UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 LENKA HOMZOVÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence CVIČENÍ A JEHO VLIV NA PRŮBĚH ŠESTINEDĚLÍ Bakalářská práce LENKA HOMZOVÁ 3. ročník, bakalářský studijní program ošetřovatelství forma studia: prezenční studijní obor: PORODNÍ ASISTENCE vedoucí práce: Mgr. Dita Onderková, DiFyz., odb. as. Olomouc 2010

3 Děkuji Mgr. Ditě Onderkové, za odborné vedení bakalářské práce a vrchní sestře Věře Tisoňové z nemocnice Prostějov za její pomoc při realizaci průzkumného šetření.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma:,,cvičení a jeho vliv na průběh šestinedělí vypracovala samostatně pod vedením své vedoucí bakalářské práce a použila jen uvedené informační zdroje. Souhlasím současně s užitím práce ke studijním účelům. V Olomouci dne.

5 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Anatomie ženských pohlavních orgánů Vnitřní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna) Zevní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa) Svaly ženských pohlavních orgánů Fyziologie šestinedělí a jeho nepravidelnosti Fyziologické šestinedělí Involuce pohlavních orgánů Mléčná žláza Psychika v poporodním období Nepravidelnosti šestinedělí Nepravidelnosti kojení a puerperální psychóza Tělesné změny po graviditě z pohledu fyzioterapie Děložní involuce Insuficience pánevního dna Břišní svalstvo Prsní svaly, laktace Cévní zásobení dolních končetin Změna těžiště těla, vliv na osový aparát Pánev, kloubní spojení pánevního kruhu Mateřství psychosociální pojem Pohybová aktivita v šestinedělí Základní pravidla Doporučené sporty Nebezpečné aktivity Kontraindikace cvičení Vliv cvičení na poporodní depresi PRAKTICKÁ ČÁST Doporučená forma kinezioterapie Doporučení pro 0. den porodu Doporučení pro 1. den po porodu Doporučení pro den po porodu Doporučení pro 4. den po porodu Hojení ran a péče o jizvu (epiziotomie, ruptura, laparotomie) Spolupráce porodní asistentky s fyzioterapeutem VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ Cíle výzkumného šetření Metodika výzkumného šetření

6 8.2.1 Organizace šetření Zpracování získaných dat Charakteristika zkoumaného souboru Interpretace výsledků DISKUZE ZÁVĚR DOPORUČENÍ PRO PRAXI ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE LITERATURA A PRAMENY INTERNETOVÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD K napsání bakalářské práce na téma:,,cvičení a jeho vliv na průběh šestinedělí mě motivovala řada podnětů. Jedním z nich byla skutečnost, že jsem se v poslední době začala věnovat cvičení a všemu, co s ním souvisí. Při vykonávání povinné praxe na oddělení šestinedělí jsem se často setkávala s šestinedělkami, které měly zájem o informace týkající se cvičení po porodu. Tyto ženy jsou motivovány spíše představou opětovné pěkné postavy, ale význam pohybu a posilování v šestinedělí pro fyzické zdraví mnoho žen netuší, možná právě z nedostatečné edukace. Cílem této práce je zjistit, jak dalece rehabilitační cvičení ovlivňuje průběh prvních šesti týdnů po porodu. Toho bych chtěla dosáhnout shromážděním co nejvíce informací a studiem vhodné literatury. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se zabývá anatomií a fyziologií šestinedělí a na část praktickou, která je zaměřena na vhodnost cviků v prvních dnech po porodu, neboť realizace výzkumného šetření, dokládající pozitivní vliv cvičení na jednotlivé orgánové soustavy, by bylo komplikované a bez neustálé spolupráce lékařů neefektivní. Pro podložení mé domněnky o nedostatečné edukaci žen po porodu ohledně rehabilitace jsem zpracovala malý dotazník, za účelem zjistit informovanost šestinedělek porodní asistentkou o významu cvičení. Dotazovaná skupina byly ženy po porodu na oddělení šestinedělí ve Středomoravské nemocniční a.s.- odštěpný závod nemocnice Prostějov

