Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana Hlináková, Lucie Trnečková Omluveni: František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 15:35 hodin, ukončeno v 17:35 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo odsouhlaseno projednat pronájmy jako první bod programu. Program: ZÁMĚRY PRODEJE VÝKUPY PRONÁJMY Ceny prodávaných pozemků: - pozemky dle ÚP určené k bytové výstavbě, se budou prodávat za cenu stavebních pozemků bez ohledu na výměru (mimo dokupů do 100 m 2 ) - znehodnocení pozemku, jako např. svaţitost a podmáčení bude posouzeno a zohledněno sníţením ceny o max o 30 % HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrţel ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1338/4, ostatní plocha, ostatní komunikace z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se Pod Holým vrchem v ulici Kinského před RD ţadatele. Pozemek tvoří udrţovanou a oplocenou zahradu, je v pronájmu (ţádost podána ). doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 1338/4 v k. ú..

2 Strana č. 2 / Záměr prodeje pozemku p. č. 177, zahrada o výměře 382 m 2 v k. ú. Dolní Libchava Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dolní Libchavě U Šporky. Jedná se o zarostlou, neudrţovanou zahradu (ţádost podána ). Tento bod byl zrušen, ţadatel odstoupil od ţádosti. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 1455/7, trvalý travní porost o výměře 242 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance a město ho získalo jako historický majetek obce. Jedná se o udrţovanou zahradu za řadovým rodinným domem ţadatelů (ţádost podána ). doporučili záměr prodat pozemek p. č. 1455/7 v k. ú.. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 3553/1, zahrada o výměře 590 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o zahradu za rodinným domem manţelů Šachových, kteří mají pozemek v pronájmu. Ţádost podal majitel kamenného obchodu naproti tomuto rodinnému domu přes komunikaci, za účelem rozšíření komunikace před firmou HEITECH ČR a zčásti na ozelenění (ţádost podána ). nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 3553/1 v k. ú.. 5. Záměr prodeje pozemku p. č. 5055, zastavěná plocha a nádvoří 22 m 2 v k. ú. Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě, ulice Studničkova a jedná se o pozemek pod garáţí majitele (ţádost podána ). doporučili záměr prodat pozemek p. č v k. ú.. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 1403/5, trvalý travní porost o výměře 52 m 2 a p. č. 1403/2, trvalý travní porost o výměře 12 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě pod Holým vrchem v bezprostřední blízkosti zahrady a RD ţadatelů. Jedná se o historický majetek města (ţádost podána ).

3 Strana č. 3 / 17 doporučili záměr prodat pozemky p. č. 1403/5 a 1403/2 v k. ú.. 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry 918 m 2 v k. ú. Ţizníkov ---- Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, o výměře cca 300 m 2, z celkové výměry 918 m 2 v k. ú. Ţizníkov. Část pozemku p. č. 15/1 je poţadována za účelem vybudování parkovacích míst, aby bylo moţné bezpečně vyjíţdět na veřejnou komunikaci. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe p.p.č. 15/1se nachází podél silnice Ţizníkov Heřmaničky, poblíţ výjezdu z Ţizníkova ve směru na Heřmaničky. Poţadovaná část pozemku je rovinatá, travnatá, s několika keři a je na ní umístěna i drobná sakrální stavba kříţek. V současné době tuto část vyuţívají majitelé okolních nemovitostí k parkování svých vozidel. nedoporučili záměr prodat část pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Ţizníkov. 8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 25 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 25 m 2 z celkové plochy m 2 v k. ú. Česká Lípa pro vybudování nové transformační stanice v rámci rekonstrukce Jiráskova divadla. Pozemek p. č. 78 se nachází v Jiráskově ulici jedná se o dvůr Jiráskova divadla včetně pozemku pod budovou divadla. Trafostanice by měla být umístěna napravo v rohu při zdi při pohledu od vchodu na nádvoří. doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 78 v k. ú.. 9. Záměr prodeje pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy ---- Město obdrţelo dne ţádost o odkoupení pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem scelení pozemků. Pozemek má délku zhruba 250 m a šířku 2,5 m aţ 3,5 m. Při místním šetření bylo zjištěno, ţe v současné době na pozemku p. č. 426 není ţádná komunikace, pozemek je rozorán a obděláván jako pole (není v pronájmu). Pozemek p. č. 426 se nachází mezi dvěma velkými lány orné půdy, ale podél pozemku p. č. 426 je ještě pozemek p. č.153/4, který má obdobnou délku a šíři, ale je veden jako orná půda. Tento pozemek je v rukou jiného vlastníka neţ ţadatele.na jiţní straně navazuje pozemek p. č.

