UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skute ností, že Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skute né výše. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Pavlína Horáková

5 Pod kování D kuji panu PhDr. Josefu Duplinskému, CSc., vedoucímu mé bakalá ské práce, za rady a p ipomínky v pr b hu zpracování a as v novaný konzultacím.

6 Anotace Bakalá ská práce se zabývá problémem pracovní spokojeností a faktory, které ji ovliv ují. Práce se skládá ze dvou ástí, teoretické a praktické. Teoretická ást se v nuje historii a teorii psychologie práce a organizace, vysv tlením základních pojm a popisem nejpoužívan jších teorií (metod) pracovní spokojenosti a motivace. Druhá ást, praktická, se zabývá vlastním pr zkumem pracovní spokojenosti v konkrétním podniku. Sou ástí je i sestavení vlastního dotazníku, vyhodnocení a zpracování získaných dat a záv re ná diskuse výsledk. Klí ová slova práce a pracovní innost pracovní spokojenost determinanty pracovní spokojenosti motivace psychologie dotazník

7 Title Determinants of job satisfaction Annotation This bachelor s thesis talks about the question of job satisfaction and the factors, which affect it. The thesis consists of two parts, the theoretic one and the practical one. The theoretic part talks about the history and theory of job psychology and organisation. Then it explains the basic terms and decribes the most used theories (methods) of job satisfaction and motivation. The second part, the practical one, talks about the own survey of job satisfaction in concrete company. One part of this practical part is to built-up the own questionnaire, data evaluation and processing and the final discussion about the results. Keywords work motivation job satisfaction determinants of job satisfaction psychology questionnaire

8 ÚVOD TEORETICKÁ ÁST Historie a teorie psychologie práce a organizace Sociální psychologie organizace Psychologie práce Sociáln -psychologické aspekty práce lov k, práce a pracovní innost Pracovní výkon Pracovní motivace Motivace pracovního jednání Teorie pracovní motivace Pracovní spokojenost Definice pracovní spokojenosti Charakteristika a znaky pracovní spokojenosti Teorie pracovní spokojenosti Pracovní chování Determinanty pracovní spokojenosti PRAKTICKÁ ÁST Cíl výzkumu Výzkumná metoda Získávání a vyhodnocování dat Výzkumný soubor Vyhodnocení a interpretace výsledk Celková pracovní spokojenost Vztahy na pracovišti Spokojenost s finan ním ohodnocením Faktory ovliv ující spokojenost v zam stnání Náro nost práce z pohledu zam stnance Možnosti dalšího vzd lávání Nej ast jší zp soby motivace Absence v tší míry samostatnosti Obavy ze ztráty zam stnání Spokojenost s chováním nad ízených Nej ast jší d vody spokojenosti v práci Nej ast jší d vody nespokojenosti v práci Perspektiva zam stnání z pohledu pracovníka Diskuse k výzkumným výsledk m...44 ZÁV R...45 LITERATURA...47

