Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí lékaø STARLIFE Obsah"

Transkript

1 Domácí lékaø

2 Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova choroba 15 Deprese 16 Dna 17 Edém 18 Epilepsie 19 Hemofilie 20 Hemoroidy 21 Chřipka 22 Chronický únavový syndrom 23 Chudokrevnost anémie 24 Impotence 25 Infekční zánět jater 26 Kandidóza 27 Kardiovaskulární systém 28 Ledvinové potíže 29 Lupénka 30 Lupus 31 Lupy 32 Mastná pleť 33 Meniérova choroba 34 Menopauza 35 Menstruační obtíže 36 Migréna 37 Mononukleóza 38

3 Nauzea - nevolnost 39 Nespavost 40 Rakovina 41 Roztroušená skleróza 42 Sexualita - erektilní dysfunkce 43 Slinivka břišní 44 Tasemnice 45 Tlak krve 46 Úpal, úžeh 47 Vrásky 48 Zažívací ústrojí, zácpa 49 Zánět horních cest dýchacích 50

4 A Alergie je nepøimìøená obranná reakce imunitního systému organismu na látky, které jsou za normálních okolností zcela bìžné a bezpeèné. K nejobvyklejším alergenùm (látkám, které vyvolávají alergické reakce) patøí prach, pyl, nìkteré kovy, nìkteré složky kosmetických a èisticích prostøedkù, zvíøecí chlupy, roztoèi, plísnì, hmyzí jed, nìkteré bìžné léky (napø. penicilin a aspirin) a nìkteré potravináøské pøísady. Jako první pøicházejí do styku s alergeny dýchací cesty, vèetnì dutiny nosní, zažívací trakt, oèní spojivky a kùže. Tyto vstupní brány jsou také nejèastìjším místem pøehnaných ochranných (alergických) reakcí. Po kontaktu a alergenem pozorujeme rýmu, obtížné dýchání, prùjem, slzení nebo kožní ekzémy. PØÍÈINY oslabení imunitního systému zneèištìné životní prostøedí chemicky upravované potraviny (umìlá barviva a pøíchutì) nesprávná životospráva nedostatek minerálù a vitaminù nadmìrné užívání antibiotik a chemických lékù stres pro posílení imunitního systému, fyzickou a duševní harmonizaci zmìna životního stylu dostatek pohybu a odpoèinku doplnìní stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy podpora imunitního systému pøírodními preparáty dodržování pitného režimu (minimálnì 2,5 l vody dennì) zmìna mentálního postoje vùèi svému stavu Jednoduché øeení s produkty STARLIFE IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. ROYAL JELLY Je úèinným pøírodním antibiotikem, posiluje imunitní systém a má silné dezinfekèní úèinky. PAU D ARCO Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických nemocí. Pùsobí detoxikaènì, zmíròuje vedlejší úèinky nìkterých antibiotik. NONI GOLD STAR Podporuje imunitu, oslabuje reakce na poživatiny, pyly a další alergeny, nièí volné radikály, snižuje stres. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporují dobré trávení, vstøebávání živin, podporují regeneraci organismu, zabezpeèují rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, povzbuzuje srdeènì cévní systém, zlepšuje cirkulaci krve (výrazná podpora jater detoxikaèního orgánu), pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. ANATOMAX Chrání organismus pøed alergeny, zmíròuje zánìtlivé reakce. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. ENZYME STAR Posilují imunitní systém, obnovují støevní mikroflóru, podporují trávení a nièení volných radikálù. FIBER STAR Èistí tlusté støevo od toxických odpadù, podporuje tvorbu zdravé mikroflóry, brání tvorbì usazenin a èistí krevní a lymfatický systém. 4 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

5 A Akné je jedním z nejznámìjších a nejhojnìji se vyskytujících zánìtlivých onemocnìní kùže. Tato kožní porucha v rùzné míøe postihuje až 80 % populace ve vìku od 12 do 24 let. Je obvyklejší u mužské populace, nebo mužské pohlavní hormony (androgeny) stimulují tvorbu keratinu a kožního mazu, jež vedou k ucpávání pórù. V období puberty se produkce androgenù zvyšuje u obou pohlaví a k akné se stávají náchylnìjší i dívky. Jednou z funkcí kùže je odvádìt z tìla toxické látky prostøednictvím potu. Pokud ledviny a játra nestaèí odvádìt z tìla toxiny, pøichází na øadu kùže. Toxiny prostupující pokožkou jsou velmi agresivní a narušují její zdravou soudržnost a odolnost. Pokožka nemùže odvádìt další toxické látky, póry se ucpávají, kùže nemùže dýchat, množí se mikroby a dojde ke vzniku zánìtu - akné. PØÍÈINY zánìtu kùže dìdièná dispozice mastná ple androgeny nedostateèná funkce jater a ledvin zvýšené množství toxických látek v organismu prach, špína a nevhodné kosmetické pøípravky nevyrovnané tìlesné ph nevhodná strava (nadmìrná spotøeba solených potravin, cukru, potravin apod.) užívání nìkterých lékù stres pro posílení imunitního systému, fyzickou a duševní harmonizaci a ošetøení pokožky zmìna životního stylu zmìna stravy a životosprávy vyèištìní organismu vhodnými pøírodními preparáty dodržování pitného režimu podpora funkce ledvin a jater posílení imunitního systému péèe o èistotu pokožky dezinfekce pokožky Jednoduché øeení s produkty STARLIFE FIBER STAR Zbavuje toxických látek a regeneruje tlusté støevo, posiluje imunitní systém a harmonizuje organismus. EMPEROR STAR Harmonizuje, regeneruje a posiluje organismus (zejména játra a ledviny). Podporuje imunitní systém a hojivé procesy, zlepšuje elastiènost kùže. ENZYME STAR Posilují imunitní systém, obnovují støevní mikroflóru, podporují trávení a nièení volných radikálù. CHLOROPHYLL Vykazuje výrazné dezinfekèní, protivirové, antibakteriální a protiplísòové úèinky. Pùsobí protizánìtlivì a hojivì u chronických i akutních zánìtù kùže. Zlepšuje stav obìhové soustavy. SHOWER, SKIN CREAM Pøípravky, které šetrným zpùsobem dùkladnì èistí ple, odstraòují odumøelé buòky pleti bez poškození pøirozeného ochranného kožního filmu. Jsou bezpeèné i pro velmi problematickou ple a nahrazují mýdlo, v jehož mazlavém povlaku se množí bakterie, které ještì zhoršují stav akné. EFFECTIVE STAR Dokonale dezinfikuje pokožku, zlepšuje stav mokvavých zánìtů a urychluje jejich hojení. Studený EFFECTI- VE STAR ochlazuje a osvìžuje pokožku. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 5

