ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k Frýdek-Místek

2 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č. 1 přílohy č. 2); 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání, rozšíření k výše uvedeným bodům: 2.1 výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech 2.2 náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů). 2.3 výsledek hospodaření - rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace 3. mzdové náklady, průměrný plat (Tab. č. 4 přílohy č. 2) v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, rozšíření k výše uvedenému bodu: hodnocení alespoň meziročního vývoje 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10% (k Tab. č. 2 přílohy č. 2); 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FAMA) a o případných pojistných událostech, 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2), rozšíření k výše uvedenému bodu: jednotlivé okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině budou hodnoceny samostatně, tzn. náklady, výnosy, výsledek hospodaření, přínos pro organizaci včetně jejich vývoje a možnosti opakování (včetně informací o neprovozovaných okruzích doplňkové činnosti). 2

3 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF, (k Tab. č. 3 přílohy č. 2), 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (k Tab. č. 5 přílohy č. 2), 9. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2), d) výsledky kontrol, e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření, h) dle bodu (4) čl. 5 vnitřního předpisu Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem). viz bod (4) i) tabulková část včetně finančních výkazů je přílohou č. 2 tohoto prováděcí předpisu. 3

4 a) Základní údaje o organizaci I. Základní údaje o organizaci Název zařízení: Sídlo: Právní forma: Identifikátor právnické osoby Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek- Místek, příspěvková organizace Palackého 130, , Frýdek-Místek Školské zařízení - příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, Ředitelka zařízení: Zástupkyně zařízení: Mgr. Miroslava Šigutová Mgr. Zdeňka Neničková Odloučená pracoviště: Frýdek-Místek, Palackého 123, Třinec, Máchova 643 Fax: Telefon: , , , Web Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku- Místku, příspěvková organizace, je školským poradenským zařízením, které poskytuje služby pedagogicko- psychologického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 22 let, včetně studentů vyšších odborných škol. Bezplatně poskytované služby jsou určeny nejen jim, ale také jejich zákonným zástupcům, pedagogům a institucím podílejícím se na výchově a vzdělávání. Klientela pochází zejména z regionu bývalého okresu Frýdek-Místek. Odborné služby poskytujeme v kmenové poradně a na dvou odloučených pracovištích, v případě potřeby vyjíždějí pracovníci poradny do škol. Odborné vyšetření provádíme na doporučení či žádost rodičů, školy, lékaře, klinického logopeda, střediska výchovné péče (SVP), speciálně pedagogického centra (SPC), odboru sociálních služeb a sociální péče, příp. jiných subjektů. Podmínkou psychologického či pedagogického vyšetření dítěte je písemně vyjádřený souhlas zákonných zástupců. Ti mohou požádat o konzultaci nebo vyšetření dítěte i bez vědomí školy. S jimi poskytnutými údaji i s informacemi o jednání v poradně a se závěry vyšetření dítěte je nakládáno s maximální diskrétností. 4

5 II. Údaje o činnosti PPP Frýdek-Místek V okrese Frýdek-Místek bylo zjištěno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pro školní rok 2012/ potencionálních klientů a 2160 potencionálních klientů na jednoho odborného pracovníka. Přestože došlo ve srovnání s předchozím školním rokem k poklesu ve statistickém ukazateli v počtu potencionálních klientů na jednoho odborného pracovníka, nemá tento sestupný trend vliv na pokles výkonů. 5

6 III. Zastoupení klientů, kterém byla poskytnuta péče z hlediska typu škol Komentář: Při srovnání s předchozím školním rokem došlo k mírnému navýšení žádostí u klientů v předškolním věku (+9), na 1. stupni ZŠ (+20) a školsky nezařazených (+6). Naopak k výraznému snížení došlo u žáků 2. stupně ZŠ ( -89) a středoškoláků (-338). Důvodem je pokles žádostí o provedení skupinového vyšetření se zaměřením na profesní orientaci. Klienti podle důvodu příchodu do PPP MŠ ZŠ- 1. stupeň ZŠ- 2. stupeň SŠ + VOŠ Škol. nezařaz / / / /2014 ostatní studijní orientace výchovné problémy školní zralost výukové problémy Komentář: Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k významnému statistickému poklesu počtu vyšetření k volbě studijní orientace, u žáků 2. stupně ZŠ pokles o (-128 klientů), u SŠ pokles o (-320 klientů). 6