4 Strana č. 4 / na silnici vedoucí od I/9 do Častolovic, na severní straně navazuje přímo na pozemek p. č. 426, komunikace, v rukou soukromé osoby (p. č. 429) a nepřímo řada pozemků ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice, Pozemkového fondu, města a soukromých osob. doporučili záměr prodat pozemek p. č. 426 v k. ú. Častolovice u České Lípy. 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 341/1, trvalý travní porost, o výměře cca 150 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Ţizníkov Město obdrţelo ţádost o prodej části pozemku (pruhu) p. č. 341/1, trvalý travní porost, o výměře cca 150 m 2 (cca 65 m 2 před pozemky p. č. 341/25 a 341/26 a cca 85 m 2 před pozemky p. č. 341/27 a 341/29) z celkové plochy m 2 v k. ú. Ţizníkov za účelem vyuţívání jako předzahrádky ke stávajícím rodinným domkům. Jedná se o částečně ozeleněný pruh pozemku mezi plotem, který je postaven podél pozemků p. č. 341/25, 341/26, 341/27, 341/29 a komunikací na pozemku p. č. 946 vše v k. ú. Ţizníkov. Ţadatelé chtějí na tomto pozemku vysázet zeleň, která by tlumila prašnost ze stávající silnice. Komunikace na sousedním pozemku p. č. 946 není majetkem města, vlastníkem je Jiří Košatý a Ing. Dagmar Košatá doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 341/1 v k. ú. Ţizníkov. PRODEJE 11. Prodej pozemků p. č. 8/1 o výměře 438 m 2, p. č. 8/4 o výměře 431 m 2, p. č. 8/5 o výměře 104 m 2 a p. č. 8/6 o výměře 342 m 2 vše zahrada v k. ú. Lada Ţadatelé: Jiří Kovář, bytem Heroutova 1736, a Zuzana Cirhanová, bytem Myslbekova 2447, (ţádost podána ) Pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se na Ladech v blízkosti hlavní silnice I/9 směrem na Nový Bor. Ţadatel má pozemky v pronájmu za účelem zahrádky, nyní je chce odkoupit za účelem stavby RD. Tento bod byl odloţen na příští jednání. 12. Prodej pozemků p. č. 718/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m 2, p. č. 13/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2, p. č. 135/6, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 135/7, trvalý travní porost o výměře m 2 vše v k. ú. Heřmaničky u Dobranova Ţadatelé: Ing. Petr a Miluše Boldovi, bytem Mazurská 521, Praha Troja (ţádost podána )

5 Strana č. 5 / 17 Pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v Heřmaničkách u Dobranova. Pozemky p. č. 135/6 a 7 jsou historickým majetkem, jedná se o louky kolem Ploučnice, navazují na pozemky ve vlastnictví ţadatele. Pozemky p. č. 718/11 a 13/4 jsou bez přístupu. Usnesení výboru ze dne 2. března 2011: Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat pozemky p. č. 718/11, 13/4, 135/6 a 135/7 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova manţelům Boldovým za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. Manţelé Boldovi s touto cenou nesouhlasí a ţádají o slevu kupní ceny o 50 %, protoţe pozemky jsou v záplavové zóně, nepřístupné a městem nevyuţitelné. trvali na svém původním doporučení ze dne 2. března prodat pozemky p. č. 718/11, 13/4, 135/6 a 135/7 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova manţelům Boldovým za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodej pozemku p. č. 185/3, trvalý travní porost o celkové výměře m 2 v k. ú. Dobranov Ţadatelka: Renata Marková, bytem Dobranov 133 (ţádost podána ) Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti Dobranovského potoka. Ţadatelka má zájem o odkoupení pozemku, který navazuje na její zahradu a který na vlastní náklady udrţuje. Na pozemku je naváţka v blízkosti potoka a je bez přístupu. Pokud by byla cena do 100,-- Kč/m 2, má zájem odkoupit ho celý, pokud bude vyšší, tak pouze část. doporučili prodat pozemek p. č. 185/3 v k. ú. Dobranov paní Markové za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy, případně řešit situaci pronájmem. HLASOVÁNÍ: 6 pro 1 proti 5 se zdrţelo nepřijaté usnesení 14. Prodej pozemku p. č. 3972/11, trvalý travní porost o výměře 180 m 2 v k. ú. Česká Lípa ---- Ţadatelka: Markéta Nolová, bytem Vachkova 2730, (ţádost podána ). Pozemek p. č. 3972/11 je historickým majetkem města a nachází se v České Lípě na Svárově, ulice Vachkova. Jedná se o udrţovanou zahradu u RD ţadatelky. doporučili prodat pozemek p. č. 3972/11 v k. ú. paní Nolové za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy, případně řešit situaci pronájmem. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 6 se zdrţelo nepřijaté usnesení

