STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Martin Punčochář. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Martin Punčochář. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA Martin Punčochář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 STAVEBNICTVÍ Profesní čeština Martin Punčochář SOZE 2008

4 Vysvětlivky Nová slova: rozšíření slovní zásoby Text: čtěte a rozumějte Odpovídejte na otázky Pozorujte Poslouchejte Cvičení Dialog: mluvte a pracujte ve dvojicích, skupinách Doplňujte dle zadání Opakování

5 P PŘEDMLUVA Tato příručka má skromný cíl: svým uživatelům, kteří chtějí pracovat v České Republice v oblasti stavebnictví, chce zprostředkovat orientaci v základní slovní zásobě užívané v tomto odvětví, usnadnit její užívání v základních profesních komunikačních situacích a v neposlední řadě poskytnout základní poučení o bezpečnosti práce. Příručka je psána především pragmaticky, s ohledem na maximální využití nabytých znalostí v praxi; akcentuje sice okrajově vybrané gramatické jevy, avšak pouze v souladu se souborem nejčastějších výpovědí užívaných při práci ve stavebnictví (typicky imperativ, akuzativ atp.), nikoli systematicky či vyčerpávajícím způsobem. Předkládaná slovní zásoba pokrývá především tyto oblasti: hledání a nalezení zaměstnání, zemní a výkopové práce, stavební práce v exteriéru a interiéru, dokončování stavby, úpravy okolí hotové stavby a předání investorovi. Vzhledem ke specifičnosti jazykového materiálu užívaného ve stavebnictví (množství odborných profesních výrazů, dualita hovorové a slangové řeči) obsahuje příručka jazykové prvky v celé jejich myslitelné šíři od spisovného jazyka přes jazyk hovorový až po jednotky slangové či argotové, bez jejichž znalosti by byla orientace a schopnosti vykonávání efektivní činnosti mluvčího menší než poloviční. Komentář lektora je zde zásadní. Úvodní texty jednotlivých lekcí a jejich oddílů vyžadují pro úplné porozumění pokročilejší znalost jazyka (na úrovni B1): úplné porozumění však není jejich primárním účelem, tím je podání informace. Zbylá cvičení jsou určena mluvčím se znalostí jazyka na úrovni A2 B1. Materiál dále intenzivně pracuje s autentickými texty (smlouvy, předpisy, tisk apod.) Stavebnictví je náročná činnost vyžadující specifickou kvalifikaci; součástí této kvalifikace, jakkoli primárně technicky a manuálně profilované, je i jazyková výbava. Proto vznikla tato příručka, která by měla překonání jazykové bariéry, a následně kvalitněji odváděné práci napomoci. 3

6 L1 PŘÍJEZD DO ČESKÉ REPUBLIKY, UBYTOVÁNÍ, HLEDÁNÍ PRÁCE A A. Před odjezdem 1. TEXT Zaměstnávání cizinců tuzemským zaměstnavatelem v ČR. Pracovněprávní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem se řídí především zákoníkem práce a předpisy souvisejícími obdobně, jak je tomu i u zaměstnanců - občanů ČR. Zákoník práce však v těchto případech umožňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravit odchylně podle právních předpisů o mezinárodním právu soukromém. Podmínky zaměstnávání jsou stanoveny dále zákonem o zaměstnanosti, podle kterého cizinci mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že budoucí zaměstnavatel obdržel povolení získávat zaměstnance ze zahraničí a cizincům bylo uděleno individuální povolení k zaměstnání, pokud jsou tato povolení podle zákona o zaměstnanosti potřebná, a povolení k pobytu. Výkon práce cizinci vysílanými na území ČR zahraničním zaměstnavatelem za účelem plnění smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou - pracovněprávní vztahy mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, který je k výkonu práce vysílán, se řídí obvykle právem země, ve které má zahraniční zaměstnavatel své sídlo. Výkon práce může být zahájen za předpokladu, že cizinec obdržel povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR Kdo je účastníkem řízení Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušný úřad práce zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. 5

