zdravotní tělesná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdravotní tělesná výchova"

Transkript

1 Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

2

3 Obsah 1 ÚVOD DO ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY CÍLE A ÚKOLY ZDRAVOTNÍ TV DIDAKTICKÝ PROCES VE ZDRAVOTNÍ TV KOMPENZAČNÍ (VYROVNÁVACÍ) CVIČENÍ DRUHY ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO APARÁTU PORUCHY FUNKCE SVALOVÝCH SKUPIN PORUCHY OSOVÉHO SYSTÉMU TĚLA HYPERKYFOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA HYPERLORDOTICKÉ DRŽENÍ SKOLIÓZA, SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA PLOCHÁ ZÁDA PORUCHY STAVBY DOLNÍCH KONČETIN FUNKČNÍ OSLABENÍ KYČELNÍHO KLOUBU VBOČENÁ A VYBOČENÁ KOLENA PLOCHÁ NOHA OSLABENÍ VNITŘNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ (OBĚHOVÁ ONEMOCNĚNÍ) OSLABENÍ DÝCHACÍHO APARÁTU (RESPIRAČNÍ OSLABENÍ) METABOLICKÁ OSLABENÍ OBEZITA DIABETES MELLITUS (CUKROVKA) NERVOVÁ A NEUROPSYCHICKÁ OSLABENÍ EPILEPSIE ADHD, ADD / LMD NEURÓZY A PSYCHÓZY SMYSLOVÁ OSLABENÍ PORUCHY ZRAKU SLUCHOVÁ OSLABENÍ OSLABENÍ Z HLEDISKA STÁRNUTÍ...39 SEZNAM LITERATURY...41 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 1

4

5 1 ÚVOD DO ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY Zdravotní tělesná výchova je označení záměrně vedeného didaktického procesu, jehož posláním je zprostředkovat zdravotně oslabeným osobám pohybovou kompetenci vymezenou cíli a úkoly. Význam zdravotní tělesně výchovy vzrůstá vzhledem k tomu, že se stále častěji projevují negativní důsledky civilizace. Civilizační choroby a další činitelé ohrožují zdraví jedinců. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních potřeb. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost, vede ke zlepšení zdravotního stavu (Hošková, Matoušková, 2000). Pravidelná pohybová aktivita představuje vysoce účinnou, v praxi dosud málo doceněnou léčebnou složku pro většinu pacientů trpících civilizačními chorobami. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 3

6

7 2 CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY Strnad (1996) definuje zdravotní TV jako formu řízené pohybové aktivity, která je podle tělovýchovné kvalifikace určena jedincům III. zdravotní skupiny. Právě pro potřeby tělesné výchovy byla populace rozdělena do 4 zdravotních skupin. Skupina Charakteristika zdravotního stavu Povolené pohybové aktivity I. Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, s vysokým stupněm trénovanosti Školní TV a sport v plném rozsahu bez omezení (vyjma omezení podle věku a pohlaví) II. Jedinci zdraví, méně trénovaní Školní TV a sport v plném rozsahu bez omezení (vyjma omezení podle věku a pohlaví) III. Jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje Školní TV s úlevami a zdravotní TV, výjimečně sportovní činnost dle stupně oslabení IV. Jedinci nemocní Léčebná TV, zákaz tréninku i školní TV Zatímco tělesná výchova a sport osob I. III. zdravotní skupiny jsou zajišťovány pedagogy, cvičiteli a trenéry příslušné kvalifikace, léčebná tělesná výchova spadá do kompetence fyzioterapeutů (oblast zdravotnictví). Pro osoby se zdravotním oslabením je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních životních nutností. Podílí se na odstraňování důsledků zdravotního oslabení, zvyšuje funkční výkonnost člověka a vede ke zlepšení zdravotního stavu. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 5

8

9 3 CÍLE A ÚKOLY ZDRAVOTNÍ TV Z komplexního pohledu je cílem zdravotní TV racionálním způsobem zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. Mimo to je nutné dbát na zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního tělesného, duševního a pohybového rozvoje (Hošková, Matoušková, 2000). Těmto cílům jsou podřízeny zdravotní, vzdělávací a výchovné úkoly tělovýchovného procesu: úkol zdravotní předcházet nejrůznějším psychosomatickým poruchám získáním optimálních pohybových návyků a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu; dále pozitivně ovlivňovat stupeň zdravotního oslabení, zvyšovat funkční výkonnost organismu a celkovou zdatnost úkol vzdělávací vybavit cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyk. Prohloubit jejich znalosti o vlastním oslabení a možnostech jeho účinného ovlivňování úkol výchovný vytvořit u cvičence pozitivní vztah k pohybové aktivitě, která povede k trvalému pohybovému režimu a k dalším hygienickým návykům; utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, k životnímu optimismu. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 7

