlině nastal návrat zpátky domů. Klukům se výlet líbil a po slibu návratu v budoucnosti byli úplně spokojeni. Všeobecná charakteristika: Valtínov a Nový Svět nadmořská výška m nad mořem, rozsáhlé lesní masívy s množstvím hub a borůvek, zemědělská činnost utlumena, pole jsou zatravněny a pravidelně koseny, velké množství zajímavých skupin balvanů dvojslídných žul, dokonalé značení cest pro cyklisty, jezdce na koních i pěší, pro zimní období lyžařské trasy, v okolí množství možností ubytování v kempech a pensionech, možnosti koupání. Václav Sýkora 24 ROSA 7 8/2009

19 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Přestože mám tři děti ve věku 3, 4 a 6 let, s manželem si nerozumíme, hádáme se a naše neshody se stupňují. Oba jsme se snažili zachovat manželství kvůli dětem, ale naše dennodenní prudké hádky mají špatný vliv na děti. Dohodli jsme se na rozvodu s tím, že manžel odejde bydlet ke svým rodičům. Manžel s tím souhlasí, ale pod podmínkou, že alespoň jedno dítě převezme do své péče. Vyhrazuje si, že pokud mu jedno z dětí nedám dobrovolně, bude o něj bojovat soudní cestou. Poraďte, co mám dělat, nechtěla bych sourozence rozdělovat, neboť jsou na sobě silně citově vázáni. Odpověď: Pokud se rodiče nedohodnou o úpravě výchovy a výživy dětí, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu dítě bude svěřeno a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Při určování, komu mají být děti svěřeny do výchovy, zkoumá soud všechny okolnosti jak na straně rodičů, tak na straně dětí. U rodičů se soud zaměřuje na to, zda splňují podmínky na řádnou výchovu dětí, a pokud žádají o svěření dětí do své péče oba rodiče, zjišťuje soud, u kterého jsou podmínky pro výchovu dětí lepší. Kromě předpokladu hmotného zabezpečení soud zjišťuje, který z rodičů je schopen děti lépe vychovávat. Soud zkoumá tělesný i duševní stav rodičů, schopnost zvládnout péči o děti, způsobilost vést děti ke správnému vztahu k druhému rodiči apod. Další podmínky Jaroslava Z., Rosice na straně rodičů, které soud zkoumá, je povaha zaměstnání, bytové poměry apod. Soud zkoumá i okolnosti na straně dětí, zejména jejich věk, zdravotní stav, vztah k rodičům, sklony, zájmy, u starších dětí způsob přípravy na budoucí povolání. Pokud se dítě může vyjádřit, u koho z rodičů by chtěl bydlet, soud zohlední i toto přání dítěte. V praxi se zpravidla menší děti svěřují do výchovy matce, která je biologicky lépe uzpůsobena výkonu osobní péče o děti. V zájmu udržení rodinných vazeb se zásadně dává přednost svěřování sourozenců do výchovy jednomu z rodičů, protože zájem dětí o udržení sourozeneckých vztahů převyšuje nad zájmem rodičů. Výjimečně ale může být oddělená výchova sourozenců vhodnějším opatřením, např. pokud nezletilé děti týchž rodičů vyrůstají již delší dobu odděleně a přivykly různému výchovnému prostředí a pokud oddělená výchova nepovede ke ztrátě vzájemného soustavného kontaktu nezletilých sourozenců. Ve vašem případě bych proto doporučila podat co nejdřív návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k vašim nezletilým dětem po dobu do a po rozvodu se žádostí o svěření dětí do vlastní péče. Pokud tento návrh podá váš manžel, zašlete soudu vyjádření se svým stanoviskem, že s návrhem otce nesouhlasíte a žádáte svěření všech dětí do své péče. Návrh je v každém případě nutné odůvodnit tak, aby z něho vyplynulo, v čem je vaše péče proti péči otce dětem prospěšnější. Současně doporučuji kontaktovat i příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který bude jako opatrovník vašich dětí účastníkem celého řízení. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: právnická poradna ROSA 7 8/

20 z vašich dopisů Znáte svoje předky a známé? ROSICKÉ HODY Že se mládež dovedla kulturně bavit, dokumentuje foto ze září V části průvodu vidíme stárky a družičky v krojích. Napravo je část štítu domku rodiny Křivých (dříve Piálků). V průvodu jsou známé tváře. Z levé strany snímku poznáváme stárky: 1. Zdeněk Urbanovský 2. Miloslav Bartoněk 3. Jindřich Hájek 4. Ferdinand Baštař 5. Antonín Klíma 6. Zdenek Jelínek Využívám příležitosti a děkuji všem čtenářům za zájem Foto: archiv Miloslava Bartoňka a připomínky k mému článku v Rose č. 12 z minulého roku. Ani s vaší pomocí se dodnes nepodařilo zjistit jména všech osob na obou fotografiích. Omlouvám se všem čtenářům, že již nestačím na jejich dopisy psát odpovědi. Je to pro mě časově i zdravotně nemožné. Antonín Růžička Vyhodnocení závěrečných zpráv z projektu LES VE ŠKOLE / ŠKOLA V LESE V pondělí se sešla v podkroví domu číslo 17 v Haštalské ulici komise čítající patnáct členů z řad lesních pedagogů, lesních odborníků a zaměstnanců Sdružení TEREZA. Od rána do večera se pročítali Závěrečnými zprávami škol zapojených v programu Les ve škole škola v lese a hodnotili je podle předem známých kritérií a indikátorů. Jste zvědaví, jak to dopadlo? Nuže vězte, že jsme byli velmi mile překvapeni úrovní vašich děl, moc všem děkujeme za práci a doufáme, že sepisování Závěrečných zpráv pro vás bylo přínosem. Největší pochvala patří následujícím školám: V kategorii začátečníci (do programu Les ve škole škola v lese se zapojili v tomto školním roce): ZŠ Třemešná, ZŠ Vsetín, Rokytnice V kategorii mírně pokročilí (v programu jsou zapojeni dva až tři roky): ZŠ Laškov, ZŠS, ZŠP a PrŠ J. Palacha, Most V kategorii pokročilí (programu se věnují déle než tři roky): ZŠ Rosice, ZŠ Nové Město na Moravě Jejich zástupci (jeden pedagog a pět žáků) si můžou začít balit kufry a připravovat prezentaci své celoroční práce, neb s námi jedou od 17. do 19. června na Lesní setkání do Domašova nad Bystřicí! Jim i všem ostatním školám během prázdnin pošleme zpětné vazby k Závěrečným zprávám a dárečky za to, jak pilně po celý rok pracovali. Těšíme se, že příští rok nám dorazí ještě víc zpráv a že nebudeme šetřit body za vzorné zpracování! 26 ROSA 7 8/2009

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 24. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více