Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok 2012 doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen, Zubří Oblast legislativní: bylo zpracováno stanovisko SPTJS k tzv. greeningu (SPJTS doporučuje zvýšit podíl trav a jetelovin v osevních postupech z obecně známých důvodů, navrhuje využívat více jetelotravních směsí pro bioplynové stanice, využít travní hmotu pro přímé spalování, upozorňuje na bohatý sortiment domácích odrůd trav a jetelovin pro využití v ekologickém zatravňování i bioenergetice, nabízí své znalosti a zkušenosti při realizaci opatření k zastavení poklesu půdní úrodnosti), dále bylo zpracováno stanovisko na podporu učňovského oboru zemědělec-farmář při Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm. Rovněž byl zpracován Dotazník Technologické agentury (Prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR). Oblast hospodářská: se členy Sdružení byly uzavřeny smlouvy na část členského příspěvku týkající se fakturace. Dále byly uzavřeny 3 smlouvy na poradenství s OSEVA PRO-VST Zubří, DLF-TRIFOLIUM Hladké Životice a VÚP Troubsko. SDO (odrůdové pokusy pro Seznam doporučených odrůd): byla uzavřena smlouva s ÚKZÚZ o vedení a sklizni polních pokusů s odrůdami jetele lučního, dále 4 smlouvy s řešitelskými pracovišti (OSEVA PRO-VST Zubří, VÚP Troubsko, Zkušební stanice Krásné Údolí a MU Brno) a tři smlouvy s majiteli těchto odrůd (OSEVA UNI, AGROGEN a SELGEN). ÚKZÚZ, který provedl kontrolu pokusů, sdělil, že polní pokusy v Troubsku jsou nehodnotitelné (pokusy v Trutnově byly zrušeny již v r. 2011). Dotace náleží tedy pouze třem pracovištím, která pokusy zajišťovala (Krásné Údolí, Vatín, Zubří). Žádost o dotaci v rámci titulu 9.A.b.4. byla u AZV Vsetín uplatněna včas. Rozhodnutí reg. č. 727/ Po o poskytnutí dotace SPJTS obdrželo Z dotazníkové akce v průběhu letošního roku vyplynulo, že vlastníci odrůd nemají dále zájem o testování jejich odrůd pro zařazení v SDO. Oblast organizační: na základě konané valné hromady SPJTS dne a následného jednání správní rady téhož dne došlo k následujícím změnám v orgánech Sdružení: a) výkonným ředitelem byl podle článku 6, bodu 3), písmena f) jmenován správní radou doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. od , b) předsedkyní správní rady byla podle článku 6, bodu 3), písmena c) zvolena Ing. Blanka Pivoňková. Novým členem správní rady se stal Ing. Radek Macháč, Ph.D. Správní rada SPTJS požádala o ukončení členství v Agrární komoře ČR (důvod: výše členského příspěvku) a zároveň požádala o členství v Okresní organizaci AK. ZP Otice, a.s. se odhlásil ze členství ve SPJTS k (důvod: nulová výměra pícnin na semeno). Správní rada (15. 8.) projednala mimo zprávy o činnosti a hospodaření za I. pololetí 2012 také stav řešení výzkumného projektu a stav polních pokusů pro SDO. Komise pro strategii ( ) se zabývala předběžnými výsledky sklizně semen pícnin 2012, postavením těchto druhů v měnící se 2

