2. Základní identifi kační údaje Řídicí orgány a struktura Vedení nemocnice k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura Vedení nemocnice k Poradní orgány a komise k Schéma základního organizačního členění 5 4. Personální oblast Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců v roce Kvalifi kační struktura lékařů v roce Ekonomická oblast Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce Zpráva nezávislého auditora 9 6. Léčebná a ošetřovatelská péče Údaje o počtu lůžek a pacientů Kliniky a oddělení Vědecko-výzkumná činnost 21 2 Výroční zpráva 2012

3 úvodní slovo ředitele 1. Vážení pacienti, spolupracovníci a kolegové, v roce 2012 oslavila naše nemocnice významné jubileum uplynulo 110 let od okamžiku, kdy byla v jejích prostorách poprvé zahájena léčba. Připomněli jsme si při té příležitosti nejen mnohaletou historii našeho zdravotnického zařízení, ale i dlouhou řadu lékařských osobností, které pomáhaly Fakultní nemocnici Královské Vinohrady vyrůst do její současné podoby. Tento odkaz je zároveň závazkem pro nás všechny, kteří ve vinohradské nemocnici pracujeme dnes. Závazkem stále zlepšovat péči o pacienty, stále se odborně rozvíjet a uvádět do praxe nové léčebné metody, a v neposlední řadě také zajistit ekonomickou životaschopnost našeho provozu. Těší mě proto, že jsme i v uplynulém roce stejně jako v předcházejících čtyřech letech dosáhli kladného výsledku hospodaření. A to i přesto, že udržet vyrovnané hospodaření nemocnice je každým rokem těžší a těžší. Příčinou jsou jednak klesající platby zdravotních pojišťoven, jednak růst nákladů, mezi kterými tvoří nejvýznamnější položku výdaje na mzdy zaměstnanců. Ačkoliv v roce 2012 došlo k poklesu výnosů naší nemocnice, beze zbytku jsme splnili závazek memoranda podepsaného mezi ministerstvem zdravotnictví a lékařskými odbory a zvýšili jsme platy lékařů o dohodnutých 6,25 %. Ušetřili jsme na nákupu léků, zdravotnického materiálu a služeb, ale v rámci úspor jsme museli přistoupit i k nelehkým rozhodnutím v personální oblasti. Jednalo se především o ukončení některých pracovních úvazků lékařů v důchodovém věku. I tak mohu konstatovat, že nedošlo a nedojde ke snížení kvality pracovišť ani péče o pacienty. Důkazem toho jsou získaná ocenění našich špičkových lékařů i konkrétní lidské příběhy pacientů, kterým jsme pomohli. Dovolím si zde připomenout ocenění Lékař roku prof. Radany Königové, udělené za celoživotní přínos medicíně Unií pacientů, nebo medaili doc. MUDr. Františka Vyhnánka, vedoucího lékaře traumatologického centra FNKV, za aktivní přístup ve spolupráci se slovenskými chirurgy a traumatology. Přes nelehké ekonomické podmínky jsme i v loňském roce dále investovali do rozvoje našich klinik a oddělení. Na Kliniku anesteziologie a resuscitace byl pořízen nový klinický informační systém MetaVision, který v reálném čase vyhodnocuje všechna dostupná data o pacientech na jednotce intenzivní péče. Posílena byla i péče na komplexním multidisciplinárním mamologicko-mamografi ckém pracovišti, které bylo zařazeno mezi akreditovaná screeningová centra v ČR pro screening nádorů prsu. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady si v roce 2012 udržela i v nelehkých ekonomických podmínkách vysokou úroveň kvality a rozsah poskytované zdravotní péče. Těchto výsledků bychom nikdy nedosáhli bez mimořádného pracovního nasazení všech zaměstnanců, kteří se za daných podmínek snaží každý den naplňovat vizi FN Královské Vinohrady: usilovat o to, stát se špičkovou nemocnicí s příkladnou péčí o pacienty. MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3

4 2. základní identifikační údaje Název organizace: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady IČ: DIČ: CZ Sídlo organizace: Šrobárova 50, Praha 10 Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 3. řídicí orgány a struktura Vedení nemocnice k ředitel náměstek pro léčebně preventivní péči (statutární zástupce ředitele) náměstek pro obchod a stabilizaci ekonomická náměstkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči náměstek pro vědu a akreditaci náměstek pro grantové programy MUDr. Marek Zeman, MBA MUDr. Jan Votava, MBA Ing. Zdenek Krejčí Ing. Jana Zirklová Mgr. Libuše Gavlasová prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D Poradní orgány a komise k Etická komise Inventarizační komise Komise pro transfúzi a chemoterapii Komise pro výběr stravy Komise pro zdravotnickou dokumentaci Léková komise Náhradová komise Poradní sbor ředitele Sterilizační komise Vyřazovací komise Zařazovací komise 4 Výroční zpráva 2012

5 řídicí orgány a struktura Schéma základního organizačního členění k Úsek ředitele Úsek pro obchod a stabilizaci Sekretariát + Tiskový mluvčí Sekretariát krizový management nákup SZM Odbor právní, kontrolní a interní audit výstavby kontrolní a interní audit PT pro výstavbu Traumacentra Odbor ICT SW Ústavní lékárna telekomunikace Odbor personální zaměstnanecké záležitosti Odbor nákupu a investic mzdová účtárna vzdělávání Odbor vnitřní služby Odbor řízení kvality a akreditace SAK a NASKL řízení kvality Úsek ekonomický Zdravotnická prodejna Lékárna a laboratoře Centrální příprava cytostatik ZT nákupu služeb stravovací provoz doprava řízení dodavatelských vztahů řízení provozu energetika Ředitel FNKV Klinická pracoviště Úsek pro vědu a akreditaci Úsek ošetřovatelské péče Sekretariát klinická hodnocení Sekretariát controlling zdravotně sociální Odbor finanční a majetkový finanční centrální sterilizace Jednotka centrální sterilizace pavilon H majetkové účtárny Jednotka centrální sterilizace pavilon N Odbor účetnictví všeobecné účtárny materiálové účtárny tuzemské a zahraniční fakturace ekonomickoprávní Odbor veřejných zakázek ICT: informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies) SW: software SZM: speciální zdravotnický materiál PT: projektový tým ZT: zdravotnická technika ZP: zdravotní pojišťovny Úsek léčebně preventivní péče Sekretariát kvalita léčebné péče smluvní vztahy se ZP Centrum radiační ochrany léčebná výživa Referát hygieny a epidemiologie Úsek pro grantové činnosti grantových činností Základna vědecko-výzkumné činnosti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 5

