UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skute ností, že Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skute né výše. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Pavlína Horáková

5 Pod kování D kuji panu PhDr. Josefu Duplinskému, CSc., vedoucímu mé bakalá ské práce, za rady a p ipomínky v pr b hu zpracování a as v novaný konzultacím.

6 Anotace Bakalá ská práce se zabývá problémem pracovní spokojeností a faktory, které ji ovliv ují. Práce se skládá ze dvou ástí, teoretické a praktické. Teoretická ást se v nuje historii a teorii psychologie práce a organizace, vysv tlením základních pojm a popisem nejpoužívan jších teorií (metod) pracovní spokojenosti a motivace. Druhá ást, praktická, se zabývá vlastním pr zkumem pracovní spokojenosti v konkrétním podniku. Sou ástí je i sestavení vlastního dotazníku, vyhodnocení a zpracování získaných dat a záv re ná diskuse výsledk. Klí ová slova práce a pracovní innost pracovní spokojenost determinanty pracovní spokojenosti motivace psychologie dotazník

7 Title Determinants of job satisfaction Annotation This bachelor s thesis talks about the question of job satisfaction and the factors, which affect it. The thesis consists of two parts, the theoretic one and the practical one. The theoretic part talks about the history and theory of job psychology and organisation. Then it explains the basic terms and decribes the most used theories (methods) of job satisfaction and motivation. The second part, the practical one, talks about the own survey of job satisfaction in concrete company. One part of this practical part is to built-up the own questionnaire, data evaluation and processing and the final discussion about the results. Keywords work motivation job satisfaction determinants of job satisfaction psychology questionnaire

8 ÚVOD TEORETICKÁ ÁST Historie a teorie psychologie práce a organizace Sociální psychologie organizace Psychologie práce Sociáln -psychologické aspekty práce lov k, práce a pracovní innost Pracovní výkon Pracovní motivace Motivace pracovního jednání Teorie pracovní motivace Pracovní spokojenost Definice pracovní spokojenosti Charakteristika a znaky pracovní spokojenosti Teorie pracovní spokojenosti Pracovní chování Determinanty pracovní spokojenosti PRAKTICKÁ ÁST Cíl výzkumu Výzkumná metoda Získávání a vyhodnocování dat Výzkumný soubor Vyhodnocení a interpretace výsledk Celková pracovní spokojenost Vztahy na pracovišti Spokojenost s finan ním ohodnocením Faktory ovliv ující spokojenost v zam stnání Náro nost práce z pohledu zam stnance Možnosti dalšího vzd lávání Nej ast jší zp soby motivace Absence v tší míry samostatnosti Obavy ze ztráty zam stnání Spokojenost s chováním nad ízených Nej ast jší d vody spokojenosti v práci Nej ast jší d vody nespokojenosti v práci Perspektiva zam stnání z pohledu pracovníka Diskuse k výzkumným výsledk m...44 ZÁV R...45 LITERATURA...47

9 ÚVOD lov k je bytostí spole enskou, jakákoliv innost, tedy i innost pracovní, je mu vlastní. Zdravý lov k tráví v tšinu svého produktivního v ku v rámci n jaké organizace, jejích podmínek, formálních i neformálních vztah, je sou ástí pracovních tým, sou ástí vyšších spole enských celk. Práce jako taková je pro n ho ve v tšin p ípad nejen prost edkem k uspokojení základních fyziologických pot eb, ale sou asn mu umož uje formovat svou vlastní osobnost v interakci s jinými faktory (vztahy s kolegy, nad ízenými, postoji ke stylu vedení lidí, zp sobu odm ování). lov k spokojený v práci a se svou prací zvyšuje nejen životní úrove a zlepšuje psychickou pohodu, ale sou asn rozvíjí svou osobnost, získává nové zkušenosti, schopnosti a ve v tšin p ípad i odborné znalosti. P i výkonu n kterých povolání je mu umožn no uspokojovat i takové vyšší pot eby jako je sebeuplatn ní nebo seberealizace. Výsledky výzkumu CVVM 1 z roku 2004 ukazují, že v eských podnicích je 54% zam stnanc se svou prací spokojeno, 39% poci uje spokojenost i nespokojenost a 7% nespokojenost. Jako nejspokojen jší je možné ozna it skupinu kvalifikovaných a vedoucích pracovník, nejmén spokojeni jsou nekvalifikovaní a zem d lští pracovníci. 2 Práci je rozd lena do dvou rovin, nejprve roviny teoretické a následn empirické (praktické). Teoretickou ástí, která se stala východiskem pro následnou ást praktickou, bych ráda podala ucelený pohled na problematiku pracovní spokojenosti, v etn jejích determinant a teorií, které se jí zabývají. Sou asn práce pojednává o sociáln psychologických aspektech práce, pracovní innosti a pracovním výkonu, jakožto i o motivaci a jejím p ípadném vlivu na pracovní spokojenost jedince. Cílem empirické ásti je konfrontovat získané poznatky s informacemi dosaženými v rámci provedeného vlastního pr zkumu. Výzkumný soubor tvo í zam stnanci jedné velké spole nosti v Praze, která se zabývá p edevším prodejem obuvi. 1 CVVM Centrum pro výzkum ve ejného mín ní 2 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

