Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí lékaø STARLIFE Obsah"

Transkript

1 Domácí lékaø

2 Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova choroba 15 Deprese 16 Dna 17 Edém 18 Epilepsie 19 Hemofilie 20 Hemoroidy 21 Chřipka 22 Chronický únavový syndrom 23 Chudokrevnost anémie 24 Impotence 25 Infekční zánět jater 26 Kandidóza 27 Kardiovaskulární systém 28 Ledvinové potíže 29 Lupénka 30 Lupus 31 Lupy 32 Mastná pleť 33 Meniérova choroba 34 Menopauza 35 Menstruační obtíže 36 Migréna 37 Mononukleóza 38

3 Nauzea - nevolnost 39 Nespavost 40 Rakovina 41 Roztroušená skleróza 42 Sexualita - erektilní dysfunkce 43 Slinivka břišní 44 Tasemnice 45 Tlak krve 46 Úpal, úžeh 47 Vrásky 48 Zažívací ústrojí, zácpa 49 Zánět horních cest dýchacích 50

4 A Alergie je nepøimìøená obranná reakce imunitního systému organismu na látky, které jsou za normálních okolností zcela bìžné a bezpeèné. K nejobvyklejším alergenùm (látkám, které vyvolávají alergické reakce) patøí prach, pyl, nìkteré kovy, nìkteré složky kosmetických a èisticích prostøedkù, zvíøecí chlupy, roztoèi, plísnì, hmyzí jed, nìkteré bìžné léky (napø. penicilin a aspirin) a nìkteré potravináøské pøísady. Jako první pøicházejí do styku s alergeny dýchací cesty, vèetnì dutiny nosní, zažívací trakt, oèní spojivky a kùže. Tyto vstupní brány jsou také nejèastìjším místem pøehnaných ochranných (alergických) reakcí. Po kontaktu a alergenem pozorujeme rýmu, obtížné dýchání, prùjem, slzení nebo kožní ekzémy. PØÍÈINY oslabení imunitního systému zneèištìné životní prostøedí chemicky upravované potraviny (umìlá barviva a pøíchutì) nesprávná životospráva nedostatek minerálù a vitaminù nadmìrné užívání antibiotik a chemických lékù stres pro posílení imunitního systému, fyzickou a duševní harmonizaci zmìna životního stylu dostatek pohybu a odpoèinku doplnìní stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy podpora imunitního systému pøírodními preparáty dodržování pitného režimu (minimálnì 2,5 l vody dennì) zmìna mentálního postoje vùèi svému stavu Jednoduché øeení s produkty STARLIFE IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. ROYAL JELLY Je úèinným pøírodním antibiotikem, posiluje imunitní systém a má silné dezinfekèní úèinky. PAU D ARCO Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických nemocí. Pùsobí detoxikaènì, zmíròuje vedlejší úèinky nìkterých antibiotik. NONI GOLD STAR Podporuje imunitu, oslabuje reakce na poživatiny, pyly a další alergeny, nièí volné radikály, snižuje stres. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporují dobré trávení, vstøebávání živin, podporují regeneraci organismu, zabezpeèují rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, povzbuzuje srdeènì cévní systém, zlepšuje cirkulaci krve (výrazná podpora jater detoxikaèního orgánu), pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. ANATOMAX Chrání organismus pøed alergeny, zmíròuje zánìtlivé reakce. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. ENZYME STAR Posilují imunitní systém, obnovují støevní mikroflóru, podporují trávení a nièení volných radikálù. FIBER STAR Èistí tlusté støevo od toxických odpadù, podporuje tvorbu zdravé mikroflóry, brání tvorbì usazenin a èistí krevní a lymfatický systém. 4 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

5 A Akné je jedním z nejznámìjších a nejhojnìji se vyskytujících zánìtlivých onemocnìní kùže. Tato kožní porucha v rùzné míøe postihuje až 80 % populace ve vìku od 12 do 24 let. Je obvyklejší u mužské populace, nebo mužské pohlavní hormony (androgeny) stimulují tvorbu keratinu a kožního mazu, jež vedou k ucpávání pórù. V období puberty se produkce androgenù zvyšuje u obou pohlaví a k akné se stávají náchylnìjší i dívky. Jednou z funkcí kùže je odvádìt z tìla toxické látky prostøednictvím potu. Pokud ledviny a játra nestaèí odvádìt z tìla toxiny, pøichází na øadu kùže. Toxiny prostupující pokožkou jsou velmi agresivní a narušují její zdravou soudržnost a odolnost. Pokožka nemùže odvádìt další toxické látky, póry se ucpávají, kùže nemùže dýchat, množí se mikroby a dojde ke vzniku zánìtu - akné. PØÍÈINY zánìtu kùže dìdièná dispozice mastná ple androgeny nedostateèná funkce jater a ledvin zvýšené množství toxických látek v organismu prach, špína a nevhodné kosmetické pøípravky nevyrovnané tìlesné ph nevhodná strava (nadmìrná spotøeba solených potravin, cukru, potravin apod.) užívání nìkterých lékù stres pro posílení imunitního systému, fyzickou a duševní harmonizaci a ošetøení pokožky zmìna životního stylu zmìna stravy a životosprávy vyèištìní organismu vhodnými pøírodními preparáty dodržování pitného režimu podpora funkce ledvin a jater posílení imunitního systému péèe o èistotu pokožky dezinfekce pokožky Jednoduché øeení s produkty STARLIFE FIBER STAR Zbavuje toxických látek a regeneruje tlusté støevo, posiluje imunitní systém a harmonizuje organismus. EMPEROR STAR Harmonizuje, regeneruje a posiluje organismus (zejména játra a ledviny). Podporuje imunitní systém a hojivé procesy, zlepšuje elastiènost kùže. ENZYME STAR Posilují imunitní systém, obnovují støevní mikroflóru, podporují trávení a nièení volných radikálù. CHLOROPHYLL Vykazuje výrazné dezinfekèní, protivirové, antibakteriální a protiplísòové úèinky. Pùsobí protizánìtlivì a hojivì u chronických i akutních zánìtù kùže. Zlepšuje stav obìhové soustavy. SHOWER, SKIN CREAM Pøípravky, které šetrným zpùsobem dùkladnì èistí ple, odstraòují odumøelé buòky pleti bez poškození pøirozeného ochranného kožního filmu. Jsou bezpeèné i pro velmi problematickou ple a nahrazují mýdlo, v jehož mazlavém povlaku se množí bakterie, které ještì zhoršují stav akné. EFFECTIVE STAR Dokonale dezinfikuje pokožku, zlepšuje stav mokvavých zánìtů a urychluje jejich hojení. Studený EFFECTI- VE STAR ochlazuje a osvìžuje pokožku. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 5