2 Selektivita vybraných herbicidů v semenářských porostech jílků Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Jílky (Lolium sp.) jsou nejrozšířenějšími druhy trav pěstovaných na semeno. V roce 2010 zaujímaly jílky téměř 43 % ploch trav na semeno. Na největší ploše byl pěstován jílek mnohokvětý jednoletý (2 089 ha, 20 %), následován jílkem mnohokvětým italským (1 258 ha, 12 %) a jílkem vytrvalým (1 052 ha, 10 %). Plochy jílku hybridního byly výrazně nižší (37,5 ha, 0,4 %). Změny v registru povolených přípravků na ochranu rostlin a změny druhové skladby plevelů v trávosemenných porostech vyžadují registraci (zejména formou rozšířeného použití přípravků na ochranu rostlin) kvalitativně nových herbicidů do trav na semeno. Tuto problematiku řeší Výzkumná stanice travinářská zásluhou Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen a zejména semenářských organizací, členů sdružení, které tento výzkum finančně podporují. V letech byly na pozemcích Výzkumné stanice travinářské v Zubří založeny a hodnoceny polní maloparcelní pokusy pro hodnocení selektivity vybraných herbicidů v semenářských porostech jílku mnohokvětého jednoletého, jílku mnohokvětého italského a jílku vytrvalého. Hlavním selekčním kritériem byl vliv na výši výnosu semen a kvalitativní parametry osiva. Pokusy s jílkem mnohokvětým jednoletým byly zakládány opakovaně v letech Velikost pokusných parcel činila 12 m 2, řádky 12,5 cm. Před setím byly do půdy zapraveny hnojiva (60 kg N, 60 kg P 2 O 5 a 60 kg K 2 O.ha -1 ). Na počátku odnožování byl jílek přihnojen dusíkem (LAV) v dávce 45 kg.ha -1. Pokusy s jílkem mnohokvětým italským a jílkem vytrvalým byly založeny letním výsevem v srpnu Pokusné aplikace a sklizně byly provedeny v letech (1.-3. už. rok). Sklizňová velikost parcel činila 10 m 2, řádky 21 cm. Před setím jílků byly do půdy zapraveny hnojiva (45 kg N, 45 kg P 2 O 5 a 45 kg K 2 O.ha -1 ) a v letech byly pokusy v polovině září přihnojeny hnojivy v dávce 60 kg N, 60 kg P 2 O 5 a 60 kg K 2 O.ha -1 ). Brzy na jaře byly pokusy přihnojeny LAV v dávce 54 kg N.ha -1 a v polovině dubna byla na list aplikována rozpuštěná močovina v dávce 20 (2010), resp. 30 (2011 a 2012) kg N.ha -1. Aplikace herbicidů byla u všech druhů provedena ve fázi plného odnožování (BBCH 25-29). Čtyři opakování byly ošetřeny základní dávkou, dvě opakování byly ošetřeny dvojnásobnou dávkou (simulace překrytí postřiku na úvratích). Herbicidy byly aplikovány přesným parcelním postřikovačem Zems 09/00. Dávka vody činila u všech aplikací 200 l.ha -1. Příznaky fytotoxicity Cougaru Forte na jílku vytrvalém Pokusné varianty: a) jílek mnohokvětý jednoletý 1. Dicopur (MCPA) 1,0 l + Lontrel 300 (clopyralid) 0,4 l + Starane 205 EC (fluroxypyr) 0,8 l.ha Brodal 50 SC (diflufenican500 g.l -1 ) 0,2 l.ha Kantor Plus (aminopyralid florasulam 150 g.kg -1 ) 33 g.ha Optica Trio (MCPP MCPA ,4-DP 320 g.kg -1 ) 2 l.ha Cougar Forte (diflufenican flufenacet 280 g.kg -1 ) 0,5 l.ha -1 b) jílek mnohokvětý italský a jílek vytrvalý 1. Dicopur (MCPA) 1,0 l + Lontrel 300 (clopyralid) 0,4 l + Starane 205 EC (fluroxypyr) 0,8 l.ha Kantor Plus (aminopyralid 300, florasulam 150 g.kg -1 ) 33 g.ha Mustang Forte (2,4-D aminopyralid 10 +florasulam 5 g.kg -1 ) 1 l.ha Optica Trio (MCPP MCPA ,4-DP 320 g.kg -1 ) 2 l.ha Cougar Forte (diflufenican flufenacet 280 g.kg -1 ) 0,5 l.ha -1 V termínech 2 a 4 týdny po aplikaci byla hodnocena fytotoxicita herbicidů (zjevné příznaky chlorózy, nekrózy, deformace apod.) na jednotlivé druhy jílků. Sklizeň jílku byla provedena ve fázi plné zralosti maloparcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger Elite. Sklizené osivo bylo dosušeno na standardní vlhkost a následně vyčištěno na soustavě laboratorních čističek Westrup-Kamas. 58

