Převodníky tlaku SITRANS P -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodníky tlaku SITRANS P -"

Transkript

1 Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans

2 Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné okolní podmínky nejsou stejné jako druhé. Mùže být jeden pøístroj SITRANS P stejný jako druhý? Nabízíme vám kompletní øadu pøístrojù s rùznými výkonovými parametry, rùznou zatížitelností a z rùzných materiálù - pøístroje pro praxi vašeho procesu. Od základních až po špièkové. Snímaè SITRANS P je synonymem pro pøesnost mìøení a robustnost, ale v první øadì pro náskok v komfortu používání. Takový náskok ovšem také zavazuje. Proto jsme pro vás pøipravili novou verzi pøístroje, která navíc nabízí rozsáhlé bezpeènostní funkce - monitorování systému a autodiagnostiku, diagnostiku poruch pøi kritických namìøených hodnotách, hlášení o nutnosti pøíští kalibrace a mnoho dalších kontrolních služeb. Napø. pøístroj SITRANS P DS III je vybaven autodiagnostickými funkcemi a splòuje všechny požadavky na provoz zabezpeèený proti poruchám. Tento z bezpeènostnì technického hlediska vynikající snímaè je osvìdèen organizací TÜV podle pøedpisù IEC a IEC pro stupeò AK 4 (SIL 2)* ). Pøedstavuje tedy alternativní opatøení pro dùsledné pøedcházení poruch. Tato funkce pøitom není spojena s žádným pøíplatkem, nebo se jedná o standardní verzi pøístroje SITRANS P DS III. To je na trhu zatím jedineèné. S øadou pøístrojù SITRANS P vám nabízíme program pro všechny možné aplikace jednotné mìøicí èlánky a pouzdra stejnì jako koncepce ovládání pomocí softwaru SIMATIC PDM, který mùže být souèástí dodávky! *) AK = tøídy požadavkù, *) SIL = Safety Integrity Level (úroveò zabezpeèení) Pro rychlý pøehled: SITRANS P DS III Digitální snímaè tlaku s komunikaèním rozhraním HART nebo PROFIBUS PA, komfortní, s rozsáhlými diagnostickými funkcemi a vysokou pøesností. SITRANS P MS Digitální snímaè tlaku s komunikaèním protokolem HART. SITRANS P Compact Øada snímaèù pro speciální požadavky potravináøského, resp. farmaceutického prùmyslu a biotechniky. SITRANS P ZD Digitální snímaè tlaku v pouzdøe z nerezové oceli s displejem. SITRANS P Z Jednorozsahový snímaè s mìøicím èlánkem z keramiky a nerezové oceli. SITRANS P MPS Snímaè tlaku pro jednoduché mìøení hydrostatických tlakù. 2

3 SITRANS P nastavuje nové standardy Komfort a pøesnost Pøi nastavování nulového bodu, rozpìtí, tlumení atd. mùžete nechat v zásuvce šroubovák i jiné pomùcky. Toto nastavení pomocí tøí tlaèítek a velkého, volnì programovatelného displeje, jsou pøinejmenším stejnì pøesná. Vysoká kvalita a dlouhá životnost SITRANS P bìží 300* ) let, než se poprvé porouchá. Je pravdìpodobné, že si to sami nebudete moci vyzkoušet. Realitou však je pøísloveèná spolehlivost a s ní spojené úspory. Této spolehlivosti dosahujeme díky robustnímu kovovému pouzdru a kompletnì svaøovaným mìøicím èlánkùm. Odolnost SITRANS P vydrží i extrémní chemické èi mechanické zatížení. Zrovna tak jako elektromagnetické pùsobení díky své odolnosti EMC od 10 khz do 1 GHz jsou pøístroje SITRANS P dobøe chránìny. Komfort a univerzálnost Univerzálnost pro jakoukoli oblast použití je u pøístrojù SITRANS P dávno standardem. Vše je možné ruèní obsluha nebo ovládání pøes komunikaèní rozhraní HART èi pomocí PDM. Stejnì užiteèná je také modularita pøístrojù øady SITRANS P: protože jsou data snímaèe trvale uložena v mìøicím èlánku, lze v pøípadì poruchy bez problémù vymìnit elektroniku. To pro vás znamená rychlé a snadné opravy pøímo na pracovišti a nižší výdaje na skladové zásoby. K omezení skladových zásob pøispívá také možnost nastavení rozsahù mìøení v pomìru 100:1. Špièková komunikace Kromì lokální obsluhy umožòují snímaèe SITRANS P také plnì digitální dálkové ovládání pøes komunikaèní rozhraní PROFIBUS nebo HART. Rovnìž spolupráce s dalšími komponentami probíhá hladce. S použitím tzv. vleèného ukazatele je dokonce možné dokumentovat pøekroèení tlaku a teploty. *) MTBF = Mean Time Between Failure (støední doba bezporuchového provozu) 3

