HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj"

Transkript

1 Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách se blíží - strana 3 z historie Klepáèe - strana 6 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, cvièení ve škole, oprava stezky do Soutìsek, narozeniny a další zprávy

2 Slovo starosty Vážení spoluobèané, pøi psaní tohoto èlánku jsem obèas pohlédl z okna kanceláøe a pøi tom si uvìdomil, že jaro 2015 se nám kvapem blíží. Toto vìdomí mì potìšilo, nebo s jarem se blíží zahájení sezóny, ale souèasnì pøimìlo k zamyšlení, abychom vèas dokonèili všechny pøípravy smìøující ke kvalitnímu zabezpeèení letošní turistické sezóny, která již klepe na dveøe. Jak jsem vás již v pøedcházejícím pøíspìvku informoval, všechno úsilí obce je zamìøeno pøedevším na úpravu staveb a pøilehlých ploch v Soutìskách, které si již øádnou údržbu a opravu zasloužily. Dle mého názoru jejich zatraktivnìní mùže ještì ve vìtší míøe pøilákat turisty do naší obce a tím zlepšit i ekonomickou situaci zdejších podnikatelù, ale souèasnì pøispìje ke zkvalitnìní pracovního zázemí našich zamìstnancù pokladních a obsluhy lodièek. V tomto èlánku již chci být konkrétnìjší a rád vás informuji o tom, že všechny pokladny v Soutìskách v souèasné dobì procházejí radikální rekonstrukcí. Tyto stavby byly zbaveny døívìjších nátìrù a dostávají zcela nový kabát", který, jak chci vìøit, se všem bude líbit. U dolní pokladny byla provedena výmìna støechy a nosných prvkù, což bylo nezbytné z dùvodu bezpeènosti, u horní pokladny byl instalován nový pøívod elektøiny, u všech tøí pokladen se opravují komínová tìlesa, zakoupila se nová kamna, dílem se vymìòují a dílem opravují podlahy pokladen, je objednáno jejich nové vybavení, aby došlo k zaslouženému zlepšení jejich interiéru. V prostoru u zrekonstruované srubové stavby se vymìòují schody a buduje se nové ohništì, souèasnì sem byly zakoupeny nové lavice a stoly, sloužící ke zpøíjemnìní potøeb turistù. Náš cíl zatraktivnit putování návštìvníkù Soutìsek je nutné dokonèit datem 3. dubna t.r., kdy bude letošní turistická sezóna zahájena. K tomuto cíli pak smìøuje úsilí nás všech. Na závìr vám chci sdìlit, že ekonomická situace obce je stabilní, by jak shora rozvedeno, opravy staveb a pøilehlých prostor si vyžádaly nemalé finanèní prostøedky. A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. JUDr. Zdenìk Pánek starosta Pøání k jubileu Starosta obce Høensko JUDr. Zdenìk Pánek na obecním úøadì minulý mìsíc pøijal našeho obèana Herberta Sallmanna, který se dožil svého významného životního jubilea 75 let. Popøál mu do dalších let pevné zdraví, hodnì štìstí i osobní spokojenosti a pøedal mu dárkový koš, který mu udìlal velkou radost.

3 Zahájení sezóny 2015 zveme všechny Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naši obec rádi na TANEÈNÍ ZÁBAVU která se koná dne v restauraci "U zeleného stromu" na Janovì zaèíná se pøesnì v 19 hodin vystoupení dìtské skupiny revival Kroky Michala Davida k tanci a poslechu hraje kapela ROXEL MUSIC trio VSTUP ZDARMA PRO KAŽDÉHO NÁVŠTÌVNÍKA JE PØIPRAVENA POUKÁZKA NA OBÈERSTVENÍ V HODNOTÌ 100 Kè Vzhledem k velice silnému zájmu je potøeba si zajistit místa u vedoucí Obecního úøadu paní Antonové Staèí telefonicky, ale závaznì. JUDr. Zdenìk Pánek VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Obecnì prospìšná spoleènost Èeské Švýcarsko získala 3. místo v kategorii Region v Èeské republice, který nejzodpovìdnìji podporuje cestovní ruch, a to v prestižní anketì odborných novin v oblasti cestovního ruchu TTG Travel Awards, která se vyhlašuje více než 40 let ve všech zemích, kde vychází TTG. Jedná se o známku nejvyšší kvality u nás i v Asii, Itálii nebo vevelké Británii. Èeské noviny pro cestovní ruch TTG Czech poøádají anketu již posedmnácté. Odborníci hodnotili pøedevším kvalitu, zodpovìdnost, opravdovost. Druhé místo obsadil region Praha a vítìzen této kategorie se stala Jižní Morava. Cenu pro Èeské Švýcarsko pøevzal v Praze Filip Brodský (øeditel spoleènosti Èeské Švýcarsko) a Jiøí Rak (vedoucí Destinaèní agentury Èeské Švýcarsko). O nominaci i samotné vyhodnocení soutìže rozhodovala odborná komise složená ze zástupcù asociací cestovního ruchu v Èeské republice napø. Jan Papež (Asociace cestovních kanceláøí ÈR), Monika Palatková (Czech Tourism), Stanislava Volemana (Asociace prùvodcù ÈR) a další. autor: Veronika Acsová zdroj: Dìèínský deník a Èeské Švýcarsko

