UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 LENKA HOMZOVÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence CVIČENÍ A JEHO VLIV NA PRŮBĚH ŠESTINEDĚLÍ Bakalářská práce LENKA HOMZOVÁ 3. ročník, bakalářský studijní program ošetřovatelství forma studia: prezenční studijní obor: PORODNÍ ASISTENCE vedoucí práce: Mgr. Dita Onderková, DiFyz., odb. as. Olomouc 2010

3 Děkuji Mgr. Ditě Onderkové, za odborné vedení bakalářské práce a vrchní sestře Věře Tisoňové z nemocnice Prostějov za její pomoc při realizaci průzkumného šetření.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:,,cvičení a jeho vliv na průběh šestinedělí vypracovala samostatně pod vedením své vedoucí bakalářské práce a použila jen uvedené informační zdroje. Souhlasím současně s užitím práce ke studijním účelům. V Olomouci dne.

5 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Anatomie ženských pohlavních orgánů Vnitřní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna) Zevní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa) Svaly ženských pohlavních orgánů Fyziologie šestinedělí a jeho nepravidelnosti Fyziologické šestinedělí Involuce pohlavních orgánů Mléčná žláza Psychika v poporodním období Nepravidelnosti šestinedělí Nepravidelnosti kojení a puerperální psychóza Tělesné změny po graviditě z pohledu fyzioterapie Děložní involuce Insuficience pánevního dna Břišní svalstvo Prsní svaly, laktace Cévní zásobení dolních končetin Změna těžiště těla, vliv na osový aparát Pánev, kloubní spojení pánevního kruhu Mateřství psychosociální pojem Pohybová aktivita v šestinedělí Základní pravidla Doporučené sporty Nebezpečné aktivity Kontraindikace cvičení Vliv cvičení na poporodní depresi PRAKTICKÁ ČÁST Doporučená forma kinezioterapie Doporučení pro 0. den porodu Doporučení pro 1. den po porodu Doporučení pro den po porodu Doporučení pro 4. den po porodu Hojení ran a péče o jizvu (epiziotomie, ruptura, laparotomie) Spolupráce porodní asistentky s fyzioterapeutem VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ Cíle výzkumného šetření Metodika výzkumného šetření

6 8.2.1 Organizace šetření Zpracování získaných dat Charakteristika zkoumaného souboru Interpretace výsledků DISKUZE ZÁVĚR DOPORUČENÍ PRO PRAXI ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE LITERATURA A PRAMENY INTERNETOVÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD K napsání bakalářské práce na téma:,,cvičení a jeho vliv na průběh šestinedělí mě motivovala řada podnětů. Jedním z nich byla skutečnost, že jsem se v poslední době začala věnovat cvičení a všemu, co s ním souvisí. Při vykonávání povinné praxe na oddělení šestinedělí jsem se často setkávala s šestinedělkami, které měly zájem o informace týkající se cvičení po porodu. Tyto ženy jsou motivovány spíše představou opětovné pěkné postavy, ale význam pohybu a posilování v šestinedělí pro fyzické zdraví mnoho žen netuší, možná právě z nedostatečné edukace. Cílem této práce je zjistit, jak dalece rehabilitační cvičení ovlivňuje průběh prvních šesti týdnů po porodu. Toho bych chtěla dosáhnout shromážděním co nejvíce informací a studiem vhodné literatury. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se zabývá anatomií a fyziologií šestinedělí a na část praktickou, která je zaměřena na vhodnost cviků v prvních dnech po porodu, neboť realizace výzkumného šetření, dokládající pozitivní vliv cvičení na jednotlivé orgánové soustavy, by bylo komplikované a bez neustálé spolupráce lékařů neefektivní. Pro podložení mé domněnky o nedostatečné edukaci žen po porodu ohledně rehabilitace jsem zpracovala malý dotazník, za účelem zjistit informovanost šestinedělek porodní asistentkou o významu cvičení. Dotazovaná skupina byly ženy po porodu na oddělení šestinedělí ve Středomoravské nemocniční a.s.- odštěpný závod nemocnice Prostějov

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Anatomie ženských pohlavních orgánů Veškerá dostupná literatura rozděluje ženské pohlavní orgány na vnitřní ženské pohlavní orgány a zevní ženské pohlavní orgány. K reprodukčním orgánům se zpravidla řadí i mléčná žláza a svaly pohlavních orgánů. Zejména odpovídající struktura a pevnost svalstva dna pánevního má podpůrný vliv na správné uložení a funkci ženských pohlavních orgánů, ale i vylučovacího ústrojí (Roztočil a kol. 2001, Čech a kol. 1999). 1.1 Vnitřní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna) Mezi vnitřní ženské pohlavní orgány řadíme: vaječníky (ovaria - párová endokrinní žláza, pomocí vazu fixovaná k děloze), vejcovod (tubae uterinae- párový orgán nálevkovitě vyúsťující do břišní dutiny), děloha (uterus - svalový orgán uložený v pánevní dutině, přizpůsobený k přijetí oplozeného vajíčka, děloha je ve své poloze fixována závěsným a podpůrným aparátem, který je tvořen svalovou skupinou dna pánevního a děložními vazy). Mezi vnitřní ženské pohlavní orgány je řazena i pochva (vagina - odvodná pohlavní cesta, svírající s osou dělohy úhel 70 až 100 stupňů) (Roztočil a kol. 2001, Citterbart a kol. 2004, Čech a kol. 1999). Obr.1. Vnitřní ženské pohlavní orgány - 7 -

