PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Transkript

1 PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Návod pro malé a střední podniky k aktivnímu zajišťování bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a pomůcka pro naplňování zákonných požadavků v souvislosti se vstupem do EU SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ

2 2

3 PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Návod pro malé a střední podniky k aktivnímu zajišťování bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a pomůcka pro naplňování zákonných požadavků v souvislosti se vstupem do EU SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ 3

4 Spojme síly a přispějme každý podle svých možností ke snížení pracovních rizik 4

5 Obsah Úvod Dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Odpovědnosti Rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, která vznikají při naší pracovní činnosti Konzultace se zaměstnanci Bezpečné stroje a zařízení Bezpečná manipulace s materiály a jejich bezpečné používání Informování, instruování a dozor Odborná způsobilost pro plnění úkolů a školení Úrazy, první pomoc a nemoci z povolání Monitorování Havarijní postupy požár a evakuace Některé hlavní rizikové oblasti 5

6 6

7 Úvod Co je dokument o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví? Váš dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vysvětluje, jakým způsobem řídíte bezpečnost a ochranu zdraví ve vaší organizaci. Je to specifický dokument, který ukazuje, kdo co dělá, kdy to dělá a jak. V tomto návodu je uveden příklad dokumentu o aktivním přístupu k zajištění, který můžete použít, doplnit a mít jej uložen na vašem pracovišti. Nejste však povinen tento dokument nebo formát použít. Můžete si zvolit jiný způsob zaznamenání a uložení příslušných informací. Předložený formát vám dává představu, jaký druh informací musíte zaznamenat. Jaký je význam dokumentu o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví? Dokument je výchozím dokladem o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na vašem pracovišti. Je to váš závazek plánovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví. Je klíčem k dosažení přijatelného standardu, ke snížení počtu úrazů a případů nemocí z povolání a ukazuje vašim zaměstnancům, že pečujete o jejich zdraví a bezpečnost. Kdo má co dělat? Až na několik málo výjimek spočívá odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví na vás jako zaměstnavateli. Avšak mnohými každodenními úkoly může být někdo pověřen. Vaše prohlášení by mělo jasně ukázat, jak jsou tyto úkoly rozděleny, avšak mějte na paměti, že celkovou odpovědnost nesete vy. Váš dokument byste měl konzultovat s vašimi zaměstnanci (prostřednictvím zástupců pro bezpečnost, pokud je máte). Z dokumentu by měl každý být schopen přesně zjistit, kdo za co odpovídá. Kdy a jak by to měl dělat. V dokumentu by měla být popsána vaše opatření, tj. postupy, které máte zavedeny k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Můžete se odvolat na další dokumenty, např. pracovní řád, kontrolní seznamy, vzdělávací programy, havarijní instrukce apod. Jak často je nutno dokument o aktivním přístupu k zajištění revidovat? Dokument o aktivním přístupu k zajištění BOZP by měl být přezkoumáván a případně revidován na základě získaných zkušeností anebo v důsledku provozních nebo organizačních změn. Je užitečné provádět přezkoumání pravidelně (např. ročně). Je třeba dělat ještě něco jiného? Ano, máte zákonné povinnosti ještě podle dalších právních předpisů. Zejména podle zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví a na ně navazujících nařízení vlády a vyhlášek. Musíte provádět hodnocení rizik vznikajících při vašich pracovních činnostech a realizovat odpovídající bezpečnostní opatření a evidovat a hlásit pracovní úrazy. V závislosti na druhu vaší práce se na vás mohou vztahovat i další specifické právní předpisy. PAMATUJTE: To, co napíšete v dokumentu, se musí uskutečňovat v praxi. Směrodatným testem jsou skutečné podmínky na pracovišti, nikoli jak dobře je dokument zpracován. Jak použít tento návod Tento návod je rozdělen do tří částí. Přímo do předlohy můžete vypsat odpovědnosti v rámci organizace a vaše opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti vašich zaměstnanců. Po straně jsou ke každému oddílu připojeny poznámky, které by vám měly pomoci. V těchto poznámkách a na konci tohoto návodu je uveden odkaz na některé užitečné publikace. 7

8 Dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Organizace, která prohlášení o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví předkládá: (název společnosti) Účelem dokumentu je vyjádřit závazek vedení organizace: zajistit vhodnou kontrolu nad riziky ohrožujícími zdraví a bezpečnost, která vznikají při pracovních činnostech; konzultovat se zaměstnanci záležitosti, které ovlivňují jejich zdraví a bezpečnost; zajistit a udržovat bezpečné stroje a zařízení; zajistit bezpečnou manipulaci s materiály a jejich bezpečné používání; zajistit informování a instruování zaměstnanců a dozor nad nimi; zajistit, aby všichni zaměstnanci byli způsobilí pro plnění svých úkolů a poskytnout jim vhodné školení; předcházet vzniku úrazů a nemocí z povolání; udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky; podle potřeby a v pravidelných intervalech způsob zajištění přezkoumávat a revidovat. Podepsán: (zaměstnavatel) Datum: Datum přezkoumání: 8

