Štěstí přeje připraveným

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štěstí přeje připraveným"

Transkript

1 PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen plnit zadané úkoly, ale také přicházet s novými podněty, nápady, že budou pro firmu přínosem. Kompetence k aktivnímu přístupu znamená přirozený zájem člověka o okolní dění, schopnost aktivně vyhledávat příležitosti, jak se zapojit do různých činností a ovlivňovat dění kolem sebe. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 7 7

2 NĚKOLIK SLOV O AKTIVNÍM PŘÍSTUPU V dnešní době, která je dynamická a plná nečekaných událostí a změn, je důležité, chceme-li něčeho dosáhnout, být aktivní. A opravdu, ti, kdo chtějí být úspěšní, něco dokázat, seberealizovat se, musí mít aktivní přístup. Musí si umět všímat příležitostí, které se nabízejí; chopit se jich; vyhledávat nové možnosti a neotřelá řešení; umět se rychle zorientovat; k problémům aktivně přistupovat; umět se rozhodovat; nevzdávat se, sotva se objeví první překážka, a i přes počáteční neúspěchy vytrvat. To platí jak pro osobní život, tak pro pracovní kariéru. V opačném případě totiž mohou mít těžkosti s tím, aby obstáli. KOMPETENCE K AKTIVNÍMU PŘÍSTUPU je definována jako přirozený zájem jedince o dění kolem sebe, schopnost aktivně vyhledávat zapojení do činností v pracovním i soukromém životě. Trénink se zaměřuje na: Schopnost aktivně přistupovat k řešení problému (nečekat na rozhodnutí jiných, nebýt pasivní) Schopnost angažovat se osobně nad rámec běžných povinností nebo očekávání (vlastní iniciativa) Schopnost vyhledávat řešení, nové aktivity a možnosti Schopnost vytrvat při překážkách nebo neúspěchu Schopnost všímat si různých možností a příležitostí Aktivní přístup je potřeba neustále posilovat, aktivitu správně zacílit a hlavně neustále sám sebe k aktivitě motivovat. Prostě a jednoduše rozvíjet svůj aktivní přístup. A právě to, jak rozvíjet a pracovat na rozvoji této kompetence, ve výše uvedených oblastech, je předmětem našeho tréninku. Je však nutno podotknout, že si nelze představovat, že vás někdo během tří dnů učiní hyperaktivním. To vám rozhodně neslibujeme. Co však slíbit můžeme, je, že vám ukážeme osvědčené techniky a metody či poskytneme srovnání, jak to dělají druzí, abyste se mohli sami nad úrovní své kompetence k aktivnímu přístupu zamyslet, dále na ní pracovat a rozvíjet ji. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 8 8

3 Zde naleznete teorii související s kompetencí k aktivnímu přístupu, se kterou se seznámíte v rámci tohoto tréninku: Téma Co přináší zaměstnavatelům aktivní přístup jejich zaměstnanců Přiblížení Co přináší zaměstnavatelům aktivní přístup jejich zaměstnanců Aktivní přístup v různých firemních kulturách Seznamuje nás s různými typy firemních kultur a tím, jak je v nich aktivní přístup pojímán. Motivace a aktivní přístup Představuje pojmy motiv, stimul, motivace a seznamuje nás s třemi hlavními vlivy motivace. Motivační pyramida podle Abrahama Maslowa Motivační založení Dvacet důvodů proč to udělat právě těď! Důležité rady pro sebemotivaci Od reaktivního přístupu k proaktivnímu Asertivita Kladení otázek Popisuje známou teorií psychologa Maslowa, při níž si uvědomíme jednoduché i složité pozadí našeho konání. Seznamuje s typologií lidí dle motivačního založení (povahy). Popisuje zároveň charakteristiky jednotlivých typů i jejich reakce na kritiku či pochvalu. Uvádí 20 nejčastějších výmluv, které používáme pro zdůvodnění nečinnosti, a rady jak se s nimi vypořádat. Zdůrazňuje nutnost neustálého posilování vnitřní motivace, motivace sebe sama a nabízí několik důležitých rad pro sebemotivaci. Zabývá se rozdílem mezi proaktivním a reaktivním přístupem a tím, jak se stát proaktivním, jak udělat krok směrem k proaktivitě. Vysvětluje pojem asertivita, seznamuje nás se základními asertivními právy, asertivními technikami a využitím asertivního chování v praxi. Pojednává o významu a přednostech umění klást otázky. Dozvíte se, kdy je vhodné využít různých typů otázek. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 9 9

