Tř. Svobody 16, Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar , bytem Olomouc, Maminčina 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tř. Svobody 16, 771 31 Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu. nezl Ondřej, nar. 9.9.1999, bytem Olomouc, Maminčina 9"

Transkript

1 JUDr.... advokát advokátní kancelář se sídlem Mirka Dušína č. 9, Olomouc, tel./zám./fax osvědčení 9753, IČ , bankovní spojení ČS as. pobočka Olomouc / 0300 Ústavnímu soudu v Brně 99 Stěžovatel: Jiří. nar , bytem Olomouc,.. zastoupen: JUDr.., advokátkou Účastník řízení Olomouci, předsedkyně senátu Vedlejší účastníci: Krajský soud v Ostravě, pobočka v Tř. Svobody 16, Olomouc za něhož jedná Mgr. Ivana Manipulační, 123 Co označeného soudu nezl Ondřej, nar , bytem Olomouc, Maminčina 9 zastoupen opatrovníkem Magistrátem města Olomouce Maminčina 9 Iva Majetnická, nar , bytem Olomouc, Ústavní stížnost proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 123 Co 579/2004 ze dne oproti rozsudku Okresního soudu v Olomouci sp.zn. P 357/2002 ze dne krát

2 Plná moc Kopie rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka Olomouc ze dne a rozsudku Okresního soudu v Olomouci sp.zn. P 357/2002 ze dne I. Stěžovatel je otcem nezletilého Ondřeje., nar Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci, sp.zn. Nc 357/ ze dne , který nabyl právní moci dne , byla schválena dohoda rodičů, podle které byl nezletilý Ondřej svěřen do výchovy matky, otec se zavázal platit výživné po 1000 Kč měsíčně od , byla stanovena splatnost výživného a schválena dohoda rodičů o styku otce s dítětem, dle které byl otec oprávněn stýkat se s nezletilým každý lichý týden v roce v úterý od hodin do 19,00 hodin a čtvrtek od 15,30 hodin do 19,00 hodin, každý sudý týden v roce v úterý od 15,30 hodin do hodin a od soboty 8,30 hodin do následující neděle 19,00 hodin, dále v době hlavních letních prázdnin 15 dnů v měsíci červenci a 15 dnů v měsíci srpnu, vždy od 8,30 hodin prvního dne do 19,00 hodin posledního dne styku, s tím, že termín červencového styku sdělí matka otci do toho kterého roku a termín srpnového styku sdělí otec matce v témže termínu. V době vánočních a novoročních svátků byl otec oprávněn stýkat se s nezletilým každý lichý rok od ,30 hodin do ,00 hodin a od ,30 hodin do :00 následujícího kalendářního roku dále v každém sudém roce od ,30 hodin do ,30 hodin. Konečně byla schválena dohoda o tom, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každoročně 10 kalendářních dnů v době od ledna do června nebo od září do listopadu od 8,30 hodin prvého dne do 19,00 hodin posledního dne s tím, že termín sdělí matce doporučeným dopisem odeslaným nejpozději 1 měsíc před počátkem styku a matka je oprávněna určit si 10 kalendářních dnů v době od ledna do června nebo v době od září do listopadu, kdy bude mít nezletilého Ondřeje u sebe a nebude se realizovat běžný styk otce s nezletilým, otci doporučeným dopisem, odeslaným nejpozději 1 měsíc před počátkem tohoto období. Rozsudkem ze dne sp.zn. P357/2002 vyhověl Okresní soud v Olomouci návrhu matky a zúžil styk otce s nezletilým Ondřejem, který byl upraven shora citovaným rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ve shora popsaném rozsahu, tak, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilým Ondřejem každý lichý kalendářní týden v roce ve čtvrtek od 16 hodin do hodin a každý sudý kalendářní týden v roce od pátku 16,00 hodin do následující

