Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line."

Transkript

1 Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí jsou nstveny. Úvodem je třeb si připomenout, že provozovtelská smlouv mezi městem Příbrmí 1.SčV byl v roce 2004 řádně vysoutěžen není možné do ní žádným zásdním způsobem zshovt. Smlouv je pltná do roku 2024 její vypovězení by bylo možné jen z těch nejzávžnějších důvodů. To, v čem součsné vedení měst sptřovlo zásdní problém, byl výkld smlouvy kontrol dodržování smluvních podmínek ze strny měst, uvedl v této věci Jindřich Vřek, strost měst Příbrmi pokrčuje: Obě strny se proto nejprve dohodly n přesném výkldu ohrničení pojmů ze smlouvy, jko jsou: údržb, oprv, oprv nd rámec běžných oprv, investice, technické zhodnocení, modernizce, rekonstrukce, hvárie, obnov td. V mnoh přípdech se jedná o pojmy, které jsou si význmem velmi blízké, le jejich finnční dopd do městské ksy je zásdně rozdílný. Byly rovněž stnoveny přesné postupy pltné pro hvárie mlého velkého rozshu. Zcel nově bude město schopno z sistence městské policie kontrolovt dokumentovt i mimořádné události řešené v nočních hodinách, o svátcích i o víkendech. Prvděpodobně vůbec poprvé bude, světe div se, probíht vyúčtování oprv podle oběm strnmi schváleného ceníku pltného vždy n jeden rok. Poprvé se zčnou řádným způsobem v souldu s provozovtelskou smlouvou přebírt předávt klientské smlouvy, uvedl dále strost dodává, že se rozeběhly budou ndále pokrčovt kontroly dokldů o řádném provádění údržby zřízení technologií n vodárenských zřízeních n čistírně odpdních vod. Kždé druhé úterý v měsíci se bude scházet prcovní skupin složená ze zástupců nejvyššího vedení měst společnosti 1.SčV. Tto sezení mjí jsně stnovený progrm jednání, který bude zjišťovt včsné řešení všech problémů posouzení nákldových položek z kždý uplynulý měsíc, vysvětluje strost Vřek. Co se pozstvených návrhů stré rdy měst n proplcení nákldů spojených s odstrněním hvárií z rok 2014 ve výši cc šesti milionů korun týče, byl oběm strnmi po jistých dohdech odsouhlsen soudní znlec vybrný ze seznmu znlců uznných ministerstvem zemědělství, jehož úkolem bude posoudit: 1. existenci vznesených nároků 1.SčV, 2. správnost výše nákldů, 3. oprávněnost upltněných nároků, to pro kždou událost jednotlivě. Rd měst jmenovl dne 27. dubn 2015 Ing. Jindřich Vřeku zástupcem měst Příbrm ve Svzku obcí pro vodovody knlizce, jehož je město mjoritní svzková obec jehož vodohospodářský mjetek je rovněž provozován společností 1.SčV. V této souvislosti stojí jistě z zmínku, že největší nákldovou položkou při výrobě pitné vody je nákup surové vody od zmíněného svzku. Nebudu již unvovt dlším výčtem kroků, které bylo nutné pro řádnou správu vodohospodářského mjetku učinit. Rád bych jen dl tímto článkem veřejnosti n vědomí, že situce kolem vodohospodářského mjetku se zčíná stbilizovt že nše záměry v této oblsti dosáhly nplnění, uvedl n závěr Jindřich Vřek, strost měst Příbrmi. Pvlín Svobodová, tisková mluvčí rdnice Příbrmská kompostárn otevřen! Ve středu 8. dubn 2015 byl zhájen provoz kompostárny, která je součástí provozu nového sběrného dvor otevřeného v lednu Nchází se v nezstvěné části měst, n jižní strně od reálu stávjící čistírny odpdních vod v oblsti Z Blonkou. Kompostárn slouží ke shromžďování rostlinných zbytků z údržby zeleně veřejných prostrnství, hřbitovů, hřišť zhrd, vznikjících n území Příbrmi dále jejich úprvu následné zprcování n zelený kompost. Produktem erobního kompostování je výhrdně zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním zelených zbytků), který bude využíván k údržbě obnově veřejné zeleně n území měst. Občné Příbrmi mohou v kompostárně zdrm uložit zelený odpd ze zhrd (trávu, listí, odpdní kůru, dřevo, odřezky, zeminu odpd z rostlinných pletiv), to neznečištěný bez nekompostovtelných příměsí. Kompostárn byl vybudován díky dotci poskytnuté v rámci Operčního progrmu Životní prostředí. Celkové výdje n projekt Kompostárn Příbrm činily přibližně 4,6 mil. Kč, dotce byl vyplcen ve výši cc 4,1 mil. Kč spoluúčst měst činil cc 500 tis. Kč. Dotce zhrnuje jk příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR (cc 220 tis. Kč, tj. 5 % celkových způsobilých výdjů), tk větší část (cc 3,9 mil. Kč, tj. 85% podíl celkových způsobilých výdjů) hrzenou Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Předmětem projektu byl výstvb zpevněných ploch, instlce prvků ochrny reálu před nepovoleným vniknutím, vybudování jímky k záchytu znečištěné vody z kompostování výstvb tří osvětlovcích sloupů. V rámci projektu byl pořízen i nutná mechnizce - nesený překopávč kompostu drtič biologicky rozložitelného odpdu. Kompostárn je otevřen v prcovní dny od hodin v sobotu od hodin. Provozovtel (Technické služby měst Příbrmi) může v souldu s provozním řádem odmítnout odpd, který bude jevit známky znečištění nebo bude obshovt větší množství příměsí. Při příjmu zeminy bude vyždováno čestné prohlášení nepodnikjící fyzické osoby, že odpd není znečištěn žádnými látkmi způsobujícími jejich nebezpečnost neobshuje kovy, plsty, zbest, chemikálie, přípdně i dlší druhy odpdů. Hrdinové mlčí... Poslední dobou si kldu otázku, co je co není mým úkolem. Zpočátku jsem se domnívl, že čistě mnžerský přístup k řízení rdnice bude postčující víc než dost. Již po krátké době jsem pochopil, že jedn věc je posunovt věci kupředu, druhá věc je vysvětlovt veřejnosti, proč se tk děje. Zčínám nbývt přesvědčení, že je to téměř stejně důležité, jko řádně prcovt. Názor občn n politiku je z podstty věci vždy subjektivní je tvořen výhrdně informcemi, které se k němu dostnou. Relit, o které se nikdo nedozví, přestává být relitou, nopk události, ke kterým nikdy nedošlo, se mohou stát skutečností, pokud je o jejich existenci kždý přesvědčen. Minulost je reálná jen svými důsledky, pouze tk lze prokázt její existenci. (Kvntová fyzik pn Bohr jeho následovníků jde dokonce tk dleko, že tvrdí, že existence minulosti i přítomnosti všeho dění ve vesmíru je podmíněn existencí pozorovtele.) A proč o tom píši? Protože z titulu své funkce cítím jistou zodpovědnost z blbou nebo dobrou náldu občnstv. T totiž bohužel není ni tk závislá n hmotných sttcích výdobytcích společnosti, jko spíše n pocitu, že se mi neděje příkoří, že ti, co drží v rukou moc, ji nezneužívjí že se lespoň snží kont dobře. Všeobecná náld je závislá n tom, jké informce převládjí. Zd pozitivní nebo negtivní. Mám spousty výhrd k systému, který jsme po dosvdních vládách v Příbrmi převzli. Mám všk právo zmořovt příbrmské klim negtivními zprávmi, co všechno bylo šptně jká se kde děl lumpárn? Lze se všk negtivním zprávám vyhnout? Vždyť pokud něco měním, měl bych být schopen obhájit důvod tkové změny. Jinými slovy, musím sdělit, co je šptně, proč je to šptně, zd někdo konl šptně úmyslně, nebo jen z nekompetentnosti, jk to udělt, by to bylo lepší. Z logiky věci není možné vyhnout se kritice předchozího stvu, chci-li informovt o změnách k lepšímu v budoucnosti. Druhým důvodem negtivních zpráv je pud sebezáchovy. Jsem-li npden, bráním se vysílám do svět negtivní zprávy. V politice evidentně nepltí, že hrdinové mlčí. Tím se totiž dostáváme k tezím z počátku tohoto článku. Propgovná opkovná lež bude bobtnt zžírt se pod kůži všem tk dlouho, ž se stne prvdou. Bobtnt kynout bude nejen lež, le i její utor. Ten bude tké stále větší ještě tlustší ještě drzejší. Království lži není tm, kde se lže, le je tm, kde je lež tolerován npsl pn Krel Čpek. Z těchto důvodů se přikláním k názoru, že lži je třeb potírt, pomluvy vyvrcet, jkkoli je to prcné demotivující. Neochotně se podvoluji tomu, že zřejmě i tto činnost ptří ke kždodenní práci strosty vůbec celého vedení měst. On totiž rozdíl mezi kočkou lží je ten, že kočk má jen devět životů. Městu Příbrm byl z Fondu solidrity EU poskytnut účelová dotce n zpětné uhrzení nákldů, které byly vynloženy n nezbytné oprvy mjetku poničeného povodní v červnu Město nyní získlo celkem ,60 Kč k retroktivní úhrdě již uskutečněných výdjů n oprvu rybník Dolejší Obor. Tto částk předstvuje nákldy, které byly vynloženy n snci břehové nátrže oprvu rybničních výpustí, u nichž hrozilo, že v přípdě dlších povodní nebudou schopny regulovt průtok. Jindřich Vřek, strost měst Město Příbrm Vás zve n shromáždění k uctění 70. výročí Dne osvobození Akce se koná ve čtvrtek 7. květn Progrm: h - odjezd utobusu od budovy Městského úřdu Příbrm v ulici Gen. R. Tesřík 19 k pmátníku n Hvězdičce, poté n Příbrmský hřbitov Březohorský hřbitov. Po ukončení pietního shromáždění jste ředitelem Hornického muze Příbrm PedDr. Josefem Velflem srdečně zváni n zhájení výstvy Poslední bitv 2. světové války v Evropě u Slivice n Příbrmsku, která se bude kont n dole Vojtěch v Hornickém muzeu Příbrm. Dotce n oprvu rybník Pozvánk n 7. zsedání zstupitelstv. Můžete sledovt i on-line. V pondělí 18. květn 2015 od 16 hodin se v jedncím sále v Příbrmi I, náměstí T. G. Msryk 121, uskuteční 7. jednání Zstupitelstv měst Příbrm. Zsedání zstupitelstv můžete sledovt buď přímo n místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet n serveru Youtube. Přesný odkz nleznete v den konání zstupitelstv n oficiálních stránkách měst Příbrmi n drese Podkldy pro jednání zstupitelstv (důvodové zprávy) budou zveřejněny n městských webových stránkách v rozshu, který umožňuje zákon o ochrně osobních údjů. Více zde: O nvrženém progrmu připrvovného zsedání zstupitelstv budou občné informování předem v zákonem stnovené lhůtě, to jk n webových stránkách, tk způsobem v místě obvyklým, tedy umístěním informce n plkátovcích plochách.