4

5 Oprava cesty z Mezné k Meznímu mùstku Èeské Švýcarsko, V pondìlí 2. bøezna bude zahájena oprava frekventované turistické cesty z Mezné k Meznímu mùstku v národním parku Èeské Švýcarsko. Oprava cesty pro pìší potrvá do konce dubna a vyžádá si zhruba po dobu jednoho mìsíce úplné uzavøení pro veøejnost. Podle harmonogramu prací budou turisté moci cestu omezenì využívat do Velikonoc, kdy bude probíhat obnova dožívajícího zábradlí. Od 7. do 30. dubna bude cesta pro veøejnost uzavøena zcela a probìhnou opravy jejího povrchu. Prostøedky na realizaci správa parku získala pøedevším z operaèního programu Životní prostøedí, náklady na opravu dosáhnou 1,5 milionu korun. Práce provede vítìz veøejné zakázky, firma TAXUS, spol. s r.o. Oprava cesty pøinese doèasné omezení pro návštìvníky soutìsek Kamenice, kteøí zde vyhledávají pøedevším oblíbe nou plavbu na lodièkách. Turisté budou moci absolvovat buï delší variantu výletu s plavbou obìma soutìskami a pìším návratem do výchozího místa, nebo kratší variantu s pøepravou na lodièce tam a zpìt a návratem stejnou cestou. Cesta z Mezné k Meznímu mùstku patøí k nejfrekventovanìjším stezkám v národním parku Èeské Švýcarsko. Roènì po ní projde v prùmìru 85 tisíc návštìvníkù. Harmonogram prací a prùchodnost cesty od do opravy dožívajícího zábradlí prùchod s opatrností možný od do (Velikonoce) pøerušení prací - prùchod možný bez omezení od do pokládka pískovcových schodnic, dláždìní a úprava povrchu cesty úplná uzavírka cesty od pøedání cesty do užívání prùchod možný bez omezení Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

6 Z historie Høenska - Klepáè V 17. století vzrostl význam Høenska jako obchodního støediska. Rozhodujícím výrobním odvìtvím zùstalo zpracování døeva. S obchodem s obilím souvisel rozvoj mlýnù. Byly zde tøi, mladší, využívající vodu z Dlouhé Bìlé byl také nazýván jako horní mlýn, který sloužil poddaným ze Høenska, Mezné a Bynovce. V blízkosti Klepáèe na zaèátku kaòonu Kamenice, dnešní Edmundovy soutìsky stál další mlýn. Pohánìla ho voda z Kamenice. Na obrázku je to dùm uprostøed. Roku 1878 byl z nìj zøízen hotel Zur Mühle, dnešní Klepáè. Jako atrakce pro hosty tu byla vystavena miniaturní atrapa mlýna s pohyblivými figurkami, pohánìnými vodou z náhonu. Dnes se zde toèí pouze vodní kolo. V meziváleèném období kolem roku 1930 zde jeho tehdejší majitel Karel Wischolit, provozoval elektrárnu. S ohledem na množství vody, které protékalo Dlouhou Bìlou byla použita Francisova turbína. Jeho existence byla nìkolikrát ohrožována skalami, které jsou nad ním. Naposledy to bylo v kvìtnu a èervnu roku 2002, kdy se utrhl nìkolikatunový blok nad ním. Ten byl nejdøíve odbornou firmou provizornì ukotven lany a protože toto nebylo dostaèující,byl posléze úplnì odstranìn. V pozdìjší dobì byl zmìnìn na pekárnu a pøed rokem 1938 na kavárnu Café Fischer. Po roce 1945 tu byla restaurace Slávie, dnes zde stojí toalety. -zlzdroj informací: internet Z historie Høenska - øícení skal a povodnì Po válce turistický ruch slábl, oživení nastalo po rekonstrukci soutìsek v r Již od støedovìku øešilo Høensko problém povodní a øícení skal. K nejvìtším katastrofám patøily povodnì v roce 1845 a v roce V roce 1926 se sesula skála u fary, a v roce 1938 byly ponièeny dvì budovy u továrny. V roce 1978 se obrovský skalní blok zøítil mezi dva výletní autobusy. Pamìtníci a geologové se shodují, že nìkolikatunové balvany spadnou v intervalu 11 let, menší se uvolní tak jednou za tøi roky. Aby se tomuto øícení skal zabránilo, jsou v této dobì instalovány zátìžové bariéry, které jsou schopny zachytit velké kusy skal, které by se uvolnily. -zlzdroj informací: internet 6