6 Strana č. 6 / Prodej pozemku p. č. 31, zahrada o výměře 863 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy ---- Ţadatelka: Vlasta Drhová, bytem Dubice 79, (ţádost podána ) Pozemek p. č. 31 je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici v blízkosti koupaliště. Jedná se o udrţovanou zahrádku, kterou má ţadatelka v pronájmu a nyní si ji chce odkoupit. doporučili prodat pozemek p. č. 31 v k. ú. Dubice u České Lípy paní Drhové za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 16. Prodej části pozemku p. č. 4060/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m 2 z celkové výměry 476 m 2 v k. ú Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, IČ: (ţádost podána ) Pozemek p. č. 4060/4 je ve vlastnictví města a nachází se u hlavní silnice I/9 v lokalitě U Kola. Na části pozemku společnost ČEZ Distribuce a. s. vybudovala trafostanici a nyní ţádá o prodej pozemku pod touto stavbou. Společnosti předloţila znalecký posudek na pozemek a výsledná cena je ,-- Kč. doporučili prodat část pozemku p. č. 4060/1 v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 17. Prodej pozemku p. č. 2767/49, ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2 v k. ú. za kupní cenu ve výši 650,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy společnosti GIBELOTTE a. s. se sídlem Štefánikova 18/25, Praha 5, , IČ: Prodej pozemků společnosti Gibelotte a. s. byl jiţ schválen ZM dne , usnesení č. 482/09/D. Protoţe došlo k doplnění a upřesnění údajů v kupní smlouvě předkládáme ji znovu ke schválení v předloţeném znění. doporučili prodat pozemek p. č. 2767/49 v k. ú. společnosti Gibelotte, a.s. za cenu ve výši 650,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy v předloţeném znění. HLASOVÁNÍ: 11 pro 1 proti 0 se zdrţelo 18. Prodej pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře 246 m 2 a pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova ---- Ţadatelé: 1. Ing. Jiří Novák, ul. Větrná 304, Odolená Voda, poţádal o části pozemků a za

7 Strana č. 7 / 17 účelem jak je uvedeno výše. Je majitelem chaty s č. ev paní Helena Marková, Bardějovská 2459, , poţádala o celé pozemky za účelem vyuţití na zahrádku. Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 133/2, zahrada, o výměře cca 40 m 2, z celkové výměry 246 m 2 a části pozemku p. č. 134, zahrada, o výměře 220 m 2, z celkové výměry 534 m 2 vše v k. ú. Písečná u Dobranova. Při místním šeření bylo zjištěno, ţe poţadované části pozemků jsou poţadovány za účelem rozšíření zázemí ke stavbě pro rodinnou rekreaci s č. e. 2 stojící na pozemku p. č Majitel chaty je pan Novák, který chce kvůli záplavám zpevnit zem kolem celého domu. Pozemky u chaty jsou rovinaté, udrţované, na pozemku p. č. 134 je dřevník a studna (viz foto) v majetku majitele chaty. Dále od chaty je na pozemku p. č. 134 mokřina a prakticky zde začíná les. doporučili prodat části pozemků p. č. 133/2 a 134 v k. ú. Písečná u Dobranova panu Novákovi (pozemky sousedí s jeho chatou) za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 1 se zdrţel 19. Prodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú Ţadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín Dne obdrţelo město ţádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 pro vybudování nové transformační stanice (stávající je umístěna v objektu na pozemku p. č. 2565). Při místním šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o rovinatý pozemek na spojnici ulic Českokamenická Ţelezničářská (Západní) nedaleko od Euroškoly. doporučili prodat část pozemku p. č. 2567/1 v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 20. Prodej pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2 v k. ú. ţádost o sníţení kupní ceny ---- Ţadatelé: 1. manţelé Alena a Milan Sprengerovi, Českých bratří 1531, podali ţádost dne , protoţe odkoupili sousední RD č. p.1087 na p. č a sousední pozemky p. č a Dne obdrţelo město ţádost o odprodej pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2, v k. ú. za účelem vyuţití tohoto pozemku na rozšíření zahrady.(tuto ţádost nepodávali manţelé Sprengerovi). Při místním šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o zaplocený pozemek k domu č. p. 1087,

