STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Martin Punčochář. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA. Martin Punčochář. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

Transkript

1 STAVEBNICTVÍ PROFESNÍ ČEŠTINA Martin Punčochář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 STAVEBNICTVÍ Profesní čeština Martin Punčochář SOZE 2008

4 Vysvětlivky Nová slova: rozšíření slovní zásoby Text: čtěte a rozumějte Odpovídejte na otázky Pozorujte Poslouchejte Cvičení Dialog: mluvte a pracujte ve dvojicích, skupinách Doplňujte dle zadání Opakování

5 P PŘEDMLUVA Tato příručka má skromný cíl: svým uživatelům, kteří chtějí pracovat v České Republice v oblasti stavebnictví, chce zprostředkovat orientaci v základní slovní zásobě užívané v tomto odvětví, usnadnit její užívání v základních profesních komunikačních situacích a v neposlední řadě poskytnout základní poučení o bezpečnosti práce. Příručka je psána především pragmaticky, s ohledem na maximální využití nabytých znalostí v praxi; akcentuje sice okrajově vybrané gramatické jevy, avšak pouze v souladu se souborem nejčastějších výpovědí užívaných při práci ve stavebnictví (typicky imperativ, akuzativ atp.), nikoli systematicky či vyčerpávajícím způsobem. Předkládaná slovní zásoba pokrývá především tyto oblasti: hledání a nalezení zaměstnání, zemní a výkopové práce, stavební práce v exteriéru a interiéru, dokončování stavby, úpravy okolí hotové stavby a předání investorovi. Vzhledem ke specifičnosti jazykového materiálu užívaného ve stavebnictví (množství odborných profesních výrazů, dualita hovorové a slangové řeči) obsahuje příručka jazykové prvky v celé jejich myslitelné šíři od spisovného jazyka přes jazyk hovorový až po jednotky slangové či argotové, bez jejichž znalosti by byla orientace a schopnosti vykonávání efektivní činnosti mluvčího menší než poloviční. Komentář lektora je zde zásadní. Úvodní texty jednotlivých lekcí a jejich oddílů vyžadují pro úplné porozumění pokročilejší znalost jazyka (na úrovni B1): úplné porozumění však není jejich primárním účelem, tím je podání informace. Zbylá cvičení jsou určena mluvčím se znalostí jazyka na úrovni A2 B1. Materiál dále intenzivně pracuje s autentickými texty (smlouvy, předpisy, tisk apod.) Stavebnictví je náročná činnost vyžadující specifickou kvalifikaci; součástí této kvalifikace, jakkoli primárně technicky a manuálně profilované, je i jazyková výbava. Proto vznikla tato příručka, která by měla překonání jazykové bariéry, a následně kvalitněji odváděné práci napomoci. 3

6 L1 PŘÍJEZD DO ČESKÉ REPUBLIKY, UBYTOVÁNÍ, HLEDÁNÍ PRÁCE A A. Před odjezdem 1. TEXT Zaměstnávání cizinců tuzemským zaměstnavatelem v ČR. Pracovněprávní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem se řídí především zákoníkem práce a předpisy souvisejícími obdobně, jak je tomu i u zaměstnanců - občanů ČR. Zákoník práce však v těchto případech umožňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravit odchylně podle právních předpisů o mezinárodním právu soukromém. Podmínky zaměstnávání jsou stanoveny dále zákonem o zaměstnanosti, podle kterého cizinci mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že budoucí zaměstnavatel obdržel povolení získávat zaměstnance ze zahraničí a cizincům bylo uděleno individuální povolení k zaměstnání, pokud jsou tato povolení podle zákona o zaměstnanosti potřebná, a povolení k pobytu. Výkon práce cizinci vysílanými na území ČR zahraničním zaměstnavatelem za účelem plnění smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou - pracovněprávní vztahy mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, který je k výkonu práce vysílán, se řídí obvykle právem země, ve které má zahraniční zaměstnavatel své sídlo. Výkon práce může být zahájen za předpokladu, že cizinec obdržel povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Postup cizince směřující k realizaci jeho zaměstnání na území ČR Kdo je účastníkem řízení Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušný úřad práce zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. 5

7 Žádost o povolení k zaměstnání Žádost obsahuje identifikační údaje cizince (tj. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště), adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal, identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo), druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání (vzor žádosti ke stažení). Přílohy k žádosti fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince; vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (vzor vyjádření ke stažení); úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.); lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince, které nesmí být starší jednoho měsíce; další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Přílohy v cizích jazycích se předkládají v originálním znění nebo jejich úředně ověřených kopiích spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka. Správní poplatek V souladu se zákonem o správních poplatcích podléhá správnímu poplatku podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání ve výši 500- Kč (viz položka 9 písm.c/ přílohy). 6 Povolení k zaměstnání Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. Příslušným pro vydání tohoto povolení je vždy ÚP, v jehož obvodu bude zaměstnání cizincem vykonáváno.