10

11 4 DIDAKTICKÝ PROCES VE ZDRAVOTNÍ TV Didaktické zásady Didaktické zásady lze definovat jako obecné požadavky, které v souladu s cíli výchovy a zákonitostmi vyučovacího procesu určují charakter vyučování a ovlivňují jeho efektivitu: zásada uvědomělosti spočívá v pochopení smyslu a podstaty prováděné činnosti zásada názornosti znamená důkladné vytvoření představy pohybu a pohybového stereotypu zásada soustavnosti předávané vědomosti a dovednosti mají tvořit logicky ucelený systém; cvičenec je veden k soustavnosti tak, aby se pohybový režim stal základní hygienickou potřebou, přirozenou součástí životního stylu zásada přiměřenosti obsah i rozsah učiva, jeho obtížnost a používané způsoby mají odpovídat především zdravotnímu stavu jedince; dále je třeba brát v úvahu psychický rozvoj, tělesné schopnosti a pohybové zkušenosti, věkové a individuální zvláštnosti zásada trvalosti výsledkem působení ve zdravotní TV mají být trvalé vědomosti, dovednosti, pohybové návyky, které se stanou nedílnou součástí celoživotní orientace ke zdravému způsobu života. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 9

12

13 5 KOMPENZAČNÍ (VYROVNÁVACÍ) CVIČENÍ Základním prostředkem zdravotní TV jsou kompenzační (vyrovnávací) cvičení. Mezi kompenzační cvičení patří: cvičení, která vedou k vytváření a upevňování vzpřímeného držení těla; lze je dělit na: cvičení uvolňovací cvičení protahovací cvičení posilovací dechová cvičení relaxační cvičení. Cvičení uvolňovací Slouží k uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů a svalových kontraktur. Cvičení je zaměřeno na určitý kloub nebo pohybový segment s cílem ho uvolnit rozcvičit. Pohyby se provádí všemi směry, tj. kolem všech pohybových os, do individuálně krajních poloh s minimálním svalovým úsilím. Čím je rozsah pohybu větší, tím je vedený pohyb pomalejší. Při uvolňovacím cvičen se nesmí se provádět švihové pohyby (Hošková, Matoušková, 2000). Cvičení protahovací Slouží k obnově fyziologické délky zkráceného svalu. Zkráceny jsou hlavně vazivová složka svalu, svalový skelet i šlachy. Důležitou úlohou při provádění těchto cvičení je tlumení a oddálení reflexů, které vyvolávají obrannou kontrakci protahovaného svalu. Toho lze dosáhnout: záměrnou volní relaxací svalu cvičením ve staticky nenáročných polohách např. leh, sed pomalým cvičením, vedenými pohyby postizometrickou relaxací útlum ve svalu bezprostředně poté, co se uvolnil z vydatné, několik sekund trvající izometrické kontrakce. Při zahájení cvičení je vhodné zaujmout tzv. protahovací polohu = poloha, v které se sval natáhne na svoji momentálně největší možnou délku (Hošková, Matoušková, 2000). Cvičení posilovací Úkolem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených či k oslabení náchylných svalů. Při posilování oslabených svalů je nejprve důležité odstranit negativní působení jeho antagonisty jeho protažením. Zařazují se cvičení dynamická pomalá, při kterých se provádí pohyby proti přirozenému odporu gravitace, kdy vlastní zátěž vytváří hmotnost příslušného segmentu (Hošková, Matoušková, 2000). Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 11