9 Odpovědnosti 1 Celkovou a konečnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví má: 2 Osoba, které je delegována odpovědnost za prosazování aktivního způsobu zajištění BOZP v každodenní praxi: 3 Za udržování a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví jsou odpovědny tyto osoby v níže uvedených oblastech: Jméno Odpovědnost Všichni zaměstnanci jsou povinni: 4 spolupracovat s vedoucími pracovníky v záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví; dodržovat bezpečně pracovní postupy a bezpečnostní nařízení; vhodným způsobem pečovat o své vlastní zdraví a bezpečnost; veškeré problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví hlásit příslušné osobě (podle údajů uvedených v tomto dokument o aktivním přístupu k zajištění BOZP). Poznámka 1 Zde musí být uvedeno vaše jméno, resp. jméno statutárního zástupce. Jako zaměstnavatel (živnostník, většinový společník nebo ředitel), máte za bezpečnost a ochranu zdraví celkovou odpovědnost. Poznámka 2 Nejste-li často přítomen nebo nemáte-li čas věnovat se každodennímu řízení, můžete tuto funkci svěřit někomu dalšímu, např. řediteli, vedoucímu provozu nebo mistrovi. Musíte zároveň zajistit, abyste jimi byl o záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví plně informován za ně stále nesete celkovou odpovědnost. Poznámka 3 Některé funkce můžete delegovat osobám v rámci vaší organizace, buď podle specifických oblastí v rámci pracoviště nebo podle druhu činnosti. Specifické povinnosti těchto osob byste měl uvést v jejich popisu práce (pokud jej mají). Rovněž musíte zajistit, aby pověřené osoby byly způsobilé plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a měly dostatečné zdroje, které by jim umožnily řádně svou práci vykonávat. Je důležité, aby odpovědnosti byly jasně stanoveny tím se zajistí, aby vzniklé problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví mohly být ohlášeny správné osobě, která je může vyřešit. Můžete do prohlášení vložit diagram nebo schéma znázorňující vaši organizační strukturu. Poznámka 4 Zaměstnanci jsou ze zákona povinni pečovat o své zdraví a bezpečnost i o zdraví a bezpečnost osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání a spolupracovat s vámi, aby vám pomohli dodržovat právní předpisy. Rovněž pokud zaměstnanci mají nějaké obavy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, musejí přesně vědět, na koho by se měli obrátit, aby jejich problémy mohly být řešeny. 9

10 Rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, která vznikají při naší pracovní činnosti Hodnocení rizika bude provádět: Osoba, které budou oznámeny výsledky hodnocení rizika: Opatření nutná k odstranění/omezení rizika bude schvalovat: Osoba odpovědná za zajištění realizace požadovaných opatření: Osoba, která bude kontrolovat, zda zavedená opatření odstranila/omezila riziko: Hodnocení bude přezkoumáváno v intervalu Poznámka Hodnocení rizika ohrožujícího zdraví a bezpečnost musíte provést pro každou pracovní činnost s ohledem na možné ohrožení osob a možnost vzniku škody, která může být vaší pracovní činností ovlivněna. Při tom musíte zvážit, zda jste splnil požadavky právních předpisů viz zákoník práce a vyhl. MZd č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Některé příklady hlavních oblastí, kterým byste měl věnovat pozornost, naleznete na konci tohoto návodu. Do hodnocení rizika musíte zapojit řadu různých osob, včetně vašich zástupců pro záležitosti bezpečnosti a zaměstnanců. Výsledky vašeho hodnocení rizika jste povinen zaznamenat ve zvláštním dokumentu. V dokumentu o aktivním přístupu k zajištění uveďte pouze vaše opatření zajišťující, aby se hodnocení prováděla a neustále aktualizovala. Po provedeném hodnocení rizika jste povinen učinit nezbytná opatření, aby se riziko odstranilo nebo omezilo na nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň. Hodnocení rizik by se mělo provádět v intervalech stanovených pro jednotlivá pracoviště podle rizikovosti práce. nebo v případě vzniku pracovního úrazu nebo změn v pracovní činnosti. 10