4 Maximální bezpeènost pøístroje i procesu: Øada DS III... Bezpeènost procesu, vysoká využitelnost zaøízení, bezchybná kvalita vyrábìného zboží mùže k tomu snímaè podstatnou mìrou pøispìt? Ano, mùže. Uèiní-li rozhodující krok od pouhého jednoduchého ukazatele hodnot k analyzátoru hodnot. Tak jako pøístroj SITRANS P, který je prvním snímaèem s integrovanou diagnostickou funkcí, tzn. v pravidelných intervalech kontroluje sám sebe i èást systému, jehož je souèástí, a pøi pøekroèení pøedem definovaného poètu událostí hlásí pøíslušnou namìøenou hodnotu. Taková hlášení mohou vyžadovat potvrzení. Závìr: Pøístroje SITRANS P pomáhají operátorovi a posilují dùvìru v celý systém. Progresivní technologie u snímaèù SITRANS P znamená: Monitorování mezních hodnot s použitím poèitadla událostí: Pøístroj hlásí, jak velké bylo pøekroèení tlaku ale také, kdy má být vydán poruchový signál. To znamená, že máte neustále pøehled o procesu. Tøi volnì nastavitelné mezní hodnoty: Pomocí nich mùžete realizovat pøedbìžné alarmy a monitorovat teplotu. Zaznamenávání pøekroèení rozsahu mìøení: S využitím vleèných ukazatelù min. a max. hodnot vstupního tlaku, teploty senzoru a teploty elektroniky. Tyto ukazatele poskytují informace o stavu snímaèe SITRANS P, procesu a o okolní teplotì. Simulaèní funkce: Kontroluje pøímo za senzorem elektroniku snímaèe a celé smyèky na základì pøedem definované hodnoty (napø. pøi uvedení do provozu). Mùžete tak získat dùležité údaje: Je elektronika snímaèe v poøádku? Pøi jakém tlaku jsou detekovány mezní hodnoty? Pracuje regulaèní smyèka správnì, fungují všechny ukazatele? Výmìna závadných dílù pouhým zasunutím: Možnost opravy i pøímo na pracovišti, když pøístroj hlásí poruchu elektroniky nebo mìøicího èlánku. Nová kalibrace není nutná. Øada DS III 4

5 Vše zaèíná nastavením Tøi tlaèítka a vysoce kontrastní LCD displej víc pro nastavení parametrù nepotøebujete. Tyto prvky umožòují nastavit zaèátek a konec mìøení, nastavují tlumení nebo výstupní signál pro pøípad poruchy vše pøi zavøeném víku snímaèe, takže zùstává zachována ochrana proti výbuchu EEx d. Jediné stisknutí tlaèítka také staèí ke zmìnì charakteristiky nebo k nastavení rozsahù mìøení v pomìru 100:1. Elektronické tlumení se dá navolit až do 100 s. Další možností je zobrazovat mìøení hladin v m, m 3 atd. Jednotky, které se bìžnì používají pøi mìøení prùtoku (m 3 /h; t/h), zde nepøedstavují žádný problém. A když hledáte nejkomfortnìjší zpùsob kontroly mìøicího øetìzce? Pak mùžete využít SITRANS P v ne zcela obvyklé roli: jako vysílaè proudu a simulátor. HART znamená zjednodušení práce Všechny parametry vèetnì zaèátku a konce mìøení mùžete samozøejmì stejnì dobøe nastavit s použitím protokolu HART pomocí PC, laptopu, komunikátoru HART nebo libovolného systému øízení procesù vybaveného komunikaèním rozhraním HART. To také znamená, že jsou namìøené hodnoty a parametry pøístrojù na každém místì signálního okruhu transparentní. S obslužným softwarem SIMATIC PDM pod systémem Windows šetøí èas i zkušení uživatelé. Profesionální komunikace pøes rozhraní PROFIBUS Je to vlastnì pouhá sbìrnice. Ale kdo ji používá, má pøístup k plnì digitální komunikaci pøes PROFIBUS PA, a to i v prostøedích s nebezpeèím výbuchu. Pøístroj PROFIBUS plní tøi mìøicí úkoly: Prùtok (v jednotkách prùtoku, napø. m 3 /h) Mìøení hladiny (v jednotk. hladiny, napø. cm) Tlak (v jednotkách tlaku, napø. bar) Proto jsou tedy pøístroje SITRANS P otevøené i pro spojení se systémem øízení procesù SIMATIC PCS 7. Prostøedníkem je v tomto pøípadì software SIMATIC PDM (Process Device Manager), díky nìmuž se stává instalace a obsluha hraèkou. Osvìdèení z dobrého dùvodu Extrémní tlaky a teploty stejnì jako agresivní látky snímaèe SITRANS P to vše ignorují. Potøebujete-li na to úøední potvrzení: certifikáty a homologace z celého svìta byly mimo jiné vystaveny organizacemi CENELEC (Evropa), FM (USA), CSA (Kanada) a NEPSI (Èína). Další osvìdèení pak mùžete nalézt na internetové stránce PROCESS FIELD BUS 5