9 1.2 Zevní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa) Mezi zevní ženské pohlavní orgány patří: hrma (mons pubis), velké stydké pysky (labia majora pudendi), malé stydké pysky (labia minora pudendi), poštěváček (clitoris), poševní vchod (vestibulum vaginae), panenská blána (hymen), bulbi vestibuli (párové kavernózní těleso, obklopující poševní vchod), Bartholiniho žlázy (glandula vestibularis major Bartholini - párová žláza uložená ve velkých labiích), hráz (perineum - 4 cm široká přepážka mezi zadní komisurou, velkými stydkými pysky a řitním otvorem) (Kudela a kol. 2004, Citterbart a kol. 2004). Prs (mamma) Obr. 2. Zevní ženské pohlavní orgány Prsy jsou párový orgán, ve kterém je uložena mléčná žláza (glandula mamme). Prs je rozlišen na 4 kvadranty, centrální část a mamiloaerolární komplex. Uprostřed dvorce je prsní bradavka (papilla mamme). Vlastní mléčná žláza se skládá z laloků (lobi), které se dále dělí na lalůčky (lobuli) (Citterbart a kol. 2004, Roztočil a kol. 2001). Obr. 3. Anatomie prsu - 8 -

10 2. Svaly ženských pohlavních orgánů Svaly ženských pohlavních orgánů, zvláště svaly dna pánevního mají své významné postavení ve správné funkci pohlavních orgánů. Jejich ochabnutí vede k řadě potížím, např. potíže s udržením moči, narušení citlivosti při souloži nebo pokles dělohy. Svaly dna pánevního Svaly dna pánevního tvoří podpůrný systém, který zahrnuje svalové pánevní dno a systém facií a ligament, zabraňující výhřezu orgánů a umožňující porod plodu. Svalové dno pánevní (diaphragma pelvis) s perineem (hrází) fixuje a nese pánevní orgány. Pokud se vezme v úvahu sklon pánve, nese většinu hmotnosti břišních a pánevních orgánů spona stydká a přední část pánevního dna, která je zdvojená. Samotné pánevní dno má nálevkovitý tvar. Začíná na stěnách pánve a sbíhá se ke konečníku. V předu a na bocích je m.levator ani, mediálně m.pubococcygeus a laterálně m. illiococcygeus a dorzolaterálně m. coccygeus. Význam pro kontinenci má m. sphincter ani externus, obkružující rektum (Kubátová, Pyšný 2006). Urogenitální dno, diaphragma urogenitale, je ploténka trojúhelníkového tvaru rozpínající se mezi dolními rameny kostí sedacích a kostí stydkých. Zesiluje pánevní dno ve ventrální části. Je uložena pod m. levator ani. Svalstvo hráze se skládá z m.compresor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m.ischiocavernosus, m. bulbospongiosus (Kubátová, Pyšný 2006, Čech a kol. 1999). Obr.4. Základní svaly dna pánevního - 9 -

11 3. Fyziologie šestinedělí a jeho nepravidelnosti Název,, šestinedělí udává období trvající šest týdnů, relativně by ale mohlo trvat i týdnů osm. Může probíhat zcela přirozeně, pak jej označujeme jako fyziologické nebo se během něj mohou vyskytnou komplikace, které je nutno terapeuticky řešit. Každá žena má nárok na pomoc porodní asistentky, v jejíž kompetenci je komplikace včas odhalit (Stadelmann 2004). 3.1 Fyziologické šestinedělí Při fyziologickém šestinedělí nenastávají žádné komplikace a vše probíhá bez nutnosti zásahů lékaře. Dochází k fyziologické regeneraci organismu. Nejen ženské pohlavní orgány se navrací do své původní polohy, ale určité změny zaznamenává i kardiovaskulární, močový, zažívací, svalový systém a v neposlední řadě psychika ženy. Šestinedělí dělíme na časné (prvních 7 dnů) a pozdní šestinedělí, které končí 42.dnem po porodu. Pozdní šestinedělí je nezbytné pro involuci reprodukčních orgánů (Pařízek 2005, 2006, Čech a kol.1999) Involuce pohlavních orgánů Hmotnost dělohy na konci šestinedělí klesne z původních 1000g na 80 g, což znamená, že tento orgán prodělává největší změny. Zmenšuje se zejména délka a to bez současné změny počtu buněk svaloviny (Čech a kol. 1999). Čech a kol. (1999) ve své publikaci uvádí:,,následkem zmenšeného obsahu děložní dutiny po vypuzení plodového vejce je v časném puerperiu vyšší myometrální a intrauterinní tlak, obnovuje se děložní činnost, intenzita kontrakcí je značně vysoká a je vnímána zvláště u vícerodiček (Čech a kol., Porodnictví, 1999, str.137). Vyplavováním oxytocinu z hypofýzy, intenzita těchto kontrakcí roste. Následkem ozdravných procesů kdy se děložní dutina potřebuje vyčistit, vylučuje očistky (odborně lochia). Jejich zásaditá reakce pozmění poševní ph na alkalické, čímž je usnadněna cesta vstupu infekce. Vzhled lochií se postupně mění. Žena by měla být poučena o zvýšené intimní hygieně (Roztočil a kol. 2001). Do původního stavu se navrací také pochva, jejíž stěny