6 4. personální oblast Zaměstnanci V roce 2012 se uskutečnilo ve FNKV 314 nástupů (z toho 95 na dohody o pracovní činnosti na lékové studie a pohotovostní služby) v členění: 82 lékařů, z toho 24 absolventů, 71 ZPBD, z toho 8 absolventů a 161 v ostatních pracovních kategoriích. V roce 2012 bylo zaměstnáno ve FNKV 188 cizinců, z toho 150 občanů Slovenské republiky. Současně FN Královské Vinohrady zaměstnávala 198 pracujících důchodců, v přepočteném úvazku pak 125,5. Odborná kvalifi kace personálu FN Královské Vinohrady odpovídá současné legislativě a povinnostem zdravotnického zařízení vůči zdravotním pojišťovnám. K bylo ve FNKV zaměstnáno z celkového počtu všech zaměstnanců 205 s titulem Bc. a 65 s titulem Mgr. Třicet lékařů bylo před specializační přípravou, u 128 lékařů specializační příprava probíhala a 412 lékařů již specializovanou způsobilost k uvedenému datu mělo Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 ukazatel lékaři ZPBD ost. zdrav. nezdrav. z toho D z toho THP Prům. přepočt. počet 412, ,9 414,63 388,65 135,51 253,04 z toho SD 23,93 38,15 15,84 45,8 15,87 29,93 průměrný věk 43 40,9 39,7 48,2 46,8 49,1 průměrný plat Poznámky: Plat tvoří tarifní mzda a další možné složky, jako je osobní příplatek, ostatní zákonné příplatky a náhrady (např. dovolená, studijní volno) a odměny Kvalifikační struktura lékařů v roce 2012 ve fyzických osobách Lékaři podle kvalifikace před spec. přípravou 30 probíhající spec. příprava 128 se spec. způsobilostí 412 celkem 570 Poznámky: Kategorie ZPBD je vymezena ve shodě s metodikou statistických výkazů ÚZISu o činnosti zdravotnických zařízení: jsou tam zařazeny všeobecné sestry, porodní asistentky a ostatní zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí spadající pod 7-21 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Členění kvalifikace lékařů odpovídá současné legislativě a povinnostem zdravotnického zařízení vůči zdravotním pojišťovnám. SD starobní důchodci, D dělníci, THP technicko-hospodářští pracovníci. ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři, způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 6 Výroční zpráva 2012

7 ekonomická oblast 5. Výsledek hospodaření Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byl v roce 2012 vyrovnaný. Bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Ekonomické podmínky byly v roce 2012 velmi náročné. Na jedné straně byly výnosy od zdravotních pojišťoven omezeny stanovenými normativy a na druhé straně došlo k nárůstu nákladů, které nebylo možné ze strany nemocnice ovlivnit. Jednalo se především o nárůst osobních nákladů vyvolaný navýšením platů zdravotnického personálu od , zvýšení cen léků, zdravotnického materiálu, potravin, energií, zdravotní techniky a nákladů na její opravy a údržbu, vyvolané zvýšením sazby DPH. Na vykázané výsledky měla vliv i změna metodiky účtování aktivace materiálu od , která vyvolala účetní snížení nákladů a výnosů proti roku 2011 o tis. Kč Rozvaha k v tis. Kč AKTIVA Stav k Stav k A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Opravné položky k pohledávkám Krátkodobý fi nanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA Stav k Stav k C. Vlastní kapitál Jmění a upravující položky Fondy Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky 0 0 PASIVA CELKEM Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 7

8 5. ekonomická oblast 5.2. Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Název položky Stav k Stav k Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Finanční náklady Náklady celkem Výnosy z vlastních výkonů a zboží Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a státních fondů Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce 2012 Nadační fond J. Janele Longen and Griffi th Trading Est. Lichtenštejnsko Marie Tyrnerová Danone, a.s. Liga proti rakovině AstraZeneca ČR Promedica Praha Group Pražská plynárenská Nadace Naše dítě Sanofi Aventis, s.r.o. 8 Výroční zpráva 2012

9 ekonomická oblast Zpráva nezávislého auditora Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 9

10 6. léčebná a ošetřovatelská péče V roce 2012 pokračoval úsek léčebně preventivní péče v trendu minulých let s důrazem na kvalitu poskytované péče. Dařilo se posilovat činnosti hlavních programových pilířů FNKV: Traumacentra, Komplexního kardiovaskulárního centra, Popáleninového centra a Komplexního hemato-onkologického centra. Díky spojenému úsilí všech klinik se podařilo navýšit celkový objem poskytnuté zdravotní péče a dosáhnout tak mírného růstu a zároveň vyrovnaného hospodářského výsledku. Činnost nelékařských zdravotnických pracovníků byla v roce 2012 koordinovaná v souladu s koncepcí oddělení řízení kvality. Koncepce vycházela z příručky a plánu kvality, která je zaměřena na zvyšování kvality poskytované péče a bezpečí pacientů. Rok 2012 byl charakteristický intenzivní činností v souvislosti s přípravou na předakreditační šetření. Pozornost byla věnována zejména sledování a analýze indikátoru kvality péče. Kontrolní činnost byla zacílena na zdravotnickou dokumentaci a rezortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví České republiky Údaje o počtu lůžek a pacientů Lůžkový fond Standardní lůžka Lůžka JIP LDN Lůžka celkem Využití v % 80,72 % 82,75 % 85,38 % Průměrná ošetřovací doba 5,27 5,25 5,06 Počet hospitalizací Výroční zpráva 2012

