Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů."

Transkript

1 Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem školském prostředí hlavně všech, kdo pracují s dětmi. Vyznat se v množství a spletitosti různých paragrafů, vyhlášek, nařízení a metodických pokynů, je těžké. Mnozí tvrdí, že nemožné. Takže jakmile se ve dveřích školy objeví nějaká kontrola, ředitel i další odpovědní pracovníci si mohou být takřka jisti, že se přijde na nějaký nedostatek. Dnešní rozsáhlý materiál, který nacházíte v UN, proto berte jako naši pomoc nejen proto, abyste vyhověli kontrolám v oblasti BOZP, ale především jako radu, jak prevencí zabránit nešťastným případům poškození zdraví, které zaznamenávají školské statistiky. Průvodcem nám bude PaedDr. PAVEL SKÁCELÍK, místopředseda největší odborové centrály Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), kde má na starosti mimo jiné právě problematiku BOZP. Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. (Obyčejným písmem uvádíme autorizovaná slova dr. Skácelíka, případné tučné jsou otázky UN, citace dokumentů je zvýrazněna podtiskem.) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neustále podceňovaným fenoménem, který dlouhá léta zůstává na okraji dění. Přitom sami víme, že po roce 1989 jsme měli velké možnosti změnit tyto věci, ale bohužel tato oblast byla tabu, jako kdyby to byl nějaký přežitek z minulého režimu. Není to tak, stačí se podívat do západní Evropy, abychom zjistili, že jsou to tam jedny z nejstěžejnějších záležitostí v jakémkoli oboru činnosti, včetně oblasti podnikání. Přece každý zaměstnavatel by měl mít zájem, aby jeho zaměstnanci pracovali v hygienicky nezávadném prostředí, na vyhovujících a zcela bezproblémových strojích a také aby jejich práce neměla žádný negativní vliv na jejich zdraví. V naší legislativě se můžeme, co se BOZP týče, neustále opírat především o Zákoník práce č. 65/1965 Sb. Zde celou problematiku řeší hlavně hlava pátá. Zákoník práce č. 65/1965 Sb. 132 Základní ustanovení Hlava pátá (výběr) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). (2) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. (3) Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu

2 svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. (4) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. (5) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. 132a Prevence rizik (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. (2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. (3) Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. (4) Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. (5) Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí a) omezování vzniku rizik, b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu, c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, d) nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a pracovními postupy,

3 e) nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících nejvyšší přípustné hodnoty a dalších škodlivých faktorů na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany, i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (6) Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Rozsah opatření podle věty první stanoví vláda nařízením. Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména lékařské pomoci, hasičů a policie a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. (7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát o zlepšování pracovních podmínek. 132b Odborná způsobilost (1) Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik; tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. (2) Předpokladem odborné způsobilosti je a) dosažení věku 18 let, b) získání odborného vzdělání a doby odborné praxe. (3) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilému zaměstnanci k plnění jeho úkolů k provádění prevence rizik potřebnou součinnost, prostředky a informace. (4) Vláda stanoví nařízením bližší předpoklady získání odborné způsobilosti podle odstavce 2.

4 133 Povinnosti zaměstnavatele (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 24c) c) zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 24c) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze, d) sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 24c) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, e) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování, f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství nebo kojení a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika duševní a tělesné únavy a jiných druhů tělesné a duševní zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo jejich zdraví. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů, g) umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, h) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, i) nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, j) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. 24d) O školeních, informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci.

5 (2) Zaměstnavatel je povinen těhotným a kojícím ženám přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek. (3) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání. 24c) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 24d) Například zákon č. 37/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 133a Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje (1) Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.24e) (2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. (3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, též ochranné nápoje.24f) (4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. (6) Vláda stanoví nařízením rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. 24e) Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

6 24f) Směrnice o poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech č. j. HE , registrované v částce 29/1964 Sb. 133b Bezpečnostní značky a signály (1) Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. (2) Vláda stanoví nařízením vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 133c Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu. (2) Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. (3) Zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. (4) Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. (5) Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. (6) Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na pracovištích zaměstnavatele, a zajistí odstraňování takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání.

