Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok 2012 doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří Oblast legislativní: bylo zpracováno stanovisko SPTJS k tzv. greeningu (SPJTS doporučuje zvýšit podíl trav a jetelovin v osevních postupech z obecně známých důvodů, navrhuje využívat více jetelotravních směsí pro bioplynové stanice, využít travní hmotu pro přímé spalování, upozorňuje na bohatý sortiment domácích odrůd trav a jetelovin pro využití v ekologickém zatravňování i bioenergetice, nabízí své znalosti a zkušenosti při realizaci opatření k zastavení poklesu půdní úrodnosti), dále bylo zpracováno stanovisko na podporu učňovského oboru zemědělec-farmář při Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Rovněž byl zpracován Dotazník Technologické agentury (Prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR). Oblast hospodářská: se členy Sdružení byly uzavřeny smlouvy na část členského příspěvku týkající se fakturace. Dále byly uzavřeny 3 smlouvy na poradenství s OSEVA PRO-VST Zubří, DLF-TRIFOLIUM Hladké Životice a VÚP Troubsko. SDO (odrůdové pokusy pro Seznam doporučených odrůd): byla uzavřena smlouva s ÚKZÚZ o vedení a sklizni polních pokusů s odrůdami jetele lučního, dále 4 smlouvy s řešitelskými pracovišti (OSEVA PRO-VST Zubří, VÚP Troubsko, Zkušební stanice Krásné Údolí a MU Brno) a tři smlouvy s majiteli těchto odrůd (OSEVA UNI, AGROGEN a SELGEN). ÚKZÚZ, který provedl kontrolu pokusů, sdělil, že polní pokusy v Troubsku jsou nehodnotitelné (pokusy v Trutnově byly zrušeny již v r. 2011). Dotace náleží tedy pouze třem pracovištím, která pokusy zajišťovala (Krásné Údolí, Vatín, Zubří). Žádost o dotaci v rámci titulu 9.A.b.4. byla u AZV Vsetín uplatněna včas. Rozhodnutí reg. č. 727/ Po o poskytnutí dotace SPJTS obdrželo Z dotazníkové akce v průběhu letošního roku vyplynulo, že vlastníci odrůd nemají dále zájem o testování jejich odrůd pro zařazení v SDO. Oblast organizační: na základě konané valné hromady SPJTS dne a následného jednání správní rady téhož dne došlo k následujícím změnám v orgánech Sdružení: a) výkonným ředitelem byl podle článku 6, bodu 3), písmena f) jmenován správní radou doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. od , b) předsedkyní správní rady byla podle článku 6, bodu 3), písmena c) zvolena Ing. Blanka Pivoňková. Novým členem správní rady se stal Ing. Radek Macháč, Ph.D. Správní rada SPTJS požádala o ukončení členství v Agrární komoře ČR (důvod: výše členského příspěvku) a zároveň požádala o členství v Okresní organizaci AK. ZP Otice, a.s. se odhlásil ze členství ve SPJTS k (důvod: nulová výměra pícnin na semeno). Správní rada (15. 8.) projednala mimo zprávy o činnosti a hospodaření za I. pololetí 2012 také stav řešení výzkumného projektu a stav polních pokusů pro SDO. Komise pro strategii ( ) se zabývala předběžnými výsledky sklizně semen pícnin 2012, postavením těchto druhů v měnící se 2

