zdravotní tělesná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdravotní tělesná výchova"

Transkript

1 Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah 1 ÚVOD DO ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY CÍLE A ÚKOLY ZDRAVOTNÍ TV DIDAKTICKÝ PROCES VE ZDRAVOTNÍ TV KOMPENZAČNÍ (VYROVNÁVACÍ) CVIČENÍ DRUHY ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO APARÁTU PORUCHY FUNKCE SVALOVÝCH SKUPIN PORUCHY OSOVÉHO SYSTÉMU TĚLA HYPERKYFOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA HYPERLORDOTICKÉ DRŽENÍ SKOLIÓZA, SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA PLOCHÁ ZÁDA PORUCHY STAVBY DOLNÍCH KONČETIN FUNKČNÍ OSLABENÍ KYČELNÍHO KLOUBU VBOČENÁ A VYBOČENÁ KOLENA PLOCHÁ NOHA OSLABENÍ VNITŘNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ (OBĚHOVÁ ONEMOCNĚNÍ) OSLABENÍ DÝCHACÍHO APARÁTU (RESPIRAČNÍ OSLABENÍ) METABOLICKÁ OSLABENÍ OBEZITA DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) NERVOVÁ A NEUROPSYCHICKÁ OSLABENÍ EPILEPSIE ADHD, ADD / LMD NEURÓZY A PSYCHÓZY SMYSLOVÁ OSLABENÍ PORUCHY ZRAKU SLUCHOVÁ OSLABENÍ OSLABENÍ Z HLEDISKA STÁRNUTÍ...39 SEZNAM LITERATURY...41 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 1

4

5 1 ÚVOD DO ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY Zdravotní tělesná výchova je označení záměrně vedeného didaktického procesu, jehož posláním je zprostředkovat zdravotně oslabeným osobám pohybovou kompetenci vymezenou cíli a úkoly. Význam zdravotní tělesně výchovy vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují negativní důsledky civilizace. Civilizační choroby a další činitelé ohrožují zdraví jedinců. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních potřeb. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost, vede ke zlepšení zdravotního stavu (Hošková, Matoušková, 2000). Pravidelná pohybová aktivita představuje vysoce účinnou, v praxi dosud málo doceněnou léčebnou složku pro většinu pacientů trpících civilizačními chorobami. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 3

6

7 2 CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY Strnad (1996) definuje zdravotní TV jako formu řízené pohybové aktivity, která je podle tělovýchovné kvalifikace určena jedincům III. zdravotní skupiny. Právě pro potřeby tělesné výchovy byla populace rozdělena do 4 zdravotních skupin. Skupina Charakteristika zdravotního stavu Povolené pohybové aktivity I. Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, s vysokým stupněm trénovanosti Školní TV a sport v plném rozsahu bez omezení (vyjma omezení podle věku a pohlaví) II. Jedinci zdraví, méně trénovaní Školní TV a sport v plném rozsahu bez omezení (vyjma omezení podle věku a pohlaví) III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje Školní TV s úlevami a zdravotní TV, výjimečně sportovní činnost dle stupně oslabení IV. Jedinci nemocní Léčebná TV, zákaz tréninku i školní TV Zatímco tělesná výchova a sport osob I. III. zdravotní skupiny jsou zajišťovány pedagogy, cvičiteli a trenéry příslušné kvalifikace, léčebná tělesná výchova spadá do kompetence fyzioterapeutů (oblast zdravotnictví). Pro osoby se zdravotním oslabením je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních nutností. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost člověka a vede ke zlepšení zdravotního stavu. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 5

8

9 3 CÍLE A ÚKOLY ZDRAVOTNÍ TV Z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. Mimo to je nutné dbát na zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje (Hošková, Matoušková, 2000). Těmto cílům jsou podřízeny zdravotní, vzdělávací a výchovné úkoly tělovýchovného procesu: úkol zdravotní předcházet nejrůznějším psychosomatickým poruchám získáním optimálních pohybových návyků a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu; dále pozitivně ovlivňovat stupeň zdravotního oslabení, zvyšovat funkční výkonnost organismu a celkovou zdatnost úkol vzdělávací vybavit cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyk. Prohloubit jejich znalosti o vlastním oslabení a možnostech jeho účinného ovlivňování úkol výchovný vytvořit u cvičence pozitivní vztah k pohybové aktivitě, která povede k trvalému pohybovému režimu a k dalším hygienickým návykům; utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, k životnímu optimismu. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 7

