ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen /8

2 Z OBSAHU Informace pro občany Babic Výpis usnesení rady Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Zahájení provozu kontaktního místa Family Point Zájezd do termálních koupelí Společenská kronika Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům Vzhůru do Kanady Právnická poradna Rosické hody, Les ve škole/škola v lese Fyzikální soutěže v ZŠ Rosice Výsledky soutěže hlídek mladých zdravotníků Husité ve škole, Škola v přírodě Informace Mikroregionu Kahan Den dětí, Co se mi nejvíce líbilo ve školní družině Informace pro rodiče prvňáčků, Zahájení školního roku MŠ logopedická informuje MŠ Zámecká Objevujeme krásy přírody Slovo o ZUŠ Kalendárium Zveme vás do knihovny Předškolácké skupinky KIC informuje Co nového v SVČ Host DSEK: Divadlo Koule Podnebí Kuželky, Úspěch rosické mažoretky Florbal, sezona 08/ Rosický fotbal píše dějiny Sportovní kulečník v Rosicích Prázdninové akce v kině Vstupenky Ticketpro, Rytířské klání Kulturní přehled Hladce oholen a důkladně vyžehlen jsem s ostatními zastupiteli v obřadní síni očekával příjezd prezidenta. Slavnostní ráz důležité chvíle dokreslovalo zaplněné náměstí a jeho vážnost zase muži s kamennou tváří a dráty v uchu. Najednou vstoupil. A byl jiný než ten prezident z televizní obrazovky. Byl přirozený, uvolněný a charismatický. Jeho čas však byl omezený a hlídač protokolu nekompromisní. Škoda, že dlouhý monolog jednoho ze zastupitelů zabral čas vyhrazený pro dotazy všech ostatních. Nedozvěděl jsem se tedy, jak velkou roli v úspěšném rozvoji města hraje podle prezidenta politická angažovanost zastupitelů ani jak se dá seznámit s Luckou Bílou. Ale třeba přijede brzy znovu. Zdálo se mi, že moravské buchty prezidentovi chutnaly. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Červenec Srpen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Prezident v Rosicích Foto: Aleš Palko ROSA 7 8/2009 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC SVĚCENÍ SOCHY V úterý 26. května 2009 byla v kapli sv. Antonína Paduánského v Babicích pravidelná mše svatá, po níž nám rosický pan farář p. Ing. Petr Koutský poutavě přiblížil život pražského biskupa Jana z Nepomuku. Zazpívali jsme píseň o sv. Janovi. Uvádím poslední sloku: Duši čistou blaží věčná sláva, tělo svaté v pražském chrámě dlí, jazyk neporušen pozůstává neprozradiv Boží tajemství. Po zpěvu jsme se odebrali k renovované soše Jana Nepomuckého. Pan farář přečetl úryvek z Písma svatého, děti položily k soše červené růže a pomodlili jsme se za všechny naše občany a stálou ochranu naší obce. Socha sv. Jana byla v Babicích zbudována nákladem Bratrstva živého růžence a dobrodinců v roce Letos byla provedena vynikající rekonstrukce zásluhou starosty obce Vladimíra Blažejovského, všech členů zastupitelstva, zvláště p. Švihálka, který s p. Oškrdalem projednával dokonalé provedení sochy za dostupných podmínek. Naše srdečné Pán Bůh zaplať panu starostovi a celému kolektivu spolutvůrců vynikajícího díla. Foto: Gabriela Antošová Zajímavosti o světci, jehož svátek připadá na 16. květen: Jan Nepomucký patron Čech, kněží, zpovědníků, mostů, lodníků, veslařů, mlynářů a spolupratron Mnichova, Habsburského rodu a druhý patron Jezuitského řádu, ochránce proti nebezpečí vody, bezpečného putování a šťastného návratu. Přímluvce za mlčenlivost a zachování zpovědního tajemství. Narodil se okolo roku 1345 v Pomuku. Zemřel mučednickou smrtí v Praze Důvodem nebyl ani tak boj moci světské a duchovní, ale mučení Jana Nepomuckého ve snaze vymoci z něj zpovědní tajemství královny Žofie. Duchovní Jan nevyzradil, proto byl utopen ve Vltavě. Mučedník Jan byl prohlášen za svatého. Mgr. Josefa Procházková! POZOR! Změna otevírací doby u kontejneru na velkoobjemový odpad v Babicích u Rosic: pouze v SOBOTU hod. Přítomen bude pracovník obecního úřadu. 4 ROSA 7 8/2009