2 Selektivita vybraných herbicidů v semenářských porostech jílků Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Jílky (Lolium sp.) jsou nejrozšířenějšími druhy trav pěstovaných na semeno. V roce 2010 zaujímaly jílky téměř 43 % ploch trav na semeno. Na největší ploše byl pěstován jílek mnohokvětý jednoletý (2 089 ha, 20 %), následován jílkem mnohokvětým italským (1 258 ha, 12 %) a jílkem vytrvalým (1 052 ha, 10 %). Plochy jílku hybridního byly výrazně nižší (37,5 ha, 0,4 %). Změny v registru povolených přípravků na ochranu rostlin a změny druhové skladby plevelů v trávosemenných porostech vyžadují registraci (zejména formou rozšířeného použití přípravků na ochranu rostlin) kvalitativně nových herbicidů do trav na semeno. Tuto problematiku řeší Výzkumná stanice travinářská zásluhou Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen a zejména semenářských organizací, členů sdružení, které tento výzkum finančně podporují. V letech byly na pozemcích Výzkumné stanice travinářské v Zubří založeny a hodnoceny polní maloparcelní pokusy pro hodnocení selektivity vybraných herbicidů v semenářských porostech jílku mnohokvětého jednoletého, jílku mnohokvětého italského a jílku vytrvalého. Hlavním selekčním kritériem byl vliv na výši výnosu semen a kvalitativní parametry osiva. Pokusy s jílkem mnohokvětým jednoletým byly zakládány opakovaně v letech Velikost pokusných parcel činila 12 m 2, řádky 12,5 cm. Před setím byly do půdy zapraveny hnojiva (60 kg N, 60 kg P 2 O 5 a 60 kg K 2 O.ha -1 ). Na počátku odnožování byl jílek přihnojen dusíkem (LAV) v dávce 45 kg.ha -1. Pokusy s jílkem mnohokvětým italským a jílkem vytrvalým byly založeny letním výsevem v srpnu Pokusné aplikace a sklizně byly provedeny v letech (1.-3. už. rok). Sklizňová velikost parcel činila 10 m 2, řádky 21 cm. Před setím jílků byly do půdy zapraveny hnojiva (45 kg N, 45 kg P 2 O 5 a 45 kg K 2 O.ha -1 ) a v letech byly pokusy v polovině září přihnojeny hnojivy v dávce 60 kg N, 60 kg P 2 O 5 a 60 kg K 2 O.ha -1 ). Brzy na jaře byly pokusy přihnojeny LAV v dávce 54 kg N.ha -1 a v polovině dubna byla na list aplikována rozpuštěná močovina v dávce 20 (2010), resp. 30 (2011 a 2012) kg N.ha -1. Aplikace herbicidů byla u všech druhů provedena ve fázi plného odnožování (BBCH 25-29). Čtyři opakování byly ošetřeny základní dávkou, dvě opakování byly ošetřeny dvojnásobnou dávkou (simulace překrytí postřiku na úvratích). Herbicidy byly aplikovány přesným parcelním postřikovačem Zems 09/00. Dávka vody činila u všech aplikací 200 l.ha -1. Příznaky fytotoxicity Cougaru Forte na jílku vytrvalém Pokusné varianty: a) jílek mnohokvětý jednoletý 1. Dicopur (MCPA) 1,0 l + Lontrel 300 (clopyralid) 0,4 l + Starane 205 EC (fluroxypyr) 0,8 l.ha Brodal 50 SC (diflufenican500 g.l -1 ) 0,2 l.ha Kantor Plus (aminopyralid florasulam 150 g.kg -1 ) 33 g.ha Optica Trio (MCPP MCPA ,4-DP 320 g.kg -1 ) 2 l.ha Cougar Forte (diflufenican flufenacet 280 g.kg -1 ) 0,5 l.ha -1 b) jílek mnohokvětý italský a jílek vytrvalý 1. Dicopur (MCPA) 1,0 l + Lontrel 300 (clopyralid) 0,4 l + Starane 205 EC (fluroxypyr) 0,8 l.ha Kantor Plus (aminopyralid 300, florasulam 150 g.kg -1 ) 33 g.ha Mustang Forte (2,4-D aminopyralid 10 +florasulam 5 g.kg -1 ) 1 l.ha Optica Trio (MCPP MCPA ,4-DP 320 g.kg -1 ) 2 l.ha Cougar Forte (diflufenican flufenacet 280 g.kg -1 ) 0,5 l.ha -1 V termínech 2 a 4 týdny po aplikaci byla hodnocena fytotoxicita herbicidů (zjevné příznaky chlorózy, nekrózy, deformace apod.) na jednotlivé druhy jílků. Sklizeň jílku byla provedena ve fázi plné zralosti maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger Elite. Sklizené osivo bylo dosušeno na standardní vlhkost a následně vyčištěno na soustavě laboratorních čističek Westrup-Kamas. 58