8 Povolení k zaměstnání obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se vydává a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání; je nepřenosné a vydává se na dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku; cizinec může žádat o vydání povolení k zaměstnání i opakovaně; u sezónních zaměstnanců zaměstnávaných činnostmi závislými na střídání ročních období se vydává nejdéle na dobu šesti měsíců v kalendářním roce a je možno je vydat i opakovaně za podmínky, že mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti měsíců; je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí; týká se i druhu a místa výkonu práce. Má-li dojít v době před ukončením platnosti povolení k zaměstnání ke změně některých podmínek uvedených v tomto povolení, cizinec musí požádat místně příslušný ÚP o vydání nového povolení k zaměstnání; se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizincem na území ČR, tj. pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů. 2. ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY Co je zapotřebí udělat před příjezdem do České Republiky? Jaký je rozdíl mezi občanem EU a cizinci ze třetích zemí, pokud jde o možnosti zaměstnání? Kdo vyřizuje pracovní povolení? Jaké jsou přílohy k žádosti o povolení zaměstnání? Kdo zařizuje ubytování pracovníka a jakým způsobem? Jak jste přijeli do ČR vy? Jaký byl důvod vašeho rozhodnutí pracovat v ČR? 7

9 3. DIALOG Michal, Viktor: zájemci o práci v ČR M: Nazdar Viktore, tak co, jak se máš? V: Ahoj, Michale, co ti budu povídat. Za moc to nestojí. Zavřeli tu hospodu, kde jsem pracoval. M: Zavřeli? Jak to? V: Oni vlastně zavřeli majitele. Podvody, defraudace, znáš to M: Jasně. Co budeš dělat? V: Nevím. Je to na houby. Kuchařů je všude plno, práce není. Asi se budu muset podívat po něčem jiném. Nevěděl bys o něčem? M: Popravdě řečeno, věděl. V: O co jde? M: Chystám se do České republiky, na stavbu. Kamarád tam dělá a je spokojený. Práce stejná, ale za víc peněz. V: Neříkej. To zní dobře. Už jsem o tom slyšel prý tam hledají dělníky -cizince, protože jich tam je málo. Platí prý mnohem lépe než tady. A berou každého, říkali M: Každého zrovna ne, ale nás by zrovna vzali. Má tam kamaráda, který tam pracuje u jedné firmy už dlouho, a říkal, že nás doporučí. V: To zní dobře Kdy bychom jeli? M: Ještě si musíme vyřídit nějaké papíry To bude trvat asi měsíc. Hned potom bychom mohli jet. V: Papíry? Na co? Myslel jsem, že v České republice se pracuje jen na černo. M: Spousta lidé to tak dělá, ale podle mě to není dobré. Jednak to není legální V: Prosím tě, copak se u toho vraždí? M: jednak riskuješ, že nedostaneš peníze, co si zasloužíš. Taky můžeš mít pracovní úraz, a to bude problém. V: Problém, problém, problémy se vždycky nějak vyřeší, ne? Takže jdeme do toho? M: Jo, jenom ty papíry V: Dobrá CO MYSLÍTE? REAGUJTE NA ROZHOVOR, DISKUTUJTE Je výhodné pracovat v České republice? Jaké jsou podmínky zaměstnání v ČR? Jaký názor má Michal?

