STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Martin Punčochář. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Martin Punčochář. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA Martin Punčochář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 STAVEBNICTVÍ Profesní čeština Martin Punčochář SOZE 2008

4 Vysvětlivky Nová slova: rozšíření slovní zásoby Text: čtěte a rozumějte Odpovídejte na otázky Pozorujte Poslouchejte Cvičení Dialog: mluvte a pracujte ve dvojicích, skupinách Doplňujte dle zadání Opakování

5 P PŘEDMLUVA Tato příručka má skromný cíl: svým uživatelům, kteří chtějí pracovat v České Republice v oblasti stavebnictví, chce zprostředkovat orientaci v základní slovní zásobě užívané v tomto odvětví, usnadnit její užívání v základních profesních komunikačních situacích a v neposlední řadě poskytnout základní poučení o bezpečnosti práce. Příručka je psána především pragmaticky, s ohledem na maximální využití nabytých znalostí v praxi; akcentuje sice okrajově vybrané gramatické jevy, avšak pouze v souladu se souborem nejčastějších výpovědí užívaných při práci ve stavebnictví (typicky imperativ, akuzativ atp.), nikoli systematicky či vyčerpávajícím způsobem. Předkládaná slovní zásoba pokrývá především tyto oblasti: hledání a nalezení zaměstnání, zemní a výkopové práce, stavební práce v exteriéru a interiéru, dokončování stavby, úpravy okolí hotové stavby a předání investorovi. Vzhledem ke specifičnosti jazykového materiálu užívaného ve stavebnictví (množství odborných profesních výrazů, dualita hovorové a slangové řeči) obsahuje příručka jazykové prvky v celé jejich myslitelné šíři od spisovného jazyka přes jazyk hovorový až po jednotky slangové či argotové, bez jejichž znalosti by byla orientace a schopnosti vykonávání efektivní činnosti mluvčího menší než poloviční. Komentář lektora je zde zásadní. Úvodní texty jednotlivých lekcí a jejich oddílů vyžadují pro úplné porozumění pokročilejší znalost jazyka (na úrovni B1): úplné porozumění však není jejich primárním účelem, tím je podání informace. Zbylá cvičení jsou určena mluvčím se znalostí jazyka na úrovni A2 B1. Materiál dále intenzivně pracuje s autentickými texty (smlouvy, předpisy, tisk apod.) Stavebnictví je náročná činnost vyžadující specifickou kvalifikaci; součástí této kvalifikace, jakkoli primárně technicky a manuálně profilované, je i jazyková výbava. Proto vznikla tato příručka, která by měla překonání jazykové bariéry, a následně kvalitněji odváděné práci napomoci. 3

6 L1 PŘÍJEZD DO ČESKÉ REPUBLIKY, UBYTOVÁNÍ, HLEDÁNÍ PRÁCE A A. Před odjezdem 1. TEXT Zaměstnávání cizinců tuzemským zaměstnavatelem v ČR. Pracovněprávní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem se řídí především zákoníkem práce a předpisy souvisejícími obdobně, jak je tomu i u zaměstnanců - občanů ČR. Zákoník práce však v těchto případech umožňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravit odchylně podle právních předpisů o mezinárodním právu soukromém. Podmínky zaměstnávání jsou stanoveny dále zákonem o zaměstnanosti, podle kterého cizinci mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že budoucí zaměstnavatel obdržel povolení získávat zaměstnance ze zahraničí a cizincům bylo uděleno individuální povolení k zaměstnání, pokud jsou tato povolení podle zákona o zaměstnanosti potřebná, a povolení k pobytu. Výkon práce cizinci vysílanými na území ČR zahraničním zaměstnavatelem za účelem plnění smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou - pracovněprávní vztahy mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, který je k výkonu práce vysílán, se řídí obvykle právem země, ve které má zahraniční zaměstnavatel své sídlo. Výkon práce může být zahájen za předpokladu, že cizinec obdržel povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR Kdo je účastníkem řízení Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušný úřad práce zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. 5

