PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Transkript

1 PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Návod pro malé a střední podniky k aktivnímu zajišťování bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a pomůcka pro naplňování zákonných požadavků v souvislosti se vstupem do EU SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ

2 2

3 PODNIKOVÝ DOKUMENT O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Návod pro malé a střední podniky k aktivnímu zajišťování bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek a pomůcka pro naplňování zákonných požadavků v souvislosti se vstupem do EU SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ 3

4 Spojme síly a přispějme každý podle svých možností ke snížení pracovních rizik 4

5 Obsah Úvod Dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Odpovědnosti Rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, která vznikají při naší pracovní činnosti Konzultace se zaměstnanci Bezpečné stroje a zařízení Bezpečná manipulace s materiály a jejich bezpečné používání Informování, instruování a dozor Odborná způsobilost pro plnění úkolů a školení Úrazy, první pomoc a nemoci z povolání Monitorování Havarijní postupy požár a evakuace Některé hlavní rizikové oblasti 5

6 6

7 Úvod Co je dokument o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví? Váš dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vysvětluje, jakým způsobem řídíte bezpečnost a ochranu zdraví ve vaší organizaci. Je to specifický dokument, který ukazuje, kdo co dělá, kdy to dělá a jak. V tomto návodu je uveden příklad dokumentu o aktivním přístupu k zajištění, který můžete použít, doplnit a mít jej uložen na vašem pracovišti. Nejste však povinen tento dokument nebo formát použít. Můžete si zvolit jiný způsob zaznamenání a uložení příslušných informací. Předložený formát vám dává představu, jaký druh informací musíte zaznamenat. Jaký je význam dokumentu o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví? Dokument je výchozím dokladem o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na vašem pracovišti. Je to váš závazek plánovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví. Je klíčem k dosažení přijatelného standardu, ke snížení počtu úrazů a případů nemocí z povolání a ukazuje vašim zaměstnancům, že pečujete o jejich zdraví a bezpečnost. Kdo má co dělat? Až na několik málo výjimek spočívá odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví na vás jako zaměstnavateli. Avšak mnohými každodenními úkoly může být někdo pověřen. Vaše prohlášení by mělo jasně ukázat, jak jsou tyto úkoly rozděleny, avšak mějte na paměti, že celkovou odpovědnost nesete vy. Váš dokument byste měl konzultovat s vašimi zaměstnanci (prostřednictvím zástupců pro bezpečnost, pokud je máte). Z dokumentu by měl každý být schopen přesně zjistit, kdo za co odpovídá. Kdy a jak by to měl dělat. V dokumentu by měla být popsána vaše opatření, tj. postupy, které máte zavedeny k zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Můžete se odvolat na další dokumenty, např. pracovní řád, kontrolní seznamy, vzdělávací programy, havarijní instrukce apod. Jak často je nutno dokument o aktivním přístupu k zajištění revidovat? Dokument o aktivním přístupu k zajištění BOZP by měl být přezkoumáván a případně revidován na základě získaných zkušeností anebo v důsledku provozních nebo organizačních změn. Je užitečné provádět přezkoumání pravidelně (např. ročně). Je třeba dělat ještě něco jiného? Ano, máte zákonné povinnosti ještě podle dalších právních předpisů. Zejména podle zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví a na ně navazujících nařízení vlády a vyhlášek. Musíte provádět hodnocení rizik vznikajících při vašich pracovních činnostech a realizovat odpovídající bezpečnostní opatření a evidovat a hlásit pracovní úrazy. V závislosti na druhu vaší práce se na vás mohou vztahovat i další specifické právní předpisy. PAMATUJTE: To, co napíšete v dokumentu, se musí uskutečňovat v praxi. Směrodatným testem jsou skutečné podmínky na pracovišti, nikoli jak dobře je dokument zpracován. Jak použít tento návod Tento návod je rozdělen do tří částí. Přímo do předlohy můžete vypsat odpovědnosti v rámci organizace a vaše opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti vašich zaměstnanců. Po straně jsou ke každému oddílu připojeny poznámky, které by vám měly pomoci. V těchto poznámkách a na konci tohoto návodu je uveden odkaz na některé užitečné publikace. 7

