Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní"

Transkript

1 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne

2 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE C. 1. PŘEHLED VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE VÝNOSY ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ OD ZŘIZOVATELE VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ (DOTACÍ) Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI C. 2. NÁKLADY - ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ HODNOCENÉHO ROKU MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU PŘEDANÉMU ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU NÁJEMNÍ SMLOUVY PENĚŽNÍ FONDY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY D. VÝSLEDKY KONTROL E. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANCÍCH F. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM G. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZPRÁVOU O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE H. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE I. TABULKOVÁ ČÁST ZÁVĚR

3 A. Základní údaje o organizaci Název školy: Sídlo: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Komenského 614, Karviná-Nové Město Charakteristika školy: příspěvková organizace od na dobu neurčitou IČ: Zřizovatel: Sídlo: 28. října Ostrava Statutární orgán ředitelka školy: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČ Mgr. Marie Filipcová Datová schránka: n6iggsa REDIZO: Kontakt na zařízení: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace ul. Komenského 614, Karviná Nové Město tel/fax sekretariát školy: tel. ředitelka školy: tel. zástupce statutárního orgánu tel. zástupce ředitelky školy: odlouč. prac. Vydmuchov internetové stránky: Odloučená pracoviště 1. Střední škola, Základní škola, Základní škola speciální a Školní družina Vydmuchov 1835, Karviná - Fryštát tel/fax kancelář školy Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Karviná Areál nemocnice 5/399, Karviná - Ráj 3. Základní škola, Mateřská škola a Školní družina při zdravotnickém zařízení, NsP Havířov Dělnická 24/1132, Havířov - Město Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči a mentální postižení telefon: Komenského 614, Karviná Nové Město - 3 -

4 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Id. zařízení Typ Název zařízení Kapacita Den zahájení činnosti B00 Základní škola B31 Základní škola speciální G21 Školní družina K20 SPC G22 Školní klub A00 Mateřská škola C00 Praktická škola dvouletá Praktická škola jednoletá Charakteristika školy a školských zařízení A 1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu Škola poskytuje předškolní vzdělávání děti přípravné třídy základní školy, mateřské školy při NsP poskytuje základní vzdělání - žáci základní školy (praktické) poskytuje základy vzdělání - žáci základní školy speciální poskytuje střední vzdělání - žáci praktické školy jednoleté, praktické školy dvouleté poskytuje zájmové vzdělávání - žáci navštěvující školní družinu a školní klub poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru Škola je příspěvkovou organizací, je školou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Karviné, ale stejně tak dětem dojíždějícím z přilehlých vesnic, popř. z okrajových částí dalších měst. Výuka a zájmové vzdělávání je zabezpečeno také hospitalizovaným dětem ve zdravotnických zařízeních nemocnice Karviná a Havířov. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů

5 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Předškolní vzdělávání A 1.1. Přípravná třída základní školy (pro děti se sociálním znevýhodněním a odkladem povinné školní docházky) Zájem rodičů a zákonných zástupců o vzdělávání v přípravné třídy základní školy je stálý. Vzdělávání dětí se řídí Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Do přípravné třídy jsou vřazovány děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V 2014 roce bylo předškolní vzdělávání dětí obohaceno o aktivity související s realizací projektu KVIC, Nový Jičín Škola s místem porozumění např: Tvůrčí dílny rodičů s dětmi Návštěva divadelního představení (spolu s rodiči) Projektové dny zaměřeny na volbu povolání (předprofesní příprava dětí) Z projektu KVIC, Nový Jičín pokračovalo vybavování přípravné třídy novými pomůckami a metodickým materiálem. Na základě ŠVP pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě byly rozpracovány měsíční tématické celky zahrnující dílčí cíle, očekávané výstupy a klíčové kompetence, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací působení po dobu jednoho měsíce. Tyto měsíční celky byly podkladem pro podrobnější vypracování týdenních integrovaných bloků zahrnujících různorodé hry a výchovně vzdělávací činnosti. Základní vzdělávání A 1.2. Základní škola (praktická) S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP Na základní škole jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole. Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti dětí a žáků s mentálním postižením, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Žáci jsou vřazováni do naší školy na základě žádosti zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení - speciálně pedagogického centra a doporučení odborného lékaře. V ZŠ se vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, v kombinaci s různými vadami. Každý žák má své specifické potřeby, proto k němu přistupuje pedagog individuálně, stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody práce a způsob hodnocení. Po splnění povinné školní docházky žáci nastupují na střední školy, zejména do E učebních oborů. Absolventi základní školy mají možnost využít nabídky naší střední školy, obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá. A 1.3. Základní škola speciální Dobíhající program :24 035/97-22, Pomocná škola Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým zdravotním postižením a žáky s autismem. V každé třídě základní školy speciální pracuje v týmu speciální pedagog a asistent pedagoga. Výchovně vzdělávací činnost je operativně přizpůsobena individuálním schopnostem, možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáků. Cílem je vybavit žáky se středním a těžkým mentálním postižením (jedná se většinou o postižení s více vadami) základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání, základy nauky o přírodě a společnosti. Žáci ZŠ - 5 -

6 speciální jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola - místo porozumění dle RVP ZŠS, Díl I, Díl II. Pro usnadnění manipulace s dětmi s poruchou hybnosti je využíván speciální zvedák. Ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem byly v rámci speciálně pedagogické péče zařazovány prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a canisterapie. Aromaterapie se uskutečňovala v multisenzoriální učebně snoezelen. Součástí speciálně pedagogické péče o děti s postižením je zavádění prvků canisterapie a hipoterapie. A 1.4. Třídy pro žáky s poruchou autistického spektra (PAS) Žáci s poruchou autistického spektra jsou vzděláváni podle pěti vzdělávacích programů realizovaných školou, a to včetně dobíhajících. Žáci s autismem jsou vzdělávání ve dvou speciálních třídách, které jsou přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Třídy jsou umístěny v klidné části budovy školy. Prostor je rozčleněn na část pro individualizovanou výuku, pracovní a výtvarnou činnost, samostatnou práci, jídlo, relaxaci či hru. Vzdělávání probíhá podle TEACCH programu, jehož základem je strukturalizace, individualizace a vizualizace. V rámci komplexní speciálně pedagogické péče je žákům poskytována výuka podle různých vzdělávacích programů, je zavedena alternativní forma komunikace, každý žák má vypracován ve spolupráci s příslušným SPC individuální vzdělávací plán (IVP). Ve výuce jsou vhodně využívány speciální PC programy pro výuku žáků s těžkým zdravotním postižením. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje v každé třídě speciální pedagog a asistentka pedagoga. Asistentka pedagoga se zaměřuje zejména na individuální vychovatelskou činnost v oblasti sebeobsluhy žáka s těžkým smyslovým postižením včetně náhradní komunikace. Vykonává přímou asistenci při vzdělávání žáků podle IVP v souladu se stanoveným rozvrhem. Učitelé se zaměřují na organizování mimotřídních aktivit, které směřují k upevňování dovedností a návyků běžného života. A 1.5. Žáci s více vadami Žákům s více vadami je věnována během výuky individuální speciálně pedagogická péče, většina z nich se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. Každý individuální vzdělávací plán je zpracován ve spolupráci s rodiči, učiteli daných předmětů, výchovnou poradkyní a konzultanta příslušného SPC. Tento dokument přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka a postihuje ty oblasti výuky, ve kterých jsou jejich obtíže nejvíce patrné. Individuální vzdělávací plán obsahuje informaci o organizaci výuky a konkrétní náplni jednotlivých předmětů, stanoví úlevy a tolerance ve výuce, uvádí vhodné metody a formy práce, doporučuje vhodné speciální pomůcky, jména konzultanta SPC apod. Žáci s více vadami mají možnost při vyučování používat speciální učební, rehabilitační a kompenzační pomůcky. Žáci se sluchovým postižením jsou vzděláváni ve znakovém jazyce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých možností, a to bez ohledu na druh a stupeň zdravotního postižení. A 1.6. Škola při zdravotnickém zařízení Dvě odloučená pracoviště školy jsou umístěna v nemocnici Havířov a Karviná, kde působí základní škola, mateřská škola a školní družina. Učitelky a vychovatelky se věnují hospitalizovaným dětem především na dětském oddělení, v Havířově poskytují vzdělávání dětským pacientům i na infekčním oddělení. Děti přijaté do zdravotnického zařízení se zařazují do školy bez dalšího správního řízení. Zařazení žáka probíhá na základě souhlasu ošetřujícího lékaře a zákonného zástupce. Nástup a propouštění dětí a žáků z nemocnice je individuální, početní stavy žáků mohou být den ode dne různé