7 (7) Vláda stanoví nařízením způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 134 Pracoviště a pracovní prostředí Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště, zejména aby a) místnosti pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, b) pracoviště byla řádně osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, d) nouzové východy a dopravní komunikace k nim byly stále volné, e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní preventivní péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. 134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí musí být a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, b) vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací, c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. (2) Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

8 strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí. 135 Práva a povinnosti zaměstnanců (1) Zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. (2) Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. (3) Zaměstnanci mají právo a povinnost podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je zejména povinen a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí, b) podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy, 24c) c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu, e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky 24k) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance v horkých provozech, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, f) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které

9 by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování; bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, g) podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance stanoveného v pracovním řádu zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. (5) Odstavce 1 až 4 se vztahují přiměřeně na osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. 24c) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 24k) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 136 Kontrola odborových orgánů (1) Odborové orgány mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů; přitom mají zejména právo a) kontrolovat, jak zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytvářejí podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce, pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky, b) kontrolovat, zda zaměstnavatelé řádně vyšetřují pracovní úrazy, účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je samy vyšetřovat, c) požadovat od zaměstnavatele závazným pokynem odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci, d) zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, e) zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (2) O opatřeních provedených podle předchozího odstavce písm.c) nebo d) jsou odborové orgány povinny neprodleně vyrozumět příslušný orgán státního odborného dozoru. Požádá-li o to zaměstnavatel příslušný orgán státního odborného dozoru, je tento orgán povinen přezkoumat opatření odborového orgánu; až do jeho rozhodnutí platí opatření odborového orgánu. (3) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát.

10 136a Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1) Zaměstnanci se účastní na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci prostřednictvím příslušných odborových orgánů nebo zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( 18). (2) Zaměstnavatel je povinen umožnit příslušným odborovým orgánům nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání. Je povinen je informovat zejména o a) vyhodnocení rizik a přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, b) organizaci školení, instruktážích a pokynech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, c) určení zaměstnanců k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie a k organizování evakuace zaměstnanců, d) výběru a zajišťování závodní preventivní péče, e) výběru a zajišťování odborně způsobilých zaměstnanců k prevenci rizik ( 132b), f) každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na opatření. (3) Příslušný odborový orgán nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zaměstnanci jsou povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými zaměstnanci k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů.24l) (4) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat. (5) Zaměstnavatel je povinen příslušným odborovým orgánům a zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o a) vyhledávání a vyhodnocení rizik, o opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, b) evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání, c) výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů.24l)

11 (6) Zaměstnavatel je povinen umožnit příslušným odborovým orgánům a zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů,24l) přednést své připomínky. 24l) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 137 nadpis vypuštěn Ustanovení části druhé hlavy páté platí přiměřeně pro a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, b) fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu 37) a nikoho nezaměstnává, c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b). 37) Např. živnostenský zákon. 138 Státní odborný dozor Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci upravují zvláštní předpisy. V současné době se pracuje na novém znění Zákoníku práce, který připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, měl by být na světě již příští rok. Přitom však dochází ke snahám vytrhnout celou hlavu 5 ze zákoníku práce, a tím vlastně oslabit legislativní váhu celé činnosti BOZP a následně vytvořit samostatný zákon o bezpečnosti práce. Z logiky věci by se takový postup dal pochopit. Nebylo by špatné mít všechny normy, týkající se dané problematiky, pohromadě. Ale v žádném případě nemohu souhlasit s tím, aby se navrhovaným způsobem oslabil Zákoník práce v oblasti řešení pracovně právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Proto nechť vznikne zákon o bezpečnosti práce, ale ten ať zahrnuje věci, které současná legislativa neřeší. Například problematiku osob samostatně výdělečně činných, na něž se zákoník práce vztahuje přiměřeně. Jako příklad uvedu tu nejsmutnější záležitost, což jsou těžké a smrtelné úrazy při práci. O jejich četnosti se dozvídáme pouze ze statistiky od zaměstnavatelů, kteří jsou ze zákona povinni vyplňovat evidenci úrazů, ale nevíme, kolik se jich ve skutečnosti událo i mezi osobami samostatně výdělečně činnými. Co se týče nápravy v této legislativní nedostatečnosti, hodně by mohla pomoci nově založená Rada vlády pro BOZP, které předsedá ministr práce a sociálních věcí. Věřím, že Rada dokáže propojit problémy a zájmy všech odvětví a překoná ten nesmyslný resortismus, který se mylně domnívá, že problematikou BOZP se má zabývat jen ministerstvo práce a sociálních věcí, případně ministerstvo zdravotnictví a nikdo jiný. Tento názor ostatně zvítězil i na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde v rámci tzv. úsporných opatření zrušili celé oddělení BOZP.