12 postupně zpevňují. Původní kvalitu však stěna pochvy nezíská nikdy (Čech a kol. 1999). Svalstvo dna pánevního a břišní stěny podléhá rovněž involučním změnám. Náprava břišní stěny nebývá nikdy dokonalá, proto je nutno celý regenerační proces podporovat posilováním nejen svalstva pánevního dna, ale později také břišních svalů Mléčná žláza Koncem 10. týdne těhotenství začne mléčná žláza tvořit mlezivo (kolostrum). Po porodu placenty započne vylučování prolaktinu, hormonu, který zaktivizuje mléčnou žlázu ke tvorbě mateřského mléka (www.porodnice.cz). Oxytocin pomáhá jeho vylučování. Tento děj nazýváme,, let down reflex. První den po porodu se tvoří kolostrum (mlezivo), které oproti mateřskému mléko obsahuje velké množství bílkovin. Zvlášť důležitá je tvorba imunoglobulinu A, který si novorozenec nedokáže vytvořit. Tato bílkovina slouží jako ochrana střev před bakteriemi. Dále v něm najdeme především více magnesia, které má pozitivní vliv na peristaltiku střev. Malé množství tohoto mleziva méně zatěžuje ledviny novorozence (www.kojeni.arcs.cz). Mateřské mléko se začne tvořit druhý nebo až třetí den.,,při jednom kojení se složení mění asi tak, že nejdřív jde na řadu přední mléko, které tiší žízeň miminka. Obsahuje více vody a cukru. Potom následuje zadní mléko, které obsahuje víc tuků a bílkovin (Šráčková, Mamita 13/2005 ). První dny dosahuje sekrece ml, ve druhém týdnu 1000 ml a později i více. Žena v šestinedělí musí být řádně poučena nejen o dodržování zvýšené hygieny v období kojení, ale především o výhodách a správné technice kojení, která zahrnuje i vhodné polohy (www.kojeni.cz). Existuje poloha tanečníka vhodná pro nedonošené novorozence, fotbalová poloha vhodná pro ženy s velkými prsy nebo poloha v polosedě pro ženy po císařském řezu. Šestinedělce by mělo být umožněno první přiložení k prsu do 30 minut po porodu (Kudela a kol. 2004). Tab.1. Složení mateřského mléka 100ml mléka Mlezivo Přechodné Zralé mléko Kravské Bílkoviny (g) 2,7 1,6 1,2 3,3 Tuk (g) 2,0 3,0 3,5 3,8-11 -

13 Uhlovodany 5,7 6,4 7,0 4,7 (g) Minerální soli 0,31 0,27 0,20 0,72 (g) Kalorická hodnota (kcal) Kalorická hodnota (kj) Čerpáno z : Stadelmann, Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2004, str Psychika v poporodním období Poporodní psychická adaptace probíhá ve dvou fázích. Pasivní fáze trvá 2 3 dny, nastupuje hned po porodu a je charakterizována pasivitou matky. Aktivní fáze nastupuje asi 3.den po porodu (Roztočil a kol. 2001). U ženy se může vyskytnout stav, který je charakterizován nervozitou, neklidem a postihuje asi 60% žen. Je nezbytně nutné tomuto stavu věnovat zvýšenou pozornost a sledovat zda se jedná pouze o poporodní splín, který do dvou týdnů odezní nebo o vážnější stav laktační psychózu. Stadelmann, Ingeborg (2004) uvádí:,, Všichni si musí uvědomit, že při porodu ze sebe musela vydat vše, aby dítě porodila. Po tomto výkonu se každá žena cítí prázdná a nechráněná. Nastupuje pocit poranění a osamocení (Stadelmann, Ingeborg, Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2004, str.290). 3.2 Nepravidelnosti šestinedělí Při překročení hranice krevní ztráty přes 300ml, hovoříme o puerperálním krvácení. Časné krvácení se objeví do konce 1.týdne po porodu. Příčina může spočívat v porodním poraněním, reziduích a koagulačních poruchách (Roztočil a kol. 2001). Krvácení v pozdním poporodním období bývají mnohem silnější a nesou sebou riziko hemoragického a hypovolemického šoku. Dalším problémem může být infekce rodidel zapříčiněná nejčastěji bakteriemi. Pokud má žena dělohu obrácenou dorzálně, mohou

