Producer Administrator Entrepreneur Integrator (producent (tvůrce), správce (administrátor), podnikatel (podnikavec), integrátor)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Producer Administrator Entrepreneur Integrator (producent (tvůrce), správce (administrátor), podnikatel (podnikavec), integrátor)"

Transkript

1 Čtyři klíčové role pro úspěšný management, vedení organizace Styly řízení PAEI byly popsány mezinárodním konzultantem Dr. Ichak Adizesem více neţ před třiceti lety. Zkratka PAEI znamená čtyři role v managementu (v anglickém originále): Producer Administrator Entrepreneur Integrator (producent (tvůrce), správce (administrátor), podnikatel (podnikavec), integrátor) Individuální profil řízení (managementu) je tvořen poměrem zastoupení čtyř hlavních stylů. Kdyţ zjistíme styl našeho vedení a styly vedení lidí kolem nás, můţeme tak vylepšit vzájemnou komunikaci se spolupracovníky, spolupráci s kolegy a tím zvýšit vlastní pracovní výkon. Neexistuje ţádná správná nebo špatná kombinace PAEI a paei. I kdyţ rovnováha mezi všemi čtyřmi styly PAEI je velmi účinná a efektivní a uplatňuje se při řešení různých situací a problémů. Bez ohledu na svůj současný profil PAEI (např. PaEi, PE0I apod.) jej můţeme účinně rozvíjet cestou sebevzdělávání, odbornou praxí a dalšími různými metodami (především P a A; E a I jsou hůře ovlivnitelné zvnějšku) vedoucími ke zlepšení vůdcovských schopností. Proto se můţeme stát pouze lepším a lepším manaţerem nebo vůdcem. P - Producer (výrobce, tvůrce) - What? Co? Producenti výrobci chtějí především něco produkovat a vytvářet. Jsou stále zaneprázdnění a chtějí dotáhnout svou činnost aţ do konce. Zaměřují se na to, co aktuelně dělají, jejich činnost je tedy organizovaná a funkční. Raději pracují, neţ aby chodili na setkání a jednání. Nemají čas na plánování. Po dokončení jednoho projektu jsou připraveni začít další. Nejraději pracují sami, protoţe nemají čas vše vysvětlovat ostatním. Pokud potřebujete něco udělat, zadejte tuto činnost právě producentovi. A - Administrator (správce, administrátor) - How? Jak? Administrátoři rádi uspořádávají věci a organizují je. Líbí se jim pravidla, systémy a postupy. Zaměřují se na to, jak dělat práci. Ujišťují se, zda děláme věci správně a podle předpisů. Čas je pro ně základní jednotkou. Jednají podle harmonogramu a očekávají to samé od ostatních. Potřebujete něco zorganizovat? Dejte to právě správci. E - Entrepreneur (podnikatel, podnikavec) - Why not? Proč ne? Podnikatelé jsou myslitelé beroucí na sebe riziko. Vytvářejí a rozvíjejí myšlenky o tom, co vyrábět a tvořit v budoucnu. Jsou aktivní a nadšení, neustále v pohybu, někdy se nedívají, kam míří. Jsou kreativní, vymýšlí nové aktivity. Je třeba začít něco nového? Dejte to právě podnikateli. I - Integrator (integrátor, tmelič kolektivu) - Who? Kdo? Integrátor spojuje lidi dohromady a pomáhá lidem se spolupodílet na činnosti. Zaměřuje se na spolupráci a případnou pomoc. Je extrovertní a společenský. Jeho práce je závislá na součinnosti kolektivu. Je třeba spojit se s ostatními a řešit konflikty? Zavolejte právě integrátora. O Zero Bojí se změn a konfliktů, zaměřuje se hlavně na přeţití v práci, je zdrţenlivý a nedotáhne činnost do konce. Adizes, I. Learn more about the Adizes Methodology. Corporate Lifecycles, Adizes Institute Inc., str. 1

