UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skute ností, že Univerzita Pardubice má právo na uzav ení licen ní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávn na ode mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad, které na vytvo ení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skute né výše. Souhlasím s prezen ním zp ístupn ním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Pavlína Horáková

5 Pod kování D kuji panu PhDr. Josefu Duplinskému, CSc., vedoucímu mé bakalá ské práce, za rady a p ipomínky v pr b hu zpracování a as v novaný konzultacím.

6 Anotace Bakalá ská práce se zabývá problémem pracovní spokojeností a faktory, které ji ovliv ují. Práce se skládá ze dvou ástí, teoretické a praktické. Teoretická ást se v nuje historii a teorii psychologie práce a organizace, vysv tlením základních pojm a popisem nejpoužívan jších teorií (metod) pracovní spokojenosti a motivace. Druhá ást, praktická, se zabývá vlastním pr zkumem pracovní spokojenosti v konkrétním podniku. Sou ástí je i sestavení vlastního dotazníku, vyhodnocení a zpracování získaných dat a záv re ná diskuse výsledk. Klí ová slova práce a pracovní innost pracovní spokojenost determinanty pracovní spokojenosti motivace psychologie dotazník

7 Title Determinants of job satisfaction Annotation This bachelor s thesis talks about the question of job satisfaction and the factors, which affect it. The thesis consists of two parts, the theoretic one and the practical one. The theoretic part talks about the history and theory of job psychology and organisation. Then it explains the basic terms and decribes the most used theories (methods) of job satisfaction and motivation. The second part, the practical one, talks about the own survey of job satisfaction in concrete company. One part of this practical part is to built-up the own questionnaire, data evaluation and processing and the final discussion about the results. Keywords work motivation job satisfaction determinants of job satisfaction psychology questionnaire

8 ÚVOD TEORETICKÁ ÁST Historie a teorie psychologie práce a organizace Sociální psychologie organizace Psychologie práce Sociáln -psychologické aspekty práce lov k, práce a pracovní innost Pracovní výkon Pracovní motivace Motivace pracovního jednání Teorie pracovní motivace Pracovní spokojenost Definice pracovní spokojenosti Charakteristika a znaky pracovní spokojenosti Teorie pracovní spokojenosti Pracovní chování Determinanty pracovní spokojenosti PRAKTICKÁ ÁST Cíl výzkumu Výzkumná metoda Získávání a vyhodnocování dat Výzkumný soubor Vyhodnocení a interpretace výsledk Celková pracovní spokojenost Vztahy na pracovišti Spokojenost s finan ním ohodnocením Faktory ovliv ující spokojenost v zam stnání Náro nost práce z pohledu zam stnance Možnosti dalšího vzd lávání Nej ast jší zp soby motivace Absence v tší míry samostatnosti Obavy ze ztráty zam stnání Spokojenost s chováním nad ízených Nej ast jší d vody spokojenosti v práci Nej ast jší d vody nespokojenosti v práci Perspektiva zam stnání z pohledu pracovníka Diskuse k výzkumným výsledk m...44 ZÁV R...45 LITERATURA...47

