Štěstí přeje připraveným

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štěstí přeje připraveným"

Transkript

1 PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen plnit zadané úkoly, ale také přicházet s novými podněty, nápady, že budou pro firmu přínosem. Kompetence k aktivnímu přístupu znamená přirozený zájem člověka o okolní dění, schopnost aktivně vyhledávat příležitosti, jak se zapojit do různých činností a ovlivňovat dění kolem sebe. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 7 7

2 NĚKOLIK SLOV O AKTIVNÍM PŘÍSTUPU V dnešní době, která je dynamická a plná nečekaných událostí a změn, je důležité, chceme-li něčeho dosáhnout, být aktivní. A opravdu, ti, kdo chtějí být úspěšní, něco dokázat, seberealizovat se, musí mít aktivní přístup. Musí si umět všímat příležitostí, které se nabízejí; chopit se jich; vyhledávat nové možnosti a neotřelá řešení; umět se rychle zorientovat; k problémům aktivně přistupovat; umět se rozhodovat; nevzdávat se, sotva se objeví první překážka, a i přes počáteční neúspěchy vytrvat. To platí jak pro osobní život, tak pro pracovní kariéru. V opačném případě totiž mohou mít těžkosti s tím, aby obstáli. KOMPETENCE K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU je definována jako přirozený zájem jedince o dění kolem sebe, schopnost aktivně vyhledávat zapojení do činností v pracovním i soukromém životě. Trénink se zaměřuje na: Schopnost aktivně přistupovat k řešení problému (nečekat na rozhodnutí jiných, nebýt pasivní) Schopnost angažovat se osobně nad rámec běžných povinností nebo očekávání (vlastní iniciativa) Schopnost vyhledávat řešení, nové aktivity a možnosti Schopnost vytrvat při překážkách nebo neúspěchu Schopnost všímat si různých možností a příležitostí Aktivní přístup je potřeba neustále posilovat, aktivitu správně zacílit a hlavně neustále sám sebe k aktivitě motivovat. Prostě a jednoduše rozvíjet svůj aktivní přístup. A právě to, jak rozvíjet a pracovat na rozvoji této kompetence, ve výše uvedených oblastech, je předmětem našeho tréninku. Je však nutno podotknout, že si nelze představovat, že vás někdo během tří dnů učiní hyperaktivním. To vám rozhodně neslibujeme. Co však slíbit můžeme, je, že vám ukážeme osvědčené techniky a metody či poskytneme srovnání, jak to dělají druzí, abyste se mohli sami nad úrovní své kompetence k aktivnímu přístupu zamyslet, dále na ní pracovat a rozvíjet ji. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 8 8

3 Zde naleznete teorii související s kompetencí k aktivnímu přístupu, se kterou se seznámíte v rámci tohoto tréninku: Téma Co přináší zaměstnavatelům aktivní přístup jejich zaměstnanců Přiblížení Co přináší zaměstnavatelům aktivní přístup jejich zaměstnanců Aktivní přístup v různých firemních kulturách Seznamuje nás s různými typy firemních kultur a tím, jak je v nich aktivní přístup pojímán. Motivace a aktivní přístup Představuje pojmy motiv, stimul, motivace a seznamuje nás s třemi hlavními vlivy motivace. Motivační pyramida podle Abrahama Maslowa Motivační založení Dvacet důvodů proč to udělat právě těď! Důležité rady pro sebemotivaci Od reaktivního přístupu k proaktivnímu Asertivita Kladení otázek Popisuje známou teorií psychologa Maslowa, při níž si uvědomíme jednoduché i složité pozadí našeho konání. Seznamuje s typologií lidí dle motivačního založení (povahy). Popisuje zároveň charakteristiky jednotlivých typů i jejich reakce na kritiku či pochvalu. Uvádí 20 nejčastějších výmluv, které používáme pro zdůvodnění nečinnosti, a rady jak se s nimi vypořádat. Zdůrazňuje nutnost neustálého posilování vnitřní motivace, motivace sebe sama a nabízí několik důležitých rad pro sebemotivaci. Zabývá se rozdílem mezi proaktivním a reaktivním přístupem a tím, jak se stát proaktivním, jak udělat krok směrem k proaktivitě. Vysvětluje pojem asertivita, seznamuje nás se základními asertivními právy, asertivními technikami a využitím asertivního chování v praxi. Pojednává o významu a přednostech umění klást otázky. Dozvíte se, kdy je vhodné využít různých typů otázek. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 9 9