7 IV. Organizační struktura 7

8 b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla poradna zřízena Viz. výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace zpracované dle školského zákona. c) Rozbor hospodaření PO za rok 2014 c1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č. 1) HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST Za celou organizaci Členění nákladů na provoz ve školství SKUTEČNOST. - roku 2014 v tis. Kč Členění nákladů Přímé náklady Provozní náklady Ostatní zdroje, vlastní, cizí Doplňková činnost Celkem Mzdové prostředky 1 SÚ AÚ Mzdové prostředky celkem 5 842,34 10,00 28,00 89, ,34 v tom Platy zaměstnanců úz 33353, 33051, ,55 89, , , 0320 OPPP ÚZ ,00 25, OPPP, Rodičovská abeceda - projekt 28,00 28, Odměna - FaMa+ ÚZ , Zákonné pojištění a sociální náklady Náhrady za dočasnou prac. neschopnost ÚZ ,79 18,79 2 SÚ AÚ Zákonné sociální pojištění a FKSP 2 025,00 3,50 2,42 0, ,92 v tom 524 xxxx Zákonné sociální pojištění (SP + ZP) 1 966,83 3,40 2, ,65 ONIV x-031x FKSP 58,17 0,10 58,27 3 SÚ AÚ hlč Spotřeba materiálu celkem 102,55 159,41 40,94 2,45 302,90 v tom , 0360 Knihy, tiskoviny 20,28 5,13 25, Drobné pomůcky pro reedukaci 12,77 2,31 12,53 27, Učební pomůcky 63,15 30,33 93, Kancelářské potřeby 27,12 3,30 2,45 30, ,0500 Čistící, desinfekční a hyg. Potřeby 0,00 16,94 0,55 17, Léky a zdravotnický materiál 0,74 0, DHM do 3 tis. Kč 6,35 41,75 12,19 60, Tonery, náplně do tiskáren, ost. Mat. do PC 26,71 26, Materiál pro údržbu 1,02 1, Ostatní materiál 7,36 12,37 19,73 4 SÚ AÚ Spotřeba energie, nesklad. dodávky 0,00 258,57 0,03 0,13 258,60 v tom xx Voda (vodné i stočné) 22,15 0,00 0,02 22, xx Teplo, TUV 88,79 0,02 88, xx Plyn 78,41 0,02 0,05 78, xx Elektrická energie 69,22 0,01 0,04 69, xxxx Opravy a udržování 0,00 125,81 0,00 125,81 v tom xx Opravy a údržba nemovitého majetku 111,49 0,00 111, xxxx Ostatní 14,32 14, xxxx Cestovné 24,33 0,08 0,30 0,00 24, Ostatní služby celkem 0,00 246,39 18,48 1,39 264,87 v tom x-033x Služby telekomunikací, internet 79,45 8,83 88, x Nájemné 29,76 0,03 29, x Operativní a finanční leasing 0, x Konzultač. porad. a práv.služby 9,15 9, x Služby zpracování dat (zpracování mezd) 34,63 4,42 1,36 39,05 8