8 Strana č. 8 / 17 který je jiţ vyuţíván jako zahrada. Pozemek je udrţován, jsou na něm umístěny zahradní prvky posezení, dětská houpačka a snad částečně i bazén. Pozemek není pronajat. ZM schválilo dne záměr prodeje pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2 v k. ú. (usnesení číslo 794/10/ J). trvali na svém původním doporučení - prodat pozemek p. č v k. ú. manţelům Sprengerovým za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 4 se zdrţeli 21. Prodej části pozemků p. č. 90/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 630 m 2 z celkové výměry m 2 a části pozemku p. č. 78, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 160 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Lada Ţadatelé: 1. Václav a Regina Šišmišovi, bytem Lada č. p. 33, , ţádost ze dne poţadují cca 138 m 2 z pozemku p. č. 90/1 a 12 m 2 z pozemku p. č. 78 za účelem zvětšení zahrady a zřízení zadního příjezdu novými vraty na zahradu a ke stávajícímu skladu. Při následných jednání od své ţádosti odstoupili za podmínky, ţe jim pan Dub odprodá část svého pozemku p. č. 93 tak, aby měli přístup k septiku a ke skladu pneu. 2. Milan Dub, bytem Mariánská 597, , ţádost ze dne doplněná poţaduje cca 630 m 2 z pozemku p. č. 90/1 a cca 30 m 2 z pozemku p. č. 78. Pan Dub poţaduje část těchto pozemků za účelem bezp. přístupu k nemovitostem na poz. p. č. 91 a 94 a k těmto poz. a dále za účelem rozšíření zahrady. 3. Roman Riemer, bytem Borská 63,, ţádost ze dne poţaduje cca 160 m 2 p. č. 78 za účelem vyřešení zaplocené části pozemku města a za účelem údrţby svého oplocení. Členové VPPN doporučili dne 2. března 2011 prodej části pozemku p. č. 90/1 a části pozemku p. č. 78 panu Dubovi za cenu 275,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a dále prodej části pozemku p. č. 78 panu Riemerovi za cenu 400,--Kč/m 2 rovněţ včetně nákladů na zpracování geometrického plánu, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. Dne při geodetickém zaměřování pozemků pan Riemer ústně poţádal o prodej pouze zaplocené části (dle GP se jedná o výměru 81 m 2 ). Návrh GP předpokládá oddělit zaplocený pozemek s novým p. č. 78/2 o výměře 81m 2 a pozemky p. č.78/3 o výměře 77 m 2 a pozemek p. č. 90/4 o výměře 562 m 2. doporučili prodat části pozemku p. č. 90/1 a 78 panu Dubovi za cenu ve výši 275,- Kč/m 2 s ohledem na sítě SČVaK a panu Riemerovi část pozemku p. č. 78 (pouze zaplocenou část) za cenu ve výši 400,- Kč/m 2, oběma včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a se splatností při podpisu kupní smlouvy.

9 Strana č. 9 / 17 VÝKUPY 22. Částečná revokace usnesení č. 820/10/C ze dne výkup pozemků p. č. 4762/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4762/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249 m 2 včetně objektu občanské vybavenosti čp (domek správce a šatny), a p. č. 4762/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m 2 včetně objektu klubovny vše v k. ú. od Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Česká Lípa, se sídlem Mánesova 1580, IČ: Výše uvedené nemovitosti se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jsou ve vlastnictví TJ Lokomotiva. Jedná se o sportovní plochy, hřiště a přilehlé objekty. Tělovýchovná jednota nabízí tyto nemovitosti k odkupu městu, protoţe v důsledku zvýšených nákladů s údrţbou sportoviště se jim ho nedaří financovat (ţádost podána ). Dle znaleckého posudku byla stanovena obvyklá cena nemovitostí ve výši ,- Kč. TJ Lokomotiva ţádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva s tím, ţe město bude kupní cenu splácet v ročních splátkách do roku 2015 a poté budou nemovitosti převedeny. doporučili částečnou revokaci usnesení čp. 820/10/C ze dne Výkup objektu čp. 924 na pozemku p. č. 3008, a pozemků p. č. 3008, trvalý travní porost o výměře 314 m 2, p. č. 3020/1, zahrada o výměře 410 m 2 a p. č. 3020/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m 2 včetně stavby bez čp., vše v k. ú. Česká Lípa Dům čp. 924 se nachází v České Lípě, v Dubické ulici vedle objektu Dům humanity a denní stacionář. Přístup k objektu je přes pozemek p. č. 3007, který je ve vlastnictví města, není zajištěn věcným břemenem. Majitelka je nabyvatelem domu z dědického řízení a nabízí ho k odkupu městu za částku ,-- Kč, městu předloţila znalecký posudek, který stanovuje cenu obvyklou ve výši ,-- Kč. trvali na svém původním doporučení vykoupit objekt čp. 924 včetně pozemků v k. ú. od Doried Válkové za cenu ve výši ,- Kč.