10

11 4 DIDAKTICKÝ PROCES VE ZDRAVOTNÍ TV Didaktické zásady Didaktické zásady lze definovat jako obecné požadavky, které v souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího procesu určují charakter vyučování a ovlivňují jeho efektivitu: zásada uvědomělosti spočívá v pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti zásada názornosti znamená důkladné vytvoření představy pohybu a pohybového stereotypu zásada soustavnosti předávané vědomosti a dovednosti mají tvořit logicky ucelený systém; cvičenec je veden k soustavnosti tak, aby se pohybový režim stal základní hygienickou potřebou, přirozenou součástí životního stylu zásada přiměřenosti obsah i rozsah učiva, jeho obtížnost a používané způsoby mají odpovídat především zdravotnímu stavu jedince; dále je třeba brát v úvahu psychický rozvoj, tělesné schopnosti a pohybové zkušenosti, věkové a individuální zvláštnosti zásada trvalosti výsledkem působení ve zdravotní TV mají být trvalé vědomosti, dovednosti, pohybové návyky, které se stanou nedílnou součástí celoživotní orientace ke zdravému způsobu života. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 9

12

13 5 KOMPENZAČNÍ (VYROVNÁVACÍ) CVIČENÍ Základním prostředkem zdravotní TV jsou kompenzační (vyrovnávací) cvičení. Mezi kompenzační cvičení patří: cvičení, která vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného držení těla; lze je dělit na: cvičení uvolňovací cvičení protahovací cvičení posilovací dechová cvičení relaxační cvičení. Cvičení uvolňovací Slouží k uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů a svalových kontraktur. Cvičení je zaměřeno na určitý kloub nebo pohybový segment s cílem ho uvolnit rozcvičit. Pohyby se provádí všemi směry, tj. kolem všech pohybových os, do individuálně krajních poloh s minimálním svalovým úsilím. Čím je rozsah pohybu větší, tím je vedený pohyb pomalejší. Při uvolňovacím cvičen se nesmí se provádět švihové pohyby (Hošková, Matoušková, 2000). Cvičení protahovací Slouží k obnově fyziologické délky zkráceného svalu. Zkráceny jsou hlavně vazivová složka svalu, svalový skelet i šlachy. Důležitou úlohou při provádění těchto cvičení je tlumení a oddálení reflexů, které vyvolávají obrannou kontrakci protahovaného svalu. Toho lze dosáhnout: záměrnou volní relaxací svalu cvičením ve staticky nenáročných polohách např. leh, sed pomalým cvičením, vedenými pohyby postizometrickou relaxací útlum ve svalu bezprostředně poté, co se uvolnil z vydatné, několik sekund trvající izometrické kontrakce. Při zahájení cvičení je vhodné zaujmout tzv. protahovací polohu = poloha, v které se sval natáhne na svoji momentálně největší možnou délku (Hošková, Matoušková, 2000). Cvičení posilovací Úkolem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených či k oslabení náchylných svalů. Při posilování oslabených svalů je nejprve důležité odstranit negativní působení jeho antagonisty jeho protažením. Zařazují se cvičení dynamická pomalá, při kterých se provádí pohyby proti přirozenému odporu gravitace, kdy vlastní zátěž vytváří hmotnost příslušného segmentu (Hošková, Matoušková, 2000). Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 11