10 Jaký názor má Viktor? Rozdělte se do dvojic a diskutuje (Michal vs. Vikor). Jaká jsou rizika práce načerno? 5. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 1: DOPLŇUJTE PODLE VZORU Vzor: Máš doklady? -- Bez dokladů to nejde. Máš doklady? -- Bez... to nejde. Máš pracovní povolení? -- Bez... to nejde. Máš peníze na správní poplatek? -- Bez... to nejde. Máš vízum? -- Bez... to nejde. Máš formulář? -- Bez... to nejde. Máš tužku? -- Bez... to nejde. Máš fotografii? -- Bez... to nejde. Máš životopis? -- Bez... to nejde. Máš zajištěné ubytování? -- Bez... to nejde. Máš představu o tom, co chceš dělat? -- Bez... to nejde. Máš kamaráda? -- Bez... to nejde. Máš manželku? -- Bez... to nejde. 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 2: DOKONČUJTE VĚTY PODLE MODELU Vzor: Jedu do České republiky pracovat. Jedu do České republiky, abych pracoval. 1. Jedu do České republiky dělat zedníka. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky zajistit finančně rodinu. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky naučit se nové věci. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky seznámit se s Čechy. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky naučit se česky. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky jíst české jídlo. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky ochutnat české pivo. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky postavit dům velký jako hrad. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky vydělat peníze. Jedu do České republiky, abych Jedu do České republiky žít. Jedu do České republiky, abych... 9

11 7. PAMATUJTE! zákoník práce žádost o povolení zaměstnání identifikační údaje cizince místo výkonu práce druh práce identifikační údaje zaměstnavatele 10

12 Hledání ubytování B 1. TEXT Michal s Viktorem přijeli do České Republiky. Vystoupili z autobusu v Brně na hlavním autobusovém nádraží. Jaké mají povinnosti a možnosti? V souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, která nabyla účinnosti dne 24. listopadu 2005 a s množícími se dotazy ohledně této novely, Služba cizinecké a pohraniční policie upozorňuje na tyto hlavní změny v zákoně: Ubytování cizinců Dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu cizince na území České republiky může být, s výjimkou žádosti o povolení k pobytu (trvalému): ověřená kopie smlouvy o ubytování, ověřená kopie nájemní smlouvy, ověřená kopie podnájemní smlouvy, ověřená kopie smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1 až 3, potvrzení osoby, která cizinci poskytne ubytování, ověřený tiskopis pozvání ( 180 zákona č. 326/1999 Sb.), výpis z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti. Předloží-li žadatel k nahlédnutí originál smlouvy, orgán přijímající žádost pořídí fotokopii smlouvy. K žádosti o povolení k pobytu (trvalému), je cizinec povinen doložit doklad o zajištění ubytování na území České republiky, kterým může být: ověřená kopie smlouvy o ubytování, ověřená kopie nájemní smlouvy, ověřená kopie podnájemní smlouvy, ověřená kopie smlouvy s obdobným obsahem jako smlouvy uvedené v bodu 1 až 3, potvrzení osoby, která cizinci poskytne ubytování, výpis z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti. Místem ubytování může být ubytovna, soukromý byt, který si pronajímáme buďto přímo od majitele, nebo prostřednictvím realitní kanceláře, případně lze bydlet u kamaráda 11

13 nebo ve vlastní nemovitosti. Na mnoha nádražích a místech, na která hromadně přijíždějí cizinci, fungují stálí zprostředkovatelé ubytování. Jejich služby však obecně nelze považovat za kvalitní, spíše za předražené či vyloženě nezákonné. Inzeráty Nabízím pronájem garsonky po nedávné kompletní rekonstrukci v Kouřimské ulici na Vinohradech. Zástavba je z 30. let s vysokými stropy. Ulice je souběžná s Vinohradskou, mezi metrem Flora a Želivského. Garsonky jsou situované do dvora se zelení, blízko park. Místnosti májí parkety. Topení je dálkové. Rozloha přibližně 27 metru. Nájem je 9 500Kč a záloha na služby 1300Kč. Kauce ve výši jednoho nájmu. Lze i pro cizince. Kontakt na makléře: bydlim.com, gsm: RELAX ubytovací dům / Ubytovna Cena od 170 Kč/osoba Nově otevřená ubytovna v centru Brna s kapacitou 200 lůžek, pokoje jedno - čtyř lůžkové, TV místnost, lednice, občerstvení, možnost internetu, parkovací místa v uzavřeném dvoře. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé ubytování. Adresa: Cejl 10.A, Brno PSČ: Okres: Brno-město Mapa Kraj: Jižní Morava Telefon: Mobil: Fax:

14 Nabízíme k pronájmu byt 2+1 s balkonem. Byt se nachází v prvním patře panelového domu na sídlišti Chánov, je vybaven starším nábytkem, lednicí, pračkou, TV. V dosahu kompletní obč. vybavenost. Bus 3 minuty. Cena včetně všech poplatků a energií činí 6.000,- Kč za měsíc, Byt je vhodný k ubytování dvěma pracujícím, i cizincům. Bez účasti RK. 2. OTÁZKY Jaké jsou výhody bydlení na ubytovně? Jaké jsou výhody bydlení v podnájmu? Kde bydlíte vy? Jaké jsou výhody a nevýhody vašeho bydlení? Kde byste chtěl/a bydlet? Bydlíte sám/sama, nebo s rodinou/přáteli? Jaké jsou výhody a nevýhody, když člověk bydlí sám? Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení s rodinou? Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení s přáteli? 3. DIALOG X: Dobrý den, vypadáte, že sháníte ubytování M: Ano, jak to víte? X: No, jsme na nádraží, vidím kufry, zrovna jste asi přijeli V: Ano. X: Měl bych pro vás skvělou nabídku M: Ano, a jakou? X: Krásná ubytovna, čistá, v klidné části města, laciná. M: Co to znamená, ubytovna? X: To je místo, kde bydlíte za málo peněz s kamarádem v pokoji. V: To je vynikající. M: Kolik to stojí? X: Je to skoro zadarmo, jenom 300 Kč za noc a za osobu. M: To není zrovna málo. Říkal jste s kamarádem na pokoji, to je cena za dvojlůžkový pokoj? X: Dvojlůžkový pokoj, to je nadstandard, 300 Kč je za pokoj pro 20 osob. 13

15 M: To je nějak moc. X: Ale je to čistá ubytovna, kousek od centra města, skvělé spojení. V: Výborně, to zní opravdu dobře. M: Jak je to daleko? Jak se tam dostaneme? X: No, autem je to slabá půlhodinka. M: A hromadnou dopravou? X: Ani ne hodina když navazují autobusy jenom tři přestupy. M: To se mi moc nelíbí. Víte co, dejte nám svoje telefonní číslo, zkusíme se nejdřív podívat po něčem jiném, a kdybychom nic nenašli, tak se vám ozveme. X: Když myslíte, že seženete něco lacinějšího a lepšího nechám to na vás. Ale pochybuju, tohle je skvělá nabídka. Dokonce vám dám slevu, jen 200 Kč za nos a osobu a pokoj jen patnáctilůžkový. Co vy na to? M: Díky, zkusíme to jinde. 4. CO MYSLÍTE? VYJÁDŘETE SE K DIALOGU. DISKUTUJTE PŘEDEVŠÍM O NÁSLEDUJÍCÍM: - cena - kvalita nabídky - důvěryhodnost - možnosti - nátlak 5. CO JE CO? ubytovna podnájem pronájem nájemné nájemník domácí realitní kancelář inzertní noviny inkaso služby standard nadstandard 14

16 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ: TVOŘTE VĚTY DLE VZORU Vzor: (já kupovat) noviny. Kupuju noviny. Já budu kupovat noviny. (ty telefonovat) do realitní kanceláře. (my chtít) dvojlůžkový pokoj. (vy mít) volná místa? Kolik to (stát)? Kde (být) záchod a koupelna? (vy zaplatit) měsíční nájem předem. V pokoji (vy nesmět kouřit)! Kudy (já dostat se) na autobusovou zastávku? (já moct zeptat se), do kolika hodin je otevřená recepce? 7. PAMATUJTE! realitní kancelář ubytovna 1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk, pokoj, samostatný pokoj, průchozí pokoj záloha nájem 15