10 Záv r práce je v nován vyhodnocení informací, které byly shromážd ny prost ednictvím dotazníkového šet ení a vyhodnoceny pomocí r zných matematickostatistických metod, a diskusi výsledk

11 1 TEORETICKÁ ÁST 1.1 Historie a teorie psychologie práce a organizace Sociální psychologie organizace Již ve 30. letech 20. století se Elton Mayo zabýval vztahy mezi lidmi na pracovišti. Dosp l k záv ru, že velmi významn ovliv ují výkon pracovní innosti a jeho efektivitu. Od této doby se postupn rozvíjí nový aplikovaný obor, sociální psychologie práce, který zkoumá lov ka vzhledem k jeho pracovnímu procesu, kontakt m a vztah m. Jedná se o empirickou v du, která studuje mezilidské (sociální) interakce. lov k je bezpochyby bytostí spole enskou, v pracovním procesu je ovliv ován konáním a chováním lidí ve svém okolí, a už se jedná o jeho spolupracovníky, kolegy, obchodní partnery, ale i nad ízené. Sou asn však i on sám svým chováním m že na tyto skupiny p sobit stejn. Psychologie organizace p inesla d raz na lov ka pracovníka jakožto prvek organiza ního systému a na vztahy organizace jedinec i lov k lidé v organizaci. 3 [8], [9] Psychologie práce Každé po ínání lov ka sm uje vždy k n jakému cíli, cht jí-li lidé t chto cíl dosáhnout, vytvá í sociální celky (organizace), které se stávají prost edkem k dosahování vyty ených cíl. Podmínkou efektivního fungování t chto celk je p edevším spole enská d lba práce, kooperace (spolupráce) a koordinace. Organizaci m žeme tedy vymezit jako strukturovanou sociální skupinu se zacílenou, plánovanou, koordinovanou a kontrolovanou a ú eln ízenou spole nou, nicmén funk n diferenciovanou, inností. 4 Vznik psychologie práce umožnil p edevším zm nu ve vnímání lidských zdroj ve vztahu k pracovnímu procesu. Postupn se za alo respektovat postavení pracovníka p i vytvá ení podnikových hodnot a jeho vztah k práci. Psychologie práce prošla b hem 20. století pom rn bou livým vývojem. V decké ízení kladlo d raz na význam lov ka v podnikové praxi, psychotechnika zapojila psychologii do pracovní praxe a zohlednila i uplat ování psychologické diagnostiky p i výchov a vzd lávání potencionálních 3 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X., str

