Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP"

Transkript

1 Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Název vzdělávacího programu Popis vzdělávacího programu Cíl Cílová skupina Vzdělávací moduly Zařazení okruhů do rámce jednotlivých modulů Personální zajištění Materiální a technické zabezpečení Způsob vyhodnocení akce Kalkulace předpokládaných nákladů: Ukázka návrhu osvědčení Ukázka PPT prezentace Ukázka materiálů pro účastníky přednášky Důsledky nadměrné výživy Nutriční protokol Ukázky testů Zpětná vazba

3 1. Úvod Metodika předkládá podrobný návod na organizaci kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která byla realizována v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ ). Metodika poskytuje potřebné materiální, technické a personální zajištění, návrhy vzdělávacích modulů a okruhů včetně ukázky PPT prezentace, ukázky materiálů pro účastníky, návrhy zpětné vazby ze strany lektorů i účastníků a osvědčení pro účastníky kurzu DVPP. Výukové materiály projetu jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 2. Název vzdělávacího programu Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů na středních zdravotnických školách. 3. Popis vzdělávacího programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků je vzhledem k vysokým nárokům na jejich teoretické i praktické znalosti neustále se vyvíjejícího oboru nezbytné. Kurz musí být navržen tak, aby maximálně reflektoval potřeby odborných pedagogů vyučujících specializované předměty na středních zdravotnických školách. Měl by být rozdělen do několika (např. pěti) hlavních modulů, které budou vybrány vzhledem k aktuálním potřebám pedagogů. Každý z nich by měl obsahovat několik okruhů (např. 2 4), které tematicky spadají do rámce hlavního modulu. Na jeden okruh by mělo připadnout 5 hodin výuky. Pedagogové by měli mít možnost vybrat si jednotlivé moduly dle svého zájmu či aktuální potřeby. Výuka by měla být rovnoměrně rozložena na teoretickou a praktickou část tak, aby byla vyvážena potřeba získání nových teoretických znalostí i praktických dovedností, a to s ohledem na neustálý vývoj oboru. Součástí výuky by měly být PPT prezentace, výukové modely, instruktážní video či výukové filmy 1. Samozřejmostí je využití nejnovějších poznatků, materiálů, pomůcek či přístrojů. Na konci každého z okruhů by měli pedagogové absolvovat test, který ověří množství a kvalitu získaných teoretických znalostí. Kurzy by se měly konat ve výukovém centru oddělení vzdělávání pořádajícího zdravotnického zařízení, kde maximální kapacita učebny není podstatná, pokud není nižší než 15 osob, čímž je také dána optimální velikost skupiny. V případě potřeby mohou být kurzy organizovány přímo v prostorách středních zdravotnických škol, přičemž technické vybavení v tomto případě zajistí pořadatel. Pro úspěšné zakončení kurzu by měli pedagogové absolvovat určený počet výukových 1 V rámci projektu byly vytvořeny výukové filmy zaměřené na vybrané ošetřovatelské úkony a na oblast zobrazovacích metod. Filmy jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 3

4 modulů (např. minimálně tři z pěti výukových modulů, tedy minimálně 35 hodin výuky). Úspěšným absolventům by mělo být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného u MŠMT. 4. Cíl Vzhledem k současnému stavu celé společnosti je nezbytné, aby vzdělávací sféra v potřebné míře reagovala na neustále se měnící ekonomické podmínky. Pracovní síla, která vstupuje na trh práce, musí být již v průběhu vzdělávacího procesu připravována tak, aby byla dobře uplatnitelná, schopná přizpůsobit se současným podmínkám, adekvátně reagovat na moderní trendy a připravená kontinuálně se rozvíjet a vzdělávat. Vzhledem k těmto potřebám je nezbytné dobře fungující spojení a efektivní komunikace mezi sférou vzdělávání a práce. Proto je nejnovějšími teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi vybavený pedagog nezbytným spojovacím článkem mezi sférou vzdělávání a prací. v tomto oboru. Je nezbytné, aby se účastníci dozvěděli, jaké nejnovější materiály, postupy a pomůcky se u specifických odborných činností aktuálně ve zdravotnické praxi používají. Další vzdělávání pedagogických pracovníků obohatí jejich dosavadní teoretické znalosti a posílí specifické praktické dovednosti, které následně předají žákům během vyučovacího procesu. Pedagogové pak budou v rámci výuky zprostředkovávat nejmodernější poznatky ze zdravotnictví. 5. Cílová skupina Kurz je zaměřen na odborné pedagogy středních zdravotnických škol, kteří vyučují předměty orientované na teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon práce ve zdravotnictví, a to např. ošetřovatelství, klinická propedeutika, první pomoc, výchova ke zdraví, somatologie, ošetřování nemocných, anatomie atd. 6. Vzdělávací moduly Výukové moduly by měly být navrženy s ohledem na potřeby účastníků i nejmodernější požadavky z oblasti zdravotnictví. Příklady výukových modulů: Zajištění a péče o invazivní vstupy Nutriční terapie Kardiopulmonální resuscitace Komunikace s pacienty Léčba bolesti 4

