Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP"

Transkript

1 Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Název vzdělávacího programu Popis vzdělávacího programu Cíl Cílová skupina Vzdělávací moduly Zařazení okruhů do rámce jednotlivých modulů Personální zajištění Materiální a technické zabezpečení Způsob vyhodnocení akce Kalkulace předpokládaných nákladů: Ukázka návrhu osvědčení Ukázka PPT prezentace Ukázka materiálů pro účastníky přednášky Důsledky nadměrné výživy Nutriční protokol Ukázky testů Zpětná vazba

3 1. Úvod Metodika předkládá podrobný návod na organizaci kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která byla realizována v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ ). Metodika poskytuje potřebné materiální, technické a personální zajištění, návrhy vzdělávacích modulů a okruhů včetně ukázky PPT prezentace, ukázky materiálů pro účastníky, návrhy zpětné vazby ze strany lektorů i účastníků a osvědčení pro účastníky kurzu DVPP. Výukové materiály projetu jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 2. Název vzdělávacího programu Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů na středních zdravotnických školách. 3. Popis vzdělávacího programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků je vzhledem k vysokým nárokům na jejich teoretické i praktické znalosti neustále se vyvíjejícího oboru nezbytné. Kurz musí být navržen tak, aby maximálně reflektoval potřeby odborných pedagogů vyučujících specializované předměty na středních zdravotnických školách. Měl by být rozdělen do několika (např. pěti) hlavních modulů, které budou vybrány vzhledem k aktuálním potřebám pedagogů. Každý z nich by měl obsahovat několik okruhů (např. 2 4), které tematicky spadají do rámce hlavního modulu. Na jeden okruh by mělo připadnout 5 hodin výuky. Pedagogové by měli mít možnost vybrat si jednotlivé moduly dle svého zájmu či aktuální potřeby. Výuka by měla být rovnoměrně rozložena na teoretickou a praktickou část tak, aby byla vyvážena potřeba získání nových teoretických znalostí i praktických dovedností, a to s ohledem na neustálý vývoj oboru. Součástí výuky by měly být PPT prezentace, výukové modely, instruktážní video či výukové filmy 1. Samozřejmostí je využití nejnovějších poznatků, materiálů, pomůcek či přístrojů. Na konci každého z okruhů by měli pedagogové absolvovat test, který ověří množství a kvalitu získaných teoretických znalostí. Kurzy by se měly konat ve výukovém centru oddělení vzdělávání pořádajícího zdravotnického zařízení, kde maximální kapacita učebny není podstatná, pokud není nižší než 15 osob, čímž je také dána optimální velikost skupiny. V případě potřeby mohou být kurzy organizovány přímo v prostorách středních zdravotnických škol, přičemž technické vybavení v tomto případě zajistí pořadatel. Pro úspěšné zakončení kurzu by měli pedagogové absolvovat určený počet výukových 1 V rámci projektu byly vytvořeny výukové filmy zaměřené na vybrané ošetřovatelské úkony a na oblast zobrazovacích metod. Filmy jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 3

4 modulů (např. minimálně tři z pěti výukových modulů, tedy minimálně 35 hodin výuky). Úspěšným absolventům by mělo být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného u MŠMT. 4. Cíl Vzhledem k současnému stavu celé společnosti je nezbytné, aby vzdělávací sféra v potřebné míře reagovala na neustále se měnící ekonomické podmínky. Pracovní síla, která vstupuje na trh práce, musí být již v průběhu vzdělávacího procesu připravována tak, aby byla dobře uplatnitelná, schopná přizpůsobit se současným podmínkám, adekvátně reagovat na moderní trendy a připravená kontinuálně se rozvíjet a vzdělávat. Vzhledem k těmto potřebám je nezbytné dobře fungující spojení a efektivní komunikace mezi sférou vzdělávání a práce. Proto je nejnovějšími teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi vybavený pedagog nezbytným spojovacím článkem mezi sférou vzdělávání a prací. v tomto oboru. Je nezbytné, aby se účastníci dozvěděli, jaké nejnovější materiály, postupy a pomůcky se u specifických odborných činností aktuálně ve zdravotnické praxi používají. Další vzdělávání pedagogických pracovníků obohatí jejich dosavadní teoretické znalosti a posílí specifické praktické dovednosti, které následně předají žákům během vyučovacího procesu. Pedagogové pak budou v rámci výuky zprostředkovávat nejmodernější poznatky ze zdravotnictví. 5. Cílová skupina Kurz je zaměřen na odborné pedagogy středních zdravotnických škol, kteří vyučují předměty orientované na teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon práce ve zdravotnictví, a to např. ošetřovatelství, klinická propedeutika, první pomoc, výchova ke zdraví, somatologie, ošetřování nemocných, anatomie atd. 6. Vzdělávací moduly Výukové moduly by měly být navrženy s ohledem na potřeby účastníků i nejmodernější požadavky z oblasti zdravotnictví. Příklady výukových modulů: Zajištění a péče o invazivní vstupy Nutriční terapie Kardiopulmonální resuscitace Komunikace s pacienty Léčba bolesti 4