7 Žádost o povolení k zaměstnání Žádost obsahuje identifikační údaje cizince (tj. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště), adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal, identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo), druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání (vzor žádosti ke stažení). Přílohy k žádosti fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince; vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (vzor vyjádření ke stažení); úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.); lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince, které nesmí být starší jednoho měsíce; další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Přílohy v cizích jazycích se předkládají v originálním znění nebo jejich úředně ověřených kopiích spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka. Správní poplatek V souladu se zákonem o správních poplatcích podléhá správnímu poplatku podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání ve výši 500- Kč (viz položka 9 písm.c/ přílohy). 6 Povolení k zaměstnání Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. Příslušným pro vydání tohoto povolení je vždy ÚP, v jehož obvodu bude zaměstnání cizincem vykonáváno.

8 Povolení k zaměstnání obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se vydává a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání; je nepřenosné a vydává se na dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku; cizinec může žádat o vydání povolení k zaměstnání i opakovaně; u sezónních zaměstnanců zaměstnávaných činnostmi závislými na střídání ročních období se vydává nejdéle na dobu šesti měsíců v kalendářním roce a je možno je vydat i opakovaně za podmínky, že mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti měsíců; je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí; týká se i druhu a místa výkonu práce. Má-li dojít v době před ukončením platnosti povolení k zaměstnání ke změně některých podmínek uvedených v tomto povolení, cizinec musí požádat místně příslušný ÚP o vydání nového povolení k zaměstnání; se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizincem na území ČR, tj. pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů. 2. ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY Co je zapotřebí udělat před příjezdem do České Republiky? Jaký je rozdíl mezi občanem EU a cizinci ze třetích zemí, pokud jde o možnosti zaměstnání? Kdo vyřizuje pracovní povolení? Jaké jsou přílohy k žádosti o povolení zaměstnání? Kdo zařizuje ubytování pracovníka a jakým způsobem? Jak jste přijeli do ČR vy? Jaký byl důvod vašeho rozhodnutí pracovat v ČR? 7

9 3. DIALOG Michal, Viktor: zájemci o práci v ČR M: Nazdar Viktore, tak co, jak se máš? V: Ahoj, Michale, co ti budu povídat. Za moc to nestojí. Zavřeli tu hospodu, kde jsem pracoval. M: Zavřeli? Jak to? V: Oni vlastně zavřeli majitele. Podvody, defraudace, znáš to M: Jasně. Co budeš dělat? V: Nevím. Je to na houby. Kuchařů je všude plno, práce není. Asi se budu muset podívat po něčem jiném. Nevěděl bys o něčem? M: Popravdě řečeno, věděl. V: O co jde? M: Chystám se do České republiky, na stavbu. Kamarád tam dělá a je spokojený. Práce stejná, ale za víc peněz. V: Neříkej. To zní dobře. Už jsem o tom slyšel prý tam hledají dělníky -cizince, protože jich tam je málo. Platí prý mnohem lépe než tady. A berou každého, říkali M: Každého zrovna ne, ale nás by zrovna vzali. Má tam kamaráda, který tam pracuje u jedné firmy už dlouho, a říkal, že nás doporučí. V: To zní dobře Kdy bychom jeli? M: Ještě si musíme vyřídit nějaké papíry To bude trvat asi měsíc. Hned potom bychom mohli jet. V: Papíry? Na co? Myslel jsem, že v České republice se pracuje jen na černo. M: Spousta lidé to tak dělá, ale podle mě to není dobré. Jednak to není legální V: Prosím tě, copak se u toho vraždí? M: jednak riskuješ, že nedostaneš peníze, co si zasloužíš. Taky můžeš mít pracovní úraz, a to bude problém. V: Problém, problém, problémy se vždycky nějak vyřeší, ne? Takže jdeme do toho? M: Jo, jenom ty papíry V: Dobrá CO MYSLÍTE? REAGUJTE NA ROZHOVOR, DISKUTUJTE Je výhodné pracovat v České republice? Jaké jsou podmínky zaměstnání v ČR? Jaký názor má Michal?