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Anatomie ženských pohlavních orgánů Veškerá dostupná literatura rozděluje ženské pohlavní orgány na vnitřní ženské pohlavní orgány a zevní ženské pohlavní orgány. K reprodukčním orgánům se zpravidla řadí i mléčná žláza a svaly pohlavních orgánů. Zejména odpovídající struktura a pevnost svalstva dna pánevního má podpůrný vliv na správné uložení a funkci ženských pohlavních orgánů, ale i vylučovacího ústrojí (Roztočil a kol. 2001, Čech a kol. 1999). 1.1 Vnitřní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna) Mezi vnitřní ženské pohlavní orgány řadíme: vaječníky (ovaria - párová endokrinní žláza, pomocí vazu fixovaná k děloze), vejcovod (tubae uterinae- párový orgán nálevkovitě vyúsťující do břišní dutiny), děloha (uterus - svalový orgán uložený v pánevní dutině, přizpůsobený k přijetí oplozeného vajíčka, děloha je ve své poloze fixována závěsným a podpůrným aparátem, který je tvořen svalovou skupinou dna pánevního a děložními vazy). Mezi vnitřní ženské pohlavní orgány je řazena i pochva (vagina - odvodná pohlavní cesta, svírající s osou dělohy úhel 70 až 100 stupňů) (Roztočil a kol. 2001, Citterbart a kol. 2004, Čech a kol. 1999). Obr.1. Vnitřní ženské pohlavní orgány - 7 -

9 1.2 Zevní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa) Mezi zevní ženské pohlavní orgány patří: hrma (mons pubis), velké stydké pysky (labia majora pudendi), malé stydké pysky (labia minora pudendi), poštěváček (clitoris), poševní vchod (vestibulum vaginae), panenská blána (hymen), bulbi vestibuli (párové kavernózní těleso, obklopující poševní vchod), Bartholiniho žlázy (glandula vestibularis major Bartholini - párová žláza uložená ve velkých labiích), hráz (perineum - 4 cm široká přepážka mezi zadní komisurou, velkými stydkými pysky a řitním otvorem) (Kudela a kol. 2004, Citterbart a kol. 2004). Prs (mamma) Obr. 2. Zevní ženské pohlavní orgány Prsy jsou párový orgán, ve kterém je uložena mléčná žláza (glandula mamme). Prs je rozlišen na 4 kvadranty, centrální část a mamiloaerolární komplex. Uprostřed dvorce je prsní bradavka (papilla mamme). Vlastní mléčná žláza se skládá z laloků (lobi), které se dále dělí na lalůčky (lobuli) (Citterbart a kol. 2004, Roztočil a kol. 2001). Obr. 3. Anatomie prsu - 8 -

10 2. Svaly ženských pohlavních orgánů Svaly ženských pohlavních orgánů, zvláště svaly dna pánevního mají své významné postavení ve správné funkci pohlavních orgánů. Jejich ochabnutí vede k řadě potížím, např. potíže s udržením moči, narušení citlivosti při souloži nebo pokles dělohy. Svaly dna pánevního Svaly dna pánevního tvoří podpůrný systém, který zahrnuje svalové pánevní dno a systém facií a ligament, zabraňující výhřezu orgánů a umožňující porod plodu. Svalové dno pánevní (diaphragma pelvis) s perineem (hrází) fixuje a nese pánevní orgány. Pokud se vezme v úvahu sklon pánve, nese většinu hmotnosti břišních a pánevních orgánů spona stydká a přední část pánevního dna, která je zdvojená. Samotné pánevní dno má nálevkovitý tvar. Začíná na stěnách pánve a sbíhá se ke konečníku. V předu a na bocích je m.levator ani, mediálně m.pubococcygeus a laterálně m. illiococcygeus a dorzolaterálně m. coccygeus. Význam pro kontinenci má m. sphincter ani externus, obkružující rektum (Kubátová, Pyšný 2006). Urogenitální dno, diaphragma urogenitale, je ploténka trojúhelníkového tvaru rozpínající se mezi dolními rameny kostí sedacích a kostí stydkých. Zesiluje pánevní dno ve ventrální části. Je uložena pod m. levator ani. Svalstvo hráze se skládá z m.compresor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m.ischiocavernosus, m. bulbospongiosus (Kubátová, Pyšný 2006, Čech a kol. 1999). Obr.4. Základní svaly dna pánevního - 9 -