11 kliniky a oddělení Kliniky a oddělení k Interní obory I. interní klinika II. interní klinika III. interní-kardiologická klinika Dermatovenerologická klinika Interní hematologická klinika Klinika dětí a dorostu Klinika pracovního a cestovního lékařství Klinika rehabilitačního lékařství Léčebna pro dlouhodobě nemocné Neurologická klinika Radioterapeutická a onkologická klinika alergologie a klinické imunologie psychiatrie klinické psychologie Obory komplementu Klinika nukleární medicíny Radiodiagnostická klinika Transfúzní oddělení Ústav laboratorní diagnostiky Ústav patologie Ústav soudního lékařství Ústavní lékárna Chirurgické obory Gynekologicko-porodnická klinika Chirurgická klinika Kardiochirurgická klinika Klinika anesteziologie a resuscitace Klinika plastické chirurgie Klinika popáleninové medicíny Neurochirurgická klinika Oftalmologická klinika Ortopedicko-traumatologická klinika Otorinolaryngologická klinika Stomatologická klinika Urologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11

12 7. kliniky a oddělení I. interní klinika Umístění: pavilon N, CPIK a LSPP na pav. S přednosta: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. primář: MUDr. Martin Havrda zástupce primáře: MUDr. Miluše Hendrichová, PhD. (tč. mateřská dovolená) zástupce přednosty pro vědu a výuku: MUDr. Karolína Krátká, PhD. vrchní sestra: Ludmila Klausová sekretářka: Marcela Sodomková Počet zaměstnanců: lékaři 19,3, všeobecné sestry 50,3, ostatní 17,4 (přepočtené úvazky) Pracoviště: Centrální příjem interních klinik (CPIK), hepatologická ambulance, nefrologická ambulance, revmatologická ambulance, interní kardionefrologická ambulance, sonografi cká laboratoř, laboratoř pro vyšetření jater, bioptický sálek, oddělení peritoneální dialýzy, LSPP (lékařská služba první pomoci), jednotka intenzívní nefrologické péče a nemocniční dialýzy a dvě standardní lůžková oddělení. Počet pacientů ošetřených v odborných ambulancích kliniky: konziliárních vyš. Počet jednotlivých návštěv (ošetření): Počet hospitalizovaných pacientů: 2431 Počet ošetřených pacientů LSPP: 5620 Počet ošetřených pacientů na CPIK: Počty specializovaných výkonů: hemodialýzy + plazmaferézy kanylace velkých cév celkem zavedení permcathů...26 jaterní biopsie...42 renální biopsie...49 Nově zavedené metody: a) sonografi cké vyšetřování arteriovenózních píštělí u hemodialyzovaných nemocných; b) biologická léčba systémových onemocnění ledvin; c) léčba akutní myelomové ledviny hemodialýzou s HCO membránami a bortezomibem. II. interní klinika Umístění: pavilon S a S1 přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. zás. přednosty pro LPP: Prim. MUDr. Milena Hořejšová zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Milan Kment zás. před. pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD vrchní sestra: Bc. Jana Dušková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 39 fyzické osoby (přepočtených zdravotnických úvazků 22, 7, úvazků u 3. LF UK 9,8) všeobecné sestry 65, zdravotničtí asistenti 14, sanitáři 11, ošetřovatelé 4, sociální pracovnice 1, nutriční terapeut 1. Pracoviště: lůžková oddělení A, B a C, jednotka intenzivní metabolické péče, ambulance: diabetologická, podiatrická, endokrinologická, lipidologická, nutriční, gastroenterologická, endoskopické oddělení, ultrasonografi cké oddělení, pneumologická, nefrologická, obezitologická. Novinky: Další rozšířené endoskopických výkonů na gastrointestinálním traktu. Zahájení orientace na časnou diagnostiku karcinomu pankreatu. Zahájení systematického sledování průběhu MODY diabetu u dospělých. Ambulance pro domácí nutriční podporu. III. interní-kardiologická klinika Umístění: pavilon S přednosta: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. zdravotnický zástupce před. (primář): MUDr. Martin Herold zást. pro výuku: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. zást. pro výzkum: Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. vrchní sestra: Markéta Chocholová Počet zaměstnanců: lékaři 45 (včetně částečných úvazků), všeobecné sestry 84, ostatní THP Pracoviště: Intervenční kardiologie, arytmologie, angiologie, akutní a neinvazivní kardiologie. Lůžková část 93 lůžek. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: Počet invazivních zákroků: Novinky: Zavedení nových metod: RFA fi brilace síní, izolace plicních žil. Renální denervace v léčbě rezistentní hypertenze. Nový monitorovací systém koronární jednotky A + B. Vědecko-výzkumná činnost: NT11506 Perioperační ischemie versus perioperační krvácení při nekardiálních operacích u kardiaků: Studie PRAGUE 14, III. interní kardiologická klinika, prof. MUDr. Petr Widimský,DrSc. NS9880 Komplexní managment péče o pacienty s akutním srdečním selháním, jejich střednědobá prognóza a multivariantní prognostický model, III. interní kardiologická klinika, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. NS9988 Rezistence na protidestičkovou léčbu její etiologie a možnosti ovlivnění, III. interníkardiologická klinika, MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D Dermatovenerologická klinika Umístění: pavilon D2 přednosta: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA primář: MUDr Soňa Křemenová školský zást.: As. MUDr. Iva Obstová vrchní sestra: Jarmila Karlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 18, ostatní 3, všeobecné sestry 14,5, THP 1, DZZ 3, PZP 3 Pracoviště: Ambulance a lůžkové oddělení s 32 lůžky. Centra pro léčbu psoriázy biologiky, léčbu kožního lymfomu, fotodynamickou terapii PDT, diagnostiku a léčbu maligního melanomu. Poradny venerologická, mykologická, alergologická a profesionální dermatózy, pro chronické rány, pigmentové afekce, porfyrie a fotodermatózy, pro fototerapii, pro děti s kožními onemocněními, dermatokosmetologická. Dermatochirurgický sál, lymfologická ambulance a korektivní a estetická dermatologie. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: Počet operačních zákroků: Novinky: Proběhla rekonstrukce prostor v pavilónu J a částečná rekonstrukce lůžkové části. Na pracoviště byly umístěny 12 Výroční zpráva 2012