7 CVIÈÍME PRAVIDELNÌ VE HØENSKÉ ŠKOLE každé úterý (18,30-19,30h) PILATES, Kalanetika každou støedu (17,00-18,00h) Dìti s rodièi Cvièební metoda Pilates je dùležitá pro správné držení tìla, aby naše svalstvo trupu bylo v rovnováze. Pøíliš slabé bøišní svalstvo muže napø. zpùsobit hyperlordózu, pøíliš slabé zádové svalstvo zpùsobuje kulatá záda". Abychom neopomnìli žádnou oblast, provádíme pøi každém Pilátovì cvièení cviky na bøišní, zádové a hýžïové svalstvo. Zvláštností cvièení Pilates je to, že bìhem jednoho cviku se jeden a týž sval zároveò posiluje i protahuje. S Pilatovým cvièením posilujeme svalstvo trupu zevnitø navenek. Nejprve se aktivují hluboko uložené svaly (stabilizátory), a tím se stabilizuje støed tìla, teprve potom povrchové svalstvo (mobilizátory). Právì tréninkem stabilizátoru se Pilates odlišuje od jiných kondièních cvièení a sportovních disciplín. Joseph Hubertus Pilates : Výsledkem jsou dlouhé, silné a funkèní svaly. Pokud naopak svaly jen posilujete a zanedbáváte protahování, budou krátké, silné a masivní. Pohyblivost kloubu se v tom pøípadì zhoršuje a bude trpìt jejich funkce. Po 10 hodinách cvièení se budete cítit lépe, po 20 hodinách cvièení budete lépe vypadat, po 30 hodinách cvièení budete mít nové tìlo." Ve cvièení RODIÈE A DÌTI si s dìtmi hrajeme, cvièíme zdravotní cviky, cvièíme a posilujeme na náøadí, soutìžíme a za odmìnu se zmalujeme a odmìòujeme ovocnými bonbony. Všichni cvièenci a rodièe s dìtmi dìkují Obecnímu úøadu Høensko, že mohou cvièit v teplém prostøedí tìlocvièny høenské školy. text a foto Z. Vavøièková info:

8 Z èinnosti hasièù Lišák v komínì I pøesto, že zima je k nám letos mírumilovná, musíme topit a starat se o kamna a komíny. To se stalo málem osudným majiteli domu v Janovì. Jedno únorové odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár komínu v Janovì. Výjezd naší jednotky se všemi tøemi vozy zasahoval standardním zpùsobem bìhem nìkolika minut. Pøi najíždìní na most smìrem na Janov se za nás pøipojilo vozidlo HZS Dìèín a všechna technika spìchala k zaèínajícímu požáru. opatøení kolem komínu, ze kterého již šlehaly plameny hoøících sazí. Øíká se tomu za pìt dvanáct". Po zchlazení rozpáleného tìlesa suchým pískem se podaøilo vymetací koulí prorazit doslova utemovaný komín sazemi a hoøící struska byla vynášena ze spodní èásti komínu ven, kde byla sypána do snìhu. Po zmìøení teploty komínu termokamerou se na jeho ústí ukázalo 600 stupòù Celsia. V tomto pøípadì vše dobøe dopadlo, ale pravidlem to nebývá. Perfektnì zapùsobila Obecní policie Høensko, která celou silnici uzavøela, aby hasièi mìli na úzké namrzlé silnici volný prùjezd. Po pøíjezdu na místo události byli již pøítomni naši kluci z Janova, kteøí pøed pøíjezdem cisteren udìlali patøièná Je proto nutné pravidelnì vymetat komíny a èistit kotle, aby nám støechy zùstaly nad hlavou -jkfoto SDH Høensko Hasièská technika se mìní v prùbìhu let, ale nìkterá by našla uplatnìní i v dnešní dobì. Zvláš, když hodnì napadá... Hasièská technika I toto provedení má své uplatnìní. Tøeba v pøípadì, že je potøeba uhasit nìco, na co nemusí vyjíždìt velké auto. -zlfoto: internet 8