14 Dechová cvičení Dechová cvičení jsou důležitou součástí vyrovnávacího procesu ve ZTV. Význam dechu pro lidský organismus je třeba posuzovat z několika hledisek. Význam metabolický neustálá výměna plynů (O2, CO2) mezi zevním prostředím a tkáněmi. Tkáním je ze zevního prostředí dodáván kyslík, který je nezbytný pro oxidoredukční procesy, při kterých dochází k přeměně látek a energií. Význam mechanický tlakové změny v hrudní a břišní dutině, uskutečňované pohybem bránice, ovlivňují krevní a mízní oběh a činnost všech vnitřních orgánů. Význam formativní vědomé ovlivňování rytmu, délky a hloubky dechu působí na svalové napětí kosterního svalstva, které plní také funkci posturální. Svalstvo podílející se na dýchací funkci má úzkou souvislost s hrudní páteří a hrudníkem, a proto můžeme modifikací dýchacích pohybů tvarovat nejen hrudník, ale i hrudní páteř. Dynamická rovnováha existuje i mezi břišním svalstvem a bránicí. Má-li břišní svalstvo dobrý svalový tonus, zlepšuje se fixace bránice při nádechu a dochází k aktivnějšímu zvednutí žeber, což má vliv na držení těla (je tam ještě jednou u držení těla). Prostřednictvím dechových cvičení se korigují odchylky v držení těla. Význam regulační při procesu dýchání vyvolává změny v dráždivosti svalů. Při vdechu je kosterní svalstvo dráždivější a naopak při výdechu dráždivost klesá; toho je využíváno pro uvolnění svalového napětí, rychlou regeneraci sil při únavě, k nácviku koncentrace. Fáze dýchání: inspirace (vdech) - zapojením inspiračních svalů se zvětší objem hrudníku snížením brániční klenby a elevací žeber; v hrudní dutině se vytvoří podtlak a nastává proudění vzduchu do plic exspirace (výdech) - bránice se vydouvá směrem nahoru; v hrudníku vzniká přetlak a vytlačuje vzduch z plic. Typy dýchání: dýchání brániční, neboli břišní (abdominální) - na dýchání se podílí nejvíce hlavní dýchací sval bránice (diaphragma). Břišní dýchání se na celkovém dechu podílí z 60% dolní hrudní - hrudník se rozvírá všemi směry, tím se plní střední části plic. Při výdechu se naopak hrudník svírá a střed plic vyprazdňuje. Hrudní dech se na celkovém podílí asi 30%. horní hrudní dýchání - zajišťují jej svalové skupiny oblasti ramen a klíčních kostí. Tato část dechu je nejobtížněji zjistitelná a ventiluje plíce asi jen z 10%, ale je neméně důležitá. Klidové dýchání má probíhat dle určitého časového sledu tzv. dechovou vlnou. Na počátku se aktivuje sektor dolní, abdominální. Se zvyšováním intenzity dýchacích pohybů se postupně připojuje sektor dolní hrudní a nakonec horní hrudní. Dechová vlna postupuje zezdola nahoru při inspiraci i při exspiraci. U některých osob převažuje typ bráničního dýchání, u jiných se více zapojuje dolní hrudní sektor. U patologických stavů je převaha horního hrudního dýchání. Paradoxní dýchání - dýchací pohyby neprobíhají dle výše uvedeného popisu a při vdechu se břicho místo vyklenutí zatahuje. 12 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