14 se v ní městnat očistky, které se následně infikují (Čech a kol. 1999, Roztočil a kol. 2001). Přední místo v příčinách mateřské úmrtnosti zaujímají především cévní komplikace. Obzvláště po porodu císařským řezem dochází k mnohem rychlejší krevní srážlivosti. Již první dny po porodu se mohou objevit známky povrchového zánětu žil (tromboflebitis) (Zwinger 2004). Jako prevence těchto závažných komplikací se uplatňuje časná vertikalizace po porodu a účinná cévní gymnastika Nepravidelnosti kojení a puerperální psychóza Jednou z příčin nesprávného kojení mohou být anatomické odchylky bradavek nebo problémy související s tvorbou a vylučováním mateřského mléka. Nedostatečná tvorba mléka vzniká buď při málo vyvinutých prsech nebo jako následek nesprávné techniky kojení. U dítěte je příčinou nedostatečný sací reflex (Pařízek 2005, 2006). Mezi další poruchy patří i nadměrná produkce mléka, poranění bradavek, zánět prsu nebo retence mléka (zadržení mléka). K těmto komplikacím dochází v rozmezí hodin po porodu (Stadelmann 2004). Prevencí a léčbou možných komplikací je dostatečné kojení v pravidelných intervalech, správná technika, dodržování hygienických zásad a popřípadě využití fyzikální terapie (Roztočil a kol 2001, Kudela a kol. 2004, Stadelmann 2004). V průběhu gravidity produkuje děloha hormon progesteron s mírně sedativními a uklidňujícími účinky. Po porodu však tato produkce ustane. Důsledkem je zvýšená psychická vnímavost na stresující situace. Ženy tak mohou trpět úzkostí, neklidem a pocitem strachu. Přesná příčina těchto potíží není dosud známá. Vyvolávajícím faktorem může být například traumatický porod. U většiny žen se jedná o tzv. poporodní splín a obvykle do dvou týdnů samovolně ustoupí (Kudela a kol. 2004, Pařízek a kol. 2005, 2006). Závažnějším stavem je puerperální (laktační) psychóza, kdy žena ztrácí kontakt s reálným světem. U většiny žen se objeví do 14 dnů a může skončit fatálně pro matku i dítě. Psychózy dělíme na amentní (náhlý začátek, dezorientace, paranoia, halucinace, následná amnézie), manické (megalomanie), v obou případech je poměrně dobrá prognóza. Endogenní a schizofrenní jsou závažnějšího rázu, mají horší prognózu a manifestují se později. K typickým příznakům patří nechutenství, poruchy spánku,

15 úzkost, zmatenost a panika. Mohou se přidat i halucinace a bludy (Čech a kol. 1999). V případě vážnějších potíží je tedy nutné ženu hospitalizovat na psychiatrii

16 4. Tělesné změny po graviditě z pohledu fyzioterapie Fyzioterapie po porodu má několik významů: pomáhá celkovém zotavení z porodní námahy, posiluje ochablé a unavené svalstvo, upravuje vyměšování, předchází trombembolickým komplikacím a může ovlivňovat příznivě i tvorbu mléka (Pros 1962). Vliv fyzioterapie: Podpora involuce dělohy a správného uložení v malé pánvi. Zpevnění pánevního dna. Zpevnění svalstva břišní stěny. Prokrvení prsních svalů a podpora laktace. Zlepšení výkonnosti všech vnitřních orgánů (aktivizace metabolismu). Posílení svalů dolních končetin a ochrana kloubů. Prevence trombembolických komplikací. Prevence komplikací vylučovacího systému a vyprazdňování stolice. Podpora správné postury těla. Odstranění svalových dysbalancí (narušení vztahu mezi svaly náchylné k tuhosti či zkrácení a svaly, které mají tendenci k útlumu. Podílí se na nich tři faktory: délka svalu, práh dráždivosti a zapojování svalů) (Janda 1995). Psychika ( Adamírová 1999, Volejníková 1993) Pod vedením rehabilitačních sester jsou ženy poučeny o vhodnosti různých cviků podle způsobu porodu (Čech a kol. 1999, Pařízek 2005, 2006). V mnoha českých porodnicích se tomu tak bohužel neděje, nebo fyzioterapeuté navštěvují pouze ženy po císařském řezu (např. Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov). 4.1 Děložní involuce Vypuzením placenty se uvolňují proteolytické enzymy, svalová vlákna se kontrahují a svalové buňky se zmenšují. Děložní svalovina je anemizována kontrakcemi a stlačením stěn arterií hladkého svalstva (Čech a kol. 1999). Pro