12 zam stnanc. Významnou m rou p isp la do rozvoje psychologie práce také inženýrská psychologie a ergonomie. Poukázaly na psychická i fyzická omezení lidského t la a v zájmu dosahování vysoké efektivnosti p i práci, nap. se stroji, poukázaly na nutnost zohlednit tyto indispozice p i konstrukci technických za ízení, n který nástroj apod. Jednou ze základních podmínek efektivního fungování podniku je ú elné využívání disponibilních zdroj. Vedle kapitálových zdroj jsou dalším klí ovým lánkem zdroje lidské zam stnanci podniku. Na n p i výkonu jejich pracovních povinností p sobí mnohé sociáln -psychologické aspekty práce. [8], [5] 1.2 Sociáln -psychologické aspekty práce lov k, práce a pracovní innost Ješt p ed tím, než budou podrobn rozebrány a popsány oblasti pracovní spokojenosti, jakož i faktory, které je determinují, vymezují, je d ležité vysv tlit n které základní pojmy. Mezi ty nejd ležit jší pat í bezesporu pracovní innost a práce Pracovní innost Jakákoliv lidská innost je lov ku vlastní, umož uje mu rozvíjet a využívat svých schopností a dovedností, zat žovat psychickou i fyzickou stránku, formovat lidské vlastnosti. Pracovní innost je tedy cílev domé, systematické a zám rné p sobení na vn jší sv t. Jejím prost ednictvím lov k získává nezbytné prost edky k zajišt ní své individuální a druhové existence. 5 [9] Práce lov k b hem svého života vykonává celou adu inností, od svého narození prochází d tstvím, kde je hlavní náplní jeho dne hra, p es proces dospívání (u ení), až dozraje do produktivního v ku, ve kterém tráví v tšinu svého asu prací. A práce jako taková je náplní innosti každé organizace. Lidská práce je stálým objektem zkoumání, vždy byla, je a bude velmi d ležitou sou ástí života každého z nás a pomáhá udržovat ur itý životní standard. Práce je specificky lidská ú elová aktivita, p evážn fyzická, nebo psychická i kombinovaná, jejímž cílem je tvorba materiálních a duchovních hodnot. 6 5 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X., str

13 Mnoho lidí považuje práci v prvé ad za zdroj obživy, plní tedy p edevším funkci ekonomickou. Práce, d íve chápána velmi jednostrann, je v život lov ka velmi d ležitá, bývá jeho hlavní životní aktivitou, ovliv uje život jedince i v dalších oblastech chování a konání, než jen v rovin finan ní. [5] V sou asné dob mnoho autor poukazuje také na to, že práce není jen prost edkem pro uspokojení základních existen ních pot eb lov ka, ale sou asn umož uje získat zam stnanci ur ité spole enské postavení, dává mu prostor pro seberealizaci, zprost edkovává nové možnosti trávení života, dává životu smysl. Na druhou stranu je nutné upozornit na fakt, že ne každá práce je pro lov ka motivující a poskytuje mu kýžený pocit seberealizace. Díky výše uvedeným funkcím práce je však také kategorií sociáln -psychologickou, je d ležitým zdrojem sebehodnocení a nacházení vlastní identity. Ve své podstat zprost edkovává svému initeli jednak pen žní odm nu, tak také produkt, který má nebo chce mít ve svém majetku. Hodnoty vytvo ené prací ve svém souhrnu vytvá ejí ekonomickou, kulturní a morální úrove spole nosti a ur ují životní úrove jejích len. 7 [9] Je práce nutné zlo anebo životní smysl v podob aktivity? to je otázka, kterou si roku 1992 položili a zkoumali Semmer a Udris. Došli k záv ru, že odpov di jsou velmi r znorodé a subjektivní. Práce m že být jednak namáhavá, znechucující, jednotvárná, ale na druhou stranu také smysluplná, zajímavá, p itažlivá i interesantní. Stejn tak m že asociovat pocity únavy, nechuti, odporu nebo naopak vnit ního uspokojení, spokojenosti, napln ní. Každá práce musí mít bezesporu sv j cíl a smysl. Obecn m žeme íci, že se jedná p edevším o realizaci stanovených cíl a rozvoj a uspokojování individuálních a spole enských pot eb, požadavk a zájm. Sou asn plní n kolik základních sociáln psychologických funkcí. Mezi n pat í: 1. aktivita a kompenzace lov k získává schopnosti, dovednosti, pocit obohacení a pracovní kompetence, 2. osobní identita pracovník vykonává zadané úkoly, získává r zné pracovní pozice a ty pomáhají utvá et a formovat jeho pocit seberealizace a sebeidentity, 3. sociální uznání zam stanec nabývá uznání od ostatních spolupracovník, koleg nebo nad ízených, což v n m evokuje pocit spole enské prosp šnosti, užite nosti, 7 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