4 PŘEHLED USNESENÍ z 31. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic opravu místních komunikací tryskovou metodou cca 20 tun materiálu. nákup traktoru na leasing a pověřuje starostu průzkumem trhu a výběrem dodavatele. Závěrečný účet obce za rok 2008, jehož součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, a to bez výhrad. přijetí účelové dotace z rozpočtu JmK v rámci Programu rozvoje venkova na akci Vybudování veřejného osvětlení ul. Růžová ve výši Kč. Zastupitelstvo obce Babice u Rosich Schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, o.s. na rekonstrukci Masarykovy studánky. opravu komínů, soc. zařízení a střechy na budově mateřské školy v Babicích u Rosic. Souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny na katastru obce a je připravena jednat o podmínkách pronájmu obecních pozemků a vydání souhlasu se stavbou. Bere na vědomí cenové nabídky firem na opravu ul. Havířské s tím, že o realizaci opravy rozhodne na základě plnění příjmové části rozpočtu. PŘEHLED USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou MMB Consulting s.r.o. na 1. etapu akce Rekonstrukce a oprava základní školy T. G. Masaryka, detašované pracoviště Babice u Rosic za cenu Kč. kupní smlouvu s firmou Milan Rigó na koupi traktoru SAME SOLARIS 40 včetně čelního nakladače SIGMA PC 910 a lopaty na hlínu za cenu Kč včetně DPH. Smlouvu o obchodním úvěru č , Přílohu č. 1 ke smlouvě o úvěru Potvrzení o pojištění předmětu koupě, Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva a Smlouvu o výpůjčce ke Smlouvě o obchodním úvěru č a Přílohu č. 1 Předávací protokol ke Smlouvě o zajišťovacím převodu vlastnického práva s firmou S-MORAVA Leasing, a.s. vydání záměru na směnu části obecních pozemků parcelní čísla 896/101 a 896/104 o výměře 53,2 m 2 za části pozemků parcelní čísla 896/32 a 896/103. Rozpočtové opatření č. 2/2009. Závěrečný účet Mikroregionu Kahan za r Neschvaluje finanční příspěvek MUDr. Věře Urbánkové na zakoupení digitálního panoramatického rentgenu Kodak Souhlasí se zapůjčením travní sekačky HARRY TJ Sokol Babice u Rosic za účelem sečení trávy na fotbalovém hřišti 1x za 14 dní. Pověřuje starostu zpracováním do dalšího zasedání zastupitelstva obce provozního řádu kulturního domu a pronájem kulturního domu. Bere na vědomí informaci z rady Energoregionu zprávu Ing. Jana Kotase o provedené kontrole Kontrolním výborem ze dne ROSA 7 8/2009 5

5 z vašich dopisů BABICKÝ KLUB SENIORŮ SLAVIL 25. června uplynulo 5 roků od realizace nápadu skupiny babických občanů seniorů vytvořit v obci Klub seniorů. Klub, ve kterém by se scházeli občané patřičného věku a podobných zájmů, kterým nestačí k vyžití televizní seriály a náhodná sousedská setkání. Právě naopak. Chtěli jsme babickým seniorům nabídnout pestrou paletu akcí, kde by si každý vybral toho svého koníčka. Jak začít? Přípravným výborem, který celý záměr projedná se starostou a v zastupitelstvu obce. A tak se sedm nadšenců pustilo do práce. Protože to nebyla práce lehká ani jednoduchá, sluší se je jmenovat. Byli to: Miloš Buďa, Jana Kocianová, Jan Kocian, Ladislav Kocián, Vlastimil Křivánek, Marie Prokešová a Alois Švihálek. Postupně se v úzké spolupráci s vedením obce vytvořil model této činnosti, který prakticky využíváme stále. Základ tvoří pravidelné měsíční setkání, kde stálými body programu jsou zprávy ze zasedání OÚ, abychom věděli co se v naší obci děje a hlavně připravuje, příspěvky z oblasti kultury malá chvilka poezie, zajímavosti z historie obce, hudba, zpěv a tanec. Vše se odehrává v přísálí kulturního domu. Naši činnost velmi obohatil Jenda Tondl, který po začlenění do výboru klubu začal organizačně zajišťovat zájezdy. Je třeba zdůraznit, že to byly, jsou, a pevně všichni věříme, že i do budoucna budou zájezdy, ze kterých si každý účastník odnese nejen zábavu, ale i poučení a krásné zážitky. Navštívili jsme severní Moravu, Českou Kanadu, Luhačovice, jižní Moravu, Moravský kras a další krásná místa v naší republice. Nemalou zásluhu na dobrém chodu celého našeho klubu mají Jenda Kostelníček, který se nyní stará o finance, a Koudelová Anna, zajišťující na pravidelných setkáních ve spolupráci s pokladníkem materiální složky občerstvení a pod. Ve výčtu našich aktivit nemůže chybět každoroční výšlap na Chvojnici do míst, kam většina mužské části klubu chodila v mládí stanovat, a další procházky po okolí, případně veřejnou dopravou, jako byly Oslavanské slavnosti, Rozhledna V. Menšíka, Slovanská epopej A. Muchy atd. Vzhledem k tomu, že v našem výboru máme velmi zkušené a schopné členy, požádali jsme v roce 2008 vedení Mikroregionu Kahan o spolupráci na zajištění setkání seniorů ze všech obcí Kahanu. Vedení Mikroregionu náš projekt schválilo, a tak v loňském roce náš klub zajistil historicky první setkání takového rozsahu. Věříme, že se stane každoroční akcí pro všechny seniory Kahanu. V současné době se nám dobře rozběhl kroužek stolního tenisu pro naše členy a doufáme, že časem budeme moci sehrát přátelská utkání s dalšími kluby. Slavnostní setkání na oslavu našeho pětiletého výročí jsme zorganizovali 29. května na Kratochvilce. Proč tam? 26. květen byl vyhlášen jako Mezinárodní den sousedů. Pamatujeme si všichni, že naše sousední obce mívaly společná fotbalová i hokejová mužstva. My jako senioři si už na sport moc netroufáme, ale scházet se jako senioři, předávat si tipy na dobré léky, dobré doktory, dobré jídlo a pití a vůbec si jen tak popovídat by mohlo být zajímavé. Proto jsme také na naše setkání pozvali starostku paní Trojanovou, aby načerpala zkušenosti, jak na to, a zkusila i u nich klub seniorů založit. Na pomoc ze strany našeho klubu se může spolehnout. Tímto jí také vyjadřujeme poděkování za pomoc při organizování tohoto setkání. Všichni věříme, že náš klub bude i v následujícím období minimálně tak úspěšný jako dosud, a tak přejeme vedení klubu i všem členům hodně zdaru a úspěšných akcí. Vlastimil Křivánek 6 ROSA 7 8/2009