7 A Praktická škola dvouletá Studijní obor kód 78-62/02 připravuje chlapce i dívky pro praktický život, je zaměřen na přípravu pokrmů, drobnou údržbu a kulturu bydlení. Praktická škola dvouletá se zároveň podílí na předprofesní přípravě s možností dalšího studia na odborných učilištích. Studijní obor Praktická škola dvouletá kód oboru C/02 je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami po skončení povinné školní docházky v základní škole (praktické), v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách. Doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. A.1.8. Praktická škola jednoletá Slavnostní otevření nové třídy střední školy obor Praktická škola jednoletá, pro 6 žáků s těžkým zdravotním postižením, proběhlo na škole ul. Komenského 614 za přítomnosti dvou zástupců OŠMS, Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Praktická škola jednoletá připravuje mladí lidi pro jednoduché pracovní činnosti v domácnosti. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život. Příprava pokrmů -praktická příprava celodenního menu, nakupování Práce v dílnách -seznamování se s materiály: dřevo, kov, keramika a práce s nimi Pracovní činnosti -pomoc při úklidu interiéru, zahrady, okolí školy, nenáročné manuální práce Studijní obor kód 78-62/01 připravuje pro praktický život chlapce i dívky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základy vzdělávání v základní škole speciální. Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Velká část žáků vyžaduje zcela individuální přístup, proto na škole působí zkušení učitelé, speciální pedagogové tj. učitelé s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na speciální pedagogiku

8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Stupeň řízení 0. stupeň řízení Zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny Školník-údržbář Zařazení zaměstnanců 1. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 2. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. st. řízení 3. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. st. řízení 4. stupeň řízení Vedoucí zaměstnanec statutární orgán Hlavní účetní Vedoucí vychovatel ŠD a ŠK Vedoucí učitelka SŠ Vedoucí SPC Zástupce ředitelky školy Zástupce statutárního orgánu Statutární orgán ředitelka školy Příplatek za vedení stanoví ředitelce školy příspěvkové organizace, Moravskoslezský kraj, rada kraje, v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Řídící funkce vrcholového managementu naší organizace je přenesena do působnosti statutárního orgánu, ředitelky školy. Zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy během její nepřítomnosti v celém rozsahu jejich kompetencí. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a zástupce statutárního orgánu řídí běžný chod školy zástupkyně ředitelky školy i na odloučených pracovištích. Funkce vedoucí učitelky škol při zdravotnickém zařízení byla zrušena k z důvodu efektivnějšího řízení celé příspěvkové organizace