14 4. kooperace a interakce v podstat se jedná o spolupráci v pracovní innosti a schopnost v len ní se (zapojení se) do kolektivu a spolupráce uvnit n j, 5. asová strukturovanost práce ovliv uje lidský biorytmus, rozvrhuje as a ovliv uje plánování všech ostatních aktivit p edevším v závislosti na tom, jaká je pracovníkova sou asná nebo o ekávaná pozice ve spole nosti. [6] ím je pracovní innost (práce) náro n jší, a po stránce fyzické nebo psychické, tím vyžaduje vyšší nároky na pracovníka a do jisté míry také ovliv uje pracovní výkon, resp. pracovní výkonnost Pracovní výkon Pracovní výkon je výsledek pracovní innosti vykonané v ur itém ase za ur itých podmínek. 8 Výkony lidí jsou ovlivn ny celou adou okolností, m ní se dokonce i v pom rn krátkých asových intervalech, a to i za relativn objektivních podmínek. Na pracovní výkon p sobí jak vlivy vn jšího prost edí, tak i osobní p edpoklady pracovníka. Vlivy vn jšího prost edí jsou p edevším: 1. technické, organiza ní a ekonomické podmínky - objektivn ovliv ují pracovníky a v interakci s jejich osobnostními p edpoklady pat í mezi nejvýznamn jší initele, jedná se nap. o technické vybavení pracovišt a pracovní prost edí, fyzické podmínky práce a technologie pracovních postup, dále však také mzdové ohodnocení a motiva ní podn ty, délku a strukturu pracovní doby nebo i dodržování bezpe nosti práce, atd., 2. spole enské podmínky do této skupiny lze zahrnout p edevším soubor sociálních norem a pravidel, konkrétn se jedná nap. o zp sob vedení a úrove vedení lidí, pozici pracovníka v profesi a ve spole nosti, úrove sociálních vztah na pracovišti, kvalitu mezilidských vztah a kvalitu sociálního prost edí, o podmínky osobního a rodinného života, atd., 3. situa ní podmínky jsou to aspekty, které p sobí na pracovníka v ur itém okamžiku, nej ast ji to bývá nap. reorganizace nebo restrukturalizace organizace, rekvalifikace pracovníka, inovace a zavád ní nových technologických postup, ale i celospole enské události jako hrozba ztráty práce. 8 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

15 Druhou významnou skupinou jev, které ovliv ují pracovní výkonnost (pracovní výkon) jsou tzv. osobnostní determinanty pracovníka: 1. zdravotní stav, 2. odborné vzd lání, fyzické a psychické p edpoklady, 3. morální a charakterové vlastnosti, 4. motivace. Práv motivace je z hlediska pracovního výkonu velmi d ležitá. Protože p edevším vnit n motivovaní pracovníci jsou aktivní, vykonávají svoji práci efektivn, jsou výkonní a snaží se dosáhnout ur itých cíl, oproti tomu nemotivovaní pracovníci jsou ve v tšin p ípad nete ní a neaktivní. [6] 1.3 Pracovní motivace Motivace pracovního jednání Na úvod je vhodné obecn definovat samotný pojem motivace. Motivace je vnit ní pohnutkou, pot ebou, která modifikuje a usm r uje lidské chování. 9 Motivace je ve své podstat vnit ní hnací silou, která lov ka vede ur itým sm rem, aktivizuje ho, ur uje jeho dynamiku a flexibilitu a díky motivaci také lov k tento sv j pozitivní postoj udržuje. Motivace dává každé innosti ur itý cíl. Protože však v této práci pohlížíme na motivaci vzhledem k jejímu vztahu k pracovní innosti, respektive pracovní spokojenosti, projevuje se motivace p edevším v souvislosti s pracovním výkonem. Takovouto motivaci nazýváme motivací pracovní, p esn ji však motivací pracovního jednání. [6], [9] Pracovní motivace je ovliv ována vnit ním i vn jším prost edím. Motivy nep sobí na lov k izolovan, vytvá ejí mezi sebou r zné interakce, jsou zdrojem energie a sou asn p sobí jako akcelerátory, tzn. sm rují pracovní jednání žádoucím sm rem. [10] Primární motivaci (vnit ní) m žeme zjednodušen popsat jako radost z innosti samotné. Pracovníkovi p ináší uspokojení zejména množství jeho kompetencí, dosažené spole enské postavení, relativn vysoká míra autonomie. Je typická pro pracovníky, kte í se 9 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualizované a rozší ené vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