5 7. Zařazení okruhů do rámce jednotlivých modulů Jednotlivé okruhy by měly být do hlavních výukových modulů zařazeny na základě oborových souvislostí. Příklady okruhů: Zajištění a péče o invazivní vstupy Periferní žilní kanylace Centrální žilní kanylace Derivace moči, inkontinence Péče o pacienta s tracheostomií Nutriční terapie Diabetes mellitus aplikace inzulínů Diabetes mellitus glukometry, selfmonitoring Nutriční terapie, nutriční screening Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce a zdravotnické pracovníky v podmínkách standardní péče Kardiopulmonální resuscitace rozšířená v podmínkách nemocniční intenzivní péče Komunikace s pacienty Specifika komunikace s agresivním pacientem Specifika komunikace s umírajícím pacientem Léčba bolesti Péče o pacienta s bolestí APS Acute Pain Service Péče o pacienta s implantovaným portem Definice specifikovaných okruhů v rámci jednotlivých výukových modulů 1. modul - Zajištění a péče o invazivní vstupy okruh Periferní žilní kanylace anotace: anatomie a fyziologie cévního systému, indikace pro aplikaci periferních žilních kanyl, volba místa vpichu a typu intravenózní kanyly, příprava k aplikaci i.v. kanyly, postup a technika žilní kanylace, nové postupy a pomůcky, komplikace při zavádění i.v. kanyly, péče o pacienta s periferní žilní kanylou, praktický nácvik kanylace na modelu ruky, produkty pro periferní žilní kanylaci, doporučení pro výuku žáků v dovednostech kanylace periferní žíly okruh Centrální žilní kanylace anotace: indikace k zavedení centrálního venózního katétru, přístupy k punkci centrálního řečiště (anatomie, technika punkce centrálních žil), příprava pomůcek a asistence u výkonu kanylace 5

