Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP"

Transkript

1 Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2 Obsah 1. Úvod Název vzdělávacího programu Popis vzdělávacího programu Cíl Cílová skupina Vzdělávací moduly Zařazení okruhů do rámce jednotlivých modulů Personální zajištění Materiální a technické zabezpečení Způsob vyhodnocení akce Kalkulace předpokládaných nákladů: Ukázka návrhu osvědčení Ukázka PPT prezentace Ukázka materiálů pro účastníky přednášky Důsledky nadměrné výživy Nutriční protokol Ukázky testů Zpětná vazba

3 1. Úvod Metodika předkládá podrobný návod na organizaci kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která byla realizována v rámci projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/ ). Metodika poskytuje potřebné materiální, technické a personální zajištění, návrhy vzdělávacích modulů a okruhů včetně ukázky PPT prezentace, ukázky materiálů pro účastníky, návrhy zpětné vazby ze strany lektorů i účastníků a osvědčení pro účastníky kurzu DVPP. Výukové materiály projetu jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 2. Název vzdělávacího programu Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů na středních zdravotnických školách. 3. Popis vzdělávacího programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků je vzhledem k vysokým nárokům na jejich teoretické i praktické znalosti neustále se vyvíjejícího oboru nezbytné. Kurz musí být navržen tak, aby maximálně reflektoval potřeby odborných pedagogů vyučujících specializované předměty na středních zdravotnických školách. Měl by být rozdělen do několika (např. pěti) hlavních modulů, které budou vybrány vzhledem k aktuálním potřebám pedagogů. Každý z nich by měl obsahovat několik okruhů (např. 2 4), které tematicky spadají do rámce hlavního modulu. Na jeden okruh by mělo připadnout 5 hodin výuky. Pedagogové by měli mít možnost vybrat si jednotlivé moduly dle svého zájmu či aktuální potřeby. Výuka by měla být rovnoměrně rozložena na teoretickou a praktickou část tak, aby byla vyvážena potřeba získání nových teoretických znalostí i praktických dovedností, a to s ohledem na neustálý vývoj oboru. Součástí výuky by měly být PPT prezentace, výukové modely, instruktážní video či výukové filmy 1. Samozřejmostí je využití nejnovějších poznatků, materiálů, pomůcek či přístrojů. Na konci každého z okruhů by měli pedagogové absolvovat test, který ověří množství a kvalitu získaných teoretických znalostí. Kurzy by se měly konat ve výukovém centru oddělení vzdělávání pořádajícího zdravotnického zařízení, kde maximální kapacita učebny není podstatná, pokud není nižší než 15 osob, čímž je také dána optimální velikost skupiny. V případě potřeby mohou být kurzy organizovány přímo v prostorách středních zdravotnických škol, přičemž technické vybavení v tomto případě zajistí pořadatel. Pro úspěšné zakončení kurzu by měli pedagogové absolvovat určený počet výukových 1 V rámci projektu byly vytvořeny výukové filmy zaměřené na vybrané ošetřovatelské úkony a na oblast zobrazovacích metod. Filmy jsou dostupné na webových stránkách projektu v sekci synergické projekty. 3

4 modulů (např. minimálně tři z pěti výukových modulů, tedy minimálně 35 hodin výuky). Úspěšným absolventům by mělo být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného u MŠMT. 4. Cíl Vzhledem k současnému stavu celé společnosti je nezbytné, aby vzdělávací sféra v potřebné míře reagovala na neustále se měnící ekonomické podmínky. Pracovní síla, která vstupuje na trh práce, musí být již v průběhu vzdělávacího procesu připravována tak, aby byla dobře uplatnitelná, schopná přizpůsobit se současným podmínkám, adekvátně reagovat na moderní trendy a připravená kontinuálně se rozvíjet a vzdělávat. Vzhledem k těmto potřebám je nezbytné dobře fungující spojení a efektivní komunikace mezi sférou vzdělávání a práce. Proto je nejnovějšími teoretickými poznatky a praktickými dovednostmi vybavený pedagog nezbytným spojovacím článkem mezi sférou vzdělávání a prací. v tomto oboru. Je nezbytné, aby se účastníci dozvěděli, jaké nejnovější materiály, postupy a pomůcky se u specifických odborných činností aktuálně ve zdravotnické praxi používají. Další vzdělávání pedagogických pracovníků obohatí jejich dosavadní teoretické znalosti a posílí specifické praktické dovednosti, které následně předají žákům během vyučovacího procesu. Pedagogové pak budou v rámci výuky zprostředkovávat nejmodernější poznatky ze zdravotnictví. 5. Cílová skupina Kurz je zaměřen na odborné pedagogy středních zdravotnických škol, kteří vyučují předměty orientované na teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon práce ve zdravotnictví, a to např. ošetřovatelství, klinická propedeutika, první pomoc, výchova ke zdraví, somatologie, ošetřování nemocných, anatomie atd. 6. Vzdělávací moduly Výukové moduly by měly být navrženy s ohledem na potřeby účastníků i nejmodernější požadavky z oblasti zdravotnictví. Příklady výukových modulů: Zajištění a péče o invazivní vstupy Nutriční terapie Kardiopulmonální resuscitace Komunikace s pacienty Léčba bolesti 4