13 kliniky a oddělení 7. 2 terapeutické lasery a 2 přístroje pro fotodynamickou terapii kožních nádorů. V provozu je také kožní ultrazvuk. I v roce 2012 proběhla pod vlajkou FNKV jarní akce Stan proti melanomu na Václavském náměstí v Praze, ale také v Shopping Park Avion v Ostravě a na náměstí Svobody v Brně. Interní hematologická klinika Umístění: pavilon R Přednosta: Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA. primářka: MUDr. Heidi Móciková, PhD vrchní sestra: Bc. Jana Bodláková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 12, zdravotní asistenti 3, všeobecné sestry 29 Pracoviště: JIP nižšího stupně lůžkové oddělení, Transplantační jednotka, zákrskový sálek, 7 odborných hematologických ambulancí, stacionář pro aplikaci ambulantní chemoterapie a transfúzních přípravků Počet ambulantních ošetření v roce 2012: Počet hospitalizací v roce 2012: 763 V roce 2012 došlo od k transformaci klinické hematologie na Interní hematologickou kliniku 3. lékařské fakulty UK v Praze a FN Královské Vinohrady Klinika dětí a dorostu Umístění: pavilon M přednosta: Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. primář: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D. vrchní sestra: Bc. Vladimíra Krákorová Počet zaměstnanců: lékaři 10, zdravotní sestry 31, ostatní zaměstnanci 9 Pracoviště: Ambulance (obecná dětská, alergologie, endokrinologie, diabetologie, kardiologie, neurologie, nefrologie, hypertenze, gastroenterologie, fenylketo-nurie, revmatologie, hematologie, ortopedie, oční, kojenecká poradna, ultrazvuková diagnostika, screeningová laboratoř (pro PKU, hypothyreozy, CAH), lůžková oddělení Počet hospitalizovaných dětí: 1 849, počet hospitalizovaných doprovodů Počet vyšetření na všeobecné ambulanci: Počet vyšetření na specializovaných ambulancích: Novinky: Na klinice probíhá multicentrické, otevřené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení fáze IIIb, zaměřené na účinnost, bezpečnost a populační farmakokinetiku digydrochloridu sapropterinu ( Kuvan ) u pacientů s fenylketonurií (PKÚ) ve věku do 4 let. Pracoviště: Ambulance pracovního lékařství, ambulance cestovní medicíny, ambulance všeobecných praktických lékařů, laboratoř pro funkční diagnostiku plic. Počet ošetřených pacientů: Novinky: Poskytujeme služby smluvním podnikům dle zákona 373/2011Sb. O specifi ckých zdravotních službách. Provádíme zdravotní služby v rámci Club Care FNKV. Klinika rehabilitačního lékařství Umístění: pavilon O Přednostka: doc. MUDr. Dobroslava Jandová primářka: MUDr. Jarmila Kolářová, CSc. vrchní sestra: Bc. Erika Skřivánková vedoucí fyzioterapeutka: Mgr. Alena Nováčková Počet zaměstnanců: lékaři 10, všeobecné sestry 9, fyzioterapeuti 56, ergoterapeuti 2, klinický logoped 1, masér 1, THP 1, sanitář 1,dělník 1 Pracoviště: lůžkové oddělení- počet lůžek 33, lékařské ambulance 2x, ambulance klinického logopeda, fyzioterapeutické ambulance na klinice, pracoviště ergoterapie, pracoviště elektroléčby, pracoviště vodoléčby, místnost pro masáže, laserové pracoviště, funkční laboratoř pro vyšetření pohybového systému, detašovaná pracoviště fyzioterapeutická na klinikách FNKV. Počet ošetřených ambulantních pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 407 Novinky: Pracovníci kliniky se aktivně podílejí na pořádání odborných seminářů garantovaných kredity UNIFY a do odborného povědomí již vstoupilo i IX. Vinohradské odpoledne seminář pořádaný vždy v květnu Klinikou rehabilitačního lékařství FNKV pro širokou odbornou veřejnost oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny pravidelně od roku 2004 za účasti cca 350 účastníků. KRL se podílí na výuce Specializační vzdělávací program v oboru Aplikovaná fyzioterapie (postgraduální studium ukon- Klinika pracovního a cestovního lékařství Umístění: pavilon I přednosta: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA primářka: MUDr. Jana Malinová zástupce přednosty pro výuku, vědu a výzkum: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. vrchní sestra: Mgr. Ilona Bartošová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 11, všeobecné sestry 6, ostatní 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 13

14 7. kliniky a oddělení čené atestací), v roce 2012 se výuky účastnilo: 159 osob. Dále se KRL podílí na specializační přípravě lékařů v oboru RFM a v jednotlivých kmenech dle zákona, zpravidla se jedná o zaměstnance FNKV. Léčebna pro dlouhodobě nemocné Umístění: pavilon O Vedení léčebny: primář: MUDr. Hana Krautová MUDr. Jan Zeman vrchní sestra: Drahomíra Böhmová Počet zaměstnanců: lékaři 4, všeobecné sestry 16, PZP 14, fyziotherapeuti 2+1DPČ Pracoviště: 2 lůžková oddělení, geriatrická ambulance Počet hospitalizovaných pacientů: 273 Další aktivity: Pokračuje dobrovolnický program, canisterapie, trénink paměti, výtvarná výchova, muzikoterapie, návštěvy duchovního dle domluvy. Neurologická klinika Umístění: pavilon F přednostka: Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. zástupce přednosty pro LPP: prim. MUDr. Libor Svoboda zástupce pro výuku: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. zástupce pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. vrchní sestra: Dana Rahrová Počet zaměstnanců: lékařské úvazky 16, všeobecné sestry 39, ostatní 8. Pracoviště: Ambulace a lůžková oddělení, odborné poradny (cerebrovaskulární, neuroimunologická, protizáchvatová, neuromuskulární, extrapyramidová, vertebrologická, neuroonkologická, algeziologická, poradna pro poruchy paměti, pro bolesti hlavy, pro léčbu spasticity), elektrofyziologické laboratoře (EEG, EMG, evokované potenciály), sonografi cká laboratoř, likvorologická laboratoř a laser. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 1735 Novinky: Na neurologické klinice jsou 4 specializovaná centra cerebrovaskulární, pro léčbu roztroušené sklerózy, pro komplexní léčbu spasticity, pro diagnostiku a léčbu poruch paměti. Statut Centra pro komplexní léčbu spasticity má klinika od ledna Probíhá zde léčení spasticity intratekálně baclofenem pomocí pumpových systémů a lokálně botulotoxinem aplikovaným do spastických svalů. Granty: IGA NT12282 Patofyziologické mechanismy neuromodulační léčby u dystonií. Spoluřešitel: Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. IGA NT Morfologické, histochemické a elektrofyziologické změny svalů hrudní stěny u pacientů s idiopatickou skoliózou a jejich potenciální role v etiopatogenezi onemocnění. Spoluřešitel: Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. IGA NS10369 Využití neurocytoskeletálních proteinů a protilátek proti nim v diagnostice Alzheimerovy nemoci. Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. GA AV ČR Nano-PCR ultrasenzitivní test detekce specifi ckých proteinů v tělních tekutinách, KAN , podprogram Nanobiologie a nanomedicína. Spoluřešitel: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika Umístění: pavilon A, B přednostka: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. primář: MUDr. Miloslav Ambruš vrchní sestra: Mgr. Eva Roubíčková vrchní radiologická asistentka: Bc. Hana Žížalová Počet zaměstnanců: lékaři 12 (z toho 1 na mateřské dovolené, 3 lékaři v předatestační přípravě a 2 v postgraduálním studiu), všeobecné sestry 26, radiologičtí asistenti 14 (z toho jedna na mateřské dovolené a jeden radiologický asistent pracuje 0,5 úvazku), ostatní 8. Pracoviště: Ambulance a lůžková oddělení, chemoterapeutický stacionář, oddělení teleradioterapie, brachyterapie a fyzikální oddělení. Počet ošetřených pacientů: Počet nově přijatých nemocných k léčení: Počet hospitalizovaných pacientů: 687 Počet výkonů u protinádorové terapie: radioterapie počet ozáření , počet výkonů na brachyterapii 555, počet cyklů chemoterapie alergologie a klinické imunologie FNKV Umístění: pavilon I ambulantní část, pavilon Y Laboratoř klinické imunologie Vedení oddělení: přednosta: doc. MUDr. Petr Kučera, Ph. D. vrchní sestra: Bc. Alena Voříšková vrchní laborantka: Šárka Kopelentová Počet zaměstnanců: lékaři 5, 1 VŠ nelékař, všeobecné sestry 6, laboranti 5 14 Výroční zpráva 2012