6 A Angina pectoris Anginózní bolesti jsou přímým důsledkem tvorby aterosklerotických plátů ve stěnách tepen zásobujících srdce krví. Jako všechny ostatní svaly a orgány v těle potřebuje i srdce kyslík z krve, aby mohlo pracovat to znamená pumpovat krev do celého oběhového ústrojí. Tepny s aterosklerotickými změnami mohou být dostatečně široké proto, aby stačily přivádět dostatek krve v klidu, ale nemusejí dodávat srdci dost okysličené krve při námaze, kdy se její potřeba silně zvyšuje. Není-li srdce dostatečně zásobováno kyslíkem, dochází ke svíravé a palčivé anginózní bolesti. Bolest většinou začíná za hrudní kostí a vystřeluje do ramen, paží nebo dolní čelisti; zvyšuje se a po dosažení maxima opět ustoupí. Záchvat může trvat až 15 minut. Klasická léčba anginy pectoris dokáže zmírnit intenzivní bolesti na hrudi, ale nemůže zastavit fyziologický mechanismus vzniku bolesti. Vitaminy, minerály a přírodní léčivé prostředky mohou stav zlepšit nebo předejít jeho zhoršování. Můžete jimi tak doplnit předepsanou klasickou léčbu, nikdy ji však sami nepřerušujte bez vědomí lékaře. Příznaky svíravá nebo palčivá bolest na hrudi slabost pocení dušnost palpitace (bušení srdce) nauzea (nevolnost) pocity na omdlení PŘÍČINY vzniku anginy pectoris jakákoli námaha chůze po schodech, běh za autobusem, práce na zahradě i sex může také vzniknout při křečovitém stahu věnčitých (koronárních) tepen při angině pectoris jezte nízkotučnou stravu s vysokým obsahem vlákniny; namísto másla používejte polynenasycený umělý tuk nebo rostlinný olej nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám buďte co nejméně ve stresu omezte sedavý způsob života naučte se relaxovat; meditace, tai-chi nebo jóga mohou snížit frekvenci anginózních záchvatů Pomoc prostøednictvím produktù STARLIFE pøi anginì pectoris Posiluje a snižuje pracovní zátěž srdečního svalu. Chrání cévní systém. Snižuje hladinu cholestrolu. OMEGA-3 EPA Obsažené mastné kyseliny ovlivňují snižování hladiny krevních lipidů, zejména cholesterolu a udržování pružnosti tepen. GINKGO STAR Pomáhá uvolňovat zvýšené napětí cév, čímž je rozšiřuje. Svými antioxidačními účinky zabraňuje vzniku záchvatů. VITAMIN E STAR Blokuje oxidaci LDL (škodlivého) cholesterolu, který je prvním krokem při tvorbě plátů. Má antioxidační účinky. VITAMIN C 1000 Kromě svým antioxidačních účinků pomáhá zlepšovat stav tepen poškozených aterosklerotickými pláty. GARLIC + PARSLEY Česnek normalizuje zrychlenou srdeční činnost. Zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu díky uvolnění spasmů koronárních tepen. 6 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