6 A Angina pectoris Anginózní bolesti jsou přímým důsledkem tvorby aterosklerotických plátů ve stěnách tepen zásobujících srdce krví. Jako všechny ostatní svaly a orgány v těle potřebuje i srdce kyslík z krve, aby mohlo pracovat to znamená pumpovat krev do celého oběhového ústrojí. Tepny s aterosklerotickými změnami mohou být dostatečně široké proto, aby stačily přivádět dostatek krve v klidu, ale nemusejí dodávat srdci dost okysličené krve při námaze, kdy se její potřeba silně zvyšuje. Není-li srdce dostatečně zásobováno kyslíkem, dochází ke svíravé a palčivé anginózní bolesti. Bolest většinou začíná za hrudní kostí a vystřeluje do ramen, paží nebo dolní čelisti; zvyšuje se a po dosažení maxima opět ustoupí. Záchvat může trvat až 15 minut. Klasická léčba anginy pectoris dokáže zmírnit intenzivní bolesti na hrudi, ale nemůže zastavit fyziologický mechanismus vzniku bolesti. Vitaminy, minerály a přírodní léčivé prostředky mohou stav zlepšit nebo předejít jeho zhoršování. Můžete jimi tak doplnit předepsanou klasickou léčbu, nikdy ji však sami nepřerušujte bez vědomí lékaře. Příznaky svíravá nebo palčivá bolest na hrudi slabost pocení dušnost palpitace (bušení srdce) nauzea (nevolnost) pocity na omdlení PŘÍČINY vzniku anginy pectoris jakákoli námaha chůze po schodech, běh za autobusem, práce na zahradě i sex může také vzniknout při křečovitém stahu věnčitých (koronárních) tepen při angině pectoris jezte nízkotučnou stravu s vysokým obsahem vlákniny; namísto másla používejte polynenasycený umělý tuk nebo rostlinný olej nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám buďte co nejméně ve stresu omezte sedavý způsob života naučte se relaxovat; meditace, tai-chi nebo jóga mohou snížit frekvenci anginózních záchvatů Pomoc prostøednictvím produktù STARLIFE pøi anginì pectoris Posiluje a snižuje pracovní zátěž srdečního svalu. Chrání cévní systém. Snižuje hladinu cholestrolu. OMEGA-3 EPA Obsažené mastné kyseliny ovlivňují snižování hladiny krevních lipidů, zejména cholesterolu a udržování pružnosti tepen. GINKGO STAR Pomáhá uvolňovat zvýšené napětí cév, čímž je rozšiřuje. Svými antioxidačními účinky zabraňuje vzniku záchvatů. VITAMIN E STAR Blokuje oxidaci LDL (škodlivého) cholesterolu, který je prvním krokem při tvorbě plátů. Má antioxidační účinky. VITAMIN C 1000 Kromě svým antioxidačních účinků pomáhá zlepšovat stav tepen poškozených aterosklerotickými pláty. GARLIC + PARSLEY Česnek normalizuje zrychlenou srdeční činnost. Zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu díky uvolnění spasmů koronárních tepen. 6 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