7 Žádost o povolení k zaměstnání Žádost obsahuje identifikační údaje cizince (tj. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště), adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal, identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo), druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání (vzor žádosti ke stažení). Přílohy k žádosti fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince; vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (vzor vyjádření ke stažení); úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.); lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince, které nesmí být starší jednoho měsíce; další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Přílohy v cizích jazycích se předkládají v originálním znění nebo jejich úředně ověřených kopiích spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka. Správní poplatek V souladu se zákonem o správních poplatcích podléhá správnímu poplatku podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání ve výši 500- Kč (viz položka 9 písm.c/ přílohy). 6 Povolení k zaměstnání Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. Příslušným pro vydání tohoto povolení je vždy ÚP, v jehož obvodu bude zaměstnání cizincem vykonáváno.

8 Povolení k zaměstnání obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se vydává a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání; je nepřenosné a vydává se na dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku; cizinec může žádat o vydání povolení k zaměstnání i opakovaně; u sezónních zaměstnanců zaměstnávaných činnostmi závislými na střídání ročních období se vydává nejdéle na dobu šesti měsíců v kalendářním roce a je možno je vydat i opakovaně za podmínky, že mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti měsíců; je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí; týká se i druhu a místa výkonu práce. Má-li dojít v době před ukončením platnosti povolení k zaměstnání ke změně některých podmínek uvedených v tomto povolení, cizinec musí požádat místně příslušný ÚP o vydání nového povolení k zaměstnání; se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizincem na území ČR, tj. pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů. 2. ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY Co je zapotřebí udělat před příjezdem do České Republiky? Jaký je rozdíl mezi občanem EU a cizinci ze třetích zemí, pokud jde o možnosti zaměstnání? Kdo vyřizuje pracovní povolení? Jaké jsou přílohy k žádosti o povolení zaměstnání? Kdo zařizuje ubytování pracovníka a jakým způsobem? Jak jste přijeli do ČR vy? Jaký byl důvod vašeho rozhodnutí pracovat v ČR? 7

9 3. DIALOG Michal, Viktor: zájemci o práci v ČR M: Nazdar Viktore, tak co, jak se máš? V: Ahoj, Michale, co ti budu povídat. Za moc to nestojí. Zavřeli tu hospodu, kde jsem pracoval. M: Zavřeli? Jak to? V: Oni vlastně zavřeli majitele. Podvody, defraudace, znáš to M: Jasně. Co budeš dělat? V: Nevím. Je to na houby. Kuchařů je všude plno, práce není. Asi se budu muset podívat po něčem jiném. Nevěděl bys o něčem? M: Popravdě řečeno, věděl. V: O co jde? M: Chystám se do České republiky, na stavbu. Kamarád tam dělá a je spokojený. Práce stejná, ale za víc peněz. V: Neříkej. To zní dobře. Už jsem o tom slyšel prý tam hledají dělníky -cizince, protože jich tam je málo. Platí prý mnohem lépe než tady. A berou každého, říkali M: Každého zrovna ne, ale nás by zrovna vzali. Má tam kamaráda, který tam pracuje u jedné firmy už dlouho, a říkal, že nás doporučí. V: To zní dobře Kdy bychom jeli? M: Ještě si musíme vyřídit nějaké papíry To bude trvat asi měsíc. Hned potom bychom mohli jet. V: Papíry? Na co? Myslel jsem, že v České republice se pracuje jen na černo. M: Spousta lidé to tak dělá, ale podle mě to není dobré. Jednak to není legální V: Prosím tě, copak se u toho vraždí? M: jednak riskuješ, že nedostaneš peníze, co si zasloužíš. Taky můžeš mít pracovní úraz, a to bude problém. V: Problém, problém, problémy se vždycky nějak vyřeší, ne? Takže jdeme do toho? M: Jo, jenom ty papíry V: Dobrá CO MYSLÍTE? REAGUJTE NA ROZHOVOR, DISKUTUJTE Je výhodné pracovat v České republice? Jaké jsou podmínky zaměstnání v ČR? Jaký názor má Michal?

