PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Transkript

1 PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Návod pro malé a střední podniky k aktivnímu zajišťování bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a pomůcka pro naplňování zákonných požadavků v souvislosti se vstupem do EU SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ

2 2

3 PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Návod pro malé a střední podniky k aktivnímu zajišťování bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a pomůcka pro naplňování zákonných požadavků v souvislosti se vstupem do EU SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ 3

4 Spojme síly a přispějme každý podle svých možností ke snížení pracovních rizik 4

5 Obsah Úvod Dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Odpovědnosti Rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, která vznikají při naší pracovní činnosti Konzultace se zaměstnanci Bezpečné stroje a zařízení Bezpečná manipulace s materiály a jejich bezpečné používání Informování, instruování a dozor Odborná způsobilost pro plnění úkolů a školení Úrazy, první pomoc a nemoci z povolání Monitorování Havarijní postupy požár a evakuace Některé hlavní rizikové oblasti 5

6 6

7 Úvod Co je dokument o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví? Váš dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vysvětluje, jakým způsobem řídíte bezpečnost a ochranu zdraví ve vaší organizaci. Je to specifický dokument, který ukazuje, kdo co dělá, kdy to dělá a jak. V tomto návodu je uveden příklad dokumentu o aktivním přístupu k zajištění, který můžete použít, doplnit a mít jej uložen na vašem pracovišti. Nejste však povinen tento dokument nebo formát použít. Můžete si zvolit jiný způsob zaznamenání a uložení příslušných informací. Předložený formát vám dává představu, jaký druh informací musíte zaznamenat. Jaký je význam dokumentu o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví? Dokument je výchozím dokladem o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na vašem pracovišti. Je to váš závazek plánovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví. Je klíčem k dosažení přijatelného standardu, ke snížení počtu úrazů a případů nemocí z povolání a ukazuje vašim zaměstnancům, že pečujete o jejich zdraví a bezpečnost. Kdo má co dělat? Až na několik málo výjimek spočívá odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví na vás jako zaměstnavateli. Avšak mnohými každodenními úkoly může být někdo pověřen. Vaše prohlášení by mělo jasně ukázat, jak jsou tyto úkoly rozděleny, avšak mějte na paměti, že celkovou odpovědnost nesete vy. Váš dokument byste měl konzultovat s vašimi zaměstnanci (prostřednictvím zástupců pro bezpečnost, pokud je máte). Z dokumentu by měl každý být schopen přesně zjistit, kdo za co odpovídá. Kdy a jak by to měl dělat. V dokumentu by měla být popsána vaše opatření, tj. postupy, které máte zavedeny k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Můžete se odvolat na další dokumenty, např. pracovní řád, kontrolní seznamy, vzdělávací programy, havarijní instrukce apod. Jak často je nutno dokument o aktivním přístupu k zajištění revidovat? Dokument o aktivním přístupu k zajištění BOZP by měl být přezkoumáván a případně revidován na základě získaných zkušeností anebo v důsledku provozních nebo organizačních změn. Je užitečné provádět přezkoumání pravidelně (např. ročně). Je třeba dělat ještě něco jiného? Ano, máte zákonné povinnosti ještě podle dalších právních předpisů. Zejména podle zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví a na ně navazujících nařízení vlády a vyhlášek. Musíte provádět hodnocení rizik vznikajících při vašich pracovních činnostech a realizovat odpovídající bezpečnostní opatření a evidovat a hlásit pracovní úrazy. V závislosti na druhu vaší práce se na vás mohou vztahovat i další specifické právní předpisy. PAMATUJTE: To, co napíšete v dokumentu, se musí uskutečňovat v praxi. Směrodatným testem jsou skutečné podmínky na pracovišti, nikoli jak dobře je dokument zpracován. Jak použít tento návod Tento návod je rozdělen do tří částí. Přímo do předlohy můžete vypsat odpovědnosti v rámci organizace a vaše opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti vašich zaměstnanců. Po straně jsou ke každému oddílu připojeny poznámky, které by vám měly pomoci. V těchto poznámkách a na konci tohoto návodu je uveden odkaz na některé užitečné publikace. 7