7 Ateroskleróza A Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Je to dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Různými vlivy se v cévách tvoří tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je nedostatečné prokrvení orgánu, ke kterému daná céva míří. Aterosklerotické postižení mozkových cév vede s přibývajícím věkem ke zhoršenému prokrvení mozku. Nejcitlivěji a tedy i nejdříve zareagují paměťové buňky, které jsou na hojném příjmu živin a kyslíku závislé nejvíce. Důsledkem je častější zapomínání skleróza. Toto onemocnění není však bohužel jediným důsledkem aterosklerózy. Mnohem častější jsou následky daleko vážnější. Ve většině civilizovaných zemích je ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí. Způsobuje většinu srdečních i mozkových příhod a přitom ještě před sto lety byla vzácnou a neprobádanou chorobou. Podpora organismu produkty STARLIFE pøi ateroskleróze Chrání cévní systém. Snižuje hladinu cholestrolu. OMEGA-3 EPA Obsažené mastné kyseliny ovlivňují snižování hladiny krevních lipidů, zejména cholesterolu a udržování pružnosti tepen. GINKGO STAR Pomáhá uvolňovat zvýšené napětí cév, čímž je rozšiřuje. Svými antioxidačními účinky zabraňuje vzniku záchvatů. VITAMIN E STAR Blokuje oxidaci LDL (škodlivého) cholesterolu, který je prvním krokem při tvorbě plátů. Má antioxidační účinky. VITAMIN C 1000 Kromě svých antioxidačních účinků pomáhá zlepšovat stav tepen poškozených aterosklerotickými pláty. Příznaky aterosklerózy se objevují až v jejích pokročilých stádiích, kdy je céva natolik poškozena, že dojde ke kritickému zúžení až uzávěru jejího průsvitu. Typické jsou náhle vzniklé bolesti v oblasti nedokrveného orgánu. V případě pouhého zúžení tepny a nedostatečného průtoku krve jde o námahové potíže, které v klidu ustoupí. Pokud dojde k úplnému závěru, hrozí odumření nedokrvené části orgánu a závažné narušení jeho funkce. Příznaky jsou proto velmi pestré dle toho, který orgán byl postižen, v jakém rozsahu a jak rychle omezení průtoku nastalo. GARLIC + PARSLEY Posiluje kardiovaskulární systém a pozitivně působí proti atroskleróze. CRANBERRY STAR Zdokonaluje průtok krve, redukuje krení tlak, zpomaluje vznik atrosklerózy a zamezuje ucpávání cév. VIRGIN OLIVE STAR Pomáhá snížit vstřebávání cholesterolu v krvi o polovinu. PŘÍČINY vzniku aterosklerózy kouření zvýšená hladina tuků v krvi zvýšený krevní tlak rodinná zátěž (mrtvice, infarkt u pokrevních příbuzných) obezita vysoká srážlivost krve cukrovka při ateroskleróze zdravý životní styl omezit vysokoenergetická (tučná a sladká) jídla zvýšit množství vlákniny (ovoce, zelenina) v potravě, místo živočišných tuků používat rostlinné, zvláště za studena lisované oleje sportovat nekouřit DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 7

8 A Artritida je autoimunní onemocnìní, pøi nìmž imunitní systém produkuje protilátky proti vlastnímu kolagenu základnímu stavebnímu kameni chrupavek. U nemocného èlovìka chrupavka mizí a kolem postiženého kloubu jsou namáhány šlachy, vazy a svaly, dochází k jejich zanícení a vzniká bolest. Artritida je zánìt kloubù, pro nìjž je charakteristická ztuhlost, otoky, deformace a snížená pohyblivost kloubních spojení. A co více - nemocný produkuje ménì protizánìtlivých hormonù než obvykle. Zánìt kloubù mùže být rovnìž zpùsoben bakteriální, virovou nebo plísòovou infekcí kloubu. Tato porucha se nazývá infekèní artritida. K jejím symptomùm patøí zarudlost, otoky, bolest a citlivost postiženého kloubu, doprovázené èasto klasickými pøíznaky infekce - horeèkou, mrazením a bolestmi celého tìla. PØÍÈINY zánětu kloubů oslabení imunitního systému opotřebení kloubů stárnutí nedostatek živin pro tvorbu chrupavčité a pojivové tkáně Regenerace kloubù a kloubních spojení produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé, antibakteriální a antivirové účinky. ANATOMAX Zmírňuje zánětlivé reakce, zasahuje do aktivity řady enzymů, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní oběh, snižuje svalové křeče, podílí se na zlepšení detoxikačních procesů v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu. ARTHRIMAX Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok ztuhlých kloubů postižených artritidou a zánětem. pro regeneraci kloubů posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubů, pomáhá udržovat přirozenou pohyblivost kloubů, zmírňuje bolestivost při zánětech, doplňuje přirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a působí podpůrně na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitých tkáních, urychluje přeměnu energie v organismu, zmírňuje bolestivost kloubů způsobené věkem. GLUCOSAMINE STAR Zmírňuje záněty a bolesti při léčbě artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkáně. Dodává energii každé buňce a pomáhá jejímu okysličování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitní systém, ničí volné radikály, snižuje stres, podporuje regeneraci pohybového aparátu, zmírňuje záněty, působí proti bolesti. 8 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

9 A Artróza je degenerativní onemocnìní kloubù - postupná ztráta chrupavky kloubní. Pøi tomto druhu kloubního onemocnìní je používáním opotøebován hladký povrch chrupavky, která pokrývá konec kostí v kloubu. Tìlo sice tuto ztrátu dokáže nahradit, ale povlakem nerovným, drsným. To má za následek ztuhnutí kloubù a snížení jejich pohyblivosti. Ztuhlost je pøíèinou namáhání svalù a šlach. Dochází k následnému zanícení, které je doprovázeno bolestí. PØÍÈINY degenerativního onemocnìní kloubù nadměrný příjem masa nedostatečný přísun živin oslabení imunitního systému nadváha pro regeneraci kloubů a kloubních spojení posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) vitalizace organismu Regenerace organismu s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. EXTRA CELL GUARD Je silná antioxidaèní formule. Zvyšuje odolnost organismu proti infekcím, posiluje imunitní systém, podporuje hojení ran a kostí, potlaèuje negativní vlivy stárnutí organismu. ANATOMAX Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity øady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh, snižuje svalové køeèe, podílí se na zlepšení detoxikaèních procesù v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu. JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat pøirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost pøi zánìtech, doplòuje pøirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavèitý ch tkáních, urychluje pøemìnu energie v organismu, zmíròuje bolestivost kloubù zpùsobené vìkem. GLUCOSAMINE STAR Zmíròuje zánìty a bolesti pøi léèbì artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkánì. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitní systém, nièí volné radikály, snižuje stres, podporuje regeneraci pohybového aparátu, zmíròuje zánìty, pùsobí proti bolesti. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 9