4 Technika kladení otázek SPIN Každý má svou krychli Vyhledávání možností a příležitostí Vysvětluje principy techniky kladení otázek SPIN. Pojednává o stereotypech, jejich užitečnosti a škodlivosti, a poskytuje několik rad k jejich nabourání. Uvádí nás do problematiky metod k vyhledávání možností a příležitostí. Já a rozhodování Zabývá se faktory, které ovlivňují naše rozhodování. Rozhodovací proces Rozhodování a riziko Překážky aktivního přístupu Mentální bloky Jak překonat překážky aktivního přístupu Pozitivní myšlení Popisuje rozhodovací proces, včetně metod, kterými lze jednotlivých kroků rozhodovacího procesu dosáhnout. Zachycuje vzájemný vztah mezi rozhodováním a rizikem, jak jednotlivců, tak skupin. Poučuje o tom, co nám při našem snažení brání dojít úspěšně k cíli, brzdí náš aktivní přístup a jak tyto bariéry výkonu odstranit. Osvětluje pojem mentální bloky. Definuje řadu způsobů jak překonat překážky aktivního přístupu. Učí dívat se na svět pozitivně, seznamuje nás s různými tipy a radami jak vnímat svět v lepším světle. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 10 10

5 CO PŘINÁŠÍ ZAMĚSTNAVATELŮM AKTIVNÍ PŘÍSTUP JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Kapitola vysvětluje, proč je aktivní přístup pro firmy významnou charakteristikou, na kterou kladou důraz při výběru svých zaměstnanců. Hovoří o přínosech aktivního přístupu zaměstnanců pro podnik. V podnikání stejně jako v životě se obvykle vyplácí být iniciativní a nečekat, až se objeví nějaký problém. Řešení problémů v momentě, kdy vzniknou, je obvykle dražší než aktivní preventivní opatření. Většina společností zpravidla postupuje tak, že odpovídá na dotazy klientů až tehdy, kdy je obdrží. Jsou tedy víceméně pasivní. Avšak právě aktivním přístupem dosáhne podnik spousty výhod. A podnik rovná se, vedle majetku, především jeho vedení a zaměstnanci. Co tedy přináší podniku aktivní přístup jeho zaměstnanců? 1. Aktivní přístup společnosti (potažmo tedy jejích zaměstnanců) vede ke zkvalitnění služeb. Bez ohledu na to, jak rychle vyřeší podnik požadavek zákazníka, při pasivním přístupu je řešen se zpožděním, tedy ve chvíli kdy si už zákazník nějaký problém uvědomil. Pokud však jeho zaměstnanci vyznávají aktivní přístup, můžou problémy odstranit dříve, než si je zákazníci uvědomí. Taková péče výrazně převyšuje očekávání zákazníků a je pro ně jasným signálem, že dané společnosti záleží na jejich spokojenosti. Ve výsledku pak vysoká úroveň služeb znamená odlišení se od konkurence a posílení loajality zákazníků. 2. Aktivní přístup společnosti znamená snížení nákladů. Uveďme si situaci, kdy aktivní zaměstnanec v dostatečném předstihu zjistí, že se kdekoliv ve výrobním postupu či pracovním procesu stala/děje chyba. Kolik hodin práce ušetří ostatním spolupracovníkům (a tudíž i jejich čas hrazený zaměstnavatelem), který by museli zbytečně vynaložit na její dodatečné odstranění?! A nebo si třeba představme úspory nákladů a času v případě, že zaměstnanec aktivně vymyslí a sám podá firmě zlepšovací návrh jak její pracovní procesy zefektivnit. 3. Díky aktivnímu přístupu společnost může obsloužit více zákazníků. Jak už jsme si uvedli, díky aktivnímu přístupu ušetří společnost spoustu času. Může tak se stejným počtem zaměstnanců poskytovat podporu pro více produktů a služeb, obsloužit více zákazníků. 4. Aktivní přístup vede k neustálému rozvoji celé společnosti. Ve společnosti, která díky aktivnímu přístupu nemusí neustále reagovat na požadavky zákazníků, se můžou její odborníci místo odpovídání na rutinní dotazy a hašení požárů věnovat řešení složitějších či urgentních úkolů, při kterých lépe Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 11 11

6 uplatní své znalosti a kvalifikaci. Navíc aktivní zaměstnanci mají neustále snahu zvyšovat si svou kvalifikaci. Celkově se tak společnost neustále pohybuje směrem dopředu, rozvíjí se. 5. Aktivní přístup zaměstnanců přispívá ke zlepšení vnitrofiremního klimatu. Aktivní zaměstnanci směřují aktivitu nejen směrem k výrobnímu procesu, ale také k sobě navzájem. O vzájemných úsporách času a možnosti věnovat se tak jiným významnějším úkolům díky včas odhaleným chybám jsme hovořili, ale řekněme si ještě pár slov o mimopracovních aktivitách. Aktivní zaměstnanec je vždy o krok napřed, myslí nejen na sebe, ale i na druhé a svou aktivitou chce prospět. Společné výlety a jiné firemní akce mohou být také formou utužování firemních vztahů. Aktivní přístup, je-li správně zacílen, však přináší řadu výhod nejen danému podniku, ale i jeho zaměstnancům. Ať už je to formou finanční odměny za úspory, pochvaly a spokojenosti druhých, kterým aktivita přinesla užitek či jenom pocit, že je daný člověk prospěšný a něco umí. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 12 12

