Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Condrosulf 400. Bolí vás klouby? Máte artrózu? Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů"

Transkript

1

2 Bolí vás klouby? Máte artrózu? Condrosulf 400 Léčivá látka: chondroitinsulfát Tvrdé tobolky (60 x 400 mg) Nyní získáte v každé lékárně i bez lékařského předpisu! Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů Léčivé účinky Condrosulfu byly ověřeny mnoha klinickými studiemi * a v České republice jsou s tímto švýcarským lékem více než 10 let dobré zkušenosti VOLNĚ PRODEJNÝ LÉK Lék je určen k perorálnímu podávání. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. * Bližší informace na Dovozce/Výrobce:, spol. s r.o., Praha, Česká republika Institut Biochimique SA Lugano, Švýcarsko

3 Editorial Vážení čtenáři, slunečné letní dny, kterých jsme si letos užili více než dost, už definitivně patří minulosti a s podzimem vstupujeme do období pošmourných dnů plných deště a typicky podzimních plískanic. Právě ochlazení, které sebou podzim přináší, je jednou z hlavních příčin nárůstu virových onemocnění v tomto období. Věnovat v podzimním čísle pozornost problematice nachlazení a chřipky nám proto připadalo jako samozřejmost. Zároveň jsme si ale uvědomili, že tímto tématem se dotýkáme problematiky mnohem závažnější, a sice problematiky respiračních onemocnění jako takových. Rozhodli jsme se proto za hlavní téma tohoto čísla zvolit právě oblast respiračních nemocí. Protože nemocných trpících astmatem či rozedmou plic ustavičně přibývá, a protože ani tuberkulóza z našeho území zcela nevymizela, věříme, že články přinesou čtenáři řadu cenných informací. Ani tentokrát není ovšem obsah čísla vyčerpán jediným tématem. Jako v každém čísle, tak i nyní jsme se pokusili jednotlivými články zasáhnout co možná nejširší oblast lidského zdraví. Své si zde najdou lidé trpící kožními onemocněními, bolestmi zad či hlavy, ale i lidé mající problémy se zrakem, usínáním nebo třeba se střevními potížemi. Věříme proto, že i tentokrát strávíte s naším časopisem mnoho příjemných chvil a získáte přitom i mnoho užitečných vědomostí o svém zdraví. To vám také do podzimních měsíců přeje redakce 3

4 Lidské oko je nejdûleïitûj ím zprostfiedkovatelem informací o svûtû. Jeho vady proto v raznû znepfiíjemàují lidsk Ïivot. Jaké vady mohou na e oko potkat ajak se korigují? Cirhóza je nemoc známá také jako tvrdnutí jater. Nejspolehlivûj ím a nejbûïnûj ím zpûsobem, jak si pofiídit cirhózu jater, je vytrvalá konzumace alkoholu. Koufií zhruba kaïd tfietí z nás. A kaïd pát mrtv v âeské republice zemfiel právû na následky koufiení. Víme jak pfiestat? Pouze v jedné cigaretû se vyskytuje na ãtyfii tisíce nebezpeãn ch jedovat ch látek, z nichï 64 pfiímo zpûsobuje rakovinu. 4

5 Obsah 40 8 Respirační nemoci 9 Co je CHOPN? 10 Astma 12 Tuberkulóza dosud nevymizela 14 Virózy: jak na ně? 16 Cirhóza hrozí hlavně pijákům! 19 Proleženinám lze předcházet Spoleãenská úloha chrupu v souãasné spoleãnosti stoupá, a tak pfii stomatologickém o etfiování vedle funkãního hlediska hraje v znamnou roli i hledisko estetické. Jednou z estetick ch metod o etfiení chrupu se tak stává i metoda bûlení zubû. Spánek je nezbytnou podmínkou na í tûlesné i du evní regenerace. BohuÏel pro nemalou ãást populace pfiedstavuje spánek spí e problém neï úlevu. Mezinárodní klasifikace poruch spánku umoïàuje v souãasnosti klasifikovat pfies 100 rûzn ch poruch spánku a jejich poãet se stále roz ifiuje Andělika lékařská 21 Přestat kouřit se vyplatí 22 Závislostí je ohrožen téměř každý 25 Dioptrické vady 28 Infarkt víme jak pomoci? 30 Motol gigant mezi nemocnicemi 32 Kouření způsobuje neostrost zraku 34 Bolesti zad jsou problémem celého člověka 38 Já to přece dokážu 40 Bělení zubů 44 Urologie kdy navštívit odborného lékaře 46 Tajemství krve 48 Nemůžete spát? 50 Menopauza nepodceňujte její příznaky 52 Když onemocní kůže 54 Střevní potíže 56 Živá voda Mrtvého moře Diagnóza 5

6 Podzim Foto ãísla

7 Proměnlivé podzimní počasí je častou příčinou různých virových onemocnění. Chceme-li jim předcházet, měli bychom posilovat svou imunitu. To se týká zvláště seniorů a dětí, kteří jsou k těmto onemocněním nejnáchylnější. pfiichází...