15 kliniky a oddělení 7. Od se laboratoř stává součástí Ústavu laboratorní diagnostiky, Laboratoř imunologie. Pracoviště: Specializované ambulance pro léčbu alergických a dalších imunopatologických onemocnění jak dospělého, tak dětského věku (centrum pro anafylaxi a alergii na jed hmyzu, specializované centrum pro léčbu pacientů s primární imunodeficiencí). Počet ošetřených pacientů: Počet provedených ambulantních vyšetření: Počet laboratorních imunologických vyšetření: Novinky: V ambulantní praxi prováděny zrychlené postupy specifi cké alergenové imunoterapii. Jsou vyšetřováni pacienti se závažnými a složitými anafylaktickými reakcemi, diagnostikujeme projevy odpovídající syndromu aktivace mastocytů. Jsou zavedeny postupy diagnostiky některé lékové alergie, zavedeny testy bazofilní aktivace u alergických chorob. U pacientů s protilátkovým imunodeficitem je podávána intravenozní a subkutánní substituční imunoglobulínová terapie. Pracoviště je akreditované MZ pro specializační vzdělávání, proběhly stáže lékařů a byl zahájen Certifi kovaný kurz pro alergologické sestry. psychiatrie Umístění: pav. I, 1. patro Vedoucí oddělení: MUDr Libuše Nesvadbová, CSc. Počet zaměstnanců: lékaři 3, všeobecná sestra 1 Pracoviště se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí duševních poruch v oblasti ambulantní péče o klienty. Dále provádí konsiliární službu pro kliniky a oddělení FNKV Praha při léčbě pacientů hospitalizovaných nebo ambulantně léčených v tomto zdravotnickém zařízení. Úzce spolupracuje s praktickými lékaři FNKV při léčbě a posuzování zdravotního stavu jejich klientely, stejně jako s Klinikou cestovní medicíny. Dále velmi úzce spolupracuje s psychologickým oddělením FNKV. Součástí oddělení psychiatrie je ambulance pro poruchy paměti, která komplexně pečuje nejen o klientelu, ale i o její bezprostřední okolí (rodinu a další pečující). Účastní se na vzdělávání zdravotních a sociálních pracovníků i na výzkumu v oblasti péče o nemocné s těmito poruchami. Počet ošetřených pacientů: 2879 klinické psychologie Umístění: Pavilon I Vedoucí oddělení: PhDr. Alena Javůrková, PhD. Počet zaměstnanců: klinické psycholožky s registrací 5 (z toho klinické psycholožky s funkční specializací v systematické psychoterapii: 4), psychologové ve zdravotnictví 2. Pracoviště se zabývá neuropsychologickou diagnostikou dospělých, pedopsychologickou diagnostikou, krizovou intervencí, podpůrnou psychoterapií a systematickou psychoterapií (kognitivně-behaviorální, psychoanalytickou a dynamickou, rodinnou terapií, empatickou psychoterapií a gestalt psychoterapií). Kliničtí psychologové oddělení prováděli psychologickou diagnostiku a psychoterapii na základě vyžádané péče z jednotlivých klinik u lůžka, nebo ambulantně, kdy se jednalo o vysoce specializovanou a odborně diferenciálně diagnostickou či psychoterapeutickou činnost. Byla vykázána i významná pedagogicko-publikační činnost. klinické psychologie poskytuje pravidelně 2x měsíčně klinické supervize a je akreditováno pro teoreticko-praktickou a praktickou část vzdělávacího programu klinická psychologie. Počet pacientů ošetřených v odborných ambulancích: 545 Počet jednotlivých návštěv (ošetření): 1776 Klinika nukleární medicíny Umístění: pavilon H, 2. patro přednosta: MUDr. Otto Lang, PhD. primář: MUDr. Otto Lang, PhD. zástupce primáře: MUDr. Renata Píchová vrchní sestra: Bc. Ivana Kuníková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 4, inženýři 3, všeobecné sestry 8, radiologičtí asistenti 2, farmaceutický asistent 1, ostatní 2. Pracoviště: Úsek radiofarmacie, úsek fyzikálně-elektronický, úsek terapeutický a úsek diagnostický. Počet ošetřených pacientů: Radiodiagnostická klinika Umístění: pavilon H (detašované RTG pracoviště pavilon S a D1) přednosta: doc. MUDr. Václav Janík, CSc. primářka: MUDr. Lívia Večeřová školský zástupce: doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. vedoucí RDG asistent: Bc. Richard Kadeřábek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 15

