Převodníky tlaku SITRANS P -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodníky tlaku SITRANS P -"

Transkript

1 Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans

2 Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné okolní podmínky nejsou stejné jako druhé. Mùže být jeden pøístroj SITRANS P stejný jako druhý? Nabízíme vám kompletní øadu pøístrojù s rùznými výkonovými parametry, rùznou zatížitelností a z rùzných materiálù - pøístroje pro praxi vašeho procesu. Od základních až po špièkové. Snímaè SITRANS P je synonymem pro pøesnost mìøení a robustnost, ale v první øadì pro náskok v komfortu používání. Takový náskok ovšem také zavazuje. Proto jsme pro vás pøipravili novou verzi pøístroje, která navíc nabízí rozsáhlé bezpeènostní funkce - monitorování systému a autodiagnostiku, diagnostiku poruch pøi kritických namìøených hodnotách, hlášení o nutnosti pøíští kalibrace a mnoho dalších kontrolních služeb. Napø. pøístroj SITRANS P DS III je vybaven autodiagnostickými funkcemi a splòuje všechny požadavky na provoz zabezpeèený proti poruchám. Tento z bezpeènostnì technického hlediska vynikající snímaè je osvìdèen organizací TÜV podle pøedpisù IEC a IEC pro stupeò AK 4 (SIL 2)* ). Pøedstavuje tedy alternativní opatøení pro dùsledné pøedcházení poruch. Tato funkce pøitom není spojena s žádným pøíplatkem, nebo se jedná o standardní verzi pøístroje SITRANS P DS III. To je na trhu zatím jedineèné. S øadou pøístrojù SITRANS P vám nabízíme program pro všechny možné aplikace jednotné mìøicí èlánky a pouzdra stejnì jako koncepce ovládání pomocí softwaru SIMATIC PDM, který mùže být souèástí dodávky! *) AK = tøídy požadavkù, *) SIL = Safety Integrity Level (úroveò zabezpeèení) Pro rychlý pøehled: SITRANS P DS III Digitální snímaè tlaku s komunikaèním rozhraním HART nebo PROFIBUS PA, komfortní, s rozsáhlými diagnostickými funkcemi a vysokou pøesností. SITRANS P MS Digitální snímaè tlaku s komunikaèním protokolem HART. SITRANS P Compact Øada snímaèù pro speciální požadavky potravináøského, resp. farmaceutického prùmyslu a biotechniky. SITRANS P ZD Digitální snímaè tlaku v pouzdøe z nerezové oceli s displejem. SITRANS P Z Jednorozsahový snímaè s mìøicím èlánkem z keramiky a nerezové oceli. SITRANS P MPS Snímaè tlaku pro jednoduché mìøení hydrostatických tlakù. 2

3 SITRANS P nastavuje nové standardy Komfort a pøesnost Pøi nastavování nulového bodu, rozpìtí, tlumení atd. mùžete nechat v zásuvce šroubovák i jiné pomùcky. Toto nastavení pomocí tøí tlaèítek a velkého, volnì programovatelného displeje, jsou pøinejmenším stejnì pøesná. Vysoká kvalita a dlouhá životnost SITRANS P bìží 300* ) let, než se poprvé porouchá. Je pravdìpodobné, že si to sami nebudete moci vyzkoušet. Realitou však je pøísloveèná spolehlivost a s ní spojené úspory. Této spolehlivosti dosahujeme díky robustnímu kovovému pouzdru a kompletnì svaøovaným mìøicím èlánkùm. Odolnost SITRANS P vydrží i extrémní chemické èi mechanické zatížení. Zrovna tak jako elektromagnetické pùsobení díky své odolnosti EMC od 10 khz do 1 GHz jsou pøístroje SITRANS P dobøe chránìny. Komfort a univerzálnost Univerzálnost pro jakoukoli oblast použití je u pøístrojù SITRANS P dávno standardem. Vše je možné ruèní obsluha nebo ovládání pøes komunikaèní rozhraní HART èi pomocí PDM. Stejnì užiteèná je také modularita pøístrojù øady SITRANS P: protože jsou data snímaèe trvale uložena v mìøicím èlánku, lze v pøípadì poruchy bez problémù vymìnit elektroniku. To pro vás znamená rychlé a snadné opravy pøímo na pracovišti a nižší výdaje na skladové zásoby. K omezení skladových zásob pøispívá také možnost nastavení rozsahù mìøení v pomìru 100:1. Špièková komunikace Kromì lokální obsluhy umožòují snímaèe SITRANS P také plnì digitální dálkové ovládání pøes komunikaèní rozhraní PROFIBUS nebo HART. Rovnìž spolupráce s dalšími komponentami probíhá hladce. S použitím tzv. vleèného ukazatele je dokonce možné dokumentovat pøekroèení tlaku a teploty. *) MTBF = Mean Time Between Failure (støední doba bezporuchového provozu) 3