5 7. Zařazení okruhů do rámce jednotlivých modulů Jednotlivé okruhy by měly být do hlavních výukových modulů zařazeny na základě oborových souvislostí. Příklady okruhů: Zajištění a péče o invazivní vstupy Periferní žilní kanylace Centrální žilní kanylace Derivace moči, inkontinence Péče o pacienta s tracheostomií Nutriční terapie Diabetes mellitus aplikace inzulínů Diabetes mellitus glukometry, selfmonitoring Nutriční terapie, nutriční screening Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce a zdravotnické pracovníky v podmínkách standardní péče Kardiopulmonální resuscitace rozšířená v podmínkách nemocniční intenzivní péče Komunikace s pacienty Specifika komunikace s agresivním pacientem Specifika komunikace s umírajícím pacientem Léčba bolesti Péče o pacienta s bolestí APS Acute Pain Service Péče o pacienta s implantovaným portem Definice specifikovaných okruhů v rámci jednotlivých výukových modulů 1. modul - Zajištění a péče o invazivní vstupy okruh Periferní žilní kanylace anotace: anatomie a fyziologie cévního systému, indikace pro aplikaci periferních žilních kanyl, volba místa vpichu a typu intravenózní kanyly, příprava k aplikaci i.v. kanyly, postup a technika žilní kanylace, nové postupy a pomůcky, komplikace při zavádění i.v. kanyly, péče o pacienta s periferní žilní kanylou, praktický nácvik kanylace na modelu ruky, produkty pro periferní žilní kanylaci, doporučení pro výuku žáků v dovednostech kanylace periferní žíly okruh Centrální žilní kanylace anotace: indikace k zavedení centrálního venózního katétru, přístupy k punkci centrálního řečiště (anatomie, technika punkce centrálních žil), příprava pomůcek a asistence u výkonu kanylace 5