3 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY Výsledky Jílek mnohokvětý jednoletý U jílku jednoletého byly pozorovány významné příznaky fytotoxicity zejména u varianty ošetřené TM kombinací Optica Trio + Attribut (retardace růstu, chlorózy) a jílku ošetřeného přípravkem Callisto 480 SC (chlorózy). K mírné retardaci růstu došlo i u varianty, kde byl přípravek Optica Trio aplikován v dvojnásobné dávce. Silná fytotoxicita TM kombinace Optica Trio + Attribut se projevila i na statisticky průkazném snížení výnosu semen (v základní dávce o %). Z těchto důvodů nebyla tato varianta zařazena do třetího pokusného roku. Také aplikace přípravku Callisto 480 SC měla vliv na snížení výnosu semen jílku jednoletého. Naopak velmi dobré výsledky byly dosaženy u přípravků Kantor Plus, Brodal 50 SC a Optica Trio. Zejména v základní dávce bylo u jmenovaných přípravků dosaženo výnosů semen vyšších nebo srovnatelných s kontrolou. Pouze v roce 2010 došlo u variant ošetřených dvojnásobnou dávkou Brodal 50 SC a Optica Trio k výraznějšímu snížení výnosu. Výsledky pokusů s aplikací herbicidů v jílku jednoletém v letech jsou shrnuty v tabulce 1. Jílek mnohokvětý italský U jílku mnohokvětého italského byly zaznamenány příznaky fytotoxicity především u varianty ošetřené přípravkem Cougar Forte (retardace růstu, chlorózy). V dvojnásobné dávce vykazoval fytotoxicitu i přípravek Optica Trio (změny zbarvení - zfialovění). Naopak u přípravku Kantor Plus byla po aplikaci patrna mírná stimulace růstu, zejména v roce Ve výnosu semen nebyly pozorovány žádné průkazné rozdíly mezi jednotlivými variantami ošetření. Velmi dobré výsledky ve všech letech byly dosaženy u základní dávky herbicidů Kantor Plus, Cougar Forte a Optica Trio. V případě Mustangu Forte byly velmi dobré výsledky dosaženy v prvých dvou sklizňových letech, ve třetím roce došlo k neprůkaznému snížení výnosu ve srovnání s kontrolou. V průměru tří let bylo u všech testovaných herbicidů dosaženo vyšších výnosů ve srovnání s kontrolou u základní dávky herbicidů, u dvojnásobné dávky došlo k mírnému snížení u přípravku Optica Trio. Ve třetím sklizňovém roce (2012) byly již výnosy velmi nízké, a tudíž i rozdíly mezi variantami byly v hmotnosti semen malé, nicméně v relativním srovnání byly rozdíly vyšší. Pokusy byly hodnoceny i ve třetím sklizňovém roce vzhledem k tomu, že v důsledku extrémně suchého podzimu 2011 bylo vzcházení nově zasetého jílku mnohokvětého i vytrvalého velmi nevyrovnané a tyto porosty nebylo možné použít pro pokusné účely. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce 2. Tab.1 Vliv vybraných herbicidů na fytotoxicitu a výnos semen jílku jednoletého Fytotoxicita Výnos semen herbicid dávka kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kontrola Z ab a ab D d a ab Diflufenican Z a ab a (0,2 l.ha -1 ) D d abc a Kantor plus Z ab a a (29 g.ha -1 ) D d ab ab Optica trio Z abc a ab (2,0 l.ha -1 ) D d abc ab Optica trio + Attribut Z x x d bc x (2,0 l + 30 g.ha -1 ) D x x d c x Callisto 480 SC Z cd abc ab (0,3 l.ha -1 ) D cd abc b Tab. 2 Vliv vybraných herbicidů na fytotoxicitu a výnos semen jílku italského Fytotoxicita Výnos semen herbicid dávka kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kg.ha -1 rel. stat. kontrola Z a a a D a a a Kantor plus Z a a a 33 g.ha -1 D a a a Mustang Forte Z a a a 1,0 l.ha -1 D a a a Optica trio Z a a a 2,0 l.ha -1 D a a a Cougar Forte Z a a a 0,5 l.ha -1 D a a a 59

