Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884"

Transkript

1 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se potí lilek? Pozorování vnější stavby těla pavouků Prvoci (Protozoa) Půda Rostlinná barviva Rostlinná pletiva Stavba květu a odvození květního vzorce Tvorba trvalého preparátu

2 BIOLOGIE Dechová ventilace Dýchání je složitá funkce, na které se podílí dýchací ústrojí, svaly, krev a oběhová soustava. Zjišťování vitální kapacity plic a apnoe patří mezi významné metody pro stanovení zdravotního stavu, popř. kondice organismu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Renáta Flecknová

3 BIOLOGIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 4 Praktické provedení... 6 Motivace studentů... 7 Doporučený postup řešení... 8 Příprava úlohy... 8 Materiály pro studenty... 8 Záznam dat... 8 Analýza dat... 8 Syntéza a závěr... 9 Hodnocení... 9 Internetové odkazy a další informační zdroje... 9 Pracovní návod č Zadání úlohy Pomůcky Bezpečnost práce Teoretický úvod Příprava úlohy (praktická příprava) Postup práce Závěr Pracovní list - Měření VKP (řešená učitelská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Graf a jeho popis Závěr Pracovní list - Měření VKP (žákovská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Graf a jeho popis Závěr Pracovní návod č Zadání úlohy Pomůcky Bezpečnost práce Teoretický úvod Příprava úlohy (praktická příprava) Postup práce Vyhodnocení naměřených dat Závěr Pracovní list - Měření apnoe (řešená učitelská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Grafy a jejich popisy Závěr Pracovní list - Měření apnoe (žákovská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Graf měření apnoe v klidu Graf měření apnoe po zátěži Závěr... 24

4 3 Zařazení do výuky Experiment v biologii je vhodné zařadit v rámci učiva o činnosti plic, civilizační nemoci, fyzická kondice. V matematice oblast aplikace (Statistika) zpracování dat V tělesné výchově orientační stanovení funkční zdatnosti plic Vyučovací předměty: biologie, matematika, tělesná výchova Průřezová témata: Enviromentální výchova Problematika vztahů organismů a prostředí Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, seberegulace Tip1 Studenty většinou zajímá, zda existuje souvislost mezi obvodem hrudníku a vitální kapacity plic. Měření lze použít také pro srovnání sportovci/nesportovci nebo kuřáci/nekuřáci. Časová náročnost Příprava experimentu příprava techniky (5 minut), instruktáž studentů (5 minut) Vlastní pokus (3 minuty) Hodina (45 min) Čas včetně přípravy, úvodní diskuze a vyhodnocení výsledků skupin se závěrečnou diskuzí. Bezpečnost práce Dodržujte pravidla práce v biologické laboratoři. Úvod Dýchání je složitá funkce, na které se podílí dýchací ústrojí, svaly, krev a oběhová soustava. Zjišťování vitální kapacity plic a apnoe patří mezi významné metody pro stanovení zdravotního stavu, popř. kondice organismu. Měří se pomocí spirometru, do kterého vydechneme co největší množství vzduchu po maximálním nádechu nebo měříme délku zástavy dechu. Bjørn Dæhlie byl norský běžec na lyžích, 8násobný olympijský vítěz a 9násobný mistr světa. Měl údajně mezi sportovci největší vitální kapacitu plic a jednu z nejnižších tepových frekvencí. Typ experimentu: žákovský Cíle Studenti by měli zvládnout: použít odpovídající instrumentální vybavení (senzor spirometr) ke stanovení grafu vitální kapacity plic stanovit dechový objem, inspirační rezervní objem, expirační rezervní objem změřit apnoe v klidu a po zátěži využít informací k stanovení hypotézy o vlastní kondici Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů student uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice kompetence k učení student si své učení a pracovní činnost sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj kompetence sociální a personální student aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele

5 4 Slovníček pojmů DECHOVÝ OBJEM (DO) EXPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (ERO) INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (IRO) VITÁLNÍ KAPACITA PLIC (VKP) APNOE Viz pracovní list (učitel). Přehled pomůcek počítač s USB portem PASPORT USB Link (Interface) nebo Xplorer GLX senzor spirometr (PS-2152) + náustek software DataStudio pracovní návod pracovní list Teoretická příprava (teoretický úvod) Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý. Z funkčního hlediska je dýchání rozděleno na tři na sebe navazující děje: a) zevní dýchání (ventilace) dochází k výměně plynů mezi atmosférou a krví. Probíhá výhradně v plicích. b) rozvod dýchacích plynů mezi vnitřním povrchem plic a buňkami tkání zajišťuje krev. Do tkání je přiváděn především kyslík a z tkání je odváděn oxid uhličitý a voda. Proto poruchy dýchací soustavy mají odezvu v narušeném fungování oběhové soustavy a opačně. c) vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami a zahrnuje i oxidaci uvnitř buněk. Mechanika dýchání Při vdechu (inspirium) se plíce rozpínají a do plic se nasává vzduch. Inspirium je aktivní děj, závislý na činnosti dýchacích svalů (bránice, zevní mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku a zad). Bránice je plochý sval, který se chová jako píst uložený na rozhraní mezi hrudní a břišní dutinou. Zajišťuje až 80 % ventilace plic. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Výdech (expirium) je pasívní děj, při kterém se uplatňuje především pružnost plíce, pružnost hrudní stěny a hmotnost hrudníku. Výdechové svaly (břišní svaly a vnitřní mezižeberní svaly) vstupují do funkce až v závěru exspirace a při usilovném výdechu. Obr. 1: Práce svalů při nádechu a výdechu Zdroj: Plíce nejsou spojeny s hrudní stěnou. Proto zvětšení hrudního obvodu vyvolané tahem vdechových svalů by samo ještě nevedlo k rozepnutí plic a k nádechu. Kolem každé plíce je samostatná, zcela uzavřená dutina, jejíž stěny tvoří jemná blanka plicní a nástěnná pleura. Obě pleury v sebe v plicních hilech přecházejí. Štěrbina mezi nástěnnou a plicní pleurou se nazývá pohrudniční dutina. Je vyplněna ml vodnaté tekutiny. V dutině je mírný podtlak, který při atmosférickém tlaku 100 kpa kolísá od 97,5 kpa při vdechu do 99,4 kpa při výdechu. Tento podtlak v prostoru, který obklopuje plíce, způsobuje, že pružné plíce při dýchání pasivně sledují změny objemu hrudníku. V pohrudniční štěrbině, vyplněné tekutinou, je tlak nižší než atmosférický. Je to způsobeno pružným napětím plic, které mají stálou tendenci se smrštit.

6 5 Obr. 2: Model nádechu a výdechu Zdroj: AnimalHuman%20Physiology/Respiration/Respiration.html Ventilace plic Při normálním, klidném dýchání vymění dospělý člověk jedním nádechem a výdechem asi 500 ml vzduchu při dechové frekvenci dechů za minutu. Množství vzduchu, které člověk vydechne jedním dechem, nazýváme dechový objem - DO. Po normálním vdechu je zdravý člověk schopen nadechnout ještě určité množství vzduchu (tzv. inspirační rezervní objem - IRO). Stejně tak lze po klidném výdechu ještě maximálním úsilím vydechnout okolo jednoho litru vzduchu (tzv. exspirační rezervní objem - ERO). Maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším nádechu, vyjadřuje tzv. vitální kapacita plic VKP. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Vitální kapacita plic je určitým ukazatelem (i když neúplným) výkonnosti plic. Hodnota vitální kapacity v podstatě vyjadřuje, kolik kyslíku mohou plíce dodat tkáním. VKP má vztah k tělesnému povrchu. U žen je její normální hodnota dvojnásobkem hodnoty povrchu těla a u muže 2,5násobkem. Náležitá hodnota odpovídá průměrné hodnotě pro daný věk, pohlaví, hmotnost a výšku hodnotu současně ovlivňuje také konfigurace hrudníku a životospráva náležitá hodnota (norma) = povrch těla x 2 (platí pro dívky) povrch těla x 2,5 (platí pro kluky) Povrch těla určujeme vzhledem k výšce a hmotnosti těla (Seliger, V.: Praktika z fyziologie, SPN, Praha, 1971) Tab. 1: Povrch těla vypočtený z výšky (cm) a hmotnosti (kg)

7 6 Největší hodnotu VKP mají např. trénovaní sportovci, trubači, zpěváci a foukači skla. Hodnoty vitální kapacity se měří spirometrem. Měření je snadné, ale výsledky je nutné hodnotit pouze jako orientační a pro posouzení funkční zdatnosti plic jako nespolehlivé. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Obr. č.3: Ventilace plic Zdroj: Apnoe Při klidném dýchání vykonává člověk dýchací pohyby automaticky a rytmicky bez účasti vůle. Dýchání nepřestává ani ve spánku nebo v narkóze. Přesto můžeme na krátkou dobu zadržet dech, prohloubit nebo zrychlit dýchání. Při apnoe dochází k hromadění oxidu uhličitého v plicních sklípcích a tepenné krvi, což se po obnovení dýchání projeví prohloubením prvních vdechů a přechodným zrychlením dechové frekvence. Apnoická pauza (apnoe) je krátkodobé zastavení dýchání. Může nastat při různých dýchacích poruchách nebo i úmyslně. Na délku apnoe má vliv i fyzický stav, náplň volného času a druh zaměstnání (hudebníci na dechové nástroje, skláři). Nácvikem se doba zadržení dechu může podstatně prodloužit. Sportovci (běžci, plavci) mohou mít apnoická pauzy až o 50 až 100% delší. Praktické provedení Pokud provedete měření opakovaně - naměřená vitální kapacita plic se neuvádí jako průměrná hodnota z několika provedených měření, ale počítá se s nejvyšším výsledkem. Náležitá hodnota odpovídá hodnotě pro daný věk, pohlaví, hmotnost a výšku. Nevýhodou jsou jednorázové nástavce, u kterých při opakovaných měření dochází k protržení membrány, vlivem zachycené vodní páry při výdechu. K určení povrchu těla lze použít tabulky (např. Selinger, V.: Praktika z fyziologie) nebo kalkulačky na internetu (např. body-surface-area/bsa.htm) Senzor spirometr (PS-2152) Stanovení vitální kapacity plic, dechového objemu, expiračního rezervního objemu a inspiračního rezervního objemu. Lze ho použít i při stanovení apnoe pauzy (např. Stangeho test).