16 7. kliniky a oddělení Počet zaměstnanců: lékaři 22, RTG asistenti 26, všeobecná sestra 1, sanitář 1, radiologický fyzik 1, THP RD Pracoviště: Centrální RTG pracoviště Radiodiagnostické kliniky H je vybaveno následující zobrazovací technikou: 128 řadým CT přístrojem Somatom Defi nition AS, MR pracoviště využívá 1,5 T přistroj Signa HDX. Rentgenová vyšetření jsou prováděna 2 přístrojích s přímou digitální radiografi í Suinsa Canon CXDl a Cerestream Evolution. Dále skiagrafi cko-skiaskopická vyšetření provádíme sklopnou stěnou Prestige II s nepřímou digitalizací Direct View Elite. Ultrazvuková vyšetření jsou prováděna na UZ přístroji Philips HD 15. Angiografi cké a intervenční zákroky provádíme na přístroji Siemens Angioskop D33. Panoramatické a 3D vyšetření zubů provádíme na RTG přístroji Ortopantomograf Kodak 9000C 3D. Na urgentním příjmu je instalován RTG přístroj s nepřímou digitalizací Philips Optimus. Na operačních sálech jsou umístěny C ramena Ziehm v počtu 4 ks. K vyšetření ležících pacientů slouží 14 mobilních RTG přístrojů s nepřímou digitalizací Kodak Direct View Elite, Kodak Direct View Classic. Na pavilonu S pracuje: 1 RTG přístroj s přímou digitalizací Suinsa Canon CXDI, 1 mobilní RTG přístroj s přímou digitalizací Shimadzu dart Evolution, 1 čtečka CR kazet Kodak ITX POC. Na detašovaném pracovišti pavilonu D1 provádíme mamografi cká vyšetření na RTG přístroji Diamond s nepřímou digitalizací Fuji a ultrazvuková vyšetření na přístroji Toshiba APLIO MX. Intervenční mammo zákroky jsou prováděny pomocí kontroly ultrazvukovým přístrojem Toshiba Nemio. Všechny zobrazovací modality jsou napojeny na nemocniční PACS systém a současně také na e-pacs systém. Počet vyšetření: celkem , RTG: , Skiaskopie trávicí trubice: 1 956, Mammo: UZ: , CT: , MR: Vaskulární a intervenční radiologie: Novinky: Spektrum radiologických intervenčních výkonů bylo rozšířeno o metodu léčby maligních nádorů mikrovlnnou termoablací. Na Kliniku popáleninové medicíny byl zakoupen mobilní RTG přístroj GE Brivo XR285amx s digitální nadstavbou Carestream DRX mobile Retrofi t Kit, který po zakoupení bezdrátového detektoru Carestream DRX-1 bude plně fungovat v režimu přímé digitalizace. Na Ortopedickou-traumatologickou kliniku byl zakoupen 3D RTG přístroj Medtronic O-arm, který v kombinaci s přístrojem Medtronic StealthStation S7 umožňuje provádění složitých operací páteře a pánve s optickou navigací. Transfúzní oddělení Umístění: pavilon Y primářka: MUDr. Jitka Kracíková vrchní sestra: Vladislava Pražáková vrchní laborantka: Marta Martinovská Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 10, všeobecné sestry 28, zdravotní laboranti 21, ostatní 17 Pracoviště: provádí odběry plné krve, aferetické odběry, výrobu transfúzních přípravků včetně laboratorních kontrol a následného diferencovaného skladování, karanténu plazmy, autotransfúzní program, ozařování transfúzních přípravků, kompletní imunohematologickou diagnostiku a nepřetržitou činnost krevní banky. Počet odběrů plné krve: Počet speciálních odběrů aferézou: Počet zpracovaných odběrů včetně odběrových center: Ústav laboratorní diagnostiky Umístění: pavilon G Vedení ústavu: přednosta: doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. zástupci přednosty pro jednotlivé úseky: Prim. MUDr. Jan Špička, MBA biochemie Prim. MUDr. Filip Prusík mikrobiologie Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. imunologie Doc. MUDr. Tomáš Kozák Ph.D., MBA hematologie Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. výuka vrchní laborantka: Renata Hamplová Počet zaměstnanců: lékaři 14, ostatní 59 Pracoviště: úsek imunologie, úsek mikrobiologie, úsek biochemie, úsek hematologie, centrální příjmová laboratoř a sekretariát Počet provedených vyšetření celkem od zahájení provozu (tj. 2. pololetí 2012): Ústav patologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. primář: MUDr. Josef Šach vrchní laborantka: Miluše Sloupová Počet zaměstnanců: lékaři 14, ostatní 22 Pracoviště: Provádí činnost nekroptickou, bioptickou diagnostiku, cytologickou diagnostiku, vysoce náročnou peroperační diagnostiku a vysoce odbornou superkonziliární bioptickou diagnostiku vybraných zejména nádorových onemocnění. Počet pitev: 315 Počet bioptických případů: Cytologie celkem: Ostatní aktivity: Prodloužená registrace screeningu karcinomu děložního hrdla do roku Výroční zpráva 2012