14 Dechová cvičení Dechová cvičení jsou důležitou součástí vyrovnávacího procesu ve ZTV. Význam dechu pro lidský organismus je třeba posuzovat z několika hledisek. Význam metabolický neustálá výměna plynů (O2, CO2) mezi zevním prostředím a tkáněmi. Tkáním je ze zevního prostředí dodáván kyslík, který je nezbytný pro oxidoredukční procesy, při kterých dochází k přeměně látek a energií. Význam mechanický tlakové změny v hrudní a břišní dutině, uskutečňované pohybem bránice, ovlivňují krevní a mízní oběh a činnost všech vnitřních orgánů. Význam formativní vědomé ovlivňování rytmu, délky a hloubky dechu působí na svalové napětí kosterního svalstva, které plní také funkci posturální. Svalstvo podílející se na dýchací funkci má úzkou souvislost s hrudní páteří a hrudníkem, a proto můžeme modifikací dýchacích pohybů tvarovat nejen hrudník, ale i hrudní páteř. Dynamická rovnováha existuje i mezi břišním svalstvem a bránicí. Má-li břišní svalstvo dobrý svalový tonus, zlepšuje se fixace bránice při nádechu a dochází k aktivnějšímu zvednutí žeber, což má vliv na držení těla (je tam ještě jednou u držení těla). Prostřednictvím dechových cvičení se korigují odchylky v držení těla. Význam regulační při procesu dýchání vyvolává změny v dráždivosti svalů. Při vdechu je kosterní svalstvo dráždivější a naopak při výdechu dráždivost klesá; toho je využíváno pro uvolnění svalového napětí, rychlou regeneraci sil při únavě, k nácviku koncentrace. Fáze dýchání: inspirace (vdech) - zapojením inspiračních svalů se zvětší objem hrudníku snížením brániční klenby a elevací žeber; v hrudní dutině se vytvoří podtlak a nastává proudění vzduchu do plic exspirace (výdech) - bránice se vydouvá směrem nahoru; v hrudníku vzniká přetlak a vytlačuje vzduch z plic. Typy dýchání: dýchání brániční, neboli břišní (abdominální) - na dýchání se podílí nejvíce hlavní dýchací sval bránice (diaphragma). Břišní dýchání se na celkovém dechu podílí z 60% dolní hrudní - hrudník se rozvírá všemi směry, tím se plní střední části plic. Při výdechu se naopak hrudník svírá a střed plic vyprazdňuje. Hrudní dech se na celkovém podílí asi 30%. horní hrudní dýchání - zajišťují jej svalové skupiny oblasti ramen a klíčních kostí. Tato část dechu je nejobtížněji zjistitelná a ventiluje plíce asi jen z 10%, ale je neméně důležitá. Klidové dýchání má probíhat dle určitého časového sledu tzv. dechovou vlnou. Na počátku se aktivuje sektor dolní, abdominální. Se zvyšováním intenzity dýchacích pohybů se postupně připojuje sektor dolní hrudní a nakonec horní hrudní. Dechová vlna postupuje zezdola nahoru při inspiraci i při exspiraci. U některých osob převažuje typ bráničního dýchání, u jiných se více zapojuje dolní hrudní sektor. U patologických stavů je převaha horního hrudního dýchání. Paradoxní dýchání - dýchací pohyby neprobíhají dle výše uvedeného popisu a při vdechu se břicho místo vyklenutí zatahuje. 12 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