4 Technika kladení otázek SPIN Každý má svou krychli Vyhledávání možností a příležitostí Vysvětluje principy techniky kladení otázek SPIN. Pojednává o stereotypech, jejich užitečnosti a škodlivosti, a poskytuje několik rad k jejich nabourání. Uvádí nás do problematiky metod k vyhledávání možností a příležitostí. Já a rozhodování Zabývá se faktory, které ovlivňují naše rozhodování. Rozhodovací proces Rozhodování a riziko Překážky aktivního přístupu Mentální bloky Jak překonat překážky aktivního přístupu Pozitivní myšlení Popisuje rozhodovací proces, včetně metod, kterými lze jednotlivých kroků rozhodovacího procesu dosáhnout. Zachycuje vzájemný vztah mezi rozhodováním a rizikem, jak jednotlivců, tak skupin. Poučuje o tom, co nám při našem snažení brání dojít úspěšně k cíli, brzdí náš aktivní přístup a jak tyto bariéry výkonu odstranit. Osvětluje pojem mentální bloky. Definuje řadu způsobů jak překonat překážky aktivního přístupu. Učí dívat se na svět pozitivně, seznamuje nás s různými tipy a radami jak vnímat svět v lepším světle. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 10 10

5 CO PŘINÁŠÍ ZAMĚSTNAVATELŮM AKTIVNÍ PŘÍSTUP JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Kapitola vysvětluje, proč je aktivní přístup pro firmy významnou charakteristikou, na kterou kladou důraz při výběru svých zaměstnanců. Hovoří o přínosech aktivního přístupu zaměstnanců pro podnik. V podnikání stejně jako v životě se obvykle vyplácí být iniciativní a nečekat, až se objeví nějaký problém. Řešení problémů v momentě, kdy vzniknou, je obvykle dražší než aktivní preventivní opatření. Většina společností zpravidla postupuje tak, že odpovídá na dotazy klientů až tehdy, kdy je obdrží. Jsou tedy víceméně pasivní. Avšak právě aktivním přístupem dosáhne podnik spousty výhod. A podnik rovná se, vedle majetku, především jeho vedení a zaměstnanci. Co tedy přináší podniku aktivní přístup jeho zaměstnanců? 1. Aktivní přístup společnosti (potažmo tedy jejích zaměstnanců) vede ke zkvalitnění služeb. Bez ohledu na to, jak rychle vyřeší podnik požadavek zákazníka, při pasivním přístupu je řešen se zpožděním, tedy ve chvíli kdy si už zákazník nějaký problém uvědomil. Pokud však jeho zaměstnanci vyznávají aktivní přístup, můžou problémy odstranit dříve, než si je zákazníci uvědomí. Taková péče výrazně převyšuje očekávání zákazníků a je pro ně jasným signálem, že dané společnosti záleží na jejich spokojenosti. Ve výsledku pak vysoká úroveň služeb znamená odlišení se od konkurence a posílení loajality zákazníků. 2. Aktivní přístup společnosti znamená snížení nákladů. Uveďme si situaci, kdy aktivní zaměstnanec v dostatečném předstihu zjistí, že se kdekoliv ve výrobním postupu či pracovním procesu stala/děje chyba. Kolik hodin práce ušetří ostatním spolupracovníkům (a tudíž i jejich čas hrazený zaměstnavatelem), který by museli zbytečně vynaložit na její dodatečné odstranění?! A nebo si třeba představme úspory nákladů a času v případě, že zaměstnanec aktivně vymyslí a sám podá firmě zlepšovací návrh jak její pracovní procesy zefektivnit. 3. Díky aktivnímu přístupu společnost může obsloužit více zákazníků. Jak už jsme si uvedli, díky aktivnímu přístupu ušetří společnost spoustu času. Může tak se stejným počtem zaměstnanců poskytovat podporu pro více produktů a služeb, obsloužit více zákazníků. 4. Aktivní přístup vede k neustálému rozvoji celé společnosti. Ve společnosti, která díky aktivnímu přístupu nemusí neustále reagovat na požadavky zákazníků, se můžou její odborníci místo odpovídání na rutinní dotazy a hašení požárů věnovat řešení složitějších či urgentních úkolů, při kterých lépe Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 11 11

6 uplatní své znalosti a kvalifikaci. Navíc aktivní zaměstnanci mají neustále snahu zvyšovat si svou kvalifikaci. Celkově se tak společnost neustále pohybuje směrem dopředu, rozvíjí se. 5. Aktivní přístup zaměstnanců přispívá ke zlepšení vnitrofiremního klimatu. Aktivní zaměstnanci směřují aktivitu nejen směrem k výrobnímu procesu, ale také k sobě navzájem. O vzájemných úsporách času a možnosti věnovat se tak jiným významnějším úkolům díky včas odhaleným chybám jsme hovořili, ale řekněme si ještě pár slov o mimopracovních aktivitách. Aktivní zaměstnanec je vždy o krok napřed, myslí nejen na sebe, ale i na druhé a svou aktivitou chce prospět. Společné výlety a jiné firemní akce mohou být také formou utužování firemních vztahů. Aktivní přístup, je-li správně zacílen, však přináší řadu výhod nejen danému podniku, ale i jeho zaměstnancům. Ať už je to formou finanční odměny za úspory, pochvaly a spokojenosti druhých, kterým aktivita přinesla užitek či jenom pocit, že je daný člověk prospěšný a něco umí. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 12 12

