ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k Frýdek-Místek

2 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č. 1 přílohy č. 2); 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání, rozšíření k výše uvedeným bodům: 2.1 výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech 2.2 náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů). 2.3 výsledek hospodaření - rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace 3. mzdové náklady, průměrný plat (Tab. č. 4 přílohy č. 2) v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, rozšíření k výše uvedenému bodu: hodnocení alespoň meziročního vývoje 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10% (k Tab. č. 2 přílohy č. 2); 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FAMA) a o případných pojistných událostech, 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (k Tab. č. 6 přílohy č. 2), rozšíření k výše uvedenému bodu: jednotlivé okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině budou hodnoceny samostatně, tzn. náklady, výnosy, výsledek hospodaření, přínos pro organizaci včetně jejich vývoje a možnosti opakování (včetně informací o neprovozovaných okruzích doplňkové činnosti). 2

3 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF, (k Tab. č. 3 přílohy č. 2), 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (k Tab. č. 5 přílohy č. 2), 9. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k Tab. č. 5 přílohy č. 2), d) výsledky kontrol, e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření, h) dle bodu (4) čl. 5 vnitřního předpisu Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem). viz bod (4) i) tabulková část včetně finančních výkazů je přílohou č. 2 tohoto prováděcí předpisu. 3

4 a) Základní údaje o organizaci I. Základní údaje o organizaci Název zařízení: Sídlo: Právní forma: Identifikátor právnické osoby Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek- Místek, příspěvková organizace Palackého 130, , Frýdek-Místek Školské zařízení - příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, Ředitelka zařízení: Zástupkyně zařízení: Mgr. Miroslava Šigutová Mgr. Zdeňka Neničková Odloučená pracoviště: Frýdek-Místek, Palackého 123, Třinec, Máchova 643 Fax: Telefon: , , , Web Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku- Místku, příspěvková organizace, je školským poradenským zařízením, které poskytuje služby pedagogicko- psychologického poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 22 let, včetně studentů vyšších odborných škol. Bezplatně poskytované služby jsou určeny nejen jim, ale také jejich zákonným zástupcům, pedagogům a institucím podílejícím se na výchově a vzdělávání. Klientela pochází zejména z regionu bývalého okresu Frýdek-Místek. Odborné služby poskytujeme v kmenové poradně a na dvou odloučených pracovištích, v případě potřeby vyjíždějí pracovníci poradny do škol. Odborné vyšetření provádíme na doporučení či žádost rodičů, školy, lékaře, klinického logopeda, střediska výchovné péče (SVP), speciálně pedagogického centra (SPC), odboru sociálních služeb a sociální péče, příp. jiných subjektů. Podmínkou psychologického či pedagogického vyšetření dítěte je písemně vyjádřený souhlas zákonných zástupců. Ti mohou požádat o konzultaci nebo vyšetření dítěte i bez vědomí školy. S jimi poskytnutými údaji i s informacemi o jednání v poradně a se závěry vyšetření dítěte je nakládáno s maximální diskrétností. 4

5 II. Údaje o činnosti PPP Frýdek-Místek V okrese Frýdek-Místek bylo zjištěno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pro školní rok 2012/ potencionálních klientů a 2160 potencionálních klientů na jednoho odborného pracovníka. Přestože došlo ve srovnání s předchozím školním rokem k poklesu ve statistickém ukazateli v počtu potencionálních klientů na jednoho odborného pracovníka, nemá tento sestupný trend vliv na pokles výkonů. 5

6 III. Zastoupení klientů, kterém byla poskytnuta péče z hlediska typu škol Komentář: Při srovnání s předchozím školním rokem došlo k mírnému navýšení žádostí u klientů v předškolním věku (+9), na 1. stupni ZŠ (+20) a školsky nezařazených (+6). Naopak k výraznému snížení došlo u žáků 2. stupně ZŠ ( -89) a středoškoláků (-338). Důvodem je pokles žádostí o provedení skupinového vyšetření se zaměřením na profesní orientaci. Klienti podle důvodu příchodu do PPP MŠ ZŠ- 1. stupeň ZŠ- 2. stupeň SŠ + VOŠ Škol. nezařaz / / / /2014 ostatní studijní orientace výchovné problémy školní zralost výukové problémy Komentář: Ve srovnání s předchozím školním rokem došlo k významnému statistickému poklesu počtu vyšetření k volbě studijní orientace, u žáků 2. stupně ZŠ pokles o (-128 klientů), u SŠ pokles o (-320 klientů). 6