2 BLASTNÍ NEMOCNICE NEMOCNICE PŘÍBRAM ŘÍBRAM, AA. SS. OBLASTNÍ Oblstní nemocnice nemocnice Příbrm Oblstní rozšiřuje služby strvopříbrm přestěhovl vcíhoodborné provozu směrem dětské mbulnce k veřejnosti Dětské odborné mbulnce 1. březn 2012 seodpřestěhovly ze rozšiřuje Zdboře Oblstní nemocnice do centrálního reálupříbrm, nemoc. s.,v ulici služby strvonice Gen.svého R. Tesřík 80. vcího provozu otevře ho Hlvní výhodou pro pcienty veřejnosti. i jejich nemocniční rodiče je nové umístění provoz přímo vsloužil reálu, Dosud strvovcí kde se nchází dlší odborné zázemí prcoviště téměř výhrdně pouze pcientům změstpeditrie včetně lůžkového oddělení. nncům nemocnice, osttním zájemcům K dispozici jsou tké veškerá nbízel jen možnost obědů. To se dignostická od 1. březn změní nemocnice nbídne široké veřejnosti vyšetření dlší služby nemocnice. kromě zmíněných obědů i možnost zkoupit si mlé občerstvení. Nákupnjdete je možný z hotové Od pondělí n nové drese peníze zákzník si zboží může odnést domů, tyto odborné dětské mbulnce: stejně jko sníst ho v prostorách jídelny. VEndokrinologická nbídce jsou npříkld: přesnídávkové dibetologická pordn polévky (gulášová, čočková, dršťková, Umístění: Oblstní nemocnice Příbrm,pod.), reál I, zeleninové ovocné(příbrm sláty, dezerty cott, pvilon N, ipřízemí I., Gen.(pnn R. Tesřík 80, PSČ ) Ordinční dob: Pá 7:00-12:30, 13:00-15:30 hodin Lékř: MUDr. Jitk Horská Telefonní kontkt: tirmisu, pod.),pordn sldké i slné záviny, řízky, Krdiologická brmboráky, obložené bgety Příbrm, dlší. Součástí Umístění: Oblstní nemocnice reál I, nbídky jsou i nápoje, mléčné výrobky, pvilon N, přízemí (Příbrm I., Gen. R. Tesřík 80, cukrovinky, PSČ )td. Vzhledem tomu, že nprostá většin občerordinční kdob: stvení je vyráběn vlstními změstnnci Po 7:00-12:30, - 15:30i výrobků hodin více než nemocnice, jsou 13:00 ceny zboží Út 7:00 12:30, 13:00 15:30 hodin příznivé. Lékř: službu MUDr. Romn Melichrová Novou mohou využít smi pcienti hostelefonní kontkt: jejich 307 doprovod či pitlizovní i mbulntní, návštěvy, stejně jko prcovníci probíhjící Odborná mbulnce pronebo infekční choroby nemocniční rekonstrukce kdokoli jiný, jejich postinfekční komplikce který nemocnicí pouze prochází. Umístění: Oblstní Příbrm, reál I, Doplňkový prodej jenemocnice umístěn ve strvovcím pvilon N,nemocnice, přízemí (Příbrm I., Gen. Tesřík I.), 80, provozu v reálu I. R. (Příbrm vpsč křídle 261D4 01)monobloku, 1. ptro (pod interní JIP), v otevírcí době od 9:00 do 13:30 hodin. Ordinční dob: Kontktní telefon pro přípdné dotzy objedst 7:00-12:30, 13:00-15:30 hodin nání: Čt 7:00-12:30, 13:00-15:30 hodin Lékř: MUDr. Michel Frňková MUDr. Stnislv Holobrd Telefonní kontkt: ředitel Oblstní Příbrm,bude. s. Dosvdní mbulncenemocnice echokrdiogrfie prcovt v rámci Krdiologické pordny, která bude ndále echokrdiogrfická vyšetření provádět. MUDr. Stnislv Holobrd ředitel Oblstní nemocnice Příbrm,. s. SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ chezi, kjící pobožnosti, dorci možnosti svátosti STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN smíření bude slven v 11 hodin mše svtá. Mtice Svtohorská pod záštitou Ing. Ivn Fuksy Duchovní obnov nám nbízí zstvit se uprostřed pořádá ve čtvrtek 15. březn od 19 reálu hodin Svtá dlší Hor kždodenního všedního shonu zmyslet se Informce k rekonstrukci poutního z řdy Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude nd směrem svého život. věnován stvbě velkých svtohorských vrhn. Zákldní informce k plánovnépřivítáme rekonstrukci SvtéKVĚTNÁ Hory. NEDĚLE Ve svtohorské bzilice tentokráte sólisty Národního divdl v Prze: soprnistku Alžbětu Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubn, Poláčkovou, brytonistu Vrtislv Kříže trum- se nzývá Květná podle květů připomínjících petistu Vldimír Rejlk. N vrhny je doprovodí plmové rtolesti, jimiž lid vítl Ježíše při jeho svtohorský regenschori Pvel Šmolík. Přijďte se slvném vjezdu do Jeruzlém před Ježíšovým v tomto předjrním období zposloucht do tónů ukřižováním. Tuto neděli zčíná bohoslužb v 9 11 krásné hudby, podpořit tk stvbu unikátního hodin n svtohorském náměstí venku, odkud se královského nástroje n kůru svtohorské bziliky! lidé vydjí průvodem z doprovodu trubčů sboru Vstupenky n tento koncert v ceně 250 Kč je možné dovnitř do bziliky. Zde pk bohoslužb pokrčuje rezervovt n nebo osobně slvnými zpívnými pšijemi v doprovodu komorzkoupit ve Svtohorském poutním muzeu. Výtěžek ního orchestru vrhn v brokním duchu z per ze vstupného n Benefiční koncert bude poukázán svtohorského regenschoriho Pvl Šmolík, které CZ.1.06/5.1.00/ Příbrm - Svtájsou Horn- vzorová obnov poutního reálu"po téměř n Projekt účet veřejné sbírky /0800, Svté Hoře již trdičně uváděny kterou koná občnské sdružení Mtice Svtohorská deset let. Přednese je svtohorský chrámový sbor Hlvním záměrem projektuúřdu je stvební resturátorská obnov revitlizce národní kulturní byl oznámen Krjskému Středočeského komorní orchestr. krje dne 15. prosince Více informcí bohoslužbách, kulturních pmátky Svtá Hor v Příbrmi její nové využití prostřednictvím orozšířených nově vzniklých osttk 31. lednu 2012 jste n stvbu nových velkých ních kcích: Římskoktolická frnost u kostel kulturních vzdělávcích vrhn pro Svtou Horu služeb. přispěli svými dry Nnebevzetí Pnny Mrie Příbrm, Svtá Hor 591, v celkové výši Kč podpořili ji zsláním Příbrm tel , e-mil: DMS. Z Všisloužit štědrost Vám velice děkujeme! skristii n Svté Hoře kždodenně bude jko modelový projekt obnovyhor.cz, využitív obdobného typu pmátek. Použité 6:30 18:00, ve Svtohorském poutním muzeu kždodenpřístupy postupyobnova budou plikovtelné n obnovuně využití obdobného chrkteru po celé POSTNÍ DUCHOVNÍ 10:00 pmátek 15:00 nebo n V sobotu březn od 9 hodin proběhne ve svto- Aktulity o stvbě vrhn: České24. republice. horské bzilice Postní duchovní obnov, kterou informce o činnosti Mtice Svtohorské n drese povede P. Krel Stori, OCSO. Po přivítání, kte- Nově rekonstruovné prostory budou využity pro duchovní činnost, stálou výstvní expozici, budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých temticky změřených expozic výstv. Dále budou sloužit k Podpor obnovy kulturních pmátek v r pořádání kulturních kcíkoncepce pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávcí (žáci zákldních Městský úřd Příbrm, odbor rozvoje, oddělení pmátkové péče, oznmujekce vyhlášení progrmu Ministerstvstředních kultury Podpor obnovyvznikne kulturních pmátek prostřednictvím obcí sn rozšířenou (dále jen Progrm ). škol pod.). bdtelské centrum změřené brokní působností kulturu s hudebním Finnční prostředky v Progrmu jsou určeny n zchování obnovu kulturních pmátek, které se nlézjí mimo rchivem. pmátkové rezervce zóny, nejsou národními kulturními pmátkmi nejsou ve vlstnictví České republiky. Minimální podíl vlstník je 10 % z nákldů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Progrmu nelze poskytnout, jestliže byl n stejnou kci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z osttních progrmů Ministerstv kultury Rozhodnutí o poskytnutí dotce bylo vydáno ze strny Ministerstv pro místní rozvoj dne v oblsti pmátkové péče. Součástí 2014.finnčního podílu vlstník může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo krje, příspěvek ndcí nebo jiných subjektů. Dlší informce nleznete v Zásdách, jejichž součástí je tké formulář žádosti. Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbrm byl určen celková částk finnční podpory dtumo ukončení relizce projektu: 30. žádosti Plánovné 000,- Kč. Zájemci finnční podporu mohou podávt osobně nebo poštou n předepsném formuláři n odbor koncepce rozvoje, oddělení pmátkové péče, Městský úřd Příbrm, Tyršov 108, Příbrm I, do přiloží všechny povinné přílohy. Dotce ze strukturálního fondu ERDF: 755,62Kč Kontktní osob: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: ,514 e-mil: Dotce ze státního rozpočtu: ,53- Kč Příbrmští občánci nrození v lednu únoru V součsné době se připrvujeme k relizci stvebních resturátorských prcí. OO HH KK VV PP ŘŘ ÍÍ BB RR AA MM II II NN FF OO RR MM UU JJ EE Vážení čtenáři Vážení čtenářikhnu, Khnu, OHK Příbrm v průběhu ledn před námi se otevírá nejkrásnější únor uskutečnil šest seminářů, měsíc roku to je květen. o kterých jste již byli informováni. Probouzející se rozkvetlá přírod lidem nlévá rdost do kždý život. N jro 2012 připrvujeme opět velký blíček kcí, novou ze kterých si snd vybere své. vrátím k návštěvě prezident HK ČR Ing. Vldimír Já se to nejprve Nyní poskytnu krátký přehled postupně se budu k jednotlivým kcím Dlouhého, CSc., který nvštívil Příbrmsko jeho firmy ve středu vrcet dne 8.podrobněji. dubn. 5. březn 2012 Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky. To je první Pn prezident přijl 10,00 hodin pn strost Ing. Jindřich Vřek npráv příbrmské z řdy seminářů, který mávúčstníky seznámit s těmi nejzákldnějšími principy jeho rdnici. prktickými dopdy, tj. si budeme bourt mýty chybné (byť zžité oblíbené) omyly. Interktivní seminář povede náš člen pnzat, Mgr..Vldimír Syruček, rozhodce ADprůmyslových HOC. Seminář Poté následovl prohlídk firem s., (výrobce dodvtel jeřídicích vhodnýsystémů zvláště nobchodníky podniktele. ProPříbrm členy OHK Příbrm je seminář zdrm. jejich prvků) Kovohutě nástupnická,. s., (hutnický 15. březn 2012 Znlecký jká jsouvyrábí přání olovo zdvtelů jká je relit závod, který recykluje odpdyposudek, s obshem olov, jehoslitiny následně přednáší soudní znlec Dvid Kftn seminář by měl být veden v podobném duchu i výrobky z něho, je zprcovtelem odpdů s obshem drhých kovů, odpdů jko elekten předchozí. Členové OHK Příbrm mjí opět vstup bez popltku. trických elektronických zřízení vyřzených z provozu, zářivkových svítidel). 29. březn 2012 Novel zákon o veřejných zkázkách pltná od PřiprvoDlšínovel, část návštěvy odehrál n Dobříšsku. V Penzionu Nový Rybník u Obořiště vná která másenbýt účinnosti od 1. dubn 2012, předstvuje význmnou změnuse tohoto zákon od jeho schválení roce Mnohé z těchto změn budou vyždovt uskutečnil neformální oběd svpředstvením penzionu s ochutnávkou piv záshy z místdo zběhlých postupů zdvtelů. Seminář účstníky seznámí s připrvovnými změnmi ního pivovru. s důrzem n jejich prktickou plikci uvedení do prxe. Lektorem semináře bude Od 15,15 hodin se uskutečnilo setkání besed podniktelů s prezidentem Mgr. Pvel Říčk, který nám přednáší i Zákoník práce. HK dubn ČR, kde prezident v krátkosti shrnulmbti své dosvdní působení ve funkci Typologický workshop s podtitulem Poznej sám sebe voleb sirozumět hodinu odpovídl n položené otázkysignum z oblsti technického od nučte se lépe těm, kteří jsou kolem vás Agentur Kteřin Kryllová. školství, chystného zvádění elektronizce tržeb opožděných 18. dubn 2012 Shromáždění delegátů OHK Příbrm v příbrmské Sokolovně. plteb fkturce. Následovl rozhovor pro místní televizi Fonk n závěr nvštívil pn 20. dubn DPH v příkldech Ing. Václv Dvořák. Sprezident dlšími připrvovnými seznámíme v příštím dobříšskou kcemi firmu Vás C.I.C. Jn Hřebec, s. r.čísle. o., která se zbývá výrobou vzduchotechnických klimtizčních jednotek. Teď bych se ještě rád vrátil k Podniktelskému plesu. 21. dubn 2015 se konlo volební shromáždění delegátů v zsedcím sále Úřdu 11. únor 2012 jsme si n konto Podniktelského plesu připsli již desítku. Podniktelský práce v Příbrmi. s progrmem podkldy všichni členovémůže elekples ptří k jedné z Pozvánky nejvýznmnějších kcí plesové sezóny obdrželi v Příbrmi. Orgnizátory tronicky zčátkem Dozúčstňují uzávěrky informcí těšit přetrvávjící zájemdubn lidí, které2015. se plesu ponestihneme všechn lét s dodt železnouvíce prvidelností. o zvolení nového dozorčí proto podrobné informce připodniktelský ples mápředstvenstv svou kulturu, tmosféru svérdy, příznivce. To vše smozřejmě i díky podneseme ž v příštím subjektů, čísle Khnu. poře podniktelských které tuto kci podporují buď finnčně, nebo formou pěkných věcných drů, které účstníci mohou vyhrát n zákldě slosovtelných vstupenek. 28. dubn 2015 seminář Jk vše stihnout být v pohodě s koučkou lektímto bych ještě jednou chtěl všem prtnerům poděkovt z jejich přízeň. Mezinárodní torkou gentury Signum Kteřinou Krylovou, viceprezidentkou Nyní krátce přiblížím progrm letošního plesu. Při uvítcím drinku od 19,00 hodin si účstfederce koučů. níci mohli poslechnout jzzovou swingovou muziku v podání kpely SUNDAY Nučíme Vás, jk si orgnizovt čs, jk změnit svéhodin myslipo proktivně řídit AFTERNOON S JAZZMAN. Po slvnostním zhájenínstvení plesu ve 20 celý večer hrál k lepšímu výkonu spokojenosti. ksvůj tncičs hudební skupin MIX, kterou jsme pozvli opět po tříleté odmlce. A rozhodně to stálo z to spolupořádáme s Agenturou CzechInvest Kultý stůl setkání 6. květn V průběhu večer diváci mohli vidět ukázky stndrdních i ltinsko-merických tnců podniktelů Středočeského krje v zsedcí místnosti České spořitelny,. s. v podání tnečního páru Dominik Vodičk s půvbnou prtnerkou Bárou Bělíkovou. N progrmu je přišli prezentce služeb Agentury CzechInvest zvláště pkkterou možnosti Před půlnocí si pk n své obdivovtelé profesionální BMX double show, nám podpory podnikání v novém progrmovcím období Dle zájmu přijel předvést Dominik Nekolný s prtnerem vlstním moderátorem. Rodinnou přátelskou účstníkůdotváří budoutéž umožněny individuální konzultce se nepostrdtelná, zástupci CzechInvestu. tmosféru osobnost pro tnčící Příbrmáky téměř to tneční mistr pnkvětn Jiří Dohnl, který celý ples moderuje. N připrvujeme pro příznivce golfu již čtvrtý golfový turnj, Ze život zákldny: který se členské bude kont trdičně n golfovém hřišti v Líšnici u Prhy. Zájemci se mohou Ruštin jko v dorozumívání. Člen OHKjePříbrm SOŠ n SOU Dubno orgnizuje hlásit opět v pomocník knceláři OKH Příbrm pozvánk zveřejněn webu jko všechny vzdělávcí progrm, osttní nše kce. jehož cílem je rozšíření prohloubení teoretických znlostí v ruském jzyce. Je změřený n prktické použití jzykových znlostí v konkrétních životních Iren události, Krpíšková, ředitelk OHK Příbrm situcích, jko je seznmování, popis míst, osoby, nkupování, psní obchodní korespondence, inzerátu. Okresní hospodářská komor informční místo pro podniktele Progrm Příbrm je určeni -zejmén i změstnnce, kteří rámci Tyršov pro 106,podniktele Zámeček-Ernestinum, , tel:v své 784profese komunikují v ruském jzyce, nebo se připrvují n zkoušky z ruského jzyk, mtkám n MD, uchzečům o změstnání vedených n ÚP. Místem konání bude Střední odborná škol Střední odborné učiliště, Dubno. Uchzeči musí mít minimálně ukončené zákldní vzdělání, jedná se o kombinovné studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin smostudi. Termín zhájení je 12. březen Konzultce budou dvkrát týdně v pondělí ve středu odpoledne od 15 hodin v rozshu čtyř vyučovcích hodin (45 minut). Ukončení studi se předpokládá n konec od dubn Poskytujeme informční Centrum Amelie je květn otevřeno V rámci pilotáže tohoto vzdělávcího progrmu účstníci nehrdí nákldy spojené s jeho pordenský servis, neformální zázemí pro návštěvu Centr posezení je relizcí! k dispozici vždy v pondělí od 9.00 do hodin. V rámci této nbídky je Krpíšková, ředitelk OHK Příbrm otevřen i prvidelný skupinový progrm.iren Stejně tk jsou k dispozici indi- Centrum Amelie viduální konzultce. Po domluvě i jinýmísto den. Progrm Centr je vždy Okresní hospodářská komorjemožné informční pro podniktele vyvěšen n internetových stránkách Centr Amelie, n nástěnce Centru Příbrm I - Tyršov 106- Zámeček Ernestinum, , tel: v784, tké je k dispozici n onkologickém oddělení. Cen služeb je vždy zdrm. Kontkt n nše Centrum: sídlíme v Oblstní nemocnici, Podbrdská 269, Příbrm V-Zdboř, pvilon E, 1. ptro, tel , e-mil: V březnu jsme se zpojili do Tulipánového měsíce, který pořádá Centrum Amelie Prh. Vyzdobili jsme onkologické oddělení nší nemocnice obrázky výrobky tulipánů. V květnu pořádá Lig proti rkovině květinový den. Letos vychází n středu třináctého. Tento rok se sbírk změří n nádory reprodukčních orgánů možnost prevence. Poprvé se do sbírky zpojí Centrum Amelie. Část výtěžku z prodeje květin jde n ktivity Amelie. Budeme rádi, když zkoupením kytičky podpoříte nejen Ligu proti rkovině, le tké Amelii. PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU Brod, Bytíz, Jeruslém, Jesenice, Kozičín, Lzec, Zvržice,Mgr.Žežice Vldimír Míková koordinátork Centr Příbrm Volby kndidátů n členy osdních výborů měst Příbrm seamelie uskuteční: v pátek dne 16. březn 2012 od hodin do hodin v sobotu dne 17. březn 2012 od 9.00 hodin do hodin. Dokončili jste registrci svého Příbrmští občánci nrození v březnu dubnu vozidl? Hrozí jeho vyřzení! Míst konání voleb: BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD, BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV,.s. (býv. AQUA), Příbrm IX, Novohospodská 93, JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, N zákldě legisltivní novely upozorňujeme nč.p. následující skutečnost. KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, 57, LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA U RYBNÍČKU V LAZCI, Pokud vlstníte vozidlo, které je n Vás v registru vozidel pouze odhlášeno ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE, předchozím mjitelem, musíte n úřd podt nejpozději do 30. červn 2015 ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. žádost o registrci n Vši osobu. Pokud žádost nepodáte, vozidlo dministrtivně znikne už oprávněný nepůjde volič přihlásit. žádosti sevedokládá: občnský 1. Hlsovcí lístek obdrží v denkkonání voleb volební místnosti. průkz či jiný dokld totožnosti, velký mlý technický průkz, Voliči bude umožněno hlsování poté, kdy prokáže svou totožnost trvlýoriginál pobyt zelenéobčnského krty protokol o evidenční kontrole, který nesmí být stršíodebrt 14 dnů. podle průkzu. Kždý volič se musí před hlsováním U vozidl být smozřejmě prohlídk přípdě, žekomise vozidlo do prostorumusí určeného pro úprvu pltná hlsovcího lístku,stk. jinkv mu volební nebudete přihlšovt osobně, musíte zmocněnce vybvit plnou mocí hlsování neumožní. K zjištění pořádku důstojného průběhu hlsování sveověřeným podpisem. volební místnosti je kždý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise. V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo doprvy vytvořilo webovou plikci, prostřednictvím které si lze ověřit, zd je u vozidl správně zpsán 2. Právo volit kndidáty osdního výboru mjí občné ČR, kteří jeho vlstník není v n tzv.členy polopřevodu. Aplikce je dostupná nlespoň webové druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let jsou přihlášeni k trvlému drese Kontrolu lze provést n zákldě vložení pobytu v místní části měst, průkzu. pro kteroupo jepotvrzení osdní výbor zřízen. čísl mlého technického jsou sděleny informce, zd je registrce vozidl dokončen nebo je nutné registrci dokončit, tj. doregi- 3. K pltnosti volebn do osdních je třeb účsti plikce lespoň 30jsou % oprávněných strovt vozidlo nového výborů mjitele. Součástí tké údje voličů. o počtu vozidel v převodu. Vzhledem k celkovému tkových vozidel (přes108, 700odbor tisíc) orgnizční dojde před 4. Dlší informce poskytnepočtu Městský úřd Příbrm, Tyršov dtem zcel318 nepochybně k obrovskému nárůstu ždtelů tím uvedeným vnitřních věcí. Telefony: , k Příbrmi jednoznčnému přetížení V dne 28. únor 2012 úřdů v celé republice. Dovolujeme si tedy doporučit nenechávt návštěvu úřdu n poslední chvíli. MVDr. Josef Řihák v. r. strost Doprvní úřd MěÚ Příbrm