6 SITRANS P DS III je snímaè se zvláštním bezpeènostním standardem pro tlak, diferenèní tlak, prùtok, absolutní tlak a mìøení hladiny. Diagnostické funkce a software byly zdokonaleny podle pøedpisù IEC a IEC a pøezkoušeny organizací TÜV. Bezpeènostnì technické funkce zahrnují mimo jiné automatickou diagnostiku poruch, definované chování pøi poruchách a poèítání èetnosti poruch. Øada DS III S parametry pøezkoušenými organizací TÜV podle pøedpisù IEC a IEC a se støední dobou bezporuchového provozu delší než 300 let je pøístroj SITRANS P DS III pøedurèen k použití v procesech, kde se klade dùraz na bezpeènost a spolehlivost provozu. Pøitom se jedná o náš standardní pøístroj. Proto vám také nevznikají žádné další výdaje. Tyto bezpeènostnì technické pøednosti jsou na pøístrojích SITRANS symbolizovány logem Safety Integrated. Zvláštní výhoda: S jedním jediným pøístrojem SITRANS P DS III lze dosáhnout stejného stavu bezpeènosti jako se dvìma bìžnými snímaèi, napø. AK 4 (SIL 2). To již samo o sobì pøedstavuje finanèní pøínos. K tomu pak pøipoètìte ještì úspory dosahované pøi instalaci a údržbì: tyto výdaje prostì odpadají stejnì jako náklady na pokládání kabelù a montáž odpojovaèù napájení. Kromì toho všeho se rovnìž šetøí místo ve skøíni. Nejrùznìjší aplikace dokazují, jak prakticky je pøístroj SITRANS P DS III koncipován. Kdo požaduje vysokou bezpeènost, musí se v první øadì zamìøit na DS III. 6

7 Inteligentní øešení:: Øada MS... Pøístroj SITRANS P MS nabízí plnou funkènost HART a možnost nastavení pøímo na pracovišti vše za pøíznivou cenu. Rozsah mìøení se nastavuje definováním libovolného referenèního tlaku smí to být napø. i atmosférický tlak. Pomocí klávesnice sdìlíte pøístroji, zda se jedná o zaèátek nebo konec mìøení. Výstupní proud mùžete sledovat na vestavìném digitálním displeji (doplnìk) nebo na externím ampérmetru. Pøístroj se stejnì jako špièková varianta ovládá pomocí softwaru SIMATIC PDM a dá se proto zapojit do systému øízení procesù SIMATIC PCS 7. SITRANS P MS: ve støedním cenovém segmentu mimoøádnì zajímavé øešení pro všechny, kdo myslí na komfort. Øada MS 7