2 Testové otázky (1-56) Zodpovězte otázky co nejrychleji. Odpověď, která Vás nejvíce vystihuje, prosím, zakroužkujte. Musíte zodpovědět všechny otázky. Vyberte tedy vždy jednu ze dvou možností. Nevěnujte pozornost tomu, že si jsou některé otázky podobné. 1. Čeho byste chtěl(a), aby si na Vás lidé všímali? a. Mnoţství mých dobrých nápadů b. Toho, ţe beru ohledy na ostatní lidi 2. Co nejvíce odpovídá Vašemu manaţerskému stylu? a. Dosáhnout výsledků tady a teď b. Mít věci systematicky uspořádané 3. Co Vás více uspokojuje? a. Koordinovat práci jiných b. Řešit úkoly spíše samostatně 4. Na co si nejčastěji stěţujete? a. Lidé neplní moje pokyny b. Lidé nerozumí mým pokynům 5. Váš vztah ke změnám: a. Upřednostňuji menší změny, které vedou k okamţitým výsledkům b. Nesnáším změny 6. V čem jste lepší? a. V dosahování konsenzu ve skupině b. Ve vytváření, vymýšlení nových nápadů 7. V čem jste lepší? a. Ve vytváření nových pravidel a systémů b. V experimentování s novými nápady v nových situacích 8. Jak byste byl(a) rád(a), aby Vás viděli Vaši kolegové? a. Jako toho, kdo zabezpečí, aby práce byla odvedena b. Jako toho, kdo si dovede omotat kolem prstu vedení (firmy, školy apod.) 9. Co na Vás oceňují ostatní? a. To, ţe mě podporuje mnou sestavený tým lidí b. To, ţe odvádím kvalitní práci 10. Co Vám můţou ostatní manaţeři závidět? a. Mé analytické schopnosti b. Mé kooperační schopnosti 11. Jak byste chtěl(a), aby Vaše rodina vnímala Vaší roli v práci? a. Jako toho, kdo úzce spolupracuje s vedením b. Jako toho, kdo je velice důleţitou součástí vedení (firmy, školy, apod.) 12. Jaký je Váš vztah k soupeření? a. Soupeření je jen ztrátou času b. Soupeřím často a rád(a) 13. Co děláte převáţnou část času v práci? a. Vymýšlím nové věci, jsem kreativní b. Pracuji v obvyklém kaţdodenním stereotypu str. 2

3 14. Váš vztah ke změnám: a. Preferuji stabilitu b. Rád(a) představuji a zkouším svoje nové nápady před vedením 15. Co je pro Vás ve Vaší práci nejdůleţitější? a. Ţe mohu dělat něco, co má smysl b. Vědomí toho, ţe jsem díky práci zabezpečen(a) 16. Co je Vaším nejdůleţitějším úkolem v práci? a. Pomáhat ostatním k lepší spolupráci b. Vykonávat kaţdodenní pracovní činnosti 17. Jaká kritéria pouţíváte k hodnocení sebe sama? a. Jak svědomitě jsou v mé skupině plněny úkoly b. Do kolika aktivit jsem schopen(a) ostatní zapojit 18. Co rád(a) děláte ve svém volném čase, kdyţ nejste s rodinou nebo přáteli? a. Kontroluji stav rodinného nebo osobního rozpočtu, pojištění rodiny apod. b. Dělám věci do práce, které je potřeba udělat 19. Co je pro Vás důleţitější? a. Ţe jsem s lidmi, kteří pro mě něco znamenají b. Vědět, co se kolem mě děje 20. Co se k Vám více hodí? a. Jsem klidný(á) a mám ve věcech pořádek b. Jsem stále aktivní 21. Co byste chtěl(a), aby na Vás ostatní manaţeři oceňovali? a. Mé analytické schopnosti b. Mnoţství mnou vymyšlených nápadů 22. Jak raději pracujete? a. V týmu b. Sám(a) 23. Co Vás v práci více uspokojuje? a. Co nejrychlejší řešení problémů b. Analýza a plánování 24. Jak byste chtěl(a) vidět sebe? a. Jako jednoho z nejnápaditějších členů vedení b. Jako toho, kdo má ve všem prsty, široký záběr 25. Čeho si na Vás ostatní většinou všimnou? a. Mnoţství mých dobrých nápadů b. Ţe mám zvládnutou roli jak jednoho z vedoucích, tak i jako rovnocenného kolegy ostatním 26. Kdy se cítíte nejlépe? a. Kdyţ rychle postupuji a efektivně řeším pracovní povinnosti b. Kdyţ v klidu a s chladnou hlavou analyzuji úkol či problém 27. Na co by měl Vás případný následovník dávat největší důraz? a. Aby byl kreativní a řešil pracovní úkoly pomocí vlastních nápadů b. Aby byl spíše taktik str. 3