4 Maximální bezpeènost pøístroje i procesu: Øada DS III... Bezpeènost procesu, vysoká využitelnost zaøízení, bezchybná kvalita vyrábìného zboží mùže k tomu snímaè podstatnou mìrou pøispìt? Ano, mùže. Uèiní-li rozhodující krok od pouhého jednoduchého ukazatele hodnot k analyzátoru hodnot. Tak jako pøístroj SITRANS P, který je prvním snímaèem s integrovanou diagnostickou funkcí, tzn. v pravidelných intervalech kontroluje sám sebe i èást systému, jehož je souèástí, a pøi pøekroèení pøedem definovaného poètu událostí hlásí pøíslušnou namìøenou hodnotu. Taková hlášení mohou vyžadovat potvrzení. Závìr: Pøístroje SITRANS P pomáhají operátorovi a posilují dùvìru v celý systém. Progresivní technologie u snímaèù SITRANS P znamená: Monitorování mezních hodnot s použitím poèitadla událostí: Pøístroj hlásí, jak velké bylo pøekroèení tlaku ale také, kdy má být vydán poruchový signál. To znamená, že máte neustále pøehled o procesu. Tøi volnì nastavitelné mezní hodnoty: Pomocí nich mùžete realizovat pøedbìžné alarmy a monitorovat teplotu. Zaznamenávání pøekroèení rozsahu mìøení: S využitím vleèných ukazatelù min. a max. hodnot vstupního tlaku, teploty senzoru a teploty elektroniky. Tyto ukazatele poskytují informace o stavu snímaèe SITRANS P, procesu a o okolní teplotì. Simulaèní funkce: Kontroluje pøímo za senzorem elektroniku snímaèe a celé smyèky na základì pøedem definované hodnoty (napø. pøi uvedení do provozu). Mùžete tak získat dùležité údaje: Je elektronika snímaèe v poøádku? Pøi jakém tlaku jsou detekovány mezní hodnoty? Pracuje regulaèní smyèka správnì, fungují všechny ukazatele? Výmìna závadných dílù pouhým zasunutím: Možnost opravy i pøímo na pracovišti, když pøístroj hlásí poruchu elektroniky nebo mìøicího èlánku. Nová kalibrace není nutná. Øada DS III 4