6 centrální žíly (ukázky typů kanyl), ošetřování venózních katétrů nové doporučené postupy, krytí, bezjehlové vstupy (instruktážní film), problematika katetrových sepsí, praktický nácvik přípravy sterilního stolku, instruktážní film ke kanylaci, doporučení pro výuku žáků v dovednostech kanylace centrální žíly a péči o žilní vstup okruh Péče o pacienta s tracheostomií anotace: historie, terminologie, anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice, indikace a kontraindikace tracheostomie, výhody a nevýhody, provedení, komplikace chirurgické trachesotomie, ošetřovatelská péče o nemocné s tracheostomií včetně nových pomůcek a postupů, péče o pacienta s trachesostomií v nemocničním zařízení, hodnocení průchodnosti kanyly, péče o dýchací cesty, toaleta dýchacích cest (praktický nácvik odsávání z DC), pooperační péče o tracheostomii, výměna tracheostomické kanyly, nejčastější chyby v průběhu ošetřovatelské péče, péče o pacienta s tracheostomií v domácím prostředí: pomůcky pro nemocné, edukace nemocného, výměna tracheostomické kanyly, informace a pokyny pro obvodního lékaře, psychologická a sociální péče, odstranění tracheostomické kanyly, ošetřovatelský proces o nemocného s tracheostomií, doporučení pro výuku žáků v dovednostech péče o tracheostomii okruh Derivace moči, inkontinence anotace: způsoby derivace moče, cévkování ženy, muže, nové trendy v péči o inkontinentní pacienty, praktický nácvik na modelu, episystostomie, nefrostomie, uretrální stenty, ošetřovatelský problém inkontinence (definice, typy, příčiny, léčba, ošetřovatelská péče), doporučení pro výuku žáků v dovednostech derivace moče 2. modul - Nutriční terapie okruh Diabetes mellitus aplikace inzulínů anotace: nové trendy v inzulinoterapii, inzulínová pera druhy per, nácvik manipulace, aplikace inzulínu - manipulace s inzulíny, technika aplikace inzulínů, kožní změny související s aplikací inzulínů, druhy inzulínů podle délky působení, typy inzulínových režimů, pomůcky k aplikaci inzulínu, strava při diabetes mellitus - základní živiny, jídelní plán ve výměnných jednotkách, strava za hospitalizace, praktický nácvik orientačních propočtů stravy, doporučení pro výuku žáků v aplikaci inzulínů okruh Diabetes mellitus glukometry, selfmonitoring anotace: historie glukometru, technologie a práce s glukometrem, novinky v přístrojové technice a trendy selfmonitoringu, infolinka pro pacienty poznatky a zkušenosti, selfmonitoring frekvence kontrol glykémií, vedení záznamů samostatných kontrol, selfmonitoring v běžném režimu dne, selfmonitoring za zvláštních situací, kontrola moči na cukr, aceton, úprava režimu dle naměřených hodnot (úpravy dávek inzulínu), akutní komplikace diabetu a stravování - hypoglykémie, hyperglykémie, doporučení pro výuku žáků v manipulaci s glukometrem 6

7 okruh Nutriční terapie, nutriční screening anotace: úloha výživy v nemocnici dietní systém, nedostatečná výživa, důsledky nadměrné výživy, léčebná výživa v nemocnici - metody zjišťování, určování a hodnocení stavu výživy, akutní vyhledávání nemocných s rizikem malnutrice, mechanizmy vedoucí ke vzniku malnutrice, důsledky malnutrice, prevence, spolupráce nutričního terapeuta a všeobecné sestry - nejčastější omyly, vhodné doplňky stravy, nové přípravky a postupy, enterální výživa, parenterální výživa, hydratace, laboratorní hodnoty, souvislost vzniku dekubitů a výživy, specifika výživy dle oborů zdravotní péče, dle věku, doporučení pro výuku žáků v oblasti nutriční terapie a edukace pacientů. 3. modul - Kardiopulmonální resuscitace okruh Kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce a zdravotnické pracovníky v podmínkách standardní péče anotace: zásady kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce, rozšířená resuscitace pro zdravotnické profesionály dle nových postupů (mezinárodní doporučení schválená v roce 2005), resuscitace v podmínkách standardní nemocniční péče, praktický nácvik na modelu, instruktážní film, doporučení pro výuku žáků v kardiopulmonální resuscitaci okruh Kardiopulmonální resuscitace rozšířená v podmínkách nemocniční intenzivní péče anotace: zásady kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce, rozšířená resuscitace pro zdravotnické profesionály dle nových postupů (mezinárodní doporučení schválená v roce 2005), specifika rozšířené resuscitace v intenzivní péči, defibrilace, praktický nácvik na modelu, instruktážní film, doporučení pro výuku žáků v kardiopulmonální resuscitaci v intenzivní péči 4. modul Komunikace s pacienty anotace: pojem komunikace, komunikační styly, vliv komunikace na kvalitu života, specifika komunikace s pacientem, parametry zdravé komunikace a nezdravé komunikace, nejčastější druhy kontraproduktivní chování, neverbální komunikace, zpětná vazba, základní typy chování v interpersonálních vztazích, ad., doporučení pro výuku žáků v oblasti komunikace s pacientem. Pro důkladné pochopení základních typů interpersonálního chování (submisivní, agresivní, asertivní) je část kurzu spojena s praktickým nácvikem vhodného asertivního chování. okruh Specifika komunikace s agresivním pacientem agrese definice, popis, aspekty agrese, projevy agrese, důsledky agrese, agrese ve zdravotnictví a jejich příčiny, komunikace s agresivním člověkem obecně, komunikace s verbálně agresivním pacientem, komunikace s fyzicky agresivním pacientem, možnosti ovlivnění agresivních projevů okruh Specifika komunikace s umírajícím pacientem péče o dlouhodobě nemocné, vztah s dlouhodobě nemocným pacientem a zacházení s ním, práce obtížnými projevy pacientů, doprovázení umírajících, specifické doprovodné projevy umírajících, 7