3 neděle 18,00 hodin, v každém sudém kalendářním roce v době jarních prázdnin od pondělí 9,00 hodin do neděle 18,00 hodin, v době hlavních letních prázdnin 21 dní od 9,00 hodin prvního dne do l8,00 hodin posledního dne styku, s tím, že termín styku sdělí otec matce vždy do toho kterého roku. V době Vánočních a novoročních svátků byl styk upraven tak, že otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý lichý kalendářní rok od ,00 hodin do ,00hodin a v každém sudém kalendářním roce od hodin do 1.1. následujícího roku hodin. Stěžovatel podal proti tomuto rozsudku odvolání. Rozsudek byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Ostrava pobočka v Olomouci sp.zn. 123 Co 579/2004 ze dne Odvolací soud dospěl k závěru že napadený rozsudek Okresního soudu v Olomouci je věcně správný, když okresní soud údajně bezchybně aplikoval na zjištěný skutkový stav právní normy 28 a 27 odst 2) zákona o rodině. Odvolací soud se ztotožnil s právním názorem okresního soudu v tom, že údajně došlo ke změně poměrů, která má mít za následek změnu dosavadní úpravy styku otce s dítětem a to v tom, že nezletilý Ondřej nastoupil do předškolního zařízení s povinným denním režimem a limitovanou docházkou od 7,15 do 15,30 hodin a že nezletilý je vázán zájmovou činností, cvičením v době od 17,00 do 18,00 hodin každé pondělí a čtvrtek. Odvolací soud uvádí, že se nejedná o zúžení styku ale o vyjádření pozitivně nastalých změn na straně nezletilého, jak jsou výše popsány a změny na straně matky, která nastoupila do zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou od 7,00 do 15,30 hodin ( ač v době jednání byla matčina pracovní doba 7,30 16,00 ). Odvolacímu senátu předsedala Mgr. Ivana Manipulační. Rozsudek byl doručen zmocněnci otce dne Důkaz : rozsudek KS v Ostravě pobočka v Olomouci sp.zn. 123 Co 579/2004 ze dne , rozsudek Okresního soudu v Olomouci sp.zn. P 357/2002 ze dne II. Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci sp.zn. 12 Co 761/2004 ze dne , kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Olomouci sp.zn. P 357/2002 ze dne a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci sp.zn. P 357/2002 ze dne podává stěžovatel v zákonné lhůtě

4 ústavní stížnost když tvrdí, že oba soudy svými rozhodnutími porušily jeho ústavní práva daná Listinou základních práv a svobod.(dále jen LZPaS) články 32 odst. 4, čl. 37 odst.3, čl.38 odst 2, Stěžovatel je přesvědčen, že napadenými rozsudky bylo zasaženo do práva dítěte na rodičovskou výchovu a péči, do jeho ústavou zaručeného práva vychovávat dítě a pečovat o ně, jak jsou tato práva deklarována nejen citovaným článkem Listiny základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, usnesením Rady pro lidská práva ze dne a konečně do práv rodiče zaručených 26 zákona o rodině. Jak odvolací soud, tak soud prvního stupně, zastávají názor, že styk rodiče s dítětem je dán jakýmsi standardem a nevzaly v úvahu právo dítěte na rovnoprávný a rovnocenný vztah s oběma rodiči ani právo rodiče, který nemá dítě v přímé péči, na co nejširší účast na výchově dítěte. Oba soudy dospěly k závěru, že došlo ke změně poměrů v tom, že dítě chodí do školky předškolní docházka je nepovinná a jak ÚS již naznal ve svém nálezu ze dne , sp. zn. II. ÚS 363/03 ani povinná školní docházka není důvodem pro výrazné omezení styku (v tomto případě 3 hodiny za 12 dní mezi sudými víkendy) nezl. dítěte, které je v péči matky s otcem a dle přesvědčení Ústavního soudu nástup dítěte do školy naopak vyžaduje, aby se na jeho výchově výrazněji podílel i vzdělaný otec - tedy prvek mužský - který je schopen napomáhat dítěti vhodnou formou i se školní prací a nezastupitelným způsobem se podílet na jeho postupně se vyvíjející životní orientaci, a má zájmovou činnost ( dva dny v týdnu od 17,00 do 18,00 hodin) ač otec prokázal matčinu mizivou docházku a že matka nastoupila do zaměstnání s pevnou pracovní dobou od 7,00 do 15,30 hodin při jednání Okr.S. a od 7:30 do 16:00 při jednání Kr.S kdy tato končí v termínu určeném předávání dítěte na druhém konci města. Tyto změny soudy posoudily jako změnu poměrů a změnily dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinnosti dle 28 zákona o rodině, když určily pouze 3 hodiny za 12 dní mezi sudými víkendy, bez možnosti otce vyzvednout syna ze školky, ač otec syna takto od počátku jeho docházky do MŠ přebírá a nikdy s tím žádné problémy nevznikly.