17 C Přijímací pohovor 1. TEXT Přijímací pohovor pomáhá určit, který uchazeč bude pro firmu tím nejlepším zaměstnancem, a zároveň která firma bude tou nejlepší pro uchazeče. Nalézt nejvhodnějšího uchazeče znamená pro společnost najít člověka schopného okamžitě reagovat na zadané požadavky. Ještě důležitější bývá, zda má uchazeč potenciál stát se v budoucnosti dlouhodobým přínosem pro firmu. Podobně musíte i Vy odhadnout, jestli můžete být v dané pozici úspěšní a zda Vám společnost nabídne možnost růstu a rozvoje. Během přijímacího pohovoru se zaměřte na své pozitivní stránky a zdůrazněte své přednosti. Nezapomeňte, že cíl máte společný: nalézt nejlepšího partnera. 16 Co dělat a čemu se naopak při pohovoru vyhnout * Vezměte si na přijímací pohovor životopis. Pokud se obáváte, že zapomenete, noste několik kopií vždy u sebe. * Naplánujte si čas tak, abyste přišli včas nebo několik minut předem. Pozdní příchod na pohovor je neomluvitelný. * Přihlášku nebo jiné materiály vyplňte jasně a přesně. Nespoléhejte však na to, že úspěch Vám zajistí přihláška či životopis. Zaměstnanci firmy očekávají, že budete hovořit sami za sebe. * Vypněte si mobilní telefon. * Pokud jste si jisti výslovností jména člověka provádějícího pohovor, pozdravte ho příjmením. Pokud si jisti nejste, požádejte ho, aby své jméno zopakoval. Jméno během pohovoru občas použijte. * Buďte plní energie.usmívejte se a tiskněte pevně ruku. * Počkejte, dokud Vám nebude nabídnuto místo k sezení. * Pozorně a se zájmem poslouchejte po celou dobu přijímacího pohovoru. * Dívejte se dotyčnému co nejvíce do očí. * Nechte personalistu vést pohovor, ale pokuste se ho přimět k tomu, aby vysvětlil nabízenou pozici a povinnosti, které jsou s pozicí spojeny, co nejdříve, abyste mohli nabídnout své vzdělání, schopnosti a úspěchy. * Neodpovídejte pouze ano nebo ne. Pokud je to možné, poskytněte detaily. Zmiňte se o úspěších, které s dotazem souvisí. Na otázky odpovídejte pravdivě. * V odpovědi na výzvu řekněte mi něco o sobě se držte profesních informací o své osobě.

18 * Pozitivní informace o sobě sdělte fakticky a upřímně. Zdůrazněte své úspěchy jako např. vyvinuté metody, prodejní úspěchy, úspory nákladů, zavedené systémy apod. * Nevyjadřujte se negativně o svých bývalých či současných zaměstnavatelích. Je jasné, že existují důvody, proč jste bývalé zaměstnavatele opustili či proč se chystáte opustit současného zaměstnavatele. Při jejich vysvětlování se však omezte pouze na nezbytná fakta a uvádějte adekvátní důvody. * Neodpovídejte na otázky příliš dlouho. Pokud je konverzace řízena směrem k politickým či kontroverzním tématům, snažte se více poslouchat, než mluvit. Může se jednat o citlivou situaci. * Při prvním pohovoru se neptejte na plat, dovolenou či zaměstnanecké výhody. Na otázku, jaký očekáváte plat, uveďte sumu v rozmezí, které dle Vašich informací odpovídá schopnostem a zkušenostem požadovaných na dané pozici. * Chovejte se tak, jako byste byli odhodlaní pozici získat. Nikdy si nenechte uniknout příležitost. * V procesu přijímacího pohovoru je důležitá rozhodnost. Jestliže máte o danou pozici zájem, sdělte to. Může Vám to pomoci dostat se do dalšího kola pohovoru. Pokud o pozici zájem nemáte, sdělte to také. Zodpovědnost je znakem Vaší profesionality. Buďte připraveni odpovídat na otázky typu * Co víte o naší společnosti? * Co Vás zaujalo zrovna na této pozici? * Proč odcházíte od svého současného zaměstnavatele? * Snažil jste se vyřešit svou nespokojenost v současném zaměstnání? * Přijal jste někdy protinabídku poté, co jste se již domluvil s jiným zaměstnavatelem? Pokud ano, jaké jste měl důvody? * Jak byste popsal své poslední pracovní hodnocení? * Kolikrát Vám zvýšili plat na základě povýšení nebo za zásluhy? Popište situaci. * Jak se Vám v poslední době vyvíjel plat? Kdy Vás čeká další hodnotící pohovor? * Doporučil by Vás Váš bývalý zaměstnavatel? * Jak se profesionálně udržujete? * Kde se vidíte za pět let? * Jaké máte slabiny? Co podnikáte proto, abyste své slabé stránky omezil? 17