5 7. Zařazení okruhů do rámce jednotlivých modulů Jednotlivé okruhy by měly být do hlavních výukových modulů zařazeny na základě oborových souvislostí. Příklady okruhů: Zajištění a péče o invazivní vstupy Periferní žilní kanylace Centrální žilní kanylace Derivace moči, inkontinence Péče o pacienta s tracheostomií Nutriční terapie Diabetes mellitus aplikace inzulínů Diabetes mellitus glukometry, selfmonitoring Nutriční terapie, nutriční screening Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce a zdravotnické pracovníky v podmínkách standardní péče Kardiopulmonální resuscitace rozšířená v podmínkách nemocniční intenzivní péče Komunikace s pacienty Specifika komunikace s agresivním pacientem Specifika komunikace s umírajícím pacientem Léčba bolesti Péče o pacienta s bolestí APS Acute Pain Service Péče o pacienta s implantovaným portem Definice specifikovaných okruhů v rámci jednotlivých výukových modulů 1. modul - Zajištění a péče o invazivní vstupy okruh Periferní žilní kanylace anotace: anatomie a fyziologie cévního systému, indikace pro aplikaci periferních žilních kanyl, volba místa vpichu a typu intravenózní kanyly, příprava k aplikaci i.v. kanyly, postup a technika žilní kanylace, nové postupy a pomůcky, komplikace při zavádění i.v. kanyly, péče o pacienta s periferní žilní kanylou, praktický nácvik kanylace na modelu ruky, produkty pro periferní žilní kanylaci, doporučení pro výuku žáků v dovednostech kanylace periferní žíly okruh Centrální žilní kanylace anotace: indikace k zavedení centrálního venózního katétru, přístupy k punkci centrálního řečiště (anatomie, technika punkce centrálních žil), příprava pomůcek a asistence u výkonu kanylace 5

6 centrální žíly (ukázky typů kanyl), ošetřování venózních katétrů nové doporučené postupy, krytí, bezjehlové vstupy (instruktážní film), problematika katetrových sepsí, praktický nácvik přípravy sterilního stolku, instruktážní film ke kanylaci, doporučení pro výuku žáků v dovednostech kanylace centrální žíly a péči o žilní vstup okruh Péče o pacienta s tracheostomií anotace: historie, terminologie, anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice, indikace a kontraindikace tracheostomie, výhody a nevýhody, provedení, komplikace chirurgické trachesotomie, ošetřovatelská péče o nemocné s tracheostomií včetně nových pomůcek a postupů, péče o pacienta s trachesostomií v nemocničním zařízení, hodnocení průchodnosti kanyly, péče o dýchací cesty, toaleta dýchacích cest (praktický nácvik odsávání z DC), pooperační péče o tracheostomii, výměna tracheostomické kanyly, nejčastější chyby v průběhu ošetřovatelské péče, péče o pacienta s tracheostomií v domácím prostředí: pomůcky pro nemocné, edukace nemocného, výměna tracheostomické kanyly, informace a pokyny pro obvodního lékaře, psychologická a sociální péče, odstranění tracheostomické kanyly, ošetřovatelský proces o nemocného s tracheostomií, doporučení pro výuku žáků v dovednostech péče o tracheostomii okruh Derivace moči, inkontinence anotace: způsoby derivace moče, cévkování ženy, muže, nové trendy v péči o inkontinentní pacienty, praktický nácvik na modelu, episystostomie, nefrostomie, uretrální stenty, ošetřovatelský problém inkontinence (definice, typy, příčiny, léčba, ošetřovatelská péče), doporučení pro výuku žáků v dovednostech derivace moče 2. modul - Nutriční terapie okruh Diabetes mellitus aplikace inzulínů anotace: nové trendy v inzulinoterapii, inzulínová pera druhy per, nácvik manipulace, aplikace inzulínu - manipulace s inzulíny, technika aplikace inzulínů, kožní změny související s aplikací inzulínů, druhy inzulínů podle délky působení, typy inzulínových režimů, pomůcky k aplikaci inzulínu, strava při diabetes mellitus - základní živiny, jídelní plán ve výměnných jednotkách, strava za hospitalizace, praktický nácvik orientačních propočtů stravy, doporučení pro výuku žáků v aplikaci inzulínů okruh Diabetes mellitus glukometry, selfmonitoring anotace: historie glukometru, technologie a práce s glukometrem, novinky v přístrojové technice a trendy selfmonitoringu, infolinka pro pacienty poznatky a zkušenosti, selfmonitoring frekvence kontrol glykémií, vedení záznamů samostatných kontrol, selfmonitoring v běžném režimu dne, selfmonitoring za zvláštních situací, kontrola moči na cukr, aceton, úprava režimu dle naměřených hodnot (úpravy dávek inzulínu), akutní komplikace diabetu a stravování - hypoglykémie, hyperglykémie, doporučení pro výuku žáků v manipulaci s glukometrem 6