8 V jakékoli poloze: SITRANS P pracuje pøesnì Pøesnost, robustnost. Tyto tradièní pøednosti snímaèù SITRANS P pøesvìdèily všechny uživatele a také nová verze pøístroje nezùstává pozadu. Jména uživatelù se ètou jako Kdo je kdo v mezinárodním prùmyslu. Dùkazy? Odchylka namìøené hodnoty maximálnì 0,075 % i pøi vysokém nastavení rozsahu mìøení. Pøesnost mìøení je i po 10 letech nepøetržitého provozu lepší než 99%. A ještì jedno èíslo bychom vám rádi prozradili. To však závisí na vašem konkrétním zaøízení: jedná se totiž o znaèné úspory nákladù na údržbu. Slepé nastavení žádný argument proti pøesnosti mìøení Myslíte si, že je slepé nastavení bez zadání tlaku a pomùcek sice komfortní, ale také silnì nezvyklé? Pak vás praxe rychle pøesvìdèí. Na odchylku charakteristik má tato metoda nastavení vliv, který se blíží k nule. Zadání zaèátku a konce mìøení se provádí pøímo na pøístroji. Pøitom si mùžete vybrat mezi fyzikálními jednotkami a procentuálními údaji. Nároèná prostøedí pøesnost zùstává Chcete-li se pøesvìdèit, co všechno vydrží SITRANS P pøi skuteèném používání, navštivte naše zkušební laboratoøe. V nich testujeme každý pøístroj pøed expedicí pøi extrémním pøetížení. Diferenèní snímaèe jsou namáhány tlakem až 630 bar, snímaèe tlaku pak do šestinásobku maximální pøípustné namìøené hodnoty. Tyto testy dokonce ukázaly, že èlánky, které jsou dimenzovány pro maximální tlak 400 bar, vydrží díky své vysoké mechanické pevnosti bez problémù tlaky pøes 1000 bar aniž by se pøitom znièily. Nejrùznìjší mezinárodní osvìdèení a homologace pro SITRANS P pak tedy sotva pøekvapí. Vynikající robustnost a bezpeènost pøístrojù SITRANS P potvrdila také WIB mezinárodní organizace uživatelù procesních pøístrojù. Kovové pouzdro pro každou aplikaci Používá nìkdo na pouzdra elektroniky jiný materiál než plast? Nyní ano. Ten, kdo chce dosáhnout maximální odolnosti a robustnosti, nespokojí se ani v detailech s druhoøadým øešením: proto tedy kov. V nabídce pøístrojù SITRANS P najdete správnou variantu i pro použití v mimoøádnì agresivních médiích. Na místech, kde jsou pøístroje nejvíc zatìžovány, jsou k dispozici oddìlovací membrány z nerezové oceli, tantalu, zlata èi slitiny hastelloy, resp. monel. Pouzdra elektroniky mohou být vyrobena z hliníkového odlitku nebo z nerezové oceli. Existuje vùbec nìjaký pøípad použití, kde SITRANS P selhává? Oddìlené membrány Oddìlené membrány se používají pøi mìøení horkých, agresivních, vysoce viskózních nebo krystalizujících látek. Jsou k dispozici v následujících provedeních: Pøíruba podle DIN, ANSI atd., buï napevno, nebo pomocí kapilární trubky spojená se snímaèem Rùzné aplikace mìøení hladiny pro teploty mìøené látky až 400 C Nejrùznìjší materiály membrán Speciální technologická provedení - napø. pro potravináøství a pivovarnictví 8 Ukazatel tlaku

9 Specialista na potraviny, léèiva a biotechniku: Øada Compact... Øada Compact SITRANS P Compact je analogový snímaè pro mìøení absolutního a relativního tlaku, který byl vyvinut pro speciální nároky potravináøského, resp. farmaceutického prùmyslu a biotechniky. Konstrukce pøístrojù vyhovuje hygienickým doporuèením EHEDG, FDA a GMP. Pøísnìjší hygienické požadavky splòují pøístroje øady Compact díky rùzným aseptickým procesním pøípojkám z nerezové oceli a také díky pouzdru z nerezové oceli (IP67). Zvláštní pozornost byla vìnována vysoké jakosti povrchu, s doplòkovou možností elektrolytického leštìní. Èisticí a sterilizaèní metody (CIP, SIP) nemají žádný vliv na pøesnost mìøení našeho specialisty s názvem Compact. SITRANS P MPS Pro mìøení hladiny kapalin Øada Z a ZD LOGO! Øada Z a ZD... V øadì Z používáme dva typy tlakových senzorù: senzor z nerezové oceli a senzor s keramickou membránou. Ty umožòují jednoduché mìøení relativního, absolutního a hydrostatického tlaku. Tlak zmìøený tìmito senzory se podle potøeby pøevádí na 4 20 ma, resp V signál. Pøi použití napì ového výstupu 0 10 V lze pøipojit pøevodník tlaku pøímo k øídicí jednotce LOGO!24. Digitální snímaè tlaku SITRANS P ZD je navíc vybaven displejem a možností nastavení rozsahù mìøení v pomìru 10:1. Pouzdro a procesní pøipojení jsou vyrobeny z nerezové oceli. Digitální displej se podle pøání dodává v radiální nebo axiální poloze vùèi procesnímu pøipojení. Øada SITRANS P MPS obsahuje snímaèe pro hydrostatické mìøení hladiny kapalin. Tyto pøístroje se zavìšené na kabelu ponoøují do mìøeného média. Díky svému pouzdru z nerezové oceli se tyto senzory hodí pro všechny oblasti použití od pitné vody až po agresivní kapaliny. Varianta Connector pøístroje SITRANS P MPS umožòuje jednoduchou výmìnu mìøicí sondy. Øasa MPS 9