3 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY Výsledky Jílek mnohokvětý jednoletý U jílku jednoletého byly pozorovány významné příznaky fytotoxicity zejména u varianty ošetřené TM kombinací Optica Trio + Attribut (retardace růstu, chlorózy) a jílku ošetřeného přípravkem Callisto 480 SC (chlorózy). K mírné retardaci růstu došlo i u varianty, kde byl přípravek Optica Trio aplikován v dvojnásobné dávce. Silná fytotoxicita TM kombinace Optica Trio + Attribut se projevila i na statisticky průkazném snížení výnosu semen (v základní dávce o %). Z těchto důvodů nebyla tato varianta zařazena do třetího pokusného roku. Také aplikace přípravku Callisto 480 SC měla vliv na snížení výnosu semen jílku jednoletého. Naopak velmi dobré výsledky byly dosaženy u přípravků Kantor Plus, Brodal 50 SC a Optica Trio. Zejména v základní dávce bylo u jmenovaných přípravků dosaženo výnosů semen vyšších nebo srovnatelných s kontrolou. Pouze v roce 2010 došlo u variant ošetřených dvojnásobnou dávkou Brodal 50 SC a Optica Trio k výraznějšímu snížení výnosu. Výsledky pokusů s aplikací herbicidů v jílku jednoletém v letech jsou shrnuty v tabulce 1. Jílek mnohokvětý italský U jílku mnohokvětého italského byly zaznamenány příznaky fytotoxicity především u varianty ošetřené přípravkem Cougar Forte (retardace růstu, chlorózy). V dvojnásobné dávce vykazoval fytotoxicitu i přípravek Optica Trio (změny zbarvení - zfialovění). Naopak u přípravku Kantor Plus byla po aplikaci patrna mírná stimulace růstu, zejména v roce Ve výnosu semen nebyly pozorovány žádné průkazné rozdíly mezi jednotlivými variantami ošetření. Velmi dobré výsledky ve všech letech byly dosaženy u základní dávky herbicidů Kantor Plus, Cougar Forte a Optica Trio. V případě Mustangu Forte byly velmi dobré výsledky dosaženy v prvých dvou sklizňových letech, ve třetím roce došlo k neprůkaznému snížení výnosu ve srovnání s kontrolou. V průměru tří let bylo u všech testovaných herbicidů dosaženo vyšších výnosů ve srovnání s kontrolou u základní dávky herbicidů, u dvojnásobné dávky došlo k mírnému snížení u přípravku Optica Trio. Ve třetím sklizňovém roce (2012) byly již výnosy velmi nízké, a tudíž i rozdíly mezi variantami byly v hmotnosti semen malé, nicméně v relativním srovnání byly rozdíly vyšší. Pokusy byly hodnoceny i ve třetím sklizňovém roce vzhledem k tomu, že v důsledku extrémně suchého podzimu 2011 bylo vzcházení nově zasetého jílku mnohokvětého i vytrvalého velmi nevyrovnané a tyto porosty nebylo možné použít pro pokusné účely. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce 2. Tab.1 Vliv vybraných herbicidů na fytotoxicitu a výnos semen jílku jednoletého Fytotoxicita Výnos semen herbicid dávka kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kontrola Z ab a ab D d a ab Diflufenican Z a ab a (0,2 l.ha -1 ) D d abc a Kantor plus Z ab a a (29 g.ha -1 ) D d ab ab Optica trio Z abc a ab (2,0 l.ha -1 ) D d abc ab Optica trio + Attribut Z x x d bc x (2,0 l + 30 g.ha -1 ) D x x d c x Callisto 480 SC Z cd abc ab (0,3 l.ha -1 ) D cd abc b Tab. 2 Vliv vybraných herbicidů na fytotoxicitu a výnos semen jílku italského Fytotoxicita Výnos semen herbicid dávka kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kontrola Z a a a D a a a Kantor plus Z a a a 33 g.ha -1 D a a a Mustang Forte Z a a a 1,0 l.ha -1 D a a a Optica trio Z a a a 2,0 l.ha -1 D a a a Cougar Forte Z a a a 0,5 l.ha -1 D a a a 59