9 ÚVOD lov k je bytostí spole enskou, jakákoliv innost, tedy i innost pracovní, je mu vlastní. Zdravý lov k tráví v tšinu svého produktivního v ku v rámci n jaké organizace, jejích podmínek, formálních i neformálních vztah, je sou ástí pracovních tým, sou ástí vyšších spole enských celk. Práce jako taková je pro n ho ve v tšin p ípad nejen prost edkem k uspokojení základních fyziologických pot eb, ale sou asn mu umož uje formovat svou vlastní osobnost v interakci s jinými faktory (vztahy s kolegy, nad ízenými, postoji ke stylu vedení lidí, zp sobu odm ování). lov k spokojený v práci a se svou prací zvyšuje nejen životní úrove a zlepšuje psychickou pohodu, ale sou asn rozvíjí svou osobnost, získává nové zkušenosti, schopnosti a ve v tšin p ípad i odborné znalosti. P i výkonu n kterých povolání je mu umožn no uspokojovat i takové vyšší pot eby jako je sebeuplatn ní nebo seberealizace. Výsledky výzkumu CVVM 1 z roku 2004 ukazují, že v eských podnicích je 54% zam stnanc se svou prací spokojeno, 39% poci uje spokojenost i nespokojenost a 7% nespokojenost. Jako nejspokojen jší je možné ozna it skupinu kvalifikovaných a vedoucích pracovník, nejmén spokojeni jsou nekvalifikovaní a zem d lští pracovníci. 2 Práci je rozd lena do dvou rovin, nejprve roviny teoretické a následn empirické (praktické). Teoretickou ástí, která se stala východiskem pro následnou ást praktickou, bych ráda podala ucelený pohled na problematiku pracovní spokojenosti, v etn jejích determinant a teorií, které se jí zabývají. Sou asn práce pojednává o sociáln psychologických aspektech práce, pracovní innosti a pracovním výkonu, jakožto i o motivaci a jejím p ípadném vlivu na pracovní spokojenost jedince. Cílem empirické ásti je konfrontovat získané poznatky s informacemi dosaženými v rámci provedeného vlastního pr zkumu. Výzkumný soubor tvo í zam stnanci jedné velké spole nosti v Praze, která se zabývá p edevším prodejem obuvi. 1 CVVM Centrum pro výzkum ve ejného mín ní 2 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

10 Záv r práce je v nován vyhodnocení informací, které byly shromážd ny prost ednictvím dotazníkového šet ení a vyhodnoceny pomocí r zných matematickostatistických metod, a diskusi výsledk

11 1 TEORETICKÁ ÁST 1.1 Historie a teorie psychologie práce a organizace Sociální psychologie organizace Již ve 30. letech 20. století se Elton Mayo zabýval vztahy mezi lidmi na pracovišti. Dosp l k záv ru, že velmi významn ovliv ují výkon pracovní innosti a jeho efektivitu. Od této doby se postupn rozvíjí nový aplikovaný obor, sociální psychologie práce, který zkoumá lov ka vzhledem k jeho pracovnímu procesu, kontakt m a vztah m. Jedná se o empirickou v du, která studuje mezilidské (sociální) interakce. lov k je bezpochyby bytostí spole enskou, v pracovním procesu je ovliv ován konáním a chováním lidí ve svém okolí, a už se jedná o jeho spolupracovníky, kolegy, obchodní partnery, ale i nad ízené. Sou asn však i on sám svým chováním m že na tyto skupiny p sobit stejn. Psychologie organizace p inesla d raz na lov ka pracovníka jakožto prvek organiza ního systému a na vztahy organizace jedinec i lov k lidé v organizaci. 3 [8], [9] Psychologie práce Každé po ínání lov ka sm uje vždy k n jakému cíli, cht jí-li lidé t chto cíl dosáhnout, vytvá í sociální celky (organizace), které se stávají prost edkem k dosahování vyty ených cíl. Podmínkou efektivního fungování t chto celk je p edevším spole enská d lba práce, kooperace (spolupráce) a koordinace. Organizaci m žeme tedy vymezit jako strukturovanou sociální skupinu se zacílenou, plánovanou, koordinovanou a kontrolovanou a ú eln ízenou spole nou, nicmén funk n diferenciovanou, inností. 4 Vznik psychologie práce umožnil p edevším zm nu ve vnímání lidských zdroj ve vztahu k pracovnímu procesu. Postupn se za alo respektovat postavení pracovníka p i vytvá ení podnikových hodnot a jeho vztah k práci. Psychologie práce prošla b hem 20. století pom rn bou livým vývojem. V decké ízení kladlo d raz na význam lov ka v podnikové praxi, psychotechnika zapojila psychologii do pracovní praxe a zohlednila i uplat ování psychologické diagnostiky p i výchov a vzd lávání potencionálních 3 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X., str