10 Øada SITRANS P pro všechny možné požadavky Hladina, tlak, diferenèní tlak a absolutní tlak od 1 mbar do 400 bar, èep, pøíruba nebo vnitøní závit pro pøipojení: rùzné požadavky a podmínky použití vyžadují správnou variantu snímaèe rùzná média dokonce pøimìøené materiály. Øada SITRANS P nabízí vhodný pøístroj pro každý požadavek a každé médium! SITRANS P DS III SITRANS P MS SITRANS P Compact SITRANS P ZD Typy tlakù Relativní, absolutní, diferenèní tlak Relativní tlak Relativní, absolutní tlak Relativní, absolutní tlak Oblasti použití Procesní tlak, mìøení hladiny, diferenèní tlak, prùtok Procesní tlak, mìøení hladiny Procesní tlak, mìøení hladiny Procesní tlak, mìøení hladiny Rozsahy mìøení 1 mbar až 400 bar 0,01 psi až 5802 psi 0,03 bar až 400 bar 0,44 psi až 5802 psi 0 bar až 40 bar 0 psi až 580,15 psi 0,2 bar až 400 bar 2,9 psi až 5802 psi Materiál membrány Nerezová ocel, hastelloy, tantal, monel, zlato Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Výstup ma analogový se signálem HART, PROFIBUS PA ma analogový se signálem HART ma analogový ma analogový Teplota mìøené látky 40 C až +100 C 40 F až +212 F 40 C až +100 C 40 F až +212 F Max. 200 C (392 F) v závislosti na konstrukci 30 C až +100 C 22 F až +212 F Pøesnost 0,075% 0,25% 0,2% z kon. h. rozsahu mìø. 0,25% z k. h. rozsahu mìø Max. pomìr rozsahù 100 : 1 30 : 1 10 : 1 Dlouhodobá stabilita 0,25% / 5 let 0,1% / rok 0,1% / rok 0,25% / rok Procesní pøípojka Pøíruba podle EN 61518, resp. DIN s vnitøním závitem, vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Membrána s rùznými rychlouzávìry, aseptické pøípojky, pøíruby Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit G1/8A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Certifikáty/homologace ATEX, EEx i, EEx d, FM is/xp, CSA is/xp, NEPSI, TÜV-Report podle IEC (SIL), IEC 61511,... ATEX, EEx i, EExd, FM is/xp, CSA is/xp,... ATEX, EEx ib, FDA, EHEDG,... 10

11 SITRANS P Z Relativní, absolutní tlak SITRANS P MPS Hydrostatický tlak Procesní tlak, mìøení hladiny 0,25 bar až 400 bar 3,63 psi až 5802 psi Nerezová ocel, keramika Mìøení hladiny Od 0 2 mws do 0 20 mws Nerezová ocel ma analogový ma analog. 30 C až +120 C 22 F až +248 F 0,5% z kon. h. rozsahu mìø. 0,3% / rok Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit G1/8A 10 C až +80 C 14 F až +80 F 0,2% z kon. h. rozsahu mìø. 0,2% / rok Na pøání: konektor pro snadnou výmìnu mìøicí sondy ATEX, EEx ia, Lloyd s Register of Shipping,... ATEX, EEx ia,... 11

12 Svùj produkt si mùžete zvolit zde Další adresy pro Vás: Siemens s.r.o. Automatizace a pohony Procesní automatizace a instrumentace Siemens s.r.o. A&D PI SITRANS je znaèka spoleènosti Siemens. Ostatní oznaèení v této publikaci mohou být znaèky, jejichž použití tøetími osobami k jejich úèelùm mùže porušit práva pøíslušných vlastníkù. Evropská 33a Praha 6 Tel Fax Technická Brno Tel Fax Stromová Bratislava Tel Fax Informace uvedené v této pøíruèce obsahují pouze všeobecné popisy nebo charakteristiky vlastností, které v konkrétním pøípadì použití nemusí vždy platit tak, jak jsou zde uvedeny, resp. se mohou mìnit v dùsledku dalšího vylepšování výrobkù. Požadované charakteristiky jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovnì sjednány na smluvním podkladì.

Snímaèe a pøevodníky teploty SITRANS T Kompletní program pro každé odvìtví sitrans Øada SITRANS T Vysoce pøesné, jiskrovì bezpeèné a s možností pøipojení k nejrùznìjším zdrojùm signálu Senzory, snímaèe,

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd.

B MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ. mobilní použití fce alarm, logger, data atd. MANOMETRY DIGITÁLNÍ RUÈNÍ mobilní použití fce alarm, logger, data atd. POPIS: lehké, jednoduché, pøenosné možnost rozšíøení funkcí odolné pouzdro OBLAST POUŽITÍ: energetika strojírenský prùmysl rozvody

Více

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252

Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Vysokotlaký ventil typ 3252 Konstrukce 250 Pneumatický regulaèní ventil typ 3252-1 a typ 3252-7 Vysokotlaký ventil typ 3252 Pou ití Regulaèní ventil urèený k regulaci malých prùtokových mno ství v chemickém prùmyslu. Jmenovitá svìtlost

Více

Prùtokomìry SITRANS F síla v prùtoku sitrans Rozsáhlé schopnosti v mìøení prùtoku Pøesné mìøení prùtoku kapalin s rùznými konzistencemi, plynù nebo par hraje vysoce dùležitou roli v automatizaci procesù.

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Komfortní snímač diferenčního tlaku SenzoDELTA s protokolem HART nebo Profibus PA

Komfortní snímač diferenčního tlaku SenzoDELTA s protokolem HART nebo Profibus PA Komfortní snímač diferenčního tlaku SenzoDELTA s protokolem HART nebo Profibus PA - rozsah od 0 0,2kPa do 0 1,6MPa - výstupní signál 4-20mA/HART nebo Profibus PA - různé druhy mechanického připojení -

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Převodník tlaku DMU 08

Převodník tlaku DMU 08 Převodník tlaku DMU Sonda pro měření výšky hladiny provedení z nerez oceli DMU Digitální ukazatel (na přání) Sada šroubení Kabelová odbočnice s vyrovnáním tlaků Digitální ukazatel DA Signalizační zařízení

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Øízení pohybu pneumatickými prvky

Øízení pohybu pneumatickými prvky vzduchotechnika a pneumatika PRÙMYSLOVÉ SPEKTRUM Øízení pohybu pneumatickými prvky Poslední trendy v oblasti pneumatických prvkù smìøují k jejich miniaturizaci, k zjednodušení montáže pneumatických obvodù

Více

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2

OD4165. St375004 Drestromzahler 5(65)A Kl.2 Electricity meter 5(65)A Cl.2 Elektromìr ODIN pøístroj na meøení elektrické energie od Technická dokumentace Elektromìr ODIN Obsah Všeobecný popis, 3-fázový elektromer... 2 OD4165 pøímé meøení do 65 A... 3 OD4110 nepøímé meøení pøipojení

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Funkce Displeje a klávesnice Obsluhu převodníku SITRANS FUS060 lze provést pomocí následujících zařízení: Jednotka klávesnice s displejem Komunikátor HART PC/notebook a software SIMATIC PDM prostřednictvím

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod

Měřicí rozsah: -10...+50 C / 0...100%rv Rozlišení: 0,1 C / 0,1%rv ±0,5 C / ±2,5%rv (5...95%rv) Jednotky: C, F / %rv, mokrý teploměr, rosný bod vlhkost vzduchu Digitální teploměr/vlhkoměr Funkce MAX / MIN, rozsah měření teploty -10 až +60 C (-14 až +140 F), rozsah měření relativní vlhkosti 10 až 99%, přepínání C/ F, bílá barva, možno postavit

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku. SITRANS P Compact. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P Compact Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných

Více

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Převodníky tlaku Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Pro aplikace, kde je lepší použít převodník v provedení pro měření tlaku se separovaným měřeným médiem. Toto platí obzvlášť u vyšších

Více

Hydrostatické. 216 Přehled Hydrostatické 218 VEGAWELL VEGABAR 86, VEGABOX Držák měřicího přístroje

Hydrostatické. 216 Přehled Hydrostatické 218 VEGAWELL VEGABAR 86, VEGABOX Držák měřicího přístroje Hydrostatické 216 Přehled Hydrostatické 218 VEGAWELL 52 220 VEGABAR 86, 87 224 VEGABOX 03 225 Držák měřicího přístroje 226 Napínací závěsná svorka, Závitové šroubení 215 Přehled Hydrostatické Oblast použití

Více

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Procesní snímač tlaku s komunikací HART Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO XMP ci Rozsahy tlaku od 0... 60 mbar do 0... 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma jiné po dohodě Přednosti

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3244-1 a typ 3244-7 Trojcestný ventil typ 3244 dle norem DIN a dle amerických norem US Pou ití Smìšovací nebo rozdìlovací ventil pro chemický prùmysl a výstavbu

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany

ABB Energo. SPAU 300 Napì ové ochrany ABB Energo SPAU 300 Napì ové ochrany Napì ové ochrany SPAU 300 Vlastnosti: Napì ová kontrolní a ochranná relé pro rozvodny. Všeobecnì použitelné napì ové ochrany pro aplikace vyžadující kontrolu pøepìtí