8 Dokument o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Organizace, která prohlášení o aktivním přístupu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví předkládá: (název společnosti) Účelem dokumentu je vyjádřit závazek vedení organizace: zajistit vhodnou kontrolu nad riziky ohrožujícími zdraví a bezpečnost, která vznikají při pracovních činnostech; konzultovat se zaměstnanci záležitosti, které ovlivňují jejich zdraví a bezpečnost; zajistit a udržovat bezpečné stroje a zařízení; zajistit bezpečnou manipulaci s materiály a jejich bezpečné používání; zajistit informování a instruování zaměstnanců a dozor nad nimi; zajistit, aby všichni zaměstnanci byli způsobilí pro plnění svých úkolů a poskytnout jim vhodné školení; předcházet vzniku úrazů a nemocí z povolání; udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky; podle potřeby a v pravidelných intervalech způsob zajištění přezkoumávat a revidovat. Podepsán: (zaměstnavatel) Datum: Datum přezkoumání: 8

9 Odpovědnosti 1 Celkovou a konečnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví má: 2 Osoba, které je delegována odpovědnost za prosazování aktivního způsobu zajištění BOZP v každodenní praxi: 3 Za udržování a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví jsou odpovědny tyto osoby v níže uvedených oblastech: Jméno Odpovědnost Všichni zaměstnanci jsou povinni: 4 spolupracovat s vedoucími pracovníky v záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví; dodržovat bezpečně pracovní postupy a bezpečnostní nařízení; vhodným způsobem pečovat o své vlastní zdraví a bezpečnost; veškeré problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví hlásit příslušné osobě (podle údajů uvedených v tomto dokument o aktivním přístupu k zajištění BOZP). Poznámka 1 Zde musí být uvedeno vaše jméno, resp. jméno statutárního zástupce. Jako zaměstnavatel (živnostník, většinový společník nebo ředitel), máte za bezpečnost a ochranu zdraví celkovou odpovědnost. Poznámka 2 Nejste-li často přítomen nebo nemáte-li čas věnovat se každodennímu řízení, můžete tuto funkci svěřit někomu dalšímu, např. řediteli, vedoucímu provozu nebo mistrovi. Musíte zároveň zajistit, abyste jimi byl o záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví plně informován za ně stále nesete celkovou odpovědnost. Poznámka 3 Některé funkce můžete delegovat osobám v rámci vaší organizace, buď podle specifických oblastí v rámci pracoviště nebo podle druhu činnosti. Specifické povinnosti těchto osob byste měl uvést v jejich popisu práce (pokud jej mají). Rovněž musíte zajistit, aby pověřené osoby byly způsobilé plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a měly dostatečné zdroje, které by jim umožnily řádně svou práci vykonávat. Je důležité, aby odpovědnosti byly jasně stanoveny tím se zajistí, aby vzniklé problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví mohly být ohlášeny správné osobě, která je může vyřešit. Můžete do prohlášení vložit diagram nebo schéma znázorňující vaši organizační strukturu. Poznámka 4 Zaměstnanci jsou ze zákona povinni pečovat o své zdraví a bezpečnost i o zdraví a bezpečnost osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání a spolupracovat s vámi, aby vám pomohli dodržovat právní předpisy. Rovněž pokud zaměstnanci mají nějaké obavy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, musejí přesně vědět, na koho by se měli obrátit, aby jejich problémy mohly být řešeny. 9

10 Rizika ohrožující zdraví a bezpečnost, která vznikají při naší pracovní činnosti Hodnocení rizika bude provádět: Osoba, které budou oznámeny výsledky hodnocení rizika: Opatření nutná k odstranění/omezení rizika bude schvalovat: Osoba odpovědná za zajištění realizace požadovaných opatření: Osoba, která bude kontrolovat, zda zavedená opatření odstranila/omezila riziko: Hodnocení bude přezkoumáváno v intervalu Poznámka Hodnocení rizika ohrožujícího zdraví a bezpečnost musíte provést pro každou pracovní činnost s ohledem na možné ohrožení osob a možnost vzniku škody, která může být vaší pracovní činností ovlivněna. Při tom musíte zvážit, zda jste splnil požadavky právních předpisů viz zákoník práce a vyhl. MZd č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Některé příklady hlavních oblastí, kterým byste měl věnovat pozornost, naleznete na konci tohoto návodu. Do hodnocení rizika musíte zapojit řadu různých osob, včetně vašich zástupců pro záležitosti bezpečnosti a zaměstnanců. Výsledky vašeho hodnocení rizika jste povinen zaznamenat ve zvláštním dokumentu. V dokumentu o aktivním přístupu k zajištění uveďte pouze vaše opatření zajišťující, aby se hodnocení prováděla a neustále aktualizovala. Po provedeném hodnocení rizika jste povinen učinit nezbytná opatření, aby se riziko odstranilo nebo omezilo na nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň. Hodnocení rizik by se mělo provádět v intervalech stanovených pro jednotlivá pracoviště podle rizikovosti práce. nebo v případě vzniku pracovního úrazu nebo změn v pracovní činnosti. 10