7 IV. Organizační struktura 7

8 b) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla poradna zřízena Viz. výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace zpracované dle školského zákona. c) Rozbor hospodaření PO za rok 2014 c1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č. 1) HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST Za celou organizaci Členění nákladů na provoz ve školství SKUTEČNOST. - roku 2014 v tis. Kč Členění nákladů Přímé náklady Provozní náklady Ostatní zdroje, vlastní, cizí Doplňková činnost Celkem Mzdové prostředky 1 SÚ AÚ Mzdové prostředky celkem 5 842,34 10,00 28,00 89, ,34 v tom Platy zaměstnanců úz 33353, 33051, ,55 89, , , 0320 OPPP ÚZ ,00 25, OPPP, Rodičovská abeceda - projekt 28,00 28, Odměna - FaMa+ ÚZ , Zákonné pojištění a sociální náklady Náhrady za dočasnou prac. neschopnost ÚZ ,79 18,79 2 SÚ AÚ Zákonné sociální pojištění a FKSP 2 025,00 3,50 2,42 0, ,92 v tom 524 xxxx Zákonné sociální pojištění (SP + ZP) 1 966,83 3,40 2, ,65 ONIV x-031x FKSP 58,17 0,10 58,27 3 SÚ AÚ hlč Spotřeba materiálu celkem 102,55 159,41 40,94 2,45 302,90 v tom , 0360 Knihy, tiskoviny 20,28 5,13 25, Drobné pomůcky pro reedukaci 12,77 2,31 12,53 27, Učební pomůcky 63,15 30,33 93, Kancelářské potřeby 27,12 3,30 2,45 30, ,0500 Čistící, desinfekční a hyg. Potřeby 0,00 16,94 0,55 17, Léky a zdravotnický materiál 0,74 0, DHM do 3 tis. Kč 6,35 41,75 12,19 60, Tonery, náplně do tiskáren, ost. Mat. do PC 26,71 26, Materiál pro údržbu 1,02 1, Ostatní materiál 7,36 12,37 19,73 4 SÚ AÚ Spotřeba energie, nesklad. dodávky 0,00 258,57 0,03 0,13 258,60 v tom xx Voda (vodné i stočné) 22,15 0,00 0,02 22, xx Teplo, TUV 88,79 0,02 88, xx Plyn 78,41 0,02 0,05 78, xx Elektrická energie 69,22 0,01 0,04 69, xxxx Opravy a udržování 0,00 125,81 0,00 125,81 v tom xx Opravy a údržba nemovitého majetku 111,49 0,00 111, xxxx Ostatní 14,32 14, xxxx Cestovné 24,33 0,08 0,30 0,00 24, Ostatní služby celkem 0,00 246,39 18,48 1,39 264,87 v tom x-033x Služby telekomunikací, internet 79,45 8,83 88, x Nájemné 29,76 0,03 29, x Operativní a finanční leasing 0, x Konzultač. porad. a práv.služby 9,15 9, x Služby zpracování dat (zpracování mezd) 34,63 4,42 1,36 39,05 8