8 Respiraãní nemoci 8 Téma ãísla

9 Co je CHOPN? Chronická obstrukãní plicní nemoc je vleklé celoïivotní zánûtlivé onemocnûní prûdu ek vedoucí k jejich postupnému zuïování akpo kození aï zániku plicní tkánû. Nemoc vzniká vlivem inhalovan ch kodlivin, pfiedev ím kodlivin cigaretového koufie. Diagnóza CHOPN nyní zahrnuje dříve chronické obstrukční bronchitidy a plicní emfyzém (rozedmu plic). CHOPN v současné době znamená celosvětovou hrozbu, z hlediska úmrtnosti je nyní na čtvrtém až pátém místě a v roce 2020 bude na místě třetím. CHOPN trpí na světě přibližně 600 milionů lidí a v České republice jde zhruba o až dospělých. Tato nemoc výrazně zkracuje život. Ročně na světě zemře asi 3 miliony lidí, u nás je to v současné době lidí za rok. Nemocnost na CHOPN stále stoupá a tím stoupají i finanční náklady na léčbu. Například v České republice je délka pobytu v nemocnici na CHOPN 16 dnů a průměrné trvání pracovní neschopnosti způsobené Bronchoskopické vyšetření CHOPN je 36 dnů za rok. Co nemoc zpûsobuje? CHOPN je zapříčiněna v90% kouřením cigaret. Dalšími riziky jsou práce ve znečištěném pracovním prostředí v zaměstnání i doma (zplodiny topení, vaření apod.), dále jsou to výfukové plyny, kouř, prach. CHOPN je způsobena rovněž některými infekcemi dýchacích cest (virové i bakteriální) a hlavně jejich opakováním. Jestliže tedy máte vleklý kašel a často trpíte vleklým vykašláváním hlenu, pociťujete zadýchávání hlavně při zátěži a jsteli kuřák nebo bývalý kuřák či kuřačka, musíte na CHOPN myslet vždy. Nemoc se může projevit už po 40. roce života (například po dvacetiletém trvání kuřáckého návyku). Většina nemocných přichází k lékaři bohužel pozdě. Když lékaře vyhledáte, nemusíte mít z vyšetření strach. Není bolestivé. Lékař především pečlivě zhodnotí stupeň kašle, vykašlávání, posoudí vykašlaný sekret, stanoví stupeň dušnosti, určí vztah k rizikům, vyšetří vás a provede hlavně funkční spirometrické vyšetření vašich průdušek, kde prokáže jejich zúžení. Jako součást vyšetření se vždy provádí snímek (skiagram) hrudníku, aby se vyloučily i jiné příčiny, například rakovina plic. Existuje prevence? Ano, CHOPN je onemocnění, kterému lze předcházet. Znamená to hlavně nezačít kouřit nebo okamžitě s kouřením přestat. Doporučuje se žít v čistém ovzduší, snažit se předcházet infekcím dýchacích cest (protichřipková vakcína, omezit kontakty s infekcí zvláště v obdobích chřipkových epidemií). Je potřeba dbát na správnou životosprávu, přiměřeně se pohybovat, cvičit, doma větrat, jíst hodně ovoce, zeleniny a bílkovin. Co však dělat, když již CHOPN máme? Hlavní radou je okamžitě přestat kouřit. Po stanovení diagnózy vám lékař nabídne léky, které dokáží částečně vaše průdušky otevřít, říkáme jim bronchodilatancia. Většinou se podávají inhalační cestou. Jejich výběr se řídí podle toho, jak těžkou formu nemoci máte. V současnosti existují 4 stadia postižení CHOPN. Cílem léčby je zlepšení kondice, kvality života a celkového zdravotního stavu. Léky dokáží zmírnit příznaky, částečně omezují zhoršování plicních funkcí, brání plicním a dalším srdečním komplikacím a možná dokáží i prodlužovat život (čeká se na výsledky klinických zkoušení). Dle rad lékaře je potřeba používat doporučené léky pravidelně a správně. Podle doporučení lékaře si nechte aplikovat protichřipkovou vakcínu, věnujte se dostatečně tělesnému pohybu, doporučena je dechová i celková rehabilitace, a to již v mírných formách nemoci. Jezte zdravě, pijte dostatek nealkoholických tekutin. V nejtěžších formách nemoci se podává doma kyslík, který rovněž výrazně prodlužuje život. Choďte na pravidelné kontroly ke svému lékaři a hlavně nekuřte. Prim. MUDr. Norbert Pauk Téma ãísla 9

10 Aãkoli astma pfiiná í nepfiíjemná omezení do na eho Ïivota, lze s tímto onemocnûním ivrcholovû sportovat. V ãem vlastnû onemocnûní astmatem spoãívá a jak se léãí? Co je to astma? Astma je chronické onemocnění průdušek, jehož příčinou je zánětlivá reakce v průduškové sliznici. Nejde o zánět infekční, jako třeba u bronchitidy při chřipkovém onemocnění. U astmatu vzniká zánětlivá reakce jako obrana na některé látky z okolí, které se do průdušek dostávají při dýchání. Tyto látky nazýváme alergeny. Ty vyvolávají u některých lidí prudkou reakci imunitního systému tzv. alergickou reakci. Alergenem je například pylové zrno, produkty plísní, roztočů, potraviny nebo srst domácích zvířat. K tomu, aby člověk reagoval alergicky, musí mít vrozené vlohy tomu říkáme atopie. Alergický člověk reaguje jen na ty alergeny, na které je přecitlivělý. Během života se ale další nová přecitlivělost může vyvinout. Aby vzniklo astma, musí mít alergik ještě další vlohy, které ASTMA Osobní spirometr spolu s alergií nakonec vedou ke stavu, který označujeme jako nadměrnou reaktivitu průdušek. U astmatika jsou průdušky nadměrně dráždivé, při styku salergenem dochází k jejich zúžení stahem svaloviny ve stěně, navíc dochází k otoku sliznice a zvýšené tvorbě hlenu. Zúžení průdušek pacient vnímá různými příznaky. Při závažném uzávěru průdušek vzniká těžká dušnost, která může nemocného ohrozit na životě tomuto stavu říkáme astmatický záchvat. Astma má dědičný základ, často vzniká v dětství, ale může se poprvé projevit i v pozdním věku, například při práci v rizikovém prostředí. Kolik je v âr astmatikû? Statistiky uvádějí, že na celém světě žije asi 300 miliónů astmatiků. V České republice je počet astmatiků odhadován na U dospělých je to asi u8% obyvatel, u dětí je výskyt astmatu až u %. Je pravděpodobné, že asi dalších lidí trpí astmatem, aniž by o svém onemocnění věděli. To jsou nemocní často s mírnými potížemi, kteří nevyhledají lékaře. Jsou to nemocní s různými typy dlouhodobého kašle, dechovými potížemi při zátěži, nemocní s nočním kašlem či opakovanými stavy zahlenění nebo častými projevy infekcí dýchacích cest. Jak se astma diagnostikuje? Astma se projevuje typickými příznaky a lékař zjišťuje podrobně i celou historii (anamnézu) alergických projevů u pacienta a v jeho rodině. Zúžení průdušek (obstrukce) vyvolává pocity nedostatečnosti dechu (dušnost obstrukčního typu), dráždění ke kašli, nemocný může mít pocit zahlenění, někdy tlak a tíži na hrudi, provázené často pískáním na hrudi. Těžší stav brání nemocnému v běžných denních aktivitách či sportu, při těžší dušnosti může dojít díky špatnému okysličování tkání i k promodrá- 10 Téma ãísla