11 Konzultace se zaměstnanci Zástupcem (zástupci) zaměstnanců je (jsou): Konzultace se zaměstnanci je zajištěna takto: Poznámka Je vaší povinností zeptat se svých zaměstnanců na jejich názor. Jestliže je ve Vaší organizaci odborová organizace a tato odborová organizace jmenovala zástupce pro bezpečnost při práci, jste povinen s nimi konzultovat záležitosti, jež mají vliv na zaměstnance, které zastupují viz zákoník práce Jestliže nemáte odborovou organizaci, musíte konzultovat se zaměstnanci buď přímo nebo prostřednictvím voleného zástupce viz zákoník práce. Jako forum pro konzultace můžete použít váš závodní výbor nebo jiné shromáždění. Máte-li komisi pro bezpečnost a ochranu zdraví, můžete uvést, čím se zabývá, kdo jsou její členové a jak často se schází. 11

12 Bezpečné stroje a zařízení Osoba odpovědná za vyhledávání (identifikaci) všech strojů a zařízení, které vyžadují údržbu: Osoba odpovědná navržení bezpečných a účinných postupů údržby: Osoba odpovědná za provedení údržby u identifikovaných strojů a zařízení: Poznámka Musíte zajistit, aby byly vyhledány (identifikovány) veškeré stroje a zařízení (např. vysokozdvižné vozíky, vozidla, plynové spotřebiče, žebříky, elektrická zařízení, vzduchojemy, vzduchotechnický systém), které vyžadují údržbu (např. prohlídku před začátkem směny, servisní úkony, revize), a aby se tato údržba skutečně prováděla. Může být účelné zavést deník údržby k zaznamenávání úkonů údržby. Před pořízením nových nebo použitých strojů a zařízení jste povinen zkontrolovat, zda splňují normy bezpečnosti a ochrany zdraví. Další pokyny naleznete v nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz zařízení. Osoba, které je třeba hlásit problémy a nedostatky zjištěné u strojů a zařízení: 12

13 Bezpečná manipulace s materiály a jejich bezpečné používání Osoba odpovědná za identifikaci všech zdraví škodlivých a nebezpečných materiálů: Osoba odpovědná za provádění hodnocení rizik: Osoba odpovědná za realizaci opatření přijatých na základě hodnocení rizik: Poznámka Musíte zhodnotit rizika všech látek škodlivých zdraví - viz zákoník práce, vyhl. č. 89/2001 Sb. a nař. vl. č.178/2001 Sb. Hodnocení byste měl provést pro materiály, které používáte (např. lepidla, barvy, čisticí prostředky, rozpouštědla), i pro látky, které při vašich pracovních činnostech vznikají (např. prach, kouř, výpary). Vaším hodnocením by mělo být identifikováno jakékoli riziko ohrožující zdraví. Jestliže se takové riziko zjistí, je třeba, abyste učinil opatření k jeho odstranění nebo omezení. Osoba odpovědná za seznámení všech zaměstnanců s výsledky hodnocení rizik, která je ohrožují: Hodnocení budou přezkoumávána v intervalu nebo v případě změn v pracovní činnosti. 13

14 Informování, instruování a dozor Osoba odpovědná za zajištění vhodného způsobu informování a instruování zaměstnanců: Osoba, kterou lze požádat o radu v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví: Osoby, které organizují/provádějí/monitorují dozor nad mladistvými pracovníky/učni: Osoba odpovědná za zajištění, že našim zaměstnancům, kteří pracující na pracovištích jiného zaměstnavatele, budou podány příslušné informace ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví: Poznámka Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům, seznamovat zaměstnance se vším, co mají znát o bezpečnosti a ochraně zdraví. Vhodnou formou jsou kromě školení a instruktáží i vývěsky, bezpečnostní značky a návody, informační letáky a bezpečnostní plakáty. Je nutné, abyste měl vy i zaměstnanci přístup ke kompetentním radám v záležitostech bezpečnosti a ochrany zdraví, buď v rámci vaší organizace, nebo z externích zdrojů (např. od organizací zaměstnavatelů, obchodních sdružení, odborů, konzultantů). Jestliže zaměstnáváte mladistvé pracovníky a/nebo přijímáte učně nebo studenty na praxi, jste povinen zajistit, aby byli řádně instruování a kontrolováni. Rovněž jste povinen provádět specifické hodnocení rizika se zřetelem k mladistvým musíte brát v úvahu jejich nezkušenost, nedostatečné vědomí rizika a nedospělost. Jestliže vaši zaměstnanci odcházejí plnit úkoly (dodávky) k jinému zaměstnavateli (např. jste-li dodavatelem), musíte zkontrolovat, zda byli tímto zaměstnavatelem/společností náležitě seznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví na dotyčném pracovišti. 14