5 Vše zaèíná nastavením Tøi tlaèítka a vysoce kontrastní LCD displej víc pro nastavení parametrù nepotøebujete. Tyto prvky umožòují nastavit zaèátek a konec mìøení, nastavují tlumení nebo výstupní signál pro pøípad poruchy vše pøi zavøeném víku snímaèe, takže zùstává zachována ochrana proti výbuchu EEx d. Jediné stisknutí tlaèítka také staèí ke zmìnì charakteristiky nebo k nastavení rozsahù mìøení v pomìru 100:1. Elektronické tlumení se dá navolit až do 100 s. Další možností je zobrazovat mìøení hladin v m, m 3 atd. Jednotky, které se bìžnì používají pøi mìøení prùtoku (m 3 /h; t/h), zde nepøedstavují žádný problém. A když hledáte nejkomfortnìjší zpùsob kontroly mìøicího øetìzce? Pak mùžete využít SITRANS P v ne zcela obvyklé roli: jako vysílaè proudu a simulátor. HART znamená zjednodušení práce Všechny parametry vèetnì zaèátku a konce mìøení mùžete samozøejmì stejnì dobøe nastavit s použitím protokolu HART pomocí PC, laptopu, komunikátoru HART nebo libovolného systému øízení procesù vybaveného komunikaèním rozhraním HART. To také znamená, že jsou namìøené hodnoty a parametry pøístrojù na každém místì signálního okruhu transparentní. S obslužným softwarem SIMATIC PDM pod systémem Windows šetøí èas i zkušení uživatelé. Profesionální komunikace pøes rozhraní PROFIBUS Je to vlastnì pouhá sbìrnice. Ale kdo ji používá, má pøístup k plnì digitální komunikaci pøes PROFIBUS PA, a to i v prostøedích s nebezpeèím výbuchu. Pøístroj PROFIBUS plní tøi mìøicí úkoly: Prùtok (v jednotkách prùtoku, napø. m 3 /h) Mìøení hladiny (v jednotk. hladiny, napø. cm) Tlak (v jednotkách tlaku, napø. bar) Proto jsou tedy pøístroje SITRANS P otevøené i pro spojení se systémem øízení procesù SIMATIC PCS 7. Prostøedníkem je v tomto pøípadì software SIMATIC PDM (Process Device Manager), díky nìmuž se stává instalace a obsluha hraèkou. Osvìdèení z dobrého dùvodu Extrémní tlaky a teploty stejnì jako agresivní látky snímaèe SITRANS P to vše ignorují. Potøebujete-li na to úøední potvrzení: certifikáty a homologace z celého svìta byly mimo jiné vystaveny organizacemi CENELEC (Evropa), FM (USA), CSA (Kanada) a NEPSI (Èína). Další osvìdèení pak mùžete nalézt na internetové stránce PROCESS FIELD BUS 5

6 SITRANS P DS III je snímaè se zvláštním bezpeènostním standardem pro tlak, diferenèní tlak, prùtok, absolutní tlak a mìøení hladiny. Diagnostické funkce a software byly zdokonaleny podle pøedpisù IEC a IEC a pøezkoušeny organizací TÜV. Bezpeènostnì technické funkce zahrnují mimo jiné automatickou diagnostiku poruch, definované chování pøi poruchách a poèítání èetnosti poruch. Øada DS III S parametry pøezkoušenými organizací TÜV podle pøedpisù IEC a IEC a se støední dobou bezporuchového provozu delší než 300 let je pøístroj SITRANS P DS III pøedurèen k použití v procesech, kde se klade dùraz na bezpeènost a spolehlivost provozu. Pøitom se jedná o náš standardní pøístroj. Proto vám také nevznikají žádné další výdaje. Tyto bezpeènostnì technické pøednosti jsou na pøístrojích SITRANS symbolizovány logem Safety Integrated. Zvláštní výhoda: S jedním jediným pøístrojem SITRANS P DS III lze dosáhnout stejného stavu bezpeènosti jako se dvìma bìžnými snímaèi, napø. AK 4 (SIL 2). To již samo o sobì pøedstavuje finanèní pøínos. K tomu pak pøipoètìte ještì úspory dosahované pøi instalaci a údržbì: tyto výdaje prostì odpadají stejnì jako náklady na pokládání kabelù a montáž odpojovaèù napájení. Kromì toho všeho se rovnìž šetøí místo ve skøíni. Nejrùznìjší aplikace dokazují, jak prakticky je pøístroj SITRANS P DS III koncipován. Kdo požaduje vysokou bezpeènost, musí se v první øadì zamìøit na DS III. 6