7 Ateroskleróza A Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Je to dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Různými vlivy se v cévách tvoří tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je nedostatečné prokrvení orgánu, ke kterému daná céva míří. Aterosklerotické postižení mozkových cév vede s přibývajícím věkem ke zhoršenému prokrvení mozku. Nejcitlivěji a tedy i nejdříve zareagují paměťové buňky, které jsou na hojném příjmu živin a kyslíku závislé nejvíce. Důsledkem je častější zapomínání skleróza. Toto onemocnění není však bohužel jediným důsledkem aterosklerózy. Mnohem častější jsou následky daleko vážnější. Ve většině civilizovaných zemích je ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí. Způsobuje většinu srdečních i mozkových příhod a přitom ještě před sto lety byla vzácnou a neprobádanou chorobou. Podpora organismu produkty STARLIFE pøi ateroskleróze Chrání cévní systém. Snižuje hladinu cholestrolu. OMEGA-3 EPA Obsažené mastné kyseliny ovlivňují snižování hladiny krevních lipidů, zejména cholesterolu a udržování pružnosti tepen. GINKGO STAR Pomáhá uvolňovat zvýšené napětí cév, čímž je rozšiřuje. Svými antioxidačními účinky zabraňuje vzniku záchvatů. VITAMIN E STAR Blokuje oxidaci LDL (škodlivého) cholesterolu, který je prvním krokem při tvorbě plátů. Má antioxidační účinky. VITAMIN C 1000 Kromě svých antioxidačních účinků pomáhá zlepšovat stav tepen poškozených aterosklerotickými pláty. Příznaky aterosklerózy se objevují až v jejích pokročilých stádiích, kdy je céva natolik poškozena, že dojde ke kritickému zúžení až uzávěru jejího průsvitu. Typické jsou náhle vzniklé bolesti v oblasti nedokrveného orgánu. V případě pouhého zúžení tepny a nedostatečného průtoku krve jde o námahové potíže, které v klidu ustoupí. Pokud dojde k úplnému závěru, hrozí odumření nedokrvené části orgánu a závažné narušení jeho funkce. Příznaky jsou proto velmi pestré dle toho, který orgán byl postižen, v jakém rozsahu a jak rychle omezení průtoku nastalo. GARLIC + PARSLEY Posiluje kardiovaskulární systém a pozitivně působí proti atroskleróze. CRANBERRY STAR Zdokonaluje průtok krve, redukuje krení tlak, zpomaluje vznik atrosklerózy a zamezuje ucpávání cév. VIRGIN OLIVE STAR Pomáhá snížit vstřebávání cholesterolu v krvi o polovinu. PŘÍČINY vzniku aterosklerózy kouření zvýšená hladina tuků v krvi zvýšený krevní tlak rodinná zátěž (mrtvice, infarkt u pokrevních příbuzných) obezita vysoká srážlivost krve cukrovka při ateroskleróze zdravý životní styl omezit vysokoenergetická (tučná a sladká) jídla zvýšit množství vlákniny (ovoce, zelenina) v potravě, místo živočišných tuků používat rostlinné, zvláště za studena lisované oleje sportovat nekouřit DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 7

8 A Artritida je autoimunní onemocnìní, pøi nìmž imunitní systém produkuje protilátky proti vlastnímu kolagenu základnímu stavebnímu kameni chrupavek. U nemocného èlovìka chrupavka mizí a kolem postiženého kloubu jsou namáhány šlachy, vazy a svaly, dochází k jejich zanícení a vzniká bolest. Artritida je zánìt kloubù, pro nìjž je charakteristická ztuhlost, otoky, deformace a snížená pohyblivost kloubních spojení. A co více - nemocný produkuje ménì protizánìtlivých hormonù než obvykle. Zánìt kloubù mùže být rovnìž zpùsoben bakteriální, virovou nebo plísòovou infekcí kloubu. Tato porucha se nazývá infekèní artritida. K jejím symptomùm patøí zarudlost, otoky, bolest a citlivost postiženého kloubu, doprovázené èasto klasickými pøíznaky infekce - horeèkou, mrazením a bolestmi celého tìla. PØÍÈINY zánětu kloubů oslabení imunitního systému opotřebení kloubů stárnutí nedostatek živin pro tvorbu chrupavčité a pojivové tkáně Regenerace kloubù a kloubních spojení produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé, antibakteriální a antivirové účinky. ANATOMAX Zmírňuje zánětlivé reakce, zasahuje do aktivity řady enzymů, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní oběh, snižuje svalové křeče, podílí se na zlepšení detoxikačních procesů v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu. ARTHRIMAX Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok ztuhlých kloubů postižených artritidou a zánětem. pro regeneraci kloubů posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubů, pomáhá udržovat přirozenou pohyblivost kloubů, zmírňuje bolestivost při zánětech, doplňuje přirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a působí podpůrně na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitých tkáních, urychluje přeměnu energie v organismu, zmírňuje bolestivost kloubů způsobené věkem. GLUCOSAMINE STAR Zmírňuje záněty a bolesti při léčbě artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkáně. Dodává energii každé buňce a pomáhá jejímu okysličování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitní systém, ničí volné radikály, snižuje stres, podporuje regeneraci pohybového aparátu, zmírňuje záněty, působí proti bolesti. 8 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

9 A Artróza je degenerativní onemocnìní kloubù - postupná ztráta chrupavky kloubní. Pøi tomto druhu kloubního onemocnìní je používáním opotøebován hladký povrch chrupavky, která pokrývá konec kostí v kloubu. Tìlo sice tuto ztrátu dokáže nahradit, ale povlakem nerovným, drsným. To má za následek ztuhnutí kloubù a snížení jejich pohyblivosti. Ztuhlost je pøíèinou namáhání svalù a šlach. Dochází k následnému zanícení, které je doprovázeno bolestí. PØÍÈINY degenerativního onemocnìní kloubù nadměrný příjem masa nedostatečný přísun živin oslabení imunitního systému nadváha pro regeneraci kloubů a kloubních spojení posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) vitalizace organismu Regenerace organismu s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. EXTRA CELL GUARD Je silná antioxidaèní formule. Zvyšuje odolnost organismu proti infekcím, posiluje imunitní systém, podporuje hojení ran a kostí, potlaèuje negativní vlivy stárnutí organismu. ANATOMAX Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity øady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh, snižuje svalové køeèe, podílí se na zlepšení detoxikaèních procesù v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu. JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat pøirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost pøi zánìtech, doplòuje pøirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavèitý ch tkáních, urychluje pøemìnu energie v organismu, zmíròuje bolestivost kloubù zpùsobené vìkem. GLUCOSAMINE STAR Zmíròuje zánìty a bolesti pøi léèbì artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkánì. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitní systém, nièí volné radikály, snižuje stres, podporuje regeneraci pohybového aparátu, zmíròuje zánìty, pùsobí proti bolesti. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 9