11 3. Fyziologie šestinedělí a jeho nepravidelnosti Název,, šestinedělí udává období trvající šest týdnů, relativně by ale mohlo trvat i týdnů osm. Může probíhat zcela přirozeně, pak jej označujeme jako fyziologické nebo se během něj mohou vyskytnou komplikace, které je nutno terapeuticky řešit. Každá žena má nárok na pomoc porodní asistentky, v jejíž kompetenci je komplikace včas odhalit (Stadelmann 2004). 3.1 Fyziologické šestinedělí Při fyziologickém šestinedělí nenastávají žádné komplikace a vše probíhá bez nutnosti zásahů lékaře. Dochází k fyziologické regeneraci organismu. Nejen ženské pohlavní orgány se navrací do své původní polohy, ale určité změny zaznamenává i kardiovaskulární, močový, zažívací, svalový systém a v neposlední řadě psychika ženy. Šestinedělí dělíme na časné (prvních 7 dnů) a pozdní šestinedělí, které končí 42.dnem po porodu. Pozdní šestinedělí je nezbytné pro involuci reprodukčních orgánů (Pařízek 2005, 2006, Čech a kol.1999) Involuce pohlavních orgánů Hmotnost dělohy na konci šestinedělí klesne z původních 1000g na 80 g, což znamená, že tento orgán prodělává největší změny. Zmenšuje se zejména délka a to bez současné změny počtu buněk svaloviny (Čech a kol. 1999). Čech a kol. (1999) ve své publikaci uvádí:,,následkem zmenšeného obsahu děložní dutiny po vypuzení plodového vejce je v časném puerperiu vyšší myometrální a intrauterinní tlak, obnovuje se děložní činnost, intenzita kontrakcí je značně vysoká a je vnímána zvláště u vícerodiček (Čech a kol., Porodnictví, 1999, str.137). Vyplavováním oxytocinu z hypofýzy, intenzita těchto kontrakcí roste. Následkem ozdravných procesů kdy se děložní dutina potřebuje vyčistit, vylučuje očistky (odborně lochia). Jejich zásaditá reakce pozmění poševní ph na alkalické, čímž je usnadněna cesta vstupu infekce. Vzhled lochií se postupně mění. Žena by měla být poučena o zvýšené intimní hygieně (Roztočil a kol. 2001). Do původního stavu se navrací také pochva, jejíž stěny

12 postupně zpevňují. Původní kvalitu však stěna pochvy nezíská nikdy (Čech a kol. 1999). Svalstvo dna pánevního a břišní stěny podléhá rovněž involučním změnám. Náprava břišní stěny nebývá nikdy dokonalá, proto je nutno celý regenerační proces podporovat posilováním nejen svalstva pánevního dna, ale později také břišních svalů Mléčná žláza Koncem 10. týdne těhotenství začne mléčná žláza tvořit mlezivo (kolostrum). Po porodu placenty započne vylučování prolaktinu, hormonu, který zaktivizuje mléčnou žlázu ke tvorbě mateřského mléka (www.porodnice.cz). Oxytocin pomáhá jeho vylučování. Tento děj nazýváme,, let down reflex. První den po porodu se tvoří kolostrum (mlezivo), které oproti mateřskému mléko obsahuje velké množství bílkovin. Zvlášť důležitá je tvorba imunoglobulinu A, který si novorozenec nedokáže vytvořit. Tato bílkovina slouží jako ochrana střev před bakteriemi. Dále v něm najdeme především více magnesia, které má pozitivní vliv na peristaltiku střev. Malé množství tohoto mleziva méně zatěžuje ledviny novorozence (www.kojeni.arcs.cz). Mateřské mléko se začne tvořit druhý nebo až třetí den.,,při jednom kojení se složení mění asi tak, že nejdřív jde na řadu přední mléko, které tiší žízeň miminka. Obsahuje více vody a cukru. Potom následuje zadní mléko, které obsahuje víc tuků a bílkovin (Šráčková, Mamita 13/2005 ). První dny dosahuje sekrece ml, ve druhém týdnu 1000 ml a později i více. Žena v šestinedělí musí být řádně poučena nejen o dodržování zvýšené hygieny v období kojení, ale především o výhodách a správné technice kojení, která zahrnuje i vhodné polohy (www.kojeni.cz). Existuje poloha tanečníka vhodná pro nedonošené novorozence, fotbalová poloha vhodná pro ženy s velkými prsy nebo poloha v polosedě pro ženy po císařském řezu. Šestinedělce by mělo být umožněno první přiložení k prsu do 30 minut po porodu (Kudela a kol. 2004). Tab.1. Složení mateřského mléka 100ml mléka Mlezivo Přechodné Zralé mléko Kravské Bílkoviny (g) 2,7 1,6 1,2 3,3 Tuk (g) 2,0 3,0 3,5 3,8-11 -