7 okruh Nutriční terapie, nutriční screening anotace: úloha výživy v nemocnici dietní systém, nedostatečná výživa, důsledky nadměrné výživy, léčebná výživa v nemocnici - metody zjišťování, určování a hodnocení stavu výživy, akutní vyhledávání nemocných s rizikem malnutrice, mechanizmy vedoucí ke vzniku malnutrice, důsledky malnutrice, prevence, spolupráce nutričního terapeuta a všeobecné sestry - nejčastější omyly, vhodné doplňky stravy, nové přípravky a postupy, enterální výživa, parenterální výživa, hydratace, laboratorní hodnoty, souvislost vzniku dekubitů a výživy, specifika výživy dle oborů zdravotní péče, dle věku, doporučení pro výuku žáků v oblasti nutriční terapie a edukace pacientů. 3. modul - Kardiopulmonální resuscitace okruh Kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce a zdravotnické pracovníky v podmínkách standardní péče anotace: zásady kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce, rozšířená resuscitace pro zdravotnické profesionály dle nových postupů (mezinárodní doporučení schválená v roce 2005), resuscitace v podmínkách standardní nemocniční péče, praktický nácvik na modelu, instruktážní film, doporučení pro výuku žáků v kardiopulmonální resuscitaci okruh Kardiopulmonální resuscitace rozšířená v podmínkách nemocniční intenzivní péče anotace: zásady kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce, rozšířená resuscitace pro zdravotnické profesionály dle nových postupů (mezinárodní doporučení schválená v roce 2005), specifika rozšířené resuscitace v intenzivní péči, defibrilace, praktický nácvik na modelu, instruktážní film, doporučení pro výuku žáků v kardiopulmonální resuscitaci v intenzivní péči 4. modul Komunikace s pacienty anotace: pojem komunikace, komunikační styly, vliv komunikace na kvalitu života, specifika komunikace s pacientem, parametry zdravé komunikace a nezdravé komunikace, nejčastější druhy kontraproduktivní chování, neverbální komunikace, zpětná vazba, základní typy chování v interpersonálních vztazích, ad., doporučení pro výuku žáků v oblasti komunikace s pacientem. Pro důkladné pochopení základních typů interpersonálního chování (submisivní, agresivní, asertivní) je část kurzu spojena s praktickým nácvikem vhodného asertivního chování. okruh Specifika komunikace s agresivním pacientem agrese definice, popis, aspekty agrese, projevy agrese, důsledky agrese, agrese ve zdravotnictví a jejich příčiny, komunikace s agresivním člověkem obecně, komunikace s verbálně agresivním pacientem, komunikace s fyzicky agresivním pacientem, možnosti ovlivnění agresivních projevů okruh Specifika komunikace s umírajícím pacientem péče o dlouhodobě nemocné, vztah s dlouhodobě nemocným pacientem a zacházení s ním, práce obtížnými projevy pacientů, doprovázení umírajících, specifické doprovodné projevy umírajících, 7