8 7 Technická data: Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz Zobrazuje objem v litrech Minimální odolnost proti proudění vzduchu Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) Obsah balení: senzor a jednorázové náustky (2 ks) BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Obr. č.4: Spirometr se záznamem měření (propojení zajišťuje USB-link) Zdroj: Renáta Flecknová (Science on Stage) Motivace studentů Zjišťování vitální kapacity plic patří mezi významné metody pro stanovení kondice. Měří se pomocí spirometru, do kterého dýcháme a pak vydechneme co největší množství vzduchu po maximálním nádechu. Během vyšetření tvoří dýchací cesty se spirometrem uzavřený systém, takže dýcháme do a z přístroje. Změny objemu vzduchu v přístroji zobrazí změny objemu vzduchu v plicích.

9 8 Doporučený postup řešení 1) Před samotným měřením studenti obdrží pracovní návod k domácímu studiu a také pracovní listy. 2) Zvážíme, zda budeme měřit jen s Xplorerem a nebo budeme výsledky zpracovávat v DataStudiu nebo Sparkvue. 3) Připravíme Xplorer (případně PC) a pomůcky k měření. 4) Vlastní postup: a) Připojte senzor k počítači nebo Xploreru GLX. b) Jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. c) Po tomto zapojení by měla blikat červená LED dioda na senzoru. Počkejte, až zhasne a začne svítit zelená kontrolka ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Může to v něm vyvolávat neklid a tím ovlivnění výsledků měření. e) Pokus probíhá asi 1 minutu. f) Na konec měření vyšetřovaný provede maximální nádech a maximální výdech. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Příprava úlohy Před měřením zadáme studentům k vypracování přípravnou část z pracovního listu. Zjistíme domácí přípravu studentů, zda si vyplnili slovníček pojmů a zda rozumí podstatě dané úlohy. Před měřením si připravíme všechny potřebné pomůcky k měření a rozdělíme studenty do pracovních skupin. Senzor spirometr (PS-2152) Technická data: Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz Zobrazuje objem v litrech Minimální odolnost proti proudění vzduchu Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) Obsah balení: senzor a jednorázové náustky (2 ks) Materiály pro studenty Pracovní návod k nastudování laboratorního cvičení, zejména teorie. Pracovní list - nastavení Xploreru, zaznamenání zjištěných dat, analýza a pochopení naměřených veličin. Porovnání s teorií. Vyslovení závěrů. Záznam dat Data lze zaznamenat Xplorerem a naměřené veličiny zpracovat přímo v Xploreru. Tato volba je méně náročná na technické vybavení. Uložená naměřená data mohou studenti zpracovat také v DataStudiu nebo Sparkvue, ve kterém může učitel přímo připravit pro studenty pracovní list. Pokud pracujete s DataStudiem, doporučuji pracovat s Flow Rate (liters/sec). Analýza dat Z naměřených dat studenti popíší záznam VKP, popř. odhadnou svoji kondici.

10 9 Syntéza a závěr Studenti shrnou své poznatky o tom, co dělali a k jakým závěrům dospěli a své výsledky porovnají s teorií. Pokud by se výrazně lišili od teorie, pokusí se zdůvodnit, co by mohlo být příčinou. Hodnocení Popsání grafu vitální kapacity plic. Určení hodnot VKP, DO, ERO a IRO Stanovení délky apnoe pauzy. Odpovídá záznam dobré kondici? Zdůvodnění! Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje AnimalHuman%20Physiology/Respiration/Respiration.html HRUŠKA, M., NOVOTNÝ, I.: Biologie člověka pro gymnázia. 4. vydání, Fortuna, Praha, ISBN DYLEVSKÝ, I., TROJAN, S.: Somatologie (1). 2. Vydání, Avicenum, Praha, ISBN SELINGER, V.: Praktika z fyziologie pro studující tělesné výchovy. SPN, Praha, BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele

11 BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod č. 1 Zadání úlohy 1) Pomocí měření určete svoji hodnotu dechového objemu. 2) Vypočtěte hodnotu své vitální kapacity plic. 3) Porovnejte výpočet s grafem měření vitální kapacity plic. Pomůcky Xplorer GLX Senzor spirometr (PS-2152) + náustek software Sparkvue nebo DataStudio Bezpečnost práce Dodržujte pravidla školní biologické laboratoře. Teoretický úvod Ventilace plic Při normálním, klidném dýchání vymění dospělí člověk jedním nádechem a výdechem asi 500 ml vzduchu při dechové frekvenci dechů za minutu. Množství vzduchu, které člověk vydechne jedním dechem, nazýváme dechový objem - DO. Po normálním vdechu je zdravý člověk schopen nadechnout ještě určité množství vzduchu (tzv. inspirační rezervní objem - IRO). Stejně tak lze po klidném výdechu ještě maximálním úsilím vydechnout okolo jednoho litru vzduchu (tzv. exspirační rezervní objem - ERO). Maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším nádechu, vyjadřuje tzv. vitální kapacita plic VKP. Vitální kapacita plic je určitým ukazatelem (i když neúplným) výkonnosti plic. Hodnota vitální kapacity v podstatě vyjadřuje, kolik kyslíku mohou plíce dodat tkáním. VKP má vztah k tělesnému povrchu. U žen je její normální hodnota dvojnásobkem hodnoty povrchu těla a u muže 2,5násobkem. Náležitá hodnota odpovídá průměrné hodnotě pro daný věk, pohlaví, hmotnost a výšku hodnotu současně ovlivňuje také konfigurace hrudníku a životospráva náležitá hodnota (norma) = povrch těla x 2 (platí pro dívky) povrch těla x 2,5 (platí pro kluky)

12 11 Povrch těla určujeme vzhledem k výšce a hmotnosti těla (Seliger, V.: Praktika z fyziologie, SPN, Praha, 1971) BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Největší hodnotu VKP mají např. trénovaní sportovci, trubači, zpěváci a foukači skla. Hodnoty vitální kapacity se měří spirometrem. Měření je snadné, ale výsledky je nutné hodnotit pouze jako orientační a pro posouzení funkční zdatnosti plic jako nespolehlivé. Obr. č.5: Ventilace plic Zdroj: Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do laboratoře se seznamte s teorií a vyplňte teoretickou část pracovního listu. Postup práce Nastavení HW a SW a) měření jen s Xplorerem Založte nový soubor např.: Záznam VKP Zapněte Xplorer a vyberte si položku Data Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte New Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte Save as a pojmenujte soubor (v našem případě Záznam VKP) Zmáčkněte F2 Save a zmáčkněte domeček

13 12 Připojte senzor spirometr s náustkem Po připojení senzoru sprirometru k Xploreru vyberte v hlavní nabídce položku Senzors. V přehledu senzorů se Vám objeví VKP (Visible), u ostatních zkontrolujte nefunkčnost (Not visible). Tento způsob umožní lepší přehlednost při měření. Zmáčkněte domeček Z hlavní nabídky Xploreru zmáčkněte Graf. Většinou jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. b) měření s Xplorem a DataStudiem nebo přes USB-link a DataStudio Připojte přes USB-link spirometr a nasaďte náustek Automaticky se spustí DataStudio Vyberte si graf Flow Rate (liters/sec) Po ukončení měření lze pomocí DataStudia přímo popisovat graf a počítat objem vzduchu. Příprava měření Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Vlastní měření (záznam dat) a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Dýchejte přes náustek, nakonec se maximálně nadýchněte a maximálně vydýchněte. Pokus probíhá asi 1 minutu. d) Po změření hodnoty VKP, zmáčkněte tlačítko STOP Analýza naměřených dat Popis záznamu grafu VKP, popř. odhad své kondice. Obr. č..6: Student při měření vitální kapacity plic Zdroj: R. Flecknová

14 13 Vizualizace naměřených dat a vyhodnocení naměřených dat Měření dechové ventilace Graf záznamu vitální kapacity plic. BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Obr. č..7: Popsaný záznam VKP studenta po měření pomocí Xploreru a DataStudia Zdroj: R. Flecknová Závěr Odpovídá záznam VKP údajům z teoretické části. Jakou máte kondici?