15 Rozdělení dechových cvičení: Dechová cvičení bez doprovodných pohybů těla jsou zaměřena na rozvoj jednotlivých typů dýchání: břišního, dolního a horního hrudního, smíšeného dýchání a na nácvik dechové vlny. U všech cvičení je výdech a vdech prováděn nosem. Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla dechová cvičení doprovázená pohyby hlavy a krku, hrudníku, pánve a končetin významně působí na rozvoj pomocného vdechového a výdechového svalstva. Jejich úkolem je zlepšit ventilační funkci, harmonizovat svalové napětí a udržovat pružnost a pohyblivost hrudníku. Pohyb se koordinuje s dýcháním, jednotlivá cvičení začínají výdechem a většinou se řídí dle obecných pravidel. Dechová cvičení při periodických lokomočních pohybech jsou-li vytvořeny optimální podmínky (svalová rovnováha, správně budované stereotypy), lze opakovanou pohybovou zátěží, při které jsou zvýšené nároky na ventilaci, zvyšovat výkonnost respiračního systému. Při celkovém vytrvalostním tréninku roste vytrvalost dechových svalů tím, že se prohlubuje se ventilace a zvyšuje se spotřeba kyslíku. Zařazení dechových cvičení při periodických lokomočních pohybech závisí na druhu a stupni oslabení a na konkrétním úkolu, kterého mají dosáhnout. Relaxační cvičení Relaxační cvičení jsou cvičení vedoucí k uvolnění psychického i fyzického napětí těla. Relaxační cvičení jsou nezbytnou součástí vyrovnávacího procesu. Nejtypičtějším relaxačním cvičením je spánek. Zdravý spánek je důležitým prostředkem k obnovení tělesných a duševních sil, vede k uvolnění fyzického i psychického napětí, má blahodárný vliv na činnost vnitřních orgánů. Cílem relaxačních cvičení je tedy záměrné snížení svalového i psychického napětí a harmonizaci vnitřních funkcí. Prostřednictvím relaxačních cvičení jsou cvičící vedeni k vědomé schopnosti uvolňovat úroveň svalového napětí. Relaxaci lze dělit na: mimovolní jde o neúmyslnou, bezděčnou relaxaci ve spánku, kde dochází k útlumu převážně části ústředního nervstva volní jde o cílené jednání, které má vést, stejně jako u mimovolní relaxace, k odpočinku nervového systému. Fáze nácviku relaxace: příprava k relaxačnímu cvičení nácvik relaxace po předchozím protažení svalových skupin nácvik lokální relaxace nácvik celkové relaxace nácvik diferencované relaxace (nácvik zapojovat do pohybové struktury určité svalové skupiny nezbytné k jeho provedení). Velký význam v relaxaci má jóga. Jóga nabízí možnost vědomého uvolnění tělesného a duševního napětí, výsledek může přesáhnout i účinky běžného zdravého spánku. Zvláště cenné je to, že vědomé ovládnutí relaxační techniky člověk využije v každodenním životě, např. zvládání stresových situací, schopnost lepší koncentrace. Jóga zná větší počet relaxačních technik, které se liší vnitřní skladbou (tzn. že mají rozličné zaměření). Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 13

16 Při cvičení je třeba dát pozor, aby přílišné soustředění na cvičení nevyvolalo paradoxně u cvičícího zvýšené napětí nebo zadržení dechu. 14 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

17 6 DRUHY ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ I. OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO APARÁTU poruchy funkce svalových skupin poruchy osového systému těla poruchy stavby dolních končetin II. OSLABENÍ VNITŘNÍ kardiovaskulární oslabení dýchacího systému metabolická neuropsychická smyslová z hlediska stárnutí 6.1 OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO APARÁTU V dnešní době dochází u všech věkových skupin vlivem nedostatku pohybové činnosti, příp. nevhodně volené pohybové činnosti k řadě oslabení podpůrně pohybového aparátu. Mezi nejčastější civilizační nemoci jsou označovány nemoci spojené s vadným držením těla. Vadné držení těla je nejčastěji dáno zeslabením svalového aparátu vlivem, zanedbané fyzické činnosti nebo důsledkem psychických změn zejména u dětí a adolescentů. Aktivním zapojením určitých svalových skupin lze vadné držení korigovat. Při dlouhodobém přehlížení však může přejít v trvalou deformitu pohybového aparátu (strukturální vadu). Janda (2001): Jedinou známou prevencí a současně také terapií je cílená pohybová léčba, v současnosti nejmodernějšími trendy jsou postupy, které se snaží omezit rozvoj svalové dysbalance a které podporují rozvoj centrálně nervových struktur, které jsou odpovědny za řízení vzpřímeného držení těla a koordinace.. Z dlouhodobého hlediska je ovšem rozhodující úprava pohybového režimu se zajištěním co možná veliké pohybové pestrosti. I když dětí s vadným držením těla často nejsou příliš pohybově aktivní nebo nadaní, rozhodně není důvodů k tomu, aby byly osvobozeny od školní tělesné výchovy. Naopak sporty, které umožňují velkou pohybovou pestrost (nikoliv jednostranné) jsou obecně doporučitelné. Pochopitelně ovšem rozhodnutí musí být individuální PORUCHY FUNKCE SVALOVÝCH SKUPIN Mezi funkční poruchy svalových skupin řadíme převážně zkrácené posturální svalstvo, oslabené svalstvo fyzické a z toho plynoucí svalové dysbalance (podrobně viz. skripta TVM). Tyto svalové dysbalance jsou příčinou dalších poruch základních pohybových stereotypů, tzn. přesných naučených vzorců pro jednotlivé pohybové činnosti vznikajících na základě stále se opakujících pohybů. Příkladem pohybového stereotypu je například chůze nebo stereotyp vzpřímeného stoje tzv. posturální stereotyp (Čermák, Chválová a Botlíková 1998). Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 15