12 zam stnanc. Významnou m rou p isp la do rozvoje psychologie práce také inženýrská psychologie a ergonomie. Poukázaly na psychická i fyzická omezení lidského t la a v zájmu dosahování vysoké efektivnosti p i práci, nap. se stroji, poukázaly na nutnost zohlednit tyto indispozice p i konstrukci technických za ízení, n který nástroj apod. Jednou ze základních podmínek efektivního fungování podniku je ú elné využívání disponibilních zdroj. Vedle kapitálových zdroj jsou dalším klí ovým lánkem zdroje lidské zam stnanci podniku. Na n p i výkonu jejich pracovních povinností p sobí mnohé sociáln -psychologické aspekty práce. [8], [5] 1.2 Sociáln -psychologické aspekty práce lov k, práce a pracovní innost Ješt p ed tím, než budou podrobn rozebrány a popsány oblasti pracovní spokojenosti, jakož i faktory, které je determinují, vymezují, je d ležité vysv tlit n které základní pojmy. Mezi ty nejd ležit jší pat í bezesporu pracovní innost a práce Pracovní innost Jakákoliv lidská innost je lov ku vlastní, umož uje mu rozvíjet a využívat svých schopností a dovedností, zat žovat psychickou i fyzickou stránku, formovat lidské vlastnosti. Pracovní innost je tedy cílev domé, systematické a zám rné p sobení na vn jší sv t. Jejím prost ednictvím lov k získává nezbytné prost edky k zajišt ní své individuální a druhové existence. 5 [9] Práce lov k b hem svého života vykonává celou adu inností, od svého narození prochází d tstvím, kde je hlavní náplní jeho dne hra, p es proces dospívání (u ení), až dozraje do produktivního v ku, ve kterém tráví v tšinu svého asu prací. A práce jako taková je náplní innosti každé organizace. Lidská práce je stálým objektem zkoumání, vždy byla, je a bude velmi d ležitou sou ástí života každého z nás a pomáhá udržovat ur itý životní standard. Práce je specificky lidská ú elová aktivita, p evážn fyzická, nebo psychická i kombinovaná, jejímž cílem je tvorba materiálních a duchovních hodnot. 6 5 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X., str

13 Mnoho lidí považuje práci v prvé ad za zdroj obživy, plní tedy p edevším funkci ekonomickou. Práce, d íve chápána velmi jednostrann, je v život lov ka velmi d ležitá, bývá jeho hlavní životní aktivitou, ovliv uje život jedince i v dalších oblastech chování a konání, než jen v rovin finan ní. [5] V sou asné dob mnoho autor poukazuje také na to, že práce není jen prost edkem pro uspokojení základních existen ních pot eb lov ka, ale sou asn umož uje získat zam stnanci ur ité spole enské postavení, dává mu prostor pro seberealizaci, zprost edkovává nové možnosti trávení života, dává životu smysl. Na druhou stranu je nutné upozornit na fakt, že ne každá práce je pro lov ka motivující a poskytuje mu kýžený pocit seberealizace. Díky výše uvedeným funkcím práce je však také kategorií sociáln -psychologickou, je d ležitým zdrojem sebehodnocení a nacházení vlastní identity. Ve své podstat zprost edkovává svému initeli jednak pen žní odm nu, tak také produkt, který má nebo chce mít ve svém majetku. Hodnoty vytvo ené prací ve svém souhrnu vytvá ejí ekonomickou, kulturní a morální úrove spole nosti a ur ují životní úrove jejích len. 7 [9] Je práce nutné zlo anebo životní smysl v podob aktivity? to je otázka, kterou si roku 1992 položili a zkoumali Semmer a Udris. Došli k záv ru, že odpov di jsou velmi r znorodé a subjektivní. Práce m že být jednak namáhavá, znechucující, jednotvárná, ale na druhou stranu také smysluplná, zajímavá, p itažlivá i interesantní. Stejn tak m že asociovat pocity únavy, nechuti, odporu nebo naopak vnit ního uspokojení, spokojenosti, napln ní. Každá práce musí mít bezesporu sv j cíl a smysl. Obecn m žeme íci, že se jedná p edevším o realizaci stanovených cíl a rozvoj a uspokojování individuálních a spole enských pot eb, požadavk a zájm. Sou asn plní n kolik základních sociáln psychologických funkcí. Mezi n pat í: 1. aktivita a kompenzace lov k získává schopnosti, dovednosti, pocit obohacení a pracovní kompetence, 2. osobní identita pracovník vykonává zadané úkoly, získává r zné pracovní pozice a ty pomáhají utvá et a formovat jeho pocit seberealizace a sebeidentity, 3. sociální uznání zam stanec nabývá uznání od ostatních spolupracovník, koleg nebo nad ízených, což v n m evokuje pocit spole enské prosp šnosti, užite nosti, 7 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