8 Dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Organizace, která prohlášení o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví předkládá: (název společnosti) Účelem dokumentu je vyjádřit závazek vedení organizace: zajistit vhodnou kontrolu nad riziky ohrožujícími zdraví a bezpečnost, která vznikají při pracovních činnostech; konzultovat se zaměstnanci záležitosti, které ovlivňují jejich zdraví a bezpečnost; zajistit a udržovat bezpečné stroje a zařízení; zajistit bezpečnou manipulaci s materiály a jejich bezpečné používání; zajistit informování a instruování zaměstnanců a dozor nad nimi; zajistit, aby všichni zaměstnanci byli způsobilí pro plnění svých úkolů a poskytnout jim vhodné školení; předcházet vzniku úrazů a nemocí z povolání; udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky; podle potřeby a v pravidelných intervalech způsob zajištění přezkoumávat a revidovat. Podepsán: (zaměstnavatel) Datum: Datum přezkoumání: 8

9 Odpovědnosti 1 Celkovou a konečnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví má: 2 Osoba, které je delegována odpovědnost za prosazování aktivního způsobu zajištění BOZP v každodenní praxi: 3 Za udržování a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví jsou odpovědny tyto osoby v níže uvedených oblastech: Jméno Odpovědnost Všichni zaměstnanci jsou povinni: 4 spolupracovat s vedoucími pracovníky v záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví; dodržovat bezpečně pracovní postupy a bezpečnostní nařízení; vhodným způsobem pečovat o své vlastní zdraví a bezpečnost; veškeré problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví hlásit příslušné osobě (podle údajů uvedených v tomto dokument o aktivním přístupu k zajištění BOZP). Poznámka 1 Zde musí být uvedeno vaše jméno, resp. jméno statutárního zástupce. Jako zaměstnavatel (živnostník, většinový společník nebo ředitel), máte za bezpečnost a ochranu zdraví celkovou odpovědnost. Poznámka 2 Nejste-li často přítomen nebo nemáte-li čas věnovat se každodennímu řízení, můžete tuto funkci svěřit někomu dalšímu, např. řediteli, vedoucímu provozu nebo mistrovi. Musíte zároveň zajistit, abyste jimi byl o záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví plně informován za ně stále nesete celkovou odpovědnost. Poznámka 3 Některé funkce můžete delegovat osobám v rámci vaší organizace, buď podle specifických oblastí v rámci pracoviště nebo podle druhu činnosti. Specifické povinnosti těchto osob byste měl uvést v jejich popisu práce (pokud jej mají). Rovněž musíte zajistit, aby pověřené osoby byly způsobilé plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a měly dostatečné zdroje, které by jim umožnily řádně svou práci vykonávat. Je důležité, aby odpovědnosti byly jasně stanoveny tím se zajistí, aby vzniklé problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví mohly být ohlášeny správné osobě, která je může vyřešit. Můžete do prohlášení vložit diagram nebo schéma znázorňující vaši organizační strukturu. Poznámka 4 Zaměstnanci jsou ze zákona povinni pečovat o své zdraví a bezpečnost i o zdraví a bezpečnost osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání a spolupracovat s vámi, aby vám pomohli dodržovat právní předpisy. Rovněž pokud zaměstnanci mají nějaké obavy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, musejí přesně vědět, na koho by se měli obrátit, aby jejich problémy mohly být řešeny. 9