10 A Alzheimerova choroba je degenerativní porucha charakteristická specifickým souhrnem fyziologických zmìn v mozku. Tato porucha byla poprvé popsána v r nìmeckým neurologem Aloisem Alzheimerem. Je charakterizována jako progresivní mentální rozpad postupující do takového stupnì, že narušuje schopnost se bìžnì pracovnì a spoleèensky uplatnit. Jsou narušeny pamìové a abstraktní myšlenkové procesy. K pøíznakùm patøí deprese, zmatené vnímání prostoru a èasu, neschopnost soustøední a komunikace, ztráta schopnosti udržet moè a stolici, ztráta pamìti, zmìny osobnosti a prudké zmìny nálady. Zdraví a celková funkènost osobnosti se rychle zhoršují, až je èlovìk naprosto neschopen samostatnì fungovat. PØÍÈINY degenerativní poruchy mozku nedostatečný přísun živin do mozku (vitaminů skupiny B, zinku, antioxidačních vitaminů A, E a karotenoidů, deficit bóru, selenu a draslíku) problémy se vstřebáváním běžné u starších lidí alkohol a mnohá léčiva prohlubující nedostatek klíčových vitaminů a minerálů pro posílení imunitního systému, výživu a regeneraci mozkových buněk vyvážená strava z přírodních potravin s vysokým podílem vlákniny potravní doplňky vyloučení nebezpečných sloučenin hliníku (hliníkové nádobí, kosmetické přípravky deodoranty, mycí gely, šampony, potravinářské přísady, obaly potravin, některé léky) bezpečné kosmetické přípravky bez škodlivých ingrediencí Regenerace kloubù a kloubních spojení s produkty STARLIFE Koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu, zabezpeèuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin. Má protivirové a protizánìtlivé úèinky, pøináší celkové posílení organismu. COLOSTRUM STAR Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje proteinovou syntézu. EXTRA CELL GUARD Je velmi silná antioxidaèní formule se širokým spektrem aktivních složek. Zvyšuje odolnost organismu, podporuje jeho regeneraci, potlaèuje vliv stresových faktorù na organismus. Dodává energii každé buòce, podporuje její okyslièování. Posiluje imunitní systém, pomáhá rychlé regeneraci organismu. BRAIN STAR Posiluje mozkovou èinnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. LECITHIN Podporuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamì a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìèných membrán. 10 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

11 A Astma je onemocnìní plic, které zpùsobuje ucpávání dýchacích cest. Bìhem astmatického záchvatu køeèe svalù obklopujících prùdušky stáhnou okolní tkáò a zabrání proudìní vydýchaného vzduchu ven z plic. K typickým pøíznakùm astmatického záchvatu patøí kašel, sípot, pocit stísnìnosti v hrudi a potíže s dechem. Køeèe jsou následkem chronického zánìtu a pøecitlivìlosti dýchacích cest vùèi urèitému podnìtu. Vždy dochází k otoku prùdušek a k jejich ucpání vznikajícím hlenem. PØÍÈINY astmatického záchvatu obvyklé alergeny - chemikálie, drogy, prach, kouř, plísně, potravinářské přísady, obava, zlost jiné faktory - poruchy nadledvinek, změny teploty, extrémní sucho nebo vlhkost okolního prostředí, nízká hladina krevního cukru, stres apod. infekce znečištěné životní prostředí pro posílení imunitního systému a regeneraci tkání změna životního stylu doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy podpora imunitního systému a zdravé funkce tkání dýchacího ústrojí přírodními potravními doplňky zmírnění stresu a silných emocí Podpora organismu produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním respiraèního traktu. ROYAL JELLY Je silné pøírodní antibiotikum. Posiluje funkci imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání, snižuje citlivost na mnoho alergenù. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitu, oslabuje reakce na poživatiny, pyly a další alergeny. Nièí volné radikály, snižuje stres. RESPIRAL Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest, odhleòují, zklidòují suchý i dusivý kašel, mají hojivé úèinky na sliznice. Podporují imunitní systém. ENZYME STAR Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek, které podporují trávení. Uvolòuje køeèe, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vyluèování hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù, urychluje vstøebávání otokù a krevních výronù. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 11

12 B Borelióza je nemoc zpùsobená bakteriemi Borrelia burgdorferi, které jsou nejèastìji pøenášeny infikovanými klíšaty nebo komáry. Poprvé byla tato nemoc identifikována v polovinì sedmdesátých let ve mìstì Lyme v Connecticutu v USA, proto bývá nazývána též Lymská borelióza. Symptomy lymské boreliózy jsou velice variabilní, stejnì jako její inkubaèní doba, která se pohybuje od 2 do 32 dní. Choroba prochází tøemi stádii a ne každý pacient prodìlá všechny: 1. pupínky a vyrážky, horeèka, zimnice, zvracení a bolesti v krku 2. oblièejové ochrnutí - mùže se projevit po týdnech i po mìsících, zbytnìní sleziny, otoky mízních uzlin, prudké bolesti hlavy, rozšíøení srdeèního svalu a abnormální srdeèní rytmus 3. chronická bolest hlavy, ztuhlost krku, bolesti kloubù a otoky, degenerativní svalové poruchy. Lymská borelióza je léèitelná a témìø vždy jsou její následky odvratitelné, pokud je léèba zahájena vèas. Pokud však není nemoc léèena již v poèáteèním stádiu, dochází k rozvoji zbytnìní sleziny mízních uzlin, k nepravidelnostem srdeèního rytmu, artritidì a poškození srdeènì cévní a centrální nervové soustavy. PØÍÈINY infekce nedostatečná prevence nevhodný oděv do lesa nedostatečně ošetřená štípnutí pro posílení imunitního systému a podporu organismu prevence - antioxidanty s vyšším obsahem vitaminů odpuzují bodavý hmyz vhodný oděv do přírody a kontrola po návratu podpora imunitního systému, doplnění esenciálních vitaminů, minerálů, stopových prvků a antioxidantů Podpora organismu s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. PAU D ARCO Je formule obsahující látky s protizánìtlivým úèinkem, které jsou efektivní pøi léèbì bakteriálních a parazitárních onemocnìní. Podporuje hojení zánìtù kloubù a kostí. Zmíròuje bolesti vznikající jako dùsledek nìkterých chorob. CHLOROPHYLL Je pøípravek s výrazným dezinfekèním úèinkem, prokazuje význaèné hojivé úèinky a pùsobí protizánìtlivì. ANTI-PARASITE Je formule s protiparazitním a detoxikaèním úèinkem. Uplatòuje se pøi zánìtu sliznic, postižení jater, sleziny, žaludku a pomáhá normalizovat støevní flóru a nièí kvasné a hnilobné mikroorganismy. 12 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