4 O travní porosty je třeba se starat Ing. Marek Podrábský SEED SERVICE s.r.o. Kvalitu našeho života ovlivňují travní porosty jednak jako faktor tvorby životního prostředí a jednak jako výrobní prostředek. Trvalé travní porosty zaujímají dle údajů ČSÚ z konce roku 2011 asi 23,3 % zemědělské půdy, což dělá bez jedenácti tisíc ha celý milión hektarů. Při 71 % rozornění zemědělské půdy u nás trvalé travní porosty většinou zaujímají nejméně úrodné půdy. Jílek hybridní je velmi výkonný, v porostu vydrží 2-3 roky Jílky jsou nutričně nejhodnotnější trávy s omezenou vytrvalostí Procento rozornění je v naší hornaté republice, bohužel, jedno z nejvyšších v EU (průměr EU je 60 %) což má negativní vliv zejména na kvalitu spodních vod (vymývání živin), erozi, mikroklima aj. Velký podíl zornění navíc často vytlačil louky na nejméně bonitní pozemky, na kterých je navíc při minimálním a nevyváženém hnojení velmi problematické vyrobit kvalitní píci. Využití senáží z takovýchto porostů je kvůli nízké výživné a dietetické hodnotě problematické, a to zejména v intenzivních chovech. Je tomu tak i díky nízkým investicím a poslednímu místu ČR v rámci EU v koncentraci dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy. Potenciál mnoha nekvalitních travních porostů lze po obnově adekvátně využít. Při současné situaci vysokých výkupních cen komodit a snaze o získávání energie z obnovitelných zdrojů se zvyšuje tlak na využití orné půdy jiným způsobem, než je pěstování krmných plodin pro přežvýkavce. Jinými slovy, těžiště výroby krmiv pro přežvýkavce se postupně vrací z polí na louky a pastviny, což je nakonec pro tuto kategorii z hlediska fyziologie vhodné a přirozené. Je-li však hlavním krmivem skotu píce z trvalých travních porostů, většinou v krmné dávce není dostatek energie a dusíkatých látek. Tento fakt způsobuje mnoho problémů, zejména v kategorii vysokoprodukčních dojnic. Optimálním hospodařením a dodržováním správných výrobních technologií na dočasných a trvalých travních porostech lze výrazně snížit nároky na získávání bílkovin a energie z jiných rostlinných zdrojů (jedná se především o jednoleté pícniny a sójový šrot). V souladu s novějšími poznatky o výživě skotu většina našich specialistů na tuto problematiku upozorňuje, že největším problémem u většiny chovů je nesoulad v rychlosti rozkladu bílkovin a energie pro následnou syntézu bachorových bílkovin. Jinými slovy, chybí nám především zdroje cukrů a stravitelné vlákniny, při jejichž nedostatku přicházíme o rychleji rozpustné bílkovinné frakce. I malé zlepšení v této oblasti může mít značné dopady na zlepšení zdravotního stavu zvířat, užitkovosti i složek mléka. Uvědomme si, že například u dojnic je pouze okolo 20 až 25 % přijatých N-látek využito pro tvorbu mléka. Zbytek, tedy přes 70 %, projde nevyužitých trávicím traktem ven z těla. Z toho vyplývá, že ve většině našich chovů nepotřebujeme další dotaci bílkovin, ale zvýšení účinnosti jejich využití. Zvýšení obsahu stravitelné vlákniny v píci, tedy kvalitní krmivo z jetelotravních a travních porostů, je proto důležitým faktorem k zajištění efektivity v našich chovech. Jak lze dosáhnout zvýšení koncentrace bílkovin a především energie v píci z travních společenstev? Jedině postupnou a promyšlenou proměnou nekvalitních zdrojů pícnin. V následné části uvádím několik bodů, které jsou při užívání a obnově travních společenstev důležité: Nejsnáze dostupným zdrojem stravitelné vlákniny je pěstování jetelotrav a krátkodobých travních porostů na orné půdě. Výhodou je rychlé dosažení dostatku kvalitní píce, pozitivní efekt těchto porostů na obsah organické hmoty a zlepšení úrodnosti orné půdy. Nevýhodou je pochopitelně blokace této půdy pro pěstování tržních plodin. Prvním krokem při obnově trvalých travních porostů je jejich ohodnocení a rozdělení na pozemky, na kterých lze vyrábět kvalitní píci a na ty, u kterých by byla obnova příliš nákladná a málo efektivní. U první skupiny pozemků se pak zaměřit na jejich intenzívní využití. 66