19 Negativní faktory, které vnímá personalista při přijímacím pohovoru Personalista během přijímacího pohovoru hodnotí jak Vaše pozitivní, tak negativní vlastnosti. V následujícím seznamu jsou uvedena fakta, která se během pohovoru obvykle hodnotí. Faktory, které nejčastěji vedou k odmítnutí kandidáta, jsou: * Neupravený zevnějšek či nevhodné oblečení * Drzé, příliš agresivní nebo egoistické chování * Nenaplánovaná kariéra kandidát bez záměrů a cílů * Nezájem, pasivní a lhostejný přístup * Nedostatek sebevědomí a klidu * Přílišný důraz na výši platu jako rozhodujícího faktoru * Vyhýbavost: vymlouvání se při informování o nepříznivých okolnostech v bývalých zaměstnáních * Nedostatek taktu, vyzrálosti a zdvořilosti * Negativní poznámky o bývalých zaměstnavatelích * Nedívání se do očí * Slabý stisk ruky * Nezájem klást otázky o nabízené pozici * Přístup pouze ve stylu co mi můžete nabídnout? * Nedostatečná příprava na pohovor, zanedbání získání informací o firmě, neschopnost klást relevantní otázky (převzato z 2. OTÁZKY Co je to přijímací pohovor? Kdo je to personalista? Co je zapotřebí mít s sebou na přijímacím pohovoru? Co je dobré dělat při přijímacím pohovoru? Co není dobré dělat při přijímacím pohovoru? Absolvovali jste už nějaký přijímací pohovor? Popište průběh přijímacího pohovoru. 18

20 3. DIALOG Personalista: Dobrý den, vítám na přijímacím pohovoru na místo zedníka ve firmě Stavba a všechno okolo. Já se jmenuji Jan Novák a pracuji jako personalista Michal: Dobrý den, já jsem Michal Dolgorukij a chtěl bych u vás pracovat jako zedník. P: Výborně. To je dobrý začátek. Povězte nám něco o sobě, o svých zkušenostech a o tom, co očekáváte od naší firmy. M: Nejsem studovaný zedník, ale mám zkušenosti. P: Odkud? M: Na Ukrajině jsme s rodinou postavili čtyři domy a vypomáhal jsem různě na různých stavbách. P: S prací pro velkou stavební firmu máte nějaké zkušenosti? M: Bohužel ne, ale pracoval jsem pro velké firmy, vím, jaké je to být ve velkém kolektivu. P: Co očekáváte od naší firmy? M: Pracuje u vás několik kamarádů vím, co čekat. Očekávám hlavně jistotu legální práce, solidní finanční ohodnocení, zkušený kolektiv... P: Výborně. Řekněte mi, jak byste popsal sám sebe třemi slovy? M: Pracovitý, spolehlivý, inteligentní. P: Hm, to zní dobře. Jaká je vaše nejhorší vlastnost? M: Perfekcionismus. P: Aha. No dobrá. Bohužel, od té doby, co máme nové vedení, které je dosti nekonformní, už neděláme s uchazeči o místo zedníka tříkolové psychotesty, takže mám na vás poslední otázku: jakou očekáváte odměnu? M: Za práci na plný úvazek zhruba Kč hrubého. P: Výborně, tolik bychom vám do začátku dát mohli. Děkuji vám za váš čas a přeji pěkný den. Brzo se vám ozveme, na shledanou. M: Na shledanou. 4. DISKUTUJE VE DVOJICÍCH V ROLÍCH PERSONALISTY A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ. PIŠTE SI POZNÁMKY

21 5. GRAMATICKÉ CVIČENÍ 1: DOPLŇTE PŘEDLOŽKU Z NABÍDKY, POKUD JE TO NUTNÉ na, do, za, v/e, před, při, z a) Zítra jdu... pohovor.... práce nastupuju v pondělí. b) Dají mi 100 Kč.. hodinu a taky příspěvek. jídlo. c)... smlouvě se píše, co budu dělat a kým. d) Budu pracovat... zkušenými dělníky. mladém kolektivu. e).. oběd chodíme do kantýny, ale když je moc práce, jíme přímo. stavbě. f). koncem práce musím všechno uklidit. g). práci lešení musím být opatrný. h) Hlínu odhazuju... lopatou. i) Tohle nářadí dej prosím.. auta, ale. zadní sedadlo, kufru není místo.. j) Vyndej tu vrtačku... auta. k) Teď musíme zvednout tu míchačku. korbu. l) Auto je. garáži, klíčky jsou. sedadle. m) Tohle dělej radši. rukavicích. 6. GRAMATICKÉ CVIČENÍ: TVOŘTE VĚTY PODLE VZORU Vzor: Kopu tu jámu krompáčem. -- Vykopu tu jámu krompáčem. Jedu tam autem Kupuju zrovna násadu na lopatu Jím oběd Dneska jdu domů dřív Stavím lešení kolem obvodu stavby Liju tam vodu Sypu tam cement Dám tam písek Míchám maltu Čistím nářadí Kouřím cigaretu PAMATUJTE pohovor životopis zkušenosti dobrý dojem