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A)

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A) TR RS -0.0 ompaktní regulátory /5 en - 0.999 RU/, RU/ (RUT../) igitální podstanice rogramovatelné kompaktní regulátory pro mìøicí, øídicí a regulaèní úlohy v systémech VV. ohou být použity pro autonomní

Více

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby

PA20 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby 40465/4 IM-P40-67 AB vydání 4 PA0 Pøedzesilovaè kapacitní sondy Pøedpis instalace a údržby. Bezpeènost. Základní informace. Instalace 4. Propojení 5. Výstupní napìtí 6. Údržba IM-P40-67AB vydání 4 Copyright

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.8 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.8 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.8 Úvod Regulátor TERM 2.8 je urèený pro ekvitermní programovou regulaci vytápìní

Více

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny Indukční průtokoměr pro vodivé kapaliny měření kontrola analýza PIT Měřicí rozsah do 10 m/s Přesnost: ±1,5% z měřené hodnoty ±0,5% z rozsahu pmax: PN40; tmax: -40 +150 C Připojení: přírubové DN40...80,

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ a typ Rohový ventil typ 3347 Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3347-1 a typ 3347-7 Rohový ventil typ 3347 Pou ití Regulaèní ventil pro potravináøský a farmaceutický prùmysl. Jmen. svìtlost DN 15 a 125 1 2 a 5 Jmen. Tlak

Více

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR460 5/201. Přehled

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR460 5/201. Přehled Přehled The je čtyřvodičový radarový vysílač pro měření hladiny pracující na frekvenci 24 GHz FMCW s extrémně vysokým poměrem signálu k šumu a vyspělým zpracováním signálu pro monitorování pevných látek

Více

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5.

L1 L2 L3 + (~) - (~) SS1 + - SPCJ 4D28 3I> IRF SGR1. Start Trip Start Trip Start Trip SGR9 1 1 SGR4 1 3I>> 3I>>> SGR6 1 DI> Trip SGR11 1 2 3 4 5. ABB Network Partner SPAJ 1 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana SPAJ 1 C Vlastnosti: Nadproudová ochrana fází a ochrana pøi zemních poruchách pro chránìní vývodù.

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

komunikace HART laboratorní technika Doporučeno pro

komunikace HART laboratorní technika Doporučeno pro x act ci pro potravinářský a farmaceutický průmysl a biotechnologii Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,2 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 60 mbar do 0... 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

x act ci Precizní snímače tlaku pro potravinářský, farmaceutický průmysl a Biotechnologii

x act ci Precizní snímače tlaku pro potravinářský, farmaceutický průmysl a Biotechnologii pro potravinářský, farmaceutický průmysl a Biotechnologii s integrovaným modulem displeje a nastavení hygienické provedení čelně osazený kapacitní senzor s keramickou membránou jmenovitý rozsah od 0 60

Více

CombiPress TM PFMN. Průmyslový plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM

CombiPress TM PFMN. Průmyslový plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM CombiPress TM PFMN Průmyslový plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou Volitelně grafický displej CombiView TM Výstup 4 20 ma, 4 20 ma HART ATEX certifikát Programování pomocí Flex programátoru

Více

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu

Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012. www.zmue.eu Zak³ad Monta u Urz¹dzeñ Elektronicznych KATALOG ZAØIZENI 2012 www.zmue.eu MULTIMETRY Napájecí napìtí (vnitøní baterie 6F22) 10 h +5 C 40 C 180 95 44 mm II 2G EExia IIC T4, I M2 EExia I PARAMETRY VOLTMETRU

Více

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

PAX-3-60 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX-3-60 426 2.98

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

CombiPress TM PFMH. Hygienický plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM

CombiPress TM PFMH. Hygienický plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou. Volitelně grafický displej CombiView TM CombiPress TM PFMH Hygienický plně svařovaný převodník tlaku s čelní oddělovací membránou Volitelně grafický displej CombiView TM Výstup 4 20 ma, 4 20 ma HART ATEX certifikát Certifikáty 3A, EHEDG, FDA

Více

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm

- pro běžné dílenské použití. - odečítání: 0,01mm - lakovaný třmen - matově chromovaný bubínek a pouzdro - pro měřicí nástavek s 5mm Měřidla pro měření závitů Mìøidla pro mìøení støedního prùmìru vnìjších závitù Mikrometry třmenové pro měření středního průměru vnějších závitů - pro běžné dílenské použití - dle DIN 863 - odečítání: 0,01mm

Více

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP Datový list Presostat Typ BCP INDUSTRIAL AUTOMATION verze 09/2007 Presostat BCP Úvod Typ BCP je øada specializovaných ových spínaèù pro sledování u s bezpeènostní funkcí u parních kotlù a ohøívaèù vody.