6 obec Babice JARNÍ VÝLET Sokol Babice uspořádal dne 8. května 1. turistický výšlap pro děti a dospělé pod názvem,,babická ŠLAPKA. Jako cíl byla vybrána Masarykova studánka. Sešlo se nás mnoho. Šlapaly děti, maminky, tátové, babičky i prababičky. Nejmladší účastníci neměli ještě 3 roky, nejstarší bylo skoro 80 let. Po cestě lesem děti trhaly konvalinky, házely šiškami, rozpoznávaly stromy a vzájemně se seznamovaly. U cíle jsme si odpočinuli, osvěžili vodou ze studánky a vydali se na zpáteční cestu k babickému hřišti. Tam na všechny,,účastníky zájezdu čekalo občerstvení. Děti dostaly sladkosti a kofolu, dospělí na osvěžení dobré pivečko a všichni jsme si opekli výborné špekáčky. Výlet se vydařil, strávili jsme nádherné odpoledne v přírodě. Už se těšíme na příští rok, na konání 2. ročníku. Poděkování patří všem babickým Sokolům, kteří tuto akci zorganizovali, hlavně sourozencům Zelinkovým, kteří na úkor svého volna ochotně a rádi dělají radost našim nejmenším. Helena Foralová VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Výsledky hlasování v okrsku Babice u Rosic Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem: 483 Počet voličů, kteří se dostavili k volbám do EP: 126 Počet platných hlasů: 125 Účast: 26 % Strana 2: KDU-ČSL 11 hlasů Strana 3: Věci veřejné 3 hlasy Strana 4: ODS 31 hlasů Strana 6: Volte Pravý Blok 2 hlasy Strana 8: Česká strana národně socialistická 3 hlasy Strana 9: Evropská demokratická strana 5 hlasů Strana 11: Demokratická Strana Zelených 2 hlasy Strana 14: SDŽ Strana důstojného života 3 hlasy Strana 16: Moravané 2 hlasy Strana 21: KSČM 24 hlasů Strana 22: Starostové a nezávislí Vaše alternativa 1 hlas Strana 24: SNK Evropští demokraté 1 hlas Strana 30: Zelení 1 hlas Strana 33: ČSSD 36 hlasů Táňa Ourodová předseda volební komise Babice u Rosic 8 ROSA 7 8/2009

7 VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 70/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice z radnice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti odboru životního prostředí za období 05/ /2009. b) zprávu o činnosti odboru živnostenského MěÚ Rosice za období 05/ /2009. c) zprávu o činnosti odboru dopravy MěÚ Rosice. 2. Schvaluje a) uzavření smlouvy mezi městem Rosice a firmou BOHEMIA AUDIT, s.r.o, Popelákova 3, Brno, jejímž předmětem je přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2009, dle předloženého návrhu. b) přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Správu zámku Rosice na projekt: Kulturně naučný projekt Rytířské klání o srdce dívek a paní ve výši Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. c) platový výměr ředitele Rosických TS, příspěvková organizace. d) uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti Lipostav spol. s r. o., se sídlem Úvoz 4, Brno, IČ: , na základě uzavřené Nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemku a komunikace ze dne a to ve finanční výši Kč za období od do , kdy byla společnost v prodlení s předáním předmětu nájmu pronajímateli. 3. Souhlasí a) se zněním výzvy k předložení nabídek na výběrové řízení na stolařské, montážní a zednické práce akce Výměna oken MŠ na ul. Zámecké v Rosicích a souhlasí s obesláním firem DARE Eurookna, Rajhrad, Antre 3000, Moravany, SP PROFIT spol. s r. o. Zbraslav u Brna, Zmeškal, Rosice. b) s postupem prací na opravě Penzionu dle návrhu OKT investice, práce budou prováděny dle finančních možností. c) se zakoupením víceúčelového zametacího stroje Ekhlom Rosickými TS. d) se změnou nájemních smluv, uzavřených s Daliborem Dufkem a Radkem Urbánkem ohledně trvání každoroční doby pronájmu předzahrádek na dobu jejich skutečného užívání s tím, že tito nájemci jsou povinni každoročně oznámit počátek i konec skutečného užívání pronajímateli. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemku p. č b) ředitelkám mateřských škol, aby s účinností od začátku následujícího školního roku zvýšily měsíční školné na 500 Kč. 5. Uděluje a) všem příspěvkovým organizacím, u kterých je zřizovatelem město Rosice, předchozí souhlas k přijímání peněžitých darů účelově neurčených, podle ustanovení 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to společně pro více právních úkonů. 6. Projednala a) závěrečný účet města Rosice za rok 2008 a doporučuje jeho schválení zastupitelstvem města. 7. Rozhodla a) vypovědět nájemní smlouvu ze dne na pronájem předzahrádky paní Boženě Lacinové a nájemní smlouvu ze dne na pronájem předzahrádky panu Zbyňkovi Novákovi. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Jaroslav Dytrych Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé ROSA 7 8/2009 9