10 Strana č. 10 / 17 PRONÁJMY Správa SBD Sever 24. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 231 v ul. Ţiţkova o celkové výměře 38,14 m 2 (kancelář) ţádost o sníţení poplatku z nájmu Český svaz bojovníků za svobodu má uzavřenou smlouvu na pronájem níţe uvedených nebytových prostor ze dne o celkové výměře 38,14 m 2 (2x kancelář) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou s účinností od účel nájmu - za účelem kanceláře - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši 8 013,- Kč bez DPH (213,- Kč/m 2 /rok za kancelář a 106,-Kč/m 2 /rok) + valorizace a sluţby. Měsíční splátka nájemného a sluţeb ve výši 1 588,- Kč má být hrazena vţdy do posledního dne kalendářního měsíce. Jedná se o tyto prostor: kancelář o výměře 21,50 m 2, kancelář o výměře 15,60 m 2, WC o výměře 0,46 m 2, umyvárna o výměře 0,58 m 2. nedoporučili sníţit nájemné občanskému sdruţení za nebytové prostory. HLASOVÁNÍ: 9 pro 1 proti 2 se zdrţeli 25. Narcisa Hrušková,, IČ: nebytové prostory v přízemí objektu čp. 135 nám. T. G. Masaryka o celkové výměře 109,45 m 2 (prodejna) - odvolání k rozhodnutí ohledně sníţení nájemného o skladové prostory ---- Paní Hrušková má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne na nebytové prostory v objektu čp. 135 o celkové výměře 109,45 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy, tj. od účel nájmu prodejna s oděvy a textilem pro ţeny a muţe cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč (měsíčně ,- Kč) bez DPH + valorizace a sluţby, tj.: - prodejna o výměře 77,50 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - výloha o výměře 3,35 m 2 za 2.126,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 27,25 m 2 za 850,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení o výměře 1,35 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok. Dne byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě specifikující sníţení ceny nájemného od do na 6.290,- Kč měsíčně z důvodu vynaloţených nákladů na zprovoznění nebytových prostor v celkové výši ,40 Kč.

11 Strana č. 11 / 17 vzali na vědomí odvolání paní Hruškové a trvali na svém původním doporučení nájemné zachovat v původní výši. Správa Lubomír Kouba realitní kancelář 26. Radek Kadeřábek,, IČ: nebytové prostory v areálu Poříční čp o celkové výměře 126,42 m 2 (2x garáţ) a pronájem reklamní plochy výpověď z nájmu - Pan Kadeřábek má uzavřenou smlouvu č. A /2005 ze dne na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 126,42 m 2 (2x garáţ) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - za účelem garáţe - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH (cca 532,- Kč/m 2 /rok) + valorizace. Čtvrtletní splátka nájemného ve výši ,50 Kč má být hrazena vţdy do 15. dne v prostředním měsíci čtvrtletí. Dále má pan Kadeřábek uzavřenou smlouvu č. A /2008 ze dne na pronájem reklamní plochy o velikosti 70cm x 100 cm za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou - účel nájmu - umístění reklamního poutače - cena nájmu - roční cena nájemného ve výši 632,- Kč + 20% DPH + valorizace. Roční platba nájemného má být hrazena vţdy do příslušného kalendářního roku převodem na účet pronajímatele. doporučili ukončit nájemní smlouvy s panem Kadeřábkem po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Jana Mrkvičková,, IČ: ţádost o pronájem nebytových prostor v budově čp. 64 v I. nadz. podl. o celkové výměře 43 m 2 (Richterův dvůr) Záměr zveřejněn: a opětovně Prostory má v současné době v pronájmu Vlasta Filková, která dala v prosinci 2010 výpověď z těchto prostor s tím, ţe nájemní vztah bude ukončen po uplynutí výpovědní lhůty, tj. ke dni doporučili uzavření nájemní smlouvy na předmětné nebytové prostory s Janou Mrkvičkovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování svatebního studia Nella (tj. půjčování svatebních šatů, seznamovací agentura apod.) a prodeje svatebních šatů, společenských oděvů