12 Hodně jsme si slibovali od nově vznikajícího školského zákona. BOZP je však v jeho posledním návrhu řešena pouze v jednom paragrafu, který je nedostatečně pojatý. Z návrhu školského zákona Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních 29 (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. (3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. Předpokládám, že pozměňovacími návrhy se paragraf 29 nového školského zákona ještě podaří doplnit. Nicméně jsme spokojeni s tím, že v tomto zákoně se chce legislativně řešit problematika školních úrazů, a to tím, že by na základě zákona měla vzniknout Vyhláška MŠMT o evidenci školních úrazů. Tato věc je nyní v legislativním vzduchoprázdnu, zrušením Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 110/1975 Sb. totiž z legislativy pojem školní úraz vymizel. Jako by přibližně školních úrazů ročně nebylo dostatečně alarmující číslo. Přitom dobře vedená statistika může ukázat, zda při tak obrovském počtu úrazů ve školách jde o zhoršující se pedagogický dozor, nebo zda současné děti nezvládají například nároky v tělocviku, či zda jde o celospolečenský příklon k násilí a o toleranci hrubé nekázně, k čemuž inklinuje i čím dál víc rodičů. Podle těchto zjištění můžeme učitele proškolit právě ve věcech, kde se stávají nejčastější maléry. UN: O Evropské unii se často právem traduje, že je to instituce plná zbytečné byrokracie. Co nám vstup do této společnosti vyspělých států přináší v oblasti BOZP? Legislativní proces, o kterém jsem se právě krátce zmínil, byl nastartován před několika lety, v době, kdy bylo rozhodnuto, že naše země bude směřovat do Evropské unie. Řada norem už proto je sladěna. Problém budeme mít s naplňováním jejich zásad, a to zejména kvůli materiálnímu a finančnímu zajištění požadavků. Navíc je třeba říci, že legislativa v této oblasti není uzavřena. Objevují se stále nové věci, i takové, které jsme v naší republice neznali, nebo hrubě podceňovali. Jde například o to, že do oblasti BOZP patří problém stresu v práci. Obzvlášť učitelé jsou mu vystaveni dnes a denně, a řekl bych, že stále tento tlak sílí. Zatím jsme o tom slyšeli víc posměšných poznámek, než seriózního zamyšlení, které je v zemích EU už samozřejmé. Takže to není pravda, že unie přišla jen a jen se zbytečnostmi. KDO ZA CO VE ŠKOLE ZODPOVÍDÁ? "Jednoznačné povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců určují paragrafy výše uvedeného Zákoníku práce. Předem musím upozornit ředitele školy, že hlavní odpovědnost v této oblasti nesou oni. Ani když pověří nějakou firmu (je jedno, zda jde o fyzickou či právnickou osobu), aby na základě smlouvy pro školu tuto oblast zabezpečovala, nesnímá to z něho odpovědnost. Smlouva samozřejmě