10 Rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, která vznikají při naší pracovní činnosti Hodnocení rizika bude provádět: Osoba, které budou oznámeny výsledky hodnocení rizika: Opatření nutná k odstranění/omezení rizika bude schvalovat: Osoba odpovědná za zajištění realizace požadovaných opatření: Osoba, která bude kontrolovat, zda zavedená opatření odstranila/omezila riziko: Hodnocení bude přezkoumáváno v intervalu Poznámka Hodnocení rizika ohrožujícího zdraví a bezpečnost musíte provést pro každou pracovní činnost s ohledem na možné ohrožení osob a možnost vzniku škody, která může být vaší pracovní činností ovlivněna. Při tom musíte zvážit, zda jste splnil požadavky právních předpisů viz zákoník práce a vyhl. MZd č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Některé příklady hlavních oblastí, kterým byste měl věnovat pozornost, naleznete na konci tohoto návodu. Do hodnocení rizika musíte zapojit řadu různých osob, včetně vašich zástupců pro záležitosti bezpečnosti a zaměstnanců. Výsledky vašeho hodnocení rizika jste povinen zaznamenat ve zvláštním dokumentu. V dokumentu o aktivním přístupu k zajištění uveďte pouze vaše opatření zajišťující, aby se hodnocení prováděla a neustále aktualizovala. Po provedeném hodnocení rizika jste povinen učinit nezbytná opatření, aby se riziko odstranilo nebo omezilo na nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň. Hodnocení rizik by se mělo provádět v intervalech stanovených pro jednotlivá pracoviště podle rizikovosti práce. nebo v případě vzniku pracovního úrazu nebo změn v pracovní činnosti. 10

11 Konzultace se zaměstnanci Zástupcem (zástupci) zaměstnanců je (jsou): Konzultace se zaměstnanci je zajištěna takto: Poznámka Je vaší povinností zeptat se svých zaměstnanců na jejich názor. Jestliže je ve Vaší organizaci odborová organizace a tato odborová organizace jmenovala zástupce pro bezpečnost při práci, jste povinen s nimi konzultovat záležitosti, jež mají vliv na zaměstnance, které zastupují viz zákoník práce Jestliže nemáte odborovou organizaci, musíte konzultovat se zaměstnanci buď přímo nebo prostřednictvím voleného zástupce viz zákoník práce. Jako forum pro konzultace můžete použít váš závodní výbor nebo jiné shromáždění. Máte-li komisi pro bezpečnost a ochranu zdraví, můžete uvést, čím se zabývá, kdo jsou její členové a jak často se schází. 11

12 Bezpečné stroje a zařízení Osoba odpovědná za vyhledávání (identifikaci) všech strojů a zařízení, které vyžadují údržbu: Osoba odpovědná navržení bezpečných a účinných postupů údržby: Osoba odpovědná za provedení údržby u identifikovaných strojů a zařízení: Poznámka Musíte zajistit, aby byly vyhledány (identifikovány) veškeré stroje a zařízení (např. vysokozdvižné vozíky, vozidla, plynové spotřebiče, žebříky, elektrická zařízení, vzduchojemy, vzduchotechnický systém), které vyžadují údržbu (např. prohlídku před začátkem směny, servisní úkony, revize), a aby se tato údržba skutečně prováděla. Může být účelné zavést deník údržby k zaznamenávání úkonů údržby. Před pořízením nových nebo použitých strojů a zařízení jste povinen zkontrolovat, zda splňují normy bezpečnosti a ochrany zdraví. Další pokyny naleznete v nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz zařízení. Osoba, které je třeba hlásit problémy a nedostatky zjištěné u strojů a zařízení: 12

13 Bezpečná manipulace s materiály a jejich bezpečné používání Osoba odpovědná za identifikaci všech zdraví škodlivých a nebezpečných materiálů: Osoba odpovědná za provádění hodnocení rizik: Osoba odpovědná za realizaci opatření přijatých na základě hodnocení rizik: Poznámka Musíte zhodnotit rizika všech látek škodlivých zdraví - viz zákoník práce, vyhl. č. 89/2001 Sb. a nař. vl. č.178/2001 Sb. Hodnocení byste měl provést pro materiály, které používáte (např. lepidla, barvy, čisticí prostředky, rozpouštědla), i pro látky, které při vašich pracovních činnostech vznikají (např. prach, kouř, výpary). Vaším hodnocením by mělo být identifikováno jakékoli riziko ohrožující zdraví. Jestliže se takové riziko zjistí, je třeba, abyste učinil opatření k jeho odstranění nebo omezení. Osoba odpovědná za seznámení všech zaměstnanců s výsledky hodnocení rizik, která je ohrožují: Hodnocení budou přezkoumávána v intervalu nebo v případě změn v pracovní činnosti. 13