16 pohybují v oblasti tv r í nebo výzkumné práce (výzkumní odborníci), vrcholové manažery a další profese, které sou asn umož ují vysokou míru seberealizace. [6], [10] Vn jší (sekundární) motivace je založena na tzv. pobídkách. lov ku nep ináší uspokojení innost jako taková, nicmén její výsledek (ohodnocení) v podob platu. Vn jší pobídky, neboli stimuly, mohou mít být jak pozitivní, tak i negativní, p i emž jsou ve v tšin p ípad stejn ú inné. Mezi nejvýznamn jší pat í nap. následující: pen žní odm na mzda, plat, podíly na zisku, 2. pracovní ohodnocení ocen ní perspektivy a výkonu pracovníka, 3. pracovní podmínky zejména režim práce, struktura pracovní doby, p ispívají k pracovní pohod nebo pracovní nespokojenosti, 4. ohodnocení skupinou uznání a respekt, 5. porovnání svého výkonu s ostatními umož uje sebehodnocení, sebeocen ní, 6. možnost samostatné práce vyšší podíl vlastního rozhodování, v tší odpov dnost, 7. sociální výhody motiva ní faktor zde p sobí v tšinou krátkodob. V souvislosti s pracovní motivací se vytvo ila celá ada r zných teorií Teorie pracovní motivace Jednotlivé teorie pracovní motivace nejsou ve svých názorech zcela jednotné. V sou asné dob nelze ani íci, že by jedna teorie výhradn p evládala nad ostatními. V zásad se rozlišují dv základní skupiny t chto teorií: 1. Co lov ka motivuje k práci a jeho vztah k pracovní innosti auto i se zabývají problematikou lidských pot eb, jejich vzájemných vztah a preferencí a ur ují, do jaké míry ovliv ují výkonnost a spokojenost v práci, hledají motivátory, jejichž síla je neomezená. Mezi nejvýznamn jší pat í Maslowova teorie hierarchie pot eb, Herzbergova dvoufaktorová motiva n -hygienická teorie pracovní motivace a Alderferova teorie pot eb. 2. Proces pracovní motivace kladou d raz na teoretické vymezení pracovní spokojenosti, do pop edí se dostávají kognitivní (poznávací, sd lné) prom nné a jejich vztah k ostatním prom nným. Do této skupiny pat í zejména Vroomova teorie exspektance, teorie spravedlnosti J.S. Adamse a Lockowa teorie dosažení cíle. [10] 10 ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str

17 Vzhledem k tomu, že n které teorie motivace sou asn zasahují i do teorií pracovní spokojenosti, kterým je v novaná samostatná kapitola, budu se v následujícím textu zabývat výhradn teoriemi pracovní motivace jako takové Maslowova teorie hierarchie pot eb Jednou z nejb žn ji používaných teorií pracovní motivace se stala Maslowova teorie pot eb. Základním východiskem této teorie je p edpoklad, že lov ka v život stimulují (podn cují) pot eby. Sou asn tato teorie vychází ze systému pyramidového uspo ádání. Nejprve jsou uspokojeny základní fyziologické pot eby, pot eby nižší úrovn. Až poté má lov k zájem na uspokojování pot eb úrovní vyšších. Pokud dochází ke konfliktním situacím, ustupují vyšší pot eby pot ebám níže postaveným. [6], [10] Maslow rozd luje pot eby do p ti úrovní, v závorce jsou uvedeny pot eby, které lov ka stimulují v pracovní innosti: 1. pot eby fyziologické umož ují biologické p ežití, pat í sem pot eba potravy, tekutin, spánku, sexu (pen žní ocen ní mzda, plat), 2. pot eby bezpe í pot eba ochrany života p ed hrozbami, uchování fyzického i psychického bezpe í (sociální a d chodové zajišt ní, vytvá ení odborových organizací), 3. pot eby sounáležitosti a lásky zam ují se na mezilidské vztahy, pot eby milovat a být milován, p ijímán ur itou skupinou (p ijetí pracovní skupinou ve formálních a sou asn neformálních vztazích), 4. pot eby uznání a úcty ocen ní druhými lidmi, pot eby respektu a uznání (pochvaly, tituly, povýšení, vyznamenání), 5. pot eby seberealizace a osobního rozvoje nalezení smyslu života, sebeuplatn ní, snaha dosáhnout hlubšího poznání (vlastní pocit z pracovní seberealizace) Alderferova teorie, teorie spravedlnosti, teorie exspektance a McGregorova teorie Clayton Alderfer ve svém pojetí pracovní motivace neuznává hierarchické rozd lení pot eb do systému pyramidy. Vychází z p edpokladu, že i když nejsou uspokojeny základní lidské fyziologické pot eby, m že lov k toužit po dosahování pot eby vyšší úrovn. lov k m že být sou asn ovliv ován r znými pot ebami a uspokojení n které z nich nemusí bezpodmíne n vyvolávat touhu po uspokojení pot eby další. Existen ní pot eby jsou dány