7 AKTIVNÍ PŘÍSTUP V RŮZNÝCH FIREMNÍCH KULTURÁCH Seznamuje nás s různými typy firemních kultur a tím, jak je v nich aktivní přístup pojímán. Hierarchická firemní kultura. Struktury, pracovní funkce a odpovědnosti v hierarchické firemní kultuře jsou jasně vytyčeny. Na všechno existují normy a pravidla, lidé se zabývají hlavně operativou, na strategii už nezbývá tolik času. Strategie a politika firmy jsou dány vedením, které má výkonnou moc, ostatní pracovníci nemají příliš možností účastnit se rozhodování v podniku. Výhodou podobné organizace je její logické uspořádání a přehlednost každý ví, kde je jeho místo, co má dělat, na koho se obrátit. Ohrozit ji však může pomalost rozhodování a nepružnost. V podobné organizaci je proto důležité dbát na zajištění zpětné vazby. Jdou-li informace pouze formou příkazů shora dolů (např. jako v armádě), může to způsobit problémy. Aktivní přístup v hierarchické firemní kultuře může narážet na přesně dané normy a pravidla, která jasně vytyčují mantinely. Když se tedy zaměstnanec v takovéto firemní kultuře pokusí o nějakou změnu nad rámec, iniciuje změnu, která přesahuje jeho kompetence či dokonce o změnu strategického rázu, může narazit na nevůli ze strany nadřízených. Autokratická firemní kultura je taková, kdy o všem rozhoduje jeden člověk, případně malá skupina. Hodně času je věnováno dohlížení a kontrole, kontakty mezi nadřízeným a podřízeným vycházejí převážně z iniciativy nadřízeného. Nadřízený vydává moudra a příkazy. Výhodou je, že firma není zatěžována zbytečnou byrokracií a rozhodování je díky nepřítomnosti složité hierarchické struktury rychlé to představuje konkurenční výhodu při změnách. Na druhou stranu takovýto systém může firmu i ohrozit, pokud ono centrum moci (ať už jednotlivec nebo skupina) rozhodne špatně. Typickou atmosférou v takové firmě je strach a nedůvěra, lidé mají obavu se otevřeně vyjadřovat. Taková kultura bývá typická spíše pro menší podniky. Aktivní přístup zaměstnanců v autokratické firemní kultuře, s výjimkou toho, s čím přichází autority či toho, co samy schvalují, protože jim to přináší určité výhody, je téměř paralyzován. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 13 13

8 Pro demokratickou firemní kulturu je typické spíše volnější uspořádání a plochá hierarchická struktura. Rozhoduje ten, kdo má v dané oblasti více odborných zkušeností. Není tedy neobvyklé, že při práci na určitém projektu se podřízený ocitne v roli vedoucího svému nadřízenému. Pracovníci mají volnost v rozhodování, svobodu pro výkon své práce. Vládnou zde spíše neformální vztahy, což je výhodou, stejně jako hrozbou, neboť je to současně živná půda pro různé osobní třenice mezi zaměstnanci, které mohou ohrozit chod firmy. Vedoucí jsou v takové kultuře pro své zaměstnance snadno dosažitelní, věnují jim přiměřenou pozornost. Výhodou podobné kultury je to, že je flexibilní, dokáže se rychle přizpůsobit měnícímu se prostředí, zaměstnanci se v podobné atmosféře zřejmě budou dobře cítit a chodit sem rádi, mohou se rozvíjet, realizovat. Ohrozit ji může to, že někdy dochází k nedostatečné kontrole. Loajalita zaměstnanců může být ohrožena vnitřní nespravedlností. Demokratická firemní kultura vytváří optimální zázemí pro aktivní přístup zaměstnanců podniku. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 14 14