8 možnosti psychohygieny při práci s umírajícími, sdělování nepříjemných zpráv rodině, projevy vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka, loučení s umírajícím. 5. modul - Léčba bolesti okruh Péče o pacienta s bolestí anotace: definice bolesti, historie léčby bolesti, dělení a typy bolesti, patofyziologie bolesti, faktory ovlivňující vnímání bolesti, metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče: anamnéza bolesti, dokumentace, léčba bolestivých syndromů, psychoterapie, farmakoterapie, invazivní postupy a alternativní a další léčebné postupy, ošetřovatelská diagnóza Bolest, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s bolestí okruh APS Acute Pain Service anotace: metody léčby bolesti a ošetřovatelská péče, služba zajišťující sledování a léčbu pooperační bolesti význam, cíl, organizace, seznámení se praktickým fungováním služby ve zdravotnickém zařízení okruh Péče o pacienta s implantovaným portem anotace: indikace a způsob zavedení portu, ošetřování pacienta před, po a v průběhu výkonu, ošetřování portu, aplikace léčiv do portu, edukace pacienta, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s implantovaným portem, doporučení pro výuku žáků v oblasti péče o pacienta s implantovaným portem 8. Personální zajištění Na realizaci kurzu DVPP se podílí organizační tým, tým expertů a vrchní odborný dohled. Pracovní náplň organizačního týmu: - počet pracovníků dle potřeby (počtu modulů/okruhů/účastníků) - komunikace s experty pro výuku - zajištění výukových prostor - komunikace s účastníky kurzu - koordinace aktivit - organizační zajištění všech odborných přednášek - kontrola obsahové a formální náplně přednášek, prezentací, testů - řešení nahodilých komplikací - zajištění zpětné vazby ze strany expertů pro výuku i účastníků kurzu, vyhodnocení kurzu (modulů/okruhů) 8

9 Pracovní náplň experta pro výuku: - počet pracovníků dle potřeby (počtu modulů/okruhů/účastníků) - vytvoření odborného obsahu přednášky, prezentace, příprava materiálů, testů - konzultace s organizačním týmem - prezentace odborné přednášky (teoretické/praktické části) - podání zpětné vazby účastníkům kurzu - vyhodnocení zdravotnického kurzu Pracovní náplň Vrchního odborného dohledu: - výběr vhodných odborníků expertů pro výuku - komunikace s organizačním týmem a experty pro výuku - kontrola odborné náplně kurzu a jeho průběhu - vyhodnocení kurzu Personální zajištění vychází nejen z náplně jednotlivých modulů, kdy je potřeba odpovídající kvalifikace experta tak, aby výuka jednotlivých okruhů byla prezentována na vysoké odborné úrovni, ale je nezbytná i dostatečná praxe lektora na specializovaném pracovišti odpovídající lektorovanému okruhu a zkušenosti s pedagogickou výukou. Za potřebnou úroveň teoretických znalostí, praktických i pedagogických dovedností lektorů odpovídá garant celého kurzu, např. náměstek Úseku ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení. Kvalifikační požadavky na experta pro výuku: - všeobecná sestra - vysokoškolské studium - specializační studium - doktorandské studium - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb. pro obor všeobecná sestra - odborná praxe - pedagogické minimum (kurz akreditovaný MŠMT, trénink trenérů v dovednostech pro vzdělávání dospělých) - pedagogická praxe (výuka praxe v rámci specializačního studia, vedení odborných kurzů pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí, vedení odborné praxe studentů středních a vyšších odborných škol zdravotnického zaměření, prezentace na konferencích a seminářích, publikační činnost a vědecko-výzkumná činnost) 9

10 9. Materiální a technické zabezpečení Je nezbytné, aby poskytovatel kurzu disponoval odpovídajícími prostory, audiovizuální technikou a dalším vybavením potřebným pro odpovídající zabezpečení kurzu: - projekční technika: o promítací plátno o datový projektor a počítač vybavený potřebným softwarem včetně prezentačních a video projekčních programů o reproduktor o mikrofony o připojení k internetu - flipchart - stoly, židle (kapacitně dostačující pro cílovou skupinu) - audiovizuální technika o fotoaparát o kamera o zálohovací HDD - výukové modely a pomůcky pro nácvik odborných činností: o model pro nácvik kardio-pulmonální resuscitace o resuscitační vak (AMBUVAK) o defibrilátor o model ruky pro nácvik periferní žilní kanylace o model pro nácvik péče o tracheostomii o model pro nácvik cévkování muže a ženy o odsávačka o různé typy inzulínových per a glukometrů o tabulky pro stanovení nutričních hodnot - zdravotnické pomůcky dle zaměření jednotlivých modulů/okruhů: o dezinfekce o obvazový materiál o ochranné rukavice o periferní a centrální žilní kanyly, jehly, stříkačky o inovativní krytí o močové katetry o hemodialyzační katetry o ochranné zástěry o inovativní materiály na hojení ran o tracheostomické kanyly o podložky o buničina 10