7 AKTIVNÍ PŘÍSTUP V RŮZNÝCH FIREMNÍCH KULTURÁCH Seznamuje nás s různými typy firemních kultur a tím, jak je v nich aktivní přístup pojímán. Hierarchická firemní kultura. Struktury, pracovní funkce a odpovědnosti v hierarchické firemní kultuře jsou jasně vytyčeny. Na všechno existují normy a pravidla, lidé se zabývají hlavně operativou, na strategii už nezbývá tolik času. Strategie a politika firmy jsou dány vedením, které má výkonnou moc, ostatní pracovníci nemají příliš možností účastnit se rozhodování v podniku. Výhodou podobné organizace je její logické uspořádání a přehlednost každý ví, kde je jeho místo, co má dělat, na koho se obrátit. Ohrozit ji však může pomalost rozhodování a nepružnost. V podobné organizaci je proto důležité dbát na zajištění zpětné vazby. Jdou-li informace pouze formou příkazů shora dolů (např. jako v armádě), může to způsobit problémy. Aktivní přístup v hierarchické firemní kultuře může narážet na přesně dané normy a pravidla, která jasně vytyčují mantinely. Když se tedy zaměstnanec v takovéto firemní kultuře pokusí o nějakou změnu nad rámec, iniciuje změnu, která přesahuje jeho kompetence či dokonce o změnu strategického rázu, může narazit na nevůli ze strany nadřízených. Autokratická firemní kultura je taková, kdy o všem rozhoduje jeden člověk, případně malá skupina. Hodně času je věnováno dohlížení a kontrole, kontakty mezi nadřízeným a podřízeným vycházejí převážně z iniciativy nadřízeného. Nadřízený vydává moudra a příkazy. Výhodou je, že firma není zatěžována zbytečnou byrokracií a rozhodování je díky nepřítomnosti složité hierarchické struktury rychlé to představuje konkurenční výhodu při změnách. Na druhou stranu takovýto systém může firmu i ohrozit, pokud ono centrum moci (ať už jednotlivec nebo skupina) rozhodne špatně. Typickou atmosférou v takové firmě je strach a nedůvěra, lidé mají obavu se otevřeně vyjadřovat. Taková kultura bývá typická spíše pro menší podniky. Aktivní přístup zaměstnanců v autokratické firemní kultuře, s výjimkou toho, s čím přichází autority či toho, co samy schvalují, protože jim to přináší určité výhody, je téměř paralyzován. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 13 13

8 Pro demokratickou firemní kulturu je typické spíše volnější uspořádání a plochá hierarchická struktura. Rozhoduje ten, kdo má v dané oblasti více odborných zkušeností. Není tedy neobvyklé, že při práci na určitém projektu se podřízený ocitne v roli vedoucího svému nadřízenému. Pracovníci mají volnost v rozhodování, svobodu pro výkon své práce. Vládnou zde spíše neformální vztahy, což je výhodou, stejně jako hrozbou, neboť je to současně živná půda pro různé osobní třenice mezi zaměstnanci, které mohou ohrozit chod firmy. Vedoucí jsou v takové kultuře pro své zaměstnance snadno dosažitelní, věnují jim přiměřenou pozornost. Výhodou podobné kultury je to, že je flexibilní, dokáže se rychle přizpůsobit měnícímu se prostředí, zaměstnanci se v podobné atmosféře zřejmě budou dobře cítit a chodit sem rádi, mohou se rozvíjet, realizovat. Ohrozit ji může to, že někdy dochází k nedostatečné kontrole. Loajalita zaměstnanců může být ohrožena vnitřní nespravedlností. Demokratická firemní kultura vytváří optimální zázemí pro aktivní přístup zaměstnanců podniku. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 14 14