11 ní sliznic a kůže. Potíže bývají často v noci, astma se může projevit například pouze nočním kašlem (nejčastější se nemocní budí mezi hodinou ranní), případně i kašlem hned ráno po probuzení. Děti mohou mít například pouze kašel a dušnost při zátěži (při školní tělesné výchově). U kojenců a batolat se astma může projevit opakovanými stavy zahlenění, často v souvislosti s virovými infekty. Protože někdy mohou chybět typické pískoty, myslí se častěji na infekce než na astma a děti jsou často léčeny někdy i zbytečně antibiotiky. Po rozboru příznaků a historii alergických onemocnění se dále musí prokázat obstrukce (zúžení) dýchacích cest při funkčním vyšetření plic (spirometrií). Spirometrie je proveditelná obvykle až u dětí starších 4 let. Do té doby je základem diagnostiky pečlivá analýza příznaků a rozbor anamnestických údajů. Po průkazu obstrukce se pak podávají inhalačně léky, které umí rozšířit průdušky. Pokud je lék účinný a normalizuje průsvit průdušek, je diagnóza astmatu potvrzena. Někdy může mít pacient příznaky a normální plicní funkci, pak se astma prokazuje naopak inhalací mírně provokujícího roztoku, který u astmatika vyvolá nezávažné, ale funkčně měřitelné zúžení průdušek. Někdy se diagnóza potvrdí až po nasazení protiastmatické léčby za několik týdnů. Zlepšení stavu po léčbě nakonec diagnózu potvrdí. U astmatika je nutné dále provést podrobné vyšetření alergologem, je nutné vyšetřit nos, vedlejší dutiny lékařem otorinolaryngologie (ORL vyšetření), při prvním vyšetření se provádí i skiagram hrudníku (rentgen plic). Alergická rýma je například známým rizikovým faktorem pro vznik astmatu. Rizika a prevence Za významná rizika se považují především alergická zátěž Téma ãísla jakéhokoliv typu u rodičů, především u matky, alergické projevy u dítěte především přítomnost atopického ekzému. Primární prevence zatím nebyla nalezena. Sekundární a terciální prevence znamená určitý postup, který má složku lékovou (farmakologickou), kam patří preventivní léčba včetně alergenové vakcinace a nefarmakologickou, která zahrnuje technická a režimová opatření, včetně úprav bytového, školního, pracovního prostředí s cílem odstranění všech spouštěčů alergické reakce, pokud je to vůbec možné. Alergie na zvířata je například jednou z velmi častých příčin vzniku astmatu. Nejagresivnější alergeny produkuje kočka, Klasický spirometr ale jsou známé alergie i na jiná (pes, králík, morče, křeček aj.). Proto radíme zvířata do domácnosti alergiků a astmatiků nepořizovat. Omylem jsou názory, že je rozdíl mezi zvířaty s dlouhou a krátkou srstí. Zvířata totiž vylučují alergeny především tělními produkty (moč, sliny, maz, pot). Jak se astma léãí? Samotnou dispozici k alergické reakci nelze zatím zcela vyléčit. Umíme ale dnes s vysokým stupněm účinnosti a bezpečnosti alergický zánět v průduškách tlumit a to do té míry, že často může i zmizet. K tomu je ale zapotřebí podávat léčbu dlouhodobě, často celoživotně. Léky, které užíváme v léčbě astmatu se nazývají antiastmatika a dělí se do dvou skupin. První skupinu léků, které dokáží uvolnit zúžené průdušky, nazýváme záchranné nebo uvolňující. Podmínkou je, aby takový lék působil rychle a vedl k úlevě. Tyto léky užívá pacient při potížích. Astma je ale zánětlivé onemocnění, a proto musí nemocný užívat dlouhodobě klíčové léky s protizánětlivým působením, tato druhá skupina je velmi důležitá a po jejich pravidelném užívání je zánět velmi dobře tlumen a nemocní nepotřebují užívat léky záchranné (první skupinu). Obě skupiny antiastmatik se téměř vždy užívají inhalační cestou, k dispozici je celá řada inhalačních systémů. Hlavními léky s protizánětlivými účinky jsou v současné době kortikosteroidy. U astmatiků se podávají v minimálních dávkách přímo na sliznice průdušek inhalačně. Je prokázáno, že jsou bezpečné i pro nejmenší děti. Od té doby, kdy se inhalační kortikosteroidy zavedly do praxe, výrazně ubylo těžkých stavů, klesla nemocnost a úmrtnost na astma, klesly počty hospitalizací. Inhalační kortikosteroidy nejsou určeny k okamžité úlevě při obtížích a berou se pravidelně dlouhodobě, prakticky po celý život. Pokud se tato léčba vysadí, může se po nějaké době zánět zase postupně aktivovat. Astma v tûhotenství Pro plod i pro matku je nejdůležitější, aby bylo astma po celou dobu těhotenství pod kontrolou. Zhoršení stavu spojené s dušností matky je pro plod větším ohrožením než jakákoliv antiastmatická léčba. Léky, kterými dnes astma léčíme, je možno užívat po celou dobu těhotenství, aniž by pro dítě znamenaly jakékoli nebezpečí. Prim. MUDr. Norbert Pauk KNIHOVNA VADEMECUM PrÛdu kové astma D chání, masáïe, cviãení Kniha nabízí přehled četných nefarmakologických metod léčby průduškového astmatu. Dva lékaři zde seznamují čtenáře s originálními nekonvenčními postupy, jejichž účinnost dlouhodobě ověřovali v praxi. Analyzují zde mechanizmus působení těchto metod, informují o zásadách vhodných pro výběr konkrétních metod, a to vždy v těsné vazbě s moderním vědeckým pojetím bronchiálního astmatu.v knize jsou proto doporučeny pouze postupy a návody zcela bezpečné. Autoři chtějí především pomoci nemocným co nejvíce omezit množství přijímaných léků, učí je první pomoci při astmatických záchvatech, radí, jak jim předcházet, jak upravit životosprávu a vést plnohodnotný život. U nekonvenčních metod se velmi často setkáváme s rozmanitými druhy ovlivňování organizmu psychologickými, mechanickými, fyzikálními nebo chemickými. Patří sem aktivní a pasivní tělesná cvičení, rozličné masáže, působení sladké či minerální vody na organizmus, využívání rostlin při inhalacích atd. Výběr léčebných metod a dávkování je vždy nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem. Knihu si lze objednat v nakladatelství Granit tel:

