Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana Hlináková, Lucie Trnečková Omluveni: František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 15:35 hodin, ukončeno v 17:35 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo odsouhlaseno projednat pronájmy jako první bod programu. Program: ZÁMĚRY PRODEJE VÝKUPY PRONÁJMY Ceny prodávaných pozemků: - pozemky dle ÚP určené k bytové výstavbě, se budou prodávat za cenu stavebních pozemků bez ohledu na výměru (mimo dokupů do 100 m 2 ) - znehodnocení pozemku, jako např. svaţitost a podmáčení bude posouzeno a zohledněno sníţením ceny o max o 30 % HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrţel ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/4, ostatní plocha, ostatní komunikace z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se Pod Holým vrchem v ulici Kinského před RD ţadatele. Pozemek tvoří udrţovanou a oplocenou zahradu, je v pronájmu (ţádost podána ). doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 1338/4 v k. ú..

2 Strana č. 2 / Záměr prodeje pozemku p. č. 177, zahrada o výměře 382 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě U Šporky. Jedná se o zarostlou, neudrţovanou zahradu (ţádost podána ). Tento bod byl zrušen, ţadatel odstoupil od ţádosti. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 1455/7, trvalý travní porost o výměře 242 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance a město ho získalo jako historický majetek obce. Jedná se o udrţovanou zahradu za řadovým rodinným domem ţadatelů (ţádost podána ). doporučili záměr prodat pozemek p. č. 1455/7 v k. ú.. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 3553/1, zahrada o výměře 590 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o zahradu za rodinným domem manţelů Šachových, kteří mají pozemek v pronájmu. Ţádost podal majitel kamenného obchodu naproti tomuto rodinnému domu přes komunikaci, za účelem rozšíření komunikace před firmou HEITECH ČR a zčásti na ozelenění (ţádost podána ). nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 3553/1 v k. ú.. 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 5055, zastavěná plocha a nádvoří 22 m 2 v k. ú. Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě, ulice Studničkova a jedná se o pozemek pod garáţí majitele (ţádost podána ). doporučili záměr prodat pozemek p. č v k. ú.. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 1403/5, trvalý travní porost o výměře 52 m 2 a p. č. 1403/2, trvalý travní porost o výměře 12 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě pod Holým vrchem v bezprostřední blízkosti zahrady a RD ţadatelů. Jedná se o historický majetek města (ţádost podána ).

3 Strana č. 3 / 17 doporučili záměr prodat pozemky p. č. 1403/5 a 1403/2 v k. ú.. 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry 918 m 2 v k. ú. Ţizníkov ---- Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, o výměře cca 300 m 2, z celkové výměry 918 m 2 v k. ú. Ţizníkov. Část pozemku p. č. 15/1 je poţadována za účelem vybudování parkovacích míst, aby bylo moţné bezpečně vyjíţdět na veřejnou komunikaci. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe p.p.č. 15/1se nachází podél silnice Ţizníkov Heřmaničky, poblíţ výjezdu z Ţizníkova ve směru na Heřmaničky. Poţadovaná část pozemku je rovinatá, travnatá, s několika keři a je na ní umístěna i drobná sakrální stavba kříţek. V současné době tuto část vyuţívají majitelé okolních nemovitostí k parkování svých vozidel. nedoporučili záměr prodat část pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Ţizníkov. 8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 25 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 25 m 2 z celkové plochy m 2 v k. ú. Česká Lípa pro vybudování nové transformační stanice v rámci rekonstrukce Jiráskova divadla. Pozemek p. č. 78 se nachází v Jiráskově ulici jedná se o dvůr Jiráskova divadla včetně pozemku pod budovou divadla. Trafostanice by měla být umístěna napravo v rohu při zdi při pohledu od vchodu na nádvoří. doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 78 v k. ú.. 9. Záměr prodeje pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy ---- Město obdrţelo dne ţádost o odkoupení pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem scelení pozemků. Pozemek má délku zhruba 250 m a šířku 2,5 m aţ 3,5 m. Při místním šetření bylo zjištěno, ţe v současné době na pozemku p. č. 426 není ţádná komunikace, pozemek je rozorán a obděláván jako pole (není v pronájmu). Pozemek p. č. 426 se nachází mezi dvěma velkými lány orné půdy, ale podél pozemku p. č. 426 je ještě pozemek p. č.153/4, který má obdobnou délku a šíři, ale je veden jako orná půda. Tento pozemek je v rukou jiného vlastníka neţ ţadatele.na jiţní straně navazuje pozemek p. č.