10 Jaký názor má Viktor? Rozdělte se do dvojic a diskutuje (Michal vs. Vikor). Jaká jsou rizika práce načerno? 5. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 1: DOPLŇUJTE PODLE VZORU Vzor: Máš doklady? -- Bez dokladů to nejde. Máš doklady? -- Bez... to nejde. Máš pracovní povolení? -- Bez... to nejde. Máš peníze na správní poplatek? -- Bez... to nejde. Máš vízum? -- Bez... to nejde. Máš formulář? -- Bez... to nejde. Máš tužku? -- Bez... to nejde. Máš fotografii? -- Bez... to nejde. Máš životopis? -- Bez... to nejde. Máš zajištěné ubytování? -- Bez... to nejde. Máš představu o tom, co chceš dělat? -- Bez... to nejde. Máš kamaráda? -- Bez... to nejde. Máš manželku? -- Bez... to nejde. 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 2: DOKONČUJTE VĚTY PODLE MODELU Vzor: Jedu do České republiky pracovat. Jedu do České republiky, abych pracoval. 1. Jedu do České republiky dělat zedníka. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky zajistit finančně rodinu. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky naučit se nové věci. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky seznámit se s Čechy. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky naučit se česky. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky jíst české jídlo. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky ochutnat české pivo. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky postavit dům velký jako hrad. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky vydělat peníze. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky žít. Jedu do České republiky, abych... 9

11 7. PAMATUJTE! zákoník práce žádost o povolení zaměstnání identifikační údaje cizince místo výkonu práce druh práce identifikační údaje zaměstnavatele 10

12 Hledání ubytování B 1. TEXT Michal s Viktorem přijeli do České Republiky. Vystoupili z autobusu v Brně na hlavním autobusovém nádraží. Jaké mají povinnosti a možnosti? V souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, která nabyla účinnosti dne 24. listopadu 2005 a s množícími se dotazy ohledně této novely, Služba cizinecké a pohraniční policie upozorňuje na tyto hlavní změny v zákoně: Ubytování cizinců Dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu cizince na území České republiky může být, s výjimkou žádosti o povolení k pobytu (trvalému): ověřená kopie smlouvy o ubytování, ověřená kopie nájemní smlouvy, ověřená kopie podnájemní smlouvy, ověřená kopie smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1 až 3, potvrzení osoby, která cizinci poskytne ubytování, ověřený tiskopis pozvání ( 180 zákona č. 326/1999 Sb.), výpis z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti. Předloží-li žadatel k nahlédnutí originál smlouvy, orgán přijímající žádost pořídí fotokopii smlouvy. K žádosti o povolení k pobytu (trvalému), je cizinec povinen doložit doklad o zajištění ubytování na území České republiky, kterým může být: ověřená kopie smlouvy o ubytování, ověřená kopie nájemní smlouvy, ověřená kopie podnájemní smlouvy, ověřená kopie smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1 až 3, potvrzení osoby, která cizinci poskytne ubytování, výpis z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti. Místem ubytování může být ubytovna, soukromý byt, který si pronajímáme buďto přímo od majitele, nebo prostřednictvím realitní kanceláře, případně lze bydlet u kamaráda 11