11 Konzultace se zaměstnanci Zástupcem (zástupci) zaměstnanců je (jsou): Konzultace se zaměstnanci je zajištěna takto: Poznámka Je vaší povinností zeptat se svých zaměstnanců na jejich názor. Jestliže je ve Vaší organizaci odborová organizace a tato odborová organizace jmenovala zástupce pro bezpečnost při práci, jste povinen s nimi konzultovat záležitosti, jež mají vliv na zaměstnance, které zastupují viz zákoník práce Jestliže nemáte odborovou organizaci, musíte konzultovat se zaměstnanci buď přímo nebo prostřednictvím voleného zástupce viz zákoník práce. Jako forum pro konzultace můžete použít váš závodní výbor nebo jiné shromáždění. Máte-li komisi pro bezpečnost a ochranu zdraví, můžete uvést, čím se zabývá, kdo jsou její členové a jak často se schází. 11

12 Bezpečné stroje a zařízení Osoba odpovědná za vyhledávání (identifikaci) všech strojů a zařízení, které vyžadují údržbu: Osoba odpovědná navržení bezpečných a účinných postupů údržby: Osoba odpovědná za provedení údržby u identifikovaných strojů a zařízení: Poznámka Musíte zajistit, aby byly vyhledány (identifikovány) veškeré stroje a zařízení (např. vysokozdvižné vozíky, vozidla, plynové spotřebiče, žebříky, elektrická zařízení, vzduchojemy, vzduchotechnický systém), které vyžadují údržbu (např. prohlídku před začátkem směny, servisní úkony, revize), a aby se tato údržba skutečně prováděla. Může být účelné zavést deník údržby k zaznamenávání úkonů údržby. Před pořízením nových nebo použitých strojů a zařízení jste povinen zkontrolovat, zda splňují normy bezpečnosti a ochrany zdraví. Další pokyny naleznete v nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz zařízení. Osoba, které je třeba hlásit problémy a nedostatky zjištěné u strojů a zařízení: 12

13 Bezpečná manipulace s materiály a jejich bezpečné používání Osoba odpovědná za identifikaci všech zdraví škodlivých a nebezpečných materiálů: Osoba odpovědná za provádění hodnocení rizik: Osoba odpovědná za realizaci opatření přijatých na základě hodnocení rizik: Poznámka Musíte zhodnotit rizika všech látek škodlivých zdraví - viz zákoník práce, vyhl. č. 89/2001 Sb. a nař. vl. č.178/2001 Sb. Hodnocení byste měl provést pro materiály, které používáte (např. lepidla, barvy, čisticí prostředky, rozpouštědla), i pro látky, které při vašich pracovních činnostech vznikají (např. prach, kouř, výpary). Vaším hodnocením by mělo být identifikováno jakékoli riziko ohrožující zdraví. Jestliže se takové riziko zjistí, je třeba, abyste učinil opatření k jeho odstranění nebo omezení. Osoba odpovědná za seznámení všech zaměstnanců s výsledky hodnocení rizik, která je ohrožují: Hodnocení budou přezkoumávána v intervalu nebo v případě změn v pracovní činnosti. 13

14 Informování, instruování a dozor Osoba odpovědná za zajištění vhodného způsobu informování a instruování zaměstnanců: Osoba, kterou lze požádat o radu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví: Osoby, které organizují/provádějí/monitorují dozor nad mladistvými pracovníky/učni: Osoba odpovědná za zajištění, že našim zaměstnancům, kteří pracující na pracovištích jiného zaměstnavatele, budou podány příslušné informace ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví: Poznámka Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům, seznamovat zaměstnance se vším, co mají znát o bezpečnosti a ochraně zdraví. Vhodnou formou jsou kromě školení a instruktáží i vývěsky, bezpečnostní značky a návody, informační letáky a bezpečnostní plakáty. Je nutné, abyste měl vy i zaměstnanci přístup ke kompetentním radám v záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví, buď v rámci vaší organizace, nebo z externích zdrojů (např. od organizací zaměstnavatelů, obchodních sdružení, odborů, konzultantů). Jestliže zaměstnáváte mladistvé pracovníky a/nebo přijímáte učně nebo studenty na praxi, jste povinen zajistit, aby byli řádně instruování a kontrolováni. Rovněž jste povinen provádět specifické hodnocení rizika se zřetelem k mladistvým musíte brát v úvahu jejich nezkušenost, nedostatečné vědomí rizika a nedospělost. Jestliže vaši zaměstnanci odcházejí plnit úkoly (dodávky) k jinému zaměstnavateli (např. jste-li dodavatelem), musíte zkontrolovat, zda byli tímto zaměstnavatelem/společností náležitě seznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví na dotyčném pracovišti. 14