8 možnosti psychohygieny při práci s umírajícími, sdělování nepříjemných zpráv rodině, projevy vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka, loučení s umírajícím. 5. modul - Léčba bolesti okruh Péče o pacienta s bolestí anotace: definice bolesti, historie léčby bolesti, dělení a typy bolesti, patofyziologie bolesti, faktory ovlivňující vnímání bolesti, metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče: anamnéza bolesti, dokumentace, léčba bolestivých syndromů, psychoterapie, farmakoterapie, invazivní postupy a alternativní a další léčebné postupy, ošetřovatelská diagnóza Bolest, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s bolestí okruh APS Acute Pain Service anotace: metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče, služba zajišťující sledování a léčbu pooperační bolesti význam, cíl, organizace, seznámení se praktickým fungováním služby ve zdravotnickém zařízení okruh Péče o pacienta s implantovaným portem anotace: indikace a způsob zavedení portu, ošetřování pacienta před, po a v průběhu výkonu, ošetřování portu, aplikace léčiv do portu, edukace pacienta, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s implantovaným portem, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s implantovaným portem 8. Personální zajištění Na realizaci kurzu DVPP se podílí organizační tým, tým expertů a vrchní odborný dohled. Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků dle potřeby (počtu modulů/okruhů/účastníků) - komunikace s experty pro výuku - zajištění výukových prostor - komunikace s účastníky kurzu - koordinace aktivit - organizační zajištění všech odborných přednášek - kontrola obsahové a formální náplně přednášek, prezentací, testů - řešení nahodilých komplikací - zajištění zpětné vazby ze strany expertů pro výuku i účastníků kurzu, vyhodnocení kurzu (modulů/okruhů) 8

9 Pracovní náplň experta pro výuku: - počet pracovníků dle potřeby (počtu modulů/okruhů/účastníků) - vytvoření odborného obsahu přednášky, prezentace, příprava materiálů, testů - konzultace s organizačním týmem - prezentace odborné přednášky (teoretické/praktické části) - podání zpětné vazby účastníkům kurzu - vyhodnocení zdravotnického kurzu Pracovní náplň Vrchního odborného dohledu: - výběr vhodných odborníků expertů pro výuku - komunikace s organizačním týmem a experty pro výuku - kontrola odborné náplně kurzu a jeho průběhu - vyhodnocení kurzu Personální zajištění vychází nejen z náplně jednotlivých modulů, kdy je potřeba odpovídající kvalifikace experta tak, aby výuka jednotlivých okruhů byla prezentována na vysoké odborné úrovni, ale je nezbytná i dostatečná praxe lektora na specializovaném pracovišti odpovídající lektorovanému okruhu a zkušenosti s pedagogickou výukou. Za potřebnou úroveň teoretických znalostí, praktických i pedagogických dovedností lektorů odpovídá garant celého kurzu, např. náměstek Úseku ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení. Kvalifikační požadavky na experta pro výuku: - všeobecná sestra - vysokoškolské studium - specializační studium - doktorandské studium - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. pro obor všeobecná sestra - odborná praxe - pedagogické minimum (kurz akreditovaný MŠMT, trénink trenérů v dovednostech pro vzdělávání dospělých) - pedagogická praxe (výuka praxe v rámci specializačního studia, vedení odborných kurzů pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí, vedení odborné praxe studentů středních a vyšších odborných škol zdravotnického zaměření, prezentace na konferencích a seminářích, publikační činnost a vědecko-výzkumná činnost) 9