13 nebo ve vlastní nemovitosti. Na mnoha nádražích a místech, na která hromadně přijíždějí cizinci, fungují stálí zprostředkovatelé ubytování. Jejich služby však obecně nelze považovat za kvalitní, spíše za předražené či vyloženě nezákonné. Inzeráty Nabízím pronájem garsonky po nedávné kompletní rekonstrukci v Kouřimské ulici na Vinohradech. Zástavba je z 30. let s vysokými stropy. Ulice je souběžná s Vinohradskou, mezi metrem Flora a Želivského. Garsonky jsou situované do dvora se zelení, blízko park. Místnosti májí parkety. Topení je dálkové. Rozloha přibližně 27 metru. Nájem je 9 500Kč a záloha na služby 1300Kč. Kauce ve výši jednoho nájmu. Lze i pro cizince. Kontakt na makléře: bydlim.com, gsm: RELAX ubytovací dům / Ubytovna Cena od 170 Kč/osoba Nově otevřená ubytovna v centru Brna s kapacitou 200 lůžek, pokoje jedno - čtyř lůžkové, TV místnost, lednice, občerstvení, možnost internetu, parkovací místa v uzavřeném dvoře. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé ubytování. Adresa: Cejl 10.A, Brno PSČ: Okres: Brno-město Mapa Kraj: Jižní Morava Telefon: Mobil: Fax:

14 Nabízíme k pronájmu byt 2+1 s balkonem. Byt se nachází v prvním patře panelového domu na sídlišti Chánov, je vybaven starším nábytkem, lednicí, pračkou, TV. V dosahu kompletní obč. vybavenost. Bus 3 minuty. Cena včetně všech poplatků a energií činí 6.000,- Kč za měsíc, Byt je vhodný k ubytování dvěma pracujícím, i cizincům. Bez účasti RK. 2. OTÁZKY Jaké jsou výhody bydlení na ubytovně? Jaké jsou výhody bydlení v podnájmu? Kde bydlíte vy? Jaké jsou výhody a nevýhody vašeho bydlení? Kde byste chtěl/a bydlet? Bydlíte sám/sama, nebo s rodinou/přáteli? Jaké jsou výhody a nevýhody, když člověk bydlí sám? Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení s rodinou? Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení s přáteli? 3. DIALOG X: Dobrý den, vypadáte, že sháníte ubytování M: Ano, jak to víte? X: No, jsme na nádraží, vidím kufry, zrovna jste asi přijeli V: Ano. X: Měl bych pro vás skvělou nabídku M: Ano, a jakou? X: Krásná ubytovna, čistá, v klidné části města, laciná. M: Co to znamená, ubytovna? X: To je místo, kde bydlíte za málo peněz s kamarádem v pokoji. V: To je vynikající. M: Kolik to stojí? X: Je to skoro zadarmo, jenom 300 Kč za noc a za osobu. M: To není zrovna málo. Říkal jste s kamarádem na pokoji, to je cena za dvojlůžkový pokoj? X: Dvojlůžkový pokoj, to je nadstandard, 300 Kč je za pokoj pro 20 osob. 13

15 M: To je nějak moc. X: Ale je to čistá ubytovna, kousek od centra města, skvělé spojení. V: Výborně, to zní opravdu dobře. M: Jak je to daleko? Jak se tam dostaneme? X: No, autem je to slabá půlhodinka. M: A hromadnou dopravou? X: Ani ne hodina když navazují autobusy jenom tři přestupy. M: To se mi moc nelíbí. Víte co, dejte nám svoje telefonní číslo, zkusíme se nejdřív podívat po něčem jiném, a kdybychom nic nenašli, tak se vám ozveme. X: Když myslíte, že seženete něco lacinějšího a lepšího nechám to na vás. Ale pochybuju, tohle je skvělá nabídka. Dokonce vám dám slevu, jen 200 Kč za nos a osobu a pokoj jen patnáctilůžkový. Co vy na to? M: Díky, zkusíme to jinde. 4. CO MYSLÍTE? VYJÁDŘETE SE K DIALOGU. DISKUTUJTE PŘEDEVŠÍM O NÁSLEDUJÍCÍM: - cena - kvalita nabídky - důvěryhodnost - možnosti - nátlak 5. CO JE CO? ubytovna podnájem pronájem nájemné nájemník domácí realitní kancelář inzertní noviny inkaso služby standard nadstandard 14