15 Odborná způsobilost pro plnění úkolů a školení Osoba, která zajišťuje nástupní školení všech zaměstnanců: Osoba, která zajišťuje specifické pracovní školení: Specifické práce, které vyžadují zvláštní školení: Osoba/místo, kde se uchovávají záznamy o školení: Osoba, která identifikuje, organizuje a monitoruje školení: Poznámka Všichni zaměstnanci musí při nástupu do zaměstnání absolvovat nástupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Toto školení může být spojeno s poskytnutím dalších užitečných informací (např. o výplatě, dovolené a pracovní době). Musí zahrnovat základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. o první pomoci a požární bezpečnosti. Zaměstnancům je třeba poskytnout specifické školení o vykonávané práci, včetně aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při konkrétní činnosti. Školení musíte provádět také při změnách pracovních podmínek a změně pracovního prostředí pokud mohou ovlivnit pracovní rizika. Některá odborná školení mají stanovené periodické lhůty. Některé práce vyžadují doplňkové zvláštní školení (např. ruční manipulace, řízení motorových vozidel, obsluha zdvihacích zařízení, práce v kontrolovaném pásmu a odstraňování azbestu). Můžete poukázat na vzdělávací program vaší společnosti. Je důležité vést záznamy o školení (i když školení provádíte uvnitř podniku), abyste mohl prokázat, že zaměstnanci byli vyškoleni. Záznamy o školení byste měl sledovat, aby se v případě potřeby uskutečnilo opakovací školení. 15

16 Úrazy, první pomoc a nemoci z povolání Zdravotní dozor vyžadují zaměstnanci, kteří vykonávají tyto práce: Osoba, která organizuje zdravotní dozor: Osoba/místo, kde se uchovávají záznamy o zdravotním dozoru: Místo (místa), kde se nachází skříňka (skříňky) první pomoci: Osoba (osoby) pověřená poskytováním první pomoci: Veškeré úrazy a případy nemocí z povolání se zaznamenávají v knize úrazů. Osoba/místo, kde je tato kniha uložena: Poznámka Zaměstnanci, kteří vykonávají určité práce, musí být podrobeni zdravotnímu dozoru (např. práce s moukou, olovem, chrómem, azbestem, izokyanáty a některými chemickými látkami nebo v hlučném prostředí). Tím se včas odhalí případné zdravotní problémy, aby bylo možno učinit opatření dříve, než se stav zaměstnance zhorší. Všechny potřebné oblasti a druhy zdravotního dozoru by mělo identifikovat vaše hodnocení podle vyhl. č. 89/2001 Sb. Vaše záznamy by měly obsahovat podrobné údaje o zaměstnancích, postupy zdravotního dozoru, datum a závěry. Vlastní zdravotnické záznamy, které jsou důvěrné, by měly být uloženy u lékaře, který dozor provádí. Poskytnutím okamžité první pomoci lze předejít tomu, aby se z drobného úrazu stal úraz vážný. Přinejmenším musíte mít skříňku první pomoci a určit osobu, která první pomoc poskytuje. Zaznamenávání úrazů (i drobných) vám pomůže odhalit, zda máte v určité oblasti problémy. Některé druhy úrazů a nemocí z povolání jste povinen hlásit, s použitím formuláře uvedeného v nař. vl. č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Osoba odpovědná za hlášení všech úrazů, nemocí a nebezpečných událostí příslušnému orgánu: 16

17 Monitorování Opatření, kterými budeme kontrolovat vaše pracovní podmínky a zajišťovat, aby se dodržovaly bezpečné pracovní postupy: Osoba odpovědná za vyšetřování úrazů: Osoba odpovědná za vyšetřování příčin nemoci z povolání: Osoba odpovědná za realizaci opatření k prevenci úrazů a nemocí z povolání přijatých na základě výsledků vyšetřování: Osoba oprávněná dát pokyn zaměstnanci, aby se podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek: Poznámka Musíte být schopen prokázat, že kontrolujete pracovní podmínky a systémy, tj. že monitorujete bezpečnost a ochranu zdraví. Monitorování lze vykonávat jednak preventivně a jednak následně, tj. dříve než se něco nežádoucího přihodí, a poté, co se něco nežádoucího přihodí. PREVENTIVNĚ vy nebo jiná pověřená osoba provádíte kontroly, přijímáte hlášení od vedoucích pracovníků, provádíte namátkové kontroly i oficiální inspekce bezpečnosti atd. Právo provádět kontroly a vyšetřovat úrazy mají též odboroví zástupci pro záležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví. NÁSLEDNĚ se vyšetřují veškeré vzniklé úrazy. Vyšetřování úrazů je užitečným prostředkem, kterým můžete přezkoumávat vaše bezpečnostní systémy ptát se sám sebe, proč k úrazu v podstatě došlo, a co můžete učinit, aby se neopakoval. Podobně, jestliže několik vašich zaměstnanců má absenci z důvodu podobného onemocnění, může to znamenat, že v jejich práci existuje určitý problém, který onemocnění způsobuje. Jestliže zjistíte, že někde byly nedostatky, proveďte nápravu. Zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, pouze na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance, který je uveden v pracovním řádu organizace. 17