15 BIOLOGIE Měření vitální kapacity plic Pracovní list (řešená učitelská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Pomocí měření určete svoji hodnotu dechového objemu. 2. Vypočtěte hodnotu své vitální kapacity plic. 3. Porovnejte výpočet s grafem měření vitální kapacity plic. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Princip a) Dechový objem = respirační objem (DO) je objem vzduchu vyměněný během jednoho dechu (nádech + výdech). b) Expirační rezervní objem (ERO) je objem vzduchu při maximálním výdechu. c) Inspirační rezervní objem (IRO) je objem vzduchu při maximálním nádechu. d) Vitální kapacita plic (VKP) je objem vzduchu při maximálním nádechu a maximálním výdechu. Senzor Xplorer GLX se spirometrem a záznamem měření VKP

16 15 Postup 1. Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 2. Stiskněte START a spustí se měření. 3. Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. 4. Dýchejte přes náustek, nakonec se maximálně nadýchněte a maximálně vydýchněte. Pokus probíhá asi 1 minutu. 5. Po změření hodnoty VKP, zmáčkněte tlačítko STOP. Graf a jeho popis BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (řešená učitelská varianta) Závěr S přístrojem Xplorer se pracovalo snadno, takže jsme během krátké doby zaznamenali v grafu (viz graf a jeho popis) činnost plic. 65 sekund jsme měřili dechovou aktivitu figuranta nevykonávajícího žádnou činnost, která by mohla významně ovlivnit měření. Dospěli jsme k závěru, že hodnota vitální kapacity plic odpovídá studentovi, který sportuje.

17 BIOLOGIE Měření vitální kapacity plic Pracovní list (žákovská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Pomocí měření určete svoji hodnotu dechového objemu. 2. Vypočtěte hodnotu své vitální kapacity plic. 3. Porovnejte výpočet s grafem měření vitální kapacity plic. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Princip Vysvětlete termíny: a) Dechový objem (DO): b) Expirační rezervní objem (ERO): c) Inspirační rezervní objem (IRO): d) Vitální kapacita plic (VKP):

18 17 Senzor Postup 1. Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 2. Stiskněte START a spustí se měření. 3. Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. 4. Dýchejte přes náustek, nakonec se maximálně nadýchněte a maximálně vydýchněte. Pokus probíhá asi 1 minutu. 5. Po změření hodnoty VKP, zmáčkněte tlačítko STOP. Graf a jeho popis Xplorer GLX se spirometrem a záznamem měření VKP BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (žákovská varianta) Závěr

19 BIOLOGIE Dechová ventilace (Apnoe) Pracovní návod č. 2 Zadání úlohy 1) Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání. 2) Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze. 3) Výsledky předchozích úkolů porovnejte. Pomůcky Xplorer GLX Senzor spirometr (PS-2152) + náustek software Sparkvue nebo DataStudio Bezpečnost práce Dodržujte pravidla školní biologické laboratoře. Teoretický úvod Při klidném dýchání vykonává člověk dýchací pohyby automaticky a rytmicky bez účasti vůle. Dýchání nepřestává ani ve spánku nebo v narkóze. Přesto můžeme na krátkou dobu zadržet dech, prohloubit nebo zrychlit dýchání. Při apnoe dochází k hromadění oxidu uhličitého v plicních sklípcích a tepenné krvi, což se po obnovení dýchání projeví prohloubením prvních vdechů a přechodným zrychlením dechové frekvence. Apnoická pauza (apnoe) je krátkodobé zastavení dýchání. Může nastat při různých dýchacích poruchách nebo i úmyslně. Na délku apnoe má vliv i fyzický stav, náplň volného času a druh zaměstnání (hudebníci na dechové nástroje, skláři). Nácvikem se doba zadržení dechu může podstatně prodloužit. Sportovci (běžci, plavci) mohou mít apnoická pauzy až o 50 až 100% delší. Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do laboratoře se seznamte s teorií a vyplňte teoretickou část pracovního listu.

20 19 Postup práce Nastavení HW a SW a) měření jen s Xplorerem Založte nový soubor např.: Apnoe test Zapněte Xplorer a vyberte si položku Data Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte New Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte Save as a pojmenujte soubor (v našem případě Apnoe test) Zmáčkněte F2 Save a zmáčkněte domeček Připojte senzor spirometr s náustkem Po připojení senzoru sprirometru k Xploreru vyberte v hlavní nabídce položku Senzors. V přehledu senzorů se Vám objeví spirometr (Visible), u ostatních zkontrolujte nefunkčnost (Not visible). Tento způsob umožní lepší přehlednost při měření. Zmáčkněte domeček Z hlavní nabídky Xploreru zmáčkněte Graf. Většinou jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. Pokud pracujete s DataStudiem, doporučuji pracovat s Flow Rate (liters/sec). BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod b) měření s Xplorem a DataStudiem nebo přes USB-link a DataStudio Připojte přes USB-link spirometr a nasaďte náustek Automaticky se spustí DataStudio Vyberte si graf Flow Rate (liters/sec) Po ukončení měření lze pomocí DataStudia přímo popisovat graf a počítat délku apnoe. Příprava měření Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Vlastní měření (záznam dat) Úkol č. 1: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Dýchejte klidně přes náustek asi 20 sekund a zadržte dech (apnoe). Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte délku apnoe pauzy. Úkol č.2: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Vyšetřovaný žák udělá 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změřte apnoickou pauzu. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Je potřeba, aby byl během pokusu v klidu. e) Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte apnoe. Analýza naměřených dat Popis záznamu grafu dechové ventilace, popř. tabulka obsahující délky apnoe u žáků třídy.