16 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ: TVOŘTE VĚTY DLE VZORU Vzor: (já kupovat) noviny. Kupuju noviny. Já budu kupovat noviny. (ty telefonovat) do realitní kanceláře. (my chtít) dvojlůžkový pokoj. (vy mít) volná místa? Kolik to (stát)? Kde (být) záchod a koupelna? (vy zaplatit) měsíční nájem předem. V pokoji (vy nesmět kouřit)! Kudy (já dostat se) na autobusovou zastávku? (já moct zeptat se), do kolika hodin je otevřená recepce? 7. PAMATUJTE! realitní kancelář ubytovna 1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk, pokoj, samostatný pokoj, průchozí pokoj záloha nájem 15

17 C Přijímací pohovor 1. TEXT Přijímací pohovor pomáhá určit, který uchazeč bude pro firmu tím nejlepším zaměstnancem, a zároveň která firma bude tou nejlepší pro uchazeče. Nalézt nejvhodnějšího uchazeče znamená pro společnost najít člověka schopného okamžitě reagovat na zadané požadavky. Ještě důležitější bývá, zda má uchazeč potenciál stát se v budoucnosti dlouhodobým přínosem pro firmu. Podobně musíte i Vy odhadnout, jestli můžete být v dané pozici úspěšní a zda Vám společnost nabídne možnost růstu a rozvoje. Během přijímacího pohovoru se zaměřte na své pozitivní stránky a zdůrazněte své přednosti. Nezapomeňte, že cíl máte společný: nalézt nejlepšího partnera. 16 Co dělat a čemu se naopak při pohovoru vyhnout * Vezměte si na přijímací pohovor životopis. Pokud se obáváte, že zapomenete, noste několik kopií vždy u sebe. * Naplánujte si čas tak, abyste přišli včas nebo několik minut předem. Pozdní příchod na pohovor je neomluvitelný. * Přihlášku nebo jiné materiály vyplňte jasně a přesně. Nespoléhejte však na to, že úspěch Vám zajistí přihláška či životopis. Zaměstnanci firmy očekávají, že budete hovořit sami za sebe. * Vypněte si mobilní telefon. * Pokud jste si jisti výslovností jména člověka provádějícího pohovor, pozdravte ho příjmením. Pokud si jisti nejste, požádejte ho, aby své jméno zopakoval. Jméno během pohovoru občas použijte. * Buďte plní energie.usmívejte se a tiskněte pevně ruku. * Počkejte, dokud Vám nebude nabídnuto místo k sezení. * Pozorně a se zájmem poslouchejte po celou dobu přijímacího pohovoru. * Dívejte se dotyčnému co nejvíce do očí. * Nechte personalistu vést pohovor, ale pokuste se ho přimět k tomu, aby vysvětlil nabízenou pozici a povinnosti, které jsou s pozicí spojeny, co nejdříve, abyste mohli nabídnout své vzdělání, schopnosti a úspěchy. * Neodpovídejte pouze ano nebo ne. Pokud je to možné, poskytněte detaily. Zmiňte se o úspěších, které s dotazem souvisí. Na otázky odpovídejte pravdivě. * V odpovědi na výzvu řekněte mi něco o sobě se držte profesních informací o své osobě.