12 Tuberkulóza (TB) patfií mezi nejstar í doloïené nemoci aprovází lidstvo v celé známé historii. Tuberkulózní zmûny byly nalezeny i na kosterních pozûstatcích prehistorick ch lidí Ïijících pfied lety. Tuberkulóza dosud nevymizela Vprůběhu 20. století, v důsledku zlepšujících se životních podmínek, systematického boje proti tuberkulóze a hlavně po objevení a zavedení účinných antituberkulotických léků do klinické praxe, postupně počet onemocnění TB klesal až do konce 80. let dvacátého století. Tento pokles vedl v některých zemích až k optimistickým úvahám o postupné eliminaci TB. Od konce 80. let došlo celosvětově znovu k pandemickému šíření onemocnění TB v rozvojových zemích. Globální incidence stoupá o 1 % ročně, především následkem rychlého vzestupu v subsaharské Africe. V afrických zemích byl v devadesátých letech až 20% roční nárůst incidence. V zemích západní Evropy byla pozorována v této době stagnace nemocnosti TB nebo mírný nárůst. Naproti tomu v zemích východní a střední Evropy, zejména v bývalém SSSR a v Rumunsku, byl zjištěn významný vzestup. Příčinou tohoto vzestupu byla pandemie HIV/AIDS, špatná socioekonomická situace v některých zemích, migrace obyvatel, nedostatečná léčba a v neposlední řadě i útlum a podcenění programů dohledu nad TB. Celosvětově je zjišťováno téměř 9 milionů nových onemocnění ročně a asi 2 miliony úmrtí. Zhruba 95 % nových onemocnění a % úmrtí na TB je v rozvojových zemích. V mezinárodním srovnání je ČR řazena mezi země s příznivou epidemiologickou situací a je srovnatelná se západoevropskými zeměmi. V roce 2005 klesl historicky poprvé celkový počet nahlášených onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací v České republice pod (967 případů), plicní tuberkulóza tvořila z tohoto počtu 806 případů, bakteriologicky ověřená plicní tuberkulóza byla zjištěna u 559 nemocných a počet epidemiologicky nejzávažnějších případů, u kterých byla TB ověřena mikroskopicky, bylo celkem 293. Co je to tuberkulóza? Tuberkulóza (TB) je celosvětově rozšířené infekční onemocnění způsobené tuberkulózními bacily Mycobacterium tuberculosis komplex. TB se přenáší vzduchem ve formě drobných kapének o průměru od 1 do 5 µm, které vylučuje nemocný s plicní tuberkulózou při kašli, kýchání, mluvení nebo zpěvu. Tuberkulóza může postihovat různé orgány, ale nejčastější je plicní forma, která tvoří přibližně 85 % všech lokalizací. Může probíhat zcela bez příznaků, především v časném stadiu při 12 Téma ãísla

13 nevelkém postižení. Obvykle se však při progresi onemocnění příznaky objevují. Charakteristický je nenápadný nástup a pozvolné zhoršování příznaků specificky respiračních v kombinaci s celkovými orgánově nespecifickými projevy. Příznaky se vyvíjí během týdnů až měsíců a často jsou nemocnými dlouho podceňovány. Při mimoplicní lokalizaci jsou kromě celkových nespecifických příznaků navíc příznaky specificky vázané k příslušné lokalizaci. Skiagram hrudníku nemocného s rozsáhlou rozpadovou formou plicní tuberkulózy Pfiíznaky tuberkulózy Kašel je nejčastějším příznakem plicní tuberkulózy a je přítomen téměř u všech nemocných s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou. Je trvalý, dráždivý, zpočátku suchý až později při vytvoření kaveren (dutin v plicích následkem tuberkulózního zánětu) může být množství vykašlávaných hlenů velké. Vykašlávání krve patří rovněž mezi základní příznaky plicní tuberkulózy, i když v zemích s nízkou prevalencí tuberkulózy již není ani zdaleka tak častá, jak tomu bývalo dříve, před objevem účinných protituberkulózních léků. Dušnost se vyskytuje u rozsáhlého postižení, pravděpodobně když jsou plíce poškozený více než z 20 %. Postupné hubnutí je typickým projevem tuberkulózy. Zpravidla není úbytek na váze dramatický, ale u dlouho neléčených nemocných může dojít až k padesátiprocentnímu úbytku tělesné hmotnosti během několika měsíců. Elevace (zvýšení) tělesné teploty typicky nepřesahuje 38 C s maximem ve večerních hodinách. Horečky přes 39 C se vyskytují v menší frekvenci. Noční poty jsou u tuberkulózy typickým příznakem. Často jsou výrazné a nemocní jsou nuceni se několikrát za noc převlékat. Zvýšené pocení se může objevovat i během dne, zvláště však při spánku. Bolest na hrudi není pro tuberkulózu typická. Nicméně pokud se vyskytuje, nebývá silná. Celkové příznaky, malátnost, zvýšená únavnost a celková slabost mají progredující intenzitu a v některých případech jsou nemocní vyčerpaní i po krátké chůzi po rovině. Jak se nemoc léãí? Léčba musí být dlouhodobá (nejméně 6 měsíců), nepřerušovaná, léky musí být podávány vždy v kombinacích a v adekvátních dávkách. Výsledky léčby onemocnění vyvolaných senzitivními kmeny jsou velmi dobré. Léčebný problém představují rezistentní kmeny. Nejzávažnější je rezistence na nejúčinnější antituberkulotika. Vysoký výskyt rezistentních kmenů je v oblastech, kde se nedodržují zásady správného provádění léčby tuberkulózy. K ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění je zákonem uložena povinnost podrobit se léčbě. V ČR se provádí očkování proti TB u novorozenců s porodní váhou více než g od 4. dne a nejpozději do konce 6. týdne po narození a revakcinace v jedenácti letech věku. Očkování snižuje riziko závažných forem TB, ale je potřeba vědět, že i očkovaný jedinec se může tuberkulózou nakazit. Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. LázeÀská léãba chorob d chacího ústrojí Mariánské Lázně se specializují na léčení dýchacích cest vzhledem k výhodnému klimatu. K přírodní léčbě významně přispívá i Lesní pramen alkalicko slaná minerální voda, která se používá k pitné léčbě, inhalacím i minerálním koupelím. Lázeňská léčba může zlepšit většinu patologických stavů, které se při onemocnění dechového ústrojí mohou objevit, to znamená: změny na hrudníku, jako jsou třeba různé deformace, svalový tonus restrikční plicní poruchy obstrukční změny průdušek změny na alveolární membráně Díky spirometrickému vyšetření dokáže lékař objektivně posoudit hodnoty plicní kapacity a vteřinového výdechu a tím i zjistit, zda se jedná o obstrukční nebo restrikční plicní poruchu. Lázeňská léčba je zaměřena na dosažení následujících účinků: zlepšení ventilační funkce dýchacích cest obnovení správné mechaniky dýchání (hybnost žeber, dýchací svalstvo) obnovení průchodnosti dýchacích cest zlepšení celkové odolnosti organizmu odstranění škodlivin zevního prostředí (alergeny, prach, emoční zátěž ) V Mariánských Lázních jsou nejčastěji léčeny chronické bronchitidy, chronické obstruktivní bronchitidy, astma bronchiale, ale také plicní fibrózy, stavy po zánětech plic, stavy po operacích na horních i dolních dýchacích cestách a chronické záněty horních cest dýchacích. V léčbě chorob dechového ústrojí je velmi důležitá klimatoterapie, nadmořská výška 630 metrů odpovídá podhorskému tonizujícímu klimatu.využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak a vyšší saturace hemoglobinu kyslíkem, vyšší obsah ozonu a záporných iontů, eliminace prachu a alergenů. V Mariánských Lázních jsou krásné parky i okolí, kam je možné chodit na procházky, buď samostatně nebo v doprovodu kvalifikovaného pracovníka (Nordic Walking). K pitné léčbě se využívá Lesní pramen alkalicko-slaná minerální voda s mukolytickým efektem. Lesní pramen se používá i ke kloktání, eventuelně proplachování nosu. Inhalace podáváme denně, jsou to inhalace s Lesním pramenem a přísadou podle charakteru onemocnění. K inhalacím používáme ultrazvukové inhalátory, které tvoří aerosolovou mlhovinu velikosti 1 10 mikronů. Tyto částice pronikají do průdušek, alveolů a také do vedlejších nosních dutin. Důležitá jsou dechová cvičení. Provádíme relaxační cviky, které uvolňují svalové spazmy, korekční cviky, které upravují držení těla a posilují ochablé břišní svaly a vlastní dechová cvičení. Zostatních procedur využíváme hlavně minerální koupele s účelem zlepšení prokrvení a prohloubení dýchání, částečné masáže, teploléčbu a elektroléčbu na uvolnění svalových spazmů, vodoléčbu pro zvýšení výkonnosti a obranyschopnosti organizmu. Dobré účinky má také oxygenoterapie, která pomáhá okysličení a dilataci cév, zlepšuje elasticitu plicní tkáně a zlepšuje obranyschopnost organizmu. Výrazné zlepšení při chorobách dýchacích cest přináší zejména opakovaná léčba v Mariánských Lázních. PR Prim. MUDr. Růžena Vaňková, šéflékařka Grandhotelu Pacifik**** LÉâEBNÉ LÁZNù Mariánské Láznû a.s. Masarykova 22, Mariánské Láznû, tel: fax: , Téma ãísla 13