4 O travní porosty je třeba se starat Ing. Marek Podrábský SEED SERVICE s.r.o. Kvalitu našeho života ovlivňují travní porosty jednak jako faktor tvorby životního prostředí a jednak jako výrobní prostředek. Trvalé travní porosty zaujímají dle údajů ČSÚ z konce roku 2011 asi 23,3 % zemědělské půdy, což dělá bez jedenácti tisíc ha celý milión hektarů. Při 71 % rozornění zemědělské půdy u nás trvalé travní porosty většinou zaujímají nejméně úrodné půdy. Jílek hybridní je velmi výkonný, v porostu vydrží 2-3 roky Jílky jsou nutričně nejhodnotnější trávy s omezenou vytrvalostí Procento rozornění je v naší hornaté republice, bohužel, jedno z nejvyšších v EU (průměr EU je 60 %) což má negativní vliv zejména na kvalitu spodních vod (vymývání živin), erozi, mikroklima aj. Velký podíl zornění navíc často vytlačil louky na nejméně bonitní pozemky, na kterých je navíc při minimálním a nevyváženém hnojení velmi problematické vyrobit kvalitní píci. Využití senáží z takovýchto porostů je kvůli nízké výživné a dietetické hodnotě problematické, a to zejména v intenzivních chovech. Je tomu tak i díky nízkým investicím a poslednímu místu ČR v rámci EU v koncentraci dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy. Potenciál mnoha nekvalitních travních porostů lze po obnově adekvátně využít. Při současné situaci vysokých výkupních cen komodit a snaze o získávání energie z obnovitelných zdrojů se zvyšuje tlak na využití orné půdy jiným způsobem, než je pěstování krmných plodin pro přežvýkavce. Jinými slovy, těžiště výroby krmiv pro přežvýkavce se postupně vrací z polí na louky a pastviny, což je nakonec pro tuto kategorii z hlediska fyziologie vhodné a přirozené. Je-li však hlavním krmivem skotu píce z trvalých travních porostů, většinou v krmné dávce není dostatek energie a dusíkatých látek. Tento fakt způsobuje mnoho problémů, zejména v kategorii vysokoprodukčních dojnic. Optimálním hospodařením a dodržováním správných výrobních technologií na dočasných a trvalých travních porostech lze výrazně snížit nároky na získávání bílkovin a energie z jiných rostlinných zdrojů (jedná se především o jednoleté pícniny a sójový šrot). V souladu s novějšími poznatky o výživě skotu většina našich specialistů na tuto problematiku upozorňuje, že největším problémem u většiny chovů je nesoulad v rychlosti rozkladu bílkovin a energie pro následnou syntézu bachorových bílkovin. Jinými slovy, chybí nám především zdroje cukrů a stravitelné vlákniny, při jejichž nedostatku přicházíme o rychleji rozpustné bílkovinné frakce. I malé zlepšení v této oblasti může mít značné dopady na zlepšení zdravotního stavu zvířat, užitkovosti i složek mléka. Uvědomme si, že například u dojnic je pouze okolo 20 až 25 % přijatých N-látek využito pro tvorbu mléka. Zbytek, tedy přes 70 %, projde nevyužitých trávicím traktem ven z těla. Z toho vyplývá, že ve většině našich chovů nepotřebujeme další dotaci bílkovin, ale zvýšení účinnosti jejich využití. Zvýšení obsahu stravitelné vlákniny v píci, tedy kvalitní krmivo z jetelotravních a travních porostů, je proto důležitým faktorem k zajištění efektivity v našich chovech. Jak lze dosáhnout zvýšení koncentrace bílkovin a především energie v píci z travních společenstev? Jedině postupnou a promyšlenou proměnou nekvalitních zdrojů pícnin. V následné části uvádím několik bodů, které jsou při užívání a obnově travních společenstev důležité: Nejsnáze dostupným zdrojem stravitelné vlákniny je pěstování jetelotrav a krátkodobých travních porostů na orné půdě. Výhodou je rychlé dosažení dostatku kvalitní píce, pozitivní efekt těchto porostů na obsah organické hmoty a zlepšení úrodnosti orné půdy. Nevýhodou je pochopitelně blokace této půdy pro pěstování tržních plodin. Prvním krokem při obnově trvalých travních porostů je jejich ohodnocení a rozdělení na pozemky, na kterých lze vyrábět kvalitní píci a na ty, u kterých by byla obnova příliš nákladná a málo efektivní. U první skupiny pozemků se pak zaměřit na jejich intenzívní využití. 66