10 A Alzheimerova choroba je degenerativní porucha charakteristická specifickým souhrnem fyziologických zmìn v mozku. Tato porucha byla poprvé popsána v r nìmeckým neurologem Aloisem Alzheimerem. Je charakterizována jako progresivní mentální rozpad postupující do takového stupnì, že narušuje schopnost se bìžnì pracovnì a spoleèensky uplatnit. Jsou narušeny pamìové a abstraktní myšlenkové procesy. K pøíznakùm patøí deprese, zmatené vnímání prostoru a èasu, neschopnost soustøední a komunikace, ztráta schopnosti udržet moè a stolici, ztráta pamìti, zmìny osobnosti a prudké zmìny nálady. Zdraví a celková funkènost osobnosti se rychle zhoršují, až je èlovìk naprosto neschopen samostatnì fungovat. PØÍÈINY degenerativní poruchy mozku nedostatečný přísun živin do mozku (vitaminů skupiny B, zinku, antioxidačních vitaminů A, E a karotenoidů, deficit bóru, selenu a draslíku) problémy se vstřebáváním běžné u starších lidí alkohol a mnohá léčiva prohlubující nedostatek klíčových vitaminů a minerálů pro posílení imunitního systému, výživu a regeneraci mozkových buněk vyvážená strava z přírodních potravin s vysokým podílem vlákniny potravní doplňky vyloučení nebezpečných sloučenin hliníku (hliníkové nádobí, kosmetické přípravky deodoranty, mycí gely, šampony, potravinářské přísady, obaly potravin, některé léky) bezpečné kosmetické přípravky bez škodlivých ingrediencí Regenerace kloubù a kloubních spojení s produkty STARLIFE Koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu, zabezpeèuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin. Má protivirové a protizánìtlivé úèinky, pøináší celkové posílení organismu. COLOSTRUM STAR Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje proteinovou syntézu. EXTRA CELL GUARD Je velmi silná antioxidaèní formule se širokým spektrem aktivních složek. Zvyšuje odolnost organismu, podporuje jeho regeneraci, potlaèuje vliv stresových faktorù na organismus. Dodává energii každé buòce, podporuje její okyslièování. Posiluje imunitní systém, pomáhá rychlé regeneraci organismu. BRAIN STAR Posiluje mozkovou èinnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. LECITHIN Podporuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamì a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìèných membrán. 10 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

11 A Astma je onemocnìní plic, které zpùsobuje ucpávání dýchacích cest. Bìhem astmatického záchvatu køeèe svalù obklopujících prùdušky stáhnou okolní tkáò a zabrání proudìní vydýchaného vzduchu ven z plic. K typickým pøíznakùm astmatického záchvatu patøí kašel, sípot, pocit stísnìnosti v hrudi a potíže s dechem. Køeèe jsou následkem chronického zánìtu a pøecitlivìlosti dýchacích cest vùèi urèitému podnìtu. Vždy dochází k otoku prùdušek a k jejich ucpání vznikajícím hlenem. PØÍÈINY astmatického záchvatu obvyklé alergeny - chemikálie, drogy, prach, kouř, plísně, potravinářské přísady, obava, zlost jiné faktory - poruchy nadledvinek, změny teploty, extrémní sucho nebo vlhkost okolního prostředí, nízká hladina krevního cukru, stres apod. infekce znečištěné životní prostředí pro posílení imunitního systému a regeneraci tkání změna životního stylu doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy podpora imunitního systému a zdravé funkce tkání dýchacího ústrojí přírodními potravními doplňky zmírnění stresu a silných emocí Podpora organismu produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním respiraèního traktu. ROYAL JELLY Je silné pøírodní antibiotikum. Posiluje funkci imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání, snižuje citlivost na mnoho alergenù. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitu, oslabuje reakce na poživatiny, pyly a další alergeny. Nièí volné radikály, snižuje stres. RESPIRAL Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest, odhleòují, zklidòují suchý i dusivý kašel, mají hojivé úèinky na sliznice. Podporují imunitní systém. ENZYME STAR Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek, které podporují trávení. Uvolòuje køeèe, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vyluèování hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù, urychluje vstøebávání otokù a krevních výronù. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 11

12 B Borelióza je nemoc zpùsobená bakteriemi Borrelia burgdorferi, které jsou nejèastìji pøenášeny infikovanými klíšaty nebo komáry. Poprvé byla tato nemoc identifikována v polovinì sedmdesátých let ve mìstì Lyme v Connecticutu v USA, proto bývá nazývána též Lymská borelióza. Symptomy lymské boreliózy jsou velice variabilní, stejnì jako její inkubaèní doba, která se pohybuje od 2 do 32 dní. Choroba prochází tøemi stádii a ne každý pacient prodìlá všechny: 1. pupínky a vyrážky, horeèka, zimnice, zvracení a bolesti v krku 2. oblièejové ochrnutí - mùže se projevit po týdnech i po mìsících, zbytnìní sleziny, otoky mízních uzlin, prudké bolesti hlavy, rozšíøení srdeèního svalu a abnormální srdeèní rytmus 3. chronická bolest hlavy, ztuhlost krku, bolesti kloubù a otoky, degenerativní svalové poruchy. Lymská borelióza je léèitelná a témìø vždy jsou její následky odvratitelné, pokud je léèba zahájena vèas. Pokud však není nemoc léèena již v poèáteèním stádiu, dochází k rozvoji zbytnìní sleziny mízních uzlin, k nepravidelnostem srdeèního rytmu, artritidì a poškození srdeènì cévní a centrální nervové soustavy. PØÍÈINY infekce nedostatečná prevence nevhodný oděv do lesa nedostatečně ošetřená štípnutí pro posílení imunitního systému a podporu organismu prevence - antioxidanty s vyšším obsahem vitaminů odpuzují bodavý hmyz vhodný oděv do přírody a kontrola po návratu podpora imunitního systému, doplnění esenciálních vitaminů, minerálů, stopových prvků a antioxidantů Podpora organismu s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. PAU D ARCO Je formule obsahující látky s protizánìtlivým úèinkem, které jsou efektivní pøi léèbì bakteriálních a parazitárních onemocnìní. Podporuje hojení zánìtù kloubù a kostí. Zmíròuje bolesti vznikající jako dùsledek nìkterých chorob. CHLOROPHYLL Je pøípravek s výrazným dezinfekèním úèinkem, prokazuje význaèné hojivé úèinky a pùsobí protizánìtlivì. ANTI-PARASITE Je formule s protiparazitním a detoxikaèním úèinkem. Uplatòuje se pøi zánìtu sliznic, postižení jater, sleziny, žaludku a pomáhá normalizovat støevní flóru a nièí kvasné a hnilobné mikroorganismy. 12 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