3 M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL , 156 Dne v hodin oznámil n tísňovou linku Městské policie Příbrm učitelk Mteřské školy v Příbrmi VII, že okolo objektu školky se pohybuje muž se zbrní. N místo byly okmžitě vyslány hlídky MP, kterým po příjezdu oznmovtelk sdělil, že se jedná o dv muže, rovněž uvedl i jejich popis. Hlídk MP následně n rohu ubytovny Horník zhlédl dv muže odpovídjící popisu jejich ztotožněním zjistil, že se jedná muže ve věku let. Kontrolou osob všk bylo zjištěno, že u sebe žádnou zbrň nemjí. Strážníci poté přivolli hlídku Policie ČR, která si celý přípd převzl k dlšímu šetření. Dne v hodin v průběhu prvidelné hlídkové činnosti zhlédl hlídk Městské policie Příbrm n náměstí 17. listopdu muže, který odpovídl popisu pchtele krádeže. Jeho ztotožněním strážníci zjistili, že jde o 47letého muže. Hlídk MP se telefonicky obrátil n dozorčí službu Obvodního oddělení Policie ČR v Příbrmi, kde jí bylo sděleno, že se nejedná o hlednou osobu. N místě se všk s výše jmenovným ncházel dvdvcetiletý muž, o kterého policisté z obvodního oddělení projevili zájem z účelem výslechu. Z tohoto důvodu převezli strážníci dotyčného n OOP Příbrm, kde ho předli policistům ke konání dlších vyšetřovcích úkonů. Dne v hodin oznámily telefonicky n služebnu Městské policie Příbrm Azor, ev. č. 8 Kříženec, si dvouletý pejsek středního vzrůstu. Velice vhodný k domku se zhrdou. Proztím nemiluje vodítko čeká n vhodného cvičitele kmrád v jedné osobě. děti, že v ul. Antonín Dvořák se nchází zřejmě opilý muž. Hlídk MP n místě zstihl sedmtřicetiletého muže, který uvedl, že se mu náhle uděllo nevolno zčl zvrcet. Strážníci proto přivolli záchrnnou zdrvotnickou službu, která muže převezl k dlšímu ošetření do Oblstní nemocnice v Příbrmi. Dne ve hodin přijli strážníci oznámení správce utobusového nádrží, že v prostoru utobusového nádrží byl nlezen peněženk s dokldy finnčním obnosem. Po příjezdu n místo kontktovl hlídk MP správce utobusového nádrží společně s nálezcem peněženky. Z občnského průkzu uvnitř peněženky strážníci zjistili, že mjitelem peněženky je sedmnáctiletý mldík z Březnice. Po zjištění, že utobus do Březnice ještě neodjel, vyvolli n nástupišti strážníci mldíkovo jméno on si peněženku převzl. Dne ve hodin oznámil telefonicky n služebnu Městské policie Příbrm muž, že u nich v domě v Plzeňské ulici obtěžuje nějký mldík vnučku jeho sousedky. Hlídk MP zstihl v uvedeném domě 24letého muže, který uvedl, že se chtěl pouze rozloučit s přítelkyní. Strážníci muže vyzvli k odchodu, kdy dotyčný jejich výzvu respektovl dům následně opustil. Bc. Ldislv Hdrbolec, mnžer prevence kriminlity Požár n Pdáku V neděli 19. dubn odpoledne hořelo v městských lesích v prostoru vrchu Pdák. N místě zshovli profesionální i dobrovolní hsiči, požár zchvátil cc 25 rů plochy, odhdovná výše škody je si Kč. V jrním období, kdy je vegetce suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí, upozorňuje šéf městských lesů Ing. Frntišek Chytk vyzývá občny k bdělosti. Požáry suché trávy totiž čsto vznikjí nedblostí, n zpálení stčí i odhozený nedoplek cigrety. V přípdě vzniku požáru suché trávy i mlého rozshu je potřeb bez prodlení volt tísňovou linku hsičů. Výlukový jízdní řád školního utobusu Z důvodu uzvírky místní komunikce K Dolu Mrie bylo nutno uprvit trsu školního utobusu. Po dobu uzvírky od do bude n trse vynechán zstávk Stlingrd. Výchozí konečná zstávk utobusu bude Příbrm, Břez.Hory,nám. J.A.Alise. Omlouváme se rodičům i dětem z přípdné vzniklé problémy. Situci bohužel nebylo možno jink řešit. Děkujeme z pochopení. Odbor správy mjetku Sdělení veřejnosti Ukončení pordenské činnosti OSSZ Příbrm u Městského úřdu Sedlčny S politováním oznmujeme, že OSSZ Příbrm již nebude v prostorách Městského úřdu Sedlčny ndále poskytovt pordenskou službu v otázkách důchodového zbezpečení. Z provozních důvodů jsme nuceni tuto formu pomoci občnům ukončit ndále poskytovt své služby již jen v dministrtivní budově OSSZ Příbrm, Hilov 133, Příbrm I. Poslední pordenská činnost v knceláři Městského úřdu Sedlčny bude poskytnut ve dnech 1. 4., Děkujeme všem občnům z lskvé pochopení. Budeme se i v budoucnu snžit poskytovt své služby s náležitou vstřícností pečlivostí. PSI K ADOPCI, TEL , Pišt, ev. č. 25 Svérázný si 3letý hldkosrstý jezevčík. Je vhodný k domku se zhrdou, který skvěle ohlídá. Pišt nemá rád jistá omezení, proto není vhodný k dětem. Více informcí u nás v útulku. Systém bydlení musí být pro občny motivující Město Příbrm si nechává n zákldě výběrového řízení vyprcovt Koncepci bydlení ve městě Příbrm. Důvodem k zdání předmětné nlýzy stávjícího stvu bydlení ve městě Příbrm je zejmén zmpovt: - počty bytů ve vlstnictví měst Příbrm otázk dlšího vlstnictví, struktury (z hledisk prostorové distribuce, velikosti pod.), - využití bytů ve vlstnictví měst Příbrm (jkým ktegoriím obyvtel, z jkých podmínek přípdně s jkými doprovodnými ktivitmi by město mělo byty přidělovt pod.), - rozsh podmínky, z kterých by mělo město Příbrm zprostředkovávt nebo grntovt zjištění nájmu vhodných bytů od soukromých pronjímtelů pro domácnosti ohrožené ztrátou bydlení, - stnovení vhodného počtu bytů pro seniory, - zohlednění rozshu sociálního bydlení, - stnovení výše nájemného, - otázku strtovcích bytů pod. Dlším důvodem pro zprcování této nlýzy jsou chystné legisltivní změny. Npříkld Zákon o sociálním bydlení by měl zčít pltit již od ledn 2017, vysvětluje místostrostk měst Příbrmi Alen Ženíšková dodává, že podle tohoto zákon by lidé v tísni podle své situce měli mít možnost získt od obce krizové bydlení, sociální byt či dostupný byt. Tuto problemtiku by měl řešit tzv. systém prostupného bydlení. Jedná se o motivující komplexní systém různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkmi přidělení, typem smlouvy, jež jsou provázány s doprovodnými sociálními službmi, vysvětluje dále Alen Ženíšková s tím, že cílem je zjistit nájemní bydlení pro domácnosti, které nemohou z tržních podmínek získt přiměřené, kvlitní bydlení. Podle místostrostky je důležité, že systém je prostupný obousměrně jk nhoru, tk i dolů. Zčíná stupněm 1: krizové (přechodné) ubytování. Následuje postup do stupně 2: tréninkové bydlení vrcholí stupněm 3: což je dlouhodobé sociální bydlení: jeho prmetry jsou nstveny tk, by umožnilo zjištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině. Tento motivující systém nám umožní ktivně cíleně prcovt s nájemníky s ohledem n jejich schopnosti řádně obývt pronjímné byty n jejich finnční možnosti dlouhodobě si udržet bydlení, uvedl n závěr místostrostk Alen Ženíšková. Výročí březohorské důlní ktstrofy V letošním roce uplyne 123 let od březohorské důlní ktstrofy, do té doby největší hornické ktstrofy n světě. Dne 31. květn 1892 vznikl n dole Mrie v Příbrmi Březových Horách požár, který zpříčinil smrt 319 hvířů záchrnářů. Tto trgická událost postihl nejen horní měst Březové Hory Příbrm, le i okolní obce, ze kterých postižení hvíři pocházeli. Po zesnulých zůstlo 286 vdov 961 sirotků. Spolek Prokop Příbrm vybudovl v reálu dolu Mrie expozici ktstrofy n nádvoří pomník vdovám sirotkům n pměť nezměrného bolu utrpení, kterým po ztrátě živitelů pozůstlí prošli. Pietní odpoledne věnovné 123. výročí březohorské důlní ktstrofy se koná v neděli od 16:00 hod. v reálu dolu Mrie n Březových Horách. Primární prevence N zčátku březn se n nší škole ZŠ, Příbrm VIII, Školní 75 uskutečnil seminář pro rodiče Bezpečně n internetu. Jeho cílem bylo seznámit rodiče i pedgogy s riziky virtuální komunikce podpořit je v preventivním výchovném působení, by se jejich děti v budoucnu nestly oběťmi či pchteli trestné činnosti rizikového chování. Tento projekt je finncován rozpočtem Středočeského krje podpořen grntem Ministerstv vnitr. Relizátorem je Vzdělávcí institut Středočeského krje v úzké spolupráci s odborem sociálních věcí, koordinátorem prevence kriminlity odborem školství, mládeže sportu Krjského úřdu Středočeského krje. Úvodního slov se proto ujli zástupci těchto orgnizcí: pn Mgr. Jiří Holý z VISK společně s pnem JUDr. Milnem Fárou z oddělení prevence Středočeského krje. Poté již scén ptřil pnu PhDr. et Mgr. Jnu Trxlerovi, který nás velmi poutvou formou zsvětil do úsklí rizik spojených s online světem. Jeho slov doplnili i zástupci kriminální policie svými příspěvky. Rodiče se blíže seznámili s pojmy kyberšikn, kyberstlking jejich trestně právními souvislostmi. Dále získli rdy doporučení pro bezpečnou komunikci ochrnu soukromí v prostředí on-line. Kždý ze zúčstněných tké obdržel publikci týkjící se problemtiky bezpečného internetu. Zpětná vzb rodičů byl velmi kldná, což nás moc těší. Školení, nové informce osvět mjí smysl. A my pokrčujeme, již v dubnu nás nvštíví spisovtelk Lenk Eckertová s interktivním seminářem n stejné tém, tentokrát změřené pro nše čtvrťáčky. Mgr. Hn Žáková, Mgr. Dn Vondrášková, metodičky prevence