5 Senážování do vaků Ing. Jiří Pospíšil, CSc. MENDELU v Brně Hlavním úkolem technologie silážování je připravit dostatečné množství kvalitních konzervovaných objemných krmiv pro jednotlivá krmná období. Vlastní technologie musí optimalizovat nejen výživářská hlediska (obsah živin a energie) daná zejména vegetačním stádiem pícnin, ale i požadavky pro zdárný fermentační proces (optimální obsah sušiny, rychlé zavadání, plynulý způsob plnění, délka řezanky, aplikace konzervačních přípravků, intenzivní dusání, včasný uzávěr silážované píce fólií, nízká teplota a také vhodná skladba mikroorganismů. Volbou vhodného sklizňového postupu lze snížit riziko počasí a zabránit znehodnocení i ztrátám píce v průběhu sklizně a skladování. Nejčastějším hlediskem, podle kterého dělíme sklizňové postupy pícnin, je stav píce při sklizni na poli, použití pícniny v zemědělském podniku a hledisko klíčového článku použitého v lince. Každá nová technologie aplikovaná v zemědělské prvovýrobě vede vždy ke zvýšení pozornosti na eventuální nedostatky v případě nezvládnutí technologického postupu. To platí i pro siláže připravované technologií využívající sběracích vozů s řezáním a silážováním do žlabů, případně do vaků, stejně jako pro silážování ve válcových balících obalovaných fólií. I pro přípravu siláže těmito technologiemi platí, že se jedná silážování krmiva kyselé povahy, a že kvalitu jejich fermentace ovlivňují všechny faktory, které platí i pro tradiční siláže zhotovované klasickou technologií. U technologií silážování do vaků nebo balíků se navíc projevují i další, jako kvalita PE fólie (její síla a počet vrstev, barva, tepelná odolnost), šetrnost při manipulaci se sklizenou hmotou, případně výsledným produktem (obalenými balíky, vybírání hmoty z vaku apod.) Existuje riziko mechanického poškození obalu PE fólie a tím i znehodnocení celé silážované hmoty atd. Porovnání technologií sklizně píce senážovaných ve vaku Sledování se uskutečnilo v podniku ZEMAS AG Martinice. Tento podnik hospodaří na výměře ha zemědělské půdy, z toho je ha orné půdy. 80 % ploch pícnin tvoří trvalé travní porosty. Průměrný výnos pícnin je 3,5 t.ha -1. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu kusů dobytka tvoří 190 masných krav, 510 býků ve výkrmu a 450 dojnic s průměrnou dojivostí l. Sklizeň píce na senáž je uskutečňována s využitím dvou strojních linek. První linka je tvořena dvěma senážními vozy PÖT- TINGER JUMBO 8000 L a lisem EUROBAGGING EB 3000-S pro lisování do vaku o průměru vaku 3 m. Tato technologie je v ZEMAS AG úspěšně využívána od roku 2005, kdy byl pořízen prví senážní vůz JUMBO 8000L. Od roku 2006 byla tato linka doplněna o druhý senážní vůz stejného typu. Pro vlastní potřebu naplní ročně kolem 30 vaků. Minimálně stejný počet naplní i okolním zemědělcům. Od roku 2008 je v podniku paralelně využívána i sklizňová linka tvořena sklízecí řezačkou NH FR 9050, traktorovými dopravními soupravami a lisem EUROBAGGING EB 3000-S. Sečení hmoty je pro obě linky zajišťováno žacími kombinacemi NOVACAT 306 H ED v kombinaci s NOVACAT 306 F ED alfa. Úpravu pokosu zajišťuje obraceč EUROHIT 61 NZ. Shrnování řádků je zajištěno shrnovačem EUROTOP V rámci dlouhodobého sledování a porovnání bylo sledováno plnění vaku senážní hmotou z TTP lisem EUROBAGGING EB 3000-S s průměrem lisovací komory 3 m a délkou vaku 60 nebo 72