15 Odborná způsobilost pro plnění úkolů a školení Osoba, která zajišťuje nástupní školení všech zaměstnanců: Osoba, která zajišťuje specifické pracovní školení: Specifické práce, které vyžadují zvláštní školení: Osoba/místo, kde se uchovávají záznamy o školení: Osoba, která identifikuje, organizuje a monitoruje školení: Poznámka Všichni zaměstnanci musí při nástupu do zaměstnání absolvovat nástupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Toto školení může být spojeno s poskytnutím dalších užitečných informací (např. o výplatě, dovolené a pracovní době). Musí zahrnovat základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. o první pomoci a požární bezpečnosti. Zaměstnancům je třeba poskytnout specifické školení o vykonávané práci, včetně aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při konkrétní činnosti. Školení musíte provádět také při změnách pracovních podmínek a změně pracovního prostředí pokud mohou ovlivnit pracovní rizika. Některá odborná školení mají stanovené periodické lhůty. Některé práce vyžadují doplňkové zvláštní školení (např. ruční manipulace, řízení motorových vozidel, obsluha zdvihacích zařízení, práce v kontrolovaném pásmu a odstraňování azbestu). Můžete poukázat na vzdělávací program vaší společnosti. Je důležité vést záznamy o školení (i když školení provádíte uvnitř podniku), abyste mohl prokázat, že zaměstnanci byli vyškoleni. Záznamy o školení byste měl sledovat, aby se v případě potřeby uskutečnilo opakovací školení. 15

16 Úrazy, první pomoc a nemoci z povolání Zdravotní dozor vyžadují zaměstnanci, kteří vykonávají tyto práce: Osoba, která organizuje zdravotní dozor: Osoba/místo, kde se uchovávají záznamy o zdravotním dozoru: Místo (místa), kde se nachází skříňka (skříňky) první pomoci: Osoba (osoby) pověřená poskytováním první pomoci: Veškeré úrazy a případy nemocí z povolání se zaznamenávají v knize úrazů. Osoba/místo, kde je tato kniha uložena: Poznámka Zaměstnanci, kteří vykonávají určité práce, musí být podrobeni zdravotnímu dozoru (např. práce s moukou, olovem, chrómem, azbestem, izokyanáty a některými chemickými látkami nebo v hlučném prostředí). Tím se včas odhalí případné zdravotní problémy, aby bylo možno učinit opatření dříve, než se stav zaměstnance zhorší. Všechny potřebné oblasti a druhy zdravotního dozoru by mělo identifikovat vaše hodnocení podle vyhl. č. 89/2001 Sb. Vaše záznamy by měly obsahovat podrobné údaje o zaměstnancích, postupy zdravotního dozoru, datum a závěry. Vlastní zdravotnické záznamy, které jsou důvěrné, by měly být uloženy u lékaře, který dozor provádí. Poskytnutím okamžité první pomoci lze předejít tomu, aby se z drobného úrazu stal úraz vážný. Přinejmenším musíte mít skříňku první pomoci a určit osobu, která první pomoc poskytuje. Zaznamenávání úrazů (i drobných) vám pomůže odhalit, zda máte v určité oblasti problémy. Některé druhy úrazů a nemocí z povolání jste povinen hlásit, s použitím formuláře uvedeného v nař. vl. č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Osoba odpovědná za hlášení všech úrazů, nemocí a nebezpečných událostí příslušnému orgánu: 16