4 Strana č. 4 / na silnici vedoucí od I/9 do Častolovic, na severní straně navazuje přímo na pozemek p. č. 426, komunikace, v rukou soukromé osoby (p. č. 429) a nepřímo řada pozemků ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice, Pozemkového fondu, města a soukromých osob. doporučili záměr prodat pozemek p. č. 426 v k. ú. Častolovice u České Lípy. 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 341/1, trvalý travní porost, o výměře cca 150 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Ţizníkov Město obdrţelo ţádost o prodej části pozemku (pruhu) p. č. 341/1, trvalý travní porost, o výměře cca 150 m 2 (cca 65 m 2 před pozemky p. č. 341/25 a 341/26 a cca 85 m 2 před pozemky p. č. 341/27 a 341/29) z celkové plochy m 2 v k. ú. Ţizníkov za účelem vyuţívání jako předzahrádky ke stávajícím rodinným domkům. Jedná se o částečně ozeleněný pruh pozemku mezi plotem, který je postaven podél pozemků p. č. 341/25, 341/26, 341/27, 341/29 a komunikací na pozemku p. č. 946 vše v k. ú. Ţizníkov. Ţadatelé chtějí na tomto pozemku vysázet zeleň, která by tlumila prašnost ze stávající silnice. Komunikace na sousedním pozemku p. č. 946 není majetkem města, vlastníkem je Jiří Košatý a Ing. Dagmar Košatá doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 341/1 v k. ú. Ţizníkov. PRODEJE 11. Prodej pozemků p. č. 8/1 o výměře 438 m 2, p. č. 8/4 o výměře 431 m 2, p. č. 8/5 o výměře 104 m 2 a p. č. 8/6 o výměře 342 m 2 vše zahrada v k. ú. Lada Ţadatelé: Jiří Kovář, bytem Heroutova 1736, a Zuzana Cirhanová, bytem Myslbekova 2447, (ţádost podána ) Pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se na Ladech v blízkosti hlavní silnice I/9 směrem na Nový Bor. Ţadatel má pozemky v pronájmu za účelem zahrádky, nyní je chce odkoupit za účelem stavby RD. Tento bod byl odloţen na příští jednání. 12. Prodej pozemků p. č. 718/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m 2, p. č. 13/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2, p. č. 135/6, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 135/7, trvalý travní porost o výměře m 2 vše v k. ú. Heřmaničky u Dobranova Ţadatelé: Ing. Petr a Miluše Boldovi, bytem Mazurská 521, Praha Troja (ţádost podána )

5 Strana č. 5 / 17 Pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v Heřmaničkách u Dobranova. Pozemky p. č. 135/6 a 7 jsou historickým majetkem, jedná se o louky kolem Ploučnice, navazují na pozemky ve vlastnictví ţadatele. Pozemky p. č. 718/11 a 13/4 jsou bez přístupu. Usnesení výboru ze dne 2. března 2011: Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat pozemky p. č. 718/11, 13/4, 135/6 a 135/7 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova manţelům Boldovým za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. Manţelé Boldovi s touto cenou nesouhlasí a ţádají o slevu kupní ceny o 50 %, protoţe pozemky jsou v záplavové zóně, nepřístupné a městem nevyuţitelné. trvali na svém původním doporučení ze dne 2. března prodat pozemky p. č. 718/11, 13/4, 135/6 a 135/7 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova manţelům Boldovým za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodej pozemku p. č. 185/3, trvalý travní porost o celkové výměře m 2 v k. ú. Dobranov Ţadatelka: Renata Marková, bytem Dobranov 133 (ţádost podána ) Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Ţadatelka má zájem o odkoupení pozemku, který navazuje na její zahradu a který na vlastní náklady udrţuje. Na pozemku je naváţka v blízkosti potoka a je bez přístupu. Pokud by byla cena do 100,-- Kč/m 2, má zájem odkoupit ho celý, pokud bude vyšší, tak pouze část. doporučili prodat pozemek p. č. 185/3 v k. ú. Dobranov paní Markové za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy, případně řešit situaci pronájmem. HLASOVÁNÍ: 6 pro 1 proti 5 se zdrţelo nepřijaté usnesení 14. Prodej pozemku p. č. 3972/11, trvalý travní porost o výměře 180 m 2 v k. ú. Česká Lípa ---- Ţadatelka: Markéta Nolová, bytem Vachkova 2730, (ţádost podána ). Pozemek p. č. 3972/11 je historickým majetkem města a nachází se v České Lípě na Svárově, ulice Vachkova. Jedná se o udrţovanou zahradu u RD ţadatelky. doporučili prodat pozemek p. č. 3972/11 v k. ú. paní Nolové za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy, případně řešit situaci pronájmem. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 6 se zdrţelo nepřijaté usnesení