6 centrální žíly (ukázky typů kanyl), ošetřování venózních katétrů nové doporučené postupy, krytí, bezjehlové vstupy (instruktážní film), problematika katetrových sepsí, praktický nácvik přípravy sterilního stolku, instruktážní film ke kanylaci, doporučení pro výuku žáků v dovednostech kanylace centrální žíly a péči o žilní vstup okruh Péče o pacienta s tracheostomií anotace: historie, terminologie, anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice, indikace a kontraindikace tracheostomie, výhody a nevýhody, provedení, komplikace chirurgické trachesotomie, ošetřovatelská péče o nemocné s tracheostomií včetně nových pomůcek a postupů, péče o pacienta s trachesostomií v nemocničním zařízení, hodnocení průchodnosti kanyly, péče o dýchací cesty, toaleta dýchacích cest (praktický nácvik odsávání z DC), pooperační péče o tracheostomii, výměna tracheostomické kanyly, nejčastější chyby v průběhu ošetřovatelské péče, péče o pacienta s tracheostomií v domácím prostředí: pomůcky pro nemocné, edukace nemocného, výměna tracheostomické kanyly, informace a pokyny pro obvodního lékaře, psychologická a sociální péče, odstranění tracheostomické kanyly, ošetřovatelský proces o nemocného s tracheostomií, doporučení pro výuku žáků v dovednostech péče o tracheostomii okruh Derivace moči, inkontinence anotace: způsoby derivace moče, cévkování ženy, muže, nové trendy v péči o inkontinentní pacienty, praktický nácvik na modelu, episystostomie, nefrostomie, uretrální stenty, ošetřovatelský problém inkontinence (definice, typy, příčiny, léčba, ošetřovatelská péče), doporučení pro výuku žáků v dovednostech derivace moče 2. modul - Nutriční terapie okruh Diabetes mellitus aplikace inzulínů anotace: nové trendy v inzulinoterapii, inzulínová pera druhy per, nácvik manipulace, aplikace inzulínu - manipulace s inzulíny, technika aplikace inzulínů, kožní změny související s aplikací inzulínů, druhy inzulínů podle délky působení, typy inzulínových režimů, pomůcky k aplikaci inzulínu, strava při diabetes mellitus - základní živiny, jídelní plán ve výměnných jednotkách, strava za hospitalizace, praktický nácvik orientačních propočtů stravy, doporučení pro výuku žáků v aplikaci inzulínů okruh Diabetes mellitus glukometry, selfmonitoring anotace: historie glukometru, technologie a práce s glukometrem, novinky v přístrojové technice a trendy selfmonitoringu, infolinka pro pacienty poznatky a zkušenosti, selfmonitoring frekvence kontrol glykémií, vedení záznamů samostatných kontrol, selfmonitoring v běžném režimu dne, selfmonitoring za zvláštních situací, kontrola moči na cukr, aceton, úprava režimu dle naměřených hodnot (úpravy dávek inzulínu), akutní komplikace diabetu a stravování - hypoglykémie, hyperglykémie, doporučení pro výuku žáků v manipulaci s glukometrem 6

7 okruh Nutriční terapie, nutriční screening anotace: úloha výživy v nemocnici dietní systém, nedostatečná výživa, důsledky nadměrné výživy, léčebná výživa v nemocnici - metody zjišťování, určování a hodnocení stavu výživy, akutní vyhledávání nemocných s rizikem malnutrice, mechanizmy vedoucí ke vzniku malnutrice, důsledky malnutrice, prevence, spolupráce nutričního terapeuta a všeobecné sestry - nejčastější omyly, vhodné doplňky stravy, nové přípravky a postupy, enterální výživa, parenterální výživa, hydratace, laboratorní hodnoty, souvislost vzniku dekubitů a výživy, specifika výživy dle oborů zdravotní péče, dle věku, doporučení pro výuku žáků v oblasti nutriční terapie a edukace pacientů. 3. modul - Kardiopulmonální resuscitace okruh Kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce a zdravotnické pracovníky v podmínkách standardní péče anotace: zásady kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce, rozšířená resuscitace pro zdravotnické profesionály dle nových postupů (mezinárodní doporučení schválená v roce 2005), resuscitace v podmínkách standardní nemocniční péče, praktický nácvik na modelu, instruktážní film, doporučení pro výuku žáků v kardiopulmonální resuscitaci okruh Kardiopulmonální resuscitace rozšířená v podmínkách nemocniční intenzivní péče anotace: zásady kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce, rozšířená resuscitace pro zdravotnické profesionály dle nových postupů (mezinárodní doporučení schválená v roce 2005), specifika rozšířené resuscitace v intenzivní péči, defibrilace, praktický nácvik na modelu, instruktážní film, doporučení pro výuku žáků v kardiopulmonální resuscitaci v intenzivní péči 4. modul Komunikace s pacienty anotace: pojem komunikace, komunikační styly, vliv komunikace na kvalitu života, specifika komunikace s pacientem, parametry zdravé komunikace a nezdravé komunikace, nejčastější druhy kontraproduktivní chování, neverbální komunikace, zpětná vazba, základní typy chování v interpersonálních vztazích, ad., doporučení pro výuku žáků v oblasti komunikace s pacientem. Pro důkladné pochopení základních typů interpersonálního chování (submisivní, agresivní, asertivní) je část kurzu spojena s praktickým nácvikem vhodného asertivního chování. okruh Specifika komunikace s agresivním pacientem agrese definice, popis, aspekty agrese, projevy agrese, důsledky agrese, agrese ve zdravotnictví a jejich příčiny, komunikace s agresivním člověkem obecně, komunikace s verbálně agresivním pacientem, komunikace s fyzicky agresivním pacientem, možnosti ovlivnění agresivních projevů okruh Specifika komunikace s umírajícím pacientem péče o dlouhodobě nemocné, vztah s dlouhodobě nemocným pacientem a zacházení s ním, práce obtížnými projevy pacientů, doprovázení umírajících, specifické doprovodné projevy umírajících, 7