18 Oslabené a zkrácené svaly se jen zřídka objevují izolovaně, většinou dochází k jejich vzájemnému ovlivnění, propojení a řetězení. Příklady svalové dysbalance Svaly posturální (tendence ke zkracování) Šíjové svaly Svalová dysbalance Předsunuté držení hlavy s mírným záklonem Svaly fázické (tendence k ochabování) Ohybače krku Prsní svaly Kulatá záda Mezilopatkové svaly Bederní vzpřimovače Zvětšené prohnutí v bedrech Břišní svaly Sval bedrokyčlostehenní Zvětšené prohnutí v bedrech s vysazením hýždí Hýžďové svalstvo Jedním z nejčastějších oslabením pohybového aparátu dětí je chabé držení těla. Projevuje se celkovou uvolněností svalového a vazivového aparátu při celkově nižším napětí svalstva. Charakteristickým projevem této funkční poruchy je přílišná uvolněnost postoje, zvětšení fyziologických zakřivení páteře a zvětšení kloubní pohyblivosti. Vada se zhoršuje při větším statickém zatížení a vlivem únavy. Vyrovnávací cvičení Cíl: Nesprávné držení páteře lze vědomým úsilím změnit a dosáhnout správného držení těla. K tomu je nutné vyrovnat svalovou nerovnováhu a usilovat o správné zakřivení páteř vytvořením správného posturálního stereotypu. Postup: uvolnění a protažení zkráceného svalstva - prsní svaly, ohybače kyčlí a svalstvo na zadní straně dolních končetin posílení zádového, mezilopatkového, hýžďového a břišního svalstva k získání tonické rovnováhy posílení svalstva dolních a horních končetin, posilování klenby nožní zařazení přímivých cviků cviky - cvičení pro správné držení hlavy, ramen, polohy pánve zařazení cvičení dechových a cvičení na zlepšení kondičního stavu (Kubánek, 1995). Nevhodná cvičení: dlouhodobá stání a chůze skoky do hloubky cvičení podporová dlouhodobá cvičení visová zvedání a nošení těžkých předmětů. 16 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

19 6.1.2 PORUCHY OSOVÉHO SYSTÉMU TĚLA Osový systém těla je tvořen páteří. Páteř (columna vertebralis) je součástí kostry obratlovců. Je složena z řady obratlů (u člověka je jich 33-34), mezi kterými jsou měkké meziobratlové ploténky. Páteř člověka je fyziologicky esovitě prohnutá, což zajišťuje její pružnost a umožňuje člověku vzpřímenou chůzi. Lordóza - předozadní zakřivení krční a bederní páteře směrem dopředu Kyfóza - předozadní zakřivení hrudní páteře a kosti křížové směrem dozadu Jednotlivé úseky páteře Krční obratle (vertebrae cervicales) - 7 obratlů, označení C1 - C7 Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) - 12 obratlů, označení Th1 - Th 12 Obratle bederní (vertebrae lumbales) - 5 obratlů, označení L1 - L 5 Obratle křížové (vertebrae sacrales) - 5 obratlů, označení S1 - S5, srůstají v kost křížovou Obratle kostrční (vertebrae coccygeae) obratlů, označení Co1 - Co5, srůstají v kost kostrční Zdroj: V důsledku nedostatku vhodných pohybových podnětů kompenzačního charakteru, vlivem špatných pohybových stereotypů nebo svalové dysbalance se může přirozené zakřivení páteře odchylovat od normálu správného držení těla, a dokonce vystupňovat ve výraznější a trvalou vadu až deformitu, tj. strukturální vadu. K deformitám může docházet v důsledku vrozených nebo získaných vad, zánětlivých onemocnění, v důsledku různých chorob. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 17