9 Složení studijních, učebních a zájmových oborů Ve škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých byl diagnostikován různý stupeň mentálního postižení, z nichž mnozí pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Ve škole jsou také vzděláváni žáci se sluchovým a zrakovým postižením, s více vadami, zejména v kombinaci s tělesným postižením a vadami řeči. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A DOBÍHAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Třídy Mateřská škola Školní vzdělávací program (ŠVP) Dobíhající vzdělávací program ŠVP mateřské školy Otevřená školka (MŠ při nemocnici Havířov, Karviná) ŠVP ZŠ při zdrav. zařízení - Škola brána do života dle RVP ZV (ZŠ při nemocnici Havířov, Karviná) Základní škola ŠVP - S mojí školou mě baví svět dle RVP ZV LMP (pracoviště ul Komenského 614, Vydmuchov 1835) příloha č. 2 ŠVP přípravné třídy ZŠ, zpracovaná podle RVP PV č. j / (pracoviště ul. Komenského 614) příloha č. 3 ŠVP Školní družiny příloha č. 4 ŠVP Školního klubu Barevná dílna radosti Základní škola speciální Pomocná škola dobíhající program Rehabilitační třídydobíhající program Střední škola Praktická škola dvouletá - dobíhající obor - Praktická - dogí škola dvouletá Praktická škola jednoletá ŠVP - Škola místo porozumění dle RVP ZŠS Díl I, Díl II (pracoviště ul Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) Příloha ŠVP ZŠS Přípravný stupeň ZŠS Duhová dílna / , Pomocná škola (pracoviště ul. Komenského 614) ( 6. roč.) / , Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy pracoviště ul. Komenského, ul. Vydmuchov 1835) ( 6.,roč.) Učební osnovy schváleny MŠMT dne , čj.: 16735/93-24 Vzdělávací program C/002 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Učíme se pro život dle RVP pro obor vzdělání PRŠ C/02 (pracoviště ul. Vydmuchov 1835) ŠVP Tvořivá dílna C/01 (pracoviště ul. Komenského 614, ul. Vydmuchov 1835) - 9 -

10 Personální obsazení školy k Název zařízení Zaměstnanci školy Fyzické osoby Učitelka MŠ 2 Učitel/ka ZŠ 32 Pedagogičtí pracovníci Učitel/ka SŠ 4 Vychovatel/ka ŠD a ŠK Asistent pedagoga 16 6 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Školní psycholog 1 Pedagogičtí pracovníci ZŠ celkem 61 Hlavní účetní 1 Nepedagogičtí pracovníci Personalistka 1 Referentka majetkové správy Školník údržbář 2 1 Nepedagogičtí pracovníci školy celkem Uklízečka 7 Celkem počet zaměstnanců MŠ, ZŠ a SŠ SPC Pedagogičtí pracovníci Speciální pedagog 3 Logoped 2 Psycholog 4 Pedagogičtí pracovníci SPC celkem 9 Nepedagogičtí pracovníci Sociální pracovnice 2 Celkem počet zaměstnanců SPC 11 Celkový počet zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ a SPC

11 Údaje o počtech žáků Údaj o počtech žáků je v souladu se statistickým výkazem k Třída Celkem žáků Mateřská škola (při zdravotnickém zařízení Havířov, Karviná) 17 Základní škola (při zdravotnickém zařízení Havířov, Karviná 31 Přípravná třída základní školy 12 Základní škola, základní škola speciální 169 Střední škola Praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá 35 Celkem 264 Údaj o počtech žáků v zájmovém vzdělávání je v souladu se statistickým výkazem k Oddělení školní družiny a školního klubu Počet oddělení Celkem žáků Školní družina při zdravotnickém zařízení 2 (Havířov, Karviná) 25 Školní družina 3 (ul. Komenského, ul. Vydmuchov, Karviná) 40 Školní klub 1 (ul. Komenského, Karviná) 10 Celkem 6 75 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena - odkaz na Zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/