13 B Bronchitida je zánìtlivé onemocnìní, které vzniká ucpáním nebo zahlcením trubic vedoucích do plic. Zánìt má za následek tvorbu hlenu a kašel, horeèku, bolest v hrudi a zádech, únavy, bolesti v krku, obtíže s dýcháním a náhlé návaly zimy s chvìním po celém tìle. Otoky sliznic a nadmìrná sekrece prùduškových žláz èasto provázejí stahy prùdušek. Akutní bronchitida je obvykle zpùsobena infekcí, která mùže být bakteriálního, virového chlamydiálního, mykoplazmatického nebo kombinovaného pùvodu. V nìkterých pøípadech mùže tento stav pøerùst v zápal plic. Chronická bronchitida je následkem èastého podráždìní plic (napø. cigaretovým kouøem). Pøíèinou mùže být i alergie. PØÍÈINY zánětu průdušek infekce oslabení imunitního systému agresivní prostředí pro potlačení zánětu a povzbuzení organismu podpora imunitního systému přírodními preparáty doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy vyloučení dráždivých substancí způsobujících ucpávání dýchacích cest inhalace Podpora imunitního systému produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním respiraèního traktu. ROYAL JELLY Je silné pøírodní antibiotikum. Posiluje funkci imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání, snižuje citlivost na mnoho alergenù. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. RESPIRAL Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest, odhleòuje, zklidòuje suchý i dusivý kašel, má hojivé úèinky na sliznice. Podporuje imunitní systém. ENZYME STAR Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek, které podporují trávení. Uvolòuje køeèe, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vyluèování hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù, urychluje vstøebávání otokù a krevních výronù. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 13

14 C Cirhóza jater je degenerativní zánìtlivé onemocnìní, které se projevuje tvrdnutím a zajizvením jaterních bunìk. Játra ztrácejí schopnost normálnì fungovat z dùvodu zajizvené tkánì, která brání normálnímu prùtoku krve játry. Nejobvyklejší pøíèinou vzniku cirhózy jater je nadmìrná konzumace alkoholu, ménì èastým dùvodem bývá virová hepatitida. I podvýživa a chronické zánìty mohou vést k poruchám funkce jater. V poèáteèních fázích mùže k symptomùm cirhózy patøit zácpa nebo prùjem, horeèka, podráždìný žaludek, únava, slabost, ztráta chuti k jídlu, ztráta tìlesné hmotnosti, zvìtšení jater, zvracení, zarudlé dlanì a žloutenka. V pozdìjší fázi choroby se dostavuje anémie, tvorba podlitin zpùsobená podkožním krvácením a otoky. PØÍÈINY degenerativního onemocnění jater nadměrná konzumace alkoholu virová hepatitida pro detoxikaci a regeneraci jater změna životního stylu vhodná strava potravní doplňky - doplnění vitaminů, enzymů, aminokyselin a antioxidantů Detoxikace a regenerace jater s produkty STARLIFE Komplexní doplnìk minerálù, stopových prvkù, aminokyselin a enzymù. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu a snižuje zátìž jater. ALFALFA Pùsobí detoxikaènì, neutralizuje žaludeèní kyselinu, výraznì zlepšuje metabolismus organismu, upravuje chu k jídlu a zvyšuje využitelnost bílkovin, vápníku a dalších látek ze stravy. Je vhodným zdrojem vitaminu K. Deficit vitaminu K je pøi cirhóze obvyklý. PROTECT LIVER Podporuje metabolismus, ovlivòuje pøíznivì virový zánìt jater, tlumí úèinky nìkterých jaterních jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidaèní úèinky. LECITHIN Je fosfolipidový pøípravek ke snížení hladiny cholesterolu a zlepšení funkce jater. Chrání jaterní buòky pøi jejich detoxikaèních funkcích, je vhodný pro regulaci ztuènìní jater. Snižuje toxický úèinek alkoholu na játra, podporuje dobrou funkci bunìèných membrán. Je významným antioxidantem. Podílí se na energetické výmìnì v buòce a stabilizuje membrány. Pomáhá pøi poruchách zažívání, pøi chronických aktivních hepatitidách. CELL GUARD Je silná kombinovaná antioxidaèní formule. Podporuje krevní obìh, má silné protizánìtlivé úèinky. Podporuje imunitu, neutralizuje toxické složky a chrání játra pøed poškozením. 14 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