9 HØENSKO UPOZORNÌNÍ NA ZMÌNU ÈASÙ!!! Tentokrát se zaèíná ve Høensku na nábøeží, pak jede kolona dál na Horní Høensko, do Mezné a na Mezní Louku

10 OBECNÍ POLICIE Z bloku obecní policie Høensko za období od 1. února 2015 do 28. února 2015 Takhle na turisty ne Dne 2. února øešila hlídka obecní policie Høensko pøípad nepoctivé obsluhy parkovištì v obci, kdy se obsluha pokusila turistovi ze SRN úètovat místo jedné hodiny parkovného, rovnou tøi hodiny. Èasovou nepøítomnost s vozidlem na parkovišti se podaøilo øidièi doložit paragonem z Petrovic. Úklid Dne 5. února byla v prostoru vnitøního Høenska, mezi prodejními stánky zjištìna vyhozená kovová møíž, kterou vietnamští prodejci používají k vystavování brýlí. Místní znalostí se podaøilo hlídce obecní policie zjistit pùvodce, který si uklidil pøed svým stánkem a møíž pøesunul ke kamarádovi. Pøestupek byl øešen na místì. Zneèištìní veøejného prostranství Dne 9. února pøi obchùzce spatøila hlídka obecní policie Høensko muže a ženu kteøí zašlapávali nedopalky cigaret do nové dlažby místní komunikace ve vnitøním Høensku. Jelikož se jedná o pøestupek proti veøejnému poøádku, byl tento øešen na místì blokovì. Nalezený pes Dne 11. února pøi kontrole Mezní Louky byl hlídkou obecní policie Høensko nalezen volnì pobíhající tmavý, chlupatý pes. Pes byl bez pána a bez oznaèení. Vytìžením místního aktivu se podaøilo zjistit majitele psa, který bydlí na Mezné. Pes byl pánovi pøedán v poøádku. Nesprávné parkování Dne 12. a 22. února tel. požádala o pomoc majitelka restaurace a uživatelka vyhrazeného parkovištì v obci, kdy na jejím vyhrazeném parkovišti parkovala vozidla bez øádného povolení. V obou pøípadech se podaøilo zjistit øidièe vozidel a pøestupky byly øešeny na místì. Vodní zóna Dne 15.února pøi kontrole vodní zóny bylo zjištìno parkující vozidlo v zákazu. Jelikož se v blízkosti øidiè nepohyboval, bylo hlídkou obecní policie Høensko na vozidlo namontováno blokovací zaøízení. Po zjištìní totožnosti øidièe bylo odejmuto a pøestupek byl vyøešen na místì. (viz. foto) Zóna s dopravním omezením Dne 15. února øešila hlídka obecní policie Høensko nesprávné parkování turisty SRN, který si zaparkoval v prostoru pøímo pøed kostelem. Hlídce tvrdil, že zónu s dopravním omezením nikde nevidìl. Tento pøestupek byl øešen pomocí blokovacího zaøízení, po zjištìní totožnosti øidièe. Oslava Nového roku Dne 17. února pøi kontrole vnitøního Høenska zjistila hlídka obecní policie Høensko skupinku vietnamských podnikatelù, kteøí si mezi stánky vytvoøili jakési táboøištì, kde na velkých hrncích vaøili maso a tlaèenku. Sami posedávali okolo na basách od piva a coly. Tuto èinnost omlouvali tím, že mají oslavu Nového roku a budou slavit až do noci. Hlídka tyto obèany nechala okamžitì uhasit a zlikvidovat ohništì a celý spolek rozpustila. Bylo nutné dohlédnout na perfektní úklid celého prostoru, což bylo uèinìno v prùbìhu 20 minut tak, že po táboøišti nezbylo ani stopy. (viz. foto) Nutnost regulace dopravy Dne 20. února v dopoledních hodinách hlídka obecní policie Høensko regulovala dopravu v prostoru místní komunikace pod hotelem Labe, kde docházelo ke skládání materiálu nadmìrným jeøábem. Materiál používá firma AZ Sanace a.s. k sanaci rizikových skal nad obcí. 10 sepsal: str. Tomáš Janovec