12 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace - výnosy, náklady a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření - čerpání účelových dotací C. 1. Přehled výnosů hlavní činnosti organizace Výnosy Výnosy z vlastních výkonů poplatky ŠD ,00 Čerpání fondů - fond rezerv-dary, investiční fond-investiční akce, výměna oken, dveří ,71 Úroky bankovních účtů 6 920,55 Náhrady od pojišťoven ,00 Ostatní výnosy (poukázky BILLA) 2 000,00 Rozpuštění investičních transferů 9 288,00 Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC -ÚZ 00001, 205,140, 203 Skutečné čerpání projektu EU peníze středním školám Skutečné čerpání projektu EU peníze základním školám Příspěvek a dotace MŠMT -ÚZ 33353, 33457, 33040, 33051, , , , ,00 Dotace z Magistrátu města Karviné ,00 CELKEM ,26 Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvýznamnější výnosovou položkou organizace jsou dotace na provozní a přímé výdaje, (tj. příspěvky z rozpočtu zřizovatele a příspěvky ze státního rozpočtu, které organizace dostává prostřednictvím zřizovatele a podléhají zúčtování se SR). Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Naší příspěvkové organizaci byly pro rok 2014 stanoveny závazné ukazatele usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/519 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Poslední stanovení závazných ukazatelů bylo schváleno usneseními č. 56/4380 a č. 56/4382 Rady Moravskoslezského kraje ze dne

13 V souladu s 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly pro rok 2014 stanoveny tyto závazné ukazatele: Rozpis závazných ukazatelů v roce 2014 Příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 Příspěvky a dotace - MŠMT ,00 Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ - CELKEM ,00 Investiční dotace do investičního fondu ,00 Příspěvky a dotace MŠMT Přímé náklady v tom: prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody 34% FKSP 1 % ONIV přímý , , , , , , Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se soc. znevýhodněním v roce 2014 modul B v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34% FKSP 1% Rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce účel použití: Test IDS - inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5-10 let; Školící a výcvikový kurz IDS pro pracovnice SPC Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34% FKSP 1% Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34 % FKSP 1 % , , , , , , , ,00 354, , , , ,00 Příspěvky a dotace MŠMT - CELKEM ,

14 Účelový znak 0 Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady, , Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účelové prostředky na školní psychology a spec. pedagogy v roce 2014 v tom: prostředky na platy zákonné odvody 34 % FKSP 1 % Účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa , , , , , ,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM ,00 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu - podléhají finančnímu vypořádání. Nedočerpané prostředky, které nebyly využity k určenému účelu, musejí být vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši ,00 v členění podle níže uvedených účelových znaků. Neinvestiční dotace byly vyčerpány v poskytnuté výši. Na období leden až duben 2014 byl orgány kraje schválen usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 7/519 dne prozatímní závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2014 ve výši cca 50% rozpočtové základny. ÚZ Přímé náklady byly organizaci poskytnuty ve výši ,00. Byly zcela vyčerpány. ÚZ Platy ,00 OON ,00 Odstupné ,00 Odvody na soc. a zdrav. pojištění ,00 FKSP ,72 Náhrada za DPN ,00 Povinné úrazové pojištění 4,2 / ,00 Školní potřeby ,00 Učebnice ,00 Knihy 6 764,

