Převodníky tlaku SITRANS P -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převodníky tlaku SITRANS P -"

Transkript

1 Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans

2 Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné okolní podmínky nejsou stejné jako druhé. Mùže být jeden pøístroj SITRANS P stejný jako druhý? Nabízíme vám kompletní øadu pøístrojù s rùznými výkonovými parametry, rùznou zatížitelností a z rùzných materiálù - pøístroje pro praxi vašeho procesu. Od základních až po špièkové. Snímaè SITRANS P je synonymem pro pøesnost mìøení a robustnost, ale v první øadì pro náskok v komfortu používání. Takový náskok ovšem také zavazuje. Proto jsme pro vás pøipravili novou verzi pøístroje, která navíc nabízí rozsáhlé bezpeènostní funkce - monitorování systému a autodiagnostiku, diagnostiku poruch pøi kritických namìøených hodnotách, hlášení o nutnosti pøíští kalibrace a mnoho dalších kontrolních služeb. Napø. pøístroj SITRANS P DS III je vybaven autodiagnostickými funkcemi a splòuje všechny požadavky na provoz zabezpeèený proti poruchám. Tento z bezpeènostnì technického hlediska vynikající snímaè je osvìdèen organizací TÜV podle pøedpisù IEC a IEC pro stupeò AK 4 (SIL 2)* ). Pøedstavuje tedy alternativní opatøení pro dùsledné pøedcházení poruch. Tato funkce pøitom není spojena s žádným pøíplatkem, nebo se jedná o standardní verzi pøístroje SITRANS P DS III. To je na trhu zatím jedineèné. S øadou pøístrojù SITRANS P vám nabízíme program pro všechny možné aplikace jednotné mìøicí èlánky a pouzdra stejnì jako koncepce ovládání pomocí softwaru SIMATIC PDM, který mùže být souèástí dodávky! *) AK = tøídy požadavkù, *) SIL = Safety Integrity Level (úroveò zabezpeèení) Pro rychlý pøehled: SITRANS P DS III Digitální snímaè tlaku s komunikaèním rozhraním HART nebo PROFIBUS PA, komfortní, s rozsáhlými diagnostickými funkcemi a vysokou pøesností. SITRANS P MS Digitální snímaè tlaku s komunikaèním protokolem HART. SITRANS P Compact Øada snímaèù pro speciální požadavky potravináøského, resp. farmaceutického prùmyslu a biotechniky. SITRANS P ZD Digitální snímaè tlaku v pouzdøe z nerezové oceli s displejem. SITRANS P Z Jednorozsahový snímaè s mìøicím èlánkem z keramiky a nerezové oceli. SITRANS P MPS Snímaè tlaku pro jednoduché mìøení hydrostatických tlakù. 2

3 SITRANS P nastavuje nové standardy Komfort a pøesnost Pøi nastavování nulového bodu, rozpìtí, tlumení atd. mùžete nechat v zásuvce šroubovák i jiné pomùcky. Toto nastavení pomocí tøí tlaèítek a velkého, volnì programovatelného displeje, jsou pøinejmenším stejnì pøesná. Vysoká kvalita a dlouhá životnost SITRANS P bìží 300* ) let, než se poprvé porouchá. Je pravdìpodobné, že si to sami nebudete moci vyzkoušet. Realitou však je pøísloveèná spolehlivost a s ní spojené úspory. Této spolehlivosti dosahujeme díky robustnímu kovovému pouzdru a kompletnì svaøovaným mìøicím èlánkùm. Odolnost SITRANS P vydrží i extrémní chemické èi mechanické zatížení. Zrovna tak jako elektromagnetické pùsobení díky své odolnosti EMC od 10 khz do 1 GHz jsou pøístroje SITRANS P dobøe chránìny. Komfort a univerzálnost Univerzálnost pro jakoukoli oblast použití je u pøístrojù SITRANS P dávno standardem. Vše je možné ruèní obsluha nebo ovládání pøes komunikaèní rozhraní HART èi pomocí PDM. Stejnì užiteèná je také modularita pøístrojù øady SITRANS P: protože jsou data snímaèe trvale uložena v mìøicím èlánku, lze v pøípadì poruchy bez problémù vymìnit elektroniku. To pro vás znamená rychlé a snadné opravy pøímo na pracovišti a nižší výdaje na skladové zásoby. K omezení skladových zásob pøispívá také možnost nastavení rozsahù mìøení v pomìru 100:1. Špièková komunikace Kromì lokální obsluhy umožòují snímaèe SITRANS P také plnì digitální dálkové ovládání pøes komunikaèní rozhraní PROFIBUS nebo HART. Rovnìž spolupráce s dalšími komponentami probíhá hladce. S použitím tzv. vleèného ukazatele je dokonce možné dokumentovat pøekroèení tlaku a teploty. *) MTBF = Mean Time Between Failure (støední doba bezporuchového provozu) 3