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku, průtoku a hladiny

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku, průtoku a hladiny Série DS III, DS III PA a DS III FF Technický popis Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série DS III, jsou digitální snímače tlaku vyznačující se jednoduchou obsluhou a vysokou přesností. Nastavování parametrů

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO pro technologické procesy s komunikací HART Přesnost podle IEC 60770: Rozsahy tlaku od 0 75 mbar do 0 20 bar Výstupní signál 2vodič: 4... 20 ma jiné po dohodě Přednosti přetížení statickým tlakem až do

Více

Převodníky tlaku Diferenční tlak

Převodníky tlaku Diferenční tlak Převodníky tlaku Diferenční tlak Přehled 178 VEGADIF 180 Oddělovací membrána 182 Příslušenství 186 Převodníky tlaku Diferenční tlak VEGADIF 65 Pro měření diferenčního tlaku, hladiny a průtoku Měřicí princip

Více

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR400 5/194. Přehled

Hladinoměry. Kontinuální měření hladiny radary SITRANS LR400 5/194. Přehled Přehled je čtyřvodičový pulzní vysílač v radarovém pásmu 24 GHz, sloužící k monitorování hladiny kapalin a kalů ve skladovacích a provozních nádržích při vysokém tlaku a teplotě, v rozpětí 0 m (4 998,72

Více

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Typ 403023 t y 4 0 3 T 0 2 3 JUMO Měření a regulace s.r.o. Telefon: +420 541 321 113 Typový list 403023 Strana 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Diferenční převodník tlaku s pevným uzávěrem Krátký popis Diferenční

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE

POWERLINE 3-3. www.ever.eu 10-33, 20-33, 30-33, 40-33, 50-33 KOMUNIKACE K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-3 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~30 V:

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Pøipravenost do budoucnosti: Široká systémová integrace a interoperabilita Øada Station Automation COM 600 zajiš uje interoperabilitu mezi inteligentn

Pøipravenost do budoucnosti: Široká systémová integrace a interoperabilita Øada Station Automation COM 600 zajiš uje interoperabilitu mezi inteligentn Protection and control from ABB Pøipravenost do budoucnosti: Široká systémová integrace a interoperabilita Øada Station Automation COM 600 zajiš uje interoperabilitu mezi inteligentními elektronickými

Více

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P

Snímač tlaku SITRANS P200. Provozní instrukce SITRANS P Snímač tlaku SITRANS P200 Provozní instrukce SITRANS P Obecné a bezpečnostní pokyny Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržet kvůli zachování Vaší osobní bezpečnosti a vyloučení věcných škod.

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

OPTIFLUX 4000 Prospekt

OPTIFLUX 4000 Prospekt OPTIFLUX 4000 Prospekt Snímač magneticko-indukčního průtokoměru Standardní snímač pro průmyslové použití Pro náročné aplikace: Vysoké teploty, nízká vodivost, prostředí s nebezpečím výbuchu Robustní a

Více

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98.

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98 Èeské vydání: 10. 9. 98 Verze: A Vyhrazujeme si právo zmìnit údaje zde uvedené bez pøedchozího upozornìní ABB Network Partner Obsah Obsah... 2 1 Všeobecnì... 3 1.1 Charakteristika...

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj kapacitní keramický senzor materiály: 1.4571; na přání CuNiFe ponorné nebo přírubové provedení jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0 200 mh 2 O

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

Nová technologie mìøení emisí

Nová technologie mìøení emisí testo 330 Nová technologie mìøení emisí Nová dimenze i, rychlosti, komfortu a spolehlivosti C hpa O 2 CO/H 2 CO NO P Více bezpeènosti a komfortu v analýze spalin Nová generace analyzátorù spalin testo

Více

Závitové kalibry metrické

Závitové kalibry metrické Mezní mìøidla - Závitová 0000 Závitové kalibry metrické Provedení dle ISO DIN 13 0001 Standardní uložení - pro závitové trny: 6H - pro závitové kroužky: 6g Na poptávku - jiné uložení - mezirozměry - kalibry

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

Převodník tlaku P40 / P41

Převodník tlaku P40 / P41 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P40 / P41 Rozsahy 0...0,25 bar až do 0...400 bar pro relativní nebo absolutní tlak Přesnost měření 0,3 % Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20

Více