9 ÚVOD lov k je bytostí spole enskou, jakákoliv innost, tedy i innost pracovní, je mu vlastní. Zdravý lov k tráví v tšinu svého produktivního v ku v rámci n jaké organizace, jejích podmínek, formálních i neformálních vztah, je sou ástí pracovních tým, sou ástí vyšších spole enských celk. Práce jako taková je pro n ho ve v tšin p ípad nejen prost edkem k uspokojení základních fyziologických pot eb, ale sou asn mu umož uje formovat svou vlastní osobnost v interakci s jinými faktory (vztahy s kolegy, nad ízenými, postoji ke stylu vedení lidí, zp sobu odm ování). lov k spokojený v práci a se svou prací zvyšuje nejen životní úrove a zlepšuje psychickou pohodu, ale sou asn rozvíjí svou osobnost, získává nové zkušenosti, schopnosti a ve v tšin p ípad i odborné znalosti. P i výkonu n kterých povolání je mu umožn no uspokojovat i takové vyšší pot eby jako je sebeuplatn ní nebo seberealizace. Výsledky výzkumu CVVM 1 z roku 2004 ukazují, že v eských podnicích je 54% zam stnanc se svou prací spokojeno, 39% poci uje spokojenost i nespokojenost a 7% nespokojenost. Jako nejspokojen jší je možné ozna it skupinu kvalifikovaných a vedoucích pracovník, nejmén spokojeni jsou nekvalifikovaní a zem d lští pracovníci. 2 Práci je rozd lena do dvou rovin, nejprve roviny teoretické a následn empirické (praktické). Teoretickou ástí, která se stala východiskem pro následnou ást praktickou, bych ráda podala ucelený pohled na problematiku pracovní spokojenosti, v etn jejích determinant a teorií, které se jí zabývají. Sou asn práce pojednává o sociáln psychologických aspektech práce, pracovní innosti a pracovním výkonu, jakožto i o motivaci a jejím p ípadném vlivu na pracovní spokojenost jedince. Cílem empirické ásti je konfrontovat získané poznatky s informacemi dosaženými v rámci provedeného vlastního pr zkumu. Výzkumný soubor tvo í zam stnanci jedné velké spole nosti v Praze, která se zabývá p edevším prodejem obuvi. 1 CVVM Centrum pro výzkum ve ejného mín ní 2 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

10 Záv r práce je v nován vyhodnocení informací, které byly shromážd ny prost ednictvím dotazníkového šet ení a vyhodnoceny pomocí r zných matematickostatistických metod, a diskusi výsledk

11 1 TEORETICKÁ ÁST 1.1 Historie a teorie psychologie práce a organizace Sociální psychologie organizace Již ve 30. letech 20. století se Elton Mayo zabýval vztahy mezi lidmi na pracovišti. Dosp l k záv ru, že velmi významn ovliv ují výkon pracovní innosti a jeho efektivitu. Od této doby se postupn rozvíjí nový aplikovaný obor, sociální psychologie práce, který zkoumá lov ka vzhledem k jeho pracovnímu procesu, kontakt m a vztah m. Jedná se o empirickou v du, která studuje mezilidské (sociální) interakce. lov k je bezpochyby bytostí spole enskou, v pracovním procesu je ovliv ován konáním a chováním lidí ve svém okolí, a už se jedná o jeho spolupracovníky, kolegy, obchodní partnery, ale i nad ízené. Sou asn však i on sám svým chováním m že na tyto skupiny p sobit stejn. Psychologie organizace p inesla d raz na lov ka pracovníka jakožto prvek organiza ního systému a na vztahy organizace jedinec i lov k lidé v organizaci. 3 [8], [9] Psychologie práce Každé po ínání lov ka sm uje vždy k n jakému cíli, cht jí-li lidé t chto cíl dosáhnout, vytvá í sociální celky (organizace), které se stávají prost edkem k dosahování vyty ených cíl. Podmínkou efektivního fungování t chto celk je p edevším spole enská d lba práce, kooperace (spolupráce) a koordinace. Organizaci m žeme tedy vymezit jako strukturovanou sociální skupinu se zacílenou, plánovanou, koordinovanou a kontrolovanou a ú eln ízenou spole nou, nicmén funk n diferenciovanou, inností. 4 Vznik psychologie práce umožnil p edevším zm nu ve vnímání lidských zdroj ve vztahu k pracovnímu procesu. Postupn se za alo respektovat postavení pracovníka p i vytvá ení podnikových hodnot a jeho vztah k práci. Psychologie práce prošla b hem 20. století pom rn bou livým vývojem. V decké ízení kladlo d raz na význam lov ka v podnikové praxi, psychotechnika zapojila psychologii do pracovní praxe a zohlednila i uplat ování psychologické diagnostiky p i výchov a vzd lávání potencionálních 3 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X., str