14 4. kooperace a interakce v podstat se jedná o spolupráci v pracovní innosti a schopnost v len ní se (zapojení se) do kolektivu a spolupráce uvnit n j, 5. asová strukturovanost práce ovliv uje lidský biorytmus, rozvrhuje as a ovliv uje plánování všech ostatních aktivit p edevším v závislosti na tom, jaká je pracovníkova sou asná nebo o ekávaná pozice ve spole nosti. [6] ím je pracovní innost (práce) náro n jší, a po stránce fyzické nebo psychické, tím vyžaduje vyšší nároky na pracovníka a do jisté míry také ovliv uje pracovní výkon, resp. pracovní výkonnost Pracovní výkon Pracovní výkon je výsledek pracovní innosti vykonané v ur itém ase za ur itých podmínek. 8 Výkony lidí jsou ovlivn ny celou adou okolností, m ní se dokonce i v pom rn krátkých asových intervalech, a to i za relativn objektivních podmínek. Na pracovní výkon p sobí jak vlivy vn jšího prost edí, tak i osobní p edpoklady pracovníka. Vlivy vn jšího prost edí jsou p edevším: 1. technické, organiza ní a ekonomické podmínky - objektivn ovliv ují pracovníky a v interakci s jejich osobnostními p edpoklady pat í mezi nejvýznamn jší initele, jedná se nap. o technické vybavení pracovišt a pracovní prost edí, fyzické podmínky práce a technologie pracovních postup, dále však také mzdové ohodnocení a motiva ní podn ty, délku a strukturu pracovní doby nebo i dodržování bezpe nosti práce, atd., 2. spole enské podmínky do této skupiny lze zahrnout p edevším soubor sociálních norem a pravidel, konkrétn se jedná nap. o zp sob vedení a úrove vedení lidí, pozici pracovníka v profesi a ve spole nosti, úrove sociálních vztah na pracovišti, kvalitu mezilidských vztah a kvalitu sociálního prost edí, o podmínky osobního a rodinného života, atd., 3. situa ní podmínky jsou to aspekty, které p sobí na pracovníka v ur itém okamžiku, nej ast ji to bývá nap. reorganizace nebo restrukturalizace organizace, rekvalifikace pracovníka, inovace a zavád ní nových technologických postup, ale i celospole enské události jako hrozba ztráty práce. 8 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

15 Druhou významnou skupinou jev, které ovliv ují pracovní výkonnost (pracovní výkon) jsou tzv. osobnostní determinanty pracovníka: 1. zdravotní stav, 2. odborné vzd lání, fyzické a psychické p edpoklady, 3. morální a charakterové vlastnosti, 4. motivace. Práv motivace je z hlediska pracovního výkonu velmi d ležitá. Protože p edevším vnit n motivovaní pracovníci jsou aktivní, vykonávají svoji práci efektivn, jsou výkonní a snaží se dosáhnout ur itých cíl, oproti tomu nemotivovaní pracovníci jsou ve v tšin p ípad nete ní a neaktivní. [6] 1.3 Pracovní motivace Motivace pracovního jednání Na úvod je vhodné obecn definovat samotný pojem motivace. Motivace je vnit ní pohnutkou, pot ebou, která modifikuje a usm r uje lidské chování. 9 Motivace je ve své podstat vnit ní hnací silou, která lov ka vede ur itým sm rem, aktivizuje ho, ur uje jeho dynamiku a flexibilitu a díky motivaci také lov k tento sv j pozitivní postoj udržuje. Motivace dává každé innosti ur itý cíl. Protože však v této práci pohlížíme na motivaci vzhledem k jejímu vztahu k pracovní innosti, respektive pracovní spokojenosti, projevuje se motivace p edevším v souvislosti s pracovním výkonem. Takovouto motivaci nazýváme motivací pracovní, p esn ji však motivací pracovního jednání. [6], [9] Pracovní motivace je ovliv ována vnit ním i vn jším prost edím. Motivy nep sobí na lov k izolovan, vytvá ejí mezi sebou r zné interakce, jsou zdrojem energie a sou asn p sobí jako akcelerátory, tzn. sm rují pracovní jednání žádoucím sm rem. [10] Primární motivaci (vnit ní) m žeme zjednodušen popsat jako radost z innosti samotné. Pracovníkovi p ináší uspokojení zejména množství jeho kompetencí, dosažené spole enské postavení, relativn vysoká míra autonomie. Je typická pro pracovníky, kte í se 9 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualizované a rozší ené vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