15 Rozdělení dechových cvičení: Dechová cvičení bez doprovodných pohybů těla jsou zaměřena na rozvoj jednotlivých typů dýchání: břišního, dolního a horního hrudního, smíšeného dýchání a na nácvik dechové vlny. U všech cvičení je výdech a vdech prováděn nosem. Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla dechová cvičení doprovázená pohyby hlavy a krku, hrudníku, pánve a končetin významně působí na rozvoj pomocného vdechového a výdechového svalstva. Jejich úkolem je zlepšit ventilační funkci, harmonizovat svalové napětí a udržovat pružnost a pohyblivost hrudníku. Pohyb se koordinuje s dýcháním, jednotlivá cvičení začínají výdechem a většinou se řídí dle obecných pravidel. Dechová cvičení při periodických lokomočních pohybech jsou-li vytvořeny optimální podmínky (svalová rovnováha, správně budované stereotypy), lze opakovanou pohybovou zátěží, při které jsou zvýšené nároky na ventilaci, zvyšovat výkonnost respiračního systému. Při celkovém vytrvalostním tréninku roste vytrvalost dechových svalů tím, že se prohlubuje se ventilace a zvyšuje se spotřeba kyslíku. Zařazení dechových cvičení při periodických lokomočních pohybech závisí na druhu a stupni oslabení a na konkrétním úkolu, kterého mají dosáhnout. Relaxační cvičení Relaxační cvičení jsou cvičení vedoucí k uvolnění psychického i fyzického napětí těla. Relaxační cvičení jsou nezbytnou součástí vyrovnávacího procesu. Nejtypičtějším relaxačním cvičením je spánek. Zdravý spánek je důležitým prostředkem k obnovení tělesných a duševních sil, vede k uvolnění fyzického i psychického napětí, má blahodárný vliv na činnost vnitřních orgánů. Cílem relaxačních cvičení je tedy záměrné snížení svalového i psychického napětí a harmonizaci vnitřních funkcí. Prostřednictvím relaxačních cvičení jsou cvičící vedeni k vědomé schopnosti uvolňovat úroveň svalového napětí. Relaxaci lze dělit na: mimovolní jde o neúmyslnou, bezděčnou relaxaci ve spánku, kde dochází k útlumu převážně části ústředního nervstva volní jde o cílené jednání, které má vést, stejně jako u mimovolní relaxace, k odpočinku nervového systému. Fáze nácviku relaxace: příprava k relaxačnímu cvičení nácvik relaxace po předchozím protažení svalových skupin nácvik lokální relaxace nácvik celkové relaxace nácvik diferencované relaxace (nácvik zapojovat do pohybové struktury určité svalové skupiny nezbytné k jeho provedení). Velký význam v relaxaci má jóga. Jóga nabízí možnost vědomého uvolnění tělesného a duševního napětí, výsledek může přesáhnout i účinky běžného zdravého spánku. Zvláště cenné je to, že vědomé ovládnutí relaxační techniky člověk využije v každodenním životě, např. zvládání stresových situací, schopnost lepší koncentrace. Jóga zná větší počet relaxačních technik, které se liší vnitřní skladbou (tzn. že mají rozličné zaměření). Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 13

16 Při cvičení je třeba dát pozor, aby přílišné soustředění na cvičení nevyvolalo paradoxně u cvičícího zvýšené napětí nebo zadržení dechu. 14 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

17 6 DRUHY ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ I. OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO APARÁTU poruchy funkce svalových skupin poruchy osového systému těla poruchy stavby dolních končetin II. OSLABENÍ VNITŘNÍ kardiovaskulární oslabení dýchacího systému metabolická neuropsychická smyslová z hlediska stárnutí 6.1 OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO APARÁTU V dnešní době dochází u všech věkových skupin vlivem nedostatku pohybové činnosti, příp. nevhodně volené pohybové činnosti k řadě oslabení podpůrně pohybového aparátu. Mezi nejčastější civilizační nemoci jsou označovány nemoci spojené s vadným držením těla. Vadné držení těla je nejčastěji dáno zeslabením svalového aparátu vlivem, zanedbané fyzické činnosti nebo důsledkem psychických změn zejména u dětí a adolescentů. Aktivním zapojením určitých svalových skupin lze vadné držení korigovat. Při dlouhodobém přehlížení však může přejít v trvalou deformitu pohybového aparátu (strukturální vadu). Janda (2001): Jedinou známou prevencí a současně také terapií je cílená pohybová léčba, v současnosti nejmodernějšími trendy jsou postupy, které se snaží omezit rozvoj svalové dysbalance a které podporují rozvoj centrálně nervových struktur, které jsou odpovědny za řízení vzpřímeného držení těla a koordinace.. Z dlouhodobého hlediska je ovšem rozhodující úprava pohybového režimu se zajištěním co možná veliké pohybové pestrosti. I když dětí s vadným držením těla často nejsou příliš pohybově aktivní nebo nadaní, rozhodně není důvodů k tomu, aby byly osvobozeny od školní tělesné výchovy. Naopak sporty, které umožňují velkou pohybovou pestrost (nikoliv jednostranné) jsou obecně doporučitelné. Pochopitelně ovšem rozhodnutí musí být individuální PORUCHY FUNKCE SVALOVÝCH SKUPIN Mezi funkční poruchy svalových skupin řadíme převážně zkrácené posturální svalstvo, oslabené svalstvo fyzické a z toho plynoucí svalové dysbalance (podrobně viz. skripta TVM). Tyto svalové dysbalance jsou příčinou dalších poruch základních pohybových stereotypů, tzn. přesných naučených vzorců pro jednotlivé pohybové činnosti vznikajících na základě stále se opakujících pohybů. Příkladem pohybového stereotypu je například chůze nebo stereotyp vzpřímeného stoje tzv. posturální stereotyp (Čermák, Chválová a Botlíková 1998). Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 15