18 Havarijní postupy požár a evakuace Osoba odpovědná za zajištění, že bude provedeno hodnocení rizika požáru a jeho závěry realizovány: Osoba, která kontroluje únikové cesty/ v intervalech: Osoba, která udržuje a kontroluje hasicí přístroje/v intervalech: Poznámka Jste povinen provádět hodnocení rizika požáru, stejným způsobem, jako provádíte hodnocení rizika ohrožujícího zdraví a bezpečnost. O vašich povinnostech vás může informovat váš místní hasičský sbor. U únikových cest, hasicích přístrojů a poplašných zařízení byste měl uvést, kdo je kontroluje, v jakých intervalech, jakož i kde se nacházejí. Pro případ požáru nebo nouzové evakuace z jiného důvodu musíte mít zaveden rutinní postup. Je třeba, abyste pravidelně testoval vaše poplašná zařízení a postupy nouzové evakuace. Osoba, která testuje poplašná zařízení/ v intervalech: Cvičení nouzové evakuace se bude provádět v intervalech: 18

19 Některé hlavní rizikové oblasti Azbest Pracovní prostředky Doprava (včetně přepravy nebezpečných látek) a chodců na pracovišti Elektrický proud Hluk Chemické látky Látky škodlivé zdraví (včetně prachu, kouře apod.) Ruční manipulace Stres Strojní zařízení (včetně krytů) Tlakové systémy Uklouznutí, zakopnutí a pády Uzavřené prostory Vibrace Násilné činy vůči zaměstnancům Vlastní pracovní činnost Ohrožení horních končetin při práci Výkopy Padající předměty/hroutící se konstrukce Vysoké teploty Požár a exploze Záření Práce ve výškách Zařízení s obrazovkami Pracovní prostředí Toto jsou některé příklady hlavních rizikových oblastí, nejde o vyčerpávající seznam. Prohlídkou vašich pracovišť identifikujte další rizikové oblasti. Je-li vaše pracovní činnost spojena s jakýmkoli rizikem, musíte provést jeho hodnocení a zkontrolovat, zda jste riziko odstranil nebo omezil. Další informace o hodnocení rizik a o hlavních rizikových oblastech naleznete v např. publikacích ČÚBP, VÚBP a IVBP: Bezpečný podnik. Příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce (ČÚBP) BTP 0011/98 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku. Část 1: Metodický návod k zavedení systému. 2. vydání (ČÚBP) Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce? Úvod do problematiky řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v podniku (VÚBP) Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích (VÚBP) Nebojte se rizik. Pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce 132a Prevence rizik (VÚBP) Bezpečnost práce ve stavebnictví (VÚBP) Pět kroků k praktickému řízení výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví (IVBP) Management I. a II. (IVBP) 19

20 SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1. Rok: 2002 Náklad: 1000 výtisků Vydání: první Text byl upraven na podmínky České republiky z materiálu poskytnutého Health and Safety Executive, Velká Británie Lektoroval: Ing. Miloš Paleček, CSc., Miluše Křehlová Redakce: NIVOS-BP 20

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Co musíte udělat vy...

Co musíte udělat vy... Oznámení nároku www.wcb.mb.ca Tato publikace uvádí pouze obecné informace. Rozhodující pro výklad a související nároky jsou vždy ustanovení The Workers Compensation Act (Zákona o zaměstnaneckých náhradách

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu. Komu je svěřena péče o druhé, ten má i právo v jejich zájmu zasáhnout. Neznalost zákona neomlouvá

Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu. Komu je svěřena péče o druhé, ten má i právo v jejich zájmu zasáhnout. Neznalost zákona neomlouvá PRÁVNÍ PROBLEMATIKA PREVENCE ÚRAZŮ Leden 2015 Mgr. Martin Chlumský, DiS. mchlumsky@sokol.eu Komu je svěřena péče o druhé, ten má i právo v jejich zájmu zasáhnout Neznalost zákona neomlouvá Vyžadují-li

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více