13 Uhlovodany 5,7 6,4 7,0 4,7 (g) Minerální soli 0,31 0,27 0,20 0,72 (g) Kalorická hodnota (kcal) Kalorická hodnota (kj) Čerpáno z : Stadelmann, Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2004, str Psychika v poporodním období Poporodní psychická adaptace probíhá ve dvou fázích. Pasivní fáze trvá 2 3 dny, nastupuje hned po porodu a je charakterizována pasivitou matky. Aktivní fáze nastupuje asi 3.den po porodu (Roztočil a kol. 2001). U ženy se může vyskytnout stav, který je charakterizován nervozitou, neklidem a postihuje asi 60% žen. Je nezbytně nutné tomuto stavu věnovat zvýšenou pozornost a sledovat zda se jedná pouze o poporodní splín, který do dvou týdnů odezní nebo o vážnější stav laktační psychózu. Stadelmann, Ingeborg (2004) uvádí:,, Všichni si musí uvědomit, že při porodu ze sebe musela vydat vše, aby dítě porodila. Po tomto výkonu se každá žena cítí prázdná a nechráněná. Nastupuje pocit poranění a osamocení (Stadelmann, Ingeborg, Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2004, str.290). 3.2 Nepravidelnosti šestinedělí Při překročení hranice krevní ztráty přes 300ml, hovoříme o puerperálním krvácení. Časné krvácení se objeví do konce 1.týdne po porodu. Příčina může spočívat v porodním poraněním, reziduích a koagulačních poruchách (Roztočil a kol. 2001). Krvácení v pozdním poporodním období bývají mnohem silnější a nesou sebou riziko hemoragického a hypovolemického šoku. Dalším problémem může být infekce rodidel zapříčiněná nejčastěji bakteriemi. Pokud má žena dělohu obrácenou dorzálně, mohou

14 se v ní městnat očistky, které se následně infikují (Čech a kol. 1999, Roztočil a kol. 2001). Přední místo v příčinách mateřské úmrtnosti zaujímají především cévní komplikace. Obzvláště po porodu císařským řezem dochází k mnohem rychlejší krevní srážlivosti. Již první dny po porodu se mohou objevit známky povrchového zánětu žil (tromboflebitis) (Zwinger 2004). Jako prevence těchto závažných komplikací se uplatňuje časná vertikalizace po porodu a účinná cévní gymnastika Nepravidelnosti kojení a puerperální psychóza Jednou z příčin nesprávného kojení mohou být anatomické odchylky bradavek nebo problémy související s tvorbou a vylučováním mateřského mléka. Nedostatečná tvorba mléka vzniká buď při málo vyvinutých prsech nebo jako následek nesprávné techniky kojení. U dítěte je příčinou nedostatečný sací reflex (Pařízek 2005, 2006). Mezi další poruchy patří i nadměrná produkce mléka, poranění bradavek, zánět prsu nebo retence mléka (zadržení mléka). K těmto komplikacím dochází v rozmezí hodin po porodu (Stadelmann 2004). Prevencí a léčbou možných komplikací je dostatečné kojení v pravidelných intervalech, správná technika, dodržování hygienických zásad a popřípadě využití fyzikální terapie (Roztočil a kol 2001, Kudela a kol. 2004, Stadelmann 2004). V průběhu gravidity produkuje děloha hormon progesteron s mírně sedativními a uklidňujícími účinky. Po porodu však tato produkce ustane. Důsledkem je zvýšená psychická vnímavost na stresující situace. Ženy tak mohou trpět úzkostí, neklidem a pocitem strachu. Přesná příčina těchto potíží není dosud známá. Vyvolávajícím faktorem může být například traumatický porod. U většiny žen se jedná o tzv. poporodní splín a obvykle do dvou týdnů samovolně ustoupí (Kudela a kol. 2004, Pařízek a kol. 2005, 2006). Závažnějším stavem je puerperální (laktační) psychóza, kdy žena ztrácí kontakt s reálným světem. U většiny žen se objeví do 14 dnů a může skončit fatálně pro matku i dítě. Psychózy dělíme na amentní (náhlý začátek, dezorientace, paranoia, halucinace, následná amnézie), manické (megalomanie), v obou případech je poměrně dobrá prognóza. Endogenní a schizofrenní jsou závažnějšího rázu, mají horší prognózu a manifestují se později. K typickým příznakům patří nechutenství, poruchy spánku,

15 úzkost, zmatenost a panika. Mohou se přidat i halucinace a bludy (Čech a kol. 1999). V případě vážnějších potíží je tedy nutné ženu hospitalizovat na psychiatrii