10 Jaký názor má Viktor? Rozdělte se do dvojic a diskutuje (Michal vs. Vikor). Jaká jsou rizika práce načerno? 5. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 1: DOPLŇUJTE PODLE VZORU Vzor: Máš doklady? -- Bez dokladů to nejde. Máš doklady? -- Bez... to nejde. Máš pracovní povolení? -- Bez... to nejde. Máš peníze na správní poplatek? -- Bez... to nejde. Máš vízum? -- Bez... to nejde. Máš formulář? -- Bez... to nejde. Máš tužku? -- Bez... to nejde. Máš fotografii? -- Bez... to nejde. Máš životopis? -- Bez... to nejde. Máš zajištěné ubytování? -- Bez... to nejde. Máš představu o tom, co chceš dělat? -- Bez... to nejde. Máš kamaráda? -- Bez... to nejde. Máš manželku? -- Bez... to nejde. 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 2: DOKONČUJTE VĚTY PODLE MODELU Vzor: Jedu do České republiky pracovat. Jedu do České republiky, abych pracoval. 1. Jedu do České republiky dělat zedníka. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky zajistit finančně rodinu. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky naučit se nové věci. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky seznámit se s Čechy. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky naučit se česky. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky jíst české jídlo. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky ochutnat české pivo. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky postavit dům velký jako hrad. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky vydělat peníze. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky žít. Jedu do České republiky, abych... 9

11 7. PAMATUJTE! zákoník práce žádost o povolení zaměstnání identifikační údaje cizince místo výkonu práce druh práce identifikační údaje zaměstnavatele 10

12 Hledání ubytování B 1. TEXT Michal s Viktorem přijeli do České Republiky. Vystoupili z autobusu v Brně na hlavním autobusovém nádraží. Jaké mají povinnosti a možnosti? V souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, která nabyla účinnosti dne 24. listopadu 2005 a s množícími se dotazy ohledně této novely, Služba cizinecké a pohraniční policie upozorňuje na tyto hlavní změny v zákoně: Ubytování cizinců Dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu cizince na území České republiky může být, s výjimkou žádosti o povolení k pobytu (trvalému): ověřená kopie smlouvy o ubytování, ověřená kopie nájemní smlouvy, ověřená kopie podnájemní smlouvy, ověřená kopie smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1 až 3, potvrzení osoby, která cizinci poskytne ubytování, ověřený tiskopis pozvání ( 180 zákona č. 326/1999 Sb.), výpis z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti. Předloží-li žadatel k nahlédnutí originál smlouvy, orgán přijímající žádost pořídí fotokopii smlouvy. K žádosti o povolení k pobytu (trvalému), je cizinec povinen doložit doklad o zajištění ubytování na území České republiky, kterým může být: ověřená kopie smlouvy o ubytování, ověřená kopie nájemní smlouvy, ověřená kopie podnájemní smlouvy, ověřená kopie smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1 až 3, potvrzení osoby, která cizinci poskytne ubytování, výpis z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti. Místem ubytování může být ubytovna, soukromý byt, který si pronajímáme buďto přímo od majitele, nebo prostřednictvím realitní kanceláře, případně lze bydlet u kamaráda 11

13 nebo ve vlastní nemovitosti. Na mnoha nádražích a místech, na která hromadně přijíždějí cizinci, fungují stálí zprostředkovatelé ubytování. Jejich služby však obecně nelze považovat za kvalitní, spíše za předražené či vyloženě nezákonné. Inzeráty Nabízím pronájem garsonky po nedávné kompletní rekonstrukci v Kouřimské ulici na Vinohradech. Zástavba je z 30. let s vysokými stropy. Ulice je souběžná s Vinohradskou, mezi metrem Flora a Želivského. Garsonky jsou situované do dvora se zelení, blízko park. Místnosti májí parkety. Topení je dálkové. Rozloha přibližně 27 metru. Nájem je 9 500Kč a záloha na služby 1300Kč. Kauce ve výši jednoho nájmu. Lze i pro cizince. Kontakt na makléře: bydlim.com, gsm: RELAX ubytovací dům / Ubytovna Cena od 170 Kč/osoba Nově otevřená ubytovna v centru Brna s kapacitou 200 lůžek, pokoje jedno - čtyř lůžkové, TV místnost, lednice, občerstvení, možnost internetu, parkovací místa v uzavřeném dvoře. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé ubytování. Adresa: Cejl 10.A, Brno PSČ: Okres: Brno-město Mapa Kraj: Jižní Morava Telefon: Mobil: Fax:

14 Nabízíme k pronájmu byt 2+1 s balkonem. Byt se nachází v prvním patře panelového domu na sídlišti Chánov, je vybaven starším nábytkem, lednicí, pračkou, TV. V dosahu kompletní obč. vybavenost. Bus 3 minuty. Cena včetně všech poplatků a energií činí 6.000,- Kč za měsíc, Byt je vhodný k ubytování dvěma pracujícím, i cizincům. Bez účasti RK. 2. OTÁZKY Jaké jsou výhody bydlení na ubytovně? Jaké jsou výhody bydlení v podnájmu? Kde bydlíte vy? Jaké jsou výhody a nevýhody vašeho bydlení? Kde byste chtěl/a bydlet? Bydlíte sám/sama, nebo s rodinou/přáteli? Jaké jsou výhody a nevýhody, když člověk bydlí sám? Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení s rodinou? Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení s přáteli? 3. DIALOG X: Dobrý den, vypadáte, že sháníte ubytování M: Ano, jak to víte? X: No, jsme na nádraží, vidím kufry, zrovna jste asi přijeli V: Ano. X: Měl bych pro vás skvělou nabídku M: Ano, a jakou? X: Krásná ubytovna, čistá, v klidné části města, laciná. M: Co to znamená, ubytovna? X: To je místo, kde bydlíte za málo peněz s kamarádem v pokoji. V: To je vynikající. M: Kolik to stojí? X: Je to skoro zadarmo, jenom 300 Kč za noc a za osobu. M: To není zrovna málo. Říkal jste s kamarádem na pokoji, to je cena za dvojlůžkový pokoj? X: Dvojlůžkový pokoj, to je nadstandard, 300 Kč je za pokoj pro 20 osob. 13

15 M: To je nějak moc. X: Ale je to čistá ubytovna, kousek od centra města, skvělé spojení. V: Výborně, to zní opravdu dobře. M: Jak je to daleko? Jak se tam dostaneme? X: No, autem je to slabá půlhodinka. M: A hromadnou dopravou? X: Ani ne hodina když navazují autobusy jenom tři přestupy. M: To se mi moc nelíbí. Víte co, dejte nám svoje telefonní číslo, zkusíme se nejdřív podívat po něčem jiném, a kdybychom nic nenašli, tak se vám ozveme. X: Když myslíte, že seženete něco lacinějšího a lepšího nechám to na vás. Ale pochybuju, tohle je skvělá nabídka. Dokonce vám dám slevu, jen 200 Kč za nos a osobu a pokoj jen patnáctilůžkový. Co vy na to? M: Díky, zkusíme to jinde. 4. CO MYSLÍTE? VYJÁDŘETE SE K DIALOGU. DISKUTUJTE PŘEDEVŠÍM O NÁSLEDUJÍCÍM: - cena - kvalita nabídky - důvěryhodnost - možnosti - nátlak 5. CO JE CO? ubytovna podnájem pronájem nájemné nájemník domácí realitní kancelář inzertní noviny inkaso služby standard nadstandard 14

16 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ: TVOŘTE VĚTY DLE VZORU Vzor: (já kupovat) noviny. Kupuju noviny. Já budu kupovat noviny. (ty telefonovat) do realitní kanceláře. (my chtít) dvojlůžkový pokoj. (vy mít) volná místa? Kolik to (stát)? Kde (být) záchod a koupelna? (vy zaplatit) měsíční nájem předem. V pokoji (vy nesmět kouřit)! Kudy (já dostat se) na autobusovou zastávku? (já moct zeptat se), do kolika hodin je otevřená recepce? 7. PAMATUJTE! realitní kancelář ubytovna 1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk, pokoj, samostatný pokoj, průchozí pokoj záloha nájem 15