12 zam stnanc. Významnou m rou p isp la do rozvoje psychologie práce také inženýrská psychologie a ergonomie. Poukázaly na psychická i fyzická omezení lidského t la a v zájmu dosahování vysoké efektivnosti p i práci, nap. se stroji, poukázaly na nutnost zohlednit tyto indispozice p i konstrukci technických za ízení, n který nástroj apod. Jednou ze základních podmínek efektivního fungování podniku je ú elné využívání disponibilních zdroj. Vedle kapitálových zdroj jsou dalším klí ovým lánkem zdroje lidské zam stnanci podniku. Na n p i výkonu jejich pracovních povinností p sobí mnohé sociáln -psychologické aspekty práce. [8], [5] 1.2 Sociáln -psychologické aspekty práce lov k, práce a pracovní innost Ješt p ed tím, než budou podrobn rozebrány a popsány oblasti pracovní spokojenosti, jakož i faktory, které je determinují, vymezují, je d ležité vysv tlit n které základní pojmy. Mezi ty nejd ležit jší pat í bezesporu pracovní innost a práce Pracovní innost Jakákoliv lidská innost je lov ku vlastní, umož uje mu rozvíjet a využívat svých schopností a dovedností, zat žovat psychickou i fyzickou stránku, formovat lidské vlastnosti. Pracovní innost je tedy cílev domé, systematické a zám rné p sobení na vn jší sv t. Jejím prost ednictvím lov k získává nezbytné prost edky k zajišt ní své individuální a druhové existence. 5 [9] Práce lov k b hem svého života vykonává celou adu inností, od svého narození prochází d tstvím, kde je hlavní náplní jeho dne hra, p es proces dospívání (u ení), až dozraje do produktivního v ku, ve kterém tráví v tšinu svého asu prací. A práce jako taková je náplní innosti každé organizace. Lidská práce je stálým objektem zkoumání, vždy byla, je a bude velmi d ležitou sou ástí života každého z nás a pomáhá udržovat ur itý životní standard. Práce je specificky lidská ú elová aktivita, p evážn fyzická, nebo psychická i kombinovaná, jejímž cílem je tvorba materiálních a duchovních hodnot. 6 5 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X., str

13 Mnoho lidí považuje práci v prvé ad za zdroj obživy, plní tedy p edevším funkci ekonomickou. Práce, d íve chápána velmi jednostrann, je v život lov ka velmi d ležitá, bývá jeho hlavní životní aktivitou, ovliv uje život jedince i v dalších oblastech chování a konání, než jen v rovin finan ní. [5] V sou asné dob mnoho autor poukazuje také na to, že práce není jen prost edkem pro uspokojení základních existen ních pot eb lov ka, ale sou asn umož uje získat zam stnanci ur ité spole enské postavení, dává mu prostor pro seberealizaci, zprost edkovává nové možnosti trávení života, dává životu smysl. Na druhou stranu je nutné upozornit na fakt, že ne každá práce je pro lov ka motivující a poskytuje mu kýžený pocit seberealizace. Díky výše uvedeným funkcím práce je však také kategorií sociáln -psychologickou, je d ležitým zdrojem sebehodnocení a nacházení vlastní identity. Ve své podstat zprost edkovává svému initeli jednak pen žní odm nu, tak také produkt, který má nebo chce mít ve svém majetku. Hodnoty vytvo ené prací ve svém souhrnu vytvá ejí ekonomickou, kulturní a morální úrove spole nosti a ur ují životní úrove jejích len. 7 [9] Je práce nutné zlo anebo životní smysl v podob aktivity? to je otázka, kterou si roku 1992 položili a zkoumali Semmer a Udris. Došli k záv ru, že odpov di jsou velmi r znorodé a subjektivní. Práce m že být jednak namáhavá, znechucující, jednotvárná, ale na druhou stranu také smysluplná, zajímavá, p itažlivá i interesantní. Stejn tak m že asociovat pocity únavy, nechuti, odporu nebo naopak vnit ního uspokojení, spokojenosti, napln ní. Každá práce musí mít bezesporu sv j cíl a smysl. Obecn m žeme íci, že se jedná p edevším o realizaci stanovených cíl a rozvoj a uspokojování individuálních a spole enských pot eb, požadavk a zájm. Sou asn plní n kolik základních sociáln psychologických funkcí. Mezi n pat í: 1. aktivita a kompenzace lov k získává schopnosti, dovednosti, pocit obohacení a pracovní kompetence, 2. osobní identita pracovník vykonává zadané úkoly, získává r zné pracovní pozice a ty pomáhají utvá et a formovat jeho pocit seberealizace a sebeidentity, 3. sociální uznání zam stanec nabývá uznání od ostatních spolupracovník, koleg nebo nad ízených, což v n m evokuje pocit spole enské prosp šnosti, užite nosti, 7 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