13 může uvádět určité sankce vůči firmě, pokud se svých povinností nezhostí řádně, nicméně ředitel se ani tak své odpovědnosti nemůže zřeknout. Pokud je na škole odborová organizace, ze zákona v některých věcech s ředitelem spolupracuje. Na škole může být bezpečnostní technik či pověřená osoba touto činností, ale obecně stále zodpovídá ředitel školy." UN: Pojďme tedy strukturovat následující část jako radu nově nastupujícímu řediteli. Co by měl postupně v oblasti BOZP prověřit a dál hlídat? Především doufám, že při konkurzech na ředitele školy se příslušná komise trochu zajímá také o to, zda adepti mají alespoň rámcovou představu o tom, že se budou muset BOZP na škole zabývat a že za tuto oblast budou plně odpovědni. Ale pojďme k radám. Pokud se novému řediteli podaří převzít celou nebo alespoň najít kousek školní agendy o BOZP, musí doufat, že tam poslední údaje nejsou doslova a do písmene z minulého století, přesněji z roku 1989 či dřívější. Na některých školách tomu tak, bohužel, je. Tento první krok ale ještě nic neznamená. Pochybuji, že by nový ředitel školy našel čas a že by sám měl možnosti legislativně ty dokumenty projít a dát do pořádku. Pokud má pochybnosti, že věci kolem BOZP nejsou v pořádku a navíc na škole není z dřívějška odborně způsobilá osoba pro oblast BOZP, je nezbytné, aby si nechal poradit buď od odborů, nebo od již zmiňované odborné firmy, kterou si na tuto oblast nasmlouvá. Samozřejmě bych se v této souvislosti poptal kolegů z okolních škol na jejich dobré či špatné zkušenosti. Nabídky v této oblasti nejsou vždy seriózní! Celý systém, jak se dále ukáže, je velmi složitý. Takže ředitel musí zajistit: a) překontrolování všech revizí zařízení "Má ředitel k dispozici revizní zprávy o stavu, kontrolách, případně o nutných opravách či výměnách všech zařízení ve škole? Nemají tyto revize již propadlý termín? Jde například o elektroinstalaci, plyn, kotelnu, hromosvody, tlakové nádoby, hasicí přístroje, hydranty, případně výtahy, hlavně jde také o tělovýchovná nářadí a věc, na kterou se zapomíná i o přenosné elektrické přístroje, jako televizory, diaprojektory atd. Samostatnou kapitolou jsou zařízení pocházející z tzv. lidové tvořivosti. Například brusky, sekačky na trávu, dokonce svářecí agregáty, vyrobené buď v rámci učňovské praxe, nebo samotnými údržbáři ve škole. Zde samozřejmě nenajde ředitel žádnou dokumentaci a záleží na něm, zda nechá tato zařízená vyřadit a zakáže na nich provoz, nebo bude riskovat. Jakmile dojde k úrazu, okamžitě se samozřejmě šetří, kdy a s jakým výsledkem tyto revize proběhly a není-li vše v pořádku, dochází k finančním i jiným, horším postihům." b) systém školení "Byli všichni zaměstnanci a žáci v pravý čas a řádně v oblasti BOZP proškoleni a poučeni? V praxi se osvědčilo, že školení je povinen se zúčastnit každý zaměstnanec nejméně jedenkrát za rok. Důležité je, že záznam školení musí obsahovat datum školení, jeho osnovu a písemný podpis zaměstnance, že tím školením prošel. Když tam něco důležitého bude chybět a zaměstnanci se stane úraz právě takového charakteru, může se obrátit na soud a říci, já jsem nevěděl, že mi tady hrozí nebezpečí. Osnova takového úplného školení je samozřejmě složitá a navíc dynamická, podle toho, jak se mění legislativa, nicméně příklad takové základní verze je zde: Osnova školení pro zaměstnance OSNOVA školení BOZP pro zaměstnance ZŠ... v...