6 Strana č. 6 / Prodej pozemku p. č. 31, zahrada o výměře 863 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy ---- Ţadatelka: Vlasta Drhová, bytem Dubice 79, (ţádost podána ) Pozemek p. č. 31 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v blízkosti koupaliště. Jedná se o udrţovanou zahrádku, kterou má ţadatelka v pronájmu a nyní si ji chce odkoupit. doporučili prodat pozemek p. č. 31 v k. ú. Dubice u České Lípy paní Drhové za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 16. Prodej části pozemku p. č. 4060/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m 2 z celkové výměry 476 m 2 v k. ú Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČ: (ţádost podána ) Pozemek p. č. 4060/4 je ve vlastnictví města a nachází se u hlavní silnice I/9 v lokalitě U Kola. Na části pozemku společnost ČEZ Distribuce a. s. vybudovala trafostanici a nyní ţádá o prodej pozemku pod touto stavbou. Společnosti předloţila znalecký posudek na pozemek a výsledná cena je ,-- Kč. doporučili prodat část pozemku p. č. 4060/1 v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 17. Prodej pozemku p. č. 2767/49, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v k. ú. za kupní cenu ve výši 650,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy společnosti GIBELOTTE a. s. se sídlem Štefánikova 18/25, Praha 5, , IČ: Prodej pozemků společnosti Gibelotte a. s. byl jiţ schválen ZM dne , usnesení č. 482/09/D. Protoţe došlo k doplnění a upřesnění údajů v kupní smlouvě předkládáme ji znovu ke schválení v předloţeném znění. doporučili prodat pozemek p. č. 2767/49 v k. ú. společnosti Gibelotte, a.s. za cenu ve výši 650,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy v předloţeném znění. HLASOVÁNÍ: 11 pro 1 proti 0 se zdrţelo 18. Prodej pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře 246 m 2 a pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova ---- Ţadatelé: 1. Ing. Jiří Novák, ul. Větrná 304, Odolená Voda, poţádal o části pozemků a za

7 Strana č. 7 / 17 účelem jak je uvedeno výše. Je majitelem chaty s č. ev paní Helena Marková, Bardějovská 2459, , poţádala o celé pozemky za účelem vyuţití na zahrádku. Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2, z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 220 m 2, z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe poţadované části pozemků jsou poţadovány za účelem rozšíření zázemí ke stavbě pro rodinnou rekreaci s č. e. 2 stojící na pozemku p. č Majitel chaty je pan Novák, který chce kvůli záplavám zpevnit zem kolem celého domu. Pozemky u chaty jsou rovinaté, udrţované, na pozemku p. č. 134 je dřevník a studna (viz foto) v majetku majitele chaty. Dále od chaty je na pozemku p. č. 134 mokřina a prakticky zde začíná les. doporučili prodat části pozemků p. č. 133/2 a 134 v k. ú. Písečná u Dobranova panu Novákovi (pozemky sousedí s jeho chatou) za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 1 se zdrţel 19. Prodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 pro vybudování nové transformační stanice (stávající je umístěna v objektu na pozemku p. č. 2565). Při místním šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o rovinatý pozemek na spojnici ulic Českokamenická Ţelezničářská (Západní) nedaleko od Euroškoly. doporučili prodat část pozemku p. č. 2567/1 v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 20. Prodej pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2 v k. ú. ţádost o sníţení kupní ceny ---- Ţadatelé: 1. manţelé Alena a Milan Sprengerovi, Českých bratří 1531, podali ţádost dne , protoţe odkoupili sousední RD č. p.1087 na p. č a sousední pozemky p. č a Dne obdrţelo město ţádost o odprodej pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2, v k. ú. za účelem vyuţití tohoto pozemku na rozšíření zahrady.(tuto ţádost nepodávali manţelé Sprengerovi). Při místním šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o zaplocený pozemek k domu č. p. 1087,