14 4. kooperace a interakce v podstat se jedná o spolupráci v pracovní innosti a schopnost v len ní se (zapojení se) do kolektivu a spolupráce uvnit n j, 5. asová strukturovanost práce ovliv uje lidský biorytmus, rozvrhuje as a ovliv uje plánování všech ostatních aktivit p edevším v závislosti na tom, jaká je pracovníkova sou asná nebo o ekávaná pozice ve spole nosti. [6] ím je pracovní innost (práce) náro n jší, a po stránce fyzické nebo psychické, tím vyžaduje vyšší nároky na pracovníka a do jisté míry také ovliv uje pracovní výkon, resp. pracovní výkonnost Pracovní výkon Pracovní výkon je výsledek pracovní innosti vykonané v ur itém ase za ur itých podmínek. 8 Výkony lidí jsou ovlivn ny celou adou okolností, m ní se dokonce i v pom rn krátkých asových intervalech, a to i za relativn objektivních podmínek. Na pracovní výkon p sobí jak vlivy vn jšího prost edí, tak i osobní p edpoklady pracovníka. Vlivy vn jšího prost edí jsou p edevším: 1. technické, organiza ní a ekonomické podmínky - objektivn ovliv ují pracovníky a v interakci s jejich osobnostními p edpoklady pat í mezi nejvýznamn jší initele, jedná se nap. o technické vybavení pracovišt a pracovní prost edí, fyzické podmínky práce a technologie pracovních postup, dále však také mzdové ohodnocení a motiva ní podn ty, délku a strukturu pracovní doby nebo i dodržování bezpe nosti práce, atd., 2. spole enské podmínky do této skupiny lze zahrnout p edevším soubor sociálních norem a pravidel, konkrétn se jedná nap. o zp sob vedení a úrove vedení lidí, pozici pracovníka v profesi a ve spole nosti, úrove sociálních vztah na pracovišti, kvalitu mezilidských vztah a kvalitu sociálního prost edí, o podmínky osobního a rodinného života, atd., 3. situa ní podmínky jsou to aspekty, které p sobí na pracovníka v ur itém okamžiku, nej ast ji to bývá nap. reorganizace nebo restrukturalizace organizace, rekvalifikace pracovníka, inovace a zavád ní nových technologických postup, ale i celospole enské události jako hrozba ztráty práce. 8 PAUKNEROVÁ, Daniela, et al. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2. p epracované a aktualizované vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