7 Inteligentní øešení:: Øada MS... Pøístroj SITRANS P MS nabízí plnou funkènost HART a možnost nastavení pøímo na pracovišti vše za pøíznivou cenu. Rozsah mìøení se nastavuje definováním libovolného referenèního tlaku smí to být napø. i atmosférický tlak. Pomocí klávesnice sdìlíte pøístroji, zda se jedná o zaèátek nebo konec mìøení. Výstupní proud mùžete sledovat na vestavìném digitálním displeji (doplnìk) nebo na externím ampérmetru. Pøístroj se stejnì jako špièková varianta ovládá pomocí softwaru SIMATIC PDM a dá se proto zapojit do systému øízení procesù SIMATIC PCS 7. SITRANS P MS: ve støedním cenovém segmentu mimoøádnì zajímavé øešení pro všechny, kdo myslí na komfort. Øada MS 7

8 V jakékoli poloze: SITRANS P pracuje pøesnì Pøesnost, robustnost. Tyto tradièní pøednosti snímaèù SITRANS P pøesvìdèily všechny uživatele a také nová verze pøístroje nezùstává pozadu. Jména uživatelù se ètou jako Kdo je kdo v mezinárodním prùmyslu. Dùkazy? Odchylka namìøené hodnoty maximálnì 0,075 % i pøi vysokém nastavení rozsahu mìøení. Pøesnost mìøení je i po 10 letech nepøetržitého provozu lepší než 99%. A ještì jedno èíslo bychom vám rádi prozradili. To však závisí na vašem konkrétním zaøízení: jedná se totiž o znaèné úspory nákladù na údržbu. Slepé nastavení žádný argument proti pøesnosti mìøení Myslíte si, že je slepé nastavení bez zadání tlaku a pomùcek sice komfortní, ale také silnì nezvyklé? Pak vás praxe rychle pøesvìdèí. Na odchylku charakteristik má tato metoda nastavení vliv, který se blíží k nule. Zadání zaèátku a konce mìøení se provádí pøímo na pøístroji. Pøitom si mùžete vybrat mezi fyzikálními jednotkami a procentuálními údaji. Nároèná prostøedí pøesnost zùstává Chcete-li se pøesvìdèit, co všechno vydrží SITRANS P pøi skuteèném používání, navštivte naše zkušební laboratoøe. V nich testujeme každý pøístroj pøed expedicí pøi extrémním pøetížení. Diferenèní snímaèe jsou namáhány tlakem až 630 bar, snímaèe tlaku pak do šestinásobku maximální pøípustné namìøené hodnoty. Tyto testy dokonce ukázaly, že èlánky, které jsou dimenzovány pro maximální tlak 400 bar, vydrží díky své vysoké mechanické pevnosti bez problémù tlaky pøes 1000 bar aniž by se pøitom znièily. Nejrùznìjší mezinárodní osvìdèení a homologace pro SITRANS P pak tedy sotva pøekvapí. Vynikající robustnost a bezpeènost pøístrojù SITRANS P potvrdila také WIB mezinárodní organizace uživatelù procesních pøístrojù. Kovové pouzdro pro každou aplikaci Používá nìkdo na pouzdra elektroniky jiný materiál než plast? Nyní ano. Ten, kdo chce dosáhnout maximální odolnosti a robustnosti, nespokojí se ani v detailech s druhoøadým øešením: proto tedy kov. V nabídce pøístrojù SITRANS P najdete správnou variantu i pro použití v mimoøádnì agresivních médiích. Na místech, kde jsou pøístroje nejvíc zatìžovány, jsou k dispozici oddìlovací membrány z nerezové oceli, tantalu, zlata èi slitiny hastelloy, resp. monel. Pouzdra elektroniky mohou být vyrobena z hliníkového odlitku nebo z nerezové oceli. Existuje vùbec nìjaký pøípad použití, kde SITRANS P selhává? Oddìlené membrány Oddìlené membrány se používají pøi mìøení horkých, agresivních, vysoce viskózních nebo krystalizujících látek. Jsou k dispozici v následujících provedeních: Pøíruba podle DIN, ANSI atd., buï napevno, nebo pomocí kapilární trubky spojená se snímaèem Rùzné aplikace mìøení hladiny pro teploty mìøené látky až 400 C Nejrùznìjší materiály membrán Speciální technologická provedení - napø. pro potravináøství a pivovarnictví 8 Ukazatel tlaku