12 Strana č. 12 / 17 a spotřebního zboţí (tj. biţuterie, spodní prádlo apod.) - cena nájmu ,- Kč ročně bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 12pro 0 proti 0 se zdrţelo 28. Český svaz chovatelů Základní organizace,, IČ: nemovitost čp. 50 v ul. Liberecká, nacházející se na pozemku p. č. 131/3 ve vlastnictví ČR, a pozemek p. č. 131/11 v k. ú. Stará Lípa ţádost o prodlouţení smlouvy Záměr zveřejněn: Český svaz chovatelů má uzavřenou smlouvu o bezúplatném pronájmu výstavního pavilonu ve Staré Lípě ze dne za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou 20 let s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - cena nájmu od do bezúplatně; od symbolická částka 10,- Kč za rok na základě uzavřeného dodatku č. 1 ze dne Nájemné je hrazeno jednou ročně vţdy do příslušného kalendářního roku. Český svaz chovatelů má uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 131/3 v k. ú. Stará Lípa na dobu do a) nedoporučili rozšíření nájmu ještě o pozemek p. č. 131/4 o výměře 264 m 2 a o část pozemku p. č. 131/8 o výměře cca 1900 m 2 b) doporučili uzavření nájemní smlouvy s Českým svazem chovatelů Základní organizace na budovu čp. 50 a pozemek p. č. 131/11 (řeší přístup k budově) na dobu určitou do s účinností od za účelem pořádání výstav Českým svazem chovatelů ZO a pozemek p. č. 131/11 jako přístup k budově za cenu nájmu ve výši 1.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace. Ve smlouvě bude dále uvedeno: pronajímatel i nájemce můţe smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu dohodou stran nebo výpovědí z důvodu uvedených v 9 zákona č. 116/1990 Sb. s tím, ţe výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně pokud nájemce poruší povinnost, kterou mu stanoví tato smlouva, nebo poruší právní předpis ve vztahu k této smlouvě, je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tím, ţe výpověď nabývá účinnosti doručením nájemci nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele budovu a pozemek nebo jejich části podnajmout jiné osobě ani poskytnout je pro účely sdruţení podle ust. 829 OZ smluvní strany se dále dohodly, ţe nájemce bude také udrţovat pozemky okolo budovy (p. č. 131/4 a část p. č. 131/8 o výměře cca 1900 m 2 ), včetně oplocení umístěného na pozemku p. č. 131/8

13 Strana č. 13 / Jaroslav Česnohlídek, bytem Brechtova 779, Praha 4 ţádost o pronájem části pozemku p. č. 131/8 v k. ú. Stará Lípa o výměře cca 400 m 2 - chov holubů Jedná se o část pozemku, který se nachází u výstavního pavilonu ve Staré Lípě Pan Česnohlídek předloţil dne opětovnou ţádost o pronájem části pozemku p. č. 131/8 v k. ú. Stará Lípa o výměře cca 400 m 2 za účelem umístění holubníku pro chov sportovních holubů. a) doporučili záměr pronajmout část tohoto pozemku k poţadovanému účelu b) doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětné pozemku s Jaroslavem Česnohlídkem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou do s účinností ode dne podpisu smlouvy - cena nájmu 4.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace - účel nájmu umístění holubníku a chov holubů za níţe dodrţených podmínek stanovených ZO ČSCH, tj.: budou dodrţovány hygienické a veterinární zásady chovu tak, aby nebylo narušeno nebo znemoţněno uţívání výstavní haly nájemcem ZO ČSCH I na poţádání ZO ČSCH I bude předloţeno potvrzení soukromého veterinárního lékaře o zdravotní bezzávadnosti chovu. Ve smlouvě bude dále uvedeno: pronajímatel i nájemce můţe smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu dohodou stran nebo výpovědí s tím, ţe výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně pokud nájemce poruší povinnost, kterou mu stanoví tato smlouva, nebo poruší právní předpis ve vztahu k této smlouvě, je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tím, ţe výpověď nabývá účinnosti doručením nájemci Majetkový úsek ORMI 30. Patrik Pavlíček, bytem Střelnice 2288, ţádost o pronájem části pozemku p. č. 292/1 o výměře 131 m 2 a části pozemku p. č. 932/1 o výměře 33 m 2 v k. ú. Ţizníkov rozšíření zahrady včetně stání pro auta, umístění pergoly a odpadní jímky Pan Pavlíček měl zájem v loňském roce odkoupit předmětné části pozemků od města. Tento prodej se však nerealizoval z důvodu nedoporučujících stanovisek a ZM na svém jednání dne pod č. usn. 828/10/B uloţilo odboru rozvoje, majetku a investic pronajmout zaplocené části pozemků p. č. 932/1 a p. č. 292/1 v k. ú. Ţizníkov majiteli domu čp. 9 v Ţizníkově. Na základě zpracovaného geometrického plánu č /2010 ze dne se jedná o část lesního pozemku p. č. 292/1 (nově p. č. 292/10) o výměře 131 m 2 a část ostatní plochy (ostatní komunikace) p. č. 932/1 (nově p. č. 932/4) o výměře 33 m 2.