15 Druhou významnou skupinou jev, které ovliv ují pracovní výkonnost (pracovní výkon) jsou tzv. osobnostní determinanty pracovníka: 1. zdravotní stav, 2. odborné vzd lání, fyzické a psychické p edpoklady, 3. morální a charakterové vlastnosti, 4. motivace. Práv motivace je z hlediska pracovního výkonu velmi d ležitá. Protože p edevším vnit n motivovaní pracovníci jsou aktivní, vykonávají svoji práci efektivn, jsou výkonní a snaží se dosáhnout ur itých cíl, oproti tomu nemotivovaní pracovníci jsou ve v tšin p ípad nete ní a neaktivní. [6] 1.3 Pracovní motivace Motivace pracovního jednání Na úvod je vhodné obecn definovat samotný pojem motivace. Motivace je vnit ní pohnutkou, pot ebou, která modifikuje a usm r uje lidské chování. 9 Motivace je ve své podstat vnit ní hnací silou, která lov ka vede ur itým sm rem, aktivizuje ho, ur uje jeho dynamiku a flexibilitu a díky motivaci také lov k tento sv j pozitivní postoj udržuje. Motivace dává každé innosti ur itý cíl. Protože však v této práci pohlížíme na motivaci vzhledem k jejímu vztahu k pracovní innosti, respektive pracovní spokojenosti, projevuje se motivace p edevším v souvislosti s pracovním výkonem. Takovouto motivaci nazýváme motivací pracovní, p esn ji však motivací pracovního jednání. [6], [9] Pracovní motivace je ovliv ována vnit ním i vn jším prost edím. Motivy nep sobí na lov k izolovan, vytvá ejí mezi sebou r zné interakce, jsou zdrojem energie a sou asn p sobí jako akcelerátory, tzn. sm rují pracovní jednání žádoucím sm rem. [10] Primární motivaci (vnit ní) m žeme zjednodušen popsat jako radost z innosti samotné. Pracovníkovi p ináší uspokojení zejména množství jeho kompetencí, dosažené spole enské postavení, relativn vysoká míra autonomie. Je typická pro pracovníky, kte í se 9 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualizované a rozší ené vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

16 pohybují v oblasti tv r í nebo výzkumné práce (výzkumní odborníci), vrcholové manažery a další profese, které sou asn umož ují vysokou míru seberealizace. [6], [10] Vn jší (sekundární) motivace je založena na tzv. pobídkách. lov ku nep ináší uspokojení innost jako taková, nicmén její výsledek (ohodnocení) v podob platu. Vn jší pobídky, neboli stimuly, mohou mít být jak pozitivní, tak i negativní, p i emž jsou ve v tšin p ípad stejn ú inné. Mezi nejvýznamn jší pat í nap. následující: pen žní odm na mzda, plat, podíly na zisku, 2. pracovní ohodnocení ocen ní perspektivy a výkonu pracovníka, 3. pracovní podmínky zejména režim práce, struktura pracovní doby, p ispívají k pracovní pohod nebo pracovní nespokojenosti, 4. ohodnocení skupinou uznání a respekt, 5. porovnání svého výkonu s ostatními umož uje sebehodnocení, sebeocen ní, 6. možnost samostatné práce vyšší podíl vlastního rozhodování, v tší odpov dnost, 7. sociální výhody motiva ní faktor zde p sobí v tšinou krátkodob. V souvislosti s pracovní motivací se vytvo ila celá ada r zných teorií Teorie pracovní motivace Jednotlivé teorie pracovní motivace nejsou ve svých názorech zcela jednotné. V sou asné dob nelze ani íci, že by jedna teorie výhradn p evládala nad ostatními. V zásad se rozlišují dv základní skupiny t chto teorií: 1. Co lov ka motivuje k práci a jeho vztah k pracovní innosti auto i se zabývají problematikou lidských pot eb, jejich vzájemných vztah a preferencí a ur ují, do jaké míry ovliv ují výkonnost a spokojenost v práci, hledají motivátory, jejichž síla je neomezená. Mezi nejvýznamn jší pat í Maslowova teorie hierarchie pot eb, Herzbergova dvoufaktorová motiva n -hygienická teorie pracovní motivace a Alderferova teorie pot eb. 2. Proces pracovní motivace kladou d raz na teoretické vymezení pracovní spokojenosti, do pop edí se dostávají kognitivní (poznávací, sd lné) prom nné a jejich vztah k ostatním prom nným. Do této skupiny pat í zejména Vroomova teorie exspektance, teorie spravedlnosti J.S. Adamse a Lockowa teorie dosažení cíle. [10] 10 ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str