8 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 71/2009 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Souhlasí a) s uzavřením dohody o započtení pohledávek mezi městem Rosice a p. Františkem Bartlem, Rosice, jejímž předmětem je vzájemné započtení oboustranné pohledávky ve výši Kč. b) s uzavřením dohody o započtení oboustranně splatné pohledávky mezi městem Rosice a Billiardovým klubem Rosice u Brna, o. s., Žerotínovo nám. 1, Rosice ve výši Kč. c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelové smyčky NN do pozemku města p. č zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný. d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu umístění nového kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 1556/1 zapsané na LV č , jednorázová úplata činí Kč. Veškeré vzniklé náklady, spojené se zřízením věcného břemene, s vyhotovením smlouvy o zřízení věcného břemene včetně GP a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ ponese budoucí oprávněný. e) s účastí města Rosice na projektu vzdělávacího centra ORP Rosice, financovaného z OPLZZ a se zajištěním zdrojů na kofinancování. Rada města jmenuje projektový tým ve složení Ing. Radek Eliáš, Ing. Petr Dvořák a nový pracovník (všichni OPI), Bc. Budínová (OUP) a V. Rosendorfová (OKT). Rada města pověřuje projektový tým, aby dále pracoval a prováděl veškeré potřebné kroky k tomu, aby se město Rosice stalo příjemcem tohoto dotačního titulu. f) s účastí města Rosice na projektu technologického centra ORP Rosice, financovaného z IOP a se zajištěním zdrojů na kofinancování. Rada města jmenuje projektový tým ve složení Ing. Radek Eliáš, Ing. Petr Dvořák a nový pracovník (všichni OPI), Bc. Budínová (OUP) a V. Rosendorfová (OKT). Rada města pověřuje projektový tým, aby dále pracoval a prováděl veškeré potřebné kroky k tomu, aby se město Rosice stalo příjemcem tohoto dotačního titulu. 2. Schvaluje a) dodatek č. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne mezi městem Rosice a Billiardovým klubem Rosice, o. s., Žerotínovo nám. 1, Rosice, jejímž předmětem je změna splatnosti nájemného v pravidelných ročních splátkách. b) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Domašov o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1 zák. č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení. 10 ROSA 7 8/2009

9 z vašich dopisů c) dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudka o výkonu přenesené působnosti podle 53, odst. 1, zák. č. 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , nabytí účinnosti dne , který je přílohou tohoto usnesení. d) poplatek za jedno vyhlášení v místním rozhlase ve výši 119 Kč včetně daně z přidané hodnoty od e) harmonogram přípravy rozpočtu města na rok f) změnu půjčovní doby knihovny v měsíci červenci a srpnu g) a přiděluje zakázku na stolařské, montážní a zednické práce akce Výměna oken MŠ na ul. Zámecké v Rosicích firmě Antre 3000, s. r. o., Bohunická cesta 330/3, Moravany. h) dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ve městě Rosice mezi městem Rosice a KTS EKOLOGIE s. r. o., Hutní Osada 14, Zastávka, jejímž předmětem je převedení povinností, spojených se zpětným odběrem elektrozařízení. 3. Rozhodla a) že při nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností bude uplatněno osvobození podle 56, odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a nebude tedy uplatňována DPH na výstupu. Postup podle 56, odst. 4 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH nebude použit. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu rozdělit dotaci Kč od spol. E.ON v částkách Kč pro FC Slovan Rosice (na oslavy 100 let fotbalu), Kč pro KIC Rosice a Kč pro Správu zámku Rosice (na festival Rytířské klání). Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Ing. Petra Šimková ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ Č. 25/2009 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosic na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Souhlasí a) S prodejem části pozemku parc.č v k.ú. Rosice o výměře cca m 2 společnosti PM PROJEKT Invest spol. s r. o., zastoupené p. Martinem Pelikánem, Palackého nám. 17, Rosice za cenu Kč/ m 2. K ceně bude připočítáno DPH podle platných předpisů. Kupní cena bude splatná složením celé finanční částky do notářské úschovy a na účet města převedena po zapsání do KN. Kupující uhradí náklady spojené s pořízením oddělovacího geometrického plánu a náklady spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do 3 měsíců od data schválení prodeje. b) S prodejem areálu Zimního stadionu, Sportovní ulice č. p. 103, Rosice budovy č. p. 103, objektu občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 1400, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1400, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m 2, nemovitostí zapsaných na LV pro k.ú. Rosice u Brna, obec Rosice, spolu s jejich součástmi a příslušenstvím, do společného vlastnictví společ- 12 ROSA 7 8/2009

10 z vašich dopisů ností ABD INVEST s. r. o., Masarykova 118, Modřice, ABD SPORT- SERVIS s. r. o., Masarykova 118, Modřice a MBI uzavřený investiční fond, a. s., Merhautova 216, Brno, za cenu Kč za nemovitosti a Kč včetně DPH podle platných předpisů za věci movité. Kupní cena bude splatná složením celé částky do notářské úschovy a na účet města převedena po zapsání do KN. Kupující uhradí náklady spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. c) s odstoupením p. Jiřího Kocába z funkce člena výboru pro granty, rozvoj města a regionu. 2. Schvaluje a) Vymezení a upravení vlastnického vztahu k pozemku p. č. 679/130 v k. ú. Rosice, který je v KN zapsán s duplicitním vlastnictvím, a to tak, že Město Rosice se stane vlastníkem části pozemku 679/130 o výměře 1 m 2 a FC Slovan Rosice a. s. se stane vlastníkem části pozemku p. č. 679/130 (nově označené GP jako p.č.st. 2284) o výměře 9 m Nesouhlasí a) se změnou usnesení zastupitelstva č. 23, bod 1, písm. b) a to změnou kupujícího pozemků parc. č. 610/168 o výměře m 2 a parc. č. 610/188 o výměře m 2 v k. ú. Rosice z p. Ing. Jiřího Skály na společnost NEXUS EXAGE, spol. s r. o., M. Švabinského 1144, Kyjov. 4. Jmenuje a) pana Petra Lacinu, Rosice členem výboru pro granty, rozvoj města a regionu. Ing. Petr Klíma starosta 14 ROSA 7 8/2009