4 P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA JOSEF BARTOŠ HUDEBNÍ SKLADATEL, UČITEL A SPISOVATEL V minulém díle nšeho vyprávění jsme si předstvili osobnost mnohostrnně ndnou; dnes se budeme věnovt člověku, jehož odborný záběr byl jen o trochu užší, nicméně i on vynikl ve vícero oborech. Byl jí hudební skldtel pedgog Josef Brtoš, který prkticky celý svůj život prožil v Příbrmi. Nrodil se n Březových Horách v rodině horník. Od mládí se u něj projevovl hudební tlent, místo studi n konzervtoři si všk z finnčních důvodů musel zvolit prktičtější povolání. Rozhodl se tedy pro studium n příbrmském učitelském ústvu, což byl svého čsu věhlsná vzdělávcí instituce. Po jeho bsolvování se živil jko učitel. Zčínl n škole, kterou sám vystudovl, n učitelském ústvu, le většinu život pk strávil n příbrmské chlpecké měšťnce. Zde se n konci své kriéry stl v roce 1919 ředitelem. Jeho učitelskou specilizcí byly přírodní vědy zpěv. Jko pedgog měl u dětí úspěch, ptřil k oblíbeným učitelům, kteří měli u žctv přirozený respekt. O jeho pedgogických úspěších svědčí nebývlý počin jeho žák tktéž učitele Krl Vlty, který o něm sepsl knihu, složenou se vzpomínek žáků spoluprcovníků, nzvnou Z ušlechtilým Příbrmnem. T le vyšl ž dlouho po Brtošově smrti, v roce Josef Brtoš se též věnovl drobné literární práci. Psl zejmén povídky, čstým námětem mu bylo důvěrně známé hornické prostředí. Jeho beletristická ( tké i hudební) tvorb nese výrzný melncholický ráz. Psl ovšem tké hudební kritiky do místních novin čsopisů. Působil též jko ktivní výkonný hudebník, ovládl několik hudebních nástrojů, zejmén klvír violoncello, hrávl npř. s Josefem Theurerem při různých příležitostech. Brtošovo hudební dílo je mnohostrnné. Význmnou část tvoří klvírní skldby, některé byly vytvořeny i z pedgogických důvodů, pro hráče s nižšími interpretčními schopnostmi. Jinou část jeho tvorby zujímá hudb vokální i v této skupině nlezneme díl pedgogického rázu. Npř. pro výuku zpěvu n své měšťnce vydl Brtoš sbírku 43 národních písní pro jeden ž čtyři zpěvní hlsy nzvnou Metod koncentrční k vícehlsému zpěvu. Písní složil reltivně velké množství, nejrůznějšího změření - duchovní, světské, milostné i písně z hvířského prostředí, všechny se všk vyznčují lyrismem, jednoduchým doprovodem nesou nesporný vliv romntismu. Zjímvé je, že čsto zhudebňovl texty jiného tehdy umělecky činného Příbrmák, to spisovtele Quid Mri Vyskočil. Brtoš tvořil i melodrmy, kntáty, orchestrální drobnosti příležitostné školní skldby. Silnou skupinou v jeho hudebním díle jsou komorní skldby pro vícero různých nástrojů, smyčcové kvrtety, klvírní tri kvintety, smyčcový oktet pod. Zde nezpřel vliv Antonín Dvořák, jehož hudbu Brtoš čsto interpretovl. V roce 1911 se pokusil o ojedinělý průnik do svět duchovní hudby, sice mší A-dur. Josef Brtoš se nikdy nestl součástí širšího povědomí české hudební veřejnosti, zůstl lokálním hudebníkem úspěšným pedgogem. Snd jeho většímu proszení se n hudebním poli bránil jeho poctivost, s jkou se věnovl škole, či plchá uzvřená povh. Jeho hudební odkz, který je dnes chráněn ve zdejším okresním rchivu, dosud čeká n své moderní zhodnocení. Dniel Doležl K VĚTNOVÉ nvštívil Příbrm legendární velitel prtyzánského oddílu kpt. Olesinskyj po dobu několik dnů se po celém okrese zúčstnil různých oslv ukončení 2. světové války bylo železniční spojení s Příbrmí posíleno o poštovní vlk do Prhy, který měl odjezd denně v 10:39 hodin zemřel v Příbrmi mlíř Krel Hojden. KALENDÁRIUM bylo poprvé n světě n dole Vojtěch n Březových Horách dosženo hloubky 1000 m n 30. ptře Giovnni Brtolomeo Comet uzvřel smlouvu n provedení štukové výzdoby Plzeňské kple n Svté Hoře do Příbrmi pronikli příslušníci Ruské osvobozenecké rmády generál Vlsov do Příbrmi dorzily prvidelné oddíly Rudé rmády zároveň došlo k likvidci německého obrnného rjonu u Slivice Milín byly vydány podmínky pro připojení k elektrické síti pro Příbrm, obyvtelé nšeho měst tím měli poprvé možnost připojit se do elektrické sítě byl dokončen stvb Plzeňské kple n Svté Hoře uszením mkovice n vrchol kupole Příbrm dočsně přijl si 400 itlských uprchlíků z rkouských oblstí, zsžených boji 1. světové války. Dniel Doležl Součsný stv fry od severu z mírně nezvyklého úhlu, kdy je vidět historicky nejpodsttnější část budovy včetně oken. Příbrmská fr ve světle stvebně historického poznání Před rokem 1418 byl Příbrm i s okolními vesnicemi mjetkem pržských rcibiskupů. Vzhledem k dobovým zvyklostem je nnejvýš neprvděpodobné, že by rcibiskup jko vrchnost někomu dovolil, by si v pouhé vzdálenosti 120 m od jeho celkem skromné, i když vly obehnné tvrze postvil stejně velký, le díky dvěm věžím pilíři mezi nimi už npohled reprezenttivnější modernější dům. Po vypuknutí husitských válek se rcibiskup svého pnství sídl musel vzdát. Město i hrd byly nejméně čtyřikrát vypleněny. Po skončení válečného konfliktu král coby jejich správce přenechávl příbrmské pnství s městem hrdem z úpltu zástvním mjitelům. Nikdy ho všk neprodl, protože se počítlo s tím, že jednou bude pržské rcibiskupství obnoveno jeho rozchvácený mjetek mu bude vrácen. Burin II. z Gutštejn pocházel z vysoce urozeného pnského rodu pro své válečné diplomtické umění se těšil mimořádné přízni mldičkého krále Vldislv Jgellonského. Když se stl mistrem komory královské (vlstně dnešním ministrem finncí) hejtmnem ve třech krjích njednou, počet jeho sttků ještě prudce vzrostl. Svou moc opírl o vlstnictví téměř desítky hrdů o několik tisíc vyzbrojených mužů. Koncem roku 1476 si koupil zástvu Žebráku, Točníku tké město Příbrm s hrdem jeho pnstvím, které hodll převzít vyzbrojit hned v neděli po Novém roce Po uzvření Olomouckého míru mezi Vldislvem Jgellonským Mtyášem Korvínem roku 1478, n němž měl velkou zásluhu, se Burin II. zpojil do vzkvétjícího obchodu, který probíhl mezi německým Norimberkem Čechmi po tzv. Zlté cestě (Norimberské stezce). Využil příležitosti n svých pnstvích, jimiž obchodníci museli procházet, zváděl cl mýt, z nichž plynuly do jeho pokldnice znčné zisky. Roku 1485 se podílel n vyjednání Kutnohorského míru mezi českými ktolíky klišníky zároveň pokrčovl v drobných válkách proti různým nepřátelům. Bohužel se v protikldu k záznmům o jeho vojenských činech nedochovly dokumenty, které by objsnily výnosnost hospodření jeho držv včetně Příbrmi. Víme, že tu stále byl někdejší rcibiskupská tvrz, v níž sídlilo několik úředníků sprvujících celé rozlehlé pnství. Nedleko tvrze byl tké pnský hospodářský dvůr (tm, kde stávl pivovr - dnes Tržnice ). Své mjetkové zájmy Burin II. nsměrovl n výnosnou silnici z Plzně do Prhy. Cly mýty kontrolovl trsu přes Žebrák, Točník Králův Dvůr. Z Psovské (Zlté) stezky vedl u Brodu odbočk do Příbrmi, km se přijíždělo Březnickou brnou hlubokým úvozem n rynek, kde se odehrávly trhy kde se koně dli okovt v několik kovárnách. Z rynku se Dubenskou brnou pokrčovlo přes Dubno zpět n Zltou stezku ku Prze, nebo se vyjíždělo Dušnickou brnou směrem k Trhovým Dušníkům po stezce podél Litvky přes Králův Dvůr k Berounu, kde se Litvk vlévá do Berounky. Přímo u Dušnické brány vyrostl ptrně z Burin II. z Gutštejn neobvyklý dům se dvěm nápdnými oválnými věžemi, odpovídjící jeho společenskému postvení nejmocnějšího muže království tké jeho finnčním možnostem, protože Burin byl bohtý jko Krésus. Díky své vyvýšené poloze byl dům zdlek viditelný, z měst při pohledu od Litvské cesty doslov trčel. Zjíždělo se k němu přímo od ní nebo nopk z cesty od Březnické brány přes rynek. Dá se předpokládt, že se v tomto domě u městských hrdeb vybírlo clo, kterým Burin II. ztížil veškerý obchod, vedoucí tudy po Litvské cestě do Beroun. Burin II. řečený Bohtý zemřel nedlouho před únorem 1488 zástvu Příbrmi zdědil jeho syn Kryštof. Stejně jko pro čsy otce Burin prkticky chybí i pro Kryštofovu vládu prmeny hospodářského chrkteru, tk lze jen předpokládt, že udržovl zvedený systém. Kryštof si všk kvůli své výbojnosti svárlivosti čsem znepřátelil velkou část vlivné české šlechty svými nemírnými poždvky i příbrmské obyvtele, kteří proti dočsnému zástvnímu pánovi hledli zstání u krále Vldislv. Ten jim tké roku 1497 potvrdil strá privilegi. Situce se znovu vyhrotil v létě 1509, kdy byl proti Kryštofovi svolán zemská hotovost. Král Vldislv mu nkonec udělil milost, le Kryštof mu kromě jiného musel s velkou finnční ztrátou odevzdt zástvní pnství Příbrm, které se dostlo do přímé pnovníkovy správy. Zjímvé je, že Kryštofov lén získl jeho protivník pn Zdeněk Lev z Rožmitálu, nynější první muž království, který stál vždy n strně Příbrmských. Ti byli nendálým osvobozením rozrdostněni ntolik, že kromě jiného pořídili novou městskou knihu. Převzli ptronátní právo ke kostelu sv. Jkub Většího, do něhož byl koupen nový zvon. V roce 1511 tké nechl udělt tehdejší plebán (frář) Jkub z Humpolce n svůj nákld novou cínovou křtitelnici, která je v kostele dodnes. Zřejmě někdy mezi lety , kdy město zžívlo krťoučké osvobození z ndvlády nemilosrdných zástvních držitelů, se z někdejšího pnského domu stl fr. Již roku 1528 se v městské knize udává jko zžitý orientční bod při koupi prodeji okolních domů. A z obyčejného fráře se někdy v těch letech stl ctihodný výše postvený děkn. Král Vldislv kvůli finnčním potížím roku 1513 opět zstvil Pešíkům z Komárov své příbrmské pnství, které od nich převzl koncem dvcátých let 16. století Jn Trčk z Vitence. Až roku 1530 mu le král Ferdinnd I. dovolil, by si z 100 kop grošů českých přestvěl zřejmě zchátrlý hrd. Teprve po jeho přestvbě Jn Trčk prodl svůj dům n rynku, v němž dosud bydlel. Pokud se všk v pozdějších letech uvžovlo o zřízení mincovny v Příbrmi, vždy se uváděl možnost jejího otevření v někdejším rcibiskupském hrdu. V roce 1627 si děkn Sller stěžovl, že je jeho obydlí v troskách, městská rd musel fru oprvit zřídit. Její podob i s věžemi (bez pseudogotických cimbuří) je zchycen už n prvním vyobrzení Příbrmi z let (viz obrázek). Užití nárožních věží u pnských sídel je ve větším měřítku známé ze zemí n zápd od Čech, především z Německ či Frncie, se kterými byl osttně Burin II. z Gutštejn v těsném kontktu. Lze je vnímt jko odkz hrdní rchitektury, spíše formálně propsné do výrzu řádově menších stveb, nebo přecházející do funkčně odlišné zámecké rchitektury, zvláště v tehdejší době tk vyjdřující sociální postvení stvebník. Tomu odpovídá i typické umístění domu mimo běžnou zástvbu městečk, soustředěnou kolem veřejných prostrnství. Pro význm objektu v mnohém hovoří i ndstndrdní dispoziční řešení, dimenzemi n pomezí luxusního městského domu tvrze, vycházející z obytných reprezenttivních dispozic pozdního středověku, s bydlením umístěným v ptře funkčními prostory v přízemí. Pro běžného kolemjdoucího je toto prezentováno dochovnými rchitektonickými prvky, zvláště dvojicí odhlených gotických kmenných profilovných ostění oken v ptře n severním průčelí (viz foto vlevo). V hlubším pohledu jsou původní interiéry domu demonstrovány především rozměrným sklepním prostorem pod severním křídlem, sklenutým vlenou klenbou s typickými otisky širokých prken bednění. Blíže středu tohoto sklep je umístěn pilíř z kmenných kvádrů, podpírjící nd klenbou probíhjící vnitřní příčnou zeď, nebo do skály vyhloubená jímk n vodu. Z hledisk stvební historie komplikovný vývoj lze odhlit pouze po poučeném komplexním stvebně historickém průzkumu. Pro zákldní hodnocení této nepříliš prostudovné typologicky zvláště v Příbrmi ojedinělé stvby lze vycházet jen ze zřejmých nálezových situcí skutečností. Těmi jsou npříkld jistě pozdně gotické portály zmíněného sklep, smotná dispozice nebo i struktury zděných konstrukcí v kombinci kmene cihel se zntelnými stopmi různých fází přestveb dostveb, to zvláště v konfrontci s dostupnými písemnými prmeny. Pro předstvu pozdně gotické stvby je téměř prvděpodobná existence dvojice nárožních věží, jejichž vnitřní využití je le ztím neznámé. Mezi nimi umístěný opěrný pilíř logicky nvzuje n vnitřní zeď domu. V mldších etpách došlo k postupné proměně vnějšího výrzu stvby i vnitřních prostor dispozic, npříkld doplněním kleneb v přízemí i ptře či změnou užívání jednotlivých místností. Dnešní jižní - k náměstí vysunuté - křídlo i mldší hmblkový krov střechy lze zřdit do období brok nvzujícího klsicismu, tedy století, smotná dnešní průčelí jsou výsledkem novodobých oprv omítek výplní otvorů, deklsujících historizující pseudogotickou tvář domu z 19. století. Příbrmská fr je jedním z hrstky historicky stvebně nejcennějších objektů, které ve městě pouze díky šťstné shodě okolností přežily období nesmyslných demolic v letech 20. století, proto si zslouží odpovídjící péči pozornost. PhDr. Věr Smolová, Bc. Michl Profnt Budov fry s věžemi, výřez z prvního vyobrzení Příbrmi z let

5 První běžecký závod centrálními Brdy určený široké sportovní veřejnosti. 23. květn 2015 strt n fotblovém hřišti Láz (u Příbrmi) Glerie Frntišk Drtikol Příbrm Regionální muzeum v Litomyšli Vás zvou n výstvu RETROGAMING Závod je součástí B R D S K Ý B ĚŽ E C K Ý P O H Á R typy závodů Brdská 25 - vytrvlostní závod o délce 25 km centrálními Brdy Brdská 12 - závod o délce 12 km pro širokou sportovní veřejnost Nordic Wlking Brdy - ve stylu nordic wlking o délce 12 km Cruiser Rce Brdy - závod s kočárky o délce 12 km Závody dětí - pro děti ročník nrození 2008 ž 1999 od 300 m do 3 km prezentce do 9.45 hod. - dětské závody do hod. - osttní závody strty od hod. - strt dětských ktegorií hod. - strt hlvního závodu Brdská hod. - strt Brdská 12, Nordic Wlking Cruiser Rce Počátky osobních Počítčů u nás. Interktivní výstv výpočetní techniky z let minulého století. vyhlášení Víte, jk vypdl první notebook, nejstrší plmtop, subnotebook, strý hrcí utomt? Máte dom herní konzoli? Znáte počítčové hry, které se hrály před třiceti lety? 13:00 hod. - dětské závody 17:00 hod. - Brdská 25 12, Nordic Wlking Brdy, Cruiser Rce Brdy doprovodný progrm pro děti budou připrveny celodenní kce soutěže PŘIJĎtE VyZkouŠEJtE! Máme pro vás otevřeno denně od 9 do 17 hodin pořdtelé kce generální prtner kce pořdtelé kce ZámEčEk ErnEstInum PŘíbrm hlvní prtneři kce retrogming_plkt_a3.indd :47 prtneři kce BRDSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU 2015