21 20 Vizualizace naměřených dat a vyhodnocení naměřených dat Graf měření apnoe v klidu BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Zdroj: R. Flecknová Graf měření apnoe po zátěži Zdroj: R. Flecknová Vyhodnocení naměřených dat Změření času apnoe pauzy v sekundách. Závěr Porovnejte teorii s výsledky měření.

22 BIOLOGIE Měření apnoe Pracovní list (řešená učitelská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání. 2. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze. 3. Výsledky předchozích úkolů porovnejte. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Měření apnoe Princip a) Apnoe (apnoická pauza) je krátkodobé zastavení dýchání. Může nastat při různých dýchacích poruchách nebo úmyslně. Při apnoe dochází k hromadění oxidu uhličitého v plicních sklípcích a tepenné krvi, což se po obnovení dýchání projeví prohloubením prvních vdechů a přechodným zrychlením dechové frekvence. b) Na délku apnoe má vliv i fyzický stav, náplň volného času a druh zaměstnání (hudebníci na dechové nástroje, skláři). c) Nácvikem se doba zadržení dechu může podstatně prodloužit. Sportovci (běžci, plavci) mohou mít apnoická pauzy až o 50 až 100% delší. Postup Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Úkol č. 1: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat.

23 22 c) Dýchejte klidně přes náustek asi 20 sekund a zadržte dech (apnoe). Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte délku apnoe pauzy. Úkol č. 2: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Vyšetřovaný žák udělá 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změřte apnoickou pauzu. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Je potřeba, aby byl během pokusu v klidu. e) Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte apnoe. Grafy a jejich popisy Graf měření apnoe v klidu BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (řešená učitelská varianta) Graf měření apnoe po zátěži Závěr Pomocí Xploreru GLX a spirometru jsme naměřili délky apnoe v klidu (43,66 s) a po zátěži 20 dřepů (25,22 s). Po zátěži byla délka apnoe kratší o 18,44 s. Po obnovení dýchání došlo také k prohloubení prvních vdechů a zrychlení dechové frekvence.

24 BIOLOGIE Měření apnoe Pracovní list (žákovská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání. 2. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze. 3. Výsledky předchozích úkolů porovnejte. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Princip a) Co je to apnoe? Měření apnoe b) Které vlivy ovlivňují apnoe? c) Můžeme ovlivnit délku apnoe?

25 24 Postup Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Úkol č. 1: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Dýchejte klidně přes náustek asi 20 sekund a zadržte dech (apnoe). Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte délku apnoe pauzy. Úkol č. 2: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Vyšetřovaný žák udělá 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změřte apnoickou pauzu. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Je potřeba, aby byl během pokusu v klidu. e) Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte apnoe. Graf měření apnoe v klidu BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (žákovská varianta) Graf měření apnoe po zátěži Závěr

26 BIOLOGIE Kosterní soustava V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti blíže seznámí s lidskou kostrou a se stavbou kostní tkáně. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Mgr. Lucie Mrklasová

27 BIOLOGIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 3 Motivace studentů... 3 Laboratorní cvičení... 4 Pomůcky... 4 Úkol č Úkol č Vypracování... 4