14 konané dne... Cíl školení: Seznámit zaměstnance a pedagogické pracovníky se základními otázkami BOZP platnými na pracovištích zaměstnavatele a mimo ně, jakož i s riziky ohrožujícími jejich zdraví. Osnova školení: 1. Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., čl.31 - právo občanů na ochranu zdraví. 2. Zákoník práce (ZP) - stručný výtah z ustanovení : 11, 22, 23, 24, 25c, 35, 37, 73, 74, 82, 84, 89, 96, 132, 132a, 132b, 133, 133a, 133b, 133c, 134, 134e, 135, 136, 136a, 137, 138, 142, 149, 150, 153, 154, , , d, 234, 260, 272 a Nařízení vlády č. 108/94 Sb. ve znění 523/2002 Sb. - 7, 24 27, 29, 35 37, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. - stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 5. Kontrolní orgány BOZP - IBP - činnost odborových orgánů ( 136 ZP) - orgány hygienické služby (viz zákon č.20/1966 Sb.) 6. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a 133c, odst. 7 ZP - způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství sešit č. 4/1998 (Čj / ) 8. Školní úrazy - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních ze dne pod č.j / uveřejněný ve Věstníku MŠMT 12/ Traumatologický plán, nástěnné lékárničky a brašny první pomoci - jejich vybavení a kontrola. 10. Pracovní řád - čl , Věstník MŠMT 5/ Vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.- vybraná ustanovení. 12. ZP 133a, nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - poskytování, používání, údržba a čištění OOPP. 13. ZP , vyhl. MZdr. č. 288/2003 Sb. - zakázané práce ženám Hygienické požadavky na stravovací služby - vyhl. MZdr. 107/2001 Sb. 15. Hygienické požadavky na prostory a provoz škol - vyhl. MZdr. 108/2001 Sb.

15 16. Vyhláška 106/2001 Sb., ve znění 148/2004 Sb., - o hygienických požadavcích na zotavovací akce 17. Posuzování zdravotní způsobilosti - ZP 133, odst. 1 písm. e), Zákon č. 258/2000 Sb., ILO 161 a vyhl. MZdr. č. 145/1988, směrnice MZdr. č. 49/1967, Věstník MZdr. ČR 4/ Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 19. Seznámení s riziky na pracovišti 20. Ověřování znalostí - testem Záznam o školení by měl být doplněn i tím, že na závěr byli jeho účastníci prozkoušeni, měl by být proveden test znalostí, a to písemnou nebo ústní formou. Doporučuji písemný test, aby bylo průkazné, že prozkoušení skutečně proběhlo. Nikde není stanoveno, kolik to má být otázek, co má být jejich obsahem, ani není řečeno, kolik odpovědí pro úspěšné proškolení musí být správných. To si musí ředitel stanovit sám. Ale pokud zaměstnanec neví ani například telefonní číslo na hasiče či rychlou zdravotní pomoc, tak by testem projít neměl. Rovněž žáci jsou povinni se pravidelně zúčastňovat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Provádí je na začátku školního roku třídní učitel. Zdůrazňuji - pozor, když některý ze žáků v tuto dobu chybí. Je nutné proškolit ho dodatečně. V případě úrazu by se mohl rodič domáhat porovnání zápisu o školení v třídní knize s docházkou a při absenci jeho dítěte by mohly nastat spory a pro školu potíže. Stejně tak jako na obecné proškolení žáků upozorňuji na nutnost proškolit žáky v odborných předmětech. Například při první hodině tělesné výchovy, dílen, fyziky, chemie, pozemků apod. Děti se musí dozvědět od vyučujícího například, kde je lékárnička, hlavní uzávěry, jak se mají chovat, co smí a nesmí. I zápis o tomto poučení žáků je důležitý jako součást vedení třídní knihy. Ještě připomínám povinnost proškolit či náležitě poučit žáky před výletem, lyžařským kurzem, školou v přírodě, plaveckým kurzem apod. A pozor, také před každými prázdninami. Jak se mají chovat na silnici, že nemají požívat alkohol, drogy atd." Osnova poučení pro žáky Poučení žáků 1.Počátek školního roku dne provedl(a) - školní řád, - bezpečné chování ve třídě, na chodbě, na schodišti, - v šatnách, při příchodu do školy, a odchodu ze školy a na veřejnosti, - na komunikacích, - se zákazem přinášení do školy předmětů, jež nesouvisí s vyučováním, - s postupem při úrazech, - nebezpečí vzniku požáru, - postup v případě požáru. 2. Počátek první vyučovací hodiny den provedl(a) tělesná výchova... technická výchova... fyzika...