11 informace ZAHÁJENÍ PROVOZU KONTAKTNÍHO MÍSTA FAMILY POINT V pátek 15. května 2009 byl v Brně na Josefské 1 slavnostně otevřen Family Point místo pro rodinu. Tuto novou službu veřejnosti zřizuje Magistrát města Brna a provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Family Point nabízí místo k zastavení, rodiče zde mohou přebalit a nakrmit děti. Pro menší děti jsou připraveny hračky a tvořivé pomůcky, velmi oblíbené je akvárium. Dospělí a větší děti si mohou ve Family Pointu na internetu vyhledat potřebné informace. Family Point je především kontaktní místo, které zprostředkovává informace a služby na podporu rodinného života v Brně a okolí. Nabízí mj. přehled volnočasových aktivit. NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Foto: Lukáš Volánek Pracovnice Family Pointu informují osobně, telefonicky a mailem o službách prorodinných organizací, zprostředkovávají poradenství v rodinné, sociální, psychologické a právní oblasti. Family Point bude také místem, kde je možné zřídit si rodinný pas. Family Point je otevřen každý den v době od 9.30 do Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu klíč před budovou pošty hodin. Uživatelé internetu mohou nabídku a činnost Family Pointu sledovat na stránkách Od příštího týdne začnou ve Family Pointu probíhat pravidelné akce pro veřejnost. První se konala ve středu od 15 do 17 hodin, na programu byla ukázka vázání šátku na nošení dítěte. Zájemcům a spřáteleným organizacím chodí dvakrát měsíčně mailem tzv. Zprávy z Family Pointu informace o aktuální nabídce Family Pointu a tipy na programy pro rodiny i jednotlivce. O posílání těchto Zpráv je možné požádat na adrese Milena Hrdličková Pracovní skupina pro komunitní plánování Město Rosice 16 ROSA 7 8/2009

12 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace v Rosicích připravuje ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH KOUPELÍ Na neděli 20. září 2009 jednodenní rekondiční zájezd do termálních koupelí v Maďarském Moson magyárováru. Na měsíc říjen plánujeme jednodenní poznávací zájezd na Státní zámek Milotice, skanzen ve Strážnici a do Petrova. Bližší informace budou zveřejněny ve vývěsní skříňce MO STP a dále pak na informačních letácích a v kabelových televizích jednotlivých obcí. Přihlášky na oba zájezdy včetně úhrady ceny zájezdů přijímá a bližší podrobnosti sdělí paní Jaromíra Bohýlová, Rosice, Husova čtvrť 1085, telefon , mobil Božena Poláková z vašich dopisů ROSA 7 8/

13 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne 3. července 2009 by se dožila 80 let naše maminka, babička a sestra paní Věra Zornová. Stále vzpomíná dcera s rodinou a bratr Oldřich. Odešla jsi náhle, jak osud si přál, ale v našem srdci zůstáváš dál. Dne 28. července 2009 by se dožila 85 roků naše milovaná maminka a babička paní Marie Eliášová. Se smutkem v srdci vzpomínají syn Miloš s rodinou. Dne 1. srpna 2009 by se dožila naše maminka a babička paní Růžena Valoušková 103 let, současně tomu je 24 let, co nás navždy opustila. 19. března 2009 by se dožil 102 let náš tatínek a dědeček pan Josef Valoušek. Opustil nás před 44 lety. Žili jen pro nás a stále vzpomínají dcery Zdeňka a Božena. Na babičku, kterou měli rádi, vzpomínají vnuci Stanislav a Roman s rodinami. Dne 1. srpna uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Jan Gross a 12 srpna by se dožil 74 let. Stále vzpomíná manželka Drahoslava, syn Jiří, dcera Jana s manželem a vnuci Jaroslav, Jan, Radek. Dne 4. srpna 2009 vzpomeneme 9. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana Zdeňka Wasserbaura. Dny plynou, bolest zůstává. Přátelé, známí, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají manželka Alena, děti a vnoučata. 18 ROSA 7 8/2009

14 Dne se dožívá 70 let pan Jan Pavlík z Rosic, Husova čtvrť 991 Všechno nejlepší, hodně ště stí a zdraví, přejí bratři Petr, Pavel, Venouš a Luboš s rodinami PODĚKOVÁNÍ Děkujeme spolužákům ročníku 1964, kteří na svém setkání dne 30. května 2009 vzpomenuli na svého náhle zemřelého spolužáka pana Radka Poláka a uctili jeho památku květinovým darem. Rodiče Polákovi a jeho syn Radek POZOR VŠICHNI ROSIČÁCI 1946 setkání se koná 19. září 2009 tradičně u Kozla. Těší se Jindra Jandová a Vlasta Kalinová. PODĚKOVÁNÍ Díky paní MUDr. Prokešové, praktické zubní lékařce v Rosicích Děkuji paní doktorce s jakou péčí a trpělivostí řešila všechny problémy při ošetření. Děkuji též paní asistentce a laborantce za přívětivé chování. Milan Vavřík, Kamínky 1176 Díky paní MUDr. Žáčkové, praktické zubní lékařce v Rosicích Chci poděkovat paní doktorce za hezký nový chrup byť umělý. Hlavně za hezký přístup k pacientovi a příjemné prostředí, které hned i bolest trochu zmírní a otupí. Moje díky též patří paní asistentce a paní laborantce. Marie Vavříková, Kamínky ROSA 7 8/