8 možnosti psychohygieny při práci s umírajícími, sdělování nepříjemných zpráv rodině, projevy vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka, loučení s umírajícím. 5. modul - Léčba bolesti okruh Péče o pacienta s bolestí anotace: definice bolesti, historie léčby bolesti, dělení a typy bolesti, patofyziologie bolesti, faktory ovlivňující vnímání bolesti, metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče: anamnéza bolesti, dokumentace, léčba bolestivých syndromů, psychoterapie, farmakoterapie, invazivní postupy a alternativní a další léčebné postupy, ošetřovatelská diagnóza Bolest, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s bolestí okruh APS Acute Pain Service anotace: metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče, služba zajišťující sledování a léčbu pooperační bolesti význam, cíl, organizace, seznámení se praktickým fungováním služby ve zdravotnickém zařízení okruh Péče o pacienta s implantovaným portem anotace: indikace a způsob zavedení portu, ošetřování pacienta před, po a v průběhu výkonu, ošetřování portu, aplikace léčiv do portu, edukace pacienta, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s implantovaným portem, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s implantovaným portem 8. Personální zajištění Na realizaci kurzu DVPP se podílí organizační tým, tým expertů a vrchní odborný dohled. Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků dle potřeby (počtu modulů/okruhů/účastníků) - komunikace s experty pro výuku - zajištění výukových prostor - komunikace s účastníky kurzu - koordinace aktivit - organizační zajištění všech odborných přednášek - kontrola obsahové a formální náplně přednášek, prezentací, testů - řešení nahodilých komplikací - zajištění zpětné vazby ze strany expertů pro výuku i účastníků kurzu, vyhodnocení kurzu (modulů/okruhů) 8

9 Pracovní náplň experta pro výuku: - počet pracovníků dle potřeby (počtu modulů/okruhů/účastníků) - vytvoření odborného obsahu přednášky, prezentace, příprava materiálů, testů - konzultace s organizačním týmem - prezentace odborné přednášky (teoretické/praktické části) - podání zpětné vazby účastníkům kurzu - vyhodnocení zdravotnického kurzu Pracovní náplň Vrchního odborného dohledu: - výběr vhodných odborníků expertů pro výuku - komunikace s organizačním týmem a experty pro výuku - kontrola odborné náplně kurzu a jeho průběhu - vyhodnocení kurzu Personální zajištění vychází nejen z náplně jednotlivých modulů, kdy je potřeba odpovídající kvalifikace experta tak, aby výuka jednotlivých okruhů byla prezentována na vysoké odborné úrovni, ale je nezbytná i dostatečná praxe lektora na specializovaném pracovišti odpovídající lektorovanému okruhu a zkušenosti s pedagogickou výukou. Za potřebnou úroveň teoretických znalostí, praktických i pedagogických dovedností lektorů odpovídá garant celého kurzu, např. náměstek Úseku ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení. Kvalifikační požadavky na experta pro výuku: - všeobecná sestra - vysokoškolské studium - specializační studium - doktorandské studium - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. pro obor všeobecná sestra - odborná praxe - pedagogické minimum (kurz akreditovaný MŠMT, trénink trenérů v dovednostech pro vzdělávání dospělých) - pedagogická praxe (výuka praxe v rámci specializačního studia, vedení odborných kurzů pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí, vedení odborné praxe studentů středních a vyšších odborných škol zdravotnického zaměření, prezentace na konferencích a seminářích, publikační činnost a vědecko-výzkumná činnost) 9