14 Virózy: Sychravé podzimní počasí vytváří ideální podmínky pro vznik virových onemocnění. Ať už jde o obyčejné nachlazení nebo chřipku, vždy nám tato onemocnění dýchacích cest dokáží znepříjemnit život. Nachlazení Nejobyčejnější z respiračních nemocí představuje nachlazení. Stejně jako chřipka je i prosté nachlazení způsobeno viry, tedy miniaturními, pouhým okem nevnímatelnými živými mikroorganizmy, které se volně pohybují v ovzduší. Právě na podzim, kdy se výrazně ochlazuje, a kdy proto trávíme mnohem více času v uzavřených prostorách, se tyto viry velmi úspěšně přenášejí z člověka na člověka. Příznaky nachlazení známe všichni: teplota, bolest v krku, kašel. Taktéž je všeobecně známo, jak nachlazení předcházet. Pro posilnění imunitního systému je nejvhodnější konzumovat vitamín C, a to ať už přírodní, v podobě čerstvého ovoce či zeleniny, nebo umělý v tabletách. Je-li náš imunitní systém dostatečně odolný, může se virům úspěšně ubránit. Pokud se to nepodaří, nezbývá než čekat, co se z nachlazení vyklube. R ma Nedokázal-li náš organizmus odolat virovému napadení, často se naše nachlazení přemění v rýmu. Její léčbu příliš ovlivnit nemůžeme, pro uzdravení potřebuje náš organizmus minimálně týden. 14 Téma ãísla

15 Na rýmě je nejnepříjemnější ucpaný nos, následek to zánětu nosní sliznice. Od tohoto nepříjemného průvodního jevu rýmy nám mohou nejlépe odpomoci nosní kapky. Ty omezují zduření nosní sliznice a některé mají i dezinfekční účinek. Při volbě nosních kapek si musíme uvědomit, že každému sednou poněkud jiné kapky. Chfiipka Vážnou respirační nemocí je chřipka. Už její příznaky jsou výraznější než u běžného nachlazení. Vysoká horečka, zimnice, bolesti hlavy a svalů, ke kterým se později přidává pálení v krku a kašel. Někdy dochází ke komplikacím, jako jsou záněty dýchacích cest, zápal plic, postižení srdce, a u dětí často zánět středního ucha. Silné pocení je pak následkem ochlazování organizmu v době poklesu horečky. Proto je také nutné nezapomínat na doplňování tekutin. Za nejvhodnější Tradice a kvalita potvrzená praxí Je čas na očkování proti chřipce Očkování je účinná prevence Informujte se u Vašeho lékaře. Přípravek je na lékařský předpis. Vždy čtěte pozorně příbalový leták. sanofi pasteur GmbH o.s., Evropská 33c, Praha 6 VAD INZERCE můžeme stále považovat ovocný čaj s citrónem a medem. Pokud jde o vlastní léčbu chřipky, pak to nejdůležitější, co můžeme udělat sami, je chřipku nepřecházet. Sklátí-li nás tedy chřipka, pak bychom ji měli především vyležet. Pokud jde o užívání léků, měli bychom vědět, že antibiotika předepisuje lékař teprve při vážnějších komplikacích chřipky, ne v počátcích či běžném průběhu nemoci, a to prostě proto, že viry na antibiotika nereagují. Vůbec nejlepším lékem, a dokonce i nejšetrnějším k našemu okolí, je tedy naše postel a čaj. Zbývá dodat, že jedinou účinnou metodou, jak chřipce předejít, dnes představuje očkování. To se doporučuje zejména tzv. rizikovým skupinám obyvatelstva, jako jsou zvláště straší lidé s nemocemi srdce a plic, diabetici a rovněž zdravotníci. Chcete-li se i vy chřipce vyhnout, můžete o očkování proti chřipce požádat svého ošetřujícího lékaře. red jak na nû? INZERCE Bez receptu Lék pro každou rodinu Speciální aplikátor pro děti Do nosu i do úst