8 Strana č. 8 / 17 který je jiţ vyuţíván jako zahrada. Pozemek je udrţován, jsou na něm umístěny zahradní prvky posezení, dětská houpačka a snad částečně i bazén. Pozemek není pronajat. ZM schválilo dne záměr prodeje pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2 v k. ú. (usnesení číslo 794/10/ J). trvali na svém původním doporučení - prodat pozemek p. č v k. ú. manţelům Sprengerovým za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 4 se zdrţeli 21. Prodej části pozemků p. č. 90/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 630 m 2 z celkové výměry m 2 a části pozemku p. č. 78, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 160 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Lada Ţadatelé: 1. Václav a Regina Šišmišovi, bytem Lada č. p. 33, , ţádost ze dne poţadují cca 138 m 2 z pozemku p. č. 90/1 a 12 m 2 z pozemku p. č. 78 za účelem zvětšení zahrady a zřízení zadního příjezdu novými vraty na zahradu a ke stávajícímu skladu. Při následných jednání od své ţádosti odstoupili za podmínky, ţe jim pan Dub odprodá část svého pozemku p. č. 93 tak, aby měli přístup k septiku a ke skladu pneu. 2. Milan Dub, bytem Mariánská 597, , ţádost ze dne doplněná poţaduje cca 630 m 2 z pozemku p. č. 90/1 a cca 30 m 2 z pozemku p. č. 78. Pan Dub poţaduje část těchto pozemků za účelem bezp. přístupu k nemovitostem na poz. p. č. 91 a 94 a k těmto poz. a dále za účelem rozšíření zahrady. 3. Roman Riemer, bytem Borská 63,, ţádost ze dne poţaduje cca 160 m 2 p. č. 78 za účelem vyřešení zaplocené části pozemku města a za účelem údrţby svého oplocení. Členové VPPN doporučili dne 2. března 2011 prodej části pozemku p. č. 90/1 a části pozemku p. č. 78 panu Dubovi za cenu 275,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a dále prodej části pozemku p. č. 78 panu Riemerovi za cenu 400,--Kč/m 2 rovněţ včetně nákladů na zpracování geometrického plánu, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Dne při geodetickém zaměřování pozemků pan Riemer ústně poţádal o prodej pouze zaplocené části (dle GP se jedná o výměru 81 m 2 ). Návrh GP předpokládá oddělit zaplocený pozemek s novým p. č. 78/2 o výměře 81m 2 a pozemky p. č.78/3 o výměře 77 m 2 a pozemek p. č. 90/4 o výměře 562 m 2. doporučili prodat části pozemku p. č. 90/1 a 78 panu Dubovi za cenu ve výši 275,- Kč/m 2 s ohledem na sítě SČVaK a panu Riemerovi část pozemku p. č. 78 (pouze zaplocenou část) za cenu ve výši 400,- Kč/m 2, oběma včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a se splatností při podpisu kupní smlouvy.

9 Strana č. 9 / 17 VÝKUPY 22. Částečná revokace usnesení č. 820/10/C ze dne výkup pozemků p. č. 4762/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4762/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249 m 2 včetně objektu občanské vybavenosti čp (domek správce a šatny), a p. č. 4762/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m 2 včetně objektu klubovny vše v k. ú. od Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Česká Lípa, se sídlem Mánesova 1580, IČ: Výše uvedené nemovitosti se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jsou ve vlastnictví TJ Lokomotiva. Jedná se o sportovní plochy, hřiště a přilehlé objekty. Tělovýchovná jednota nabízí tyto nemovitosti k odkupu městu, protoţe v důsledku zvýšených nákladů s údrţbou sportoviště se jim ho nedaří financovat (ţádost podána ). Dle znaleckého posudku byla stanovena obvyklá cena nemovitostí ve výši ,- Kč. TJ Lokomotiva ţádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva s tím, ţe město bude kupní cenu splácet v ročních splátkách do roku 2015 a poté budou nemovitosti převedeny. doporučili částečnou revokaci usnesení čp. 820/10/C ze dne Výkup objektu čp. 924 na pozemku p. č. 3008, a pozemků p. č. 3008, trvalý travní porost o výměře 314 m 2, p. č. 3020/1, zahrada o výměře 410 m 2 a p. č. 3020/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m 2 včetně stavby bez čp., vše v k. ú. Česká Lípa Dům čp. 924 se nachází v České Lípě, v Dubické ulici vedle objektu Dům humanity a denní stacionář. Přístup k objektu je přes pozemek p. č. 3007, který je ve vlastnictví města, není zajištěn věcným břemenem. Majitelka je nabyvatelem domu z dědického řízení a nabízí ho k odkupu městu za částku ,-- Kč, městu předloţila znalecký posudek, který stanovuje cenu obvyklou ve výši ,-- Kč. trvali na svém původním doporučení vykoupit objekt čp. 924 včetně pozemků v k. ú. od Doried Válkové za cenu ve výši ,- Kč.