15 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE V minulém měsíci jsme byli nuceni z důvodu pracovní zaneprázdněnosti článek v ROSE vynechat. Proto se následující shrnutí nejzávažnějších trestných činů týká období měsíce dubna a května Tetčice: požár dvou plast. kontejnerů na ul. Neslovická, škoda cca Kč Říčany: vloupání do rod. domu ul. Jihlavská, odcizeny šperky, škoda Kč Střelice: vloupání do auta Opel Omega, odcizen batoh s doklady a osobními věcmi řidiče a spolujezdce, škoda cca Kč Přibyslavice: krádež věcí z lesního stroje Timberjack 810 škoda cca Kč Střelice: vloupání do chaty vypáčené dveře za Kč, odcizeno 100 lahví na pivo v nevratných přepravkách v ceně 300 Kč Veverské Knínice: krádež dvou LCD televizorů z jachet v areálu ZD, škoda Kč Střelice: vloupání do Stavebnin rozstříhaný plot, odcizen materiál za Kč Zastávka: rozbité výlohy prodejny škoda cca Kč Rosice: sprejerství na ZŠ počmáráno 23 oken, troje dveře, škoda Kč Zastávka: požár plastových kontejnerů za prodejnou potravin, škoda Kč Ostrovačice: Vloupání do restaurace U Nedbálků vypáčené dveře, škoda cca Kč Střelice: vloupání do knihovny ZUŠ odcizen PC, škoda Kč Zastávka: vloupání do firemní kanceláře průmyslový areál ul. Lípová, odcizeny 2 PC a nářadí, škoda cca Kč Zbýšov: sprejerství na budově Domova důchodců škoda Kč Rosice: vloupání do auta Kia Sorento v Mariánském údolí, odcizena aktovka s doklady a finanční hotovostí, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta Peugeot 107 na ul. Padělíčky, odcizen středový panel s autorádiem, celk. škoda cca Kč Říčany: vloupání do auta Dacia Logan na ul. Višňová, odcizeno nářadí, škoda cca Kč Zastávka: krádež měděných trubek na novostavbě bytovky, škoda Kč Rudka: vloupání do domu rozbitá okna, odcizeny starožitnosti za Kč Zastávka: vloupání do firmy průmyslový areál ul. Lípová, odcizen PC a nářadí, poškozená kancelář, škoda cca Kč Ostrovačice: vloupání do auta Iveco Daily u hotelu Motorsport, odcizena taška s doklady a peněženkou, škoda Kč Zbraslav: vloupání do prodejny potravin přes mříž a vchodové dveře, odcizena hotovost, cigarety, alkohol a jiné zboží, celková škoda cca Kč Střelice: vloupání do auta ul. J. Svobody, Š Felicia autorádio za Kč Rosice: vloupání do auta ul. Máchova, Š Felicia autorádio za Kč Zakřany: vloupání do sklepa Sport baru krádež 2 sudů piva Gambrinus a kompresoru, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Seat Alhambra v Mariánském údolí, odcizena volně položená peněženka s plateb. kartami, škoda Kč Lukovany: vloupání do chaty odcizeny 2 elektrocentrály a nářadí, škoda cca Kč Rosice: vloupání do auta Mazda na ul. Kaštanová, odcizeno autorádio, škoda cca Kč 20 ROSA 7 8/2009

16 Mimo uvedené bylo v dubnu a květnu přistiženo 12 řidičů s alkoholem v krvi a dále 8 řidičů, kteří nevlastnili příslušné řidičské oprávnění, za další dopravní přestupky bylo uloženo 55 blokových pokut na místě nezaplacených a 45 blokových pokut uhrazených přímo na místě. Dále bylo oznámeno a prošetřeno 94 přestupků, z toho 50 přestupků bylo směřováno proti majetku a zbytek narušoval občanské soužití a veřejný zájem. Nyní bych se s vámi chtěl podělit o další problematiku ze své praxe. Často se stává, že jsme nuceni v rámci výkonu služby hledat bydliště lidí, s kterými přijdeme do styku. Jsme pak odkázáni na hledání domu podle popisného čísla. Ne každý dům je ale označen popisným číslem, takže někdy celou ulici projedeme pro jistotu dvakrát, a dům zůstane nenalezen. Pak jsme odkázáni ptát se někoho, kdo v té dané ulici anebo lokalitě bydlí, a zde už mohou nastat další problémy, protože se vyptáváme lidí, kteří s daným případem nemají zcela nic společného. Ještě horší je, pokud jsme nuceni hledat určitý dům po setmění anebo přímo již v noční době. Na tuto problematiku ale pamatuje přestupkový zákon v části věnované přestupkům proti veřejnému pořádku, kde se výslovně uvádí v 47b písm. c), že přestupku se dopouští ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými, a v posledním odstavci citovaného paragrafu se uvádí, že za toto mu může být udělena pokuta až do výše Kč. Proto chci touto cestou apelovat na spoluobčany, kteří číslo popisné na domě nemají, aby zjednali nápravu. Nebudou tak riskovat případný postih a v naší práci nám tato náprava citelně pomůže. A nyní z jiného ranku. V poslední době se rozmohlo v daleko větší míře vloupání do různých nehlídaných firemních objektů. Svého času fungovaly vrátnice s hlídači, kteří čas od času obešli hlídaný areál a většinou to stačilo k tomu, aby to případného zloděje odradilo. Dnes se větší průmyslové areály rozdrobily a sídlí zde vždy několik firem, ale vrátnice nefungují. To je lákavá příležitost pro zloděje, protože většinou se jedná o místa dostatečně vzdálená od obytných domů a případný rámus nikoho nepřiláká. Tak je tomu např. i v bývalém areálu dolu Julius v Zastávce, kde sídlí několik menších společností. Vrátnice slouží jen jako ubikace pro příležitostné ubytování pracovníků a areál nikdo nehlídá. Jen za měsíce duben a květen zde bylo 4x provedeno vloupání do různých firemních objektů s celkovou škodou více než 160 tisíc korun. Snad kdyby se tyto firmy mezi sebou domluvily a společně zaplatily hlídání, omezilo by to počet vloupání i s tím související škody na majetku. V bývalém objektu traktorky v Rosicích hlídač funguje a k vloupání do objektů zde sídlících firem nedochází. Domnívám se, že institut vrátnic a hlídačů je mnohde nedoceněn a měl by být obnoven. Dne proběhla oslava Dne dětí v Rosicích Na Trojici, již několik let tuto oslavu pořádá ZŠ Rosice ve spolupráci s Obvodním odd. Policie Rosice a s Rosickými hasiči. Účast na akci měly mimo žáků nižších ročníků ZŠ Rosice také MŠ Rosice a MŠ Tetčice. Již tradičně byla provedena ukázka techniky Hasičů i Policie ČR, starší žáci si mohli vyhotovit test pro cyklisty a za úspěšné splnění testu dostali průkaz cyklisty a dárek. Proběhly ukázky výcviku služebních policejních psů, kdo chtěl, mohl si sejmou své otisky prstů na kartičku, vyzkoušet neprůstřelnou vestu, sednout si do policejního vozidla, občas zněly i sirény. Dokonce přiletěl i policejní vrtulník, který nízko nad terénem předvedl ukázku některých prvků pilotáže. Počasí vyšlo, nikdo se nezranil, domnívám se, že byli spokojeni žáci, učitelé, i ti, kdo akci zorganizovali a po celou dobu se dětem věnovali. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE ROSA 7 8/