10 9. Materiální a technické zabezpečení Je nezbytné, aby poskytovatel kurzu disponoval odpovídajícími prostory, audiovizuální technikou a dalším vybavením potřebným pro odpovídající zabezpečení kurzu: - projekční technika: o promítací plátno o datový projektor a počítač vybavený potřebným softwarem včetně prezentačních a video projekčních programů o reproduktor o mikrofony o připojení k internetu - flipchart - stoly, židle (kapacitně dostačující pro cílovou skupinu) - audiovizuální technika o fotoaparát o kamera o zálohovací HDD - výukové modely a pomůcky pro nácvik odborných činností: o model pro nácvik kardio-pulmonální resuscitace o resuscitační vak (AMBUVAK) o defibrilátor o model ruky pro nácvik periferní žilní kanylace o model pro nácvik péče o tracheostomii o model pro nácvik cévkování muže a ženy o odsávačka o různé typy inzulínových per a glukometrů o tabulky pro stanovení nutričních hodnot - zdravotnické pomůcky dle zaměření jednotlivých modulů/okruhů: o dezinfekce o obvazový materiál o ochranné rukavice o periferní a centrální žilní kanyly, jehly, stříkačky o inovativní krytí o močové katetry o hemodialyzační katetry o ochranné zástěry o inovativní materiály na hojení ran o tracheostomické kanyly o podložky o buničina 10

11 10. Způsob vyhodnocení akce Úspěšnost kurzu bude hodnocena na základě zpětné vazby získané formou dotazníku po ukončení jednotlivých okruhů. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce (viz příloha). 11. Kalkulace předpokládaných nákladů: Pro vyčíslení předpokládaných nákladů je nutno vzít v úvahu následující položky. Počet vyučujících lektorů: Položka Celkové náklady na lektory z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů Ubytování lektorů Stravování a doprava lektorů Náklady na zajištění prostor Ubytování, stravování a doprava účastníků z toho Doprava účastníků Stravování a ubytování účastníků Náklady na učební texty z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů počet stran Náklady na pomůcky (nákup/zapůjčení) Z toho Výukové modely a pomůcky Zdravotnické pomůcky Režijní náklady z toho Stravné a doprava organizátorů Ubytování organizátorů Poštovné, telefony Doprava a pronájem techniky Propagace Ostatní náklady Odměna organizátorům Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka Předpokládané náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 11

12 Poznámky ke kalkulaci: - Celkové náklady na lektora zahrnují odměnu za vedení výuky a přípravu na výuku v následující struktuře: 2 hodiny přípravy 1 hodina výuky - V případě, že bude každý okruh vyučován třikrát (15 hodin výuky + 30 hodin příprav), činí celková hodinová dotace 45 hodin / okruh, což při 14 okruzích činí 630 hodin celkem. - Náklady na zajištění prostor nevznikají, pokud se výuka uskuteční v prostorách organizátora kurzu. Podobně je to i s ubytováním, stravováním a dopravou lektorů i účastníků. - Jestliže si náklady na dopravu účastníci hradí sami, nevznikají organizátorům náklady ani na tuto položku. - V případě, že budou mít lektoři pro účastníky připravené přednášky formou PPT prezentace, je dobré tyto prezentace včetně dalších materiálů dát účastníkům k dispozici. - Záleží na organizátorovi, zda a jakou částku bude po účastnících za absolvování kurzu požadovat. 12

13 12. Ukázka návrhu osvědčení O S V Ě D Č E N Í pro pedagogické pracovníky o účasti na akreditovaném kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pan/paní: narozen(a): absolvoval/a Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů na středních zdravotnických školách Datum konání: Absolvované moduly, počet hodin: Číslo akreditace MŠMT: 13

14 13. Ukázka PPT prezentace Vzdělávací modul: Nutriční terapie Okruh: Nutriční terapie, nutriční screaning 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 14. Ukázka materiálů pro účastníky přednášky Důsledky nadměrné výživy Riziková období pro vznik obezity Podvýživa plodu během intrauterinního vývoje. Doba dospívání - zejména u dívek. Doba gravidity a další období v dospělosti např. základní vojenská služba, založení rodiny, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu, dlouhodobá onemocnění, zaměstnání. Zanechání kouření. Užívání léků, které mohou ovlivnit tělesnou hmotnost (antidiabetika, inzulin, deriváty sulfonylurey, thiazolindiony), tyreostatika, antidepresiva, některá antiepileptika, beta blokátory, glukokortikoidy, estrogeny. Endokrinopatie spojené s obezitou Podíl nevýznamný, ale je nutno je zvažovat v diferenciální diagnostice. Hypotyreóza, Cushingův syndrom, hypopituitarismus, hyperprolaktinémie, hypogonadismus, hyperestrogenismus, pseudohypoparatyreóza. Zdravotní komplikace obezity I. Metabolické DM II typ, DNA, HLP, HT, metabolický syndrom. Kardiovaskulární HT, CMP. Respirační syndrom spánkové apnoe. Gastrointestinální a biliární hernie, reflux. Revmatologické. Onemocnění kloubů. Kožní. Psychosociální. Nádorová onemocnění. 27