6 Slivice roku připomínáme si 70. výročí ukončení 2. světové války V novodobých dějinách zujímá nezstupitelné místo v drmtickém toku událostí konce války městečko Milín s osdou Slivice přilehlým okolím. Tto loklit ležící ve středních Čechách si 6 km jihovýchodně od Příbrmi se stl ve dnech květn 1945 svědkem jedné z posledních význmnějších vojenských opercí 2. světové války v Evropě. Podepsání kpitulce ncistickým Německem s pltností od půlnoci 8. květn 1945 totiž neznmenlo utomticky okmžité ukončení bojových kcí n všech frontách strého kontinentu. Ještě 9. květn 1945 i v následujících dnech pokrčovl npříkld německá evkuce n Bltu, kde sovětské letouny útočily n lodě protivník přeprvující vojáky i civilní uprchlíky n zápd hitlerovská válečná plvidl plbu opětovl. Probíhly též boje v Jugoslávii. Tm se německé jednotky ustupující Slovinskem střetávly s Národní osvobozeneckou rmádou Jugoslávie toto ozbrojené měření sil trvlo ž do květn 1945, kdy zdní voje 7. horské SS-divize Prinz Eugen vstoupily n území Rkousk, km je jugoslávští vojáci již nemohli pronásledovt. Teprve v této oblsti se potom hitlerovci vzdli Spojencům. N mořích tehdy stále operovly některé německé ponorky, z nichž poslední kpitulovl ž v rgentinském přístvu Mr del Plt dne Postupně byly tké odzbrojovány nepřátelské vojenské posádky ve vzdálenějších místech. Mezi posledními se prvděpodobně vzdl dne obsluh německé meteorologické stnice n Špicberkách. Ani n území Československ neskončil všechn střetnutí okmžitě poté, co bezpodmínečná kpitulce Třetí říše vstoupil v pltnost. Některé hitlerovské bojové skupiny se snžily dostt z Morvy přes jižní Čechy k merickým liniím prkticky ž do 15. květn Význm bitvy u Slivice n Příbrmsku z 11. n 12. květn 1945 je umocněn tím, že se jí zúčstnili proti nepřátelskému uskupení hitlerovské brnné moci nejen dobrovolníci z řd domácího hnutí odporu sovětští prtyzáni pršutisté, le též jednotky tří ukrjinských frontů (1., UF) v součinnosti se 4. tnkovou divizí XII. sboru 3. merické rmády. Předtím zsáhli do těchto bojů v blízkém i vzdálenějším okolí rovněž vojáci Ruské osvobozenecké rmády (ROA) generál Andreje Andrejeviče Vlsov, převážně z 1. Buňčenkovy divize. Npříkld n příbrmském hřbitově byly uloženy do společných hrobů osttky minimálně 94 německých vojáků 12 příslušníků ROA, pdlých po vzájemném boji v ulicích měst v okolí. V Březnici pdlo při střetnutí mezi ROA hitlerovci 37 Němců 4 vlsovci. Následně též 13 místních civilistů. Trgické krveprolití n konci války vlstně v době, kdy Evrop již oslvovl mír, nstlo poté, co do prostoru Slivice Milín Březnice Čimelice postoupil nepřátelská vojsk odmítjící složit zbrně usilující z kždou cenu proniknout před blížící se Rudou rmádou do merické zóny, což bylo v rozporu s právě vyhlášenou německou kpitulcí. Vzhledem k tomu, že jižní jihozápdní část Příbrmsk ležel poblíž hrnice tzv. demrkční čáry, předem dohodnuté sovětskými merickými Spojenci, vznikl zde prdoxní situce. Ve dnech meričtí vojáci obsdili pozice n linii Lnáře Bltná Sedlice Nová Hospod Podolský most, s předsunutými hlídkmi u Spáleného Poříčí, Hvožďn, Bubovic Mirovic, odkud vysílli průzkum přes stop linii. Podle dochovných rchivních dokumentů se jednlo převážně o příslušníky 37. tnkového prporu, 25. jízdní eskdrony 22. polního dělostřelectv elitní 4. tnkové divize gen. Willim M. Hoge z XII. sboru 3. Pttonovy merické rmády, kteří se dostávli n Příbrmsko již od 7. květn 1945, všk nesměli z touto stop linií podle předchozí dohody se SSSR vojensky v širší míře zshovt. Rudá rmád sem dorzil ž o 4 dny později. Mezitím ustupující složky německé brnné moci, mezi kterými byly i části elitních divizí SS, terorizovly místní civilní obyvtelstvo. Situce v okolí Milín se zásdně zdrmtizovl po , poté, co vyšly v pltnost ony podmínky německé kpitulce. Do prostoru Slivice Milín Čimelice postoupil dlší hitlerovská vojsk odmítjící složit zbrně usilující z kždou cenu proniknout před blížící se Rudou rmádou do merické zóny. Důležitou část těchto nepřátelských sil zde tvořil mimo jiné bojová skupin SS-Wllenstein zformovná předtím ve výcvikovém prostoru SS n Sedlčnsku; operovly tu i zbytky pluku pncéřových grnátníků z SS-divize Ds Reich, dále někteří frekventnti školy smohybného dělostřelectv, dělostřelecké, tnkové ženijní školy SS jiní. V řdách nepřátelské brnné moci byli tehdy identifikováni nejen Němci, le též vojáci z Rkousk, Mďrsk, Chorvtsk, Frncie, Holndsk, dále příslušníci národů tehdejšího Sovětského svzu především členové elitní 20. grnátnické SS-divize Estonské dokonce i rot vojáků Slovenského štátu. Kromě SS se ncházeli n strtegicky důležité komunikci příslušníci Wehrmchtu, bezpečnostních složek, okupčního prátu němečtí civilisté prchjící před frontou. Strtegické ústupové trsy vedoucí přes Milín dále n jihozápd byly v této době již neprůjezdné, n stop linii střežené Američny. V čele nepřátelského uskupení zde stál SS-Gruppenführer gen. Crl Pückler von Burghus, velitel Wffen-SS v Čechách n Morvě, který se tehdy přemístil z Prhy do Čimelic. Dne dl příkz jednotkám zdního voje v oblsti Slivice Milín vytvořit nrychlo tři obrnná pásm. Technik včetně tnků, děl minometů byl rozmístěn po obvodu milínské kotliny. Hlvní síly se soustředily n linii Buk Slivice milínské nádrží Kozí vrch. Mezi stnovišti těžké techniky se zkopl pěchot. Při této činnosti, která byl v příkrém rozporu se vzpomínným německým kpitulčním ktem, docházelo k terorizování okolního civilního obyvtelstv. Proti tomuto opěrnému bodu vyrzili z Příbrmi dne prtyzáni ze skupiny Smrt fšismu členové revoluční grdy pod velením sovětského pršutisty npor. Michil Stěpnoviče Mrčenk. Jeden oddíl postupovl ke Slivici od Brodu, dlší od Jeruzlém třetí od Hájů. V okmžiku, kdy se dostli tito bojovníci do plebného pásm německých zbrní, stli se sndnými terči protivník. Jejich postvení bylo kritické, v podsttě bezndějné. Pdlo zde 18 prtyzánů, což byl tkřk kždý třetí muž: Miloslv Fürst, Josef Hlváček, Frntišek Krejčí, Miroslv Mlý, Josef Molcr, Josef Oktábec, Josef Pul, Antonín Pešice, Krel Přibyl, Bohumil Lojín, Krel Mršík, Miloslv Strý, Frntišek Soukup, Miroslv Bidermn, Vsil Bočko, Jn Jkubčo, Václv Bolin Frntišek Mjer. Rojnice prtyzánů byly decimovány. V osdě Buk připomíná pomník dlší oběti z řd civilistů: Václv Šplíchl ( zvedl pušku ze škrpy byl hitlerovci okmžitě zstřelen), Richrd Štěpán jeho syny Jiřího Vldimír z Buku (umučeni dne ) Václv Zelenku z Pliv ( byl tento 70 let strý muž usmrcen 17 bodnými rnmi bjonetem příslušníky SS). V nedleké Březnici nrzil projíždějící kolon SS dne n zátrs. Poté, co ho odstrnil, vnikli hitlerovští vojáci do nejbližších domů bezohledně postříleli 13 civilistů. Mezi obětmi byl i devětdvcetiletá Mrie Švnkmjerová, která přijel z Prhy po vypuknutí Květnového povstání do Březnice ke svým rodičům porodit. Když Němci postřelili jejího otce on se ho snžil chránit, byl chldnokrevně zstřelen, č se jednlo o ženu v osmém měsíci těhotenství! Jednou z posledních obětí byl prvděpodobně účstník domácího odboje Josef Sládek vykonávjící strážní službu při strkonické silnici u Chrštic, usmrcený dávkou z německého kulometu si v 6 hodin ráno. Teprve úder sovětských vojsk 11. květn 1945 v odpoledních nočních hodinách znmenl definitivní konec bojů. Po předchozím průzkumu terénu následovl přepd pomocí děl kťuší. Plebné pozice si Rudá rmád vytvořil mezi Svtou Horou Háji, u Brodu před Rděticemi nedleko Slivice. Obrnný rjón nepřítele pokryl sovětská dělostřelecká plb, pk přišel útok pozemních vojsk. Z útvrů 2. UF bojovli v prostoru Slivice Milín Březnice Čimelic vojáci 9. grdového mechnizovného sboru gen. M. V. Volkov 2. grdového mechnizovného sboru gen. K. V. Sviridov v sestvě 6. grdové tnkové rmády gen. A. G. Krvčenk, postupující od Příbrmi Dobříše (tto 6. rmád byl jediná ze sovětských útvrů n čs. území vyzbrojená též merickými tnky M4 Shermn). Z východu, od Kmýk nd Vltvou Rdětic, útočily složky 25. grdového střeleckého sboru 7. grdové rmády gen. M. S. Šumilov, od jihu, po prvém křídle Američnů, jednotky grdového střeleckého sboru 9. grdové rmády SSSR. Ve směru od Obor Dolních Hbit pronikli vojáci mršál A. I. Jeremenk ze 4. UF. Z útvrů 1. UF mršál I. S. Koněv zde plnil speciální úkoly (pronásledování likvidci vlsovců) 25. tnkový sbor gen. J. I. Fominych z 13. rmády gen. N. P. Puchov, postupující od Příbrmi z Rožmitálsk (tyto sovětské jednotky měly oznčení n strojích v podobě dvkrát podtrženého bílého srdce). Asi ve 3 hodiny ráno 12. květn 1945 utichl u Slivice střelb, hitlerovci opustili své pozice vzdli se Sovětům. Jejich velitel SS-Gruppenführer Crl Friedrich von Pückler Burghus, velitel Wffen- SS v Čechách n Morvě, všk ještě nějký čs odmítl složit zbrně. Nkonec le podlehl tlku spojeneckého obklíčení v noci 12. květn 1945 souhlsil s kpitulcí. Záhy nto se pk v rkovické části Čimelic zstřelil. Z sovětskou strnu vedl jednání o kpitulci grdový generál Sergej Serjogin, velitel 104. grdové střelecké divize 38. grdového střeleckého sboru 9. grdové rmády 2. UF, z Američny náčelník štábu 4. tnkové divize XII. sboru 3. merické rmády plukovník Dn Allison. Desítky pomníků pmětních desek připomínjí oběti n životech z řd nšich spoluobčnů, sovětských vojáků tké Američnů, kteří položili život z osvobození Československ n Příbrmsku. Mimo jiné nechl velitel výcvikového prostoru SS n Sedlčnsku gen. Alfred Krrsch poprvit v rozporu se všemi mezinárodními konvencemi 8 merických letců sestřelených nd Sedlčnskem při vzdušném souboji. Oběti byly nejprve okrdeny o osobní věci, poté jim hitlerovci uřezli nosy, uši, vydloubli oči nkonec je poprvili rnou do týlu jejich osttky zházeli hnojem Němými svědky této hrůzné doby zůstnou rovněž bezmál zpomenuté společné hroby tzv. vlsovců nebo příslušníků hitlerovské brnné moci. Vypovídjí o trgédii, která by se neměl opkovt. PedDr. Josef Velfl Sovětští dělostřelci s utomobily merické výroby v Plzeňské ulici v Příbrmi , před bitvou u Slivice.

7 Přinášíme Vám několik fotogrfií, které budou tké součástí výstvy Poslední bitv 2. světové války v Evropě u Slivice n Příbrmsku. Výstv bude n dole Vojtěch v Hornickém muzeu Příbrm od do Čsně ráno dorzili do Příbrmi ze svých záklden v Brdech členové prtyzánské Zástupy lidí n příbrmském náměstí Viktori (T. G. Msryk) před budovou soudu skupiny Smrt fšismu pod velením kpt. Jevgenije Antonoviče Olesinského (uprostřed s kyticí) po vzplnutí Květnového povstání proti ncistickým okupntům. odzbrojili zbytek německé vojenské posádky. Ve dnech se někteří z nich zúčstnili bojů u Slivice. Tento snímek vznikl krátce po osvobození. N pomoc hlvnímu městu byl vyslán z Příbrmi ozbrojený oddíl dobrovolníků tké vozidlo s léky potrvinmi. Obrněný polopásový trnsportér M3A1 Hlf-Trck z průzkumné skupiny příslušníků tnkové divize 3. merické rmády dne v Plzeňské ulici v Příbrmi. Des. Jmes M. Hughes, řidič merického džípu z velitelství 22. polního dělostřelectv 4. tnkové divize, který dorzil do Příbrmi, se zdejšími dětmi. V popředí zlev Hvel Mndová, z nimi Suchopár Chocholová. Dne příbrmští občné ndšeně vítjí n hlvním náměstí vojáky protibolševických jednotek ROA generál Vlsov z 3. pluku 1. Buňčenkovy divize. Vlsovci zde svedli několik ozbrojených střetnutí s německými okupnty. Sovětští tnkisté ze 6. grdové tnkové rmády 2. ukrjinského frontu n příbrmském náměstí dne s tnky M 4 Shermn merické výroby, které byly n čs. území v roce 1945 ve výzbroji Rudé rmády pouze u jednotek tohoto útvru. Tito dlší vojáci se poté zúčstnili bitvy u Slivice. Zjtí němečtí vojáci kopou krátce po skončení bojů v květnu 1945 společný hrob n příbrmském hřbitově před hlvněmi zbrní členů místní revoluční grdy.