4 Maximální bezpeènost pøístroje i procesu: Øada DS III... Bezpeènost procesu, vysoká využitelnost zaøízení, bezchybná kvalita vyrábìného zboží mùže k tomu snímaè podstatnou mìrou pøispìt? Ano, mùže. Uèiní-li rozhodující krok od pouhého jednoduchého ukazatele hodnot k analyzátoru hodnot. Tak jako pøístroj SITRANS P, který je prvním snímaèem s integrovanou diagnostickou funkcí, tzn. v pravidelných intervalech kontroluje sám sebe i èást systému, jehož je souèástí, a pøi pøekroèení pøedem definovaného poètu událostí hlásí pøíslušnou namìøenou hodnotu. Taková hlášení mohou vyžadovat potvrzení. Závìr: Pøístroje SITRANS P pomáhají operátorovi a posilují dùvìru v celý systém. Progresivní technologie u snímaèù SITRANS P znamená: Monitorování mezních hodnot s použitím poèitadla událostí: Pøístroj hlásí, jak velké bylo pøekroèení tlaku ale také, kdy má být vydán poruchový signál. To znamená, že máte neustále pøehled o procesu. Tøi volnì nastavitelné mezní hodnoty: Pomocí nich mùžete realizovat pøedbìžné alarmy a monitorovat teplotu. Zaznamenávání pøekroèení rozsahu mìøení: S využitím vleèných ukazatelù min. a max. hodnot vstupního tlaku, teploty senzoru a teploty elektroniky. Tyto ukazatele poskytují informace o stavu snímaèe SITRANS P, procesu a o okolní teplotì. Simulaèní funkce: Kontroluje pøímo za senzorem elektroniku snímaèe a celé smyèky na základì pøedem definované hodnoty (napø. pøi uvedení do provozu). Mùžete tak získat dùležité údaje: Je elektronika snímaèe v poøádku? Pøi jakém tlaku jsou detekovány mezní hodnoty? Pracuje regulaèní smyèka správnì, fungují všechny ukazatele? Výmìna závadných dílù pouhým zasunutím: Možnost opravy i pøímo na pracovišti, když pøístroj hlásí poruchu elektroniky nebo mìøicího èlánku. Nová kalibrace není nutná. Øada DS III 4

5 Vše zaèíná nastavením Tøi tlaèítka a vysoce kontrastní LCD displej víc pro nastavení parametrù nepotøebujete. Tyto prvky umožòují nastavit zaèátek a konec mìøení, nastavují tlumení nebo výstupní signál pro pøípad poruchy vše pøi zavøeném víku snímaèe, takže zùstává zachována ochrana proti výbuchu EEx d. Jediné stisknutí tlaèítka také staèí ke zmìnì charakteristiky nebo k nastavení rozsahù mìøení v pomìru 100:1. Elektronické tlumení se dá navolit až do 100 s. Další možností je zobrazovat mìøení hladin v m, m 3 atd. Jednotky, které se bìžnì používají pøi mìøení prùtoku (m 3 /h; t/h), zde nepøedstavují žádný problém. A když hledáte nejkomfortnìjší zpùsob kontroly mìøicího øetìzce? Pak mùžete využít SITRANS P v ne zcela obvyklé roli: jako vysílaè proudu a simulátor. HART znamená zjednodušení práce Všechny parametry vèetnì zaèátku a konce mìøení mùžete samozøejmì stejnì dobøe nastavit s použitím protokolu HART pomocí PC, laptopu, komunikátoru HART nebo libovolného systému øízení procesù vybaveného komunikaèním rozhraním HART. To také znamená, že jsou namìøené hodnoty a parametry pøístrojù na každém místì signálního okruhu transparentní. S obslužným softwarem SIMATIC PDM pod systémem Windows šetøí èas i zkušení uživatelé. Profesionální komunikace pøes rozhraní PROFIBUS Je to vlastnì pouhá sbìrnice. Ale kdo ji používá, má pøístup k plnì digitální komunikaci pøes PROFIBUS PA, a to i v prostøedích s nebezpeèím výbuchu. Pøístroj PROFIBUS plní tøi mìøicí úkoly: Prùtok (v jednotkách prùtoku, napø. m 3 /h) Mìøení hladiny (v jednotk. hladiny, napø. cm) Tlak (v jednotkách tlaku, napø. bar) Proto jsou tedy pøístroje SITRANS P otevøené i pro spojení se systémem øízení procesù SIMATIC PCS 7. Prostøedníkem je v tomto pøípadì software SIMATIC PDM (Process Device Manager), díky nìmuž se stává instalace a obsluha hraèkou. Osvìdèení z dobrého dùvodu Extrémní tlaky a teploty stejnì jako agresivní látky snímaèe SITRANS P to vše ignorují. Potøebujete-li na to úøední potvrzení: certifikáty a homologace z celého svìta byly mimo jiné vystaveny organizacemi CENELEC (Evropa), FM (USA), CSA (Kanada) a NEPSI (Èína). Další osvìdèení pak mùžete nalézt na internetové stránce PROCESS FIELD BUS 5