9 MOTIVACE A AKTIVNÍ PŘÍSTUP Kapitola představuje pojmy motiv, stimul, motivace a seznamuje nás s třemi hlavními vlivy motivace. Kde se v nás bere aktivní přístup, ta velká vnitřní síla? Každý člověk má své vnitřní důvody k tomu, proč něco dělá, proč jedná, jak jedná. Různí lidé pak mají ke své aktivitě různé důvody. Stejně tak je to, co děláme, ovlivněno řadou vnějších činitelů. Motivy jsou vnitřní nutkání k nějaké aktivitě. Příkladem motivů může být snaha dosáhnout úspěchu, uznání, seberealizace, spolupráce s druhými lidmi, finančního zajištění, pocitu bezpečí a jistoty atd. Stimuly jsou vnější podněty, které změní naší ochotu k činnosti. Typickým stimulem je finanční odměna, pochvala či uznání druhých lidí. Motivace je pojem dvou významů. Jednak je to označení pro aktivity, které mají vyvolat a vyvolávají žádoucí motivy, a současně označení pro stav, v jakém se člověk z hlediska působení motivů nachází. Motivace jako vnitřní připravenost člověka k určité činnosti je pak ve zcela konkrétním okamžiku směsicí tří významných vlivů, a to jeho povahy, konkrétní životní situace ve smyslu uspokojení životních potřeb a také momentální nálady. STIMUL MOTIV MOTIVACE MOTIVAČNÍ ZALOŽENÍ HIERARCHIE POTŘEB NÁLADA První z vlivů, povaha neboli tzv. motivační založení, je charakteristika dlouhodobě neměnná. Vyjadřuje příslušnost k některému ze čtyř motivačních typů. Máme tím na mysli, že někteří lidé rádi soutěží. Další rádi baví společnost. Jiní rádi pracují týmově Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 15 15

10 a další upřednostňují práci, kde se uplatní jejich přesnost, preciznost a smysl pro pořádek. Dalším z vlivů momentální náladou pokud se týká motivace, myslíme, že i když někdo má rád pořádek, jednou za čas ho uklízení přestane bavit a má náladu na nepořádek. Po krátké době se však vrátí k uklízení. Zůstává poslední, velmi významný vliv, a to vliv dlouhodobější situace, ve které se nacházíme a stav uspokojení našich potřeb, kterému věnujeme samostatnou kapitolu. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 16 16

11 MOTIVAČNÍ PYRAMIDA PODLE ABRAHAMA MASLOWA Kapitola popisuje známou teorii psychologa Maslowa, při níž si uvědomíme jednoduché i složité pozadí našeho konání. Abraham Harold Maslow ( ) byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistického proudu v psychologii. Nejčastěji bývá uváděn právě jako autor hierarchie lidských potřeb. Problematikou uspokojení lidských potřeb se intenzivně zabýval Abraham H. Maslow. Sestavil hierarchii lidských potřeb, které říkáme Maslowova pyramida. Označení pyramida vypovídá o preferencích při přidělování energie pro různé typy chování. Maslow zjistil, že potřeby lidí jsou uspokojovány v posloupnosti od základních potřeb po potřeby vyššího řádu. Maslowova hierarchie potřeb vypovídá o tom, že pro člověka jsou nejnaléhavější potřeby nejnižší úrovně pyramidy potřeby fyziologické. To znamená, že nejprve člověk potřebuje uhasit žízeň, zahnat hlad, mít možnost odskočit si na WC a také uspokojit sexuální potřeby. Když jsou nasyceny, mohl by být spokojený, a existuje také část lidí, která spokojena je a o nic víc neusiluje. U většiny lidí se však záhy objeví nespokojenost. Člověku se otevřou další potřeby potřeby jistoty a bezpečí. Tedy potřeba nacházet se v chráněném prostoru obydlí, v bezpečí lidské skupiny. Je-li i tato potřeba naplněna, začnou být pro člověka aktuální sociální potřeby. Potřeba komunikace, výměny informací a emocí, zapojení do společné činnosti, prožívání pocitu my. Po nich přicházejí na řadu potřeby uznání a ocenění. Člověk chce být vnímán jako individualita, jako někdo. Je pro něj důležitý respekt ostatních. A na vrcholku pyramidy se nachází potřeby seberealizace a osobního rozvoje. Potřeba mít možnost dělat to, co považuji za smysl své existence nebo co mi umožňuje nezůstávat na místě, dále se rozvíjet. Samozřejmě, že existují lidé, kteří mají zdůrazněnu některou z potřeb vyšší úrovně a potlačenu některou z úrovně nižší. Toto je obecný model a nemusíme jej brát dogmaticky. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 17 17