18 * Pozitivní informace o sobě sdělte fakticky a upřímně. Zdůrazněte své úspěchy jako např. vyvinuté metody, prodejní úspěchy, úspory nákladů, zavedené systémy apod. * Nevyjadřujte se negativně o svých bývalých či současných zaměstnavatelích. Je jasné, že existují důvody, proč jste bývalé zaměstnavatele opustili či proč se chystáte opustit současného zaměstnavatele. Při jejich vysvětlování se však omezte pouze na nezbytná fakta a uvádějte adekvátní důvody. * Neodpovídejte na otázky příliš dlouho. Pokud je konverzace řízena směrem k politickým či kontroverzním tématům, snažte se více poslouchat, než mluvit. Může se jednat o citlivou situaci. * Při prvním pohovoru se neptejte na plat, dovolenou či zaměstnanecké výhody. Na otázku, jaký očekáváte plat, uveďte sumu v rozmezí, které dle Vašich informací odpovídá schopnostem a zkušenostem požadovaných na dané pozici. * Chovejte se tak, jako byste byli odhodlaní pozici získat. Nikdy si nenechte uniknout příležitost. * V procesu přijímacího pohovoru je důležitá rozhodnost. Jestliže máte o danou pozici zájem, sdělte to. Může Vám to pomoci dostat se do dalšího kola pohovoru. Pokud o pozici zájem nemáte, sdělte to také. Zodpovědnost je znakem Vaší profesionality. Buďte připraveni odpovídat na otázky typu * Co víte o naší společnosti? * Co Vás zaujalo zrovna na této pozici? * Proč odcházíte od svého současného zaměstnavatele? * Snažil jste se vyřešit svou nespokojenost v současném zaměstnání? * Přijal jste někdy protinabídku poté, co jste se již domluvil s jiným zaměstnavatelem? Pokud ano, jaké jste měl důvody? * Jak byste popsal své poslední pracovní hodnocení? * Kolikrát Vám zvýšili plat na základě povýšení nebo za zásluhy? Popište situaci. * Jak se Vám v poslední době vyvíjel plat? Kdy Vás čeká další hodnotící pohovor? * Doporučil by Vás Váš bývalý zaměstnavatel? * Jak se profesionálně udržujete? * Kde se vidíte za pět let? * Jaké máte slabiny? Co podnikáte proto, abyste své slabé stránky omezil? 17

19 Negativní faktory, které vnímá personalista při přijímacím pohovoru Personalista během přijímacího pohovoru hodnotí jak Vaše pozitivní, tak negativní vlastnosti. V následujícím seznamu jsou uvedena fakta, která se během pohovoru obvykle hodnotí. Faktory, které nejčastěji vedou k odmítnutí kandidáta, jsou: * Neupravený zevnějšek či nevhodné oblečení * Drzé, příliš agresivní nebo egoistické chování * Nenaplánovaná kariéra kandidát bez záměrů a cílů * Nezájem, pasivní a lhostejný přístup * Nedostatek sebevědomí a klidu * Přílišný důraz na výši platu jako rozhodujícího faktoru * Vyhýbavost: vymlouvání se při informování o nepříznivých okolnostech v bývalých zaměstnáních * Nedostatek taktu, vyzrálosti a zdvořilosti * Negativní poznámky o bývalých zaměstnavatelích * Nedívání se do očí * Slabý stisk ruky * Nezájem klást otázky o nabízené pozici * Přístup pouze ve stylu co mi můžete nabídnout? * Nedostatečná příprava na pohovor, zanedbání získání informací o firmě, neschopnost klást relevantní otázky (převzato z 2. OTÁZKY Co je to přijímací pohovor? Kdo je to personalista? Co je zapotřebí mít s sebou na přijímacím pohovoru? Co je dobré dělat při přijímacím pohovoru? Co není dobré dělat při přijímacím pohovoru? Absolvovali jste už nějaký přijímací pohovor? Popište průběh přijímacího pohovoru. 18