22 Uzavření pracovní smlouvy D 1. TEXT Podoba pracovní smlouvy je velmi důležitá a mnoho lidí na to zapomíná. Většinou podepíší cokoliv, jen aby dostali práci. Pokud zvítězíte ve výběrovém řízení, je vám zpravidla nabídnuto pracovní místo. Před nástupem do zaměstnání je třeba ale podepsat pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu je třeba před vlastním podpisem důkladně prostudovat. Čtěte obzvláště pozorně informace, které jsou napsány nejmenším písmem, tam se mohou skrývat záludnosti. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vás seznámit s právy a povinnostmi, které pro vás z pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a v neposlední řadě i mzdovými podmínkami, za nichž máte práci konat. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen vás o nich ještě písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Informace musí obsahovat: - jméno zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, - bližší označení druhu a místa výkonu práce, - nárok na délku dovolené na zotavenou, popřípadě uvedení způsobu určování nároku na dovolenou, - údaj o výpovědních dobách, - údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, - stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby. Co to je pracovní smlouva Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Je to dvoustranný právní akt, to znamená, že je uzavřena mezi dvěma stranami, zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Pokud se však jedná o sjednání pracovního poměru na dobu kratší než jeden měsíc, je povinen tak učinit jen, jestliže o to zaměstnanec žádá. O písemné vyhotovení si ale musíte říci. Není-li písemná forma pracovní smlouvy dodržena, porušil zaměstnavatel své povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Ovšem i ústně uzavřená pracovní smlouva je platná. Máte právo žádat o změny a doplnění v předloženém návrhu. 21

23 Co by měla pracovní smlouva obsahovat Pracovní smlouva nebo její přílohy, případně vnitrofiremní předpisy, by měly jasně definovat nejen místo výkonu práce, datum nástupu do zaměstnání, dobu trvání pracovního poměru, ale před podpisem byste měli mít jasně dánu náplň práce a měl byste znát způsob, podle kterého a v jaké výši budete odměňován. Pokud má podnik kolektivní smlouvu, měl byste mít možnost se s ní také seznámit. V případě, že jste se seznámil se všemi podmínkami a souhlasíte s nimi, nic vám nebrání pracovní smlouvu podepsat. Zapamatujte si o pracovní smlouvě - musí být uzavřena písemně, - v pracovní smlouvě nesmí chybět druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce, - druh práce musí být specifikován zcela konkrétně, - s absolventy škol nesmí být uzavřena smlouva na dobu určitou, - maximální zkušební doba smí činit tři měsíce, - ještě než podepíšete pracovní smlouvu, pořádně si ji přečtěte a čtěte hlavně to, co je malými písmeny, tam se většinou skrývá to nejdůležitější. Co nedělat - Nepodepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, pokud je skutečný důvod ukončení pracovního poměru takový, že máte právo na odstupné. - Nenastupovat na dovolenou jen po ústní dohodě s vedoucím. 22