6 SITRANS P DS III je snímaè se zvláštním bezpeènostním standardem pro tlak, diferenèní tlak, prùtok, absolutní tlak a mìøení hladiny. Diagnostické funkce a software byly zdokonaleny podle pøedpisù IEC a IEC a pøezkoušeny organizací TÜV. Bezpeènostnì technické funkce zahrnují mimo jiné automatickou diagnostiku poruch, definované chování pøi poruchách a poèítání èetnosti poruch. Øada DS III S parametry pøezkoušenými organizací TÜV podle pøedpisù IEC a IEC a se støední dobou bezporuchového provozu delší než 300 let je pøístroj SITRANS P DS III pøedurèen k použití v procesech, kde se klade dùraz na bezpeènost a spolehlivost provozu. Pøitom se jedná o náš standardní pøístroj. Proto vám také nevznikají žádné další výdaje. Tyto bezpeènostnì technické pøednosti jsou na pøístrojích SITRANS symbolizovány logem Safety Integrated. Zvláštní výhoda: S jedním jediným pøístrojem SITRANS P DS III lze dosáhnout stejného stavu bezpeènosti jako se dvìma bìžnými snímaèi, napø. AK 4 (SIL 2). To již samo o sobì pøedstavuje finanèní pøínos. K tomu pak pøipoètìte ještì úspory dosahované pøi instalaci a údržbì: tyto výdaje prostì odpadají stejnì jako náklady na pokládání kabelù a montáž odpojovaèù napájení. Kromì toho všeho se rovnìž šetøí místo ve skøíni. Nejrùznìjší aplikace dokazují, jak prakticky je pøístroj SITRANS P DS III koncipován. Kdo požaduje vysokou bezpeènost, musí se v první øadì zamìøit na DS III. 6

7 Inteligentní øešení:: Øada MS... Pøístroj SITRANS P MS nabízí plnou funkènost HART a možnost nastavení pøímo na pracovišti vše za pøíznivou cenu. Rozsah mìøení se nastavuje definováním libovolného referenèního tlaku smí to být napø. i atmosférický tlak. Pomocí klávesnice sdìlíte pøístroji, zda se jedná o zaèátek nebo konec mìøení. Výstupní proud mùžete sledovat na vestavìném digitálním displeji (doplnìk) nebo na externím ampérmetru. Pøístroj se stejnì jako špièková varianta ovládá pomocí softwaru SIMATIC PDM a dá se proto zapojit do systému øízení procesù SIMATIC PCS 7. SITRANS P MS: ve støedním cenovém segmentu mimoøádnì zajímavé øešení pro všechny, kdo myslí na komfort. Øada MS 7