15 DDHM UP do 2 999, ,00 DDHM - UP nad 3 000, ,08 Cestovné ,00 DVPP a ostatní školení ,20 Ochranné pracovní oděvy ,00 Náhrada předsedovi zkušební komise 2 340,00 Preventivní prohlídky 6 500,00 CELKEM ,00 ÚZ Usnesením 37/2755 ze dne Rada Moravskoslezského kraje přidělila naší organizaci účelové vázané finanční prostředky na Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 modul B ve výši ,00. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojistné + FKSP) ,00 CELKEM ,00 V roce 2014 škola dofinancovala platy asistentů pro děti žáky a studenty se sociálním znevýhodněním částku ve výši 9 015,00 z přímých prostředků. ÚZ Rada Moravskoslezského kraje usnesením 46/3490 ze dne schválila naší organizaci podle 12 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvýšení závazného ukazatele o účelové prostředky na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce seminář zaškolující v užívání testu WJ-IE částku ,00. Po obdržení finančních prostředků projevily zájem pracovnice SPC o Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson International Editions II Česky. Kurz byl již plně obsazen a další se v dohledné době neměl uskutečnit. Proto jsme dopisem ze dne požádali MŠMT v Praze o možnost povolení čerpat účelovou dotaci na jiný diagnostický materiál. MŠMT nám dodatkem č. 1 k Rozhodnutí č. MŠMT /2014 povolilo změnu účelu (diagnostického nástroje) na zakoupení testu IDS inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5 10 let ve výši ,00 a účast na školícím a výcvikovém kurzu IDS pro dvě odborné pracovnice speciálně pedagogického centra ve výši 3 000,00. Změna účelu závazného ukazatele byla schválena Radou Moravskoslezského kraje usnesením 53/4099 ze dne Finanční prostředky byly použity v souladu se změnou účelu a to: - absolvování Školícího a výcvikového kurzu IDS, kterého se zúčastnily dvě pracovnice SPC, cena kurzu byla 2 450,00 /osoba, celkem 4 900,00, - zakoupení IDS testového souboru ve výši ,00. Rozdíl mezi přidělenou výší dotace a skutečnými náklady -150,00 za testový soubor a 1 900,00 za seminář- byl uhrazen z rozpočtu školy. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši

16 ÚZ Na základě usnesení rady kraje č. 54/4163 ze dne nám byly přiděleny účelově vázané finanční prostředky na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši ,00. Prostředky byly přiděleny na zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků, byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojistné + FKSP) ,00 CELKEM ,00 ÚZ Na základě usnesení rady kraje č. 56/4380 ze dne byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši ,00. Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily škole zohlednit dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojistné + FKSP) ,00 CELKEM ,00 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele Organizaci byly v roce 2014 od zřizovatele poskytnuty dotace ve výši ,00. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno na provozní náklady ,00, účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ,00, účelové prostředky na školního psychologa ve výši ,00 a účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ výši ,00. ÚZ 205 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 39/2900 ze dne schválila závazný ukazatel účelově určený na krytí odpisů hmotného a nehmotného majetku ve výši ,00, který byl usnesením 56/4382 ze dne snížen o 1 000,00. Konečná výše závazného ukazatele představovala ,00. Odpisy za rok 2014 činily ,00. Vzrostly v důsledku technického zhodnocení výměna oken na škole ul. Vydmuchov a z investičního transferu. Čerpání odpisů: - účelová dotace ,00 - provozní náklady 563,00 - pořízení z investič. transferu 9 288,00 - doplňková činnost 5 253,00 Celkem ,

17 ÚZ 140 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 39/2900 ze dne schválila naší organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zvýšení závazného ukazatele - příspěvek na provoz o prostředky s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve výši ,00. Tento závazný ukazatel byl usnesením 56/4382 ze dne navýšen o 1 700,00. Konečná výše závazného ukazatele byla ,00. Na činnost školního psychologa bylo celkem vyčerpáno ,75,00. Na dofinancování ve výši 236,75 bylo použito provozních prostředků. Mzdové náklady ÚZ 140 ÚZ ,00 175, ,00 Ostatní (pojistné+fksp+knihy) ,00 61, ,75 CELKEM ,00 236, ,75 ÚZ 203 Rada Moravskoslezského kraje usnesením 46/3490 ze dne schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz - o účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ ve výši ,00. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši v tomto členění: ÚZ 203 Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojistné + FKSP) 3 500,00 CELKEM ,00 Zhodnocení čerpání provozních prostředků Přidělené provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši ,00 byly vyčerpány v plné výši. Neinvestiční projekty ÚZ Název projektu: EU peníze základním školám Vzdělávání ve vědách, umění a řemeslech registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost Datum zahájení: Datum ukončení: Celková výše finanční podpory: ,00 Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i z a š k o l n í r o k 2 0 11 2 0 1 2 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více