28 3 Zařazení do výuky Cvičení je vhodné zařadit v rámci učiva o lidském těle kosterní neboli opěrná soustava. Časová náročnost jedna hodina (45 min) čas bez teoretické přípravy, ta by měla být součástí předchozích vyučovacích hodin dle tematického plánu Slovníček pojmů KOST EPIFÝZA DIAFÝZA HAWERSŮV SYSTÉM OSTEOCYT LAMELA LAKUNA SPONGIÓZA KOMPAKTA Přehled pomůcek mikroskop trvalé preparáty kostní tkáně model lidské kostry modely lidských kostí Úvod V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti blíže seznámí s lidskou kostrou a se stavbou kostní tkáně. Cíle Studenti by měli zvládnout: pracovat s mikroskopem. správně zakreslit a popsat pozorovaný preparát, včetně zvětšení apod. využít své znalosti z předchozích hodin k správnému určení předložených modelů kostí a lokalizovat jejich polohu v lidském těle. roztřídit jednotlivé modely kostí do skupin krátkých, dlouhých a plochých kostí. rozeznat jednotlivé typy lidských obratlů podle morfologických znaků. Teoretická příprava (teoretický úvod) Viz. powerpointové prezentace : BI-7-Opěrná soustava, BI-7-Lidská kostra I, BI-7-Lidská kostra II, BI-7-Lidská kostra III Praktické provedení V rámci cvičení studenti pozorují trvalý mikroskopický preparát kostní tkáně, který zakreslí a popíší. Nákres tvoří ostře ořezanou obyčejnou měkkou tužkou, u obrázku uvedou název preparátu a zvětšení mikroskopu. V druhé části cvičení studenti určí názvy předložených modelů kostí kosti pažní, loketní, vřetenní, klíční, stehenní, holenní, lýtkové, lopatky, pánve a krčních, hrudních a bederních obratlů. Mezi krčními obratli rozliší atlas (nosič) a axis (čepovec). Poté si vyberou dva z modelů, které zakreslí a popíší. BIOLOGIE Kosterní soustava Materiály pro učitele Motivace studentů Zmíníme význam a stavbu kostní tkáně pro živočichy. Vysvětlíme (zopakujeme) pojem osifikace a položíme několik otázek typu Proč se nerodíme s plně zkostnatělou kostrou? nebo Co by se stalo, kdyby byla naše kostra plně osifikována již před narozením? (Odpověď: Nemohli bychom dále růst. Kdyby jednotlivé kosti lebky byly při porodu plně spojeny jako u dospělého člověka, nemohla by se hlavička novorozeněte přizpůsobit pánevnímu otvoru při průchodu na svět.) Zopakujeme si druhy opěrných soustav u jiných živočichu, než je člověk např. pokládáme otázky typu Má střevlík kostru? (Studenti odpovědí ano, či ne. Můžeme jim vysvětlit, že v podstatě obě odpovědi jsou správné, záleží na tom, jak si otázku člověk vyloží. Střevlík totiž nemá vnitřní kostru jako člověk, ale má tzv. vnější kostru z chitinu.) Na začátku cvičení je možné zopakovat si názvy jednotlivých kostí, jednoduchou hrou studenti si ve dvojicích stoupnou čelem k sobě. Učitel jmenuje názvy kostí a studenti pravým ukazováčkem ukazují na těle toho druhého, kde se daná kost vyskytuje. Učitel jmenuje kosti nejdříve klidným tempem a poté zrychluje. Vynechává samozřejmě názvy určitých kostí, např. kostí pánevních (sedací, stydké a kyčelní), křížových a kostrčních obratlů a obličejových kostí.

BIOLOGIE. Měření EKG

BIOLOGIE. Měření EKG BIOLOGIE Měření EKG Během laboratorního cvičení se studenti seznámí s metodou měření EKG. Ke stanovení křivky použijeme senzor EKG. Výsledem je graf, resp. křivka. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Fyzická zátěž a apnoe

Fyzická zátěž a apnoe Fyzická zátěž a apnoe Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.18 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 27. 9. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr. Vliv CO2 na dýchání Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření: 6. 10. 2013 Ročník: 3. čtyřletého studia, 7.

Více

V-A charakteristika polovodičové diody

V-A charakteristika polovodičové diody FYZIKA V-A charakteristika polovodičové diody Studenti změří napětí na diodě a proud procházející diodou. Z naměřených hodnot sestrojí voltampérovou charakteristiku. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Téma: Pulmonální soustava Praktická cvičení Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Úkol č.2: Vedlejší dutiny nosní (obr.2) Úkol č. 3: Vyšetření dýchacích pohybů ve stoji pomocí palpace a aspekce Změny

Více

MĚŘENÍ BIOPOTENCIÁLŮ

MĚŘENÍ BIOPOTENCIÁLŮ Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT MĚŘENÍ BIOPOTENCIÁLŮ Čeněk Ráliš SPŠ elektrotechnická a VOŠ Karla IV. 13, 531 69 Pardubice Tento projekt seznamuje

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky Výstupový test pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 03 Cíle Stanovit tělesnou zdatnost výstupovým testem. Podrobnější rozbor cílů Naučit se pracovat

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny Vztah výpočetní techniky a biomedicíny počítač - nástroj pro vývoj nových přístrojů počítač -součást přístrojových systémů počítač - nástroj pro zpracování informací přispívá k metody, techniky a teorie

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii Úvod. Odpovězte na otázky Jak se mění poměr FEV/FVC při restrikční chorobě plic a jak při obstrukční chorobě plic? Jak vypočítáme maximální

Více

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 4 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Plocha povrchu těla Úkol č. 2

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

biologie EKG a srdeční frekvence Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

biologie EKG a srdeční frekvence Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky EKG a srdeční frekvence pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 06 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru EKG vytvořit graf elektrické aktivity svého srdce.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) Vliv zátěže na tepovou frekvenci Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů Základy ultrazvukové diagnostiky Návod k laboratorní úloze z předmětu A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-III-1 Síla stisku Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte maximální sílu dominantní

Více

Jméno Datum Skupina EKG

Jméno Datum Skupina EKG 1 Úvod EKG 1.1 Doplňte do textu Měření EKG slouží k nahrávání.aktivity srdce. Elektrokardiogram zaznamenává depolarizaci a repolarizaci buněk.. (2 slova) Fyziologicky začíná impulz v.. nacházející se v.