8 V jakékoli poloze: SITRANS P pracuje pøesnì Pøesnost, robustnost. Tyto tradièní pøednosti snímaèù SITRANS P pøesvìdèily všechny uživatele a také nová verze pøístroje nezùstává pozadu. Jména uživatelù se ètou jako Kdo je kdo v mezinárodním prùmyslu. Dùkazy? Odchylka namìøené hodnoty maximálnì 0,075 % i pøi vysokém nastavení rozsahu mìøení. Pøesnost mìøení je i po 10 letech nepøetržitého provozu lepší než 99%. A ještì jedno èíslo bychom vám rádi prozradili. To však závisí na vašem konkrétním zaøízení: jedná se totiž o znaèné úspory nákladù na údržbu. Slepé nastavení žádný argument proti pøesnosti mìøení Myslíte si, že je slepé nastavení bez zadání tlaku a pomùcek sice komfortní, ale také silnì nezvyklé? Pak vás praxe rychle pøesvìdèí. Na odchylku charakteristik má tato metoda nastavení vliv, který se blíží k nule. Zadání zaèátku a konce mìøení se provádí pøímo na pøístroji. Pøitom si mùžete vybrat mezi fyzikálními jednotkami a procentuálními údaji. Nároèná prostøedí pøesnost zùstává Chcete-li se pøesvìdèit, co všechno vydrží SITRANS P pøi skuteèném používání, navštivte naše zkušební laboratoøe. V nich testujeme každý pøístroj pøed expedicí pøi extrémním pøetížení. Diferenèní snímaèe jsou namáhány tlakem až 630 bar, snímaèe tlaku pak do šestinásobku maximální pøípustné namìøené hodnoty. Tyto testy dokonce ukázaly, že èlánky, které jsou dimenzovány pro maximální tlak 400 bar, vydrží díky své vysoké mechanické pevnosti bez problémù tlaky pøes 1000 bar aniž by se pøitom znièily. Nejrùznìjší mezinárodní osvìdèení a homologace pro SITRANS P pak tedy sotva pøekvapí. Vynikající robustnost a bezpeènost pøístrojù SITRANS P potvrdila také WIB mezinárodní organizace uživatelù procesních pøístrojù. Kovové pouzdro pro každou aplikaci Používá nìkdo na pouzdra elektroniky jiný materiál než plast? Nyní ano. Ten, kdo chce dosáhnout maximální odolnosti a robustnosti, nespokojí se ani v detailech s druhoøadým øešením: proto tedy kov. V nabídce pøístrojù SITRANS P najdete správnou variantu i pro použití v mimoøádnì agresivních médiích. Na místech, kde jsou pøístroje nejvíc zatìžovány, jsou k dispozici oddìlovací membrány z nerezové oceli, tantalu, zlata èi slitiny hastelloy, resp. monel. Pouzdra elektroniky mohou být vyrobena z hliníkového odlitku nebo z nerezové oceli. Existuje vùbec nìjaký pøípad použití, kde SITRANS P selhává? Oddìlené membrány Oddìlené membrány se používají pøi mìøení horkých, agresivních, vysoce viskózních nebo krystalizujících látek. Jsou k dispozici v následujících provedeních: Pøíruba podle DIN, ANSI atd., buï napevno, nebo pomocí kapilární trubky spojená se snímaèem Rùzné aplikace mìøení hladiny pro teploty mìøené látky až 400 C Nejrùznìjší materiály membrán Speciální technologická provedení - napø. pro potravináøství a pivovarnictví 8 Ukazatel tlaku

9 Specialista na potraviny, léèiva a biotechniku: Øada Compact... Øada Compact SITRANS P Compact je analogový snímaè pro mìøení absolutního a relativního tlaku, který byl vyvinut pro speciální nároky potravináøského, resp. farmaceutického prùmyslu a biotechniky. Konstrukce pøístrojù vyhovuje hygienickým doporuèením EHEDG, FDA a GMP. Pøísnìjší hygienické požadavky splòují pøístroje øady Compact díky rùzným aseptickým procesním pøípojkám z nerezové oceli a také díky pouzdru z nerezové oceli (IP67). Zvláštní pozornost byla vìnována vysoké jakosti povrchu, s doplòkovou možností elektrolytického leštìní. Èisticí a sterilizaèní metody (CIP, SIP) nemají žádný vliv na pøesnost mìøení našeho specialisty s názvem Compact. SITRANS P MPS Pro mìøení hladiny kapalin Øada Z a ZD LOGO! Øada Z a ZD... V øadì Z používáme dva typy tlakových senzorù: senzor z nerezové oceli a senzor s keramickou membránou. Ty umožòují jednoduché mìøení relativního, absolutního a hydrostatického tlaku. Tlak zmìøený tìmito senzory se podle potøeby pøevádí na 4 20 ma, resp V signál. Pøi použití napì ového výstupu 0 10 V lze pøipojit pøevodník tlaku pøímo k øídicí jednotce LOGO!24. Digitální snímaè tlaku SITRANS P ZD je navíc vybaven displejem a možností nastavení rozsahù mìøení v pomìru 10:1. Pouzdro a procesní pøipojení jsou vyrobeny z nerezové oceli. Digitální displej se podle pøání dodává v radiální nebo axiální poloze vùèi procesnímu pøipojení. Øada SITRANS P MPS obsahuje snímaèe pro hydrostatické mìøení hladiny kapalin. Tyto pøístroje se zavìšené na kabelu ponoøují do mìøeného média. Díky svému pouzdru z nerezové oceli se tyto senzory hodí pro všechny oblasti použití od pitné vody až po agresivní kapaliny. Varianta Connector pøístroje SITRANS P MPS umožòuje jednoduchou výmìnu mìøicí sondy. Øasa MPS 9