18 Oslabené a zkrácené svaly se jen zřídka objevují izolovaně, většinou dochází k jejich vzájemnému ovlivnění, propojení a řetězení. Příklady svalové dysbalance Svaly posturální (tendence ke zkracování) Šíjové svaly Svalová dysbalance Předsunuté držení hlavy s mírným záklonem Svaly fázické (tendence k ochabování) Ohybače krku Prsní svaly Kulatá záda Mezilopatkové svaly Bederní vzpřimovače Zvětšené prohnutí v bedrech Břišní svaly Sval bedrokyčlostehenní Zvětšené prohnutí v bedrech s vysazením hýždí Hýžďové svalstvo Jedním z nejčastějších oslabením pohybového aparátu dětí je chabé držení těla. Projevuje se celkovou uvolněností svalového a vazivového aparátu při celkově nižším napětí svalstva. Charakteristickým projevem této funkční poruchy je přílišná uvolněnost postoje, zvětšení fyziologických zakřivení páteře a zvětšení kloubní pohyblivosti. Vada se zhoršuje při větším statickém zatížení a vlivem únavy. Vyrovnávací cvičení Cíl: Nesprávné držení páteře lze vědomým úsilím změnit a dosáhnout správného držení těla. K tomu je nutné vyrovnat svalovou nerovnováhu a usilovat o správné zakřivení páteř vytvořením správného posturálního stereotypu. Postup: uvolnění a protažení zkráceného svalstva - prsní svaly, ohybače kyčlí a svalstvo na zadní straně dolních končetin posílení zádového, mezilopatkového, hýžďového a břišního svalstva k získání tonické rovnováhy posílení svalstva dolních a horních končetin, posilování klenby nožní zařazení přímivých cviků cviky - cvičení pro správné držení hlavy, ramen, polohy pánve zařazení cvičení dechových a cvičení na zlepšení kondičního stavu (Kubánek, 1995). Nevhodná cvičení: dlouhodobá stání a chůze skoky do hloubky cvičení podporová dlouhodobá cvičení visová zvedání a nošení těžkých předmětů. 16 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

19 6.1.2 PORUCHY OSOVÉHO SYSTÉMU TĚLA Osový systém těla je tvořen páteří. Páteř (columna vertebralis) je součástí kostry obratlovců. Je složena z řady obratlů (u člověka je jich 33-34), mezi kterými jsou měkké meziobratlové ploténky. Páteř člověka je fyziologicky esovitě prohnutá, což zajišťuje její pružnost a umožňuje člověku vzpřímenou chůzi. Lordóza - předozadní zakřivení krční a bederní páteře směrem dopředu Kyfóza - předozadní zakřivení hrudní páteře a kosti křížové směrem dozadu Jednotlivé úseky páteře Krční obratle (vertebrae cervicales) - 7 obratlů, označení C1 - C7 Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) - 12 obratlů, označení Th1 - Th 12 Obratle bederní (vertebrae lumbales) - 5 obratlů, označení L1 - L 5 Obratle křížové (vertebrae sacrales) - 5 obratlů, označení S1 - S5, srůstají v kost křížovou Obratle kostrční (vertebrae coccygeae) obratlů, označení Co1 - Co5, srůstají v kost kostrční Zdroj: V důsledku nedostatku vhodných pohybových podnětů kompenzačního charakteru, vlivem špatných pohybových stereotypů nebo svalové dysbalance se může přirozené zakřivení páteře odchylovat od normálu správného držení těla, a dokonce vystupňovat ve výraznější a trvalou vadu až deformitu, tj. strukturální vadu. K deformitám může docházet v důsledku vrozených nebo získaných vad, zánětlivých onemocnění, v důsledku různých chorob. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 17