17 informace VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE JEN KE SPECIALISTŮM Může se vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít šroubek, klička, motor, kompresor víte ale, co tím můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu musí splnit spoustu podmínek stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí. Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení! Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest. V chladničkách se nacházejí také freony a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky. Rtuť je jediným kapalným kovem je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin. Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách. Stojí to za to? Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum. Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije, nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad mnohdy jako za nebezpečný odpad a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Společnost Elektrowin 22 ROSA 7 8/2009

18 z vašich dopisů VZHŮRU DO KANADY O květnovém prodlouženém víkendu jsme se s manželkou rozhodli, že vyvezeme vnuky na výlet. Na jejich dotaz jim byla dána odpověď, že do Kanady. V sobotu ráno jsme si nabalili oplatky a pití a vyrazili směr Třebíč, Stará Říše, Nová Říše, Dačice a už se cíl cesty blížil. Nebyla to Kanada v Americe, ale ta naše. Je to velice překrásný kus přírody v Novohradských horách, částečně v Čechách, částečně na Moravě. Z Dačic vede silnice přes Český Rudolec a Radíkov do vesničky Nový Svět. Zde jsme opustili uzoučkou silnici a vydali se po cestách mezi pastvinami k cíli naší cesty. Auto bylo zaparkováno u mohutných balvanů, na které hoši okamžitě začali šplhat. Měli z vyvedeného pokusu velkou radost. Za chvíli jsme pokračovali dál lesem, který je zde nádherný a plný borůvkového porostu. Asi po deseti minutách chůze se objevil mohutný balvan ve tvaru vystrčené lidské zadnice. Tento přírodní útvar vznikal mnoho desítek tisíc let pouze přírodními vlivy. Velikost a tvar balvanu znovu přilákal vnuky, kteří po chvíli snažení na nás z vrcholu útvaru začali pokřikovat. Po chvíli jejich dovádění nastal sestup do údolí k vesničce Valtínov. Zde jsou veliké ohrady plné pasoucích se krav a se stádem koní. Po chvilce okukování nastal čas k návratu k autu a odjezdu do Kunžaku. Po obědě U Točíka nás čekal další cíl: nádherný rybník Komorník. Po krátké procházce po břehu rybníku jsme pokračovali dále. Další zastávka patřila Telči. Zde nás překvapil velký nával lidí, který Foto: Václav Sýkora se za chvíli vysvětlil na historickém náměstí. Probíhala zde přehlídka historických aut, motocyklů, kol a dětských kočárků. Nablýskaná stará auta a motocykly kluky úplně uchvátily, že ani nechtěli odejít. Nechali se přemluvit k návštěvě Telčského domu a jeho podzemí. V Telči jsem byl již mnohokrát, ale pokaždé je zde něco nového, opraveného a hezčího. I když bylo sobotní odpoledne, obchody v podloubí byly otevřeny, zahrádky u kaváren a cukáren byly plné. Samotné náměstí je stále krásnější a barevnější. Mohu jenom závidět, že náměstí stále víc roste do krásy a nehrozí, že by zde byla postavena nějaká nová hrůza. Po nezbytné zmrzlině nastal návrat zpátky domů. Klukům se výlet líbil a po slibu návratu v budoucnosti byli úplně spokojeni. Všeobecná charakteristika: Valtínov a Nový Svět nadmořská výška m nad mořem, rozsáhlé lesní masívy s množstvím hub a borůvek, zemědělská činnost utlumena, pole jsou zatravněny a pravidelně koseny, velké množství zajímavých skupin balvanů dvojslídných žul, dokonalé značení cest pro cyklisty, jezdce na koních i pěší, pro zimní období lyžařské trasy, v okolí množství možností ubytování v kempech a pensionech, možnosti koupání. Václav Sýkora 24 ROSA 7 8/2009