5 Senážování do vaků Ing. Jiří Pospíšil, CSc. MENDELU v Brně Hlavním úkolem technologie silážování je připravit dostatečné množství kvalitních konzervovaných objemných krmiv pro jednotlivá krmná období. Vlastní technologie musí optimalizovat nejen výživářská hlediska (obsah živin a energie) daná zejména vegetačním stádiem pícnin, ale i požadavky pro zdárný fermentační proces (optimální obsah sušiny, rychlé zavadání, plynulý způsob plnění, délka řezanky, aplikace konzervačních přípravků, intenzivní dusání, včasný uzávěr silážované píce fólií, nízká teplota a také vhodná skladba mikroorganismů. Volbou vhodného sklizňového postupu lze snížit riziko počasí a zabránit znehodnocení i ztrátám píce v průběhu sklizně a skladování. Nejčastějším hlediskem, podle kterého dělíme sklizňové postupy pícnin, je stav píce při sklizni na poli, použití pícniny v zemědělském podniku a hledisko klíčového článku použitého v lince. Každá nová technologie aplikovaná v zemědělské prvovýrobě vede vždy ke zvýšení pozornosti na eventuální nedostatky v případě nezvládnutí technologického postupu. To platí i pro siláže připravované technologií využívající sběracích vozů s řezáním a silážováním do žlabů, případně do vaků, stejně jako pro silážování ve válcových balících obalovaných fólií. I pro přípravu siláže těmito technologiemi platí, že se jedná silážování krmiva kyselé povahy, a že kvalitu jejich fermentace ovlivňují všechny faktory, které platí i pro tradiční siláže zhotovované klasickou technologií. U technologií silážování do vaků nebo balíků se navíc projevují i další, jako kvalita PE fólie (její síla a počet vrstev, barva, tepelná odolnost), šetrnost při manipulaci se sklizenou hmotou, případně výsledným produktem (obalenými balíky, vybírání hmoty z vaku apod.) Existuje riziko mechanického poškození obalu PE fólie a tím i znehodnocení celé silážované hmoty atd. Porovnání technologií sklizně píce senážovaných ve vaku Sledování se uskutečnilo v podniku ZEMAS AG Martinice. Tento podnik hospodaří na výměře ha zemědělské půdy, z toho je ha orné půdy. 80 % ploch pícnin tvoří trvalé travní porosty. Průměrný výnos pícnin je 3,5 t.ha -1. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu kusů dobytka tvoří 190 masných krav, 510 býků ve výkrmu a 450 dojnic s průměrnou dojivostí l. Sklizeň píce na senáž je uskutečňována s využitím dvou strojních linek. První linka je tvořena dvěma senážními vozy PÖT- TINGER JUMBO 8000 L a lisem EUROBAGGING EB 3000-S pro lisování do vaku o průměru vaku 3 m. Tato technologie je v ZEMAS AG úspěšně využívána od roku 2005, kdy byl pořízen prví senážní vůz JUMBO 8000L. Od roku 2006 byla tato linka doplněna o druhý senážní vůz stejného typu. Pro vlastní potřebu naplní ročně kolem 30 vaků. Minimálně stejný počet naplní i okolním zemědělcům. Od roku 2008 je v podniku paralelně využívána i sklizňová linka tvořena sklízecí řezačkou NH FR 9050, traktorovými dopravními soupravami a lisem EUROBAGGING EB 3000-S. Sečení hmoty je pro obě linky zajišťováno žacími kombinacemi NOVACAT 306 H ED v kombinaci s NOVACAT 306 F ED alfa. Úpravu pokosu zajišťuje obraceč EUROHIT 61 NZ. Shrnování řádků je zajištěno shrnovačem EUROTOP V rámci dlouhodobého sledování a porovnání bylo sledováno plnění vaku senážní hmotou z TTP lisem EUROBAGGING EB 3000-S s průměrem lisovací komory 3 m a délkou vaku 60 nebo 72