17 C Přijímací pohovor 1. TEXT Přijímací pohovor pomáhá určit, který uchazeč bude pro firmu tím nejlepším zaměstnancem, a zároveň která firma bude tou nejlepší pro uchazeče. Nalézt nejvhodnějšího uchazeče znamená pro společnost najít člověka schopného okamžitě reagovat na zadané požadavky. Ještě důležitější bývá, zda má uchazeč potenciál stát se v budoucnosti dlouhodobým přínosem pro firmu. Podobně musíte i Vy odhadnout, jestli můžete být v dané pozici úspěšní a zda Vám společnost nabídne možnost růstu a rozvoje. Během přijímacího pohovoru se zaměřte na své pozitivní stránky a zdůrazněte své přednosti. Nezapomeňte, že cíl máte společný: nalézt nejlepšího partnera. 16 Co dělat a čemu se naopak při pohovoru vyhnout * Vezměte si na přijímací pohovor životopis. Pokud se obáváte, že zapomenete, noste několik kopií vždy u sebe. * Naplánujte si čas tak, abyste přišli včas nebo několik minut předem. Pozdní příchod na pohovor je neomluvitelný. * Přihlášku nebo jiné materiály vyplňte jasně a přesně. Nespoléhejte však na to, že úspěch Vám zajistí přihláška či životopis. Zaměstnanci firmy očekávají, že budete hovořit sami za sebe. * Vypněte si mobilní telefon. * Pokud jste si jisti výslovností jména člověka provádějícího pohovor, pozdravte ho příjmením. Pokud si jisti nejste, požádejte ho, aby své jméno zopakoval. Jméno během pohovoru občas použijte. * Buďte plní energie.usmívejte se a tiskněte pevně ruku. * Počkejte, dokud Vám nebude nabídnuto místo k sezení. * Pozorně a se zájmem poslouchejte po celou dobu přijímacího pohovoru. * Dívejte se dotyčnému co nejvíce do očí. * Nechte personalistu vést pohovor, ale pokuste se ho přimět k tomu, aby vysvětlil nabízenou pozici a povinnosti, které jsou s pozicí spojeny, co nejdříve, abyste mohli nabídnout své vzdělání, schopnosti a úspěchy. * Neodpovídejte pouze ano nebo ne. Pokud je to možné, poskytněte detaily. Zmiňte se o úspěších, které s dotazem souvisí. Na otázky odpovídejte pravdivě. * V odpovědi na výzvu řekněte mi něco o sobě se držte profesních informací o své osobě.

18 * Pozitivní informace o sobě sdělte fakticky a upřímně. Zdůrazněte své úspěchy jako např. vyvinuté metody, prodejní úspěchy, úspory nákladů, zavedené systémy apod. * Nevyjadřujte se negativně o svých bývalých či současných zaměstnavatelích. Je jasné, že existují důvody, proč jste bývalé zaměstnavatele opustili či proč se chystáte opustit současného zaměstnavatele. Při jejich vysvětlování se však omezte pouze na nezbytná fakta a uvádějte adekvátní důvody. * Neodpovídejte na otázky příliš dlouho. Pokud je konverzace řízena směrem k politickým či kontroverzním tématům, snažte se více poslouchat, než mluvit. Může se jednat o citlivou situaci. * Při prvním pohovoru se neptejte na plat, dovolenou či zaměstnanecké výhody. Na otázku, jaký očekáváte plat, uveďte sumu v rozmezí, které dle Vašich informací odpovídá schopnostem a zkušenostem požadovaných na dané pozici. * Chovejte se tak, jako byste byli odhodlaní pozici získat. Nikdy si nenechte uniknout příležitost. * V procesu přijímacího pohovoru je důležitá rozhodnost. Jestliže máte o danou pozici zájem, sdělte to. Může Vám to pomoci dostat se do dalšího kola pohovoru. Pokud o pozici zájem nemáte, sdělte to také. Zodpovědnost je znakem Vaší profesionality. Buďte připraveni odpovídat na otázky typu * Co víte o naší společnosti? * Co Vás zaujalo zrovna na této pozici? * Proč odcházíte od svého současného zaměstnavatele? * Snažil jste se vyřešit svou nespokojenost v současném zaměstnání? * Přijal jste někdy protinabídku poté, co jste se již domluvil s jiným zaměstnavatelem? Pokud ano, jaké jste měl důvody? * Jak byste popsal své poslední pracovní hodnocení? * Kolikrát Vám zvýšili plat na základě povýšení nebo za zásluhy? Popište situaci. * Jak se Vám v poslední době vyvíjel plat? Kdy Vás čeká další hodnotící pohovor? * Doporučil by Vás Váš bývalý zaměstnavatel? * Jak se profesionálně udržujete? * Kde se vidíte za pět let? * Jaké máte slabiny? Co podnikáte proto, abyste své slabé stránky omezil? 17