9 Programové vybavení, update, příp x upgrade 12,10 12, x Likvidace odpadů 7,31 1,48 8, x Revize a odborné prohlídky 14,77 14, x Úklidové služby 2,90 2, x Technické zhodnocení nehm. Majetku do 60 tis. 21,94 3,75 25, x Náklady na poplatky za bankovní služby 0,02 0, x Ostatní služby celkem 19,43 19, x Ochrana majetku 8,01 8, x Služba spuštění a servis serveru 6,92 6, xx Odpisy 0,00 37,00 0,90 0,03 37, xx Ostatní náklady (mimo výše uvedené) 107,92 75,74 54,85 7,30 238,51 z toho xx Náklady na reprezentaci 1,47 1, xxxx Jiné sociální pojištění 23,65 23, x Náklady na stravování zaměstnanců 36,67 3,3 39, x Preventivní lékařské prohlídky 0,78 0,30 1, x Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví 1,00 1, x-038x Školení a vzdělávání - DVPP, BOZP a ostatní 29,47 29, Dotace Woodcock ÚZ ,00 12, x xxxx Daně a poplatky 0, x Technické zhodnocení dl. majetku do 40 tis. Kč 9,31 9, x Projekty romské komunity 0, x Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdr.omezením 0, xxxx Náklady z drobného dlouhodobého majetku 4,35 65,13 53,08 7,30 122, xx Finanční služby 0,00 5xx xxxx Ostatní 0,00 ONIV celkem ( ) 234,80 905,00 115,50 11, ,60 15 NIV celkem (1+2+14) 8 102,14 918,50 145,92 100, ,86 Schválený r. - roku 2014 Výnosy Členění výnosů Přísp. a dotace na provoz SR Přísp.a dotace na provoz MSK Ostatní zdroje, vlastní, cizí Doplňková činnost Celkem 16 SÚ AÚ Výnosy 8 102,14 918,50 145,92 125, ,76 v tom , 0505, 0530 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (od zřizovatele) 918,50 918,50 Výnosy vybraných místních vládních institucí , 0630 z transferů (MŠMT, MK, MF, jiné ÚSC, RR 8 102,14 10,00 apod.) 8 112, xxxx Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0, Výnosy z prodeje služeb 97,46 125,20 222, Výnosy z prodeje materiálu 3,88 3, Čerpání fondů 12,23 12,23 Ostatní výnosy (vyúčt. Energií, poštovné od 0400, rod) 21,72 21, Úroky od FIO 0,63 0,63 17 Výsledek hospodaření (16-15) 0,00 0,00 0,00 24,90 24,90 9

10 Komentář: Položkové členění všech nákladových a výnosových položek v roce 2014 s rozdělením na prostředky z MŠMT, MSK, vlastní zdroje v hlavní činnost, doplňková činnost, náklady a výnosy celkem. c2) Čerpání účelových dotací (dle poskytovatelů a účelových znaků) ukazatel ÚZ Rozpočet Čerpání v % komentář Příspěvky a dotace MŠMT dle zák.č.561/ v tom: * prostředky na platy prostředky na platy a OON byly vyčerpány ke stanovenému účelu * OON nedošlo k nepovolenému překročení - KZ 0 * zákonné odvody, prostředky použity ke stanovenému účelu FKSP a přímý ONIV vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč Rozvojový program Vybavení Woodcock Zvýšení platů pedagog. pracovníků Zvýšení platů pracovníků reg. škol Příspěvky a dotace MŠMT CELKEM Provozní náklady Účelové prostředky na odpisy Účelové prostředky na platy FaMa Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč PŘÍSPĚVEK ORG. C Komentář: Všechny účelové dotace 2014 byly vyčerpány v daném roce a na daný účel. Byl splněn závazný ukazatel 0,-- Kč. Viz. tabulka. 10