16 4. Tělesné změny po graviditě z pohledu fyzioterapie Fyzioterapie po porodu má několik významů: pomáhá celkovém zotavení z porodní námahy, posiluje ochablé a unavené svalstvo, upravuje vyměšování, předchází trombembolickým komplikacím a může ovlivňovat příznivě i tvorbu mléka (Pros 1962). Vliv fyzioterapie: Podpora involuce dělohy a správného uložení v malé pánvi. Zpevnění pánevního dna. Zpevnění svalstva břišní stěny. Prokrvení prsních svalů a podpora laktace. Zlepšení výkonnosti všech vnitřních orgánů (aktivizace metabolismu). Posílení svalů dolních končetin a ochrana kloubů. Prevence trombembolických komplikací. Prevence komplikací vylučovacího systému a vyprazdňování stolice. Podpora správné postury těla. Odstranění svalových dysbalancí (narušení vztahu mezi svaly náchylné k tuhosti či zkrácení a svaly, které mají tendenci k útlumu. Podílí se na nich tři faktory: délka svalu, práh dráždivosti a zapojování svalů) (Janda 1995). Psychika ( Adamírová 1999, Volejníková 1993) Pod vedením rehabilitačních sester jsou ženy poučeny o vhodnosti různých cviků podle způsobu porodu (Čech a kol. 1999, Pařízek 2005, 2006). V mnoha českých porodnicích se tomu tak bohužel neděje, nebo fyzioterapeuté navštěvují pouze ženy po císařském řezu (např. Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Prostějov). 4.1 Děložní involuce Vypuzením placenty se uvolňují proteolytické enzymy, svalová vlákna se kontrahují a svalové buňky se zmenšují. Děložní svalovina je anemizována kontrakcemi a stlačením stěn arterií hladkého svalstva (Čech a kol. 1999). Pro

17 podporu zavinování dělohy má velký význam polohování na břicho podložené např. polštářkem (odlehčení nalitých prsou). Polohování je doporučeno 5 x denně na dobu 15 minut v intervalu 2 hodin od vaginálního porodu a 24 hodin po porodu SC (Sectio Cesarea) (www.sestinedeli.cz). 4.2 Insuficience pánevního dna Heiko, B.G., Franz, vedoucí lékařka ženské kliniky v nemocnici v Braunschweigu uvádí:,, Během těhotenství má 30 60% žen potíže s únikem moči (Cantieni, B., Cvičení po porodu, 2007, str. 9). U určitého procenta žen problémy s inkontinencí vyvolané vaginálním porodem souvisí se změnami pánevních orgánů, jako je poranění měchýře, poranění nervů a svalů močové trubice a konečníku. Prevalence inkontinence u žen ve věku mezi 15 a 64 let se pohybuje od 10% do 30%. Odhady prevalence močové inkontinence v těhotenství jsou ale vyšší, pohybují se mezi 20% a 67 % (Pelvic Floor Muscle Training During Pregnancy to Prevent Urinary Incontinence: A Single-Blind Randomized Controlled Trial).,,Ve velice hodnotných studiích se v posledních letech prokázalo, že kvalitně vedené cvičení se jeví jako nejefektivnější forma likvidace obtížné inkontinence (Cantieni, B., Cvičení po porodu, 2007, str.9). Pokud je správným způsobem procvičováno svalstvo pánevního dna, dochází k jeho elevaci a s ním i elevaci vnitřních orgánů pánevních (pokleslá děloha, vagina, měchýř a také samozřejmě střeva). Všechna tahle cvičení vedou k aktivizaci metabolismu látkové výměně a tím k prvenci obstipace (Adamírová 1999). Obr. 5 Ochablé versus zdravé pánevní dno