16 chemie... laboratorní práce Poučení před prázdninami den provedl(a) škodlivé vlivy alkoholu a kouření... o dopravní kázni... nebezpečí při koupání... nález nevybuchlé munice... podzimní prázdniny... vánoční prázdniny... pololetní prázdniny... jarní prázdniny... velikonoční prázdniny... letní prázdniny Vycházky, výlety, exkurze, brigády den provedl(a) vycházky... výlety... exkurze... brigády LVVZ den provedl(a) Plavecký výcvik den provedl(a) Poučeni žáků před odchodem na prázdniny: - upozornění na nebezpečí pití alkoholu, kouření, styk s neznámými osobami, konzumace drog (různé bonbóny, cigarety, drogy) - upozornění na nebezpečí při koupání, především v místech, která neznáme, v souvislosti s tím vysvětlit žákům povinnost pom oci při poskytování první pom oci azajistit neprodleně přivolání lékaře, nejen při utonutí, ale i při dopravní nehodě, - upozornění na dopravní kázeň jak chodců, tak cyklistů, - upozornit žáky na povinnost ihned hlásit na nejbližší místo s telefonem zpozorovaný požár, popř. jiné nebezpečí (nález munice), - upozornění nanzikapoužívání pyrotechnických směsí, atd., - chování na veřejnosti, - připomenou žákům zdravení dospělých osob v areálu školy i mimo něj. c) kategorizace prací Ředitel školy musí mít všechny své pracovníky zařazeny do náležité kategorie z hlediska BOZP podle vyhlášky MZdr 432/2003 Sb. Z Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 432/2003 Sb. Zařazování prací do kategorií 3 (1) Ve smyslu 2 se za práce a) kategorie první považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,

17 b) kategorie druhé považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy 2) (dále jen "hygienické limity"), a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1, c) kategorie třetí považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají (dále jen "osob"), není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací, d) kategorie čtvrté považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. "Toto zařazení musí škola oznámit orgánu hygieny a podle nich vyplývají povinnosti. V praxi jsou z více než devadesáti procent zařazeni učitelé i nepedagogičtí pracovníci do druhé kategorie. Jedná se tedy především o hlasovou, zrakovou a psychickou zátěž, u tělocvikářů třeba ještě o pohybovou atd. To znamená, že tito zaměstnanci se musí jednou za tři roky podrobit preventivní lékařské prohlídce. Ale k tomuto tématu bych se vrátil později víc podrobně. Pojďme dál." d) rizika "Na základě kategorizace prací si musí ředitel projít školu a stanovit bezpečností rizika pro zaměstnance i žáky. Rizika pádu, uklouznutí, sníženého stropu atd. A pak ta rizika musí řešit: 1. rizika nechá odstranit (třeba tak, že kde je to nutné, bude protiskluzová úprava podlahy) 2. nelze-li riziko zcela odstranit, bude zaměstnancům vydávat ochranné pracovní prostředky. Ve druhém případě to znamená vypracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a systém jejich používání. Musí zde být jednoznačně určeno, kteří zaměstnanci a na kterou práci je musejí používat (také k OOPP se podrobněji vrátíme). 3. rizika snížit bezpečnostními značkami a signály Jestliže je ve sklepě snížený průchod a nelze to napravit stavební úpravou, musí být ten strop označen, a to podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb." Z Nařízení vlády 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 11/2002 Sb ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

18 Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 1 Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ) Směrnice Rady 92/58/EHS ze dne o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá dílčí směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 2 (1) Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. (2) Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestliže značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování (dále jen "piktogram"), musí být jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti. (3) Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie. (4) Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. (5) Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být udržované a kontrolované tak, abyzůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti; v případě nutnosti musí být nahrazeny jinými. (6) Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů. (7) Při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost. Z tohoto důvodu je zejména třeba a) omezit umístění většího počtu značek blízko sebe, b) nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje, c) nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny,

19 d) nepoužívat dva zvukové signály současně, e) nepoužívat zvukové signály při vysoké hladině okolního hluku, f) kontrolovat funkčnost světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu, g) uvést světelné značky a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu. 3 (1) Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky. (2) Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % plochy značky. (3) Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. (4) Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. (5) Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. (6) Je-li značka zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu a její piktogram značí šipku, je tvořena třemi úsečkami, přičemž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou nesplývají. (7) Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. (8) Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich snadné rozpoznání. (9) Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů mají viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. Trvalé komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud nejsou opatřeny vhodným ohrazením nebo chodníky. Je nutné prostudovat dokumentaci o kontrolní činnosti, jež proběhly na škole, zda z jejich zjištění pro školu nevyplynuly nějaké termínované povinnosti, tedy zda už nevypršel termín nápravy, kterou