17 Monitorování Opatření, kterými budeme kontrolovat vaše pracovní podmínky a zajišťovat, aby se dodržovaly bezpečné pracovní postupy: Osoba odpovědná za vyšetřování úrazů: Osoba odpovědná za vyšetřování příčin nemoci z povolání: Osoba odpovědná za realizaci opatření k prevenci úrazů a nemocí z povolání přijatých na základě výsledků vyšetřování: Osoba oprávněná dát pokyn zaměstnanci, aby se podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek: Poznámka Musíte být schopen prokázat, že kontrolujete pracovní podmínky a systémy, tj. že monitorujete bezpečnost a ochranu zdraví. Monitorování lze vykonávat jednak preventivně a jednak následně, tj. dříve než se něco nežádoucího přihodí, a poté, co se něco nežádoucího přihodí. PREVENTIVNĚ vy nebo jiná pověřená osoba provádíte kontroly, přijímáte hlášení od vedoucích pracovníků, provádíte namátkové kontroly i oficiální inspekce bezpečnosti atd. Právo provádět kontroly a vyšetřovat úrazy mají též odboroví zástupci pro záležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví. NÁSLEDNĚ se vyšetřují veškeré vzniklé úrazy. Vyšetřování úrazů je užitečným prostředkem, kterým můžete přezkoumávat vaše bezpečnostní systémy ptát se sám sebe, proč k úrazu v podstatě došlo, a co můžete učinit, aby se neopakoval. Podobně, jestliže několik vašich zaměstnanců má absenci z důvodu podobného onemocnění, může to znamenat, že v jejich práci existuje určitý problém, který onemocnění způsobuje. Jestliže zjistíte, že někde byly nedostatky, proveďte nápravu. Zaměstnanec je povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, pouze na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance, který je uveden v pracovním řádu organizace. 17

18 Havarijní postupy požár a evakuace Osoba odpovědná za zajištění, že bude provedeno hodnocení rizika požáru a jeho závěry realizovány: Osoba, která kontroluje únikové cesty/ v intervalech: Osoba, která udržuje a kontroluje hasicí přístroje/v intervalech: Poznámka Jste povinen provádět hodnocení rizika požáru, stejným způsobem, jako provádíte hodnocení rizika ohrožujícího zdraví a bezpečnost. O vašich povinnostech vás může informovat váš místní hasičský sbor. U únikových cest, hasicích přístrojů a poplašných zařízení byste měl uvést, kdo je kontroluje, v jakých intervalech, jakož i kde se nacházejí. Pro případ požáru nebo nouzové evakuace z jiného důvodu musíte mít zaveden rutinní postup. Je třeba, abyste pravidelně testoval vaše poplašná zařízení a postupy nouzové evakuace. Osoba, která testuje poplašná zařízení/ v intervalech: Cvičení nouzové evakuace se bude provádět v intervalech: 18

19 Některé hlavní rizikové oblasti Azbest Pracovní prostředky Doprava (včetně přepravy nebezpečných látek) a chodců na pracovišti Elektrický proud Hluk Chemické látky Látky škodlivé zdraví (včetně prachu, kouře apod.) Ruční manipulace Stres Strojní zařízení (včetně krytů) Tlakové systémy Uklouznutí, zakopnutí a pády Uzavřené prostory Vibrace Násilné činy vůči zaměstnancům Vlastní pracovní činnost Ohrožení horních končetin při práci Výkopy Padající předměty/hroutící se konstrukce Vysoké teploty Požár a exploze Záření Práce ve výškách Zařízení s obrazovkami Pracovní prostředí Toto jsou některé příklady hlavních rizikových oblastí, nejde o vyčerpávající seznam. Prohlídkou vašich pracovišť identifikujte další rizikové oblasti. Je-li vaše pracovní činnost spojena s jakýmkoli rizikem, musíte provést jeho hodnocení a zkontrolovat, zda jste riziko odstranil nebo omezil. Další informace o hodnocení rizik a o hlavních rizikových oblastech naleznete v např. publikacích ČÚBP, VÚBP a IVBP: Bezpečný podnik. Příručka pro posuzování úrovně podnikového řízení bezpečnosti práce (ČÚBP) BTP 0011/98 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku. Část 1: Metodický návod k zavedení systému. 2. vydání (ČÚBP) Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce? Úvod do problematiky řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v podniku (VÚBP) Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích (VÚBP) Nebojte se rizik. Pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce 132a Prevence rizik (VÚBP) Bezpečnost práce ve stavebnictví (VÚBP) Pět kroků k praktickému řízení výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví (IVBP) Management I. a II. (IVBP) 19

20 SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1. Rok: 2002 Náklad: 1000 výtisků Vydání: první Text byl upraven na podmínky České republiky z materiálu poskytnutého Health and Safety Executive, Velká Británie Lektoroval: Ing. Miloš Paleček, CSc., Miluše Křehlová Redakce: NIVOS-BP 20

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA

RIZIKA A JEJICH ANALÝZA VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky RIZIKA A JEJICH ANALÝZA 1. Úvod 2. Riziko, jeho aspekty 2.1 Analýza rizik 2.2 Vyhodnocení rizika 3. Příklady hodnocení

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více