11 Narozeniny Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás, kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, aby nám to co nejdøíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním em uvedeným na poslední stranì vydání. Dìkujeme. -zlv bøeznu oslaví své jubileum: Ivana Stárková narozeniny oslaví naši obèané: Jana Køížková Jozef Køivák Miroslav Dvoøák Jan Havel ml. Pavlína Volginová Otto Hlaváèek Renata Bohatá Nicol Neumanová Ilona Zdeòková Matìj Poklop Kristina Herainová Vlastimil Paèák Jiøí Vít Josef Petrišèák Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme 11

12 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Høensko Zastupitelstvo Obce Høensko zve všechny obèany na své zasedání, které se uskuteèní dne 31. bøezna 2015 od 17,00 hod. v restauraci Hotelu Hawel ve Høensku Sezónní provoz Soutìsek zaèíná na Velikonoce v 9,00 hodin. V provozu budou Edmundova i Divoká soutìska. Mìsíèník obecního úøadu Høensko reg. èíslo MK ÈR E12244 Vydavatel: obec Høensko, Høensko 71, IÈ Místo vydání: Høensko Den vydání: 6. bøezen 2015 Redakèní rada: redaktor Zdenìk Ledašil -zl-; Jan Køížek -jk- ; Jaroslav Heneberk -jh- Kontakt:: DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 27. bøezna 2015

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: informace o omezení pøístupu do Divoké soutìsky a další

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: informace o omezení pøístupu do Divoké soutìsky a další www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2016 høištì na Mezní louce v soutìži - str. 3 Obec Høensko POZVÁNKA setkání starosty s hasièaty - str. 4 uvnitø Zpravodaje: informace

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, keramický kroužek, dùležité informace pro obèany MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, keramický kroužek, dùležité informace pro obèany MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017 za krásou ledopádù - str. 8 nový pomocík - str. 2 první letošní koordinaèní schùzka pøeshranièního projektu - str. 3 vyproštìní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2015 stavba zátìžových barier dokonèena - str. 6 Obec Høensko POZVÁNKA Srdeènì Vás zveme na již tradièní závod pøevozníkù o Putovní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2014 Edmundova soutìska zahájila víkendový provoz - str. 3 Hostina u Èeských bratøí strana 10 Nové reklamní tabule - strana 8 Prohlášení

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2016 noví lososi v Kamenici - str. 3 Obec Høensko POZVÁNKA zahájení nové pøeshranièní spolupráce - str. 4 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty,

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj TANEÈNÍ ZÁBAVU. Ukonèení sezony 2013 SOKOLI NA MEZNÍ LOUCE ROZLOUÈENÍ S LÉTEM ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj TANEÈNÍ ZÁBAVU. Ukonèení sezony 2013 SOKOLI NA MEZNÍ LOUCE ROZLOUÈENÍ S LÉTEM ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ Ukonèení sezony 2013 zveme všechny Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naši obec rádi na TANEÈNÍ ZÁBAVU která se koná dne 9.11.2013 v restauraci "U DRAKA" ve

Více

HØENSKA a MEZNÉ. zasednání zastupitelstva - str. 12 rozlouèení s létem na Mezné - str. 6

HØENSKA a MEZNÉ. zasednání zastupitelstva - str. 12 rozlouèení s létem na Mezné - str. 6 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ZÁØÍ 2015 významné jubileum místostarosty - str. 2 zasednání zastupitelstva - str. 12 rozlouèení s létem na Mezné - str. 6 pomoc hasièù v

Více

HØENSKA a MEZNÉ. údržba aleje na Mezné - str. 3 zahranièní novináøi v Edmundovì soutìsce - str. 4