9 Programové vybavení, update, příp x upgrade 12,10 12, x Likvidace odpadů 7,31 1,48 8, x Revize a odborné prohlídky 14,77 14, x Úklidové služby 2,90 2, x Technické zhodnocení nehm. Majetku do 60 tis. 21,94 3,75 25, x Náklady na poplatky za bankovní služby 0,02 0, x Ostatní služby celkem 19,43 19, x Ochrana majetku 8,01 8, x Služba spuštění a servis serveru 6,92 6, xx Odpisy 0,00 37,00 0,90 0,03 37, xx Ostatní náklady (mimo výše uvedené) 107,92 75,74 54,85 7,30 238,51 z toho xx Náklady na reprezentaci 1,47 1, xxxx Jiné sociální pojištění 23,65 23, x Náklady na stravování zaměstnanců 36,67 3,3 39, x Preventivní lékařské prohlídky 0,78 0,30 1, x Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví 1,00 1, x-038x Školení a vzdělávání - DVPP, BOZP a ostatní 29,47 29, Dotace Woodcock ÚZ ,00 12, x xxxx Daně a poplatky 0, x Technické zhodnocení dl. majetku do 40 tis. Kč 9,31 9, x Projekty romské komunity 0, x Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdr.omezením 0, xxxx Náklady z drobného dlouhodobého majetku 4,35 65,13 53,08 7,30 122, xx Finanční služby 0,00 5xx xxxx Ostatní 0,00 ONIV celkem ( ) 234,80 905,00 115,50 11, ,60 15 NIV celkem (1+2+14) 8 102,14 918,50 145,92 100, ,86 Schválený r. - roku 2014 Výnosy Členění výnosů Přísp. a dotace na provoz SR Přísp.a dotace na provoz MSK Ostatní zdroje, vlastní, cizí Doplňková činnost Celkem 16 SÚ AÚ Výnosy 8 102,14 918,50 145,92 125, ,76 v tom , 0505, 0530 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (od zřizovatele) 918,50 918,50 Výnosy vybraných místních vládních institucí , 0630 z transferů (MŠMT, MK, MF, jiné ÚSC, RR 8 102,14 10,00 apod.) 8 112, xxxx Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0, Výnosy z prodeje služeb 97,46 125,20 222, Výnosy z prodeje materiálu 3,88 3, Čerpání fondů 12,23 12,23 Ostatní výnosy (vyúčt. Energií, poštovné od 0400, rod) 21,72 21, Úroky od FIO 0,63 0,63 17 Výsledek hospodaření (16-15) 0,00 0,00 0,00 24,90 24,90 9

10 Komentář: Položkové členění všech nákladových a výnosových položek v roce 2014 s rozdělením na prostředky z MŠMT, MSK, vlastní zdroje v hlavní činnost, doplňková činnost, náklady a výnosy celkem. c2) Čerpání účelových dotací (dle poskytovatelů a účelových znaků) ukazatel ÚZ Rozpočet Čerpání v % komentář Příspěvky a dotace MŠMT dle zák.č.561/ v tom: * prostředky na platy prostředky na platy a OON byly vyčerpány ke stanovenému účelu * OON nedošlo k nepovolenému překročení - KZ 0 * zákonné odvody, prostředky použity ke stanovenému účelu FKSP a přímý ONIV vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč Rozvojový program Vybavení Woodcock Zvýšení platů pedagog. pracovníků Zvýšení platů pracovníků reg. škol Příspěvky a dotace MŠMT CELKEM Provozní náklady Účelové prostředky na odpisy Účelové prostředky na platy FaMa Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč prostředky použity ke stanovenému účelu vyčerpáno vše KZ 0,-- Kč PŘÍSPĚVEK ORG. C Komentář: Všechny účelové dotace 2014 byly vyčerpány v daném roce a na daný účel. Byl splněn závazný ukazatel 0,-- Kč. Viz. tabulka. 10