17 Vzhledem k tomu, že n které teorie motivace sou asn zasahují i do teorií pracovní spokojenosti, kterým je v novaná samostatná kapitola, budu se v následujícím textu zabývat výhradn teoriemi pracovní motivace jako takové Maslowova teorie hierarchie pot eb Jednou z nejb žn ji používaných teorií pracovní motivace se stala Maslowova teorie pot eb. Základním východiskem této teorie je p edpoklad, že lov ka v život stimulují (podn cují) pot eby. Sou asn tato teorie vychází ze systému pyramidového uspo ádání. Nejprve jsou uspokojeny základní fyziologické pot eby, pot eby nižší úrovn. Až poté má lov k zájem na uspokojování pot eb úrovní vyšších. Pokud dochází ke konfliktním situacím, ustupují vyšší pot eby pot ebám níže postaveným. [6], [10] Maslow rozd luje pot eby do p ti úrovní, v závorce jsou uvedeny pot eby, které lov ka stimulují v pracovní innosti: 1. pot eby fyziologické umož ují biologické p ežití, pat í sem pot eba potravy, tekutin, spánku, sexu (pen žní ocen ní mzda, plat), 2. pot eby bezpe í pot eba ochrany života p ed hrozbami, uchování fyzického i psychického bezpe í (sociální a d chodové zajišt ní, vytvá ení odborových organizací), 3. pot eby sounáležitosti a lásky zam ují se na mezilidské vztahy, pot eby milovat a být milován, p ijímán ur itou skupinou (p ijetí pracovní skupinou ve formálních a sou asn neformálních vztazích), 4. pot eby uznání a úcty ocen ní druhými lidmi, pot eby respektu a uznání (pochvaly, tituly, povýšení, vyznamenání), 5. pot eby seberealizace a osobního rozvoje nalezení smyslu života, sebeuplatn ní, snaha dosáhnout hlubšího poznání (vlastní pocit z pracovní seberealizace) Alderferova teorie, teorie spravedlnosti, teorie exspektance a McGregorova teorie Clayton Alderfer ve svém pojetí pracovní motivace neuznává hierarchické rozd lení pot eb do systému pyramidy. Vychází z p edpokladu, že i když nejsou uspokojeny základní lidské fyziologické pot eby, m že lov k toužit po dosahování pot eby vyšší úrovn. lov k m že být sou asn ovliv ován r znými pot ebami a uspokojení n které z nich nemusí bezpodmíne n vyvolávat touhu po uspokojení pot eby další. Existen ní pot eby jsou dány

18 konkrétn, zatímco pot eby ostatní jsou abstraktní. Alderfer rozd lil pot eby do t í základních skupin: 1. pot eby existen ní pat í sem základní fyziologické pot eby a pot eby ochrany a bezpe í (mzda, plat, sociální a zdravotní jistoty), 2. pot eby vztahové komunikace a interakce s jinými pracovníky, pot eby emo ní, podpory, (úcta a uznání v pracovním kolektivu), 3. pot eby r stové možnosti osobního i pracovního vzestupu, r stu, rozvoje. [10] Adamsova teorie spravedlnosti rozlišuje pracovní spravedlnost, která vede k motivovanosti pracovník a jejich aktivit, a pracovní nespravedlnost, která má výrazn demotivující ú inky. Teorie je založena na principu sociálního srovnávání pracovník ve skupinách. Každý pracovník má sklony k porovnávání své osoby se svými kolegy, m že se jednat o srovnání vstup nebo výstup. Mezi vstupy adíme p edevším schopnosti, dovednosti, zkušenosti, charakterové vlastnosti, znalosti, praxi. Výstupem, který je porovnáván ast ji, je zejména plat, mzda, osobní ohodnocení a prémie, osobní r st, pochvaly a významná ocen ní, kariérní r st, druh vykonávané práce. Teorii m žeme vyjád it jednoduchým vztahem dvou pom r, které ukazuje následující rovnice: Obrázek. 1 - Adamsova teorie spravedlnosti (Zdroj: [10], str. 105) Na základ tohoto porovnání m že nabývat lov k dojmu subjektivního nadhodnocení, podhodnocení nebo pracovní spravedlnosti