6 PÍCNINÁŘSKÉ LISTY 75 m. Při sledování byl vždy celý vak plněn jednou s výše uvedených strojních linek. Sledováno bylo vždy plnění jednoho vaku každou technologií v jednom roce ve tříletém opakování. Při plnění vaku byly sledovány následující parametry Doba plnění vaku [h] Celkové množství naplněné hmoty ve vaku [t] Spotřeba nafty na sběr, řezání a dopravu hmoty z pole do vaku [l] Spotřeba nafty na lisování hmoty do vaku [l] Průměrná přepravní vzdálenost [km] Výsledné hodnoty za jednotlivá sledování jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. V tabulce 1 jsou hodnoty pro sklizeň senážními vozy JUMBO a v tabulce 2 jsou hodnoty pro linku s řezačkou NH FR 9050 Obrázek 1: Výkonnost sledovaných sklizňových linek Tab. 1 Výsledky sledování strojní linky dvou senážních vozů JUMBO 8000 L agregovaných s traktory SAME 230 a Lamborginy 180 Rok/seč 2009/seč /seč /seč 2 Doba plnění h Délka vaku m Množství hmoty ve vaku t Počet souprav (sklizeň+ doprava) ks Spotřeba nafty na naplnění vaku (sklizeň a doprava) l/vak Spotřeba na lisování vaku l/vak Průměrná přepravní vzdálenost km Tab. 2 Výsledky sledování strojní linky sklízecí řezačky NF FR 9050 a odvozních traktorových souprav Lamborginy návěs 20 t, SAME návěs 23 t a souprava MF 3690+návěs 20 t Rok/seč 2009/seč /seč /seč 1 Doba plnění h 8 9,5 8 Délka vaku m Množství hmoty ve vaku t Spotřeba nafty na sklizeň Řezačka FR 9050 l Počet souprav (doprava) ks Spotřeba nafty na sklizeň Traktory+návěsy Spotřeba na lisování vaku l/vak Průměrná přepravní vzdálenost km do 10 Obrázek 2: Spotřeba nafty na sběr, řezání a dopravu u sledovaných strojních linek linek Jak vyplývá z údajů v tabulkách, které jsou zpracovány pro názornost do grafu na obrázku 1 výkonnost sklizňové linky se sklízecí řezačkou je, ve srovnání s linkou se senážními návěsy, v průměru ze tří sledování o 6,72 t/h vyšší. Výkonnost linky se sklízecí řezačkou byla tedy v průměru vyšší o 31 %. Průměrná spotřeba nafty na sklizeň tuny senáže je uvedena na obrázku 2. Z výsledku je patrný rozdíl ve spotřebě na tunu sklizené hmoty. U linky se sběracím návěsem byla spotřeba nafty na tunu sklizené hmoty v průměru o 1,52 litru menší. Průměrná spotřeba na tunu sklizené hmoty při přepravní průměrné vzdálenost 6,8 km byla u linky se sběracím návěsem 1,11 l/t a u linky se sklízecí řezačkou 2,63 l/t slizené hmoty. Obrázek 3: Spotřeba nafty na pohon lisu při lisování tuny materiálu Při sledování spotřeby nafty na vlastní proces lisování se prokázala menší energetická náročnost lisování hmoty sklizené sklízecí řezačkou. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 3. Při lisování ve vakovacím lisu byla naměřená spotřeba nafty nutná na slisování tuny hmoty o cca 34 % menší u linky se sklízecí řezačkou (0,6 l/t při lisování hmoty od senážního návěsu a 0,4 l/t při lisování hmoty od sklízecí řezačky). 73