11 11

12 Rozšíření k výše uvedeným bodům Výnosy srovnání v letech v tis. Kč ukazatel úz a) DOTACE z toho: VÝNOSY 9 083, , , , , ,76 * provozní dotace (provoz, odpisy, FaMa+) 0, 203, ,81 958,00 852,00 921, ,00 918,50 * dotace ze SR , , , , , ,00 Zvýšení platů 33051, ,14 * projekt Prevence ,58 68,90 0,00 * projekt Woodcock Johnson ,00 12,00 * projekt Integrace 2 83,89 417,98 313,50 134,19 0,00 0,00 * účelová investiční dotace do IF 500,00 0,00 0,00 b) VLASTNÍ ČINNOST 55,55 105,03 68,14 200,70 383,04 271,12 z toho: * prodej služeb v HlČ (SÚ 602) 5 9,42 5,59 32,46 118,16 124,49 97,46 * prodej služeb v DOP. Č. (SÚ 602) 5 32,40 118,80 125,20 * prodej materiálu (SÚ 644) 5 0,68 1,65 0,33 1,98 0,84 3,88 * čerpání ost. Fondů (RF) (SÚ 648) 5 18,92 15,45 17,06 12,23 * posílení údržby z investičního fondu (SÚ648) 5 0,00 48,00 0,00 0,00 * ostatní výnosy - vyúčt. Energií, BEZPLATNÝ PŘEVOD DG NÁSTROJŮ - PROJEKT (SÚ 649) 0,00 28,34 6,48 44,63 100,36 21,72 * kurzové získy (SÚ 663) 5 1,01 0,00 0,00 * příjmy z úroků (SÚ 662) 5 6,03 0,36 8,15 5,47 0,99 0,63 * projekty města (FM a Tř) (SÚ 672) 5 0,00 0,00 1,80 8,00 20,50 10,00 Komentář: V letošním roce jsme získali prostředky z vlastní činnosti z kurzů, kopírování (kopie zpráv, kopie materiálu pro skupinovou práci s dětmi, se studenty), nadstandardních odborných služeb, konkurzních řízení, koučingu, přednášek na školách, odborné praxe, mimořádného individuálního šetření na objednávku a úroků z bankovních účtů. Také se nám daří zapojovat do drobných projektů pořádaných městy Frýdek-Místek a Třinec. 1. Metoda dobrého startu Třinec 2. Rodičovská abeceda Frýdek-Místek V tomto roce jsme opět rozšířili příjmy o doplňkovou činnost související se vzdělávacími programy viz. hospodářský výsledek. Naše organizace se aktivně podílí na zvyšování příjmů z vlastní činnosti. V ostatních položkách neočekáváme výrazné změny. 12

13 2.2 Náklady srovnání v letech Pro větší přehled a možnost vyčíslení HV, uvádíme v tabulce všechny výnosy včetně dotací SR a MSK a srovnáváme v letech. Položky výnosů z vlastní činnosti jsou uvedeny podrobněji. 13 v tis. Kč ukazatel ÚZ z toho: NÁKLADY 9 073, , , , , ,36 * prostředky na platy pedagog a nepedagog * OON - nepedagog * OON - odstupné * odvody sociální, zdravotní , , , , , ,68 * FKSP ,1 114,41 56,1 55,86 56,70 57,73 * ONIV - přímý včetně náhrad za nemoc ,08 129,22 90,88 105,10 210,30 241,59 z toho * SÚ Knihy ,91 13,68 12,62 * SÚ Tiskoviny ,47 7,66 * SÚ Drobné pomůcky pro reedukaci ,36 0,00 19,12 * SÚ 501 Učební pomůcky ,59 78,38 63,15 * SÚ cestovné ,59 19,60 18,14 24,33 * SÚ služby ,46 19,90 0,00 0,00 * SÚ náhrada za doč. prac. Nesch ,49 22,83 18,76 18,80 * SÚ zákonné pojištění odp ,05 24,12 23,65 * SÚ stravování a preventivní lék.p ,34 9,86 37,37 37,45 * SÚ vzdělávání ,21 29,47 * SÚ ochranné prac. pomůcky ,17 1,00 Zvýšení nenárokový složek ped. prac ,00 0,00 0,00 Zvýšení nenárokový slože nepec. Prac ,00 0,00 0,00 Účelová dotace - PREVENCE ,58 68,90 0,00 Účelová dotace - Woodcock J ,00 12,00 12,00 Zvýšení platů pedagog. prac. regionálního školství ,72 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ,00 0,00 49,42 CELKEM NÁKLADY PŘÍMÉ (MŠMT) , , ,14 PROVOZNÍ NÁKLADY ÚZ 1 - přísp. a dotace od MSK NÁKLADY (vlastní zdroje) ÚZ , ,7 200,70 263,84 145,92 NÁKLADY ÚZ 5 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 5 94,99 100,30 CELKEM NÁKLADY PROVOZNÍ (MSK, VL. Č., DČ) , , , , ,22 z toho * SÚ spotřeba materiálu ,2 154,66 224,70 202,80