10 Øada SITRANS P pro všechny možné požadavky Hladina, tlak, diferenèní tlak a absolutní tlak od 1 mbar do 400 bar, èep, pøíruba nebo vnitøní závit pro pøipojení: rùzné požadavky a podmínky použití vyžadují správnou variantu snímaèe rùzná média dokonce pøimìøené materiály. Øada SITRANS P nabízí vhodný pøístroj pro každý požadavek a každé médium! SITRANS P DS III SITRANS P MS SITRANS P Compact SITRANS P ZD Typy tlakù Relativní, absolutní, diferenèní tlak Relativní tlak Relativní, absolutní tlak Relativní, absolutní tlak Oblasti použití Procesní tlak, mìøení hladiny, diferenèní tlak, prùtok Procesní tlak, mìøení hladiny Procesní tlak, mìøení hladiny Procesní tlak, mìøení hladiny Rozsahy mìøení 1 mbar až 400 bar 0,01 psi až 5802 psi 0,03 bar až 400 bar 0,44 psi až 5802 psi 0 bar až 40 bar 0 psi až 580,15 psi 0,2 bar až 400 bar 2,9 psi až 5802 psi Materiál membrány Nerezová ocel, hastelloy, tantal, monel, zlato Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Výstup ma analogový se signálem HART, PROFIBUS PA ma analogový se signálem HART ma analogový ma analogový Teplota mìøené látky 40 C až +100 C 40 F až +212 F 40 C až +100 C 40 F až +212 F Max. 200 C (392 F) v závislosti na konstrukci 30 C až +100 C 22 F až +212 F Pøesnost 0,075% 0,25% 0,2% z kon. h. rozsahu mìø. 0,25% z k. h. rozsahu mìø Max. pomìr rozsahù 100 : 1 30 : 1 10 : 1 Dlouhodobá stabilita 0,25% / 5 let 0,1% / rok 0,1% / rok 0,25% / rok Procesní pøípojka Pøíruba podle EN 61518, resp. DIN s vnitøním závitem, vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Membrána s rùznými rychlouzávìry, aseptické pøípojky, pøíruby Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit G1/8A, vnitøní závit 1/2-14-NPT Certifikáty/homologace ATEX, EEx i, EEx d, FM is/xp, CSA is/xp, NEPSI, TÜV-Report podle IEC (SIL), IEC 61511,... ATEX, EEx i, EExd, FM is/xp, CSA is/xp,... ATEX, EEx ib, FDA, EHEDG,... 10

11 SITRANS P Z Relativní, absolutní tlak SITRANS P MPS Hydrostatický tlak Procesní tlak, mìøení hladiny 0,25 bar až 400 bar 3,63 psi až 5802 psi Nerezová ocel, keramika Mìøení hladiny Od 0 2 mws do 0 20 mws Nerezová ocel ma analogový ma analog. 30 C až +120 C 22 F až +248 F 0,5% z kon. h. rozsahu mìø. 0,3% / rok Vnìjší závit G1/2A, vnitøní závit G1/8A 10 C až +80 C 14 F až +80 F 0,2% z kon. h. rozsahu mìø. 0,2% / rok Na pøání: konektor pro snadnou výmìnu mìøicí sondy ATEX, EEx ia, Lloyd s Register of Shipping,... ATEX, EEx ia,... 11

12 Svùj produkt si mùžete zvolit zde Další adresy pro Vás: Siemens s.r.o. Automatizace a pohony Procesní automatizace a instrumentace Siemens s.r.o. A&D PI SITRANS je znaèka spoleènosti Siemens. Ostatní oznaèení v této publikaci mohou být znaèky, jejichž použití tøetími osobami k jejich úèelùm mùže porušit práva pøíslušných vlastníkù. Evropská 33a Praha 6 Tel Fax Technická Brno Tel Fax Stromová Bratislava Tel Fax Informace uvedené v této pøíruèce obsahují pouze všeobecné popisy nebo charakteristiky vlastností, které v konkrétním pøípadì použití nemusí vždy platit tak, jak jsou zde uvedeny, resp. se mohou mìnit v dùsledku dalšího vylepšování výrobkù. Požadované charakteristiky jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovnì sjednány na smluvním podkladì.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Tepelná čerpadla Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Buderus ] Využít síly přírody s technologií zítřka Tepelná čerpadla solanka/voda Logatherm WPS/WPS K Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více