9 Specialista na potraviny, léèiva a biotechniku: Øada Compact... Øada Compact SITRANS P Compact je analogový snímaè pro mìøení absolutního a relativního tlaku, který byl vyvinut pro speciální nároky potravináøského, resp. farmaceutického prùmyslu a biotechniky. Konstrukce pøístrojù vyhovuje hygienickým doporuèením EHEDG, FDA a GMP. Pøísnìjší hygienické požadavky splòují pøístroje øady Compact díky rùzným aseptickým procesním pøípojkám z nerezové oceli a také díky pouzdru z nerezové oceli (IP67). Zvláštní pozornost byla vìnována vysoké jakosti povrchu, s doplòkovou možností elektrolytického leštìní. Èisticí a sterilizaèní metody (CIP, SIP) nemají žádný vliv na pøesnost mìøení našeho specialisty s názvem Compact. SITRANS P MPS Pro mìøení hladiny kapalin Øada Z a ZD LOGO! Øada Z a ZD... V øadì Z používáme dva typy tlakových senzorù: senzor z nerezové oceli a senzor s keramickou membránou. Ty umožòují jednoduché mìøení relativního, absolutního a hydrostatického tlaku. Tlak zmìøený tìmito senzory se podle potøeby pøevádí na 4 20 ma, resp V signál. Pøi použití napì ového výstupu 0 10 V lze pøipojit pøevodník tlaku pøímo k øídicí jednotce LOGO!24. Digitální snímaè tlaku SITRANS P ZD je navíc vybaven displejem a možností nastavení rozsahù mìøení v pomìru 10:1. Pouzdro a procesní pøipojení jsou vyrobeny z nerezové oceli. Digitální displej se podle pøání dodává v radiální nebo axiální poloze vùèi procesnímu pøipojení. Øada SITRANS P MPS obsahuje snímaèe pro hydrostatické mìøení hladiny kapalin. Tyto pøístroje se zavìšené na kabelu ponoøují do mìøeného média. Díky svému pouzdru z nerezové oceli se tyto senzory hodí pro všechny oblasti použití od pitné vody až po agresivní kapaliny. Varianta Connector pøístroje SITRANS P MPS umožòuje jednoduchou výmìnu mìøicí sondy. Øasa MPS 9

10 Øada SITRANS P pro všechny možné požadavky Hladina, tlak, diferenèní tlak a absolutní tlak od 1 mbar do 400 bar, èep, pøíruba nebo vnitøní závit pro pøipojení: rùzné požadavky a podmínky použití vyžadují správnou variantu snímaèe rùzná média dokonce pøimìøené materiály. Øada SITRANS P nabízí vhodný pøístroj pro každý požadavek a každé médium! SITRANS P DS III SITRANS P MS SITRANS P Compact SITRANS P ZD Typy tlakù Relativní, absolutní, diferenèní tlak Relativní tlak Relativní, absolutní tlak Relativní, absolutní tlak Oblasti použití Procesní tlak, mìøení hladiny, diferenèní tlak, prùtok Procesní tlak, mìøení hladiny Procesní tlak, mìøení hladiny Procesní tlak, mìøení hladiny Rozsahy mìøení 1 mbar až 400 bar 0,01 psi až 5802 psi 0,03 bar až 400 bar 0,44 psi až 5802 psi 0 bar až 40 bar 0 psi až 580,15 psi 0,2 bar až 400 bar 2,9 psi až 5802 psi Materiál membrány Nerezová ocel, hastelloy, tantal, monel, zlato Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Výstup ma analogový se signálem HART, PROFIBUS PA ma analogový se signálem HART ma analogový ma analogový Teplota mìøené látky 40 C až +100 C 40 F až +212 F 40 C až +100 C 40 F až +212 F Max. 200 C (392 F) v závislosti na konstrukci 30 C až +100 C 22 F až +212 F Pøesnost 0,075% 0,25% 0,2% z kon. h. rozsahu mìø. 0,25% z k. h. rozsahu mìø Max. pomìr rozsahù 100 : 1 30 : 1 10 : 1 Dlouhodobá stabilita 0,25% / 5 let 0,1% / rok 0,1% / rok 0,25% / rok Procesní pøípojka Pøíruba podle EN 61518, resp. DIN s vnitøním závitem, vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Membrána s rùznými rychlouzávìry, aseptické pøípojky, pøíruby Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit G1/8A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Certifikáty/homologace ATEX, EEx i, EEx d, FM is/xp, CSA is/xp, NEPSI, TÜV-Report podle IEC (SIL), IEC 61511,... ATEX, EEx i, EExd, FM is/xp, CSA is/xp,... ATEX, EEx ib, FDA, EHEDG,... 10