6 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY 75 m. Při sledování byl vždy celý vak plněn jednou s výše uvedených strojních linek. Sledováno bylo vždy plnění jednoho vaku každou technologií v jednom roce ve tříletém opakování. Při plnění vaku byly sledovány následující parametry Doba plnění vaku [h] Celkové množství naplněné hmoty ve vaku [t] Spotřeba nafty na sběr, řezání a dopravu hmoty z pole do vaku [l] Spotřeba nafty na lisování hmoty do vaku [l] Průměrná přepravní vzdálenost [km] Výsledné hodnoty za jednotlivá sledování jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. V tabulce 1 jsou hodnoty pro sklizeň senážními vozy JUMBO a v tabulce 2 jsou hodnoty pro linku s řezačkou NH FR 9050 Obrázek 1: Výkonnost sledovaných sklizňových linek Tab. 1 Výsledky sledování strojní linky dvou senážních vozů JUMBO 8000 L agregovaných s traktory SAME 230 a Lamborginy 180 Rok/seč 2009/seč /seč /seč 2 Doba plnění h Délka vaku m Množství hmoty ve vaku t Počet souprav (sklizeň+ doprava) ks Spotřeba nafty na naplnění vaku (sklizeň a doprava) l/vak Spotřeba na lisování vaku l/vak Průměrná přepravní vzdálenost km Tab. 2 Výsledky sledování strojní linky sklízecí řezačky NF FR 9050 a odvozních traktorových souprav Lamborginy návěs 20 t, SAME návěs 23 t a souprava MF 3690+návěs 20 t Rok/seč 2009/seč /seč /seč 1 Doba plnění h 8 9,5 8 Délka vaku m Množství hmoty ve vaku t Spotřeba nafty na sklizeň Řezačka FR 9050 l Počet souprav (doprava) ks Spotřeba nafty na sklizeň Traktory+návěsy Spotřeba na lisování vaku l/vak Průměrná přepravní vzdálenost km do 10 Obrázek 2: Spotřeba nafty na sběr, řezání a dopravu u sledovaných strojních linek linek Jak vyplývá z údajů v tabulkách, které jsou zpracovány pro názornost do grafu na obrázku 1 výkonnost sklizňové linky se sklízecí řezačkou je, ve srovnání s linkou se senážními návěsy, v průměru ze tří sledování o 6,72 t/h vyšší. Výkonnost linky se sklízecí řezačkou byla tedy v průměru vyšší o 31 %. Průměrná spotřeba nafty na sklizeň tuny senáže je uvedena na obrázku 2. Z výsledku je patrný rozdíl ve spotřebě na tunu sklizené hmoty. U linky se sběracím návěsem byla spotřeba nafty na tunu sklizené hmoty v průměru o 1,52 litru menší. Průměrná spotřeba na tunu sklizené hmoty při přepravní průměrné vzdálenost 6,8 km byla u linky se sběracím návěsem 1,11 l/t a u linky se sklízecí řezačkou 2,63 l/t slizené hmoty. Obrázek 3: Spotřeba nafty na pohon lisu při lisování tuny materiálu Při sledování spotřeby nafty na vlastní proces lisování se prokázala menší energetická náročnost lisování hmoty sklizené sklízecí řezačkou. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 3. Při lisování ve vakovacím lisu byla naměřená spotřeba nafty nutná na slisování tuny hmoty o cca 34 % menší u linky se sklízecí řezačkou (0,6 l/t při lisování hmoty od senážního návěsu a 0,4 l/t při lisování hmoty od sklízecí řezačky). 73

7 Vliv způsobu obhospodařování na produkci sušiny a botanické složení trvalého travního porostu ( ) Ing. Pavla Volková, Ing. Pavel Šrámek OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Travní porosty se významně podílejí na plnění důležitých ekosystémových funkcí a ovlivňují vzhled naší krajiny, zejména ve vyšších oblastech. Jakožto polycenózní společenstva tvořená trávami, jetelovinami a bylinami mají při správném obhospodařování vysokou druhovou pestrost, která se následně odráží v kvalitě biomasy. Zvolený konkrétní způsob a intenzita využívání porostů se projevují jak v produkci a kvalitě píce, tak i ve změnách jejich druhové skladby a celkového charakteru. Změny přitom nastávají v celkovém počtu a plošném zastoupení jednotlivých rostlinných druhů vyskytujících se na stanovišti, tím je dále ovlivněno procentuální zastoupení agrobotanických skupin trav, jetelovin a lučních bylin. Probíhající změny druhové skladby pak působí jak na ochrannou, tak i na produkční funkci - u lučních a pastevních porostů ovlivňují množství produkce i její kvalitativní ukazatele. OSEVA výzkum a vývoj s.r.o byla spoluřešitelem výzkumného projektu NAZV QH81280 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice, který koordinoval pan Ing. Alois Kohoutek, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumné stanice Jevíčko. Cílem výzkumu v Zubří bylo na základě dlouhodobého pratotechnického pokusu vyhodnotit vliv rozdílných způsobů obhospodařování trvalých travních porostů s ohledem na produkci sušiny a zastoupení hlavních agrobotanických skupin (trávy, jeteloviny, byliny). Pokus byl založen na trvalém travním porostu na stanovišti Zubří Háje dle metodiky Kohoutek a kol. (2003). Lokalita se nachází v nadmořské výšce 345 m v aluviálních náplavech dolní části rožnovské Bečvy. Půdní typ je hlinitopísčitý na štěrkovém podloží, se slabě kyselou půdní reakcí a střední zásobou draslíku a vápníku. Dlouhodobá průměrná roční teplota je 7,6 C, průměrný roční úhrn srážek činí 903 mm. Původní luční porost na tomto stanovišti náležel svazu Arrhenatherion s typickými vzrůstnými travními druhy jako ovsík vyvýšený, srha laločnatá, trojštět žlutavý, z bylinných druhů se zástupci rodů pampeliška a jitrocel. Tento porost nebyl v posledním desetiletí před založením pokusu hospodářsky využíván, probíhala zde pouze údržba spočívající převážně v mulčování, resp. přesečení porostu jednou až dvakrát ročně. Jedná se o dlouhodobý maloparcelový pratotechnický pokus Sklizeň pokusu foto: J. Kašparová se dvěma faktory ve čtyřech opakováních, velikost základního sklizňového dílce je 10 m 2. Intenzita využívání porostu je vyjádřena počtem sečí a odstupňovaným termínem první seče: 1. intenzivní (první seč do , celkem 4 seče po 45 dnech), 2. středně intenzivní (první seč od do , celkem 3 seče po 60 dnech), 3. málo intenzivní (první seč od do , celkem 2 seče po 90 dnech), 4. extenzivní (první seč od do , 1 2 seče po 90 dnech). Hnojení má 4 úrovně (A-D) při uvažovaném modelovém zatížení skotem 0, 1 a 2 DJ.ha -1 (bez hnojení, P 30 K 60, N 90 P 30 K 60, N 180 P 30 K 60 ). Dělení N (z celkové dávky 90 kg.ha -1 resp. 180 kg.ha -1 N) pro jednotlivé intenzity využívání se provádělo následovně: intenzivní jaro 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 1. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 2. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 3. seči bez hnojení, středně intenzivní jaro 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 1. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 2. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, málo intenzivní jaro 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N, po 1. seči 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N, extenzivní jaro 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N, po 1. seči 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N. 78