19 PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Přestože mám tři děti ve věku 3, 4 a 6 let, s manželem si nerozumíme, hádáme se a naše neshody se stupňují. Oba jsme se snažili zachovat manželství kvůli dětem, ale naše dennodenní prudké hádky mají špatný vliv na děti. Dohodli jsme se na rozvodu s tím, že manžel odejde bydlet ke svým rodičům. Manžel s tím souhlasí, ale pod podmínkou, že alespoň jedno dítě převezme do své péče. Vyhrazuje si, že pokud mu jedno z dětí nedám dobrovolně, bude o něj bojovat soudní cestou. Poraďte, co mám dělat, nechtěla bych sourozence rozdělovat, neboť jsou na sobě silně citově vázáni. Odpověď: Pokud se rodiče nedohodnou o úpravě výchovy a výživy dětí, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu dítě bude svěřeno a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Při určování, komu mají být děti svěřeny do výchovy, zkoumá soud všechny okolnosti jak na straně rodičů, tak na straně dětí. U rodičů se soud zaměřuje na to, zda splňují podmínky na řádnou výchovu dětí, a pokud žádají o svěření dětí do své péče oba rodiče, zjišťuje soud, u kterého jsou podmínky pro výchovu dětí lepší. Kromě předpokladu hmotného zabezpečení soud zjišťuje, který z rodičů je schopen děti lépe vychovávat. Soud zkoumá tělesný i duševní stav rodičů, schopnost zvládnout péči o děti, způsobilost vést děti ke správnému vztahu k druhému rodiči apod. Další podmínky Jaroslava Z., Rosice na straně rodičů, které soud zkoumá, je povaha zaměstnání, bytové poměry apod. Soud zkoumá i okolnosti na straně dětí, zejména jejich věk, zdravotní stav, vztah k rodičům, sklony, zájmy, u starších dětí způsob přípravy na budoucí povolání. Pokud se dítě může vyjádřit, u koho z rodičů by chtěl bydlet, soud zohlední i toto přání dítěte. V praxi se zpravidla menší děti svěřují do výchovy matce, která je biologicky lépe uzpůsobena výkonu osobní péče o děti. V zájmu udržení rodinných vazeb se zásadně dává přednost svěřování sourozenců do výchovy jednomu z rodičů, protože zájem dětí o udržení sourozeneckých vztahů převyšuje nad zájmem rodičů. Výjimečně ale může být oddělená výchova sourozenců vhodnějším opatřením, např. pokud nezletilé děti týchž rodičů vyrůstají již delší dobu odděleně a přivykly různému výchovnému prostředí a pokud oddělená výchova nepovede ke ztrátě vzájemného soustavného kontaktu nezletilých sourozenců. Ve vašem případě bych proto doporučila podat co nejdřív návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k vašim nezletilým dětem po dobu do a po rozvodu se žádostí o svěření dětí do vlastní péče. Pokud tento návrh podá váš manžel, zašlete soudu vyjádření se svým stanoviskem, že s návrhem otce nesouhlasíte a žádáte svěření všech dětí do své péče. Návrh je v každém případě nutné odůvodnit tak, aby z něho vyplynulo, v čem je vaše péče proti péči otce dětem prospěšnější. Současně doporučuji kontaktovat i příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který bude jako opatrovník vašich dětí účastníkem celého řízení. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: právnická poradna ROSA 7 8/

20 z vašich dopisů Znáte svoje předky a známé? ROSICKÉ HODY Že se mládež dovedla kulturně bavit, dokumentuje foto ze září V části průvodu vidíme stárky a družičky v krojích. Napravo je část štítu domku rodiny Křivých (dříve Piálků). V průvodu jsou známé tváře. Z levé strany snímku poznáváme stárky: 1. Zdeněk Urbanovský 2. Miloslav Bartoněk 3. Jindřich Hájek 4. Ferdinand Baštař 5. Antonín Klíma 6. Zdenek Jelínek Využívám příležitosti a děkuji všem čtenářům za zájem Foto: archiv Miloslava Bartoňka a připomínky k mému článku v Rose č. 12 z minulého roku. Ani s vaší pomocí se dodnes nepodařilo zjistit jména všech osob na obou fotografiích. Omlouvám se všem čtenářům, že již nestačím na jejich dopisy psát odpovědi. Je to pro mě časově i zdravotně nemožné. Antonín Růžička Vyhodnocení závěrečných zpráv z projektu LES VE ŠKOLE / ŠKOLA V LESE V pondělí se sešla v podkroví domu číslo 17 v Haštalské ulici komise čítající patnáct členů z řad lesních pedagogů, lesních odborníků a zaměstnanců Sdružení TEREZA. Od rána do večera se pročítali Závěrečnými zprávami škol zapojených v programu Les ve škole škola v lese a hodnotili je podle předem známých kritérií a indikátorů. Jste zvědaví, jak to dopadlo? Nuže vězte, že jsme byli velmi mile překvapeni úrovní vašich děl, moc všem děkujeme za práci a doufáme, že sepisování Závěrečných zpráv pro vás bylo přínosem. Největší pochvala patří následujícím školám: V kategorii začátečníci (do programu Les ve škole škola v lese se zapojili v tomto školním roce): ZŠ Třemešná, ZŠ Vsetín, Rokytnice V kategorii mírně pokročilí (v programu jsou zapojeni dva až tři roky): ZŠ Laškov, ZŠS, ZŠP a PrŠ J. Palacha, Most V kategorii pokročilí (programu se věnují déle než tři roky): ZŠ Rosice, ZŠ Nové Město na Moravě Jejich zástupci (jeden pedagog a pět žáků) si můžou začít balit kufry a připravovat prezentaci své celoroční práce, neb s námi jedou od 17. do 19. června na Lesní setkání do Domašova nad Bystřicí! Jim i všem ostatním školám během prázdnin pošleme zpětné vazby k Závěrečným zprávám a dárečky za to, jak pilně po celý rok pracovali. Těšíme se, že příští rok nám dorazí ještě víc zpráv a že nebudeme šetřit body za vzorné zpracování! 26 ROSA 7 8/2009

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2009 5 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Informace pro občany Kratochvilky.................. 5 Výpisy z usnesení rady...........................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová

Z obsahu: Vítovští rekruti odvedenci, VÝZVA. PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová 9 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 9 září 2008 cena 10 Kč Vítovští rekruti odvedenci, roku 1932 v čele se starostou Josefem Fuksou PROGRAM OSLAV 610. výročí první písemné zmínky obce Vítová Sobota

Více