20 HYPERKYFOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA Hyperkyfóza je nadměrné, nepřirozené vyklenutí páteře směrem dozadu. Hyperkyfotické držení těla (kulatá záda) je vadné držení těla, jehož podstatou je přílišné vyklenutí hrudní části páteře. V některých případech je podmíněna dědičnými sklony nebo vrozenou deformitou těl obratlů v hrudní části páteře, případně Scheuermannovou chorobou. Nejčastěji se však vyskytuje jako funkční odchylka bez degenerativních změn na páteři ve formě vadného držení těla. Příčinou hyperkyfotického držení těla je v prvopočátku ochablost zádového svalstva vzpřimovače trupu a mezilopatkových svalů, které nejsou schopny udržet svým klidovým napětím páteř vzpřímenou. Důsledkem oslabení těchto svalů na zadní straně trupu jsou kulatá záda a ochablé držení ramen, odstávání lopatek. Pokud není toto vadné držení těla v oblasti hrudní a krčí páteře včas vyrovnáváno, odchylka držení se fixuje a vyvíjí se svalová nerovnováha. Prsní svaly na přední straně hrudníku se zkrátí, přizpůsobí se nesprávnému držení těla; toto zkrácení pak dále fixuje poruchu držení. Kromě toho se zmenšuje pohyblivost v ramenních kloubech ve směru vzad a krční páteře naopak vpřed. Všechny tyto změny vedou k tomu, že se požadovaný pohyb provádí jiným, nesprávným způsobem, vytvářejí se a upevňují náhradní pohybové mechanismy (pohybové stereotypy). Základní schéma svalové dysbalance: svaly oslabené: vzpřimovače páteře v hrudní oblasti, svaly mezilopatkové sekundárně: dolní fixátory lopatek, šíjové svaly svaly zkrácené: prsní svaly sekundárně: horní část trapézového svalu, zdvihač lopatky, krční svaly. Kyfotické držení těla se často vyskytuje u dětí s častými zdravotními problémy (katary horních dýchacích cest) a u dětí v pubertě. Dále bývají tímto oslabením postiženi útlé děti, které si pomáhají zapojením trapézového svalu při nejrůznějších pohybech paží a při udržování vzpřímeného postavení nebo doplácejí na zlozvyky, například psaní u příliš vysokého stolu. Týká se i dospělých lidí, kteří jsou nuceni pracovat dlouhodobě se zvednutými pažemi, například kadeřnice, typické je pro zimomřivé nebo stresu často podléhající lidi. Typy abnormálních kyfóz Existují tři hlavní typy abnormálních kyfóz: posturální kyfóza, Scheuermannova kyfóza a kongenitální kyfóza. Posturální kyfózy (vadné držení těla) je nejčastějším typem kyfózy, je častější u dívek než u chlapců. Tvar obratlů je v normě. Scheuermannova kyfóza (Morbus Scheuermann, kyfóza dospívajících) zvláště v první fázi může být zaměněna za prosté vadné držení těla. Postihuje asi 5% mladistvých. Onemocnění začíná před 10. rokem věku a je charakterizováno progresivně se zhoršující se kyfózou a omezením rozsahu extense hrudní páteře. Kolem 11. roku věku se objevují prokazatelné známky, přední část těla obratlů se snižuje, vzniká klínovitá deformace těl obratlů a tím kyfotický tvar páteře. Kongenitální kyfóza je nejméně běžným typem abnormální kyfózy, je způsobena abnormálním vývojem páteře během vývoje před narozením. Existují i další poruchy, které mohou vést ke kyfóze zejména u dospělých, např. po úrazu, po operačním výkonu, díky osteoporotickým změnám (stařecká kyfóza), zánětům a další. Do zdravotní tělesné výchovy jsou zařazeny děti, příp. dospělí s posturální kyfózou, ostatní typy je nutné svěřit specializovanému (zdravotnickému) pracovišti. 18 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