14 Informování, instruování a dozor Osoba odpovědná za zajištění vhodného způsobu informování a instruování zaměstnanců: Osoba, kterou lze požádat o radu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví: Osoby, které organizují/provádějí/monitorují dozor nad mladistvými pracovníky/učni: Osoba odpovědná za zajištění, že našim zaměstnancům, kteří pracující na pracovištích jiného zaměstnavatele, budou podány příslušné informace ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví: Poznámka Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům, seznamovat zaměstnance se vším, co mají znát o bezpečnosti a ochraně zdraví. Vhodnou formou jsou kromě školení a instruktáží i vývěsky, bezpečnostní značky a návody, informační letáky a bezpečnostní plakáty. Je nutné, abyste měl vy i zaměstnanci přístup ke kompetentním radám v záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví, buď v rámci vaší organizace, nebo z externích zdrojů (např. od organizací zaměstnavatelů, obchodních sdružení, odborů, konzultantů). Jestliže zaměstnáváte mladistvé pracovníky a/nebo přijímáte učně nebo studenty na praxi, jste povinen zajistit, aby byli řádně instruování a kontrolováni. Rovněž jste povinen provádět specifické hodnocení rizika se zřetelem k mladistvým musíte brát v úvahu jejich nezkušenost, nedostatečné vědomí rizika a nedospělost. Jestliže vaši zaměstnanci odcházejí plnit úkoly (dodávky) k jinému zaměstnavateli (např. jste-li dodavatelem), musíte zkontrolovat, zda byli tímto zaměstnavatelem/společností náležitě seznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví na dotyčném pracovišti. 14

15 Odborná způsobilost pro plnění úkolů a školení Osoba, která zajišťuje nástupní školení všech zaměstnanců: Osoba, která zajišťuje specifické pracovní školení: Specifické práce, které vyžadují zvláštní školení: Osoba/místo, kde se uchovávají záznamy o školení: Osoba, která identifikuje, organizuje a monitoruje školení: Poznámka Všichni zaměstnanci musí při nástupu do zaměstnání absolvovat nástupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Toto školení může být spojeno s poskytnutím dalších užitečných informací (např. o výplatě, dovolené a pracovní době). Musí zahrnovat základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. o první pomoci a požární bezpečnosti. Zaměstnancům je třeba poskytnout specifické školení o vykonávané práci, včetně aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při konkrétní činnosti. Školení musíte provádět také při změnách pracovních podmínek a změně pracovního prostředí pokud mohou ovlivnit pracovní rizika. Některá odborná školení mají stanovené periodické lhůty. Některé práce vyžadují doplňkové zvláštní školení (např. ruční manipulace, řízení motorových vozidel, obsluha zdvihacích zařízení, práce v kontrolovaném pásmu a odstraňování azbestu). Můžete poukázat na vzdělávací program vaší společnosti. Je důležité vést záznamy o školení (i když školení provádíte uvnitř podniku), abyste mohl prokázat, že zaměstnanci byli vyškoleni. Záznamy o školení byste měl sledovat, aby se v případě potřeby uskutečnilo opakovací školení. 15