9 MOTIVACE A AKTIVNÍ PŘÍSTUP Kapitola představuje pojmy motiv, stimul, motivace a seznamuje nás s třemi hlavními vlivy motivace. Kde se v nás bere aktivní přístup, ta velká vnitřní síla? Každý člověk má své vnitřní důvody k tomu, proč něco dělá, proč jedná, jak jedná. Různí lidé pak mají ke své aktivitě různé důvody. Stejně tak je to, co děláme, ovlivněno řadou vnějších činitelů. Motivy jsou vnitřní nutkání k nějaké aktivitě. Příkladem motivů může být snaha dosáhnout úspěchu, uznání, seberealizace, spolupráce s druhými lidmi, finančního zajištění, pocitu bezpečí a jistoty atd. Stimuly jsou vnější podněty, které změní naší ochotu k činnosti. Typickým stimulem je finanční odměna, pochvala či uznání druhých lidí. Motivace je pojem dvou významů. Jednak je to označení pro aktivity, které mají vyvolat a vyvolávají žádoucí motivy, a současně označení pro stav, v jakém se člověk z hlediska působení motivů nachází. Motivace jako vnitřní připravenost člověka k určité činnosti je pak ve zcela konkrétním okamžiku směsicí tří významných vlivů, a to jeho povahy, konkrétní životní situace ve smyslu uspokojení životních potřeb a také momentální nálady. STIMUL MOTIV MOTIVACE MOTIVAČNÍ ZALOŽENÍ HIERARCHIE POTŘEB NÁLADA První z vlivů, povaha neboli tzv. motivační založení, je charakteristika dlouhodobě neměnná. Vyjadřuje příslušnost k některému ze čtyř motivačních typů. Máme tím na mysli, že někteří lidé rádi soutěží. Další rádi baví společnost. Jiní rádi pracují týmově Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 15 15

10 a další upřednostňují práci, kde se uplatní jejich přesnost, preciznost a smysl pro pořádek. Dalším z vlivů momentální náladou pokud se týká motivace, myslíme, že i když někdo má rád pořádek, jednou za čas ho uklízení přestane bavit a má náladu na nepořádek. Po krátké době se však vrátí k uklízení. Zůstává poslední, velmi významný vliv, a to vliv dlouhodobější situace, ve které se nacházíme a stav uspokojení našich potřeb, kterému věnujeme samostatnou kapitolu. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 16 16

11 MOTIVAČNÍ PYRAMIDA PODLE ABRAHAMA MASLOWA Kapitola popisuje známou teorii psychologa Maslowa, při níž si uvědomíme jednoduché i složité pozadí našeho konání. Abraham Harold Maslow ( ) byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistického proudu v psychologii. Nejčastěji bývá uváděn právě jako autor hierarchie lidských potřeb. Problematikou uspokojení lidských potřeb se intenzivně zabýval Abraham H. Maslow. Sestavil hierarchii lidských potřeb, které říkáme Maslowova pyramida. Označení pyramida vypovídá o preferencích při přidělování energie pro různé typy chování. Maslow zjistil, že potřeby lidí jsou uspokojovány v posloupnosti od základních potřeb po potřeby vyššího řádu. Maslowova hierarchie potřeb vypovídá o tom, že pro člověka jsou nejnaléhavější potřeby nejnižší úrovně pyramidy potřeby fyziologické. To znamená, že nejprve člověk potřebuje uhasit žízeň, zahnat hlad, mít možnost odskočit si na WC a také uspokojit sexuální potřeby. Když jsou nasyceny, mohl by být spokojený, a existuje také část lidí, která spokojena je a o nic víc neusiluje. U většiny lidí se však záhy objeví nespokojenost. Člověku se otevřou další potřeby potřeby jistoty a bezpečí. Tedy potřeba nacházet se v chráněném prostoru obydlí, v bezpečí lidské skupiny. Je-li i tato potřeba naplněna, začnou být pro člověka aktuální sociální potřeby. Potřeba komunikace, výměny informací a emocí, zapojení do společné činnosti, prožívání pocitu my. Po nich přicházejí na řadu potřeby uznání a ocenění. Člověk chce být vnímán jako individualita, jako někdo. Je pro něj důležitý respekt ostatních. A na vrcholku pyramidy se nachází potřeby seberealizace a osobního rozvoje. Potřeba mít možnost dělat to, co považuji za smysl své existence nebo co mi umožňuje nezůstávat na místě, dále se rozvíjet. Samozřejmě, že existují lidé, kteří mají zdůrazněnu některou z potřeb vyšší úrovně a potlačenu některou z úrovně nižší. Toto je obecný model a nemusíme jej brát dogmaticky. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 17 17