21 Kompenzační cvičení: Cíl: Vyrovnat funkční nerovnováhu mezi ochablým zádovým svalstvem a svaly prsními na přední straně trupu, které jsou zkrácené; vytvoření správného posturálního stereotypu. Zařazení dechových cvičení zaměřených na zvyšování pružnosti hrudníku. Postup: 1. protažení horní části trapézového svalu a zdvihače lopatky, potom svalů šíjových a nakonec prsních svalů 2. začlenění oslabených svalů do pohybových vzorců, nácvik správného posturálního stereotypu (pochopení podstaty správného držení těla v této oblasti trupu) 3. intenzivnější posílení svalů mezilopatkových 4. průběžně se zařazuje nácvik správného dýchání. Nevhodná cvičení: hluboké předklony záklony s výdržemi bez následné kompenzace cvičení podporová, zvláště dlouhotrvající vzpory dlouhodobá cvičení visová (houpání na kruzích) často opakované kolébky vzad a kotouly bez předchozí či následné kompenzace náročná kondiční cvičení s nepřiměřenou zátěží skoky do hloubky zvedání a nošení těžkých předmětů dlouhé sezení dlouhá jízda na kole HYPERLORDOTICKÉ DRŽENÍ Bederní hyperlordóza je nadměrné prohnutí v bederní části páteře. Bederní část páteře je nejspodnější pohyblivá část páteře, která nese váhu celé horní poloviny těla. Je k tomu uzpůsobena stavbou obratlů, které jsou mohutné; slabinou však je velká pohyblivost jednotlivých článků v této části a neplynulý přechod posledního bederního obratle s kostí křížovou. Někteří lidé mají vrozené sklony k hyperlordóze, v naprosté většině se však tato porucha vyvíjí jako posturální vada v průběhu života. Může jít o poruchu vzniklou primárně v oblasti beder (zvětšené bederní zakřivení směrem vpřed je důsledkem zvětšeného sklonu pánve v předozadní rovině; primární hyperlordóza) nebo o poruchu sekundární jako důsledek kompenzace zvětšené hrudní kyfózy (sekundární hyperlordóza). V druhém případě mluvíme o kyfolordotickém držení těla. Obraz této poruchy je v bederní části trupu je v obou případech obdobný: oslabené břišní a hýžďové svaly zkrácené svaly v oblasti beder: bederní část vzpřimovačů páteře a čtyřhranný sval bederní a zkrácené ohybače kyčle: především sval bedro-kyčlo-stehenní. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 19

22 Bederní hyperlordóza bývá způsobena nedostatečným pohybovým režimem a ochabnutím břišních a hýžďových svalů, po určité době dojde ke zkrácení svalů v oblasti beder a stehen. Zkrácené svaly znemožní normální postavení pánve a porucha se fixuje. Navíc se vytvoří nesprávné pohybové návyky. Zvětšené prohnutí v bedrech je jednou z nejrozšířenějších poruch držení těla, je nejčastější příčinou onemocnění páteře v dospělosti (výhřez ploténky, ischias). Častější výskyt je u dívek a žen. S držením těla v oblasti beder a stavu svalstva v této oblasti souvisí způsob dýchání, zejména brániční typ dýchání (břišní, do břicha ). Vadné držení ovlivňuje způsob dýchání, a naopak porucha mechanismu dýchání se postupně odrazí na funkci hybného systému. Společným jmenovatelem jsou zde břišní svaly. Kompenzační cvičení: Cíl: Cílem vyrovnávacích cvičení je vědomé ovládání pánve, odstraněním svalové nerovnováhy v této oblasti a vytvořením správného posturálního stereotypu; nácvik správného bráničního dýchání. Postup: 1. protažení svalů v bederní části páteře a na zadní straně stehen postup je analytický protahovat každý sval zvlášť 2. začlenění oslabených svalů do pohybových vzorců, nácvik správného posturálního stereotypu (pochopení podstaty správného držení těla v této oblasti trupu) 3. posílení svalů břišních a hýžďových postup je syntetický posilovat současně břišní a hýžďové svaly 4. nácvik bráničního dýchání. Nevhodná cvičení: bederní záklony a všechna cvičení spojená se záklony opakované skoky a poskoky, skoky do hloubky zvedání těžkých předmětů dlouhé výdrže v postojích dlouhé pochody, pádlování SKOLIÓZA, SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ TĚLA Skolióza je jedním z nejčastějších, nejzávažnějších a nejobtížněji léčitelných ortopedických onemocnění dětského věku. Existují určitá kritická období jejího vzniku, obecně však lze říct, že do ukončení kosterního růstu se může objevit kdykoliv a její další vývoj je nevyzpytatelný. Skolióza je vybočení páteře do strany. Je charakteristická nestejnou výškou ramen a sešikmenou pánví. Rozlišují se dva typy skolióz strukturální ( pravá skolióza) a nestrukturální (skoliotické držení těla). V případě strukturální deformity páteře prokáže Rtg vyšetření kromě narušení vertikálního průběhu páteře i deformity těl obratlů a jejich rotaci. Při nestrukturální skolióze není příčina vybočení v samotné páteři, tvar a postavení obratlů je v normě, ale zpravidla se jedná o přizpůsobení její křivky asymetrické pánvi, která vzniká 20 Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum

23 nestejnou délkou končetin, nebo může jít o důsledek nerovnoměrného jednostranného zatěžování, případně nevhodného pohybového stereotypu. Nošení tašky v jedné ruce, na jednom rameni, nevhodný způsob sezení, nerovnoměrně zatěžující sportovní disciplíny. Vybočená páteř je funkčně méněcenná; nepruží a více se opotřebovává, je i méně pohyblivá. Rozvoj svalstva podél páteře je asymetrický, zatížení nosných kloubů dolních končetin je nerovnoměrné. Důsledkem jsou bolesti páteře, degenerativní změny kloubů v pozdějším věku. Dále má skolióza vliv na zhoršenou funkci dalších systémů, především dýchacího a oběhového. Cvičení je hlavním prostředkem při napravování skoliotického držení těla. U strukturální skoliózy má cvičení význam především podpůrný. Může zamezit dalšímu zhoršování strukturálních změn na páteři. Do zdravotní tělesné výchovy jsou zařazeny děti, příp. dospělí s lehčí formou nestrukturální skoliózou (tedy skoliotickým držením těla), nápravu strukturální skoliózy a středně těžkých strukturálních skolióz je nutné svěřit specializovanému (zdravotnickému) pracovišti. Tato forma vyžaduje osvobození od školní tělesné výchovy a všech sportů mimo plavání (je doporučena léčebná tělesná výchova). Kompenzační cvičení Cíl: Cílem cvičení je vytvoření pevného svalového korzetu podél páteře, který zabrání dalšímu prohlubování vybočených úseků a zmírní asymetrie v činnosti svalstva a kloubní blokády; celkové zlepšení držení těla. Důležitým předpokladem ovlivnění skoliózy je nahrazení špatných posturálních a pohybových vzorců správnými. Postup: Zásady cvičení u skolióz: 1. vždy je nutné dodržovat individuální přístup ke každému cvičenci 2. zajistit pohyblivost páteře ve všech směrech, používat oboustranná, symetrická cvičení 3. cviky musí být prováděny přesně, pomalu a tahem 4. vždy se dbá na správné dýchání 5. vždy musí být dodrženo správné postavení těla a přesnou výchozí polohu cvičení 6. svalové skupiny ve zvýšeném napětí se uvolňují, zkrácené svalové skupiny se protahují, oslabené svalové skupiny se posilují 7. rozvoj hrudníku posilováním dýchacího svalstva 8. zpočátku se cvičí v horizontální poloze a postupně se vertikalizuje. Zdravotní tělesná výchova - Učební a metodický materiál pro studijní obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum 21

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Téma: Pulmonální soustava Praktická cvičení Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Úkol č.2: Vedlejší dutiny nosní (obr.2) Úkol č. 3: Vyšetření dýchacích pohybů ve stoji pomocí palpace a aspekce Změny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace?

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Přijďte na pilates pod vedením fyzioterapeuta! Pilates je cvičební systém, který rozvíjí koncentraci, sílu, flexibilitu těla a dýchání.

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Aerobní aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Aerobní aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Aerobní aktivity pro zdravé srdce PaedDr. Mgr. Hana Čechová Aerobní aktivity upravují krevní tlak, snižují riziko ischemické choroby srdeční a srdečního selhání. Výběr se řídí tím, zda již nějakou aktivitu

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1. PrÏõÂloha cï. 5 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Fyzická zát ž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ÁST A Hygienické limity energetického výdeje p i práci s celkovou fyzickou zát ží Tabulka.

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) doc. PhDr. Blanka Hošková,

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Obsah. Zdravotní tělesná výchova 1 / 8

Obsah. Zdravotní tělesná výchova 1 / 8 Zdravotní tělesná výchova 1 / 8 Obsah ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (ZTV)... 2 POJEM... 2 ZDRAVOTNÍ SKUPINY... 2 ZDRAVÍ (WHO)... 3 CÍLE A ÚKOLY ZTV... 4 ŘÍZENÍ A ORGANIZACE ZTV... 4 TV PROSTŘEDKY... 5 DIAGNOSTIKA...

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Spojte běh s jógou. 4 sady cviků k rovnováze ZDRAVÍ

Spojte běh s jógou. 4 sady cviků k rovnováze ZDRAVÍ ZDRAVÍ 4 sady cviků k rovnováze Spojte běh s jógou TEXT: JANA ČECHOVÁ, WWW.MOVE-OM.COM FOTO: MARTIN SYMON BĚŽÍTE V TEMPU RYCHLÉM TAK AKORÁT, ABYSTE STIHLI POZOROVAT KRÁSU OKOLNÍ PŘÍRODY. UDRŽUJETE PRAVIDELNÝ

Více