16 Cirhóza je nemoc známá také jako tvrdnutí jater. Nejspolehlivějším a nejběžnějším způsobem, jak si pořídit cirhózu jater, je vytrvalá konzumace alkoholu. Cirhóza hrozí hlavnû pijákûm! Proã játra tvrdnou? Česká republika, jako přední světový konzument piva v přepočtu na osobu, má pro rozvoj této nemoci bohužel velmi příznivé podmínky. Z posledních statistických údajů vyplývá, že na osobu a den připadá až jeden půllitr piva, a to včetně nemluvňat. Množství alkoholu, které při každodenní konzumaci představuje významné riziko rozvojem jaterní cirhózy, je asi 50 g alkoholu na den pro muže a 20 g alkoholu na den u ženy. To je právě jeden půllitr piva za den! Individuální snášenlivost alkoholu je samozřejmě do značné míry vrozená. Alkohol je ale pouze jednou z řady toxických látek, které játra trvale poškozují. Játra jako hlavní detoxikační stanice našeho těla jsou každodenně vystavována přívalu chemikálií a toxinů, které je třeba zneškodnit a vyloučit jako odpadní látky. Kromě řady škodlivin vstupujících do našeho těla potravou izovzduší je to i množství léků, jejichž spotřeba v civilizovaných zemích každoročně narůstá. Negativní vliv jednotlivých cizorodých látek se může navíc sčítat nebo dokonce potencovat. Jeden z nejprudších jedů poškozující jaterní tkáň najdete dokonce v každém větším lese. Jedná se o muchomůrku zelenou (Amanita phaloides). Její toxin amanitin může způsobit náhlé selhání jater. Pro rozvoj jaterní cirhózy má však větší význam spíše dlouhodobé působení škodlivin, které jaterní tkáň, přes svou výjimečnou regenerační schopnost, nedokáže dlouhodobě kompenzovat. 16 Diagnóza

17 Jedna třetina jaterních cirhóz vzniká jako následek dlouhodobého (chronického) zánětu žloutenky typu B a C. Žloutenka typu A dlouhodobý zánět jater nezpůsobuje, riziko pro rozvoj cirhózy tedy nepředstavuje. Kromě vnějších příčin nás může cirhóza jater postihnout i při onemocnění žlučových cest, srdeční nedostatečnosti a u řady vrozených nemocí. Jak se cirhóza projeví? K přestavbě jater při rozvoji cirhózy dochází dlouhodobě a postupně. U mnoha lidí může být cirhóza pouze náhodným nálezem při sonografickém (ultrazvukovém) vyšetření břicha. U většiny se však obtíže časem objeví. Zpočátku můžete na sobě pozorovat jen občasné trávící potíže jako nadýmání, nepříjemné pocity v nadbřišku, nevolnost, nechutenství, pocity slabosti a únavy. Jako varovný příznak cirhózy se může objevit i žloutnutí očního bělma. Detailní zobrazení zdravých jater Játra hrají důležitou roli při srážení krve. Pokud jsou postižena cirhózou, může být srážlivost krve snížená. Projeví se to například snadnou tvorbou modřin nebo krvácením z dásní. S dalším rozvojem nemoci může být spojeno i hromadění tekutiny v břiše, tzv. ascites. Objevují se otoky kolem kotníků. Kromě těchto spíše nepříjemných příznaků má však cirhóza i řadu život ohrožujících komplikací, které jsou hlavní příčinou předčasné úmrtnosti na toto onemocnění. Detailní zobrazení jater postižených cirhózou První pomoc Neodkladnou pomoc vyžaduje většina komplikací spojených s jaterní cirhózou. Při náhlém krvácení do zažívacího traktu je nezbytný okamžitý převoz do nemocnice. Krvácející jícnové žíly je možné ošetřit pouze na specializovaných pracovištích, sami pomoci nemůžete. Co vás ãeká ulékafie? Aby u vás lékař mohl potvrdit nebo vyloučit jaterní cirhózu, musí provést několik základních vyšetření. Připravte si s sebou stručný přehled prodělaných a právě léčených nemocí (důležitý je zejména údaj o proběhlé infekční žloutence nebo těžším srdečním onemocnění), seznam trvale užívaných léků a eventuální údaje o dlouhodobé práci s chemikáliemi nebo konzumaci alkoholu. Cirhóza je onemocnění vznikající dlouhodobě, váš aktuální stav může mít proto příčinu i v poměrně vzdálené minulosti. Poškození jaterních buněk je možné zjistit už z orientačního vyšetření vzorku krve jaterních testů. Váš lékař se tak může dozvědět o charakteru i rozsahu jaterního postižení. Ke zhodnocení velikosti a struktury jater je nejčastěji používáno ultrazvukové vyšetření. Jedná se o naprosto bezbolestné, šetrné a bezpečné vyšetření, které netrvá v průměru déle než čtvrt hodiny. Pokud je nález vyšetřovacích metod a testů nejasný, může vám lékař navrhnout další vyšetření. Nejspolehlivější meto- INZERCE TĚLO JE ČISTÉ TAK, JAK ČISTÁ MÁTE JÁTRA. Detoxikační kúra zlepší vaši celkovou kondici i vzhled. 250 mg účinné látky Silybum marianum v 1 tobolce = denní dávce. Následkem nezdravého životního stylu je přetěžována přirozená schopnost jater detoxikovat ve vašem těle jedovaté látky. Chraňte svá játra, chráníte tím své tělo. Vyzkoušejte nejsilnější přírodní detoxikační kúru Natrodale OSTROPESTŘEC doplněk stravy Regenerujte svá játra. pomáhá odstraňovat jedovaté látky z těla posiluje, regeneruje a chrání játra podporuje činnost žlučníku pomáhá neutralizovat a detoxikovat léky, drogy, chemické příměsi a alkohol má silné antioxidační účinky Achát Poradna: Žádejte v každé lékárně!