28 The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI Classification BMI(kg/m ) Principal cut-off points Additional cut-off points Underweight <18.50 <18.50 Severe thinness <16.00 <16.00 Moderate thinness Mild thinness Normal range Overweight Pre-obese zvýšené riziko vzniku komplikací Obese Obese class I Obese class II Obese class III Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO

29 Doporučení léčebného postupu Hospitalizovaný obézní pacient Zhodnotit celkový stav obézního, účel hospitalizace, podle těchto získaných údajů zvolit další postup. I obézní pacient může být v malnutrici (hůře rozeznatelná). Dbát o prevenci a udržení si optimální tělesné hmotnosti. Možnost kontaktu NUTT. Nedávat ihned striktně dietu č. 8 ptát se i pacienta na váhu, sledovat a zapisovat hmotnost - dávky léků, živin, laboratoř. Komplexní přístup. 29

30 Ambulantní obézní pacient Od čeho se nám odvíjí stanovení redukčního režimu? Motivace k redukci hmotnosti. Historie hmotnosti, aktuální dynamika tělesné hmotnosti. Zkušenost s redukcí hmotnosti. Znalost redukční diety. Nutriční anamnéza. Zhodnocení přineseného jídelníčku podhodnocování. Hmotnost, výška, BMI, obvod pasu, poměr WHR již není tak vypovídající. Nepřímá kalorimetrie, pokud to lze. Pitný a pohybový režim u pacienta. Zpráva od lékaře RA, OA, FA, laboratoř, alergie, komorbidity. Stanovení denní energetické potřeby. Aktuální psychický stav, sociální a finanční situace atd. Jaký redukční režim vybrat? Individuální zohlednění, akceptovatelnost pro pacienta, dostupnost sortimentu, pravidelnost, pestrost. Schopnost pacienta režim dlouhodobě dodržet, jeho reálné možnosti. Adaptační snižování energetického výdeje vhodná pohybová aktivita. Přísnější redukční režimy - uvažujeme o nich u pacientů s komorbiditami, u závažných stavů, vše dle zhodnocení stravovacích zvyklostí, u každého můžeme přísnější redukční režim chápat jinak. Hojení ran Výživa Zásadní podmínkou pro hojení ran. Dobrá hydratace. Dobré prokrvení, které přináší kyslík a živiny, tam kde je jich třeba, urychlí hojení. Svou roli hrají nervové zásobení a trofika tkáně. Metabolické ladění organismu během katabolismu se rány nehojí. Individuálně sestavený nutriční plán, nutriční intervence, sledování jejich realizace a toleranci u pacienta. 30