11 11

12 Rozšíření k výše uvedeným bodům Výnosy srovnání v letech v tis. Kč ukazatel úz a) DOTACE z toho: VÝNOSY 9 083, , , , , ,76 * provozní dotace (provoz, odpisy, FaMa+) 0, 203, ,81 958,00 852,00 921, ,00 918,50 * dotace ze SR , , , , , ,00 Zvýšení platů 33051, ,14 * projekt Prevence ,58 68,90 0,00 * projekt Woodcock Johnson ,00 12,00 * projekt Integrace 2 83,89 417,98 313,50 134,19 0,00 0,00 * účelová investiční dotace do IF 500,00 0,00 0,00 b) VLASTNÍ ČINNOST 55,55 105,03 68,14 200,70 383,04 271,12 z toho: * prodej služeb v HlČ (SÚ 602) 5 9,42 5,59 32,46 118,16 124,49 97,46 * prodej služeb v DOP. Č. (SÚ 602) 5 32,40 118,80 125,20 * prodej materiálu (SÚ 644) 5 0,68 1,65 0,33 1,98 0,84 3,88 * čerpání ost. Fondů (RF) (SÚ 648) 5 18,92 15,45 17,06 12,23 * posílení údržby z investičního fondu (SÚ648) 5 0,00 48,00 0,00 0,00 * ostatní výnosy - vyúčt. Energií, BEZPLATNÝ PŘEVOD DG NÁSTROJŮ - PROJEKT (SÚ 649) 0,00 28,34 6,48 44,63 100,36 21,72 * kurzové získy (SÚ 663) 5 1,01 0,00 0,00 * příjmy z úroků (SÚ 662) 5 6,03 0,36 8,15 5,47 0,99 0,63 * projekty města (FM a Tř) (SÚ 672) 5 0,00 0,00 1,80 8,00 20,50 10,00 Komentář: V letošním roce jsme získali prostředky z vlastní činnosti z kurzů, kopírování (kopie zpráv, kopie materiálu pro skupinovou práci s dětmi, se studenty), nadstandardních odborných služeb, konkurzních řízení, koučingu, přednášek na školách, odborné praxe, mimořádného individuálního šetření na objednávku a úroků z bankovních účtů. Také se nám daří zapojovat do drobných projektů pořádaných městy Frýdek-Místek a Třinec. 1. Metoda dobrého startu Třinec 2. Rodičovská abeceda Frýdek-Místek V tomto roce jsme opět rozšířili příjmy o doplňkovou činnost související se vzdělávacími programy viz. hospodářský výsledek. Naše organizace se aktivně podílí na zvyšování příjmů z vlastní činnosti. V ostatních položkách neočekáváme výrazné změny. 12

13 2.2 Náklady srovnání v letech Pro větší přehled a možnost vyčíslení HV, uvádíme v tabulce všechny výnosy včetně dotací SR a MSK a srovnáváme v letech. Položky výnosů z vlastní činnosti jsou uvedeny podrobněji. 13 v tis. Kč ukazatel ÚZ z toho: NÁKLADY 9 073, , , , , ,36 * prostředky na platy pedagog a nepedagog * OON - nepedagog * OON - odstupné * odvody sociální, zdravotní , , , , , ,68 * FKSP ,1 114,41 56,1 55,86 56,70 57,73 * ONIV - přímý včetně náhrad za nemoc ,08 129,22 90,88 105,10 210,30 241,59 z toho * SÚ Knihy ,91 13,68 12,62 * SÚ Tiskoviny ,47 7,66 * SÚ Drobné pomůcky pro reedukaci ,36 0,00 19,12 * SÚ 501 Učební pomůcky ,59 78,38 63,15 * SÚ cestovné ,59 19,60 18,14 24,33 * SÚ služby ,46 19,90 0,00 0,00 * SÚ náhrada za doč. prac. Nesch ,49 22,83 18,76 18,80 * SÚ zákonné pojištění odp ,05 24,12 23,65 * SÚ stravování a preventivní lék.p ,34 9,86 37,37 37,45 * SÚ vzdělávání ,21 29,47 * SÚ ochranné prac. pomůcky ,17 1,00 Zvýšení nenárokový složek ped. prac ,00 0,00 0,00 Zvýšení nenárokový slože nepec. Prac ,00 0,00 0,00 Účelová dotace - PREVENCE ,58 68,90 0,00 Účelová dotace - Woodcock J ,00 12,00 12,00 Zvýšení platů pedagog. prac. regionálního školství ,72 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ,00 0,00 49,42 CELKEM NÁKLADY PŘÍMÉ (MŠMT) , , ,14 PROVOZNÍ NÁKLADY ÚZ 1 - přísp. a dotace od MSK NÁKLADY (vlastní zdroje) ÚZ , ,7 200,70 263,84 145,92 NÁKLADY ÚZ 5 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 5 94,99 100,30 CELKEM NÁKLADY PROVOZNÍ (MSK, VL. Č., DČ) , , , , ,22 z toho * SÚ spotřeba materiálu ,2 154,66 224,70 202,80