12 Motivační pyramida podle A. Maslowa Potřeby seberealizace Potřeby uznání Potřeby sounáležitosti Potřeby bezpečí a jistoty Fyziologické potřeby 1. Fyziologické potřeby základní potřeby odpovídající jídlo, pití, spánek, oděv okolí uspokojivé prostředí (světlo, teplota, čistota, prostor) 2. Potřeby bezpečí a jistoty jistota plat, nemít strach ze ztráty získaných nebo otevřených možností prostředky mít k dispozici potřebné prostředky, nástroje a metody 3. Potřeby sounáležitosti (sociální potřeby) identifikace ztotožnit se s cíli nějaké organizace, náležet ke skupině, týmu vztahy rozvíjet vztahy k nadřízeným, kolegům, spolupracovníkům, zákazníkům 4. Potřeby uznání uznání být uznávaný, oceňovaný, být pokládaný za důležitého dosažení úspěchu dosáhnout cílů, splnit úkoly, podat výkon sebeocenění důvěra ve vlastní schopnosti, pozitivní autoportrét postavení, vážnost a role hrát role odpovídající vlastním schopnostem, mít postavení 5. Potřeby seberealizace vliv utvářet okolní svět v souladu s vlastními myšlenkami, rozvíjet osobní autoritu zájem mít zajímavé úkoly, jež jsou inspirací, výzvou seberealizace uplatnit vlastní schopnosti znát, vědět, rozumět vyzkoušet, zažít, analyzovat, systematizovat, rozumět Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 18 18

13 MOTIVAČNÍ ZALOŽENÍ Kapitola nás seznamuje s typologií lidí dle motivačního založení (povahy). Popisuje zároveň charakteristiky jednotlivých typů i jejich reakce na kritiku či pochvalu. Motivační založení neboli povaha, je dlouhodobě neměnná charakteristika, která vyjadřuje příslušnost k některému ze čtyř motivačních typů lidí. Máme tím na mysli, že někteří lidé rádi soutěží, jiní rádi baví společnost, další zase rádi pracují týmově či upřednostňují práci, kde se uplatní jejich přesnost, preciznost a smysl pro pořádek. Diagram motivačního založení využívá pro klasifikaci lidí z hlediska motivace dvou faktorů: snaha zaměřovat se buď na výsledky/cíle (věcnou stránku, úkoly), nebo na vztahy/cesty (procesní stránku, lidi) druhý faktor vypovídá o tom, zda lidé projevují tendenci brát na sebe riziko, přijímat výzvy a smiřovat se s nejistotou, nebo zda silně vyhledávají bezpečí, jistotu Potřeba vnějšího (společenského) sebeprosazení DYNAMIKA Potřeba vnitřního (individuálního) sebeprosazení - sebeprosazování - vůle vést lidi - vůle koordinovat činnosti - testování schopností druhých lidí - snaha být středem zájmu - poměřování a třídění lidí R I Z I K A - sebeprosazování - samostatnost jednání - aktivita při řešení problémů - netrpělivost - hlad po informacích - nezávislost a špatná zvladatelnost - racionální inteligence EFEKTIVITA CESTY - VZTAHY CÍLE - VÝSLEDKY UŽITEČNOST - vůle naslouchat a chápat - empatie a sociální inteligence - ochota uznat odlišný názor - potřeba sociálního kontaktu - preference společné práce - tolerance odlišnosti J I S T O T Y - vyžadování pořádku - skrývání emocí - přesné vyjadřování - sklony analyzovat - tendence nepodceňovat detaily - sklony dotahovat činnost Potřeba vnějšího (společenského) zakotvení STABILITA Potřeba vnitřního (individuálního) zakotvení Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 19 19

14 OBJEVOVATELÉ Charakteristika: Objevovatelé jsou lidé, u kterých se kříží sklon k riziku s potřebou dosáhnout výsledků. Jsou to lidé sebevědomí, nezávislí, spoléhají se hlavně na sebe a ostatní spolupracovníky vlastně nepotřebují. Neochotně přijímají nadřízenou autoritu. Mají jasně stanovené cíle a jdou si za nimi. Reakce na pochvalu: Na pochvalu reagují chladně, sami nejlépe vědí, zda dosáhli dobrých výsledků. Lépe přijímají pochvalu, když je vyslovena s obdivem či zdůrazňuje rovnoprávnost. Často reagují: Já vím. Reakce na kritiku: Kritiku nemají rádi, opět sami poznají, že dosažené výsledky nejsou nejlepší. Pro objevovatele jsou typické protiútoky. Reakce na zátěž: Na zátěž reagují pozitivně a s nasazením. Chtějí dokázat, že na to mají. Motivace: Pokud je chceme motivovat, měli bychom zdůrazňovat, že se jedná o těžký úkol (výzva) a měli bychom jim ponechat určitou nezávislost. Přesné instrukce a pokyny budou mít spíše demotivující účinky. Příklady motivačních formulací: Je to opravdu těžký úkol. Dosud to nikdo nedokázal. Je to výzva. Zatím jsme to ještě nikdy nedělali. Budeš mít plnou volnost. Příklady demotivujících formulací: Tady máš manuál, když se ho budeš držet, dosáhneš úspěchu. O postupu práce mne budeš pravidelně informovat. Výsledek bude záviset především na tvé spolupráci s ostatními. PODMAŇOVATELÉ Charakteristika: Sklon k riskování se u nich setkává s důrazem na způsob dosahování cílů. Na rozdíl od objevovatelů rádi pracují s lidmi, jsou zábavní, otevření. Vítají závislost ostatních lidí na sobě. Vztahy s ostatními jsou pro ně důležitější než dosahované výsledky. Nemají rádi detaily a kontrolu, ale také nepohodlí a tělesné strádání. Rádi experimentují. Reakce na pochvalu: Pochvalu slyší rádi, snaží se zveličovat své výkony, ukázat, že to nebyl lehký úkol. Typická je reakce, která má za cíl ovlivnit ostatní (např. Doufám, že si na to vzpomeneš, až to budu potřebovat. ). Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 20 20