8 Obsah Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok Produkce osiv trav a jetelovin v České republice v roce Nové odrůdy jetelovin a trav 6 Zahraniční obchod s osivy pícnin 10 Nové knihy s pícninářskou tematikou 14 Pícninářský, lukařský a pastvinářský výzkum na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 16 Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu 20 KRONE specialista na sklizeň pícnin 24 Výkrm býků travní siláží 26 Výkonnost českých odrůd vojtěšky seté 28 Šlechtitelská stanice Slavice 31 Rozšíření pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia) v trvalých travních porostech při rozdílném obhospodařování 32 Silný v inovacích 36 Opožděná vzpomínka na pana prof. Dr. Ing. F. Bureše, CSc. 38 Problematika abnormálních klíčenců u jetele lučního 40 Zkušenosti z pobytu v USA z pohledu pícnináře 42 Možnosti regulace plevelů ve štírovníku růžkatém, štírovníku jednoletém a úročníku lékařském 46 Vliv ročníku na produkci nadzemní biomasy extenzivně ošetřovaných neprodukčních trávníků 54 Odrůda jetele Pramedi úspěch moderního českého šlechtění 57 Selektivita vybraných herbicidů v semenářských porostech jílků 58 Technologie přísevů a péče o travní porosty 62 O travní porosty je třeba se starat 66 Pravidelnou péčí o travní porosty k lepším výsledkům 68 Renesance paprskových shrnovačů 70 Senážování do vaků 72 Sveřepy v pícninářství 76 Vliv způsobu obhospodařování na produkci sušiny a botanické složení trvalého travního porostu ( ) 78 Kvalita objemového krmiva a zdraví dojnic 82 Významní hmyzí škůdci semenných porostů vojtěšky a ochrana před nimi 84 Setkání pícninářů a trávníkářů v Budějovicích 87 Když chce někdy, někde, něco sbalit 88 Travinář a básník Arnošt Jakubec ( ) 90 Připomínka obrození zemědělské vědy a vzdělávání v období rušení nevolnictví a roboty 91 92

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Seminář SPJTS 6. 3. 2013 Současná situace v travním

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Jak dál v travním a jetelovém semenářství (perspektivy, možnosti, problémy)

Jak dál v travním a jetelovém semenářství (perspektivy, možnosti, problémy) Jak dál v travním a jetelovém semenářství (perspektivy, možnosti, problémy) doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen 2014 Současná situace v semenářství pícnin v ČR

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku VÚRV, v.v.i., Praha 6 Ruzyně VS Jevíčko Ing. Alois Kohoutek, CSc. Ing. Petr Komárek, Ph.D. Ing. Věra V Odstrčilov ilová, Ph.D. Komunikační a interaktivní platformy Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.,