19 Negativní faktory, které vnímá personalista při přijímacím pohovoru Personalista během přijímacího pohovoru hodnotí jak Vaše pozitivní, tak negativní vlastnosti. V následujícím seznamu jsou uvedena fakta, která se během pohovoru obvykle hodnotí. Faktory, které nejčastěji vedou k odmítnutí kandidáta, jsou: * Neupravený zevnějšek či nevhodné oblečení * Drzé, příliš agresivní nebo egoistické chování * Nenaplánovaná kariéra kandidát bez záměrů a cílů * Nezájem, pasivní a lhostejný přístup * Nedostatek sebevědomí a klidu * Přílišný důraz na výši platu jako rozhodujícího faktoru * Vyhýbavost: vymlouvání se při informování o nepříznivých okolnostech v bývalých zaměstnáních * Nedostatek taktu, vyzrálosti a zdvořilosti * Negativní poznámky o bývalých zaměstnavatelích * Nedívání se do očí * Slabý stisk ruky * Nezájem klást otázky o nabízené pozici * Přístup pouze ve stylu co mi můžete nabídnout? * Nedostatečná příprava na pohovor, zanedbání získání informací o firmě, neschopnost klást relevantní otázky (převzato z 2. OTÁZKY Co je to přijímací pohovor? Kdo je to personalista? Co je zapotřebí mít s sebou na přijímacím pohovoru? Co je dobré dělat při přijímacím pohovoru? Co není dobré dělat při přijímacím pohovoru? Absolvovali jste už nějaký přijímací pohovor? Popište průběh přijímacího pohovoru. 18

20 3. DIALOG Personalista: Dobrý den, vítám na přijímacím pohovoru na místo zedníka ve firmě Stavba a všechno okolo. Já se jmenuji Jan Novák a pracuji jako personalista Michal: Dobrý den, já jsem Michal Dolgorukij a chtěl bych u vás pracovat jako zedník. P: Výborně. To je dobrý začátek. Povězte nám něco o sobě, o svých zkušenostech a o tom, co očekáváte od naší firmy. M: Nejsem studovaný zedník, ale mám zkušenosti. P: Odkud? M: Na Ukrajině jsme s rodinou postavili čtyři domy a vypomáhal jsem různě na různých stavbách. P: S prací pro velkou stavební firmu máte nějaké zkušenosti? M: Bohužel ne, ale pracoval jsem pro velké firmy, vím, jaké je to být ve velkém kolektivu. P: Co očekáváte od naší firmy? M: Pracuje u vás několik kamarádů vím, co čekat. Očekávám hlavně jistotu legální práce, solidní finanční ohodnocení, zkušený kolektiv... P: Výborně. Řekněte mi, jak byste popsal sám sebe třemi slovy? M: Pracovitý, spolehlivý, inteligentní. P: Hm, to zní dobře. Jaká je vaše nejhorší vlastnost? M: Perfekcionismus. P: Aha. No dobrá. Bohužel, od té doby, co máme nové vedení, které je dosti nekonformní, už neděláme s uchazeči o místo zedníka tříkolové psychotesty, takže mám na vás poslední otázku: jakou očekáváte odměnu? M: Za práci na plný úvazek zhruba Kč hrubého. P: Výborně, tolik bychom vám do začátku dát mohli. Děkuji vám za váš čas a přeji pěkný den. Brzo se vám ozveme, na shledanou. M: Na shledanou. 4. DISKUTUJE VE DVOJICÍCH V ROLÍCH PERSONALISTY A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ. PIŠTE SI POZNÁMKY