20 nám kontrola uložila. To jsou záznamy od inspektorátu bezpečnosti práce, orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy hygieny, od hasičů, od zřizovatele a jiných kontrolních orgánů, které mají kompetenci provádět ve školách kontroly." f) školní a pracovní úrazy "Je nutné seznámit se s tím, jak jsou zaznamenávány, jak jsou vedeny knihy úrazů, jak jsou tyto úrazy vypořádávány, tedy odškodňovány (podrobněji viz dále)." g) závodní preventivní péče "Mají zaměstnanci platné lékařské prohlídky? Není na pracovišti nějaký bezpečností problém při práci těhotných žen? (též k tomuto tématu se vrátíme)." h) roční prověrky BOZP "To je vlastně pravidelný názor zaměstnanců na plnění všech povinností v oblasti BOZP ze strany zaměstnavatele. Vřele bych doporučil, aby v komisi, kterou písemně pověřuje ředitel školy, byl zastoupen i někdo za zřizovatele. Kolikrát se mi stalo, že radní v obci navštěvovali maximálně ředitelnu a najednou s hrůzou zjistili celou řadu nedostatků a hned měli na finanční požadavky ředitele jiný názor. Prostě plíseň na zdi v šatně vypadá jinak ve skutečnosti než jako věta v protokolu. KDE HLEDAT RADU A POMOC? UN: Teď jsme toho na ředitele vychrlili opravdu dost. Vzhledem k tomu, že je to většinou vystudovaný pedagog, je dost nepravděpodobné, že si se vším sám a hned poradí. Kdo mu pomůže? Pokud má na škole fungující odborovou organizaci a ve výboru ZO svazového inspektora BOZP, má hodně úkolů ulehčených, protože má ve škole člověka proškoleného pro BOZP, který může v mnohém nejen klást požadavky na svého zaměstnavatele, ale tím vlastně nepřímo i poradit, co kde případně není v pořádku. Důležité je, jak ředitel komunikuje se zřizovatelem, v jehož budově škola sídlí. Právě stavu budovy a jejího vybavení se totiž často týká spousta nedostatků v oblasti BOZP, tedy obecního majetku. UN: Co když ředitel ve škole nemá odbory a pohádal se s panem starostou? Tak je pan ředitel z hlediska BOZP ve svízelné situaci. Nezbývá než opravdu oslovit sousední školu nebo nějakou komerční firmu, která, aniž by z něho sňala odpovědnost, může v mnohém pomoci. Odboroví svazoví inspektoři BOZP pochopitelně nechodí jen po školách, kde je odborová organizace. A většinou školy navštěvují ne jako zlí kontroloři, ale jako metodická pomoc. Říkají tady máte seznam nešvarů a je vaší věcí, jak si s ním poradíte. Já vám mohu pouze doporučit tohle odstraňte hned, tohle do týdne, tohle do měsíce a tohle až po konzultaci s panem starostou, protože některé věci se napraví jedině tehdy, bude-li obec mít a chtít dát peníze na svou školu. Ale jestli se jiskří ze zásuvky, nebo lustr na chodbě visí na posledním drátku, tak to bych neodkládal. UN: Kolik je svazových inspektorů BOZP (tedy inspektorů ČMOS). Je reálné pozvat je, že si nevím rady? Inspektoři jsou regionálně zastoupeni po celé republice, ale nikdy se nedá říci, že je jich dost. Vykonávají tuto činnost při své práci a rozumný ředitel školy tomu svému vytvoří podmínky.

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. ANALÝZA překážky v práci; zákoník práce povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci (překážky v práci, odborný rozvoj zaměstnanců, pracovní podmínky, bezpečnost v práci) 1. PŘEKÁŽKY V PRÁCI nařízení vlády

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více