5 Podle názoru otce, byť došlo k dílčím změnám na straně dítěte a matky, nejedná se o změnu poměrů, kterou předpokládá 28 zákona o rodině. Dohoda o styku otce dítětem, schválená předchozím rozsudkem Okresního soudu v Olomouci, se může realizovat i poté, co tyto změny nastaly, zvláště za situace kdy je zjištěno, že vztah dítěte k otci je vřelý, dítě se na kontakt s otcem těší - tento kontakt vítá, otec od narození o syna pečoval, zná jeho potřeby a je schopen upravit svůj denní režim režimu dítěte většina lékařských ošetření absolvována v době péče matky, předáním syna otci! Soudy obou stupňů vyšly ze zažité úvahy, že dítě může z předškolního zařízení vyzvednout jen ten rodič, do jehož výchovy bylo dítě svěřeno a že jen tento rodič může s dítětem realizovat jeho zájmovou činnost nepřihlédly k rovnosti účastníků - rodičů s neomezenou rodičovskou zodpovědností. Soudy zaměnily zájmy matky za zájmy dítěte, když se nevypořádaly se skutkovými zjištěními o oznámených matčiných mnohočetných mařeních styku nezl. s otcem cca 21 dní od ledna 2003 do června 2004 následného vykonaného výkonu soudního rozhodnutí P357/ i dalším probíhajícím výkonem soudního rozhodnutí ze za mařený styk v září 2004 (tento ve spise při jednání u Kr.S. chyběl a dosud není bez objektivních příčin vykonán), o upozornění otcem na účelové podání návrhu matky na zúžení styku, o svědecké průkaznosti nepravdivých výpovědí matky soud přijal za pravdivá tvrzení matky, důkazy neprovedl a dále se jimi nezabýval, o matčině dálkovém studiu - pátky každého týdne je ve škole v Ostravě, že dítě v pátek vyzvedávání z MŠ otcem nezletilého dle řádu MŠ. v 15,00, nebo babičkou ze strany matky dle jejích potřeb po obědě v 12,30. Matka dítě fakticky vyzvedává dle svých potřeb dříve - kolem 15,00 hodiny nebo již v poledne a uzpůsobuje si svou pevnou pracovní dobu, otec ve čtvrtky (v předchozí úpravě i úterky), kdy se s dítětem stýká je po dohodě s matkou od ledna 2004 vyzvedává z MŠ v 15:00 a pravidelně spolu navštěvují cvičení, do kterého je dítě přihlášeno. Dále soudy nevzaly v úvahu, že soudem schválená dohoda o styku dítěte s otcem vypracovaná s OSPOD je zcela v souladu se zájmem dítěte, pokud se týká frekvence kontaktu. V rozporu se zájmem dítěte je, aby četnost kontaktů byla taková, že dítě odvykne výchovnému působení rodiče, který ho nemá v péči a byl soudem stanoven prázdninový styk otce s dítětem 21 dnů vcelku, odlučující je vzájemně na zbylých 6 týdnů, oproti předchozí, zájmu dítěte zcela vyhovující úpravě, 2 krát po 15 dnech. Navíc, dle soudem schválené dohody rodičů, každý z rodičů měl možnost volby jednoho z termínů prázdninového styku. Okr. soud při jednání účelově na žádost právní zástupkyně matky vyloučil veřejnost, když přes upozornění otcem i