15 Reakce na kritiku: Kritiku vyloženě nesnáší, snaží se ji zlehčovat a snižovat její dopad. Velice často si myslí, že je kritika neoprávněná, snaží se snižovat kompetenci kritika. Častou reakcí bývá protiútok. Reakce na zátěž: Jsou schopni vyvinout vysoké úsilí, pokud vidí, že by z toho mohly plynout mocenské výhody. V zátěži mají sklon k výmluvám a zbavování se zodpovědnosti převádějí nepříjemné úkoly, či jejich části, na ostatní, ale stále však kontrolují výkony ostatních, aby měli zásluhy na potenciálním úspěchu. Motivace: Můžeme je motivovat tím, že zdůrazníme jejich roli a důležitost v kolektivu a ukážeme jim, jak jsme na nich závislí. Naopak nezájmem o jejich osobu je demotivujeme. Poznámky, které ostatní přijímají s klidem, vnímají jako útok na svoji osobu. Příklady motivačních formulací: Spoléhám, že uplatníš svou schopnost přesvědčit lidi. My všichni teď závisíme pouze na tobě. Ta práce bude mimořádně zábavná. Nechci ti do toho vůbec mluvit, jsi výborný organizátor. Příklady demotivujících formulací: Bohužel na tebe nebudu mít po celou dobu vůbec čas. Pokud by tě něco napadlo, dej mi to, prosím, do zprávy a tu dej sekretářce. To víš, kdybych se musel zabývat každým, nedělal bych nic jiného. SLAĎOVATELÉ Charakteristika: U slaďovatelů se kombinuje potřeba jistoty a harmonických mezilidských vztahů. Stejně jako podmaňovatelé rádi pracují s lidmi. Neočekávají však nic víc, než stabilní a přátelské vztahy s ostatními a pocit sounáležitosti a zázemí. Usilují o dokonalé společenské prostředí jejich cílem je aby skupina spolupracovala a stávala se fungujícím týmem. Umějí naslouchat, zajímají se o problémy ostatních. Respektují názory ostatních. Jsou poměrně konzervativní (nemají rádi změny), ale pokud se tým dohodne, změnu uznají a respektují. Reakce na pochvalu: Pochvalu většinou přejdou bez povšimnutí nebo poukazují na zásluhy ostatních. Reakce na kritiku: Kritiku přijímají, vždy si ji vyslechnou a ustojí i to, co by ostatní velmi rozčílilo. Vědí, že každý člověk má na věc jiný názor a že nikdo není dokonalý. Reakce na zátěž: Tento typ lidí není vhodné vystavovat zvýšené zátěži. Necítí se při ní dobře, nejsou příliš tvůrčí a obvykle nezvyšují své úsilí. Hledají oporu v ostatních. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 21 21