17 podporu zavinování dělohy má velký význam polohování na břicho podložené např. polštářkem (odlehčení nalitých prsou). Polohování je doporučeno 5 x denně na dobu 15 minut v intervalu 2 hodin od vaginálního porodu a 24 hodin po porodu SC (Sectio Cesarea) (www.sestinedeli.cz). 4.2 Insuficience pánevního dna Heiko, B.G., Franz, vedoucí lékařka ženské kliniky v nemocnici v Braunschweigu uvádí:,, Během těhotenství má 30 60% žen potíže s únikem moči (Cantieni, B., Cvičení po porodu, 2007, str. 9). U určitého procenta žen problémy s inkontinencí vyvolané vaginálním porodem souvisí se změnami pánevních orgánů, jako je poranění měchýře, poranění nervů a svalů močové trubice a konečníku. Prevalence inkontinence u žen ve věku mezi 15 a 64 let se pohybuje od 10% do 30%. Odhady prevalence močové inkontinence v těhotenství jsou ale vyšší, pohybují se mezi 20% a 67 % (Pelvic Floor Muscle Training During Pregnancy to Prevent Urinary Incontinence: A Single-Blind Randomized Controlled Trial).,,Ve velice hodnotných studiích se v posledních letech prokázalo, že kvalitně vedené cvičení se jeví jako nejefektivnější forma likvidace obtížné inkontinence (Cantieni, B., Cvičení po porodu, 2007, str.9). Pokud je správným způsobem procvičováno svalstvo pánevního dna, dochází k jeho elevaci a s ním i elevaci vnitřních orgánů pánevních (pokleslá děloha, vagina, měchýř a také samozřejmě střeva). Všechna tahle cvičení vedou k aktivizaci metabolismu látkové výměně a tím k prvenci obstipace (Adamírová 1999). Obr. 5 Ochablé versus zdravé pánevní dno

18 4.3 Břišní svalstvo Břišní stěna tvoří svalově - fasciální korzet, který udržuje statiku trupu a spolupůsobí při zachovávání statiky páteře a celé postavy. Těhotná děloha vyvolává maximální tlak, obzvláště na svaly vedoucí z oblasti pod hrudní kostí po kost stydkou (mm.recti abdominis). Povolené facie, poškozená struktura vazivového vlákna a šlach vytváří vyklenutí v mediální části. Následkem je rozestup - diastasis mm.recti abdominis. Přestože je diastáza řazena mezi kýly, nejedná se o pravou kýlu, jelikož zde není vytvořena kýlní branka a nehrozí tedy riziko uskřinutí útrob (www.zdravi.centrum.cz). Jedná se o rozestup krytý pouze peritoneem a kůží, který narušuje pevnost celého trupu a tzv. svalového korzetu. Komplikaci je nutné včas diagnostikovat (při změně polohy do sedu vzniká mezera mezi svaly palpačně na 2-3 prsty (3-5 cm u mírné a 8-10cm u rozsáhlejší diastázy) a dle míry rozestupu ošetřit pomocí fyzioterapie nebo abdominoplastiky. Při mírném rozestupu je velmi důležité zpočátku defekt fixovat a pod vedením erudovaného fyzioterapeuta provádět cílená izometrická cvičení (kontrakce svalu bez změny jeho přirozené délky). Je nutno uvést, že posilování svalstva břišní stěny je možné až po zpevnění svalstva dna pánevního. Přímé a šikmé břišní svaly se posilují v poměru 1:2 formou izometrického cvičení (Dráč, Křupka 1992). 4.4 Prsní svaly, laktace Efektivitu laktace lze také podporovat pomocí fyzioterapie. Při posilování a protahování jsou vlákna prsního svalstva aktivní, jsou více prokrveny a je podporována tvorba mateřského mléka. Faktory ovlivňující kvalitu mateřského mléka nelze s jistotou určit. V nedávné době provedené studie uvádějí, že hladiny Imunoglobulinu A (IgA) v mateřském mléce po vyčerpávající fyzické zátěži jsou nižší oproti hladině po odpočinku. Účinek mírného cvičení na imunitní složky mateřského mléka však nejsou hlášeny. Cílem studie bylo zjistit zda 30 minut mírného cvičení ovlivňuje imunologické vlastnosti mateřského mléka. Jedna skupina žen vykonávala 3 x týdně 30 minut aerobního cvičení a druhá skupina nevykonávala žádný pohyb nebo jen zřídka. Následně byly odebrány vzorky před a 10 a 60 minut po cvičení. Zkoumány byly hladiny IgA,