17 kliniky a oddělení 7. Ústav soudního lékařství Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: Přednosta: MUDr. Jiří Hladík Počet zaměstnanců: lékaři 4, ostatní 9. Počet provedených výkonů: počet pitev: 733, stanovení hladiny alkoholu a ostatních těkavých látek v krvi: 497, vyšetření COHb: 22, ostatní toxikologická vyšetření: 200, sérologická vyšetření: 52, histologická vyšetření: 2 401, histoenzymatické vyšetření srdečního svalu: 42 Ústavní lékárna Umístění: pavilon P Vedení lékárny: vedoucí lékárník Mgr. Petr Mlynář Počet zaměstnanců: farmaceuti vysokoškoláci 12, farmaceutické asistentky 19, nižší a pomocní pracovníci 7 a THP pracovníci 4. Pracoviště: Výdej léků pro veřejnost, odd. zásob a výdeje pro nemocnici, odd. přípravy sterilních léčiv, odd. galenické přípravy, odd. analytiky a přípravy diagnostik, odd. přípravy cytostatických léčiv, prodejna zdravotnických potřeb. V roce 2012 byly vydány léky na více než lékařských předpisů, bylo prodáno téměř položek volného prodeje a bylo vydáno téměř poukazů na prostředky zdravotnické techniky. Bylo zpracováno více než žádanek pro stanice FNKV. Gynekologicko-porodnická klinika Umístění: pavilon D1 přednosta: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. zdravotnický zástupce přednosty: MUDr. Michael Pipka školský zástupce přednosty: MUDr. Jiří Popelka vrchní sestra: Bc. Daniela Kuchtová Počet zaměstnanců: lékaři 17, přepočtené úvazky 11, NLZP 84, přep. úvazky 65,75, toho porodní asistentky 36,5, zdrav sester 21,75 PZP 9, klinický inženýr 1, ostatní THP 5. Počet ošetřených pacientek: hospit. včetně novorozenců Počet porodů: 1 200, operačních 26 % Počet operovaných: Novinky: komplexní léčba endometriozy, onkologická diagnostika a léčba, akreditace v urogynekologii, prvotrimestrální screening. Rozvoj endoskopické operativy. Chirurgická klinika Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. zás. přednosty a primář: MUDr. Jakub Štefka vedoucí lékař TC: doc. MUDr. František Vyhnánek,CSc. vrchní sestra: Bc. Milena Bendlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 22,5, všeobecné sestry 90,5, administrativa 2,6 ostatní 24,85. Pracoviště: ambulance TC, akutní ambulance, 2 chronické ambulance, zákrokový sálek, 2 endoskopické ambulance, 3 lůžková oddělení, JIP1 a JIP2, 3 chirurgické operační sály + 1 sál TC. Odborné poradny: nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, onemocnění prsu, nemoci hrudníku, plic a mediastina, onemocnění GIT, koloproktologická, pro onemocnění slinivky břišní, pro funkční poruchy defekace, pro onemocnění periferních cév, pro léčbu chronických ran, STOMA poradna. Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet operačních zákroků: 2965 Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady je jednou z největších klinik celého areálu fakultní nemocnice. V rámci komplexní chirurgické péče pokrývá spádové regiony Prahy 3, 10, část Prahy 9, podstatnou část okresu Praha východ. To představuje cca obyvatel v těchto spádových regionech, jako superkonziliární pracoviště však působí v rámci významné části Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 17

18 7. kliniky a oddělení Středočeského kraje a je rovněž spolupracujícím pracovištěm mnoho jiných nemocnic i mimo středočeský kraj. Kardiochirurgická klinika Umístění: pavilon M přednosta: Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. zdravotnický zástupce kliniky: Prim. MUDr. Jan Votava, MBA. zástupce přednosty pro vědu: Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. vrchní sestra: Mgr. Stěpánka Suchopárová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 20, všeobecné sestry 55, ostatní 12 Pracoviště: Jednotka pooperační a resuscitační péče, JIP a operační sály Počet operačních zákroků: 759 Klinika anesteziologie a resuscitace Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. primář: MUDr. Jan Šturma, CSc. vrchní sestra: Mgr. Ivana Trnková Počet zaměstnanců: lékaři 38, všeobecné sestry 102, ostatní 10 Pracoviště: Operační sály, Resuscitační oddělení I Urgentní příjem, Resuscitační oddělení II. Počet anestézií: Počet hospitalizovaných pacientů: 692 Klinika plastické chirurgie Umístění: pavilon N přednosta: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek primář: Doc. MUDr. Aleš Nejedlý vrchní sestra: Mgr. Renáta Mertová Počet zaměstnanců: lékaři 27, všeobecné sestry 62, ostatní 18. Pracoviště: ambulance pro dospělé, ambulance dětská, specializované ambulance pediatra, foniatra, genetika, stomatochirurga, dermatologa, rehabilitace, zákrokové ambulantní sály, operační sály, lůžková oddělení pro dospělé a děti, JIP pro dospělé i děti. Klinika plní úlohu replantačního centra a centra pro léčbu obličejových rozštěpů pro území Čech. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: Počet operativních zákroků: 7466 Klinika popáleninové medicíny Umístění: pavilon N přednosta: MUDr. Ludomír Brož zás. přednosty pro výuku: MUDr. Monika Tokarik zás. přednosty pro LPP: MUDr. Robert Zajíček vrchní sestra: Mgr. Lenka Šetelíková Počet zaměstnanců: lékaři 10,1 + 2 lékařky na mateřské dovolené, všeobecné sestry 51, ostatní 24. Pracoviště: Úrazová ambulance, dispenzární ambulance, superkonsiliárníporadna pro jizvy a defekty po termických úrazech, lůžková oddělení a JIP pro děti i dospělé, operační sály. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: (doprovody) Počet operačních zákroků: Novinky: Aktivní prezentace lékařů Kliniky popáleninové medicíny na XVI. světovém popáleninovém kongresu (16th Congress ISBI), v Edinburghugu, Skotsko (MUDr. Monika Tokarik, MUDr. Robert Zajíček) a 17. výroční konferenci společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, pořádané v Hradci Králové, (MUDr. Tokarik, MUDr. Štolbová, MUDr. Robert Zajíček, MUDr. Kubok, v.s. Mgr. Lenka Šetelíková, NLZP). Lékaři kliniky významně spolupracují s redakční radou časopisu Hojení ran nakladatelství GEUM, prim. MUDr. Ludomír Brož je členem redakční rady. Za celoživotní a vědeckou práci byla oceněna Prof. MUDr. Radana Königová, CSc. Lékař roku. Vrchní sestra Mgr. Lenka Šetelíková byla oceněna jako Sestra roku v komunitní a sociální péči XIII. ročníku soutěže Sestra roku za r Neurochirurgická klinika Umístění: pavilon S1 přednosta: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. prim. MUDr. Ladislav Houšťava, PhD. vrchní sestra: Bc. Olga Tučková Lékařů: 10 Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV zajišťuje komplexní péči o neurochirurgicky nemocné zejména z Prahy a blízkého okolí, stále častěji však i z jiných oblastí ČR. Jako univerzitní pracoviště poskytuje celé spektrum neurochirurgických operací včetně těch 18 Výroční zpráva 2012

