HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj"

Transkript

1 Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách se blíží - strana 3 z historie Klepáèe - strana 6 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, cvièení ve škole, oprava stezky do Soutìsek, narozeniny a další zprávy

2 Slovo starosty Vážení spoluobèané, pøi psaní tohoto èlánku jsem obèas pohlédl z okna kanceláøe a pøi tom si uvìdomil, že jaro 2015 se nám kvapem blíží. Toto vìdomí mì potìšilo, nebo s jarem se blíží zahájení sezóny, ale souèasnì pøimìlo k zamyšlení, abychom vèas dokonèili všechny pøípravy smìøující ke kvalitnímu zabezpeèení letošní turistické sezóny, která již klepe na dveøe. Jak jsem vás již v pøedcházejícím pøíspìvku informoval, všechno úsilí obce je zamìøeno pøedevším na úpravu staveb a pøilehlých ploch v Soutìskách, které si již øádnou údržbu a opravu zasloužily. Dle mého názoru jejich zatraktivnìní mùže ještì ve vìtší míøe pøilákat turisty do naší obce a tím zlepšit i ekonomickou situaci zdejších podnikatelù, ale souèasnì pøispìje ke zkvalitnìní pracovního zázemí našich zamìstnancù pokladních a obsluhy lodièek. V tomto èlánku již chci být konkrétnìjší a rád vás informuji o tom, že všechny pokladny v Soutìskách v souèasné dobì procházejí radikální rekonstrukcí. Tyto stavby byly zbaveny døívìjších nátìrù a dostávají zcela nový kabát", který, jak chci vìøit, se všem bude líbit. U dolní pokladny byla provedena výmìna støechy a nosných prvkù, což bylo nezbytné z dùvodu bezpeènosti, u horní pokladny byl instalován nový pøívod elektøiny, u všech tøí pokladen se opravují komínová tìlesa, zakoupila se nová kamna, dílem se vymìòují a dílem opravují podlahy pokladen, je objednáno jejich nové vybavení, aby došlo k zaslouženému zlepšení jejich interiéru. V prostoru u zrekonstruované srubové stavby se vymìòují schody a buduje se nové ohništì, souèasnì sem byly zakoupeny nové lavice a stoly, sloužící ke zpøíjemnìní potøeb turistù. Náš cíl zatraktivnit putování návštìvníkù Soutìsek je nutné dokonèit datem 3. dubna t.r., kdy bude letošní turistická sezóna zahájena. K tomuto cíli pak smìøuje úsilí nás všech. Na závìr vám chci sdìlit, že ekonomická situace obce je stabilní, by jak shora rozvedeno, opravy staveb a pøilehlých prostor si vyžádaly nemalé finanèní prostøedky. A jste zdraví, máte se rádi a jste spokojeni. JUDr. Zdenìk Pánek starosta Pøání k jubileu Starosta obce Høensko JUDr. Zdenìk Pánek na obecním úøadì minulý mìsíc pøijal našeho obèana Herberta Sallmanna, který se dožil svého významného životního jubilea 75 let. Popøál mu do dalších let pevné zdraví, hodnì štìstí i osobní spokojenosti a pøedal mu dárkový koš, který mu udìlal velkou radost.