18 konkrétn, zatímco pot eby ostatní jsou abstraktní. Alderfer rozd lil pot eby do t í základních skupin: 1. pot eby existen ní pat í sem základní fyziologické pot eby a pot eby ochrany a bezpe í (mzda, plat, sociální a zdravotní jistoty), 2. pot eby vztahové komunikace a interakce s jinými pracovníky, pot eby emo ní, podpory, (úcta a uznání v pracovním kolektivu), 3. pot eby r stové možnosti osobního i pracovního vzestupu, r stu, rozvoje. [10] Adamsova teorie spravedlnosti rozlišuje pracovní spravedlnost, která vede k motivovanosti pracovník a jejich aktivit, a pracovní nespravedlnost, která má výrazn demotivující ú inky. Teorie je založena na principu sociálního srovnávání pracovník ve skupinách. Každý pracovník má sklony k porovnávání své osoby se svými kolegy, m že se jednat o srovnání vstup nebo výstup. Mezi vstupy adíme p edevším schopnosti, dovednosti, zkušenosti, charakterové vlastnosti, znalosti, praxi. Výstupem, který je porovnáván ast ji, je zejména plat, mzda, osobní ohodnocení a prémie, osobní r st, pochvaly a významná ocen ní, kariérní r st, druh vykonávané práce. Teorii m žeme vyjád it jednoduchým vztahem dvou pom r, které ukazuje následující rovnice: Obrázek. 1 - Adamsova teorie spravedlnosti (Zdroj: [10], str. 105) Na základ tohoto porovnání m že nabývat lov k dojmu subjektivního nadhodnocení, podhodnocení nebo pracovní spravedlnosti

19 Teorie valence a o ekávání, ozna ovaná také jako Vroomova teorie exspektance, zpracovává teorii pracovní motivace matematicky. Základem teorie je následující vzorec: 11 Ú ( V I + V I + + ) = E V k I k I = instrumentalita; pravd podobnost, s jakou pracovník o ekává odm nu E = exspektance; pracovníkovo o ekávání za výkon V = valence; odm na za pracovní výkon Ú = úsilí; p edpokládané pracovníkovo snažení Pracovníkova motivace je ovlivn na nejen jeho o ekáváním dosažení žádoucího cíle, ale také p itažlivostí pracovní innosti a výslednou hodnotou. Victor Vroom dosp l k záv ru, že ím je daný cíl zajímav jší a atraktivn jší, tím intenzivn jší bude úsilí k jeho dosažení. [6] McGregorova teorie X a Y rozd luje pracovníky podle jejich chování v práci a p ístup k ní do dvou skupin, dvou typ. Typickým p edstavitelem typu X je pr m rný lov k, který nerad pracuje a využije jakoukoliv p íležitost, aby se práci vyhnul. K práci musí být nucen a neustále motivován, není ctižádostivý a vyhovuje mu direktivní styl ízení bez v tší míry odpov dnosti. Jeho výkon musí být podn cován vidinou odm ny za dob e vykonaný úkol nebo trestu v p ípad špatn odvedené práce. Teorie Y oproti tomu vychází ze skute nosti, že lov k je tvor hledající nezávislost, seberealizaci, sebeuplatn ní, je tvo ivý sám o sob, inorodý, je ztotožn ný s organizací a ochotný p ijímat svou odpov dnost. P i azení pracovník, resp. pracovních skupin, k jedné ze dvou kategorií je klí ové pro další postup ízení a motivace manažera. Zatímco typy X budou vyžadovat p edevším kontrolu a autoritativní styl ízení, typy Y uvítají motiva ní a m kký styl ízení založený na vzájemné d v e. [9] Z výše uvedených teorií vyplývá, že motivace je pro lov ka, resp. pro kvalitní výkon jeho práce a výkonnost jako takovou, velmi d ležitá. Vedoucí pracovník by se m l um t vcítit do pracovní skupiny a pozitivn p sobit na její pracovní prost edí. Jestliže pracovník svou inností dosahuje stanovených žádoucích cíl a uspokojuje tak své pot eby, hovo íme o pracovní spokojenosti. 11 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualizované a rozší ené vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