18 Víte, že... Paracetamol ohroïuje játra Paracetamol, látka, která tlumí bolest, může být za určitých okolností zdraví nebezpečná, tvrdí to alespoň čeští odborníci. Podle Pavla Trunečka z Institutu klinické a experimentální medicíny lze za toxické množství považovat množství deseti gramů zkonzumovaných v jednom dni, což představuje 20 tabletek obsahujících tuto látku. Nebezpečné může být předávkování u lidí, kteří málo jedí a o to více holdují alkoholu, nebo u jedinců, kteří užívají léky, jež mohou zvýšit citlivost organizmu vůči paracetamolu. Otrava paracetamolem, jež je obsažen v řadě léků užívaných proti chřipce, je podle lékařů nejčastější příčinou selhání jater. Riziko poškození jater je přitom vyšší u dětí. Proto lékaři doporučují, aby lidé nepřekračovali doporučenou maximální dávku a rovněž, aby si lidé uvědomili, že je třeba zachovat dostatečný kalorický příjem. To znamená jíst i tehdy, když při nemoci trpí nechutenstvím. red Při alkoholické cirhóze je nejdůležitějším krokem naprostá abstinence. dou je odběr vzorku jaterní tkáně pomocí tzv. biopsie. Jaterní biopsie se provádí po lokálním znecitlivění kůže v pravém podžebří. Pomocí tenké jehly se odebírá nepatrný vzorek jaterní tkáně. Bioptický materiál se dále hodnotí pod mikroskopem (histologické vyšetření). Kzahájení správné léčby je důležité stanovení příčiny nemoci. Jiná je léčba u alkoholické cirhózy a jiná u cirhózy jako následku infekční žloutenky. Při alkoholické cirhóze je nejdůležitějším krokem naprostá abstinence. Vaše játra mají výjimečnou schopnost regenerace, musí k tomu však dostat příležitost. Léky působí spíše podpůrně. Používají se tzv. hepatoprotektiva, která posilují regenerační schopnost jaterních buněk. Pokud trpíte jaterní cirhózou v důsledku prodělané žloutenky typu B nebo C, zaměřuje se léčba na boj proti infekčnímu zánětu. Podle stádia a aktivity onemocnění vám může být doporučeno užívání virostatik (léků proti viru infekční žloutenky) nebo léků ovlivňujících vaši obranou reakci vůči virem napadené jaterní tkáni (např. interferon). Játra postižená cirhózou se již nedokáží sama obnovit. Jedinou možností jak nahradit poškozenou jaterní tkáň je transplantace jater (napojení na tzv. umělá játra je zatím ve stádiu experimentálního zkoušení). Tato metoda je dostupná i v naší republice. Jaké mohou nastat komplikace? Cirhóza způsobuje řadu vážných zdravotních komplikací, které jsou příčinou zkrácení života nemocného v průměru až o 10 let. K nejvážnějším komplikacím patří krvácení z jícnových žil, při kterém vytéká krev z dolní části jícnu do žaludku. Tato komplikace vzniká náhle a projeví se zvracením krve a přítomností dehtovité páchnoucí krve ve stolici. Tento stav vyžaduje okamžitý transport do nemocnice, kde je krvácení ošetřeno nejčastěji endoskopicky zavedením ohebného kabelu s optickou kontrolou přímo do jícnu. Co mûïete pro sebe udûlat sami? Cirhóza je onemocnění vážné a obtížně léčitelné. Nejlevnějším a nejspolehlivějším postupem je proto především prevence jejího vzniku. Abstinence nebo střídmá konzumace alkoholu a preventivní očkování proti žloutence typu B u rizikových skupin patří proto k hlavním zásadám zodpovědného přístupu ke svému zdraví. Pravidelná konzumace alkoholu ohrožuje především ženy, jejichž játra jsou vůči němu daleko méně odolná. Pravidelné lékařské kontroly jsou nutné zejména u těch z vás, kteří prodělali některou z forem dlouhodobé infekční žloutenky (typ B nebo C). Oba typy mohou po letech vyústit v cirhotické postižení jater. Pokud je včas nasazena adekvátní léčba, je možné tomuto trvalému poškození jater předejít. INZERCE

19 ProleÏeninám lze pfiedcházet Proleženiny jsou problémem, kterého se na první pohled nikdo příliš nebojí. Co je to nějaká proleženina proti nebezpečným infekcím nebo například zhoubným nádorům? Vždyť proleženinám se přece dá vždycky zabránit. Ano, zabránit se proleženinám samozřejmě dá, ale zdaleka ne vždy se tak děje. A také to není příliš snadné. Od skuteãné banality ke smrtelné komplikaci Proleženiny jsou defekty kůže, podkoží nebo případně i hlubších struktur. V nejhorším případě může defekt zasahovat až na kost. Obecně se ve vývoji proleženin rozlišují čtyři stadia. Vprvním stupni, který často nezaznamená pacient ani ošetřující personál, je kůže dosud neporušená. Je ale začervenalá amůže svědit. Proces vzniku proleženin začíná v podkoží. Ačkoli na povrchu kůže zatím není patrný žádný defekt, změny vedoucí k pozdějším defektům jsou již nastartovány. Druhá fáze vývoje proleženin je patrně nejbolestivější. V tomto oka- mžiku se začínají tvořit defekty na kůži, která je silně červená, mokvající a začíná se olupovat. Ve třetí fázi již jsou destrukcí zasaženy podkožní tkáně, vytváří se hluboký vřed. V posledním, čtvrtém stadiu tento vřed zasahuje až na kost, svalová tkáň podlehla destrukci. Paradoxně třetí a čtvrté stadium již je většinou zcela bezbolestné, neboť nervová vlákna byla zničena spolu s odumřelou tkání. Pfiíãiny proleïenin Co je základní příčinou vzniku proleženin? Místa, která jsou vystavena neustálému tlaku (jsou stlačována mezi kostí z jedné strany a tvrdou podložkou ze strany druhé), trpí nedostatečným prokrvováním, tedy ischémií. Cévy v podkoží, které přinášejí kyslík a živiny do podkožních struktur i do samotné kůže, jsou permanentně stlačovány a dodávka kyslíku vázne. Nedostatečně prokrvené tkáně jsou pak mnohem náchylnější k dalším poškozením, včetně mechanického poškození otlakem. Sklon k proleženinám mají především ta místa na těle, která jsou při poloze vleže vystavena zvýšenému tlaku. Týká se to také míst, na kterých je kost umístěna relativně blízko k povrchu těla a může tedy snadno utlačit tkáň ležící mezi ní a podložkou. Jak se léãí? Léčba již jednou vzniklých proleženin je svízelná, zvláště pak těch rozsáhlejších. Především je potřeba udržovat dobrou toaletu rány. To znamená pravidelně odstraňovat zaschlý povrch rány a zbytky odumřelých tkání a ránu rovněž dezinfikovat. Péči je třeba věnovat také pokožce v okolí rány, která se promašťuje vhodným ochranným krémem. Na proleženiny se aplikují tzv. epitelizační prostředky, které podporují hojení a spontánní překrytí defektu kožním krytem. Protože se však na spontánní překrytí většinou nemůžeme spoléhat, aplikují se na rány speciální krycí materiály. Jejich hlavní výhoda tkví v tom, že se k ráně nepřilepí a neničí tak nově tvořenou tkáň. V případě proleženin, které zasahují až na kost a jsou neřešitelné tradičními léčebnými postupy, je nutné přistoupit k operačnímu řešení. Tehdy se do místa defektu transplantuje kůže z jiné části těla. Místu transplantace je samozřejmě třeba věnovat maximální pozornost, aby transplantát nebyl za nějaký čas postižen stejným procesem jako jeho předchůdce. Při správném polohování a prevenci by ale nutnost operačního řešení měla nastávat jen výjimečně. Vhodnou prevencí lze proleïeninám zabránit U proleženin můžeme s jistou dávkou zobecnění prohlásit, že již jejich samotná léčba signalizuje určité pochybení. Jejich vzniku se dá totiž většinou zabránit, i když to vyžaduje velikou dávku snahy a pozornosti všech zúčastněných. Tato snaha se však bohatě vyplatí, protože léčba rozsáhlých proleženin není určitě snadná ani příjemná záležitost. Základem prevence je správně upravené lůžko, dobře umístěné antidekubitální podložky či antidekubitální matrace. Samozřejmostí musí být časté polohování. Doporučuje se měnit polohu pacienta vždy po dvou hodinách. Na změnu polohy je potřeba dohlédnout ivpřípadě, že je pacient sám schopen aktivní změny polohy. MUC. Helena Smyčková, MeDitorial Prevence 19