11 SITRANS P Z Relativní, absolutní tlak SITRANS P MPS Hydrostatický tlak Procesní tlak, mìøení hladiny 0,25 bar až 400 bar 3,63 psi až 5802 psi Nerezová ocel, keramika Mìøení hladiny Od 0 2 mws do 0 20 mws Nerezová ocel ma analogový ma analog. 30 C až +120 C 22 F až +248 F 0,5% z kon. h. rozsahu mìø. 0,3% / rok Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit G1/8A 10 C až +80 C 14 F až +80 F 0,2% z kon. h. rozsahu mìø. 0,2% / rok Na pøání: konektor pro snadnou výmìnu mìøicí sondy ATEX, EEx ia, Lloyd s Register of Shipping,... ATEX, EEx ia,... 11

12 Svùj produkt si mùžete zvolit zde Další adresy pro Vás: Siemens s.r.o. Automatizace a pohony Procesní automatizace a instrumentace Siemens s.r.o. A&D PI SITRANS je znaèka spoleènosti Siemens. Ostatní oznaèení v této publikaci mohou být znaèky, jejichž použití tøetími osobami k jejich úèelùm mùže porušit práva pøíslušných vlastníkù. Evropská 33a Praha 6 Tel Fax Technická Brno Tel Fax Stromová Bratislava Tel Fax Informace uvedené v této pøíruèce obsahují pouze všeobecné popisy nebo charakteristiky vlastností, které v konkrétním pøípadì použití nemusí vždy platit tak, jak jsou zde uvedeny, resp. se mohou mìnit v dùsledku dalšího vylepšování výrobkù. Požadované charakteristiky jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovnì sjednány na smluvním podkladì.

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Přehled 216 VEGADIS 218 Nastavovací a vizualizační software 221 Rozměry 223 AL-CS - 215 Systémové komponenty Zobrazení a nastavení Vyhodnocení a nastavení Zobrazovací

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÈÍSLO 1 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ BØEZEN 1999 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

ÈÍSLO 1 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ BØEZEN 1999 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY ÈÍSLO 1 BØEZEN 1999 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ... 1 NOVINKY Automatická mìøení a testování (TESTER DZ-005)... 2 TEORETICKÁ ÈÁST Metrologie... 4 Systém zkoušek... 5 Srovnání požadavkù

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY

PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY PØEHLEDOVÝ KATALOG PRO POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL PRÙMYSLOVÉ HADICE KONCOVKY TÌSNÍCÍ DESKY VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE HADICOVÉ SPONY www.gms.cz HADICE PRO PIVOVARY A LIHOVARY DRINKTEC 10 Tlaková hadice Provozní

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview

Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. R. STAHL Schaltgeräte GmbH SPP André Fritsch ISbus 2010 Overview Inovativní Fieldbus řešení pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.2010 page 1 Fieldbus rozvíjející se technologie Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Host Exi-Fieldbus < 4 zařízení FISCO-Fieldbus

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více