18 4.3 Břišní svalstvo Břišní stěna tvoří svalově - fasciální korzet, který udržuje statiku trupu a spolupůsobí při zachovávání statiky páteře a celé postavy. Těhotná děloha vyvolává maximální tlak, obzvláště na svaly vedoucí z oblasti pod hrudní kostí po kost stydkou (mm.recti abdominis). Povolené facie, poškozená struktura vazivového vlákna a šlach vytváří vyklenutí v mediální části. Následkem je rozestup - diastasis mm.recti abdominis. Přestože je diastáza řazena mezi kýly, nejedná se o pravou kýlu, jelikož zde není vytvořena kýlní branka a nehrozí tedy riziko uskřinutí útrob (www.zdravi.centrum.cz). Jedná se o rozestup krytý pouze peritoneem a kůží, který narušuje pevnost celého trupu a tzv. svalového korzetu. Komplikaci je nutné včas diagnostikovat (při změně polohy do sedu vzniká mezera mezi svaly palpačně na 2-3 prsty (3-5 cm u mírné a 8-10cm u rozsáhlejší diastázy) a dle míry rozestupu ošetřit pomocí fyzioterapie nebo abdominoplastiky. Při mírném rozestupu je velmi důležité zpočátku defekt fixovat a pod vedením erudovaného fyzioterapeuta provádět cílená izometrická cvičení (kontrakce svalu bez změny jeho přirozené délky). Je nutno uvést, že posilování svalstva břišní stěny je možné až po zpevnění svalstva dna pánevního. Přímé a šikmé břišní svaly se posilují v poměru 1:2 formou izometrického cvičení (Dráč, Křupka 1992). 4.4 Prsní svaly, laktace Efektivitu laktace lze také podporovat pomocí fyzioterapie. Při posilování a protahování jsou vlákna prsního svalstva aktivní, jsou více prokrveny a je podporována tvorba mateřského mléka. Faktory ovlivňující kvalitu mateřského mléka nelze s jistotou určit. V nedávné době provedené studie uvádějí, že hladiny Imunoglobulinu A (IgA) v mateřském mléce po vyčerpávající fyzické zátěži jsou nižší oproti hladině po odpočinku. Účinek mírného cvičení na imunitní složky mateřského mléka však nejsou hlášeny. Cílem studie bylo zjistit zda 30 minut mírného cvičení ovlivňuje imunologické vlastnosti mateřského mléka. Jedna skupina žen vykonávala 3 x týdně 30 minut aerobního cvičení a druhá skupina nevykonávala žádný pohyb nebo jen zřídka. Následně byly odebrány vzorky před a 10 a 60 minut po cvičení. Zkoumány byly hladiny IgA,

19 lactoferinu, lysozymu a kardiovaskulární činnost. Výsledkem bylo, že aktivní ženy měly vyšší úroveň kardiovaskulární činnosti bez změny hladiny IgA, lactoferinu a lysozymu. Závěr tedy zněl:,, Střední zátěž během kojení zvyšuje kardiovaskulární činnost bez ovlivnění hladiny IgA, lactoferrinu nebo lysozymu v mateřském mléce (Cheryl, Hunter, Effect of Exercise on Immunologic Factors in Breast Milk, 2 February 2003). 4.5 Cévní zásobení dolních končetin V graviditě i šestinedělí dochází ke zpomalení průtoku krve v dolních končetinách. Po porodu stoupá počet krevních destiček i jejich srážlivost, zároveň stoupá hladina fibrinogenu a koagulačního faktoru VIII. Důsledkem těchto změn se zvyšuje riziko trombembolických komplikací. I u žen po porodu Sectio cesarea je prevencí časná vertikalizace a cévní gymnastika zvyšující krevní návrat z dolních končetin k srdci (Čech 1999, Roztočil 2001). Časná vertikalizace po porodu ale nebyla,,trendem vždy. Ještě v šedesátých letech bylo ženám v šestinedělí doporučováno ležet na posteli téměř celý týden, neboť se předpokládalo, že ještě nezavinutá a těžká děloha více ochabuje prosáklé pánevní dno (Čepický 2004). 4.6 Změna těžiště těla, vliv na osový aparát V graviditě je těžiště ženské postavy posunuto ventrálně a horní část trupu se pro zajištění rovnováhy posouvá směrem dorzálním. Dochází ke zvětšení bederní lordózy, která je kompenzovaná hrudní kyfózou a krční lordózou. Bederní lordóza vede k otevření meziobratlových prostor lumbosakrálního (L/S) přechodu páteře ventrálním směrem. Zvětšení bederní lordózy po porodu bylo zjištěno ve studii Snijderse a kol., který u 16 žen 2 týdny po porodu měřil křivku páteře. Meziobratlové ploténky jsou zatíženy zejména v části dorzální. Vazivová spojení páteře byla v průběhu gravidity velmi namáhána (Dráč, Křupka 1992, Kušová)