8 Školní utobus - výlukový jízdní řád pořádá pod záštitou Měst Příbrm 9:15 Příbrmské mžoretky slvnostní zhájení 10:00 Čtyřlístek v pohádce Velká scén 11:00 Pohádky z hor 11:00 Tjemný hrd v Krptech Mlá scén 14:00 Kmrádi z televize 14:00 Čtyřlístek v pohádce Velká scén 15:00 Tjemný hrd v Krptech Mlá scén den plný her, zábvy soutěží 16:00 Tučňáci z Mdgskru Změn progrmu vyhrzen 9:00 18:00 Estrádní sál : Příbrmské mžoretky, erobic Milín, Bltenské mžoretky, Tneční klub Klubíčko Bltná (společenské tnce) Foyer Estrádního sálu: Letecký modelářský klub Příbrm Slonek u Velké scény: Třpytkové tetování, vplétání copánků Přednáškový sál: Líčení s Mry Ky, zdobení nehtů, mlování n obličej Foyer Velké scény: Tvoření soutěže (Solná jeskyně Příbrm) Venkovní podium: Kpel A je to! vstupné 60 Kč pro děti i dospělé pltí po celý den n všechny kce trkce Pohádková louk, ukázky výcviku služebních psů, modely letdel ut, výstv trktorů, BESIP, trenžér motocyklu, ut utomobilový otočný simulátor, Klub vojenské historie Příbrm, sttické ukázky dělostřelecké techniky ručních zbrní, lserová střelnice 13. dělostřelecká brigád Jince, mskování zrnění, hr n bubny, jízd vláčkem vojenskými uty, pouťové trkce, kluni dlší Hlvní prtner Hlvní prtner Divdlo A. Dvořák Příbrm Legionářů 400, Příbrm VII Nbídk Domu dětí mládeže Příbrm: Termín: (pátek pátek) Cen: 2.630,- Kč Pro členy zájmových kroužků DDM slev 200,- Kč Cen zhrnuje doprvu utobusem z Příbrmi, ubytování, strvování, pojištění dětí. Ndějkov je jeden z nejznámějších táborů v oblsti Milevsk Tábor, leží uprostřed lesů; děti jsou ubytovány v chtkách ve stnech, strvování je 5x denně - zděná jídeln, sprchy, WC, hřiště, ohniště, lodičky, ping-pong trmpolín. Neustálý zdrvotnický dohled pečlivě připrvený progrm pod vedením školeného osvědčeného kolektivu je smozřejmostí. Vedoucí tábor: pní Ev Vojtová Co děti n táboře čeká? Mimo progrm změřený n sebeobrnu - Soutěže hry Táboráky Bojovky Poznávání zjímvého okolí - Ndějkovská nučná stezk - Koňská frm Určitě se nebudeme nudit! Přihlášky bližší informce: Dům dětí mládeže, Pod Šchtmi 294, Příbrm IV, 1.ptro č.dv Mrcel Bednříková tel.: , , e-mil: Mrcel Jelínková tel.: , , e-mil: Korzo_leták.indd 1 22/03/15 18:58

9 Setkání s oslvencem Sokolovn v Příbrmi ptřil v sobotu 11. dubn 2015 nšemu oslvenci tnečnímu mistrovi Jiřímu Dohnlovi. N oslvě jeho význmného životního jubile se sešlo mnoho tnečních mnželských párů z dob dávných, le i součsných. Náld byl nádherná, vzpomínlo se, tnčilo se, bylo veselo. Děkujeme tnečnímu mistrovi celé jeho milé rodině z krásnou tmosféru tké z vynikjící pohoštění. Nšemu oslvenci přejeme do dlších let hlvně zdrví, ť dál učí nši mládež tnčit, učí ji etiketě, slušnosti společenským prvidlům. Stopy výuky slušného chování kultivovného tnečního pohybu poznmenly celé generce nejen Příbrmáků. Pn Jiří Dohnl právem ptří mezi legendy osobnosti nšeho měst. S úctou láskou k tnci pohybu z tnečníky Tempermentu I, Tempermentu II bsolventy Tneční školy Dohnl Dncing Mgr. Alen Uherková Mrcel Jrolímková Gymnzisté mistry republiky Vše zčlo tím, že se terciáni Vojtěch Ježek, Jn Hlváč Vít Grdoň přihlásili do soutěže ROBOSOUTĚŽ Úkolem kždého týmu bylo sestvit robot ze stvebnice LEGO MINDSTORMS nprogrmovt ho tk, by prošel čtyřmi předem známými bludišti v čsovém limitu 90 sekund posbírl co největší počet bodů. Úloh zpočátku vypdl jednoduše, le opk byl prvdou. Avšk pod tvrdým vedením nšeho týmu Mindbrek pnem Benešem se vše podřilo. Pn Beneš se zvřel n pár hodin do školního bunkru, půjčil si od pní školníkové trochu dřev vyrobil testovcí bludiště. Po rozdělení rolí hlvní konstruktér LEGO robot (Jn Hlváč), dále dv progrmovcí specilisté n LEGO softwre (Vojt Ježek Vít Grdoň) tvrdý, nesmlouvvý mnžer, pordce truhlář mtér pn Beneš se šlo n věc. V den D jsme vyrzili n FEL ČVUT v Prze s nším robotem, který si s sebou ve svém elektronickém mozku vezl téměř dokonlý progrm n prošmejdění bludišť sesbírání co největšího počtu bodů. Njednou jsme se po tuhých bojích ocitli ve vysněném finále, ni jsme tomu nemohli uvěřit. A nkonec jsme nevěřili ni svým očím, uším osttním smyslům, které ještě fungovly: My jsme byli první! Prostě jednoduše řečeno, porzili jsme všechny osttní týmy z celé České republiky. Kromě krásných cen jsme si odnesli i nezpomenutelný zážitek zkušenost ze zjímvé npínvé soutěže, která probíhl v posluchárně FEL ČVUT v Prze z bouřlivé tmosféry jko při hokejovém zápsu. Tým Mindbrek, Gymnázium Příbrm, Legionářů Sbíráme víčk pro Jkub Svtohorské gymnázium sbírá víčk pro Jkub, přidejte se. Víčk z PET lhví, sesbírná během posledních několik měsíců studenty Gymnázi pod Svtou Horou, nšl svého mjitele. Je jím Jkub z Trhových Dušníků, kterému výtěžek z prodeje víček pomůže zpltit hipoterpii. Hipoterpie působí n klient prostřednictvím pohybových impulzů vznikjících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů n klient, který n koni sedí či zujímá jinou, jeho možnostem odpovídjící polohu, dochází ke stimulování centrálního nervového systému mozku. Pokud chcete pomoci i vy, můžete přinést víčk pro Jkub do knceláře Gymnázi pod Svtou Horou, to do 20. červn tohoto roku. Dlšími sběrnými místy jsou Chovtelské potřeby v OC Sklk či FOTO Jitk Růžičková v OD Stvus. Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svtou Horou Hlsová výchov Pěvecký sbor Codex Temporis pořádá ve dnech květn 2015 Hlsovou výchovu pro příbrmské pěvecké sbory. V rámci této kce se uskuteční dv koncerty, n které jste srdečně zváni. Pátek od 16:00 do 17:30 hodin koncert dětských příbrmských sborů v Glerii Frntišk Drtikol. Neděle od 16 do 17:30 hodin koncert komorních smíšených sborů v ule v Zákldní škole Jiráskovy sdy. Tento projekt je relizován z finnční podpory měst Příbrm. Dlší úspěchy příbrmského Oxygenu Dívky z příbrmského klubu Oxygen z sebou mjí první výrzný úspěch v této sezoně. O víkendu se hned 4 týmy zúčstnily prvních nominčních závodů n mistrovství Evropy svět výsledkem jsou 3 zlté jedn stříbrná medile. Pokud se týmům podří udržet umístění mezi prvními třemi i v dlších závodech, tk by hned 4 týmy z Oxygenu různých věkových ktegorií mohly být nominovány, což by byl veliký úspěch. Z úspěchu máme obrovskou rdost, holky to mjí oprvdu zsloužené. Hodiny dřiny v tělocvičně se vypltily, říká s rdostí závodnice trenérk Lucie Chlebnová. T le dodává, že závod byl pouze zčátkem sezon bude ještě dlouhá. Nyní děvčt budou pilovt především sestvy i svoji individuální příprvu, by uspěl i v konkurenci n evropské světové úrovni. Sokolové děkují TJ Sokol Příbrm děkuje všem, kteří svým potleskem přišli podpořit cvičence sokolské kdemie finnčním drem přispěli do společné sbírky pro nšeho mldého gymnstu Ondru Vner, který se před dvěm roky vážně zrnil. V průběhu kdemie byl Ondrově rodině předán šek n více než 116 tisíc Kč, le po ukončení se nšlo ještě několik milých lidí, kteří přispěli, tk se celková částk ze sokolské benefice vyšplhl přes neuvěřitelných 120 tisíc Kč. Děkujeme, říká z TJ Sokol Příbrm Kteřin Ptáčková. N kdemii bylo možné zhlédnout celou škálu cvičenců jednoty Sokol vystoupení rodičů dětí s plyšáky, rozcvičku hry s pdákem v podání předškoláků, cvičení všestrnnosti, erobik, moderní i sportovní gymnstiku, tnec, olympijský šplh, hromdné vystoupení žen dlší. Počet účinkujících přesáhl 300. A minimálně dvojnásobná byl divácká podpor. Sokolovn doslov prskl ve švech. Ještě jednou děkujeme z podporu věříme, že nše sbírk npomůže Ondrovi při náročné rehbilitční léčbě, dodává z TJ Sokol Příbrm Kteřin Ptáčková. Výroční schůze Svzu důchodců Dne 24. březn 2015 se konl výroční schůze Městské orgnizce Svzu důchodců Příbrm. Zúčstnilo se jí 83 členů čtyři hosté: Ing. Vřek, strost měst Příbrm, Bc. Ženíšková, místostrostk měst Příbrm, pí Hovorková z orgnizci Fit senior Bc. Hdrbolec, mnžer prevence kriminlity. Po zhájení seznámil místopředsedkyně SD pí Válová plénum se změnmi ve složení výboru po odchodu pn Řehky hospodářky pí Novotné oznámil návrh nového složení výboru. Návrh byl jednomyslně schválen. Výbor bude desetičlenný, předsedkyní byl zvolen pní Mrie Čeknové, která poté informovl přítomné o plánu činnosti orgnizce n 1. pololetí. Plánujeme 12 schůzí výboru, 5 temtických přednášek, 1 temtický zájezd, 6x zpívání při kytře hrmonice, 6 návštěv divdel v Prze 5 v Plzni, návštěvy solné jeskyně, 2x účst n zsedání Krjské rdy Svzu důchodců, 6 zájezdů n hrdy zámky v ČR, pěší výlety, cvičení spolupráci se Svzem dibetiků, Svzem tělesně postižených, Spolkem Prokop, Fit seniorem s regionálním tiskem. V diskuzi dále vystoupili hosté s informcemi o podpoře nší orgnizce městem, zodpověděli řdu dotzů upozornili n trnsformci sociálních služeb, nové podmínky pro přijímání seniorů do DPS možnosti přímého kontktu rdnice s důchodci prostřednictvím Khnu (Ing. Vřek, Bc. Ženíšková). Pn Hdrbolec informovl o nové službě o sistentech prevence kriminlity pní Hovorková nbídl cvičení pro členy Svzu důchodců v rámci kurzů Fit senior. Během schůze se podávlo občerstvení káv, čj výborné zákusky, které upekl pní Švejnohová. Závěrem poděkovl pní Válová všem členům, kteří schůzi připrvili, všem hostům z účst podporu nší orgnizce vyjádřil přání, by spolupráce s městem Příbrm pokrčovl i v příštích letech. Jitk Tomnová Příbrmské volejblistky zzářily Volejblistky žákovského týmu TJ Bník Příbrm po nedávných úspěších v Českém poháru, vítězství v krjském přeboru strších žákyň druhém místě v krjském přeboru kdetek si o velikonočním víkendu zjely do Vídně pro dlší úspěch. Tým hrjící pod vedením trenér Honzy Prokop se tdy zúčstnil mezinárodního turnje kdetek, km kromě nšich děvčt dorzil z Čech tké VK Vyškov, prvoligová Hlincovk České Budějovice extrligová Slvi Hrdec Králové. Domácí zstupovly vídeňské týmy SVS-Sokol/3, SVS-Sokol/2 fvorit turnje, SVS-Sokol/1. Příbrmský tým byl v ktuální sestvě n turnji nejmldší, žákovský, s pouhými dvěm hráčkmi v kdetské ktegorii. Hned v úvodu turnje le nše holky ukázly, že do Vídně nejely jenom n výlet, v prvním zápse skupiny A hldce porzily SVS Sokol/3 se skóre 25:7 25:4. Ve druhém utkání už příbrmská děvčt musel zpnout n vyšší obrátky. S pozorně hrjícím Vyškovem se náš tým v prvním setu trochu přethovl o body. Nkonec le i vyškovské kdetky odešly z kurtu s porážkou 0:2 (25:19 25:12). Oprvdové potíže tk čekly příbrmské holky ž v posledním zápse skupiny A proti SVS-Sokol/1. Kdetské družstvo SVS-Sokol/1 prvidelně nstupuje i ve 2. rkouské lize v ktegorii žen. A rozdíl n hřišti byl hned od počátku evidentní. Nše holky si nevěděly rdy s výškovou převhou soupeřek, jejich dynmickou hrou i s tvrdým útokem. Rkouský tým byl ve všech herních činnostech lepší ni n chvíli nezváhl 25:18 25:16. Do semifinále ze skupiny A tk příbrmský tým odcházel ze druhého míst s jedinou porážkou; čekl jej záps s extrligovými kdetkmi Slvie Hrdec Králové. Semifinálové utkání se nšim holkám podřilo soustředěným výkonem vybojovt; po celou dobu záps kontrolovly s přehledem zvítězily ve dvou setech se shodným skóre 25:20. Druhé místo v turnji bylo v tomto okmžiku už jisté. Příbrmský tým ovšem čekl ještě finálový boj o zlto; tedy dlší záps s domácím fvoritem SVS-Sokol/1 Vídeň. Předchozí prohru ve skupině s kdetkmi SVS-Sokol/1 nše holky už hodily z hlvu; přijely přece do Vídně bvit se volejblem n bedně už stejně stály v nšem družstvu to zjiskřilo dobrou náldou n hřiště nstoupil kompktní příbrmský TÝM. Co se dělo pk, dosud v Rkousku málokdo chápe. Nše holky nepustily vídeňské kdetky vůbec do utkání; klpl nám hr v poli, n přihrávce i v útoku přitom jsme nedělli žádné chyby. Výborným servisem, obrnou vzápětí tvrdými údery n smeči nebo technickou ulejvkou jsme rkouské kdetky dostli pod obrovský tlk. Příbrmské holky si n hřišti dělly doslov, co je npdlo přitom se stčily ještě dobře bvit. Rkušnky nedokázly n nši hru odpovědět; odešly n příjmu, nedokázly vůbec bránit ni útočit, nestíhly v poli. Finálové utkání jsme po 40 minutách vyhráli ve dvou setech 25:14 25:12. První místo pro Příbrm! Příbrmský tým nstoupil ve Vídni v sestvě: Krolín Nová, Hn Dropová, Lenk Drábková, Denis Ghlerová, Brbor Obrzová, Krolín Šťstná, Kteřin Šťstná, Dniel Podzimková, Vlerie Wágnerová Mrtin Svobodová. Foto: Romn Drábek Ing. Tomáš Drop