10 Strana č. 10 / 17 PRONÁJMY Správa SBD Sever 24. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 231 v ul. Ţiţkova o celkové výměře 38,14 m 2 (kancelář) ţádost o sníţení poplatku z nájmu Český svaz bojovníků za svobodu má uzavřenou smlouvu na pronájem níţe uvedených nebytových prostor ze dne o celkové výměře 38,14 m 2 (2x kancelář) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu - za účelem kanceláře - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši 8 013,- Kč bez DPH (213,- Kč/m 2 /rok za kancelář a 106,-Kč/m 2 /rok) + valorizace a sluţby. Měsíční splátka nájemného a sluţeb ve výši 1 588,- Kč má být hrazena vţdy do posledního dne kalendářního měsíce. Jedná se o tyto prostor: kancelář o výměře 21,50 m 2, kancelář o výměře 15,60 m 2, WC o výměře 0,46 m 2, umyvárna o výměře 0,58 m 2. nedoporučili sníţit nájemné občanskému sdruţení za nebytové prostory. HLASOVÁNÍ: 9 pro 1 proti 2 se zdrţeli 25. Narcisa Hrušková,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 135 nám. T. G. Masaryka o celkové výměře 109,45 m 2 (prodejna) - odvolání k rozhodnutí ohledně sníţení nájemného o skladové prostory ---- Paní Hrušková má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na nebytové prostory v objektu čp. 135 o celkové výměře 109,45 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, tj. od účel nájmu prodejna s oděvy a textilem pro ţeny a muţe cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč (měsíčně ,- Kč) bez DPH + valorizace a sluţby, tj.: - prodejna o výměře 77,50 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - výloha o výměře 3,35 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 27,25 m 2 za 850,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení o výměře 1,35 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok. Dne byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě specifikující sníţení ceny nájemného od do na 6.290,- Kč měsíčně z důvodu vynaloţených nákladů na zprovoznění nebytových prostor v celkové výši ,40 Kč.

11 Strana č. 11 / 17 vzali na vědomí odvolání paní Hruškové a trvali na svém původním doporučení nájemné zachovat v původní výši. Správa Lubomír Kouba realitní kancelář 26. Radek Kadeřábek,, IČ: nebytové prostory v areálu Poříční čp o celkové výměře 126,42 m 2 (2x garáţ) a pronájem reklamní plochy výpověď z nájmu - Pan Kadeřábek má uzavřenou smlouvu č. A /2005 ze dne na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 126,42 m 2 (2x garáţ) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - za účelem garáţe - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH (cca 532,- Kč/m 2 /rok) + valorizace. Čtvrtletní splátka nájemného ve výši ,50 Kč má být hrazena vţdy do 15. dne v prostředním měsíci čtvrtletí. Dále má pan Kadeřábek uzavřenou smlouvu č. A /2008 ze dne na pronájem reklamní plochy o velikosti 70cm x 100 cm za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - umístění reklamního poutače - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši 632,- Kč + 20% DPH + valorizace. Roční platba nájemného má být hrazena vţdy do příslušného kalendářního roku převodem na účet pronajímatele. doporučili ukončit nájemní smlouvy s panem Kadeřábkem po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Jana Mrkvičková,, IČ: ţádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 64 v I. nadz. podl. o celkové výměře 43 m 2 (Richterův dvůr) Záměr zveřejněn: a opětovně Prostory má v současné době v pronájmu Vlasta Filková, která dala v prosinci 2010 výpověď z těchto prostor s tím, ţe nájemní vztah bude ukončen po uplynutí výpovědní lhůty, tj. ke dni doporučili uzavření nájemní smlouvy na předmětné nebytové prostory s Janou Mrkvičkovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování svatebního studia Nella (tj. půjčování svatebních šatů, seznamovací agentura apod.) a prodeje svatebních šatů, společenských oděvů