15 C Crohnova choroba je chronické a dlouhotrvající vøedové onemocnìní jednoho i více úsekù trávicího traktu. Vøedová choroba se mùže šíøit ve všech vrstvách støevní stìny (sliznice, podsliznièní vrstva, svalová a pojivová vrstva). Postihuje celou trávicí soustavu od ústního otvoru až ke koneèníku, vèetnì pøilehlých uzlin. Zanícená místa zùstávají po vyhojení zarostlá jizvou, která zužuje prùchodnost trávicí soustavy. Tato choroba není nakažlivá a její pøíèina není dosud plnì objasnìna. K pøíznakùm Crohnovy choroby patøí úporný prùjem, bolest bøicha, horeèka, poruchy vstøebávání (a následná podvýživa), steatorea (výskyt tuku ve stolici), ztráta energie, chuti k jídlu a tìlesné hmotnosti. Chronické krvácení mùže pøi této nemoci zpùsobit anémii související s deficitem železa. Kromì vøedù a zánìtu se mùže Crohnova choroba projevovat i èásteèným zúžením prùchodnosti støev. PØÍÈINY vředové choroby střev prodělané potravní alergie poškození volnými radikály nedostatek vitaminů C a E potraviny dráždící trávicí trakt (alkohol, kofein, nápoje sycené oxidem uhličitým, čokoláda, smažená jídla, umělé přísady a konzervační látky) hlenotvorné potraviny (mléčné výrobky) stres vysoká koncentrace hliníku a rtuti v mozku poruchy imunitního systému pro podporu trávení a správné funkce zažívacího traktu vyvážená strava s dostatkem syrové nebo v páře vařené zeleniny dostatečné množství tekutin (převařená voda, bylinné čaje, čerstvé šťávy) vyloučení rafinovaných uhlohydrátů ze stravy změna životního stylu, dostatek pohybu a odpočinku potravní doplňky Podpora zaívacího ústrojí produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, èistí krevní øeèištì a zvyšují odolnost organismu proti rùzným onemocnìním. GARLIC + PARSLEY Je formule k detoxikaci a ochranì organismu pøed infekcemi. Zlepšuje zažívací procesy a pùsobí celkovì na zlepšení metabolismu. CELL GUARD, EXTRA CELL GUARD PosilujÍ imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Jsou silnými antioxidanty a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Tlumí infekce a regenerují støevní trakt (vitaminy C a E). Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. ENZYME STAR Jsou komplexy enzymù a dùležitých složek, které podporují trávení. Stabilizují stav v buòkách a umožòují zastavení zánìtlivých procesù, obnovují pøirozenou støevní mikroflóru, podporují nièení volných radikálù. LIFE STAR Je bylinná formule, která zpomaluje proces stárnutí bunìk, zvyšuje celkový energetický tonus organismu, snižuje pocit DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 15

16 D Deprese je stav skleslosti a sklíèenosti. Jde o onemocnìní celého tìla - postihuje organismus, nervovou soustavu, duševní složku, myšlení i chování. Ovlivòuje spánek i chu k jídlu, pocity vùèi sobì samému i zpùsob uvažování o lidech a vìcech kolem sebe a pøístupu k nim. Symptomy mohou pøetrvávat týdny, mìsíce i roky. Existuje øada typù depresí s rozdíly v množství symptomù, v jejich prudkosti a úpornosti. Lidé trpící depresí se obvykle straní spoleènosti. Ztrácí zájem o dìní kolem sebe a ztrácejí schopnost zažívat radost. Mnozí postižení myslí na smrt a uvažují o sebevraždì. K pøíznakùm deprese patøí chronická únava, poruchy spánku (jak nespavost, tak nadmìrné množství spánku), zmìny chuti k jídlu, bolesti hlavy a zad, trávicí poruchy, podráždìnost, vznìtlivost, ztráta zájmu o zájmové èinnosti a neschopnost se jimi tìšit, pocity ménìcennosti a neschopnosti. Osoba s depresí mùže být chronicky podráždìná a rozzlobená, smutná a zoufalá nebo neprojevuje témìø žádné èi vùbec žádné emoce. PØÍÈINY celkové skleslosti a sklíčenosti napětí, stres, traumatizující zážitek nerovnováha mozkového chemismu poruchy funkce štítné žlázy, podráždění žaludku, bolesti hlavy, mononukleóza nedostatky ve výživě, konzumace cukru nedostatek tělesného pohybu, vážnější fyzické obtíže pro povzbuzení a posílení organismu změny životního stylu pravidelný tělesný pohyb, cvičení, dostatek odpočinku udržování aktivní mysli, vyhýbání se stresovým situacím vhodná strava posílení imunitního systému, podpora organismu vhodnými potravními doplňky Posílení, povzbuzení a regenerace organismu produkty STARLIFE Je koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu, zabezpeèuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. COLOSTRUM STAR Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje proteinovou syntézu. EXTRA CELL GUARD Je velmi silná antioxidaèní formule se širokým spektrem aktivních složek. Zvyšuje odolnost organismu, podporuje jeho regeneraci, potlaèuje vliv stresových faktorù na organismus. BRAIN STAR Posiluje mozkovou èinnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. LECITHIN Podporuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamì a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìèných membrán. ENERGY STAR Je formule kombinovaná z ženšenu a včelí mateří kašičky pro podporu odolnosti organismu proti fyzickému a psychickému stresu. Posiluje organismus pøi vyrovnávání se s nepøíznivým pùsobením životních podmínek a stresových faktorù. 16 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