14 * SÚ spotřeba energie ,3 281,93 276,63 258,72 * SÚ opravy a udržování ,8 54,89 190,89 125,81 * SÚ cestovné 1-5 9,1 3,80 0,13 0,37 * SÚ náklady na reprezentaci 1-5 1,2 2,75 2,22 1,47 * SÚ služby ÚZ ,7 273,80 252,49 272,91 * SÚ mzdové náklady PRJEKTY ,42 146,50 117,00 * SÚ služby ÚZ 1-5 2,7 4,47 8,84 2,42 * SÚ zákonné sociální náklady ,74 0,21 3,60 * SÚ ochranné prac. pomůcky ,20 0,00 0,00 * SÚ daně a poplatky 1-5 0,90 0,00 0,00 * SÚ úrok z prodlení 1-5 0,57 0,00 0,00 * SÚ technické zhodnocení ,00 0,00 9,31 * SÚ odpisy nad rámec dotace ,26 0,27 0,93 * SÚ Náklady z drobné dl. majetku ,04 121,95 118,87 * SÚ poplatky - fin. Služby 1-5 0,7 0,00 0,00 0,00 * z toho na testy a vybavení ICT ,00 0,00 0,00 STĚHOVÁNÍ A VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ ,00 100,00 0,00 OBNOVA KANCELÁŘÍ , ,00 0,00 0,00 ODPISY ,00 39,00 37,00 PROJEKT INTEGRACE2 Komentář: 254, ,89 417,98 313,5 134,19 0,00 0,00 Hlavní nákladovou položku tvoří v celkových výdajích přímé náklad a to především mzdy a zákonné odvody. Další významnou položkou je v provozních nákladech energie SÚ 502, 511 opravy oprava osvětlen,a nový nátěr dveří, výměna elektrorozvaděče v budově Palackého 130, výměna podlahové krytiny. Další významnou nákladovou položkou jsou služby. Podrobné členění nákladů viz. tabulka Náklady poradny jsou vyšší v důsledku zvýšení prostředků na platy. Provozní náklady jsou nižší cca o 100 tis. Kč oproti předešlému roku. Loni náklady vzrostly v důsledku stěhování odl. pracoviště. Také došlo k úspoře spotřebního materiálu cca 20 tis., k úspoře energií podrobnější komentář u grafu. V letošním roce jsme profinancovali částku 126 tis. na opravy především oprava schodiště v budově PPP FM na ul. Palackého 130 ve výši 63 tis. Kč a v návaznosti na to malování chodby a učebny 16 tis., výměna elektrorozvaděče 12 tis., dokončili jsme nátěr dveří 20 tis., oprava plynového kotle řídící jednotka 6,3 tis. a další drobné opravy a údržby. U služeb došlo k navýšení především v souvislosti s vybudováním nové PC sítě v rámci projektu MSK Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro PPP. Předpoklad u výnosů z prodeje služeb v hlavní činnosti je očekáván v obdobném rozsahu. 14

15 Vybrané nákladové a výnosové položky srovnání v letech Přehled výše poplatků a úroků u banky v letech KB KB KB KB KB KB a FIO FIO FIO FIO Rok výše poplatků v Kč , , , , ,0 731,0 0,0 0,0 24,0 výše přijatých úroků v Kč 860, , , ,0 364, , ,0 992,0 630,0 úročení 1,25 a 0,85 Rozdíl ,85, 0,65, 0,35,0,15 0,10 0, ,00-992,00-605,97 Komentář: Změnou banky (z Komerční banky na FIO banku),v roce 2011 došlo k poklesu poplatků a navýšení úrokové sazby. S léty se úroková sazba u FIO banky snižovala. V roce 2014 byla úroková sazba na spořícím účtu 0,01. Poplatky za bezhotovostní platby jsou nulové. Zpoplatněn je pouze výběr hotovosti z jiného bankomatu, než u FIO banky. 15

16 Přehled spotřeby energií v letech Spotřeba plynu - Frýdek-Místek v letech kwh , , , , , ,90 Kč , , , , , ,72 Komentář: Pokles spotřeby energie plynu v důsledku mírné zimy a opravy plynového kotle včetně jeho seřízení. Spotřeba elektřiny dle vyúčtování Organizace Palackého, F-M Kč , , , , , ,37 MWh 7,224 7,256 6,907 7,039 7,098 5,628 Palackého 123, FM, Kč , , , , , ,93 dle skutečné spotřeby, spol. prostory 0,5 % z cel. plochy MWh 0,000 3,668 3,118 0,000 0,000 0,000 Třinec Kč , , , , , ,01 MWh 2,340 2,625 2,816 2,884 3,502 2,567 16