10 9. Materiální a technické zabezpečení Je nezbytné, aby poskytovatel kurzu disponoval odpovídajícími prostory, audiovizuální technikou a dalším vybavením potřebným pro odpovídající zabezpečení kurzu: - projekční technika: o promítací plátno o datový projektor a počítač vybavený potřebným softwarem včetně prezentačních a video projekčních programů o reproduktor o mikrofony o připojení k internetu - flipchart - stoly, židle (kapacitně dostačující pro cílovou skupinu) - audiovizuální technika o fotoaparát o kamera o zálohovací HDD - výukové modely a pomůcky pro nácvik odborných činností: o model pro nácvik kardio-pulmonální resuscitace o resuscitační vak (AMBUVAK) o defibrilátor o model ruky pro nácvik periferní žilní kanylace o model pro nácvik péče o tracheostomii o model pro nácvik cévkování muže a ženy o odsávačka o různé typy inzulínových per a glukometrů o tabulky pro stanovení nutričních hodnot - zdravotnické pomůcky dle zaměření jednotlivých modulů/okruhů: o dezinfekce o obvazový materiál o ochranné rukavice o periferní a centrální žilní kanyly, jehly, stříkačky o inovativní krytí o močové katetry o hemodialyzační katetry o ochranné zástěry o inovativní materiály na hojení ran o tracheostomické kanyly o podložky o buničina 10

11 10. Způsob vyhodnocení akce Úspěšnost kurzu bude hodnocena na základě zpětné vazby získané formou dotazníku po ukončení jednotlivých okruhů. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce (viz příloha). 11. Kalkulace předpokládaných nákladů: Pro vyčíslení předpokládaných nákladů je nutno vzít v úvahu následující položky. Počet vyučujících lektorů: Položka Celkové náklady na lektory z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů Ubytování lektorů Stravování a doprava lektorů Náklady na zajištění prostor Ubytování, stravování a doprava účastníků z toho Doprava účastníků Stravování a ubytování účastníků Náklady na učební texty z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů počet stran Náklady na pomůcky (nákup/zapůjčení) Z toho Výukové modely a pomůcky Zdravotnické pomůcky Režijní náklady z toho Stravné a doprava organizátorů Ubytování organizátorů Poštovné, telefony Doprava a pronájem techniky Propagace Ostatní náklady Odměna organizátorům Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka Předpokládané náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 11

12 Poznámky ke kalkulaci: - Celkové náklady na lektora zahrnují odměnu za vedení výuky a přípravu na výuku v následující struktuře: 2 hodiny přípravy 1 hodina výuky - V případě, že bude každý okruh vyučován třikrát (15 hodin výuky + 30 hodin příprav), činí celková hodinová dotace 45 hodin / okruh, což při 14 okruzích činí 630 hodin celkem. - Náklady na zajištění prostor nevznikají, pokud se výuka uskuteční v prostorách organizátora kurzu. Podobně je to i s ubytováním, stravováním a dopravou lektorů i účastníků. - Jestliže si náklady na dopravu účastníci hradí sami, nevznikají organizátorům náklady ani na tuto položku. - V případě, že budou mít lektoři pro účastníky připravené přednášky formou PPT prezentace, je dobré tyto prezentace včetně dalších materiálů dát účastníkům k dispozici. - Záleží na organizátorovi, zda a jakou částku bude po účastnících za absolvování kurzu požadovat. 12

13 12. Ukázka návrhu osvědčení O S V Ě D Č E N Í pro pedagogické pracovníky o účasti na akreditovaném kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pan/paní: narozen(a): absolvoval/a Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů na středních zdravotnických školách Datum konání: Absolvované moduly, počet hodin: Číslo akreditace MŠMT: 13