16 pohybují v oblasti tv r í nebo výzkumné práce (výzkumní odborníci), vrcholové manažery a další profese, které sou asn umož ují vysokou míru seberealizace. [6], [10] Vn jší (sekundární) motivace je založena na tzv. pobídkách. lov ku nep ináší uspokojení innost jako taková, nicmén její výsledek (ohodnocení) v podob platu. Vn jší pobídky, neboli stimuly, mohou mít být jak pozitivní, tak i negativní, p i emž jsou ve v tšin p ípad stejn ú inné. Mezi nejvýznamn jší pat í nap. následující: pen žní odm na mzda, plat, podíly na zisku, 2. pracovní ohodnocení ocen ní perspektivy a výkonu pracovníka, 3. pracovní podmínky zejména režim práce, struktura pracovní doby, p ispívají k pracovní pohod nebo pracovní nespokojenosti, 4. ohodnocení skupinou uznání a respekt, 5. porovnání svého výkonu s ostatními umož uje sebehodnocení, sebeocen ní, 6. možnost samostatné práce vyšší podíl vlastního rozhodování, v tší odpov dnost, 7. sociální výhody motiva ní faktor zde p sobí v tšinou krátkodob. V souvislosti s pracovní motivací se vytvo ila celá ada r zných teorií Teorie pracovní motivace Jednotlivé teorie pracovní motivace nejsou ve svých názorech zcela jednotné. V sou asné dob nelze ani íci, že by jedna teorie výhradn p evládala nad ostatními. V zásad se rozlišují dv základní skupiny t chto teorií: 1. Co lov ka motivuje k práci a jeho vztah k pracovní innosti auto i se zabývají problematikou lidských pot eb, jejich vzájemných vztah a preferencí a ur ují, do jaké míry ovliv ují výkonnost a spokojenost v práci, hledají motivátory, jejichž síla je neomezená. Mezi nejvýznamn jší pat í Maslowova teorie hierarchie pot eb, Herzbergova dvoufaktorová motiva n -hygienická teorie pracovní motivace a Alderferova teorie pot eb. 2. Proces pracovní motivace kladou d raz na teoretické vymezení pracovní spokojenosti, do pop edí se dostávají kognitivní (poznávací, sd lné) prom nné a jejich vztah k ostatním prom nným. Do této skupiny pat í zejména Vroomova teorie exspektance, teorie spravedlnosti J.S. Adamse a Lockowa teorie dosažení cíle. [10] 10 ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str