24 2. FORMULÁŘ: Pracovní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 29 a násl. zákona č. 65/1965 Sb., Zákoníku práce níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Obchodní firma/jméno: se sídlem: IČO: zastoupená: jako zaměstnavatel na straně jedné (dále jen zaměstnavatel ) a jméno: bytem : r.č. : jako zaměstnanec na straně druhé (dále jen zaměstnanec ) takto: I. Zaměstnanec bude u zaměstnavatele zaměstnán na pozici... a bude vykonávat následující práci: Bližší vymezení sjednaného druhu práce je obsaženo v Příloze č. 1 této smlouvy. Zaměstnanec se zavazuje sjednanou práci vykonávat osobně, pečlivě a svědomitě za podmínek stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele, resp. kolektivní smlouvou a dodržovat pracovní kázeň. Zaměstnavatel se za stejných podmínek zavazuje zaměstnanci přidělovat práci, vytvářet mu podmínky k jejímu výkonu a platit za vykonanou práci mzdu. II. Zaměstnanec nastoupí do práce dne... Tímto dnem vzniká pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. Zkušební doba se nesjednává. Výpovědní doby se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. III. Místem výkonu práce je... Týdenní pracovní doba činí 40 hodin a je rozvržena rovnoměrně na pracovní dny v týdnu, pokud se strany této smlouvy nedohodnou jinak. IV. Výše hrubé mzdy zaměstnance činí... Kč (slovy:... korun českých) měsíčně. Mzda je splatná měsíčně pozadu převodem na bankovní účet zaměstnance, který zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, pokud se strany této smlouvy výslovně nedohodnou jinak. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené. Další mzdové náležitosti mohou být sjednány v příloze k této smlouvě. V. Délka dovolené na zotavenou se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. 23

25 VI. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu. VII. Zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. VIII. 1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. 3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem CR. 4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 5. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. V... dne zaměstnanec zaměstnavatel 3. DISKUTUJTE NAD PODOBOU PRACOVNÍ SMLOUVY Jaká jsou podle vás základní práva zaměstnance? Jaké jsou jeho základní povinnosti? Jaké jsou základní práva zaměstnavatele? A jeho základní povinnosti? DIALOG Michal vzpomíná na jedno setkání s pracovníkem stavební firmy zaměstnávající nelegálně cizince... Agent: Tak co, plácneme si? Michal: Prosím? A: To znamená, jestli se dohodneme. Jestli pro mě budeš pracovat. M: My si tykáme? A: To se jen tak říká... Jsem tvůj kámoš, dávám ti práci.

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

JUDr.Andrea Hrdličková, Ph.D. Příprava na přijímací pohovor

JUDr.Andrea Hrdličková, Ph.D. Příprava na přijímací pohovor 12.3.2013 JUDr.Andrea Hrdličková, Ph.D. Příprava na přijímací pohovor Kapitola 1 Příprava na pohovor: strana 2 Kolik toho víte o společnosti, v níž se ucházíte o místo? Jak dlouho společnost existuje?

Více

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 13. září 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 86256-1/OSM-2013 Praha, 16. 7. 2013 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Registrační číslo Úřadu práce ČR: Regionální mobilita Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na přestěhování Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA PŘESTĚHOVÁNÍ 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU č.j. 09/0413/13 Vodňany, 1.11.2013 Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU I. postup při přijímání nových pracovníků na Fakultu rybářství

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SUA-VZ-90/2016 uzavřená

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc:

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu

PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Městská realitní agentura, s.r.o. U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov MRA zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 8631, IČO 64084744 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Nové Město, okres Praha. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitých věcí v k.ú. Nové Město, okres Praha. I. Vyhlašovatel a prodávající ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Sokolská 62 121 24 Praha 2 č.j.: HSAA 265 1/2015 Praha, dne 12. 1. 2015 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú.

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Hlavizna, ředitel Kontaktního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM vyhrazené aktivita Práce na zkoušku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CBA-VF-33/2016 uzavřená

Více

Nabídka volného městského bytu k pronájmu

Nabídka volného městského bytu k pronájmu Nabídka volného městského bytu k pronájmu Rada města jako zadavatel vyhlašuje dne 19. 8. 2015 nabídku na pronájem volného městského bytu. Jedná se o byt č. 4 v přízemí v ul. Vitorazská dům čp. 258 v Českých

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec:

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec: Úřad: Městský úřad Moravský Beroun Ulice: náměstí 9. května 4 PSČ, obec: 793 05 Moravský Beroun Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice

Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice Pravidla pro poskytování Stipendia Statutárního města Teplice K posílení ekonomického rozvoje a rozvoje lidských zdrojů vyhlašuje Statutární město Teplice Stipendijní program Statutárního města Teplice,

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

č.j.: HSAA /2015 Praha, dne BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú.

č.j.: HSAA /2015 Praha, dne BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v k.ú. ČESKÁ REPUBLIKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Sokolská 62 121 24 Praha 2 č.j.: HSAA - 11618-1/2015 Praha, dne 21. 9. 2015 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitých věcí v

Více