7 Vliv způsobu obhospodařování na produkci sušiny a botanické složení trvalého travního porostu ( ) Ing. Pavla Volková, Ing. Pavel Šrámek OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří Travní porosty se významně podílejí na plnění důležitých ekosystémových funkcí a ovlivňují vzhled naší krajiny, zejména ve vyšších oblastech. Jakožto polycenózní společenstva tvořená trávami, jetelovinami a bylinami mají při správném obhospodařování vysokou druhovou pestrost, která se následně odráží v kvalitě biomasy. Zvolený konkrétní způsob a intenzita využívání porostů se projevují jak v produkci a kvalitě píce, tak i ve změnách jejich druhové skladby a celkového charakteru. Změny přitom nastávají v celkovém počtu a plošném zastoupení jednotlivých rostlinných druhů vyskytujících se na stanovišti, tím je dále ovlivněno procentuální zastoupení agrobotanických skupin trav, jetelovin a lučních bylin. Probíhající změny druhové skladby pak působí jak na ochrannou, tak i na produkční funkci - u lučních a pastevních porostů ovlivňují množství produkce i její kvalitativní ukazatele. OSEVA výzkum a vývoj s.r.o byla spoluřešitelem výzkumného projektu NAZV QH81280 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice, který koordinoval pan Ing. Alois Kohoutek, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumné stanice Jevíčko. Cílem výzkumu v Zubří bylo na základě dlouhodobého pratotechnického pokusu vyhodnotit vliv rozdílných způsobů obhospodařování trvalých travních porostů s ohledem na produkci sušiny a zastoupení hlavních agrobotanických skupin (trávy, jeteloviny, byliny). Pokus byl založen na trvalém travním porostu na stanovišti Zubří Háje dle metodiky Kohoutek a kol. (2003). Lokalita se nachází v nadmořské výšce 345 m v aluviálních náplavech dolní části rožnovské Bečvy. Půdní typ je hlinitopísčitý na štěrkovém podloží, se slabě kyselou půdní reakcí a střední zásobou draslíku a vápníku. Dlouhodobá průměrná roční teplota je 7,6 C, průměrný roční úhrn srážek činí 903 mm. Původní luční porost na tomto stanovišti náležel svazu Arrhenatherion s typickými vzrůstnými travními druhy jako ovsík vyvýšený, srha laločnatá, trojštět žlutavý, z bylinných druhů se zástupci rodů pampeliška a jitrocel. Tento porost nebyl v posledním desetiletí před založením pokusu hospodářsky využíván, probíhala zde pouze údržba spočívající převážně v mulčování, resp. přesečení porostu jednou až dvakrát ročně. Jedná se o dlouhodobý maloparcelový pratotechnický pokus Sklizeň pokusu foto: J. Kašparová se dvěma faktory ve čtyřech opakováních, velikost základního sklizňového dílce je 10 m 2. Intenzita využívání porostu je vyjádřena počtem sečí a odstupňovaným termínem první seče: 1. intenzivní (první seč do , celkem 4 seče po 45 dnech), 2. středně intenzivní (první seč od do , celkem 3 seče po 60 dnech), 3. málo intenzivní (první seč od do , celkem 2 seče po 90 dnech), 4. extenzivní (první seč od do , 1 2 seče po 90 dnech). Hnojení má 4 úrovně (A-D) při uvažovaném modelovém zatížení skotem 0, 1 a 2 DJ.ha -1 (bez hnojení, P 30 K 60, N 90 P 30 K 60, N 180 P 30 K 60 ). Dělení N (z celkové dávky 90 kg.ha -1 resp. 180 kg.ha -1 N) pro jednotlivé intenzity využívání se provádělo následovně: intenzivní jaro 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 1. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 2. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 3. seči bez hnojení, středně intenzivní jaro 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 1. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, po 2. seči 30 kg.ha -1 N, resp. 60 kg.ha -1 N, málo intenzivní jaro 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N, po 1. seči 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N, extenzivní jaro 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N, po 1. seči 45 kg.ha -1 N, resp. 90 kg.ha -1 N. 78