21 5. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 1: DOPLŇTE PŘEDLOŽKU Z NABÍDKY, POKUD JE TO NUTNÉ na, do, za, v/e, před, při, z a) Zítra jdu... pohovor.... práce nastupuju v pondělí. b) Dají mi 100 Kč.. hodinu a taky příspěvek. jídlo. c)... smlouvě se píše, co budu dělat a kým. d) Budu pracovat... zkušenými dělníky. mladém kolektivu. e).. oběd chodíme do kantýny, ale když je moc práce, jíme přímo. stavbě. f). koncem práce musím všechno uklidit. g). práci lešení musím být opatrný. h) Hlínu odhazuju... lopatou. i) Tohle nářadí dej prosím.. auta, ale. zadní sedadlo, kufru není místo.. j) Vyndej tu vrtačku... auta. k) Teď musíme zvednout tu míchačku. korbu. l) Auto je. garáži, klíčky jsou. sedadle. m) Tohle dělej radši. rukavicích. 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ: TVOŘTE VĚTY PODLE VZORU Vzor: Kopu tu jámu krompáčem. -- Vykopu tu jámu krompáčem. Jedu tam autem Kupuju zrovna násadu na lopatu Jím oběd Dneska jdu domů dřív Stavím lešení kolem obvodu stavby Liju tam vodu Sypu tam cement Dám tam písek Míchám maltu Čistím nářadí Kouřím cigaretu PAMATUJTE pohovor životopis zkušenosti dobrý dojem

22 Uzavření pracovní smlouvy D 1. TEXT Podoba pracovní smlouvy je velmi důležitá a mnoho lidí na to zapomíná. Většinou podepíší cokoliv, jen aby dostali práci. Pokud zvítězíte ve výběrovém řízení, je vám zpravidla nabídnuto pracovní místo. Před nástupem do zaměstnání je třeba ale podepsat pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu je třeba před vlastním podpisem důkladně prostudovat. Čtěte obzvláště pozorně informace, které jsou napsány nejmenším písmem, tam se mohou skrývat záludnosti. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vás seznámit s právy a povinnostmi, které pro vás z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a v neposlední řadě i mzdovými podmínkami, za nichž máte práci konat. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen vás o nich ještě písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat: - jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, - bližší označení druhu a místa výkonu práce, - nárok na délku dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na dovolenou, - údaj o výpovědních dobách, - údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, - stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby. Co to je pracovní smlouva Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Je to dvoustranný právní akt, to znamená, že je uzavřena mezi dvěma stranami, zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Pokud se však jedná o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je povinen tak učinit jen, jestliže o to zaměstnanec žádá. O písemné vyhotovení si ale musíte říci. Není-li písemná forma pracovní smlouvy dodržena, porušil zaměstnavatel své povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Ovšem i ústně uzavřená pracovní smlouva je platná. Máte právo žádat o změny a doplnění v předloženém návrhu. 21

23 Co by měla pracovní smlouva obsahovat Pracovní smlouva nebo její přílohy, případně vnitrofiremní předpisy, by měly jasně definovat nejen místo výkonu práce, datum nástupu do zaměstnání, dobu trvání pracovního poměru, ale před podpisem byste měli mít jasně dánu náplň práce a měl byste znát způsob, podle kterého a v jaké výši budete odměňován. Pokud má podnik kolektivní smlouvu, měl byste mít možnost se s ní také seznámit. V případě, že jste se seznámil se všemi podmínkami a souhlasíte s nimi, nic vám nebrání pracovní smlouvu podepsat. Zapamatujte si o pracovní smlouvě - musí být uzavřena písemně, - v pracovní smlouvě nesmí chybět druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce, - druh práce musí být specifikován zcela konkrétně, - s absolventy škol nesmí být uzavřena smlouva na dobu určitou, - maximální zkušební doba smí činit tři měsíce, - ještě než podepíšete pracovní smlouvu, pořádně si ji přečtěte a čtěte hlavně to, co je malými písmeny, tam se většinou skrývá to nejdůležitější. Co nedělat - Nepodepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, pokud je skutečný důvod ukončení pracovního poměru takový, že máte právo na odstupné. - Nenastupovat na dovolenou jen po ústní dohodě s vedoucím. 22