14 Strana č. 14 / 17 a) doporučili záměr pronajmout části předmětných pozemků k poţadovanému účelu b) doporučili uzavření nájemní smlouvy na části předmětných pozemků o celkové výměře 164 m 2, tj. p. č. 292/1 (nově 292/10) o výměře 131 m 2 a p. č. 932/1 (nově 932/4) o výměře 33 m 2, s Patrikem Pavlíčkem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu rozšíření zahrady včetně stání pro auta, umístění pergoly a odpadní jímky - cena nájmu 3.280,- Kč ročně bez DPH + valorizace 31. RENO WORK SERVICES s.r.o.,, IČ: ţádost o pronájem části pozemku p. č. 3322/7 o výměře 60 m 2 v k. ú. umístění velkoplošné reklamní a informační obrazovky a oplocení Jedná se o část pozemku p. č. 3322/7 v k. ú., který se nachází u Sportareálu. a) doporučili záměr pronajmout předmětnou část pozemku k poţadovanému účelu b) doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemku s firmou RENO WORK SERVICES s.r.o. za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - cena nájmu ,- Kč ročně bez DPH + valorizace - účel nájmu umístění velkoplošné reklamní a informační obrazovky za dodrţení podmínky stanovené IO, tj. zaloţení nosné konstrukce obrazovky nebude provedeno na stávající splaškové a dešťové kanalizaci. 32. Jaroslav Kadlec, bytem Ţizníkov 125, ţádost o pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 300 m 2 v k. ú. Ţizníkov sekání trávy Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, v k. ú. Ţizníkov z celkové výměry 918 m 2. Pozemek se nachází před nemovitostí ţadatele. doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemek s Jaroslavem Kadlecem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu 3.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace

15 Strana č. 15 / Ing. František Bošek a Ing. Marie Bošková, bytem Ţizníkov 125, ţádost o pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 200 m 2 v k. ú. Ţizníkov sekání trávy Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 15/1, trvalý travní porost, v k. ú. Ţizníkov z celkové výměry 918 m 2. Pozemek se nachází proti nemovitostí ţadatele. doporučili uzavření nájemní smlouvy na část předmětného pozemek s Ing. Františkem Boškem a Ing. Marií Boškovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu 2.000,- Kč ročně bez DPH + valorizace 34. František Hrabal,, IČ: pronájem části pozemku p. č. 295 v k. ú. (nezbytně nutná část pro umístění markýzy) ukončení smlouvy --- Pan Hrabal má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2008 ze dne na nezbytné nutnou část pozemku p. č. 295 v k. ú. za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou do s účinností od účel nájmu umístění stavby markýzy - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 3.189,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v jednou ročně vţdy do příslušného kalendářního roku. doporučili ukončení nájmu s Františkem Hrabalem dohodou ke dni HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrţel 35. Statek Skalice a.s., Chbany-Hořenice 2, Ţandov, IČ: ţádost o pronájem pozemku p. č. 109/5 o výměře m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy zemědělská výroba --- Záměr zveřejněn: Firma Statek Skalice a.s. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2010 ze dne na pozemky v k. ú. Dolní Libchava o celkové výměře 3892 m 2, tj. p. č. 724/ m 2 a p. č m 2, za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy (od ) s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a to vţdy jen k 1. říjnu běţného roku s výpovědí doručenou nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem, tj. nejpozději ke dni běţného roku. - účel nájmu zemědělské hospodaření, včetně orby, setby a sklizně obilovin - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 1.000,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v jednou ročně vţdy do příslušného kalendářního roku.