10 Květnové frmářské trhy Dubnové frmářské trhy jsou úspěšně z námi. Proto Vás již nyní zveme n dlší, v pořdí již třetí v letošním roce. Nenechte si tedy ujít sobotu 16. květn 2015 v obvyklém čse od 8,00 do 12,00 hodin v reálu Hořejší Obory. Kromě trdiční nbídky v podobě mouky z Bohutín, kvlitních uzenin, čerstvého chleb z Bohutín Křepenic, výborných domácích frgálů, mléčných výrobků, žmpionů hlívy ústřičné, medu výrobků z něj, čerstvě pržené kávy, lhodného piv z Podlesí, budou frmářské trhy obohceny o první jrní zeleninu, szenice květin zeleniny pro domácí pěstitele. Trdiční posezení u dobrého občerstvení je tké zjištěno. Z orgnizční tým Ing. Ot Huptmnn Město hostilo prtnery z Hoornu Město Příbrm se v září 2014 stlo úspěšným ždtelem o grnt v rámci progrmu Ersmus+ zpojilo se do mezinárodního projektu s názvem Zvyky trdice v Evropě jko vzdělávcí koncept v předškolním školním vzdělávání. Do tohoto projektu je zpojeno celkem pět příbrmských mteřských škol dvě zákldní školy, jejichž zřizovtelem je právě město Příbrm. Dlším prtnerem projektu n české strně je Vzdělávcí institut Středočeského krje. Zhrničním prtnerem je holndské město Hoorn jeho tři vzdělávcí instituce. Cílem projektu je podpořit mezinárodní spolupráci v evropských regionech, prezentce evropských trdicí zvyků rozvoj pedgogických kompetencí zpojených učitelů. První projektové setkání se uskutečnilo v Příbrmi od do Při tomto setkání byl projekt slvnostně zhájen strostou měst pnem Vřekou, prtneři dále nvštívili Mteřskou školu Klubíčko Wldorfskou školu v Příbrmi diskutovli o shodách rozdílech vzdělávcích systémů v ČR Nizozemí měli možnost porovnt jk mteriální vybvenost, tk metodické postupy při výuce. První setkání bylo velmi přínosné jeho neformální přátelský průběh nznčuje, že budoucí spolupráce bude úspěšná. Čeští prtneři se vydjí n druhé projektové setkání do Hoornu koncem dubn budou recipročně poznávt vzdělávcí instituce v Holndsku. Během projektu bude uskutečněno celkem 60 mobilit n české i holndské strně. Lenk Lexová, koordinátor projektu Jrní olympiád přinesl rdost všem Rdost v rozzářených tvářích soutěžících - to byl hlvní výsledek 2. ročníku Jrní olympiády, kterou pro děti z Prktické školy Příbrm zorgnizovli studenti Gymnázi Příbrm v rámci projektu KES. Jeho hlvní náplní je sice spolupráce s prtnerskou školou ve Velké Británii, le po loňském úspěchu kce, které se zúčstnili i britští hosté, gymnzisté olympiádu rádi zopkovli. Pod vedením PedDr. Hny Kuchyňkové si studenti, jejichž zákld tvořil především tříd 1.A, pro téměř stovku soutěžících připrvili deset stnovišť. Od těch sportovních (jko třeb opičí dráh, florbl, skákání pnák či přes švihdlo) ž po t kretivní, kde olympionici mlovli n oblázky nebo vytvářeli skládnky z ppíru. V progrmu nechyběl ni pořádná rozcvičk, kterou vedl Michl Dvořák z kvrty. Oktvánk Ann Mchutová se chopil mikrofonu děti nldil svým zpěvem moderátorky Ann Kopsová Jitk Vondrášková měly celé dopoledne progrm perfektně pod svou kontrolou. Jk už to u tkových kcí bývá, není důležité, kdo zvítězil zd to byl Jihofrická republik nebo Austrálie. Odměnu smozřejmě dostli všichni, byl sldká! A ti, kteří se snžili nejvíc, získli tké medili co kus, to originál, vše od studentů gymnázi z hodin výtvrné výchovy. Poděkování ptří soutěžícím z prktické školy, gymnzistům, pedgogům z obou škol i městu Příbrm, které kci podpořilo. Josef Fryš, Gymnázium Příbrm, Legionářů Fit senior 2. díl V minulém vydání jsme si vysvětlili, proč je pohyb i ve vyšším věku důležitý. V dnešním díle cyklu Senioři v pohybu se změříme n vhodné pohybové ktivity, jež nenesou zvýšené riziko úrzu, přetěžování pohybového prátu nebo vyčerpání. Je vhodné se před tím, než zčnete prvidelně sportovt, pordit s lékřem, který zná nše omezení, svůj záměr rozsh s ním konzultovt. N záčátek je velmi důležité říci, že výsledky přicházejí s prvidelností je dobré postupovt po mlých krocích. Netlčit n sebe nevyčítt si, že už toho nezvládneme tolik co dříve. Důležité je nejen zčít, le i vytrvt, to se nám povede lépe, pokud zčneme s mlými dávkmi hlvně, pokud nás vybrný pohyb bude bvit nebudeme jej vykonávt se sebezpřením. Oproti zžitému tvrzení, že svl, který bolí, sílí, se nopk snžíme cvičením nevyčerpávt druhý den bychom se neměli cítit, jko přejetí prním válcem. Pokud to tk je, příště ubereme n intenzitě. Tělu nepomůžeme, když je jednou z čs svým výkonem strhneme (dlouhá túr, lyžřský víkend, nárzové cvičení v posilovně). Tké by si senioři měli uvědomit, že není třeb soutěžit jet tzv. n výkon, le pojmout pohyb nesoutěžně (s tím mjí trochu problém hlvně muži nebo bývlí ktivní sportovci). Pohybové ktivity vybíráme podle své kondice. Pokud celý život jezdíme n kole stále se cítíme dobře bezpečně, není důvod přestávt, jen myslíme n prvidlo viz výše slevíme ze svých nároků n ujeté kiometry rychlost nopk se budeme snžit vyrzit čstěji n krtší trsu, pomlejším tempem. Ideální cvičební plán by měl obshovt erobní pohyb, cvičení s prvky zdrvotnětělesné výchovy, dechové cviky důležité je též zřdit relxci. Vždy je dobré zřdit nějké krtší cvičení n denní bázi (10minutová rozcvičk, prvidelná vycházk) dále se věnovt vybrnému pohybu n týdenní bázi. Kdybychom si uvedli jko příkld dv modelové seniory, jeden zcel smosttný 65 let, s bolestmi zd, le jink bez omezení, druhý 80 let, horší chůze, bydlí v domě s pečovtelskou službou. Prvnímu seniorovi bychom doporučili npř. 1-3x týdně erobní ktivitu (nordic wlking, plvání, chůzi, cyklistiku, tnec) doplnili ji 1x týdně cvičením vyrovnávcím (zdrvotně-tělesná výchov, jóg, piltes, SM systém). Náš senior tké nezpomene n dýchcí cviky kvůli ktivci bránice (většinou jsou součástí lekcí ZTV nebo lze njít n internetu) n relxci (poslech relxčních CD, nebo v lekci ZTV, solná jeskyně, vířivk, msáž). Druhému seniorovi doporučíme zřdit kždý den 10 min prothování celého těl ve vzpřímeném sedu n židli lespoň ob den vyjít ven z účelem zdrvotní vycházky, kde se soustředí jen n chůzi, nenese nákup pod. Lze použít i hůlky jko oporu. Jednou týdně pk tento senior věnuje půlhodinku posilování. Npř. pomlé vstávání ze židle, přithování nohou, pochodování n místě, tlčení dlní proti sobě, mlé kroužky rozpženým rukm. S oporou o židli vythování n špičky, podřepy, unožování znožování. Cviků je celá řd lze je opět dohledt n internetu nebo v litertuře. V leže n posteli s pokrčeným nohm dýchání do břich - břicho se nfukuje jko blon při výdechu ktivně vthujeme břišní stěnu zpět. N závěr si rozebereme hlvní pohybové ktivity jejich úsklí. Nordic wlking - ideální způsob chůze, kdy pomocí hůlek zpojujeme i horní polovinu těl, ktivujeme více svlů též šetříme klouby. Chůze - nejpřirozenější způsob pohybu, pozor n správný stereotyp chůze, kdy nšlpujeme n ptu, odvineme chodidlo odrážíme se ze špičky, máme jemně vtžené břicho, uvolněná rmen temeno hlvy vytžené vzhůru, pozor n předsun brdy. Optrně s dávkováním kilometrů při ndváze (přetěžování kloubů). Ideální je chůze v terénu v přírodě, kdy náš mozek zprcovává vyhodnocuje více vjemů. Rotoped, orbitrck - dobrá lterntiv při šptném počsí, tké tolik nepřetěžuje klouby je vhodné je zpojit při ndváze. Plvání - ideální fyziologický pohyb, dávt ovšem pozor n techniku. Je dobré mít zvládnutou techniku vydechování do vody, styl prs l pní rdová vede k přetěžování krční páteře! Cyklistik - vhodná, pokud se cítíme bezpečně. Přecházet ze sportovního posedu spíše do vzpřímeného držení, nezklánět hlvu pozor n vyčerpání. Tnec - volíme volnější rytmus bez výrzných poskoků, hlídáme tepovou frekvenci. Dobře rozvíjí motoriku učením choreogrfie stimulujeme mozek. Zdrvotně-tělesná výchov - velmi vhodný kompenzční doplněk k jkémukoliv sportu. Prcuje n funkčnosti svlů, stbilitě těl, motorice, plosce nohy, rozhýbává klouby prothuje zkrácené prtie. Lze modifikovt i n židle používt nejrůznější pomůcky (therbnd, overbll, velké míče ) Jóg, piltes - vhodné systémy, jen je nutné vybrt lekce vhodné pro seniory nesnžit se o extrémní prothování při vysokém tlku pozor n pozice s hlvou dolů též vynecháme záklony krku. SM systém - rehbilitční systém, prcuje stejně jko ZTV, používá pružná ln, pro seniory vhodný. Ať už se chcete cvičení věnovt pod odborným vedením, nebo smi podle litertury, DVD nebo internetu, poslouchejte své tělo. Pokud vás po odcvičené lekci zplví dobrý pocit, nebudete odcházet vyčerpní rozbolvělí hlvně se budete těšit n dlší lekci - pk jste nšli to správné. V příštím čísle si vysvětlíme techniku chůze s hůlkmi - nordic wlking. Do té doby vám přejeme příjemný čs strávený pohybem. Kristin Hovorková, Víceúčelové hřiště HLINOVKY Duben - Listopd Provozní dob 2015 Po Pá hodin So Ne 8 20 hodin Cen: 150 Kč/hodin Objednávky: Správce hřiště p. Knejfl Změn provozní doby vyhrzen.