13 B Bronchitida je zánìtlivé onemocnìní, které vzniká ucpáním nebo zahlcením trubic vedoucích do plic. Zánìt má za následek tvorbu hlenu a kašel, horeèku, bolest v hrudi a zádech, únavy, bolesti v krku, obtíže s dýcháním a náhlé návaly zimy s chvìním po celém tìle. Otoky sliznic a nadmìrná sekrece prùduškových žláz èasto provázejí stahy prùdušek. Akutní bronchitida je obvykle zpùsobena infekcí, která mùže být bakteriálního, virového chlamydiálního, mykoplazmatického nebo kombinovaného pùvodu. V nìkterých pøípadech mùže tento stav pøerùst v zápal plic. Chronická bronchitida je následkem èastého podráždìní plic (napø. cigaretovým kouøem). Pøíèinou mùže být i alergie. PØÍÈINY zánětu průdušek infekce oslabení imunitního systému agresivní prostředí pro potlačení zánětu a povzbuzení organismu podpora imunitního systému přírodními preparáty doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy vyloučení dráždivých substancí způsobujících ucpávání dýchacích cest inhalace Podpora imunitního systému produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním respiraèního traktu. ROYAL JELLY Je silné pøírodní antibiotikum. Posiluje funkci imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání, snižuje citlivost na mnoho alergenù. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. RESPIRAL Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest, odhleòuje, zklidòuje suchý i dusivý kašel, má hojivé úèinky na sliznice. Podporuje imunitní systém. ENZYME STAR Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek, které podporují trávení. Uvolòuje køeèe, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vyluèování hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù, urychluje vstøebávání otokù a krevních výronù. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 13

14 C Cirhóza jater je degenerativní zánìtlivé onemocnìní, které se projevuje tvrdnutím a zajizvením jaterních bunìk. Játra ztrácejí schopnost normálnì fungovat z dùvodu zajizvené tkánì, která brání normálnímu prùtoku krve játry. Nejobvyklejší pøíèinou vzniku cirhózy jater je nadmìrná konzumace alkoholu, ménì èastým dùvodem bývá virová hepatitida. I podvýživa a chronické zánìty mohou vést k poruchám funkce jater. V poèáteèních fázích mùže k symptomùm cirhózy patøit zácpa nebo prùjem, horeèka, podráždìný žaludek, únava, slabost, ztráta chuti k jídlu, ztráta tìlesné hmotnosti, zvìtšení jater, zvracení, zarudlé dlanì a žloutenka. V pozdìjší fázi choroby se dostavuje anémie, tvorba podlitin zpùsobená podkožním krvácením a otoky. PØÍÈINY degenerativního onemocnění jater nadměrná konzumace alkoholu virová hepatitida pro detoxikaci a regeneraci jater změna životního stylu vhodná strava potravní doplňky - doplnění vitaminů, enzymů, aminokyselin a antioxidantů Detoxikace a regenerace jater s produkty STARLIFE Komplexní doplnìk minerálù, stopových prvkù, aminokyselin a enzymù. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu a snižuje zátìž jater. ALFALFA Pùsobí detoxikaènì, neutralizuje žaludeèní kyselinu, výraznì zlepšuje metabolismus organismu, upravuje chu k jídlu a zvyšuje využitelnost bílkovin, vápníku a dalších látek ze stravy. Je vhodným zdrojem vitaminu K. Deficit vitaminu K je pøi cirhóze obvyklý. PROTECT LIVER Podporuje metabolismus, ovlivòuje pøíznivì virový zánìt jater, tlumí úèinky nìkterých jaterních jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidaèní úèinky. LECITHIN Je fosfolipidový pøípravek ke snížení hladiny cholesterolu a zlepšení funkce jater. Chrání jaterní buòky pøi jejich detoxikaèních funkcích, je vhodný pro regulaci ztuènìní jater. Snižuje toxický úèinek alkoholu na játra, podporuje dobrou funkci bunìèných membrán. Je významným antioxidantem. Podílí se na energetické výmìnì v buòce a stabilizuje membrány. Pomáhá pøi poruchách zažívání, pøi chronických aktivních hepatitidách. CELL GUARD Je silná kombinovaná antioxidaèní formule. Podporuje krevní obìh, má silné protizánìtlivé úèinky. Podporuje imunitu, neutralizuje toxické složky a chrání játra pøed poškozením. 14 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