17 CELKEM , , , , , ,31 Komentář: Pokles spotřeby elektrické energie ve Frýdku-Místku z důvodu výměny osvětlení na konci roku 2013, kdy zářivky byly vyměněny za LED žárovky. Pokles spotřeby elektrické energie v Třinci z důvodu výměny elektrického vedení. Oprava provedena Městem Třinec. Další úspora souvisí se zakoupením nové úsporné lednice. 17

18 Spotřebu elektrické energie u odloučeného pracoviště na ul. Palackého 123 nesrovnáváme v mj. z důvodu přefakturace pouze v korunách a přepočtu spotřeby energie SPŠ OA u společných prostor, dle užívaných m2. Spotřeba tepla dle vyúčtování Organizace Palackého 123, FM 1-12/ , , , , , ,82 12,45 % z celkové užívané plochy Třinec , , , , ,77 0,00 vyúčtování za rok 2014 bude k dispozici až v dubnu 2015 CELKEM Kč , , , , , ,82 Komentář: Pokles spotřeby energie za teplo v důsledku mírné zimy a změny sídla odloučeného pracoviště z ul. Politických obětí do nově zrekonstruovaných prostor na ul. Palackého

19 Přehled výše poplatků za POŠTOVNÉ A CENINY v letech Rok Frýdek-Místek hl.č , ,00 Třinec , ,00 CELKEM , ,00 Přehled výše poplatků za TELEFONNÍ HOVORY v letech Rok Palackého FM , , ,16 Třinec , , ,50 Polit. obětí , , ,84 CELKEM , , ,50 Přehled výše poplatků za INTERNET v letech Rok CELKEM , , , , , ,00 INTERNET + TEL , , , , , ,50 19

20 Komentář: Výraznější nárůst za telefonní hovory v roce 2014 byl z důvodu neobnovení slevy na paušály u O2 po dobu 3/4 roku. Nyní sleva opět vyjednána a obnovena. Snížení nákladů za hovorné se projeví až v roce

21 2.3 Výsledek hospodaření Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti a to ve výši ,15 Kč. V hlavní činnosti vykazuje organizace hospodářský výsledek 0,-- Kč. Organizace pořádala v roce 2014 v rámci doplňkové činnosti tyto akce Pěstouni, Reedukace VPU, Vývojové fáze dětí předškolního věku. Rada kraje svým usnesením č. 42/3113 ze dne schválila hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši ,35 Kč jako příděl do fondu odměn ve výši 0,-- Kč a rezervního fondu ve výši ,35 Kč Hospodářský výsledek v roce 2014 činil: ,15 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze navrhnout příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do fondu: Fond PO Stav k Příděl ze zlepšeného HV Stav po přídělu Fond odměn , Rezervní fond 413 a , , ,72 CELKEM , , ,72 21

22 c3) Mzdové náklady, průměrný plat Komentář: Mzdové náklady a zaměstnanci, přepočtený počet zaměstnanců, průměrný měsíční plat mzdy vyčerpány beze zbytku. Limit přepočteného počtu zaměstnanců byl stanoven na 20,15. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 činil ve skutečnosti 20,176. Úvazek proplacení dovolené u psycholožky na mateřské dovolené činil 0,278. Po odečtení tohoto úvazku je přepočtený počet 1-12/ ,898. Tudíž k překročení limitu zaměstnanců nedošlo. Níže porovnány platy jednotlivých profesí v letech celkem a jejich průměrné platy. V platech roku 2014 zahrnuty ÚZ 33353, a 33052, ÚZ 5 a ÚZ 203 (dle P1-04). Členění mzdových N * odborní pracovníci * dělnická povolání * THP + prac. VYT * sociální pracovnice PLATY CELKEM Odměna FaMa+ ÚZ 203 THP platy ESF platy ostatní - pojišťovna FOND ODMĚN OPPP odstupné ÚZ OPPP pedagog ÚZ OPPP nepedagog ÚZ OPPP CELKEM SR OPPP Prevence ÚZ OPPP Vzděl. pěstounů ÚZ 5 DČ OPPP Rodičovská abc ÚZ 5 HlČ OPPP - VPU ostatní DČ OPPP CELKEM OPPP ESF Mzdové náklady celkem