20 1.4 Pracovní spokojenost Definice pracovní spokojenosti Pracovní spokojenost je velmi d ležitá jak pro samotného pracovníka, tak sou asn pro celou organizaci, a to vzhledem k tomu, že jsou stále zkoumány vzájemné interakce mezi spokojeností a pracovním výkonem. V názorech na její definování se v dnešní dob stále psychologové liší. Tento jev se za al systematicky zkoumat od 30. let 20. století. [8] lov k b hem svého života prožívá r zné subjektivní pocity, a to nap íklad radosti a smutku, úsp chu i naopak nenapln ní p ání a stanovených cíl, spokojenosti nebo nespokojenosti se svým sou asným stavem. Tyto stavy a pocity vyjad ují, do jaké míry dosahuje lov k napln ní svých pot eb, cíl a o ekávání. Spokojenost, resp. nespokojenost, se nevyhýbá ani oblasti pracovní. Pracovník vnímá svou innost a podmínky, ve kterých pracuje a vytvá í výsledky své práce, má možnost porovnání a vyhodnocení jednotlivých faktor. innost pracovníka má vždy dv vzájemn spjaté stránky, subjektivní a objektivní 12. Subjektivní stránku p edstavuje spokojenost jakožto odraz práce a jejích podmínek procházející individuálním filtrem norem, hodnotové orientace, aspirací a o ekávání vztahujících se k vykonávané innosti. 13 Theodor Kollárik 14 poukazuje na to, že pracovní spokojenost jako jednu z psychologických kategorií m žeme rozlišovat v širším a užším slova smyslu: 1. spokojenost v práci (širší význam) pojetí, které zatím p evažuje, zahrnuje rysy osobnosti pracovníka vzhledem k jeho práci, obsahuje bezprost ední (zejména fyzikální) i obecn jší podmínky (fungování organizace), 2. spokojenost s prací (užší význam) tato spokojenost souvisí p edevším s výkonem konkrétní innosti, pracovník si všímá náro nosti práce, nárok na pln ní zadaných úkol, významu a d ležitosti práce a v nespolední ad také odm ny. 12 Objektivní stránka je prezentována p edevším pracovní výkonností a efektivitou. 13 ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str

21 E.A. Locke vychází ve svém modelu pracovní spokojenosti z p edpokladu, že pracovní uspokojení je d sledkem ur itých initel a sou asn p í inou absentismu, setrvávání nebo m n ní (fluktuace) zam stnání a výd lku. 15 Krom job satisfaction, tedy pracovní spokojenosti, rozlišuje také job involvement, být prací zaujat, pohlcen (absorbován). Kauzální vztahy k pracovní spokojenosti vyjad uje následující obrázek: [8] organiza ní faktory - mzda - práce sama - pracovní podmínky - atd. výd lek skupinové faktory - spolupracovníci pracovní spokojenost - kontrola - atd. osobnostní faktory - pot eby - aspirace absentismus Obrázek. 2 - Kauzální vztahy k fenoménu pracovní spokojenosti (Zdroj: [8], str. 112) Pracovní spokojenost lze podle Drentha a kolektivu rozd lit do t í základních vztahových úrovní: 1. jako d sledek postupových krok v chování - pracovník vztahuje výsledek své innosti vzhledem ke svým pot ebám a cíl m, 2. jako regula ní systém psychické rovnováhy nespokojenost s dosaženým výsledkem m že vést pracovníka k hledání možností svého dalšího zdokonalování, 15 NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X.,str