19 lactoferinu, lysozymu a kardiovaskulární činnost. Výsledkem bylo, že aktivní ženy měly vyšší úroveň kardiovaskulární činnosti bez změny hladiny IgA, lactoferinu a lysozymu. Závěr tedy zněl:,, Střední zátěž během kojení zvyšuje kardiovaskulární činnost bez ovlivnění hladiny IgA, lactoferrinu nebo lysozymu v mateřském mléce (Cheryl, Hunter, Effect of Exercise on Immunologic Factors in Breast Milk, 2 February 2003). 4.5 Cévní zásobení dolních končetin V graviditě i šestinedělí dochází ke zpomalení průtoku krve v dolních končetinách. Po porodu stoupá počet krevních destiček i jejich srážlivost, zároveň stoupá hladina fibrinogenu a koagulačního faktoru VIII. Důsledkem těchto změn se zvyšuje riziko trombembolických komplikací. I u žen po porodu Sectio cesarea je prevencí časná vertikalizace a cévní gymnastika zvyšující krevní návrat z dolních končetin k srdci (Čech 1999, Roztočil 2001). Časná vertikalizace po porodu ale nebyla,,trendem vždy. Ještě v šedesátých letech bylo ženám v šestinedělí doporučováno ležet na posteli téměř celý týden, neboť se předpokládalo, že ještě nezavinutá a těžká děloha více ochabuje prosáklé pánevní dno (Čepický 2004). 4.6 Změna těžiště těla, vliv na osový aparát V graviditě je těžiště ženské postavy posunuto ventrálně a horní část trupu se pro zajištění rovnováhy posouvá směrem dorzálním. Dochází ke zvětšení bederní lordózy, která je kompenzovaná hrudní kyfózou a krční lordózou. Bederní lordóza vede k otevření meziobratlových prostor lumbosakrálního (L/S) přechodu páteře ventrálním směrem. Zvětšení bederní lordózy po porodu bylo zjištěno ve studii Snijderse a kol., který u 16 žen 2 týdny po porodu měřil křivku páteře. Meziobratlové ploténky jsou zatíženy zejména v části dorzální. Vazivová spojení páteře byla v průběhu gravidity velmi namáhána (Dráč, Křupka 1992, Kušová)

20 4.7 Pánev, kloubní spojení pánevního kruhu Relaxin, hormon přítomný v těhotenství, přeměňuje kolagen, jež snižuje sílu pojivové tkáně a tím usnadňuje její roztažení a snižuje její tuhost. Tím snadno dochází k oddělování a pohybům v pevných spojích pánevního pletence. Komplikací jsou blokády v oblasti SI kloubu (křížokyčelní skloubení articulatio sacroiliaca) (Kušová). V SI kloubu dosahuje uvolnění přibližně 1-2 mm a jeho funkce může být blokována funkčním zkrácením svalů v jeho okolí (Marek a kol. 2005). Dylevský a kol.(2000) uvádí, že pánev vzniká spojením kostí pánevních, kosti křížové a kostrče. Čihák (2001) ale tvrdí, že pánev je pevný kruh, který vzniká skloubením kosti křížové s oběma kostmi pánevními. Jejich spojením (pomocí pánevních vazů a spojením obou kostí pánevních) ve sponě stydké vzniká pevný kruh (Kubátová, Pyšný 2006). Normální postavení pánve je z klinického hlediska tehdy, kdy horní trny kosti kyčelní na pravé a levé straně jsou uložené u stojícího člověka v horizontální rovině (hřebeny kostí kyčelních jsou z pohledu zezadu ve stejné výšce) (Tichý 2000, Kubátová, Pyšný 2006, Marek a kol. 2000). Na postavení pánve se podílejí některé svaly zádové, břišní, svaly kloubu kyčelního a svaly pánevního dna. Pokud vlivem těhotenství a porodu zůstane nesprávné postavení pánve, může to vést k sakrálním bolestem a nutnosti ošetřujícího zákroku fyzioterapeuta měkkými technikami, mobilizací a následným aktivním cvičením pro srovnání svalových dysbalancí. Podstatou měkkých technik je odhalení a ovlivnění určité patologické bariéry v tkáních pomocí ruky fyzioterapeuta (aplikace tahů na cílovou měkkou tkáň). Tato technika je spolu s ostatními diagnostickými a terapeutickými postupy označována pod pojmem,,manuální medicína (Dvořák 1996). Nesmírně důležité je také zapojit posilování hýžďových svalů, zejména m.gluteus medius, jehož přední nebo zadní část může klopit pánev dopředu i dozadu. Velký hýžďový sval (m.gluteus maximus) zmenšuje sklon pánve, táhne ji dozadu a tím napřimuje trup (Kubátová, Pyšný 2006). Uvolnění kloubních spojů pánevního kruhu je zakódovaný proces usnadňující postup plodu kostěným porodním kanálem. Je to určité opatření přírody proti rupturám v průběhu porodu