11 10. Způsob vyhodnocení akce Úspěšnost kurzu bude hodnocena na základě zpětné vazby získané formou dotazníku po ukončení jednotlivých okruhů. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce (viz příloha). 11. Kalkulace předpokládaných nákladů: Pro vyčíslení předpokládaných nákladů je nutno vzít v úvahu následující položky. Počet vyučujících lektorů: Položka Celkové náklady na lektory z toho Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů Ubytování lektorů Stravování a doprava lektorů Náklady na zajištění prostor Ubytování, stravování a doprava účastníků z toho Doprava účastníků Stravování a ubytování účastníků Náklady na učební texty z toho Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů počet stran Náklady na pomůcky (nákup/zapůjčení) Z toho Výukové modely a pomůcky Zdravotnické pomůcky Režijní náklady z toho Stravné a doprava organizátorů Ubytování organizátorů Poštovné, telefony Doprava a pronájem techniky Propagace Ostatní náklady Odměna organizátorům Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka Předpokládané náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 11

12 Poznámky ke kalkulaci: - Celkové náklady na lektora zahrnují odměnu za vedení výuky a přípravu na výuku v následující struktuře: 2 hodiny přípravy 1 hodina výuky - V případě, že bude každý okruh vyučován třikrát (15 hodin výuky + 30 hodin příprav), činí celková hodinová dotace 45 hodin / okruh, což při 14 okruzích činí 630 hodin celkem. - Náklady na zajištění prostor nevznikají, pokud se výuka uskuteční v prostorách organizátora kurzu. Podobně je to i s ubytováním, stravováním a dopravou lektorů i účastníků. - Jestliže si náklady na dopravu účastníci hradí sami, nevznikají organizátorům náklady ani na tuto položku. - V případě, že budou mít lektoři pro účastníky připravené přednášky formou PPT prezentace, je dobré tyto prezentace včetně dalších materiálů dát účastníkům k dispozici. - Záleží na organizátorovi, zda a jakou částku bude po účastnících za absolvování kurzu požadovat. 12

13 12. Ukázka návrhu osvědčení O S V Ě D Č E N Í pro pedagogické pracovníky o účasti na akreditovaném kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pan/paní: narozen(a): absolvoval/a Kurz pro další vzdělávání učitelů (pedagogických pracovníků) odborných zdravotnických předmětů na středních zdravotnických školách Datum konání: Absolvované moduly, počet hodin: Číslo akreditace MŠMT: 13

14 13. Ukázka PPT prezentace Vzdělávací modul: Nutriční terapie Okruh: Nutriční terapie, nutriční screaning 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 14. Ukázka materiálů pro účastníky přednášky Důsledky nadměrné výživy Riziková období pro vznik obezity Podvýživa plodu během intrauterinního vývoje. Doba dospívání - zejména u dívek. Doba gravidity a další období v dospělosti např. základní vojenská služba, založení rodiny, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu, dlouhodobá onemocnění, zaměstnání. Zanechání kouření. Užívání léků, které mohou ovlivnit tělesnou hmotnost (antidiabetika, inzulin, deriváty sulfonylurey, thiazolindiony), tyreostatika, antidepresiva, některá antiepileptika, beta blokátory, glukokortikoidy, estrogeny. Endokrinopatie spojené s obezitou Podíl nevýznamný, ale je nutno je zvažovat v diferenciální diagnostice. Hypotyreóza, Cushingův syndrom, hypopituitarismus, hyperprolaktinémie, hypogonadismus, hyperestrogenismus, pseudohypoparatyreóza. Zdravotní komplikace obezity I. Metabolické DM II typ, DNA, HLP, HT, metabolický syndrom. Kardiovaskulární HT, CMP. Respirační syndrom spánkové apnoe. Gastrointestinální a biliární hernie, reflux. Revmatologické. Onemocnění kloubů. Kožní. Psychosociální. Nádorová onemocnění. 27

28 The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI Classification BMI(kg/m ) Principal cut-off points Additional cut-off points Underweight <18.50 <18.50 Severe thinness <16.00 <16.00 Moderate thinness Mild thinness Normal range Overweight Pre-obese zvýšené riziko vzniku komplikací Obese Obese class I Obese class II Obese class III Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO

29 Doporučení léčebného postupu Hospitalizovaný obézní pacient Zhodnotit celkový stav obézního, účel hospitalizace, podle těchto získaných údajů zvolit další postup. I obézní pacient může být v malnutrici (hůře rozeznatelná). Dbát o prevenci a udržení si optimální tělesné hmotnosti. Možnost kontaktu NUTT. Nedávat ihned striktně dietu č. 8 ptát se i pacienta na váhu, sledovat a zapisovat hmotnost - dávky léků, živin, laboratoř. Komplexní přístup. 29

30 Ambulantní obézní pacient Od čeho se nám odvíjí stanovení redukčního režimu? Motivace k redukci hmotnosti. Historie hmotnosti, aktuální dynamika tělesné hmotnosti. Zkušenost s redukcí hmotnosti. Znalost redukční diety. Nutriční anamnéza. Zhodnocení přineseného jídelníčku podhodnocování. Hmotnost, výška, BMI, obvod pasu, poměr WHR již není tak vypovídající. Nepřímá kalorimetrie, pokud to lze. Pitný a pohybový režim u pacienta. Zpráva od lékaře RA, OA, FA, laboratoř, alergie, komorbidity. Stanovení denní energetické potřeby. Aktuální psychický stav, sociální a finanční situace atd. Jaký redukční režim vybrat? Individuální zohlednění, akceptovatelnost pro pacienta, dostupnost sortimentu, pravidelnost, pestrost. Schopnost pacienta režim dlouhodobě dodržet, jeho reálné možnosti. Adaptační snižování energetického výdeje vhodná pohybová aktivita. Přísnější redukční režimy - uvažujeme o nich u pacientů s komorbiditami, u závažných stavů, vše dle zhodnocení stravovacích zvyklostí, u každého můžeme přísnější redukční režim chápat jinak. Hojení ran Výživa Zásadní podmínkou pro hojení ran. Dobrá hydratace. Dobré prokrvení, které přináší kyslík a živiny, tam kde je jich třeba, urychlí hojení. Svou roli hrají nervové zásobení a trofika tkáně. Metabolické ladění organismu během katabolismu se rány nehojí. Individuálně sestavený nutriční plán, nutriční intervence, sledování jejich realizace a toleranci u pacienta. 30

31 Pokud pacient jí, tak je důležitá pestrá strava se zvýšenou dávkou bílkovin, energie, vitaminů, stopových prvků a dalších antioxidantů. U hojení ran jsou významné - Zn, Se, ARGININ, Glutamin, Cu. Pokud výše zmíněné není dostatečné, tak je zapotřebí nutriční podpora formou přípravků enterální výživy určených k tzv. popíjení běžné i speciální. Není-li pacient schopen jíst, ale má funkční GIT, tak se zavede enterální výživa. Posledním útočištěm nám zůstává parenterální výživa. Existují i rány, které nejsou ani po vynikající komplexní péči zhojitelné, ale je důležitý individuální přístup vedoucí k co nejlepšímu výsledku. Dnes je bouřlivý rozvoj moderních přístupů k ráně, prioritou se zdá být lokální terapie, ale bez adekvátní výživy ránu nezhojíme. Adekvátní výživa a příp. nutriční podpora je základní součástí péče o pacienty s ránou. Jedná se o komplexní proces, kde musí být mnoho komponent v součinnosti. Hydratace 30 35ml/kg/den nebo 1kcal/ml tekutin/den - u 60kg člověka je to např. 1,8 2,1l/den, pokud lékař nedoporučí jinak. Vyšší nároky nemocní s teplotou. Rána s velkým množstvím exudátu. Tuky a bílkoviny - ve stravě doporučíme mít plnotučné mléčné výrobky mléko, sýry, smetanu, zmrzlinu, oleje k úpravě a do hotových jídel. Individuálně postupujeme u pacientů s nadváhou různé varianty polotučné mléčné výrobky, mírné omezení volného tuku. Během hojení ran se však nesmí redukovat hmotnost, přestože je pacient obézní nebo má nadváhu. S redukcí hmotnosti se může začít až po úplném zhojení rány. Je důležité zastavit příp. hmotnostní úbytek, u podvyživených pacientů je vhodné se snažit dostat postupně k normálnímu BMI. Denní doporučený příjem tuku je 30 35% z celkového denního energetického příjmu, přibližně 70 80g/den. Pokud pacient není schopen přijmout výše uvedené množství tuku stravou, tak je možné ke zvýšení denního příjmu energie přidat Calogen, nebo ve formě maltodextrinu Fantomalt. Další typy sippingů je možné podávat podle toho, co specificky potřebujeme doplnit. Bílkoviny - příjem stravou, pokud není adekvátní, tak bílkovinné přídavky ke stravě sýry, tvarohy, vejce, mléko, zakysané mléčné výrobky. Je důležité sledovat, aby pacient jedl maso pokousal (změna diety, technol. úprava atd.) 1 1,5g bílkoviny/kg/den, ne více než 2g denně 20 24% z celkové energie, 60 90g průměrně. V případě, že pacient není schopen sníst požadované množství, je možné podat Modulární dietetika např. Protifar do jídla, nebo volíme perorální nutriční doplňky s vyšším obsahem bílkovin např. Resource protein drink, Nutridrink protein, Cubitan atd. Vhodné k popíjení během dne, množství dle potřebného doplnění do denního energetického příjmu. 31