31 Pokud pacient jí, tak je důležitá pestrá strava se zvýšenou dávkou bílkovin, energie, vitaminů, stopových prvků a dalších antioxidantů. U hojení ran jsou významné - Zn, Se, ARGININ, Glutamin, Cu. Pokud výše zmíněné není dostatečné, tak je zapotřebí nutriční podpora formou přípravků enterální výživy určených k tzv. popíjení běžné i speciální. Není-li pacient schopen jíst, ale má funkční GIT, tak se zavede enterální výživa. Posledním útočištěm nám zůstává parenterální výživa. Existují i rány, které nejsou ani po vynikající komplexní péči zhojitelné, ale je důležitý individuální přístup vedoucí k co nejlepšímu výsledku. Dnes je bouřlivý rozvoj moderních přístupů k ráně, prioritou se zdá být lokální terapie, ale bez adekvátní výživy ránu nezhojíme. Adekvátní výživa a příp. nutriční podpora je základní součástí péče o pacienty s ránou. Jedná se o komplexní proces, kde musí být mnoho komponent v součinnosti. Hydratace 30 35ml/kg/den nebo 1kcal/ml tekutin/den - u 60kg člověka je to např. 1,8 2,1l/den, pokud lékař nedoporučí jinak. Vyšší nároky nemocní s teplotou. Rána s velkým množstvím exudátu. Tuky a bílkoviny - ve stravě doporučíme mít plnotučné mléčné výrobky mléko, sýry, smetanu, zmrzlinu, oleje k úpravě a do hotových jídel. Individuálně postupujeme u pacientů s nadváhou různé varianty polotučné mléčné výrobky, mírné omezení volného tuku. Během hojení ran se však nesmí redukovat hmotnost, přestože je pacient obézní nebo má nadváhu. S redukcí hmotnosti se může začít až po úplném zhojení rány. Je důležité zastavit příp. hmotnostní úbytek, u podvyživených pacientů je vhodné se snažit dostat postupně k normálnímu BMI. Denní doporučený příjem tuku je 30 35% z celkového denního energetického příjmu, přibližně 70 80g/den. Pokud pacient není schopen přijmout výše uvedené množství tuku stravou, tak je možné ke zvýšení denního příjmu energie přidat Calogen, nebo ve formě maltodextrinu Fantomalt. Další typy sippingů je možné podávat podle toho, co specificky potřebujeme doplnit. Bílkoviny - příjem stravou, pokud není adekvátní, tak bílkovinné přídavky ke stravě sýry, tvarohy, vejce, mléko, zakysané mléčné výrobky. Je důležité sledovat, aby pacient jedl maso pokousal (změna diety, technol. úprava atd.) 1 1,5g bílkoviny/kg/den, ne více než 2g denně 20 24% z celkové energie, 60 90g průměrně. V případě, že pacient není schopen sníst požadované množství, je možné podat Modulární dietetika např. Protifar do jídla, nebo volíme perorální nutriční doplňky s vyšším obsahem bílkovin např. Resource protein drink, Nutridrink protein, Cubitan atd. Vhodné k popíjení během dne, množství dle potřebného doplnění do denního energetického příjmu. 31

32 Dle specifických oborů Onkologický pacient - specifické požadavky. Chirurgie ESPEN Guidelines z roku 2006 preference EV, omezení lačnění, předoperační příprava. SKVIMP - Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče Doporučené postupy prevence a léčby dětské obezity stobík Senioři výživová doporučení Energie: kcal/kg/den. Bílkoviny: 1-1,2 g/kg. Tuky: zajistit příjem n-3 PUFA jako prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Omezit příjem NaCl 6 g/den. Zvýšit konzumaci vlákniny g /den. Zvýšit konzumaci vitamínů (C, A, D). 32

33 Minerálních látek (Ca, K, Fe). Tekutiny: 30 ml/kg/den dostatečná hydratace. Desatero výživy seniorů Pravidelná, co možná nejpestřejší strava. V případě potřeby stravu mechanicky upravit. Brát ohled na sociální situaci a zdravotní stav. Brát zřetel na chuťové preference. Dostatečný denní energetický příjem i vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pitný režim, kvalitní bílkoviny, tuky, dostatek ovoce a zeleniny, dostatek zinku, vápníku a železa. Další stimulace chuti k jídlu Fyzická aktivita přiměřená věku a zdravotnímu stavu. Duševní pohoda: o kontakt s rodinou a přáteli o návštěva kulturních zařízení o univerzita třetího věku o snažíme se starému člověku co nejméně znepříjemňovat život zákazy a restrikcemi potravin a pokrmů, které má rád. Jak předcházet dehydrataci Láhev s uzávěrem nebo hrnek s brčkem v dosahu pacienta. Denní bilance tekutin. Barva moče PMK. Tekutiny parenterálně. Nutit a nabízet tekutiny. Pestrý sortiment tekutin. Doporučení pro výuku žáků v oblasti nutriční terapie Znát postup nutriční péče základ. Myslet na výživu, vždy udělat poznámku k výživě u daného onemocnění, aby měli komplexní pohled. Spolupráce s NUTT nestačí jen dát nahodile letáček pacientovi nebo edukační materiál daného zařízení, ale musí to být vždy v návaznosti na NUTT. Edukační záznamy, zprostředkování edukací - jasně, stručně, velmi individuálně, zdůrazňovat důležitost zpětné vazby, edukace je trvalého charakteru, základní zásady edukace klid, soukromí, 2x návštěva u lůžka, nechat přečíst materiály apod. Edukace rodinných příslušníků. 33