14 13. Ukázka PPT prezentace Vzdělávací modul: Nutriční terapie Okruh: Nutriční terapie, nutriční screaning 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 14. Ukázka materiálů pro účastníky přednášky Důsledky nadměrné výživy Riziková období pro vznik obezity Podvýživa plodu během intrauterinního vývoje. Doba dospívání - zejména u dívek. Doba gravidity a další období v dospělosti např. základní vojenská služba, založení rodiny, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu, dlouhodobá onemocnění, zaměstnání. Zanechání kouření. Užívání léků, které mohou ovlivnit tělesnou hmotnost (antidiabetika, inzulin, deriváty sulfonylurey, thiazolindiony), tyreostatika, antidepresiva, některá antiepileptika, beta blokátory, glukokortikoidy, estrogeny. Endokrinopatie spojené s obezitou Podíl nevýznamný, ale je nutno je zvažovat v diferenciální diagnostice. Hypotyreóza, Cushingův syndrom, hypopituitarismus, hyperprolaktinémie, hypogonadismus, hyperestrogenismus, pseudohypoparatyreóza. Zdravotní komplikace obezity I. Metabolické DM II typ, DNA, HLP, HT, metabolický syndrom. Kardiovaskulární HT, CMP. Respirační syndrom spánkové apnoe. Gastrointestinální a biliární hernie, reflux. Revmatologické. Onemocnění kloubů. Kožní. Psychosociální. Nádorová onemocnění. 27

28 The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI Classification BMI(kg/m ) Principal cut-off points Additional cut-off points Underweight <18.50 <18.50 Severe thinness <16.00 <16.00 Moderate thinness Mild thinness Normal range Overweight Pre-obese zvýšené riziko vzniku komplikací Obese Obese class I Obese class II Obese class III Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO

29 Doporučení léčebného postupu Hospitalizovaný obézní pacient Zhodnotit celkový stav obézního, účel hospitalizace, podle těchto získaných údajů zvolit další postup. I obézní pacient může být v malnutrici (hůře rozeznatelná). Dbát o prevenci a udržení si optimální tělesné hmotnosti. Možnost kontaktu NUTT. Nedávat ihned striktně dietu č. 8 ptát se i pacienta na váhu, sledovat a zapisovat hmotnost - dávky léků, živin, laboratoř. Komplexní přístup. 29

30 Ambulantní obézní pacient Od čeho se nám odvíjí stanovení redukčního režimu? Motivace k redukci hmotnosti. Historie hmotnosti, aktuální dynamika tělesné hmotnosti. Zkušenost s redukcí hmotnosti. Znalost redukční diety. Nutriční anamnéza. Zhodnocení přineseného jídelníčku podhodnocování. Hmotnost, výška, BMI, obvod pasu, poměr WHR již není tak vypovídající. Nepřímá kalorimetrie, pokud to lze. Pitný a pohybový režim u pacienta. Zpráva od lékaře RA, OA, FA, laboratoř, alergie, komorbidity. Stanovení denní energetické potřeby. Aktuální psychický stav, sociální a finanční situace atd. Jaký redukční režim vybrat? Individuální zohlednění, akceptovatelnost pro pacienta, dostupnost sortimentu, pravidelnost, pestrost. Schopnost pacienta režim dlouhodobě dodržet, jeho reálné možnosti. Adaptační snižování energetického výdeje vhodná pohybová aktivita. Přísnější redukční režimy - uvažujeme o nich u pacientů s komorbiditami, u závažných stavů, vše dle zhodnocení stravovacích zvyklostí, u každého můžeme přísnější redukční režim chápat jinak. Hojení ran Výživa Zásadní podmínkou pro hojení ran. Dobrá hydratace. Dobré prokrvení, které přináší kyslík a živiny, tam kde je jich třeba, urychlí hojení. Svou roli hrají nervové zásobení a trofika tkáně. Metabolické ladění organismu během katabolismu se rány nehojí. Individuálně sestavený nutriční plán, nutriční intervence, sledování jejich realizace a toleranci u pacienta. 30