20 HYPERKYFOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA Hyperkyfóza je nadměrné, nepřirozené vyklenutí páteře směrem dozadu. Hyperkyfotické držení těla (kulatá záda) je vadné držení těla, jehož podstatou je přílišné vyklenutí hrudní části páteře. V některých případech je podmíněna dědičnými sklony nebo vrozenou deformitou těl obratlů v hrudní části páteře, případně Scheuermannovou chorobou. Nejčastěji se však vyskytuje jako funkční odchylka bez degenerativních změn na páteři ve formě vadného držení těla. Příčinou hyperkyfotického držení těla je v prvopočátku ochablost zádového svalstva vzpřimovače trupu a mezilopatkových svalů, které nejsou schopny udržet svým klidovým napětím páteř vzpřímenou. Důsledkem oslabení těchto svalů na zadní straně trupu jsou kulatá záda a ochablé držení ramen, odstávání lopatek. Pokud není toto vadné držení těla v oblasti hrudní a krčí páteře včas vyrovnáváno, odchylka držení se fixuje a vyvíjí se svalová nerovnováha. Prsní svaly na přední straně hrudníku se zkrátí, přizpůsobí se nesprávnému držení těla; toto zkrácení pak dále fixuje poruchu držení. Kromě toho se zmenšuje pohyblivost v ramenních kloubech ve směru vzad a krční páteře naopak vpřed. Všechny tyto změny vedou k tomu, že se požadovaný pohyb provádí jiným, nesprávným způsobem, vytvářejí se a upevňují náhradní pohybové mechanismy (pohybové stereotypy). Základní schéma svalové dysbalance: svaly oslabené: vzpřimovače páteře v hrudní oblasti, svaly mezilopatkové sekundárně: dolní fixátory lopatek, šíjové svaly svaly zkrácené: prsní svaly sekundárně: horní část trapézového svalu, zdvihač lopatky, krční svaly. Kyfotické držení těla se často vyskytuje u dětí s častými zdravotními problémy (katary horních dýchacích cest) a u dětí v pubertě. Dále bývají tímto oslabením postiženi útlé děti, které si pomáhají zapojením trapézového svalu při nejrůznějších pohybech paží a při udržování vzpřímeného postavení nebo doplácejí na zlozvyky, například psaní u příliš vysokého stolu. Týká se i dospělých lidí, kteří jsou nuceni pracovat dlouhodobě se zvednutými pažemi, například kadeřnice, typické je pro zimomřivé nebo stresu často podléhající lidi. Typy abnormálních kyfóz Existují tři hlavní typy abnormálních kyfóz: posturální kyfóza, Scheuermannova kyfóza a kongenitální kyfóza. Posturální kyfózy (vadné držení těla) je nejčastějším typem kyfózy, je častější u dívek než u chlapců. Tvar obratlů je v normě. Scheuermannova kyfóza (Morbus Scheuermann, kyfóza dospívajících) zvláště v první fázi může být zaměněna za prosté vadné držení těla. Postihuje asi 5% mladistvých. Onemocnění začíná před 10. rokem věku a je charakterizováno progresivně se zhoršující se kyfózou a omezením rozsahu extense hrudní páteře. Kolem 11. roku věku se objevují prokazatelné známky, přední část těla obratlů se snižuje, vzniká klínovitá deformace těl obratlů a tím kyfotický tvar páteře. Kongenitální kyfóza je nejméně běžným typem abnormální kyfózy, je způsobena abnormálním vývojem páteře během vývoje před narozením. Existují i další poruchy, které mohou vést ke kyfóze zejména u dospělých, např. po úrazu, po operačním výkonu, díky osteoporotickým změnám (stařecká kyfóza), zánětům a další. Do zdravotní tělesné výchovy jsou zařazeny děti, příp. dospělí s posturální kyfózou, ostatní typy je nutné svěřit specializovanému (zdravotnickému) pracovišti. 18 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