17 Vzhledem k tomu, že n které teorie motivace sou asn zasahují i do teorií pracovní spokojenosti, kterým je v novaná samostatná kapitola, budu se v následujícím textu zabývat výhradn teoriemi pracovní motivace jako takové Maslowova teorie hierarchie pot eb Jednou z nejb žn ji používaných teorií pracovní motivace se stala Maslowova teorie pot eb. Základním východiskem této teorie je p edpoklad, že lov ka v život stimulují (podn cují) pot eby. Sou asn tato teorie vychází ze systému pyramidového uspo ádání. Nejprve jsou uspokojeny základní fyziologické pot eby, pot eby nižší úrovn. Až poté má lov k zájem na uspokojování pot eb úrovní vyšších. Pokud dochází ke konfliktním situacím, ustupují vyšší pot eby pot ebám níže postaveným. [6], [10] Maslow rozd luje pot eby do p ti úrovní, v závorce jsou uvedeny pot eby, které lov ka stimulují v pracovní innosti: 1. pot eby fyziologické umož ují biologické p ežití, pat í sem pot eba potravy, tekutin, spánku, sexu (pen žní ocen ní mzda, plat), 2. pot eby bezpe í pot eba ochrany života p ed hrozbami, uchování fyzického i psychického bezpe í (sociální a d chodové zajišt ní, vytvá ení odborových organizací), 3. pot eby sounáležitosti a lásky zam ují se na mezilidské vztahy, pot eby milovat a být milován, p ijímán ur itou skupinou (p ijetí pracovní skupinou ve formálních a sou asn neformálních vztazích), 4. pot eby uznání a úcty ocen ní druhými lidmi, pot eby respektu a uznání (pochvaly, tituly, povýšení, vyznamenání), 5. pot eby seberealizace a osobního rozvoje nalezení smyslu života, sebeuplatn ní, snaha dosáhnout hlubšího poznání (vlastní pocit z pracovní seberealizace) Alderferova teorie, teorie spravedlnosti, teorie exspektance a McGregorova teorie Clayton Alderfer ve svém pojetí pracovní motivace neuznává hierarchické rozd lení pot eb do systému pyramidy. Vychází z p edpokladu, že i když nejsou uspokojeny základní lidské fyziologické pot eby, m že lov k toužit po dosahování pot eby vyšší úrovn. lov k m že být sou asn ovliv ován r znými pot ebami a uspokojení n které z nich nemusí bezpodmíne n vyvolávat touhu po uspokojení pot eby další. Existen ní pot eby jsou dány

18 konkrétn, zatímco pot eby ostatní jsou abstraktní. Alderfer rozd lil pot eby do t í základních skupin: 1. pot eby existen ní pat í sem základní fyziologické pot eby a pot eby ochrany a bezpe í (mzda, plat, sociální a zdravotní jistoty), 2. pot eby vztahové komunikace a interakce s jinými pracovníky, pot eby emo ní, podpory, (úcta a uznání v pracovním kolektivu), 3. pot eby r stové možnosti osobního i pracovního vzestupu, r stu, rozvoje. [10] Adamsova teorie spravedlnosti rozlišuje pracovní spravedlnost, která vede k motivovanosti pracovník a jejich aktivit, a pracovní nespravedlnost, která má výrazn demotivující ú inky. Teorie je založena na principu sociálního srovnávání pracovník ve skupinách. Každý pracovník má sklony k porovnávání své osoby se svými kolegy, m že se jednat o srovnání vstup nebo výstup. Mezi vstupy adíme p edevším schopnosti, dovednosti, zkušenosti, charakterové vlastnosti, znalosti, praxi. Výstupem, který je porovnáván ast ji, je zejména plat, mzda, osobní ohodnocení a prémie, osobní r st, pochvaly a významná ocen ní, kariérní r st, druh vykonávané práce. Teorii m žeme vyjád it jednoduchým vztahem dvou pom r, které ukazuje následující rovnice: Obrázek. 1 - Adamsova teorie spravedlnosti (Zdroj: [10], str. 105) Na základ tohoto porovnání m že nabývat lov k dojmu subjektivního nadhodnocení, podhodnocení nebo pracovní spravedlnosti