16 Úrazy, první pomoc a nemoci z povolání Zdravotní dozor vyžadují zaměstnanci, kteří vykonávají tyto práce: Osoba, která organizuje zdravotní dozor: Osoba/místo, kde se uchovávají záznamy o zdravotním dozoru: Místo (místa), kde se nachází skříňka (skříňky) první pomoci: Osoba (osoby) pověřená poskytováním první pomoci: Veškeré úrazy a případy nemocí z povolání se zaznamenávají v knize úrazů. Osoba/místo, kde je tato kniha uložena: Poznámka Zaměstnanci, kteří vykonávají určité práce, musí být podrobeni zdravotnímu dozoru (např. práce s moukou, olovem, chrómem, azbestem, izokyanáty a některými chemickými látkami nebo v hlučném prostředí). Tím se včas odhalí případné zdravotní problémy, aby bylo možno učinit opatření dříve, než se stav zaměstnance zhorší. Všechny potřebné oblasti a druhy zdravotního dozoru by mělo identifikovat vaše hodnocení podle vyhl. č. 89/2001 Sb. Vaše záznamy by měly obsahovat podrobné údaje o zaměstnancích, postupy zdravotního dozoru, datum a závěry. Vlastní zdravotnické záznamy, které jsou důvěrné, by měly být uloženy u lékaře, který dozor provádí. Poskytnutím okamžité první pomoci lze předejít tomu, aby se z drobného úrazu stal úraz vážný. Přinejmenším musíte mít skříňku první pomoci a určit osobu, která první pomoc poskytuje. Zaznamenávání úrazů (i drobných) vám pomůže odhalit, zda máte v určité oblasti problémy. Některé druhy úrazů a nemocí z povolání jste povinen hlásit, s použitím formuláře uvedeného v nař. vl. č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Osoba odpovědná za hlášení všech úrazů, nemocí a nebezpečných událostí příslušnému orgánu: 16

17 Monitorování Opatření, kterými budeme kontrolovat vaše pracovní podmínky a zajišťovat, aby se dodržovaly bezpečné pracovní postupy: Osoba odpovědná za vyšetřování úrazů: Osoba odpovědná za vyšetřování příčin nemoci z povolání: Osoba odpovědná za realizaci opatření k prevenci úrazů a nemocí z povolání přijatých na základě výsledků vyšetřování: Osoba oprávněná dát pokyn zaměstnanci, aby se podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek: Poznámka Musíte být schopen prokázat, že kontrolujete pracovní podmínky a systémy, tj. že monitorujete bezpečnost a ochranu zdraví. Monitorování lze vykonávat jednak preventivně a jednak následně, tj. dříve než se něco nežádoucího přihodí, a poté, co se něco nežádoucího přihodí. PREVENTIVNĚ vy nebo jiná pověřená osoba provádíte kontroly, přijímáte hlášení od vedoucích pracovníků, provádíte namátkové kontroly i oficiální inspekce bezpečnosti atd. Právo provádět kontroly a vyšetřovat úrazy mají též odboroví zástupci pro záležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví. NÁSLEDNĚ se vyšetřují veškeré vzniklé úrazy. Vyšetřování úrazů je užitečným prostředkem, kterým můžete přezkoumávat vaše bezpečnostní systémy ptát se sám sebe, proč k úrazu v podstatě došlo, a co můžete učinit, aby se neopakoval. Podobně, jestliže několik vašich zaměstnanců má absenci z důvodu podobného onemocnění, může to znamenat, že v jejich práci existuje určitý problém, který onemocnění způsobuje. Jestliže zjistíte, že někde byly nedostatky, proveďte nápravu. Zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, pouze na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance, který je uveden v pracovním řádu organizace. 17

18 Havarijní postupy požár a evakuace Osoba odpovědná za zajištění, že bude provedeno hodnocení rizika požáru a jeho závěry realizovány: Osoba, která kontroluje únikové cesty/ v intervalech: Osoba, která udržuje a kontroluje hasicí přístroje/v intervalech: Poznámka Jste povinen provádět hodnocení rizika požáru, stejným způsobem, jako provádíte hodnocení rizika ohrožujícího zdraví a bezpečnost. O vašich povinnostech vás může informovat váš místní hasičský sbor. U únikových cest, hasicích přístrojů a poplašných zařízení byste měl uvést, kdo je kontroluje, v jakých intervalech, jakož i kde se nacházejí. Pro případ požáru nebo nouzové evakuace z jiného důvodu musíte mít zaveden rutinní postup. Je třeba, abyste pravidelně testoval vaše poplašná zařízení a postupy nouzové evakuace. Osoba, která testuje poplašná zařízení/ v intervalech: Cvičení nouzové evakuace se bude provádět v intervalech: 18