11 Je prostě báječná Rychle zběsile 7 16:00 Mgr. J. Froňková: Dějiny umění Knihovn J. Drdy 17:00 Hudební festivl A. Dvořák Pmátník Vysoká Rozpky zubře Svtopluk Novák Mlá scén Hvězdné mnýry Divdlo A. Dvořák 16:00 Dům kouzel 16:30 Pietní vzpomínk u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války 10:00 Slvnostní uvedení publikce Syngog v Příbrmi místní židovské obyvtelstvo Archiv Příbrm 17: Besed s cestovtelem Gustvem Vckem D-klub Dejte mi pokoj! Avengers: Age of Ultro 20: Férová snídně NZemi ve Svtohorském sdu 10: Slivice připomínk událostí Pmátník Vítězství Popelk 16: Avengers: Age of Ultron Sex pro pokročilé Divdlo A. Dvořák Mgr. D. Fischer: Nši rci Knihovn J. Drdy 17: Rnde s duchem Divdlo A. Dvořák Sněhová královn 16: Škol zákld život Divdlo A. Dvořák Blues ve čtvrtek: Kub Ktk Libor Kvárn Belvedere Hudební festivl A. Dvořák Glerie F. Drtikol Šílený Mx: Zběsilá cest Šílený Mx: Zběsilá cest 20: Frmářské trhy Dvořákovo nábřeží Mámo, táto, jedeme se bvit - Dětská utomobilová orientční soutěž Mlý Pán 16: Ldíme Bld pro bnditu Divdlo A. Dvořák Muzejní noc Hornické muzeum Zbijáci 16: Mezinárodní den muzeí Hornické muzeum N. Hmáčková: Se školou po Evropě Knihovn J. Drdy 17: Hudební festivl A. Dvořák kostel sv. Jkub Trtuffe Divdlo A. Dvořák SpongeBob ve filmu: Houb n suchu 16: Mgr. J. Schmidt: Zpomenuté brdské hrdy Knihovn J. Drdy 17: Poltergeist Pvel Dobeš Mlá scén Chrittivní koncert skupiny Divokej Bill Letní kino Červený černý Divdlo A. Dvořák Poltergeist 20: Brdský běžecký pohár 2015: Brdská 25 Láz Korzo Obor (pořádá Spolek ve čtvrtek) Hořejší Obor Plvání: Letní přebor Střč. krje (roč ) Plvecký bzén Dny s permoníky Důl Ann Mlý Pán 16: Život je život Mndrgor (Divdlo n Jezerce) Divdlo A. Dvořák Divdlo ptří dětem Divdlo A. Dvořák Němé grotesky D-klub Mgr. J. Froňková: Dějiny umění Knihovn J. Drdy 17: Válk Roseových Divdlo A. Dvořák Ovečk Shun ve filmu 16: Koncert ZŠ 28. říjn Divdlo A. Dvořák 16: Hudební festivl A. Dvořák Pmátník Vysoká Vojtno D-klub Bláznivý Petříček Divdlo A. Dvořák Noc kostelů Hudební festivl A. Dvořák Divdlo A. Dvořák Výstvy: Frntišek Jnul - mlíř Retro-Gming Výstv Obrzy z dějin vrchu Březového Poslední bitv 2. světové války v Evropě Příbrmské bryty - výstv minerálů Ke všem čertům - výstv loutek Glerie F. Drtikol Glerie F. Drtikol Archiv Příbrm Důl Vojtěch Ševčinský důl Hornický domek Skldb inspirovná Dvořákovou Novosvětskou symfonií zzní ve světové premiéře n Hudebním festivlu Antonín Dvořák Jko již kždoročně v tuto dobu probíhá v Příbrmi okolí nejprestižnější hudební událost nšeho regionu: Hudební festivl Antonín Dvořák Příbrm. Letošní, již 47. ročník, proběhne od 29. dubn do 4. červn. V rámci devíti koncertů, spojených drmturgickou linií definovnou mottem Antonín Dvořák očim Východu, budou mít návštěvníci koncertů možnost seznámit se s interpretcí díl A. Dvořák jk prostřednictvím umělců ze zemí ležících n východ, tedy Slovensk, le zejmén Indie Číny (čínská soprnistk Xinyu Yuege, indický dirigent Debshish Chudhuri, čínský violist Minlng Yu, Much Qurtet ze Slovensk d.), tk umělců n strtu, východu mezinárodní kriéry (Julie Svěcená, Václv Mách, Hedvik Mous Bch d.). Festivl zhájí svým recitálem bsbrytonist Adm Plchetk, v součsné době nejvýrznější osobnost české operní scény, host předních světových divdel. Z doprovodu Plzeňské filhrmonie vystoupí pod tktovkou šéfdirigent Tomáše Bruner v progrmu sestveném z operních árií ouvertur z děl Antonín Dvořák, Giuseppe Verdiho Gicom Pucciniho. Jko host se spolu s ním předství publiku v Divdle A. Dvořák Příbrm čínská soprnistk Xinyu Yuege, která přednese své pojetí Ruslky, Terinky z Jkobín Armidy. Příbrmský festivl již poněkolikáté inspirovl vytvoření nových děl či projektů. Po loňské světové premiéře orchestrální úprvy Cigánských melodií Antonín Dvořák z per Sylvie Bodorové, které přednesl fmózní Gbriel Beňčková, se můžeme letos těšit n světovou premiéru do do do do do ProgrM KVěteN 2015 Knihovn Jn Drdy Příbrm Mgr. Jn Froňková ý r úte DěJiNy umění: rokoko Sloh, který je povžován z lehký, hrvý, diskrétní delikátní. Z motivy sloužily utorům npříkld pstýřské hry slvnosti lásky. Z mlířů jmenujme Frncoise Boucher, Jen Chrdin či Jen Frgonrd. Vstupné: 30,- Kč. Mgr. Dvid Fischer Nši rci - ohrožení ochrn ý r úte Rci ptří mezi jednu z ikon ochrny přírody - indikují kvlitní vodní biotopy jsou pozitivně vnímáni i veřejností. Přednášk Mgr. Dvid Fischer z Výzkumného ústvu vodohospodářského T. G. Msryk v Prze seznámí návštěvníky s problemtikou těchto živočichů n nšem území. Dozvědí se, s jkými druhy rků se u nás ktuálně můžeme setkt, jk je poznt, jk kde rci žijí, co vyždují co jim nopk vdí. Význmná část přednášky bude věnován i problemtice nepůvodních invzních druhů nebezpečí, které s sebou jejich šíření přináší pro nše druhy původní. Vstupné: 30,- Kč. Nikol hmáčková ý r úte k te tvr č rý úte Se školou Po evropě Studentská výprv z poznáním špnělské Glicie. Povídání o výměnném pobytu v rodinách seznámení s mezinárodním projektem Ersmus plus. Součástí přednášky bude prohlídk Sntig de Compostel, Pontevedr několik dlších míst. Ve spolupráci s Gymnáziem pod Svtou Horou Příbrm Vstup volný. Mgr. Jiří Schmidt zpomenuté brdské hrdy iv. Řeč bude o hrdech: Hořovice, Vydřiduch, Obor u Dobříše, Mydlná, Mitrvld, Řebřík, Hvožďny, Hrádek u Klbvy, Slón. N přednášce se dozvíte, co je známo z historie hrdů, kdo je vlstnil, jk vypdly v době své největší slávy, zd kdy byly vypleněny, jk vypdjí v součsnosti, jk se k nim dostnete mnoho dlších informcí, které budou podtrženy fotogrfiemi. Vstup volný. Informce n: tel.: Klendář kcí Mgr. Jn Froňková DěJiNy umění: KlSiciSMuS romntismus Klsicismus vznikl jko rekce n broko upltnil se především v století. Jko inspirce pro tento sloh posloužil strověký Řím strověké Řecko. Romntismus nopk vznikl jko rekce n strohost klsicismu se změřením n cit, individulitu spojení člověk s přírodou. Vstupné: 30,- Kč. Akce probíhjí ve společenském sále knihovny /3. ptro/. Dlouho hledná lávk přes nádrží n Prokopské cestě znovu objeven! Již několik let se n náš rchiv lidé obrcejí s dotzem, zd nemáme vyobrzení stré předválečné lávky, která byl postven přes příbrmské vlkové nádrží spojovl strou Prokopskou cestu z Příbrmi n Březové Hory (příbrmská část Prokopské byl nedávno přejmenován n ulici Zdeňk Vojíře nyní byl vhodněji přejmenován n politicky neutrální Špitálskou, neboť v ní dlouhá stletí stávl špitál zložený už rcibiskupem Arnoštem z Prdubic). Dovoluji si při této příležitosti předstvit ztím jediné vyobrzení lávky, které máme k dispozici. Je z hlvičkového ppíru továrny Reichner Weil (později Továrny brtří Weilů) je uloženo ve fondu Archiv měst Příbrm. V roce 2003 bylo publikováno v nevlné kvlitě mlém formátu v knize Historie součsnost podnikání n Příbrmsku v kpitole Ing. Jny Brešové Příbrm v průběhu 20. století. Díky lskvému upozornění nšeho spoluprcovník Bc. Michl Profnt tolik hledný obrázek Mgr. Kteřin Jobeková Hbrová nyní nscnovl v nejlepší možné kvlitě pro potěšení všech, kterým historie nšeho měst není lhostejná. PhDr. Věr Smolová skldby nglického skldtele indického původu Jonthn Myer s názvem Hiwth s Song. Indický dirigent Debshisch Chudhuri, který je velkým ctitelem evropské hudby svá studi zvršil v londýnské Royl Schools of Music, poukázl n modální chrkter Novosvětské symfonie Antonín Dvořák, velmi podobný chrkteru indických rágů. Zároveň připomněl Dvořákovo ndšení pro původní merickou kulturu jeho zájem npst operu n tém Hiwthy. Antonín Dvořák nkonec tento nápd nezrelizovl, nicméně hudební motiv Hiwthy zčlenil do 2. věty své Novosvětské symfonie. Myšlenk n vytvoření mostu mezi Dvořákovou Novosvětskou symfonií Indií zujl Jonthn Myer, jehož skldb se melodicky inspiruje Dvořákovým dílem, přičemž využívá tonlitu indických hudebních režimů. Znění orchestru - Filhrmonie Bohuslv Mrtinů Zlín obohtí zvuk trdičního indického nástroje sitr, n který n premiéře zhrje sám utor skldby. Dlším z projektů, které vznikjí speciálně pro Hudební festivl Antonín Dvořák Příbrm, je koncert nzvný Antonín Dvořák v duchovním souznění východu zápdu. N koncertě zzní v podání klvíristky Jny Chudhuri pěvkyně Pvly Vejmelkové dv význmné vrcholné Dvořákovy cykly vokální cyklus Biblické písně klvírní cyklus Poetické náldy, přičemž duchovní spekty v díle českého mistr budou nvíc vyjádřeny velmi netrdičně - prostřednictvím indického tnce kthk. Choreogrfii n Dvořákovy skldby vytvořily Ivn Anežk Hessovy. Součástí koncertu je i vyprvěč (Vldimír Mrv), který posluchče diváky provede večerem plným hlubokých krásných slov myšlenek. V písních jsou zstoupeny texty žlmů Bible krlické, v tnci pk myšlenky východní filozofie hinduismu. Cílem je propojení dvou odlišných světů, které všk přes veškerou rozdílnost spojuje touh po duchovním nplnění. Pomyslný temtický most mezi tímto duchovně lděným projektem dlšími koncerty festivlu vytvoří vystoupení Kühnov dětského sboru v kostele sv. Jkub Stršího v Příbrmi, které předství v převážně skrálním repertoáru jeden z nejvýznmnějších českých uměleckých kolektivů proslulý nejen v Evropě, le i v Jponsku, Spojených státech merických, Kndě, Mexiku, Singpuru Mljsii. Vedle komorních koncertů, n kterých vystoupí čínský violist Minlng Yu, česká houslistk Julie Svěcená, Duo Teres (Luci Kopsová housle & Tomáš Honěk kytr) nebo hrfistky Hedvik Mous Bch Kmil Jouzová, bude mít publikum v Příbrmi možnost nvštívit i koncert Much Qurtetu, jednoho z nejvýrznějších mldých slovenských hudebních těles, vítězů 1. ročníku Mezinárodní soutěže komorní hudby A. Dvořák několik dlších mezinárodních soutěží. Kromě stndrdního repertoáru se můžeme n koncertech těšit i n originální úprvy některých skldeb A. Dvořák, npř. pro kytru housle či pro dvě hrfy. Součástí festivlu jsou tké doprovodné kce, změřené převážně n dětské diváky. Žáci zákldních škol budou mít možnost nvštívit operní předstvení Žvnivý slimejš v podání Divdl J. K. Tyl v Plzni pro všechny děti i dospělé je určen odpolední progrm Open ir. N něm proběhne premiér pohádky Čert Káč neb jk šly noty do pekl n motivy opery Antonín Dvořák. Pro příbrmský festivl úsměvnou pohádku plnou hudby hezkého povídání npsl s Liduščiným divdlem nstudovl Ludmil Rzimová. Progrm zvrší koncert Gymbndu, orchestru příbrmského gymnázi. Albín Houšková, progrmová ředitelk

12 PLAKAT_OK.indd :08 Glerie Frntišk Drtikol Příbrm Glerie Dork Domžlice pořádjí výstvu FRANTIŠEK JANULA MALÍŘ Glerie Frntišk Drtikol Příbrm Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin Město Příbrm Státní oblstní rchiv v Prze - Státní okresní rchiv Příbrm Hornické muzeum Příbrm, příspěvková orgnizce Institut Terezínské inicitivy Vás zvou ve čtvrtek 7. květn 2015 od 17 hodin n slvnostní uvedení publikce Syngog v Příbrmi místní židovské obyvtelstvo Toto setkání se koná ve Státním okresním rchivu Příbrm, E. Beneše 337 u příležitosti oslv konce 2. světové války v květnu Vstup volný Legionářů 400, Příbrm tel.: , , VELKÁ SCÉNA st Hvězdné mnýry sk. S1, S2 16:00 50 Kč po Sex pro pokročilé sk. P1, P2 320, 280 Kč út Rnde s duchem 160, 120 Kč st Škol zákld život sk. R 160, 120 Kč so Bld pro bnditu 160, 120 Kč út Trtuffe derniér 160, 120 Kč st Umění vrždy sk. F 160, 120 Kč pá Červený černý derniér 160, 120 Kč so Mndrgor sk. E 390, 350 Kč ne Čtyřlístek v pohádce Divdlo ptří dětem 10:00 14:00 út Válk Roseových 160, 120 Kč st Koncert ZŠ 28. říjn 1 16:30 Pronájem, pořádá ZŠ 28. říjn 120 min pá Bláznivý Petříček sk. N 390 Kč malá SCÉNA út Rozpky zubře Svtopluk Novák 120 Kč čt Pvel Dobeš Tomáš Kotrb koncert 190 Kč ne Tjemný hrd v Krptech 11:00 15:00 PRo školy út Sturnin Divdlo ptří dětem Velká scén 10:00 50 Kč po Tjemný hrd v Krptech Mlá scén 10:00 50 Kč st Little red riding hood 08:30 Velká scén Pronájem, pořádá Divdelní centrum Zlín st Peter Blck Velká scén 10:15 Pronájem, pořádá Divdelní centrum Zlín pá Žvnivý slimejš 11:00 Velká scén HFAD Pronájem, pořádá Město Příbrm 5 Kč EStRÁdNí SÁL ne Sběrtelská burz 12:30 Pronájem, pořádá firm TUZEKS st Elektrotechnický seminář 08:00 Pronájem, pořádá, Ing. Jiří Váň, PŠIS D-KLUB čt Směr Ulnbtr. Vejtřskou! 60 Kč Pronájem, pořádá Spolek ve čtvrtek po Němé grotesky 50 Kč čt Vojtno Koncert 100 Kč ostatní so Prohlídk divdl 14:00 50 Kč divdlopribrm.eu kinopribrm.eu Změn progrmu vyhrzen KiNo pá Rychle zběsile 7 kční 20:00 tit/110 Kč so Ovečk Shun ve filmu 16:00 CZ/100 Kč so Je prostě báječná komedie tit/110 Kč ne Rychle zběsile 7 kční 16:00 tit/110 Kč st Dům kouzel 16:30 CZ/90 Kč čt Dejte mi pokoj! komedie tit/110 Kč pá Avengers: Age of Ultron kční/sci-fi 20:00 CZ/120 Kč so Popelk pohádk 16:00 CZ/80 Kč so Avengers: Age of Ultron kční/sci-fi CZ/120 Kč ne Klub rváčů thriller 16:00 tit/70 Kč st Sněhová královn 16:30 CZ/90 Kč čt Šílený Mx: Zběsilá cest kční/sci-fi TIT/100 Kč pá Šílený Mx: Zběsilá cest kční/sci-fi 20:00 TIT/100 Kč so Mlý Pán loutková pohádk 16:00 CZ/110 Kč so Ldíme 2 komedie/hudební tit/110 Kč ne Zbijáci Krimi/thriller 16:00 TIT/80 Kč st Spongebob ve filmu: Houb n suchu 16:30 CZ/90 Kč čt Poltergeist horor tit/120 Kč pá Poltergeist horor 20:00 tit/120 Kč so Mlý Pán loutková pohádk 16:00 CZ/110 Kč so Život je život komedie CZ/110 Kč ne Divdlo ptří dětem CZ/60 Kč 11:00 Pohádky z hor pohádk 14:00 Z kmrády z televize 6 pohádk 16:00 Tučňáci z Mdgskru st Ovečk Shun ve filmu 16:30 CZ/100 Kč čt Sn Andres drm TIT/100 Kč pá Země zítřk sci-fi/myster. 20:00 CZ/120 Kč so Hurá n fotbl 16:00 CZ/110 Kč so Země zítřk sci-fi/mysteriózní CZ/120 Kč ne Hurá n fotbl 16:00 CZ/110 Kč květen 2015 Khn - Zprvodj MěÚ Příbrm, vychází měsíčně, slouží k informování občnů měst Příbrm. Vydává: Městský úřd Příbrm, Tyršov 108 (IČ: ) pod reg. č. Ministerstv kultury ČR E v nákldu výtisků. Do kždé domácnosti v Příbrmi je doručen jeden výtisk zdrm. Místo vydání: Městský úřd, Odbor školství, kultury, sportu informčních služeb, Příbrm I, Tyršov 108, tel e-mil: Grfická úprv, szb: Městský úřd Příbrm, odbor školství, kultury, sportu informčních služeb Foto: rchiv redkce, Pvlín Svobodová, Frntišek Ghler Předtisková příprv: Petr Šefr, ALFA reklm, Příbrm Tisk: Novotisk, s. r. o., Tiskárn Prh - Mlešice Distribuce: Česká pošt, s. p., obvod Příbrm Z věcnou správnost článků odpovídjí utoři Redkční uzávěrk je 20. den předchozího měsíce Toto číslo vychází dne

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady 3. ledn 2013 Ročník 22 Číslo 1 Cen 9 Kč Události v roce 2013 Přehledný průvodce společenskými, kulturními sportovními kcemi v Poděbrdech v letošním roce. 2 Vydřená osl Poděbrdský Sz postižených civilizčními

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány.

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

INFO USURPA. duben #7

INFO USURPA. duben #7 INFO USURPA L Zprvodj squtterské nrchoutonomní scény Hoj hoj! Konečně je tu jro s ním nová vln podnětů nápdů, energie nhromděná v průběhu zimního spánku se zčíná přetvářet v reálné výsledky Usurp se šťstně

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu Šéfové si dli dostveníčko: Michel Tretter Romn Pulus předstvují unikátní menu Prh (BN) Ob spojuje úspěch smysl pro detil. Jeden je šéfem mjitelem vyhlášeného koktejlového bru Tretter s, druhý uznávný šéfkuchř

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více