14 * SÚ spotřeba energie ,3 281,93 276,63 258,72 * SÚ opravy a udržování ,8 54,89 190,89 125,81 * SÚ cestovné 1-5 9,1 3,80 0,13 0,37 * SÚ náklady na reprezentaci 1-5 1,2 2,75 2,22 1,47 * SÚ služby ÚZ ,7 273,80 252,49 272,91 * SÚ mzdové náklady PRJEKTY ,42 146,50 117,00 * SÚ služby ÚZ 1-5 2,7 4,47 8,84 2,42 * SÚ zákonné sociální náklady ,74 0,21 3,60 * SÚ ochranné prac. pomůcky ,20 0,00 0,00 * SÚ daně a poplatky 1-5 0,90 0,00 0,00 * SÚ úrok z prodlení 1-5 0,57 0,00 0,00 * SÚ technické zhodnocení ,00 0,00 9,31 * SÚ odpisy nad rámec dotace ,26 0,27 0,93 * SÚ Náklady z drobné dl. majetku ,04 121,95 118,87 * SÚ poplatky - fin. Služby 1-5 0,7 0,00 0,00 0,00 * z toho na testy a vybavení ICT ,00 0,00 0,00 STĚHOVÁNÍ A VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ ,00 100,00 0,00 OBNOVA KANCELÁŘÍ , ,00 0,00 0,00 ODPISY ,00 39,00 37,00 PROJEKT INTEGRACE2 Komentář: 254, ,89 417,98 313,5 134,19 0,00 0,00 Hlavní nákladovou položku tvoří v celkových výdajích přímé náklad a to především mzdy a zákonné odvody. Další významnou položkou je v provozních nákladech energie SÚ 502, 511 opravy oprava osvětlen,a nový nátěr dveří, výměna elektrorozvaděče v budově Palackého 130, výměna podlahové krytiny. Další významnou nákladovou položkou jsou služby. Podrobné členění nákladů viz. tabulka Náklady poradny jsou vyšší v důsledku zvýšení prostředků na platy. Provozní náklady jsou nižší cca o 100 tis. Kč oproti předešlému roku. Loni náklady vzrostly v důsledku stěhování odl. pracoviště. Také došlo k úspoře spotřebního materiálu cca 20 tis., k úspoře energií podrobnější komentář u grafu. V letošním roce jsme profinancovali částku 126 tis. na opravy především oprava schodiště v budově PPP FM na ul. Palackého 130 ve výši 63 tis. Kč a v návaznosti na to malování chodby a učebny 16 tis., výměna elektrorozvaděče 12 tis., dokončili jsme nátěr dveří 20 tis., oprava plynového kotle řídící jednotka 6,3 tis. a další drobné opravy a údržby. U služeb došlo k navýšení především v souvislosti s vybudováním nové PC sítě v rámci projektu MSK Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro PPP. Předpoklad u výnosů z prodeje služeb v hlavní činnosti je očekáván v obdobném rozsahu. 14

15 Vybrané nákladové a výnosové položky srovnání v letech Přehled výše poplatků a úroků u banky v letech KB KB KB KB KB KB a FIO FIO FIO FIO Rok výše poplatků v Kč , , , , ,0 731,0 0,0 0,0 24,0 výše přijatých úroků v Kč 860, , , ,0 364, , ,0 992,0 630,0 úročení 1,25 a 0,85 Rozdíl ,85, 0,65, 0,35,0,15 0,10 0, ,00-992,00-605,97 Komentář: Změnou banky (z Komerční banky na FIO banku),v roce 2011 došlo k poklesu poplatků a navýšení úrokové sazby. S léty se úroková sazba u FIO banky snižovala. V roce 2014 byla úroková sazba na spořícím účtu 0,01. Poplatky za bezhotovostní platby jsou nulové. Zpoplatněn je pouze výběr hotovosti z jiného bankomatu, než u FIO banky. 15

16 Přehled spotřeby energií v letech Spotřeba plynu - Frýdek-Místek v letech kwh , , , , , ,90 Kč , , , , , ,72 Komentář: Pokles spotřeby energie plynu v důsledku mírné zimy a opravy plynového kotle včetně jeho seřízení. Spotřeba elektřiny dle vyúčtování Organizace Palackého, F-M Kč , , , , , ,37 MWh 7,224 7,256 6,907 7,039 7,098 5,628 Palackého 123, FM, Kč , , , , , ,93 dle skutečné spotřeby, spol. prostory 0,5 % z cel. plochy MWh 0,000 3,668 3,118 0,000 0,000 0,000 Třinec Kč , , , , , ,01 MWh 2,340 2,625 2,816 2,884 3,502 2,567 16