20 4.7 Pánev, kloubní spojení pánevního kruhu Relaxin, hormon přítomný v těhotenství, přeměňuje kolagen, jež snižuje sílu pojivové tkáně a tím usnadňuje její roztažení a snižuje její tuhost. Tím snadno dochází k oddělování a pohybům v pevných spojích pánevního pletence. Komplikací jsou blokády v oblasti SI kloubu (křížokyčelní skloubení articulatio sacroiliaca) (Kušová). V SI kloubu dosahuje uvolnění přibližně 1-2 mm a jeho funkce může být blokována funkčním zkrácením svalů v jeho okolí (Marek a kol. 2005). Dylevský a kol.(2000) uvádí, že pánev vzniká spojením kostí pánevních, kosti křížové a kostrče. Čihák (2001) ale tvrdí, že pánev je pevný kruh, který vzniká skloubením kosti křížové s oběma kostmi pánevními. Jejich spojením (pomocí pánevních vazů a spojením obou kostí pánevních) ve sponě stydké vzniká pevný kruh (Kubátová, Pyšný 2006). Normální postavení pánve je z klinického hlediska tehdy, kdy horní trny kosti kyčelní na pravé a levé straně jsou uložené u stojícího člověka v horizontální rovině (hřebeny kostí kyčelních jsou z pohledu zezadu ve stejné výšce) (Tichý 2000, Kubátová, Pyšný 2006, Marek a kol. 2000). Na postavení pánve se podílejí některé svaly zádové, břišní, svaly kloubu kyčelního a svaly pánevního dna. Pokud vlivem těhotenství a porodu zůstane nesprávné postavení pánve, může to vést k sakrálním bolestem a nutnosti ošetřujícího zákroku fyzioterapeuta měkkými technikami, mobilizací a následným aktivním cvičením pro srovnání svalových dysbalancí. Podstatou měkkých technik je odhalení a ovlivnění určité patologické bariéry v tkáních pomocí ruky fyzioterapeuta (aplikace tahů na cílovou měkkou tkáň). Tato technika je spolu s ostatními diagnostickými a terapeutickými postupy označována pod pojmem,,manuální medicína (Dvořák 1996). Nesmírně důležité je také zapojit posilování hýžďových svalů, zejména m.gluteus medius, jehož přední nebo zadní část může klopit pánev dopředu i dozadu. Velký hýžďový sval (m.gluteus maximus) zmenšuje sklon pánve, táhne ji dozadu a tím napřimuje trup (Kubátová, Pyšný 2006). Uvolnění kloubních spojů pánevního kruhu je zakódovaný proces usnadňující postup plodu kostěným porodním kanálem. Je to určité opatření přírody proti rupturám v průběhu porodu

21 Jednotliví autoři zjistili, že při fyziologicky probíhajícím těhotenství dochází v symfýze k uvolnění od 3 až do 8mm (Dráč, Křupka 1992).Patologické uvolnění spoje (až 20mm) porušuje statiku a pohyblivost těla a vyvolává značné bolesti. Příčinou tohoto nadměrného uvolnění je bezesporu hormonální účinek (vysoké hodnoty estrogenu, progesteronu a relaxinu). V experimentální studii Uhlíř (1961) dokazuje, že uvolnění symfýzy způsobují především estrogeny, ACTH a kortikoidy a že účinek relaxinu u člověka není objasněný. Carda (1974) dává progesteronu spíše opačný účinek zpevnění pánevního spojení. Pelveolýza (uvolnění všech třech pánevních spojů) se vyskytuje přibližně u 1% těhotných žen. Nejtypičtější je bolest v lůně při pohybu a při tlaku na symfýzu. Chůze je kolísavá a bolest se zintenzivňuje při chůzi do schodů. Účinnou léčbou nadměrného uvolnění pánevních spojů je několikadenní klid na lůžku a zpevňující bandáž (Dráč, Křupka 1992)

22 Tab.2. Stručný přehled rozdílů mezi ženou, která po porodu rehabilituje a ženou, která je pasivní Dno pánevní, děloha, močový měchýř, střevo Žena rehabilituje Posílené dno pánevní, nižší riziko inkontinence moči a stolice, zabránění rizika retroverse dělohy a jejího sestupu. Břišní svaly Správné držení těla, lepší vyprazdňování, usnadňuje zavinování dělohy, lepší opora bederní páteře, lepší prokrvení pokožky a vazivové tkáně redukce strií, odbourávání stresových hormonů zmírnění poporodních depresí. Prsní svaly Prokrvené prsní svalstvo podpora laktace Pasivní žena Ochablé svalstvo kolem močové trubice a kolem pochvy, riziko inkontinence moči a stolice psychické problémy, pokles dělohy a močového měchýře, menší prožitek ze sexu. Ochablé břišní svalstvo a svalstvo svalového korzetu špatné držení těla, horší vyprazdňování, ochablé svalstvo pánevního dna, převislé břicho. Ochablé svalstvo prsou možné obtíže s kojením. Dýchací ústrojí Dolní končetiny Správné dýchání preventivně bojuje proti poklesu orgánů malé pánve a snižuje riziko pozdních dechových komplikací po porodu. Zrychlený krevní oběh, prevence cévních komplikací zvláště po porodu Sectio Cesarea. Nesprávné dýchání může zvyšovat tlak na pánevní dno, zvláště na m. levator ani. Větší riziko trombembolické nemoci. Podstatně vyšší riziko cévních komplikací oproti ženě, která rehabilituje. Čerpáno z: Adamírová 1999, Lang Reeves 2008, Zwinger 2004,