32 Dle specifických oborů Onkologický pacient - specifické požadavky. Chirurgie ESPEN Guidelines z roku 2006 preference EV, omezení lačnění, předoperační příprava. SKVIMP - Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče Doporučené postupy prevence a léčby dětské obezity stobík Senioři výživová doporučení Energie: kcal/kg/den. Bílkoviny: 1-1,2 g/kg. Tuky: zajistit příjem n-3 PUFA jako prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Omezit příjem NaCl 6 g/den. Zvýšit konzumaci vlákniny g /den. Zvýšit konzumaci vitamínů (C, A, D). 32

33 Minerálních látek (Ca, K, Fe). Tekutiny: 30 ml/kg/den dostatečná hydratace. Desatero výživy seniorů Pravidelná, co možná nejpestřejší strava. V případě potřeby stravu mechanicky upravit. Brát ohled na sociální situaci a zdravotní stav. Brát zřetel na chuťové preference. Dostatečný denní energetický příjem i vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pitný režim, kvalitní bílkoviny, tuky, dostatek ovoce a zeleniny, dostatek zinku, vápníku a železa. Další stimulace chuti k jídlu Fyzická aktivita přiměřená věku a zdravotnímu stavu. Duševní pohoda: o kontakt s rodinou a přáteli o návštěva kulturních zařízení o univerzita třetího věku o snažíme se starému člověku co nejméně znepříjemňovat život zákazy a restrikcemi potravin a pokrmů, které má rád. Jak předcházet dehydrataci Láhev s uzávěrem nebo hrnek s brčkem v dosahu pacienta. Denní bilance tekutin. Barva moče PMK. Tekutiny parenterálně. Nutit a nabízet tekutiny. Pestrý sortiment tekutin. Doporučení pro výuku žáků v oblasti nutriční terapie Znát postup nutriční péče základ. Myslet na výživu, vždy udělat poznámku k výživě u daného onemocnění, aby měli komplexní pohled. Spolupráce s NUTT nestačí jen dát nahodile letáček pacientovi nebo edukační materiál daného zařízení, ale musí to být vždy v návaznosti na NUTT. Edukační záznamy, zprostředkování edukací - jasně, stručně, velmi individuálně, zdůrazňovat důležitost zpětné vazby, edukace je trvalého charakteru, základní zásady edukace klid, soukromí, 2x návštěva u lůžka, nechat přečíst materiály apod. Edukace rodinných příslušníků. 33

34 Základní hygienické předpisy při stolování vyvětrat, umýt ruce, čistý stolek, ubrousky, úprava pacienta po jídle, poloha pacienta, zajištění krmení. 34

35 Jméno: Nutriční protokol Výška: Datum Tělesná hmotnost kg BMI Podíl tělesného tuku % Podíl tělní vody % Podíl svalové hmoty % Kostní hmota kg Metabolismus Kcal Obvod pasu cm Obvod boků cm WHR Kožní řasa Pozn. Tělní voda: - u osob s vysokým podílem tělního tuku může podíl vody ležet pod směrovými hodnotami - u sportovců mohou být kvůli nízkému podílu tuku a vysokému podílu svalové hmoty směrové hodnoty tělní vody překročeny - měření podílu tělní vody pomocí této váhy, nejsou vhodná k uskutečňování lékařských závěrů, např. o věkem podmíněném ukládání vody - v zásadě je dobré usilovat o vysoký podíl tělní vody 35