20 Andûlika lékafiská Archangelica officinalis Lidové názvy: angelika, děhel, koření svatodušní, koření sv. Ducha PÛvod a v skyt: Roste v Evropě a v severní Asii. U nás roste planě podél horských potoků. Již od nejstarších dob se pěstuje a občas druhotně zplaňuje. Kvete v červenci a srpnu. Sbíraná droga plody Fructus angelicae kořen Radix angelicae âas a zpûsob sbûru Droga se získává z pěstovaných rostlin, a to ve druhém roce. Plody se sbírají v srpnu a září seřezáváním zralých částí okolíků, které se svážou do otýpek a suší zavěšené na dobře větraných půdách. Potom se vydrolí a vytřídí. Kořen se sklízí většinou koncem října nebo začátkem listopadu. Po očištění se su- ší ve stínu, silnější exempláře se půlí. Teplota při umělém sušení nemá překročit 35 C. Sesychá v poměru 4 : 1. Výnos z jednoho aru je kg suchých kořenů. Kořen natahuje vlhkost. Skladuje se dobře v těsnících obalech, aby se zabránilo napadení hmyzem. Praktické vyuïití: Vnitřně v nálevu jako stomachikum a karminativum. Používá se ke vzpružení nervů, působí močopudně, při onemocnění trávicího ústrojí, uvolňuje křeče,tlumí menstruační bolesti, působí jako expektorans, upravuje látkovou výměnu, stimuluje práci srdce. Zevně v koupelích působí i jako antirevmatikum a sedativum. Většinou se užívá formou nálevu. Též lze užívat několikrát denně na špičku kulatého nože práškovanou drogu a zapíjet minerálkou. Při předávkování se objevuje bolest hlavy, nespavost, světloplachost a svědění. Kontraindikace: vředová choroba žaludku, dvanácterníku, střev, zánět ledvin, těhotenství. Mladé lodyhy nakrájené na kolečka a nasycené horkým cukrovým roztokem jsou chutnou zelenou ozdobou dortů. Používá se též do žaludečních likérů typu chartreuse, andělikový a benediktýnka. V Evropě se užívá v kuchyni jako zelené koření, hlavně do polévek. z knihy Příroda léčí vydané nakladatelstvím Granit Čeleď: Mrkvovité Daucaceae 20 Zelená lékárna

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Mochna husí nať řezaná

Mochna husí nať řezaná Mochna husí nať řezaná Droga působí zejména na hladké svalstvo, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a svíravě. Dle J.A.Zentricha ji zle použít proti křečím, při kolikových bolestech či krvavých průjmech,

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Alergie. na domácí. zvířata? Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Alergie na domácí Požádejte o radu svého alergologa. zvířata? Vše o respirační alergii a možnostech řešení naleznete také na www.jsem-alergik.cz

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte.

ROTAVIRUS ROTAVIRUS. Nyní mimořádný příspěvek VZP výše 1500 Kč. až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. vašeho dítěte. ROTAVIRUS ROTAVIRUS Nyní mimořádný příspěvek VZP až domimořádný výše 1500 Kč. Nyní příspěvek VZP až do výše 1500 Kč. Je rozšířený, nakažlivý a může být nebezpečný. Je rozšířený, nakažlivý Přečtěte si o

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červen 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Pilates - pomůže Vám lépe vypadat, lépe se pohybovat. ROZHOVOR aneb PŘEDSTAVUJEME... V tomto čísle

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa.

Pylová. alergie. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Informujte se. Požádejte o radu svého alergologa. Chcete získat více informací o alergii a možnostech léčby? Pylová alergie Požádejte o radu svého alergologa. Více informací o pylové alergii naleznete také na www.jsem-alergik.cz Informujte se STALLERGENES

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos)

Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Legionelóza, Legionářská nemoc (Leccos) Autor: Alena Kohoutková Výskyt Legionelóza je infekční onemocnění, které je rozšířeno po celém světě. Svůj název dostala podle členů americké legie, kteří se jí

Více

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015

Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky. Novinky SANOFI Srpen 2015 Interní informační a vzdělávací materiál pro lékárníky a farmaceutické asistentky Novinky SANOFI Srpen 2015 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky Léčivá látka v tekuté formě: ibuprofenum 400 mg (ibuprofen

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Léčba kašle v zimním období

Léčba kašle v zimním období » Kašel je účelný obranný mechanismus, který udržuje průchodnost dýchacích cest. Ilike/Fotky&Foto Léčba kašle v zimním období V podzimním a zimním období se u dětí i dospělých častěji vyskytují onemocnění,

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem, 9. 11. 2011

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem, 9. 11. 2011 Změna klimatu a lidské zdraví Ústí nad Labem, 9. 11. 2011 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

VY_32_INOVACE_03_02_15

VY_32_INOVACE_03_02_15 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_15 Výchova ke zdraví Kouření Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Tipy pro chřipku a nachlazení

Tipy pro chřipku a nachlazení Tipy pro chřipku a nachlazení a nachlazení Kdo by je neznal?! Léčba chřipky hned při prvních příznacích může zkrátit celkovou dobu potřebnou k plnému vyléčení, proto nezapomeňte na vhodné doplnění Vaší

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více