21 Jednotliví autoři zjistili, že při fyziologicky probíhajícím těhotenství dochází v symfýze k uvolnění od 3 až do 8mm (Dráč, Křupka 1992).Patologické uvolnění spoje (až 20mm) porušuje statiku a pohyblivost těla a vyvolává značné bolesti. Příčinou tohoto nadměrného uvolnění je bezesporu hormonální účinek (vysoké hodnoty estrogenu, progesteronu a relaxinu). V experimentální studii Uhlíř (1961) dokazuje, že uvolnění symfýzy způsobují především estrogeny, ACTH a kortikoidy a že účinek relaxinu u člověka není objasněný. Carda (1974) dává progesteronu spíše opačný účinek zpevnění pánevního spojení. Pelveolýza (uvolnění všech třech pánevních spojů) se vyskytuje přibližně u 1% těhotných žen. Nejtypičtější je bolest v lůně při pohybu a při tlaku na symfýzu. Chůze je kolísavá a bolest se zintenzivňuje při chůzi do schodů. Účinnou léčbou nadměrného uvolnění pánevních spojů je několikadenní klid na lůžku a zpevňující bandáž (Dráč, Křupka 1992)

22 Tab.2. Stručný přehled rozdílů mezi ženou, která po porodu rehabilituje a ženou, která je pasivní Dno pánevní, děloha, močový měchýř, střevo Žena rehabilituje Posílené dno pánevní, nižší riziko inkontinence moči a stolice, zabránění rizika retroverse dělohy a jejího sestupu. Břišní svaly Správné držení těla, lepší vyprazdňování, usnadňuje zavinování dělohy, lepší opora bederní páteře, lepší prokrvení pokožky a vazivové tkáně redukce strií, odbourávání stresových hormonů zmírnění poporodních depresí. Prsní svaly Prokrvené prsní svalstvo podpora laktace Pasivní žena Ochablé svalstvo kolem močové trubice a kolem pochvy, riziko inkontinence moči a stolice psychické problémy, pokles dělohy a močového měchýře, menší prožitek ze sexu. Ochablé břišní svalstvo a svalstvo svalového korzetu špatné držení těla, horší vyprazdňování, ochablé svalstvo pánevního dna, převislé břicho. Ochablé svalstvo prsou možné obtíže s kojením. Dýchací ústrojí Dolní končetiny Správné dýchání preventivně bojuje proti poklesu orgánů malé pánve a snižuje riziko pozdních dechových komplikací po porodu. Zrychlený krevní oběh, prevence cévních komplikací zvláště po porodu Sectio Cesarea. Nesprávné dýchání může zvyšovat tlak na pánevní dno, zvláště na m. levator ani. Větší riziko trombembolické nemoci. Podstatně vyšší riziko cévních komplikací oproti ženě, která rehabilituje. Čerpáno z: Adamírová 1999, Lang Reeves 2008, Zwinger 2004,

23 5. Mateřství psychosociální pojem Společností je mateřství stále vnímáno jako přirozená role ženy a také je od ženy očekáváno určité chování, které s touto rolí souvisí. Pokud je tedy vše vnímáno jako přirozené, žena má být sebevědomá, oplývat sebedůvěrou a má být šťastná. Pokud tohle nepociťuje, je okolím někdy automaticky brána jako,,špatná matka. Žena má však plné právo prožívat i jiné pocity než ty kladné. Je to pocit nejistoty v lásce k dítěti, snížené sebeúcty, strach. Vše ale souvisí s velkým tlakem okolní společnosti, která je zarytě přesvědčena o tom, že mateřství rovná se láska, štěstí, radost a nikdy ne jinak. Důvodem je i to, že psychika ženy v těhotenství a šestinedělí je často odsunována stranou, méně se o ní hovoří a vše se soustřeďuje pouze na tělesnou schránku. Poukazuje to také na nedostatek odborných psychologů zabývajících se mateřstvím (www.psychikavtehotenstvi.estranky.cz). K tomu, aby se každý z nás cítil spokojený a vyrovnaný, vedou složité cesty, které jsou vysoce individuální a hledáním těchto cest se postupně vytváří jádro duševní pohody člověka, tedy zdraví (Blahutková 2003). Je velice důležité, aby se ženy po porodu naučili zvládat pocity, které doprovází období šestinedělí. K tomuto zvládání jim mohou pomoci různé činnosti. K prvním z nich patří právě cvičení, které má nejen pozitivní vliv na psychiku matky, ale především přispívá ke zlepšení zdravotního stavu ženy. Další příjemnou metodou je relaxace a to jednak aktivní (procházky, čtení) nebo pasivní (aromaterapie, spánek)