20 3. DIALOG Personalista: Dobrý den, vítám na přijímacím pohovoru na místo zedníka ve firmě Stavba a všechno okolo. Já se jmenuji Jan Novák a pracuji jako personalista Michal: Dobrý den, já jsem Michal Dolgorukij a chtěl bych u vás pracovat jako zedník. P: Výborně. To je dobrý začátek. Povězte nám něco o sobě, o svých zkušenostech a o tom, co očekáváte od naší firmy. M: Nejsem studovaný zedník, ale mám zkušenosti. P: Odkud? M: Na Ukrajině jsme s rodinou postavili čtyři domy a vypomáhal jsem různě na různých stavbách. P: S prací pro velkou stavební firmu máte nějaké zkušenosti? M: Bohužel ne, ale pracoval jsem pro velké firmy, vím, jaké je to být ve velkém kolektivu. P: Co očekáváte od naší firmy? M: Pracuje u vás několik kamarádů vím, co čekat. Očekávám hlavně jistotu legální práce, solidní finanční ohodnocení, zkušený kolektiv... P: Výborně. Řekněte mi, jak byste popsal sám sebe třemi slovy? M: Pracovitý, spolehlivý, inteligentní. P: Hm, to zní dobře. Jaká je vaše nejhorší vlastnost? M: Perfekcionismus. P: Aha. No dobrá. Bohužel, od té doby, co máme nové vedení, které je dosti nekonformní, už neděláme s uchazeči o místo zedníka tříkolové psychotesty, takže mám na vás poslední otázku: jakou očekáváte odměnu? M: Za práci na plný úvazek zhruba Kč hrubého. P: Výborně, tolik bychom vám do začátku dát mohli. Děkuji vám za váš čas a přeji pěkný den. Brzo se vám ozveme, na shledanou. M: Na shledanou. 4. DISKUTUJE VE DVOJICÍCH V ROLÍCH PERSONALISTY A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ. PIŠTE SI POZNÁMKY

21 5. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 1: DOPLŇTE PŘEDLOŽKU Z NABÍDKY, POKUD JE TO NUTNÉ na, do, za, v/e, před, při, z a) Zítra jdu... pohovor.... práce nastupuju v pondělí. b) Dají mi 100 Kč.. hodinu a taky příspěvek. jídlo. c)... smlouvě se píše, co budu dělat a kým. d) Budu pracovat... zkušenými dělníky. mladém kolektivu. e).. oběd chodíme do kantýny, ale když je moc práce, jíme přímo. stavbě. f). koncem práce musím všechno uklidit. g). práci lešení musím být opatrný. h) Hlínu odhazuju... lopatou. i) Tohle nářadí dej prosím.. auta, ale. zadní sedadlo, kufru není místo.. j) Vyndej tu vrtačku... auta. k) Teď musíme zvednout tu míchačku. korbu. l) Auto je. garáži, klíčky jsou. sedadle. m) Tohle dělej radši. rukavicích. 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ: TVOŘTE VĚTY PODLE VZORU Vzor: Kopu tu jámu krompáčem. -- Vykopu tu jámu krompáčem. Jedu tam autem Kupuju zrovna násadu na lopatu Jím oběd Dneska jdu domů dřív Stavím lešení kolem obvodu stavby Liju tam vodu Sypu tam cement Dám tam písek Míchám maltu Čistím nářadí Kouřím cigaretu PAMATUJTE pohovor životopis zkušenosti dobrý dojem

22 Uzavření pracovní smlouvy D 1. TEXT Podoba pracovní smlouvy je velmi důležitá a mnoho lidí na to zapomíná. Většinou podepíší cokoliv, jen aby dostali práci. Pokud zvítězíte ve výběrovém řízení, je vám zpravidla nabídnuto pracovní místo. Před nástupem do zaměstnání je třeba ale podepsat pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu je třeba před vlastním podpisem důkladně prostudovat. Čtěte obzvláště pozorně informace, které jsou napsány nejmenším písmem, tam se mohou skrývat záludnosti. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vás seznámit s právy a povinnostmi, které pro vás z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a v neposlední řadě i mzdovými podmínkami, za nichž máte práci konat. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen vás o nich ještě písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat: - jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, - bližší označení druhu a místa výkonu práce, - nárok na délku dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na dovolenou, - údaj o výpovědních dobách, - údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, - stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby. Co to je pracovní smlouva Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Je to dvoustranný právní akt, to znamená, že je uzavřena mezi dvěma stranami, zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Pokud se však jedná o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je povinen tak učinit jen, jestliže o to zaměstnanec žádá. O písemné vyhotovení si ale musíte říci. Není-li písemná forma pracovní smlouvy dodržena, porušil zaměstnavatel své povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Ovšem i ústně uzavřená pracovní smlouva je platná. Máte právo žádat o změny a doplnění v předloženém návrhu. 21