17 CELKEM , , , , , ,31 Komentář: Pokles spotřeby elektrické energie ve Frýdku-Místku z důvodu výměny osvětlení na konci roku 2013, kdy zářivky byly vyměněny za LED žárovky. Pokles spotřeby elektrické energie v Třinci z důvodu výměny elektrického vedení. Oprava provedena Městem Třinec. Další úspora souvisí se zakoupením nové úsporné lednice. 17

18 Spotřebu elektrické energie u odloučeného pracoviště na ul. Palackého 123 nesrovnáváme v mj. z důvodu přefakturace pouze v korunách a přepočtu spotřeby energie SPŠ OA u společných prostor, dle užívaných m2. Spotřeba tepla dle vyúčtování Organizace Palackého 123, FM 1-12/ , , , , , ,82 12,45 % z celkové užívané plochy Třinec , , , , ,77 0,00 vyúčtování za rok 2014 bude k dispozici až v dubnu 2015 CELKEM Kč , , , , , ,82 Komentář: Pokles spotřeby energie za teplo v důsledku mírné zimy a změny sídla odloučeného pracoviště z ul. Politických obětí do nově zrekonstruovaných prostor na ul. Palackého

19 Přehled výše poplatků za POŠTOVNÉ A CENINY v letech Rok Frýdek-Místek hl.č , ,00 Třinec , ,00 CELKEM , ,00 Přehled výše poplatků za TELEFONNÍ HOVORY v letech Rok Palackého FM , , ,16 Třinec , , ,50 Polit. obětí , , ,84 CELKEM , , ,50 Přehled výše poplatků za INTERNET v letech Rok CELKEM , , , , , ,00 INTERNET + TEL , , , , , ,50 19

20 Komentář: Výraznější nárůst za telefonní hovory v roce 2014 byl z důvodu neobnovení slevy na paušály u O2 po dobu 3/4 roku. Nyní sleva opět vyjednána a obnovena. Snížení nákladů za hovorné se projeví až v roce

21 2.3 Výsledek hospodaření Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti a to ve výši ,15 Kč. V hlavní činnosti vykazuje organizace hospodářský výsledek 0,-- Kč. Organizace pořádala v roce 2014 v rámci doplňkové činnosti tyto akce Pěstouni, Reedukace VPU, Vývojové fáze dětí předškolního věku. Rada kraje svým usnesením č. 42/3113 ze dne schválila hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši ,35 Kč jako příděl do fondu odměn ve výši 0,-- Kč a rezervního fondu ve výši ,35 Kč Hospodářský výsledek v roce 2014 činil: ,15 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze navrhnout příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do fondu: Fond PO Stav k Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn , Rezervní fond 413 a , , ,72 CELKEM , , ,72 21

22 c3) Mzdové náklady, průměrný plat Komentář: Mzdové náklady a zaměstnanci, přepočtený počet zaměstnanců, průměrný měsíční plat mzdy vyčerpány beze zbytku. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven na 20,15. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 činil ve skutečnosti 20,176. Úvazek proplacení dovolené u psycholožky na mateřské dovolené činil 0,278. Po odečtení tohoto úvazku je přepočtený počet 1-12/ ,898. Tudíž k překročení limitu zaměstnanců nedošlo. Níže porovnány platy jednotlivých profesí v letech celkem a jejich průměrné platy. V platech roku 2014 zahrnuty ÚZ 33353, a 33052, ÚZ 5 a ÚZ 203 (dle P1-04). Členění mzdových N * odborní pracovníci * dělnická povolání * THP + prac. VYT * sociální pracovnice PLATY CELKEM Odměna FaMa+ ÚZ 203 THP platy ESF platy ostatní - pojišťovna FOND ODMĚN OPPP odstupné ÚZ OPPP pedagog ÚZ OPPP nepedagog ÚZ OPPP CELKEM SR OPPP Prevence ÚZ OPPP Vzděl. pěstounů ÚZ 5 DČ OPPP Rodičovská abc ÚZ 5 HlČ OPPP - VPU ostatní DČ OPPP CELKEM OPPP ESF Mzdové náklady celkem