24 6. Pohybová aktivita v šestinedělí Většina žen považuje za důležité být po porodu v dobré psychické a fyzické rovnováze (Hošek, Tilinger 2007). Podpůrným prostředkem pro fyziologický průběh šestinedělí je vhodná forma kinezioterapie, přispívající především ke kompenzaci jednostranné zátěže při fyzicky náročném nošení dítěte. Udržení kondice je proto nesmírně důležité. Aby byla kinezioterapie účinná a efektivní, musí být dodržována základní pravidla a kontraindikace. 6.1 Základní pravidla Cvičení nebo li kinezioterapie v šestinedělí má 3 významy, jednak význam terapeutický, preventivní, ale v neposlední řadě pro mnoho žen také význam estetický. Základní pravidla: Ženě musí být řádně vysvětlen význam cvičení v šestinedělí a nutnost jeho zařazení do denního režimu i po odchodu z porodnice. S polohováním se začíná přibližně 2 hodiny po vaginálním porodu a po porodu Sectio Cesarea za 24 hodin. S cévní a dechovou gymnastikou po porodu SC je vhodné začít hned jak odezní anestezie. Dodržování kontraindikací cvičení jako je horečka a jiných stavů, které se neslučují s fyziologicky probíhajícím šestinedělím. Ženy cvičí na rovném lůžku bez polštářů. Pokoj by měl být vyvětraný. Ženy by měly mít před cvičením vyprázdněný močový měchýř. Vhodná doba na cvičení je ráno. Doba cvičení by neměla přesáhnout 20 minut. Ženy po porodu jsou unavené a proto je dobré cviky prokládat dechovou gymnastikou a relaxací. Cvik se provádí pouze do 1. pocitu táhnutí. Svaly jsou elastičtější (účinek progesteronu a relaxinu), ale zranitelnější (www.bud-fit.cz, Volejníková 1993). Břišní svalstvo se posiluje až po zpevnění pánevního dna

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Diaphragma pelvis https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Pánevní dno V oblasti pánevního dna v těsné blízkosti se setkává více orgánových systémů (konec trávicí soustavy, dolní část močových cest,

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

TĚHOTENSTVÍ VI. (Apgar test, šestinedělí) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TĚHOTENSTVÍ VI. (Apgar test, šestinedělí) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TĚHOTENSTVÍ VI. (Apgar test, šestinedělí) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová APGAR TEST Každé miminko je po

Více

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna.

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. silná uvnitř, jistá navenek Úvod Aquafl ex Přirozené držení těla Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace?

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Přijďte na pilates pod vedením fyzioterapeuta! Pilates je cvičební systém, který rozvíjí koncentraci, sílu, flexibilitu těla a dýchání.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá

ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY. Petra Bártová Martina Zmrzlá ŢENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Petra Bártová Martina Zmrzlá Charakteristika vnitřních pohlavních orgánů ţeny Vaječníky (ovaria) pohlavní ţláza, produkce ţenských pohlavních buněk - vajíček Vejcovody (tubae uterinae)

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Sexuální diferenciace

Sexuální diferenciace Sexuální diferenciace MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Sexuální rozdíly vlivem sekrece hormonů sexuální rozdíly od puberty ( sekrece

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D.

Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. Změny mateřského organismu v těhotenství metabolismus v 2 ½ až o 30% cirkulující

Více

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc.

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Inkontinence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.4.2009 Bc. Eva Matoušková INKONTINENCE samovolný odchod moči PŘÍČINY: Porucha funkce

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Zdravotní židle byla vyvinuta firmou Peška, židle a křesla s pomocí fyzioterapeuta a rehabilitačního lékaře.

Zdravotní židle byla vyvinuta firmou Peška, židle a křesla s pomocí fyzioterapeuta a rehabilitačního lékaře. Flex I series ZDRAVOTNÍ ŽIDLE Zdravotní židle byla vyvinuta firmou Peška, židle a křesla s pomocí fyzioterapeuta a rehabilitačního lékaře. Zdravotní židle zajišťuje správné a vzpřímené sezení, podpírá

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta Klíčová slova: pánevní dno, inkontinence, typy inkontinence, svalové napětí, fyzioterapie V České republice trpí inkontinencí moči

Více

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING Manipulace s dítětem během běžných aktivit Součást komfortní péče o novorozence Význam kontaktu Prostředek komunikace

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií 1 Ochablé pánevní dno dokáže potrápit ženy i muže Oslabení svalů pánevního dna je v populaci poměrně četně zastoupeno. S důsledky poruch jejich

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA TĚLESNÁ TEPLOTA člověk (stejně jako ptáci a ostatní savci) je živočich teplokrevný= endotermní, homoiotermní:

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0475 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více