12 Motivační pyramida podle A. Maslowa Potřeby seberealizace Potřeby uznání Potřeby sounáležitosti Potřeby bezpečí a jistoty Fyziologické potřeby 1. Fyziologické potřeby základní potřeby odpovídající jídlo, pití, spánek, oděv okolí uspokojivé prostředí (světlo, teplota, čistota, prostor) 2. Potřeby bezpečí a jistoty jistota plat, nemít strach ze ztráty získaných nebo otevřených možností prostředky mít k dispozici potřebné prostředky, nástroje a metody 3. Potřeby sounáležitosti (sociální potřeby) identifikace ztotožnit se s cíli nějaké organizace, náležet ke skupině, týmu vztahy rozvíjet vztahy k nadřízeným, kolegům, spolupracovníkům, zákazníkům 4. Potřeby uznání uznání být uznávaný, oceňovaný, být pokládaný za důležitého dosažení úspěchu dosáhnout cílů, splnit úkoly, podat výkon sebeocenění důvěra ve vlastní schopnosti, pozitivní autoportrét postavení, vážnost a role hrát role odpovídající vlastním schopnostem, mít postavení 5. Potřeby seberealizace vliv utvářet okolní svět v souladu s vlastními myšlenkami, rozvíjet osobní autoritu zájem mít zajímavé úkoly, jež jsou inspirací, výzvou seberealizace uplatnit vlastní schopnosti znát, vědět, rozumět vyzkoušet, zažít, analyzovat, systematizovat, rozumět Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 18 18

13 MOTIVAČNÍ ZALOŽENÍ Kapitola nás seznamuje s typologií lidí dle motivačního založení (povahy). Popisuje zároveň charakteristiky jednotlivých typů i jejich reakce na kritiku či pochvalu. Motivační založení neboli povaha, je dlouhodobě neměnná charakteristika, která vyjadřuje příslušnost k některému ze čtyř motivačních typů lidí. Máme tím na mysli, že někteří lidé rádi soutěží, jiní rádi baví společnost, další zase rádi pracují týmově či upřednostňují práci, kde se uplatní jejich přesnost, preciznost a smysl pro pořádek. Diagram motivačního založení využívá pro klasifikaci lidí z hlediska motivace dvou faktorů: snaha zaměřovat se buď na výsledky/cíle (věcnou stránku, úkoly), nebo na vztahy/cesty (procesní stránku, lidi) druhý faktor vypovídá o tom, zda lidé projevují tendenci brát na sebe riziko, přijímat výzvy a smiřovat se s nejistotou, nebo zda silně vyhledávají bezpečí, jistotu Potřeba vnějšího (společenského) sebeprosazení DYNAMIKA Potřeba vnitřního (individuálního) sebeprosazení - sebeprosazování - vůle vést lidi - vůle koordinovat činnosti - testování schopností druhých lidí - snaha být středem zájmu - poměřování a třídění lidí R I Z I K A - sebeprosazování - samostatnost jednání - aktivita při řešení problémů - netrpělivost - hlad po informacích - nezávislost a špatná zvladatelnost - racionální inteligence EFEKTIVITA CESTY - VZTAHY CÍLE - VÝSLEDKY UŽITEČNOST - vůle naslouchat a chápat - empatie a sociální inteligence - ochota uznat odlišný názor - potřeba sociálního kontaktu - preference společné práce - tolerance odlišnosti J I S T O T Y - vyžadování pořádku - skrývání emocí - přesné vyjadřování - sklony analyzovat - tendence nepodceňovat detaily - sklony dotahovat činnost Potřeba vnějšího (společenského) zakotvení STABILITA Potřeba vnitřního (individuálního) zakotvení Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 19 19

14 OBJEVOVATELÉ Charakteristika: Objevovatelé jsou lidé, u kterých se kříží sklon k riziku s potřebou dosáhnout výsledků. Jsou to lidé sebevědomí, nezávislí, spoléhají se hlavně na sebe a ostatní spolupracovníky vlastně nepotřebují. Neochotně přijímají nadřízenou autoritu. Mají jasně stanovené cíle a jdou si za nimi. Reakce na pochvalu: Na pochvalu reagují chladně, sami nejlépe vědí, zda dosáhli dobrých výsledků. Lépe přijímají pochvalu, když je vyslovena s obdivem či zdůrazňuje rovnoprávnost. Často reagují: Já vím. Reakce na kritiku: Kritiku nemají rádi, opět sami poznají, že dosažené výsledky nejsou nejlepší. Pro objevovatele jsou typické protiútoky. Reakce na zátěž: Na zátěž reagují pozitivně a s nasazením. Chtějí dokázat, že na to mají. Motivace: Pokud je chceme motivovat, měli bychom zdůrazňovat, že se jedná o těžký úkol (výzva) a měli bychom jim ponechat určitou nezávislost. Přesné instrukce a pokyny budou mít spíše demotivující účinky. Příklady motivačních formulací: Je to opravdu těžký úkol. Dosud to nikdo nedokázal. Je to výzva. Zatím jsme to ještě nikdy nedělali. Budeš mít plnou volnost. Příklady demotivujících formulací: Tady máš manuál, když se ho budeš držet, dosáhneš úspěchu. O postupu práce mne budeš pravidelně informovat. Výsledek bude záviset především na tvé spolupráci s ostatními. PODMAŇOVATELÉ Charakteristika: Sklon k riskování se u nich setkává s důrazem na způsob dosahování cílů. Na rozdíl od objevovatelů rádi pracují s lidmi, jsou zábavní, otevření. Vítají závislost ostatních lidí na sobě. Vztahy s ostatními jsou pro ně důležitější než dosahované výsledky. Nemají rádi detaily a kontrolu, ale také nepohodlí a tělesné strádání. Rádi experimentují. Reakce na pochvalu: Pochvalu slyší rádi, snaží se zveličovat své výkony, ukázat, že to nebyl lehký úkol. Typická je reakce, která má za cíl ovlivnit ostatní (např. Doufám, že si na to vzpomeneš, až to budu potřebovat. ). Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 20 20