17 Dna je bìžný typ artritidy, k nìmuž dochází pøi zvýšeném usazování kyseliny moèové ve tkáních. Kyselina moèová je výsledný produkt metabolismu látek oznaèovaných jako puriny. Postižený organismus neprodukuje dostateèné množství trávicího enzymu urikázy, který oxiduje relativnì nerozpustnou kyselinu moèovou na vysoce rozpustnou látku. V dùsledku tohoto nedostatku dochází ke hromadìní kyseliny moèové v krvi a tkáních, kde nakonec krystalizuje. Vytvoøené jehlièkovité krystaly pronikají jako skuteèné jehly do kloubù. Nìkdy se kyselina moèová usazuje pøednostnì v kloubu palce u nohy, ale náchylné k jejímu ukládání mohou být i další klouby, napøíklad kotníky, kolena, zápìstí i klouby prstù. Obvyklým prvním pøíznakem je prudká bolest. Pak dochází k zánìtu postiženého kloubu a k jeho zèervenání, otoku a vzniku extrémní citlivosti na dotek. Kyselina moèová je vedlejší produkt rozkladu nìkterých potravin, takže dna úzce souvisí s výživou. PØÍÈINY onemocnění dnou dědičnost nesprávná výživa a přejídání se nadměrné pití některé léky stres operace nebo poranění kloubu pro regeneraci kloubů posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, omezení konzumace masa, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) Regenerace kloubù a kloubních spojení s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. ANATOMAX Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity øady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh, snižuje svalové køeèe, podílí se na zlepšení detoxikaèních procesù v organismu. ARTHRIMAX Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok ztuhlých kloubù postižených artritidou a zánìtem. JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat pøirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost pøi zánìtech, doplòuje pøirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavèitých tkáních, urychluje pøemìnu energie v organismu, zmíròuje bolestivost kloubù zpùsobené vìkem. GLUCOSAMINE STAR Zmíròuje zánìty a bolesti pøi léèbì artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkánì. OSTEO STAR Dodává organismu potøebnou denní dávku vápníku a hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Stabilizuje bunìèné membrány, uvolòuje køeèe, podporuje hojení ran a kostí, potlaèuje vliv negativní stresových faktorù na organismus. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. BOBY STAR Je unikátní krém, který působí proti bolesti, zlepšuje prokrvení, má protizánětlivé účinky, zklidňuje, uvolňuje a podporuje regeneraci. D DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 17

18 E Edém døíve nazývaný vodnatelnost je charakteristický akumulací tekutin v tìlních tkáních. Nejèastìji vzniká na chodidlech a kotnících, ale postihnout mùže kteroukoliv èást tìla. Otoky takto vznikající mohou zase vyvolat bolesti svalù. Zadržování tekutin je obvykle zpùsobováno alergiemi. U mnoha žen se edém vytváøí bìhem tìhotenství. Úporný edém mùže být zpùsoben potížemi ledvin, moèového mìchýøe, srdce nebo jater. PØÍÈINY onemocnění alergie potíže ledvin, močového měchýře, srdce nebo jater nepřiměřené vstřebávání bílkovin pro odvodnění organismu úprava stravy a životosprávy (zvýšení příjmu syrové potravy, dostatek vlákniny, doplnění vhodných bílkovin vejce, pečené rybí, kuřecí a krůtí maso, malé množství kysaných mléčných výrobků) doplnění minerálních látek pravidelný půst dostatek pohybu a odpočinku odbourání stresu Podpora organismu pøi edému produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu. Obsahuje celou øadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. PROTECT LIVER Podporuje metabolismus, ovlivòuje pøíznivì virový zánìt jater, tlumí úèinky nìkterých jaterních jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidaèní úèinky. PAU D ARCO Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických nemocí. Pùsobí detoxikaènì, zmíròuje vedlejší úèinky nìkterých antibiotik. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Posiluje tkánì obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek a tvorbu hormonù, které jsou nutné ke správné rovnováze tekutin v tìle a tlumení edému. KELP Je pøípravek z hnìdé moøské øasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vyluèování toxických látek z tìla. ENZYME STAR Je komplexní pøípravek pro podporu trávení. Komplex enzymù pomáhá trávit bílkoviny, cukry, tuky a podporuje vstøebávání kyselin. 18 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

19 E Epilepsie je porucha charakteristická opakovanými záchvaty, které jsou zpùsobovány elektrickými poruchami nervových bunìk v mozku. Pøíèiny vìtšiny pøípadù epilepsie nejsou známy. Tato porucha je pokládána za dìdiènou, ale samotná genetická predispozice ještì ve vìtšinì pøípadù neznamená projev onemocnìní. Záchvaty mohou nastávat bez zjevného dùvodu nebo mohou být vyvolány øadou podnìtù, k nimž patøí alergeny, vysazení konzumace drogy nebo alkoholu, horeèka, blikající svìtla, hlad, hypoglykemie, infekce, nedostatek spánku, metabolické nebo živinové nedostatky a úrazy, pøedevším hlavy. Existuje nìkolik typù záchvatù s rùznými projevy. Pro lidi trpící epilepsií je nutné doplòování živin. PØÍÈINY epilepsie genetická predispozice zamezení přívodu kyslíku při porodu poranění hlavy po narození pro posílení organismu úprava stravy a životosprávy dostatečný přísun živin mírná tělesná aktivita k podpoře mozkového krevního oběhu odbourání stresu a napětí Podpora organismu pøi epilepsii produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu (potøebný pro normální funkci mozku). Obsahuje celou øadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, podporuje normální funkci mozku, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Posiluje tkánì obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek, které pùsobí jako protistresové žlázy. KELP Je pøípravek z hnìdé moøské øasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vyluèování toxických látek z tìla. OSTEO STAR Doplnìk vápníku, hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Obsahové složky jsou dùležité pro normální pøenos nervových vzruchù a pro zklidnìní nervové soustavy a svalových køeèí. Potlaèují rovnìž vliv negativních stresových faktorù na organismus. GARCINIA STAR Je rostlinná formule s obsahem složek, které zrychlují látkovou výmìnu, stimulují aktivitu enzymù podílejících se na metabolismu glukózy a na syntéze mastných kyselin a cholesterolu. Mají také pozitivní vliv na oddálení destruktivních procesù v obìhovém systému. BRAIN STAR Je kombinovaná formule pro výživu a rychlé posílení mozkových bunìk. Dodává energii do tkání, podporuje mozkový a periferní krevní obìh, tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje elektrochemický pøenos nervových vzruchù mezi mozkem a tìlem. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 19