23 23

24 24

25 Přepočtený počet zaměstnanců - skutečnost * odborní pracovníci 13,459 14,332 13,758 13,369 14,157 14,226 * dělnická povolání 1,287 1,304 1,359 1,35 1,35 1,25 * THP (admin.prac.,ekonom, prac.vyt) 2,36 2,079 1,726 1,7 1,7 1,7 * sociální pracovnice 3,3 3, * ESF ostatní pracovníci 0,145 0,738 0,696 0, Celkem přepočtený počet 20,551 21,603 20,539 19,8 20,207 20,176 25

26 Průměrný měsíční plat - srovnání * odborní pracovníci * dělnická povolání * THP (adm.prac.,ekonom, prac.vyt ) vč. FO 4 tis * sociální pracovnice vč. Fondu odměn 2 tis Celkem průměrný měsíční plat bez ESF * ESF ostatní pracovníci Celkem průměrný měsíční plat

27 27

28 c4) Plnění plánu hospodaření Některé nákladové položky byly oproti plánu překročeny nebo nedočerpány z důvodu rozdílného odhadu oproti skutečnosti. c5) Péče o spravovaný majetek Investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku PPP F-M hospodaří: - s nemovitým a movitým majetkem zřizovatele, který jí byl předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, dle čl. VIII zřizovací listiny. Péči o spravovaný majetek vykonává dle práv a povinností vymezených v čl. IX Zřizovací listiny PPP F-M. - s movitým majetkem získaným vlastní činností z vlastních zdrojů (z doplňkové činnosti) Organizace se podílí, v rámci finančních možností, na rekonstrukci budovy. Veškerý majetek je evidován v účetnictví a pravidelně inventarizován. Zápis o inventarizaci 2014 (movitého i nemovitého majetku). Zápis o provedení dokladové inventarizace hospodářských prostředků. Údržba, opravy Byla prováděna běžná údržba a drobné opravy v budovách PPP ve Frýdku-Místku, ul. Palackého 130, a v budově Palackého 123, i v Třinci. Jednalo se o drobné opravy kopírky, výměna podl. krytiny v Třinci u Mgr. Pindurové, nová elektroinstalace proběhla v Třinci na náklady Města Třinec V roce 2014 jsme dokončili nátěr dveří, o prázdninách jsme opravili schodiště v budově Palackého 130 nášlapnou část ve výši ,-- Kč po té jsme vymalovali chodbu, mezipatro u ředitelny a učebnu ve výši ,-- Kč. Vyměnili jsme nevyhovující elektrorozvaděč ve výši ,-- Kč. Opravili jsme plynový kotel řídící automatiku ve výši 6 315,-- Kč a další drobný servis a údržbu.. Na majetek, který vlastní MSK a spravuje ho naše organizace, tj. budova Palackého 130, byl vypracován projekt na dokončení přestavby podkrovního patra (3. podlaží). Projekt zatím realizován nebyl a je veden na účtu 042. Uhrazen byl z Fondu reprodukce majetku. V roce 2014 byl nově vypracován projekt ve výši na rekonstrukci suterénu, ve kterém je spisovna. Pojištění majetku Majetek movitý i nemovitý je pojištěn MSK. Inventarizace majetku Řádná inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena dle 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a dle Opatření Ministerstva financí České republiky, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č. j. 283/76 104/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků, a to k ) inventarizace fyzická u hmotného majetku, případně u nehmotného majetku (kontrolou místních inventárních seznamů u DHM, DDHM, pokladní hotovosti, cenin, knihovny, kazet, CD). Zásoby na skladě - testy byly během roku dány do užívání, případně zastaralé nepoužívané testy byly vyřazeny. V účetnictví již vedeny nejsou. Některé z nich jsou jen 28

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více