19 Teorie valence a o ekávání, ozna ovaná také jako Vroomova teorie exspektance, zpracovává teorii pracovní motivace matematicky. Základem teorie je následující vzorec: 11 Ú ( V I + V I + + ) = E V k I k I = instrumentalita; pravd podobnost, s jakou pracovník o ekává odm nu E = exspektance; pracovníkovo o ekávání za výkon V = valence; odm na za pracovní výkon Ú = úsilí; p edpokládané pracovníkovo snažení Pracovníkova motivace je ovlivn na nejen jeho o ekáváním dosažení žádoucího cíle, ale také p itažlivostí pracovní innosti a výslednou hodnotou. Victor Vroom dosp l k záv ru, že ím je daný cíl zajímav jší a atraktivn jší, tím intenzivn jší bude úsilí k jeho dosažení. [6] McGregorova teorie X a Y rozd luje pracovníky podle jejich chování v práci a p ístup k ní do dvou skupin, dvou typ. Typickým p edstavitelem typu X je pr m rný lov k, který nerad pracuje a využije jakoukoliv p íležitost, aby se práci vyhnul. K práci musí být nucen a neustále motivován, není ctižádostivý a vyhovuje mu direktivní styl ízení bez v tší míry odpov dnosti. Jeho výkon musí být podn cován vidinou odm ny za dob e vykonaný úkol nebo trestu v p ípad špatn odvedené práce. Teorie Y oproti tomu vychází ze skute nosti, že lov k je tvor hledající nezávislost, seberealizaci, sebeuplatn ní, je tvo ivý sám o sob, inorodý, je ztotožn ný s organizací a ochotný p ijímat svou odpov dnost. P i azení pracovník, resp. pracovních skupin, k jedné ze dvou kategorií je klí ové pro další postup ízení a motivace manažera. Zatímco typy X budou vyžadovat p edevším kontrolu a autoritativní styl ízení, typy Y uvítají motiva ní a m kký styl ízení založený na vzájemné d v e. [9] Z výše uvedených teorií vyplývá, že motivace je pro lov ka, resp. pro kvalitní výkon jeho práce a výkonnost jako takovou, velmi d ležitá. Vedoucí pracovník by se m l um t vcítit do pracovní skupiny a pozitivn p sobit na její pracovní prost edí. Jestliže pracovník svou inností dosahuje stanovených žádoucích cíl a uspokojuje tak své pot eby, hovo íme o pracovní spokojenosti. 11 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualizované a rozší ené vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

20 1.4 Pracovní spokojenost Definice pracovní spokojenosti Pracovní spokojenost je velmi d ležitá jak pro samotného pracovníka, tak sou asn pro celou organizaci, a to vzhledem k tomu, že jsou stále zkoumány vzájemné interakce mezi spokojeností a pracovním výkonem. V názorech na její definování se v dnešní dob stále psychologové liší. Tento jev se za al systematicky zkoumat od 30. let 20. století. [8] lov k b hem svého života prožívá r zné subjektivní pocity, a to nap íklad radosti a smutku, úsp chu i naopak nenapln ní p ání a stanovených cíl, spokojenosti nebo nespokojenosti se svým sou asným stavem. Tyto stavy a pocity vyjad ují, do jaké míry dosahuje lov k napln ní svých pot eb, cíl a o ekávání. Spokojenost, resp. nespokojenost, se nevyhýbá ani oblasti pracovní. Pracovník vnímá svou innost a podmínky, ve kterých pracuje a vytvá í výsledky své práce, má možnost porovnání a vyhodnocení jednotlivých faktor. innost pracovníka má vždy dv vzájemn spjaté stránky, subjektivní a objektivní 12. Subjektivní stránku p edstavuje spokojenost jakožto odraz práce a jejích podmínek procházející individuálním filtrem norem, hodnotové orientace, aspirací a o ekávání vztahujících se k vykonávané innosti. 13 Theodor Kollárik 14 poukazuje na to, že pracovní spokojenost jako jednu z psychologických kategorií m žeme rozlišovat v širším a užším slova smyslu: 1. spokojenost v práci (širší význam) pojetí, které zatím p evažuje, zahrnuje rysy osobnosti pracovníka vzhledem k jeho práci, obsahuje bezprost ední (zejména fyzikální) i obecn jší podmínky (fungování organizace), 2. spokojenost s prací (užší význam) tato spokojenost souvisí p edevším s výkonem konkrétní innosti, pracovník si všímá náro nosti práce, nárok na pln ní zadaných úkol, významu a d ležitosti práce a v nespolední ad také odm ny. 12 Objektivní stránka je prezentována p edevším pracovní výkonností a efektivitou. 13 ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str