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Energetické plodiny pro vytápění budov

Energetické plodiny pro vytápění budov Energetické plodiny pro vytápění budov Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu, Praha Kontakty - vpetrikova@volny.cz, Tel. 233 356 940, 736 171 353 Význam obnovitelných zdrojů energie

Více

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu Dr. Jörg Winkelmann Lactosan Starterkulturen, Kapfenberg, Rakousko Výzkum, Vývoj, Produkce Důležité

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

SERVIS PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

SERVIS PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ , 2014 NABÍDKA SLUŽEB ZEMĚDĚĚ ĚLSKOU TECHNIKOU SERVIS PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ Pech 728 663 757 Tel/fax 493 696 606 508 01 Hořice Malimánek 737 750 151 josef.hatle@tiscali.cz www.hatlesro.cz Šubrt 774 484

Více

ForageMax. kvalitní travní směsi

ForageMax. kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi Obsah NOVINKY 3 PŘÍSEVY 5 KVALITNÍ KRMIVO Z TRAV 6 - DOJNICE 6 - MASNÝ SKOT 7 - OVCE A KONĚ 9 FORAGE MAX PŘEHLED SMĚSÍ 12 Směsi do sadů a

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita Brno Bohumír Cagaš, SPJTS Zubří SPTJS, VPS Zubří, 4.3.2015 Širokolisté šťovíky v travních porostech

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH. Metodika

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH. Metodika VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH USING A CLOVER MIXTURE FOR SOIL CONSERVATION IN MOUNTAINUOS AND FOOTHILL AREAS Abstract J. Frydrych 1), D. Andert 2)

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat? Rostlinná Pflanzenproduktion produkce/ agrární / Agrarökologie ekologie referát Referat o Nachwachsende obnovitelných surovinách Rohstoffe Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina)

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina) Aktuální poznatky o možnostech trvale udržitelného pěstování energetických rostlin v Ústeckém kraji Jan Weger a kol. odbor fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v. v. i., Průhonice Česko-německý seminář

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Kvalitnější siláží k vyšší produkci mléka na dojnici/den a delší laktaci Dr.H.-H.Herrmann Feb. 2013 AgriBusiness Consulting Struktura prezentace Požadavky dojnic

Více

Hodnocení kvality siláží objemných krmiv z databanky krmiv v období let 1997 2014

Hodnocení kvality siláží objemných krmiv z databanky krmiv v období let 1997 2014 Hodnocení kvality siláží objemných krmiv z databanky krmiv v období let 1997 2014 Ing. František Mikyska AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Siláže z víceletých pícnin, spolu se silážemi z kukuřic, jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU VÝROČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství za rok 2012 Odpovědný

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 183 Poř. č. Vojtěška setá Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 50 60 40 2 Výnos sušiny po odečtení sklad. ztrát [t/ha] 10 12 8 3 Výnos

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel SPOJILI JSME SÍLY Prodej travních směsí, odborné poradenství Odborné poradenství, sestavení směsí 2 Festulolia Mezirodoví kříženci FESTULOLIA

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E s e s í d l e m v P R A V O N Í N Ě z a r o k 2 0 1 3 Struktura půdního fondu ha stav k 1. 3. 2014 Druh Pravonín Vyšetice Celkem podnik

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin.

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin. Specializovaná mapa s odborným obsahem č. 3 Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin. Milan Kroulík Josef Hůla Zdeněk Kvíz Jiří Mašek Jan Chyba Katedra zemědělských strojů

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing Tomáš Javor, Ing. Lenka Hajzlerová

Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing Tomáš Javor, Ing. Lenka Hajzlerová Digestát a jeho využití v pícninářství Ing. Jiří Dostál, CSc., Ing Tomáš Javor, Ing. Lenka Hajzlerová AGROEKO Žamberk, s.r.o. Zemědělská 1004, ŽAMBERK, 564 01 e-mail: jd.agroeko@zamberk-city.cz www.agroeko-zamberk.cz

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

Vedoucí partner biomasy-klubu Freiberg

Vedoucí partner biomasy-klubu Freiberg Re kulta Re kulta Projekt RekultA Inovační energetické rostliny na těžkými kovy zatížených plochách a regionální přidaná hodnota z bioenergie v euroregionu Krušných hor Chomutov, dne 12.10.2012 Přednáška:

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více