HØENSKA a MEZNÉ. údržba aleje na Mezné - str. 3 zahranièní novináøi v Edmundovì soutìsce - str. 4 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2015 podzimní svoz nebezpeèného a objemného odpadu - str. 7 údržba aleje na Mezné - str. 3 zahranièní novináøi v Edmundovì soutìsce

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na vítání léta na Mezné, zpráva obecní policie a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na vítání léta na Mezné, zpráva obecní policie a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2015 pochod k výroèí Edmundovy soutìsky - strana 3 pozvánka na koncert - strana 12 125. výroèí otevøení Edmundovy soutìsky - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2015

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2015 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2015 Pravèická brána na Mezní Louce - strana 6 jarní svoz nebezpeèných odpadù - strana 5 pochod jarním Høenskem - strana 9 pomoc hasièù

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015 nové kotle v provozu - strana 5 Ferdinandova soutìska - strana 6 výstavba zátìžových bariér - strana 6 pozor na netopýry - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, pomlázka na Mezné a další zprávy

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, pomlázka na Mezné a další zprávy www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO KVÌTEN 2015 zábava k zahájení sezóny - strana 5 Ukliïme Èesko - strana 8 otevøení Rysí stezky - strana 6 a 7 pomoc hasièù v Dìèínì - strana

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2016 ukonèení léta na Mezné - str. 4.

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2016 ukonèení léta na Mezné - str. 4. www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2016 ukonèení léta na Mezné - str. 4 mezinárodní dìtské cvièení v požárním sportu - str. 6 svoz nebezpeèného odpadu - str. 5 obecní

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj PF 2016. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, nové jízdní øády a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj PF 2016. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, nové jízdní øády a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2016 mikulášská ve Høensku - str. 4 Obec Høensko POZVÁNKA smuteèní obøad na Mezné - str. 10 v Edmundovì soutìsce pøedsilvestrovské Høensko

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Nová plošina pro invalidy - strana 8. Pochod jarním Høenskem - strana 6

HØENSKA a MEZNÉ. Nová plošina pro invalidy - strana 8. Pochod jarním Høenskem - strana 6 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2014 Edmundova soutìska zahajuje provoz - strana 4 Hostina u Èeských bratøí strana 10 Lososi v soutìskách - strana 2 Nová plošina pro

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. PF 2016 lampionový prùvod - str. 8. Obec Høensko POZVÁNKA

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. PF 2016 lampionový prùvod - str. 8. Obec Høensko POZVÁNKA www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO PROSINEC 2015 rozsvícení vánoèního stromu na Mezné - str. 6 Obec Høensko POZVÁNKA vánoce na Mezné - str. 3 v Edmundovì soutìsce zakonèení

Více

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5

HØENSKA a MEZNÉ. novoroèní jízda 2015 Høenskem a Meznou - strana 5 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2015 pohled na obecní úøad z øeky pøedvánoèní zasedání obecního zastupitelstva - strana 3 vánoèní výšlap pod Pravèickou bránu - strana

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2016 upozornìní pro majitele kotlù na pevná paliva - str. 8.

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2016 upozornìní pro majitele kotlù na pevná paliva - str. 8. www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2016 upozornìní pro majitele kotlù na pevná paliva - str. 8 cvièení hasièù - str. 7 hasièata u Letecké záchranné služby - str. 6

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN

MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN 2015 hasièi na cvièení v Nìmecku - str. 8 Janovský trhák - str. 5 návštìva hejtmana Ústeckého kraje - str. 2 pomoc hasièù v Dìèínì -

Více

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12

HØENSKA a MEZNÉ. NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO Nová rozhledna na Janovì strana 11 Jízdní øád autobusu strana 11 a 12 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LEDEN 2014 významné ocenìní aleje na Meznou strany 4 a 5 Bludièky na Kamenici strana 10 Novoroèní jízda strana 6 a 7 Hostina u Èeských bratøí

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2014 volby do obecního zastupitelstva - strana 4 utopený bagr v Labi - strana 4 slavnostní zasedání obecního zastupitelstva - strana

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. veselé vánoce

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. veselé vánoce www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO PROSINEC 2014 oslava vánoc na Mezné - strana 7 pøevoznické závody - strana 3 slavnostní ukonèení sezóny 2014 - strana 4 a 5 rozlouèení s létem