16 Strana č. 16 / 17 doporučili uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A /2010 s firmou Statek Skalice a.s. specifikující rozšíření pronájmu s účinností od o pozemek p. č. 109/5 v k. ú. Častolovice u České Lípy za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností účel nájmu zemědělské hospodaření, včetně orby, setby a sklizně obilovin - cena nájmu zvýšení ceny na 1.600,- Kč ročně bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrţel 36. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy, k. ú. Ţizníkov, v k. ú. a v k. ú. Sosnová u České Lípy ţádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy provozování ekologického pastevectví a sečení Záměr zveřejněn: Pan Lopušan má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2004 ze dne , včetně dodatků č. 1 č. 6, za níţe uvedených podmínek: - doba nájmu smlouva podepsána dne na dobu určitou do , dodatkem č. 5 ze dne (účinnost od ) prodlouţena do cena nájmu od do ve výši 500,- Kč ročně + valorizace od ve výši ,- Kč ročně (500,- Kč za 1 ha) + valorizace (řešeno v uzavřeném dodatku č. 5) od ve výši ,-Kč ročně + valorizace (zvýšení o inflaci 6,3 %) od ve výši ,- Kč bez DPH (řešeno v uzavřeném dodatku č. 6 ze dne ) - účel pronájmu provozování ekologického pastevectví na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy za účelem přístupové cesty část pozemku p. č. 494/2 (řešeno v uzavřeném dodatku č. 5 viz přiloţený plánek) sekání trávy na pozemcích v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 323, p. č. 324, p. č. 361/3 a p. č. 387/4, v k. ú. Ţizníkov, v k. ú. Sosnová u České Lípy a v k. ú. - předmět nájmu níţe uvedené pozemky o celkové výměře m 2 (cca 25 ha): v k. ú. Okřešice u České Lípy část pozemku p. č. 616/4 o výměře 4975 m 2 pozemek p. č. 323 o výměře 4006 m 2 pozemek p. č. 324 o výměře 9326 m 2 pozemek p. č. 550/7 o výměře 3419 m 2 pozemek p. č. 550/8 o výměře m 2 pozemek p. č. 556/4 o výměře m 2 pozemek p. č. 557/2 o výměře m 2 pozemek p. č. 631/7 o výměře 1729 m 2 pozemek p. č. 361/3 o výměře 6078 m 2

17 Strana č. 17 / 17 pozemek p. č. 377/1 o výměře 736 m 2 pozemek p. č. 387/4 o výměře 4992 m 2 pozemek p. č. 404/6 o výměře 249 m 2 pozemek p. č. 404/7 o výměře 106 m 2 pozemek p. č. 407/9 o výměře 320 m 2 část pozemku p. č. 670 o výměře m 2 pozemek p. č. 684 o výměře 6466 m 2 pozemek p. č. 494/2 o výměře 701 m 2 pozemek p. č. 352/2 o výměře 218 m 2 v k. ú. Ţizníkov pozemek p. č. 962/4 o výměře 696 m 2 v k. ú. část pozemku p. č o výměře 1400 m 2 část pozemku p. č o výměře 7725 m 2 pozemek p. č. 1075/57 o výměře 1282 m 2 pozemek p. č. 5369/1 o výměře m 2 pozemek p. č. 5369/2 o výměře 3065 m 2 v k. ú. Sosnová u České Lípy část pozemku p. č. 557 o výměře m 2 část pozemku p. č. 559/1 o výměře m 2 část pozemku p. č. 561/1 o výměře m 2 část pozemku p. č. 567/1 o výměře m 2 část pozemku p. č. 569 o výměře m 2 doporučili projednat s nájemcem vyčlenění části pozemku p. č. 494/2, na kterém se nachází přístupová cesta, z nájemní smlouvy č. A /2004 a odstranění oplocení. Následně se bude výbor zabývat ţádostí o pronájem pozemků p.č. 350/16 a 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 15:30 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 10. 2009 Zápis č. 6 Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček Omluveni: Beneš, Saro, Štolba Zapisovatel: Dvořák Ověřovatelé zápisu: Páleníček,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p.

p. Michal Fišer, MBA, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, p. Jiří Toušek,, Ing. Jan Červenka, p. Zápis č. 1/2015 z 1. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 12. února 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 6. 2011 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Omluveni: Program: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich

Více