12 Strana č. 12 / 17 a spotřebního zboţí (tj. biţuterie, spodní prádlo apod.) - cena nájmu ,- Kč ročně bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 12pro 0 proti 0 se zdrţelo 28. Český svaz chovatelů Základní organizace,, IČ: nemovitost čp. 50 v ul. Liberecká, nacházející se na pozemku p. č. 131/3 ve vlastnictví ČR, a pozemek p. č. 131/11 v k. ú. Stará Lípa ţádost o prodlouţení smlouvy Záměr zveřejněn: Český svaz chovatelů má uzavřenou smlouvu o bezúplatném pronájmu výstavního pavilonu ve Staré Lípě ze dne za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou 20 let s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - cena nájmu od do bezúplatně; od symbolická částka 10,- Kč za rok na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne Nájemné je hrazeno jednou ročně vţdy do příslušného kalendářního roku. Český svaz chovatelů má uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 131/3 v k. ú. Stará Lípa na dobu do a) nedoporučili rozšíření nájmu ještě o pozemek p. č. 131/4 o výměře 264 m 2 a o část pozemku p. č. 131/8 o výměře cca 1900 m 2 b) doporučili uzavření nájemní smlouvy s Českým svazem chovatelů Základní organizace na budovu čp. 50 a pozemek p. č. 131/11 (řeší přístup k budově) na dobu určitou do s účinností od za účelem pořádání výstav Českým svazem chovatelů ZO a pozemek p. č. 131/11 jako přístup k budově za cenu nájmu ve výši 1.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace. Ve smlouvě bude dále uvedeno: pronajímatel i nájemce můţe smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu dohodou stran nebo výpovědí z důvodu uvedených v 9 zákona č. 116/1990 Sb. s tím, ţe výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně pokud nájemce poruší povinnost, kterou mu stanoví tato smlouva, nebo poruší právní předpis ve vztahu k této smlouvě, je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tím, ţe výpověď nabývá účinnosti doručením nájemci nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele budovu a pozemek nebo jejich části podnajmout jiné osobě ani poskytnout je pro účely sdruţení podle ust. 829 OZ smluvní strany se dále dohodly, ţe nájemce bude také udrţovat pozemky okolo budovy (p. č. 131/4 a část p. č. 131/8 o výměře cca 1900 m 2 ), včetně oplocení umístěného na pozemku p. č. 131/8

13 Strana č. 13 / Jaroslav Česnohlídek, bytem Brechtova 779, Praha 4 ţádost o pronájem části pozemku p. č. 131/8 v k. ú. Stará Lípa o výměře cca 400 m 2 - chov holubů Jedná se o část pozemku, který se nachází u výstavního pavilonu ve Staré Lípě Pan Česnohlídek předloţil dne opětovnou ţádost o pronájem části pozemku p. č. 131/8 v k. ú. Stará Lípa o výměře cca 400 m 2 za účelem umístění holubníku pro chov sportovních holubů. a) doporučili záměr pronajmout část tohoto pozemku k poţadovanému účelu b) doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětné pozemku s Jaroslavem Česnohlídkem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou do s účinností ode dne podpisu smlouvy - cena nájmu 4.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace - účel nájmu umístění holubníku a chov holubů za níţe dodrţených podmínek stanovených ZO ČSCH, tj.: budou dodrţovány hygienické a veterinární zásady chovu tak, aby nebylo narušeno nebo znemoţněno uţívání výstavní haly nájemcem ZO ČSCH I na poţádání ZO ČSCH I bude předloţeno potvrzení soukromého veterinárního lékaře o zdravotní bezzávadnosti chovu. Ve smlouvě bude dále uvedeno: pronajímatel i nájemce můţe smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu dohodou stran nebo výpovědí s tím, ţe výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně pokud nájemce poruší povinnost, kterou mu stanoví tato smlouva, nebo poruší právní předpis ve vztahu k této smlouvě, je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tím, ţe výpověď nabývá účinnosti doručením nájemci Majetkový úsek ORMI 30. Patrik Pavlíček, bytem Střelnice 2288, ţádost o pronájem části pozemku p. č. 292/1 o výměře 131 m 2 a části pozemku p. č. 932/1 o výměře 33 m 2 v k. ú. Ţizníkov rozšíření zahrady včetně stání pro auta, umístění pergoly a odpadní jímky Pan Pavlíček měl zájem v loňském roce odkoupit předmětné části pozemků od města. Tento prodej se však nerealizoval z důvodu nedoporučujících stanovisek a ZM na svém jednání dne pod č. usn. 828/10/B uloţilo odboru rozvoje, majetku a investic pronajmout zaplocené části pozemků p. č. 932/1 a p. č. 292/1 v k. ú. Ţizníkov majiteli domu čp. 9 v Ţizníkově. Na základě zpracovaného geometrického plánu č /2010 ze dne se jedná o část lesního pozemku p. č. 292/1 (nově p. č. 292/10) o výměře 131 m 2 a část ostatní plochy (ostatní komunikace) p. č. 932/1 (nově p. č. 932/4) o výměře 33 m 2.