21 E.A. Locke vychází ve svém modelu pracovní spokojenosti z p edpokladu, že pracovní uspokojení je d sledkem ur itých initel a sou asn p í inou absentismu, setrvávání nebo m n ní (fluktuace) zam stnání a výd lku. 15 Krom job satisfaction, tedy pracovní spokojenosti, rozlišuje také job involvement, být prací zaujat, pohlcen (absorbován). Kauzální vztahy k pracovní spokojenosti vyjad uje následující obrázek: [8] organiza ní faktory - mzda - práce sama - pracovní podmínky - atd. výd lek skupinové faktory - spolupracovníci pracovní spokojenost - kontrola - atd. osobnostní faktory - pot eby - aspirace absentismus Obrázek. 2 - Kauzální vztahy k fenoménu pracovní spokojenosti (Zdroj: [8], str. 112) Pracovní spokojenost lze podle Drentha a kolektivu rozd lit do t í základních vztahových úrovní: 1. jako d sledek postupových krok v chování - pracovník vztahuje výsledek své innosti vzhledem ke svým pot ebám a cíl m, 2. jako regula ní systém psychické rovnováhy nespokojenost s dosaženým výsledkem m že vést pracovníka k hledání možností svého dalšího zdokonalování, 15 NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X.,str

22 3. jako podn t k chování, které bude následovat pracovní spokojenost m že vést ke ztotožn ní se pracovníka s organizací, p etrvávající nespokojenost m že však zap í init odchod zam stnance nebo vést k jeho rizikovému chování. [10] Charakteristika a znaky pracovní spokojenosti Mezi základní znaky pracovní spokojenosti pat í její stálost a intenzita. Spokojenost se m že v pr b hu ur itého asového úseku m nit, vlivem jak osobnosti a vlastností každého pracovníka, tak objektivními vlastnostmi podn t (organizace práce, obsah a její charakter, fyzikální prost edí, atd.), které na n ho p sobí. Stálost tedy odráží vývoj této spokojenosti, ovlivn né výše zmín nými prom nnými. M že vykazovat relativní stabilitu nebo být naopak zna n nestálá, kolísavá. Intenzita na druhé stran vyjad uje míru prožitku, m že nabývat hodnot od extrémní spokojenosti po krajní nespokojenost. [10] Na pracovní spokojenost m že být nazíráno z mnoha pohled. D. Gebert a L. von Rosentiel definují následující: 1. spokojenost orientovaná na pot eby (motiva n ) a pobídky (situa n ), 2. celková a díl í pracovní spokojenost, 3. pracovní spokojenost jako asov stabilní nebo p echodný stav, 4. orientace spokojenosti na budoucnost nebo minulost. [8] Globální a díl í pracovní spokojenost jsou vzájemn propojené. Zatímco celková pracovní spokojenost je odrazem míry obecného vztahu k vykonávané práci (pracovní innosti). Jednotlivá pracovní spokojenost se vztahuje k díl ím pracovním situacím a faktor m, nap. kvalit pracovního prost edí, fyzikálním podmínkám, úrovni organizace práce, formálním i neformálním vztah m na pracovišti. Souhrn díl ích pracovních spokojeností, resp. nespokojeností ovliv uje celkovou spokojenost (nespokojenost) a opa n. Spokojenost pracovníka se nemusí vždy zkoumat pouze k ur itému asovému okamžiku, tedy jako aktuální vztah, ale pracovník m že být pozorován i v delším asovém intervalu. Z t chto údaj lze odvodit nejen postupný vývoj celkové pracovní spokojenosti, ale také kolísavost a zm ny jednotlivých díl ích pracovních spokojeností

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA

Podniková kultura. Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA Podniková kultura Zuzana Džbánková PODNIKOVÁ KULTURA 2009 5 Zm na podnikové kultury - pokra ování Z hlediska metodického postupu, formulace a implementace nové i modifikované podnikové kultury, jsou možné

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

PODPORA A ZABEZPE ENÍ

PODPORA A ZABEZPE ENÍ PODPORA A ZABEZPE ENÍ Mgr. Ji í Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedla ík, Ph.D., RNDr. Old ich K íž Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 Vojenské rozhledy, 2013, ro. 22 (54),. 3, s. 114 122, ISSN 1210-3292

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více