31 Pokud pacient jí, tak je důležitá pestrá strava se zvýšenou dávkou bílkovin, energie, vitaminů, stopových prvků a dalších antioxidantů. U hojení ran jsou významné - Zn, Se, ARGININ, Glutamin, Cu. Pokud výše zmíněné není dostatečné, tak je zapotřebí nutriční podpora formou přípravků enterální výživy určených k tzv. popíjení běžné i speciální. Není-li pacient schopen jíst, ale má funkční GIT, tak se zavede enterální výživa. Posledním útočištěm nám zůstává parenterální výživa. Existují i rány, které nejsou ani po vynikající komplexní péči zhojitelné, ale je důležitý individuální přístup vedoucí k co nejlepšímu výsledku. Dnes je bouřlivý rozvoj moderních přístupů k ráně, prioritou se zdá být lokální terapie, ale bez adekvátní výživy ránu nezhojíme. Adekvátní výživa a příp. nutriční podpora je základní součástí péče o pacienty s ránou. Jedná se o komplexní proces, kde musí být mnoho komponent v součinnosti. Hydratace 30 35ml/kg/den nebo 1kcal/ml tekutin/den - u 60kg člověka je to např. 1,8 2,1l/den, pokud lékař nedoporučí jinak. Vyšší nároky nemocní s teplotou. Rána s velkým množstvím exudátu. Tuky a bílkoviny - ve stravě doporučíme mít plnotučné mléčné výrobky mléko, sýry, smetanu, zmrzlinu, oleje k úpravě a do hotových jídel. Individuálně postupujeme u pacientů s nadváhou různé varianty polotučné mléčné výrobky, mírné omezení volného tuku. Během hojení ran se však nesmí redukovat hmotnost, přestože je pacient obézní nebo má nadváhu. S redukcí hmotnosti se může začít až po úplném zhojení rány. Je důležité zastavit příp. hmotnostní úbytek, u podvyživených pacientů je vhodné se snažit dostat postupně k normálnímu BMI. Denní doporučený příjem tuku je 30 35% z celkového denního energetického příjmu, přibližně 70 80g/den. Pokud pacient není schopen přijmout výše uvedené množství tuku stravou, tak je možné ke zvýšení denního příjmu energie přidat Calogen, nebo ve formě maltodextrinu Fantomalt. Další typy sippingů je možné podávat podle toho, co specificky potřebujeme doplnit. Bílkoviny - příjem stravou, pokud není adekvátní, tak bílkovinné přídavky ke stravě sýry, tvarohy, vejce, mléko, zakysané mléčné výrobky. Je důležité sledovat, aby pacient jedl maso pokousal (změna diety, technol. úprava atd.) 1 1,5g bílkoviny/kg/den, ne více než 2g denně 20 24% z celkové energie, 60 90g průměrně. V případě, že pacient není schopen sníst požadované množství, je možné podat Modulární dietetika např. Protifar do jídla, nebo volíme perorální nutriční doplňky s vyšším obsahem bílkovin např. Resource protein drink, Nutridrink protein, Cubitan atd. Vhodné k popíjení během dne, množství dle potřebného doplnění do denního energetického příjmu. 31

32 Dle specifických oborů Onkologický pacient - specifické požadavky. Chirurgie ESPEN Guidelines z roku 2006 preference EV, omezení lačnění, předoperační příprava. SKVIMP - Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče Doporučené postupy prevence a léčby dětské obezity stobík Senioři výživová doporučení Energie: kcal/kg/den. Bílkoviny: 1-1,2 g/kg. Tuky: zajistit příjem n-3 PUFA jako prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Omezit příjem NaCl 6 g/den. Zvýšit konzumaci vlákniny g /den. Zvýšit konzumaci vitamínů (C, A, D). 32

33 Minerálních látek (Ca, K, Fe). Tekutiny: 30 ml/kg/den dostatečná hydratace. Desatero výživy seniorů Pravidelná, co možná nejpestřejší strava. V případě potřeby stravu mechanicky upravit. Brát ohled na sociální situaci a zdravotní stav. Brát zřetel na chuťové preference. Dostatečný denní energetický příjem i vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pitný režim, kvalitní bílkoviny, tuky, dostatek ovoce a zeleniny, dostatek zinku, vápníku a železa. Další stimulace chuti k jídlu Fyzická aktivita přiměřená věku a zdravotnímu stavu. Duševní pohoda: o kontakt s rodinou a přáteli o návštěva kulturních zařízení o univerzita třetího věku o snažíme se starému člověku co nejméně znepříjemňovat život zákazy a restrikcemi potravin a pokrmů, které má rád. Jak předcházet dehydrataci Láhev s uzávěrem nebo hrnek s brčkem v dosahu pacienta. Denní bilance tekutin. Barva moče PMK. Tekutiny parenterálně. Nutit a nabízet tekutiny. Pestrý sortiment tekutin. Doporučení pro výuku žáků v oblasti nutriční terapie Znát postup nutriční péče základ. Myslet na výživu, vždy udělat poznámku k výživě u daného onemocnění, aby měli komplexní pohled. Spolupráce s NUTT nestačí jen dát nahodile letáček pacientovi nebo edukační materiál daného zařízení, ale musí to být vždy v návaznosti na NUTT. Edukační záznamy, zprostředkování edukací - jasně, stručně, velmi individuálně, zdůrazňovat důležitost zpětné vazby, edukace je trvalého charakteru, základní zásady edukace klid, soukromí, 2x návštěva u lůžka, nechat přečíst materiály apod. Edukace rodinných příslušníků. 33