3 Zahájení sezóny 2015 zveme všechny Høenèáky, Mezòáky a všechny, kteøí mají naši obec rádi na TANEÈNÍ ZÁBAVU která se koná dne v restauraci "U zeleného stromu" na Janovì zaèíná se pøesnì v 19 hodin vystoupení dìtské skupiny revival Kroky Michala Davida k tanci a poslechu hraje kapela ROXEL MUSIC trio VSTUP ZDARMA PRO KAŽDÉHO NÁVŠTÌVNÍKA JE PØIPRAVENA POUKÁZKA NA OBÈERSTVENÍ V HODNOTÌ 100 Kè Vzhledem k velice silnému zájmu je potøeba si zajistit místa u vedoucí Obecního úøadu paní Antonové Staèí telefonicky, ale závaznì. JUDr. Zdenìk Pánek VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Obecnì prospìšná spoleènost Èeské Švýcarsko získala 3. místo v kategorii Region v Èeské republice, který nejzodpovìdnìji podporuje cestovní ruch, a to v prestižní anketì odborných novin v oblasti cestovního ruchu TTG Travel Awards, která se vyhlašuje více než 40 let ve všech zemích, kde vychází TTG. Jedná se o známku nejvyšší kvality u nás i v Asii, Itálii nebo vevelké Británii. Èeské noviny pro cestovní ruch TTG Czech poøádají anketu již posedmnácté. Odborníci hodnotili pøedevším kvalitu, zodpovìdnost, opravdovost. Druhé místo obsadil region Praha a vítìzen této kategorie se stala Jižní Morava. Cenu pro Èeské Švýcarsko pøevzal v Praze Filip Brodský (øeditel spoleènosti Èeské Švýcarsko) a Jiøí Rak (vedoucí Destinaèní agentury Èeské Švýcarsko). O nominaci i samotné vyhodnocení soutìže rozhodovala odborná komise složená ze zástupcù asociací cestovního ruchu v Èeské republice napø. Jan Papež (Asociace cestovních kanceláøí ÈR), Monika Palatková (Czech Tourism), Stanislava Volemana (Asociace prùvodcù ÈR) a další. autor: Veronika Acsová zdroj: Dìèínský deník a Èeské Švýcarsko

4

5 Oprava cesty z Mezné k Meznímu mùstku Èeské Švýcarsko, V pondìlí 2. bøezna bude zahájena oprava frekventované turistické cesty z Mezné k Meznímu mùstku v národním parku Èeské Švýcarsko. Oprava cesty pro pìší potrvá do konce dubna a vyžádá si zhruba po dobu jednoho mìsíce úplné uzavøení pro veøejnost. Podle harmonogramu prací budou turisté moci cestu omezenì využívat do Velikonoc, kdy bude probíhat obnova dožívajícího zábradlí. Od 7. do 30. dubna bude cesta pro veøejnost uzavøena zcela a probìhnou opravy jejího povrchu. Prostøedky na realizaci správa parku získala pøedevším z operaèního programu Životní prostøedí, náklady na opravu dosáhnou 1,5 milionu korun. Práce provede vítìz veøejné zakázky, firma TAXUS, spol. s r.o. Oprava cesty pøinese doèasné omezení pro návštìvníky soutìsek Kamenice, kteøí zde vyhledávají pøedevším oblíbe nou plavbu na lodièkách. Turisté budou moci absolvovat buï delší variantu výletu s plavbou obìma soutìskami a pìším návratem do výchozího místa, nebo kratší variantu s pøepravou na lodièce tam a zpìt a návratem stejnou cestou. Cesta z Mezné k Meznímu mùstku patøí k nejfrekventovanìjším stezkám v národním parku Èeské Švýcarsko. Roènì po ní projde v prùmìru 85 tisíc návštìvníkù. Harmonogram prací a prùchodnost cesty od do opravy dožívajícího zábradlí prùchod s opatrností možný od do (Velikonoce) pøerušení prací - prùchod možný bez omezení od do pokládka pískovcových schodnic, dláždìní a úprava povrchu cesty úplná uzavírka cesty od pøedání cesty do užívání prùchod možný bez omezení Publikováno z Oficiální internetové stránky NP Èeské Švýcarsko (http://www.npcs.cz)