14 Strana č. 14 / 17 a) doporučili záměr pronajmout části předmětných pozemků k poţadovanému účelu b) doporučili uzavření nájemní smlouvy na části předmětných pozemků o celkové výměře 164 m 2, tj. p. č. 292/1 (nově 292/10) o výměře 131 m 2 a p. č. 932/1 (nově 932/4) o výměře 33 m 2, s Patrikem Pavlíčkem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu rozšíření zahrady včetně stání pro auta, umístění pergoly a odpadní jímky - cena nájmu 3.280,- Kč ročně bez DPH + valorizace 31. RENO WORK SERVICES s.r.o.,, IČ: ţádost o pronájem části pozemku p. č. 3322/7 o výměře 60 m 2 v k. ú. umístění velkoplošné reklamní a informační obrazovky a oplocení Jedná se o část pozemku p. č. 3322/7 v k. ú., který se nachází u Sportareálu. a) doporučili záměr pronajmout předmětnou část pozemku k poţadovanému účelu b) doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemku s firmou RENO WORK SERVICES s.r.o. za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - cena nájmu ,- Kč ročně bez DPH + valorizace - účel nájmu umístění velkoplošné reklamní a informační obrazovky za dodrţení podmínky stanovené IO, tj. zaloţení nosné konstrukce obrazovky nebude provedeno na stávající splaškové a dešťové kanalizaci. 32. Jaroslav Kadlec, bytem Ţizníkov 125, ţádost o pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 300 m 2 v k. ú. Ţizníkov sekání trávy Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, v k. ú. Ţizníkov z celkové výměry 918 m 2. Pozemek se nachází před nemovitostí ţadatele. doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemek s Jaroslavem Kadlecem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu 3.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace

15 Strana č. 15 / Ing. František Bošek a Ing. Marie Bošková, bytem Ţizníkov 125, ţádost o pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 200 m 2 v k. ú. Ţizníkov sekání trávy Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, v k. ú. Ţizníkov z celkové výměry 918 m 2. Pozemek se nachází proti nemovitostí ţadatele. doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemek s Ing. Františkem Boškem a Ing. Marií Boškovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu 2.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace 34. František Hrabal,, IČ: pronájem části pozemku p. č. 295 v k. ú. (nezbytně nutná část pro umístění markýzy) ukončení smlouvy --- Pan Hrabal má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2008 ze dne na nezbytné nutnou část pozemku p. č. 295 v k. ú. za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou do s účinností od účel nájmu umístění stavby markýzy - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 3.189,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v jednou ročně vţdy do příslušného kalendářního roku. doporučili ukončení nájmu s Františkem Hrabalem dohodou ke dni HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrţel 35. Statek Skalice a.s., Chbany-Hořenice 2, Ţandov, IČ: ţádost o pronájem pozemku p. č. 109/5 o výměře m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy zemědělská výroba --- Záměr zveřejněn: Firma Statek Skalice a.s. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2010 ze dne na pozemky v k. ú. Dolní Libchava o celkové výměře 3892 m 2, tj. p. č. 724/ m 2 a p. č m 2, za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy (od ) s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to vţdy jen k 1. říjnu běţného roku s výpovědí doručenou nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem, tj. nejpozději ke dni běţného roku. - účel nájmu zemědělské hospodaření, včetně orby, setby a sklizně obilovin - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 1.000,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v jednou ročně vţdy do příslušného kalendářního roku.