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/2/23/rls_12blauleg.png/350px-rls_12blauleg.png Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA č. 2 a č. 3 Prostudujte návod a poté proveďte experimenty, zaznamenejte výsledky měření, vyhodnoťte je a NAPIŠTE ZÁVĚR KE KAŢDÉMU ÚKOLU: Úkol č. 1 Zjišťování tepu hmatem

Více

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce SRDEČNÍ CYKLUS Srdeční cyklus je období mezi začátkem dvou, po sobě jdoucích srdečních stahů. Skládá se z: 1. kontrakce komor, označované jako systola a 2. relaxace komor, označované jako diastola. Obě

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Stimulace srdečního svalu Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Základní typy srdečních stimulací Kardiostimulace je nahrazována porucha rytmické funkce Defibirilace je rušena

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

biologie Analýza srdeční aktivity pomocí EKG Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky

biologie Analýza srdeční aktivity pomocí EKG Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky Analýza srdeční aktivity pomocí EKG pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 05 Cíle Seznámit žáky s metodou elektrokardiografie, demonstrovat postup

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

Kardiostimulátory. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Kardiostimulátory. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Kardiostimulátory X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Kardiostimulátor kardiostimulátory (pacemakery) a implantabilní defibrilátory (ICD) jsou implantabilní

Více

(VII.) Palpační vyšetření tepu

(VII.) Palpační vyšetření tepu (V.) Snímání fyziologického signálu ve výukovém systému PowerLab (VII.) Palpační vyšetření tepu Fyziologie I - cvičení Fyziologický ústav LF MU, 2015 Michal Hendrych, Tibor Stračina Fyziologický signál

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka

Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka Snímání a hodnocení EKG aktivity u člověka EKG představuje grafický záznam elektrické aktivity, která vzniká při depolarizaci a repolarizaci myokardu a šíří se vodivými tkáněmi těla až k tělesnému povrchu.

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce zeměpis Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce Měřením barometrického tlaku a nadmořské výšky zjistíme, jak závisí atmosférický tlak na nadmořské výšce. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

6. EKG a periferní oběh.

6. EKG a periferní oběh. 1 6. EKG a periferní oběh. Úvod Srdce představuje dvojité čerpadlo, které čerpá krev v tělovém (systémovém) a plicním řečišti. Rytmická činnost srdce způsobuje pravidelné změny v krevním průtoku. Cílem

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE Při dýchání se nasává vzduch do plic při vdechu (inspiraci) a vypuzuje při výdechu (exspiraci). Při vdechu se rozšiřuje hrudní dutina činností svalů. Tím vzniká negativní

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku.

Pedagogická poznámka: Grafy v zadání na tabuli nepromítám, žáci je dostávají na papírku. 3.1.10 Tlak krve Předpoklady: 030109 Pomůcky: hadice, spojené nádoby na vizkozitu Př. 1: Přilož dva prsty nebo palec pravé ruky k zápěstí, podle obrázku. Co cítíš? Kolik pulsů za minutu dělá Tvé srdce?

Více

Měření průtoku. zeměpis. V průběhu experimentu se studenti seznámí s metodou zjišťování průtoku vody na malých tocích.

Měření průtoku. zeměpis. V průběhu experimentu se studenti seznámí s metodou zjišťování průtoku vody na malých tocích. zeměpis Měření průtoku V průběhu experimentu se studenti seznámí s metodou zjišťování průtoku vody na malých tocích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Mgr. Pavel Štryncl a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 9: Vliv uživatelem nastavitelných parametrů na chování systémů pacientského simulátoru METI ECS Metodický pokyn pro

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu Časový harmonogram Metodický list pro učitele a) doba na přípravu - 5 minut b) doba na provedení - 5 minut na začátku vyučovací hodiny a 5 minut na konci

Více

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein.

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein. Optická brána Produktové číslo: FU-ENFTG137 Optická brána měří čas, jak dlouho se vyskytuje mezi jejími dvěma rameny nějaká překážka. Pro optickou bránu je speciálně navržen nástroj Časový průvodce, který

Více

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG

Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Záznam elektrokardiogramu a zátěžové EKG Kontrolní otázky: 1. Co je to akční potenciál? 2. Vysvětlete pojmy depolarizace a repolarizace srdeční svaloviny. 3. Co vyjadřuje srdeční vektor? 4. Popište převodní

Více