6 Z historie Høenska - Klepáè V 17. století vzrostl význam Høenska jako obchodního støediska. Rozhodujícím výrobním odvìtvím zùstalo zpracování døeva. S obchodem s obilím souvisel rozvoj mlýnù. Byly zde tøi, mladší, využívající vodu z Dlouhé Bìlé byl také nazýván jako horní mlýn, který sloužil poddaným ze Høenska, Mezné a Bynovce. V blízkosti Klepáèe na zaèátku kaòonu Kamenice, dnešní Edmundovy soutìsky stál další mlýn. Pohánìla ho voda z Kamenice. Na obrázku je to dùm uprostøed. Roku 1878 byl z nìj zøízen hotel Zur Mühle, dnešní Klepáè. Jako atrakce pro hosty tu byla vystavena miniaturní atrapa mlýna s pohyblivými figurkami, pohánìnými vodou z náhonu. Dnes se zde toèí pouze vodní kolo. V meziváleèném období kolem roku 1930 zde jeho tehdejší majitel Karel Wischolit, provozoval elektrárnu. S ohledem na množství vody, které protékalo Dlouhou Bìlou byla použita Francisova turbína. Jeho existence byla nìkolikrát ohrožována skalami, které jsou nad ním. Naposledy to bylo v kvìtnu a èervnu roku 2002, kdy se utrhl nìkolikatunový blok nad ním. Ten byl nejdøíve odbornou firmou provizornì ukotven lany a protože toto nebylo dostaèující,byl posléze úplnì odstranìn. V pozdìjší dobì byl zmìnìn na pekárnu a pøed rokem 1938 na kavárnu Café Fischer. Po roce 1945 tu byla restaurace Slávie, dnes zde stojí toalety. -zlzdroj informací: internet Z historie Høenska - øícení skal a povodnì Po válce turistický ruch slábl, oživení nastalo po rekonstrukci soutìsek v r Již od støedovìku øešilo Høensko problém povodní a øícení skal. K nejvìtším katastrofám patøily povodnì v roce 1845 a v roce V roce 1926 se sesula skála u fary, a v roce 1938 byly ponièeny dvì budovy u továrny. V roce 1978 se obrovský skalní blok zøítil mezi dva výletní autobusy. Pamìtníci a geologové se shodují, že nìkolikatunové balvany spadnou v intervalu 11 let, menší se uvolní tak jednou za tøi roky. Aby se tomuto øícení skal zabránilo, jsou v této dobì instalovány zátìžové bariéry, které jsou schopny zachytit velké kusy skal, které by se uvolnily. -zlzdroj informací: internet 6

7 CVIÈÍME PRAVIDELNÌ VE HØENSKÉ ŠKOLE každé úterý (18,30-19,30h) PILATES, Kalanetika každou støedu (17,00-18,00h) Dìti s rodièi Cvièební metoda Pilates je dùležitá pro správné držení tìla, aby naše svalstvo trupu bylo v rovnováze. Pøíliš slabé bøišní svalstvo muže napø. zpùsobit hyperlordózu, pøíliš slabé zádové svalstvo zpùsobuje kulatá záda". Abychom neopomnìli žádnou oblast, provádíme pøi každém Pilátovì cvièení cviky na bøišní, zádové a hýžïové svalstvo. Zvláštností cvièení Pilates je to, že bìhem jednoho cviku se jeden a týž sval zároveò posiluje i protahuje. S Pilatovým cvièením posilujeme svalstvo trupu zevnitø navenek. Nejprve se aktivují hluboko uložené svaly (stabilizátory), a tím se stabilizuje støed tìla, teprve potom povrchové svalstvo (mobilizátory). Právì tréninkem stabilizátoru se Pilates odlišuje od jiných kondièních cvièení a sportovních disciplín. Joseph Hubertus Pilates : Výsledkem jsou dlouhé, silné a funkèní svaly. Pokud naopak svaly jen posilujete a zanedbáváte protahování, budou krátké, silné a masivní. Pohyblivost kloubu se v tom pøípadì zhoršuje a bude trpìt jejich funkce. Po 10 hodinách cvièení se budete cítit lépe, po 20 hodinách cvièení budete lépe vypadat, po 30 hodinách cvièení budete mít nové tìlo." Ve cvièení RODIÈE A DÌTI si s dìtmi hrajeme, cvièíme zdravotní cviky, cvièíme a posilujeme na náøadí, soutìžíme a za odmìnu se zmalujeme a odmìòujeme ovocnými bonbony. Všichni cvièenci a rodièe s dìtmi dìkují Obecnímu úøadu Høensko, že mohou cvièit v teplém prostøedí tìlocvièny høenské školy. text a foto Z. Vavøièková info:

8 Z èinnosti hasièù Lišák v komínì I pøesto, že zima je k nám letos mírumilovná, musíme topit a starat se o kamna a komíny. To se stalo málem osudným majiteli domu v Janovì. Jedno únorové odpoledne byla naše jednotka vyslána na požár komínu v Janovì. Výjezd naší jednotky se všemi tøemi vozy zasahoval standardním zpùsobem bìhem nìkolika minut. Pøi najíždìní na most smìrem na Janov se za nás pøipojilo vozidlo HZS Dìèín a všechna technika spìchala k zaèínajícímu požáru. opatøení kolem komínu, ze kterého již šlehaly plameny hoøících sazí. Øíká se tomu za pìt dvanáct". Po zchlazení rozpáleného tìlesa suchým pískem se podaøilo vymetací koulí prorazit doslova utemovaný komín sazemi a hoøící struska byla vynášena ze spodní èásti komínu ven, kde byla sypána do snìhu. Po zmìøení teploty komínu termokamerou se na jeho ústí ukázalo 600 stupòù Celsia. V tomto pøípadì vše dobøe dopadlo, ale pravidlem to nebývá. Perfektnì zapùsobila Obecní policie Høensko, která celou silnici uzavøela, aby hasièi mìli na úzké namrzlé silnici volný prùjezd. Po pøíjezdu na místo události byli již pøítomni naši kluci z Janova, kteøí pøed pøíjezdem cisteren udìlali patøièná Je proto nutné pravidelnì vymetat komíny a èistit kotle, aby nám støechy zùstaly nad hlavou -jkfoto SDH Høensko Hasièská technika se mìní v prùbìhu let, ale nìkterá by našla uplatnìní i v dnešní dobì. Zvláš, když hodnì napadá... Hasièská technika I toto provedení má své uplatnìní. Tøeba v pøípadì, že je potøeba uhasit nìco, na co nemusí vyjíždìt velké auto. -zlfoto: internet 8

9 HØENSKO UPOZORNÌNÍ NA ZMÌNU ÈASÙ!!! Tentokrát se zaèíná ve Høensku na nábøeží, pak jede kolona dál na Horní Høensko, do Mezné a na Mezní Louku