15 Reakce na kritiku: Kritiku vyloženě nesnáší, snaží se ji zlehčovat a snižovat její dopad. Velice často si myslí, že je kritika neoprávněná, snaží se snižovat kompetenci kritika. Častou reakcí bývá protiútok. Reakce na zátěž: Jsou schopni vyvinout vysoké úsilí, pokud vidí, že by z toho mohly plynout mocenské výhody. V zátěži mají sklon k výmluvám a zbavování se zodpovědnosti převádějí nepříjemné úkoly, či jejich části, na ostatní, ale stále však kontrolují výkony ostatních, aby měli zásluhy na potenciálním úspěchu. Motivace: Můžeme je motivovat tím, že zdůrazníme jejich roli a důležitost v kolektivu a ukážeme jim, jak jsme na nich závislí. Naopak nezájmem o jejich osobu je demotivujeme. Poznámky, které ostatní přijímají s klidem, vnímají jako útok na svoji osobu. Příklady motivačních formulací: Spoléhám, že uplatníš svou schopnost přesvědčit lidi. My všichni teď závisíme pouze na tobě. Ta práce bude mimořádně zábavná. Nechci ti do toho vůbec mluvit, jsi výborný organizátor. Příklady demotivujících formulací: Bohužel na tebe nebudu mít po celou dobu vůbec čas. Pokud by tě něco napadlo, dej mi to, prosím, do zprávy a tu dej sekretářce. To víš, kdybych se musel zabývat každým, nedělal bych nic jiného. SLAĎOVATELÉ Charakteristika: U slaďovatelů se kombinuje potřeba jistoty a harmonických mezilidských vztahů. Stejně jako podmaňovatelé rádi pracují s lidmi. Neočekávají však nic víc, než stabilní a přátelské vztahy s ostatními a pocit sounáležitosti a zázemí. Usilují o dokonalé společenské prostředí jejich cílem je aby skupina spolupracovala a stávala se fungujícím týmem. Umějí naslouchat, zajímají se o problémy ostatních. Respektují názory ostatních. Jsou poměrně konzervativní (nemají rádi změny), ale pokud se tým dohodne, změnu uznají a respektují. Reakce na pochvalu: Pochvalu většinou přejdou bez povšimnutí nebo poukazují na zásluhy ostatních. Reakce na kritiku: Kritiku přijímají, vždy si ji vyslechnou a ustojí i to, co by ostatní velmi rozčílilo. Vědí, že každý člověk má na věc jiný názor a že nikdo není dokonalý. Reakce na zátěž: Tento typ lidí není vhodné vystavovat zvýšené zátěži. Necítí se při ní dobře, nejsou příliš tvůrčí a obvykle nezvyšují své úsilí. Hledají oporu v ostatních. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 21 21