24 2. FORMULÁŘ: Pracovní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 29 a násl. zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Obchodní firma/jméno: se sídlem: IČO: zastoupená: jako zaměstnavatel na straně jedné (dále jen zaměstnavatel ) a jméno: bytem : r.č. : jako zaměstnanec na straně druhé (dále jen zaměstnanec ) takto: I. Zaměstnanec bude u zaměstnavatele zaměstnán na pozici... a bude vykonávat následující práci: Bližší vymezení sjednaného druhu práce je obsaženo v Příloze č. 1 této smlouvy. Zaměstnanec se zavazuje sjednanou práci vykonávat osobně, pečlivě a svědomitě za podmínek stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele, resp. kolektivní smlouvou a dodržovat pracovní kázeň. Zaměstnavatel se za stejných podmínek zavazuje zaměstnanci přidělovat práci, vytvářet mu podmínky k jejímu výkonu a platit za vykonanou práci mzdu. II. Zaměstnanec nastoupí do práce dne... Tímto dnem vzniká pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. Zkušební doba se nesjednává. Výpovědní doby se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. III. Místem výkonu práce je... Týdenní pracovní doba činí 40 hodin a je rozvržena rovnoměrně na pracovní dny v týdnu, pokud se strany této smlouvy nedohodnou jinak. IV. Výše hrubé mzdy zaměstnance činí... Kč (slovy:... korun českých) měsíčně. Mzda je splatná měsíčně pozadu převodem na bankovní účet zaměstnance, který zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, pokud se strany této smlouvy výslovně nedohodnou jinak. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené. Další mzdové náležitosti mohou být sjednány v příloze k této smlouvě. V. Délka dovolené na zotavenou se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. 23

25 VI. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu. VII. Zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. VIII. 1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. 3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem CR. 4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. V... dne zaměstnanec zaměstnavatel 3. DISKUTUJTE NAD PODOBOU PRACOVNÍ SMLOUVY Jaká jsou podle vás základní práva zaměstnance? Jaké jsou jeho základní povinnosti? Jaké jsou základní práva zaměstnavatele? A jeho základní povinnosti? DIALOG Michal vzpomíná na jedno setkání s pracovníkem stavební firmy zaměstnávající nelegálně cizince... Agent: Tak co, plácneme si? Michal: Prosím? A: To znamená, jestli se dohodneme. Jestli pro mě budeš pracovat. M: My si tykáme? A: To se jen tak říká... Jsem tvůj kámoš, dávám ti práci.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování...

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... OBSAH 1. ÚVOD... 6 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... 7 2.1 Obecně k podkladům pro ocenění... 8 2.2 Upozornění na možné chyby ve znaleckém posudku... 10 3. co je třeba vědět ze základů managementu...

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín kuchyně a nábytek pro Váš domov VÝROBNÍ ZÁVOD l FIREMNÍ PRODEJNA ZNAČKOVÁ PRODEJNA l PRAHA Zahradní 1A, 664 44 Ořechov Tel./fax: 547 225 790, 547 225 126 e-mail: info@nadop.cz www.nadop.cz Kuchyně Vega,

Více

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7

CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 CO SE DOZVÍTE? 1. BÝT NEZAMĚSTNANÝ/Á NEMUSÍ BÝT VAŠE CHYBA... 3 2. JAK BYSTE MĚL/A K HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ PŘISTUPOVAT?... 7 3. UJASNĚTE SI, CO OD NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ ČEKÁTE... 9 4. JAKOU PRÁCI HLEDÁTE?...

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE

O DIAKONII OBSAH O TERÉNNÍM PROGRAMU O BROŽUŘE ÚVODNÍ SLOVO Brožura, kterou držíte ve svých rukách, je výsledkem práce založené na několikaletých zkušenostech neziskové organizace Diakonie ČCE Střediska Západní Čechy, služby Terén pro osoby ohrožené.

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více