19 Některé hlavní rizikové oblasti Azbest Pracovní prostředky Doprava (včetně přepravy nebezpečných látek) a chodců na pracovišti Elektrický proud Hluk Chemické látky Látky škodlivé zdraví (včetně prachu, kouře apod.) Ruční manipulace Stres Strojní zařízení (včetně krytů) Tlakové systémy Uklouznutí, zakopnutí a pády Uzavřené prostory Vibrace Násilné činy vůči zaměstnancům Vlastní pracovní činnost Ohrožení horních končetin při práci Výkopy Padající předměty/hroutící se konstrukce Vysoké teploty Požár a exploze Záření Práce ve výškách Zařízení s obrazovkami Pracovní prostředí Toto jsou některé příklady hlavních rizikových oblastí, nejde o vyčerpávající seznam. Prohlídkou vašich pracovišť identifikujte další rizikové oblasti. Je-li vaše pracovní činnost spojena s jakýmkoli rizikem, musíte provést jeho hodnocení a zkontrolovat, zda jste riziko odstranil nebo omezil. Další informace o hodnocení rizik a o hlavních rizikových oblastech naleznete v např. publikacích ČÚBP, VÚBP a IVBP: Bezpečný podnik. Příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce (ČÚBP) BTP 0011/98 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku. Část 1: Metodický návod k zavedení systému. 2. vydání (ČÚBP) Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce? Úvod do problematiky řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v podniku (VÚBP) Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích (VÚBP) Nebojte se rizik. Pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce 132a Prevence rizik (VÚBP) Bezpečnost práce ve stavebnictví (VÚBP) Pět kroků k praktickému řízení výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví (IVBP) Management I. a II. (IVBP) 19

20 SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1. Rok: 2002 Náklad: 1000 výtisků Vydání: první Text byl upraven na podmínky České republiky z materiálu poskytnutého Health and Safety Executive, Velká Británie Lektoroval: Ing. Miloš Paleček, CSc., Miluše Křehlová Redakce: NIVOS-BP 20

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Směrnice pro řízení a organizaci BOZP aktualizace ke dni 01. 11. 2013 zpracoval Bc. Jaroslav Kocián, poradce v BOZP a PO 1 SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

Pokuty na úseku bezpečnosti práce

Pokuty na úseku bezpečnosti práce 5.6.2.1. Pokuty na úseku bezpečnosti práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/zakladni-povinnostizamestnavatele-v-oblasti-bozp/pokuty-na-useku-bezpecnosti-prace Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Střední škola, základní škola

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Jarmila Jánská oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 495 817 417, 725 082 411 jjanska@kr-kralovehradecky.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP

Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP 21. 11. 2012 Facilitátor: Ing. Roman Jireš Cíle modulu Orientovat se v problematice BOZP Účinně provádět úkony k zajištění: Prevence

Více

Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP

Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP 1. Úvod Dle platné legislativy je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA LIBŘICE OPRAVA KOMUNIKACE OKOLO OBECNÍHO ÚŘADU NA PARC.Č. 42/5, 42/7, 42/9, 667/3 D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Vychází z vyhlášky 146/2008 Sb. a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky,

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče V Plzni dne 02. 01. 2012 Č. j.: 86/2011 Opatření děkana č. 01 / 2012 Závodní preventivní péče 1. Posuzování zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče je poskytována vždy lékařem závodní preventivní

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 02/2012 HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.17.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení 5.17.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Příloha č. 2 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Skupina Dalkia v České republice, tvořena společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Ochrana zdraví při práci O. Kánský

Ochrana zdraví při práci O. Kánský Ochrana zdraví při práci 2016 O. Kánský Ochrana zdraví při práci Stejně jako ostatní zaměstnanci mají i pracovníci skladů právo na ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou povinni předcházet vzniku

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více