19 kliniky a oddělení 7. nejsložitějších tumorů baze lební a cévní neurochirurgie. Jako jediné pracoviště na území bývalého Československa komplexně řeší složité úrazy periferních nervů včetně poranění pažní nervové pleteně a zvratného nervu po operacích štítné žlázy. Se spádovou oblastí celé České republiky komplexně řeší tumory spodiny lebeční a mozkového kmene, zejména neurinomy sluchového nervu a kavernomy kmene, a neurovaskulární konfl ikt neuralgie trigeminu a faciální hemispazmus. K dispozici jsou dva moderní sály vybavené mikroskopem, navigací a C-ramenem. Počet operací: Počet hospitalizací: Ošetřeno ambulantních pac.: Oftalmologická klinika Umístění: pavilon E přednosta: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. primář MUDr. Pavel Studený vrchní sestra: Bc. Zuzana Ludvíková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 20, všeobecné sestry 35, ostatní 5 Pracoviště: I. ambulantní část Všeobecná oční ambulance, vitreoretinální ambulance, ambulance makulárního centra, dětská oční a ortoptická ambulance, glaukomová poradna, oční onkologická ambulance, poradna pro nemoci předního segmentu oka, neurooftalmologická poradna, ultrazvuková laboratoř, OCT a HRT vyšetřovna, fotodokumentační a FAG vyšetřovna, II. lůžková část standardní 21 lůžkové oddělení III. operační sály IV. oční tkáňová banka OTB01 a histologická laboratoř Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: Počet operativních zákroků: Otorinolaryngologická klinika Umístění: pavilon C přednosta: doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med. CSc. primář: MUDr. Lukáš Otruba vrchní sestra: Martina Pencová Pracoviště: obecná ambulance pro děti a dospělé pacienty, specializované ambulance (audiologie, foniatrie a sluchadla, otoneurologie, otochirurgie, rhinologie, traumatologie) a ambulance pohotovostní, standardní oddělení s 31 lůžky, JIP se 3 lůžky a dva operační sály. Počet zaměstnanců: lékaři 18, všeobecné sestry 28, sanitáři 5, THP 3 Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: Počet operačních zákroků: 1867 Novinky: XXI. mezinárodní kongres ORL Whiplash Injury Stabilometrie torax a spánková derivace Diagnostika závratí Aplikace gamma nože u nádorových statoakustického nervu Perilymphatická píštěl Náhlá nedoslýchavost, indikace k plombáž Stomatologická klinika Umístění: pavilon N 2. podlaží přednostka: doc. MUDr. Eva Gojišová primář: MUDr. Pavel Hájek vrchní sestra: Helena Burešová Počet zaměstnanců: lékaři 22, všeobecné sestry 13, zubní technici 8 Ortopedicko-traumatologická klinika Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. zás. přednosty a primář: MUDr. Vladimír Frič, CSc. zás. pro studium a výzkum: doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. zás. ve vedení Traumacentra: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. vrchní sestra: PhDr. Karolina Veverková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 24, všeobecné sestry 91, fyzioterapeutky 7, administrativa 6, ostatní 37 Pracoviště: 4 ortopedické ambulance, ambulance a sádrovna, úrazová, 4 lůžková oddělení (septika, 2x ortopedie, traumatologie), JIP, 4 operační sály 2 superaseptické, 1 aseptický + 1 traumatologický. Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: Počet operačních výkonů: Novinky: V roce 2012 se dále rozšiřoval spondylochirurgický program (operační léčení vrozených i získaných deformit páteře, dynamická stabilizace degenerativních postižení a instabilit), do standardního operačního provozu bylo zavedeno peroperační zobrazovací zařízení O-arm s navigačním systémem, kevlarovým operačním stolem a zařízením pro elektrofyziologický peroperační monitoring míšních funkcí. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 19

20 7. kliniky a oddělení Specializovaná pracoviště: protetická stomatologie, parodontologie, estetická stomatologie, ústní chirurgie a dentální implantologie, ortodoncie a oddělení rozštěpových vad, zubní laboratoř. Klinika se podílína činnosti Traumacentra FNKV, Centra vrozených vad obličeje FNKV a spolupracuje s Kardiocentrem FNKV a dalšími klinikami nemocnice. Celkový počet ošetřených a vyšetřených pacientů: Počet pacientů operovaných na zákrokovém sále kliniky: 554 Počet pacientů ošetřených a vyšetřených v rámci Traumacentra: 38 Počet pacientů ambulantně ošetřených a vyšetřených v rámci Traumacentra: 23 Počet pacientů operovaných na jiných klinikách v rámci Traumacentra: 7 Novinky: na klinice došlo k personální obměně v souvislosti s odchodem několika lékařů do soukromých ordinací a do zahraničí, v mezidobí proto docházelo k personálnímu oslabení kliniky. V oblasti technického zabezpečení byly modernizovány dva postupně havarované intraorální rentgenografy včetně přechodu z analogově pořizovaných rentgenogramů na digitální pomocí radioviziografi e, byla tak dokončena digitalizace rentgenografi e na klinice. Nezbytná byla též modernizace prostředků pro kardiopulmonální resuscitaci a modernizace osteosyntetického instrumentaria pro Traumacentrum FNKV (náhradou za již nevyráběné). Všechny uvedené inovace byly vynuceny buď havarijním stavem nebo akreditačním řízením FNKV. Urologická klinika Umístění: pavilon H přednosta: doc. MUDr. Robert Grill, PhD. primář: MUDr. Petr Klézl vrchní sestra: Bc. Iveta Svatošová Počet zaměstnanců: 60 (47,69 přepočteno na úvazky), z toho lékaři 22 (10,19 přepočteno na úvazky), všeobecné sestry 27 (26,5 přepočteno na úvazky), ostatní 11 (11 přepočteno na úvazky). Počet ošetřených pacientů: osob, operačních zákroků 660, endoskopických výkonů a extrakorpolárních litortrypsí 285. Počet hospitalizovaných pacientů: Novinky: V průběhu roku 2012 došlo k dalšímu rozvoji projektu studia poranění pánve. Projekt je rozvíjen ve spolupráci s Centrem integrovaného studia pánve na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 20 Výroční zpráva 2012

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

za období od 1. 7. 31. 12. 2014

za období od 1. 7. 31. 12. 2014 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 7. 31. 12. 2014 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více