15 C Crohnova choroba je chronické a dlouhotrvající vøedové onemocnìní jednoho i více úsekù trávicího traktu. Vøedová choroba se mùže šíøit ve všech vrstvách støevní stìny (sliznice, podsliznièní vrstva, svalová a pojivová vrstva). Postihuje celou trávicí soustavu od ústního otvoru až ke koneèníku, vèetnì pøilehlých uzlin. Zanícená místa zùstávají po vyhojení zarostlá jizvou, která zužuje prùchodnost trávicí soustavy. Tato choroba není nakažlivá a její pøíèina není dosud plnì objasnìna. K pøíznakùm Crohnovy choroby patøí úporný prùjem, bolest bøicha, horeèka, poruchy vstøebávání (a následná podvýživa), steatorea (výskyt tuku ve stolici), ztráta energie, chuti k jídlu a tìlesné hmotnosti. Chronické krvácení mùže pøi této nemoci zpùsobit anémii související s deficitem železa. Kromì vøedù a zánìtu se mùže Crohnova choroba projevovat i èásteèným zúžením prùchodnosti støev. PØÍÈINY vředové choroby střev prodělané potravní alergie poškození volnými radikály nedostatek vitaminů C a E potraviny dráždící trávicí trakt (alkohol, kofein, nápoje sycené oxidem uhličitým, čokoláda, smažená jídla, umělé přísady a konzervační látky) hlenotvorné potraviny (mléčné výrobky) stres vysoká koncentrace hliníku a rtuti v mozku poruchy imunitního systému pro podporu trávení a správné funkce zažívacího traktu vyvážená strava s dostatkem syrové nebo v páře vařené zeleniny dostatečné množství tekutin (převařená voda, bylinné čaje, čerstvé šťávy) vyloučení rafinovaných uhlohydrátů ze stravy změna životního stylu, dostatek pohybu a odpočinku potravní doplňky Podpora zaívacího ústrojí produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, èistí krevní øeèištì a zvyšují odolnost organismu proti rùzným onemocnìním. GARLIC + PARSLEY Je formule k detoxikaci a ochranì organismu pøed infekcemi. Zlepšuje zažívací procesy a pùsobí celkovì na zlepšení metabolismu. CELL GUARD, EXTRA CELL GUARD PosilujÍ imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Jsou silnými antioxidanty a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Tlumí infekce a regenerují støevní trakt (vitaminy C a E). Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. ENZYME STAR Jsou komplexy enzymù a dùležitých složek, které podporují trávení. Stabilizují stav v buòkách a umožòují zastavení zánìtlivých procesù, obnovují pøirozenou støevní mikroflóru, podporují nièení volných radikálù. LIFE STAR Je bylinná formule, která zpomaluje proces stárnutí bunìk, zvyšuje celkový energetický tonus organismu, snižuje pocit DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 15

16 D Deprese je stav skleslosti a sklíèenosti. Jde o onemocnìní celého tìla - postihuje organismus, nervovou soustavu, duševní složku, myšlení i chování. Ovlivòuje spánek i chu k jídlu, pocity vùèi sobì samému i zpùsob uvažování o lidech a vìcech kolem sebe a pøístupu k nim. Symptomy mohou pøetrvávat týdny, mìsíce i roky. Existuje øada typù depresí s rozdíly v množství symptomù, v jejich prudkosti a úpornosti. Lidé trpící depresí se obvykle straní spoleènosti. Ztrácí zájem o dìní kolem sebe a ztrácejí schopnost zažívat radost. Mnozí postižení myslí na smrt a uvažují o sebevraždì. K pøíznakùm deprese patøí chronická únava, poruchy spánku (jak nespavost, tak nadmìrné množství spánku), zmìny chuti k jídlu, bolesti hlavy a zad, trávicí poruchy, podráždìnost, vznìtlivost, ztráta zájmu o zájmové èinnosti a neschopnost se jimi tìšit, pocity ménìcennosti a neschopnosti. Osoba s depresí mùže být chronicky podráždìná a rozzlobená, smutná a zoufalá nebo neprojevuje témìø žádné èi vùbec žádné emoce. PØÍÈINY celkové skleslosti a sklíčenosti napětí, stres, traumatizující zážitek nerovnováha mozkového chemismu poruchy funkce štítné žlázy, podráždění žaludku, bolesti hlavy, mononukleóza nedostatky ve výživě, konzumace cukru nedostatek tělesného pohybu, vážnější fyzické obtíže pro povzbuzení a posílení organismu změny životního stylu pravidelný tělesný pohyb, cvičení, dostatek odpočinku udržování aktivní mysli, vyhýbání se stresovým situacím vhodná strava posílení imunitního systému, podpora organismu vhodnými potravními doplňky Posílení, povzbuzení a regenerace organismu produkty STARLIFE Je koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu, zabezpeèuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. COLOSTRUM STAR Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje proteinovou syntézu. EXTRA CELL GUARD Je velmi silná antioxidaèní formule se širokým spektrem aktivních složek. Zvyšuje odolnost organismu, podporuje jeho regeneraci, potlaèuje vliv stresových faktorù na organismus. BRAIN STAR Posiluje mozkovou èinnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. LECITHIN Podporuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamì a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìèných membrán. ENERGY STAR Je formule kombinovaná z ženšenu a včelí mateří kašičky pro podporu odolnosti organismu proti fyzickému a psychickému stresu. Posiluje organismus pøi vyrovnávání se s nepøíznivým pùsobením životních podmínek a stresových faktorù. 16 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