21 Kompenzační cvičení: Cíl: Vyrovnat funkční nerovnováhu mezi ochablým zádovým svalstvem a svaly prsními na přední straně trupu, které jsou zkrácené; vytvoření správného posturálního stereotypu. Zařazení dechových cvičení zaměřených na zvyšování pružnosti hrudníku. Postup: 1. protažení horní části trapézového svalu a zdvihače lopatky, potom svalů šíjových a nakonec prsních svalů 2. začlenění oslabených svalů do pohybových vzorců, nácvik správného posturálního stereotypu (pochopení podstaty správného držení těla v této oblasti trupu) 3. intenzivnější posílení svalů mezilopatkových 4. průběžně se zařazuje nácvik správného dýchání. Nevhodná cvičení: hluboké předklony záklony s výdržemi bez následné kompenzace cvičení podporová, zvláště dlouhotrvající vzpory dlouhodobá cvičení visová (houpání na kruzích) často opakované kolébky vzad a kotouly bez předchozí či následné kompenzace náročná kondiční cvičení s nepřiměřenou zátěží skoky do hloubky zvedání a nošení těžkých předmětů dlouhé sezení dlouhá jízda na kole HYPERLORDOTICKÉ DRŽENÍ Bederní hyperlordóza je nadměrné prohnutí v bederní části páteře. Bederní část páteře je nejspodnější pohyblivá část páteře, která nese váhu celé horní poloviny těla. Je k tomu uzpůsobena stavbou obratlů, které jsou mohutné; slabinou však je velká pohyblivost jednotlivých článků v této části a neplynulý přechod posledního bederního obratle s kostí křížovou. Někteří lidé mají vrozené sklony k hyperlordóze, v naprosté většině se však tato porucha vyvíjí jako posturální vada v průběhu života. Může jít o poruchu vzniklou primárně v oblasti beder (zvětšené bederní zakřivení směrem vpřed je důsledkem zvětšeného sklonu pánve v předozadní rovině; primární hyperlordóza) nebo o poruchu sekundární jako důsledek kompenzace zvětšené hrudní kyfózy (sekundární hyperlordóza). V druhém případě mluvíme o kyfolordotickém držení těla. Obraz této poruchy je v bederní části trupu je v obou případech obdobný: oslabené břišní a hýžďové svaly zkrácené svaly v oblasti beder: bederní část vzpřimovačů páteře a čtyřhranný sval bederní a zkrácené ohybače kyčle: především sval bedro-kyčlo-stehenní. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 19