19 Teorie valence a o ekávání, ozna ovaná také jako Vroomova teorie exspektance, zpracovává teorii pracovní motivace matematicky. Základem teorie je následující vzorec: 11 Ú ( V I + V I + + ) = E V k I k I = instrumentalita; pravd podobnost, s jakou pracovník o ekává odm nu E = exspektance; pracovníkovo o ekávání za výkon V = valence; odm na za pracovní výkon Ú = úsilí; p edpokládané pracovníkovo snažení Pracovníkova motivace je ovlivn na nejen jeho o ekáváním dosažení žádoucího cíle, ale také p itažlivostí pracovní innosti a výslednou hodnotou. Victor Vroom dosp l k záv ru, že ím je daný cíl zajímav jší a atraktivn jší, tím intenzivn jší bude úsilí k jeho dosažení. [6] McGregorova teorie X a Y rozd luje pracovníky podle jejich chování v práci a p ístup k ní do dvou skupin, dvou typ. Typickým p edstavitelem typu X je pr m rný lov k, který nerad pracuje a využije jakoukoliv p íležitost, aby se práci vyhnul. K práci musí být nucen a neustále motivován, není ctižádostivý a vyhovuje mu direktivní styl ízení bez v tší míry odpov dnosti. Jeho výkon musí být podn cován vidinou odm ny za dob e vykonaný úkol nebo trestu v p ípad špatn odvedené práce. Teorie Y oproti tomu vychází ze skute nosti, že lov k je tvor hledající nezávislost, seberealizaci, sebeuplatn ní, je tvo ivý sám o sob, inorodý, je ztotožn ný s organizací a ochotný p ijímat svou odpov dnost. P i azení pracovník, resp. pracovních skupin, k jedné ze dvou kategorií je klí ové pro další postup ízení a motivace manažera. Zatímco typy X budou vyžadovat p edevším kontrolu a autoritativní styl ízení, typy Y uvítají motiva ní a m kký styl ízení založený na vzájemné d v e. [9] Z výše uvedených teorií vyplývá, že motivace je pro lov ka, resp. pro kvalitní výkon jeho práce a výkonnost jako takovou, velmi d ležitá. Vedoucí pracovník by se m l um t vcítit do pracovní skupiny a pozitivn p sobit na její pracovní prost edí. Jestliže pracovník svou inností dosahuje stanovených žádoucích cíl a uspokojuje tak své pot eby, hovo íme o pracovní spokojenosti. 11 MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2. aktualizované a rozší ené vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

20 1.4 Pracovní spokojenost Definice pracovní spokojenosti Pracovní spokojenost je velmi d ležitá jak pro samotného pracovníka, tak sou asn pro celou organizaci, a to vzhledem k tomu, že jsou stále zkoumány vzájemné interakce mezi spokojeností a pracovním výkonem. V názorech na její definování se v dnešní dob stále psychologové liší. Tento jev se za al systematicky zkoumat od 30. let 20. století. [8] lov k b hem svého života prožívá r zné subjektivní pocity, a to nap íklad radosti a smutku, úsp chu i naopak nenapln ní p ání a stanovených cíl, spokojenosti nebo nespokojenosti se svým sou asným stavem. Tyto stavy a pocity vyjad ují, do jaké míry dosahuje lov k napln ní svých pot eb, cíl a o ekávání. Spokojenost, resp. nespokojenost, se nevyhýbá ani oblasti pracovní. Pracovník vnímá svou innost a podmínky, ve kterých pracuje a vytvá í výsledky své práce, má možnost porovnání a vyhodnocení jednotlivých faktor. innost pracovníka má vždy dv vzájemn spjaté stránky, subjektivní a objektivní 12. Subjektivní stránku p edstavuje spokojenost jakožto odraz práce a jejích podmínek procházející individuálním filtrem norem, hodnotové orientace, aspirací a o ekávání vztahujících se k vykonávané innosti. 13 Theodor Kollárik 14 poukazuje na to, že pracovní spokojenost jako jednu z psychologických kategorií m žeme rozlišovat v širším a užším slova smyslu: 1. spokojenost v práci (širší význam) pojetí, které zatím p evažuje, zahrnuje rysy osobnosti pracovníka vzhledem k jeho práci, obsahuje bezprost ední (zejména fyzikální) i obecn jší podmínky (fungování organizace), 2. spokojenost s prací (užší význam) tato spokojenost souvisí p edevším s výkonem konkrétní innosti, pracovník si všímá náro nosti práce, nárok na pln ní zadaných úkol, významu a d ležitosti práce a v nespolední ad také odm ny. 12 Objektivní stránka je prezentována p edevším pracovní výkonností a efektivitou. 13 ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str ŠTIKAR, Ji í, et al. Psychologie ve sv t práce. Praha : Karolinum, ISBN Osobnost a práce, s , str