16 Strana č. 16 / 17 doporučili uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A /2010 s firmou Statek Skalice a.s. specifikující rozšíření pronájmu s účinností od o pozemek p. č. 109/5 v k. ú. Častolovice u České Lípy za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností účel nájmu zemědělské hospodaření, včetně orby, setby a sklizně obilovin - cena nájmu zvýšení ceny na 1.600,- Kč ročně bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrţel 36. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy, k. ú. Ţizníkov, v k. ú. a v k. ú. Sosnová u České Lípy ţádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy provozování ekologického pastevectví a sečení Záměr zveřejněn: Pan Lopušan má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2004 ze dne , včetně dodatků č. 1 č. 6, za níţe uvedených podmínek: - doba nájmu smlouva podepsána dne na dobu určitou do , dodatkem č. 5 ze dne (účinnost od ) prodlouţena do cena nájmu od do ve výši 500,- Kč ročně + valorizace od ve výši ,- Kč ročně (500,- Kč za 1 ha) + valorizace (řešeno v uzavřeném dodatku č. 5) od ve výši ,-Kč ročně + valorizace (zvýšení o inflaci 6,3 %) od ve výši ,- Kč bez DPH (řešeno v uzavřeném dodatku č. 6 ze dne ) - účel pronájmu provozování ekologického pastevectví na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy za účelem přístupové cesty část pozemku p. č. 494/2 (řešeno v uzavřeném dodatku č. 5 viz přiloţený plánek) sekání trávy na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 323, p. č. 324, p. č. 361/3 a p. č. 387/4, v k. ú. Ţizníkov, v k. ú. Sosnová u České Lípy a v k. ú. - předmět nájmu níţe uvedené pozemky o celkové výměře m 2 (cca 25 ha): v k. ú. Okřešice u České Lípy část pozemku p. č. 616/4 o výměře 4975 m 2 pozemek p. č. 323 o výměře 4006 m 2 pozemek p. č. 324 o výměře 9326 m 2 pozemek p. č. 550/7 o výměře 3419 m 2 pozemek p. č. 550/8 o výměře m 2 pozemek p. č. 556/4 o výměře m 2 pozemek p. č. 557/2 o výměře m 2 pozemek p. č. 631/7 o výměře 1729 m 2 pozemek p. č. 361/3 o výměře 6078 m 2

17 Strana č. 17 / 17 pozemek p. č. 377/1 o výměře 736 m 2 pozemek p. č. 387/4 o výměře 4992 m 2 pozemek p. č. 404/6 o výměře 249 m 2 pozemek p. č. 404/7 o výměře 106 m 2 pozemek p. č. 407/9 o výměře 320 m 2 část pozemku p. č. 670 o výměře m 2 pozemek p. č. 684 o výměře 6466 m 2 pozemek p. č. 494/2 o výměře 701 m 2 pozemek p. č. 352/2 o výměře 218 m 2 v k. ú. Ţizníkov pozemek p. č. 962/4 o výměře 696 m 2 v k. ú. část pozemku p. č o výměře 1400 m 2 část pozemku p. č o výměře 7725 m 2 pozemek p. č. 1075/57 o výměře 1282 m 2 pozemek p. č. 5369/1 o výměře m 2 pozemek p. č. 5369/2 o výměře 3065 m 2 v k. ú. Sosnová u České Lípy část pozemku p. č. 557 o výměře m 2 část pozemku p. č. 559/1 o výměře m 2 část pozemku p. č. 561/1 o výměře m 2 část pozemku p. č. 567/1 o výměře m 2 část pozemku p. č. 569 o výměře m 2 doporučili projednat s nájemcem vyčlenění části pozemku p. č. 494/2, na kterém se nachází přístupová cesta, z nájemní smlouvy č. A /2004 a odstranění oplocení. Následně se bude výbor zabývat ţádostí o pronájem pozemků p.č. 350/16 a 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 15:30 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová,

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 10), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Zápis ze 6. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 6. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková Omluveni:

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 10.9.2015, od 17.30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů zastupitelstva Omluven: p. Knapíková

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ: 1. části poz.p.č. 1247/1 o výměře 250m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zahrádkáření. Roční nájemné činí 3,-Kč/m2/rok,

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Rady města Česká Kamenice 8. zasedání konané dne 9. května 2012

Usnesení Rady města Česká Kamenice 8. zasedání konané dne 9. května 2012 Usnesení Rady města Česká Kamenice 8. zasedání konané dne 9. května 2012 Usnesení č. 214/2012 pronájem pozemku Rada města rozhodla pronajmout část pozemkové parcely číslo 2494 o výměře 60 m2 v katastrálním

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 42/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 42/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Usnesení Rady města Česká Kamenice 7. zasedání konané dne 1. února 2011

Usnesení Rady města Česká Kamenice 7. zasedání konané dne 1. února 2011 Usnesení Rady města Česká Kamenice 7. zasedání konané dne 1. února 2011 Usnesení č. 123/2011 pronájem pozemku Rada města rozhodla pronajmout část pozemkové parcely číslo 705/1 o výměře 140 m2 v katastrálním

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více