16 Motivace: Motivujeme je, když jim uložíme takovou práci, u které budou spolupracovat s ostatními. Demotivovat je bude naopak nedostatek interakce s ostatními pracovníky a s tím spojená odpovědnost, která bude ležet pouze na nich. Příklady motivačních formulací: Pořád budeš ve styku s ostatními. Bude to týmová práce. Ta věc se dá udělat jen společným úsilím všech. Spoléhám, že zasáhneš v případě, že to mezi lidmi nebude klapat. Příklady demotivujících formulací: Budeš muset někam zalézt a soustředit se na práci. Je to důvěrné, nikdo by neměl nic tušit. Ta věc vyžaduje velkou tvořivost a samostatný přístup. Budeš muset operativně rozhodovat. Jsi osobně plně zodpovědný za výsledek. ZPŘESŇOVATELÉ Charakteristika: Kříží se u nich potřeba jistoty se zaměřením na výsledky. Jistoty nehledají ve svém okolí jako slaďovatelé, ale u sebe. Usilují o svou vlastní dokonalost. Potřebují mít pořádek ve své práci a očekávají jasně a srozumitelně zadané úkoly. Neradi spolupracují s ostatními, své nadřízené respektují, ne vždy však souhlasí s jejich názory. Špatně reagují na změny, jsou racionální a neradi ukazují své emoce. Pokud mají předem stanovená kritéria (mantinely), dokáží skvěle posoudit úkoly a zpracovat je. Reakce na pochvalu: Na pochvalu reagují s vděkem a váží si jí. Reakce na kritiku: Nad kritikou se zamýšlejí. Pokud ji shledají jako oprávněnou, pociťují lítost, pokud jako neoprávněnou, přijímají ji diplomaticky. Reakce na zátěž: Vysoká zátěž pro ně není vhodná. Vnáší jim zmatek do jejich zavedených systémů. To způsobuje časté chyby a zmatkování, může to vést k jejich zhroucení. Motivace: Dostatečnou motivaci jim poskytneme přesně a srozumitelně stanovenými instrukcemi. Demotivuje je nabídka spolupráce s ostatními lidmi a požadavky na kreativitu. Příklady motivačních formulací: Tady je příručka pro tyto problémy. Přečti si instrukce a budeš-li se jich držet, určitě uspěješ. Napsal jsem ti postup na desky, všechny informace jsou uvnitř. Výsledek potřebuji do pondělí. Příklady demotivujících formulací: Ta věc bude vyžadovat hodně práce s lidmi. Očekávám od tebe osobitý přístup, hodně nápadů a tvořivosti. V nejlepším případě by měly být v týmu zastoupeny všechny čtyři motivační typy, protože každý typ s sebou přináší jiné kvality. Slaďovatelé a podmaňovatelé se starají o efektivitu pracovní skupiny, objevovatelé a zpřesňovatelé mají zásluhy na Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 22 22

17 produkci a užitku skupin. Slaďovatelé a zpřesňovatelé udržují ve skupinách stabilitu, podmaňovatelé a objevovatelé zase vnášejí do skupin dynamiku. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 23 23

18 DVACET DŮVODŮ, PROČ TO UDĚLAT PRÁVĚ TEĎ! Výmluvy, výmluvy, výmluvy! Když něco nechceme udělat, nějaká ta výmluva se vždycky najde. Lidé aktivní, ale zpravidla nic neodkládají. Jejich motto zní: "Udělej to teď!" Pro ty, kteří na zítra odkládají úkoly, které mohli udělat již dnes, přinášíme dvacet nejčastěji používaných výmluv... i rady, jak se s nimi vypořádat. 1. Je to nepříjemné. Určitě ano. Ale stane se váš úkol zítra nebo příští týden méně nepříjemným? Asi ne. A může se dokonce stát opak. Pokud budete úkol opakovaně odkládat, budete se jej obávat ještě více. 2. Má to být hotové až za hodinu, zítra, za týden... Správně. Právě nyní tedy máte příležitost k tomu, abyste úkol dokončili. Nic vás netlačí, nikam nespěcháte a konečně můžete všem ukázat, jak dobrou práci dokážete odvést... když na to máte dostatek času. 3. Ve stresu pracuji lépe. Tato výmluva je matkou všech výmluv. Skrývá v sobě samozřejmě zrnko pravdy: pod tlakem ze sebe dokážeme vydat maximum. Proč ale čekat, až na nás tento tlak vyvinou vnější okolnosti? Vytvořte si jej sami! Trocha osobní disciplíny dokáže zapůsobit stejně účinně, úkol splníte v předstihu a ještě získáte čas na případné opravy nebo řešení neočekávaného. 4. Možná, že se to vyřeší samo. Počkám a uvidím, co se stane. To určitě! Zvažte všechna pro a proti. Je možné, že se situace skutečně sama vyřeší. Ale je také možné, že ne a vám pak vzniknou problémy. Pečlivě zvažte, zda toto riziko chcete podstoupit. 5. Nemusí to fungovat. Existuje jen jeden způsob jak to zjistit, že? 6. Nemám s sebou podklady (brýle, nářadí, kufřík atd.). Zapomenutí důležitého podkladu, nástroje nebo pomůcky je někdy podvědomým činem, kterým se snažíme vyvléci z řešení situace. Nemám podklad, nemůžu rozhodnout, říkáte si. 7. Je to náročné. No a co? Určitě jste už zvládli spoustu situací, jejichž řešení bylo náročné. A dokázali jste to. Stane se úkol méně náročným tím, že jej odložíte? Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 24 24