8 Obsah Zpráva o činnosti Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen za rok Produkce osiv trav a jetelovin v České republice v roce Nové odrůdy jetelovin a trav 6 Zahraniční obchod s osivy pícnin 10 Nové knihy s pícninářskou tematikou 14 Pícninářský, lukařský a pastvinářský výzkum na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 16 Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu 20 KRONE specialista na sklizeň pícnin 24 Výkrm býků travní siláží 26 Výkonnost českých odrůd vojtěšky seté 28 Šlechtitelská stanice Slavice 31 Rozšíření pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia) v trvalých travních porostech při rozdílném obhospodařování 32 Silný v inovacích 36 Opožděná vzpomínka na pana prof. Dr. Ing. F. Bureše, CSc. 38 Problematika abnormálních klíčenců u jetele lučního 40 Zkušenosti z pobytu v USA z pohledu pícnináře 42 Možnosti regulace plevelů ve štírovníku růžkatém, štírovníku jednoletém a úročníku lékařském 46 Vliv ročníku na produkci nadzemní biomasy extenzivně ošetřovaných neprodukčních trávníků 54 Odrůda jetele Pramedi úspěch moderního českého šlechtění 57 Selektivita vybraných herbicidů v semenářských porostech jílků 58 Technologie přísevů a péče o travní porosty 62 O travní porosty je třeba se starat 66 Pravidelnou péčí o travní porosty k lepším výsledkům 68 Renesance paprskových shrnovačů 70 Senážování do vaků 72 Sveřepy v pícninářství 76 Vliv způsobu obhospodařování na produkci sušiny a botanické složení trvalého travního porostu ( ) 78 Kvalita objemového krmiva a zdraví dojnic 82 Významní hmyzí škůdci semenných porostů vojtěšky a ochrana před nimi 84 Setkání pícninářů a trávníkářů v Budějovicích 87 Když chce někdy, někde, něco sbalit 88 Travinář a básník Arnošt Jakubec ( ) 90 Připomínka obrození zemědělské vědy a vzdělávání v období rušení nevolnictví a roboty 91 92

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com AGROKOP atalog travních směsí a pícnin www.agrokop.com ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem.

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Regionální sítě pro rozvoj udržitelného Regional Networks trhu s bioenergií for the development v Evropě of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe Bioenergetický

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014

KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014 KONFERENCE ALTERNATIVNí ZDROJE ENERGIE 2014 1. - 3. ČERVENCE 2014, KROMĚŘíž Konference Alternativní zdroje energie 2014 1. až 3. července 2014 Kroměřiž VYUŽITí TRAVNí BIOMASY PRO ENERGETICKÉ ÚČELY SE ZAMĚŘENíM

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Kvalitní seno je významné krmivo

Kvalitní seno je významné krmivo F-03-zoo(36-59).qxd 29.4.2005 11:50 StrÆnka 39 Kvalitní seno je významné krmivo Při snaze zabezpečit dojnicím maximální denní příjem sušiny v krmné dávce, kdy dominantní podíl tvoří objemná, zpravidla

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji

Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Automobily... 2 Hnojení... 5 Aplikátory kejdy... 5 Nesené nářadí pro zpracování půdy... 6 Diskové podmítače... 6 Pluhy... 7

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION

VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION VÝZKUM VYUŽITÍ TRAVNÍCH POROSTŮ NA PRODUKCI BIOPLYNU RESEARCH INTO THE USE OF GRASSLAND FOR BIOGAS PRODUCTION J. Frydrych 1), R. Macháč 1), P. Volková 1), D. Andert 2), I. Gerndtová 2), D. Juchelková 3),

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

TUHÁ BIOPALIVA Z TRAVNÍCH POROSTŮ

TUHÁ BIOPALIVA Z TRAVNÍCH POROSTŮ TUHÁ BIOPALIVA Z TRAVNÍCH POROSTŮ SOLID BIOFUEL FROM GRASSLAND BIOMASS Z. Abrham, M.Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract The recent years are characterized by reduction of

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ RESORT životního PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ A REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ RADA LIBERECKÉHO KRAJE Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec telefon: +420

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Josef Fiala a kol. Výživa a hnojení travních a jetelovinotravních porostů

Josef Fiala a kol. Výživa a hnojení travních a jetelovinotravních porostů Josef Fiala a kol. Výživa a hnojení travních a jetelovinotravních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem výzkumného

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA MINIMÁLNÍ POTŘEBA ENERGIÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V KRIZOVÉ SITUACI A MOŽNOSTI JEJÍHO ZAJIŠTĚNÍ Z VLASTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ RESORTU CERTIFIKOVANÁ METODIKA Metodika byla vytvořena

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Hrabě, F., Svěráková, J., Skládanka, J., Rosická, L. Ústav výživy zvířat a pícninářství

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy.

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy. Lektor: Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Seminář Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 11.12 2013 v době

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více