34 Základní hygienické předpisy při stolování vyvětrat, umýt ruce, čistý stolek, ubrousky, úprava pacienta po jídle, poloha pacienta, zajištění krmení. 34

35 Jméno: Nutriční protokol Výška: Datum Tělesná hmotnost kg BMI Podíl tělesného tuku % Podíl tělní vody % Podíl svalové hmoty % Kostní hmota kg Metabolismus Kcal Obvod pasu cm Obvod boků cm WHR Kožní řasa Pozn. Tělní voda: - u osob s vysokým podílem tělního tuku může podíl vody ležet pod směrovými hodnotami - u sportovců mohou být kvůli nízkému podílu tuku a vysokému podílu svalové hmoty směrové hodnoty tělní vody překročeny - měření podílu tělní vody pomocí této váhy, nejsou vhodná k uskutečňování lékařských závěrů, např. o věkem podmíněném ukládání vody - v zásadě je dobré usilovat o vysoký podíl tělní vody 35

36 Kostní hmota: - nezaměňujte kostní hmotu s hustotou kostí - s touto váhou není možné diagnostikovat změny kostí a jejich tvrdosti (např. osteoporóza) - váha neměří obsah vápníku v kostech, ale hmotnost všech kostních složek (organické látky, anorganické látky a voda) Časová závislost výsledků: - smysl má pouze dlouhodobý trend - krátkodobé odchylky hmotnosti v rozmezí několika dnů jsou zpravidla zapříčiněny ztrátou tekutin - pokud hmotnost střednědobě vzrůstá a podíl tuku klesá nebo zůstává stejný, mohlo dojít k vybudování hodnotné svalové hmoty - jestliže hmotnost i podíl tělního tuku současně klesají, redukční dieta je vedena správně 36

37 Hodnocení výsledků Podíl tělesného tuku Muži Věk Velmi dobře Dobře Středně Špatně < 13 % % 18,1 23 % > 23,1 % < 14 % % 19,1 24 % > 24,1 % < 15 % % 20,1 25 % > 25,1 % < 16 % % 21,1 26 % > 26,1 % < 17 % % 22,1 27 % > 27,1 % < 18 % % 23,1 28 % > 28,1 % Ženy Věk Velmi dobře Dobře Středně Špatně < 18 % % 23,1 28 % > 28,1 % < 19 % % 24,1 29 % > 29,1 % < 20 % % 25,1 30 % > 30,1 % < 21 % % 26,1 31 % > 31,1 % < 22 % % 27,1 32 % > 32,1 % < 23 % % 28,1 33 % > 33,1 % Tělní voda Muži Ženy Věk Špatně Dobře Velmi dobře Věk Špatně Dobře Velmi dobře < % > < % >60 Podíl svalové hmoty Muži Věk Málo Normálně Hodně < 42 % % > 54 % < 41 % % > 52 % < 40 % % > 50 % < 39 % % > 48 % < 38 % % > 47 % < 37 % % > 46 % 37

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název... 3 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit... 3 4. Studentské

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Zajištění vstupu do krevního oběhu

Zajištění vstupu do krevního oběhu Zajištění vstupu do krevního oběhu Renáta Zoubková ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.3.2 JESENIUS

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky

Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Specifické potřeby dětí s diabetes mellitus 1. typu v rámci školní docházky Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více