16 Motivace: Motivujeme je, když jim uložíme takovou práci, u které budou spolupracovat s ostatními. Demotivovat je bude naopak nedostatek interakce s ostatními pracovníky a s tím spojená odpovědnost, která bude ležet pouze na nich. Příklady motivačních formulací: Pořád budeš ve styku s ostatními. Bude to týmová práce. Ta věc se dá udělat jen společným úsilím všech. Spoléhám, že zasáhneš v případě, že to mezi lidmi nebude klapat. Příklady demotivujících formulací: Budeš muset někam zalézt a soustředit se na práci. Je to důvěrné, nikdo by neměl nic tušit. Ta věc vyžaduje velkou tvořivost a samostatný přístup. Budeš muset operativně rozhodovat. Jsi osobně plně zodpovědný za výsledek. ZPŘESŇOVATELÉ Charakteristika: Kříží se u nich potřeba jistoty se zaměřením na výsledky. Jistoty nehledají ve svém okolí jako slaďovatelé, ale u sebe. Usilují o svou vlastní dokonalost. Potřebují mít pořádek ve své práci a očekávají jasně a srozumitelně zadané úkoly. Neradi spolupracují s ostatními, své nadřízené respektují, ne vždy však souhlasí s jejich názory. Špatně reagují na změny, jsou racionální a neradi ukazují své emoce. Pokud mají předem stanovená kritéria (mantinely), dokáží skvěle posoudit úkoly a zpracovat je. Reakce na pochvalu: Na pochvalu reagují s vděkem a váží si jí. Reakce na kritiku: Nad kritikou se zamýšlejí. Pokud ji shledají jako oprávněnou, pociťují lítost, pokud jako neoprávněnou, přijímají ji diplomaticky. Reakce na zátěž: Vysoká zátěž pro ně není vhodná. Vnáší jim zmatek do jejich zavedených systémů. To způsobuje časté chyby a zmatkování, může to vést k jejich zhroucení. Motivace: Dostatečnou motivaci jim poskytneme přesně a srozumitelně stanovenými instrukcemi. Demotivuje je nabídka spolupráce s ostatními lidmi a požadavky na kreativitu. Příklady motivačních formulací: Tady je příručka pro tyto problémy. Přečti si instrukce a budeš-li se jich držet, určitě uspěješ. Napsal jsem ti postup na desky, všechny informace jsou uvnitř. Výsledek potřebuji do pondělí. Příklady demotivujících formulací: Ta věc bude vyžadovat hodně práce s lidmi. Očekávám od tebe osobitý přístup, hodně nápadů a tvořivosti. V nejlepším případě by měly být v týmu zastoupeny všechny čtyři motivační typy, protože každý typ s sebou přináší jiné kvality. Slaďovatelé a podmaňovatelé se starají o efektivitu pracovní skupiny, objevovatelé a zpřesňovatelé mají zásluhy na Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 22 22

17 produkci a užitku skupin. Slaďovatelé a zpřesňovatelé udržují ve skupinách stabilitu, podmaňovatelé a objevovatelé zase vnášejí do skupin dynamiku. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 23 23

18 DVACET DŮVODŮ, PROČ TO UDĚLAT PRÁVĚ TEĎ! Výmluvy, výmluvy, výmluvy! Když něco nechceme udělat, nějaká ta výmluva se vždycky najde. Lidé aktivní, ale zpravidla nic neodkládají. Jejich motto zní: "Udělej to teď!" Pro ty, kteří na zítra odkládají úkoly, které mohli udělat již dnes, přinášíme dvacet nejčastěji používaných výmluv... i rady, jak se s nimi vypořádat. 1. Je to nepříjemné. Určitě ano. Ale stane se váš úkol zítra nebo příští týden méně nepříjemným? Asi ne. A může se dokonce stát opak. Pokud budete úkol opakovaně odkládat, budete se jej obávat ještě více. 2. Má to být hotové až za hodinu, zítra, za týden... Správně. Právě nyní tedy máte příležitost k tomu, abyste úkol dokončili. Nic vás netlačí, nikam nespěcháte a konečně můžete všem ukázat, jak dobrou práci dokážete odvést... když na to máte dostatek času. 3. Ve stresu pracuji lépe. Tato výmluva je matkou všech výmluv. Skrývá v sobě samozřejmě zrnko pravdy: pod tlakem ze sebe dokážeme vydat maximum. Proč ale čekat, až na nás tento tlak vyvinou vnější okolnosti? Vytvořte si jej sami! Trocha osobní disciplíny dokáže zapůsobit stejně účinně, úkol splníte v předstihu a ještě získáte čas na případné opravy nebo řešení neočekávaného. 4. Možná, že se to vyřeší samo. Počkám a uvidím, co se stane. To určitě! Zvažte všechna pro a proti. Je možné, že se situace skutečně sama vyřeší. Ale je také možné, že ne a vám pak vzniknou problémy. Pečlivě zvažte, zda toto riziko chcete podstoupit. 5. Nemusí to fungovat. Existuje jen jeden způsob jak to zjistit, že? 6. Nemám s sebou podklady (brýle, nářadí, kufřík atd.). Zapomenutí důležitého podkladu, nástroje nebo pomůcky je někdy podvědomým činem, kterým se snažíme vyvléci z řešení situace. Nemám podklad, nemůžu rozhodnout, říkáte si. 7. Je to náročné. No a co? Určitě jste už zvládli spoustu situací, jejichž řešení bylo náročné. A dokázali jste to. Stane se úkol méně náročným tím, že jej odložíte? Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 24 24