22 Bederní hyperlordóza bývá způsobena nedostatečným pohybovým režimem a ochabnutím břišních a hýžďových svalů, po určité době dojde ke zkrácení svalů v oblasti beder a stehen. Zkrácené svaly znemožní normální postavení pánve a porucha se fixuje. Navíc se vytvoří nesprávné pohybové návyky. Zvětšené prohnutí v bedrech je jednou z nejrozšířenějších poruch držení těla, je nejčastější příčinou onemocnění páteře v dospělosti (výhřez ploténky, ischias). Častější výskyt je u dívek a žen. S držením těla v oblasti beder a stavu svalstva v této oblasti souvisí způsob dýchání, zejména brániční typ dýchání (břišní, do břicha ). Vadné držení ovlivňuje způsob dýchání, a naopak porucha mechanismu dýchání se postupně odrazí na funkci hybného systému. Společným jmenovatelem jsou zde břišní svaly. Kompenzační cvičení: Cíl: Cílem vyrovnávacích cvičení je vědomé ovládání pánve, odstraněním svalové nerovnováhy v této oblasti a vytvořením správného posturálního stereotypu; nácvik správného bráničního dýchání. Postup: 1. protažení svalů v bederní části páteře a na zadní straně stehen postup je analytický protahovat každý sval zvlášť 2. začlenění oslabených svalů do pohybových vzorců, nácvik správného posturálního stereotypu (pochopení podstaty správného držení těla v této oblasti trupu) 3. posílení svalů břišních a hýžďových postup je syntetický posilovat současně břišní a hýžďové svaly 4. nácvik bráničního dýchání. Nevhodná cvičení: bederní záklony a všechna cvičení spojená se záklony opakované skoky a poskoky, skoky do hloubky zvedání těžkých předmětů dlouhé výdrže v postojích dlouhé pochody, pádlování SKOLIÓZA, SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA Skolióza je jedním z nejčastějších, nejzávažnějších a nejobtížněji léčitelných ortopedických onemocnění dětského věku. Existují určitá kritická období jejího vzniku, obecně však lze říct, že do ukončení kosterního růstu se může objevit kdykoliv a její další vývoj je nevyzpytatelný. Skolióza je vybočení páteře do strany. Je charakteristická nestejnou výškou ramen a sešikmenou pánví. Rozlišují se dva typy skolióz strukturální ( pravá skolióza) a nestrukturální (skoliotické držení těla). V případě strukturální deformity páteře prokáže Rtg vyšetření kromě narušení vertikálního průběhu páteře i deformity těl obratlů a jejich rotaci. Při nestrukturální skolióze není příčina vybočení v samotné páteři, tvar a postavení obratlů je v normě, ale zpravidla se jedná o přizpůsobení její křivky asymetrické pánvi, která vzniká 20 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

23 nestejnou délkou končetin, nebo může jít o důsledek nerovnoměrného jednostranného zatěžování, případně nevhodného pohybového stereotypu. Nošení tašky v jedné ruce, na jednom rameni, nevhodný způsob sezení, nerovnoměrně zatěžující sportovní disciplíny. Vybočená páteř je funkčně méněcenná; nepruží a více se opotřebovává, je i méně pohyblivá. Rozvoj svalstva podél páteře je asymetrický, zatížení nosných kloubů dolních končetin je nerovnoměrné. Důsledkem jsou bolesti páteře, degenerativní změny kloubů v pozdějším věku. Dále má skolióza vliv na zhoršenou funkci dalších systémů, především dýchacího a oběhového. Cvičení je hlavním prostředkem při napravování skoliotického držení těla. U strukturální skoliózy má cvičení význam především podpůrný. Může zamezit dalšímu zhoršování strukturálních změn na páteři. Do zdravotní tělesné výchovy jsou zařazeny děti, příp. dospělí s lehčí formou nestrukturální skoliózou (tedy skoliotickým držením těla), nápravu strukturální skoliózy a středně těžkých strukturálních skolióz je nutné svěřit specializovanému (zdravotnickému) pracovišti. Tato forma vyžaduje osvobození od školní tělesné výchovy a všech sportů mimo plavání (je doporučena léčebná tělesná výchova). Kompenzační cvičení Cíl: Cílem cvičení je vytvoření pevného svalového korzetu podél páteře, který zabrání dalšímu prohlubování vybočených úseků a zmírní asymetrie v činnosti svalstva a kloubní blokády; celkové zlepšení držení těla. Důležitým předpokladem ovlivnění skoliózy je nahrazení špatných posturálních a pohybových vzorců správnými. Postup: Zásady cvičení u skolióz: 1. vždy je nutné dodržovat individuální přístup ke každému cvičenci 2. zajistit pohyblivost páteře ve všech směrech, používat oboustranná, symetrická cvičení 3. cviky musí být prováděny přesně, pomalu a tahem 4. vždy se dbá na správné dýchání 5. vždy musí být dodrženo správné postavení těla a přesnou výchozí polohu cvičení 6. svalové skupiny ve zvýšeném napětí se uvolňují, zkrácené svalové skupiny se protahují, oslabené svalové skupiny se posilují 7. rozvoj hrudníku posilováním dýchacího svalstva 8. zpočátku se cvičí v horizontální poloze a postupně se vertikalizuje. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 21

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

Petr Černý. Autorské prohlášení

Petr Černý. Autorské prohlášení Autorské prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil pouze literaturu a prameny, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím s umístěním závěrečné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více