4 28. Kdy si připadáte jako ryba ve vodě? a. Kdyţ pracuji na nějakém novém bláznivém nápadu b. Kdyţ plánuji nadcházející společenskou událost 29. Jak hodnotíte konflikty? a. Konflikty mě iritují b. Konflikty v důsledku umoţňují otevřenější diskuzi problému 30. Čeho si na Vás dle Vašeho názoru ostatní lidé obvykle všimnou? a. Mé příjemné osobnosti b. Mého efektivního systému práce 31. Na co si nejčastěji stěţujete? a. Mám toho tolik na práci a tak málo času.. b. Měli bychom se méně hádat Váš vztah ke změnám: a. Mám rád(a) změny, které dělám sám(a) b. Mám rád(a) změny, se kterými souhlasí i ostatní 33. Která část Vaší práce Vás nejvíce uspokojuje? a. Prosazování vlastních divokých nápadů b. Kdyţ vím, ţe ostatní mí kolegové se dobře cítí 34. Čeho byste byl(a) rád(a), aby si na Vás ostatní lidé všimli? a. Mé systematické a efektivní pracovní činnosti b. Toho, jak jsem schopen(na) kontrolovat své oddělení 35. Vaše reakce na vzniknuvší konflikty? a. Konflikty by měly být co nejdříve zapuzeny b. Konflikty mohou motivovat ostatní ke zvýšenému pracovnímu úsilí 36. Na co se ve své práci nejvíce zaměřujete? a. Na vymýšlení nových nápadů b. Na práci na naplánovaných úlohách 37. Jak byste se chtěl(a) vidět ve svých nejskrytějších myšlenkách? a. Jako zaneprázdněného manaţera b. Jako toho(tu), který(á) tahá za nitky 38. Jaký pocit Vás nejvíce charakterizuje? a. Ţe mám svůj ţivot pevně v rukou b. Ţe ani jeden den nezahálím 39. Co Vás více naplňuje? a. Kontrolovat ostatní vedoucí pracovníky, ţe dělají, co mají b. Začínat s novými úkoly, akcemi 40. Co byste rád(a), aby na Vás ostatní manaţeři chválili? a. Mojí efektivitu b. Moje týmové schopnosti 41. Co rád(a) děláte ve svém volném čase, kdyţ nejste v práci nebo s rodinou? a. Navštěvuji nebo volám svým známým b. Přicházím s novými zajímavými aktivitami 42. Co je pro Vás důleţitější? a. Ţe pracuji s lidmi, které mám rád(a) b. Ţe můţu být kreativní str. 4

5 43. Co je Vaší nejdůleţitější náplní ve vedení? a. Zjišťování, proč věci nejdou tak, jak bylo naplánováno b. Vymýšlení a rozjíţdění nových iniciativ 44. Podle čeho se hodnotíte? a. Podle toho, jak spolupracuji s vedením b. Podle toho, jak důleţitým článkem vedení jsem 45. Při čem trávíte nejvíce času? a. Při kontrole a plánování b. Při zjišťování efektivity práce celého vedení 46. Jak byste chtěl(a), aby Vaše rodina vnímala Vaší roli v práci? a. Ţe jsem jedním z těch kreativců ve vedení společnosti b. Ţe jsem nepostradatelným členem vedení 47. Vaše pozice v souvislosti se změnami: a. Nemám na provádění změn čas b. Mám rád(a) změny, které vymýšlíme a praktikujeme společně 48. Co Vám ostatní šéfové závidí? a. Mojí efektivitu b. Moje nové nápady 49. Za co Vám ostatní manaţeři skládají poklony? a. Ţe mám věci systematicky uspořádané b. Ţe jsem rozjel(a) nový projekt 50. V čem jste lepší? a. V pracovní produktivitě b. V tom, ţe umím vylepšit kooperační schopnosti uvnitř pracovního týmu 51. Jak byste si přál(a) být viděn(a) Vašimi přáteli? a. Jako ten (ta), který(á) má nejméně hluboko do kapsy b. Jako ten (ta), kdo vede nejzajímavější ţivot 52. Čemu věnujete v práci největší pozornost? a. Spouštění nových projektů b. Aby můj pracovní tým pracoval organizovaně 53. Váš vztah ke konfliktním situacím: a. Miluji řešení konfliktů b. Ignoruji konflikty 54. Co Vás více vystihuje? a. Ve všem mám pořádek b. Svoje pracovní úkoly stíhám splnit v termínu 55. Co Vás více uspokojuje? a. Vytvoření detailního plánu bez jediné chybičky b. Myšlení na budoucnost 56. Na co by měl Váš případný následovník dávat největší důraz? a. Na to být systematický b. Na to být tvůrčí Sečtěte výsledky dle instrukcí. str. 5

6 P A E I 1) - Popisuje Vaše vůdčí schopnosti a chování (současnost). Producer Administrator Entrepreneur Integrator Výrobce Správce Podnikatel Integrátor 24 je-li X < = 2 "0" (nula) je-li X > = 7 "PAEI" Tvůj profil: je-li 2 < X < 7 "paei" 2) - Popisuje Vaše osobní tendence (budoucnost). Producer Administrator Entrepreneur Integrator Výrobce Správce Podnikatel Integrátor 32 str. 6

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VE SPORTU VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU Bakalářská práce v oboru FSpS Management cestovního ruchu Vedoucí bakalářské

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více