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO. www.hrensko.cz MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO LISTOPAD 2013 ZÁVODY PØEVOZNÍKÙ OCENÌNÍ STAROSTY POSLEDNÍ VÝJEZD HASIÈÙ TATRA V NÌMECKU UKONÈENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2013 NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo místostarosty, Strategický plán obce, zpráva obecní policie a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo místostarosty, Strategický plán obce, zpráva obecní policie a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVENEC 2015 vítání léta na Mezné - strana 9 koncert dechovky - strana 8 návštìva ze Srbska - strana 5 pomoc hasièù v Dìèínì - strana 8 dìtský

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ZÁØÍ 2014 oprava prostranství v Soutìskách - strana 4 zlodìj na Mezné - strana 12 poškozená srubová stavba v Edmundovì soutìsce str. 3 nové

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy

HØENSKA a MEZNÉ. Uvnitø Zpravodaje: volby do Evropské unie, zpráva obecní policie, narozeniny, jubilea, pozvánka na koncert, dìtský den a další zprávy www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2014 Jaguáry ve Høensku - str. 4 nepøíjemné výroèí - str. 3 hasièi v Krásné Lípì - strana 7 vrtulník ve Høensku - strana 6 pøedání

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7

HØENSKA a MEZNÉ. Národní park a UNESCO - strana 3. Co je nového v Soutìskách - strana 6 a 7 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2014 Rozhledna na Mezné - strana 3 JK Hostina u Èeských bratøí strana 10 Cvièení ve škole opìt zaèalo - strana 8 Národní park a UNESCO

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko. uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie a další MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2016. www.hrensko.

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko. uvnitø Zpravodaje: zpráva obecní policie a další MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2016. www.hrensko. www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO DUBEN 2016 nová vlajková výzdoba na nábøeží Obec Høensko v Edmundovì soutìsce pøedsilvestrovské Høensko pochod Okolím jarního Høenska - str.

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO KVÌTEN 2014 Úèast na veletrhu v Bad Schandau- str. 4 Mezenské velikonoce strana - 7 Zahájení turistické sezóny - strana 6 Èarodìjnice na Mezné

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ØÍJEN 2014 zámek ve Høensku - strana 9 utopený bagr v Labi - strana 4 oslava výroèí spolupráce hasièù s s nìmeckými kolegy - strana 8 rozlouèení

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Uvnitø Zpravodaje: z èinnosti hasièù, zpráva obecní policie, narozeniny, pochvala Soutìsek a další zprávy. www.hrensko.

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Uvnitø Zpravodaje: z èinnosti hasièù, zpráva obecní policie, narozeniny, pochvala Soutìsek a další zprávy. www.hrensko. www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO SRPEN 2014 výroèí Pravèické brány - strana 3 lezení na Pevnost - strana 5 vítání léta na Mezné - strana 6 a 7 modernizace rybího pøechodu

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj MEZENSKÉ LÉTO. Josef Král. Vzpomínáme ROZHLEDNA NA MEZNÉ ZÁCHRANA VE SKALÁCH NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj MEZENSKÉ LÉTO. Josef Král. Vzpomínáme ROZHLEDNA NA MEZNÉ ZÁCHRANA VE SKALÁCH NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU OBECNÍHO ÚØADU HØENSKO www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OÚ HØENSKO ZÁØÍ 2013 ZÁCHRANA VE SKALÁCH ÈERVNOVÁPOVODEÒ ROZHLEDNA NA MEZNÉ Josef Král * 3.10. 1957 + 7.8. 2013 MEZENSKÉ LÉTO Vzpomínáme NOVÉ VYDÁNÍ MÌSÍÈNÍKU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko. uvnitø Zpravodaje: pozvánka na koncert, a další

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko. uvnitø Zpravodaje: pozvánka na koncert, a další www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÈERVEN 2016 výlet k Bratrským oltáøùm - str. 5 Obec Høensko vzácná návštìva - str. 3 novoroèní jízda - str. 9 hasièská pøípravka - str. 6

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

skupina UZAVÍRKASILNICEI/124

skupina UZAVÍRKASILNICEI/124 skupina DOPRAVNĚ INŽ ENÝRSKÉ OPATŘ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 UZAVÍRKASILNICEI/124 -FRANTIŠ KOV Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Srpen2012 DIO - silnice II/124 - M. Vožice - Františkov 1. ÚVOD

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více