34 Základní hygienické předpisy při stolování vyvětrat, umýt ruce, čistý stolek, ubrousky, úprava pacienta po jídle, poloha pacienta, zajištění krmení. 34

35 Jméno: Nutriční protokol Výška: Datum Tělesná hmotnost kg BMI Podíl tělesného tuku % Podíl tělní vody % Podíl svalové hmoty % Kostní hmota kg Metabolismus Kcal Obvod pasu cm Obvod boků cm WHR Kožní řasa Pozn. Tělní voda: - u osob s vysokým podílem tělního tuku může podíl vody ležet pod směrovými hodnotami - u sportovců mohou být kvůli nízkému podílu tuku a vysokému podílu svalové hmoty směrové hodnoty tělní vody překročeny - měření podílu tělní vody pomocí této váhy, nejsou vhodná k uskutečňování lékařských závěrů, např. o věkem podmíněném ukládání vody - v zásadě je dobré usilovat o vysoký podíl tělní vody 35

36 Kostní hmota: - nezaměňujte kostní hmotu s hustotou kostí - s touto váhou není možné diagnostikovat změny kostí a jejich tvrdosti (např. osteoporóza) - váha neměří obsah vápníku v kostech, ale hmotnost všech kostních složek (organické látky, anorganické látky a voda) Časová závislost výsledků: - smysl má pouze dlouhodobý trend - krátkodobé odchylky hmotnosti v rozmezí několika dnů jsou zpravidla zapříčiněny ztrátou tekutin - pokud hmotnost střednědobě vzrůstá a podíl tuku klesá nebo zůstává stejný, mohlo dojít k vybudování hodnotné svalové hmoty - jestliže hmotnost i podíl tělního tuku současně klesají, redukční dieta je vedena správně 36

37 Hodnocení výsledků Podíl tělesného tuku Muži Věk Velmi dobře Dobře Středně Špatně < 13 % % 18,1 23 % > 23,1 % < 14 % % 19,1 24 % > 24,1 % < 15 % % 20,1 25 % > 25,1 % < 16 % % 21,1 26 % > 26,1 % < 17 % % 22,1 27 % > 27,1 % < 18 % % 23,1 28 % > 28,1 % Ženy Věk Velmi dobře Dobře Středně Špatně < 18 % % 23,1 28 % > 28,1 % < 19 % % 24,1 29 % > 29,1 % < 20 % % 25,1 30 % > 30,1 % < 21 % % 26,1 31 % > 31,1 % < 22 % % 27,1 32 % > 32,1 % < 23 % % 28,1 33 % > 33,1 % Tělní voda Muži Ženy Věk Špatně Dobře Velmi dobře Věk Špatně Dobře Velmi dobře < % > < % >60 Podíl svalové hmoty Muži Věk Málo Normálně Hodně < 42 % % > 54 % < 41 % % > 52 % < 40 % % > 50 % < 39 % % > 48 % < 38 % % > 47 % < 37 % % > 46 % 37

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Určeno: Kurz komunikativních dovedností pro lékaře zaměstnancům FN u sv. Anny v Brně

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

vedoucí oddělení: Bc. Dagmar Klimentová 158/2009 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře

vedoucí oddělení: Bc. Dagmar Klimentová 158/2009 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Bc. Dagmar Klimentová 158/2009 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře Určeno: pouze zaměstnancům FN u sv. Anny v Brně lékařům, stomatologům,

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Jak (vy)budovat Acute Pain Service

Jak (vy)budovat Acute Pain Service Jak (vy)budovat Acute Pain Service Marek Hakl Centrum pro léčbu bolesti ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně Acute Pain Servis (APS) Projekt bezbolestné nemocnice Součást nemocničních standardů pro schválení

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Definice a cíle ošetřovatelské péče S použitím KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ. Věstník č. 9. Metodická

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více