36 Kostní hmota: - nezaměňujte kostní hmotu s hustotou kostí - s touto váhou není možné diagnostikovat změny kostí a jejich tvrdosti (např. osteoporóza) - váha neměří obsah vápníku v kostech, ale hmotnost všech kostních složek (organické látky, anorganické látky a voda) Časová závislost výsledků: - smysl má pouze dlouhodobý trend - krátkodobé odchylky hmotnosti v rozmezí několika dnů jsou zpravidla zapříčiněny ztrátou tekutin - pokud hmotnost střednědobě vzrůstá a podíl tuku klesá nebo zůstává stejný, mohlo dojít k vybudování hodnotné svalové hmoty - jestliže hmotnost i podíl tělního tuku současně klesají, redukční dieta je vedena správně 36

37 Hodnocení výsledků Podíl tělesného tuku Muži Věk Velmi dobře Dobře Středně Špatně < 13 % % 18,1 23 % > 23,1 % < 14 % % 19,1 24 % > 24,1 % < 15 % % 20,1 25 % > 25,1 % < 16 % % 21,1 26 % > 26,1 % < 17 % % 22,1 27 % > 27,1 % < 18 % % 23,1 28 % > 28,1 % Ženy Věk Velmi dobře Dobře Středně Špatně < 18 % % 23,1 28 % > 28,1 % < 19 % % 24,1 29 % > 29,1 % < 20 % % 25,1 30 % > 30,1 % < 21 % % 26,1 31 % > 31,1 % < 22 % % 27,1 32 % > 32,1 % < 23 % % 28,1 33 % > 33,1 % Tělní voda Muži Ženy Věk Špatně Dobře Velmi dobře Věk Špatně Dobře Velmi dobře < % > < % >60 Podíl svalové hmoty Muži Věk Málo Normálně Hodně < 42 % % > 54 % < 41 % % > 52 % < 40 % % > 50 % < 39 % % > 48 % < 38 % % > 47 % < 37 % % > 46 % 37

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Kurz komunikativní dovednosti zdravotnického pracovníka Určeno: zdravotnickým pracovníkům

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Mgr. Dagmar Klimentová NABÍDKA ODBORNÝCH KURZŮ NA ROK 2010 Určeno: Kurz komunikativních dovedností pro lékaře zaměstnancům FN u sv. Anny v Brně

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

vedoucí oddělení: Bc. Dagmar Klimentová 158/2009 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře

vedoucí oddělení: Bc. Dagmar Klimentová 158/2009 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Bc. Dagmar Klimentová 158/2009 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře Určeno: pouze zaměstnancům FN u sv. Anny v Brně lékařům, stomatologům,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání vedoucí oddělení: Bc. et Bc. Dagmar Klimentová 156/2008 Kurz komunikativních dovedností pro lékaře Určeno: pouze zaměstnancům FN u sv. Anny v Brně lékařům, stomatologům,

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Příloha č. 3 Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Ošetřovatelská anamnéza - děti

Ošetřovatelská anamnéza - děti Ošetřovatelská anamnéza - děti Jméno dítěte (bez příjmení)... oslovení:... Diagnóza:...... Věk... Den hospitalizace:... Předchozí zkušenost s hospitalizací: ne ano Jaká: Charakteristika dítěte samotářské

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVENÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru PERFUZIOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ SESTRY 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

ARO. Nemocnice Havlíčkův Brod

ARO. Nemocnice Havlíčkův Brod ARO Nemocnice Havlíčkův Brod Dělení žilních vstupů Podle předpokládané doby zavedení: Krátkodobé periferní žilní kanyla - 72-96 hodin centrální žilní katetr - 1-3 týdny Střednědobé midline - 1-3 měsíce

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Rány. Kritéria, dělení, ošetření

Rány. Kritéria, dělení, ošetření Rány Kritéria, dělení, ošetření Co je rána? Každé porušení kůže Sliznice Povrchu některého orgánu Má tyto vlastnosti: krvácí Bolí Může dojít ke ztrátě tkáně Dělení ran a jejich vznik Řezná tlakem a tahem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Definice a cíle ošetřovatelské péče S použitím KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ. Věstník č. 9. Metodická

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 8 1 3 7 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice,

Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester. konference Dietní výživa 2016 Pardubice, Současnost a plány činnosti Sekce nutričních terapeutů České asociace sester konference Dietní výživa 2016 Pardubice, 11.10.2016 Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková,

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 28 0 Praha 2 tel.: + 420 224 97, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_OS3 Podávání léků

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_OS3 Podávání léků SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_OS3 Podávání

Více