10 OBECNÍ POLICIE Z bloku obecní policie Høensko za období od 1. února 2015 do 28. února 2015 Takhle na turisty ne Dne 2. února øešila hlídka obecní policie Høensko pøípad nepoctivé obsluhy parkovištì v obci, kdy se obsluha pokusila turistovi ze SRN úètovat místo jedné hodiny parkovného, rovnou tøi hodiny. Èasovou nepøítomnost s vozidlem na parkovišti se podaøilo øidièi doložit paragonem z Petrovic. Úklid Dne 5. února byla v prostoru vnitøního Høenska, mezi prodejními stánky zjištìna vyhozená kovová møíž, kterou vietnamští prodejci používají k vystavování brýlí. Místní znalostí se podaøilo hlídce obecní policie zjistit pùvodce, který si uklidil pøed svým stánkem a møíž pøesunul ke kamarádovi. Pøestupek byl øešen na místì. Zneèištìní veøejného prostranství Dne 9. února pøi obchùzce spatøila hlídka obecní policie Høensko muže a ženu kteøí zašlapávali nedopalky cigaret do nové dlažby místní komunikace ve vnitøním Høensku. Jelikož se jedná o pøestupek proti veøejnému poøádku, byl tento øešen na místì blokovì. Nalezený pes Dne 11. února pøi kontrole Mezní Louky byl hlídkou obecní policie Høensko nalezen volnì pobíhající tmavý, chlupatý pes. Pes byl bez pána a bez oznaèení. Vytìžením místního aktivu se podaøilo zjistit majitele psa, který bydlí na Mezné. Pes byl pánovi pøedán v poøádku. Nesprávné parkování Dne 12. a 22. února tel. požádala o pomoc majitelka restaurace a uživatelka vyhrazeného parkovištì v obci, kdy na jejím vyhrazeném parkovišti parkovala vozidla bez øádného povolení. V obou pøípadech se podaøilo zjistit øidièe vozidel a pøestupky byly øešeny na místì. Vodní zóna Dne 15.února pøi kontrole vodní zóny bylo zjištìno parkující vozidlo v zákazu. Jelikož se v blízkosti øidiè nepohyboval, bylo hlídkou obecní policie Høensko na vozidlo namontováno blokovací zaøízení. Po zjištìní totožnosti øidièe bylo odejmuto a pøestupek byl vyøešen na místì. (viz. foto) Zóna s dopravním omezením Dne 15. února øešila hlídka obecní policie Høensko nesprávné parkování turisty SRN, který si zaparkoval v prostoru pøímo pøed kostelem. Hlídce tvrdil, že zónu s dopravním omezením nikde nevidìl. Tento pøestupek byl øešen pomocí blokovacího zaøízení, po zjištìní totožnosti øidièe. Oslava Nového roku Dne 17. února pøi kontrole vnitøního Høenska zjistila hlídka obecní policie Høensko skupinku vietnamských podnikatelù, kteøí si mezi stánky vytvoøili jakési táboøištì, kde na velkých hrncích vaøili maso a tlaèenku. Sami posedávali okolo na basách od piva a coly. Tuto èinnost omlouvali tím, že mají oslavu Nového roku a budou slavit až do noci. Hlídka tyto obèany nechala okamžitì uhasit a zlikvidovat ohništì a celý spolek rozpustila. Bylo nutné dohlédnout na perfektní úklid celého prostoru, což bylo uèinìno v prùbìhu 20 minut tak, že po táboøišti nezbylo ani stopy. (viz. foto) Nutnost regulace dopravy Dne 20. února v dopoledních hodinách hlídka obecní policie Høensko regulovala dopravu v prostoru místní komunikace pod hotelem Labe, kde docházelo ke skládání materiálu nadmìrným jeøábem. Materiál používá firma AZ Sanace a.s. k sanaci rizikových skal nad obcí. 10 sepsal: str. Tomáš Janovec

11 Narozeniny Vážení spoluobèané, vzhledem k platnému Zákonu o ochranì osobních údajù (è. 101/2000 Sb) prosíme ty z Vás, kteøí si nepøejí, abychom jejich jména uvádìli v našem Zpravodaji mezi jubilanty, aby nám to co nejdøíve oznámili buï na obecní úøad, nebo poslali kontaktním em uvedeným na poslední stranì vydání. Dìkujeme. -zlv bøeznu oslaví své jubileum: Ivana Stárková narozeniny oslaví naši obèané: Jana Køížková Jozef Køivák Miroslav Dvoøák Jan Havel ml. Pavlína Volginová Otto Hlaváèek Renata Bohatá Nicol Neumanová Ilona Zdeòková Matìj Poklop Kristina Herainová Vlastimil Paèák Jiøí Vít Josef Petrišèák Všem oslavencùm srdeènì blahopøejeme 11

12 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Høensko Zastupitelstvo Obce Høensko zve všechny obèany na své zasedání, které se uskuteèní dne 31. bøezna 2015 od 17,00 hod. v restauraci Hotelu Hawel ve Høensku Sezónní provoz Soutìsek zaèíná na Velikonoce v 9,00 hodin. V provozu budou Edmundova i Divoká soutìska. Mìsíèník obecního úøadu Høensko reg. èíslo MK ÈR E12244 Vydavatel: obec Høensko, Høensko 71, IÈ Místo vydání: Høensko Den vydání: 6. bøezen 2015 Redakèní rada: redaktor Zdenìk Ledašil -zl-; Jan Køížek -jk- ; Jaroslav Heneberk -jh- Kontakt:: DALŠÍ UZÁVÌRKA ZPRAVODAJE BUDE 27. bøezna 2015

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více