23 5. Mateřství psychosociální pojem Společností je mateřství stále vnímáno jako přirozená role ženy a také je od ženy očekáváno určité chování, které s touto rolí souvisí. Pokud je tedy vše vnímáno jako přirozené, žena má být sebevědomá, oplývat sebedůvěrou a má být šťastná. Pokud tohle nepociťuje, je okolím někdy automaticky brána jako,,špatná matka. Žena má však plné právo prožívat i jiné pocity než ty kladné. Je to pocit nejistoty v lásce k dítěti, snížené sebeúcty, strach. Vše ale souvisí s velkým tlakem okolní společnosti, která je zarytě přesvědčena o tom, že mateřství rovná se láska, štěstí, radost a nikdy ne jinak. Důvodem je i to, že psychika ženy v těhotenství a šestinedělí je často odsunována stranou, méně se o ní hovoří a vše se soustřeďuje pouze na tělesnou schránku. Poukazuje to také na nedostatek odborných psychologů zabývajících se mateřstvím (www.psychikavtehotenstvi.estranky.cz). K tomu, aby se každý z nás cítil spokojený a vyrovnaný, vedou složité cesty, které jsou vysoce individuální a hledáním těchto cest se postupně vytváří jádro duševní pohody člověka, tedy zdraví (Blahutková 2003). Je velice důležité, aby se ženy po porodu naučili zvládat pocity, které doprovází období šestinedělí. K tomuto zvládání jim mohou pomoci různé činnosti. K prvním z nich patří právě cvičení, které má nejen pozitivní vliv na psychiku matky, ale především přispívá ke zlepšení zdravotního stavu ženy. Další příjemnou metodou je relaxace a to jednak aktivní (procházky, čtení) nebo pasivní (aromaterapie, spánek)

24 6. Pohybová aktivita v šestinedělí Většina žen považuje za důležité být po porodu v dobré psychické a fyzické rovnováze (Hošek, Tilinger 2007). Podpůrným prostředkem pro fyziologický průběh šestinedělí je vhodná forma kinezioterapie, přispívající především ke kompenzaci jednostranné zátěže při fyzicky náročném nošení dítěte. Udržení kondice je proto nesmírně důležité. Aby byla kinezioterapie účinná a efektivní, musí být dodržována základní pravidla a kontraindikace. 6.1 Základní pravidla Cvičení nebo li kinezioterapie v šestinedělí má 3 významy, jednak význam terapeutický, preventivní, ale v neposlední řadě pro mnoho žen také význam estetický. Základní pravidla: Ženě musí být řádně vysvětlen význam cvičení v šestinedělí a nutnost jeho zařazení do denního režimu i po odchodu z porodnice. S polohováním se začíná přibližně 2 hodiny po vaginálním porodu a po porodu Sectio Cesarea za 24 hodin. S cévní a dechovou gymnastikou po porodu SC je vhodné začít hned jak odezní anestezie. Dodržování kontraindikací cvičení jako je horečka a jiných stavů, které se neslučují s fyziologicky probíhajícím šestinedělím. Ženy cvičí na rovném lůžku bez polštářů. Pokoj by měl být vyvětraný. Ženy by měly mít před cvičením vyprázdněný močový měchýř. Vhodná doba na cvičení je ráno. Doba cvičení by neměla přesáhnout 20 minut. Ženy po porodu jsou unavené a proto je dobré cviky prokládat dechovou gymnastikou a relaxací. Cvik se provádí pouze do 1. pocitu táhnutí. Svaly jsou elastičtější (účinek progesteronu a relaxinu), ale zranitelnější (www.bud-fit.cz, Volejníková 1993). Břišní svalstvo se posiluje až po zpevnění pánevního dna

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji

þÿ F y z i o t e r a p i e p r o t h o t n é a ~ e n y porodu v pardubickém kraji Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ F y z i o t e

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VOLEJBALU HEALTH ASPECTS OF VOLLEYBALL

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO SPRINTERY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Eliška Egnerová, učitelství pro stření školy, tělesná výchova biologie Vedoucí

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO

BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ. Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO BEZPEČNÉ MATEŘSTVÍ Poporodní péče o matku a novorozence: Praktická příručka WHO Světová zdravotnická organizace je jednou ze specializovaných agentur Spojených národů, jejímž primárním úkolem jsou mezinárodní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění............................................. 8 Rozcvičení........................................................................

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více