23 23

24 24

25 Přepočtený počet zaměstnanců - skutečnost * odborní pracovníci 13,459 14,332 13,758 13,369 14,157 14,226 * dělnická povolání 1,287 1,304 1,359 1,35 1,35 1,25 * THP (admin.prac.,ekonom, prac.vyt) 2,36 2,079 1,726 1,7 1,7 1,7 * sociální pracovnice 3,3 3, * ESF ostatní pracovníci 0,145 0,738 0,696 0, Celkem přepočtený počet 20,551 21,603 20,539 19,8 20,207 20,176 25

26 Průměrný měsíční plat - srovnání * odborní pracovníci * dělnická povolání * THP (adm.prac.,ekonom, prac.vyt ) vč. FO 4 tis * sociální pracovnice vč. Fondu odměn 2 tis Celkem průměrný měsíční plat bez ESF * ESF ostatní pracovníci Celkem průměrný měsíční plat

27 27

28 c4) Plnění plánu hospodaření Některé nákladové položky byly oproti plánu překročeny nebo nedočerpány z důvodu rozdílného odhadu oproti skutečnosti. c5) Péče o spravovaný majetek Investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku PPP F-M hospodaří: - s nemovitým a movitým majetkem zřizovatele, který jí byl předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, dle čl. VIII zřizovací listiny. Péči o spravovaný majetek vykonává dle práv a povinností vymezených v čl. IX Zřizovací listiny PPP F-M. - s movitým majetkem získaným vlastní činností z vlastních zdrojů (z doplňkové činnosti) Organizace se podílí, v rámci finančních možností, na rekonstrukci budovy. Veškerý majetek je evidován v účetnictví a pravidelně inventarizován. Zápis o inventarizaci 2014 (movitého i nemovitého majetku). Zápis o provedení dokladové inventarizace hospodářských prostředků. Údržba, opravy Byla prováděna běžná údržba a drobné opravy v budovách PPP ve Frýdku-Místku, ul. Palackého 130, a v budově Palackého 123, i v Třinci. Jednalo se o drobné opravy kopírky, výměna podl. krytiny v Třinci u Mgr. Pindurové, nová elektroinstalace proběhla v Třinci na náklady Města Třinec V roce 2014 jsme dokončili nátěr dveří, o prázdninách jsme opravili schodiště v budově Palackého 130 nášlapnou část ve výši ,-- Kč po té jsme vymalovali chodbu, mezipatro u ředitelny a učebnu ve výši ,-- Kč. Vyměnili jsme nevyhovující elektrorozvaděč ve výši ,-- Kč. Opravili jsme plynový kotel řídící automatiku ve výši 6 315,-- Kč a další drobný servis a údržbu.. Na majetek, který vlastní MSK a spravuje ho naše organizace, tj. budova Palackého 130, byl vypracován projekt na dokončení přestavby podkrovního patra (3. podlaží). Projekt zatím realizován nebyl a je veden na účtu 042. Uhrazen byl z Fondu reprodukce majetku. V roce 2014 byl nově vypracován projekt ve výši na rekonstrukci suterénu, ve kterém je spisovna. Pojištění majetku Majetek movitý i nemovitý je pojištěn MSK. Inventarizace majetku Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena dle 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a dle Opatření Ministerstva financí České republiky, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č. j. 283/76 104/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků, a to k ) inventarizace fyzická u hmotného majetku, případně u nehmotného majetku (kontrolou místních inventárních seznamů u DHM, DDHM, pokladní hotovosti, cenin, knihovny, kazet, CD). Zásoby na skladě - testy byly během roku dány do užívání, případně zastaralé nepoužívané testy byly vyřazeny. V účetnictví již vedeny nejsou. Některé z nich jsou jen 28

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 Frýdek-Místek 29. 2. 2016 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2015 Zpráva o hospodaření za rok 2015 1. Zřizovatel školy: Město Kuřim Sídlo zřizovatele školy: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim IČ zřizovatele školy: 00281964 Část I. Základní charakteristika 2. Název školy:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více