17 Dna je bìžný typ artritidy, k nìmuž dochází pøi zvýšeném usazování kyseliny moèové ve tkáních. Kyselina moèová je výsledný produkt metabolismu látek oznaèovaných jako puriny. Postižený organismus neprodukuje dostateèné množství trávicího enzymu urikázy, který oxiduje relativnì nerozpustnou kyselinu moèovou na vysoce rozpustnou látku. V dùsledku tohoto nedostatku dochází ke hromadìní kyseliny moèové v krvi a tkáních, kde nakonec krystalizuje. Vytvoøené jehlièkovité krystaly pronikají jako skuteèné jehly do kloubù. Nìkdy se kyselina moèová usazuje pøednostnì v kloubu palce u nohy, ale náchylné k jejímu ukládání mohou být i další klouby, napøíklad kotníky, kolena, zápìstí i klouby prstù. Obvyklým prvním pøíznakem je prudká bolest. Pak dochází k zánìtu postiženého kloubu a k jeho zèervenání, otoku a vzniku extrémní citlivosti na dotek. Kyselina moèová je vedlejší produkt rozkladu nìkterých potravin, takže dna úzce souvisí s výživou. PØÍÈINY onemocnění dnou dědičnost nesprávná výživa a přejídání se nadměrné pití některé léky stres operace nebo poranění kloubu pro regeneraci kloubů posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, omezení konzumace masa, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) Regenerace kloubù a kloubních spojení s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. ANATOMAX Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity øady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh, snižuje svalové køeèe, podílí se na zlepšení detoxikaèních procesù v organismu. ARTHRIMAX Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok ztuhlých kloubù postižených artritidou a zánìtem. JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat pøirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost pøi zánìtech, doplòuje pøirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavèitých tkáních, urychluje pøemìnu energie v organismu, zmíròuje bolestivost kloubù zpùsobené vìkem. GLUCOSAMINE STAR Zmíròuje zánìty a bolesti pøi léèbì artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkánì. OSTEO STAR Dodává organismu potøebnou denní dávku vápníku a hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Stabilizuje bunìèné membrány, uvolòuje køeèe, podporuje hojení ran a kostí, potlaèuje vliv negativní stresových faktorù na organismus. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. BOBY STAR Je unikátní krém, který působí proti bolesti, zlepšuje prokrvení, má protizánětlivé účinky, zklidňuje, uvolňuje a podporuje regeneraci. D DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 17

18 E Edém døíve nazývaný vodnatelnost je charakteristický akumulací tekutin v tìlních tkáních. Nejèastìji vzniká na chodidlech a kotnících, ale postihnout mùže kteroukoliv èást tìla. Otoky takto vznikající mohou zase vyvolat bolesti svalù. Zadržování tekutin je obvykle zpùsobováno alergiemi. U mnoha žen se edém vytváøí bìhem tìhotenství. Úporný edém mùže být zpùsoben potížemi ledvin, moèového mìchýøe, srdce nebo jater. PØÍÈINY onemocnění alergie potíže ledvin, močového měchýře, srdce nebo jater nepřiměřené vstřebávání bílkovin pro odvodnění organismu úprava stravy a životosprávy (zvýšení příjmu syrové potravy, dostatek vlákniny, doplnění vhodných bílkovin vejce, pečené rybí, kuřecí a krůtí maso, malé množství kysaných mléčných výrobků) doplnění minerálních látek pravidelný půst dostatek pohybu a odpočinku odbourání stresu Podpora organismu pøi edému produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu. Obsahuje celou øadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. PROTECT LIVER Podporuje metabolismus, ovlivòuje pøíznivì virový zánìt jater, tlumí úèinky nìkterých jaterních jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidaèní úèinky. PAU D ARCO Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických nemocí. Pùsobí detoxikaènì, zmíròuje vedlejší úèinky nìkterých antibiotik. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Posiluje tkánì obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek a tvorbu hormonù, které jsou nutné ke správné rovnováze tekutin v tìle a tlumení edému. KELP Je pøípravek z hnìdé moøské øasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vyluèování toxických látek z tìla. ENZYME STAR Je komplexní pøípravek pro podporu trávení. Komplex enzymù pomáhá trávit bílkoviny, cukry, tuky a podporuje vstøebávání kyselin. 18 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

19 E Epilepsie je porucha charakteristická opakovanými záchvaty, které jsou zpùsobovány elektrickými poruchami nervových bunìk v mozku. Pøíèiny vìtšiny pøípadù epilepsie nejsou známy. Tato porucha je pokládána za dìdiènou, ale samotná genetická predispozice ještì ve vìtšinì pøípadù neznamená projev onemocnìní. Záchvaty mohou nastávat bez zjevného dùvodu nebo mohou být vyvolány øadou podnìtù, k nimž patøí alergeny, vysazení konzumace drogy nebo alkoholu, horeèka, blikající svìtla, hlad, hypoglykemie, infekce, nedostatek spánku, metabolické nebo živinové nedostatky a úrazy, pøedevším hlavy. Existuje nìkolik typù záchvatù s rùznými projevy. Pro lidi trpící epilepsií je nutné doplòování živin. PØÍÈINY epilepsie genetická predispozice zamezení přívodu kyslíku při porodu poranění hlavy po narození pro posílení organismu úprava stravy a životosprávy dostatečný přísun živin mírná tělesná aktivita k podpoře mozkového krevního oběhu odbourání stresu a napětí Podpora organismu pøi epilepsii produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu (potøebný pro normální funkci mozku). Obsahuje celou øadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, podporuje normální funkci mozku, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Posiluje tkánì obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek, které pùsobí jako protistresové žlázy. KELP Je pøípravek z hnìdé moøské øasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vyluèování toxických látek z tìla. OSTEO STAR Doplnìk vápníku, hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Obsahové složky jsou dùležité pro normální pøenos nervových vzruchù a pro zklidnìní nervové soustavy a svalových køeèí. Potlaèují rovnìž vliv negativních stresových faktorù na organismus. GARCINIA STAR Je rostlinná formule s obsahem složek, které zrychlují látkovou výmìnu, stimulují aktivitu enzymù podílejících se na metabolismu glukózy a na syntéze mastných kyselin a cholesterolu. Mají také pozitivní vliv na oddálení destruktivních procesù v obìhovém systému. BRAIN STAR Je kombinovaná formule pro výživu a rychlé posílení mozkových bunìk. Dodává energii do tkání, podporuje mozkový a periferní krevní obìh, tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje elektrochemický pøenos nervových vzruchù mezi mozkem a tìlem. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 19