21 E.A. Locke vychází ve svém modelu pracovní spokojenosti z p edpokladu, že pracovní uspokojení je d sledkem ur itých initel a sou asn p í inou absentismu, setrvávání nebo m n ní (fluktuace) zam stnání a výd lku. 15 Krom job satisfaction, tedy pracovní spokojenosti, rozlišuje také job involvement, být prací zaujat, pohlcen (absorbován). Kauzální vztahy k pracovní spokojenosti vyjad uje následující obrázek: [8] organiza ní faktory - mzda - práce sama - pracovní podmínky - atd. výd lek skupinové faktory - spolupracovníci pracovní spokojenost - kontrola - atd. osobnostní faktory - pot eby - aspirace absentismus Obrázek. 2 - Kauzální vztahy k fenoménu pracovní spokojenosti (Zdroj: [8], str. 112) Pracovní spokojenost lze podle Drentha a kolektivu rozd lit do t í základních vztahových úrovní: 1. jako d sledek postupových krok v chování - pracovník vztahuje výsledek své innosti vzhledem ke svým pot ebám a cíl m, 2. jako regula ní systém psychické rovnováhy nespokojenost s dosaženým výsledkem m že vést pracovníka k hledání možností svého dalšího zdokonalování, 15 NAKONE NÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN X.,str

22 3. jako podn t k chování, které bude následovat pracovní spokojenost m že vést ke ztotožn ní se pracovníka s organizací, p etrvávající nespokojenost m že však zap í init odchod zam stnance nebo vést k jeho rizikovému chování. [10] Charakteristika a znaky pracovní spokojenosti Mezi základní znaky pracovní spokojenosti pat í její stálost a intenzita. Spokojenost se m že v pr b hu ur itého asového úseku m nit, vlivem jak osobnosti a vlastností každého pracovníka, tak objektivními vlastnostmi podn t (organizace práce, obsah a její charakter, fyzikální prost edí, atd.), které na n ho p sobí. Stálost tedy odráží vývoj této spokojenosti, ovlivn né výše zmín nými prom nnými. M že vykazovat relativní stabilitu nebo být naopak zna n nestálá, kolísavá. Intenzita na druhé stran vyjad uje míru prožitku, m že nabývat hodnot od extrémní spokojenosti po krajní nespokojenost. [10] Na pracovní spokojenost m že být nazíráno z mnoha pohled. D. Gebert a L. von Rosentiel definují následující: 1. spokojenost orientovaná na pot eby (motiva n ) a pobídky (situa n ), 2. celková a díl í pracovní spokojenost, 3. pracovní spokojenost jako asov stabilní nebo p echodný stav, 4. orientace spokojenosti na budoucnost nebo minulost. [8] Globální a díl í pracovní spokojenost jsou vzájemn propojené. Zatímco celková pracovní spokojenost je odrazem míry obecného vztahu k vykonávané práci (pracovní innosti). Jednotlivá pracovní spokojenost se vztahuje k díl ím pracovním situacím a faktor m, nap. kvalit pracovního prost edí, fyzikálním podmínkám, úrovni organizace práce, formálním i neformálním vztah m na pracovišti. Souhrn díl ích pracovních spokojeností, resp. nespokojeností ovliv uje celkovou spokojenost (nespokojenost) a opa n. Spokojenost pracovníka se nemusí vždy zkoumat pouze k ur itému asovému okamžiku, tedy jako aktuální vztah, ale pracovník m že být pozorován i v delším asovém intervalu. Z t chto údaj lze odvodit nejen postupný vývoj celkové pracovní spokojenosti, ale také kolísavost a zm ny jednotlivých díl ích pracovních spokojeností

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více