20 H Hemofilie je dìdièná chorobná krvácivost. Narušení krevní cévy a otok malého množství krve se projevuje krevní podlitinou. Proces zvaný hemostáza (srážení krve - koagulace) zpùsobí utìsnìní vzniklého otvoru v cévì sraženinou. U lidí trpících hemofilií se krev normálnì nesráží, protože jeden nebo i více proteinù, které pùsobí na tvorbu krevní sraženiny a uzavøení vzniklého otvoru, neúèinkuje, je ho nedostatek nebo zcela chybí. Hemofilie mùže mít prùbìh mírný i tìžký, v závislosti na míøe porušení faktorù krevní srážlivosti u postiženého jedince. V obtížných pøípadech mùže být samovolné krvácení dùvodem k infuzím nebo aplikacím koncentrátù srážecích faktorù. Pro hemofiliky je nebezpeènìjší vnitøní krvácení. Vnitøním krvácením mohou být postiženy klouby, svaly i další mìkké tkánì. Vnitøním krvácením mùže dojít i k ucpání dýchacích cest nebo poškození mozku èi jiných životnì dùležitých orgánù. Lidé s mírnou formou hemofilie obvykle nejsou ohroženi samovolným krvácením. PØÍÈINY chorobné krvácivosti dědičnost při chorobné krvácivosti strava bohatá na vitamin K pozornost k varovným příznakům vnitřního krvácení kloubní nebo svalové bolesti, svědivý pocit nebo pocit tepla, stísněnosti nebo ztuhlosti v postižené oblasti, nadměrné otoky či podlitiny, bolesti hlavy, ospalost Podpora organismu pøi hemofilii produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, B6 a vitaminu K nezbytného pro mechanismus srážení krve. Obsahuje celou øadu minerálù draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Jsou koloidní roztoky minerálù a stopových prvkù pro podporu tvorby krve a podporu krevní srážlivosti. Podporují vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky, podporuje hojení sliznic a tkání. OSTEO STAR Je doplnìk vápníku, hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Obsahové složky podporují srážení krve, hojení sliznic a tkání. 20 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

BETAFIT. Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betafitu. Energetická charakteristika

BETAFIT. Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betafitu. Energetická charakteristika ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky ošetřeny nebo s

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika Stop jarní únavě! ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Terapie Wellness centra Konstantin

Terapie Wellness centra Konstantin Terapie Wellness centra Konstantin Masáže Aromatické masáže klasické masáže s přísadou éterických olejů dle výběru hosta. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které vám

Více

PENTAGRAM (bylinné koncentráty, krémy, přírodní mýdla)

PENTAGRAM (bylinné koncentráty, krémy, přírodní mýdla) PENTAGRAM (bylinné koncentráty, krémy, přírodní mýdla) VIRONAL bylinný koncentrát imunitní systém, virózy, plíce, tlusté střevo MO 439,- Kč objem 30ml Ovlivňuje především dráhu plic, tlustého a tenkého

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY

JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVKY ENERGY Tato tabulka slouží jako orientační pomůcka k výběru vhodných produktů při konkrétních potížích. Upozorňujeme však, že každý organismus je jedinečný a je nutné v prvé řadě odhalit

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU

JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU JAK POSÍLIT ODOLNOST ORGANISMU Vnější prostředí Náš život je v současné době vystaven mnohým vnějším, ale i vnitřním útokům. Jen velmi stručně, protože tato otázka je skloňovaná ve všech pádech. Životní

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Mochna husí nať řezaná

Mochna husí nať řezaná Mochna husí nať řezaná Droga působí zejména na hladké svalstvo, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a svíravě. Dle J.A.Zentricha ji zle použít proti křečím, při kolikových bolestech či krvavých průjmech,

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie

Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie Zelené potraviny Tibet, Havaj, Peru, Tchaj-wan, Ekvádor, Kalifornie a Brazílie Kvintesencí dnešní doby jsou bezesporu zelené potraviny, někdy označované jako superpotraviny. Pocházejí z čistě přírodních

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ

DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ DĚLÁME VÁŠ ŽIVOT LEPŠÍ 90-TI DENNÍ TRANSFORMACE 90-ti denní - TRANSFORMACE 90-ti denní TRANSFROMACE je vaše šance jak zlepšit zdraví a postavu. Ve 12-ti týdenním programu vyčistíme váš organismus od toxinů,

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace ŽILNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 www.accessexcellence.org 2 Stavba žilní stěny relativně tenká a chudá svalovina, chlopně zabraňující zpětnému toku krve, vazivová vrstva (elastická i

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek

Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Nabídka masáží hotelu Hostačovský zámek Klasické relaxační, rekondiční a sportovní masáže (60min. - 650 Kč) Masáž vždy patřila mezi výborné regenerační prostředky. Bylo zjištěno, že masáž pomáhá při léčení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více