19 8. Teď se na to necítím. Výborně. Alespoň máte šanci sami sobě dokázat, že vaše výkonnost není ovlivněna tím, jakou máte právě náladu. 9. Bolí mně hlava. Jako mnoho dalších důvodů, toto může být legitimní omluva. Anebo také ne. Často se však stává, že bolest hlavy je způsobena právě vidinou úkolu, který máte před sebou. A když se do něj pustíte, bolest najednou mizí. 10. Stejně se nic nestane, když to udělám později. Tato výmluva se objevuje velmi často a je nejvíce nebezpečná. Odklad rozhodnutí, vyřešení problému nebo reakce na situace s sebou vždy nese následky. Snižuje pravděpodobnost, že úkol bude vůbec splněn. Zvyšuje pravděpodobnost, že úkol bude odbytý. A obírá vás o pocit jistoty, který získáte, když máte situaci plně pod kontrolou. A samozřejmě také podporuje špatný návyk, který se vám může vymstít v budoucnosti. 11. Vždyť to stejně nespěchá. Někteří lidé jsou tzv. hasiči. To znamená, že pracují jen na úkolech, které je právě tíží, a které jsou právě naléhavé. Na aktivity, které jsou však důležité z dlouhodobého hlediska, pak nezbývá čas. Vždy se tedy zeptejte: Odkládám tento úkol jen proto, protože není naléhavý?" Pokud jej budete odkládat i nadále, může se stát, že nesplnění úkolu, na který před tím nikdo nespěchal, najednou způsobuje krizi. A to už může být pozdě na jakoukoliv záchranu. 12. Mohlo by to bolet. Bylo by velmi zajímavé zjistit, kolik vrtání a plombování u zubaře bylo způsobeno jen tím, že pacienti odkládali návštěvu ordinace jen proto, že by to mohlo bolet". 13. Musím si nejdřív uspořádat stůl. I tento důvod může a nemusí být pravdivý. Pokud uspořádání stolu" znamená, že papíry z jednoho rohu přeskládáte na druhý, nebo je přeskládáte v novém pořadí, následovně je založíte do speciálních šanonů a pak ještě trochu naleštíte nábytek a utřete prach, zamyslete se, zda to neděláte jen proto, abyste oddálili něco, co udělat nechcete. 14. Musím se na to vyspat. Některé věci si musíte dlouze promyslet. Ale často naopak stačí rychlé rozhodnutí. Neobvyklý nápad, který by vás mohl zachránit, druhý den smetete jako příliš riskantní. A začnete opět přemýšlet, jak situaci vyřešit. Čas ale běží a problém i nadále zůstává nevyřešen. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 25 25

20 15. Skutečně to chci udělat, ale zapomínám na to. Zapomnětlivost může znamenat dvojí. Buď zapomínáte, protože tyto činnosti nechcete dělat (dlužníci mají vždy horší paměť než věřitelé). Anebo nemáte systém, který by vám tyto úkoly připomínal. Lístek s poznámkou, zápis do diáře, pípání hodinek, gumička kolem zápěstí, klasický uzlík na kapesníku nebo partner, který vám úkol bude neustále připomínat. Pokud je vaše paměť skutečně tak špatná, je mnoho technik, jak ji osvěžit. 16. Než začnu, udělám si přestávku. Tato výmluva má několik variant: Než začnu, dám si cigaretu, přečtu si noviny, zajdu na oběd..." Ve většině případů je to chyba. Místo toho, abyste nejprve absolvovali něco příjemného a teprve potom to nepříjemné, obraťte pořadí. Nejdříve udělejte to, co dělat nechcete. A potom se odměňte aktivitou, které je vám příjemná. 17. Nejdřív potřebuji pořádného panáka. Toto jsou slova, která vedou do záhuby. Odhalují totiž, že potřebujete alkohol jako berličku, která vám pomůže zvládnout nepříjemné situace. A určitě sami znáte jedince, kteří se tak dlouho posilovali na kuráž", až nebyli schopni mluvit, natožpak splnit nějaký úkol. 18. Dnes je venku škaredě. V našich zeměpisných šířkách se střídání ročních období zřetelně projevuje na počasí... a pokud tedy potřebujete k práci modrou oblohu, nemá smysl kromě pozdního jara a léta vůbec chodit do práce. 19. Dnes je venku krásně. Tak krásně, že je škoda trávit čas v práci." Někteří lidé si dokáží udělat z počasí výmluvu, ať je krásné nebo škaredé. Fascinující, že? 20. Už je stejně pozdě. Na tuto odpověď skutečně není co říci. Je skutečně zbytečné zamykat prázdný sklad, když už vám z něj všechno vykradli. Ale proč jej vykradli? Protože jste přistoupili na některou z výše uvedených devatenácti výmluv, proč jej zamknete až později. Zdroj: Copyright České vzdělávací centrum, s.r.o., Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 26 26

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více