6 dotčenou osobou, že nebyla svědkem ničeho nevedl právní zástupkyni matky k označení svědectví ve kterém měla dotčená osoba vypovídat. když tvrdí, že oba soudy svými rozhodnutími porušily jeho ústavní práva daná Listinou základních práv a svobod.v článcích 32 odst.1 a 4, čl. 37 odst.3, čl.38 odst 2 Stěžovatel je přesvědčen, že napadenými rozsudky bylo zasaženo do práva dítěte na rodičovskou výchovu a péči, do jeho ústavou zaručeného práva vychovávat dítě a pečovat o ně, jak jsou tato práva deklarována nejen citovanými články Listiny základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, usnesením Rady pro lidská práva ze dne a konečně do práv rodiče zaručených 26 zákona o rodině. Okresní soud v Olomouci používá protiústavní a protichůdné formulace pro zajištění vztahu nezletilého dítěte a otce: otec je oprávněn stýkat se doplňenou větou převezme dítě před domem v němž s ním matka bydlí - neříká nic o tom, že syn má být v péči otce, může tak být tedy se synem pod dozorem matky, dále jak může převzít dítě s nímž se má jen setkat? Formulace umožňuje dovozovat závěr zákazu styku mimo stanovenou dobu - omezení rodičovské zodpovědnosti, možné jen z vážných, zákonem přesně definovaných důvodů, aniž by které z nich byly naplněny. Jako rodič je oprávněn stýkat se se svým dítětem ze zákona, Ústavy ČR, Úmluvy o právech dítěte je jeho zákonným zástupcem a po určenou dobu má dítě být fakticky jen v péči otce. Správná formulace je otec bude mít syna v péči od... do.... Neurčité stanovení místa dává matce možnost vyhýbat se povinnosti dítě předat a fakticky otce nutí dojíždět za synem kamkoli se matka právě odstěhuje nejednoznačné a nevymahatelné stanovení povinnosti matky dítě předat do péče otce, spojené s uložením strpění nadměrných nákladů k realizaci kontaktu s dítětem.

7 Stěžovatel je přesvědčen, o tom, že takové posouzení realizace rodičovských práv je v rozporu s ústavou zaručeným právem vychovávat dítě a pečovat o něj a s ústavou zaručeným právem dítěte na rodičovskou výchovu a péči, v rozporu s právem na ochranu rodičovství, dále na rovnost účastníků řízení a takto vedenými řízeními byla porušena procesní práva, jak jsou deklarována již citovanými Články listiny základních práv a svobod i Úmluvy o právech dítěte. III. Z uvedených důvodu stěžovatel navrhuje, aby Ustavní soud přijal nález jímž rozsudek Krajského soudu pobočka Olomouc sp.zn. 123 Co 579/2004 ze dne a rozsudek Okresního soudu v Olomouci sp.zn. P 357/2002 ze dne , zruší. V Olomouci, dne Jiří Spravedlivý

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudce Ludvíka Davida a soudce Davida Uhlíře o ústavní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní

Více

II.ÚS 671/09 ze dne 30. 6. 2010 N 131/57 SbNU 603 Rozhodování o výživném na základě celkových majetkových poměrů a životní úrovně rodiče

II.ÚS 671/09 ze dne 30. 6. 2010 N 131/57 SbNU 603 Rozhodování o výživném na základě celkových majetkových poměrů a životní úrovně rodiče II.ÚS 671/09 ze dne 30. 6. 2010 N 131/57 SbNU 603 Rozhodování o výživném na základě celkových majetkových poměrů a životní úrovně rodiče Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Nález Ústavního

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

Ústavnímu soudu v Brně

Ústavnímu soudu v Brně tel.: 604 775 374 Mgr. Richard Mikyska, advokát se sídlem v Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 264 e mail: mikyskarichard@seznam.cz Ústavnímu soudu v Brně Joštova 625/8 602 00 Brno-Město Stěžovatel: Účastník

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA BÝVALÁ DRUHÁ SEKCE VĚC FIALA proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 26141/03) ROZSUDEK ŠTRASBURK 18. července 2006 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce

PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce PŘÍKLADY Z KAUZ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Stížnost na průtahy v řízení, její vyřízení a šetření ochránce Stížnost otce na nepostoupení jeho odvolání odvolacímu soudu Petr Bdělý Červená 17 Okresní soud ve

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje)

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 24. února 2011 Sp. zn.: 4398/2010/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu paní J. ve věci postupu OSPOD týkajícího se i její osoby při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P. A -

Více

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví

PRÁVO A RODINA. č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví 1 PRÁVO A RODINA č. 1/2015 17. ročník Rodina Manželství Děti a mládež Dědictví Oprávněný rodič a nástroje k realizaci styků s nezletilým dítětem Péče o děti v dětské skupině v otázkách a odpovědích Dávky

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC HAVELKA A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 23499/06) ROZSUDEK ŠTRASBURK 21. června 2007 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 86/2008 198 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 82/2012-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 899 VZORY: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 899 Vzor č. 1 DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Adam MUŽ Eva Rodné příjmení Brzobohatý Krásná Datum, místo a okres (stát) narození 7.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 160/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a ze soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické o ústavní stížnosti stěžovatele

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 31/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 73/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní

Více