20 H Hemofilie je dìdièná chorobná krvácivost. Narušení krevní cévy a otok malého množství krve se projevuje krevní podlitinou. Proces zvaný hemostáza (srážení krve - koagulace) zpùsobí utìsnìní vzniklého otvoru v cévì sraženinou. U lidí trpících hemofilií se krev normálnì nesráží, protože jeden nebo i více proteinù, které pùsobí na tvorbu krevní sraženiny a uzavøení vzniklého otvoru, neúèinkuje, je ho nedostatek nebo zcela chybí. Hemofilie mùže mít prùbìh mírný i tìžký, v závislosti na míøe porušení faktorù krevní srážlivosti u postiženého jedince. V obtížných pøípadech mùže být samovolné krvácení dùvodem k infuzím nebo aplikacím koncentrátù srážecích faktorù. Pro hemofiliky je nebezpeènìjší vnitøní krvácení. Vnitøním krvácením mohou být postiženy klouby, svaly i další mìkké tkánì. Vnitøním krvácením mùže dojít i k ucpání dýchacích cest nebo poškození mozku èi jiných životnì dùležitých orgánù. Lidé s mírnou formou hemofilie obvykle nejsou ohroženi samovolným krvácením. PØÍÈINY chorobné krvácivosti dědičnost při chorobné krvácivosti strava bohatá na vitamin K pozornost k varovným příznakům vnitřního krvácení kloubní nebo svalové bolesti, svědivý pocit nebo pocit tepla, stísněnosti nebo ztuhlosti v postižené oblasti, nadměrné otoky či podlitiny, bolesti hlavy, ospalost Podpora organismu pøi hemofilii produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, B6 a vitaminu K nezbytného pro mechanismus srážení krve. Obsahuje celou øadu minerálù draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Jsou koloidní roztoky minerálù a stopových prvkù pro podporu tvorby krve a podporu krevní srážlivosti. Podporují vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky, podporuje hojení sliznic a tkání. OSTEO STAR Je doplnìk vápníku, hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Obsahové složky podporují srážení krve, hojení sliznic a tkání. 20 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY, UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZELENÉ POTRAVINY, DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY A ANTISEPTICKÉ PRODUKTY

OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY, UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZELENÉ POTRAVINY, DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY A ANTISEPTICKÉ PRODUKTY OSTATNÍ BYLINNÉ KONCENTRÁTY, UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, ZELENÉ POTRAVINY, DALŠÍ STRAVNÍ DOPLŇKY A ANTISEPTICKÉ PRODUKTY STIMARAL - povzbuzující a adaptogenní přípravek MO 387,- Kč - obsah 30ml Přípravek

Více

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY

7 Nových. Čajů DOPLŇKY STRAVY 7 Nových Čajů DOPLŇKY STRAVY Dr. Ka Dev Jha Ajurvédský lékař Dr. Ka Dev Jha Bylinné směsi jsou připravovány pod přísnou kontrolou nepálského ajurvédského lékaře Dr. Ka Dev Jha (*1935), který vystudoval

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK Wellness centrum VitaLine Vstup do wellness centra na 1 hodinu (vnitřní bazén + whirlpool): dospělý 90 Kč dítě do 11,9 let 45 Kč Vstup do wellness centra na 2 hodiny (zahrnuje

Více

Jiří Janča CO NÁM CHYBÍ. kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle PŘEDMLUVA

Jiří Janča CO NÁM CHYBÍ. kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle PŘEDMLUVA Jiří Janča CO NÁM CHYBÍ kovy, jiné prvky a vitamíny v lidském těle PŘEDMLUVA Před několika lety jsem po prostudování mnoha zahraničních materiálů (především amerických) o kovech, prvcích a vitamínech v

Více

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská

léčba v hotelu dvořák geriatrický léčebný program To je vaše geriatrická lázeňská geriatrický léčebný program geriatrický léčebný program O procesu stárnutí existují nesčetné teorie: Vědci se zabývali telomerázou, melatoninem, podkalorickou výživou, poškozením buněk, opotřebováním,

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY Dr. Adelle Davis ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY - Dr. Adelle Davis www.h-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička< 0 V předmluvě této knihy Dr. Currier z Akademie výživy USA uvádí: "Jestliže

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LEXIKON LÉČEBNÝCH PROCEDUR Lázeňská léčba Tradice a současnost Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských

Více

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI TRITON MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE...

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... ONEMOCNĚNÍ SKOTU OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... 7 ABSCES... 7 FLEGMÓNA... 7 HEMATOM... 8 SRDEČNÍ SLABOST...

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24 5/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl září říjen ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč?

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč? Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová Motto: Trpíte chronickou únavou a nedostatkem energie? Míváte po jídle škroukání v břiše a nadýmání? Trpíte bolestmi kloubů?

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ema Glőcknerová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ema Glőcknerová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ema Glőcknerová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o. Čelákovice

Více