23 Co by měla pracovní smlouva obsahovat Pracovní smlouva nebo její přílohy, případně vnitrofiremní předpisy, by měly jasně definovat nejen místo výkonu práce, datum nástupu do zaměstnání, dobu trvání pracovního poměru, ale před podpisem byste měli mít jasně dánu náplň práce a měl byste znát způsob, podle kterého a v jaké výši budete odměňován. Pokud má podnik kolektivní smlouvu, měl byste mít možnost se s ní také seznámit. V případě, že jste se seznámil se všemi podmínkami a souhlasíte s nimi, nic vám nebrání pracovní smlouvu podepsat. Zapamatujte si o pracovní smlouvě - musí být uzavřena písemně, - v pracovní smlouvě nesmí chybět druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce, - druh práce musí být specifikován zcela konkrétně, - s absolventy škol nesmí být uzavřena smlouva na dobu určitou, - maximální zkušební doba smí činit tři měsíce, - ještě než podepíšete pracovní smlouvu, pořádně si ji přečtěte a čtěte hlavně to, co je malými písmeny, tam se většinou skrývá to nejdůležitější. Co nedělat - Nepodepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, pokud je skutečný důvod ukončení pracovního poměru takový, že máte právo na odstupné. - Nenastupovat na dovolenou jen po ústní dohodě s vedoucím. 22

24 2. FORMULÁŘ: Pracovní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 29 a násl. zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Obchodní firma/jméno: se sídlem: IČO: zastoupená: jako zaměstnavatel na straně jedné (dále jen zaměstnavatel ) a jméno: bytem : r.č. : jako zaměstnanec na straně druhé (dále jen zaměstnanec ) takto: I. Zaměstnanec bude u zaměstnavatele zaměstnán na pozici... a bude vykonávat následující práci: Bližší vymezení sjednaného druhu práce je obsaženo v Příloze č. 1 této smlouvy. Zaměstnanec se zavazuje sjednanou práci vykonávat osobně, pečlivě a svědomitě za podmínek stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele, resp. kolektivní smlouvou a dodržovat pracovní kázeň. Zaměstnavatel se za stejných podmínek zavazuje zaměstnanci přidělovat práci, vytvářet mu podmínky k jejímu výkonu a platit za vykonanou práci mzdu. II. Zaměstnanec nastoupí do práce dne... Tímto dnem vzniká pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. Zkušební doba se nesjednává. Výpovědní doby se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. III. Místem výkonu práce je... Týdenní pracovní doba činí 40 hodin a je rozvržena rovnoměrně na pracovní dny v týdnu, pokud se strany této smlouvy nedohodnou jinak. IV. Výše hrubé mzdy zaměstnance činí... Kč (slovy:... korun českých) měsíčně. Mzda je splatná měsíčně pozadu převodem na bankovní účet zaměstnance, který zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, pokud se strany této smlouvy výslovně nedohodnou jinak. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené. Další mzdové náležitosti mohou být sjednány v příloze k této smlouvě. V. Délka dovolené na zotavenou se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. 23

25 VI. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu. VII. Zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. VIII. 1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. 3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem CR. 4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. V... dne zaměstnanec zaměstnavatel 3. DISKUTUJTE NAD PODOBOU PRACOVNÍ SMLOUVY Jaká jsou podle vás základní práva zaměstnance? Jaké jsou jeho základní povinnosti? Jaké jsou základní práva zaměstnavatele? A jeho základní povinnosti? DIALOG Michal vzpomíná na jedno setkání s pracovníkem stavební firmy zaměstnávající nelegálně cizince... Agent: Tak co, plácneme si? Michal: Prosím? A: To znamená, jestli se dohodneme. Jestli pro mě budeš pracovat. M: My si tykáme? A: To se jen tak říká... Jsem tvůj kámoš, dávám ti práci.

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více