22 3. jako podn t k chování, které bude následovat pracovní spokojenost m že vést ke ztotožn ní se pracovníka s organizací, p etrvávající nespokojenost m že však zap í init odchod zam stnance nebo vést k jeho rizikovému chování. [10] Charakteristika a znaky pracovní spokojenosti Mezi základní znaky pracovní spokojenosti pat í její stálost a intenzita. Spokojenost se m že v pr b hu ur itého asového úseku m nit, vlivem jak osobnosti a vlastností každého pracovníka, tak objektivními vlastnostmi podn t (organizace práce, obsah a její charakter, fyzikální prost edí, atd.), které na n ho p sobí. Stálost tedy odráží vývoj této spokojenosti, ovlivn né výše zmín nými prom nnými. M že vykazovat relativní stabilitu nebo být naopak zna n nestálá, kolísavá. Intenzita na druhé stran vyjad uje míru prožitku, m že nabývat hodnot od extrémní spokojenosti po krajní nespokojenost. [10] Na pracovní spokojenost m že být nazíráno z mnoha pohled. D. Gebert a L. von Rosentiel definují následující: 1. spokojenost orientovaná na pot eby (motiva n ) a pobídky (situa n ), 2. celková a díl í pracovní spokojenost, 3. pracovní spokojenost jako asov stabilní nebo p echodný stav, 4. orientace spokojenosti na budoucnost nebo minulost. [8] Globální a díl í pracovní spokojenost jsou vzájemn propojené. Zatímco celková pracovní spokojenost je odrazem míry obecného vztahu k vykonávané práci (pracovní innosti). Jednotlivá pracovní spokojenost se vztahuje k díl ím pracovním situacím a faktor m, nap. kvalit pracovního prost edí, fyzikálním podmínkám, úrovni organizace práce, formálním i neformálním vztah m na pracovišti. Souhrn díl ích pracovních spokojeností, resp. nespokojeností ovliv uje celkovou spokojenost (nespokojenost) a opa n. Spokojenost pracovníka se nemusí vždy zkoumat pouze k ur itému asovému okamžiku, tedy jako aktuální vztah, ale pracovník m že být pozorován i v delším asovém intervalu. Z t chto údaj lze odvodit nejen postupný vývoj celkové pracovní spokojenosti, ale také kolísavost a zm ny jednotlivých díl ích pracovních spokojeností

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců b) personální

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Pracovní spokojenost Bakalářská práce Autor: Alena Prášková Bankovní management, Management Vedoucí práce: Ing. PhDr. Viktor Červený

Více

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin

RNÉ MATERIÁLY. PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Strana 1 z 15 RNÉ MATERIÁLY PSYCHODIAGNOSTIKA - VYHODNOCENÍ z 15.07.2013, 11:45 hodin Kód probanda íjmení Jméno k Objednavatel el testování D910001041 Pokus Pokus 30;3 let Sériové íslo: Verze íslo: Vyhodnoceno:

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem

JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY. Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem 1 2 PhDr. Ing. Jiří Kruliš JAK VÍTĚZIT NAD RIZIKY Aktivní management rizik nástroj řízení úspěšných firem Linde Praha akciová

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Diplomová práce. Bc. Michaela Ladmanová

Diplomová práce. Bc. Michaela Ladmanová Diplomová práce Bc. Michaela Ladmanová 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Motivační program pro vedoucí

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by

views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by S Definice nízkého skóre 1 2 3 6 7 8 9 Definice vysokého skóre Cíle 7 8 Preferuje takovou práci,

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

Ing. Martin Musil FM VŠE J. Hradec e-mail: musil@fm.vse.cz tel.: 384 417 245

Ing. Martin Musil FM VŠE J. Hradec e-mail: musil@fm.vse.cz tel.: 384 417 245 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Podmínky ukončení Napsání písemného testu s min. úspěšností 60%. Forma testu bude částečně esejová a částečně zaškrtávací. Ing. Martin Musil FM VŠE J. Hradec e-mail: musil@fm.vse.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

Kritéria pro získání titulu Ekoškola Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem

Více

Příloha č. 1: Seznam respondentů

Příloha č. 1: Seznam respondentů Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Scénář otázek pracovníci ÚP Příloha č. 3: Scénář otázek zahraniční pracovníci Příloha č. 4: Scénář otázek zaměstnavatelé Příloha č.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZN EKONOMICKÁ OBOR VE EJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ KATEDRA INFORMA NÍCH TECHNOLOGIÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI MOŽNOSTI TVORBY WEB SITE PRO ZVOLENÝ PODNIK,

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE ípadová studie a procesní ízení vedoucí práce: Juraj Kudry 2012 autor: Lukáš Strnad 1 2 3 Anotace 4

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb Role, profil a odborné kompetence průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb Materiál byl vytvořen v rámci zakázky Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb

Více