19 8. Teď se na to necítím. Výborně. Alespoň máte šanci sami sobě dokázat, že vaše výkonnost není ovlivněna tím, jakou máte právě náladu. 9. Bolí mně hlava. Jako mnoho dalších důvodů, toto může být legitimní omluva. Anebo také ne. Často se však stává, že bolest hlavy je způsobena právě vidinou úkolu, který máte před sebou. A když se do něj pustíte, bolest najednou mizí. 10. Stejně se nic nestane, když to udělám později. Tato výmluva se objevuje velmi často a je nejvíce nebezpečná. Odklad rozhodnutí, vyřešení problému nebo reakce na situace s sebou vždy nese následky. Snižuje pravděpodobnost, že úkol bude vůbec splněn. Zvyšuje pravděpodobnost, že úkol bude odbytý. A obírá vás o pocit jistoty, který získáte, když máte situaci plně pod kontrolou. A samozřejmě také podporuje špatný návyk, který se vám může vymstít v budoucnosti. 11. Vždyť to stejně nespěchá. Někteří lidé jsou tzv. hasiči. To znamená, že pracují jen na úkolech, které je právě tíží, a které jsou právě naléhavé. Na aktivity, které jsou však důležité z dlouhodobého hlediska, pak nezbývá čas. Vždy se tedy zeptejte: Odkládám tento úkol jen proto, protože není naléhavý?" Pokud jej budete odkládat i nadále, může se stát, že nesplnění úkolu, na který před tím nikdo nespěchal, najednou způsobuje krizi. A to už může být pozdě na jakoukoliv záchranu. 12. Mohlo by to bolet. Bylo by velmi zajímavé zjistit, kolik vrtání a plombování u zubaře bylo způsobeno jen tím, že pacienti odkládali návštěvu ordinace jen proto, že by to mohlo bolet". 13. Musím si nejdřív uspořádat stůl. I tento důvod může a nemusí být pravdivý. Pokud uspořádání stolu" znamená, že papíry z jednoho rohu přeskládáte na druhý, nebo je přeskládáte v novém pořadí, následovně je založíte do speciálních šanonů a pak ještě trochu naleštíte nábytek a utřete prach, zamyslete se, zda to neděláte jen proto, abyste oddálili něco, co udělat nechcete. 14. Musím se na to vyspat. Některé věci si musíte dlouze promyslet. Ale často naopak stačí rychlé rozhodnutí. Neobvyklý nápad, který by vás mohl zachránit, druhý den smetete jako příliš riskantní. A začnete opět přemýšlet, jak situaci vyřešit. Čas ale běží a problém i nadále zůstává nevyřešen. Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 25 25

20 15. Skutečně to chci udělat, ale zapomínám na to. Zapomnětlivost může znamenat dvojí. Buď zapomínáte, protože tyto činnosti nechcete dělat (dlužníci mají vždy horší paměť než věřitelé). Anebo nemáte systém, který by vám tyto úkoly připomínal. Lístek s poznámkou, zápis do diáře, pípání hodinek, gumička kolem zápěstí, klasický uzlík na kapesníku nebo partner, který vám úkol bude neustále připomínat. Pokud je vaše paměť skutečně tak špatná, je mnoho technik, jak ji osvěžit. 16. Než začnu, udělám si přestávku. Tato výmluva má několik variant: Než začnu, dám si cigaretu, přečtu si noviny, zajdu na oběd..." Ve většině případů je to chyba. Místo toho, abyste nejprve absolvovali něco příjemného a teprve potom to nepříjemné, obraťte pořadí. Nejdříve udělejte to, co dělat nechcete. A potom se odměňte aktivitou, které je vám příjemná. 17. Nejdřív potřebuji pořádného panáka. Toto jsou slova, která vedou do záhuby. Odhalují totiž, že potřebujete alkohol jako berličku, která vám pomůže zvládnout nepříjemné situace. A určitě sami znáte jedince, kteří se tak dlouho posilovali na kuráž", až nebyli schopni mluvit, natožpak splnit nějaký úkol. 18. Dnes je venku škaredě. V našich zeměpisných šířkách se střídání ročních období zřetelně projevuje na počasí... a pokud tedy potřebujete k práci modrou oblohu, nemá smysl kromě pozdního jara a léta vůbec chodit do práce. 19. Dnes je venku krásně. Tak krásně, že je škoda trávit čas v práci." Někteří lidé si dokáží udělat z počasí výmluvu, ať je krásné nebo škaredé. Fascinující, že? 20. Už je stejně pozdě. Na tuto odpověď skutečně není co říci. Je skutečně zbytečné zamykat prázdný sklad, když už vám z něj všechno vykradli. Ale proč jej vykradli? Protože jste přistoupili na některou z výše uvedených devatenácti výmluv, proč jej zamknete až později. Zdroj: Copyright České vzdělávací centrum, s.r.o., Průvodce kompetencí - Aktivní přístup 26 26

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více